Tampereen innovaatiokeskittymäprofiili

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen innovaatiokeskittymäprofiili"

Transkriptio

1 Tampereen innovaatiokeskittymäprofiili Martti Launonen ja Jukka Viitanen Hubconcepts Oy 16. syyskuuta, 2014

2 Esityksen rakenne: 1. Tehtävänanto ja tavoitteet 2. Tampereen innovaatiokeskittymän yleiskuvaus 3. Tampereen innovaatiokeskittymäprofiili 4. Elementtikohtaiset arviot (10 elementtiä) 5. Tampereen kotimaiset vertailuprofiilit 6. Tampereen kansainväliset vertailuprofiilit 7. Tampereen SWOT 8. Toimenpidesuositukset innovaatiokeskittymän vahvistamiseksi 9. Ehdotus jatkotoimenpiteiksi 2

3 1. Tehtävänanto Sisältö: Tehdään perusanalyysi Tampereen innovaatiokeskittymän nykytilasta Vertaillaan Tampereen profiilia kahteen kotimaiseen ja ulkomaiseen keskittymään Tunnistetaan priorisoituja kehittämiskohteita Ehdotukset jatkotoimenpiteistä Aineistonkeruu: Kirjallisen aineiston keruu (05-08/2014) Avaintoimijoiden haastattelut (05-08/2014; 24) Palautetyöpaja Tampereella ( ) 3

4 Projektin tavoitteet 1. Arvioidaan Tampereen kyvykkyyttä profiloitua yhdeksi maamme vetovoimaisimmista innovaatiokeskittymistä ja tunnistetaan ne keskeisimmät elementit, joiden varaan alueen tuleva innovaatiotoiminnan kehityspolku voidaan rakentaa. 1. Tunnistetaan Tampereen vahvuudet ja haasteet toimia maailman johtavien tutkimusryhmien ja T&K-intensiivisten yritysten toimintaympäristönä. Erityisen tärkeää on määritellä ne keskeiset kilpailutekijät, joilla Tampere erottuu jatkossa muista samassa mittaluokassa toimivista kansallisista ja kansainvälisistä innovaatiokeskittymistä. 3. Konkreettisena tavoitteena on luoda yhteinen visio ja näkemys yhteisesti toteuttaville alueellisille kehitysohjelmille, jotka edistävät Tampereen vetovoimaisuutta yritys-, tutkimus- ja innovaatioympäristönä. -> Määritellään Tampereen innovaatiokeskittymän nykytilaprofiili ja arvioidaan yksittäisten elementtien nykytila ja kehityspotentiaali -> Toimenpidesuositukset Tampereen innovaatiokeskittymän vahvistamiseksi 4

5 Globaalisti vetovoimainen innovaatiokeskittymä Vetovoimaisen keskittymän tunnusmerkistö ja tavoitteet: 1. Vahvasti verkottunut alueellisten innovaatiotoimijoiden yhteisö 2. Kansainvälisten toimijoiden (media, päättäjät, tutkimusyhteisö, yritysjohto) arvioima ja tunnistama, huippuosaamiseen perustuva profiili 3. Yritysten liiketoimintaa suoraa tukevat liiketoiminnan kehitysalustat ja tutkimusohjelmat 4. Kestävää kehitystä tukeva infrastruktuuri ja kansainvälisesti korkeatasoinen T&K-ympäristö ja koulutusjärjestelmä 5. Suorat yhteydet muihin globaalisti merkittäviin innovaatiokeskittymiin -> Vetää alueelle toimialojensa johtavia yrityksiä ja osaavaa henkilöstöä -> Synnyttää uusia kansainvälisesti kasvavia yrityksiä -> Lisää keskittymän alueen työpaikkoja ja verotuloja 5

