AJ"t- tl---'--*" ohje. Dno 3/01,2/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AJ"t- tl---'--*" ohje. Dno 3/01,2/2014"

Transkriptio

1 tz, -?(t- opetushallitus ulb tdntngsstyretsen ohje (1) Dno 3/01,2/2014 E si- ja perusopetuksen jirjestijit USKONNON JA E,IAMANKATSOMUSTIEDON OPE,TUKSEN SEKA USKONNOLLISTE,N TII-AISUUKSIE,N JARJESTAMINE,N ESI-JA PE.RUSOPE,TUKSESSA antaa liitteenzi olevan ohjeen otsikossa mainitussa asiassa. Tama ohie korvaa Opetushallituksen vuonna 2006 antaman tiedotteen 19 /2006 (Perusopetuslain muutoksen vaikutukset uskonnon ja eliminkatsomustiedon opetukseen seki koulun toimintaan). lihettzii opetuksen jn{estljille ttiman ohjeen tiedoksi ja otettavaksi huomioon opetusta ja siihen liitt)"vae toimintaa jirjestettdessd. Opetuksen larlestajan tulee saattaa tama ohje tiedoksi kouluille ia muille esi- ja p erus opetusta j irj es tdville toimipisteille. Lisitietoja tarvittaessa antavat opetusneuvos Pekka Iivonen, puh ,075, ia opetusneuvos Christina Anderss6n, puh Paajohtaja AJ"t- tl---'--*" Aulis Pitkili Hallintojohtaia LIITE, JAKE,LU Ohje uskonnon ia eliminkatsomustiedon opetuksen seki uskonnollisten tilaisuuksien j i{ estimis esti esi- j a p erus op etukses sa Opetus- ja kulttuuriministerio Aluehallintovirastot Suomen I{untaliitto Opetusalan Ammattijfuj esto OAJ Hakmiemenranta 6, PL 3{J0, Helsinki, puhelin , faksi , rnwv.oph.fi Hagrziskajen 6, PB 380,00531 Helsingfors, telefon , fa,r , rwnv.oph.fr

2 lvf -9(tv OPETUSHALLITUS UIBtLDNtNGSSTYREt sen ohje OHJE USKONNON JA E,IAMANKATSOMUSTIEDON OPETUKSE,N SE,KA USKONNOLLISTEN TIr-AISUUKSTEN lanlesraurspsra E SI- TA pe RUS opetukse SSA fdssi ohjeessa kuvataan uskonnon ia elamankatsomustiedon opetusta seka koulussa jdrjestettdvid juhlia ja uskonnollisia tilaisuuksia koskevia siinnoksii Suomen petustuslaissa (731,/1,999) sekd esi- ja penrsopetusta koskevassa lainsiidinnossi. Ohjeeseen sisilqy sidnncisten soveltamisesta eraita tulkintoia ja ndkemyksid, jotka perustuvat sl.innosten valmisteluasiakfujoissa esitettyihin sekd eduskunnan perustuslakivaliokunnan, ylimpien laillisuusvalvojien seki Opetushallituksen esittimiin kannanottoihin. Ohjeen tatkoituksena on varmistaa sivistyksellisten ja uskonnon vapawtta koskevien.petusoikeuksien toteutuminen koulujen toiminnassa seki edistid suvaitsevaisuutta 1a moniarvoisuutta. Opetuksen jdrlestijd't vastaavat ensisijassa opetuksen seki koulun juhlien ja uskonnollisten tilaisuuksien jdrjestdmisestri ja niihin liitfi"vistd menettelvtavoista siinnosten edellvtt amal7a tavalla. Miti tissi ohjeessa todetaan esi- ja penisopetuksesta, koskee kaikkea perusopetuslaissa (628/1998) siidettyi toimintaa. Muille kuin oppivelvollisille j 6rj estettdvis si op etuks e s sa, huoltaj an sij asta valinnois ta p dattaa erdsn jaljempana mainituin poikkeuksin kuitenkin oppilas itse. l. Uskonnon ia elzimdnkatsomustiedon opetus perusopetuksessa 1.1. Oppilaan uskonnon ja eldminkatsomustiedon opiskelun i?i{estimisen vaihtoehdot Opetuksen larlestaja on velvollinen jirjestdmidn sen Suomessa rekisteroidyn uskonnollisen yhdyskunnan mukaista uskonnon opetusta, johon oppilaiden enemmisto kuuluu. Tahan opetukseen voivat osallistua huoltajan plynnostd myos muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvat tai niihin kuulumattomat oppilaat. Uskonnollisia yhdyskuntta ov^t evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kfukkokunta seki Suomessa rekisteroidyt uskonnolliset yhdyskunnat seki eriit uskonnolliset yhdistykset, iotka on rinnastettu uskonnollisiin yhdyskuntiin.l) Opetuksen Jarlestajalla on velvollisuus opettaa mycis muuta uskontoa tai eldminkats omus tietoa, i o s niiden opetuks een o sallistuvia oppilaita on vlhintdin kolme. I{?iytdnnossi opetuksen jagestitldn oppilaiden enemmisto kuuluu p iisidntoisesti evankeli.s-luterilais een kirkkoon, j olloin kolmen oppilaan sdintoi sovelletaan uskonnonopetuksen osalta ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluviin ja elamankatsomustiedon osalta uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomiin oppilaisiin. Timhn mukaan vihintddn kolmelle ortodoksioppilaalle, jotka eivit osallistu enemmiston uskonnon opetukseen, jarlestetadn ortodoksista uskonnon opetusta, ja kolmelle uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomalle oppilaalle opetet aan elamankatsomustietoa. 1) perusopetuslain 13 $:n muuttamisesta annetun lain (454/2003) siirtymdsddnnos ja sivistysvaliokunnan lausunto 14 / 2002 vp Hakaniemeromta 6, PL 380, Helsinki, puhelin , faksi , rrnv.oph.fi Utbildningssg'relsen Irlagn:iskajen 6, PB 380, Helsingfors, telefon , fa-r , rnw.oph.fi

3 Muuhun Suomessa rekisteroiqtn uskonnolliseen yhdyskuntaan kuin evankelislutetdaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluville oppilaille, jotka eivdt osallistu enemmistcin uskonnon opetukseen, jarlesteti:an heidin oman uskontonsa opetusta, jos heidin huoltajansa siti p11.tdvdt ja mainittu kolmen oppilaan vihimmziismaara taytgry. Oppilaiden tulee olla kyseisen uskonnollisen yhdyskunnan jisenid tai opetettavan uskonnon flrlee oppilaan saamafl kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella ilmeisesti v^st^t^ hzinen uskonnollista katsomustaan (perusopetuslaki 13 $:n 6 mom.). I(oulu voi tarvittaessa prytaa oppilaan huoltajalta luotettavan selvityksen uskonnollisen yhdyskunnan jdsenl,ydesta tai oppilaan saaman kasvatuksen ja kulttuuritaustan vastaar,'uude sta op etettavan uskonnon kans sa. Huoltajan prynnosti uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle, jolle ei jdrjestetd hinen oman uskontonsa opetusta, eiki oppilas osallistu oppilaiden enemmiston uskonnon opetukseen, opetetaan eldminkatsomustietoa. Muussa kuin oppivelvollisille jaqestettavassi perusopetuksessa oppilaaile, joka on tdyttinyt 18 r,'uotta, opetetaan hzinen valintansa mukaisesti joko uskontoa tai eldmzinkatsomustietoa. Kolmen oppilaan vdhimmdism a:ira lasketaan ottaen huomioon kaikki saman opetuksen jariestajan perusopetuksen koulut ia niiden oppilaat. J drjestajakohtaista oppilaiden lukumiirii tarkastellaan erikseen suomenkielisesszi ja ruotsinkielisessi opetuksessa. Muiden uskontoj en kuin evankelis-lutedlaisen ja ortodoksisen uskonnon osalta vihimmziisoppilasmiirii laskettaessa ei oteta huomioon niiti oppilaita, joiden huoltajat eivit o1e pn/taneet opetuksen jdrjestimisti. Myoskiin niiden oppilaiden matiraa, jotka eivit kuulu Suomessa rekisteroicyy*n uskonnolliseen yhdyskuntaan, ei oteta huomioon tarkasteltaessa opetuks en Jaqestajan velvoitetta aloittaa uuden uskonnon opetus tat latkaa j onkin uskonnon opetuksen jdrjestimista. Elamankatsomustiedon opetukseen hakeutuvia, uskontokuntiin kuuluvi a opptlaita, joi1le ei jarjesteta oman uskontonsa opetusta, ei lasketa mukaan eldminkatsomustiedon opetuksen jzirjestdmiseen velvoittavaan vihimmdisoppilasmd tira,in. Opiskelun jo aloittaneiden opetus hoidetaan kuitenkin loppuun, vaikka opetustyhmin koko pienenisi alle kolmen. Opetuksen jarjestajavoi muutoinkin harkintansa mukaan jarjestaa opetusta myos kolmea oppilasta pienemmdlle ryhmille. Jos oppilas kuuluu useampaan kuin yhteen uskonnolliseen yhdyskuntaafl, oppilaan huoltaja paattaa, mihin uskonnon opetukseen oppilas osallistuu ft>erusopetuslaki 13 $ 4 mom.). Uskonnolliset yhdyskunnat pa:ittavat rtse, sallivatko ne j dsengrden samanaikaisesti myo s muus s a uskonnollis es sa yhdyskunnassa. Menettelytavoista, joilla huoltaian tulee plytdi uskonnon tai eldminkatsomustiedon opetuksen jdrjestdmista, paattad opetuksen jarlestaja. Oppilaiden huoltaj ille tulee koro s t aa, ett:i kats omusop etusta koskevis sa valinnoissa pyitaan samalla tavoin kuin muidenkin opintojen valinnoissa siihen, ett2i ratkaisu on pys1,'vi, eikd valintaa voida muuttaa. Jos oppilaan uskonnollinen yhdyskunta muuttuu tai oppilas ei enaa kuulu mihinkidn uskonnolliseen yhdysku rrt^afi, oppilaan huoltaj alla on kuitenkin oikeus muuttaa valirrtaa. Hakaniemeroanta 6, PL 380,00531 Helsinki, puhelin , faksi , wv.oph.fi Hagniskajen 6, PB 380, Helshgfors, telefon , fa"r , w.oph.fi

4 Piitos eri uskonnollisten yhdyskuntien mukaisen uskonnon opetuksen jdrjestdmisesti opetuks en latlestalan kouluissa tulee tehdd hallintolain edellyttimilla tzvalla. Pidtokseen voidaan hakea muutosta hallintovalituksella (perusopetuslal<t 42 \:n 1 mom.). Jos oppilas ei osallistu enemmistcin uskonnon tai eliminkatsomustiedon opetukseen eiki oppilaarr omaa uskontoa tai eldmzinkatsomustietoa opeteta opetuksen Jar1estalan kouluissa, hinelle larjestetaan muuta opetusta taiohjattua toimintaa. Oppilas voi osallistua muun koulun lagestaman opetuksen tai ohj attrn toiminnan sij asta oman uskonnollisen yhdyskuntansa arttamaian opetukseen. Telloin oppilaan saamafl kouluopetuksen ma'ira voi alrttaa siidetyn opetuksen kokonaistunttrnaatan (Petusopetusasetus 5 $). Huoltajan tulee toimittaa koululle selvitys oppilaan j dsenlydest a asianomaisessa uskonnollisessa yhdyskunnassa ja osallistumisesta koulun ulkopuoliseen opetukseeri. Uskonnollisen yhdyskuflrtein arltamasta opetuksesta mahdollisesti saatva ^rvosarla ei merkiti todistukseen. Muussa kuin enemmiston uskonnon opetuksessa muodostuvien opetusryhmien pienuuden takia opetus voi.daan joutua kdytdnnosszi jarlestamaan siten, etti samassa opetusryhmissi on ed r,'uosiluokkien oppilaita ja etta opetus artnetaan muussa kuin oppilaan omassa koulussa. Opetuksen jatlestaja v oi larlestaa opetuksen myo s yhdes si toisen p erus op etuks en jatlestajan kanssa tai hankkia opetuksen toiselta opetuksen jatlestijdlta. Opetus tulee suunnitellalajagestad siten, etti oppilaan oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen toteutuu ja opetusjdrjestelyt ovat mahdollisimman yhdenvettaisia oppilaiden enemmistcin uskonnon opetuksen kans sa. Opetuks en jatj estaja v astaa oppilaan kulkemis esta tois een kouluun, tarvittaessa inrjestdmdlli kuijetuksen, ja opetuksen jdrjestdji on muutoinkin velvollinen huolehtimaan oppilaan turvallisuudesta 1a valvonnasta t'irn:in osallistuessa oman uskontonsa opetukseen tai odottaessa opetuksen alkamista Uskonnon opetuksen luonne ia sisdltii sekd opettaialtavaadittava kelpoisuus Uskonnon opetus jat)estetaan perusopetuksen valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden ja niiden maanamalla tavalla laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. on hyvdksynyt uskonnon opetuksen perusteet seuraaviin uskontoihin: evankelisluterilainen uskonto, otodoksinen uskonto, adventistinen uskonto, Bahai-uskonto, buddhalainen uskonto,hercan kansa ry:n uskonto, Islam uskonto, juutalainen uskonto, katolinen uskonto, I{rishna liikkeen uskonto, Iftistiyhteison uskonto, Myohempien Aikojen PyhienJeesuksen I{ristuksen I{irkon uskonto ja Vapaakirkollinen uskonto. Tarvittaessa laatii opetussuulrnitelman perusteet myos muun uskonnon opetusta vaften. Uskonnon opetus ei ole Suomen perustuslatn (731, /1,999) l1 $:sszi tatkoitettua uskonnon harjoirtamista. Uskonnon opetukseen sisdltry olennaisena osana oman uskonnon tufitemus. Liskonto on p etehtymis een kuuluu myo s tuhrstuminen uskonnonharj oittamisen muotoihin j a tapoihin. Tutustuminen rukouksiin, virsiin ja uskonnollisiin toimituksiin on osa uskonnon opetusta (eduskunnan perustuslakivaliokunnan mietinto 10/2002 rp). Esimerkiksi opetukseen liitty'vd opintokdynti, j os sa tutustutaan kirkkoon, moskeij aan tar -vastaava; rl uskonnolliseen rakennukseen tai seurataan uskonnollista toimitusta siihen osallistumatta, ei ole uskonnollinen tilaisuus vaan osa opetusta. I{aiken Hakmiemenranta 6, PL 380, Helsinki, puhelin , faksi , wv.oph.fi Hagn?iskajen 6, PB 380,00531 Helsingfors, telefon , fax , rrrw.oph.fr

5 opetuksen ja muun toiminnan tulee olla pedagogisesti petusteltua ja op etus suunnitelman mukaista. Uskonnon ja elamankatsomustiedon opettajaltavaadlttavasta kelpoisuudesta sdidetidn opetustoimen henkiloston kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1,998). Luokanopetuksena annettavaa evankelisluterilaisen tai ortodoksis en uskonnon op etusta antav a\ta henkilolti edellytetdin luokanopet tajalta ylei s es ti va adittava n kelpoisuuden fisnksi, ettzi hzinen suorittamiinsa perrrskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin tar nita vastaaviin aikaisempiin opintoihin kuuluu asianomaisen uskonnon opinnot tat etta hin on suorittanut asianomaisessa uskonno s sa muut yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset, vihintldn vasta"^varl laajuiset opinnot. Evankelisluterilaista tai ortodoksista uskonnon opetusta antavalta aineenopettalalta edellytetiin aineenopettajalta yleisesti vaadittavan kelpoisuuden lisiksi vastaavalla tavatla, ettahan on suorittanut aineenhallintaanvaadittavat asianomai.sen uskonnon opinnotnljta koskevien vaatimusten mukaisesti. Muuta kuin evankelisluterilaista tai ortodoksista uskontoa opettavalta henkilolti edellytetiin perusopetuksen opetta)altavaadrttavan kelpoisuuden lisiksi asianomaisessa uskonnossa suoritetut korkeakouluopinnot tai muulla tavalfa hankitut iittavat tiedot 1a astanomaisen uskonnon tuntemus (Asetus opetustoimen henkiloston kelpoisuusvaatimuksista 2 1 a \ (693 / 2003). Vdliaikaisesti enintidn r.'uoden ajan opetusta voi antaa henkilci, jolla on dittdvi koulutus ja tehtavan edellyttzimi taito (Asetus opetustoimen henkiloston kelpoisuusvaatimuksista 23 $) Opetuksen jagestaja harkitsee ensisiiaisesti, tdyttdiko henkilo uskonnon ja elimdnkats omustiedon op ett^j"l7^ v aadittav at kelp oisuusvaatimuks et. Uskonnon opettealta ei edellytetd uskonnollisen yhdyskunnan jisen;,yttzi. ) Eettinen ia kulttuurinen kasvatus esiopetuksessa Esiopetuksen opetussuunnitelman per-usteiden mukaan esiopetukseen sisilqt eettistzi kasvatusta ja kulttuurista katsomuskasvatusta. Esiopetukseen sisiltly mycis uskontokasvatusta ja sille vaihtoehtoista eldmdnkatsomustietokasvatusta. Huoltajan valinnan mukaan lapsi osallistuu joko jdrjestettyyn uskontokasvatukseen. eliminkatsomustietokasvatukseen tai muuhun opetukseen. 3. Pednteiset iuhlat ja uskonnolliset tilaisuudet 3.1. Pednteiset fuhlat esr-,a perusopetuksessa Suomalaisella koululla on useita perinteisii iuhlia, kuten ioulujuhla, kevitjuhla sekd YK:n pdivin juhla jaitsendisllrspdivin juhla. Opetuksen lagestajatja koulut paattavatjuhlista ia niiden sisillosti. Juhliin voi sisiltyi myos joitakin uskontoon vittaavta elementteji. Tillaiset juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria. Juhlaan mahdollisesti sisiltyvin yksittiisen virren laulamisen johdosta uljaa ei voida uskonnollisen suvaitsevaisuuden nimissi pitid uskonnon harioittamiseksi katsottavarra tilaisuutena (perustuslakivaliokunnan mietinto 10 / 2002 vp )a 2 / 201,4 -p). Koulun iuhlat ovat osa opetusta ja koulun toimintaa, johon oppilaiden tulee osallistua. Opetuksessa tulee olla yhteistyossi kotien kanssa. I{oulun tulee Hakaniemeroanta 6, PL 380, Helsinki, puhelin , faksi , mnv.oph.fr Utbildn ingsstyrelsen Hagniskajen 6, PB 380, Helsingfors, telefon , fax , wv.oph.fi

6 l':ffi ff T"*i,'*".:,1T,l3ih:?];::i';l;ffi':ffi :;'sffii:1:#l'" yksilollisistd jiriestelyistd ja mahdollisesta vaihtoehtoisesta toiminnasta, jos huoltaja ei halua oppilaan osallistuvan kaikkeen juhlaan kuuluvaan ohjelmaan. [itjestelyisti sovittaessa tulee ottaa huomioon oppilaan turvallisuus. Jitjestelyt, kuten oppilaan poistuminen juhlatilasta osaksi aikaa, tulee toteuttaa hienotunteisesti ja mahdollisimm an v ahan huomiota herzittivisti. rf:h##r[tr#j*i**tut#jrt#hf'x:;"" kunnioittamis ia j a luottamusta (Valtioneuvo sron as erus p erusop etuslais sa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta 2 \:n 2 mom.). Nlmi tavoitteet hrlee olla lihtokohtana myos suomalais en koulujuhlap erinnon vaalimis e s sa j a kehittdmis e s si. Perustuslakivaliokunta on kannanotossaafi korostanut uskonnollisen suvaitsevaisuuden ja moniarvoisuuden huomioon ottamista koulujen foiminnassa (mietinto 2/201,4 vp). Myos eri kieli- ja kulttuuriryhmid edustavien tr"x'#iltf:[ffi T:fi:rirffi ffi-:ff i,:,:xl:"#l3:iniff l,* 3.2, Esi- ia perusopetuksen uskonnolliset tilaisuudet I{oulu voi jagestaa uskonnollisia tilaisuuksia, kuten iumalanpalveluksia ia uskonnollistaparvanavauksia, tai sisd\ttdi koulun toimintaan uskonnollisia toimituksia, kuten ruokarukouksia. Tillaiset tilaisuudet ja toimitukset ovat uskonnon ha{oittamista. Perustuslan 11 \:n 2 momentin mukaan kukaan ei ole velvollinen osallisrumaan omannlntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Timin penrsteella oppilasta ei voida velvoittaa osallistumaan jumalanpalveluks een, uskonnollis een pdivinavaukseen tai muuhun uskonnolliseen tilaisuuteen tai toimitukseen. Vapaus olla osallistu m^tta uskonnollis een tilaisuu teen ja toimitukseen on riippumaton yhdyskunnan j is enlydestd. Nein ollen myoskiin tietqyn uskonnollis een yhdyskuntaan kuuluvia ei voida velvoi.ttaa osallistumaan asianomaisen uskonnollisen yhdyskunnan uskonnollisiin tilaisuuksiin ia toimituksiin. Perustuslain 11 $:n 2 momentin tarkoituksena ei ole estid muiden positiivista uskonnon ha{oittamisen vapautta. Sen tarkoituksena on ensisijaisesti suojata henkilod omantuntonsa vastaiselta uskonnon harjoittamiselta. Oppilaan huoltaja ilmoittaa, osallistuuko oppilas uskonnollisiin tilaisuuksiin ja toimituksiin vai ei. Ilmoituksen voi tehdd kertaluonteisesti erimerkiksi kouluun ilmoittauduttaessa tat tar:vittaessa tapauskohtaisesti. Ilmoituksen muodon paattaa opetuksen lagestala.ilmoituksen iilkeen koulu huolehtii siiti, etti oppilaan osallistuminen uskonnolliseen tilaisuuteen tai toimitukseen taikka siihen osallistumatta lattamtnen toteutuu huoltajan ilmoituksen mukaisena. I{ouluj en on tilai.suuksien aikana mahdollisuuksien mukaan j dri estettdvi vaihtoehtoista ja mielekasta toimintaa (perustuslakivaliokunta 2/2014 tp). Vaihtoehtoisen toiminnan tulee olla, uskonnollista sisiltoi lukuun ottamatta, Iuonteeltaan ja tavoitteiltaan mahdollisimman samankaltaista kuin siini tilaisuudessa,lonka tilalla muuta toimintaa Jatjestetaan Koulun tulee huolehtia myos siiti, ettei uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisesta tai osallistumatta j ittdmisestd a1heudu oppilaalle leimautumista tai muita haitallisia seuraamuksia. Hakmiemenrmta 6, PL 380, Helshki, puhelin , faksi , rm-.oph.fi Hagn:iskajen 6, PB 380, Helsingfors, telefon , fax , rwrv.oph.fi

7 Koululla on vastuu oppilaan turvallisuudesta myos silloin, kun oppilas ei osallistu koulun laqestamaan uskonnolliseen tilaisuuteen tai toimitukseen. Opetuksen jatjestajalldja koululla on velvollisuus tiedottaa huoltajille koulun toiminnasta. I{oska oppilaalla on huoltajan ilmoituksesta perustuslain 11 $:n 2 momentin nojalla mahdollisuus olla osallistumatta uskonnon harjoittamiseen, tiedotteista on kdytzivd ilmi koulun jdrjestdmit uskonnolliset tilaisuudet ja toimitukset. I{oulun on mycis huolehdittava siiti, etti tieto koulun uskonnollisista tilaisuuksista ja toimituksista seki niille vaihtoehtoisesta toiminnasta seki niiden sisillostzi saavtttaa huoitaiat 1a opptlaat riittdvin aioissa. Hakmiemenranta 6, PL 380, Helsinki, puhelin , fahsi , nrnv.oph.fi Ilagn:iskaien 6, PB 380,00531 Helsingfon, telefon , far , rwrv.oph.fi

MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN

MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN Opetushallitus käsittelee tässä tiedotteessa uskonnon

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 DNO 4/011/2009 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Perusopetuksen järjestäjille PÄIVÄMÄÄRÄ 16.3.2009 Voimassaoloaika 16.3.2009 alkaen toistaiseksi Säännökset joihin toimivalta määräyksen Perusopetuslaki

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Lokakuu 2013 Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

SUOMEN NELJÄS RAPORTTI ALUEELLISIA KIELIÄ TAI VÄHEMMISTÖKIELIÄ KOSKEVAN EUROOPPALAISEN PERUSKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

SUOMEN NELJÄS RAPORTTI ALUEELLISIA KIELIÄ TAI VÄHEMMISTÖKIELIÄ KOSKEVAN EUROOPPALAISEN PERUSKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SUOMEN NELJÄS RAPORTTI ALUEELLISIA KIELIÄ TAI VÄHEMMISTÖKIELIÄ KOSKEVAN EUROOPPALAISEN PERUSKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SYYSKUU 2010 JOHDANTO... 1 YLEINEN OSA... 3 1. PERUSTIETOA SUOMESTA... 3 Väestö, uskonto

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

PUHEMIESNEUVOSTON OHJEET EDUSTAJAN SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMISESTA JA MUISTA VASTAAVISTA EDUSTAJAN ASEMAAN LIITTYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ

PUHEMIESNEUVOSTON OHJEET EDUSTAJAN SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMISESTA JA MUISTA VASTAAVISTA EDUSTAJAN ASEMAAN LIITTYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ PUHEMIESNEUVOSTON OHJEET EDUSTAJAN SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMISESTA JA MUISTA VASTAAVISTA EDUSTAJAN ASEMAAN LIITTYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ Puhemiesneuvosto antaa eduskunnan työjärjestyksen 6 :n 1 momentin 11

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Sisäministeriölle Sisäministeriö asetti 15.04.2014 sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän toimeksiannosta

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI

KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI Muistiot 2014:3 KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 6.5.2015 Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot