VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA

2 Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TAUSTATIEDOT Verkostosuunnitelma Tarveselvitys TARVE TAVOITTEET NYKYTILANTEEN KUVAUS Toimintojen nykytilanteen kuvaus Tilojen nykytilanteen kuvaus UUSI TOIMINNALLINEN MALLI Uuden toiminnallisen mallin kuvaus Tila- ja henkilöstömitoitus tilojen osalta Tilaohjelma ja kiinteä varustelu Käyttäjän erillishankinnat Vaihtoehtoiset ratkaisut KAAVALLINEN TILANNE Kaavallinen tilanne tonttikohtaisesti Vaihtoehtoiset rakennuspaikat MUUTOS- JA PERUSKORJAUS / OLEVAT TILAT Tekniset korjaustarpeet Vaihtoehtoisten toteutusratkaisujen tarpeet MUUTOKSESTA AIHEUTUVAT JÄRJESTELYT KUSTANNUKSET Investointi- ja rakennuskustannukset Perushankintojen kustannukset Liitännäispalveluiden kustannukset Käyttökustannukset Toiminnan tilapäisjärjestelyjen kustannukset HANKKEEN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU JA ETENEMINEN Aikataulu Hankkeen etenemiseen liittyvät häiriötekijät HANKETYÖRYHMÄN ESITYS LIITTEET... 17

3 Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 3 VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN HANKESUUNNITELMA 1. JOHDANTO Kaupunginjohtaja nimesi päätöksellään hankesuunnittelutyöryhmän Vaalijan laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten asumisen ja päivätoiminnan hankesuunnitelman laatimista varten. Tavoitteena on tuottaa Vaalijalassa asuvien kuopiolaisten asukkaiden palvelut jatkossa Kuopiossa. Suunnittelun taustalla on jo edellisen hallituksen päätös kehitysvammaisten laitoshoidon purkamisesta vuoteen 2020 mennessä. Kehitysvammaisia lapsia ei valtioneuvoston päätöksen mukaan sijoiteta laitokseen enää vuoden 2015 jälkeen. ssa on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja asumispalvelujen sekä työ- ja päivätoimintojen järjestämiselle Kuopiossa ja vertailtu vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta, aikataulutusta, kustannusvaikutuksia ja rahoitusvaihtoehtoja. Työryhmään ovat kuuluneet: Kauko Pursiainen, vammaispalvelupäällikkö, pj saakka Eija Väisänen, palveluesimies, Vammaispalvelut Tapio Immonen, palvelukodin johtaja Maija Kantele, lääkäri Mikko Lankinen, va. tilahallintapäällikkö Liisa Kaksonen, kaupunginarkkitehti, Tilakeskus, pj alkaen Petri Koponen, asiakkuuspäällikkö, Tilakeskus Työryhmän sihteerinä on toiminut terveyskeskusavustaja Merja Niiranen. 2. TAUSTATIEDOT 2.1 Verkostosuunnitelma Perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvityksen 1. osa, asumispalvelut ja sairaalapalvelut, valmistui elokuussa Selvitys on laadittu perusturvan ja terveydenhuollon pitkän tähtäimen kehittämisen tueksi. Raportissa hahmotetaan vuoden 2030 asumispalveluiden paikkamäärätarpeita, palveluiden järjestämistapoja, palveluiden sijaintia ja tilallisia perusteluja sekä asuntojen että palvelukeskusten osalta. Selvityksessä tarkastellaan omana kokonaisuutenaan kehitysvammaisten ja vammaisten asumispalveluja, jotka ovat Kuopion kaupungin (perusturvan) järjestämisvastuulla. Erityisryhmien osalta asumispalvelut pyritään järjestämään oman kotikunnan alueella ja painopistettä siirretään kohti kevyempiä asumispalveluiden muotoja.

4 Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku Tarveselvitys Kuopion perusturva ja terveyslautakunta on hyväksynyt tarveselvityksen, jossa selvitettiin Vaalijalan laitoshoidossa olevien kuopiolaisten kehitysvammaisten henkilöiden asumisen sekä työ- ja päivätoiminnan järjestämistä Kuopiossa. Kuopiolaisia kehitysvammaisia on Vaalijalan laitoshoidossa tällä hetkellä 32. Tarveselvityksessä todettiin Vaalijalan laitosasumisen piirissä olevan 9 erilaista asukasryhmää, joiden tarpeet vaikuttavat järjestettävään asumispalveluun merkittävästi. Tarveselvityksessä esitettiin, että Kuopion uusi toimintamalli kehitysvammaisten henkilöiden laitoshoidon purkamiseksi on hajautettu malli. Tämä tarkoittaa määrällisesti kolmen palvelukodin tarvetta (a 15 paikkaa) ja näissä palvelukodeissa tarjottavia palveluja yhdeksälle erityisryhmälle. Kaupunki on toimijana laitoshoidon purkamisessa 30 asiakkaan palveluissa, mukaan lukien tilapäispaikat, ja yksityinen taho 15 asiakkaan palveluissa. Aikataulutavoitteena on, että kuopiolaisten kehitysvammaisten laitoshoito voidaan lopettaa Vaalijalasta vuosien aikana. Erillinen liite 9: Tarveselvitys, Vaalijalan laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten asumisen sekä työ- ja päivätoiminnan järjestäminen, TARVE Valtioneuvosto teki vuonna 2010 periaatepäätöksen kehitysvammaisten asumisohjelmasta. Ohjelman tavoite on mahdollistaa sekä laitoksista että lapsuudenkodista muuttaville kehitysvammaiselle yksilöllinen asuminen. Vuoden 2012 marraskuussa hallitus hyväksyi periaatepäätöksen, jonka mukaan jokaisella kehitysvammaisella ihmisellä on oikeus asua samoin kuin muutkin kuntalaiset ja saada tarvitsemansa palvelut. Periaatepäätös ohjaa kuntia lakkauttamaan vammaisten ihmisten laitoshoito ja kehittämään asumista ja asumisen tukemiseksi tarvittavia palveluja. Tavoitteena on, että vuoden 2020 jälkeen kukaan vammainen henkilö ei asu laitoksessa. Perustan tälle luovat Suomen perustuslaki ja YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva yleissopimus. Tarveselvityksen linjauksen pohjalta kehitysvammaisten laitoshoidon purkaminen toteutetaan Kuopiossa hajautetun mallin mukaisesti. Tämä tarkoittaa kolmea palvelukotia (a 15 paikkaa) ja näissä palvelukodeissa tarjottavia palveluja yhdeksälle erityisryhmälle. Kuopio toteuttaa itse kaksi palvelukotia, toinen hoidollisille lapsille ja toinen psykiatrista tukea tarvitseville aikuisille. Erillisratkaisuna on järjestettävä vielä asuminen neljälle nuorelle, jotka ovat sairaalabakteeri MRSA -kantajia. Hankesuunnittelun aikana Kuopion kaupunki on käynyt neuvottelun Vaalijalan kuntayhtymän kanssa palvelukotihankkeen toteuttamisesta Kuopiossa. Vaalijalan toteuttama palvelukoti suunnataan laitoksessa nyt asuville haasteellisesti

5 Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 5 käyttäytyville autistiasiakkaille ja aistimonivammaisille asiakkaille sekä psyykkisesti oireileville nuorille. Kuopion kaupungin tehtävänä on järjestää palvelukotien asukkaille työ- ja päivätoiminta, eritysopetus ja terapiapalvelut (fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia yms. asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaista toimintaa ) Hankesuunnittelun aikana on tullut esille myös tarve tehdä yhteistyötä lastensuojelun kanssa uudenlaisten toimintamuotojen organisoimiseksi. Monilla kehitysvammaisilla asiakkailla on vastaavia palveluntarpeita kuin lastensuojelun asiakkailla (mm. psykiatrinen hoito). Lisäksi lastensuojelun tarpeessa olevilla erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla on monesti tarvetta Vaalijalan laitosasumiseen. Myös näissä tapauksissa on jatkossa katsottava pystyykö Alavan palvelukoti toimimaan osaamisensa puolesta näiden lasten sijoituspaikkana. Hankesuunnittelun aikana päivähoidon johtaja on esittänyt yhteistyötoiveen erityistä tukea tarvitsevien lasten päivähoidon sijoittumisesta lähelle Alavan palvelukodin tiloja. Hankesuunnittelussa on otettu huomioon yhteistyö päivähoidon kanssa siten, että jatkossa selvitetään tilaratkaisua päivähoidon tarpeisiin samasta rakennuskokonaisuudesta. Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten päivähoito vaatii hoidollista toimintakulttuuria ja tiloja. Yhteistyö lähellä olevan vaikeasti kehitysvammaisten palvelukodin kanssa tuo toimintavarmuutta päivähoidon henkilökunnalle. Myös Alavan palvelukodissa olevat päivähoitoa tarvitsevat lapset voivat saada päivähoitopaikan tässä tapauksessa läheltä kotiaan. 4. TAVOITTEET Tavoitteena on tuottaa Vaalijalassa asuvien asukkaiden kuopiolaisten palvelut jatkossa kotikunnassa. Hankkeen ydintavoitteena on taata asukkaille mahdollisuus asua Kuopiossa niin, että heidän palveluntarpeensa ja yhteiskunnallinen osallistumisensa pystytään huomioimaan (työ, kulttuuri, vapaa-aika). Palveluilla tuetaan asiakkaan arjessa selviytymistä sekä itsemääräämisoikeuden toteutumista. Tavoitteena on, että asiakas selviytyy tarvitsemansa tuen avulla päivittäisessä elämässään mahdollisimman itsenäisesti. Palvelut toteutetaan kuntouttavalla työotteella, jolloin pyrkimyksenä on yhtäältä asiakkaan toiminnallisten valmiuksien kehittäminen ja toisaalta niiden ylläpitäminen. Asiakkaan erityiset tarpeet luovat kuntoutukselle raamit, joiden sisällä pyritään toimimaan mahdollisimman hyvin. Vaalijalassa asuvien kuopiolaisten kehitysvammaisten tarvitsemat ammatilliset koulutustarpeet tulisi jatkossa toteuttaa kotikunnassa, mikä on asukaslähtöistä ja vähentää kuljetustarpeita. Erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelukoti Lasten tarvitsema tuki on psykiatrista, neuropsykiatrista ja psykososiaalista. Usein myös perheet tarvitsevat tukea kasvatustehtävässään. Tavoitteena on lapsen kasvua edistävien tekijöiden lisääminen hänen ja hänen ympäristönsä vuorovaikutuksessa. Palvelukodissa tulee olla mahdollisuus myös lyhytaikaiseen kuntoutukseen.

6 Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 6 Kuntoutuksen tavoitteena on luoda lapselle kasvua ja kehitystä tukeva ympäristö sekä tukea lapsen sosiaalisten vuorovaikutustaitojen ja arkielämän taitojen kehittymistä. Kuntoutuksen kautta tuetaan myös lapsen oppivelvollisuuden suorittamista hänen erityiset tuentarpeensa huomioiden. Kasvatuksellisen kuntoutuksen kautta lisätään toivottuja käyttäytymismalleja sekä vähennetään mm. impulsiivisuudesta ja toiminnanohjauksen puutteista johtuvia vaikeuksia. Psykiatrista tukea tarvitsevien aikuisten palvelukoti Tavoitteena on asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja suotuisien toimintamallien edistäminen elämässä. Kuntoutuksen lähtökohtana ovat asiakkaiden voimavarat ja vahvuudet. Asiakkaiden päiväohjelma rakennetaan yksilöllisesti hyvinvointia tukevaksi ja edistäväksi. Autistien ja aistimonivammaisten palvelukoti Tavoitteena on luoda nuorelle tai aikuiselle kasvua ja kehitystä tukeva ympäristö sekä tukea sosiaalisten vuorovaikutustaitojen ja arkielämän taitojen kehittymistä. Kasvatuksellisen kuntoutuksen avulla lisätään toivottuja käyttäytymismalleja sekä vähennetään mm. impulsiivisuudesta ja toiminnanohjauksen puutteista johtuvia vaikeuksia. Psyykkisesti oireilevien nuorten palvelukoti Kuntoutumista tukevan työskentelyn lähtökohtana ovat nuorten voimavarat ja vahvuudet. Jokaisen nuoren erityistarpeet ja henkilöhistoria huomioidaan asiakaskohtaisesti. Erityisesti nuorten seksuaalista kehitystä pyritään ohjaamaan suotuisaan suuntaan. Aikuisten luoma turvallisuus on erityisen tärkeää. 5. NYKYTILANTEEN KUVAUS 5.1 Toimintojen nykytilanteen kuvaus Vaalijalan kuntayhtymässä on tällä hetkellä laitoshoidossa 32 kuopiolaista kehitysvammaista nilsiäläiset ja maaninkalaiset mukaan lukien. Lisäksi kuopiolaisia asuu Vaalijalan avohuollon asumisyksiköissä yhteensä 23. Asiakkaiden laitoshoito, työ- ja päivätoiminta, erityisopetus ja terapiapalvelut järjestetään tällä hetkellä Vaalijalan kuntoutuskeskuksessa. Vaalijalan laitoshoito maksoi Kuopiolle vuonna 2014 yhteensä euroa, josta pysyvän laitoshoidon osuus oli Tilapäinen laitoshoito maksoi ja omaishoidon lomatoiminta Vaalijala on tähän mennessä tarjonnut asiakkailleen palveluita hyvin kokonaisvaltaisesti eri elämänvaiheet huomioiden. Henkilökuntaan kuuluu runsaasti muun muassa ohjaajia, lähihoitajia, sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä, lääkäreitä, psykologeja, psykiatreja, puheterapeutteja, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, sekä seksuaaliterapeutti ja taideterapeutti. Tämä on huomioitava uusien, omana toimintana toteutettavien palvelukotien perustamisen yhteydessä.

7 Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 7 Vaalijalassa toimii myös peruskoulu ja tuen tarpeiden mukaan räätälöityjä jatkoopintolinjoja, joten Kuopiossa on huomioitava myös opetushenkilökunnan tarve. 5.2 Tilojen nykytilanteen kuvaus Nykyisin Vaalijalan kuntayhtymä järjestää toiminnan omissa tiloissaan Vaalijalan kuntoutuskeskuksessa. 6. UUSI TOIMINNALLINEN MALLI Kuopion kaupunki toteuttaa kehitysvammaisten henkilöiden laitosasumisen purkamisen ja asumisen järjestämisen kodinomaisesti valtioneuvoston linjauksen mukaisesti. Toiminta järjestetään pääosin omana tuotantona (2 palvelukotia + työ- ja päivätoiminta). Laitoskuntoutuspalveluja Kuopion kaupunki hankkii myös jatkossa ostopalveluna. Vaalijalassa olevien kuopiolaisten autistien ja aistimonivammaisten osalta on tarveselvityksen esityksen mukaisesti päädytty ratkaisuun, jossa Vaalijalan kuntayhtymä toteuttaa ko. asiakasryhmää varten palvelukodin Kuopioon ja järjestää asumiseen liittyvät palvelut. Perusturva- la terveyslautakunta on kokouksessaan päättänyt, että se puoltaa Vaalijalan kuntayhtymän palvelukotihanketta Kuopioon ja antaa puoltavan lausunnon ARA:lle ja Vaalijalan kuntayhtymälle. Liite 3: Perusturva- ja terveyslautakunta Kehitysvammaisten henkilöiden laitoshuollon purkaminen Kuopiossa / Lausunto Vaalijalan kuntayhtymän palvelukotihankkeesta Kuopiossa Kuopion kaupunki kehittää omia palvelujaan siten, että palveluihin saadaan sujuvat palvelupolut. Tavoitteena on edistää asiakkaiden osallisuutta ja selkeyttää palvelujen saatavuutta. Kuopio pyrkii edistämään kehitysvammahuollon vahvan osaamisen kehittymistä sosiaali- ja terveydenhuollossa koulutuksen kautta. Vaalijalan laitoshoidossa olevien asiakkaiden siirtyminen Kuopion kaupunkiin tuo lisäarvoa asiakkaan palveluun. Asiakkaat ovat lähellä omia vanhempiaan, läheisiään ja sukulaisiaan sekä ystäviään. Aiemmin laitoshoidossa olevat asiakkaat ovat nyt yhdenvertaisia kaupunkilaisia ja hyötyvät sekä käyttävät Kuopion kaupungin palveluita. Hankkeen toteutumisen myötä myös intervalliasumisen tarve pystytään toteuttamaan Kuopiossa. Asiakkaina ovat pitkäaikaista asumispalvelua ja päivätoimintaa tarvitsevat kehitysvammaiset asiakkaat. Asiakkaiden tunnuspiirteinä ovat haasteellinen käyttäytyminen ja vahva psyykkisen tuen tarve asumisessa ja päivätoiminnassa. Haasteellinen käyttäytyminen vaatii erittäin strukturoidun asuinympäristön ja vahvan ohjauksen (päiväjärjestyksen) niin asumisessa kuin päivätoiminnassa. Osa asiakkaista on hyvin vaikeavammaisia ja osa syvästi ja vaikeasti kehitysvammaisia henkilöitä. Heidän hoito- ja huolenpitonsa edellyttää erittäin vaativaa ja vahvasti resursoitua asumispalvelua ja päivätoimintaa (osa MRSAkantajia). Osittain asumispalvelujen järjestäminen on verrattavissa sairaalahoitoon ja osa asiakkaista käy päivätoiminnassa oman toimintakykynsä ja jaksamisensa

8 Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 8 puitteissa. Päivätoiminta on asiakkaan toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa sekä selkeyttää asiakkaan päivärytmiä. Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasprofiililla olevan asiakkaan päivätoiminta vaatii lähes yksi yhteen ohjausta, jotta asiakas voi toimia ryhmässä. Perinteisen palveluluokituksen mukaan kysymys on täysin autettavista asiakkaista. Vammaispalvelujen tuottavuusohjelmassa on luokiteltu vammaispalvelujen asiakkaat osallistumisen kautta 1. Itsenäisesti osallistuvat asiakkaat (20-25 asiakasta per ohjaaja), 2. Ohjatusti osallistuvat asiakkaat (10 asiakasta per ohjaaja), 3. Autetusti osallistuvat asiakkaat (viisi (5) asiakasta per ohjaaja), 4. Täysin autetusti osallistuvat asiakkaat (yksi asiakas per ohjaaja/avustaja). Vaikeasti kehitysvammaiset ja haasteellisesti käyttäytyvät asiakkaat tarvitsevat erilaisia tukipalveluja ja moniammatillista osaamista mm. lääkäri-, psykologi-, fysioterapiapalveluja sekä monipuolista päivätoimintaa. Jatkossa asiakas saa kotikunnasta vastaavat palvelut kuin laitoshoidosta. Henkilöstön rekrytointi ja osaaminen vastaavat erityisryhmän asiakkaiden tarpeisiin ja haasteisiin sekä perushoitoon, joka on vaativaa. Verkostoyhteistyötä tehdään moniammatillisen tiimin kanssa ja asiakkaat ja henkilöstö toimivat yhteisökasvatuksen periaatteiden mukaan, joten yhteisö on tilojen, toimintojen ja ilmapiirin osalta terapeuttinen yhteisö. Yhteisön arvot korostuvat toiminnassa, joten turvallisuus, arvostus ja kunnioitus sekä avoin vuorovaikutus ovat yhteisöllisesti toimivissa yksiköissä vahvasti näkyvissä. Laitoshoidosta muuttaville asiakkaille järjestetään muuttovalmennus, jonka aikana asiakkaan palvelusuunnitelma, yksilökeskeinen suunnitelma sekä toimintakykyarviointi tehdään asiakaskohtaisesti (ks. kohta 9). Näiden suunnitelmien pohjalta asiakas saa hänen tarpeitaan vastaavaa asumis- ja päivätoimintapalvelua omassa kunnassa. Asiakkaan yksilöllinen viikko-ohjelma, asiakaskertomus ja asiakkaan toimintakyvyn tukeminen, seuranta ja arviointi mahdollistavat arvojen toteutumisen laitoshoidosta muuttamisen jälkeenkin. Hankkeen yhteydessä on mahdollista ratkaista myös muussa ostopalvelussa olevien kehitysvammaisten lasten ja nuorten asumispalvelu samaan palvelukotirakenteeseen Alavan palvelukodin toiseen 8-paikkaiseen siipeen. 6.1 Uuden toiminnallisen mallin kuvaus Asuminen Vaalijalassa asuvat kuopiolaiset ovat varsin heterogeeninen ryhmä. Yksilöllisten tarpeiden perusteella asiakkaat on mahdollista ryhmitellä palvelukodeissa esimerkiksi neljän asukkaan asumisryhmiin esimerkiksi ikänsä perusteella. Pienryhmien välillä tulee olla vuorovaikutusta, koska Vaalijalan asukkaat tarvitsevat monipuolista tukea - esimerkiksi autistiset asukkaat eivät ole pelkästään autistisiksi katsottavia, vaan etenkin psykiatrinen ja jossain määrin myös hoidollinen tuki on useimpien kohdalla tarpeellista. 1. Autististen aikuisten palvelukoti 10 asiakkaalle kolme ryhmää (Sipulikatu, ostopalvelu)

9 Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 9 2. Aikuisten psyykkisesti oireilevien nuorten palvelukoti 5 asiakkaalle yksi ryhmä (Sipulikatu, ostopalvelu) 3. Lasten palvelukoti 8 asiakkaalle kaksi ryhmää (Alava) 4. Haasteellisesti käyttäytyvien miesten palvelukoti 15 asiakkaalle - neljä ryhmää (Leväsen Kivelä) Ostopalveluna järjestettävän palvelukodin sisällön kuvaus (Sipulikatu) Kuopioon rakennettava Sipulin palvelukoti toteutetaan ARA-rahoituksella. ARA:n ohjeistuksen mukaisesti 15 asukkaan asumisyksikköä ei saa rakentaa saman katon alle, koska rakentamista halutaan suunnata pientalomaisiin ratkaisuihin. Aran linjaukset vaikuttavat hankkeen rakennuskustannuksiin. Sipulin palvelukotiin tulevat asunnot rakennetaan autistisille henkilöille ja nuorille aikuisille, psyykkisesti oireileville henkilöille. Autistisia henkilöitä Sipuliin muuttaa kymmenen ja he jakaantuvaan kolmeen soluun, joissa asukkaita on 4, 3 ja 3 asukasta/solu. Psyykkisesti oireileville viidelle henkilölle tulee oma solu. Lisäksi Sipulin palvelukotiin tarvitaan muunneltava aistihuone, jota kaikki asukkaat voivat hyödyntää. Asukkaiden valinta Sipulin palvelukotiin tapahtuu kohdennetun haun kautta. Vaalijalan kuntoutuskeskuksesta muuttaville kuopiolaisille henkilöille järjestetään kuntoutuskokous, jossa asumisjärjestelyistä keskustellaan ja sovitaan tarkemmin. Kuopion kaupunki järjestää Sipulin palvelukodin asukkaille soveltuvan päivätoiminnan tilojen ja päivätoiminnan sisällöstä vastaavan henkilöstön osalta. Autististen henkilöiden päivätoiminta on tarkoituksenmukaista järjestää lähelle palvelukotia. Päivätoiminnan henkilökuntaa rekrytoitaessa otetaan huomioon asiakasryhmän asettamat erityistarpeet ja järjestetään tarvittavaa koulutusta. Sipulin palvelukodin henkilöstö avustaa palvelukodin asukkaita päivätoiminnassa. Tällä menettelyllä mahdollistuu henkilöstön tehokas käyttö ja varmistetaan joustava yhteistyö. Tutustuminen päivätoimintaan osallistuviin asiakkaisiin aloitetaan muuttovalmennuksen yhteydessä. Kehitysvammahuollon erityisosaamista vaativat palvelut järjestetään Sipulin asukkaille ensisijaisesti Kuopion erityisneuvolan kautta. Kuopion erityisneuvola ja Vaalijalan Pohjois-Savon poliklinikka tekevät yhteistyötä tarvittaessa. Vaalijalan kuntoutuskeskuksesta Sipulin palvelukotiin muuttavien henkilöiden muuttovalmennus toteutuu Vaalijalassa. Valmennuksesta ei tule Kuopion kaupungille erillisiä kustannuksia. Valmennukseen osallistuvat myös omaiset sekä päivätoiminnan henkilöstöä Kuopion kaupungilta. Valmennus alkaa alustavan suunnitelman mukaan alkuvuodesta Päivätoiminta 1. Autististen asiakkaiden 10 -paikkainen toimintakeskus Päivätoiminnan järjestäminen autistisille asiakkaille tapahtuu Kuopion kaupungin ja Vaalijalan Sipulikadun palvelukodin yhteistoimintana lähellä Sipulikadun palvelukotia. Sopivien tilojen kartoitus on käynnissä.

10 10 Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku Nuoret psykososiaalisesti oireilevat asiakkaat ovat jatko-opinnoissa, työ- tai päivätoiminnassa tai tuetussa työssä. Tarvittaessa asiakkaalla on henkilökohtainen avustaja tukemassa elämänhallintaa. 2. Kivelän toimintakeskus Haasteellisesti käyttäytyvien miesten päivätoiminta järjestetään Kivelän toimintakeskuksessa, joka rakennetaan Kivelän palvelukodin muutostöiden yhteydessä Kivelän alakertaan. Päivätoiminnan tilat suunnitellaan noin 30 asiakkaalle. Suunnittelussa huomioidaan myös haasteellisesti käyttäytyvien miesten ns. ulkotyöryhmä, joka voi toimia Kivelän pihapiirissä. 3. Lapset Lasten yksikkö sijoittuu Alavan alueelle rakennukseen A1. Asuintilojen yhteydessä on yhteistilat vapaa-ajan toimintaan. Hankkeen suunnittelussa on huomioitu perus- ja erityisopetuksen tarve. Alavan korttelissa toimii Alavan koulu, joka on Kuopion kaupungin sairaalakoulu. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset tarpeet lapsen sairaus, psyykkinen tila, vointi, oppimisvaikeudet ja hoitoon liittyvät toimenpiteet. Toiminnallisen mallin kuvaus on hankesuunnitelman liitteenä Tila- ja henkilöstömitoitus tilojen osalta Palvelukodeissa jokaisen asukkaan asuinhuoneen yhteydessä on oma wc-suihkutila. Mitoitus Kivelässä on n. 23 m² (sisältää asuinhuoneen + wc-suihkutilan) ja Alavassa n. 20 m². Asuinhuoneet on ryhmitelty soluiksi, joissa on 4-5 asukasta / ryhmä. Asuinhuoneiden lisäksi soluun kuuluu yhteisiä tiloja ruokailuun ja oleskeluun. Kivelässä asukkaiden käytössä olevat saunatilat ja harrastetilat sijaitsevat rakennuksen alakerrassa. Rakennuksessa on myös yhteisin tilaisuuksiin soveltuva iso ruokasali, jossa voidaan järjestää juhlia yms. tilaisuuksia. Alavassa lasten yksikön yhteydessä on asuin ja oleskelutilojen lisäksi saunaosasto sekä tilat fysioterapialle, lääkärin vastaanotolle ja erillinen tila hiljentymiselle ja rauhoittumiselle. Kivelän toimintakeskus on n. 30 asiakkaalle tarkoitettu päivätoimintapaikka, jonka mitoituksessa on huomioitu myös Menninkäisen hoitokodin asiakkaat. Tilamitoituksessa päivätoiminnan järjestämisen lähtökohtana on yksi 5-7 asiakkaan ulkotyöryhmä, yksi 5-7 asiakkaan kädentaitojen ja taidetyötoiminnan ryhmä, kaksi 5-7 asiakkaan kulttuuri/asiointiryhmää ja viiden asiakkaan toimintaryhmä (paljon apua tarvitsevat asiakkaat). Henkilöstömitoitus on suunniteltu siten, että palveluasumisessa ja päivätoiminnassa on yksi yhteen henkilöstöresurssi. Rekrytoitavan henkilöstön koulutus- ja osaamisvaatimuksena on vahva sosiaali- ja terveysalan osaaminen ja kokemus kehitysvammaisten vaativasta hoivasta.

11 11 Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 6.3 Tilaohjelma ja kiinteä varustelu Kivelän muutossuunnitelman tilaohjelma erityisryhmien palveluasumisen tarpeisiin ja toimintakeskuksen tiloihin on esitetty liitteessä 1 ja Alavan lastenyksikön tilaohjelma liitteessä 2. Kivelä Tilaryhmittäinen tilajako hyötyaloina: Palvelukodit 1 ja hym² Palvelukoti 3 (lisäsiipi) 551 hym² (Menninkäiset) Ruokahuolto ja ruokailu 277 hym² Toimintakeskuksen tilat 482 hym² Saunosasto, pesutupa yms. yleiset 246 hym² Henkilökunnan tilat 103 hym² Huoneohjelmatilat yht hym² Hankkeen tekniset tilat, liikennetilat yms. yhteensä n. 400 m². Peruskorjattavat tilat yhteensä n m² Alava A1, 4. krs Tilaryhmittäinen tilajako hyötyaloina: Palvelukoti hym² (sis. henkilökunnan tilat) Palvelukoti hym² (sis. henkilökunnan tilat) Ruokahuolto ja ruokailu 52 hym² (yhteiskäyttö) Toimintaan liittyvät muut tilat fysioterapia, lääkäri yms. 75 hym² (yhteiskäyttö) Henkilökunnan taukotila 18 hym² Huoneohjelmatilat yht. 751 hym² Henkilökunnan sosiaalitilat sijaitsevat rakennuksen yhteisissä henkilökunnan pukutiloissa. Vuokrattavat tilat yhteensä n. 770 m². Tilat ovat jo tällä hetkellä kaupungille vuokrattuna pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. 6.4 Käyttäjän erillishankinnat Käyttäjän erillishankintoihin kuuluvat irtokalusteet, varusteet, laitteet ja käyttäjän erityisjärjestelmät. Kustannukset esitetään kohdassa 10.2 perushankintojen kustannukset. 6.5 Vaihtoehtoiset ratkaisut Kivelän palvelukotien osalta on tarkasteltu ARA -rahoituksen mahdollisuuksia hankkeen osalta. Peruskorjauksessa ei ole mahdollista päästä asuintilojen osalta ARA:n vaatimukset täyttäviin neliömääriin, mutta ne täyttävät AVI:n vaatimukset. Myös toiminnalliselta kannalta järkevä, kolmen palvelukodin muodostama kokonaisuus asettaa rajoituksia hankkeen etenemiselle ARA-rahoituksella (kokonaisvolyymi).

12 12 Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku Hankesuunnittelun yhteydessä on todettu hankkeen toteutus kaupungin omana investointina olevan hankkeen toteutumisen ja etenemisen kannalta järkevin ja taloudellisin ratkaisu. 7. KAAVALLINEN TILANNE 7.1 Kaavallinen tilanne tonttikohtaisesti Kivelä sijaitsee Leväsen palvelukeskuksen tontilla, joka on ajantasa-asemakaavassa määritelty merkinnällä YS, sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue. Kiinteistötietojen mukaan tontin rakennusoikeus on 8498 k- m² ja käytetty rakennusoikeus 7498 k-m². Vuonna 1936 valmistunut Kivelän vanhin osa kuuluu pihapiirin kulttuurihistoriallisesti merkittävään rakennuskantaan, joka on säilytettävä. Hankkeessa rakennus peruskorjataan, eikä toimintojen järjestämisen osalta ole tarvetta rakennuksen laajentamiselle. Alavan tontti on ajantasa-asemakaavassa merkinnällä ALY-1, asuin,- liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialue. ssa lasten yksikölle kaavaillut tilat sijaitsevat 2006 peruskorjatussa rakennuksessa. 7.2 Vaihtoehtoiset rakennuspaikat Vaihtoehto palvelukotien toteuttamiseksi uudisrakennuksina on hankesuunnitteluvaiheessa rajattu pois, koska olevasta rakennuskannasta on löydetty toimintoja hyvin palvelevat vaihtoehdot joko olemassa olevan tilakokonaisuuden (Alava) tai peruskorjattavien tilojen (Kivelä) kautta. 8. MUUTOS- JA PERUSKORJAUS / OLEVAT TILAT 8.1 Tekniset korjaustarpeet Kivelä Kivelä rakennukseen ja lisärakennukseen (osasto 3) on tehty merkittävämpiä muutoksia viimeksi vuosina , jolloin rakennuksissa on tehty tilamuutoksia ja taloteknisiä järjestelmiä on uusittu osittain. Käyttötarkoitus on muutosten yhteydessä säilynyt vuodeosastona. Rakennukset ovat jääneet tyhjilleen niissä toimineesta käytöstä ja vaativat peruskorjauksen paitsi käyttötarkoituksen muutoksen, myös taloteknisten järjestelmien uusimisen vuoksi. Peruskorjauksessa on huomioitava palo- ja pelastusturvallisuus uuden käyttötarkoituksen mukaisesti. Tavoitteena on peruskorjauksen myötä saada toiminnalle toimivat, esteettömät, turvalliset ja terveelliset tilat, joissa on huomioitu toiminnan vaatimat hälytys-, sammutus- yms. järjestelmät. Alava Alavan tilojen osalta tilojen turvallisuus ja terveellisyys varmistetaan yhdessä tilojen omistajan, Niiralan Kulman kanssa. Mikäli em. seikkojen varmistaminen vaatii korjaustöitä, on ne tehtävä ennen toiminnan siirtämistä ko. tiloihin.

13 13 Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 8.2 Vaihtoehtoisten toteutusratkaisujen tarpeet Kivelän osasto 3:n osalta (tilat Menninkäiset ryhmälle) hankesuunnitteluvaiheessa on pohdittu siipiosan purkamista ja uudisosan rakentamista sen tilalle. Tarkastelussa havaittiin, että vanhan Kivelä -rakennuksen kylkeen rakennettu laajennus liittyy erityisesti pohjakerroksen osalta niin saumattomasti vanhaan osaan sekä rakenteellisesti että talotekniikan osalta, että sen purkaminen asettaa uudisrakentamisvaihtoehdolle ennemminkin lisähaasteita kuin tuo kokonaisuuteen lisähyötyä. Koska siipiosan muutossuunnittelulla on mahdollista toteuttaa toimiva ja nykyaikaiset vaatimukset täyttävä asumisyksikkö, hankesuunnitelmassa laajennusosa on esitetty peruskorjattavaksi samassa yhteydessä Kivelän vanhan osan kanssa. 9. MUUTOKSESTA AIHEUTUVAT JÄRJESTELYT Asumisvalmennus (Vammaispalveluhanke, Vaalijalan kuntayhtymä, Kaste, SAVAS) Kehitysvammaisen ihmisen muuttaminen on suuri elämänmuutos sekä hänelle itselleen että hänen läheisilleen. Sopeutuminen uuteen tilanteeseen vaatii voimavaroja kaikilta osapuolilta. Muutto onnistuu aina helpommin, jos siihen on etukäteen valmistauduttu asumisvalmennuksen avulla. Asumisvalmennusta järjestetään vuoden 2016 keväästä alkaen yhteistyössä Vaalijalan ohjaajien ja palvelukoteihin työhön tulevien työntekijöiden kanssa. Asumisvalmennuksen tarkoituksena on lisätä kehitysvammaisen henkilön ja hänen läheistensä osallisuutta ja vaikuttamista, sekä tukea kehitysvammaisen henkilön itsenäistymistä ja itsenäistä suoriutumista. Asumisvalmennukseen kuuluvalla tulevan asumisen suunnittelulla varmistetaan asiakkaalle hänen tarpeitaan ja toiveitaan vastaava asuminen ja se, että asumisratkaisun toimimiseksi työskennellään tietoisesti kaikilla tahoilla. Asiakkaille hankitaan painatuskeskuksen kautta MINÄ MUUTAN - tehtäväkansiot, jotka on tuotettu Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa ja Savon Vammaisasuntosäätiön hallinnoimassa MINÄ MUUTAN - asumisvalmennusprojektissa vuonna Projektin tavoitteena on ollut toteuttaa, kehittää ja edistää kehitysvammaisten henkilöiden asumisvalmennusta onnistuneen muuton mahdollistajana. Asumisvalmennus on aloitettava asiakkaan tarpeesta riippuen vähintään vuotta ennen muuttamista (valmennusprosessi). Asumisvalmennukseen on varattava henkilöstöä tarvittava määrä ja riittävästi avustavaa henkilöstöä. Vaalijalan kuntoutuskeskus tukee asiakkaan muuttamista siirtäen vaihtaen eli Vaalijalan henkilöstöä tulee mukaan asiakkaiden asumisvalmennuspäiviin. Valmennuspäiviä on hyvä olla ainakin puolen vuoden ajan vähintään 1 x kuukaudessa yksi päivä. Muuton lähestyessä valmennuspäiviä on hyvä lisätä esim. 1 x viikossa. Asiakas on koko prosessin ajan mukana omassa muutossaan. Yksilöllisten tarpeiden mukaan asiakkaan asumisvalmennus voidaan järjestää myös Vaalijalassa tapaamisina (vaikeimmin kehitysvammaiset asiakkaat).

14 14 Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 10. KUSTANNUKSET 10.1 Investointi- ja rakennuskustannukset Kivelän muutos- ja peruskorjausvaihtoehdon investointikustannukset ovat tavoitehintalaskelman mukaan euroa (alv 0 %). Tarkempi kustannuserittely on esitetty erillisessä liitteessä 8. Alavan tilat soveltuvat hyvin suunniteltuun tulevaan käyttötarkoitukseen. Tarvittavat muutostyöt ja niiden kustannukset ovat vähäisiä Perushankintojen kustannukset Palvelukoteihin ja toimintakeskuksiin tarvittavien yhteisten tilojen kalusto- ja irtaimistohankintojen on arvioitu maksavan noin euroa. Summaan sisältyy kaikki eri yksiköiden irtokalusteet, koneet ja laitteet sekä tarvittavat toimintavälineet. Arvio sisältää myös asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuteen kuuluvat turvatekniset laitteet. Nämä laitteet ovat tällä hetkellä langattomia. Turvateknisten laitteiden vuokraamisessa tehdään yhteistyötä vanhuspalvelujen kanssa. Asiakkaiden apuvälinehankintoihin tarvitaan lisäksi toiminnan alussa Liitännäispalveluiden kustannukset Jos päivätoiminnan järjestämiseen tarvitaan kuljetuksia, yhteiskuljetusten kautta on mahdollista saada asiakaskohtaiset kuljetuskustannukset noin 6 euroa päivässä palveluliikenteen toteuttamana Käyttökustannukset Tilakustannukset (vuokra- ja ylläpitokustannukset) Kivelän nykyinen vuokrataso koko kiinteistön osalta on keskimäärin 15,50 /m²/kk (sähkö, vesi ja siivous sisältyvät vuokraan). Peruskorjauksen jälkeen arvioitu vuokrataso on noin 26 /m²/kk (sähkö, vesi ja siivous sisältyvät vuokraan) tilaluettelon mukaisten neliöiden mukaan määritettynä. Poistoajaksi on laskettu 30 vuotta. Vuokra ennen peruskorjausta ja peruskorjauksen jälkeen eivät ole suoraan verrannollisia. Osa vuokratason noususta johtuu toiminnallisista / käyttötarkoitusmuutoksista. Kivelän tilat ovat tyhjillään, ja niiden käyttö jatkossa edellyttää joka tapauksessa mittavia peruskorjauksia. Alavan A1 rakennuksen tilojen vuokrataso on tällä hetkellä noin 20 /m²/kk (sähkö, vesi ja siivous sisältyvät vuokraan). Toiminnalliset kustannukset (henkilöstö yms. toiminnalliset kustannukset) Palvelukotien henkilöstökustannukset ovat vuodessa Alavan palvelukodin osalta ja Kivelän palvelukodin osalta Toimintakeskusten henkilöstökustannukset ovat Kivelän päivätoiminnan osalta ja Sipulikadun päivätoiminnan osalta

15 15 Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku Muut toiminnalliset kustannukset palvelukodeissa muodostuvat jokapäiväisen elämän aiheuttamista kustannuksista ja vuokrista. Näitä kustannuksia Alavan palvelukodissa on vuodessa ja Kivelän palvelukodissa Vastaavasti toimintakeskusten muut toiminnalliset kustannukset muodostavat Sipulikadun päivätoiminnassa ja Kivelän päivätoiminnassa Alavan palvelutalon vuotuiset kustannukset ovat yhteensä ja Kivelän palvelutalon vuotuiset kustannukset ovat yhteensä Toimintakeskusten vuotuiset kustannukset ovat yhteensä Tuloina asukkaat maksavat asumisestaan vuokran ja päivittäiset elämismenonsa (ylläpitomaksun). Tuloja kertyy Alavan palvelutalosta vuodessa ja Kivelän palvelutalosta Toiminnan tulot yhteensä Toiminnan menot yhteensä Nettomenot vuodessa vuodessa vuodessa Toiminnan vuosikustannukset ja tulot on esitetty liitteessä Toiminnan tilapäisjärjestelyjen kustannukset Uusien palvelukotien Alavan ja Kivelän yksiköiden osalta on varauduttava henkilöstöja vuokrakuluihin sekä muihin tilapäisjärjestelyihin ennen asiakkaiden muuttamista. Asiakkaiden muuton suunnittelu ja varsinainen muuttovalmennus ovat tärkeitä toimenpiteitä myöhemmän asumisen onnistumiseksi. Muuttovalmennuksen kustannukset ovat HANKKEEN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU JA ETENEMINEN 11.1 Aikataulu Kivelä Kohteen peruskorjauksen suunnitteluun ei ole budjetoitu rahaa vuodelle Kohteen suunnittelun valmistelu voidaan käynnistää hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen, mutta pääosa suunnittelusta samoin kuin urakkalaskenta ja rakentamisen valmistelu tapahtuu vuoden 2016 aikana. Myös eri vaiheiden päätöksenteolle on varattava riittävä aika. Mikäli hankkeelle hyväksytään investointimääräraha, peruskorjaus voi alkaa vuoden 2017 alussa ja kohde valmistuu kesällä Alava Alavan lasten yksikölle kaavaillut tilat ovat tällä hetkellä osin sairaalakoulun väistötiloina syyskesään 2015 ja osin opiskelijaterveydenhuollon käytössä toistaiseksi. Tilojen vapauduttua niihin ei tarvita kuin pieniä muutostöitä. Alavan lasten yksikkö voisi aloittaa toimintansa 2016, jos rakennustekniset seikat eivät viivytä hankkeen etenemistä. Sipuli palvelukoti Vaalijalan kuntayhtymä on anonut ja saanut Kuopion kaupungilta palvelukotihankkeelle tontin Kuopion Sipulikadulta, ja vuoden 2014 lopussa

16 16 Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku myönteisen rahoitusratkaisun Asuntorahastolta (ARA). Kohteen suunnittelu on käynnissä. Vaalijalan palvelukotihankkeen alustava valmistumisaikataulu on vuosi Hankkeen etenemiseen liittyvät häiriötekijät Kivelän palvelukodin suunnittelun ja toteutuksen eteneminen edellyttää investointimäärärahan varaamista hankkeelle. Mikäli hanke viivästyy esitetystä aikataulusta, se viivyttää laitoshoidon purkua ja siirtymistä ostopalveluista omaan tuotantoon. Alavan A1 kiinteistöön esitettyjen korjaustoimenpiteiden aikataulutus saattaa viivästyttää lasten yksikön laitoshoidon purkua ja siirtymistä ostopalveluista omaan tuotantoon. 12. HANKETYÖRYHMÄN ESITYS Hanketyöryhmä esittää tehdyn selvityksen perusteella, että kuopiolaisten kehitysvammaisten laitosasuminen Vaalijalan Nenonpellossa voidaan lakkauttaa vuoden 2018 puoliväliin mennessä peruskorjaamalla Kuopion Leväsellä sijaitseva Kivelän kiinteistö 16-paikkaiseksi palvelukodiksi kehitysvammaisille miehille ja lisärakennus (osasto 3) uusiksi tiloiksi Leväsellä jo sijaitsevan Menninkäisen palvelukodin asukkaille ja ottamalla käyttöön Alavan entisen lastensairaalan neljäs kerros 8 (+ 8)-paikkaiseksi palvelukodiksi kehitysvammaisille lapsille ja nuorille. Alavan tilat soveltuvat käyttötarkoitukseen hyvin ja tiloissa tarvittavat muutostyöt ovat rakenteellisesti ja kustannustensa puolesta vähäisiä. Mikäli muuta peruskorjaustarvetta ei Alavan tiloissa ilmene, voidaan palvelukoti perustaa sinne jo vuoden 2016 aikana. Molempiin palvelukoteihin varataan huoneita tilapäishoivan tarpeessa oleville kehitysvammaisille. Palvelukotien asukkaiden päivätoiminnat hankeryhmä esittää toteutettavaksi siten, että Leväsen Kivelän palvelukodin alakertaan peruskorjataan tilat päivätoimintaa varten Kivelän palvelukodin ja palvelukoti Menninkäisen asukkaille. Kaupunki toteuttaa päivätoiminnan myös Vaalijalan ylläpitämän Sipulikadun palvelukodin asukkaille vuokraamalla toimintaa varten tarvittavat tilat läheltä Sipulin palvelukotia. Päivätoiminta Sipulin palvelukodin asukkaille toteutetaan yhteistyössä palvelukodin työntekijöiden kanssa. Hankkeen yhteydessä on mahdollista ratkaista myös muussa ostopalvelussa olevien kehitysvammaisten lasten ja nuorten asumispalvelu samaan palvelukotirakenteeseen Alavan palvelukodin toiseen 8-paikkaiseen siipeen. Hankkeen etenemisen myötä myös erityisen tuen tarpeessa olevien päivähoitolasten päivähoidon järjestäminen olisi synergisesti hyvä sijoittaa samaan rakennuskokonaisuuteen Alavan palvelutalon lähelle. Päivähoidon järjestäminen edellyttää jatkoselvityksiä. Aluehallintovirasto on järjestetyssä hankkeen esittelytilaisuudessa pitänyt hankesuunnitelmaa hyvänä ja toteuttamiskelpoisena.

17 17 Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 13. LIITTEET n liitteet: Liite 1 Tilaohjelma Kivelän palvelukoti Liite 2 Tilaohjelma Alavan palvelukoti Liite 3 Perusturva- ja terveyslautakunta Kehitysvammaisten henkilöiden laitoshuollon purkaminen Kuopiossa/ Lausunto Vaalijalan kuntayhtymän palvelukotihankkeesta Kuopiossa. Liite 4 Toiminnallisen mallin kuvaus Liite 5 Toiminnan vuosikustannukset ja tulot Erilliset liitteet: Liite 6 Luonnos, Kivelän palvelukoti ja toimintakeskus, Liite 7 Luonnos, Alavan palvelukoti, Liite 8 Tavoitehintalaskelma, Kivelän palvelukoti ja toimintakeskus, Liite 9 Tarveselvitys, Vaalijalan laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten asumisen sekä työ- ja päivätoiminnan järjestäminen,

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet 8.8.2014 Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet Kemijärven kaupunki Vammaispalvelut Sisällys Tiivistelmä... 2 Kehitysvammaisuus

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA Vammaisstrategia vuoteen 2017 SISÄLLYSLUETTELO SAATE... 4 MITÄ VAMMAISUUS ON?... 5 VALTAKUNNALLISET VAMMAISPOLITIIKAN LINJAUKSET... 5 Valtakunnallinen vammaispoliittinen ohjelma

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

Päivi Mertanen ONNISTUNUT MUUTTO. Asumispalvelun muuttovaiheen prosessi Savon Vammaisasuntosäätiössä. Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma

Päivi Mertanen ONNISTUNUT MUUTTO. Asumispalvelun muuttovaiheen prosessi Savon Vammaisasuntosäätiössä. Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Päivi Mertanen ONNISTUNUT MUUTTO Asumispalvelun muuttovaiheen prosessi Savon Vammaisasuntosäätiössä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Marraskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 27.11.2009

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut. Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti

PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut. Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti Tiivistelmä Tämän kartoituksen tavoitteena on tehdä näkyväksi kehitysvammaisten

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA 2010 2015 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 2(30) 1 JOHDANTO... 4 2 YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 4 3 KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Susanna Paavilainen, Vantaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Marko Metsähonkala, Kyröskoski Omaa kotia kohti ISBN 978-952-9777-68-6 Tekstit

Lisätiedot

Laatusuositukset kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamiseen vuosiksi 2010 2017

Laatusuositukset kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamiseen vuosiksi 2010 2017 Laatusuositukset kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamiseen vuosiksi 2010 2017 Kehitysvamma alan asumisen neuvottelukunta 08.03.2010 Suosituksen sisällys 1) Laatusuositusten laatimisen lähtökohta

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KAIKKI YHDESSÄ EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA EURAN KUNNAN SOSIAALITOIMEN JULKAISUJA 2006 2 EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN VISIO Vammaiset kunnan asukkaat ovat tasavertaisia muiden kuntalaisten

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015

NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015 NAANTALIN KAUPUNKI NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015 Kaupunginhallitus 28.1.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.12.2012 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. VAMMAISPOLITIIKKAA OHJAAVAT

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN 1 Liite nro PER 19.2.2014 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.2.2014 ID 429921 2 Sisällys ESIPUHE... 3 1 YLEISET

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Rinnekoti-Säätiö lyhyesti. Rinnekodin palvelutoiminta lukuina. Palvelujen laadun kehittäminen

Rinnekoti-Säätiö lyhyesti. Rinnekodin palvelutoiminta lukuina. Palvelujen laadun kehittäminen VUOSIKERTOMUS 2012 Rinnekoti-Säätiö lyhyesti Rinnekoti-Säätiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen palveluja päätoimintanaan kehitysvammaisten palvelut. Rinnekodin toiminta käynnistyi

Lisätiedot

Nuorten autistien asumis- ja työvalmennuskokeilu Kuopion seudulla

Nuorten autistien asumis- ja työvalmennuskokeilu Kuopion seudulla Nuorten autistien asumis- ja työvalmennuskokeilu Kuopion seudulla LOPPURAPORTTI 29.9. 2005 A. Backman U M. Haapalainen V. Kröger 2 SISÄLLYS JOHDANTO 4 1 PROJEKTIN KÄYNNISTYMINEN 5 1.1 Muuttovalmennus kesällä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ. Vuosikertomus 2013

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ. Vuosikertomus 2013 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Vuosikertomus 213 Vuosikertomus 213 1 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Vuosikertomus 213 Sisältö 4 Kuntayhtymän johtajan katsaus 8 Arvopohja 1 Kuntoutuskeskus uudistuu vuosi vuodelta 13 Avopalveluissa

Lisätiedot