Esimerkki luokkahierarkiasta: C++-kielen IOstream-kirjasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esimerkki luokkahierarkiasta: C++-kielen IOstream-kirjasto"

Transkriptio

1 Esimerkki luokkahierarkiasta: C++-kielen IOstream-kirjasto Tässä materiaalissa tutustutaan tarkemmin C++:n luokkahierarkiaan. Koska kyseessä on oliopohjainen kieli, C++:n luokat on järjestetty hierarkisesti aikaisemmin tarkasteltuja periytymissääntöjä noudattaen. Hierarkiassa on yksi tai joissain tapauksissa useampia kantaluokkia, joista periytyy johdettuja luokkia. Virta eli stream on abstrakti käsite, joka tarkoittaa laitetta, johon ohjelmassa tapahtuvat syöttö- ja tulostusoperaatiot kohdistuvat. Virta voidaan ajatella loppumattomaksi merkkien virraksi, jota luetaan ja johon tulostetaan. Virrat ovat yleensä liitetty (assosioitu) johonkin fyysiseen laitteeseen kuten esimerkiksi tiedostoon, näppäimistöön, näyttöön tai tietoliikenneporttiin. Oletusarvoisesti merkkejä luetaan standardisyötöstä (stdin) joka on yleensä näppäimistö ja kirjoitetaan standarditulostuslaitteelle (stdout) joka on tietokoneen näyttö. Merkkien lisääminen virtaan tarkoittaa siis konkreettisesti merkkien lähettämistä jollekin fyysiselle laitteella ja lukeminen virrasta merkkien vastaanottamista laitteelta. Koko C++-kielen syöttö- ja tulostusjärjestelmä eli I/O-järjestelmä voidaan esittää oheisen luokkahierarkia mukaisesti. Kaaviossa luokat ovat valkealla pohjalla ja luokan metodit mustalla.

2 Kantaluokka on nimeltään ios_base ja se on määritelty otsikkotiedostossa <ios>. ios_base-luokan johdettu luokka on nimeltään ios. Tästä on edelleen johdettu luokat istream ja ostream. Luokkien määritykset sisältävät otsikkotiedostot (header files) eli kirjastot on kaaviossa ilmoitettu < >-merkkien sisällä. Yhdessä kirjastossa (esim <fstream>) voi siis olla määriteltynä monta luokkaa (kuvassa ifstream, fstream, ofstream ja filebuf). Syöttövirta <istream> Istream-oliot lukevat (read) ja tulkitsevat (interpret) syötteikseen saamiaan merkkejä (esimerkiksi näppäimistöltä tai tiedostosta). Luokalla on kahdentyyppisiä jäsenfunktioita: Muotoiltu syöttö (formatted input) o Nämä funktiot lukevat merkkejä käyttäen ylikuormattua >> operaattoria ja muuntavat ne määrätyn tyyppiseksi tiedoksi. o Esimerkkinä tämän tyyppisestä syötöstä on cin-metodi. Muotoilematon syöttö (unformatted input) o Nämä eivät tulkitse lukemiaan merkkejä tietyn tyyppiseksi tiedoksi.

3 o Lukevat syöttövirrasta merkkejä käyttäen metodeja get, getline, peek, read, readsome, manipuloivat get-osoitinta tai hakevat tietoa viimeisestä muotoilemattomasta syöttöoperaatiosta (gcount). Tulostusvirta <ostream> Ostream-oliot kirjoittavat (write) ja muotoilevat merkkejä määritellylle tulostuslaitteelle (esimerkiksi näyttö tai tiedosto). Myös nämä voidaan jakaa kahteen ryhmään: Muotoiltu tulostua (formatted output) o Jäsenfunktiot tulkitsevat ja muotoilevat tulostettavat merkit käyttäen ylikuormattua << operaattoria. o Esimerkkinä tämän tyyppisestä tulostuksesta on cout-metodi. Muotoilematon tulostua (unformatted output) o Jäsenfunktiot kirjoittavat dataa siinä muodossa kuin ne sen saavat, ilman tyyppimuunnoksia tai muotoiluja. o Metodeja put, write, seekp, tellp Muotoiltu syöttö- ja tulostus tarkoittavat käytännössä ASCII-muotoisen tiedon käsittelyä ja muotoilematon binäärisen tiedon käsittelyä (erityisesti tiedostojen tapauksessa). Syöttö- ja tulostusvirta <iostream> Luokkahierarkiakaaviosta nähdään, että paljon käyttämämme iostream-luokka on johdettu sekä luokasta istream (input stream) että ostream (output stream). Tällaista periytymistä sanotaan moniperinnäksi (multiple inheritance).

4 iostream-luokka perii sekä istream- että ostream-luokkien kaikki jäsenfunktiot. Siten se voi hoitaa samalla kertaa sekä syöttö- että tulostustoiminnot. Jokaisessa kirjoittamassamme C++-ohjelmassa on ollut alussa rivi #include<iostream>. Tällä esikääntäjän direktiivillä on siis otettu käyttöön fyysinen, kovalevylle tallennettu iostream-otsikkotiedosto, joka sisältää varsinaisen iostream-luokan toteutuksen eli implementoinnin. Puskuriluokka <streambuf> Palataan vielä luokkahierarkiakuvaan. Kuvasta nähdään, että kantaluokista ios tai ios_base ei ole nuolta luokkaan streambuf, vaikka se luokkahierarkiassa on samalla tasolla istream- ja ostream-luokkien kanssa. Luokka streambuf toimii kantaluokkana kaikille ns. puskuroitua tietoa käsitteleville luokille (stream buffers). Tällaista puskuroitua tietoa tuottavat esimerkiksi vaikkapa tietokoneeseen USB- tai sarjaportin kautta kytketyt mittauslaitteet. Myöskin tiedostojen luku ja kirjoitus käyttää hyväkseen puskuria. Puskuri on fyysisesti tietokoneen muistissa oleva muistialue, joka varataan dynaamisesti tiedon väliaikaistallennukseen ja jonka odotetaan olevan ajan tasalla ulkoisen tiedonlähteen tuottaman tiedon kanssa. Esimerkiksi mittauslaite tallentaa tietoa puskurin toiseen päähän samalla kun sitä luetaan tietokoneen työmuistiin toisesta päästä. Streambuf on ns. abstrakti kantaluokka. Abstraktista kantaluokasta ei voi luoda suoraan luokan instansseja eli olioita, vaan abstraktista luokasta on johdettava luokkia, joiden avulla varsinaiset oliot luodaan (tuntiesimerkkinä käytetty muoto-luokka oli itse asiassa abstrakti luokka).

5 Streambuf-luokalla on kaksi johdettua luokkaa: filebuf ja stringbuf eli tiedostopuskuri- ja merkkijonopuskuriluokat. Tiedostovirta <fstream> Fstream-kirjasto käsittele tiedostoon kirjoitusta ja lukua. Luokkahierarkiasta nähdään, että se sisältää luokat: ifstream o Johdettu istream-luokasta o Input File Stream, lukee tietoa tiedostosta ofstream o Johdettu ostream-luokasta o Output File Stream, kirjoittaa tietoa tiedostoon fstream o Johdettu iostream-luokasta o Sekä luku että kirjoitus toteutettuna samassa luokassa filebuf o Johdettu luokasta streambuf o Tiedostopuskuri o Fyysisen tiedoston yhdistäminen väliaikaismuistiin Merkkijonovirta <sstream> Luokassa sstream eli string stream tarjoaa käyttöliittymän merkkijonojen käsittelyyn virtoina. Tämä kirjasto mahdollistaa automaattiset ja turvalliset tietotyyppimuunnokset.

6 Tyyppimuunnoksista esimerkkinä olisi vaikkapa ohjelma, joka odottaa käyttäjältä syötteekseen liukulukua. Jos käyttäjä syöttääkin merkkijonon, ohjelma kaatuu ajonaikaiseen virheeseen tai jää ikuiseen silmukkaan. Turvallinen vaihtoehto on lukea kaikki tieto ensin sisään merkkijonoina ja vasta ohjelmassa yrittää muuttaa tieto halutun tyyppiseksi. Jos muunto ei onnistu, kysytään uudestaan niin kauan että onnistuu. C-kielessä vastaava toteutus tehtiin funktioilla atoi(), sprintf() ja sscanf(). Niiden toteutukseen liittyy pari pahaa ongelmaa: C:ssä ei ole string-luokkaa. Vaikka C mahdollistaa dynaamisen muistinvarauksen ja dynaamiset taulukot, käytännössä niiden käyttö on niin hankalaa että merkkijonot yleensä määritellään vakiomittaisiksi (tyyliin char mj[100];). Jos tyypinmuunnoksen tulos on pidempi kuin taulukon koko, tapahtuu ylivuoto. Tätä ylivuotobugia monet crackerit hyödyntävät pyrkiessään murtautumaan koneisiin verkon yli. Puutteellinen tyyppiturvallisuus (type safety). Stdio-kirjaston funktioissa ei ole tyypin tarkistusmekanismeja. Siten ohjelmat jotka käyttävät vääriä muotoilumääreitä (%d, %s, jne ) aiheuttavat ohjelman joutumisen epämääräiseen tilaan eli ylikirjoittavat muistia väärästä paikasta. Merkkijonovirtakirjasto sisältää seuraavat luokat: istringstream o Johdettu luokasta istream o Merkkijonojen käsittely syöttövirtoina ostringstream o Johdettu luokasta ostream o Merkkijonojen käsittely tulostusvirtoina Stringstream o Johdettu luokasta iostream

7 o Merkkijonojen käsittely syöttö- ja tulostusvirtoina Stringbuf o Johdettu luokasta streambuf o Puskuriluokka merkkijonojen tallennukseen tietokoneen muistiin. Esimerkkejä Katsotaan seuraavaksi muutama esimerkki IOstream-kirjaston luokkien käytöstä. Esimerkki 1: Merkkitiedon kirjoitus tiedostoon. Ohjelma lukee käyttäjän syöttämiä merkkejä yksitellen niin kauan kuin syötetään EOF eli CTRL-Z. Teksti tallentuu tiedostoon teksti.txt. #include <iostream> #include <fstream> using namespace std; int main() char c; ofstream tiedosto; int lkm=0; tiedosto.open("d:\\teksti.txt"); while ((c=cin.get())!=eof) tiedosto << c; lkm++; tiedosto.close();

8 cout << "Kirjoitettiin " << lkm << " merkkiä."<< endl; system("pause"); return 0; Esimerkki 2: Luetaan tekstitiedostoa merkki kerrallaan. #include <iostream> #include <fstream> using namespace std; int main() char c; ifstream tiedosto; int lkm=0; tiedosto.open("d:\\teksti.txt"); while ((c=tiedosto.get())!=eof) cout << c; lkm++; tiedosto.close(); cout << "Luettiin " << lkm << " merkkiä."<< endl; system("pause"); return 0;

9 Esimerkki 3: Ohjelma kysyy käyttäjältä tuotteen hinnan ja kappalemäärän merkkijonoina, muuttaa ne liukuluvuksi ja kokonaisluvuksi sekä tulostaa kokonaishinnan. #include <iostream> #include <sstream> using namespace std; int main () string mjono; float hinta=0; int maara=0; cout << "Hinta: "; getline (cin,mjono); stringstream(mjono) >> hinta; cout << "Kappalemäärä: "; getline (cin,mjono); stringstream(mjono) >> maara; cout << "Kokonaishinta: " << hinta*maara << endl; system("pause"); return 0; Esimerkki 4: Ohjelmassa määritellään stringstream-olio s ja sijoitetaan siihen kaksoistarkkuuden liukulukumuuttujan d arvo. <sstream>-kirjasto käyttää ylikuormattuja << ja >> operaattoreita. #include <sstream> using namespace std; int main()

10 double d= ; stringstream s; string str; s << d; // insert d into s s >> str; //insert string Esimerkki 5: Seuraavassa ohjelmassa määritellään stringstream-olio ja sijoitetaan double-tyyppisen muuttujan d arvo siihen käyttäen << operaattoria. Luku voidaan muuttaa string-merkkijonoksi käyttämällä >> operaattoria. #include <iostream> #include <sstream> using namespace std; int main () double d= ; stringstream s; string val; s << d; // tallennetaan d s:ään s >> val; //muunnetaan s:n sisältämä arvo merkkijonoksi //val sisältää arvon merkkijonona //tulostetaan normaalisti cout:lla: cout << d << " " << val << endl; system("pause"); return 0; Päinvastainen muunnosta stringistä doubleksi on yhtä yksinkertainen.

6/20: Tietorakenteita

6/20: Tietorakenteita Ohjelmointi 1 / syksy 2007 6/20: Tietorakenteita Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/20 Opelta lähti

Lisätiedot

3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan nimet ja osoitteet rinnakkain. 4 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä numeron ja tulostaa sen näytölle.

3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan nimet ja osoitteet rinnakkain. 4 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä numeron ja tulostaa sen näytölle. 1 Tee ohjelma, joka tulostaa nimesi näytölle. Olli Opiskelija 2 Tee ohjelma, joka tulostaa näytölle nimesi ja osoitteesi. Olli Opiskelija Torikatu 19 90100 Oulu 3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

Alkusanat ja sisällysluettelo

Alkusanat ja sisällysluettelo Alkusanat ja sisällysluettelo Tässä ohjeessa käsitellään pintapuolisesti ohjelman sujuvan käytön aloittamiseksi tarvittavien pohjatietojen lisääminen. Useimmat ohjeessa käsitellyistä toimenpiteistä onnistuvat

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Timo Väänänen 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Käyttöoikeustiedot Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

Winres-käyttäjän käsikirja 15.11.2013 Oma tuotanto 1 (26)

