Tiedostot. Tiedostot. Tiedostot. Tiedostot. Tiedostot. Tiedostot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedostot. Tiedostot. Tiedostot. Tiedostot. Tiedostot. Tiedostot"

Transkriptio

1 Tiedosto yhteenkuuluvien tietojen joukko, joka on tavallisesti talletettu pysyväismuistiin muodostuu tietueista, jotka voivat olla keskenään samanlaisia tai vaihdella tyypiltään tiedostot ovat joko tekstitiedostoja tai binääritiedostoja tiedosto voi olla peräkkäistiedosto tai suorasaantitiedosto myös näppäimistösyötettä ja tulostusta näytölle voidaan käsitellä peräkkäistiedostona Tiedosto jatkossa käsitellään vain peräkkäistiedostoja, joiden tietuerakenne on (yleensä) kiinteä C-ohjelman käsittelemät tiedostot voidaan käsittää syöte- ja tulostusvirroiksi, jotka liitetään fyysisiin tiedostoihin ja/tai laitteisiin tietovirta (stream) on EOF-merkkiin päättyvä järjestetty jono tavuja oletustietovirrat stdin - syötevirta, oletuksena näppäimistö stdout - tulostus, oletuksena näyttö stderr - virheilmoitukset, oletuksena näyttö 1 T0004 Olli Hämäläinen 2 T0004 Olli Hämäläinen tiedostojen käsittely perustuu kirjastofunktioihin (stdio.h) tiedosto määritelllään C-ohjelmassa ottamalla käyttöön osoitin tiedoston kuvaajaan (tyyppiä FILE), esim. FILE *tiedosto1; osoitin liitetään todelliseen fyysiseen tiedostoon avaamalla tiedosto: tiedosto1=fopen(tiedoston_koko_nimi,avaustapa); esim. tiedosto1=fopen( d:\\temp\\ohje.txt, r ); 3 T0004 Olli Hämäläinen jokainen käsiteltävä tiedosto (oletusvirtoja lukuunottamatta) on avattava ennen käyttöä avaustapa kertoo, miten tiedostoa käytetään: r - avataan tekstitiedosto lukemista varten r+ - avataan tiedosto päivitystä varten w - luodaan uusi tai tyhjennetään olemassa oleva tekstitiedosto kirjoittamista varten w+ - luodaan uusi tai tyhjennetään olemassa oleva tiedosto päivitystä varten. a - avataan tekstitiedosto lisäystä varten a+ - avataan tai luodaan uusi tiedosto päivitettäväksi 4 T0004 Olli Hämäläinen jos tiedosto on binäärinen, lisätään avauskoodin perään b, siis: rb, wb, ab tiedosto-osoitin (tiedostopointteri) osoittaa kulloinkin käsiteltävään tiedoston kohtaan avauksen jälkeen tiedosto-osoitin osoittaa kirjoitustilassa ( w ) ja lukutilassa ( r ) tiedoston alkuun lisäystilassa ( a ) tiedoston loppuun kun tiedosto avataan kirjoitustilassa, sen aikaisempi sisältö katoaa 5 T0004 Olli Hämäläinen kun käsittely on päättynyt, tiedosto on suljettava funktiolla fclose, esim. tulos=fclose(tiedosto1); tiedoston sulkeminen aiheuttaa puskurien kirjoittamisen tiedostoon ja fyysisen tiedoston vapauttamisen tiedosto voidaan myös tuhota tai nimetä uudelleen C-ohjelmasta käsin funktioilla remove ja rename, esim. rename( a:\\vanha.txt, a:\\uusi.txt ); 6 T0004 Olli Hämäläinen 1

