Tampereen innovaatiokeskittymäprofiili

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen innovaatiokeskittymäprofiili"

Transkriptio

1 Tampereen innovaatiokeskittymäprofiili Martti Launonen ja Jukka Viitanen Hubconcepts Oy 16. syyskuuta, 2014

2 Esityksen rakenne: 1. Tehtävänanto ja tavoitteet 2. Tampereen innovaatiokeskittymän yleiskuvaus 3. Tampereen innovaatiokeskittymäprofiili 4. Elementtikohtaiset arviot (10 elementtiä) 5. Tampereen kotimaiset vertailuprofiilit 6. Tampereen kansainväliset vertailuprofiilit 7. Tampereen SWOT 8. Toimenpidesuositukset innovaatiokeskittymän vahvistamiseksi 9. Ehdotus jatkotoimenpiteiksi 2

3 1. Tehtävänanto Sisältö: Tehdään perusanalyysi Tampereen innovaatiokeskittymän nykytilasta Vertaillaan Tampereen profiilia kahteen kotimaiseen ja ulkomaiseen keskittymään Tunnistetaan priorisoituja kehittämiskohteita Ehdotukset jatkotoimenpiteistä Aineistonkeruu: Kirjallisen aineiston keruu (05-08/2014) Avaintoimijoiden haastattelut (05-08/2014; 24) Palautetyöpaja Tampereella ( ) 3

4 Projektin tavoitteet 1. Arvioidaan Tampereen kyvykkyyttä profiloitua yhdeksi maamme vetovoimaisimmista innovaatiokeskittymistä ja tunnistetaan ne keskeisimmät elementit, joiden varaan alueen tuleva innovaatiotoiminnan kehityspolku voidaan rakentaa. 1. Tunnistetaan Tampereen vahvuudet ja haasteet toimia maailman johtavien tutkimusryhmien ja T&K-intensiivisten yritysten toimintaympäristönä. Erityisen tärkeää on määritellä ne keskeiset kilpailutekijät, joilla Tampere erottuu jatkossa muista samassa mittaluokassa toimivista kansallisista ja kansainvälisistä innovaatiokeskittymistä. 3. Konkreettisena tavoitteena on luoda yhteinen visio ja näkemys yhteisesti toteuttaville alueellisille kehitysohjelmille, jotka edistävät Tampereen vetovoimaisuutta yritys-, tutkimus- ja innovaatioympäristönä. -> Määritellään Tampereen innovaatiokeskittymän nykytilaprofiili ja arvioidaan yksittäisten elementtien nykytila ja kehityspotentiaali -> Toimenpidesuositukset Tampereen innovaatiokeskittymän vahvistamiseksi 4

5 Globaalisti vetovoimainen innovaatiokeskittymä Vetovoimaisen keskittymän tunnusmerkistö ja tavoitteet: 1. Vahvasti verkottunut alueellisten innovaatiotoimijoiden yhteisö 2. Kansainvälisten toimijoiden (media, päättäjät, tutkimusyhteisö, yritysjohto) arvioima ja tunnistama, huippuosaamiseen perustuva profiili 3. Yritysten liiketoimintaa suoraa tukevat liiketoiminnan kehitysalustat ja tutkimusohjelmat 4. Kestävää kehitystä tukeva infrastruktuuri ja kansainvälisesti korkeatasoinen T&K-ympäristö ja koulutusjärjestelmä 5. Suorat yhteydet muihin globaalisti merkittäviin innovaatiokeskittymiin -> Vetää alueelle toimialojensa johtavia yrityksiä ja osaavaa henkilöstöä -> Synnyttää uusia kansainvälisesti kasvavia yrityksiä -> Lisää keskittymän alueen työpaikkoja ja verotuloja 5

6 Tampereen innovaatiokeskittymän yleiskuvaus 1. Alueellisen kehittämisen visio: + Alueelliset strategiat ja linjaukset ohjaamassa alueen innovaatiotoimintaa + Maankäytön ja elinkeinotoiminnan ohjaus yhdessä paikassa + Alueen elinkeinojen kehitysvastuu keskitetty yhteen paikkaan (Tredea) - Infrastruktuurihankkeiden prioriteeteista viestiminen ei vakuuta suurta yleisöä - Kampusalueiden toiminnallinen kehitys pysähtynyt (tai ainakin hiipunut) 2. Innovaatiotoiminnan lähtökohdat: + Huippututkimuksen ympäristöt mahdollistavat osaamiseen perustuvan kehityksen + Yrityskehitysympäristöjen kehittämisessä oikea dynaaminen ote + Avoin tiedonjakamisen kulttuuri ja toimintatavat (rinnakkaiset prosessit mahdollisia) - Kehityksen moottoreina hankkeet ja projektit, joiden ohjausvoima kuitenkin heikko - Yksityinen sektori osallistuu heikosti alueellisen innovaatiotoiminnan toteutukseen - Vahvat toimialakohtaiset ekosysteemit heikentyneet (poikkeus BioMediTech) 3. Innovaatiotoiminnan työnjako: + Kaikki keskeiset toimijat mukana (maakuntaliitto, kaupunki, yliopistot, VTT) ja mukana vuorovaikutusfoorumilla + Pirkanmaan liitossa yhteisen innovaatiotoiminnan johtaja luomassa tilannekuvaa - Innovaatiotoimijoiden välisiä suhteita ei kehitetä riittävän systemaattisesti - Yritysallianssit puuttuvat 6

7 Tampereen innovaatiokeskittymäprofiili

8 Elementtikohtaiset arviot (10 elementtiä) 8

9 Elementti 1: Toiminta- ja säädösympäristö 1. Toimintaympäristön tarjoamien mahdollisuuksien soveltava hyödyntäminen: + Maankäytön ja elinkeinotoiminnan ohjaus yhdessä paikassa + EU ja 6aika-ohjelmien hyväksikäyttö onnistunutta (INKA?) - OSKEn ja muiden hankkeiden jälkeinen koordinaatio haasteena 2. Innovaatiotoiminnan koordinointiin panostettu, mutta edelleen haasteita: + Vahva panostus alueellista koordinaatiota tukevaan toimintaan (mandaatti?) - Koordinoivia välittäjäorganisaatioita on aivan liikaa (ei yksityisen sektorin toimintamalleja ja/tai mittareita, virkamiesmäisyys hidasteena) - Innovaatiotoiminnan panostukset koostuvat pienistä puroista 3. Innovaatiohankkeiden kokonaisuus: + Julkiset tukimuodot ovat hyvin osaajien käytössä + Ennakkoluulottomia kokeiluja erilaisilla toimintamalleilla (Demola, Finnmedi, Mediapolis, BioMediTech, Innovation Camps, Sisämaasatama jne.) - Isot kokonaisuudet kuitenkin puuttuvat innovaatiokentältä (alustoja liikaa?) - Monet toimijat toteuttavat hyvin saman luonteisia hankkeita 4. Yksityisen sektorin osallistuminen innovaatiotoimintaan: + Osa toimialojensa johtavista yrityksistä on sitoutunut yhteiseen tekemiseen - Yritysintressien ohjaava vaikutus kuitenkin edelleen vähäinen - Hankkeet hajallaan yhteisvaikuttavuuden saavuttamiseksi 9

10 Elementti 2: Infrastruktuuri ja palvelurakenne 1. Infrastruktuuriratkaisut tukemaan tiiviimpää kaupunkirakennetta: + Perus- ja tutkimusinfrastruktuurit toimivat ja vastaavat tarkoitustaan + Innovaatiokeskittymät (Hervanta, Kauppi, Finlaysonin alue) kokoamassa innovaatiotoimintaa tunnistettaville alustoille (avoimuus?) - Kaupunkisuunnittelun ja innovaatiotoiminnan välinen yhteys osin puutteellista - Teknologiakeskustoiminnasta fokus hukassa, nykyisellään vain tilatarjontaa 2. Peruspalvelurakenne kunnossa, kehitettävää silti jäljellä: + Alkuvaiheen yritys- ja peruspalvelut löytyvät Tredeasta ja ELY-keskuksesta + Uusi tehdas yrittäjyyden keskuksena toimii hyvin (Demola, Protomo jne.) - Keskustan ulkopuolisten keskittymien palvelurakenne osin puutteellinen - Satunnaisia kohtaamisia mahdollistavat tilat harvalukuisia 3. Haasteena osaamisintensiiviset palvelut: - Teknologiansiirtoon tarvittavat palvelut eivät vastaa odotuksia - Palvelurakenne hajallaan ja osaajia liian harvassa (haetaan muualta) - Kansainvälisen tason palvelujen vähäisyys (linkkiydytty Helsinkiin) 10

11 Elementti 3: Koulutusjärjestelmä 1. Korkeakoulujen tarjoama perus- ja tutkijankoulutus hyvässä kunnossa: + Kilpailukykyiset opetusohjelmat, hyvät mahdollisuudet opiskella englanniksi + Laajasti ja kansainvälisesti verkottunutta yhteistyötä - Sidosryhmäyhteistyö kuitenkin vaatimatonta verrattuna mahdollisuuksiin 2. Oppimisympäristöt erinomaisessa kunnossa: + Yliopistot ja ammattikorkeakoulu aktiivisia tilakehittäjiä + Panostukset kehitysympäristöihin kaikkien strateginen valinta 3. Koulujärjestelmä vastaa hyvin alueen tarpeisiin: + Alueen kouluissa on mahdollista opiskella useilla vierailla kielillä + Aikuis- ja täydennyskoulutusrakenteet vastaavat hyvin käyttäjien tarpeita + Kasvavaa panostusta yrittäjyyden opetukseen ja tutkimukseen 4. Eri kouluttajien välinen synergia vielä liian vähäistä: - Miksi yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, toisen asteen, aikuiskoulutuksen ja täydennyskoulutuksen resursseja ei voisi yhdistää? - Kansainvälisten osaamis-/ opetusresurssien aktiivisempi hyväksikäyttö 11

12 Elementti 4: Tutkimus- ja kehitysympäristöt 1. Tutkimushenkilökunnan osaaminen ja T&K-infrastruktuurit hyvin kehittyneet: + Suuri määrä osaajia ja hyvin toimivia tutkimustiimejä + Kansainväliset arviot hyviä (mm. koneteknologiat, automaatio, opto-elektroniikka, biomeditech, ICT/mobiiliteknologiat/sensorit) - Rajapinnoilla tapahtuvaa tutkimusyhteistyötä vielä liian vähän (esim. digitaalisuus) 2. Yhteistoiminta-alustoja avattu osin sektoreiden väliselle yhteistyölle: + Aktiivista T&K-toimijoiden ja sektoreiden välistä yhteistyötä (vrt. BioMediTech) + SHOK yhteistyö toimivaa ja osaamisia yhdistävää (FIMECC, Cleen, Digile) + Ammattikorkeakoululla keskeinen rooli yritysten innovaatiotoiminnan tukemisessa - Korkeakoulut kilpailevat omilla agendoillaan, yhteistyökyky ei jalkaudu läpi koko organisaatioiden. Tilojen yhteiskäyttö vasta nupullaan. 3. TTY, VTT ja BioMediTech luomassa kriittistä massaa teknologiajohtajuuteen: + Kansainväliset tiimit keskiössä, verkostot täydentämässä paikallista osaamista + Yritysten tutkijaresurssit mukana yhteistyössä kärkialoilla - Rahoittajilla edelleen heikko kyky tukea innovaatioalustojen kehitystä 4. Tutkijoiden kyky ja halukkuus osallistua laajapohjaiseen innovaatioyhteistyöhön: - Tutkijoiden osaamisprofiilit eivät vastaa kaikilta osiltaan yritysten tarpeisiin - Tutkijat eivät koe tärkeäksi osallistua yhteisiin innovaatiohankkeisiin 12

13 Elementti 5: Klusteripotentiaali ja -ohjelmat 1. Vahva panostus temaattiseen klusteritoimintaan: + Kärkiklusterihankkeet ohjaamassa panostuksia ja yhteistoimintaa (vrt. OSKE) + Aktiivinen osallistuminen kansalliseen INKA-ohjelmaan (+ 6aika, + ITI, + HHT) 2. Panostukset sekä perinteisille että uusille aloille: + Huolehditaan vahvojen alojen uusiutumisesta ja kilpailukyvystä (älykoneet) + Opto-elektroniikan, mobiiliteknologioiden ja BioMediTechin nousu kv-tasolle - Panostukset uusiin klusteritoimintamalleihin kuitenkin vaatimattomia 3. Klusteriohjelmien kansainvälistyminen ei ole edennyt toivotulla tavalla: - Vierailuja tehty, mutta aito verkostoyhteistyö vielä kehittymässä - Ulkomaalaisten osallisuus ohjelmien suunnitteluun ja toteutukseen heikkoa 4. Klusteriohjelmien rajapinnat edelleen kehittymättömiä: - Yritysyhteistyön mallit hakevat edelleen muotoaan. Vaaditaan lisäpanostuksia - Klusteriohjelmat eivät edistä uusien yritysten sijoittumista Tampereelle - Ulkomaisten yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön panostettu liian vähän 13

14 Elementti 6: Yhteistoiminta-alustat 1. Yliopistojen ja VTT:n tutkimusympäristöt avoimeen käyttöön: + Strategiset kumppanuussopimukset tulossa yhteistoiminnan järjestämisen työkaluiksi + Kehityslaboratoriot ja pilottitehtaat avattavissa yhteiskäyttöön + BioMediTech mallina lääketieteen, teknologian ja digitaalisuuden yhdistämisestä + Uudet aloitteet kampusten sisäisten ja välisten yhteistoimintamallien kehittämiseksi - Säädökset (ja kilpailu) rajaavat kuitenkin edelleen aitoa yhteistoimintaa 2. Tampere Test / Living Lab toiminnassa yksi edelläkävijöistä: + Sisämaasatama, Laser Competence Center, ROVIR-keskus, Fastems (pros.tekn.) + Sähköautojen kansallinen testiympäristö Eveliina (Hervannassa) - Konela oli hyvin toimiva yritysvetoinen konsepti (mutta nyt tilat tyhjinä). Finnmedin toiminta rajautumassa kaupallistamisen tukeen. - Living Lab toiminnassa siirryttävä kuitenkin lähemmäs todellista elämää ja käyttäjää 3. Yhteisen tekemisen ympäristöt ja uudet toimintamallit: + Open Innovation malliin perustuvan TKI-toiminnan mahdollistava Uusi Tehdas + Suunnitelmissa Kampus Areena, johon yhdistettävissä monia alustoja ja malleja - Sektorien välisen T&K-toiminnan mahdollistavat alustat (vrt. Aallon Factoryt) kuitenkin puuttuvat - Onko alustoja jo liikaa / vai puuttuvatko toimivimmat? 4. Alustojen kansainvälisyyden taso ei vastaa tarpeita ja odotuksia: - Kansainvälisen asiakaskunnan määrä vähäinen - Alustoilla tapahtuva kehityksessä mukana vähän kansainvälisiä toimijoita 14

15 Elementti 7: Hautomoympäristöt ja -palvelut 1. Tarjolla yrityskehitystukea kaikkiin tarpeisiin: + Yhteistoimintaa on hahmotettu yrittäjyyskoulutuksen ja yrityskehitysalustojen kautta + Alueella annetaan yrittäjyyskoulutusta, josta yhteydet alustoille - Nykyiset toimijajoukot kuitenkin liian pieniä saavuttaakseen yksin kriittisen massan 2. Yrityskehitysalustat, -tilat ja peruspalvelurakenne: + Tiloja on käytössä riittävästi ja peruspalvelut erittäin hyvin tuotteistettuja (Demola, Protomo, Ensimetri, Suuntaamo, Gorilla Ventures) + Vaihtoehtoisia tiloja mm. Mediapoliksessa ja korkeakouluissa (Y-kampus, Y-Talli jne.) - Demolan malli ei tue T&K-prosesseja, jää osin kesken - Jatkossa harkittava yhteisen palvelurakenteen luomista eri toimipisteiden välille 3. Erittäin lupaava malli käynnistymässä yritysten kasvun tueksi: + Katapult uutena palveluna nopeaan kasvuun tähtääville yrityksille + Linkittää yrittäjät kansainvälisiin mentoreihin (gurut) ja rahoittajiin - Katapult ei kuitenkaan ratkaise suoraan kasvun rahoituksen haasteita - Kasvuyritysosaajia tarvitaan lisää Katapultin rinnalle 4. Tavoitteena palvelujen skaalautuvuus: + Demola on laajentunut ulkomaille (7-8 maata) - Onko eri toimijoiden mahdollista yhdistyä? Demola? Kampus Areena? 15

16 Elementti 8: Alkuvaiheen yritykset 1. Yrityskentällä lupaavaa liikehdintää: + Tampereella syntyy vuosittain yli 400 uutta yritystä + Uusia yrityksiä syntynyt rajapinnoille -> Internet-talouden kasvuyhtiöitä + Teknologia-alojen yritykset syntyvät spinn-offeina ja osaamisia yhdistelemällä - Tampereella yrittäjyyttä kuitenkin dissataan, arvostus vaatimatonta (sankarit?) - Liian suuri osa julkisista yrityspalveluista suunnattu isoille yrityksille (ketteryys?) 2. Uudet yritykset eivät kuitenkaan kasva toivotulla tavalla: + PK-yritysten toimintaympäristö toimiva, kustannustaso ja sitoutuminen kohdillaan - Yrittäjien kasvuhalukkuus hyvin vaatimatonta. Itsensä työllistäminen päätavoite. Toimintaa suunnitellaan aivan liian pienesti Kasvajien sankaritarinat puuttuvat. - PK-yrityksemme eivät osaa toimia kansainvälisesti 3. Haasteena saada pk-yritykset mukaan yhteisiin hankkeisiin: - Alueen pk-yritykset tekevät suhteellisen vähän T&K hankkeita - Ideoiden kaupallistaminen vaikeaa - PK-yritysten panos alueen elinvoimaisuuden kasvattamiseen jää heikoksi 16

17 Elementti 9: Kasvuyritykset 1. Muutamia kasvuyrityksiä, jotka esimerkillään voivat rohkaista muita: + Muutama potentiaalinen, nopea kasvaja: M-files, Vincit, Koja, Leanware, Solita + Nokia ICT miniekosysteemi loi pohjaa oikeanlaiselle kasvuasenteelle 2. Hyvää IPR:ää ja tekemistä paljon, mutta kasvupolut liian pitkiä: + Nuorkauppakamari aktiivinen kasvuyrittäjyystapahtumien isäntänä (Super Size) - Hyviä prototyyppejä ja IPR:ää syntyy paljon, mutta ei kaupallistu - Kasvuohjelmat eivät ole johtaneet yrityskokojen kasvuun (Katapult?) - Parhaat yritykset lähtevät muualle kasvun perässä 3. Kasvuyritykset heikosti mukana innovaatio-ohjelmissa: - T&K-into hyvin laimeaa ja osallistuminen yhteisille kehitysalustoille heikkoa - Jatkossa rakennettava kansalliset erityisohjelmat kasvun tukemiseksi HUOM: Kasvuyrityksien keissejä voisi käyttää seuraavien yrityssukupolvien kasvattamisessa/kouluttamisessa?! 17

18 Elementti 10: Ankkuriyritykset 1. Muutama aktiivinen ja osaava ankkuriyritys mukana yhteisessä toiminnassa: + Osa toimijoista panostaa koko innovaatiokeskittymän kehitykseen + Nokia, Cargotech, Valmet, Fastems hyödyntävät ekosysteemiä ja rakentavat alustoja (pilotointia, demonstraatioita) - Joiltakin toimialoilta puuttuvat ankkurit kokonaan (vrt. BioMediTech) - Mutta alueelle on saatava mukaan paljon enemmän ulkomaisia T&K-toimijoita 2. Suuri osa potentiaalisista ankkuriyrityksistä passiivisia T&K-yhteistyössään: + Osa alueen ankkureista on aktiivisesti mukana SHOK-ohjelmissa - T&K-hankkeet toteutetaan pääosin yritysten sisällä (tai kahdenvälisinä) - Ankkureiden innovaatiokeskittymätason panostukset vaatimattomia (kaksi ok) 3. Tiedonkulku ankkureiden ja julkisten innovaatiotoimijoiden välillä heikkoa: - Dialogia alueen julkisten päättäjien ja veturiyritysten välillä parannettava - Tutkimusryhmillä heikosti tietoa yritysten todellisista tarpeista - Onko Tampereella ankkuriosaamista? 4. Päätöksenteko tapahtuu osin seudun ulkopuolella: - Tytäryhtiö/haarakonttori-ilmiö siirtää osan päätöksenteosta alueen ulkopuolelle - Ulkomaisten yhtiöiden johto ei mukana innovaatiokeskittymän kehittämisessä -> Harkittava verkottumista alueen ulkopuolelle 18

19 Tampereen kotimaiset vertailuprofiilit Otaniemi Oulu Tampere 19

20 Vertailuprofiilien tulkinta (Tampere, Otaniemi, Oulu) 1. Tampereen panostukset innovaatiotoimintaan tuottaneet hyviä tuloksia - Tekemisen ytimessä ennakkoluulottomat kokeilut vaihtoehtoisilla toimintamalleilla - Valituilla osa-alueilla on pystytty saavuttamaan tarvittava kriittinen massa teknologiajohtajuuden ylläpitämiseen (työ jatkuu) - Alueella ylläpidetään innovaatiotoiminnan tilannekuvaa - Yrityskehitysympäristöjen kehitystyö on ollut tuloksellista ja saavuttaa kv. huipputasoa MUTTA 2. Vertailualueet vahvempia innovaatioalustojen käyttöönotossa - Avoimet yhteistoiminnan alustat kehityksen kärkinä ja aktiivisessa käytössä - Otaniemessä on käytössä esimerkillisiä yhteisen luomisen (co-creation) ympäristöjä, (Design Factory, Venture Garage), jotka luovat uutta yhteistoiminnan kulttuuria - Oulussa Innovaatioallianssi kokoaa toimijat yhteen suunnittelemaan ja toteuttamaan toimialoja kehittäviä tutkimus- ja kaupallistamishankkeita 3. Vertailualueet rakentavat johdonmukaisesti innovaatiokeskittymävahvuuksiaan - Otaniemessä julkisen profiilin rakentaminen perustuu lähes kokonaan osaamislähtöisen innovaatiotoiminnan valjastamiseen kasvun moottoriksi - Oulussa kaupunkisuunnittelun ytimeen on liitetty ajatus Innovaatiokaavasta, mikä auttaa kohdentamaan innovaatioinvestoinnit ja -toiminnan tulevaisuuden kasvualoille 20

21 Tampereen ulkomaiset vertailuprofiilit Anchors 90 Growth 70 SMEs 50 Start-ups Incubation 40 Environments Living 70 Labs / Test-Beds Cluster Policies 80 & Programs Research & Development 80 Activities Education (elementary 80 to university) Physical Infrastructure 80 and Service Structures 90 Sophia Antipolis, Ranska Anchor 80 s Growth 70 SMEs 70 Start-ups Incubation 70 Environments Living Labs / Test-Beds Cluster 60 Policies & Programs Research & Development 90 Activities Education (elementary 90 to university) Physical Infrastructure 80 and Service Structures National /Regional 80 Innovation Policy Cambridge, UK Tampere 21

22 Vertailuprofiilien tulkinta (Tampere, Sophia Antipolis, Cambridge) 1. Tampereen panostukset innovaatiotoimintaan tuottaneet hyviä tuloksia - Tekemisen ytimessä ennakkoluulottomat kokeilut vaihtoehtoisilla toimintamalleilla - Valituilla osa-alueilla on pystytty saavuttamaan tarvittava kriittinen massa teknologiajohtajuuden ylläpitämiseen (työ jatkuu) - Alueella ylläpidetään innovaatiotoiminnan tilannekuvaa - Yrityskehitysympäristöjen kehitystyö on ollut tuloksellista ja saavuttaa kv. huipputasoa MUTTA 2. Vertailualueet selkeästi vahvempia yksityisen sektorin sitouttamisessa - Ankkuriyritykset aidosti mukana koko ekosysteemin kehittämisessä - Sophiassa yksityisen sektorin intressit ohjaavat yhteisten teknologia-alustojen kehitystä ja innovaatiokeskittymää johdetaan yhteiseen visioon perustuen - Cambridgessä on luotu esimerkillisiä yrityskehitysympäristöjä, jotka luovat vahvan pohjan toimialakohtaisten miniekosysteemien kehitykselle 3. Vertailualueet rakentavat profiilinsa aidosti kansainvälisten hankkeiden varaan - Sophiassa toimii useita monikansallisia testaus- ja kehitysympäristöjä - Cambridgessä teknologiakonsultoinnin ammattilaiset palvelevat globaalia asiakaskuntaa sekä paikallisesti että kansainvälisissä verkostoissa - Molemmissa ympäristöissä toimii kymmeniä ulkomaisten yritysten T&K-yksiköitä, jotka täydentävät osaltaan keskittymän osaamisprofiilia 22

23 Tampereen SWOT Vahvuudet Innovaatiojohtajuusmalli luo pohjaa Tampereen kehitykselle Vahvat kärkialat (koneautomaatio, ICT/mobiilisuus ja Biomeditech) 2-3 vahvaa ankkuriyritystä Merkittävä panostus alueinfrastruktuurien kehitykseen Vahvat yliopistot, AMK ja VTT Innostavat yrityskehitysmallit Heikkoudet Yksityisen sektorin passiivinen asenne innovaatiotoimintaan Yritysallianssien puuttuminen Kampusalueiden toiminnallinen kehitys pysähtynyt Yhteistoimintaa koordinoivien yksiköiden suuri määrä (sekavuus) Kasvuyrittäjyyden vähäinen määrä Todellinen kansainvälisyyden taso? Mahdollisuudet Yliopistojen, AMK ja VTT osaajien ja osaamisen uudet yhdistelmät Internet-talouden kasvuyhtiöiden kehitys ja kasvu INKA-klustereiden nopea kehitys (älykaupunki ja uudistuva teollisuus) Yhteistyö kansainvälisten yritysten ja verkostokumppaneiden kanssa Opiskelijaresurssien vahva linkitys Tampereen kehitykseen Uhat Ankkuriyritysten lähtö Tampereelta Innovaatiojohtajuusmallin ohjausvaikutus katoaa Vahvat toimialakohtaiset ekosysteemit heikkenevät edelleen Innovaatiotoiminnan hankesalkun pirstaleisuus (heikko vaikuttavuus) Soveltavan tutkimuksen alustojen aliresurssointi jatkuu INKA vie kaiken huomion ja epäonnistuu 23

24 Toimenpidesuositukset innovaatiokeskittymän vahvistamiseksi 1. Yhteistoiminta: Innovaatiokeskittymän ohjaamisvastuun ja -mallin selkiyttäminen (mandaatti) Tampere tarina ohjaamaan tulevaisuuden yhteistä tavoitteellista tekemistä Yritysallianssien kehittäminen yhdessä yritystoimijoiden kanssa Koneautomaatio-, ICT- ja Biomeditech-alojen yhteistoimintamallien vahvistaminen Älykaupunki ja Uudistuva teollisuus teemat nostamaan TRE Internet-talouden veturiksi 2. Alustojen kehitys: Innovaatiokaava innovaatiokeskittyminen suunnittelun tueksi Kampusaluestrategiat osaksi yhteistoiminta-alustojen kehitystä Kohdennettu panostus kolmansien paikkojen luomiseen ja ylläpitoon Factory-toimintamallin soveltaminen tuotteiden/palvelujen kehitys- ja testausympäristönä Alustojen vahvistaminen kansainväliselle tasolle ja edistämään sijoittumista Tampereelle 3. Palvelukokonaisuuksien kehitys: Yrityskehitysohjelmien palvelujen jäsennys yhdeksi kokonaisuudeksi Rakennettava yhteydet kansallisiin ja globaaleihin yrityskehityspolkuihin (vrt. Slush) 4. Hankesalkun haltuunotto ja ohjaus: Päällekkäisyyksien karsinta (hankkeet ja hankeorganisaatiot) Hankekokojen kasvattaminen kriittisen massan saavuttamiseksi Kansainvälisen tason hankkeiden suunnittelu ja toteutus (aito verkottuminen) 24

25 Ehdotus jatkotoimenpiteiksi: Arviointi -> Tavoiteprofiili -> Toteutusmalli II: Tavoiteprofiilin määrittely I: Nykytila-arviointi Ankkurit Ankkurit Kasvuyritykset Pk-yritykset Hautomoympäristöt Testiympäristöt ja -alustat Strateginen Visio Kasvuyritykset Pk-yritykset Hautomoympäristöt Testiympäristöt ja -alustat Klusteriohjelmat III. Toimintasuunnitelma ja kehitysohjelmat Klusteriohjelmat T&K ympäristö T&K ympäristö Koulutus (perusopetuksesta yliopistoihin) Fyysiset ympäristö ja palvelurakenteet Koulutus (perusopetuksesta yliopistoihin) Fyysinen ympäristö ja palvelurakenteet Kansalliset ja alueelliset ohjelmat ja säädösympäristö Kansalliset ja alueelliset ohjelmat ja säädösympäristö 25

26 Maailman johtavien innovaatiokeskittymien arvioinnin ja kehittämisen luottopartneri Martti Launonen hallituksen pj, Hubconcepts Oy Jukka Viitanen toimitusjohtaja

Jyväskylän seudun innovaatiokeskittymäprofiili

Jyväskylän seudun innovaatiokeskittymäprofiili Jyväskylän seudun innovaatiokeskittymäprofiili Jukka Viitanen & Martti Launonen Hubconcepts Oy 17. elokuuta, 2011 Copyright and all rights reserved. Esityksen rakenne: 1. Tehtävänanto 2.Jyväskylän seudun

Lisätiedot

Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen

Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen Martti Launonen Hubconcepts Oy 19. Syyskuu, 2011 Tausta innovaatiokeskittymämallin kehitykselle

Lisätiedot

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 20 vuoden kokemus innovaatiokeskittymien kehittämisessä 1. Vierailut ja keskustelut

Lisätiedot

Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen

Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen Martti Launonen Hubconcepts Oy 31. Elokuu, 2011 Tausta innovaatiokeskittymämallin kehitykselle 1.

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla

ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla Pirkanmaan ICT-alan strateginen muutos käynnissä Aloite alan kehittämistä suuntaavalle strategialle tuli Tampereen kauppakamarin ICT-valiokunnalta talvella 2008-2009 Hermia

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

ÄLYKÄS KAJAANI 6.5.2015. Anna-Kaisa Valkama Program Director Oy Merinova Ab

ÄLYKÄS KAJAANI 6.5.2015. Anna-Kaisa Valkama Program Director Oy Merinova Ab ÄLYKÄS KAJAANI 6.5.2015 Anna-Kaisa Valkama Program Director Oy Merinova Ab Esityksen sisältö EnergyVaasa tästä on kyse Vaasan valinnat Kestävät energiaratkaisut INKA kasvun tukena Case Wasa Station EnergyVaasa

Lisätiedot

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä Jyrki Myllyvirta kaupunginjohtaja Lahti 2011 Yksi nopeasti kasvavista kaupunkiseuduista, erityisesti korkeakoulutetun väestön osalta Suomen merkittävin

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Kari Karjalainen Kuopio 27.10.2011 Joensuun seudun vahvoja alueita Joensuun kaupunkiseudun vahvuuksia ovat: Globaalin tason vahvuus Metsäteknologia

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region KESKIMAA 90 VUOTTA Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region OECD/IMHE 2006 ESITYKSEN RAKENNE 1. Hankkeen tarkoitus ja toteutus 2. OECD:n

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa

JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Päätehtävä: Kiihdyttää uutta, maailmanlaajuisesti kilpailukykyistä ICTtoimialan liiketoimintaa. Visio: Ohjelmakauden päättyessä

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11. Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.2006 Miksi huippuosaamisen keskittymä? Hyödyt kansalaisille Hyödyt

Lisätiedot

Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä. Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki

Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä. Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki YHTEISÖ Mitä avoimella innovaatioalustalla tarkoitetaan? Verkostovaikutus TILA TOIMINTA (Raunio ym. 2016) Mitä avoimella

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Infotilaisuus yrityspalveluista Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

Infotilaisuus yrityspalveluista Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Infotilaisuus yrityspalveluista Tampereen kaupunkiseudulla Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Esityksen tavoite Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Innovaatiokeskittymät

Innovaatiokeskittymät Innovaatiokeskittymät Uusi ohjelmaväline 2014+ Mika Pikkarainen Elinkeino- ja innovaatio-osasto Innovaatioympäristöt ryhmä 7.9.2012 Innovaatiokeskittymäpolitiikan lähtökohdat Innovaatiojärjestelmä kv-arviointi

Lisätiedot

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc - Mahdollisuus metallialalle Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc Oy FIMECC Oy on metallituotteet ja koneenrakennusalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Tehtävänä on valmistella ja koordinoida

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

UEF JOENSUU KUOPIO SAVONLINNA STATE-OF- THE SMART UEF JOENSUU KUOPIO SAVONLINNA. Korkeakoulut ja sidosryhmät vaikuttavuutta luomassa

UEF JOENSUU KUOPIO SAVONLINNA STATE-OF- THE SMART UEF JOENSUU KUOPIO SAVONLINNA. Korkeakoulut ja sidosryhmät vaikuttavuutta luomassa UEF JOENSUU KUOPIO SAVONLINNA STATE-OF- THE UEF JOENSUU KUOPIO SAVONLINNA SMART Korkeakoulut ja sidosryhmät vaikuttavuutta luomassa VASTUULLINEN JA VAIKUTTAVA- Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015 Digi Roadshow Tekes rahoitus Aki Ylönen 15.4.2015 Digitaalista liiketoimintaa -haku Rahoitusta ja asiantuntijapalveluja digitaalisen liiketoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen Erityisesti kansainvälistymistä

Lisätiedot

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari JulkICT/YRO Palvelukehittämisen ekosysteemi Uusien palveluinnovaatioiden

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

- ai miten niin? Twitter: @CyberFinland Web: www.cyberfinland.fi

- ai miten niin? Twitter: @CyberFinland Web: www.cyberfinland.fi - ai miten niin? Kyberturvallisuus - miksi ihmeessä? Kyberrikollisuus Kyberrikollisuudessa vuotuisesti liikkuvan rahan määrä on ylittänyt huumausainerikollisuudessa vuotuisesti liikkuvan rahan määrän.

Lisätiedot

Pohjoinen Kasvuvyöhyke: Avoin, tuote/palveluratkaisujen testaus-, kehitys ja liiketoiminta-alusta Jukka Viitanen Hubconcepts Oy

Pohjoinen Kasvuvyöhyke: Avoin, tuote/palveluratkaisujen testaus-, kehitys ja liiketoiminta-alusta Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Pohjoinen Kasvuvyöhyke: Avoin, tuote/palveluratkaisujen testaus-, kehitys ja liiketoiminta-alusta Jukka Viitanen Hubconcepts Oy 7. huhtikuuta, 2014 Pohjoinen kasvuvyöhykeseminaari Finlandia-talo Pohjoisen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys

Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys "Korkeakoulujen alueellisessa tehtävässä on kysymys siitä, että maan eri alueille saadaan riittävästi korkeatasoista työvoimaa ja että alueille syntyy kestäviä, itseään

Lisätiedot

nzeb - FIN RYM Oy YM GBC Finland, 22.08.2013 Tekesin Living Lab aktivointihanke

nzeb - FIN RYM Oy YM GBC Finland, 22.08.2013 Tekesin Living Lab aktivointihanke nzeb - FIN RYM Oy YM GBC Finland, 22.08.2013 Tekesin Living Lab aktivointihanke Reijo Kohonen Tarve Tulevaisuusselonteko: Suomen rakennettu ympäristö on maailman energia- ja materiaalitehokkain > Kokeiluhankkeita

Lisätiedot

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen EK:n yrittäjävaltuuskunnan kesäkokous 14.8.2009 Valtiosihteeri Riina Nevamäki Työ- ja elinkeinoministeriö Kasvu- ja omistajayrittäjyyden seurantatyöryhmä Asetettu

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu

XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) strategia 2022 ja visio vuoteen 2030 Tiivistelmä, hyväksytty Xamk Oy:n hallituksessa 23.9.2015 Visio

Lisätiedot

Oulun alueen näkökulmia Osaamiskeskusohjelmaan

Oulun alueen näkökulmia Osaamiskeskusohjelmaan Oulun alueen näkökulmia Osaamiskeskusohjelmaan BusinessOulu, johtaja Juha Ala-Mursula OSKE vaikuttajapäivä Oulussa 2.11.2011 BUSINESSOULU 2011, WWW.BUSINESSOULU.COM Oulu - the Capital of Northern Scandinavia

Lisätiedot

Biotalous-INKA

Biotalous-INKA Biotalous-INKA 2014-2020 INKA Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 Toiminta-ajatus: Haastaa kaupunkiseudut hyödyntämään kasvupotentiaalinsa kansantalouden vetureina Tavoite: Tukea kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin Opetusneuvos Juha Haataja Avoin tutkimusdata ja aineistonhallinta ihmistieteissä seminaari Tampereen yliopisto 1.12.2014 Tiekartta

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14. 3.12.2014 Ruoholahti

Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14. 3.12.2014 Ruoholahti Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14 3.12.2014 Ruoholahti Organisaation innovaatiokyvykkyys = TIEDOT + TAIDOT = OSAAMINEN * ALUSTAT Innovaatioilmasto ja -kulttuuri Tahtotila ja tavoitteet

Lisätiedot

INKA Innovatiiviset kaupungit Ohjelma 2014-2020. Aiehaku. Pirjo Kutinlahti Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2013

INKA Innovatiiviset kaupungit Ohjelma 2014-2020. Aiehaku. Pirjo Kutinlahti Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2013 INKA Innovatiiviset kaupungit Ohjelma 2014-2020 Aiehaku Pirjo Kutinlahti Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2013 INKA Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 Toiminta-ajatuksena on synnyttää osaamislähtöistä

Lisätiedot

INNOVAATIOKESKITTYMÄ KESKELLÄ SUOMEA - KASVUA JA UUTTA LIIKETOIMINTAA. 26.08.2013 Laura Ahonen

INNOVAATIOKESKITTYMÄ KESKELLÄ SUOMEA - KASVUA JA UUTTA LIIKETOIMINTAA. 26.08.2013 Laura Ahonen INNOVAATIOKESKITTYMÄ KESKELLÄ SUOMEA - KASVUA JA UUTTA LIIKETOIMINTAA Professori Antti Hautamäki Suomeen tulee rakentaa 5-6 maailmanluokan innovaatiokeskittymää. Näiden peitto kattaisi 90% väestöstä! Oulu

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan liiton painopisteet yrittäjyyden edistämiseksi

Etelä-Pohjanmaan liiton painopisteet yrittäjyyden edistämiseksi Etelä-Pohjanmaan liiton painopisteet yrittäjyyden edistämiseksi Elinkeinoseminaari Seinäjoki 16.5.2007 16.5.2007 Asko Peltola Elinkeinoseminaari 2007 1 Maakuntasuunnitelman visio 2030: Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Johdatus elinkeinostrategiaprosessiin

Johdatus elinkeinostrategiaprosessiin Johdatus elinkeinostrategiaprosessiin Urpo Laakkonen Harri Kivelä Elinkeinostrategiaseminaari 1 Johdattelevia kysymyksiä strategiaprosessiin Mitä tavoittelemme? Minkä haasteen edessä olemme? Mistä pitäisi

Lisätiedot

INKA ja hankinnat 3.3.2015

INKA ja hankinnat 3.3.2015 INKA ja hankinnat 3.3.2015 INKA:n tavoitteet Vetovoimaiset hubit Kansainvälinen taso: EU miten saamme hubeista kansainvälisiä kärkiä? INKA luo osaamispohjaisia uusia yrityksiä ja uudistaa yritysten liiketoimintaa

Lisätiedot

Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet. Ville Kairamo

Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet. Ville Kairamo Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet Ville Kairamo Tampere Maailmanluokan tietotaito erityisesti media ja ICT -sektoreilla Kansainvälisiä yrityksiä Paljon opiskelijoita eri korkeakouluissa Tekniikka,

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

CIE Center for Internet Excellence - www.cie.fi

CIE Center for Internet Excellence - www.cie.fi CIE Center for Internet Excellence - www.cie.fi CIE (Center for Internet Excellence) on Oulun yliopiston yhteydessä Oulun Innovaatioallianssin (OIA) jäsenten ohjauksessa toimiva tutkimus- ja innovaatioyksikkö.

Lisätiedot

Lähtökohta. Kasvua luovien valintojen perusta

Lähtökohta. Kasvua luovien valintojen perusta Lähtökohta Joensuun seudun tulevaisuus Globaalit mahdollisuudet, haasteet ja muutokset Mahdollisuuksien tunnistaminen ja niihin reagoiminen Painopistealueet - uskoa, edistystä ja sitoutumista Toimii taustana

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Sisältö INKA yleisesti Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Kaupungin rooli Rahoitus Esimerkkiprojekteja Mikä INKA on? Tausta Tavoitteena

Lisätiedot

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009 Metsäklusteri Oy:n ohjelmat Metsäklusteri Oy Perustettu maaliskuussa 2007 Toiminta käynnistynyt syyskuussa 2007 Yksi Suomen kuudesta SHOKista Metsäklusteri Oy Toteuttaa Suomen metsäklusterin tutkimusstrategiaa

Lisätiedot

HANKEHAUN TEEMAT JA SISÄLLÖT

HANKEHAUN TEEMAT JA SISÄLLÖT HANKEHAUN TEEMAT JA SISÄLLÖT Lähtökohdat keskustelun ja ideoinnin pohjaksi 9.6. infotilaisuus, Tampere Jukka Järvinen ja Matti Saastamoinen Painopistealueet haku koskee: Avoimet innovaatioalustat: yhteisiä

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma 14.3.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Innovaatiokeskittymien neuvottelumenettely Merkittävimmät uudet avaukset (4-6 kaupunkiseutua)

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Mittaaminen ja tilannekuva Alustat näkyväksi osaksi innovaatioympäristöä. anniina.heinikangas@pirkanmaa.fi

Mittaaminen ja tilannekuva Alustat näkyväksi osaksi innovaatioympäristöä. anniina.heinikangas@pirkanmaa.fi Mittaaminen ja tilannekuva Alustat näkyväksi osaksi innovaatioympäristöä anniina.heinikangas@pirkanmaa.fi Mittaaminen osana 6Aika Avoimet innovaatioalustat -työtä Alustamaisessa kehittämisessä tarvittavien

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Mikä on median innovaatiotuki? Mahdollisuus => Media-alalle korvamerkittyä lisärahoitusta Rahoitushakemusten

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

Tekesin tutkimushaut 2012

Tekesin tutkimushaut 2012 Tekesin tutkimushaut 2012 Marko Heikkinen, Tekes 01-2012 Sisältö Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu Tutkimusrahoituksen projektityypit 2012 lukien Rahoituksen hakeminen 2012 Linkit lisätietoihin Julkisen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus 27.10.2016 Tampereen kaupungin innovaatiopolitiikka Tampere on kaupunkistrategiansa ja elinvoimasuunnitelman mukaisesti lähtenyt voimakkaasti uudistamaan elinkeino-,

Lisätiedot

Tekesin linjauksia SHOKtoimintaan

Tekesin linjauksia SHOKtoimintaan Tekesin linjauksia SHOKtoimintaan Jussi Kivikoski 9.4.2010 Taustaa Keskittymissä on tehtävä valintoja Kaikkea tekemistä ei ole ollut tarkoitus siirtää keskittymiin. Rahoituksen vaikuttavuus on parempi

Lisätiedot

Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus

Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus Jukka Mönkkönen Rehtori Itä-Suomen yliopisto UEF // University of Eastern Finland Jukka Mönkkönen 20.12.2016 1 Tutkimuksen ja koulutuksen yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit/ Tilanne 3/2014. INKA toimijakokous Helsinki 27.3. Reijot/Tekes

Innovatiiviset kaupungit/ Tilanne 3/2014. INKA toimijakokous Helsinki 27.3. Reijot/Tekes Innovatiiviset kaupungit/ Tilanne 3/2014 INKA toimijakokous Helsinki 27.3. Reijot/Tekes DM 11-2013 Partnerships in INKA for achieving critical mass in research, applications and markets Kuopio OULU Future

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Suomen Akatemian kansainvälisen toiminnan strategia. Pääjohtaja Markku Mattila

Suomen Akatemian kansainvälisen toiminnan strategia. Pääjohtaja Markku Mattila Suomen Akatemian kansainvälisen toiminnan strategia Pääjohtaja Markku Mattila 1 Hallituksen strategia-asiakirja 2007 Kansainvälistymistavoitteet: kansainvälisen huippuosaamisen lisääminen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA YHTEISTYÖ

JOHTAMINEN JA YHTEISTYÖ Kohtalonkysymys: toteutuuko kansalaisdemokratia suurkunnissa? Keski Suomessa on 23 kuntaa. Kuntayhteistyötä tehdään erityisesti soten, ammatillisen koulutuksen ja elinkeinojen edistämisen asioissa. Maakunnallisesti

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT:n strateginen ja toiminnallinen arviointi Päätösseminaari 27.9.2010 Ilkka Turunen Pääsihteeri Tutkimus- ja innovaationeuvosto t 1 Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Pääkaupunkiseudun Val osallistuminen INKAan Kimmo Heinonen Elinkeinoasiamies Helsingin kaupunki 12.11.2013 INKA-ohjelma 2014-2020 Uusi innovaatiopolitiikan väline

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu:

Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu: Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu: AMK-yhteistyö; rakennusmestarikoulutus; miten tästä eteenpäin Johtaja Mervi Karikorpi, 18.2.2011 Tarve Teknologiateollisuuden yritykset arvioivat työnjohdon

Lisätiedot

Pasilan studiot. Median & luovien alojen keskus. Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy

Pasilan studiot. Median & luovien alojen keskus. Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy Pasilan studiot Median & luovien alojen keskus Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy Suomalainen elokuvateollisuus hyötyy tästä ihan varmasti. Tässä kannattaa olla mukana

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli

Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli 21.6.2016 Kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö Lempäälä Ylöjärvi Pirkkala Orivesi Vesilahti alustat 6Aika AOA Nokia Tampere Kangasala Kaupunkien

Lisätiedot

Kitkaton Suomi kasvu, kilpailukyky ja osaaminen uuden edessä

Kitkaton Suomi kasvu, kilpailukyky ja osaaminen uuden edessä Kitkaton Suomi kasvu, kilpailukyky ja osaaminen uuden edessä 28.11.2012 työryhmä Pekka Ala-Pietilä Kitkaton Suomi - tavoite on rakentaa Suomesta Tietotekniikan osaamisen kärkimaa, jossa yritysten on mielekästä

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ. Teollisuus 2026 Ohjausryhmä

KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ. Teollisuus 2026 Ohjausryhmä KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ Teollisuus 2026 Ohjausryhmä 7.6.2016 TAUSTAA Koko Suomen tuleva BKT-kasvu ja sitä myöten koko hyvinvointimme on lähes täysin Pk-yritysten

Lisätiedot

Pirkanmaan protopajan hankevalmistelun esittely Yleinen

Pirkanmaan protopajan hankevalmistelun esittely Yleinen Pirkanmaan protopajan hankevalmistelun esittely Yleinen Mika Ijas Kimmo Rouhiainen Professori Bengt Holmström luettelee kolme Suomen talouden solmua: yliopistokoulutus, uusien tuotantoreseptien puute ja

Lisätiedot

Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia!

Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia! Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia! Yritysten odotukset Yritys-Suomi-yhteistyö seudullisissa yrityspalveluissa 6.5.2010 Innovaatiojohtaja Hannele Pohjola Yrityspalvelujärjestelmä

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät

Strategisen huippuosaamisen keskittymät Strategisen huippuosaamisen keskittymät Tekesin periaatteet 02-2015 Copyright Tekes Sisältö 1. Strategisen huippuosaamisen keskittymät ja Tekes 2. Keskittymien tutkimusohjelmat ja hankkeet 3. Tutkimusohjelman

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

Palvelutuotannon ja palveluinnovaation avoin kehittämismalli älykkäässä kaupungissa: toimintakonsepti ja -malli julkisen päätöksenteon tueksi

Palvelutuotannon ja palveluinnovaation avoin kehittämismalli älykkäässä kaupungissa: toimintakonsepti ja -malli julkisen päätöksenteon tueksi Palvelutuotannon ja palveluinnovaation avoin kehittämismalli älykkäässä kaupungissa: toimintakonsepti ja -malli julkisen päätöksenteon tueksi Laurea University of Applied Sciences, Espoo, Finland Prof.

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Reijo Kangas Tekes San Jose, USA Taustaa Ratas 1980-1990 luvulla

Lisätiedot