Winres-käyttäjän käsikirja 15.11.2013 Oma tuotanto 1 (26) 12. OMA TUOTANTO SISÄLTÖ 12.1. VARAAMINEN 12.1.1. Yleistä 12.1.2. Varaustilanne 12.1.3. Varaaminen 12.1.4. Matkustajatiedot Henkilötiedot Majoitus Kuljetus Lisäpalvelut 12.2. MATKUSTAJALUETTELOT 12.2.1.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS SukuJutut 1.3.2015 Copyright 1993-2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seppo

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 SFL Suomen frisbeeliitto Kisakone 1.0 TD Käyttöohje 2009-2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1 KÄYTTÖTARKOITUS... 4 1.2 KÄYTTÄJÄT... 4 1.3 YHTEENSOPIVUUS... 5 1.4

Lisätiedot

Aki Taanila SPSS OPAS

Aki Taanila SPSS OPAS Aki Taanila SPSS OPAS 2.10.2009 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 AINEISTON TALLENTAMINEN... 2 1.1 Muuttujien määrittely... 2 1.2 Aineiston syöttäminen... 5 1.3 Aineiston tallentaminen ja avaaminen... 6 1.4 Aineistojen

Lisätiedot

1.1 Tavallinen binäärihakupuu

1.1 Tavallinen binäärihakupuu TIE-20100 Tietorakenteet ja algoritmit 1 1 Puurakenteet http://imgur.com/l77fy5x Tässä luvussa käsitellään erilaisia yleisiä puurakenteita. ensin käsitellään tavallinen binäärihakupuu sitten tutustutaan

Lisätiedot

Miten asennan useita käyttöjärjestelmiä samaan koneeseen?

Miten asennan useita käyttöjärjestelmiä samaan koneeseen? Timo Kinnunen Särkiniementie 16 A 41 70700 Kuopio Finland Miten asennan useita käyttöjärjestelmiä samaan koneeseen? Johdanto MOTTO: Oikea Windows, asennettuna normaaliin tapaan kiintolevylle, on aina se

Lisätiedot

Pelasta kadonneet tiedostot Hups, tuli poistettua väärä tiedosto. Eikä varmuuskopiota tietenkään ole. Mikä nyt avuksi?

Pelasta kadonneet tiedostot Hups, tuli poistettua väärä tiedosto. Eikä varmuuskopiota tietenkään ole. Mikä nyt avuksi? Tiedonpelastus TEKSTI: NIKO JAKOBSSON KUVAT: ERIC LERAILLEZ Pelasta kadonneet tiedostot Hups, tuli poistettua väärä tiedosto. Eikä varmuuskopiota tietenkään ole. Mikä nyt avuksi? 34 MikroPC 8/2012 WWW.MIKROPC.NET

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) 13 artiklan 1 mukainen käyttöopas Tämä käyttöopas on tarkoitettu kaikille kosmeettisia valmisteita koskevien

Lisätiedot

Sisällysluettelo Tietokoneen osat... Hiiri... 8 Tietokoneen oheislaitteita...

Sisällysluettelo Tietokoneen osat... Hiiri... 8 Tietokoneen oheislaitteita... Sisällysluettelo Tietokoneen osat... 4 Näyttö eli monitori... 4 Keskusyksikkö... 4 Levykeasema eli korppuasema... 5 CD-ROM-asema eli romppuasema... 5 Näppäimistö... 6 Hiiri... 8 Hiiren painikkeet... 9

Lisätiedot

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa!

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! - Elikkä tässä ohjeessa näet kuinka voit tehdä peda.net palveluun koti/etätehtäviä tai vaikka kokeitten tekoa, tapoja on rajattomasti.

Lisätiedot

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot

Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön

Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön OULUN YLIOPISTON MAANTIETEEN LAITOKSEN OPETUSMONISTE NO. 42 Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön Harri Antikainen & Piia Kortsalo Oulu 2012 2 Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön Tekijät ja taitto:

Lisätiedot

Tieto tietojenkäsittelytieteessä

Tieto tietojenkäsittelytieteessä Tieto tietojenkäsittelytieteessä Jesse Hauninen 14.4.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tiedosta kuulee puhuttavan jatkuvasti. Yhteiskunnan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Maksupääte VeriFone VX680

KÄYTTÖOHJE. Maksupääte VeriFone VX680 KÄYTTÖOHJE Maksupääte VeriFone VX680 KÄYTTÖOHJE Maksupääte VeriFone VX680 SISÄLLYSLUETTELO: 1. ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 1.1 Tärkeää... 4 1.2 Päätteen rakenne... 5 1.3 Johtojen kytkeminen... 6 1.4 Akku... 7

Lisätiedot

Tietokantojen turvallisuus

Tietokantojen turvallisuus Tietokantojen turvallisuus Miro Holopainen Jenni Kallanto IIO30220 Database Management Raportti Huhtikuu 2014 Ohjelmistotekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot