Paikallisen sopimisen opas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikallisen sopimisen opas"

Transkriptio

1 TEHYN JULKAISUSARJA 2 10 F MUUT Paikallisen sopimisen opas n (toim.) Jukka Maarianvaara n

2 Sisällys Lukijalle 3 1 Tehyn paikallisen sopimisen linjaukset 5 Nykytila 5 Tulevaisuudennäkymät 5 Paikallisen sopimisen rakenteet kuntoon 6 Strategia 7 2 Paikallinen sopiminen tapahtuu kollektiivisesti 8 3 Paikallinen sopiminen kuntasektorilla Laaja sopimismahdollisuus Ammattiosaston rooli sopijaosapuolena Luottamusmiesten ja ammattiosaston puheenjohtajien roolit Neuvottelijoilla oltava riittävät tiedot 13 4 Paikallinen sopiminen yksityissektorilla 16 5 Paikallinen sopiminen valtion ja yliopistojen palveluksessa olevien tehyläisten osalta 20 Paikallisen sopimuksen runko (Esimerkki) 21 Neuvottelupyyntö (Esimerkki) 22 Lähteitä 23

3 TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/10 Paikallisen sopimisen opas (toim.) Jukka Maarianvaara Tehy ry

4 (toim.) Jukka Maarianvaara Paikallisen sopimisen opas Tehyn julkaisusarja F: 2/2010 Tehy ry ISBN Painopaikka: Multiprint Oy, Vantaa 2010

5 Lukijalle Tämä paikallisen sopimisen opas on tarkoitettu työkaluksi paikallisille toimijoillemme luottamusmiehille ja ammattiosastoille mutta myös niille Tehyn yksittäisille jäsenille, jotka työpaikoillaan joutuvat tekemisiin paikallisen sopimisen kanssa. Tämän oppaan lisäksi Tehyn Toimijat sivuilla internetissä on jatkuvasti päivitettäviä ohjeita paikallisesta sopimisesta: mistä asioista voidaan sopia toisin, mitä kannattaa sopia jne. Kuntasektorilla paikallisella sopimisella on jo melko pitkät perinteet: työehtosopimukset antavat mahdollisuuden sopia toisin lähes kaikesta. Käytännössä onkin mahdollista sopia paikallisesti toisin kaikesta siitä mitä ei ole erikseen kielletty. Kunnissa paikallisia sopimuksia tekevät paikalliset työnantajat ja Tehyn ammattiosastot tai luottamusmiehet. Yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla paikallinen sopiminen puolestaan on melko uusi asia ja työehtosopimuksissa on varsin vähän toisinsopimismahdollisuuksia. Yksityisellä sektorilla paikallisen sopimisen laajuus voidaankin määritellä toisin päin kuin kunta-alalla: niistä asioista voidaan sopia toisin, joista tämä valtuutus on erikseen työehtosopimuksen määräyksissä annettu. Yksityisellä sektorilla paikallisen sopimisen yleistymistä hidastaa myös rakenteiden puute. Luottamusmiesverkosto ei ole vielä kovin kattava eikä työnantajillakaan ole välttämättä paikallisen sopimisen vaatimaa osaamista. Paikallisen sopimisen merkitys tehyläisten edunvalvonnassa tulee varmasti tulevaisuudessa kasvamaan kaikilla sektoreilla. Palkkausjärjestelmiä kehitetään eri työehtosopimuksissa. Palkkaratkaisut sisältävät yleensä paikallisia järjestelyeriä, joiden toimeenpanosta neuvotellaan paikallisesti. Työajoista voidaan sopia työehtosopimuksen suomissa rajoissa paikalliset tarpeet huomioon ottaen. Paikallisesti voidaan ottaa käyttöön vuoronvaihtokorvauksia, toimenpidepalkkioita tms. palkkauselementtejä, joista ei liittotasolla päästä sopimukseen. Suomessa ei ole sopimuspakkoa. Siksi paikallinen sopiminen edellyttää aina molempien sopijaosapuolten työnantajan ja työntekijöiden tarvetta sopia jostakin asiasta. Tehyläisten toimijoiden on aina ensin mietittävä, miten työnantajan tarjoama paikallinen sopimus parantaisi tehyläisten asemaa. Sopiminen edellyttää myös hyvää ja luottamuksellista neuvottelukulttuuria ja henkilöstön edustajien riittäviä toimintaedellytyksiä. Koulutetut luottamusmiehet, joilla on mahdollisuus käyttää tarvittava määrä työaikaa tehtäviensä hoitamiseen ja jotka saavat sopimuksentekoa varten riittävät tiedot, hyödyttävät myös työnantajan toimintaa. Paikallisen sopimisen laajentuminen ja lisääntyminen vaatii paljon ammattijärjestöltä. Tarvitsemme paikallisilta toimijoiltamme tietoa siitä, millaisia sopimuksia on tehty ja tehdään. Näiden tietojen pohjalta voimme kehittää koulutustamme ja sopimusohjeistustamme. 3

6 Tässä oppaassa on esitelty Tehyn paikallisen sopimisen linjaukset, jotka Tehyn hallitus on hyväksynyt kokouksessaan Linjauksissa on analysoitu paikallisen sopimisen nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä, eritelty eri toimijoiden merkitystä sekä luotu paikallisen sopimisen visio ja sitä toteuttava strategia. Oppaassa on myös lyhyt johdanto siihen, mitä paikallisen sopiminen tarkoittaa. Lopuksi on käsitelty erikseen paikallisen sopimisen prosessi ja tehyläisten toimijoiden roolit eri sektoreilla (kunta, yksityinen ja valtio). Paikallinen sopiminen on tullut jäädäkseen. Ottakaamme siitä kaikki hyöty irti tehyläisten edunvalvonnan edelleen parantamiseksi! Helsingissä Jukka Maarianvaara Johtaja, edunvalvontayksikkö 4 Paikallisen sopimisen opas

7 1 Tehyn paikallisen sopimisen linjaukset Nykytila Kuntasektorilla paikallinen sopiminen on laajasti mahdollista kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kunnallisen pääsopimuksen (13 ) mukaan. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) I luvun 4 :ssä on mainittu ne asiat, joista ei voi sopia paikallisesti. Ammattiosastojen Tehyn keskustoimistoon lähettämistä paikallisista sopimuksista suurin osa koskee työaika-asioita, kliinistä lisätyötä ja hälytys-/kutsurahaa. Paikallisia sopimuksia on tehty runsaasti myös mm. hammashuollon päivystyksestä ja varallaolosta. Yksityissektorilla paikallinen sopiminen on huomattavasti rajatumpaa. Pääsääntöisesti työehtosopimustasoisesti voidaan sopia toisin vain niistä asioista, jotka työehtosopimuksissa on erikseen mainittu (lähinnä työaika-asiat) 1. Tällöinkin paikallinen sopiminen voi olla laaja-alaisempaa taloudellisissa kriisitilanteissa 2. Työnantajapuolella on pyrkimyksiä lisätä paikallista sopimista ja palkkauksen määräytymistä paikallisesti. Ongelmana yksityissektorilla on erityisesti henkilöstön edustajien puute sekä vakiintumaton paikallisen sopimisen toimintakulttuuri. Valtiosektorilla tehyläisten edunvalvontaa hoitaa Palkansaajajärjestö Pardia, jonka jäsenliitto Tehy on valtiolla työskentelevien jäsentensä osalta. Valtiolla on mahdollista tehdä mm. virastokohtaisia tarkentavia työ- ja virkaehtosopimuksia. Näitä on tehty erityisesti palkkaukseen (mm. uudet palkkausjärjestelmät) ja työaika-asioihin (mm. liukuva työaika) liittyen. Paikallisen sopimisen esteinä henkilöstön edustajat pitävät lähinnä riittämätöntä tiedonsaantia ja työnantajan haluttomuutta neuvotella ja sopia asioista toisin. Paikallinen sopiminen nähdään monesti sanelukulttuurin jatkeena. 3 Tulevaisuudennäkymät Sekä työntekijöiden että työnantajien tarve paikalliseen sopimiseen lisääntyy. Paikallinen sopiminen mahdollistaa paikallisten erityispiirteiden ja tarpeiden sekä työntekijöiden yksilöllisten tarpeiden huomioonottamisen ja parantaa työvoiman saatavuutta sekä motivointia. Paikallisen sopimisen on tuettava myös samapalkkaisuustavoitteen toteutumista. Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten paikallisen sopimisen mahdollisuudet ovat nykyisellään riittävät. Sopimusmääräyksiä on kuitenkin selkiytettävä ja paikallisen sopimisen reunaehdot on määriteltävä esimerkiksi kunnallista pääsopimusta uudis- 1 Poikkeuksena Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus, jossa paikallisen sopimisen valtuutus on lähes yhtä kattava kuin kunnallisessa pääsopimuksessa (PTYTES 123 ). 2 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus: Paikallisen sopimisen menettelytavat sekä Liitepöytäkirja paikallisesta sopimisesta. 3 Tarve ja luottamus edistävät paikallista sopimista, TSR 2008; Paikallinen sopiminen kysely paikallistoimijoille 2008, Tehy 2009 Paikallisen sopimisen opas 5

8 tettaessa. Yksityissektorin sopimuksissa on kehitettävä edelleen paikallisen sopimisen rakenteita (sopimusmääräykset, luottamusmiehet ja ammattiosastorakenteet) ja laajennettava käyttömahdollisuuksia hallitusti. Keskitetyt tulopoliittiset sopimukset ovat ilmeisesti jääneet taakse eikä hajautetuilla liittokierroksilla voida turvata kaikkien keskeisten tavoitteiden läpivientiä. Hajautettu sopimusjärjestelmä lisännee alojen ja työpaikkojen välisiä palkkaeroja sekä alueellista eriarvoisuutta. Oikeudenmukaisen palkkakehityksen ja samapalkkaisuuden turvaaminen ovatkin merkittäviä haasteita. Työrauha- ja sopimusjärjestelmää uudistetaan todennäköisesti lähivuosina kolmikantaisessa lainvalmistelussa. 4 Lainvalmistelun yhteydessä esille noussee myös palkansaajapuolen tarve käyttää tarvittaessa paikallisia tukitoimia neuvottelu- ja sopimustoiminnan vauhdittamiseksi. Nykytilanteessa painostustoimia ei ole mahdollista käyttää työrauhavelvollisuuden ollessa voimassa. Liittotason korotuksilla pyritään varmistamaan tehyläisten kilpailukykyinen ja oikeudenmukainen palkkakehitys. Paikallinen sopi - mustoiminta täydentää liittotason sopimista ja tuo lisäarvoa tehyläisille. Painopisteen siirtyminen paikalliseen sopimustoimintaan lisää tarvetta parempaan liittotason sopimusohjaukseen. Paikallisen sopimisen rakenteet kuntoon Tehyläiset tuntevat paikallisen sopimisen mah dollisuudet ja merkityksen edunvalvonnassa. Perustellut palkkaerot hyväksytään keinona parantaa koko alan palkkatasoa. Tehy tarjoaa jäsenille välineitä neuvotella omasta palkastaan. Tehyläiset esimiehet ja hoitotyön johtajat tunnistavat roolinsa ja merkityksensä tehyläisten edunvalvonnassa. He suhtautuvat myönteisesti sellaiseen paikalliseen sopimiseen, jolla voidaan edistää tehyläisten edunvalvontaa paikallistasolla. Tehyn ammattiosastorakenne tukee paikallista sopimus- ja neuvottelutoimintaa. Ammattiosastotoimijoiden ja henkilöstön edustajien (luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ym.) toimintavalmiuksia paikallisessa sopimus- ja neuvottelutoiminnassa parannetaan: ajankäyttöoikeudet ovat riittävät ja sitovat, henkilöstön edustajille maksetaan kannustavat erilliskorvaukset, tietojensaanti takaa tasaveroiset neuvottelu- ja sopimisedellytykset, toiminta-alue ja lukumäärä vastaavat henkilöstön edustajana toimimisen vaatimuksia, koulutusoikeudet ovat riittävät sekä työtilat ja -välineet ajanmukaiset. Tämä edellyttää virka- ja työehtosopimusten määräysten parantamista, ay-koulutuksen kehittämistä ja selkeitä ohjeita Tehystä paikallisen sopimisen tueksi. Tehy kerää paikalliset sopimukset ja kehittää sopimusohjeistusta sekä koulutusta paikallisten toimijoiden tueksi. Tehyn toimihenkilöillä on riittävä tietotaso ja osaaminen paikallisesta sopimisesta. Keskustason sopimusrakenne ja -määräykset mahdollistavat paikallisen sopimisen hyödyntämisen hallitusti siten että kaikilla sopijaosapuolilla on tasavertaiset mahdollisuudet tietojensaantiin ja sopimuksen sisältöön vaikuttamiseen. Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia erityisesti yksityissektorilla tulee laajentaa vain sitä mukaa, kuin em. mahdollisuudet pystytään takaamaan myös henkilöstön edustajille. 4 Ks. sopimus- ja työrauhajärjestelmän arviointi- ja kehittämistyöryhmän ehdotukset johtopäätöksiksi ja toimenpiteiksi (ns. Inkeroisen työryhmä) Paikallisen sopimisen opas

9 Visio Paikallinen sopiminen on keskeinen menestystekijä Tehyn tavoitteiden saavuttamisessa. Se on osa Tehyn ammattiosastojen ja henkilöstön edustajien normaalia toimintaa. Tehyn ammattiosastorakenne tukee paikallisen sopimisen tehokasta hyödyntämistä. Paikallisen sopimisen laajuus ja henkilöstön edustajien toimintaedellytykset ovat tasapainossa. Paikallinen sopiminen edellyttää sopijaosapuolten välistä luottamusta. Strategia Liittotasolla sovitaan paikallisen sopimisen valtuudet sekä sen edellyttämät reunaehdot. Laajat paikallisen sopimisen valtuudet edellyttävät selkeitä menettelytapoja ja henkilöstön edustajien toimintaedellytysten varmistamista. Näihin kiinnitetään entistä enemmän huomiota työehtosopimusneuvottelujen tavoitevalmistelussa ja neuvottelutoiminnassa. Virka- ja työehtosopimusten määräyksistä toisinsopiminen tapahtuu lähtökohtaisesti kollektiivisesti, henkilöstön edustajan tai ammattiosaston toimesta ei työntekijäkohtaisella sopimisella (pois lukien tietyistä asioista, kuten palkasta, työehtosopimuksen määräyksiä paremmin sopiminen). Liitto ohjaa ja koordinoi paikallistason edunvalvontaa sekä tukee paikallistoimijoita keräämällä tietoa hyvistä käytännöistä, laatimalla sopimusohjeistuksia ja kouluttamalla toimijoita luottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja, ammattiosastojen puheenjohtajia ja hallitusten jäseniä. Tehyläisille tarjotaan myös opastusta henkilökohtaisia palkkaneuvotteluja varten. Tehyn ammattiosastojen tärkein tehtävä on edunvalvonta. Ammattiosastorakenteen tuleekin tukea edunvalvontaa ja sen osana paikallista sopimustoimintaa. Paikallisen sopimisen opas 7

10 2 Paikallinen sopiminen tapahtuu kollektiivisesti Paikallisella sopimisella tarkoitetaan yleensä työlainsäädännön säännöksistä ja/tai työehtosopimuksen määräyksistä toisin sopimista. Työlainsäädännössä (työsopimuslaissa, työaikalaissa, vuosilomalaissa) on voitu antaa työehtosopimusosapuolille eli liitoille mahdollisuus sopia joistakin asioista toisin kuin työehtosopimuksissa. Näin on yleensä meneteltykin mm. työaikojen ja vuosilomien osalta. Yleensä kyse on siitä, että työehtosopimuksissa on sovittu työntekijän näkökulmasta paremmin. Esimerkiksi työehtosopimuksessa määritelty työaika on lyhyempi kuin työaikalaissa säädetty, ns. epämukavan työajan lisiä (ilta, yö, lauantai) on laissa säädettyjä enemmän tai vuosilomat ovat pidemmät kuin vuosilomalaissa. Lomaraha, palkallinen äitiysvapaa ja pitkät palkalliset sairauslomat perustuvat myös työehtosopimuksiin. Paikallisena sopimisena ei tässä oppaassa pidetä esimerkiksi yhteistoiminta- eli ytneuvotteluja, työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaerimielisyyksistä käytäviä neuvotteluja tai työehtosopimuksen palkankorotuksiin (kuten paikallisiin järjestelyeriin) liittyviä neuvotteluja silloinkaan, kun ne päättyvät yksimielisyyteen. Työehtosopimusosapuolet eli työnantajaja työntekijäliitot ovat myös voineet antaa paikallisille toimijoille mahdollisuuden sopia toisin työehtosopimuksessa määrätyistä asioista. Yleensä paikallisen sopimuksen tekevät paikallinen työnantaja ja työntekijäliiton paikallinen toimija (ammattiosasto, luottamusmies). Paikallisella sopimisella tarkoitetaankin yleensä kollektiivista toisin sopimista. Työnantaja tekee paikallisen sopimuksen ammat- tiosaston tai luottamusmiehen kanssa kaikkia tai useita työntekijöitä koskevasta asiasta. Myös yksittäisten työntekijöiden ja työnantajan välillä voidaan tehdä paikallinen sopimus, mutta tällöin on monesti kyse työsopimustasoisesta sopimisesta ei varsinaisesta paikallisesta sopimisesta. Tehy suosittelee, että paikalliset sopimukset tehdään aina ammattiosaston tai yksityissektorilla luottamusmiehen välityksellä, eikä yksittäisten työntekijöiden ja työnantajan välillä. Neuvotteluja hoitavalla luottamusmiehellä on paremmat mahdollisuudet hankkia tietoa neuvottelujen kohteena olevasta asiasta ja muutoinkin tasavertaisempi asema työnantajan kanssa kuin yksittäisellä työntekijällä. Paikalliset sopimukset on aina syytä tehdä kirjallisesti. Pääsääntöisesti työehtosopimuksetkin edellyttävät, että paikalliset sopimukset ovat kirjallisessa muodossa. Työnantaja voi myös soveltaa työntekijöihin yksipuolisesti työehtosopimuksen määräyksiä parempia ehtoja (esimerkiksi pitkän palveluksen jälkeen annettavat ylimääräiset vapaat). Tällaiset yksipuoliset käytännöt eivät ole paikallisia sopimuksia. Pitkään sovellettuina ne tosin saattavat muuntua työsopimusten ehdoiksi, jolloin ne sitovat työnantajaa suhteessa yksittäisiin työntekijöihin. Tällöin työnantaja ei enää voi yksipuolisesti ottaa tällaisia työsuhde-etuja pois työntekijöiltä. Suomessa vallitsee sopimusvapaus. Se tarkoittaa, että sopiminen perustuu aina vapaaehtoisuuteen, sopimuspakkoa ei ole. Sanotaan, että sopimus on syntynyt, kun tarjoukseen annetaan myöntävä vastaus. Puhutaan myös tahtojen yhtymisestä. Ammattiosastojen tai 8 Paikallisen sopimisen opas

11 luottamusmiesten ei siis ole pakko tehdä sopimusta asiasta, josta ne eivät halua sopia. Sama koskee myös työnantajia. Sopimus syntyy, kun molemmilla osapuolilla on olemassa tarve sopimuksen tekemiseen. Tehdystä sopimuksesta on myös voitava tarvittaessa irrottautua esimerkiksi irtisanomalla sopimus. Tehyn valtuusto on joiltakin osin rajoittanut ammattiosastojen mahdollisuutta paikalliseen sopimiseen. Esimerkiksi lomarahan vapaaksi vaihtaminen ei ole mahdollista, ja paikallisiin säästösopimuksiin suhtaudutaan muutoinkin kielteisesti. Tehyn ammattiosastot ovat Tehyn sääntöjen nojalla velvollisia noudattamaan valtuuston linjauksia. Paikallisen sopimisen opas 9

12

13 3 Paikallinen sopiminen kuntasektorilla 3.1 Laaja sopimismahdollisuus Paikallisen sopimisen mahdollisuus kuntasektorilla on laaja. Lähes kaikista valtakunnallisen työehtosopimuksen määräyksistä voidaan sopia toisin paikallisesti. Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES) on erikseen sopimusmääräykset niistä asioista, joista ei voida sopia toisin paikallisesti 5. Paikallisen sopimuksen osapuolina kunnalla ovat työnantaja sekä työntekijöitä edustavat valtakunnallisten sopijajärjestöjen paikalliset alayhdistykset, tehyläisten osalta Tehyn ammattiosasto/-osastot. Joistakin asioista voidaan sopia paikallisesti myös suoraan työnantajan ja työntekijän välillä, mutta tämä ei ole suositeltavaa. Tarve paikallisen sopimuksen tekoon tulee joko virka- ja työehtosopimuksen määräyksestä, työnantajalta tai työntekijäpuolelta. Sopimuspakkoa ei ole sen enempää ammattiosastolla kuin työnantajallakaan. 3.2 Ammattiosaston rooli sopijaosapuolena Mikäli Tehyllä on työnantajakohtaisesti useampi ammattiosasto, on ammattiosastojen tehtävä yhteistyötä ja sovittava yhteiset toi- mintalinjat ennen työnantajan kanssa käytäviä neuvotteluja. Jokainen yksittäinen ammattiosasto tekee kuitenkin erikseen oman päätöksen asioista, kuten tässä osiossa oh jeis tetaan. Ammattiosasto asettaa tavoitteet neuvotteluille ja nimeää neuvottelijat käytäviin paikallisiin sopimusneuvotteluihin ammattiosaston hallituksen päätöksellä. Asia on syytä kirjata omana päätöskohtanaan hallituksen kokouksen pöytäkirjaan. Yleensä neuvottelijana toimii Tehyn luottamusmies. Koska sopiminen edellyttää molempien osapuolten tarvetta päästä sopimukseen, on ennen sopimusneuvottelujen aloittamista syytä hankkia kaikki saatavissa olevat tiedot sopimisen kohteena olevasta asiasta ja suunnitella neuvottelustrategia: millä argumenteilla ja perusteluilla asia myydään työnantajalle, mitkä ovat maksimi- ja minimitavoitteet sovittavalle asialle ja mitä tehdään, jos sopimukseen ei päästä. Ammattiosasto ilmoittaa työnantajalle neuvottelijansa, tarvittaessa pöytäkirjanotteella. Sopimusneuvottelujen alussa Tehyn ammattiosaston nimeämät neuvottelijat il moittavat työnantajalle signeeraavansa 6 neuvottelutuloksen, mutta varsinaisen paikallisen sopimuksen hyväksyy ammattiosaston hallitus. Paikallinen sopiminen tapahtuu pääsääntöisesti työrauhavelvoitteen 7 aikana, 5 Sopimismahdollisuuden ulkopuolella olevat asiat on lueteltu KVTES I luvun (yleinen osa) 4 :ssä. 6 Signeeraaminen tarkoittaa yleensä sitä, että neuvottelija sitoutuu puolustamaan syntynyttä neuvottelutulosta omissa päätöksentekoelimissään (esim. Tehyn ammattiosaston hallituksen kokouksessa). Signeeraamisen jälkeen neuvottelutulokseen ei myöskään ole enää asianmukaista yrittää tehdä muutoksia. 7 Työrauhavelvoite tarkoittaa, etteivät työehtosopimuksen osapuolina olevat liitot saa työehtosopimuksen voimassaollessa ryhtyä työtaistelutoimiin työehtosopimusta tai sen yksittäistä määräystä vastaan. Liitoilla on myös velvollisuus valvoa, että ammattiosastot ja vastaavasti yksittäiset työnantajat noudattavat työrauhavelvollisuutta. Ks. työehtosopimuslain (436/1946) 8. Paikallisen sopimisen opas 11

14 joten ammattiosastolla ei ole mahdollisuutta painostaa työnantajaa työtaistelutoimenpitein (ylityökielto, lakko tms.) paikalliseen sopimukseen. Joissain tapauksissa ammattiosasto on voinut tehdä päätöksen antaa neuvottelijoille luvan myös allekirjoittaa neuvottelemansa paikallisen sopimuksen. Tällainen päätös on myös syytä kirjata hallituksen kokouksen pöytäkirjaan. Jos työnantaja ei ole tietoinen siitä, että luottamusmiehellä ei ole oikeutta allekirjoittaa paikallista sopimusta, on ammattiosasto sidottu luottamusmiehen tekemään sopimukseen. Siksi Tehyn paikallisten toimijoiden valtuudet on syytä selkeästi ilmoittaa työnantajalle. Ammattiosasto tai ammattiosaston neuvottelijat saavat tarvittaessa neuvoja ja konsultaatioapua Tehyn alueasiamieheltä sekä keskustoimistosta. Ammattiosaston hallituksen ja neuvottelijana toimivan luottamusmiehen on syytä pitää toisensa ajan tasalla neuvotteluprosessin ajan. Tarvittaessa ammattiosaston hallitus voi neuvottelujen kuluessa tarkentaa neuvottelutavoitteita. Ammattiosasto tai saman työnantajan piirissä oleva useampi Tehyn ammattiosasto tekee päätöksen hyväksyä tai olla hyväksymättä paikallista sopimusta, kirjaa päätöksen kokouksen pöytäkirjaan ja liittää sopimuksen kopion pöytäkirjan liitteeksi. Syntynyt paikallinen sopimus lähetetään tiedoksi Tehyn aluetoimistoon ja edunvalvontayksikköön. Paikallista sopimusta koskevat mahdolliset soveltamis- ja tulkintaerimielisyydet on tarkoitus ratkaista paikallisten osapuolten välisissä neuvotteluissa. Jollei ongelmaa saada ratkaistuksi paikallisissa neuvotteluissa, erimielisyys voidaan siirtää neuvoteltavaksi keskustasolle. Erimielisyys on mahdollista viedä myös työtuomioistuimen ratkaistavaksi, vaikka sitä asian luonteen vuoksi pitäisi pyrkiä välttämään 8. Paikallisen sopimuksen sisältö ja tarkoitus ovat parhaiten paikallisten sopijaosapuolten tiedossa, joten keskustasolla on vaikea päästä neuvottelutulokseen siitä, mitä paikallisella sopimuksella on tarkoitettu. Paikalliset sopimukset ovat aina irtisanottavissa, mikäli ne eivät täytä tarkoitustaan. 3.3 Luottamusmiesten ja ammattiosaston puheenjohtajien roolit Luottamusmiehen rooliin kuuluu työehtosopimuksen soveltaminen ja tulkinta, neuvottelut soveltamisesta sekä erimielisyysasioiden hoito. Ammattiosaston hallitus päättää virallisista sopimusneuvottelijoista ja antaa heille valtuutuksen. Tarkoituksenmukaisinta on, että neuvottelijoiksi nimetään pääluottamusmies tai luottamusmies sekä ammattiosaston puheenjohtaja, jos se on käytännössä mahdollista. Yksin ei pidä neuvotteluihin mennä. Neuvottelijoiden ajankäyttöoikeudesta so vitaan KVTES:n luottamusmiesluvun 13 :n mu kaisella paikallisella sopimuksella. Mikäli puheenjohtaja toimii neuvottelijana, myös hänelle tulisi neuvotella ajankäyttöä, joko erikseen tai jakamalla pääluottamusmiehen kokonaisajankäyttöä. Ammattiosaston hallitus päättää neuvottelutavoitteista etukäteen ja ilmoittaa ne neuvottelijoille, mikäli nämä eivät ole osallistuneet neuvottelutavoitteista päättäneeseen kokoukseen. Neuvottelijoiden velvollisuutena on toteuttaa ammattiosaston hallituksen asettamia neuvottelutavoitteita ja päätöksiä. Työnantajan on voitava luottaa neuvottelijoiden valtuuksiin. Tavoitteita asetettaessa ja neuvottelujen kuluessa neuvottelijat voivat konsul- 8 Kunnallinen pääsopimus 13 soveltamisohjeen viimeinen kappale. 12 Paikallisen sopimisen opas

15 toida Tehyn edunvalvontayksikköä mm. paikallisen sopimuksen sisällöstä. Neuvottelujen etenemisestä ja tuloksista tiedotetaan ammattiosastolle sekä niille henkilöstöryhmille, joita asia koskee. Saavutetun neuvottelutuloksen signeeraavat neuvottelijat ja sopimuksen joko hyväksyy tai hylkää ammattioston hallitus. 3.4 Neuvottelijoilla oltava riittävät tiedot Neuvottelussa tarvittavien tietojen saannista on määräykset KVTES VII luvun 6 :ssä sekä kunta-alan yhteistoimintalain 6 :ssä. 9 Määräysten lisäksi hyvä neuvottelukulttuuri edesauttaa kulloinkin neuvotteluissa tarvittavan tausta-aineiston luontevaa jakamista ja saamista. Taustatietojen hankinnassa on oltava itse aktiivinen, jos työnantajalta ei tule tietoja automaattisesti. Luottamusmiehellä on oikeus saada työn antajalta työehtosopimukset ja suositussopimukset soveltamisohjeineen tilastotiedot henkilöstön lukumäärästä, ansiotasosta ja kehityksestä kunnan laatimat selvitykset, tutkimukset ja tilastot erimielisyysasioiden taustatiedot jäsenten kirjalliset työsopimukset tarkastettavakseen Pääluottamusmies saa KVTES:n mukaan kerran vuodessa jäsenistön palkkatiedot, uusien työntekijöiden tiedot vähintään neljännesvuosittain sekä pyynnöstään luottamuksellisesti uuden työntekijän palvelussuhteen laadusta ja määräaikaisuuden perusteesta. Näiden lisäksi hän saa KVTES VII luvun 6 :n 4 momentin soveltamisohjeen mukaisia tietoja kunnan ja sen yksiköiden toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta sekä neljännesvuosittain pyynnöstä määräaikaisessa ja osa-aikaisessa palvelussuhteessa olevien määrästä. 9 Yhteistoimintalaki tosin koskee yhteistoimintamenettelyssä käsiteltäviä asioita, ei varsinaista paikallista sopimista. Paikallisen sopimisen opas 13

16 Paikallinen sopiminen kuntasektorilla Tehyn keskustoimisto ja aluetoimistot Tehyn ammattiosasto Neuvottelu Työnantaja Tarve paikalliseen sopimiseen Tiedon hankinta ja tuki Valmistautuminen neuvotteluun: Taustatietojen hankkiminen Taustatietojen käsittely Neuvottelutavoitteiden asettaminen Neuvottelijoiden ilmoittaminen Neuvottelupyyntö / Neuvottelukutsu Tiedon hankinta ja -vaihto Tarvittaessa tuki neuvottelijoille ja ammattioastoille Neuvottelijoiden tukena neuvottelujen aikana Kokoontuu tarvittaessa tarkentamaan tavoitteet Neuvotellaan PAIKALLINEN SOPIMINEN Yksimielinen neuvottelutulos signeerataan Joko hyväksyy tai hylkää sopimuksen Joko hyväksyy tai hylkää sopimuksen Saa tiedon paikallisista sopimuksista Lähettää kopion Tehyyn Paikallinen sopimus Tiedottaa henkilöstölle sopimuksesta 14 Paikallisen sopimisen opas

17 Paikallisen sopimisen toimintamalli kuntasektorilla Tehyn keskus- ja aluetoimistojen tehtävät Tehyn keskus- ja aluetoimistot ovat ammattiosastojen tukena paikallisessa neuvottelutoiminnassa. Tiedon hankinta ja tuki ammattiosastolle neuvotteluun valmistauduttaessa Tarvittava tuki neuvottelijoille ja ammattiosastolle neuvotteluvaiheessa Paikallisten sopimusten ja hyvien käytäntöjen kokoaminen ammattiosastoilta Tehyn ammattiosaston tehtävät Tehyn ammattiosastot neuvottelevat paikalliset sopimukset edustamiensa tehyläisten puolesta. Ammattiosasto saa tukea tarvittaessa Tehyn keskus- ja aluetoimistolta. Valmistautuminen neuvotteluun o taustatietojen hankkiminen o taustatietojen käsittely o neuvottelutavoitteiden asettaminen o neuvottelijoiden valinta ja ilmoittaminen työnantajalle. Luontevimmin neuvottelijoina toimivat pääluottamusmies ja/tai ammattiosaston puheenjohtaja. Tiettyä erityisasiantuntemusta (esim. tiettyä erikoisalaa tai yksikköä koskeva asia) tarvittaessa voidaan neuvottelijaksi valita joku muukin Neuvottelijoiden tukeminen ja tietojen vaihto neuvottelujen aikana Sopimuksen hyväksyminen tai hylkääminen neuvottelutuloksen jälkeen; jos sopimus hyväksytään, ammattiosaston viralliset nimenkirjoittajat allekirjoittavat sen Sopimuskopion lähettäminen Tehyn keskustoimistoon ja Tehyn aluetoimistoon Luottamusmiehen tehtävät Neuvottelu Osallistuminen neuvottelutavoitteiden asettamiseen ja neuvottelustrategioiden laatimiseen Neuvotteleminen ja yhteydenpito ammattiosaston kanssa neuvottelujen aikana Neuvottelutuloksen signeeraaminen Neuvottelutuloksesta tiedottaminen ammattiosastolle Mahdollisista tulkintaerimielisyyksistä neuvotteleminen Neuvotteluosapuolina ovat työnantajan edustajat ja Tehyn ammattiosaston valitsemat neuvottelijat Ammattiosasto pyytää neuvottelua neuvottelupyynnöllä Työnantaja kutsuu neuvotteluun neuvottelukutsulla Neuvottelun kuluessa neuvottelijat pitävät yhteyttä ammattiosastoon Tarvittaessa ammattiosasto tarkentaa tavoitteita neuvottelujen aikana Neuvottelijat signeeraavat neuvottelutuloksen Ammattiosaston viralliset nimenkirjoittajat allekirjoittavat sopimuksen Paikallinen sopimus syntyy, jos ammattiosasto ja työnantaja hyväksyvät neuvottelutuloksen. Sopimuspakkoa ei ole. Työnantaja Työnantaja lähettää ammattiosastolle neuvottelukutsun asiasta, josta se haluaa neuvotella, tai vastaa ammattiosaston lähettämään neuvottelupyyntöön neuvottelukutsulla. Hankkii ja vaihtaa tietoja Tehyn ammattiosaston kanssa Neuvottelee Hyväksyy tai hylkää sopimuksen Tiedottaa henkilöstölle saavutetusta sopimuksesta Paikallisen sopimisen opas 15

18 4 Paikallinen sopiminen yksityissektorilla Yksityissektorilla työskentelevät tehyläiset kuuluvat pääsääntöisesti joko TSN:n tai Tehyn omien työehtosopimusten piiriin. TSN:n (Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN) jäsenjärjestöjä ovat Tehy, Suomen lähija perushoitajaliitto Super ja Erto. Nämä järjestöt solmivat yhdessä työantajaliitojen kanssa esimerkiksi terveyspalvelualan ja yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimukset. Tehyn omia työehtosopimuksia ovat mm. sairaankuljettajia koskeva työehtosopimus sekä Hammaslääkärien työnantajayhdistyksen ja Tehyn välinen työehtosopimus. Terveyspalvelu- ja sosiaalialan työehtosopimuksissa on määräyksiä paikallisesta sopimustoiminnasta. Molemmissa sopimuksissa paikallinen sopimustoiminta on rajattu niihin työehtosopimuksen määräyksiin, joissa on erikseen viitattu paikalliseen sopimustoimintaan. Lisäksi toisinsopiminen on mahdollista vain tietyn raamin puitteissa. Paikallisesti voidaan sopia rajoitetusti esimerkiksi työvuoron ja tasoittumisjakson pituudesta. 10 On syytä huomata, että järjestäytymätön eli mihinkään työnantajaliittoon kuulumaton työnantaja, jonka on noudatettava työehtosopimusta sen yleissitovuuden perusteella, ei voi tehdä työehtosopimuksen tarkoittamaa paikallista sopimusta. Paikallinen sopiminen on siis mahdollista vain niille työnantajille, jotka kuuluvat työnantajaliittoon. Tehyläisessä kentässä yleissitovia työehtosopimuksia ovat ter- veyspalvelualan työehtosopimus, yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus sekä sairaankuljettajia koskeva työehtosopimus. Muu työnantajan ja työntekijän välinen sopiminen (jossa ei siis ole kysymys työehtosopimuksen valtuuttamasta toisin sopimisesta) voi tapahtua ilman paikallisen sopimustoiminnan menettelytapamääräyksiä. Työehtosopimuksen minimitasoa paremmista eduista kuten palkasta voi aina sopia. Tällaisesta työnantajan ja työntekijän välisestä sopimismahdollisuudesta voi olla myös erillinen maininta työehtosopimuksessa, jolloin sopimiselle on saatettu asettaa myös tietyt raamit. Paikallisen sopimuksen sopijaosapuolina ovat työnantaja ja Tehyn tai TSN:n luottamusmies tai työntekijöiden yhteinen edustaja tai työntekijä. Suositeltavaa on, että sopiminen tapahtuisi kollektiivisesti luottamusmiehen välityksellä aina kun se on mahdollista. Sopimukset ovat voimassa toistaiseksi tai määräajan ja ne voidaan myös irtisanoa irtisanomisaikaa noudattaen. 11 Yksityisellä sosiaalipalvelualalla sopimuksen tekeminen tapahtuu kaksiportaisesti. Ensin luottamusmies sopii mahdollisista työehtosopimuksesta poikkeavista työaikajoustoista, ja tämän jälkeen työnantajan on vielä sovittava asiasta erikseen kunkin työntekijän kanssa. Terveyspalvelualalla luottamusmiehen tekemä sopimus sitoo automaattisesti myös työntekijöitä, ellei sopimuksen sovel- 10 Terveyspalvelualan työehtosopimus kohdat, Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 6 9 kohta 11 Terveyspalvelualan työehtosopimus 2, Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus: paikallisen sopimisen menettelytavat Paikallisen sopimisen opas

19 tamisalaan sovita rajauksia tai muita ehtoja. Yleensä luottamusmiehen tekemä sopimus myös terveyspalvelualalla edellyttää vielä yksittäisen työntekijän suostumusta. Sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan paikallinen sopimus on lähetettävä työnantaja- ja työntekijä liittoihin tiedoksi, terveyspalvelualalla asiasta on erillinen suositus. Tehyläisiä koskevat paikalliset sopimukset on myös yksityissektorilla lähetettävä Tehyn keskustoimistoon tiedoksi. Sopiminen ei ole sanelua vaan yhteisymmärryksen etsimistä. Jos yhteistä näkemystä asiasta ei löydy, sopimus jää syntymättä. Tällöin kannattaa ottaa aikalisä ja palata asiaan mahdollisesti myöhemmin. Tehyn jäsenen ja tehyläisen TSN:n luottamusmiehen kannattaa hankkia taustatukea myös omasta ammattiosastostaan, josta löytyy arvokasta paikallisen sopimisen osaamista. Myös Tehyn keskustoimistoa on syytä konsultoida ennen sopimuksen tekemistä. Paikallisen sopimisen opas 17

20 Paikallinen sopiminen yksityissektorilla Tehy tai TSN Luottamusmies (jäsen) Neuvottelu Työnantaja Tarve paikalliseen sopimiseen Tiedon hankinta ja tuki Valmistautuminen neuvotteluun: Taustatietojen hankkiminen Taustatietojen käsittely Neuvottelutavoitteiden asettaminen Neuvottelupyyntö / Neuvottelukutsu Tiedon hankinta ja -vaihto Tarvittaessa tuki neuvottelijoille Neuvotellaan Paikallinen sopiminen Hyväksyy tai hylkää paikallisen sopimuksen Hyväksyy tai hylkää paikallisen sopimuksen Saa tiedon paikallisista sopimuksista Lähettää kopion sopimuksesta Tehyyn Paikallinen sopimus Tiedottaa henkilöstöä luottamusmiehen kanssa sovitusta sopimuksesta 18 Paikallisen sopimisen opas

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Työehtosopimus 2012 2013 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY 2 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY:N JA TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen

Paikallinen sopiminen Paikallinen sopiminen Puheenjohtajien neuvottelupäivät Kevät 2017 Kirsti Hietaranta Järjestöasiamies, OAJ Kilpailukykysopimus /Paikallinen sopiminen Alakohtaisesti sovitaan virka-ja työehtosopimuksissa:

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet

KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat laatineet tämän yhteisen yleiskirjeen paikallisesta sopimisesta

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Tehy - terveyden & hyvinvoinnin tekijät. Yksityisellä sektorilla & ammatinharjoittajina

Tehy - terveyden & hyvinvoinnin tekijät. Yksityisellä sektorilla & ammatinharjoittajina Tehy - terveyden & hyvinvoinnin tekijät Yksityisellä sektorilla & ammatinharjoittajina Sisällys 3 Tehy on tahdon asialla 4 Tehyläiset yksityisellä sektorilla 5 Yksityisen sektorin edunvalvonta 6 Tehyläiset

Lisätiedot

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Työehtosopimus 2014 2017 1 :N JA :N TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1. Työllisyys - ja kasvusopimuksen toteuttaminen Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 30.8.2013 sopineet työllisyys-

Lisätiedot

Työehtosopimus eli TES

Työehtosopimus eli TES TYÖEHTOSOPIMUS Luennon sisältö Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut Työehtosopimus vs. työsopimus vs. työlainsäädäntö Työehtosopimus ja paikallinen sopiminen Työehtosopimus

Lisätiedot

Hyvät jäsenet. Järjestäytymisessä on järkeä

Hyvät jäsenet. Järjestäytymisessä on järkeä Hyvät jäsenet Yksityistä sairaankuljetetusta koskevassa työehtosopimuksessa saavutettiin neuvottelutulos 29.3.2011. Tehyn keskeisenä tavoitteena työehtosopimusneuvotteluissa oli yksityisen sairaankuljetuksen

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n jäsenenä olevien yliopistojen palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

Kursivoidut (punaisella olevat) tekstit ovat Sähköliiton neuvottelijoiden kirjauksia sovittelun aikaisista keskusteluista.

Kursivoidut (punaisella olevat) tekstit ovat Sähköliiton neuvottelijoiden kirjauksia sovittelun aikaisista keskusteluista. 15.12.2017 Valtakunnansovittelijan toimistolla 7.11.2017 saavutettu ratkaisu koostuu sovintoehdotuksesta sekä sitä täydentävästä Sähköliiton, Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välisestä sopimuksesta.

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta: Tutkimus paikallisesta sopimisesta

Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta: Tutkimus paikallisesta sopimisesta 1.2.28 Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta: Tutkimus paikallisesta sopimisesta Tutkimus Turun yliopiston työoikeuden tutkijaryhmä on professori Martti Kairisen johdolla selvittänyt vuosien 25

Lisätiedot

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 6/2005 Tast 21.2.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA Tulopoliittisen

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...3

Lisätiedot

Tehy tilastoina 2009

Tehy tilastoina 2009 TEHYN JULKAISUSARJA 1 09 D TILASTOJA JA KARTOITUKSIA Tehy tilastoina 2009 Tehyn tutkimusryhmä Toim. Kirsi Markkanen Vuosi Kunta/ Valtio Kirkko Yksityinen Ahvenankuntayhtymä sektori maa * % % % %

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino:Lönnberg 2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Vuoden 1993 pääsopimustekstistä on poistettu kohdat, jotka eivät ole olleet voimassa lukien. Katso KT:n yleiskirje 6/2008.

Vuoden 1993 pääsopimustekstistä on poistettu kohdat, jotka eivät ole olleet voimassa lukien. Katso KT:n yleiskirje 6/2008. Vuoden 1993 pääsopimustekstistä on poistettu kohdat, jotka eivät ole olleet voimassa 3.4.2008 lukien. Katso KT:n yleiskirje 6/2008. KUNNALLINEN I LUKU 1 Soveltamisala YLEISET MÄÄRÄYKSET Tämä sopimus on

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön

Lisätiedot

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 1 (2) SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY ERITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO ERTO RY SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 Työehtosopimusosapuolet

Lisätiedot

Liite 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 65 08.03.1999 28

Liite 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 65 08.03.1999 28 Liite 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 65 08.03.1999 28 1728-1999 (102) Paikallinen virka- ja työehtosopimus noudatettavista palvelussuhteen ehdoista ja menettelytavoista,

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

Kunnallinen Yleinen Virka- ja Työehtosopimus (KVTES) Työajan pidentäminen 24 tuntia vuodessa

Kunnallinen Yleinen Virka- ja Työehtosopimus (KVTES) Työajan pidentäminen 24 tuntia vuodessa YTY-ryhmä 26 17.11.2016 Kunnanhallitus 388 29.11.2016 TYÖAIKA, LOMARAHA SEKÄ TYÖAIKAPANKKI YTYryhmä 17.11.2016 26 Kunnallinen Yleinen Virka- ja Työehtosopimus (KVTES) Kunta-alan pääsopijajärjestöt ja KT

Lisätiedot

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011 Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011 Sisältö 1. Uusi työehtosopimus - Palkankorotukset 1.4.2012 - Palkankorotukset 1.5.2013 2. Muuta ajankohtaista - Ensihoidon muutokset - Järjestäytymisessä

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

Kiky yksityissektorin työehtosopimuksissa

Kiky yksityissektorin työehtosopimuksissa Kiky yksityissektorin työehtosopimuksissa 10.11.2016 1 Terveyspalvelualan tes Säännöllisen työajan pidentäminen 30 min/vko Luottamusmiehen asemaan merkittäviä parannuksia Kriisilauseke, jossa mainittujen

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen työaika-asioissa

Paikallinen sopiminen työaika-asioissa TIEDOTE 3.5.2007 Paikallinen sopiminen työaika-asioissa Turun yliopiston työoikeuden tutkimusryhmän kyselytutkimuksen osatuloksia Työaika joustaa työpaikoilla Yksityisen sektorin työpaikoilla on käytössä

Lisätiedot

Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus

Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus TAUSTAMUISTIO 1 1 (5) 26.4.2016 Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus Työntekijöiden edustuksen nykytila Luottamusmies ja luottamusvaltuutettu Luottamusmiehen

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus)

TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) ja Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry:n välinen työehtosopimus 1 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan MTT:n (Maa-

Lisätiedot

Kiky-neuvottelutulokset

Kiky-neuvottelutulokset Kiky-neuvottelutulokset Terveyspalvelualan TES AVAINTES Ensihoitopalvelualan TES 17.6.2016 Miksi kilpailukykysopimus? Hallituksen pakkolait olisivat kuristaneet erityisesti julkista sektoria vielä voimakkaammin

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

1 mom. Keskustaso 1 Neuvotellaan ja sovitaan virka- ja työehtosopimuksista (5 ja 6 ).

1 mom. Keskustaso 1 Neuvotellaan ja sovitaan virka- ja työehtosopimuksista (5 ja 6 ). 1 KUNNALLINEN Kunnallinen pääsopimus irtisanottu 12.9.2007 ja sen voimassaolo päättyy 12.3.2008, ks. KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan 2007 2009 11 Paikallinen sopiminen KUNNALLINEN I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45)

Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45) Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45) 1 Yritys Työpaikka Päiväys Ammattiosasto nro Osoite numero (yrityksen vaihde) Paikalliset osapuolet ovat kumpikin saaneet

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2)

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 14. päivänä lokakuuta 2008 opetusministeriön

Lisätiedot

TES: 322104. 1 Soveltamisala

TES: 322104. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TYÖEHTOSOPIMUS TES: 322104 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet työehtosopimuksen Geologian tutkimuskeskuksen työsopimussuhteista henkilöstöä

Lisätiedot

KT YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 1

KT YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 1 KT YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 1 13.11.2002 1 (5) KUNNALLISEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEITÄ VUOSINA 2003 2007 1 Lähtökohdat Sopijaosapuolet ovat todenneet vuonna 2000 virka- ja työehtosopimusneuvottelujen

Lisätiedot

PT:N JA YTN:N VÄLINEN YLEISSOPIMUS

PT:N JA YTN:N VÄLINEN YLEISSOPIMUS 1/5 PT:N JA YTN:N VÄLINEN YLEISSOPIMUS Johdanto Palvelutyönantajat ry (PT) ja Ylempien Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN ry (YTN) ovat tänään tehneet seuraavan yleissopimuksen järjestöjen välisen

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta kunta- ja valtiosektoreilla sekä sektorien vertailuja

Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta kunta- ja valtiosektoreilla sekä sektorien vertailuja Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta kunta- ja valtiosektoreilla sekä sektorien vertailuja Tuloksia Turun yliopiston työoikeuden tutkimushankkeesta Heikki Uhmavaara 27.2.2008 Kuntasektorin kysely

Lisätiedot

Sosiaalialan opintopäivät: ajankohtaista edunvalvonnasta

Sosiaalialan opintopäivät: ajankohtaista edunvalvonnasta Sosiaalialan opintopäivät: ajankohtaista edunvalvonnasta 4.11.2016 Kilpailukykysopimus kuntasektorilla Kunta-ala Neuvottelutulos saavutettiin 30.6. ja sillä toteutettiin kikyn mukaiset rakenteelliset muutokset

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa:

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa: TES: 313013 PL: 01 Pöytäkirja Merenkulkulaitoksen, Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin 17.2.2005 Merenkulkulaitoksessa.

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 8/2016 liite 1 KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2017 (TS-17) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

Tahto Rohkeus Tulevaisuus. Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi!

Tahto Rohkeus Tulevaisuus. Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi! Tahto Rohkeus Tulevaisuus Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi! Tehy on koulutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten etujärjestö Tehy on jäsentensä edunvalvoja: Aina ei kaikki mene työsuhteessa

Lisätiedot

Osapuolet toteavat, että uusi työehtosopimus korvaa 1.2.2017 lukien osapuolten kesken ajalle 1.3.2014-31.1.2017 allekirjoitetun työehtosopimuksen.

Osapuolet toteavat, että uusi työehtosopimus korvaa 1.2.2017 lukien osapuolten kesken ajalle 1.3.2014-31.1.2017 allekirjoitetun työehtosopimuksen. NEUVOTTELUTULOS VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISEKSI TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN KILPAILUKYKYSOPIMUKSEN MUKAISESTI 1.2.2017-31.1.2018 1. Keskusjärjestöjen kilpailukykysopimus ja

Lisätiedot

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 (TS-05) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-05) toteutetaan

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus?

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Neuvottelujen kaksi keskeisintä asiaa olivat: Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla ja Työehtosopimusten uudistaminen 12 kuukauden

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT 1 Sopimuksen soveltamisala Sopimuksen perusteella määräytyvät henkilöstön asema ja työehdot

Lisätiedot

2 Luottamusmiehet ja luottamusmiespalkkiot (palkkatekijätunnus TI:315, YK:04258)

2 Luottamusmiehet ja luottamusmiespalkkiot (palkkatekijätunnus TI:315, YK:04258) 1 (6) Tiehallinnon luottamusmiessopimus 1 Sopimuksen soveltamisala Tiehallinnon ja tämän sopimuksen allekirjoittajajärjestöjen välisessä luottamusmiestoiminnassa noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä.

Lisätiedot

Luottamusmiesbarometri Yhteenveto tuloksista

Luottamusmiesbarometri Yhteenveto tuloksista Luottamusmiesbarometri 2017 Yhteenveto tuloksista Taustaa Akavan luottamusmiesbarometri on joka toinen vuosi toteutettava kysely akavalaisille luottamusmiehille. Barometri toteutettiin vuonna 2017 toista

Lisätiedot

Yleiskorotus 1.6.2006 Yleiskorotus 1.6.2006 lukien on 1,4 prosenttia.

Yleiskorotus 1.6.2006 Yleiskorotus 1.6.2006 lukien on 1,4 prosenttia. Pöytäkirja ympäristöministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin ympäristöministeriössä 10.12.2004 Paikalla olivat ympäristöministeriön

Lisätiedot

Tyypillisesti työnantaja vaatii työntekijää tasoittamaan syntyneet ylityöt saman työvuoroluettelon aikana ns. tunti tunnista -korvauksella:

Tyypillisesti työnantaja vaatii työntekijää tasoittamaan syntyneet ylityöt saman työvuoroluettelon aikana ns. tunti tunnista -korvauksella: Tehy ry, edunvalvonta Vappu Okkeri päivitetty 31..2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS - Työaika ja ylityö yleistyöajassa - Paikallinen sopiminen Ylityöhön on aina pyydettävä työntekijän

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen Suomessa

Paikallinen sopiminen Suomessa Paikallinen sopiminen Suomessa Turun yliopiston tutkimusprojektin keskeisimpiä tuloksia 8.2.2008 Anu Sajavaara EK Erkki Auvinen STTK Tutkimushanke paikallisesta sopimisesta Turun yliopisto selvittänyt

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

Toimihenkilöbarometri 2013

Toimihenkilöbarometri 2013 Toimihenkilöbarometri 2013 Seppo Nevalainen 2 7. 11. 2 0 1 3 Vastanneet jäsenliitoittain Yhteensä N = 1288 Miehet N = 307 Naiset N = 979 Naisten osuus, % Vastausprosentti Painokerroin Ammattiliitto PRO

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Lain soveltamisala yms. Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Lain soveltamisala (2 ) - Työntekijämäärä säännöllisesti vähintään

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti:

Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

PTY kuntaomisteisten organisaatioiden edunvalvojana

PTY kuntaomisteisten organisaatioiden edunvalvojana Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa PTY kuntaomisteisten organisaatioiden edunvalvojana Työmarkkinaseminaari 12.9.2012 Kuntamarkkinat, Helsinki Katri Tonteri Palvelulaitosten työnantajayhdistys

Lisätiedot

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Neuvottelutulos 31.5.2016 klo 8.00 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN KILPAILUKYKYSOPIMUKSELLA Allekirjoittaneet liitot uudistavat työehtosopimuksensa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia 31.5.2016 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia Suomen Yrittäjät hylkäsi paikallista sopivan kompromissiesityksen. Esityksen hyväksyminen

Lisätiedot

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut 1 Työsuhteen säännöstys ja sääntelyjärjestys Työehtosopimus ja soveltamisala Paikallinen sopiminen Työsäännöt Työlainsäädäntö Vakiintunut käytäntö Työsopimus TYÖSUHDE

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet ja tarkoitus. Tämä sopimus on tehty valtiovarainministeriön antamien neuvottelumääräysten 29.3.2010 mukaisesti.

1 Sopimuksen perusteet ja tarkoitus. Tämä sopimus on tehty valtiovarainministeriön antamien neuvottelumääräysten 29.3.2010 mukaisesti. STM/1414/2010 Tarkentava virkaehtosopimus virastoerästä ja arviointiryhmien työn kehittämisestä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa. Sopimus on tehty

Lisätiedot

Lähihoitajan palkkaus ja työn vaativuus. Johtaja Jukka Maarianvaara, edunvalvontayksikkö Tehyn lähihoitajapäivät 29.10.2010

Lähihoitajan palkkaus ja työn vaativuus. Johtaja Jukka Maarianvaara, edunvalvontayksikkö Tehyn lähihoitajapäivät 29.10.2010 Lähihoitajan palkkaus ja työn vaativuus Johtaja Jukka Maarianvaara, edunvalvontayksikkö Tehyn lähihoitajapäivät 29.10.2010 Palkkaus perustuu työn vaativuuteen Tehyläisiin sovelletaan kunta-alalla kunnallista

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon Tekniset VETY

Lisätiedot

Työehtosopimusten paikallinen sopiminen. Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen

Työehtosopimusten paikallinen sopiminen. Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen Työehtosopimusten paikallinen sopiminen Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen 1 Suomen työmarkkinoiden joustavuus VÄITE Joustomahdollisuuksia työehtosopimuksissa jo runsaasti käytettävissä SELVITYS

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Luottamusmiessopimus PT-STTK. 1 Soveltamisala

Luottamusmiessopimus PT-STTK. 1 Soveltamisala Luottamusmiessopimus PT-STTK 1 Soveltamisala Tätä sopimusta sovelletaan Palvelutyönantajain jäsenyrityksissä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäseninä olevien toimihenkilöjärjestöjen jäseniin, ellei 10

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Jäsenkirje 11/2011 Liite 1 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 13.10.2011

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008 Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Ympäristöhallinnon Tekniset VETY ry:n, Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys YHY ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

TES 285203 VES 285251

TES 285203 VES 285251 1(7) 1 Sopimuksen perusteet Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus, joka tehtiin syyskuun 29 päivänä 2010 Tilastokeskuksen ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus

Kilpailukykysopimus Kilpailukykysopimus 2016-2017 14.6.2016 ERTO:n info Hki, Tku, Tre, Oulu Miksi KiKy solmittiin? Taustalla Suomen pitkittynyt taantuma Kaatuneet yhteiskuntasopimusneuvottelut 1. haluttiin korvata hallituksen

Lisätiedot

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Sinun liittosi on SuPer SuPer on ainoa liitto, joka on keskittynyt lähi- ja perushoitajien edunvalvontaan. Ajamme etujasi kaikissa ammatillisissa ja

Lisätiedot

ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12

ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12 ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12.2004 UUDISTETUN TARKENTAVAN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015

Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015 Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015 Attendo Oy turvallinen työnantaja Suomen suurimpia sosiaali- ja terveydenhoitoalan työnantajia Osa Attendo-konsernia, joka on Pohjoismaiden suurin hoivapalveluiden

Lisätiedot

Mistä asioista voidaan sopia paikallisesti? Yksityissektorin edunvalvonnalliset päivät

Mistä asioista voidaan sopia paikallisesti? Yksityissektorin edunvalvonnalliset päivät Mistä asioista voidaan sopia paikallisesti? Yksityissektorin edunvalvonnalliset päivät 18.9.2017 1 Työsuhteen ehdot Työsuhteessa sovellettavat ehdot määräytyvät pääosin: Työsopimus Työehtosopimus (normalisitova

Lisätiedot

YRITYSKOHTAISEN ERÄN JAKAMINEN PAIKALLISESTI SOPIEN TIETOTEKNIIKAN PALVELUALALLA. Infotilaisuudet 2008 Helsinki 4.9., Tampere 5.9., Oulu 8.9.

YRITYSKOHTAISEN ERÄN JAKAMINEN PAIKALLISESTI SOPIEN TIETOTEKNIIKAN PALVELUALALLA. Infotilaisuudet 2008 Helsinki 4.9., Tampere 5.9., Oulu 8.9. YRITYSKOHTAISEN ERÄN JAKAMINEN PAIKALLISESTI SOPIEN TIETOTEKNIIKAN PALVELUALALLA Infotilaisuudet 2008 Helsinki 4.9., Tampere 5.9., Oulu 8.9. Teknologiateollisuus ry Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

Tehyn yhteistoimintaopas

Tehyn yhteistoimintaopas TEHYN JULKAISUSARJA 1 14 F MUUT Tehyn yhteistoimintaopas Sisältö Lukijalle 3 1 Yhteistoimintamenettely kunnallisen yhteistoimintalain mukaan 4 2 Yhteistoiminnan periaatteet (1 ) 5 3 Yhteistoimintamenettely

Lisätiedot

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Finanssialan Keskusliitto ja Vakuutusväen Liitto ovat sopineet vuoden 2012 palkalliset koulutukset. Oikeus osallistua koulutukseen määräytyy vakuutusalan

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus Kilpailukykysopimus. Vappu Okkeri Lakimies, VT Edunvalvonta

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus Kilpailukykysopimus. Vappu Okkeri Lakimies, VT Edunvalvonta Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus Kilpailukykysopimus Vappu Okkeri Lakimies, VT Edunvalvonta Miksi kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus (kiky) Keskusjärjestöt: EK, SAK, STTK, AKAVA Alkujaan

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus 3 TES: 313013 PL: 01 Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava-JS ry:n,

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot