Nordea Pankki Suomi Oyj 32/2005 First-to-Default Credit-Linked Notes

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nordea Pankki Suomi Oyj 32/2005 First-to-Default Credit-Linked Notes"

Transkriptio

1 Nordea Pankki Suomi Oyj 32/2005 First-to-Default Credit-Linked Notes Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n päivätyn joukkovelkakirjaohjelman yleisten ehtojen kanssa tämän Lainan ehdot. Yleisiä ehtoja sovelletaan, mikäli näissä lainakohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Nordea Pankki Suomi Oyj:n päivätty joukkovelkakirjaohjelma ei täytä Komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 vaatimuksia. Liikkeeseenlaskija: Nordea Pankki Suomi Oyj Lainan pääoma: Enintään USD Lainan liikkeeseenlaskutapa: Lainan etuoikeusasema: Velkakirjojen yksikkökoko: USD Minimimerkintä: USD Lainan numero: 32/2005 Liikkeeseenlaskupäivä: Takaisinmaksupäivä: Takaisinmaksumäärä: Paperimuotoinen, mutta fyysisiä velkakirjoja ei paineta. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla ( Alkuperäinen Takaisinmaksupäivä ) tai mikäli tarpeellista, Lopullinen Takaisinmaksupäivä, joka on määritelty lainakohtaisten ehtojen liitteessä. Kumpaankin takaisinmaksupäivään sovellettava pankkipäiväolettama on Sovellettu seuraava Lopullinen Takaisinmaksupäivä tarkoittaa jälkimmäistä seuraavista päivistä (i) 5. (viides) Pankkipäivä Lopullisen Hinnan määrityksen jälkeen tai (ii) Lopullinen Takaisinmaksupäivä. Velkakirjan haltijoille palautetaan Alkuperäisenä Takaisinmaksupäivänä velkakirjan nimellisarvo, paitsi jos tapahtunut Luottovastuutapahtuma ennen Määrityspäivää; siinä tapauksessa Lopullisena Takaisinmaksupäivänä maksetaan Luottovastuutapahtuman Takaisinmaksumäärä, kuten lainakohtaisten ehtojen liitteessä on kerrottu. Takaisinmaksettava määrä maksetaan Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä (jäljempänä Nordea ) olevan arvopaperisäilytyksen hoitotilille velkakirjanhaltijan hyväksi. Luottovastuutapahtuman Takaisinmaksumäärä tarkoittaa jokaisen yksikkökooltaan USD 100,000 määräisen velkakirjan osalta suurempaa seuraavista summista: Laskenta-asiamiehen seuraavan kaavan mukaisesti määrittelemää USD-määräistä summaa: (i) (USD 100,000 x Lopullinen hinta); ja (ii) nolla. Määrityspäivä tarkoittaa viidettä Pankkipäivää ennen Alkuperäistä Takaisinmaksupäivää. Merkintäpaikka: Merkinnän maksu: Lainan pääomaa ei ole turvattu ja sen voi menettää kokonaan tai osittain. Nordea Pankki Suomi Oyj, Structured Products Aleksis Kiven katu 9, Nordea, Helsinki. Merkintä tapahtuu puhelimitse. Tehdyt merkinnät maksetaan kokonaisuudessaan liikkeeseenlaskupäivänä. 1

2 Korko: Vaihtuva korko: 3 kuukauden USD-Libor + 0,51 % per annum (Reuters sivu LI- BOR01), paitsi jos tapahtuu Luottovastuutapahtuma, jolloin velkakirjoille ei makseta korkoa Luottovastuutapahtuman Määräytymispäivästä alkaen. Korkojaksot: Koron maksupäivät Koronlaskentaperuste: Koron Määräytymispäivä: Ensimmäinen korkojakso: ja sen jälkeen kolmen kuukauden välein Alkuperäiseen Takaisinmaksupäivään saakka. Korkojakson viimeinen päivä. Todelliset/360 2 Pankkipäivää ennen jokaisen korkojakson ensimmäistä päivää. Liikkeeseenlaskijan oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun: Velkojan oikeus vaatia ennenaikaista takaisinmaksua: Koron ja pääoman maksutapa: Pankkipäiväolettama Ei. Ei. Sovellettu seuraava. Korko ja Alkuperäisenä Takaisinmaksupäivänä (tai Lopullisena Takaisinmaksupäivänä) Takaisinmaksumäärä tai Luottovastuutapahtuman Takaisinmaksumäärä maksetaan Nordeassa olevan arvopaperisäilytyksen hoitotilille. Tiedot joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta Päätökset ja valtuudet, joiden nojalla laina lasketaan liikkeeseen: Liikkeeseenlaskun luonne: Merkintäoikeudet: Merkintäaika Velkakirjojen luovutus: Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallituksen antaman valtuutuksen nojalla Ns. Yksittäinen laina Ei klo 16:00 (Helsingin aikaa) saakka. Joukkovelkakirjan merkitsijälle (tai sille, jolle hänen oikeutensa on siirtynyt) annetaan merkintätodistus maksetusta merkinnästä. Emissiokurssi: 100 % Merkintäsitoumukset: Ei Vakuus: Ei ISIN: FI Pörssilistaus Kyllä. Helsingin Arvopaperipörssissä. Arvio pörssilistauksen alkamisesta: Joulukuu 2005 Lähdevero 2005: 28 % Arvio lainan liikkeeseenlaskijalle Enintään n. USD , josta n. 0,2 % on liikkeeseenlaskukustan- 2

3 kertyvästä pääomasta sekä suunniteltu käyttötapa: nuksia Laina on osa liikkeeseenlaskijan varainhankintaa. Merkittävät tiedot liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan kehityksestä viimeisen tilikauden päättymisen tai osavuosikatsauksen jälkeiseltä ajalta: Nordea on julkaissut koko konsernia koskevan osavuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 24. elokuuta 2005, joka on nähtävissä osoitteessa Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallituksen tiedossa ei ole muita liikkeeseenlaskettavan joukkovelkakirjalainan arvoon olennaisesti vaikuttavia seikkoja pankin tuloksen muodostumisessa tai varallisuusasemassa, joita ei ole selvitetty tässä esitteessä. Helsinki Nordea Pankki Suomi Oyj 3

4 LIITE NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN LAINAKOHTAISET EHDOT 32/2005 FIRST-TO-DEFAULT CREDIT-LINKED NOTES LUOTTOVASTUUTAPAHTUMIIN SOVELLETTAVAT ERITYISET EHDOT Sanoilla ja käsitteillä, joita käytetään näissä ehdoissa ja joita ei muutoin määritelty on se merkitys, joka niille on annettu International Swaps and Derivatives Associationin julkaisemissa englanninkielisissä 2003 ISDA Credit Derivatives Definitions määritelmissä sekä niihin toukokuussa 2003 tehdyissä lisäyksissä May 2003 Supplement to the 2003 ISDA Derivatives Definitions. 1 Luottoon liittyvät määrittelyt 1.1 Intressiyhteisö tarkoittaa suhteessa toiseen yhteisöön, yhteisöä joka on toisen yhteisön suorassa tai epäsuorassa määräysvallassa, yhteisöä jolla on suora tai epäsuora määräysvalta toiseen yhteisöön taikka yhteisöä joka on toisen yhteisön saman suoran tai epäsuoran määräysvallan kohteena. Määräysvalta tarkoittaa sitä että määräysvallan haltijalla on enemmän kuin puolet kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. 1.2 Pankkipäivä tarkoittaa päivää, jolloin sekä Euroopan Keskuspankin TARGET-jörjestelmä on toiminnassa ja jolloin pankit ovat Helsingissä, Oslossa, New Yorkissa ja Lontoossa ovat yleisesti avoinna (ja kyseisessä valuutassa käydään valuutta- ja rahamarkkinakauppaa). 1.3 Laskenta-asiamies on Nordea Bank Danmark A/S; 1.4 Lopullinen Takaisinmaksupäivä tarkoittaa jälkimmäistä seuraavista päivistä (i) 5. (viides) Pankkipäivä Lopullisen Hinnan määrityksen jälkeen tai (ii) Lopullinen Takaisinmaksupäivä. 1.5 Luottovastuutapahtuma tarkoittaa Konkurssia, Vakavaa Maksuhäiriötä tai Velkojen Uudelleenjärjestelyä yhdessä tai erikseen. Näistä Konkurssilla tarkoitetaan, että Viiteyhtiö; (a) puretaan (muuten kuin konsolidoinnin, fuusion tai yhdistämisen kautta) (b) tulee maksukyvyttömäksi tai ei kykene maksamaan velkojaan tai ei täytä velvoitteitaan tai myöntää kirjallisesti oikeudenkäyntimenettelyssä, hallinnollisessa menettelyssä tai viranomaismenettelyssä tai haasteessa olevansa yleisesti kyvytön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä; (c) tekee yleisen liiketoiminnan luovutuksen, velkasovittelun, yrityksen uudelleenjärjestelyn, tai velkasaneerauksen velkojiensa kanssa tai näiden hyväksi; (d) panee tai sitä vastaan on pantu vireille menettely, jonka tavoitteena on maksukyvyttömyyttä koskeva tuomio tai konkurssituomio tai muu konkurssi-, maksukyvyttömyyslainsäädäntöön tai muuhun vastaavaan lainsäädäntöön perustuva velkojien vahingoksi tehty päätös tai hakemus Viiteyhtiön purkamiseksi tai selvitystilaan asettamiseksi on jätetty ja tällaisen menettely tai hakemus (i) johtaa maksukyvyttömyys- tai konkurssituomioon, velkojien vahingoksi tehtyyn päätökseen, päätökseen purkamisesta tai selvitystilaan asettamisesta (ii) ei peruunnu, hylkäydy tai keskeydy tai sitä koskeva juttu jää sillensä kolmenkymmenen päivän kuluessa menettelyn aloittamisesta tai hakemuksen jättämisestä (e) purkamisesta, virallishallintoon asettamisesta tai selvitystilaan asettamisesta annetaan päätös (muuten kuin konsolidoinnin, fuusion tai yhdistämisen johdosta); (f) hakee tai sille määrätään tai sen koko omaisuudelle tai olennaiselle osalle sitä nimitetään pesänselvittäjä, selvitysmies, väliaikainen konkurssipesänhoitaja toimitsijamies, uskottu mies tai muu vastaava toimenhaltija; (g) antaa vakuudenhaltijan haltuun Viiteyhtiön koko omaisuuden tai olennaisen osan siitä tai vakuudenhaltijalla on vireillä Viiteyhtiön koko omaisuutta tai olennaista osaa siitä koskeva ulosmittaus, pakkotäytäntöönpano, takavarikko, myymis- tai hukkaamiskielto tai muu ulosmittaus tai pakkotäytäntöönpano tai kanne ja tällainen vakuudenhaltija säilyttää vakuuden hallinnan eikä tällaista menettelyä tai sitä koskevaa hakemusta hylätä, peruuteta, anneta keskeytysmääräystä tai jätetä sillensä kolmenkymmenen päivän kuluessa tai (h) 4

5 aiheuttaa tai siihen kohdistuu tapahtuma, jolla jonkin Viiteyhtiöön sovellettavan lain mukaan on vastaava vaikutus kuin kohdissa (a) - (g) mainitulla tapahtumalla tai tapahtumilla; ja "Vakava Maksuhäiriö" tarkoittaa, että mahdollisesti sovellettavan jatkoajan tai maksuajan pidennyksen (jäljempänä Maksuajan Pidennys ) jälkeen (ja sen jälkeen kun mahdollisesti sovellettavat Maksuajan Pidennyksen voimaantulon ehdot on toteutettu), Viiteyhtiö laiminlyö suorittaa yhden tai useamman Velkasitoumuksen ehtojen mukaisen erääntyneen maksun ja erääntyneen tai erääntyneiden maksusuoritusten yhteismäärä on vähintään Velkasitoumuksen Maksuvaatimuksen suuruinen Vakavan Maksuhäiriön tapahtuessa.; ja "Velkojen Uudelleenjärjestely" tarkoittaa sitä, että yhdestä tai useammasta kohdassa (i)-(v) mainitusta toimenpiteestä sovitaan joko Viiteyhteisön tai viranomaisen ja sellaisten Velkasitoumuksen velkojien kesken, joiden päätös sitoo myös muita kyseisen Velkasitoumuksen velkojia tai Viiteyhtiö tai viranomainen ilmoittaa tai määrää yhden tai useamman edellä mainitun toimenpiteen kaikkia Velkasitoumuksen velkojia sitovalla tavalla. Lisäksi edellytetään että tässä kohdassa (i)-(v) mainitun toimenpiteen tai toimenpiteiden yhteismäärä on vähintään Maksuvaatimuksen suuruinen ja että se ei Velkasitoumuksen Kauppapäivänä taikka Velkasitoumuksen liikkeeseenlasku- tai allekirjoitushetkenä, (kumpi tahansa on myöhäisempi ajankohta), voimassa olevien ehtojen mukaan ole sallittu toimenpide: a. korkoprosentin tai maksuun erääntyneen korkomäärän tai kertyneen korkosumman pienentäminen; b. pääomasumman tai eräpäivänä maksuun lankeavan preemion tai sopimuksenmukaisen lunastuksen pienentäminen; c. maksupäivän tai maksupäivien myöhentäminen tai muu lykkääminen joko (A) maksettavan koron tai koron kerryttämisen tai (B) maksettavan pääoman tai preemion osalta; d. Velkasitoumuksen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen siten, että Velkasitoumus saa huonomman etuoikeuden mihin tahansa muuhun Velkasitoumukseen nähden, tai e. koron tai pääoman maksun valuutta tai kokoonpano vaihdetaan muuhun kuin Sallittuun Valuuttaan Yllämainituista kohdasta huolimatta mitään seuraavista tapahtumista ei katsota Velkojen Uudelleenjärjestelyksi: a. Euroopan unionin jäsenvaltion kansallisessa valuutassa olevan Velkasitoumuksen koron tai pääoman maksaminen euroissa, kun mainittu jäsenvaltio on liittynyt tai liittyy Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen mukaisesti yhteiseen valuuttaan,; b. kun edellä kohdissa a.- e. mainittu toimenpide aiheutuu, sovitaan tai ilmoitetaan normaalin liiketoiminnan puitteissa tehdyn hallinnollisen, kirjanpidollisen, verotuksellisen tai muun teknisen oikaisun tai tarkistuksen johdosta, c. jos joku a.- e mainituista tapahtumista toteutuu, sovitaan tai tiedoksiannetaan sellaisissa olosuhteissa, joissa tällainen tapahtumaa ei suoraan tai epäsuoraan johdu seurauksena Viiteyrityksen luottokelpoisuuden tai taloudellisen aseman heikkenemisestä. 5

6 Kohdan osalta termi Velkasitoumus kattaa myös sellaisen Alkuperäisen Velkasitoumuksen, jonka osalta Viiteyhtiö on antanut Hyväksyttävän Takauksen. Silloin kun on kysymys Hyväksyttävästä Takauksesta ja Alkuperäisestä Velkasitoumuksesta, viittaukset Viiteyhtiöön kohdassa (C) katsotaan viittauksiksi Alkuperäiseen Velalliseen ja viittaus Viiteyhtiöön kohdassa viittaavat edelleen Viiteyhtiöön. 1.6 Ilmoitus Luottovastuutapahtumasta tarkoittaa peruuttamatonta ilmoitusta, jossa kuvataan luottovastuutapahtumaa. 1.7 Luottovastuutapahtuman Takaisinmaksumäärä tarkoittaa on kunkin Yhdysvaltain dollarin (USD ) määräisen velkakirjan osalta suurempi kahdesta seuraavasta summasta: Laskenta-asiamiehen määrittelemä seuraavan kaavan mukaisesti määrittelemä Yhdysvaltain dollarimääräinen summa: nolla. (USD x Lopullinen Hinta); ja 1.8 Maksunlaiminlyöntivaatimus tarkoittaa :aa Yhdysvaltain dollaria (USD ) tai sen vasta-arvoa Velkasitoumuksen Valuuttana Luottovastuutapahtuman tapahtumispäivänä. 1.9 Luovuttaminen tarkoittaa Alkuperäisen Velkasitoumuksen luovuttamista, uudistamista, siirtämistä (jos kyseessä on Hyväksytty Takaus, mukaan luetaan myös Hyväksytyn Takauksen etuuden siirto) tai myymistä riippuen siitä, mitä tapaa kyseessä olevien Alkuperäisten Velkasitoumusten selvityksessä yleensä käytetään (tähän luetaan myös kaiken tarvittavan dokumentaation tekeminen sekä muut tarvittavat toimet), jonka tarkoituksena on siirtää Alkuperäisen Sitoumuksen omistus- ja muut oikeudet vapaana panttioikeuksista, ma ksuista, vaateista ja rasitteista, mukaan lukien muun muassa vastavaateet ja vastineet (lukuun ottamatta vastavaateita ja vastineita, jotka perustuvat (a) siihen, että Viiteyhtiöllä ei ole tai sillä ei oleteta olevan valtuuksia tai kykyä ottaa Velkasitoumusta vastuulleen tai, soveltuvin osin, Alkuperäisellä Velallisella ei ole valtuuksia tai kykyä ottaa vastuulleen Alkuperäistä Velkasitoumusta, (b) Velkasitoumukseen tai Alkuperäiseen Velkasitoumukseen liittyvään tai siihen liittyväksi oletettuun täytäntöönpanokelvottomuuteen, laittomuuteen, mahdottomuuteen tai pätemättömyyteen, (c) mihin tahansa lakiin, määräykseen, sääntöön, asetukseen tai ilmoitukseen, taikka minkä tahansa tuomiovaltaisen tuomioistuimen, valvontaviranomaisen tai muun vastaavan hallinnollisen tai juridisen elimen antamaan julistukseen tai muutokseen minkä tahansa soveltuvan lain, määräyksen, säännön, asetuksen tai ilmoituksen tulkinnasta, tai (d) minkä tahansa rahataloudellisen tai muun viranomaisen säätämiin valuuttamääräyksiin, pääomarajoituksiin tai muihin vastaaviin rajoituksiin) sekä Viiteyhtiön tai Alkuperäisen Velallisen kuittausoikeudet. Tämän määritelmän ehtona on, että kun Alkuperäiset Velkasitoumukset ovat Lainan Partisipaatioita, Luovuttaminen tarkoittaa Laskenta-asiamiehen hyväksi tapahtuvaa Partisipaation luomista (tai luomisen varmistamista), ja kun Alkuperäiset Velkasitoumukset ovat Hyväksyttyjä Takauksia, Luovuttaminen tarkoittaa sekä Hyväksytyn Takauksen että Alkuperäisen Velkasitoumuksen luovuttamista. Luovuttaa, Luovutettu ja Luovutus määritellään vastaavasti. Kun on kyseessä Laina, Luovutus toteutetaan käyttämällä dokumentaatiota, joka on pääosin samanmuotoinen kuin yleensä kyseisellä markkinalla kyseiseen aikaan yleisesti käytetty dokume ntaatio Määrityspäivä tarkoittaa 5. (viidettä) pankkipäivää ennen Alkuperäistä Takaisinmaksupäivää Lainan Partisipaatio tarkoittaa lainaa, jossa Alkuperäinen Velallinen voi Partisipaatiosopimuksen mukaan luoda (tai varmistaa luomisen) sellaisen sopimukseen perustuvan oikeuden osapuolen ( Osapuoli ) hyväksi, jonka perusteella Osapuolella on Partisipaation myyjään nähden takautumisoikeus määrättyyn osuuteen Partisipaation myyjän kyseessä olevasta lainasta saatavista maksuista. Tällainen sopimus on oltava Osapuolen ja Laskenta-asiamiehen sopima (mikäli Laskenta-asiamies on lainanantaja tai kyseisen lainanantajien syndikaatin jäsen). 6

7 1.12 Lopullinen Hinta tarkoittaa Viitevelkasitoumuksen hintaa ilmoitettuna prosentteina ja määriteltynä kappaleessa 3 esitetyn Arvostusmenetelmän mukaisesti Maksuajan Pidennys tarkoittaa: alla olevan kohdan mukaan kyseiseen Velkasitoumukseen liittyviä maksuja koskeva Maksuajan Pidennys on kyseisen Velkasitoumuksen ehtojen mukaan voimassa Kauppapäivästä tai Velkasitoumuksen liikkeeseenlaskusta tai syntymisestä lähtien sen mukaan, kumpi näistä päivistä on myöhempi; ja jos Kauppapäivänä tai sitä myöhempänä päivänä jolloin Velkasitoumus lasketaan liikkeeseen tai syntyy ei voida soveltaa maksuja koskevaa Maksuajan Pidennystä tai jos Velkasitoumuksen ehtojen mukaan maksuihin sovellettava Maksuajan Pidennys on alle kolme Maksuajan Pidennykseen sovellettavaa Pankkipäivää, Velkasitoumuksen Maksuajan Pidennykseksi katsotaan kolme Maksuajan Pidennykseen sovellettavaa Pankkipäivää, mikäli tällainen Maksuajan Pidennys päättyy ennen Alkuperäistä Takaisinmaksupäivää Maksuajan Pidennykseen sovellettava Pankkipäivä tarkoittaa päivää, jolloin liikepankit ja valuuttamarkkinat ovat yleisesti avoinna maksujen selvitystä varten paikassa tai paikoissa ja päivinä, jotka on tätä tarkoitusta varten määritelty kyseisessä Velkasitoumuksessa. Mikäli tällaisia paikkoja ei ole määritelty, paikka on Velkasitoumuksen Valuuttaan sovellettava lainkäyttöalue Valtion Viranomainen tarkoittaa de facto tai de jure valtiota tai hallitusta (tai mitä tahansa niiden virastoa, ministeriötä tai osastoa), tuomioistuinta, hallinnollista tai muuta valtion viranomaista tai mitä tahansa muuta (yksityistä tai julkista) elintä (mukaan lukien keskuspankki), joka laatii sellaisia rahoitusmarkkinoita tai sellaista lainkäyttöaluetta koskevia säännöksiä, joilla Viiteyhtiö toimii Velkasitoumus, jonka velkojien päätös sitoo myös muita Velkasitoumuksen velkojia tarkoittaa Velkasitoumusta, (i) joka on Velkojen Uudelleenjärjestelyn tapahtuessa yli kolmen sellaisen velkojan hallussa, jotka eivät ole toistensa Intressiyhteisöjä ja (ii) jonka Velkojen Uudelleenjärjestelyyn vaaditaan, että kuusikymmentäkuusi ja kaksi kolmasosaprosenttia Velkojista suostuu siihen (määräytyy Uudelleen järjestelyn tapahtumispäivänä voimassa olevien Velkasitoumuksen ehtojen mukaan) Ilmoitus julkisesti saatavilla olevasta tiedosta tarkoittaa peruuttamatonta ilmoitusta, jolla vahvistetaan Luottovastuutapahtumaa koskevassa ilmoituksessa (Ilmoitus Luottovastuutapahtumasta) kuvatun Luottovastuutapahtuman esiintyminen. Ilmoitukseen pitää sisältyä kopio tai riittävän yksityiskohtainen selvitys kyseisestä Julkisesti saatavilla olevasta tiedosta. Ilmoituksen julkisesti saatavana olevasta tiedosta on oltava kohdassa 4 määriteltyjen ilmoituksia koskevien vaatimusten mukainen. Jos Ilmoitukseen Luottovastuutapahtumasta sisältyy julkisesti saatavilla oleva tietoa, Ilmoituksen Luottovastuutapahtumasta katsotaan myös olevan Ilmoitus julkisesti saatavilla olevasta tiedosta Velkasitoumus tarkoittaa Viiteyhtiön mitä tahansa velkasitoumusta, jonka Lainanoton määritelmä kattaa ja Velkasitoumukseksi katsotaan myös mikä tahansa Viitevelkasitoumus Velkasitoumuksen Valuutta tarkoittaa valuuttaa, jona Velkasitoumus on noteerattu Maksuvaatimus tarkoittaa :a Yhdysvaltain dollaria (USD ) tai sen vastaarvoa kyseisenä Velkasitoumuksen valuuttana silloin, kun Vakava Maksuhäiriö esiintyy Sallittu Valuutta" tarkoittaa (1) valuuttaa, joka on laillinen maksuväline jossakin G7-maassa (mukaan lukien tulevat G7-maat, jos G7 -ryhmään otetaan uusia jäseniä), tai (2) valuuttaa, joka on laillinen maksuvälinen sellaisessa maassa, joka on kyseisen vaihdon ajankohtana OECD:n jäsen ja jonka kotivaluutan pitkäaikainen luottoluokitus on joko vähintään AAA The McGrawHill Companies:n kuuluvan Standard & Poor s:n tai tämän sijaan tulleen luottoluokitustoimintaa harjoittavan yhteisön mukaan, vähintään Aaa Moody s Investor Service, Inc:n tai tämän sijaan tulleen luottoluokitustoimintaa harjoittavan yhteisön mukaan tai vähintään AAA Fitch Ratingsin tai tämän sijaan tulleen luottoluokitustoimintaa harjoittavan yhteisön mukaan. 7

