OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTOJEN ALUEELLISTAMINEN JYVÄSKYLÄÄN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTOJEN ALUEELLISTAMINEN JYVÄSKYLÄÄN"

Transkriptio

1 Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTOJEN ALUEELLISTAMINEN JYVÄSKYLÄÄN Esitämme, että opetushallituksen toimintoja tulisi alueellistaa Jyväskylään siten, että ensi vaiheessa nykyisin Jyväskylässä toimivaa koulutuksen arviointisihteeristöä vahvistettaisiin koulutuksen arviointikeskukseksi ja toisessa vaiheessa alueellistettaisiin myös muita opetushallituksen toimintoja, mm. varhaiskasvatukseen liittyen. Suurena yliopisto- ja koulutuskaupunkina Jyväskylä tarjoaa erityisesti kasvatustieteellisesti koulutettua työvoimaa opetushallituksen toimialaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen. Mittava ja laaja-alainen yliopistollinen opettajakoulutus luo perustan kestävälle ja kehittyvälle opetushallinnon asiantuntijuudelle Jyväskylässä, lisäksi koulutuksen kehittämiselle välttämätön arviointi-, tutkimus- ja tietojärjestelmäosaaminen keskittyy nykyisin vahvimmin Jyväskylään. Jyväskylässä oleva vahva koulutuksen tutkimuskeskittymä luo myös tieteellisen perustan arvioinnin kehittämiselle. Jyväskylän yliopiston yhteydessä toimiva PISA- tutkimus ja Keski-Suomessa toimiva liiketoimintaverkosto EduCluster vahvistavat opetushallituksen kansainvälistä ulottuvuutta. Jyväskylän seutu on asukkaan dynaamisesti kasvava kaupunkiseutu. Se lukeutuu Oulun ja Tampereen kanssa Suomen nopeimmin kasvaviin seutuihin. Vuoden 2009 alussa syntynyt asukkaan Uusi Jyväskylä on yksi Suomen vetovoimaisimmista kaupungeista ja haluttu asuinpaikka. Allekirjoittaneiden organisaatioiden edustajat haluavat tarjota parhaat mahdolliset edellytykset opetushallituksen toiminnalle Jyväskylässä sekä kaikki siirtymistä tukevat palvelut. Esitys perustuu Keski-Suomen maakuntahallituksen päätökseen esityksiksi maakunnan klustereita tukeviksi valtion alueellistamistoimiksi ( 116). Ohessa tarkemmat perustelut opetushallituksen toimintojen alueellistamisesta Jyväskylään sekä kuvaus Jyväskylästä toimintaympäristönä. Jyväskylässä 24. päivänä syyskuuta 2009 Markku Andersson kaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Anita Mikkonen maakuntajohtaja Keski-Suomen liitto 1