2 1. merkkien luku ja kirjoitus 2. rivien luku ja kirjoitus 3. muotoiltu luku ja kirjoitus 4. binäärinen luku ja kirjoitus Standardituloste- ja syöttötietovirtoja varten on joukko funktioita, joissa käsiteltävä tietovirta on sisäänrakennettuna itse funktiossa: putchar - tulostaa yhden merkin puts - tulostaa merkkijonon printf - tulostaa muotoillun merkkijonon getchar - lukee yhden merkin gets - lukee merkkijonon scanf - lukee muotoiltua tietoa 7 T0004 Olli Hämäläinen 8 T0004 Olli Hämäläinen kaikkia tietovirtoja (myös standarditietovirtoja) voidaan käsitellä standardikirjaston funktioilla, joissa käsiteltävä tietovirta annetaan parametrina tyypillisesti näiden funktioiden nimet alkavat pienellä f-kirjaimella tiedoston päättymistä voidaan luettaessa tutkia funktiolla feof (EOF = end of file) Merkkien luku ja kirjoitus fgetc - funktiolla (stdio.h) luetaan yksi merkki tietovirrasta: int fgetc(file *stream); int getc(file *stream); int getchar(); /* stdin-tietovirta */ fgetc palauttaa luetun merkin tai tiedoston loppuessa arvon EOF, jonka lukuarvo on -1 9 T0004 Olli Hämäläinen 10 T0004 Olli Hämäläinen Merkkien luku, esimerkki FILE *stream; int ch; /* HUOM! int, ei char */ stream = fopen("tied1.txt", "r"); do ch = fgetc(stream); fputc(ch,stdout); while (ch!= EOF); fclose(stream); 11 T0004 Olli Hämäläinen Merkkien luku, esimerkki 2 (SS 19.1) #include <stdlib.h> /* PŽŽOHJELMA***********************/ FILE *in, *out; char ch; if ((in=fopen("\\autoexec.bat", "r")) ==NULL) printf ("Sy tt tiedoston avaus ei onnistu "); exit (-1); /* lopetetaan ohjelman toiminta ja palautetaan DOS-tasolle virhekoodi -1*/ 12 T0004 Olli Hämäläinen 2

3 Merkkien luku, esimerkki 2 if ((out=fopen("\\autoexec.bak","w"))==null) printf("tulostiedoston avaus ei onnistu.\n"); exit(-1); ch = fgetc(in); while (!feof(in)) fputc(ch, out); ch = fgetc(in); fclose(in); fclose(out); 13 T0004 Olli Hämäläinen Merkkien luku ja kirjoitus fputc - funktiolla (stdio.h) kirjoitetaan yksi merkki tietovirtaan: int fputc(int c, FILE *stream); int putc(int c, FILE *stream); int putchar( int c );/* stdout-tietovirta */ fputc palauttaa nollan kun merkin kirjoitus onnistui ja muuten EOF. 14 T0004 Olli Hämäläinen Merkkien kirjoitus, esimerkki char msg[] = "Hello world"; int i = 0; while (msg[i]) fputc(msg[i], stdout); i++; Rivien luku ja kirjoitus fgets - funktio lukee yhden rivin tiedostosta rivi päättyy DOS-tiedostoissa CR ja LF merkkeihin, jotka muuntuvat luettaessa rivinvaihtomerkiksi '\n funktion fgets prototyyppi: char *fgets(char *s, int n, FILE *stream); n kertoo luettavien merkkien maksimilukumäärän, lukeminen päättyy joka tapauksessa rivinvaihtomerkkiin gets - funktio lukee yhden rivin standardisyötevirrasta ja muuttaa rivinvaihdon \0 :ksi char *gets(char *buffer); /*stdin-tietovirta*/ 15 T0004 Olli Hämäläinen 16 T0004 Olli Hämäläinen Rivien luku, esimerkki int main(int argc, char *argv[] ) FILE *stream; char mjono[200]; if ((stream = fopen(argv[1], "r"))!=null) while ( fgets( mjono, 200, stream ) ) printf( "%s", mjono ); Rivien luku ja kirjoitus fputs - funktio kirjoittaa merkkijonon tiedostoon: int fputs(const char *s, FILE *stream); merkkijonon päättävä nollatavu ei kirjoitu tiedostoon myöskään mitään rivinvaihtomerkkejä ei kirjoiteta tiedostoon onnistuessaan fputs palauttaa nollan, muuten jonkin nollasta poikkeavan arvon puts - funktio kirjoittaa stdout-tietovirtaan (standarditulostustietovirta) merkkijonon, jonka nollatavu korvataan rivinvaihtomerkillä '\n : int puts(const char *string); /* stdout */ 17 T0004 Olli Hämäläinen 18 T0004 Olli Hämäläinen 3

4 Rivien kirjoitus, esimerkki fputs("tiedon puussa asuu kyy:\n", stdout); fputs("joka sit\204 l\204hestyy\n", stdout); fputs("ikuisesti onneton\n", stdout); fputs("ep\204ilyksen uhri on.\n", stdout); fputs("autuas ken omin p\204in\n", stdout); fputs("el\204\204, kuolee lailla t\204in.\n", stdout); puts("\n\nlauri Viita"); Muotoiltu luku ja kirjoitus printf -jascanf - funktioista on olemassa vastaavat funktiot fprintf ja fscanf, joissa tietovirta annetaan parametrina: int fscanf( FILE *stream, const char *format[, address,...]); int fprintf( FILE *stream, const char *format[, argument,...]); fprintf- ja fscanf-funktioiden yhteydessä käytettävät muotoilumääreet ovat samat kuin printf- ja scanffunktioiden yhteydessä 19 T0004 Olli Hämäläinen 20 T0004 Olli Hämäläinen muun kuin tekstitiedon, esim. itse määritellyn tietuetyypin mukaisten tietuieiden tallettamiseen käytetään binääritiedostoja binääritiedostojen lukemiseen käytetään funktiota fread ja kirjoittamiseen fwrite yhdellä operaatiolla voidaan kerralla lukea tai kirjoittaa yksi tai useampia lohkoja lohkon koko voi olla yksi tai useampi tavu funktioiden prototyypit: size_t fread( void *puskuri, size_t lohkon_koko, size_t lohkojen_lkm, FILE *tietovirta); size_t fwrite( const void * puskuri, size_t lohkon_koko size_t lohkojen_lk FILE *tietovirta); 21 T0004 Olli Hämäläinen 22 T0004 Olli Hämäläinen puskuri osoittaa sen muuttujan johon luettu tieto sijoitetaan tai josta kirjoitettava tieto otetaan lohkon_koko ilmoittaa yhden luettavan tai kirjoitettavan lohkon koon tavuina lohkojen_lkm ilmoittaa kuinka monta lohkoa luetaan tai kirjoitetaan yhdellä kertaa fread palauttaa onnistuneesti luettujen lohkojen lukumäärän fwrite palauttaa onnistuneesti kirjoitettujen lohkojen lukumäärän Binäärinen kirjoitus, esimerkki #include <string.h> typedef struct char nimi[20]; int ika; double paino; HENKILO_TIETUE; 23 T0004 Olli Hämäläinen 24 T0004 Olli Hämäläinen 4

5 Binäärinen kirjoitus, esimerkki FILE *f1; double pii= ; int luku= 374; char rivi[]="tämä on merkkijono\n"; HENKILO_TIETUE h1="antti",32,75.3; int lkm=strlen(rivi)+1; f1=fopen("bin.dat","wb"); fwrite(&h1,sizeof(h1),1,f1); fwrite(&pii,sizeof(pii),1,f1); fwrite(&lkm,sizeof(lkm),1,f1); fwrite(rivi,lkm,1,f1); fclose(f1); 25 T0004 Olli Hämäläinen Binäärinen luku, esimerkki typedef struct char nimi[20]; int ika; double paino; HENKILO_TIETUE; FILE *f1; double pii; int luku, lkm; char rivi[100]; HENKILO_TIETUE h1; 26 T0004 Olli Hämäläinen f1=fopen("bin.dat","rb"); fread(&h1,sizeof(h1),1,f1); fread(&pii,sizeof(pii),1,f1); fread(&luku,sizeof(luku),1,f1); fread(&lkm,sizeof(lkm),1,f1); fread(rivi,lkm,1,f1); fclose(f1); printf("henkilö nimi=%s\n",h1.nimi); printf("henkilö ikä=%i\n",h1.ika); printf("henkilö paino=%lf\n",h1.paino); printf("pii=%lf\n",pii); printf("luku=%i\n",luku); printf("rivi=%s\n",rivi); 27 T0004 Olli Hämäläinen 5

Tiedosto on yhteenkuuluvien tietojen joukko, joka tavallisimmin sijaitsee kiintolevyllä, muistitikulla tai jollakin muulla fyysisellä tietovälineellä.