8 1.22 Julkisesti saatavilla oleva tieto tarkoittaa tietoa, joka kohtuudella vahvistaa seikat, jotka ovat oleellisia Ilmoituksessa Luottovastuutapahtumasta kuvatun Luottovastuutapahtuman esiintymisen määrittämiseksi ja joka (i) on julkaistu vähintään kahdessa Julkisessa Lähteessä riippumatta siitä maksaako tiedon lukija tai käyttäjä maksun tällaisen tiedon saamisesta, edellyttäen, että jos Liikkeeseenlaskija tai Laskenta-asiamies tai joku niiden Intressiyhteisöistä mainitaan tällaisen tiedon ainoaksi lähteeksi, tällaisten tietojen ei voida katsoa olevan Julkisesti saatavilla olevaa tietoa, ellei tällainen osapuoli tai sen Intressiyhteisö toimi edunvalvojana, finanssiasiamiehenä, hallintoasiamiehenä, selvitysagenttina tai maksuagenttina Velkasitoumuksessa, (ii) on tietoa, joka on saatu (A) Viiteyhtiöltä tai (B) edunvalvojalta, finanssiasiamieheltä, hallintoasiamieheltä, selvitysagentilta tai maksuagentilta tai on näiden julkaisemaa tietoa, (iii) on tietoa, joka sisältyy mihin tahansa anomukseen tai rekisteröitäväksi jätettyyn asiakirjaan, joka muodostaa kohdan mukaisen Luottovastuutapahtumaan liittyvän kanteen Viiteyhtiötä vastaan tai sen puolesta, tai (iv) on tietoa, joka sisältyy mihin tahansa oikeusistuimen määräykseen, asetukseen, ilmoitukseen tai rekisteröitäväksi jätettyyn asiakirjaan tai vastaavaan asiakirjaan, joka on jätetty rekiseröitäväksi oikeusistuimelle, pörssille, valvontaviranomaisille tai muille hallinnollisille, säännöksiä laativille tai juridisille elimille. Jos Laskenta-asiamies on (i) tiedon ainoa lähde Velkasitoumuksen edunvalvojana, finanssiasiamiehenä, hallintoasiamiehenä, selvitysagenttina tai maksuagenttina ja (ii) Velkasitoumuksen haltija silloin, kun Luottovastuutapahtuma on esiintynyt, Laskenta-asiamiehen on luovutettava Liikkeeseenlaskijalle toimitusjohtajan (tai muun vastaavan) allekirjoittama todistus, joka vahvistaa Viiteyhtiötä koskevan Luottovastuutapahtuman esiintymisen. Tiedon saava osapuoli voi olettaa, että kohdissa 1.21 (ii), (iii) ja (iv) kuvattu tieto on annettu sille ilman, että on rikottu mitään tiedon luottamuksellisuuteen liittyvää lakia, sopimusta tai yhteisymmärrystä, ja ettei tiedon luovuttava osapuoli ole ryhtynyt sellaisiin toimenpiteisiin tai tehnyt sellaista sopimusta Viiteyhtiön tai Viiteyhtiön Intressiyhteisön kanssa, joita tällaisen tiedon luovuttaminen kolmansille osapuolille rikkoisi tai jotka estäisivät tällaisen tiedon luovuttamisen. Julkisesti saatavilla olevassa tiedossa ei tarvitse mainita, että sellainen tapahtuma (A) on Maksuvaatimuksen tai Maksunlaiminlyöntivaatimuksen mukainen, (B) on seurausta sovellettavan Maksuajan Pidennyksen ylittymisestä tai (C) on täyttänyt kohdassa tietyille Luottovastuutapahtumille määritellyt subjektiiviset kriteerit Julkinen Lähde tarkoittaa jokaista seuraavista: Bloomberg Service, Dow Jones Telerate Service, Reuter Monitor Money Rates Services, Dow Jones News Wire, Wall Street Journal, New York Times, Nihon Keizai Shinbun, Asahi Shinbun, Yomiuri Shinbun, Financial Times, La Tribune, Les Echos ja The Australian Financial Review (ja näiden sijaan tulleet julkaisut), tärkeimmät talousuutisten lähteet maassa, jossa Viiteyhtiö toimii sekä kaikki muut kansainvälisesti tunnustetut painetut julkaistut tai sähköisesti välitetyt uutislähteet Viiteyhtiö tarkoittaa jokaista seuraavista yhtiöistä: 1 NORSK HYDRO ASA 2 STATOIL ASA 3 TELENOR ASA 4 TELIASONERA AB ja mitä tahansa näiden sijaan tullutta yhtiötä (tällaisia yhtiöitä kutsutaan jäljempänä Viiteyhtiöiksi ). 8

9 1.25 Viitevelkasitoumus tarkoittaa mitä tahansa Viiteyhtiön (joko suoraan tai Hyväksytyn Takauksen muodossa) antamaa Velkasitoumusta, jonka Laskenta-asiamies valitsee ja jota kuvataan jäljempänä kohdassa Velkasitoumuslaji. Viitevelkasitoumuksessa: Velkasitoumuslaji tarkoittaa Lainanottoa Lainanotto tarkoittaa mitä tahansa velkasitoumusta (pois lukien sellaisiin uudistettavissa oleviin luottojärjestelyihin liittyvät velkasitoumukset, joissa ei ole voimassa olevia maksamattomia pääoman nostoja), Lainanoton (joka kattaa ilman rajoitusta talletukset ja rembursseihin liittyvät takaisinma k- susitoumukset) takaisinmaksamiseksi; 9

10 Hyväksytty Takaus tarkoittaa järjestelyä, josta on laadittu asiakirja, jonka perusteella Viiteyhtiö peruuttamattomasti sitoutuu (takaamalla maksun tai muulla laillisella järjestelyllä) maksamaan kaikki Velkasitoumukseen liittyvät maksut ( Alkuperäinen Velkasitoumus ), joissa toinen osapuoli on velallinen ( Alkuperäinen Velallinen ) Kauppapäivä on 10. lokakuuta Luottovastuutapahtumaa seuraava korko ja lunastus 2.1 Laskenta-asiamies saa täysin oman harkintansa perusteella milloin tahansa ennen Määrityspäivää tai Määrityspäivänä (tämä päivä on Luottovastuutapahtuman määrityspäivä ) määrätä, että on tapahtunut Luottovastuutapahtuma, jolloin Luottovastuutapahtuman Määrityspäivästä lähtien (kyseinen päivä mukaan lukien) Velkakirjojen korko lakkaa kertymästä; ja päivänä, joka ei saa olla enemmän kuin 5 (viisi) pankkipäivää Luottovastuutapahtuman määrityspäivän jälkeen ( Ilmoituspäivä ), Laskenta-asiamies luovuttaa Liikkeeseenlaskijalle Ilmoituksen Luottovastuutapahtumasta ja Ilmoituksen julkisesti saatavilla olevasta tiedosta ilmoittaakseen yhtä tai useampaa Velkasitoumusta koskevan Luottovastuutapahtuman toteutumisesta. 2.2 Luottovastuutapahtuman toteutumisen jälkeen Velkakirjat lunastetaan Lopullisena Takaisinmaksupäivänä Luottovastuutapahtuman Takaisinmaksumäärään. Velkakirjan mitätöidään Lopullisena Takaisinmaksupäivänä ja Luottomaksutapahtuman Takaisinmaksumäärän maksu kattaa Liikkeeseenlaskijan kaikki velkakirjojen pääoman takaisinmaksua koskevat velkasitoumukset Velkakirjojen haltijoille, eikä Liikkeeseenlaskijalla sen jälkeen ole mitään pääomaan liittyviä velkoja Velkakirjojen haltijoille. 2.3 Jos tapahtuma muutoin olisi Luottovastuutapahtuma, se on Luottovastuutapahtuma riippumatta siitä, aiheutuuko se suoraan vai epäsuorasti sellaisesta väitteestä tai on sellaisen väitteen kohteena, joka perustuu (a) siihen, että Viiteyhtiöllä ei ole tai sillä ei oleteta olevan valtuuksia tai kykyä ottaa Velkasitoumusta vastuulleen, (b) Velkasitoumukseen liittyvään tai siihen liittyväksi oletettuun täytäntöönpanokelvottomuuteen, laittomuuteen, mahdottomuuteen tai pätemättömyyteen, (c) mihin tahansa lakiin, määräykseen, sääntöön, asetukseen tai ilmoitukseen tai minkä tahansa tuomiovaltaisen tuomioistuimen, valvontaviranomaisen tai muun vastaavan hallinnollisen tai juridisen elimen antamaan julistukseen tai muutokseen minkä tahansa soveltuvan lain, määräyksen, säännön, asetuksen tai ilmoituksen tulkinnasta, tai (d) minkä tahansa rahataloudellisen tai muun viranomaisen säätämiin valuuttamääräyksiin, pääomarajoituksiin tai muihin vastaaviin rajoituksiin tai niiden muutoksiin. 3 Arvostusmenetelmä 3.1 Arvostusmenetelmä on keskiarvo korkeimmista noteerauksista (Average Highest) Tässä kohdassa 3 (Arvostusmenetelmä), Viitevelkasitoumuksella tarkoitetaan Viiteyhtiön (joko suoraan tai Hyväksytyn Takauksen muodossa) antamaa mitä tahansa Velkasitoumusta, jonka Laskentaasiamies valitsee Velkasitoumuslajissa Lainanotto, ja jonka etuoikeusasema on sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla (Ensisijainen Velkasitoumus) Keskiarvo korkeimmista noteerauksista (Average Highest) tarkoittaa Laskenta-asiamiehen kohdan 3.2 mukaisesti saamien korkeimpien Noteerausten painottamatonta aritmeettista keskiarvoa kunakin Arvostuspäivänä: Ostotarjous tarkoittaa, että Referenssipankeilta pyydetään vain ostotarjouksia; Referenssipankki tarkoittaa Laskenta-asiamiehen valitsemaa referenssipankkia (muita kuin Laskenta-asiamiestä tai Liikkeeseenlaskijaa tai Laskenta-asiamiehen tai Liikkeeseenlaskijan Intressiyhteisöä) sellaiselle velkasitoumukselle (sellaisille velkasitoumuksille) joille noteerauksia haetaan; 10

11 3.1.5 Todellinen Noteeraus tarkoittaa Arvostusmenetelmän mukaan jokaista kiinteää Referenssipankilta saatua noteerausta Arvostushetkellä siinä määrin kuin voidaan kohtuudella katsoa olevan käytännöllistä, Viitevelkasitoumuksen summalle, jonka liikkeessä oleva pääoma vastaa Noteeraussummaa; Miniminoteeraussumma tarkoittaa (a) :aa Yhdysvaltain dollaria (tai sen vasta-arvoa Velkasitoumuksen valuuttana) tai sitä alempaa (b) Noteeraussummaa; Ensisijainen Velkasitoumus tarkoittaa velkasitoumusta, jonka etuoikeusasema on sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla. Määritettäessä täyttääkö velkasitoumus Ensisijaisen Velkasitoumuksen kriteerit Viitevelkasitoumuksen etuoikeusasema maksutilanteessa on määriteltävä (i) Kauppapäivänä tai sitä myöhempänä (ii) päivänä jolloin tällainen Velkasitoumus laskettiin liikkeeseen tai syntyi, eikä siihen saa vaikuttaa mikään tällaiseen etuoikeuteen liittyvä kyseisen päivän jälkeinen muutos; Noteeraus tarkoittaa jokaista Todellista Noteerausta ja Painotettua Keskiarvonoteerausta, joka on saatu ja ilmaistu prosentteina Arvostuspäivän suhteen, eikä tällaiseen Noteeraukseen saa sisältyä kertynyttä maksamatonta korkoa, Noteeraussumma tarkoittaa Edustavaa Summaa; Noteerausmenetelmä tarkoittaa ostotarjousta; Edustava Summa tarkoittaa Laskenta-asiamiehen määrittelemää summaa, joka olisi edustava summa yksittäiselle transaktiolle asianomaisella markkinalla kyseisenä ajankohtana Etuoikeusaseman Muuttuminen tarkoittaa velkasitoumuksen ( Toissijainen Velkasitoumus ) ja Viiteyhtiön muun velkasitoumuksen ( Ensisijainen Velkasitoumus) osalta sopimusta, luottamusta tai muuta vastaavaa järjestelyä, jonka mukaan (i) Ensisijaisten Velkasitoumusten haltijoiden saatavat ovat etusijalla, jos Viiteyhtiö joutuu selvitystilaan, puretaan tai saneerataan tai (ii) Ensisijaisten Velkasitoumusten haltijoilla ei ole oikeutta saada tai pitää maksua, joka liittyy niiden saamisiin Viiteyhtiöltä silloin, kun Viiteyhtiön maksut ovat viivästyneet tai se on muulla tavoin laiminlyönyt Ensisijaisen Velkasitoumuksen ehdot. Toissijaisuus määritellään vastaavasti. Kun määritellään onko kyseessä Etuoikeusaseman muuttuminen tai onko velkasitoumuksella huonompi etuoikeus kuin toisella velkasitoumuksella, johon sitä verrataan, luottotukia tai muita vastaavia luottojärjestelyjä ei oteta huomioon; Arvostuspäivä tarkoittaa (i) päivää 60 pankkipäivää Ilmoituspäivän jälkeen ( Ensimmäinen arvostuspäivä ) ja (ii) päivää 10 pankkipäivää Ensimmäisen Arvostuspäivän jälkeen ( Toinen Arvostuspäivä ); Arvostushetki tarkoittaa klo Viitevelkasitoumuksen päämarkkinoilla; Painotettu Keskiarvonoteeraus tarkoittaa Arvostusmenetelmän mukaisesti Referenssipankeilta Arvostushetkellä saatujen kiinteiden noteerausten painotettua keskiarvoa, kohtuudella mahdolliseksi katsotun mukaisesti, Viitevelkasitoumuksen määrälle, jonka liikkeessä oleva pääoma on suurin saatavilla oleva, mutta vähemmän kuin Noteeraussumma (kuitenkin Miniminoteeraussummaa vastaava summa tai, jos Miniminoteeraussummaa vastaavia noteerauksia ei ole saatavilla, noteeraussumma, joka on niin lähellä Miniminoteeraussummaa kuin käytännöllisesti mahdollista), joka kokonaisuudessaan suunnilleen vastaa Noteeraussummaa; 3.2 Laskenta-asiamies pyrkii saamaan Todellisia Noteerauksia kunakin Arvostuspäivänä viideltä tai useammalta Referenssipankilta. Jos Laskenta-asiamies ei pysty saamaan kahta tai useampaa tällaista Todellista Noteerausta samana Pankkipäivänä kolmen päivän kuluessa Arvostuspäivästä, Laskenta-asiamiehen on seuraavana Pankkipäivänä (ja jos tarpeen, kunakin Pankkipäivänä sen jälkeen kymmenenteen Arvostuspäivää seuraavaan Pankkipäivään saakka) pyrittävä saamaan Todelliset Noteeraukset viideltä tai useammalta Referenssipankilta, ja jos saatavilla ei ole kahta tai useampaa Todellista Noteerausta, Painotettu Keskiarvonoteeraus. 11

Lainan nimi: Danske Bank A/S DDBO 2818: Luottokori Eurooppa 3. Enintään 20.000.000 euroa* (jäljempänä lainan pääoma )

Lainan nimi: Danske Bank A/S DDBO 2818: Luottokori Eurooppa 3. Enintään 20.000.000 euroa* (jäljempänä lainan pääoma ) Danske Bank A/S DDBO 2818: Luottokori Eurooppa 3 Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot liitteineen muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013

Lisätiedot

Ålandsbanken suorittaa automaattisen nettoarvontilityksen.

Ålandsbanken suorittaa automaattisen nettoarvontilityksen. 1 ÅLANDSBANKEN LUOTTORISKISERTIFIKAATIN SUOMI YRITYKSET LOPULLISET EHDOT Liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN ja WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMAN 2012 alla Nämä lopulliset ehdot muodostavat

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4610 Yrityskorilaina Eurooppa laskettu

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4626 Yrityskorilaina Eurooppa II

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4801 Luottosidonnainen Indeksitodistus

Lisätiedot

Luottokori Suomi 2. Merkintäaika päättyy 14.2.2014. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt Nokia, Stora Enso ja UPM-Kymmene

Luottokori Suomi 2. Merkintäaika päättyy 14.2.2014. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt Nokia, Stora Enso ja UPM-Kymmene Merkintäaika päättyy 14.2.2014 Luottokori Suomi 2 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Viiteyhtiöt Nokia, Stora Enso ja UPM-Kymmene Tuotto vuosittain, alustavasti 4,50 % p.a. 1 Sijoitusaika noin

Lisätiedot

Paperiteollisuus 10. Tarjousaika päättyy 28.3.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso

Paperiteollisuus 10. Tarjousaika päättyy 28.3.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso Tarjousaika päättyy 28.3.2013 Paperiteollisuus 10 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso Tuotto vuosittain, alustavasti 5,0 % p.a. Sijoitusaika noin 5 vuotta

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa Kasvu

Luottokori Eurooppa Kasvu Merkintäaika päättyy 31.1.2014 Luottokori Eurooppa Kasvu Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Hajautettu sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle Erääntymisarvo 128 %, jos ei

Lisätiedot

Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien

Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien 1 (9) Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien Joukkovelkakirjalainan ehdot on laadittu englanniksi ja käännetty suomeksi. Jos ehtojen alkuperäisen englanninkielisen version

Lisätiedot

VELKAKIRJOJEN EHDOT. 1 Muoto, Nimellisarvo, Omistusoikeus ja Status

VELKAKIRJOJEN EHDOT. 1 Muoto, Nimellisarvo, Omistusoikeus ja Status VELKAKIRJOJEN EHDOT Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ( Liikkeeseenlaskija ) laski liikkeeseen hallituksen 15.12.2010 tekemän päätöksen perusteella 225.000.000 euron suuruisen vuonna 2015 erääntyvän 4,00

Lisätiedot

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 10.10.2011 OHJELMAESITE Tämän Evli Pankki Oyj:n joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun käytettävän velkaohjelman ( Velkaohjelma ) puitteissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

SEB Pohjois-Amerikka High Yield

SEB Pohjois-Amerikka High Yield SEB Pohjois-Amerikka High Yield SEB:n liikkeeseenlaskema luottoriskilaina Noin viisivuotinen pääomaturvaamaton luottoriskilaina Lainan tuotto perustuu sadan pohjoisamerikkalaisen yhtiön säilymiseen maksukykyisenä*

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT 3,5 MILJOONAN EURON VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN

Lisätiedot

Luottotodistus High Yield Eurooppa

Luottotodistus High Yield Eurooppa Luottotodistus High Yield Eurooppa Kohteena: itraxx Crossover Series 21 Index Liikkeeseenlaskupäivä: 15. heinäkuuta 2014 Nämä ehdot ovat käännös ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten

Lisätiedot

LOPULLISET EHDOT. Strukturoituihin velkakirjoihin liittyvät riskit

LOPULLISET EHDOT. Strukturoituihin velkakirjoihin liittyvät riskit LOPULLISET EHDOT laina nro 4433 Erillislaina Kuponki Kiina Taiwan laskettu liikkeeseen osana Nordea Bank AB:n (publ) ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n ruotsalaista MTN-ohjelmaa Lainan ehdot koostuvat MTN-ohjelman

Lisätiedot

Jakso A Johdanto ja varoitukset

Jakso A Johdanto ja varoitukset JAKSO A TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki

Lisätiedot

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset JAKSO A TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA Société Généralen Warranttiohjelman listalleottoesite koostuu tästä Listalleottoesitteen perusosasta ( Listalleottoesitteen perusosa ), sen

Lisätiedot

Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla. Lainan pääoman nimellisarvo maksetaan takaisin lainan eräpäivänä.

Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla. Lainan pääoman nimellisarvo maksetaan takaisin lainan eräpäivänä. Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 20/2004 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004

Lisätiedot

KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot

KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot Sijoittamista harkitsevan tulee lukea lainan ehdot kokonaan ja muodostaa oma kantansa ennen sijoituspäätöstä. Laina ei välttämättä ole kaikille sijoittajille sopiva sijoituskohde

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS LISTALLEOTTOESITE Perusosa 28.4.2003 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS Suomen Hypoteekkiyhdistyksen Joukkovelkakirjaohjelma 200.000.000 euroa Joukkovelkakirjaohjelman perusteella liikkeeseen laskettavan lainan

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA OHJELMAESITE 30.11.2010 OHJELMAN JÄRJESTÄJÄ: SAMPO PANKKI OYJ SISÄLTÖ 1 Ohjelmaesitteen tiivistelmä 3 2 Riskitekijät 7 3 Yleisiä

Lisätiedot

Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1)

Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1) Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1) MÄÄRITELMÄT Tilisopimuksessa sekä näissä Yleisissä ehdoissa pidetään a) arvopapereina toisaalta rahoitusinstrumentit arvopaperimarkkinalaissa

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 24.4.2014 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä tai Renideo Holding ), joka on Suomen lakien

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO EMERGING MARKETS VALUUTTA PRIVATE LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO EMERGING MARKETS VALUUTTA PRIVATE LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO EMERGING MARKETS VALUUTTA PRIVATE LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Osakeindeksiobligaation Emerging Markets Valuutta Private (ISIN-tunnus: FI4000018676) lopulliset ehdot

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 27/2005 Eurooppa Tuotto

Nordea Pankki Suomi Oyj 27/2005 Eurooppa Tuotto Nordea Pankki Suomi Oyj 27/2005 Eurooppa Tuotto Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004

Lisätiedot