2 YKSILÖITY ESITYS KOULUTUKSEN KANSALLISEN ARVIOINNIN KESKITTÄMI- SEKSI JYVÄSKYLÄÄN OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTOJEN ALUEELLISTAMI- SESSA Keskittämistä perustellaan seuraavasti: a) Koulutuksen kansallisen arvioinnin keskittäminen Jyväskylään ratkaisisi monet nykyiset resurssi-, riippumattomuus- ja koordinaatio-ongelmat b) Arvioinnin ja opetussuunnitelman kehittämisen yhteys voitaisiin rakentaa huomattavasti nykyistä vaikuttavammaksi ja taloudellisimmin toteutuvaksi c) Oppimistulosten arviointi voitaisiin erottaa Opetushallituksesta riippumattomaksi toiminnaksi Jyväskylässä toimivan Koulutuksen arviointineuvoston yhteydessä, jolloin se palvelisi aidosti ulkoisena ja riippumattomana arviointiprosessina opetussuunnitelmien ja koulujen toiminnan kehittämistä d) Kansallisia oppimistuloksia koskeva tieto saadaan yhdistymään muuhun arviointitietoon (mm. resurssit, johtaminen, erityisopetus, kansainväliset arvioinnit), jota tuottaa pääasiassa Koulutuksen arviointineuvosto ja Koulutuksen tutkimuslaitos. Vahva tutkimuspohjainen asiantuntemus on suomalaisen koulutuksen arvioinnin ja opetuksen kehittämisen erityisvahvuus. Koulutuksen arvioinnin kokonaisvaltainen järjestäminen Suomessa on kuitenkin toteutunut epätyydyttävästi, koska arvioinnin kansallinen vastuuttaminen, koordinaatio ja laadunvarmennus toimivat puutteellisesti. Esim. oppimistulosten kansalliset seuranta-arvioinnit, jotka on vastuutettu Opetushallitukselle, nähdään ikään kuin annettuna hallinnollisena tehtävänä, ei muuhun arviointitoimintaan integroituna. Suomalainen arviointijärjestelmä on ankkuroitu vahvasti koulujen ja opettajien itsearvioinnille. Koulujen autonomiaa ja suomalaisten opettajien vahvaa professiota tukeva ja kehittävä arviointijärjestelmä on säilytettävä lähtökohtana menestyksekkääksi osoittautuneen suomalaisen perusopetuksen tulevaisuuden turvaamiselle. Selvitysmies (nykyinen Opetushallituksen pääjohtaja) Timo Lankinen esitti raportissaan Opetushallituksen asema, rooli ja tehtävät sekä koulutustoimialan ohjaus, että koulutuksen kansallisen arvioinnin koordinaation ja laadun kehittämisen tehostamiseksi perustettaisiin uusi virasto, Koulutuksen arviointikeskus, jonka toiminta kattaisi koko koulutusjärjestelmän arvioinnin. Raportissa esitetty näkemys, että arvioinnin uskottavuuden kannalta on tärkeää, että Koulutuksen arviointikeskus ei osallistu toiminnan ohjaukseen ja kehittämiseen, merkitsee käytännössä sitä, että arviointikeskukselle jäisi ensisijaisesti koulutuksen arviointia koordinoiva rooli, ja että yhtäällä opetussuunnitelman perusteiden valmistelu ja opetuksen kehittämistyö sekä toisaalla koulutuksen arviointi tulisi erottaa eri organisaatioiden tehtäväksi. Koulutuksen arvioinnin kokonaisvaltaisessa järjestämisessä on lähdettävä siitä, että oppimistulosten arviointia ei tule erottaa muusta arviointitoiminnasta. Arvioinnin vaikuttavuuden ja tehokkuuden kannalta on myös tärkeää, että kansalliset ja kansainväliset arvioinnit toteutetaan koordinoituna kokonaisuutena. Jyväskylässä toimivien Koulutuksen tutkimuslaitoksen ja Koulutuksen arviointineuvoston arviointisihteeristön käytettävissä on asiantuntijuus, joka puoltaa koulutuksen kansallisen arvioinnin kokonaisvaltaista keskittämistä Jyväskylään aitona Koulutuksen arviointikeskuksena. 2

