AJ"t- tl---'--*" ohje. Dno 3/01,2/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AJ"t- tl---'--*" ohje. Dno 3/01,2/2014"

Transkriptio

1 tz, -?(t- opetushallitus ulb tdntngsstyretsen ohje (1) Dno 3/01,2/2014 E si- ja perusopetuksen jirjestijit USKONNON JA E,IAMANKATSOMUSTIEDON OPE,TUKSEN SEKA USKONNOLLISTE,N TII-AISUUKSIE,N JARJESTAMINE,N ESI-JA PE.RUSOPE,TUKSESSA antaa liitteenzi olevan ohjeen otsikossa mainitussa asiassa. Tama ohie korvaa Opetushallituksen vuonna 2006 antaman tiedotteen 19 /2006 (Perusopetuslain muutoksen vaikutukset uskonnon ja eliminkatsomustiedon opetukseen seki koulun toimintaan). lihettzii opetuksen jn{estljille ttiman ohjeen tiedoksi ja otettavaksi huomioon opetusta ja siihen liitt)"vae toimintaa jirjestettdessd. Opetuksen larlestajan tulee saattaa tama ohje tiedoksi kouluille ia muille esi- ja p erus opetusta j irj es tdville toimipisteille. Lisitietoja tarvittaessa antavat opetusneuvos Pekka Iivonen, puh ,075, ia opetusneuvos Christina Anderss6n, puh Paajohtaja AJ"t- tl---'--*" Aulis Pitkili Hallintojohtaia LIITE, JAKE,LU Ohje uskonnon ia eliminkatsomustiedon opetuksen seki uskonnollisten tilaisuuksien j i{ estimis esti esi- j a p erus op etukses sa Opetus- ja kulttuuriministerio Aluehallintovirastot Suomen I{untaliitto Opetusalan Ammattijfuj esto OAJ Hakmiemenranta 6, PL 3{J0, Helsinki, puhelin , faksi , rnwv.oph.fi Hagrziskajen 6, PB 380,00531 Helsingfors, telefon , fa,r , rwnv.oph.fr

2 lvf -9(tv OPETUSHALLITUS UIBtLDNtNGSSTYREt sen ohje OHJE USKONNON JA E,IAMANKATSOMUSTIEDON OPETUKSE,N SE,KA USKONNOLLISTEN TIr-AISUUKSTEN lanlesraurspsra E SI- TA pe RUS opetukse SSA fdssi ohjeessa kuvataan uskonnon ia elamankatsomustiedon opetusta seka koulussa jdrjestettdvid juhlia ja uskonnollisia tilaisuuksia koskevia siinnoksii Suomen petustuslaissa (731,/1,999) sekd esi- ja penrsopetusta koskevassa lainsiidinnossi. Ohjeeseen sisilqy sidnncisten soveltamisesta eraita tulkintoia ja ndkemyksid, jotka perustuvat sl.innosten valmisteluasiakfujoissa esitettyihin sekd eduskunnan perustuslakivaliokunnan, ylimpien laillisuusvalvojien seki Opetushallituksen esittimiin kannanottoihin. Ohjeen tatkoituksena on varmistaa sivistyksellisten ja uskonnon vapawtta koskevien.petusoikeuksien toteutuminen koulujen toiminnassa seki edistid suvaitsevaisuutta 1a moniarvoisuutta. Opetuksen jdrlestijd't vastaavat ensisijassa opetuksen seki koulun juhlien ja uskonnollisten tilaisuuksien jdrjestdmisestri ja niihin liitfi"vistd menettelvtavoista siinnosten edellvtt amal7a tavalla. Miti tissi ohjeessa todetaan esi- ja penisopetuksesta, koskee kaikkea perusopetuslaissa (628/1998) siidettyi toimintaa. Muille kuin oppivelvollisille j 6rj estettdvis si op etuks e s sa, huoltaj an sij asta valinnois ta p dattaa erdsn jaljempana mainituin poikkeuksin kuitenkin oppilas itse. l. Uskonnon ia elzimdnkatsomustiedon opetus perusopetuksessa 1.1. Oppilaan uskonnon ja eldminkatsomustiedon opiskelun i?i{estimisen vaihtoehdot Opetuksen larlestaja on velvollinen jirjestdmidn sen Suomessa rekisteroidyn uskonnollisen yhdyskunnan mukaista uskonnon opetusta, johon oppilaiden enemmisto kuuluu. Tahan opetukseen voivat osallistua huoltajan plynnostd myos muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvat tai niihin kuulumattomat oppilaat. Uskonnollisia yhdyskuntta ov^t evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kfukkokunta seki Suomessa rekisteroidyt uskonnolliset yhdyskunnat seki eriit uskonnolliset yhdistykset, iotka on rinnastettu uskonnollisiin yhdyskuntiin.l) Opetuksen Jarlestajalla on velvollisuus opettaa mycis muuta uskontoa tai eldminkats omus tietoa, i o s niiden opetuks een o sallistuvia oppilaita on vlhintdin kolme. I{?iytdnnossi opetuksen jagestitldn oppilaiden enemmisto kuuluu p iisidntoisesti evankeli.s-luterilais een kirkkoon, j olloin kolmen oppilaan sdintoi sovelletaan uskonnonopetuksen osalta ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluviin ja elamankatsomustiedon osalta uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomiin oppilaisiin. Timhn mukaan vihintddn kolmelle ortodoksioppilaalle, jotka eivit osallistu enemmiston uskonnon opetukseen, jarlestetadn ortodoksista uskonnon opetusta, ja kolmelle uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomalle oppilaalle opetet aan elamankatsomustietoa. 1) perusopetuslain 13 $:n muuttamisesta annetun lain (454/2003) siirtymdsddnnos ja sivistysvaliokunnan lausunto 14 / 2002 vp Hakaniemeromta 6, PL 380, Helsinki, puhelin , faksi , rrnv.oph.fi Utbildningssg'relsen Irlagn:iskajen 6, PB 380, Helsingfors, telefon , fa-r , rnw.oph.fi

3 Muuhun Suomessa rekisteroiqtn uskonnolliseen yhdyskuntaan kuin evankelislutetdaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluville oppilaille, jotka eivdt osallistu enemmistcin uskonnon opetukseen, jarlesteti:an heidin oman uskontonsa opetusta, jos heidin huoltajansa siti p11.tdvdt ja mainittu kolmen oppilaan vihimmziismaara taytgry. Oppilaiden tulee olla kyseisen uskonnollisen yhdyskunnan jisenid tai opetettavan uskonnon flrlee oppilaan saamafl kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella ilmeisesti v^st^t^ hzinen uskonnollista katsomustaan (perusopetuslaki 13 $:n 6 mom.). I(oulu voi tarvittaessa prytaa oppilaan huoltajalta luotettavan selvityksen uskonnollisen yhdyskunnan jdsenl,ydesta tai oppilaan saaman kasvatuksen ja kulttuuritaustan vastaar,'uude sta op etettavan uskonnon kans sa. Huoltajan prynnosti uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle, jolle ei jdrjestetd hinen oman uskontonsa opetusta, eiki oppilas osallistu oppilaiden enemmiston uskonnon opetukseen, opetetaan eldminkatsomustietoa. Muussa kuin oppivelvollisille jaqestettavassi perusopetuksessa oppilaaile, joka on tdyttinyt 18 r,'uotta, opetetaan hzinen valintansa mukaisesti joko uskontoa tai eldmzinkatsomustietoa. Kolmen oppilaan vdhimmdism a:ira lasketaan ottaen huomioon kaikki saman opetuksen jariestajan perusopetuksen koulut ia niiden oppilaat. J drjestajakohtaista oppilaiden lukumiirii tarkastellaan erikseen suomenkielisesszi ja ruotsinkielisessi opetuksessa. Muiden uskontoj en kuin evankelis-lutedlaisen ja ortodoksisen uskonnon osalta vihimmziisoppilasmiirii laskettaessa ei oteta huomioon niiti oppilaita, joiden huoltajat eivit o1e pn/taneet opetuksen jdrjestimisti. Myoskiin niiden oppilaiden matiraa, jotka eivit kuulu Suomessa rekisteroicyy*n uskonnolliseen yhdyskuntaan, ei oteta huomioon tarkasteltaessa opetuks en Jaqestajan velvoitetta aloittaa uuden uskonnon opetus tat latkaa j onkin uskonnon opetuksen jdrjestimista. Elamankatsomustiedon opetukseen hakeutuvia, uskontokuntiin kuuluvi a opptlaita, joi1le ei jarjesteta oman uskontonsa opetusta, ei lasketa mukaan eldminkatsomustiedon opetuksen jzirjestdmiseen velvoittavaan vihimmdisoppilasmd tira,in. Opiskelun jo aloittaneiden opetus hoidetaan kuitenkin loppuun, vaikka opetustyhmin koko pienenisi alle kolmen. Opetuksen jarjestajavoi muutoinkin harkintansa mukaan jarjestaa opetusta myos kolmea oppilasta pienemmdlle ryhmille. Jos oppilas kuuluu useampaan kuin yhteen uskonnolliseen yhdyskuntaafl, oppilaan huoltaja paattaa, mihin uskonnon opetukseen oppilas osallistuu ft>erusopetuslaki 13 $ 4 mom.). Uskonnolliset yhdyskunnat pa:ittavat rtse, sallivatko ne j dsengrden samanaikaisesti myo s muus s a uskonnollis es sa yhdyskunnassa. Menettelytavoista, joilla huoltaian tulee plytdi uskonnon tai eldminkatsomustiedon opetuksen jdrjestdmista, paattad opetuksen jarlestaja. Oppilaiden huoltaj ille tulee koro s t aa, ett:i kats omusop etusta koskevis sa valinnoissa pyitaan samalla tavoin kuin muidenkin opintojen valinnoissa siihen, ett2i ratkaisu on pys1,'vi, eikd valintaa voida muuttaa. Jos oppilaan uskonnollinen yhdyskunta muuttuu tai oppilas ei enaa kuulu mihinkidn uskonnolliseen yhdysku rrt^afi, oppilaan huoltaj alla on kuitenkin oikeus muuttaa valirrtaa. Hakaniemeroanta 6, PL 380,00531 Helsinki, puhelin , faksi , wv.oph.fi Hagniskajen 6, PB 380, Helshgfors, telefon , fa"r , w.oph.fi

4 Piitos eri uskonnollisten yhdyskuntien mukaisen uskonnon opetuksen jdrjestdmisesti opetuks en latlestalan kouluissa tulee tehdd hallintolain edellyttimilla tzvalla. Pidtokseen voidaan hakea muutosta hallintovalituksella (perusopetuslal<t 42 \:n 1 mom.). Jos oppilas ei osallistu enemmistcin uskonnon tai eliminkatsomustiedon opetukseen eiki oppilaarr omaa uskontoa tai eldmzinkatsomustietoa opeteta opetuksen Jar1estalan kouluissa, hinelle larjestetaan muuta opetusta taiohjattua toimintaa. Oppilas voi osallistua muun koulun lagestaman opetuksen tai ohj attrn toiminnan sij asta oman uskonnollisen yhdyskuntansa arttamaian opetukseen. Telloin oppilaan saamafl kouluopetuksen ma'ira voi alrttaa siidetyn opetuksen kokonaistunttrnaatan (Petusopetusasetus 5 $). Huoltajan tulee toimittaa koululle selvitys oppilaan j dsenlydest a asianomaisessa uskonnollisessa yhdyskunnassa ja osallistumisesta koulun ulkopuoliseen opetukseeri. Uskonnollisen yhdyskuflrtein arltamasta opetuksesta mahdollisesti saatva ^rvosarla ei merkiti todistukseen. Muussa kuin enemmiston uskonnon opetuksessa muodostuvien opetusryhmien pienuuden takia opetus voi.daan joutua kdytdnnosszi jarlestamaan siten, etti samassa opetusryhmissi on ed r,'uosiluokkien oppilaita ja etta opetus artnetaan muussa kuin oppilaan omassa koulussa. Opetuksen jatlestaja v oi larlestaa opetuksen myo s yhdes si toisen p erus op etuks en jatlestajan kanssa tai hankkia opetuksen toiselta opetuksen jatlestijdlta. Opetus tulee suunnitellalajagestad siten, etti oppilaan oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen toteutuu ja opetusjdrjestelyt ovat mahdollisimman yhdenvettaisia oppilaiden enemmistcin uskonnon opetuksen kans sa. Opetuks en jatj estaja v astaa oppilaan kulkemis esta tois een kouluun, tarvittaessa inrjestdmdlli kuijetuksen, ja opetuksen jdrjestdji on muutoinkin velvollinen huolehtimaan oppilaan turvallisuudesta 1a valvonnasta t'irn:in osallistuessa oman uskontonsa opetukseen tai odottaessa opetuksen alkamista Uskonnon opetuksen luonne ia sisdltii sekd opettaialtavaadittava kelpoisuus Uskonnon opetus jat)estetaan perusopetuksen valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden ja niiden maanamalla tavalla laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. on hyvdksynyt uskonnon opetuksen perusteet seuraaviin uskontoihin: evankelisluterilainen uskonto, otodoksinen uskonto, adventistinen uskonto, Bahai-uskonto, buddhalainen uskonto,hercan kansa ry:n uskonto, Islam uskonto, juutalainen uskonto, katolinen uskonto, I{rishna liikkeen uskonto, Iftistiyhteison uskonto, Myohempien Aikojen PyhienJeesuksen I{ristuksen I{irkon uskonto ja Vapaakirkollinen uskonto. Tarvittaessa laatii opetussuulrnitelman perusteet myos muun uskonnon opetusta vaften. Uskonnon opetus ei ole Suomen perustuslatn (731, /1,999) l1 $:sszi tatkoitettua uskonnon harjoirtamista. Uskonnon opetukseen sisdltry olennaisena osana oman uskonnon tufitemus. Liskonto on p etehtymis een kuuluu myo s tuhrstuminen uskonnonharj oittamisen muotoihin j a tapoihin. Tutustuminen rukouksiin, virsiin ja uskonnollisiin toimituksiin on osa uskonnon opetusta (eduskunnan perustuslakivaliokunnan mietinto 10/2002 rp). Esimerkiksi opetukseen liitty'vd opintokdynti, j os sa tutustutaan kirkkoon, moskeij aan tar -vastaava; rl uskonnolliseen rakennukseen tai seurataan uskonnollista toimitusta siihen osallistumatta, ei ole uskonnollinen tilaisuus vaan osa opetusta. I{aiken Hakmiemenranta 6, PL 380, Helsinki, puhelin , faksi , wv.oph.fi Hagn?iskajen 6, PB 380,00531 Helsingfors, telefon , fax , rrrw.oph.fr

5 opetuksen ja muun toiminnan tulee olla pedagogisesti petusteltua ja op etus suunnitelman mukaista. Uskonnon ja elamankatsomustiedon opettajaltavaadlttavasta kelpoisuudesta sdidetidn opetustoimen henkiloston kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1,998). Luokanopetuksena annettavaa evankelisluterilaisen tai ortodoksis en uskonnon op etusta antav a\ta henkilolti edellytetdin luokanopet tajalta ylei s es ti va adittava n kelpoisuuden fisnksi, ettzi hzinen suorittamiinsa perrrskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin tar nita vastaaviin aikaisempiin opintoihin kuuluu asianomaisen uskonnon opinnot tat etta hin on suorittanut asianomaisessa uskonno s sa muut yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset, vihintldn vasta"^varl laajuiset opinnot. Evankelisluterilaista tai ortodoksista uskonnon opetusta antavalta aineenopettalalta edellytetiin aineenopettajalta yleisesti vaadittavan kelpoisuuden lisiksi vastaavalla tavatla, ettahan on suorittanut aineenhallintaanvaadittavat asianomai.sen uskonnon opinnotnljta koskevien vaatimusten mukaisesti. Muuta kuin evankelisluterilaista tai ortodoksista uskontoa opettavalta henkilolti edellytetiin perusopetuksen opetta)altavaadrttavan kelpoisuuden lisiksi asianomaisessa uskonnossa suoritetut korkeakouluopinnot tai muulla tavalfa hankitut iittavat tiedot 1a astanomaisen uskonnon tuntemus (Asetus opetustoimen henkiloston kelpoisuusvaatimuksista 2 1 a \ (693 / 2003). Vdliaikaisesti enintidn r.'uoden ajan opetusta voi antaa henkilci, jolla on dittdvi koulutus ja tehtavan edellyttzimi taito (Asetus opetustoimen henkiloston kelpoisuusvaatimuksista 23 $) Opetuksen jagestaja harkitsee ensisiiaisesti, tdyttdiko henkilo uskonnon ja elimdnkats omustiedon op ett^j"l7^ v aadittav at kelp oisuusvaatimuks et. Uskonnon opettealta ei edellytetd uskonnollisen yhdyskunnan jisen;,yttzi. ) Eettinen ia kulttuurinen kasvatus esiopetuksessa Esiopetuksen opetussuunnitelman per-usteiden mukaan esiopetukseen sisilqt eettistzi kasvatusta ja kulttuurista katsomuskasvatusta. Esiopetukseen sisiltly mycis uskontokasvatusta ja sille vaihtoehtoista eldmdnkatsomustietokasvatusta. Huoltajan valinnan mukaan lapsi osallistuu joko jdrjestettyyn uskontokasvatukseen. eliminkatsomustietokasvatukseen tai muuhun opetukseen. 3. Pednteiset iuhlat ja uskonnolliset tilaisuudet 3.1. Pednteiset fuhlat esr-,a perusopetuksessa Suomalaisella koululla on useita perinteisii iuhlia, kuten ioulujuhla, kevitjuhla sekd YK:n pdivin juhla jaitsendisllrspdivin juhla. Opetuksen lagestajatja koulut paattavatjuhlista ia niiden sisillosti. Juhliin voi sisiltyi myos joitakin uskontoon vittaavta elementteji. Tillaiset juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria. Juhlaan mahdollisesti sisiltyvin yksittiisen virren laulamisen johdosta uljaa ei voida uskonnollisen suvaitsevaisuuden nimissi pitid uskonnon harioittamiseksi katsottavarra tilaisuutena (perustuslakivaliokunnan mietinto 10 / 2002 vp )a 2 / 201,4 -p). Koulun iuhlat ovat osa opetusta ja koulun toimintaa, johon oppilaiden tulee osallistua. Opetuksessa tulee olla yhteistyossi kotien kanssa. I{oulun tulee Hakaniemeroanta 6, PL 380, Helsinki, puhelin , faksi , mnv.oph.fr Utbildn ingsstyrelsen Hagniskajen 6, PB 380, Helsingfors, telefon , fax , wv.oph.fi

6 l':ffi ff T"*i,'*".:,1T,l3ih:?];::i';l;ffi':ffi :;'sffii:1:#l'" yksilollisistd jiriestelyistd ja mahdollisesta vaihtoehtoisesta toiminnasta, jos huoltaja ei halua oppilaan osallistuvan kaikkeen juhlaan kuuluvaan ohjelmaan. [itjestelyisti sovittaessa tulee ottaa huomioon oppilaan turvallisuus. Jitjestelyt, kuten oppilaan poistuminen juhlatilasta osaksi aikaa, tulee toteuttaa hienotunteisesti ja mahdollisimm an v ahan huomiota herzittivisti. rf:h##r[tr#j*i**tut#jrt#hf'x:;"" kunnioittamis ia j a luottamusta (Valtioneuvo sron as erus p erusop etuslais sa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta 2 \:n 2 mom.). Nlmi tavoitteet hrlee olla lihtokohtana myos suomalais en koulujuhlap erinnon vaalimis e s sa j a kehittdmis e s si. Perustuslakivaliokunta on kannanotossaafi korostanut uskonnollisen suvaitsevaisuuden ja moniarvoisuuden huomioon ottamista koulujen foiminnassa (mietinto 2/201,4 vp). Myos eri kieli- ja kulttuuriryhmid edustavien tr"x'#iltf:[ffi T:fi:rirffi ffi-:ff i,:,:xl:"#l3:iniff l,* 3.2, Esi- ia perusopetuksen uskonnolliset tilaisuudet I{oulu voi jagestaa uskonnollisia tilaisuuksia, kuten iumalanpalveluksia ia uskonnollistaparvanavauksia, tai sisd\ttdi koulun toimintaan uskonnollisia toimituksia, kuten ruokarukouksia. Tillaiset tilaisuudet ja toimitukset ovat uskonnon ha{oittamista. Perustuslan 11 \:n 2 momentin mukaan kukaan ei ole velvollinen osallisrumaan omannlntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Timin penrsteella oppilasta ei voida velvoittaa osallistumaan jumalanpalveluks een, uskonnollis een pdivinavaukseen tai muuhun uskonnolliseen tilaisuuteen tai toimitukseen. Vapaus olla osallistu m^tta uskonnollis een tilaisuu teen ja toimitukseen on riippumaton yhdyskunnan j is enlydestd. Nein ollen myoskiin tietqyn uskonnollis een yhdyskuntaan kuuluvia ei voida velvoi.ttaa osallistumaan asianomaisen uskonnollisen yhdyskunnan uskonnollisiin tilaisuuksiin ia toimituksiin. Perustuslain 11 $:n 2 momentin tarkoituksena ei ole estid muiden positiivista uskonnon ha{oittamisen vapautta. Sen tarkoituksena on ensisijaisesti suojata henkilod omantuntonsa vastaiselta uskonnon harjoittamiselta. Oppilaan huoltaja ilmoittaa, osallistuuko oppilas uskonnollisiin tilaisuuksiin ja toimituksiin vai ei. Ilmoituksen voi tehdd kertaluonteisesti erimerkiksi kouluun ilmoittauduttaessa tat tar:vittaessa tapauskohtaisesti. Ilmoituksen muodon paattaa opetuksen lagestala.ilmoituksen iilkeen koulu huolehtii siiti, etti oppilaan osallistuminen uskonnolliseen tilaisuuteen tai toimitukseen taikka siihen osallistumatta lattamtnen toteutuu huoltajan ilmoituksen mukaisena. I{ouluj en on tilai.suuksien aikana mahdollisuuksien mukaan j dri estettdvi vaihtoehtoista ja mielekasta toimintaa (perustuslakivaliokunta 2/2014 tp). Vaihtoehtoisen toiminnan tulee olla, uskonnollista sisiltoi lukuun ottamatta, Iuonteeltaan ja tavoitteiltaan mahdollisimman samankaltaista kuin siini tilaisuudessa,lonka tilalla muuta toimintaa Jatjestetaan Koulun tulee huolehtia myos siiti, ettei uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisesta tai osallistumatta j ittdmisestd a1heudu oppilaalle leimautumista tai muita haitallisia seuraamuksia. Hakmiemenrmta 6, PL 380, Helshki, puhelin , faksi , rm-.oph.fi Hagn:iskajen 6, PB 380, Helsingfors, telefon , fax , rwrv.oph.fi

7 Koululla on vastuu oppilaan turvallisuudesta myos silloin, kun oppilas ei osallistu koulun laqestamaan uskonnolliseen tilaisuuteen tai toimitukseen. Opetuksen jatjestajalldja koululla on velvollisuus tiedottaa huoltajille koulun toiminnasta. I{oska oppilaalla on huoltajan ilmoituksesta perustuslain 11 $:n 2 momentin nojalla mahdollisuus olla osallistumatta uskonnon harjoittamiseen, tiedotteista on kdytzivd ilmi koulun jdrjestdmit uskonnolliset tilaisuudet ja toimitukset. I{oulun on mycis huolehdittava siiti, etti tieto koulun uskonnollisista tilaisuuksista ja toimituksista seki niille vaihtoehtoisesta toiminnasta seki niiden sisillostzi saavtttaa huoitaiat 1a opptlaat riittdvin aioissa. Hakmiemenranta 6, PL 380, Helsinki, puhelin , fahsi , nrnv.oph.fi Ilagn:iskaien 6, PB 380,00531 Helsingfon, telefon , far , rwrv.oph.fi

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen 23.2.2015 Tilaisuuden tavoite Uskonnon opetuksen, perinteisten juhlien ja uskonnon harjoittamisen erojen ymmärtäminen

Lisätiedot

Ruokarukous Uskonnonharjoitusta vai uskonnonopetusta? Pekka Iivonen

Ruokarukous Uskonnonharjoitusta vai uskonnonopetusta? Pekka Iivonen Ruokarukous Uskonnonharjoitusta vai uskonnonopetusta? Pekka Iivonen Uskonnon opetus kouluissa Uskontokasvatus kouluissa Uskonnon harjoittaminen kouluissa Uskonnon opetusjärjestelyiden ja koulun muun toiminnan

Lisätiedot

Vakaumusten tasa-arvo VATA ry / Petri Karisma (hallituksen puheenjohtaja) Yliopistonkatu 58 B (6. kerros) 33100 Tampere

Vakaumusten tasa-arvo VATA ry / Petri Karisma (hallituksen puheenjohtaja) Yliopistonkatu 58 B (6. kerros) 33100 Tampere Vakaumusten tasa-arvo VATA ry / Petri Karisma (hallituksen puheenjohtaja) Yliopistonkatu 58 B (6. kerros) 33100 Tampere Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kirjaamo Birger Jaarlin katu 15 PL 150 13101 Hämeenlinna

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 693. Valtioneuvoston asetus. opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 693. Valtioneuvoston asetus. opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2003 N:o 693 695 SISÄLLYS N:o Sivu 693 Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

asiassa, jolla on huomattava merkitys lapsen tulevaisuuden kannalta, voivat huoltajat

asiassa, jolla on huomattava merkitys lapsen tulevaisuuden kannalta, voivat huoltajat Muistio/Jouni Luukkainen 7.11.2006 Helsingin kaupungin opetusviraston perusopetuslinjalle: Vaatimus katsomusaineiden opetusjärjestelyistä Esitän ensin vaatimukseni yleisen perustan, sitten vaatimukseni

Lisätiedot

to 12.2.2009 Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle

to 12.2.2009 Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle to 12.2.2009 Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle Kantelija: Dos. Jouni Luukkainen puheenjohtaja, Pääkaupunkiseudun ateistit ry Wallininkuja 2 C 53, 00530 HELSINKI p. (09) 191 51443, (09) 7534 703 jouni.luukkainen@helsinki.fi

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

OPPILAAN OIKEUS OMAN USKONNON KOHTAAMISEEN KOULUSSA. Pekka Iivonen

OPPILAAN OIKEUS OMAN USKONNON KOHTAAMISEEN KOULUSSA. Pekka Iivonen OPPILAAN OIKEUS OMAN USKONNON KOHTAAMISEEN KOULUSSA Pekka Iivonen Uskonnon opetusjärjestelyiden ja uskonnollisen toiminnan taustalla oleva säädöstö: Suomen perustuslaki (731/1999) 11 1. oikeus uskonnonharjoittamiseen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n kirje koskien uskonnon harjoittamista osana koulupäivää

Espoon kaupunki Pöytäkirja Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n kirje koskien uskonnon harjoittamista osana koulupäivää 23.10.2013 Sivu 1 / 1 3938/12.01.00/2013 216 Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n kirje koskien uskonnon harjoittamista osana koulupäivää Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Leino, puh. (09) 816 52205 Elina

Lisätiedot

A#:*- LIITE. oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

A#:*- LIITE. oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet tz opetushatiltus -?!?- utbr r-dn TNGSSTYRELSEN v MAARAYS 3.3.2014 4/01,1/2014 Perusopetuksen jirj estij it Voimassaoloaika Siinnokset joihin toimivalta miitiyksen antamiseen perustuu Muuttaa miirdvsti

Lisätiedot

LUKIOLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ LUKION TOIMINTAAN

LUKIOLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ LUKION TOIMINTAAN OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN MUISTIO LUKIOLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ LUKION TOIMINTAAN Opetushallitus käsittelee tässä muistiossa uskonnon ja elämänkatsomustiedon

Lisätiedot

Pekka Iivonen. Uskonto perusopetuksessa

Pekka Iivonen. Uskonto perusopetuksessa Pekka Iivonen Uskonto perusopetuksessa Perusopetuslaki velvoittaa opetuksen järjestäjiä järjestämään kaikissa kouluissa enemmistön mukaista oman uskonnon opetusta (kaikkialla evankelis-luterilainen uskonto).

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Pirjo Koivula Opetusneuvos 1 Perusopetuslain

Lisätiedot

Kotouttaminen opetustoimen näkökulmasta - Varhaiskasvatus ja perusopetus

Kotouttaminen opetustoimen näkökulmasta - Varhaiskasvatus ja perusopetus Kotouttaminen opetustoimen näkökulmasta - Varhaiskasvatus ja perusopetus Sivistyksen toimiala Pia Bärlund suunnittelija Pia.barlund@jkl.fi 014-266 4889 Näkymätön ja näkyvä maahanmuuttaja 1. sukupolven

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Vatialan koulun järjestyssäännöt

Vatialan koulun järjestyssäännöt Alkaen 2016 Vatialan koulun järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KANGASALAN KUNTA VATIALAN KOULU Vatialantie 17, 36240 Kangasala OHJE 23.3.2016 1/012/2016 Voimassaoloaika

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 422/2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.2009 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Espoossa järjestetään perusopetusta

Lisätiedot

Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen tulosyksikölle: Vaatimus katsomusaineiden opetusjärjestelyistä

Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen tulosyksikölle: Vaatimus katsomusaineiden opetusjärjestelyistä Muistio/Jouni Luukkainen 7.11.2006 Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen tulosyksikölle: Vaatimus katsomusaineiden opetusjärjestelyistä Esitän ensin vaatimukseni yleisen perustan, sitten vaatimukseni

Lisätiedot

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Muutoksenhaku opetustoimessa Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Oikeus- ja koulutuspalvelu Law point Ay 1.1.2014 Muutosten yleiset perusteet 1.1.2016 Hallinnollinen muutoksenhaku ollut helppo

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Muutoksenhaku opetustoimessa Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Oikeus- ja koulutuspalvelu Law point Ay 1.1.2014 Perusopetuksen muutoksenhaku (hallintolainkäyttölaki) Opetuksen järjestäjän päätös:

Lisätiedot

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00. Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016 Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.01/2016 KOULTK 4 26.1.2016 Perusopetuslain 5 :n mukaan kunta

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003).

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). 1 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lainsäädäntö Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa säädetyn

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti lisätään perusopetusasetuksen (852/1998) 2 :ään, sellaisena kuin se

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, 14.6.2016 tehtyine muutoksineen. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Yliopistolain (558/2009) 14 : nojalla yliopiston hallitus

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

18.11.2015. Dnro 2469/4/14. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja. Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Piatta Skottman-Kivelä

18.11.2015. Dnro 2469/4/14. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja. Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Piatta Skottman-Kivelä 18.11.2015 Dnro 2469/4/14 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Piatta Skottman-Kivelä OPETUSHALLITUKSELLE MOITTEET VIRSIVISAN JÄRJESTELYISTÄ PERUSKOULUSSA

Lisätiedot

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI RINNAKKAISSEMINAARI 8: Rehtorin työnkuva, pätevyysvaatimukset ja opetusalan työaikajärjestelyt tulevaisuudessa Matti Lahtinen, OPH Kristiina Haavisto,

Lisätiedot

la 16.5.2015 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia 00102 EDUSKUNTA

la 16.5.2015 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia 00102 EDUSKUNTA Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia 00102 EDUSKUNTA la 16.5.2015 Kantelijan vastine Opetushallituksen selvitykseen asiassa dnro 4298/4/14 Kantelin 13.10.2014 Opetushallituksen 16.9.2014 antamista uskonnon

Lisätiedot

eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS

eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 http://www.oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset Tavoitteet Aikataulu Työryhmät Paikallisen työn tuki Luonnokset Blogi

Lisätiedot

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille VUOSAAREN LUKIO_MAAHANMUUTTAJIEN VALMISTAVA KOULUTUS Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille alkamassa Vuosaaren lukion yhteydessä on syksyllä 2011 alkamassa lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille.

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan.

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan. TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2016 LUKIOKOULUTUS Yhteystiedot (1 * ) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Katsaus opetus- ja kulttuuritoimen ajankohtaiseen lainsäädäntöön. Minna Antila Lakimies 10.9.2014

Katsaus opetus- ja kulttuuritoimen ajankohtaiseen lainsäädäntöön. Minna Antila Lakimies 10.9.2014 Katsaus opetus- ja kulttuuritoimen ajankohtaiseen lainsäädäntöön Minna Antila Lakimies 10.9.2014 Sisältö Päivähoito-oikeuden muutokset Kotihoidon tuen puolittaminen Oppivelvollisuus Esiopetuksen velvoittavuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Uskonnonvapauslaki. Teologinen aikakauskirja 6/2001

Uskonnonvapauslaki. Teologinen aikakauskirja 6/2001 Uskonnonvapauslaki Teologinen aikakauskirja 6/2001 Julkaisija: Helsinki. Teologinen julkaisuseura, 1896-. Sarja: Teologinen aikakauskirja 6/2001. 106. vuosikerta. ISSN 0040-3555. s. 487-500. Verkkojulkaisu:

Lisätiedot

KOULUYHTEISTYÖN KAKSI KÄRKEÄ

KOULUYHTEISTYÖN KAKSI KÄRKEÄ KOULUYHTEISTYÖN KAKSI KÄRKEÄ Tuula Vinko /KKP Järvenpää 3.12.2014 Neljästä korista 1. USKONNON OPPITUNNIT Opetussuunnitelman mukaan EI uskonnon harjoittamista Seurakunta yhtenä oppimisympäristönä Työntekijä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) VARHAISKASVATUSVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) VARHAISKASVATUSVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) Yksityisen palvelun tuottajalle ESIOPETUS YKSITYISISSÄ TOIMIPISTEISSÄ Lapsen tulee osallistua vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Opetustoimen muutoksenhaku

Opetustoimen muutoksenhaku Opetustoimen muutoksenhaku Perusopetuksen muutoksenhaku (hallintolainkäyttölaki) Opetuksen järjestäjän päätös: PL 13 Uskonto ja elämänkatsomustieto 30 pv KHO = korkein hal-lintooikeus Opetuksen järjestäjän

Lisätiedot

b) Ruokarukoukset perustuslakivaliokunnan mietinnössä 2/2014 vp... 4 i2) Ruokarukoukset vuoden 2003 uskonnonvapauslainsäädännön uudistuksessa...

b) Ruokarukoukset perustuslakivaliokunnan mietinnössä 2/2014 vp... 4 i2) Ruokarukoukset vuoden 2003 uskonnonvapauslainsäädännön uudistuksessa... to 31.3.2016 Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle ruokarukouksista uskonnollisten tilaisuuksien järjestämistä koskevissa Opetushallituksen ohjeissa sekä itse ruokarukoilutuksesta Kantelija: Dos. Jouni

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Kohti suunnitelmallisempaa lukion kehittämistä

Kohti suunnitelmallisempaa lukion kehittämistä Kohti suunnitelmallisempaa lukion kehittämistä Aulis Pitkälä Opetushallituksen pääjohtaja IX Valtakunnalliset lukiopäivät 12.11. 13.11.2013 Helsinki, Finlandia-talo Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulutuksen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen järjestämistä koskevista Opetushallituksen ohjeista

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen järjestämistä koskevista Opetushallituksen ohjeista ma 13.10.2014 Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen järjestämistä koskevista Opetushallituksen ohjeista Kantelija: Dos. Jouni Luukkainen puheenjohtaja, Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 32 :n muuttamisesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perusopetuslakia

Lisätiedot

Toinen kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle Seinäjoen kaupungin opetustoimesta

Toinen kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle Seinäjoen kaupungin opetustoimesta la 5.6.2010 Toinen kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle Seinäjoen kaupungin opetustoimesta Kantelija: Dos. Jouni Luukkainen puheenjohtaja, Pääkaupunkiseudun ateistit ry (www.ateistit.fi) Wallininkuja

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005 HYVIÄ TÖITÄ! KIRKON UUSITTU REKRYTOINTIESITE ON ILMESTYNYT Kirkkohallitus on julkaissut Hyviä töitä maan ja taivaan väliltä! -rekrytointiesitteen uusittuna

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Lausunto 1 (5) Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/83/010/2014 Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Koulutuksella hankitun tutkinnon

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta. Kuultavina: puheenjohtaja Erkki Hartikainen, Vapaa-ajattelijain Liitto

3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta. Kuultavina: puheenjohtaja Erkki Hartikainen, Vapaa-ajattelijain Liitto PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 118/2002 vp Torstai 19.12.2002 kello 08.30 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta Ilmoitetaan,

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Katsomusopetus (uskonto, et, etiikka)

Katsomusopetus (uskonto, et, etiikka) Katsomusopetus (uskonto, et, etiikka) (TaY / Tomperi / 8.11.2013; tiivistelmiä) Aiheita: Katsomusopetuksen erilaiset mallit Uskonnonopetuksen moninaisuus Suomessa Yhteiskunnallinen muutos & katsomus- ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelmien uudistaminen antaa mahdollisuuden miettiä oman työn lähtökohtia, tavoitteita, toteuttamista

Opetussuunnitelmien uudistaminen antaa mahdollisuuden miettiä oman työn lähtökohtia, tavoitteita, toteuttamista Opetussuunnitelmien uudistaminen antaa mahdollisuuden miettiä oman työn lähtökohtia, tavoitteita, toteuttamista 7.2.2014 Ajatuksia ja kysymyksiä https://todaysmeet.com/opshelsinki2 On aika unelmoida ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 (5) 187 Oikaisuvaatimus virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-008988 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen,

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

AJANKOHTAISET ASIAT. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä koulurauhapaketin toimeenpano. Helsinki Jussi Pihkala

AJANKOHTAISET ASIAT. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä koulurauhapaketin toimeenpano. Helsinki Jussi Pihkala Oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä koulurauhapaketin toimeenpano Helsinki 27.2.2014 Jussi Pihkala Oikeus perusopetukseen on myös paperittomilla, jos heidän voidaan katsoa asuvan kunnassa - Eduskunnan

Lisätiedot

Perusopetuksen tuntijako

Perusopetuksen tuntijako Opetus- ja kasvatuslautakunta 117 26.11.2015 Perusopetuksen tuntijako 1.8.2016 998/12.00.01/2015 OPEKAS 117 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254, koulutoimenjohtaja Per-Olof Nyström

Lisätiedot

Katsaus kelpoisuusasetuksen tilanteeseen ja ajankohtaisiin palvelussuhdeasioihin. 25.11.2010 Seinäjoki Riikka-Maria Yli-Suomu

Katsaus kelpoisuusasetuksen tilanteeseen ja ajankohtaisiin palvelussuhdeasioihin. 25.11.2010 Seinäjoki Riikka-Maria Yli-Suomu Katsaus kelpoisuusasetuksen tilanteeseen ja ajankohtaisiin palvelussuhdeasioihin 25.11.2010 Seinäjoki Riikka-Maria Yli-Suomu Puheenvuoron sisältö Ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön kelpoisuusehdot

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta

Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta Lusto 20.5.2013 Opetusneuvos Lea Houtsonen OPETUSHALLITUS lea.houtsonen@oph.fi Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011:

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ja yhdysluokkaopetuksen mahdollisuudet. Arja-Sisko Holappa Opetusneuvos Opetushallitus

Opetussuunnitelma ja yhdysluokkaopetuksen mahdollisuudet. Arja-Sisko Holappa Opetusneuvos Opetushallitus Opetussuunnitelma ja yhdysluokkaopetuksen mahdollisuudet Arja-Sisko Holappa Opetusneuvos Opetushallitus Alanteen koulu, Suomussalmi Peruskoulujen määrä vähenee edelleen Muutokset peruskoulujen lukumäärässä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) Opetuslautakunta NAL/2 2.2.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) Opetuslautakunta NAL/2 2.2.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) 2 Oikaisuvaatimus koskien Stadin aikuisopiston hoitotyön opettajan virkasuhteen täyttämistä HEL 2015-012221 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Koulutuslautakunta 56 23.09.2015 Koulutuslautakunta 64 14.10.2015 Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet 561/00.01.01/2015 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2 Sisällys 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot