NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Varjostusselvitys. Varsinais-Suomen Energia Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Varjostusselvitys. Varsinais-Suomen Energia Oy"

Transkriptio

1 NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAHANKE Varjostusselvitys Varsinais-Suomen Energia Oy

2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT Yleistietoa tuulivoimaloiden synnyttämästä varjostusvaikutuksista Laskentamalli TULOKSET JOHTOPÄÄTÖKSET... 5 LIITTEET Liite 1 Nordanå-Lövböle varjostuslaskelmakartta Liite 2 Nordanå-Lövböle varjostuslaskelmaraportti Varsinais-Suomen Energia Oy, Hämeenkatu 28 E 3. krs FI Turku Puh Sähköposti: ansgar(at)epo-energy.com Y-tunnus:

3 1. JOHDANTO Kemiönsaaren kunnanvaltuusto on päättänyt Nordanå-Lövbölen osayleiskaavan hyväksymisestä kokouksessaan Tuulivoimapuiston suunnittelualueen pinta-ala on noin 1600 hehtaaria, ja alue sijaitsee Nordanån, Skinnarvikin, Brokärrin ja Lemnästräsketin välisellä alueella noin 10 km päässä Kemiön keskustasta lounaaseen. Kuva 1. Nordanå-Lövbölen osayleiskaavaehdotus. Suunniteltu tuulivoimapuisto käsittää 29 turbiinia. Yksittäisen tuulivoimalan teho on arviolta 2,3 4 megawattia (MW). Tuulivoimalan kokonaiskorkeus on maksimissaan 205 metriä edellyttäen, että tuulivoimalan kokonaiskorkeus merenpinnasta ei ylitä ilmailuviranomaisen asettamia korkeusrajoituksia. Tavoitteena on, että tuulivoimalat olisivat tuotannossa vuonna Varsinais-Suomen Energia Oy on tehnyt varjostuslaskennan, jossa selvitettiin Nordanå-Lövbölen tuulipuiston turbiinien aiheuttamia varjostusvaikutuksia tuulipuiston ympäristössä. Varjostusmallinnus on toteutettu turbiinityypille Nordex N117 3 MW käyttäen napakorkeutena 146,5 metriä, jolloin kokonaiskorkeus vastaa korkeinta kaavassa sallittua tasoa. Turbiinityypit ovat muuttuneet tuulipuiston suunnittelun edetessä, koska uusia turbiinityyppejä on tullut markkinoille. Hankkeen tässä vaiheessa toteutettavaa laitosmallia ei ole vielä valittu. Varjostuslaskennan ja tämän raportin laativat DI Ansgar Hahn ja LuK Olli Jakobsson Varsinais- Suomen Energia Oy:sta. 2

4 2. LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 2.1 Yleistietoa tuulivoimaloiden synnyttämästä varjostusvaikutuksista Tuulivoimalat voivat aiheuttaa varjostusvaikutusta lähiympäristöönsä, kun auringon säteet suuntautuvat tuulivoimalan roottorin lapojen takaa tiettyyn katselupisteeseen. Toiminnassa oleva tuulivoimala aiheuttaa tällöin ns. vilkkuvaa varjostusilmiötä. Olemassa olevien tuulivoimaloiden läheisyydessä asuvat ihmiset kokevat varjostusilmiön hyvin eri tavoin. Jotkut voivat suhtautua siihen haittana, mutta useimpien mielestä se ei heitä häiritse. Esim. Ruotsin Gotlannissa haastateltiin lähes sataa tuulivoimalaitosalueiden lähellä asuvaa ihmistä, ja heistä 6 % koki varjostusilmiöstä aiheutuvan heille häiriötä, toisin sanoen 94 %:n mielestä haittaa ei aiheudu. Saksalaisen tutkimuksen mukaan koehenkilöt kokivat yli 15 tunnin vuosivarjostuksen häiritsevänä. Mahdollinen häiritsevyys riippuu myös siitä, asutaanko tai oleillaanko kohteessa (katselupisteessä) aamulla, päivällä ja illalla, jolloin ilmiötä voi esiintyä tai onko kyseessä asunto- tai loma-asunto, toimitila tai tehdasalue. Ilmiö on säästä riippuvainen: sitä ei esiinny kun aurinko on pilvessä tai kun tuulivoimala ei ole käynnissä. Laajimmalle alueelle varjo ulottuu, kun aurinko on matalalla (aamulla, illalla). Kun aurinko laskee riittävän matalalle, yhtenäistä varjoa ei enää muodostu. Tämä johtuu siitä, että valonsäteet joutuvat kulkemaan pitemmän matkan ilmakehän läpi, jolloin säteily hajaantuu. Tuulivoimaloista aiheutuvan vilkkuvan varjon esiintymiselle ei ole Suomessa määritelty ohjearvoja. Saksassa on määritelty ohjeelliset maksimiarvot tuulivoimaloiden varjostusvaikutuksille. Saksalaisten ohjearvojen mukaan tuulivoimalan vaikutus viereiselle asutukselle saa olla vuodessa enintään 8 tuntia (todellinen varjostus, Real Case). Muissakaan Pohjoismaissa ei ole asetettu ohjearvoja varjostusvaikutuksille, mutta esimerkiksi Tanskassa on käytännön laskelmissa käytetty arvona 10:tä tuntia ja Ruotsissa 8:aa tuntia vuodessa (todellinen varjostus, Real Case). 2.2 Laskentamalli Suunniteltujen tuulivoimaloiden ympäristöönsä aiheuttaman ns. vilkkuvan varjostuksen esiintymisalue ja esiintymistiheys laskettiin windpro 3.0 -ohjelmalla. Varjostuslaskelmat tehtiin windpro -ohjelman SHADOW-moduulilla, joka laskee kuinka usein ja minkälaisina jaksoina tietty kohde on tuulivoimaloiden luoman vilkkuvan varjostuksen alaisena. Katselupisteeseen kohdistuvan mahdollisen varjostusvaikutuksen lisäksi laskentamallilla voidaan tuottaa ns. samanarvokäyräkartta vilkkuvan varjostuksen esiintymisalueesta. Se kuvaa varjostusvaikutuksen suuruutta missä tahansa tarkastelualueella. Laskennassa käytettiin pohja-aineistona Maanmittauslaitoksen maastotietokannan korkeuskäyräaineistoa, jonka tarkkuus on 2,5 metriä. Tämän lisäksi hankealueen rajojen sisällä on käytössä tarkempi, LIDAR-skannauksesta johdettu korkeuskäyräaineisto, jonka tarkkuus on noin yksi metri. 3

5 Mallinnus tehtiin ns. todellisen tilanteen (real case) mukaan. Todellinen tilanne huomioi paikallisen keskimääräisen säätilan (tuulen suunta, pilvisyys, aurinkotunnit ) sekä tuulivoimalan roottorin liikkumisen perustuen alueen säätietoihin. Varjoherkät objektit on määritelty samaan tapaan kuin melumallinnuksessa eli merkitsemällä talot, joissa on kesäasutusta tai ympärivuotista asutusta Varjoherkäksi objektiksi. Seuraavia parametreja on käytetty mallinnuksen lähtötietoina liittyen tuulivoimaloihin, tuulen suuntaan ja aurinkotuntien määrään: Taulukko 1. Varjostuslaskennassa käytetyt parametrit Suure Mallinnusparametrin arvo Aurinkotuntien todennäköisyys kuukaudessa Katselupisteen korkeus Esteiden käyttö Tuulen suunnan ja nopeuden tiedot Mallinnetun voimalan tiedot Ohjelmiston tiedot ja versio Jokioinen sääasema 1,5 m Ei käytössä Nordanå-Lövbölen SODAR-asemalta Nordex N117 3 MW, napakorkeus 146,5 m windpro , SHADOW-moduuli 3. TULOKSET Varsinais-Suomen Energia on mallintanut tuulivoimaloiden varjostusvaikutukset windpro ohjelman Shadow-moduulilla. Mallinnus ottaa huomioon maaston muodot, mutta ei puuston peittävää vaikutusta. Todellinen varjostus (real case) -laskennassa, joka ottaa huomioon alueen valaistus- ja sääolosuhteet sekä voimaloiden käytössäolotunnit, varjostusvaikutus ulottuu Nordanå Lövbölessä noin 0 1,5 km päähän voimaloista (varjostusvaikutus vähintään 8 tuntia vuodessa). Tuulivoimalan napakorkeuden ollessa 146,5 metriä ja roottorin halkaisija 117 metriä yli 8 tunnin vuosivarjostusalueelle sijoittuu Maastotietokannan mukaan 14 asuinrakennusta. Rakennukset sijaitsevat Rosendalissa, Nordanåssa, Brokärrissa ja Skogsbölessä. Varjostusvaikutus tapahtuu näillä asuinrakennuksilla ennen keskipäivää tuulivoimaloiden länsipuolella ja keskipäivän jälkeen tuulivoimaloiden itäpuolella. Käytännössä on mahdollista että varjostusvaikutusta ei synny kasvillisuuden peittäessä voimalat. Varjostusalue on pääosin maa- ja metsätalousaluetta. Nykyajan voimalat voidaan varustaa ajastimella, joka huomioi auringon kulman ja varjostuksen synnyn sekä pysäyttää voimalan aikoina, joina varjostusta syntyisi. Varjostusmallinnuksesta on selitetty tarkemmin hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa. Varjostusselvityksen tarkemmat tulokset ovat raportin liitteenä. 4

6 4. JOHTOPÄÄTÖKSET On huomioitava, että hankealue on enimmäkseen tiheää, metsäistä aluetta. Varjostusmallinnus ei huomioi puuston varjostusvaikutuksia vähentävää vaikutusta varjostukseen, mikä on tärkeä seikka arvioitaessa varjostuksen merkittävyyttä niille, joille teoreettinen varjostusvaikutus ulottuu. Jos tuulivoimalat eivät ole havaittavissa esimerkiksi pihapiiristä, eivät ne myöskään aiheuta varjostusvaikutuksia. Kaavamääräyksissä on määräys, että voimaloiden tulee olla säädettävissä niin, että varjostushäiriö ei ole kohtuuton asuinrakennuksilla. Turku DI Ansgar Hahn Lounaisvoima Oy 5

7 Liite 1 1

8 Projekt: _EFE_NL SHADOW - Huvudresultat Beräkning: _EFE_NL_N117_146,5m_CLicense_version_real_case Antaganden för skuggberäkningar Maximalt avstånd för påverkan Beräkna endast när mer än 20 % av solen skyms av rotorbladet Titta i VKV tabell Minsta solhöjd över horisonten för påverkan 3 Dag steg för beräkning 1 dagar Tidsteg för beräkning 1 minuter Solsken sannolikhet S (Medelvärde soltimmar per dag) [JOKIOINEN] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 1,16 2,61 3,94 5,80 8,65 8,98 8,14 6,70 4,15 2,67 1,18 0,89 Drifttimmar beräknas utifrån VKV i beräkningen och vindens frekvensfördelning: Sodar HAF2 Driftl tid N NNO ONO O OSO SSO S SSV VSV V VNV NNV Totalt Startvind för tomgång: Startvind från effektkurva För att undvika skuggor från de VKV som inte syns görs en ZVI beräkning före skuggberäkningen. ZVI-beräkningen grundas på följande antaganden: Höjdkonturer används: Contours_40 km_1 m project area Områdesobjekt använd(a) i beräkning: Område objekt (Skapa grannlista automatiskt): REGIONS_ _EFE_NL_newwindPR_0.w2r (286) Hinder som används vid beräkning Ögonhöjd: 1,5 m Nätupplösning: 10,0 m Alla koordinater är i Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 VKV Användarlicens: epo GmbH - energy without pollution, Tyskland, Filial Storgatan 40 SE Skelleftea Olli Jakobsson / Beräknad: :15/ Nytt vindkraftverk Skala 1: Skuggmottagare VKV-typ Skuggdata Ost Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare. Typ-generator Effekt, Rotordiameter Navhöjd Beräkning RPM nominell avstånd [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,1 N01 Ja NORDEX N117/3000_edited ,8 146, , ,5 N02 Ja NORDEX N117/3000_edited ,8 146, , ,8 N03 Ja NORDEX N117/3000_edited ,8 146, , ,0 N04 Ja NORDEX N117/3000_edited ,8 146, , ,8 N06 Ja NORDEX N117/3000_edited ,8 146, , ,4 N07 Ja NORDEX N117/3000_edited ,8 146, , ,7 N08 Ja NORDEX N117/3000_edited ,8 146, , ,3 N09 Ja NORDEX N117/3000_edited ,8 146, , ,0 N10 Ja NORDEX N117/3000_edited ,8 146, , ,4 N11 Ja NORDEX N117/3000_edited ,8 146, , ,0 N12 Ja NORDEX N117/3000_edited ,8 146, , ,8 N13 Ja NORDEX N117/3000_edited ,8 146, , ,7 N14 Ja NORDEX N117/3000_edited ,8 146, , ,0 N15 Ja NORDEX N117/3000_edited ,8 146, , ,9 N16 Ja NORDEX N117/3000_edited ,8 146, , ,6 N17 Ja NORDEX N117/3000_edited ,8 146, , ,0 N18 Ja NORDEX N117/3000_edited ,8 146, , ,1 N19 Ja NORDEX N117/3000_edited ,8 146, , ,9 N20 Ja NORDEX N117/3000_edited ,8 146, , ,2 N21 Ja NORDEX N117/3000_edited ,8 146, , ,4 N22 Ja NORDEX N117/3000_edited ,8 146, , ,6 N23 Ja NORDEX N117/3000_edited ,8 146, , ,0 N24 Ja NORDEX N117/3000_edited ,8 146, , ,0 N25 Ja NORDEX N117/3000_edited ,8 146, , ,7 N26 Ja NORDEX N117/3000_edited ,8 146, , ,0 N27 Ja NORDEX N117/3000_edited ,8 146, , ,6 N28 Ja NORDEX N117/3000_edited ,8 146, , ,0 N29 Ja NORDEX N117/3000_edited ,8 146, , ,5 N30 Ja NORDEX N117/3000_edited ,8 146, ,6 windpro av EMD International A/S, Tlf , :54 / 1 windpro

9 Projekt: _EFE_NL SHADOW - Huvudresultat Beräkning: _EFE_NL_N117_146,5m_CLicense_version_real_case Skuggmottagare-Indata Nej. Ost Nord Z Bredd Höjd Höjd Grader från Lutning Riktningsläge ö mark. syd cw fönster [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning B ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning C ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning D ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning E ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning F ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning G ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning H ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning I ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning J ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning K ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning L ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning M ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning N ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning O ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning P ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning Q ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning R ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning S ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning T ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning U ,3 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning V ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning W ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning X ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning Y ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning Z ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning AA ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning AB ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning AC ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning AD ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning AE ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning AF ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning AG ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning AH ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning AI ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning AJ ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning AK ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning AL ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning AM ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning AN ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning AO ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning AP ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning AQ ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning AR ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning AS ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning AT ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning AU ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning AV ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning AW ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning AX ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning AY ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning AZ ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning BA ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning BB ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning BC ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning BD ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning BE ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning BF ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning BG ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning BH ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning BI ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning BJ ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning BK ,3 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning BL ,3 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning Fortsättning på nästa sida... Användarlicens: epo GmbH - energy without pollution, Tyskland, Filial Storgatan 40 SE Skelleftea Olli Jakobsson / Beräknad: :15/ windpro av EMD International A/S, Tlf , :54 / 2 windpro

10 Projekt: _EFE_NL SHADOW - Huvudresultat Beräkning: _EFE_NL_N117_146,5m_CLicense_version_real_case...fortsättning från föregående sida Nej. Ost Nord Z Bredd Höjd Höjd Grader från Lutning Riktningsläge ö mark. syd cw fönster [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] BM ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning BN ,3 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning BO ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning BP ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning BQ ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning BR ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning BS ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning BT ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning BU ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning BV ,3 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning BW ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning BX ,3 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Fast riktning Användarlicens: epo GmbH - energy without pollution, Tyskland, Filial Storgatan 40 SE Skelleftea Olli Jakobsson / Beräknad: :15/ Beräkning Resultat Skuggmottagare Skuggor, förväntade värden Nej. Skuggtimmar per år [t/år] A 3:44 B 0:00 C 0:00 D 9:05 E 4:39 F 10:04 G 11:21 H 10:29 I 7:49 J 0:00 K 0:00 L 0:00 M 0:00 N 0:00 O 0:00 P 0:00 Q 0:00 R 0:00 S 0:00 T 0:00 U 0:00 V 0:00 W 0:00 X 0:00 Y 0:00 Z 0:00 AA 0:00 AB 0:00 AC 0:00 AD 0:00 AE 0:00 AF 0:00 AG 0:00 AH 0:00 AI 0:00 AJ 0:00 AK 1:45 AL 0:00 AM 0:00 AN 0:00 AO 0:00 AP 0:00 AQ 0:00 AR 0:00 Fortsättning på nästa sida... windpro av EMD International A/S, Tlf , :54 / 3 windpro

11 Projekt: _EFE_NL SHADOW - Huvudresultat Beräkning: _EFE_NL_N117_146,5m_CLicense_version_real_case...fortsättning från föregående sida Skuggor, förväntade värden Nej. Skuggtimmar per år [t/år] AS 0:00 AT 0:00 AU 0:00 AV 0:00 AW 0:00 AX 0:00 AY 6:46 AZ 4:19 BA 0:00 BB 0:00 BC 2:59 BD 10:19 BE 0:00 BF 0:00 BG 6:38 BH 7:08 BI 1:34 BJ 0:00 BK 0:00 BL 0:00 BM 0:00 BN 6:00 BO 5:46 BP 1:18 BQ 0:00 BR 0:00 BS 0:00 BT 0:00 BU 0:00 BV 0:00 BW 0:00 BX 0:00 Användarlicens: epo GmbH - energy without pollution, Tyskland, Filial Storgatan 40 SE Skelleftea Olli Jakobsson / Beräknad: :15/ Total skuggpåverkan hos skuggmottagare från enskilda vindkraftverk Nej. Namn Värsta fall Förväntad [t/år] [t/år] 1 N01 0:00 0:00 2 N02 0:00 0:00 3 N03 0:00 0:00 4 N04 0:00 0:00 5 N06 0:00 0:00 6 N07 0:00 0:00 7 N08 15:23 1:43 8 N09 0:00 0:00 9 N10 0:00 0:00 10 N11 15:27 1:56 11 N12 0:00 0:00 12 N13 0:00 0:00 13 N14 0:00 0:00 14 N15 0:00 0:00 15 N16 10:13 1:52 16 N17 12:50 2:39 17 N18 0:00 0:00 18 N19 20:09 3:54 19 N20 36:53 6:02 20 N21 112:59 12:13 21 N22 105:54 10:34 22 N23 148:07 15:25 23 N24 19:24 4:28 24 N25 13:44 1:20 25 N26 51:02 5:02 26 N27 71:21 8:42 Fortsättning på nästa sida... windpro av EMD International A/S, Tlf , :54 / 4 windpro

12 Projekt: _EFE_NL SHADOW - Huvudresultat Beräkning: _EFE_NL_N117_146,5m_CLicense_version_real_case...fortsättning från föregående sida Nej. Namn Värsta fall Förväntad [t/år] [t/år] 27 N28 79:22 9:51 28 N29 27:47 2:55 29 N30 26:36 4:21 Användarlicens: epo GmbH - energy without pollution, Tyskland, Filial Storgatan 40 SE Skelleftea Olli Jakobsson / Beräknad: :15/ windpro av EMD International A/S, Tlf , :54 / 5 windpro

13 Projekt: _EFE_NL SHADOW - Karta Beräkning: _EFE_NL_N117_146,5m_CLicense_version_real_case Användarlicens: epo GmbH - energy without pollution, Tyskland, Filial Storgatan 40 SE Skelleftea Olli Jakobsson / Beräknad: :15/ Timmar per år, verkligt fall Timmar per år, verkligt fall 0,1-5,0 5,0-10,0 10,0-25,0 25,0-200, km Karta: _P1_FIN_Karta_fein, Utskriftskala 1: , Kartcentrum Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 Ost: Nord: Nytt vindkraftverk Skuggmottagare Flicker karta nivå: Contours_40 km_1 m project area windpro av EMD International A/S, Tlf , :54 / 6 windpro

TUULIVOIMAPUISTO MAANINKA. Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

TUULIVOIMAPUISTO MAANINKA. Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 2 Maaninka_Valkeselvitys_6wt g_yhteenveto_ss16112-1jr Frilundintie 2 651 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO MAANINKA Välkeselvitys Versio Päivääärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelä 1 2.11.216 SSd JRd

Lisätiedot

SARVAKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS

SARVAKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Tuuliwatti Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 29.7.2014 Viite 16X198686-002 SARVAKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS SARVAKANKAAN TUULIVOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 10 Parhalahti_Valkeselvitys_JR15 1211- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015 YKo

Lisätiedot

TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista

TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista TuuliWatti Oy, Onkalon tuulivoimalahanke Hankkeen esittely TuuliWatti Oy suunnittelee rakentavansa kolmen voimalayksikön

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Hankilanneva_Valkeselvitys- CGYK150219- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO HANKILANNEVA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 02.12.2014

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Ketunperä-Välkeselvitys- CG150203-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 03.02.2015 CGr

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 9 Portin_tuulipuisto_Valkeselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 28.09.2015 YKo

Lisätiedot

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE Meluselvitys Lounaisvoima Oy 2.4.2013 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT... 4 2.1 Yleistietoa tuulivoimaloiden synnyttämästä melusta... 4 2.2 Laskentamalli...

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi (versio 2)

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi (versio 2) TuuliSaimaa Oy Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi (versio 2) 9.6.2014 Empower PN Oy Valimotie 9-11, 00380 Helsinki puh. 029 020 011 fax 029 020 2290 www.empower.eu Kotipaikka:

Lisätiedot

Intercon Energy Oy. Kaanaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi

Intercon Energy Oy. Kaanaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi Intercon Energy Oy Kaanaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi 10.10.2013 Empower Oy Atomitie 2C 00370 Helsinki Puh. 029 020 011 Fax. 029 020 2290 www.empower.fi Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus:

Lisätiedot

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Voimamylly Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.6.2014 Viite 82142159 HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

KUIVANIEMEN VATUNGIN TUULIPUISTO, II VÄLKEMALLINNUS

KUIVANIEMEN VATUNGIN TUULIPUISTO, II VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Leppäkosken Energia Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 12.6.2015 Viite 1510017788 KUIVANIEMEN VATUNGIN TUULIPUISTO, II VÄLKEMALLINNUS KUIVANIEMEN VATUNGIN TUULIPUISTO, II VÄLKEMALLINNUS

Lisätiedot

MIEKKIÖN TUULIVOIMA- HANKE VÄLKEMALLINNUS

MIEKKIÖN TUULIVOIMA- HANKE VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Aurinkosiipi Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 25.9.2014 Viite 1510002627 MIEKKIÖN TUULIVOIMA- HANKE VÄLKEMALLINNUS MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKE VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä 25.9.2014 Laatija

Lisätiedot

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN VÄL- KEMALLINNUS

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN VÄL- KEMALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510008051 KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN VÄL- KEMALLINNUS KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN VÄLKEMALLINNUS

Lisätiedot

KORPI-MATIN TUULIVOI- MAPUISTO, MERIKARVIA VÄLKEMALLINNUS

KORPI-MATIN TUULIVOI- MAPUISTO, MERIKARVIA VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja EPV Tuulivoima Oy, Suomen Hyötytuuli Oy ja TuuliWatti Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.6.2014 Viite 82129133-03 KORPI-MATIN TUULIVOI- MAPUISTO, MERIKARVIA VÄLKEMALLINNUS KORPI-MATIN

Lisätiedot

Mallinnus perustuu Rambollin laatimaan päivättyyn välkemallinnusraporttiin,

Mallinnus perustuu Rambollin laatimaan päivättyyn välkemallinnusraporttiin, RAPORTTI Projekti Kiimassuon tuulivoimapuiston välkeselvitys, Forssan kaupungin puolella olevat voimalat Asiakas Voimavapriikki Oy Päivämäärä 8.11.2013 Laatija Tarkastaja Arttu Ruhanen Janne Ristolainen

Lisätiedot

Grä sbö len tuulivöimähänke: Kuväsövitteet

Grä sbö len tuulivöimähänke: Kuväsövitteet Grä sbö len tuulivöimähänke: Kuväsövitteet 1. Yleistä: Kaikissa kuvasovitteissa on käytetty tuulivoimalatyyppiä Nordex N117 2.4 MW. Napakorkeus: 141 m Lavan pituus: 58,5 m Roottorin halkaisija: 117 m Menetelmä:

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto Varjostusmallinnukset. 14.4.2015 Projektinumero: 306712. WSP Finland Oy

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto Varjostusmallinnukset. 14.4.2015 Projektinumero: 306712. WSP Finland Oy Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto Varjostusmallinnukset 14.4.2015 Projektinumero: 306712 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 1 2.1 Hankealueen sijainti... 1 2.2 Suunnitteluohjearvot...

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 1

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 1 Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 29.4.2013 Viite 82141474 KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 1 KIIMASSUON TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 1 Päivämäärä

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi V6 x 6 x HH37 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P0 FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT ULPPAANMÄKI OyAb Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 FCG

Lisätiedot

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE Meluselvitys Lounaisvoima Oy 24.9.2013 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT... 3 2.1 Yleistietoa tuulivoimaloiden synnyttämästä äänestä... 3 2.2 Laskentamalli...

Lisätiedot

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2011-12-12 Viite 82138782 KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Päivämäärä 12.12.2011 Laatija Tarkastaja Dennis

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Kotkan tuulipuiston varjostusvaikutukset. Välke- eli varjostusvaikutus. Lähtötiedot Isoaho/Virtanen

Kotkan tuulipuiston varjostusvaikutukset. Välke- eli varjostusvaikutus. Lähtötiedot Isoaho/Virtanen Kotkan tuulipuiston varjostusvaikutukset Välke- eli varjostusvaikutus Tuulivoimalan välke- eli varjostusvaikutus syntyy, kun aurinko paistaa voimalan takaa. Auringonvalo ja voimalan pyörivät lavat aiheuttavat

Lisätiedot

ISOSUON TUULIVOIMA- HANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS

ISOSUON TUULIVOIMA- HANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.6.2015 Viite 1510011224 ISOSUON TUULIVOIMA- HANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä

TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Page 1 of 7 Ketunperä_Valkeselvitys_YKJR 150531- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 31.5.2015

Lisätiedot

TETOMIN TUULIVOIMA- PUISTO, LOVIISA VÄLKEMALLINNUS

TETOMIN TUULIVOIMA- PUISTO, LOVIISA VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 12.5.2015 Viite 1510014407 TETOMIN TUULIVOIMA- PUISTO, LOVIISA VÄLKEMALLINNUS TETOMIN TUULIVOIMAPUISTO, LOVIISA VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

( N117 x HH141 ( Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( m. Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet

( N117 x HH141 ( Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( m. Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet N117 x HH141 Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet Alahonkajoki_kaava_alueen_raja_polyline Asuinrakennus Julkinen tai liiker rak. Lomarakennus Teollinen rak. Allas

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki

Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16589 varjostusmallinnukset GE 2,5 1 (9) Janne Märsylä Sisällysluettelo

Lisätiedot

Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL Oulun kaupunki. TuuliWatti Oy: Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto

Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL Oulun kaupunki. TuuliWatti Oy: Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL 38 90015 Oulun kaupunki 1 : Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto Suunnittelutarveratkaisuhakemusten täydennys: Päivitetty melu- ja varjostusvaikutusten mallinnus

Lisätiedot

Grä sbö len tuulivöimähänke: Kuväsövitteet

Grä sbö len tuulivöimähänke: Kuväsövitteet Grä sbö len tuulivöimähänke: Kuväsövitteet 1. Yleistä: Kaikissa kuvasovitteissa on käytetty tuulivoimalatyyppiä Enercon E101 3MW. Napakorkeus: 135,4 m Lavan pituus: 50,5 m Roottorin halkaisija: 101 m Menetelmä:

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB/OY Molpe-Petalax tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Vartinojan ja Isonevan tuulivoimapuistojen varjostusvaikutukset

Vartinojan ja Isonevan tuulivoimapuistojen varjostusvaikutukset TerraWinD Oy Vartinojan ja Isonevan tuulivoimapuistojen varjostusvaikutukset 13.12.2012 Empower Oy Atomitie 2C 00370 Helsinki Puh. 029 020 011 Fax. 029 020 2290 www.empower.fi Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus:

Lisätiedot

LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI VÄLKEMALLINNUS

LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 16.2.2015 Viite 1510006584 LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI VÄLKEMALLINNUS LAMMIN TUULIVOIMAHANKE, PORI VÄLKEMALLINNUS

Lisätiedot

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Innopower OY Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23440 Raportti 1 (9) Märsylä Janne Sisällysluettelo

Lisätiedot

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN VARJOS- TUSSELVITYS

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN VARJOS- TUSSELVITYS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2011-12-20 Viite 82138782 KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN VARJOS- TUSSELVITYS KOILLINEN TEOLLISUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuisto

Korvennevan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korvennevan

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO LÅNGMOSSA. Näkemäalueanalyysi. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

TUULIVOIMAPUISTO LÅNGMOSSA. Näkemäalueanalyysi. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Sivu 1 / 7 Langmossa_Nakemaalue analyysi_ck180814-1jr Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO LÅNGMOSSA Näkemäalueanalyysi Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä 1 2017-08-11

Lisätiedot

Nordana -Lo vbo len tuulivoimahanke: Kuvasovitteet

Nordana -Lo vbo len tuulivoimahanke: Kuvasovitteet Nordana -Lo vbo len tuulivoimahanke: Kuvasovitteet 1. Yleistä: Kaikissa kuvasovitteissa on käytetty tuulivoimalatyyppiä Nordex N117 2,4 MW ja/tai Enercon E101 3,0 MW Napakorkeus: 141m / 135,4 m Lavan pituus:

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

Rakennukset Varjostus "real case" h/a 0,5 1,5

Rakennukset Varjostus real case h/a 0,5 1,5 Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 1 2 3 5 8 4 6 7 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi Varjostusmallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä - Varjostusmallinnus

Lisätiedot

TuuliWatti Oy Simon Putaankankaan tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista

TuuliWatti Oy Simon Putaankankaan tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista TuuliWatti Oy Simon Putaankankaan tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista TuuliWatti Oy, Putaankankaan tuulivoimalahanke Hankkeen esittely TuuliWatti Oy suunnittelee rakentavansa kolmen voimalayksikön

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Sivu 1/11 Saunamaa_CG140609-Rev4- meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev3 9.6.2014 Christian Granlund

Lisätiedot

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA MUISTUTUSTEN VASTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21191 MUISTUTUSTEN VASTI Sisällysluettelo 1 Aino Tammela...

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 9 Hankilanneva_Valkeselvitys- YKJR150601- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO HANKILANNEVA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 02.06.2015

Lisätiedot

Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto

Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21262 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY V126 x 7 x HH137m

Lisätiedot

Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki

Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki CPC LAKIAKANGAS I OY Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki Näkymäalueanalyysi V6 x x HH37/HH47.3.6 P7 Näkymäalueanalyysi V6 x x HH37/HH47 7) Vadbäck Hans.3.6 Sisällysluettelo Lähtötiedot... Näkemäalueanalyysi...

Lisätiedot

ISOSUON TUULIVOIMA- HANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS

ISOSUON TUULIVOIMA- HANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.1.2015 Viite 1510011224 ISOSUON TUULIVOIMA- HANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS

Lisätiedot

Louen tuulivoimapuisto

Louen tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Louen tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2 (11) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Louen tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat

Lisätiedot

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi Vestas V126 hh147m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.9.2015 P23690 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

SIIKAJOEN TUULIVOIMA- HANKKEIDEN YHTEISVAI- KUTUKSET VÄLKEMALLINNUS

SIIKAJOEN TUULIVOIMA- HANKKEIDEN YHTEISVAI- KUTUKSET VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Element Power/Kangastuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 16.10.2015 Viite 1510015514-010 SIIKAJOEN TUULIVOIMA- HANKKEIDEN YHTEISVAI- KUTUKSET VÄLKEMALLINNUS SIIKAJOEN

Lisätiedot

KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI VÄLKEMALLINNUS

KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.5.2016 Viite 1510015514 KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI VÄLKEMALLINNUS KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKE, SIIKAJOKI VÄLKEMALLINNUS

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 10 Kopsa_III_Valkeselvitys_JR160 113-1CG Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kopsa III Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 2.2.2016 YKo

Lisätiedot

TAHKOLUODON MERITUU- LIPUISTO, PORI VÄLKEMALLINNUS

TAHKOLUODON MERITUU- LIPUISTO, PORI VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.9.2014 Viite 1510009197 TAHKOLUODON MERITUU- LIPUISTO, PORI VÄLKEMALLINNUS TAHKOLUODON MERITUULIPUISTO, PORI VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka

Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka Melumallinnus Erkki Heikkola Raportin otsikko ja kirjoittajat Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka - Melumallinnus Erkki Heikkola Numerola Oy Asiakas Ilmatar Luhanka Oy Tiivistelmä

Lisätiedot

KONTTISUON TUULIVOI- MAPUISTO VÄLKEMALLINNUS

KONTTISUON TUULIVOI- MAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja UPM Wind Holdings Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.8.2014 Viite 151011135 KONTTISUON TUULIVOI- MAPUISTO VÄLKEMALLINNUS KONTTISUON TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä 19.8.2014

Lisätiedot

Rekolanvuoren tuulivoimahanke, Sysmä

Rekolanvuoren tuulivoimahanke, Sysmä S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 OY Rekolanvuoren tuulivoimahanke, Sysmä Nordex N131 x 6 x HH150m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3.3.2015 P21610 1 (11) 3.3.2015 Rekolanvuoren tuulivoimahanke,

Lisätiedot

Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane

Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LAGERWEY DEVELOPMENT OY Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane Lagerwey L100 x 2 x hh135m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.3.2015 P26678 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

sähköyhteyden alustava linjaus: Pyhäjärvi - Murtomäki Mika Laitinen ja Riku Suutari Numerola Oy NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä

sähköyhteyden alustava linjaus: Pyhäjärvi - Murtomäki Mika Laitinen ja Riku Suutari Numerola Oy NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä Tuulivoimakohteen melu- ja välkevarjostusmallinnus sekä huoltoteiden ja sähköyhteyden alustava linjaus: Pyhäjärvi - Murtomäki Mika Laitinen ja Riku Suutari Numerola Oy Tulosten käyttö- ja jakeluoikeudet

Lisätiedot

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 12 Ketunperä_Meluselvitys_yhtei svaikutukset-ykjr150528-8_rev3 Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Meluselvitys - Yhteisvaikutukset Versio Päivämäärä Tekijät

Lisätiedot

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Voimamylly Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.1.2015 Viite 82142159 HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio - Melumallinnus

Lisätiedot

ARKKUINSUON TUULIVOI- MAHANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS

ARKKUINSUON TUULIVOI- MAHANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.3.2016 Viite 1510025595 ARKKUINSUON TUULIVOI- MAHANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS ARKKUINSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN

Lisätiedot

Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki

Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PUHURI OY Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki Valokuvasovitteet Päivitys 9.2.2015, kuva 6 lisätty FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21293 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMAHANKE, PORI VÄLKEMALLINNUS (OSAYLEISKAAVAN EH- DOTUSVAIHE)

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMAHANKE, PORI VÄLKEMALLINNUS (OSAYLEISKAAVAN EH- DOTUSVAIHE) Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584-001 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMAHANKE, PORI VÄLKEMALLINNUS (OSAYLEISKAAVAN EH- DOTUSVAIHE)

Lisätiedot

TUULIPUISTO OY KALAJOKI WINDA POWER OY RAPORTTI. Kalajoen Läntisten tuulivoimapuisto. Varjostusselvitys - Päivitys 16X

TUULIPUISTO OY KALAJOKI WINDA POWER OY RAPORTTI. Kalajoen Läntisten tuulivoimapuisto. Varjostusselvitys - Päivitys 16X RAPORTTI TUULIPUISTO OY KALAJOKI WINDA POWER OY Kalajoen Läntisten tuulivoimapuisto Varjostusselvitys - Päivitys Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää

Lisätiedot

LIITE 1

LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 2 LIITE 2 PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Lumivaaran tuulivoimahanke, Hyrynsalmi Valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.10.2014

Lisätiedot

KANGASTUULEN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI VÄLKEMALLINNUS

KANGASTUULEN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Element Power/Kangastuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 13.11.2015 Viite 1510014630-004 KANGASTUULEN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI VÄLKEMALLINNUS KANGASTUULEN TUULIVOIMAHANKE, SIIKAJOKI

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 9 Kaukasenneva_Valkeselvitys- JR151207- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kaukasenneva Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015

Lisätiedot

Delgeneralplan för Pörtom vindkraftpark Pörtomin tuulivoimapuiston osayleiskaava

Delgeneralplan för Pörtom vindkraftpark Pörtomin tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NÄRPES STAD Delgeneralplan för Pörtom vindkraftpark Pörtomin tuulivoimapuiston osayleiskaava Planförslag / Kaavaehdotus Bilaga 3 / Liite 3 Fotomontage och synlighetsanalys

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Kaupunki esittää valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 8 Portin_tuulipuisto_Valkeselvit ys_jr161209- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä 01 22.12.2016

Lisätiedot

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 123 26.08.2014 JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL 149/63.631/2014 PJSYMPLK 123 HANKE Kyseessä on kahden tuulivoimalan

Lisätiedot

TUULIVOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS

TUULIVOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Raahen Tuulivoima Consulting Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510009971 TUULIVOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS TUULIVOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä 19.12.2013

Lisätiedot

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi Vestas V126 hh147m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23690 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ristiniityn

Lisätiedot

IIN PAHAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON

IIN PAHAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON LAGERWEY DEVELOPMENT OY IIN PAHAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON Näkymäalueanalyysit ja havainnekuvat FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26344 Näkymäalueanalyysit ja havainnekuvat 1 (15) Salmeskari Elina Sisällysluettelo

Lisätiedot

KOKKOKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, KALAJOKI KAAVAEHDOTUSVAIHEEN VÄLKEMALLINNUS

KOKKOKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, KALAJOKI KAAVAEHDOTUSVAIHEEN VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Saba Tuuli Oy Ab Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 13.7.2016 Viite 1510027013 KOKKOKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, KALAJOKI KAAVAEHDOTUSVAIHEEN VÄLKEMALLINNUS KOKKOKANKAAN TUULIVOIMAHANKE, KALAJOKI

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat

LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat LIITE 4 (25 s.) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Halsuan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 85 x SWT 3.3-130 x HH135 VE2:

Lisätiedot

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi N x (8+) x HH FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Huittinen-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kiimasuo, Huittinen Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Lisätiedot

Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi

Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi Intercon Energy Oy Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi 1.11.2013 Empower Oy Atomitie 2C 00370 Helsinki Puh. 029 020 011 Fax. 029 020 2290 www.empower.fi Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 2402137-5

Lisätiedot

SIIKAJOEN TUULIVOIMA- HANKKEIDEN YHTEISVAI- KUTUKSET VÄLKEMALLINNUS

SIIKAJOEN TUULIVOIMA- HANKKEIDEN YHTEISVAI- KUTUKSET VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.9.2016 Viite 1510016015-006 SIIKAJOEN TUULIVOIMA- HANKKEIDEN YHTEISVAI- KUTUKSET VÄLKEMALLINNUS SIIKAJOEN TUULIVOIMAHANKKEIDEN

Lisätiedot

PESOLAN TUULIVOIMA- HANKE, SOINI VÄLKEMALLINNUS

PESOLAN TUULIVOIMA- HANKE, SOINI VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 8.5.2017 Viite 1510032398 PESOLAN TUULIVOIMA- HANKE, SOINI VÄLKEMALLINNUS PESOLAN TUULIVOIMAHANKE, SOINI VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

Aronkylän tuulipuiston Melu- ja varjostusselvitys

Aronkylän tuulipuiston Melu- ja varjostusselvitys Aronkylän tuulipuiston Melu- ja varjostusselvitys Raportti TT-2013-06-17 Aronkylä Melu&Varjo Versio 1.0 Erkki Haapanen Tuulitaito erkki.haapanen@tuulitaito.fi +358505170731 Raportin tekijänoikeuksista

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimahanke

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SASTAMALA Suodenniemen Kortekallion tuulivoimahanke Valokuvasovitteet Nordex N131 x 3 x HH144m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Suodenniemen Kortekallion tuulivoimahanke

Lisätiedot

Tuulivoimaloiden ympäristövaikutukset

Tuulivoimaloiden ympäristövaikutukset 25.10.2012 1 (6) Tilaaja Suomen Tuulivoima Oy y-tunnus 24098903 Tuulivoimaloiden ympäristövaikutukset Savonrannan Syvälahden tuulivoimalat 25.10.2012 2 (6) Turbiinien varjovaikutus Turbiinin pyörivä roottori

Lisätiedot