3 TAUSTA Jyväskylä tarjoaa pitkät koulutukselliset perinteet omaavana, arvostettuna yliopisto- ja koulutuskaupunkina laaja-alaista ja osaavaa työvoimaa Opetushallitukselle sen erilaisiin tarpeisiin ja keskusviraston korkeatasoisen toiminnan kehittämiseen. Jyväskylän seutu luo myös innovatiivisen ja asiantuntevan toimintaympäristön Opetushallituksen verkottuneelle yhteistyölle eri koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa. Ajatus opetushallinnon keskusviraston toiminnan/toimintojen sijoittamisesta Jyväskylään on ollut esillä jo 1970-luvulta lähtien. JYVÄSKYLÄN TARJOAMAT KOULUTUS-, OHJAUS- JA TUTKIMUSPALVELUT Jyväskylän seudun asiantuntemus Opetushallituksen toimialaan kuuluvien tehtävien hoitamiseksi on kansallisesti ja kansainvälisesti arvioiden poikkeuksellisen hyvä. Tarvittava asiantuntijuuden uusintaminen voidaan rakentaa pääosin Keski-Suomen alueella jo olemassa olevan osaamisen ja koulutustarjonnan varaan. Jyväskylän yliopisto rakentuu 1863 käynnistyneen ensimmäisen suomenkielisen opettajaseminaarin perustalle. Maisteritutkintojen määrällä mitattuna yliopisto on maan toiseksi suurin. Jyväskylän yliopiston koulutus- ja tutkimusprofiili tukee vahvasti Opetushallituksen perustehtävien hoitamisessa edellytettyjä asiantuntijuustarpeita. Jyväskylässä toimeenpantava yliopistollinen opettajankoulutus erityisesti valtakunnan monipuolisin aineenopettajien koulutus (liikunnan ja terveystiedon opettajakoulutusta ainoastaan Jyväskylässä) läpäisee vahvasti kaikki yliopiston toimialat. Luonnontieteellisten ja humanististen alojen koulutustarjonta tukee monipuolisemmin kuin missään muussa yliopistossa kouluissa opetettavia oppiaineita. Useimmilla yliopiston ainelaitoksilla on kiinteät ja vakiintuneet yhteistyöverkot peruskoulutukseen ja toisen asteen oppilaitoksiin mm. erilaisten opetuksen kehittämishankkeiden avulla. Jyväskylän yliopistoon on sijoittunut myös maan suomalainen viittomakielen keskus, ja yliopisto tarjoaa ainoana yliopistona Suomessa viittomakielistä luokanopettajakoulutusta ja viittomakielen tulkkauspalvelua. Yliopistossa voi myös opiskella varhaiskasvatustiedettä ainoana varhaiskasvatuksen koulutusyksikkönä Suomessa. Varhaiskasvatus lukeutuu vahvuuksissa nouseviin aloihin. Kasvatustieteiden tiedekuntaan kuuluu opettajankoulutuslaitoksen ja kasvatustieteiden laitoksen lisäksi Rehtori-instituutti ja harjoittelukouluna toimiva Jyväskylän normaalikoulu. Maan ainoa Rehtori-instituutti tarjoaa oppilaitosjohtamisen koulutusta, tohtorikoulutusta ja tutkimusta kansallisesti ja kansainvälisesti. Lisäksi tiedekunnan yhteydessä on Lapset, nuoret ja kasvamisen ympäristöt -osaamiskeskittymä. Tänä vuonna on aloittanut toimintansa VOKES eli Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus: verkostomaisesti organisoitunut osaamiskeskittymä, jonka avulla hyödynnetään monipuolisesti ohjausalan paikallista, alueellista, valtakunnallista sekä kansainvälistä osaamista. Keskuksen toiminnan lähtökohtana ovat kansallisten ja kansainvälisten arviointitutkimusten tulokset, ja tavoitteena on tehostaa nuorten ja aikuisten ohjauspalveluja, parantaa ohjauspalvelujen saatavuutta ja vahvistaa ohjauspalvelujen kehittämistä tukevia järjestelmiä. Koulutuksen informaatio-ohjaukselle ja tietoperustaiselle kehittämiselle välttämätön arviointi-, tutkimus- ja tietojärjestelmäosaaminen on jo keskittynyt vahvimmin Jyväskylään. 3

4 Koulutustutkimuksen johtavaa tutkimuskeskittymää edustaa kaksi yliopiston erillislaitosta, jo 1968 perustettu valtakunnallinen Koulutuksen tutkimuslaitos (KTL) ja Koulutuksen arviointisihteeristö. Maan ainoana koulutuksen tutkimuslaitoksena KTL:llä on keskeinen rooli arvioinnin kehittämisessä, arvioinnin ja kehittämisen kansainvälisessä verkottumisessa ja tutkimusperustaisessa koulujen kehittämistyössä. KTL tutkii koko koulutusjärjestelmää varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen, aikuisten oppimiseen sekä koulutuksen ja työelämän suhteisiin. Tutkimuslaitos on erikoistunut laajoihin kansallisiin ja kansainvälisiin vertailututkimuksiin, joista tunnetuin on PISA. Keskeinen vahvuusalue on myös oppimistulosten, opetuskulttuurien ja koulutusjärjestelmien arviointi ja vertailu. Opetusministeriön yhteydessä toimiva Koulutuksen arviointineuvosto on koulutuksen ja oppimisen arvioinnin johtava ja riippumaton asiantuntija sekä koulutuksen laadun kehittäjä. Arviointineuvoston tavoitteina on hankkia ja analysoida tietoa valtakunnallisen koulutuspoliittisen päätöksenteon ja koulutuksen kehittämisen pohjaksi, hankkia ja analysoida tietoa koulutuksen paikallisen kehittämistyön ja päätöksenteon pohjaksi sekä tukea opiskelijoiden oppimista, opetustoimen henkilöstön työtä ja oppilaitosten kehittämistä. Koulutuksen arviointineuvoston toimintaa valmistelee ja toimeenpanee Jyväskylässä toimiva Koulutuksen arviointisihteeristö. Yliopiston omistama Oy UniServices Ltd on opetussektorin kansainväliseen konsultointiin erikoistunut yritys, joka tuotteistaa ja markkinoi Jyväskylän yliopiston asiantuntijuutta sekä tarjoaa kansainvälistä konsultointia. Vahvan tuen Jyväskylässä harjoitettavalle arviointitutkimuksen metodiselle kehitykselle tarjoaa toimintansa aloittanut Ihmistieteiden metodikeskus. Yliopiston erillislaitoksena Agora Center tarjoaa ihmislähtöisen näkökulman tietoyhteiskuntaa. Se on verkottunut tutkimusyksikkö innovatiivisille tietoyhteiskunnan sekä ihmislähtöisen tieto- ja viestintäteknologian tutkimushankkeille. Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) on monialainen korkeakoulu, joka tarjoaa korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen lisäksi täydennyskoulutusta, avoimia ammattikorkeakouluopintoja ja ammatillista opettajakoulutusta. JAMK on Suomen suosituimpia ammattikorkeakouluja, ja se nimettiin aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköksi vuosille Ammattikorkeakoulun profiili tukee laaja-alaisesti Opetushallituksen tehtävien hoitamisessa tarvittavaa asiantuntemusta erityisesti ammatilliseen koulutukseen liittyvissä tehtävissä. Ammatillista opettajankoulutusta on toimeenpantu Jyväskylässä jo luvulta lähtien ja kansainvälistä englanninkielistä opettajakoulutusta 1990-luvulta lähtien. Jyväskylän seudun perus- ja toisen asteen oppilaitokset ovat vaikuttaneet valtakunnallisesti tarkastellen pitkäjännitteisesti monipuolisena ja aktiivisena koulutuksen kehittämisympäristönä. Koulujen ja yliopiston synergian ansiosta Jyväskylän seudun peruskoulut ja lukiot sekä ammatilliset oppilaitokset ovat päässeet laajasti osallisiksi opetusalan viimeisimmästä tutkimustiedosta ja osaamisesta. Jyväskylässä on erityiskoulut vammautuneille, vaikeasti vammaisille sekä sairaalaopetusta tarvitseville. Muita erityiskouluja ovat valtion ylläpitämä näkövammaisten koulu ja Haukkarannan kuulovammaisten ja kielihäiriöisten opetus. Syyskuussa 2009 selvitysmies Erkki Merimaa esitti, että valtion erityiskoulut (8) yhdistettäisiin tulevaisuudessa yhdeksi hallinnolliseksi kokonaisuudeksi, valtion erityiskouluksi, jonka keskuspaikka on Jyväskylä. Jyväskylän koulutuskuntayhtymän asiantuntemus ja näytöt ammatillisen koulutuksen seudullisessa kehittämisessä (yritys- ja työelämäyhteistyö) on saavuttanut valtakunnallista arvostusta. 4

5 Jyväskylässä vaikuttava Niilo Mäki Instituutti on oppimisvaikeuksien monitieteisen tutkimuksen ja kehittämistyön yksikkö. Sen keskeisenä toiminta-ajatuksena on lasten ja nuorten oppimisesta syrjäytymisen ehkäiseminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lastentutkimusklinikka on Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän perheneuvolan yhdessä ylläpitämä yksikkö, joka on erikoistunut kouluikäisten lasten oppimisvaikeuksien tutkimiseen ja kuntouttamiseen. Jyväskylään on sijoitettu Lapsiasiavaltuutetun toimisto. JYVÄSKYLÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ Asuminen, vapaa-aika ja kulttuuri Jyväskylä on vetovoimainen asukkaan ( ) vetovoimainen ja dynaaminen kasvukeskus. Jyväskylän seudulla on runsas joukko eri kärkialojemme huippuosaajia ja seutu tarjoaa erinomaiset puitteet asumiseen ja viihtymiseen. Jyväskylän vahvuuksia ovat asumisen monipuolisuus ja innovatiivisuus, seutu tarjoaa asumisen kaikki vaihtoehdot omistusasumisesta vuokra-asumiseen. Jyväskylän seudun asunnosta noin puolet on kerrostaloissa, kolmannes omakotitaloissa ja loput rivitaloissa, myös vuokra-asuntoja on runsaasti. Rakentajille on Jyväskylän seudulla tarjolla runsaasti tontteja eri vaihtoehtoineen. Seudun taajamarakenne on kompakti, palvelut ovat lähellä, etäisyydet lyhyitä ja kulkuyhteydet ovat hyvät. Asuminen on kuitenkin väljää ja luonnonläheistä. Asuntojen hinnat ovat Jyväskylässä noin puolet Helsingin tasosta. Keskimääräiset neliövuokrat ovat viidenneksen Helsingin vastaavia alempia. Jyväskylässä on erittäin kattavat sisä- ja ulkoliikuntapalvelut. Kaupungissa on 87 sisäliikuntapaikkaa ja lisäksi laaja ja kattava kuntorataverkosto noin 222 kilometriä. Myös erityisryhmille löytyvät tasokkaat erityisliikuntapalvelut. Kaupungissa toimii lähes 200 liikunta- ja urheiluseuraa. Jyväskylän seudulla panostetaan myös liikuntatutkimukseen ja hyvinvointiteknologiaan. Jyväskylän seudun kulttuuritarjonta on monipuolinen ja runsas, Jyväskylän kaupunginteatteri tarjoaa monipuolisen ohjelmiston. Koulutuspalvelut ja varhaiskasvatus Jyväskylässä on tarjolla monipuoliset koulutuspalvelut peruskoulusta, lukiosta, keskiasteen ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun ja yliopistoon saakka. Jyväskylän yliopisto on maan neljänneksi suurin, arvostettu ja erittäin suosittu laajan koulutustarjontansa ansiosta. Yliopistossa ovat edustettuina luonnontieteet, informaatioteknologia, taloustieteet, yhteiskuntatieteet, humanistiset tieteet, kasvatustieteet sekä liikunta- ja terveystieteet. Monipuolinen koulutustarjonta takaa niin opetushallitukselle kuin seudun yrityksille osaavaa henkilökuntaa. Opiskelijoita on noin , jonka lisäksi aikuisopiskelijoita noin ja henkilökuntaa noin Yliopistossa suoritetaan vuosittain noin 130 tohtorin tutkintoa ja noin maisterin tutkintoa. 5

6 Jyväskylän ammattikorkeakoulu on Suomen toiseksi vetovoimaisin ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakoulussa on 850 vuosiopiskelijapaikkaa, lisäksi noin seudun asiantuntijaa hyödyntää ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuspalveluja vuosittain. Jyväskylän ammattiopisto tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen ammatilliseen koulutukseen; tekniikka ja liikenne, kauppa ja palvelut sekä hyvinvointi ja kulttuuri. Opiskelijoita ammattiopistossa on noin Jyväskylän aikuisopisto monialainen aikuiskouluttaja, keskeisimpänä alueenaan työelämään perustuvat näyttötutkinnot. Jyväskylän lukiotarjonta on monipuolinen. Jyväskylän lyseossa on tarjolla kansainvälinen IB- linja. Jyväskylässä käynnistyvän, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhdistävän, yhteistyömallin tavoitteena on tarjota nuorille entistä monipuolisemmat toisen asteen opiskelumahdollisuudet lukiokoulutuksen ja ammatillisen opetuksen erityispiirteitä unohtamatta. Peruskouluissa on tarjolla sekä ruotsin- että englanninkielistä perusopetusta. Kunnan tarjoamien opetuspalvelujen lisäksi Jyväskylässä toimivat yksityiset Rudolf Steiner- koulu sekä Kristillinen koulu. Varhaiskasvatuksen osalla Jyväskylän seutu muodostaa yhtenäisen yhdeksän kunnan muodostaman seudullisen päivähoidon palvelualueen: Hankasalmi, Jyväskylän kaupunki, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. Lisäksi Jyväskylässä toimii yli 20 yksityistä päiväkotia. Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatuksen yksikön monitieteinen lapsitutkimus ja koulutus takaavat omalta osaltaan laadukasta päivähoitoa. Jyväskylässä toimii myös englanninkielinen päiväkoti, myös ruotsinkielistä päivähoitoa on saatavilla. Saavutettavuus ja yhteydet Jyväskylästä on erittäin nopean kommunikoinnin mahdollistamat tietoliikenneyhteydet Helsinkiin, muualle Suomeen ja ulkomaille. Jyväskylästä pääsee junalla (Pendolino) Helsinkiin kolmessa tunnissa. Yhteyksiä on arkisin 11. Jyväskylä on saavutettavissa kansainvälisesti myös lentämällä; lento Helsinkiin kestää noin 40 minuuttia. Myös maanteitse Jyväskylä on hyvin saavutettavissa. Vt 4:n moottoritieosuus ulottuu Heinolan Lusiin ja Heinola-Vaajakoski (Jyväskylä) välin perusparantaminen valmistuu vuonna

KESKI-SUOMI. Viite: Alueellistamisen koordinaatioryhmän kirje 27.8.2007

KESKI-SUOMI. Viite: Alueellistamisen koordinaatioryhmän kirje 27.8.2007 1 projektipäällikkö Ilpo Takanen Dnro 130/40/2003 ylitarkastaja Minna Sneck Sisäasiainministeriö Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto 31.10.2007 PL 26 000023 Valtioneuvosto Viite: Alueellistamisen koordinaatioryhmän

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1 SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1. Yliopistokeskuksen toimintaympäristö..6 1.1. Arvioikaa yliopistokeskuksenne toimintaa

Lisätiedot

Koulutuksen arviointisuunnitelma vuosille 2012 2015. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:14

Koulutuksen arviointisuunnitelma vuosille 2012 2015. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:14 Koulutuksen arviointisuunnitelma vuosille 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:14 Koulutuksen arviointisuunnitelma vuosille 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:14

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ

LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ Dnro LAUSUNTO 6.11.2009 13/00/2009 Rikosseuraamusvirastolle LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ Rikosseuraamusvirasto on pyytänyt henkilöstöjärjestöiltä

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINNIN KONTEKSTIT JA KÄYTÄNNÖT

OPPIMISEN ARVIOINNIN KONTEKSTIT JA KÄYTÄNNÖT Anu Räisänen (toim.) OPPIMISEN ARVIOINNIN KONTEKSTIT JA KÄYTÄNNÖT Raportit ja selvitykset 2013:3 Koulutuksen seurantaraportit 2013:3 Anu Räisänen (toim.) OPPIMISEN ARVIOINNIN KONTEKSTIT JA KÄYTÄNNÖT Opetushallitus

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi

Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi Opetusministeriön asettamien selvitysmiesten Itä- ja Pohjois-Suomen kauppatieteiden yhteistyöverkostoja koskevan arviointi- ja selvitystyön loppuraportti

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Raportti alueellisista kuulemistilaisuuksista

Raportti alueellisista kuulemistilaisuuksista liite 3 b Kaivosviranomaistehtävien siirto Tukesiin Raportti alueellisista kuulemistilaisuuksista 31.8.2010 Net Effect Oy Petri Uusikylä Maarit Vuorela Eeva Terävä Elina Auri Sisältö 1 Yhteenveto... 3

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Strategia- ja vaikuttavuushanke (2014 2015)

Yhteiskuntatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Strategia- ja vaikuttavuushanke (2014 2015) Yhteiskuntatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Strategia- ja vaikuttavuushanke (2014 2015) Loppuraportti 5.3.2015 Sisällys 1) Johdanto... 3 2) Ruotsinkielisen

Lisätiedot

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 Sisältö Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Vantaan elinvoiman painopisteet... 6 2.1 Yrityspalveluiltaan ylivoimainen... 6 2.2 Edelläkävijä työllistämisessä...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI Arviointi 7/98 OPETUSHALLITUS 1998 Opetushallitus Graafinen suunnittelu ja taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-0271-2 ISSN 1238-4453 Yliopistopaino,

Lisätiedot

Vaasan seudun innovaatiostrategia

Vaasan seudun innovaatiostrategia Ilkka Raatikainen Vaasan seudun innovaatiostrategia Vaasa 2005 4 Vaasan seudun innovaatiostrategia on hyväksytty Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin hallituksessa 19.5.2005 Laatijan yhteystiedot: Taitto ja

Lisätiedot

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 Ulkoasu ja taitto: Hanna Söderström Kustantaja: Keuruun seudun aikuiset työelämään Koulutuksella on katetta -hanke, Kehittämisyhtiö KeuLink

Lisätiedot

2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus

2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Ab 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

Vihreiden koulutuspoliittinen ohjelma TASA-ARVOISIN KOULUTUS, OSAAVIN KANSA

Vihreiden koulutuspoliittinen ohjelma TASA-ARVOISIN KOULUTUS, OSAAVIN KANSA Vihreät De Gröna Vihreiden periaateohjelma 2012-2020: Koulutus tarjoaa välineitä osallistua yhteiskuntaan ja työelämään. Kaikilla on oikeus laadukkaaseen ja maksuttomaan koulutukseen perhetaustasta ja

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot