KORPI-MATIN TUULIVOI- MAPUISTO, MERIKARVIA VÄLKEMALLINNUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORPI-MATIN TUULIVOI- MAPUISTO, MERIKARVIA VÄLKEMALLINNUS"

Transkriptio

1 Vastaanottaja EPV Tuulivoima Oy, Suomen Hyötytuuli Oy ja TuuliWatti Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Viite KORPI-MATIN TUULIVOI- MAPUISTO, MERIKARVIA VÄLKEMALLINNUS

2 KORPI-MATIN TUULIVOIMAPUISTO, MERIKARVIA VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä Laatija Tarkastaja Arttu Ruhanen ne Ristolainen Välkemallinnus tuulivoimaosayleiskaavan laadintaan liittyen Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 05/2013 aineistoa. _ Viite Ramboll Niemenkatu LAHTI T F

3 VÄLKEMALLINNUS SISÄLTÖ 1. Yleistä 1 2. Suunnitteluohjearvot 1 3. Vaikutusmekanismit 1 4. Mallinnusmenetelmä ja lähtötiedot Mallinnusohjelma ja laskentamalli Laskentojen epävarmuus Välkelaskenta Maastomalli Tuulivoimalatiedot 3 5. Mallinnustulokset 4 6. Välkevaikutuksien vähentäminen ja rajoitustarve 4 LIITTEET 5 LÄHTEET 5

4 VÄLKEMALLINNUS 1 1. YLEISTÄ Merikarvian kunnassa on käynnissä Korpi-Matin alueen osayleiskaavoitustyö. Alueelle on suunnitteilla tuulivoimapuisto, jonka suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat TuuliWatti Oy, EPV Tuulivoima Oy ja Suomen Hyötytuuli Oy. Tämän työn tarkoituksena on ollut selvittää suunniteltujen tuulivoimalaitosten aiheuttamaa vilkkuvaa varjostusta niiden ympäristössä. Välkemallinnuksen ja raportoinnin on tehnyt Ramboll Finland Oy:stä ins.(amk) Arttu Ruhanen. 2. SUUNNITTELUOHJEARVOT Tuulivoimaloista aiheutuvalle vilkkuvalle varjostukselle ei ole määritelty Suomessa raja- tai ohjearvoja. Ympäristöministeriön Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012) oppaassa suositellaan käyttämään apuna muiden maiden suosituksia välkkeen rajoittamisesta. [1] Taulukko 1. Esimerkkejä muiden maiden suosituksista ja raja-arvoista välkkeen esiintymisen osalta Maa Real Case Worst Case Saksa 8 tuntia/vuosi 30 tuntia/vuosi 30 min/päivä Ruotsi 8 tuntia/vuosi 30 min/päivä - Tanska 10 tuntia/vuosi - 3. VAIKUTUSMEKANISMIT Tuulivoimalat voivat aiheuttaa varjostusvaikutusta lähiympäristöönsä, kun auringon säteet suuntautuvat tuulivoimalan roottorin lapojen takaa tiettyyn katselupisteeseen. Toiminnassa oleva tuulivoimala aiheuttaa tällöin ns. liikkuvaa varjostusilmiötä. Välketaajuus riippuu roottorin pyörimisnopeudesta eli tuulennopeudesta. Välkeilmiö on säästä riippuvainen ja sitä ei esiinny kun aurinko on pilvessä tai kun tuulivoimala ei ole käynnissä. Pisimmälle varjo ulottuu, kun aurinko on matalalla (aamulla ja illalla). Kun aurinko laskee riittävän matalalle, yhtenäistä varjoa ei enää muodostu. Tämä johtuu siitä, että valonsäteet joutuvat kulkemaan pitemmän matkan ilmakehän läpi, jolloin säteily hajaantuu.

5 VÄLKEMALLINNUS 2 4. MALLINNUSMENETELMÄ JA LÄHTÖTIEDOT 4.1 Mallinnusohjelma ja laskentamalli Suunnitellun tuulivoimalan ympäristöönsä aiheuttaman ns. vilkkuvan varjostuksen esiintymisalue ja esiintymistiheys laskettiin EMD WindPRO 2.9 -ohjelman Shadow -moduulilla, joka laskee kuinka usein ja minkälaisina jaksoina tietty kohde on tuulivoimaloiden luoman vilkkuvan varjostuksen alaisena. Ohjelma on yleisesti käytössä tuulivoimaloiden aiheuttaman vilkkuvan varjostuksen mallinnuksessa. Lisätietoja ohjelmasta ja laskentamallin kuvauksen saa internet-osoitteesta löytyvästä ohjelman käyttöohjeesta [2]. Ohjelmalla voidaan tehdä kahdentyyppisiä laskentoja, ns. Pahin tilanne (Worst Case)- ja Todellinen tilanne (Real Case) -laskelmia. Vilkkuvan varjostuksen esiintymisalueesta laskettavan kartan lisäksi voidaan laskea yksittäisiin reseptoripisteisiin kohdistuvaa välkevaikutusta. Kuva 1. Tuulivoimalan aiheuttaman vilkkuvan varjostuksen alue 4.2 Laskentojen epävarmuus Worst Case tuloksiin auringonpaisteisuustiedoilla ja tietyn tuulen suunnan toiminnallisella ajalla ei ole merkitystä. Koska laskenta perustuu auringon asemaan suhteessa tuulivoimalaitokseen ja tarkastelupisteeseen, voidaan laskennan tarkkuutta pitää hyvinkin luotettavana. Real Case tuloksiin auringonpaisteisuustiedot ja tuulen suuntien toiminnalliset ajat vaikuttavat. Mikäli voimalan roottori liikkuu tunteina vähemmän ja aurinko paistaa vähemmän, vähentää se välkeilmiön esiintymistä nyt lasketusta, ja mikäli enemmän, se vastaavasti lisää välkeilmiön esiintymismahdollisuuksia Real Case tuloksissa. Laskenta ei huomioi metsän ja muun kasvillisuuden aiheuttamaa peitevaikutusta. Jos tuulivoimaloiden ja katselupisteen välillä on muita välkkeen esiintymiseen vaikuttavia asioita, kuten esimerkiksi tiheää metsää tai korkeita rakennelmia, eivät todelliset välkevaikutukset ole välttämättä niin suuret kuin mallinnustulokset. Jos tuulivoimalat eivät näy katselupisteeseen, ei myöskään vilkkuvaa varjostusta aiheudu. 4.3 Välkelaskenta Laskentapisteiden väliseksi etäisyydeksi määritettiin 20 metriä. Laskennan tarkastelukorkeutena käytettiin 1,5 metriä, eli noin ihmisen silmänkorkeutta. Välkkeen teoreettinen maksimietäisyys määräytyy mallinnuksessa käytetyn laitosmallin tiedoista WindPro:n kirjastosta. Laskenta tehtiin 3 minuutin tarkkuudella. Saksalaisen ohjeistuksen (joka on yleisesti käytössä oleva laskentatapa) mukaan välkevaikutusta laskettaessa auringonpaistekulman raja horisontista on kolme astetta, jonka alle menevää auringon säteilyä ei oteta huomioon ja laskennassa roottorin lavan tulee peittää vähintään 20 % auringosta [3]. Worst Case laskenta antaa teoreettisen maksimivälkemäärän. Laskenta olettaa auringon paistavan koko ajan, kun aurinko on horisontin yläpuolella ja tuulivoimaloiden oletetaan käyvän koko ajan sekä tuulen suunnan seuraavan aurinkoa siten, että välkettä syntyy tarkastelupisteeseen aina maksimaalinen määrä. Tulos on teoreettinen, koska sään ollessa pilvinen tai tuulivoimalan ollessa pysähdyksissä tuulivoimala ei aiheuta liikkuvaa varjoa. Roottorin asento voi rajoittaa pal-

6 VÄLKEMALLINNUS 3 jonkin voimalan takana olevaa välkealueen kokoa. Myös tuulen suunnan painaessa lavan tason samansuuntaiseksi kuin auringon ja katselupisteen välinen jana, tuulivoimala ei aiheuta välkevaikutusta. Real Case laskennoissa huomioidaan alueen tuulisuus- ja auringonpaistetiedot. Worst case - tuloksista tehdään vähennykset auringonpaistetietoihin ja käyttötuntitietoihin (tuulensuunta sektoreittain) perustuen, josta saadaan Real case -tulos. Säähavaintotietoina käytettiin Ilmatieteen laitoksen Seinäjoki Pelmaa sääaseman keskiarvoisia auringonpaisteisuustietoja sekä Porin lentoaseman tuulensuuntatietoja ilmastolliselta vertailukaudelta [4]. Voimalan roottorin on arvioitu liikkuvan 80 % vuoden tunneista. 4.4 Maastomalli Maastomalli on laadittu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan korkeusaineistolla, jossa korkeuskäyrät ovat 2,5 metrin välein. Maastomallissa ei huomioitu puustoa tai rakennuksia. Kartassa esitetyt rakennustiedot saatiin Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta. 4.5 Tuulivoimalatiedot Mallinnuksessa huomioitiin 26 tuulivoimalaitosta (layout päivitetty ). Taulukko 4. Tuulivoimalaitosten koordinaatit (KKJ3) Tunnus X Y Välkemallinnus tehtiin kahdella laitosmallilla, jotka erosivat roottorin halkaisijan osalta. Siemens SWT laitosmallin roottorin halkaisija oli 113 metriä ja Nordex N131/3000 laitosmallin roottorin halkaisija oli 131 metriä. Napakorkeutena tuulivoimalaitoksilla käytettiin 160 metriä.

7 VÄLKEMALLINNUS 4 5. MALLINNUSTULOKSET Real Case laskennoista tehdyt välkekartat on esitetty liitteissä 1 (roottori 113 m) ja 2 (roottori 131 m). Välkevyöhykelaskennan lisäksi tehtiin laskentoja 4 reseptoripisteeseen. Reseptoripistelaskentojen tulokset on esitetty liitteiden 3 (roottori 113 m) ja 4 (roottori 131 m) raporteissa ja ajankohdat milloin välkettä voi reseptoripisteissä teoriassa esiintyä liitteiden 5 (roottori 113 m) ja 6 (roottori 131 m) kalentereissa. Mallinnuksen mukainen Real case tulos kuvaa tavanomaisen vuoden tilannetta. Auringonpaisteisuus- ja tuulensuuntatietoina käytettävä 30 vuoden mittainen ilmastollinen vertailukausi on riittävän pitkä, jotta poikkeavat vuodet eivät vaikuta keskiarvoon ja toisaalta riittävän lyhyt, että ilmasto ei muutu merkittävästi. Välkevaikutusten todellinen tilanne siis vaihtelee eri vuosina, koska välkkeen esiintyminen tietyssä katselupisteessä tietyllä hetkellä edellyttää, että aurinko paistaa tuulivoimalaitosten takaa tarkastelupisteeseen tuulivoimala pyörii ja tuulen suunta mahdollistaa vilkkuvan varjon syntymisen ilman kirkkaus mahdollistaa vilkkuvan varjon syntymisen 113 m roottorin halkaisijalla mallinnetulle välkevaikutusalueelle, jossa vuotuinen välketuntien määrä on yli 8 tuntia, ei jää yhtään asuin- tai lomarakennusta. Suurin välkemäärä on voimalan 20 eteläpuolella olevan Korpijärven kohdalla, jossa välkevaikutuksia voi esiintyä auringon laskiessa talvella ja keväällä sekä loppukesän ja syksyn aikana sekä talviaikaan puolenpäivän jälkeen. 131 m roottorin halkaisijalla mallinnetulle välkevaikutusalueelle, jossa vuotuinen välketuntien määrä on 8-10 tuntia, jää kaksi asuinrakennusta. 10 tuntia ylittävälle välkevaikutusalueelle jää yksi asuinrakennus. Reseptoripisteessä A (Korpijärvi) mahdolliset välkevaikutukset ajoittuvat auringon laskun aikaan melkein koko vuoden ajalle sekä päivisin talviaikaan. Reseptoripisteessä B (Korvenloukko) välkettä voi esiintyä ennen auringonlaskua helmi-huhtikuussa ja syysmarraskuussa sekä talviaikaan päivisin. Reseptoripisteessä C (Annalammi) mahdollinen välkkymisen ajankohta ajoittuu illalle seitsemän ja puoli kahdeksan välille maalis-huhtikuun vaihteessa ja elo-syyskuun vaihteessa sekä klo välille toukokuun puolivälistä heinäkuun loppuun. Mallinnuksen mukaisille välkevaikutusalueille jäävien asuin- ja lomarakennusten kohdalla tulee arvioida kohdekohtaisesti onko ympäristö sellainen, että välkevaikutuksia voi esiintyä kyseisissä kohteissa. Tähän vaikuttavat mm. metsä ja rakennukset. Jos tuulivoimalat eivät näy häiriintyvään kohteeseen, ei myöskään välkettä aiheudu. 6. VÄLKEVAIKUTUKSIEN VÄHENTÄMINEN JA RAJOITUS- TARVE Ympäristössä aiheutuvia välkevaikutuksia voidaan vähentää tuulivoimalaan liitettävällä välkkeen rajoitusjärjestelmällä, joka rajoittaa välkkymisaikaa siten ettei välkettä esiinny tietyllä altistuskohteella enemmän kuin määrätty aika. Välkkeen muodostumista tietyssä kohteessa monitoroidaan voimalan nasellin päälle tai runkoon asennettavilla valosensoreilla, jotka laskevat muodostumisen mahdollisuutta tietyssä suunnassa valoisuuden ja roottorin asennon mukaan. Järjestelmä ohjaa tuulivoimalan toimintaa tietojen perusteella ja pysäyttää voimalan tarvittaessa. Jos välkemäärän rajana käytetään 8 tuntia vuodessa, on todennäköistä että tuulivoimaloiden toimintaa ei tarvitse rajoittaa roottorin halkaisijan ollessa 113 metriä tai vähemmän. Roottorihalkaisijan kasvaessa myös välkevaikutukset lisääntyvät. Roottorihalkaisijan ollessa 131 metriä, voi mallinnuksen mukaan muutamien voimaloiden välkkeen rajoittamiselle olla tarvetta. Rajoitustarve on kuitenkin ajallisesti vähäinen, eikä siten vaikutus voimalan vuotuiseen sähkön tuottoon ole suuri. Rajoitustoimet tulee kohdistaa voimaloihin, joilla on suurin vaikutus välkealueen ympäristön asuinrakennusten välkemäärään.

8 VÄLKEMALLINNUS 5 Välkevaikutuksen vähentämiseksi on esitetty myös puustovyöhykkeiden säilyttämistä/kasvattamista. Puuston on kuitenkin oltava riittävän tiheää ja korkeata sekä suojata pihaaluetta kattavasti, jotta sillä saadaan estettyä välkkeen esiintyminen asuintalojen ikkunoissa ja oleskelupihoilla. Jos tuulivoimalat eivät näy häiriintyvään kohteeseen, ei myöskään välkettä aiheudu. Puuston vaikutuksesta välkkeeseen tulee kuitenkin huomioida vuodenaikojen vaikutus esim. lehvästöön. [5] LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Real Case -laskennalliset välkevyöhykkeet, laitosten roottorin halkaisija 113 m Real Case -laskennalliset välkevyöhykkeet, laitosten roottorin halkaisija 131 m Reseptoripistelaskennan tulokset, laitosten roottorin halkaisija 113 m Reseptoripistelaskennan tulokset, laitosten roottorin halkaisija 131 m Kalenteri välkkeen mahdollisen esiintymisen ajankohdista reseptoripisteissä, laitosten roottorin halkaisija 113 m Kalenteri välkkeen mahdollisen esiintymisen ajankohdista reseptoripisteissä, laitosten roottorin halkaisija 131 m LÄHTEET 1. Tuulivoimarakentamisen suunnittelu, Ympäristöhallinnon ohjeita 4/ WindPRO 2.9 User Manual 3. Hinweise zur Ermittlung und Beurtelung der optischen Immissionen von Windenergianlagen, WEA-Shattenwurf-Hinweise 4. Ilmatieteen laitos, Tilastoja Suomen ilmastosta , Raportteja 2012:1 5. Update of UK Shadow Flicker, Evidence Base, Final Report

9 Liite 1

10 Liite 2

11 Liite 3 Project: Merikarvia Korpi-Matti SHADOW - Main Result Calculation: Receptor H160 D Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :53 / 1 Licensed user: Ramboll Finland Oy / ICT Niemenkatu 73 FI Lahti Arttu Ruhanen / Calculated: :37/ Minimum sun height over horizon for influence 3 Day step for calculation 1 days Time step for calculation 1 minutes Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [] Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,00 2,82 4,23 6,60 8,77 9,10 8,87 6,81 4,67 2,52 1,17 0,58 Operational time N NE E SE S SW W NW Sum Idle start wind speed : Cut in wind speed from power curve A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions: Height contours used: Height Contours: Korkeuskäyrät Merikarvia.wpo (2) Obstacles used in calculation Eye height: 1,5 m Scale 1: Grid resolution: 10,0 m New WTG Shadow receptor WTGs KKJ Zone: 1 WTG type Shadow data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM rated diameter height distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,5 Siemens SWT Yes Siemens SWT ,0 160, , ,0 Siemens SWT Yes Siemens SWT ,0 160, , ,7 Siemens SWT Yes Siemens SWT ,0 160, , ,5 Siemens SWT Yes Siemens SWT ,0 160, , ,0 Siemens SWT Yes Siemens SWT ,0 160, , ,0 Siemens SWT Yes Siemens SWT ,0 160, , ,5 Siemens SWT Yes Siemens SWT ,0 160, , ,7 Siemens SWT Yes Siemens SWT ,0 160, , ,8 Siemens SWT Yes Siemens SWT ,0 160, , ,9 Siemens SWT Yes Siemens SWT ,0 160, , ,5 Siemens SWT Yes Siemens SWT ,0 160, , ,5 Siemens SWT Yes Siemens SWT ,0 160, , ,0 Siemens SWT Yes Siemens SWT ,0 160, , ,5 Siemens SWT Yes Siemens SWT ,0 160, , ,1 Siemens SWT Yes Siemens SWT ,0 160, , ,0 Siemens SWT Yes Siemens SWT ,0 160, , ,3 Siemens SWT Yes Siemens SWT ,0 160, , ,3 Siemens SWT Yes Siemens SWT ,0 160, , ,0 Siemens SWT Yes Siemens SWT ,0 160, , ,5 Siemens SWT Yes Siemens SWT ,0 160, , ,5 Siemens SWT Yes Siemens SWT ,0 160, , ,3 Siemens SWT Yes Siemens SWT ,0 160, , ,5 Siemens SWT Yes Siemens SWT ,0 160, , ,4 Siemens SWT Yes Siemens SWT ,0 160, , ,1 Siemens SWT Yes Siemens SWT ,0 160, , ,5 Siemens SWT Yes Siemens SWT ,0 160, ,0 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

12 Project: Merikarvia Korpi-Matti SHADOW - Main Result Calculation: Receptor H160 D WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :53 / 2 Shadow receptor-input KKJ Zone: 1 No. East North Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode a.g.l. south cw window [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A Korpijärvi ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" B Korvenloukko ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" C Annalammi ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" D Lähteenmäki ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" Liite 3 Licensed user: Ramboll Finland Oy / ICT Niemenkatu 73 FI Lahti Arttu Ruhanen / Calculated: :37/ Calculation Results Shadow receptor Shadow, worst case Shadow, expected values No. Shadow hours Shadow days Max shadow Shadow hours per year per year hours per day per year [h/year] [days/year] [h/day] [h/year] A Korpijärvi 40: :26 5:26 B Korvenloukko 31: :28 3:16 C Annalammi 8: :22 1:53 D Lähteenmäki 0:00 0 0:00 0:00 Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] 1 Siemens SWT !O! hub: 160,0 m (TOT: 216,5 m) (376) 0:00 0:00 2 Siemens SWT !O! hub: 160,0 m (TOT: 216,5 m) (377) 0:00 0:00 6 Siemens SWT !O! hub: 160,0 m (TOT: 216,5 m) (378) 0:00 0:00 7 Siemens SWT !O! hub: 160,0 m (TOT: 216,5 m) (379) 0:00 0:00 9 Siemens SWT !O! hub: 160,0 m (TOT: 216,5 m) (380) 0:00 0:00 10 Siemens SWT !O! hub: 160,0 m (TOT: 216,5 m) (381) 0:00 0:00 11 Siemens SWT !O! hub: 160,0 m (TOT: 216,5 m) (382) 0:00 0:00 12 Siemens SWT !O! hub: 160,0 m (TOT: 216,5 m) (383) 0:00 0:00 13 Siemens SWT !O! hub: 160,0 m (TOT: 216,5 m) (384) 0:00 0:00 16 Siemens SWT !O! hub: 160,0 m (TOT: 216,5 m) (385) 0:00 0:00 17 Siemens SWT !O! hub: 160,0 m (TOT: 216,5 m) (386) 0:00 0:00 19 Siemens SWT !O! hub: 160,0 m (TOT: 216,5 m) (388) 0:00 0:00 20 Siemens SWT !O! hub: 160,0 m (TOT: 216,5 m) (389) 0:00 0:00 22 Siemens SWT !O! hub: 160,0 m (TOT: 216,5 m) (390) 7:08 1:41 24 Siemens SWT !O! hub: 160,0 m (TOT: 216,5 m) (391) 7:38 1:06 25 Siemens SWT !O! hub: 160,0 m (TOT: 216,5 m) (392) 32:13 3:23 26 Siemens SWT !O! hub: 160,0 m (TOT: 216,5 m) (393) 0:00 0:00 27 Siemens SWT !O! hub: 160,0 m (TOT: 216,5 m) (394) 17:36 1:19 28 Siemens SWT !O! hub: 160,0 m (TOT: 216,5 m) (395) 0:00 0:00 29 Siemens SWT !O! hub: 160,0 m (TOT: 216,5 m) (396) 0:00 0:00 30 Siemens SWT !O! hub: 160,0 m (TOT: 216,5 m) (397) 8:29 1:53 32 Siemens SWT !O! hub: 160,0 m (TOT: 216,5 m) (398) 0:00 0:00 33 Siemens SWT !O! hub: 160,0 m (TOT: 216,5 m) (399) 7:14 1:18 34 Siemens SWT !O! hub: 160,0 m (TOT: 216,5 m) (400) 0:00 0:00 36 Siemens SWT !O! hub: 160,0 m (TOT: 216,5 m) (401) 0:00 0:00 37 Siemens SWT !O! hub: 160,0 m (TOT: 216,5 m) (387) 0:00 0:00 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

13 Liite 4 Project: Merikarvia Korpi-Matti SHADOW - Main Result Calculation: Receptor H160 D Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :55 / 1 Licensed user: Ramboll Finland Oy / ICT Niemenkatu 73 FI Lahti Arttu Ruhanen / Calculated: :39/ Minimum sun height over horizon for influence 3 Day step for calculation 1 days Time step for calculation 1 minutes Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [] Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,00 2,82 4,23 6,60 8,77 9,10 8,87 6,81 4,67 2,52 1,17 0,58 Operational time N NE E SE S SW W NW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions: Height contours used: Height Contours: Korkeuskäyrät Merikarvia.wpo (2) Obstacles used in calculation Eye height: 1,5 m Scale 1: Grid resolution: 10,0 m New WTG Shadow receptor WTGs KKJ Zone: 1 WTG type Shadow data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM rated diameter height distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,5 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 160, , ,0 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 160, , ,7 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 160, , ,5 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 160, , ,0 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 160, , ,0 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 160, , ,5 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 160, , ,7 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 160, , ,8 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 160, , ,9 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 160, , ,5 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 160, , ,5 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 160, , ,0 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 160, , ,5 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 160, , ,1 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 160, , ,0 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 160, , ,3 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 160, , ,3 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 160, , ,0 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 160, , ,5 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 160, , ,5 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 160, , ,3 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 160, , ,5 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 160, , ,4 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 160, , ,1 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 160, , ,5 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 160, ,3 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

14 Project: Merikarvia Korpi-Matti SHADOW - Main Result Calculation: Receptor H160 D WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :55 / 2 Shadow receptor-input KKJ Zone: 1 No. East North Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode a.g.l. south cw window [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A Korpijärvi ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" B Korvenloukko ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" C Annalammi ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" D Lähteenmäki ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" Liite 4 Licensed user: Ramboll Finland Oy / ICT Niemenkatu 73 FI Lahti Arttu Ruhanen / Calculated: :39/ Calculation Results Shadow receptor Shadow, worst case Shadow, expected values No. Shadow hours Shadow days Max shadow Shadow hours per year per year hours per day per year [h/year] [days/year] [h/day] [h/year] A Korpijärvi 97: :54 12:48 B Korvenloukko 64: :52 7:50 C Annalammi 36: :26 8:55 D Lähteenmäki 0:00 0 0:00 0:00 Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] 1 NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (402) 0:00 0:00 2 NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (403) 0:00 0:00 6 NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (404) 0:00 0:00 7 NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (405) 0:00 0:00 9 NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (406) 0:00 0:00 10 NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (407) 0:00 0:00 11 NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (408) 0:00 0:00 12 NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (409) 0:00 0:00 13 NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (410) 0:00 0:00 16 NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (411) 12:46 3:20 17 NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (412) 0:00 0:00 19 NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (414) 0:00 0:00 20 NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (415) 0:00 0:00 22 NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (416) 9:28 2:14 24 NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (417) 16:36 2:35 25 NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (418) 44:09 4:36 26 NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (419) 20:16 2:16 27 NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (420) 68:22 9:28 28 NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (421) 0:00 0:00 29 NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (422) 0:00 0:00 30 NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (423) 11:17 2:30 32 NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (424) 0:00 0:00 33 NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (425) 15:07 2:53 34 NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (426) 0:00 0:00 36 NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (427) 0:00 0:00 37 NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (413) 0:00 0:00 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

15 Liite 5 Project: Merikarvia Korpi-Matti SHADOW - Calendar, graphical Calculation: Receptor H160 D WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :55 / 1 Licensed user: Ramboll Finland Oy / ICT Niemenkatu 73 FI Lahti Arttu Ruhanen / Calculated: :37/ A Korpijärvi: Shadow Receptor: 1,0 1,0 Azimuth: 0,0 Slope: 90,0 (6) B Korvenloukko: Shadow Receptor: 1,0 1,0 Azimuth: 0,0 Slope: 90,0 (7) 23:30 23:30 Time 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 14:30 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 Time 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 14:30 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec C Annalammi: Shadow Receptor: 1,0 1,0 Azimuth: 0,0 Slope: 90,0 (8) D Lähteenmäki: Shadow Receptor: 1,0 1,0 Azimuth: 0,0 Slope: 90,0 (10) Time 23:30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 14:30 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 Time 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 14:30 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec WTGs 22: Siemens SWT !O! hub: 160,0 m (TOT: 216,5 m) (390) 24: Siemens SWT !O! hub: 160,0 m (TOT: 216,5 m) (391) 25: Siemens SWT !O! hub: 160,0 m (TOT: 216,5 m) (392) 27: Siemens SWT !O! hub: 160,0 m (TOT: 216,5 m) (394) 30: Siemens SWT !O! hub: 160,0 m (TOT: 216,5 m) (397) 33: Siemens SWT !O! hub: 160,0 m (TOT: 216,5 m) (399) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

16 Liite 6 Project: Merikarvia Korpi-Matti SHADOW - Calendar, graphical Calculation: Receptor H160 D WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :56 / 1 Licensed user: Ramboll Finland Oy / ICT Niemenkatu 73 FI Lahti Arttu Ruhanen / Calculated: :39/ A Korpijärvi: Shadow Receptor: 1,0 1,0 Azimuth: 0,0 Slope: 90,0 (6) B Korvenloukko: Shadow Receptor: 1,0 1,0 Azimuth: 0,0 Slope: 90,0 (7) 23:30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 23:30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 Time 14:30 14:00 13:30 13:00 Time 14:30 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec C Annalammi: Shadow Receptor: 1,0 1,0 Azimuth: 0,0 Slope: 90,0 (8) D Lähteenmäki: Shadow Receptor: 1,0 1,0 Azimuth: 0,0 Slope: 90,0 (10) 23:30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 Time 14:30 14:00 13:30 13:00 Time 14:30 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec WTGs 16: NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (411) 22: NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (416) 24: NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (417) 25: NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (418) 26: NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (419) 27: NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (420) 30: NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (423) 33: NORDEX N131/ !O! hub: 160,0 m (TOT: 225,5 m) (425) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Voimamylly Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.6.2014 Viite 82142159 HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

Mallinnus perustuu Rambollin laatimaan päivättyyn välkemallinnusraporttiin,

Mallinnus perustuu Rambollin laatimaan päivättyyn välkemallinnusraporttiin, RAPORTTI Projekti Kiimassuon tuulivoimapuiston välkeselvitys, Forssan kaupungin puolella olevat voimalat Asiakas Voimavapriikki Oy Päivämäärä 8.11.2013 Laatija Tarkastaja Arttu Ruhanen Janne Ristolainen

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN VÄL- KEMALLINNUS

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN VÄL- KEMALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510008051 KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN VÄL- KEMALLINNUS KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN VÄLKEMALLINNUS

Lisätiedot

Rakennukset Varjostus "real case" h/a 0,5 1,5

Rakennukset Varjostus real case h/a 0,5 1,5 Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 1 2 3 5 8 4 6 7 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

( N117 x HH141 ( Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( m. Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet

( N117 x HH141 ( Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( m. Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet N117 x HH141 Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet Alahonkajoki_kaava_alueen_raja_polyline Asuinrakennus Julkinen tai liiker rak. Lomarakennus Teollinen rak. Allas

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 1

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 1 Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 29.4.2013 Viite 82141474 KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 1 KIIMASSUON TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 1 Päivämäärä

Lisätiedot

SARVAKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS

SARVAKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Tuuliwatti Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 29.7.2014 Viite 16X198686-002 SARVAKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS SARVAKANKAAN TUULIVOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

KONTTISUON TUULIVOI- MAPUISTO VÄLKEMALLINNUS

KONTTISUON TUULIVOI- MAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja UPM Wind Holdings Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.8.2014 Viite 151011135 KONTTISUON TUULIVOI- MAPUISTO VÄLKEMALLINNUS KONTTISUON TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä 19.8.2014

Lisätiedot

KUIVANIEMEN VATUNGIN TUULIPUISTO, II VÄLKEMALLINNUS

KUIVANIEMEN VATUNGIN TUULIPUISTO, II VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Leppäkosken Energia Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 12.6.2015 Viite 1510017788 KUIVANIEMEN VATUNGIN TUULIPUISTO, II VÄLKEMALLINNUS KUIVANIEMEN VATUNGIN TUULIPUISTO, II VÄLKEMALLINNUS

Lisätiedot

MIEKKIÖN TUULIVOIMA- HANKE VÄLKEMALLINNUS

MIEKKIÖN TUULIVOIMA- HANKE VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Aurinkosiipi Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 25.9.2014 Viite 1510002627 MIEKKIÖN TUULIVOIMA- HANKE VÄLKEMALLINNUS MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKE VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä 25.9.2014 Laatija

Lisätiedot

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Voimamylly Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.1.2015 Viite 82142159 HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto Varjostusmallinnukset. 14.4.2015 Projektinumero: 306712. WSP Finland Oy

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto Varjostusmallinnukset. 14.4.2015 Projektinumero: 306712. WSP Finland Oy Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto Varjostusmallinnukset 14.4.2015 Projektinumero: 306712 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 1 2.1 Hankealueen sijainti... 1 2.2 Suunnitteluohjearvot...

Lisätiedot

TUULIVOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS

TUULIVOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Raahen Tuulivoima Consulting Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510009971 TUULIVOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS TUULIVOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä 19.12.2013

Lisätiedot

PASKOONHARJUN TUULI- VOIMAPUISTO, TEUVA VÄLKEMALLINNUS

PASKOONHARJUN TUULI- VOIMAPUISTO, TEUVA VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja EPV Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.12.2013 Viite 82124442 PASKOONHARJUN TUULI- VOIMAPUISTO, TEUVA VÄLKEMALLINNUS PASKOONHARJUN TUULIVOIMAPUISTO, TEUVA VÄLKEMALLINNUS

Lisätiedot

TETOMIN TUULIVOIMA- PUISTO, LOVIISA VÄLKEMALLINNUS

TETOMIN TUULIVOIMA- PUISTO, LOVIISA VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 12.5.2015 Viite 1510014407 TETOMIN TUULIVOIMA- PUISTO, LOVIISA VÄLKEMALLINNUS TETOMIN TUULIVOIMAPUISTO, LOVIISA VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

TAHKOLUODON MERITUU- LIPUISTO, PORI VÄLKEMALLINNUS

TAHKOLUODON MERITUU- LIPUISTO, PORI VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 12.2.2014 Viite 1510009197 TAHKOLUODON MERITUU- LIPUISTO, PORI VÄLKEMALLINNUS TAHKOLUODON MERITUULIPUISTO, PORI VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUKSEN PÄI- VITYS, KAAVA 1

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUKSEN PÄI- VITYS, KAAVA 1 Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.8.2013 Viite 82141474 KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUKSEN PÄI- VITYS, KAAVA 1 KIIMASSUON TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUKSEN

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUKSEN PÄI- VITYS, KAAVA 1

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUKSEN PÄI- VITYS, KAAVA 1 Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.11.2013 Viite 82141474 KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUKSEN PÄI- VITYS, KAAVA 1 KIIMASSUON TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUKSEN

Lisätiedot

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, VÄLKEMALLINNUS

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, VÄLKEMALLINNUS TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, VÄLKEMALLINNUS AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20255 i TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, VÄLKEMALLINNUS 29.5.2015

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO MAANINKA. Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

TUULIVOIMAPUISTO MAANINKA. Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 2 Maaninka_Valkeselvitys_6wt g_yhteenveto_ss16112-1jr Frilundintie 2 651 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO MAANINKA Välkeselvitys Versio Päivääärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelä 1 2.11.216 SSd JRd

Lisätiedot

ISOSUON TUULIVOIMA- HANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS

ISOSUON TUULIVOIMA- HANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.6.2015 Viite 1510011224 ISOSUON TUULIVOIMA- HANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS

Lisätiedot

Calculation Results. windpro. Limakko ja Alajoki, Perho(1) Sound Level. Distances (m) WTG

Calculation Results. windpro. Limakko ja Alajoki, Perho(1) Sound Level. Distances (m) WTG Limakko ja Alajoki, Perho1) FI-01 Helsinki 22.9.2015 10:26/3.0.619 DECIBEL - Main Result Calculation: Alajoki N131 x x HH144 Vipulampi lomarak. lisäys) Calculation is done according to Finnish guideline

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 2

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 2 Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 29.4.2013 Viite 82141474 KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 2 KIIMASSUON TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 2 Päivämäärä

Lisätiedot

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Lakiakangas 1, Isojoki ja Karijoki

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Lakiakangas 1, Isojoki ja Karijoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lakiakankaan tuulivoimahanke, Lakiakangas 1, ja Karijoki Liite 2 Havainnekuvat, näkymäanalyysi sekä melu- ja varjostusmallinnuksien tulokset FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

ISOSUON TUULIVOIMA- HANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS

ISOSUON TUULIVOIMA- HANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.1.2015 Viite 1510011224 ISOSUON TUULIVOIMA- HANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS

Lisätiedot

LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI VÄLKEMALLINNUS

LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 16.2.2015 Viite 1510006584 LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI VÄLKEMALLINNUS LAMMIN TUULIVOIMAHANKE, PORI VÄLKEMALLINNUS

Lisätiedot

ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI VÄLKEMALLINNUS

ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja ABO Wind Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 9.12.2016 Viite 1510019944 ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI VÄLKEMALLINNUS ILLEVAARAN TUULIVOIMAHANKE, HYRYNSALMI VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

SIIKAJOEN TUULIVOIMA- HANKKEIDEN YHTEISVAI- KUTUKSET VÄLKEMALLINNUS

SIIKAJOEN TUULIVOIMA- HANKKEIDEN YHTEISVAI- KUTUKSET VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Element Power/Kangastuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 16.10.2015 Viite 1510015514-010 SIIKAJOEN TUULIVOIMA- HANKKEIDEN YHTEISVAI- KUTUKSET VÄLKEMALLINNUS SIIKAJOEN

Lisätiedot

KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI VÄLKEMALLINNUS

KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.5.2016 Viite 1510015514 KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI VÄLKEMALLINNUS KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKE, SIIKAJOKI VÄLKEMALLINNUS

Lisätiedot

TAHKOLUODON MERITUU- LIPUISTO, PORI VÄLKEMALLINNUS

TAHKOLUODON MERITUU- LIPUISTO, PORI VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.9.2014 Viite 1510009197 TAHKOLUODON MERITUU- LIPUISTO, PORI VÄLKEMALLINNUS TAHKOLUODON MERITUULIPUISTO, PORI VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi (versio 2)

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi (versio 2) TuuliSaimaa Oy Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi (versio 2) 9.6.2014 Empower PN Oy Valimotie 9-11, 00380 Helsinki puh. 029 020 011 fax 029 020 2290 www.empower.eu Kotipaikka:

Lisätiedot

SIIKAJOEN TUULIVOIMA- HANKKEIDEN YHTEISVAI- KUTUKSET VÄLKEMALLINNUS

SIIKAJOEN TUULIVOIMA- HANKKEIDEN YHTEISVAI- KUTUKSET VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.9.2016 Viite 1510016015-006 SIIKAJOEN TUULIVOIMA- HANKKEIDEN YHTEISVAI- KUTUKSET VÄLKEMALLINNUS SIIKAJOEN TUULIVOIMAHANKKEIDEN

Lisätiedot

Intercon Energy Oy. Kaanaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi

Intercon Energy Oy. Kaanaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi Intercon Energy Oy Kaanaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi 10.10.2013 Empower Oy Atomitie 2C 00370 Helsinki Puh. 029 020 011 Fax. 029 020 2290 www.empower.fi Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus:

Lisätiedot

TUULIVOIMALOIDEN VÄLKEMALLINNUS

TUULIVOIMALOIDEN VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510020841 TAHKOLUODON SATAMAN KORVAUSINVESTOINNIT TUULIVOIMALOIDEN VÄLKEMALLINNUS TAHKOLUODON SATAMAN KORVAUSINVESTOINNIT

Lisätiedot

KANGASTUULEN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI VÄLKEMALLINNUS

KANGASTUULEN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Element Power/Kangastuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 13.11.2015 Viite 1510014630-004 KANGASTUULEN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI VÄLKEMALLINNUS KANGASTUULEN TUULIVOIMAHANKE, SIIKAJOKI

Lisätiedot

Koiramäki tuulivoimahanke, Karstula

Koiramäki tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT KOIRAMÄKI OY AB Koiramäki tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 8 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.10.2014 P20221 Melu-

Lisätiedot

ARKKUINSUON TUULIVOI- MAHANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS

ARKKUINSUON TUULIVOI- MAHANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.3.2016 Viite 1510025595 ARKKUINSUON TUULIVOI- MAHANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS ARKKUINSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN

Lisätiedot

Sauviinmäen tuulivoimahanke, Haapajärvi

Sauviinmäen tuulivoimahanke, Haapajärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A INFINERGIES FINLAND OY Sauviinmäen tuulivoimahanke, Haapajärvi Melu- ja varjostusmallinnukset Nordex N131 x 9 x HH144m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.11.2014 P21514

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMAHANKE, PORI VÄLKEMALLINNUS (OSAYLEISKAAVAN EH- DOTUSVAIHE)

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMAHANKE, PORI VÄLKEMALLINNUS (OSAYLEISKAAVAN EH- DOTUSVAIHE) Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584-001 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMAHANKE, PORI VÄLKEMALLINNUS (OSAYLEISKAAVAN EH- DOTUSVAIHE)

Lisätiedot

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimapuistot, Haapajärvi

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimapuistot, Haapajärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY / ABO WIND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimapuistot, Haapajärvi Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.6.2015 P21514 Melu-

Lisätiedot

GUMBÖLEBERGET TUULI- VOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS

GUMBÖLEBERGET TUULI- VOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Raasepori Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.12.2013 Viite 82139678-01 GUMBÖLEBERGET TUULI- VOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS GUMBÖLEBERGET TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.2.2016 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (16)

Lisätiedot

Liite 1: Melu- ja varjostusmallinnukset

Liite 1: Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tuulivoimaselvitys 29..2015 Liite 1 Liite 1: Melu- ja varjostusmallinnukset Keuruu Penkkisuon_tuulivoimaselvitys.docx S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT PENKKISUO

Lisätiedot

Hautakankaan tuulivoimahanke, Kinnula

Hautakankaan tuulivoimahanke, Kinnula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A WINDA INVEST OY Hautakankaan tuulivoimahanke, Kinnula Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH160 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 21.4.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (15)

Lisätiedot

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH160 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.11.2014 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

PESOLAN TUULIVOIMA- HANKE, SOINI VÄLKEMALLINNUS

PESOLAN TUULIVOIMA- HANKE, SOINI VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 8.5.2017 Viite 1510032398 PESOLAN TUULIVOIMA- HANKE, SOINI VÄLKEMALLINNUS PESOLAN TUULIVOIMAHANKE, SOINI VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

KOKKOKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, KALAJOKI KAAVAEHDOTUSVAIHEEN VÄLKEMALLINNUS

KOKKOKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, KALAJOKI KAAVAEHDOTUSVAIHEEN VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Saba Tuuli Oy Ab Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 13.7.2016 Viite 1510027013 KOKKOKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, KALAJOKI KAAVAEHDOTUSVAIHEEN VÄLKEMALLINNUS KOKKOKANKAAN TUULIVOIMAHANKE, KALAJOKI

Lisätiedot

Mustakorpi tuulivoimahanke, Pyhtää

Mustakorpi tuulivoimahanke, Pyhtää S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI Mustakorpi tuulivoimahanke, Pyhtää Melu- ja varjostusmallinnukset G132 x 6 x HH140 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.5.2015 P18488 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Lakiakangas I tuulivoimahanke, Karijoki

Lakiakangas I tuulivoimahanke, Karijoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC LAKIAKANGAS Lakiakangas I tuulivoimahanke, Karijoki Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 2 x HH137/147 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.3.2016 P22007 Melu- ja

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 10 Parhalahti_Valkeselvitys_JR15 1211- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015 YKo

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 2. Melumallinnus ja matalataajuisen melun laskenta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 Project: Metsälamminkangas

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 9 Portin_tuulipuisto_Valkeselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 28.09.2015 YKo

Lisätiedot

TORVENKYLÄN TUULIVOI- MAHANKE, KALAJOKI KAAVAEHDOTUSVAIHEEN VÄLKEMALLINNUS

TORVENKYLÄN TUULIVOI- MAHANKE, KALAJOKI KAAVAEHDOTUSVAIHEEN VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Smart Windpower Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 13.7.2016 Viite 1510027013 TORVENKYLÄN TUULIVOI- MAHANKE, KALAJOKI KAAVAEHDOTUSVAIHEEN VÄLKEMALLINNUS TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE, KALAJOKI

Lisätiedot

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA WINDA INVEST OY Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi Melu- ja varjostusmallinnukset N x x HH FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY..0 P0 Melu- ja varjostusmallinnukset N x x HH ) Vadbäck

Lisätiedot

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN VARJOS- TUSSELVITYS

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN VARJOS- TUSSELVITYS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2011-12-20 Viite 82138782 KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN VARJOS- TUSSELVITYS KOILLINEN TEOLLISUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Ketunperä-Välkeselvitys- CG150203-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 03.02.2015 CGr

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Hankilanneva_Valkeselvitys- CGYK150219- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO HANKILANNEVA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 02.12.2014

Lisätiedot

Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi

Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi Intercon Energy Oy Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi 1.11.2013 Empower Oy Atomitie 2C 00370 Helsinki Puh. 029 020 011 Fax. 029 020 2290 www.empower.fi Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 2402137-5

Lisätiedot

Digitally signed by Hans Vadbäck DN: cn=hans Vadbäck, o, ou=fcg Suunnittelu ja Tekniikka Oy, email=hans.vadback@fcg.fi, c=fi Date: 2016.12.20 15:45:35 +02'00' Jakob Kjellman Digitally signed by Jakob Kjellman

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimahanke, Vaala

Naulakankaan tuulivoimahanke, Vaala S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimahanke, Vaala Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.4.2016 P26595 Melu- ja varjostusmallinnukset 1

Lisätiedot

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2011-12-12 Viite 82138782 KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Päivämäärä 12.12.2011 Laatija Tarkastaja Dennis

Lisätiedot

Loueen tuulivoimahanke, Tervola

Loueen tuulivoimahanke, Tervola S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Loueen tuulivoimahanke, Tervola Melu- ja varjostusmallinnukset G132 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2015 P27008 Melu- ja varjostusmallinnukset G132

Lisätiedot

BILAGA 2 LIITE 2. Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus

BILAGA 2 LIITE 2. Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus BILAGA 2 LIITE 2 Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus Project: Storbacka, Vörå/Vöyri Description: Saba Wind Ab Saba Tuulivoima Oy DECIBEL - Main Result Calculation: 9 x Vestas

Lisätiedot

Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi

Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi KULTTUURIYMPÄRISTÖPALVELUT HEISKANEN & LUOTO OY LIITE 4 Sastamalan kaupunki Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 8.10.2014 Laatinut: Kulttuuriympäristöpalvelut

Lisätiedot

Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola

Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.1.2017 P24253 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (16)

Lisätiedot

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A WINDA INVEST OY Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.1.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO KEHRÄÄJÄSELVITYS 2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 21.9.2015 P18892P002 Merkkikallion kehrääjäselvitys Tiina Mäkelä 21.9.2015

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaava MERIKARVIAN KUNTA Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaava Melu- ja varjostusmallinnukset ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2017 P32233 Melu- ja varjostusmallinnukset ehdotusvaihe 1

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä

TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Page 1 of 7 Ketunperä_Valkeselvitys_YKJR 150531- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 31.5.2015

Lisätiedot

NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Varjostusselvitys. Varsinais-Suomen Energia Oy

NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Varjostusselvitys. Varsinais-Suomen Energia Oy NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAHANKE Varjostusselvitys Varsinais-Suomen Energia Oy 18.8.2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT... 3 2.1 Yleistietoa tuulivoimaloiden synnyttämästä

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY n Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Melu- ja varjostusmallinnukset VE1: 22 x V126 x HH137 VE2: 39 x V126 x HH137 VE3: 36 x V126 x HH137 Matalataajuisen melun

Lisätiedot

Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL Oulun kaupunki. TuuliWatti Oy: Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto

Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL Oulun kaupunki. TuuliWatti Oy: Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL 38 90015 Oulun kaupunki 1 : Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto Suunnittelutarveratkaisuhakemusten täydennys: Päivitetty melu- ja varjostusvaikutusten mallinnus

Lisätiedot

MUTKALAMMIN TUULI- VOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS

MUTKALAMMIN TUULI- VOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Prokon Wind Energy Finland Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 6.5.2015 Viite 1510002089-013 MUTKALAMMIN TUULI- VOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS MUTKALAMMIN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

Kotkan tuulipuiston varjostusvaikutukset. Välke- eli varjostusvaikutus. Lähtötiedot Isoaho/Virtanen

Kotkan tuulipuiston varjostusvaikutukset. Välke- eli varjostusvaikutus. Lähtötiedot Isoaho/Virtanen Kotkan tuulipuiston varjostusvaikutukset Välke- eli varjostusvaikutus Tuulivoimalan välke- eli varjostusvaikutus syntyy, kun aurinko paistaa voimalan takaa. Auringonvalo ja voimalan pyörivät lavat aiheuttavat

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OX2 OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.10.2015 P22555 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (15) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi

Lisätiedot

TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista

TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista TuuliWatti Oy, Onkalon tuulivoimalahanke Hankkeen esittely TuuliWatti Oy suunnittelee rakentavansa kolmen voimalayksikön

Lisätiedot

V126 x 9 x HH ,3 db(a)

V126 x 9 x HH ,3 db(a) LIITE 5 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Melumallinnus 27.1.2015 V126 x 9 x HH137 108,3 dba) FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Lisätiedot

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Innopower OY Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23440 Raportti 1 (9) Märsylä Janne Sisällysluettelo

Lisätiedot

MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS

MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.4.2012 Viite 82139905 MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS MUNNINMÄEN TUULIVOIMALAT MELUMALLINNUS Päivämäärä 5.4.2012 Laatija

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi Varjostusmallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä - Varjostusmallinnus

Lisätiedot