Tiedosto on yhteenkuuluvien tietojen joukko, joka tavallisimmin sijaitsee kiintolevyllä, muistitikulla tai jollakin muulla fyysisellä tietovälineellä. Tiedostot Tiedosto on yhteenkuuluvien tietojen joukko, joka tavallisimmin sijaitsee kiintolevyllä, muistitikulla tai jollakin muulla fyysisellä tietovälineellä. C-kielessä syöttö ja tulostus kuvataan laiteriippumattomasti

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2011 1 / 39 Kertausta: tiedoston avaaminen Kun ohjelma haluaa lukea tai kirjoittaa tekstitiedostoon, on ohjelmalle

Lisätiedot

Modulaarisessa ohjelmoinnissa jaetaan ohjelma osiin (moduuleihin), jotka ovat yksinkertaisia ja lyhyitä.

Modulaarisessa ohjelmoinnissa jaetaan ohjelma osiin (moduuleihin), jotka ovat yksinkertaisia ja lyhyitä. 3. Funktiot Modulaarisessa ohjelmoinnissa jaetaan ohjelma osiin (moduuleihin), jotka ovat yksinkertaisia ja lyhyitä. Modulaarisuudella pyritään parantamaan ohjelman ymmärrettävyyttä, testattavuutta sekä

Lisätiedot

MATLAB 6.0 m-tiedoston ohjelmointiopas. lähteenmäki.m 2001 www.tpu.fi/~mlahteen/

MATLAB 6.0 m-tiedoston ohjelmointiopas. lähteenmäki.m 2001 www.tpu.fi/~mlahteen/ MATLAB 6.0 m-tiedoston ohjelmointiopas lähteenmäki.m 2001 www.tpu.fi/~mlahteen/ MATLAB 6.0 m-tiedoston ohjelmointiopas 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 3 2 Skriptit 3 3 Funktiot 4 4 Muuttujat 7 5 Tietotyypit

Lisätiedot

Ohjelmassa henkilön etunimi ja sukunimi luetaan kahteen muuttujaan seuraavasti:

Ohjelmassa henkilön etunimi ja sukunimi luetaan kahteen muuttujaan seuraavasti: 1 (7) Tiedon lukeminen näppäimistöltä Scanner-luokan avulla Miten ohjelma saa käyttöönsä käyttäjän kirjoittamaa tekstiä? Järjestelmässä on olemassa ns. syöttöpuskuri näppäimistöä varten. Syöttöpuskuri

Lisätiedot

C++-KIELI. Versio 4.0

C++-KIELI. Versio 4.0 C++-KIELI Versio 4.0 RAJOITUKSET Kunnes toisin määrätään, tätä materiaalia voivat monistaa omaan henkilökohtaiseen käyttöön OAMK/Tekniikan yksikön opiskelijat. Tämän materiaalin käyttö kaikenlaisessa kaupallisessa

Lisätiedot

Esimerkki luokkahierarkiasta: C++-kielen IOstream-kirjasto

Esimerkki luokkahierarkiasta: C++-kielen IOstream-kirjasto Esimerkki luokkahierarkiasta: C++-kielen IOstream-kirjasto Tässä materiaalissa tutustutaan tarkemmin C++:n luokkahierarkiaan. Koska kyseessä on oliopohjainen kieli, C++:n luokat on järjestetty hierarkisesti

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Ohjeet. Jaa vastauksesi konsepteille siten, etta:

Ohjeet. Jaa vastauksesi konsepteille siten, etta: / AS-0.1103/4 C~ohjelmoinnin peruskurssi Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Tentti 12.05.2010, Raimo Nikkilii Ohjeet Kaikki ohjelmointitehtavat tulee toteuttaa C-kielella hyvaa ohjelmointityylia

Lisätiedot

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python)

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2011 Kerttu Pollari-Malmi Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

OHJ-1100 Ohjelmointi I

OHJ-1100 Ohjelmointi I OHJ-1100 Ohjelmointi I lukuvuosi 2012 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen ari.suntioinen@tut.fi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1100 Ohjelmointi I Mitä on ohjelmointi?.......................................

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Pythonilla. Teemu Sirkiä, 2015

Ohjelmoinnin perusteet Pythonilla. Teemu Sirkiä, 2015 Ohjelmoinnin perusteet Pythonilla Teemu Sirkiä, 2015 Päivitetty 16.9.2015 Yleistä Materiaali sisältää lähinnä Aalto-yliopiston Ohjelmoinnin peruskurssi Y1:n harjoitustehtävissä tarvittavia keskeisiä asioita

Lisätiedot

Valinnat ja päätökset

Valinnat ja päätökset Valinnat ja päätökset 4 Valinnat ja päätökset Päätöksenteko on erittäin tärkeässä asemassa kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ohjelman lauseiden suoritusjärjestystä ei voitaisi muuttaa tietojen vertailun

Lisätiedot

-ohjelmointikurssi 1998-1999. luentomoniste ja tehtävät

-ohjelmointikurssi 1998-1999. luentomoniste ja tehtävät -ohjelmointikurssi 1998-1999 luentomoniste ja tehtävät Sisällysluettelo C++-KIELESTÄ...2 KONEKIELI JA LAUSEKIELI...3 C++-KIELEN OHJELMAN RAKENNE...4 TYYPIT JA MUUTTUJAT...6 OPERAATTOREISTA...8 TYYPPIMUUNNOKSET...11

Lisätiedot

Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen

Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen OSA VI 547 LUKU 23 23 LUKU Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen Dokumentin tietojen tallentaminen ja lataaminen Tiedostojen luominen, lukeminen

Lisätiedot

T211003 Sovellusohjelmat Matlab osa 4: Skriptit, funktiot ja kontrollirakenteet

T211003 Sovellusohjelmat Matlab osa 4: Skriptit, funktiot ja kontrollirakenteet Ohjelmointi Matlab-komentoja voidaan koota ns. M-tiedostoon. Nimi tulee tiedoston tarkentimesta.m. Matlabilla voidaan ohjelmoida kahdella eri tavalla: Skriptit eli komentojonot eli makrot Funktiot eli

Lisätiedot

Silloinen ohjelma koostui rivinumeroiduista komennoista, jotka ohjelma suoritti peräjälkeen

Silloinen ohjelma koostui rivinumeroiduista komennoista, jotka ohjelma suoritti peräjälkeen BASIC-ohjelmointikieli E.Korhonen Katsaus Basic-ohjelmointikielen kehitykseen: Basic-ohjelmointikieli levisi opiskelijoiden ohjelmoinnin harjoittelukieleksi 1970- luvulla ja jokaiseen kotitietokoneeseen

Lisätiedot

Java-kielen perusteita

Java-kielen perusteita Java-kielen perusteita Käyttäjän kanssa keskusteleva ohjelma 1 Kirjoittaminen konsolinäkymään //Java ohjelma, joka tulostaa konsoli-ikkunaan public class HeiMaailma { public void aja() { // kirjoitus ja

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 7.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 7.2.2011 1 / 39 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

Ohjelmoinnin alkeita Python-kielellä

Ohjelmoinnin alkeita Python-kielellä Ohjelmoinnin alkeita Python-kielellä Antti Rasila Tutkija Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Helsingin yliopisto Johdanto Tämän artikkelin tarkoituksena on esitellä lukijalle Python-ohjelmointikieltä

Lisätiedot

Jirka Ylönen. Tietotekniikan LuK-tutkielma 3.3.2002. Jyväskylän yliopisto. Tietotekniikan laitos

Jirka Ylönen. Tietotekniikan LuK-tutkielma 3.3.2002. Jyväskylän yliopisto. Tietotekniikan laitos Jirka Ylönen Tietotekniikan LuK-tutkielma 3.3.2002 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Tekijä: Jirka Ylönen Yhteystiedot: Sähköposti jjylonen@st.jyu.fi Työn nimi: C#-kielen perusteet Title in English:

Lisätiedot

Kielioppia: toisin kuin Javassa

Kielioppia: toisin kuin Javassa Object Pascal Pascal kielen oliolaajennus (Inprise/Borland:n oma) luokat Voit uudelleenkäyttää luomiasi objekteja esim. komponentteja Periytyminen Kielioppia: toisin kuin Javassa Ei eroa isojen ja pienien

Lisätiedot

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi Osa IV Oliokeskeinen ohjelmointi Osa 4 keskittyy oliokeskeiseen ohjelmointiin tämä tarkoittaa C++:n luokkapiirteiden määrittelyä ja käyttöä, joilla voidaan luoda uusia tyyppejä ja joita voidaan käsitellä

Lisätiedot

Perusasiat. Mitkä ovat C++-ohjelman perusosat. Miten lähdeteksti kommentoidaan. Miten lähdetekstistä tulee suoritettava ohjelma

Perusasiat. Mitkä ovat C++-ohjelman perusosat. Miten lähdeteksti kommentoidaan. Miten lähdetekstistä tulee suoritettava ohjelma Perusasiat 1 Perusasiat Tässä ensimmäisessä luvussa käsittelemme C++:n perusominaisuuksia. Kaikkiin tässä käsiteltäviin asioihin palataan tarkemmin myöhemmissä luvuissa - tarkoituksena on nyt vain hieman

Lisätiedot

PHP-perusteet. Jouni Ikonen - Jouni.Ikonen lut.fi

PHP-perusteet. Jouni Ikonen - Jouni.Ikonen lut.fi CT30A3201 - WWW-sovellukset PHP-perusteet Jouni Ikonen - Jouni.Ikonen lut.fi 8.10.2013 Kalvot Arto Hämäläisen kalvojen pohjalta 1 Jouni Ikonen Sisältö PHP Evästeiden käyttö HTTP-otsikkotietojen käsittely

Lisätiedot

Perustietotyypit ja laskutoimitukset

Perustietotyypit ja laskutoimitukset Perustietotyypit ja laskutoimitukset 2 Perustietotyypit ja laskutoimitukset Tässä luvussa käsittelemme C++:n perustietotyyppejä, varsinkin sellaisia kuin sinä mitä todennäköisemmin tulet käyttämään omissa

Lisätiedot

1. OPINTOJAKSON TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA ESITIEDOT... 4 2. MATERIAALIT JA OHJELMISTOT... 5

1. OPINTOJAKSON TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA ESITIEDOT... 4 2. MATERIAALIT JA OHJELMISTOT... 5 1. OPINTOJAKSON TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA ESITIEDOT... 4 2. MATERIAALIT JA OHJELMISTOT... 5 3. SUORITUSTAVAT... 5 3.1 Tentistä... 5 3.2 Tietokonetyöstä... 6 4. OPISKELUN ETENEMINEN... 6 VIIKKO 4... 8 Luokka

Lisätiedot

C#-harjoituksia tietokoneluokkaan

C#-harjoituksia tietokoneluokkaan C#-harjoituksia tietokoneluokkaan Kari Laitinen http://www.naturalprogramming.com 2005-01-13 Tiedosto luotu. 2007-01-24 Viimeisin muutos Älä pidä tiedostoja verkkolevyllä kun teet ohjelmointiharjoituksia.

Lisätiedot

OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 3. VUOROVAIKUTTEINEN OHJELMA

OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 3. VUOROVAIKUTTEINEN OHJELMA OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 1.1Taustaa ja ohjelmoinnin käsitemaailma 1.2 Erilaiset ohjelmointikielet ja paradigmat 1.3 Algoritmit ja tietorakenteet 1.4 Ohjelman perusrakenteet 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 2.1

Lisätiedot

Python 3 ohjelmointiopas versio 1.0. Erno Vanhala ja Uolevi Nikula

Python 3 ohjelmointiopas versio 1.0. Erno Vanhala ja Uolevi Nikula Python 3 ohjelmointiopas versio 1.0 Erno Vanhala ja Uolevi Nikula Käsikirjat 13 Manuals 13 Python 3 ohjelmointiopas versio 1.0 Erno Vanhala ja Uolevi Nikula Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen

Lisätiedot