6 Tampereen innovaatiokeskittymän yleiskuvaus 1. Alueellisen kehittämisen visio: + Alueelliset strategiat ja linjaukset ohjaamassa alueen innovaatiotoimintaa + Maankäytön ja elinkeinotoiminnan ohjaus yhdessä paikassa + Alueen elinkeinojen kehitysvastuu keskitetty yhteen paikkaan (Tredea) - Infrastruktuurihankkeiden prioriteeteista viestiminen ei vakuuta suurta yleisöä - Kampusalueiden toiminnallinen kehitys pysähtynyt (tai ainakin hiipunut) 2. Innovaatiotoiminnan lähtökohdat: + Huippututkimuksen ympäristöt mahdollistavat osaamiseen perustuvan kehityksen + Yrityskehitysympäristöjen kehittämisessä oikea dynaaminen ote + Avoin tiedonjakamisen kulttuuri ja toimintatavat (rinnakkaiset prosessit mahdollisia) - Kehityksen moottoreina hankkeet ja projektit, joiden ohjausvoima kuitenkin heikko - Yksityinen sektori osallistuu heikosti alueellisen innovaatiotoiminnan toteutukseen - Vahvat toimialakohtaiset ekosysteemit heikentyneet (poikkeus BioMediTech) 3. Innovaatiotoiminnan työnjako: + Kaikki keskeiset toimijat mukana (maakuntaliitto, kaupunki, yliopistot, VTT) ja mukana vuorovaikutusfoorumilla + Pirkanmaan liitossa yhteisen innovaatiotoiminnan johtaja luomassa tilannekuvaa - Innovaatiotoimijoiden välisiä suhteita ei kehitetä riittävän systemaattisesti - Yritysallianssit puuttuvat 6

7 Tampereen innovaatiokeskittymäprofiili

8 Elementtikohtaiset arviot (10 elementtiä) 8

9 Elementti 1: Toiminta- ja säädösympäristö 1. Toimintaympäristön tarjoamien mahdollisuuksien soveltava hyödyntäminen: + Maankäytön ja elinkeinotoiminnan ohjaus yhdessä paikassa + EU ja 6aika-ohjelmien hyväksikäyttö onnistunutta (INKA?) - OSKEn ja muiden hankkeiden jälkeinen koordinaatio haasteena 2. Innovaatiotoiminnan koordinointiin panostettu, mutta edelleen haasteita: + Vahva panostus alueellista koordinaatiota tukevaan toimintaan (mandaatti?) - Koordinoivia välittäjäorganisaatioita on aivan liikaa (ei yksityisen sektorin toimintamalleja ja/tai mittareita, virkamiesmäisyys hidasteena) - Innovaatiotoiminnan panostukset koostuvat pienistä puroista 3. Innovaatiohankkeiden kokonaisuus: + Julkiset tukimuodot ovat hyvin osaajien käytössä + Ennakkoluulottomia kokeiluja erilaisilla toimintamalleilla (Demola, Finnmedi, Mediapolis, BioMediTech, Innovation Camps, Sisämaasatama jne.) - Isot kokonaisuudet kuitenkin puuttuvat innovaatiokentältä (alustoja liikaa?) - Monet toimijat toteuttavat hyvin saman luonteisia hankkeita 4. Yksityisen sektorin osallistuminen innovaatiotoimintaan: + Osa toimialojensa johtavista yrityksistä on sitoutunut yhteiseen tekemiseen - Yritysintressien ohjaava vaikutus kuitenkin edelleen vähäinen - Hankkeet hajallaan yhteisvaikuttavuuden saavuttamiseksi 9

10 Elementti 2: Infrastruktuuri ja palvelurakenne 1. Infrastruktuuriratkaisut tukemaan tiiviimpää kaupunkirakennetta: + Perus- ja tutkimusinfrastruktuurit toimivat ja vastaavat tarkoitustaan + Innovaatiokeskittymät (Hervanta, Kauppi, Finlaysonin alue) kokoamassa innovaatiotoimintaa tunnistettaville alustoille (avoimuus?) - Kaupunkisuunnittelun ja innovaatiotoiminnan välinen yhteys osin puutteellista - Teknologiakeskustoiminnasta fokus hukassa, nykyisellään vain tilatarjontaa 2. Peruspalvelurakenne kunnossa, kehitettävää silti jäljellä: + Alkuvaiheen yritys- ja peruspalvelut löytyvät Tredeasta ja ELY-keskuksesta + Uusi tehdas yrittäjyyden keskuksena toimii hyvin (Demola, Protomo jne.) - Keskustan ulkopuolisten keskittymien palvelurakenne osin puutteellinen - Satunnaisia kohtaamisia mahdollistavat tilat harvalukuisia 3. Haasteena osaamisintensiiviset palvelut: - Teknologiansiirtoon tarvittavat palvelut eivät vastaa odotuksia - Palvelurakenne hajallaan ja osaajia liian harvassa (haetaan muualta) - Kansainvälisen tason palvelujen vähäisyys (linkkiydytty Helsinkiin) 10

11 Elementti 3: Koulutusjärjestelmä 1. Korkeakoulujen tarjoama perus- ja tutkijankoulutus hyvässä kunnossa: + Kilpailukykyiset opetusohjelmat, hyvät mahdollisuudet opiskella englanniksi + Laajasti ja kansainvälisesti verkottunutta yhteistyötä - Sidosryhmäyhteistyö kuitenkin vaatimatonta verrattuna mahdollisuuksiin 2. Oppimisympäristöt erinomaisessa kunnossa: + Yliopistot ja ammattikorkeakoulu aktiivisia tilakehittäjiä + Panostukset kehitysympäristöihin kaikkien strateginen valinta 3. Koulujärjestelmä vastaa hyvin alueen tarpeisiin: + Alueen kouluissa on mahdollista opiskella useilla vierailla kielillä + Aikuis- ja täydennyskoulutusrakenteet vastaavat hyvin käyttäjien tarpeita + Kasvavaa panostusta yrittäjyyden opetukseen ja tutkimukseen 4. Eri kouluttajien välinen synergia vielä liian vähäistä: - Miksi yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, toisen asteen, aikuiskoulutuksen ja täydennyskoulutuksen resursseja ei voisi yhdistää? - Kansainvälisten osaamis-/ opetusresurssien aktiivisempi hyväksikäyttö 11

12 Elementti 4: Tutkimus- ja kehitysympäristöt 1. Tutkimushenkilökunnan osaaminen ja T&K-infrastruktuurit hyvin kehittyneet: + Suuri määrä osaajia ja hyvin toimivia tutkimustiimejä + Kansainväliset arviot hyviä (mm. koneteknologiat, automaatio, opto-elektroniikka, biomeditech, ICT/mobiiliteknologiat/sensorit) - Rajapinnoilla tapahtuvaa tutkimusyhteistyötä vielä liian vähän (esim. digitaalisuus) 2. Yhteistoiminta-alustoja avattu osin sektoreiden väliselle yhteistyölle: + Aktiivista T&K-toimijoiden ja sektoreiden välistä yhteistyötä (vrt. BioMediTech) + SHOK yhteistyö toimivaa ja osaamisia yhdistävää (FIMECC, Cleen, Digile) + Ammattikorkeakoululla keskeinen rooli yritysten innovaatiotoiminnan tukemisessa - Korkeakoulut kilpailevat omilla agendoillaan, yhteistyökyky ei jalkaudu läpi koko organisaatioiden. Tilojen yhteiskäyttö vasta nupullaan. 3. TTY, VTT ja BioMediTech luomassa kriittistä massaa teknologiajohtajuuteen: + Kansainväliset tiimit keskiössä, verkostot täydentämässä paikallista osaamista + Yritysten tutkijaresurssit mukana yhteistyössä kärkialoilla - Rahoittajilla edelleen heikko kyky tukea innovaatioalustojen kehitystä 4. Tutkijoiden kyky ja halukkuus osallistua laajapohjaiseen innovaatioyhteistyöhön: - Tutkijoiden osaamisprofiilit eivät vastaa kaikilta osiltaan yritysten tarpeisiin - Tutkijat eivät koe tärkeäksi osallistua yhteisiin innovaatiohankkeisiin 12

13 Elementti 5: Klusteripotentiaali ja -ohjelmat 1. Vahva panostus temaattiseen klusteritoimintaan: + Kärkiklusterihankkeet ohjaamassa panostuksia ja yhteistoimintaa (vrt. OSKE) + Aktiivinen osallistuminen kansalliseen INKA-ohjelmaan (+ 6aika, + ITI, + HHT) 2. Panostukset sekä perinteisille että uusille aloille: + Huolehditaan vahvojen alojen uusiutumisesta ja kilpailukyvystä (älykoneet) + Opto-elektroniikan, mobiiliteknologioiden ja BioMediTechin nousu kv-tasolle - Panostukset uusiin klusteritoimintamalleihin kuitenkin vaatimattomia 3. Klusteriohjelmien kansainvälistyminen ei ole edennyt toivotulla tavalla: - Vierailuja tehty, mutta aito verkostoyhteistyö vielä kehittymässä - Ulkomaalaisten osallisuus ohjelmien suunnitteluun ja toteutukseen heikkoa 4. Klusteriohjelmien rajapinnat edelleen kehittymättömiä: - Yritysyhteistyön mallit hakevat edelleen muotoaan. Vaaditaan lisäpanostuksia - Klusteriohjelmat eivät edistä uusien yritysten sijoittumista Tampereelle - Ulkomaisten yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön panostettu liian vähän 13

14 Elementti 6: Yhteistoiminta-alustat 1. Yliopistojen ja VTT:n tutkimusympäristöt avoimeen käyttöön: + Strategiset kumppanuussopimukset tulossa yhteistoiminnan järjestämisen työkaluiksi + Kehityslaboratoriot ja pilottitehtaat avattavissa yhteiskäyttöön + BioMediTech mallina lääketieteen, teknologian ja digitaalisuuden yhdistämisestä + Uudet aloitteet kampusten sisäisten ja välisten yhteistoimintamallien kehittämiseksi - Säädökset (ja kilpailu) rajaavat kuitenkin edelleen aitoa yhteistoimintaa 2. Tampere Test / Living Lab toiminnassa yksi edelläkävijöistä: + Sisämaasatama, Laser Competence Center, ROVIR-keskus, Fastems (pros.tekn.) + Sähköautojen kansallinen testiympäristö Eveliina (Hervannassa) - Konela oli hyvin toimiva yritysvetoinen konsepti (mutta nyt tilat tyhjinä). Finnmedin toiminta rajautumassa kaupallistamisen tukeen. - Living Lab toiminnassa siirryttävä kuitenkin lähemmäs todellista elämää ja käyttäjää 3. Yhteisen tekemisen ympäristöt ja uudet toimintamallit: + Open Innovation malliin perustuvan TKI-toiminnan mahdollistava Uusi Tehdas + Suunnitelmissa Kampus Areena, johon yhdistettävissä monia alustoja ja malleja - Sektorien välisen T&K-toiminnan mahdollistavat alustat (vrt. Aallon Factoryt) kuitenkin puuttuvat - Onko alustoja jo liikaa / vai puuttuvatko toimivimmat? 4. Alustojen kansainvälisyyden taso ei vastaa tarpeita ja odotuksia: - Kansainvälisen asiakaskunnan määrä vähäinen - Alustoilla tapahtuva kehityksessä mukana vähän kansainvälisiä toimijoita 14

15 Elementti 7: Hautomoympäristöt ja -palvelut 1. Tarjolla yrityskehitystukea kaikkiin tarpeisiin: + Yhteistoimintaa on hahmotettu yrittäjyyskoulutuksen ja yrityskehitysalustojen kautta + Alueella annetaan yrittäjyyskoulutusta, josta yhteydet alustoille - Nykyiset toimijajoukot kuitenkin liian pieniä saavuttaakseen yksin kriittisen massan 2. Yrityskehitysalustat, -tilat ja peruspalvelurakenne: + Tiloja on käytössä riittävästi ja peruspalvelut erittäin hyvin tuotteistettuja (Demola, Protomo, Ensimetri, Suuntaamo, Gorilla Ventures) + Vaihtoehtoisia tiloja mm. Mediapoliksessa ja korkeakouluissa (Y-kampus, Y-Talli jne.) - Demolan malli ei tue T&K-prosesseja, jää osin kesken - Jatkossa harkittava yhteisen palvelurakenteen luomista eri toimipisteiden välille 3. Erittäin lupaava malli käynnistymässä yritysten kasvun tueksi: + Katapult uutena palveluna nopeaan kasvuun tähtääville yrityksille + Linkittää yrittäjät kansainvälisiin mentoreihin (gurut) ja rahoittajiin - Katapult ei kuitenkaan ratkaise suoraan kasvun rahoituksen haasteita - Kasvuyritysosaajia tarvitaan lisää Katapultin rinnalle 4. Tavoitteena palvelujen skaalautuvuus: + Demola on laajentunut ulkomaille (7-8 maata) - Onko eri toimijoiden mahdollista yhdistyä? Demola? Kampus Areena? 15

16 Elementti 8: Alkuvaiheen yritykset 1. Yrityskentällä lupaavaa liikehdintää: + Tampereella syntyy vuosittain yli 400 uutta yritystä + Uusia yrityksiä syntynyt rajapinnoille -> Internet-talouden kasvuyhtiöitä + Teknologia-alojen yritykset syntyvät spinn-offeina ja osaamisia yhdistelemällä - Tampereella yrittäjyyttä kuitenkin dissataan, arvostus vaatimatonta (sankarit?) - Liian suuri osa julkisista yrityspalveluista suunnattu isoille yrityksille (ketteryys?) 2. Uudet yritykset eivät kuitenkaan kasva toivotulla tavalla: + PK-yritysten toimintaympäristö toimiva, kustannustaso ja sitoutuminen kohdillaan - Yrittäjien kasvuhalukkuus hyvin vaatimatonta. Itsensä työllistäminen päätavoite. Toimintaa suunnitellaan aivan liian pienesti Kasvajien sankaritarinat puuttuvat. - PK-yrityksemme eivät osaa toimia kansainvälisesti 3. Haasteena saada pk-yritykset mukaan yhteisiin hankkeisiin: - Alueen pk-yritykset tekevät suhteellisen vähän T&K hankkeita - Ideoiden kaupallistaminen vaikeaa - PK-yritysten panos alueen elinvoimaisuuden kasvattamiseen jää heikoksi 16

17 Elementti 9: Kasvuyritykset 1. Muutamia kasvuyrityksiä, jotka esimerkillään voivat rohkaista muita: + Muutama potentiaalinen, nopea kasvaja: M-files, Vincit, Koja, Leanware, Solita + Nokia ICT miniekosysteemi loi pohjaa oikeanlaiselle kasvuasenteelle 2. Hyvää IPR:ää ja tekemistä paljon, mutta kasvupolut liian pitkiä: + Nuorkauppakamari aktiivinen kasvuyrittäjyystapahtumien isäntänä (Super Size) - Hyviä prototyyppejä ja IPR:ää syntyy paljon, mutta ei kaupallistu - Kasvuohjelmat eivät ole johtaneet yrityskokojen kasvuun (Katapult?) - Parhaat yritykset lähtevät muualle kasvun perässä 3. Kasvuyritykset heikosti mukana innovaatio-ohjelmissa: - T&K-into hyvin laimeaa ja osallistuminen yhteisille kehitysalustoille heikkoa - Jatkossa rakennettava kansalliset erityisohjelmat kasvun tukemiseksi HUOM: Kasvuyrityksien keissejä voisi käyttää seuraavien yrityssukupolvien kasvattamisessa/kouluttamisessa?! 17

18 Elementti 10: Ankkuriyritykset 1. Muutama aktiivinen ja osaava ankkuriyritys mukana yhteisessä toiminnassa: + Osa toimijoista panostaa koko innovaatiokeskittymän kehitykseen + Nokia, Cargotech, Valmet, Fastems hyödyntävät ekosysteemiä ja rakentavat alustoja (pilotointia, demonstraatioita) - Joiltakin toimialoilta puuttuvat ankkurit kokonaan (vrt. BioMediTech) - Mutta alueelle on saatava mukaan paljon enemmän ulkomaisia T&K-toimijoita 2. Suuri osa potentiaalisista ankkuriyrityksistä passiivisia T&K-yhteistyössään: + Osa alueen ankkureista on aktiivisesti mukana SHOK-ohjelmissa - T&K-hankkeet toteutetaan pääosin yritysten sisällä (tai kahdenvälisinä) - Ankkureiden innovaatiokeskittymätason panostukset vaatimattomia (kaksi ok) 3. Tiedonkulku ankkureiden ja julkisten innovaatiotoimijoiden välillä heikkoa: - Dialogia alueen julkisten päättäjien ja veturiyritysten välillä parannettava - Tutkimusryhmillä heikosti tietoa yritysten todellisista tarpeista - Onko Tampereella ankkuriosaamista? 4. Päätöksenteko tapahtuu osin seudun ulkopuolella: - Tytäryhtiö/haarakonttori-ilmiö siirtää osan päätöksenteosta alueen ulkopuolelle - Ulkomaisten yhtiöiden johto ei mukana innovaatiokeskittymän kehittämisessä -> Harkittava verkottumista alueen ulkopuolelle 18

19 Tampereen kotimaiset vertailuprofiilit Otaniemi Oulu Tampere 19

20 Vertailuprofiilien tulkinta (Tampere, Otaniemi, Oulu) 1. Tampereen panostukset innovaatiotoimintaan tuottaneet hyviä tuloksia - Tekemisen ytimessä ennakkoluulottomat kokeilut vaihtoehtoisilla toimintamalleilla - Valituilla osa-alueilla on pystytty saavuttamaan tarvittava kriittinen massa teknologiajohtajuuden ylläpitämiseen (työ jatkuu) - Alueella ylläpidetään innovaatiotoiminnan tilannekuvaa - Yrityskehitysympäristöjen kehitystyö on ollut tuloksellista ja saavuttaa kv. huipputasoa MUTTA 2. Vertailualueet vahvempia innovaatioalustojen käyttöönotossa - Avoimet yhteistoiminnan alustat kehityksen kärkinä ja aktiivisessa käytössä - Otaniemessä on käytössä esimerkillisiä yhteisen luomisen (co-creation) ympäristöjä, (Design Factory, Venture Garage), jotka luovat uutta yhteistoiminnan kulttuuria - Oulussa Innovaatioallianssi kokoaa toimijat yhteen suunnittelemaan ja toteuttamaan toimialoja kehittäviä tutkimus- ja kaupallistamishankkeita 3. Vertailualueet rakentavat johdonmukaisesti innovaatiokeskittymävahvuuksiaan - Otaniemessä julkisen profiilin rakentaminen perustuu lähes kokonaan osaamislähtöisen innovaatiotoiminnan valjastamiseen kasvun moottoriksi - Oulussa kaupunkisuunnittelun ytimeen on liitetty ajatus Innovaatiokaavasta, mikä auttaa kohdentamaan innovaatioinvestoinnit ja -toiminnan tulevaisuuden kasvualoille 20

21 Tampereen ulkomaiset vertailuprofiilit Anchors 90 Growth 70 SMEs 50 Start-ups Incubation 40 Environments Living 70 Labs / Test-Beds Cluster Policies 80 & Programs Research & Development 80 Activities Education (elementary 80 to university) Physical Infrastructure 80 and Service Structures 90 Sophia Antipolis, Ranska Anchor 80 s Growth 70 SMEs 70 Start-ups Incubation 70 Environments Living Labs / Test-Beds Cluster 60 Policies & Programs Research & Development 90 Activities Education (elementary 90 to university) Physical Infrastructure 80 and Service Structures National /Regional 80 Innovation Policy Cambridge, UK Tampere 21

22 Vertailuprofiilien tulkinta (Tampere, Sophia Antipolis, Cambridge) 1. Tampereen panostukset innovaatiotoimintaan tuottaneet hyviä tuloksia - Tekemisen ytimessä ennakkoluulottomat kokeilut vaihtoehtoisilla toimintamalleilla - Valituilla osa-alueilla on pystytty saavuttamaan tarvittava kriittinen massa teknologiajohtajuuden ylläpitämiseen (työ jatkuu) - Alueella ylläpidetään innovaatiotoiminnan tilannekuvaa - Yrityskehitysympäristöjen kehitystyö on ollut tuloksellista ja saavuttaa kv. huipputasoa MUTTA 2. Vertailualueet selkeästi vahvempia yksityisen sektorin sitouttamisessa - Ankkuriyritykset aidosti mukana koko ekosysteemin kehittämisessä - Sophiassa yksityisen sektorin intressit ohjaavat yhteisten teknologia-alustojen kehitystä ja innovaatiokeskittymää johdetaan yhteiseen visioon perustuen - Cambridgessä on luotu esimerkillisiä yrityskehitysympäristöjä, jotka luovat vahvan pohjan toimialakohtaisten miniekosysteemien kehitykselle 3. Vertailualueet rakentavat profiilinsa aidosti kansainvälisten hankkeiden varaan - Sophiassa toimii useita monikansallisia testaus- ja kehitysympäristöjä - Cambridgessä teknologiakonsultoinnin ammattilaiset palvelevat globaalia asiakaskuntaa sekä paikallisesti että kansainvälisissä verkostoissa - Molemmissa ympäristöissä toimii kymmeniä ulkomaisten yritysten T&K-yksiköitä, jotka täydentävät osaltaan keskittymän osaamisprofiilia 22

23 Tampereen SWOT Vahvuudet Innovaatiojohtajuusmalli luo pohjaa Tampereen kehitykselle Vahvat kärkialat (koneautomaatio, ICT/mobiilisuus ja Biomeditech) 2-3 vahvaa ankkuriyritystä Merkittävä panostus alueinfrastruktuurien kehitykseen Vahvat yliopistot, AMK ja VTT Innostavat yrityskehitysmallit Heikkoudet Yksityisen sektorin passiivinen asenne innovaatiotoimintaan Yritysallianssien puuttuminen Kampusalueiden toiminnallinen kehitys pysähtynyt Yhteistoimintaa koordinoivien yksiköiden suuri määrä (sekavuus) Kasvuyrittäjyyden vähäinen määrä Todellinen kansainvälisyyden taso? Mahdollisuudet Yliopistojen, AMK ja VTT osaajien ja osaamisen uudet yhdistelmät Internet-talouden kasvuyhtiöiden kehitys ja kasvu INKA-klustereiden nopea kehitys (älykaupunki ja uudistuva teollisuus) Yhteistyö kansainvälisten yritysten ja verkostokumppaneiden kanssa Opiskelijaresurssien vahva linkitys Tampereen kehitykseen Uhat Ankkuriyritysten lähtö Tampereelta Innovaatiojohtajuusmallin ohjausvaikutus katoaa Vahvat toimialakohtaiset ekosysteemit heikkenevät edelleen Innovaatiotoiminnan hankesalkun pirstaleisuus (heikko vaikuttavuus) Soveltavan tutkimuksen alustojen aliresurssointi jatkuu INKA vie kaiken huomion ja epäonnistuu 23

24 Toimenpidesuositukset innovaatiokeskittymän vahvistamiseksi 1. Yhteistoiminta: Innovaatiokeskittymän ohjaamisvastuun ja -mallin selkiyttäminen (mandaatti) Tampere tarina ohjaamaan tulevaisuuden yhteistä tavoitteellista tekemistä Yritysallianssien kehittäminen yhdessä yritystoimijoiden kanssa Koneautomaatio-, ICT- ja Biomeditech-alojen yhteistoimintamallien vahvistaminen Älykaupunki ja Uudistuva teollisuus teemat nostamaan TRE Internet-talouden veturiksi 2. Alustojen kehitys: Innovaatiokaava innovaatiokeskittyminen suunnittelun tueksi Kampusaluestrategiat osaksi yhteistoiminta-alustojen kehitystä Kohdennettu panostus kolmansien paikkojen luomiseen ja ylläpitoon Factory-toimintamallin soveltaminen tuotteiden/palvelujen kehitys- ja testausympäristönä Alustojen vahvistaminen kansainväliselle tasolle ja edistämään sijoittumista Tampereelle 3. Palvelukokonaisuuksien kehitys: Yrityskehitysohjelmien palvelujen jäsennys yhdeksi kokonaisuudeksi Rakennettava yhteydet kansallisiin ja globaaleihin yrityskehityspolkuihin (vrt. Slush) 4. Hankesalkun haltuunotto ja ohjaus: Päällekkäisyyksien karsinta (hankkeet ja hankeorganisaatiot) Hankekokojen kasvattaminen kriittisen massan saavuttamiseksi Kansainvälisen tason hankkeiden suunnittelu ja toteutus (aito verkottuminen) 24

25 Ehdotus jatkotoimenpiteiksi: Arviointi -> Tavoiteprofiili -> Toteutusmalli II: Tavoiteprofiilin määrittely I: Nykytila-arviointi Ankkurit Ankkurit Kasvuyritykset Pk-yritykset Hautomoympäristöt Testiympäristöt ja -alustat Strateginen Visio Kasvuyritykset Pk-yritykset Hautomoympäristöt Testiympäristöt ja -alustat Klusteriohjelmat III. Toimintasuunnitelma ja kehitysohjelmat Klusteriohjelmat T&K ympäristö T&K ympäristö Koulutus (perusopetuksesta yliopistoihin) Fyysiset ympäristö ja palvelurakenteet Koulutus (perusopetuksesta yliopistoihin) Fyysinen ympäristö ja palvelurakenteet Kansalliset ja alueelliset ohjelmat ja säädösympäristö Kansalliset ja alueelliset ohjelmat ja säädösympäristö 25

26 Maailman johtavien innovaatiokeskittymien arvioinnin ja kehittämisen luottopartneri Martti Launonen hallituksen pj, Hubconcepts Oy Jukka Viitanen toimitusjohtaja

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Antti Hautamäki (toim.) Tarmo Lemola (toim.) SITRAN RAPORTTEJA 39 Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Toim. Antti Hautamäki

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi Älykkäät ja kestävät Energiaratkaisut Smart and Sustainable Energy Solutions Sisältö TIIVISTELMÄ 1 Nykytila: Pohjoismaiden merkittävin

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen

Lisätiedot

HAKEMUS. Porin kaupunkiseutu innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmassa 2014-2020

HAKEMUS. Porin kaupunkiseutu innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmassa 2014-2020 HAKEMUS Porin kaupunkiseutu innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmassa 2014-2020 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Taustaa... 4 3. Alueen ominaispiirteet... 5 3.1 Alueellinen innovaatiojärjestelmä...

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 ESPOO 2015 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1. VTT:n kansainvälinen ja kansallinen vaikuttavuus... 4 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Raportti Metallien 3D-tulostus: Maisemaselvitys ja aktivointi

Raportti Metallien 3D-tulostus: Maisemaselvitys ja aktivointi Raportti Metallien 3D-tulostus: Maisemaselvitys ja aktivointi Tiivistelmä Metallien 3D-tulostus Pirkanmaalla - maisemaselvitys ja aktivointi oli monialainen selvityshanke, joka tuotti yrityksille ja organisaatioille

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä. Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi

Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä. Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 44/2010 antti pelkonen jari konttinen juha oksanen ville

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot