VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA

2 Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TAUSTATIEDOT Verkostosuunnitelma Tarveselvitys TARVE TAVOITTEET NYKYTILANTEEN KUVAUS Toimintojen nykytilanteen kuvaus Tilojen nykytilanteen kuvaus UUSI TOIMINNALLINEN MALLI Uuden toiminnallisen mallin kuvaus Tila- ja henkilöstömitoitus tilojen osalta Tilaohjelma ja kiinteä varustelu Käyttäjän erillishankinnat Vaihtoehtoiset ratkaisut KAAVALLINEN TILANNE Kaavallinen tilanne tonttikohtaisesti Vaihtoehtoiset rakennuspaikat MUUTOS- JA PERUSKORJAUS / OLEVAT TILAT Tekniset korjaustarpeet Vaihtoehtoisten toteutusratkaisujen tarpeet MUUTOKSESTA AIHEUTUVAT JÄRJESTELYT KUSTANNUKSET Investointi- ja rakennuskustannukset Perushankintojen kustannukset Liitännäispalveluiden kustannukset Käyttökustannukset Toiminnan tilapäisjärjestelyjen kustannukset HANKKEEN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU JA ETENEMINEN Aikataulu Hankkeen etenemiseen liittyvät häiriötekijät HANKETYÖRYHMÄN ESITYS LIITTEET... 17

3 Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 3 VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN HANKESUUNNITELMA 1. JOHDANTO Kaupunginjohtaja nimesi päätöksellään hankesuunnittelutyöryhmän Vaalijan laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten asumisen ja päivätoiminnan hankesuunnitelman laatimista varten. Tavoitteena on tuottaa Vaalijalassa asuvien kuopiolaisten asukkaiden palvelut jatkossa Kuopiossa. Suunnittelun taustalla on jo edellisen hallituksen päätös kehitysvammaisten laitoshoidon purkamisesta vuoteen 2020 mennessä. Kehitysvammaisia lapsia ei valtioneuvoston päätöksen mukaan sijoiteta laitokseen enää vuoden 2015 jälkeen. ssa on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja asumispalvelujen sekä työ- ja päivätoimintojen järjestämiselle Kuopiossa ja vertailtu vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta, aikataulutusta, kustannusvaikutuksia ja rahoitusvaihtoehtoja. Työryhmään ovat kuuluneet: Kauko Pursiainen, vammaispalvelupäällikkö, pj saakka Eija Väisänen, palveluesimies, Vammaispalvelut Tapio Immonen, palvelukodin johtaja Maija Kantele, lääkäri Mikko Lankinen, va. tilahallintapäällikkö Liisa Kaksonen, kaupunginarkkitehti, Tilakeskus, pj alkaen Petri Koponen, asiakkuuspäällikkö, Tilakeskus Työryhmän sihteerinä on toiminut terveyskeskusavustaja Merja Niiranen. 2. TAUSTATIEDOT 2.1 Verkostosuunnitelma Perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvityksen 1. osa, asumispalvelut ja sairaalapalvelut, valmistui elokuussa Selvitys on laadittu perusturvan ja terveydenhuollon pitkän tähtäimen kehittämisen tueksi. Raportissa hahmotetaan vuoden 2030 asumispalveluiden paikkamäärätarpeita, palveluiden järjestämistapoja, palveluiden sijaintia ja tilallisia perusteluja sekä asuntojen että palvelukeskusten osalta. Selvityksessä tarkastellaan omana kokonaisuutenaan kehitysvammaisten ja vammaisten asumispalveluja, jotka ovat Kuopion kaupungin (perusturvan) järjestämisvastuulla. Erityisryhmien osalta asumispalvelut pyritään järjestämään oman kotikunnan alueella ja painopistettä siirretään kohti kevyempiä asumispalveluiden muotoja.

4 Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku Tarveselvitys Kuopion perusturva ja terveyslautakunta on hyväksynyt tarveselvityksen, jossa selvitettiin Vaalijalan laitoshoidossa olevien kuopiolaisten kehitysvammaisten henkilöiden asumisen sekä työ- ja päivätoiminnan järjestämistä Kuopiossa. Kuopiolaisia kehitysvammaisia on Vaalijalan laitoshoidossa tällä hetkellä 32. Tarveselvityksessä todettiin Vaalijalan laitosasumisen piirissä olevan 9 erilaista asukasryhmää, joiden tarpeet vaikuttavat järjestettävään asumispalveluun merkittävästi. Tarveselvityksessä esitettiin, että Kuopion uusi toimintamalli kehitysvammaisten henkilöiden laitoshoidon purkamiseksi on hajautettu malli. Tämä tarkoittaa määrällisesti kolmen palvelukodin tarvetta (a 15 paikkaa) ja näissä palvelukodeissa tarjottavia palveluja yhdeksälle erityisryhmälle. Kaupunki on toimijana laitoshoidon purkamisessa 30 asiakkaan palveluissa, mukaan lukien tilapäispaikat, ja yksityinen taho 15 asiakkaan palveluissa. Aikataulutavoitteena on, että kuopiolaisten kehitysvammaisten laitoshoito voidaan lopettaa Vaalijalasta vuosien aikana. Erillinen liite 9: Tarveselvitys, Vaalijalan laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten asumisen sekä työ- ja päivätoiminnan järjestäminen, TARVE Valtioneuvosto teki vuonna 2010 periaatepäätöksen kehitysvammaisten asumisohjelmasta. Ohjelman tavoite on mahdollistaa sekä laitoksista että lapsuudenkodista muuttaville kehitysvammaiselle yksilöllinen asuminen. Vuoden 2012 marraskuussa hallitus hyväksyi periaatepäätöksen, jonka mukaan jokaisella kehitysvammaisella ihmisellä on oikeus asua samoin kuin muutkin kuntalaiset ja saada tarvitsemansa palvelut. Periaatepäätös ohjaa kuntia lakkauttamaan vammaisten ihmisten laitoshoito ja kehittämään asumista ja asumisen tukemiseksi tarvittavia palveluja. Tavoitteena on, että vuoden 2020 jälkeen kukaan vammainen henkilö ei asu laitoksessa. Perustan tälle luovat Suomen perustuslaki ja YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva yleissopimus. Tarveselvityksen linjauksen pohjalta kehitysvammaisten laitoshoidon purkaminen toteutetaan Kuopiossa hajautetun mallin mukaisesti. Tämä tarkoittaa kolmea palvelukotia (a 15 paikkaa) ja näissä palvelukodeissa tarjottavia palveluja yhdeksälle erityisryhmälle. Kuopio toteuttaa itse kaksi palvelukotia, toinen hoidollisille lapsille ja toinen psykiatrista tukea tarvitseville aikuisille. Erillisratkaisuna on järjestettävä vielä asuminen neljälle nuorelle, jotka ovat sairaalabakteeri MRSA -kantajia. Hankesuunnittelun aikana Kuopion kaupunki on käynyt neuvottelun Vaalijalan kuntayhtymän kanssa palvelukotihankkeen toteuttamisesta Kuopiossa. Vaalijalan toteuttama palvelukoti suunnataan laitoksessa nyt asuville haasteellisesti

5 Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 5 käyttäytyville autistiasiakkaille ja aistimonivammaisille asiakkaille sekä psyykkisesti oireileville nuorille. Kuopion kaupungin tehtävänä on järjestää palvelukotien asukkaille työ- ja päivätoiminta, eritysopetus ja terapiapalvelut (fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia yms. asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaista toimintaa ) Hankesuunnittelun aikana on tullut esille myös tarve tehdä yhteistyötä lastensuojelun kanssa uudenlaisten toimintamuotojen organisoimiseksi. Monilla kehitysvammaisilla asiakkailla on vastaavia palveluntarpeita kuin lastensuojelun asiakkailla (mm. psykiatrinen hoito). Lisäksi lastensuojelun tarpeessa olevilla erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla on monesti tarvetta Vaalijalan laitosasumiseen. Myös näissä tapauksissa on jatkossa katsottava pystyykö Alavan palvelukoti toimimaan osaamisensa puolesta näiden lasten sijoituspaikkana. Hankesuunnittelun aikana päivähoidon johtaja on esittänyt yhteistyötoiveen erityistä tukea tarvitsevien lasten päivähoidon sijoittumisesta lähelle Alavan palvelukodin tiloja. Hankesuunnittelussa on otettu huomioon yhteistyö päivähoidon kanssa siten, että jatkossa selvitetään tilaratkaisua päivähoidon tarpeisiin samasta rakennuskokonaisuudesta. Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten päivähoito vaatii hoidollista toimintakulttuuria ja tiloja. Yhteistyö lähellä olevan vaikeasti kehitysvammaisten palvelukodin kanssa tuo toimintavarmuutta päivähoidon henkilökunnalle. Myös Alavan palvelukodissa olevat päivähoitoa tarvitsevat lapset voivat saada päivähoitopaikan tässä tapauksessa läheltä kotiaan. 4. TAVOITTEET Tavoitteena on tuottaa Vaalijalassa asuvien asukkaiden kuopiolaisten palvelut jatkossa kotikunnassa. Hankkeen ydintavoitteena on taata asukkaille mahdollisuus asua Kuopiossa niin, että heidän palveluntarpeensa ja yhteiskunnallinen osallistumisensa pystytään huomioimaan (työ, kulttuuri, vapaa-aika). Palveluilla tuetaan asiakkaan arjessa selviytymistä sekä itsemääräämisoikeuden toteutumista. Tavoitteena on, että asiakas selviytyy tarvitsemansa tuen avulla päivittäisessä elämässään mahdollisimman itsenäisesti. Palvelut toteutetaan kuntouttavalla työotteella, jolloin pyrkimyksenä on yhtäältä asiakkaan toiminnallisten valmiuksien kehittäminen ja toisaalta niiden ylläpitäminen. Asiakkaan erityiset tarpeet luovat kuntoutukselle raamit, joiden sisällä pyritään toimimaan mahdollisimman hyvin. Vaalijalassa asuvien kuopiolaisten kehitysvammaisten tarvitsemat ammatilliset koulutustarpeet tulisi jatkossa toteuttaa kotikunnassa, mikä on asukaslähtöistä ja vähentää kuljetustarpeita. Erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelukoti Lasten tarvitsema tuki on psykiatrista, neuropsykiatrista ja psykososiaalista. Usein myös perheet tarvitsevat tukea kasvatustehtävässään. Tavoitteena on lapsen kasvua edistävien tekijöiden lisääminen hänen ja hänen ympäristönsä vuorovaikutuksessa. Palvelukodissa tulee olla mahdollisuus myös lyhytaikaiseen kuntoutukseen.

6 Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 6 Kuntoutuksen tavoitteena on luoda lapselle kasvua ja kehitystä tukeva ympäristö sekä tukea lapsen sosiaalisten vuorovaikutustaitojen ja arkielämän taitojen kehittymistä. Kuntoutuksen kautta tuetaan myös lapsen oppivelvollisuuden suorittamista hänen erityiset tuentarpeensa huomioiden. Kasvatuksellisen kuntoutuksen kautta lisätään toivottuja käyttäytymismalleja sekä vähennetään mm. impulsiivisuudesta ja toiminnanohjauksen puutteista johtuvia vaikeuksia. Psykiatrista tukea tarvitsevien aikuisten palvelukoti Tavoitteena on asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja suotuisien toimintamallien edistäminen elämässä. Kuntoutuksen lähtökohtana ovat asiakkaiden voimavarat ja vahvuudet. Asiakkaiden päiväohjelma rakennetaan yksilöllisesti hyvinvointia tukevaksi ja edistäväksi. Autistien ja aistimonivammaisten palvelukoti Tavoitteena on luoda nuorelle tai aikuiselle kasvua ja kehitystä tukeva ympäristö sekä tukea sosiaalisten vuorovaikutustaitojen ja arkielämän taitojen kehittymistä. Kasvatuksellisen kuntoutuksen avulla lisätään toivottuja käyttäytymismalleja sekä vähennetään mm. impulsiivisuudesta ja toiminnanohjauksen puutteista johtuvia vaikeuksia. Psyykkisesti oireilevien nuorten palvelukoti Kuntoutumista tukevan työskentelyn lähtökohtana ovat nuorten voimavarat ja vahvuudet. Jokaisen nuoren erityistarpeet ja henkilöhistoria huomioidaan asiakaskohtaisesti. Erityisesti nuorten seksuaalista kehitystä pyritään ohjaamaan suotuisaan suuntaan. Aikuisten luoma turvallisuus on erityisen tärkeää. 5. NYKYTILANTEEN KUVAUS 5.1 Toimintojen nykytilanteen kuvaus Vaalijalan kuntayhtymässä on tällä hetkellä laitoshoidossa 32 kuopiolaista kehitysvammaista nilsiäläiset ja maaninkalaiset mukaan lukien. Lisäksi kuopiolaisia asuu Vaalijalan avohuollon asumisyksiköissä yhteensä 23. Asiakkaiden laitoshoito, työ- ja päivätoiminta, erityisopetus ja terapiapalvelut järjestetään tällä hetkellä Vaalijalan kuntoutuskeskuksessa. Vaalijalan laitoshoito maksoi Kuopiolle vuonna 2014 yhteensä euroa, josta pysyvän laitoshoidon osuus oli Tilapäinen laitoshoito maksoi ja omaishoidon lomatoiminta Vaalijala on tähän mennessä tarjonnut asiakkailleen palveluita hyvin kokonaisvaltaisesti eri elämänvaiheet huomioiden. Henkilökuntaan kuuluu runsaasti muun muassa ohjaajia, lähihoitajia, sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä, lääkäreitä, psykologeja, psykiatreja, puheterapeutteja, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, sekä seksuaaliterapeutti ja taideterapeutti. Tämä on huomioitava uusien, omana toimintana toteutettavien palvelukotien perustamisen yhteydessä.

7 Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 7 Vaalijalassa toimii myös peruskoulu ja tuen tarpeiden mukaan räätälöityjä jatkoopintolinjoja, joten Kuopiossa on huomioitava myös opetushenkilökunnan tarve. 5.2 Tilojen nykytilanteen kuvaus Nykyisin Vaalijalan kuntayhtymä järjestää toiminnan omissa tiloissaan Vaalijalan kuntoutuskeskuksessa. 6. UUSI TOIMINNALLINEN MALLI Kuopion kaupunki toteuttaa kehitysvammaisten henkilöiden laitosasumisen purkamisen ja asumisen järjestämisen kodinomaisesti valtioneuvoston linjauksen mukaisesti. Toiminta järjestetään pääosin omana tuotantona (2 palvelukotia + työ- ja päivätoiminta). Laitoskuntoutuspalveluja Kuopion kaupunki hankkii myös jatkossa ostopalveluna. Vaalijalassa olevien kuopiolaisten autistien ja aistimonivammaisten osalta on tarveselvityksen esityksen mukaisesti päädytty ratkaisuun, jossa Vaalijalan kuntayhtymä toteuttaa ko. asiakasryhmää varten palvelukodin Kuopioon ja järjestää asumiseen liittyvät palvelut. Perusturva- la terveyslautakunta on kokouksessaan päättänyt, että se puoltaa Vaalijalan kuntayhtymän palvelukotihanketta Kuopioon ja antaa puoltavan lausunnon ARA:lle ja Vaalijalan kuntayhtymälle. Liite 3: Perusturva- ja terveyslautakunta Kehitysvammaisten henkilöiden laitoshuollon purkaminen Kuopiossa / Lausunto Vaalijalan kuntayhtymän palvelukotihankkeesta Kuopiossa Kuopion kaupunki kehittää omia palvelujaan siten, että palveluihin saadaan sujuvat palvelupolut. Tavoitteena on edistää asiakkaiden osallisuutta ja selkeyttää palvelujen saatavuutta. Kuopio pyrkii edistämään kehitysvammahuollon vahvan osaamisen kehittymistä sosiaali- ja terveydenhuollossa koulutuksen kautta. Vaalijalan laitoshoidossa olevien asiakkaiden siirtyminen Kuopion kaupunkiin tuo lisäarvoa asiakkaan palveluun. Asiakkaat ovat lähellä omia vanhempiaan, läheisiään ja sukulaisiaan sekä ystäviään. Aiemmin laitoshoidossa olevat asiakkaat ovat nyt yhdenvertaisia kaupunkilaisia ja hyötyvät sekä käyttävät Kuopion kaupungin palveluita. Hankkeen toteutumisen myötä myös intervalliasumisen tarve pystytään toteuttamaan Kuopiossa. Asiakkaina ovat pitkäaikaista asumispalvelua ja päivätoimintaa tarvitsevat kehitysvammaiset asiakkaat. Asiakkaiden tunnuspiirteinä ovat haasteellinen käyttäytyminen ja vahva psyykkisen tuen tarve asumisessa ja päivätoiminnassa. Haasteellinen käyttäytyminen vaatii erittäin strukturoidun asuinympäristön ja vahvan ohjauksen (päiväjärjestyksen) niin asumisessa kuin päivätoiminnassa. Osa asiakkaista on hyvin vaikeavammaisia ja osa syvästi ja vaikeasti kehitysvammaisia henkilöitä. Heidän hoito- ja huolenpitonsa edellyttää erittäin vaativaa ja vahvasti resursoitua asumispalvelua ja päivätoimintaa (osa MRSAkantajia). Osittain asumispalvelujen järjestäminen on verrattavissa sairaalahoitoon ja osa asiakkaista käy päivätoiminnassa oman toimintakykynsä ja jaksamisensa

8 Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 8 puitteissa. Päivätoiminta on asiakkaan toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa sekä selkeyttää asiakkaan päivärytmiä. Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasprofiililla olevan asiakkaan päivätoiminta vaatii lähes yksi yhteen ohjausta, jotta asiakas voi toimia ryhmässä. Perinteisen palveluluokituksen mukaan kysymys on täysin autettavista asiakkaista. Vammaispalvelujen tuottavuusohjelmassa on luokiteltu vammaispalvelujen asiakkaat osallistumisen kautta 1. Itsenäisesti osallistuvat asiakkaat (20-25 asiakasta per ohjaaja), 2. Ohjatusti osallistuvat asiakkaat (10 asiakasta per ohjaaja), 3. Autetusti osallistuvat asiakkaat (viisi (5) asiakasta per ohjaaja), 4. Täysin autetusti osallistuvat asiakkaat (yksi asiakas per ohjaaja/avustaja). Vaikeasti kehitysvammaiset ja haasteellisesti käyttäytyvät asiakkaat tarvitsevat erilaisia tukipalveluja ja moniammatillista osaamista mm. lääkäri-, psykologi-, fysioterapiapalveluja sekä monipuolista päivätoimintaa. Jatkossa asiakas saa kotikunnasta vastaavat palvelut kuin laitoshoidosta. Henkilöstön rekrytointi ja osaaminen vastaavat erityisryhmän asiakkaiden tarpeisiin ja haasteisiin sekä perushoitoon, joka on vaativaa. Verkostoyhteistyötä tehdään moniammatillisen tiimin kanssa ja asiakkaat ja henkilöstö toimivat yhteisökasvatuksen periaatteiden mukaan, joten yhteisö on tilojen, toimintojen ja ilmapiirin osalta terapeuttinen yhteisö. Yhteisön arvot korostuvat toiminnassa, joten turvallisuus, arvostus ja kunnioitus sekä avoin vuorovaikutus ovat yhteisöllisesti toimivissa yksiköissä vahvasti näkyvissä. Laitoshoidosta muuttaville asiakkaille järjestetään muuttovalmennus, jonka aikana asiakkaan palvelusuunnitelma, yksilökeskeinen suunnitelma sekä toimintakykyarviointi tehdään asiakaskohtaisesti (ks. kohta 9). Näiden suunnitelmien pohjalta asiakas saa hänen tarpeitaan vastaavaa asumis- ja päivätoimintapalvelua omassa kunnassa. Asiakkaan yksilöllinen viikko-ohjelma, asiakaskertomus ja asiakkaan toimintakyvyn tukeminen, seuranta ja arviointi mahdollistavat arvojen toteutumisen laitoshoidosta muuttamisen jälkeenkin. Hankkeen yhteydessä on mahdollista ratkaista myös muussa ostopalvelussa olevien kehitysvammaisten lasten ja nuorten asumispalvelu samaan palvelukotirakenteeseen Alavan palvelukodin toiseen 8-paikkaiseen siipeen. 6.1 Uuden toiminnallisen mallin kuvaus Asuminen Vaalijalassa asuvat kuopiolaiset ovat varsin heterogeeninen ryhmä. Yksilöllisten tarpeiden perusteella asiakkaat on mahdollista ryhmitellä palvelukodeissa esimerkiksi neljän asukkaan asumisryhmiin esimerkiksi ikänsä perusteella. Pienryhmien välillä tulee olla vuorovaikutusta, koska Vaalijalan asukkaat tarvitsevat monipuolista tukea - esimerkiksi autistiset asukkaat eivät ole pelkästään autistisiksi katsottavia, vaan etenkin psykiatrinen ja jossain määrin myös hoidollinen tuki on useimpien kohdalla tarpeellista. 1. Autististen aikuisten palvelukoti 10 asiakkaalle kolme ryhmää (Sipulikatu, ostopalvelu)

9 Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 9 2. Aikuisten psyykkisesti oireilevien nuorten palvelukoti 5 asiakkaalle yksi ryhmä (Sipulikatu, ostopalvelu) 3. Lasten palvelukoti 8 asiakkaalle kaksi ryhmää (Alava) 4. Haasteellisesti käyttäytyvien miesten palvelukoti 15 asiakkaalle - neljä ryhmää (Leväsen Kivelä) Ostopalveluna järjestettävän palvelukodin sisällön kuvaus (Sipulikatu) Kuopioon rakennettava Sipulin palvelukoti toteutetaan ARA-rahoituksella. ARA:n ohjeistuksen mukaisesti 15 asukkaan asumisyksikköä ei saa rakentaa saman katon alle, koska rakentamista halutaan suunnata pientalomaisiin ratkaisuihin. Aran linjaukset vaikuttavat hankkeen rakennuskustannuksiin. Sipulin palvelukotiin tulevat asunnot rakennetaan autistisille henkilöille ja nuorille aikuisille, psyykkisesti oireileville henkilöille. Autistisia henkilöitä Sipuliin muuttaa kymmenen ja he jakaantuvaan kolmeen soluun, joissa asukkaita on 4, 3 ja 3 asukasta/solu. Psyykkisesti oireileville viidelle henkilölle tulee oma solu. Lisäksi Sipulin palvelukotiin tarvitaan muunneltava aistihuone, jota kaikki asukkaat voivat hyödyntää. Asukkaiden valinta Sipulin palvelukotiin tapahtuu kohdennetun haun kautta. Vaalijalan kuntoutuskeskuksesta muuttaville kuopiolaisille henkilöille järjestetään kuntoutuskokous, jossa asumisjärjestelyistä keskustellaan ja sovitaan tarkemmin. Kuopion kaupunki järjestää Sipulin palvelukodin asukkaille soveltuvan päivätoiminnan tilojen ja päivätoiminnan sisällöstä vastaavan henkilöstön osalta. Autististen henkilöiden päivätoiminta on tarkoituksenmukaista järjestää lähelle palvelukotia. Päivätoiminnan henkilökuntaa rekrytoitaessa otetaan huomioon asiakasryhmän asettamat erityistarpeet ja järjestetään tarvittavaa koulutusta. Sipulin palvelukodin henkilöstö avustaa palvelukodin asukkaita päivätoiminnassa. Tällä menettelyllä mahdollistuu henkilöstön tehokas käyttö ja varmistetaan joustava yhteistyö. Tutustuminen päivätoimintaan osallistuviin asiakkaisiin aloitetaan muuttovalmennuksen yhteydessä. Kehitysvammahuollon erityisosaamista vaativat palvelut järjestetään Sipulin asukkaille ensisijaisesti Kuopion erityisneuvolan kautta. Kuopion erityisneuvola ja Vaalijalan Pohjois-Savon poliklinikka tekevät yhteistyötä tarvittaessa. Vaalijalan kuntoutuskeskuksesta Sipulin palvelukotiin muuttavien henkilöiden muuttovalmennus toteutuu Vaalijalassa. Valmennuksesta ei tule Kuopion kaupungille erillisiä kustannuksia. Valmennukseen osallistuvat myös omaiset sekä päivätoiminnan henkilöstöä Kuopion kaupungilta. Valmennus alkaa alustavan suunnitelman mukaan alkuvuodesta Päivätoiminta 1. Autististen asiakkaiden 10 -paikkainen toimintakeskus Päivätoiminnan järjestäminen autistisille asiakkaille tapahtuu Kuopion kaupungin ja Vaalijalan Sipulikadun palvelukodin yhteistoimintana lähellä Sipulikadun palvelukotia. Sopivien tilojen kartoitus on käynnissä.

10 10 Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku Nuoret psykososiaalisesti oireilevat asiakkaat ovat jatko-opinnoissa, työ- tai päivätoiminnassa tai tuetussa työssä. Tarvittaessa asiakkaalla on henkilökohtainen avustaja tukemassa elämänhallintaa. 2. Kivelän toimintakeskus Haasteellisesti käyttäytyvien miesten päivätoiminta järjestetään Kivelän toimintakeskuksessa, joka rakennetaan Kivelän palvelukodin muutostöiden yhteydessä Kivelän alakertaan. Päivätoiminnan tilat suunnitellaan noin 30 asiakkaalle. Suunnittelussa huomioidaan myös haasteellisesti käyttäytyvien miesten ns. ulkotyöryhmä, joka voi toimia Kivelän pihapiirissä. 3. Lapset Lasten yksikkö sijoittuu Alavan alueelle rakennukseen A1. Asuintilojen yhteydessä on yhteistilat vapaa-ajan toimintaan. Hankkeen suunnittelussa on huomioitu perus- ja erityisopetuksen tarve. Alavan korttelissa toimii Alavan koulu, joka on Kuopion kaupungin sairaalakoulu. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset tarpeet lapsen sairaus, psyykkinen tila, vointi, oppimisvaikeudet ja hoitoon liittyvät toimenpiteet. Toiminnallisen mallin kuvaus on hankesuunnitelman liitteenä Tila- ja henkilöstömitoitus tilojen osalta Palvelukodeissa jokaisen asukkaan asuinhuoneen yhteydessä on oma wc-suihkutila. Mitoitus Kivelässä on n. 23 m² (sisältää asuinhuoneen + wc-suihkutilan) ja Alavassa n. 20 m². Asuinhuoneet on ryhmitelty soluiksi, joissa on 4-5 asukasta / ryhmä. Asuinhuoneiden lisäksi soluun kuuluu yhteisiä tiloja ruokailuun ja oleskeluun. Kivelässä asukkaiden käytössä olevat saunatilat ja harrastetilat sijaitsevat rakennuksen alakerrassa. Rakennuksessa on myös yhteisin tilaisuuksiin soveltuva iso ruokasali, jossa voidaan järjestää juhlia yms. tilaisuuksia. Alavassa lasten yksikön yhteydessä on asuin ja oleskelutilojen lisäksi saunaosasto sekä tilat fysioterapialle, lääkärin vastaanotolle ja erillinen tila hiljentymiselle ja rauhoittumiselle. Kivelän toimintakeskus on n. 30 asiakkaalle tarkoitettu päivätoimintapaikka, jonka mitoituksessa on huomioitu myös Menninkäisen hoitokodin asiakkaat. Tilamitoituksessa päivätoiminnan järjestämisen lähtökohtana on yksi 5-7 asiakkaan ulkotyöryhmä, yksi 5-7 asiakkaan kädentaitojen ja taidetyötoiminnan ryhmä, kaksi 5-7 asiakkaan kulttuuri/asiointiryhmää ja viiden asiakkaan toimintaryhmä (paljon apua tarvitsevat asiakkaat). Henkilöstömitoitus on suunniteltu siten, että palveluasumisessa ja päivätoiminnassa on yksi yhteen henkilöstöresurssi. Rekrytoitavan henkilöstön koulutus- ja osaamisvaatimuksena on vahva sosiaali- ja terveysalan osaaminen ja kokemus kehitysvammaisten vaativasta hoivasta.

11 11 Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 6.3 Tilaohjelma ja kiinteä varustelu Kivelän muutossuunnitelman tilaohjelma erityisryhmien palveluasumisen tarpeisiin ja toimintakeskuksen tiloihin on esitetty liitteessä 1 ja Alavan lastenyksikön tilaohjelma liitteessä 2. Kivelä Tilaryhmittäinen tilajako hyötyaloina: Palvelukodit 1 ja hym² Palvelukoti 3 (lisäsiipi) 551 hym² (Menninkäiset) Ruokahuolto ja ruokailu 277 hym² Toimintakeskuksen tilat 482 hym² Saunosasto, pesutupa yms. yleiset 246 hym² Henkilökunnan tilat 103 hym² Huoneohjelmatilat yht hym² Hankkeen tekniset tilat, liikennetilat yms. yhteensä n. 400 m². Peruskorjattavat tilat yhteensä n m² Alava A1, 4. krs Tilaryhmittäinen tilajako hyötyaloina: Palvelukoti hym² (sis. henkilökunnan tilat) Palvelukoti hym² (sis. henkilökunnan tilat) Ruokahuolto ja ruokailu 52 hym² (yhteiskäyttö) Toimintaan liittyvät muut tilat fysioterapia, lääkäri yms. 75 hym² (yhteiskäyttö) Henkilökunnan taukotila 18 hym² Huoneohjelmatilat yht. 751 hym² Henkilökunnan sosiaalitilat sijaitsevat rakennuksen yhteisissä henkilökunnan pukutiloissa. Vuokrattavat tilat yhteensä n. 770 m². Tilat ovat jo tällä hetkellä kaupungille vuokrattuna pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. 6.4 Käyttäjän erillishankinnat Käyttäjän erillishankintoihin kuuluvat irtokalusteet, varusteet, laitteet ja käyttäjän erityisjärjestelmät. Kustannukset esitetään kohdassa 10.2 perushankintojen kustannukset. 6.5 Vaihtoehtoiset ratkaisut Kivelän palvelukotien osalta on tarkasteltu ARA -rahoituksen mahdollisuuksia hankkeen osalta. Peruskorjauksessa ei ole mahdollista päästä asuintilojen osalta ARA:n vaatimukset täyttäviin neliömääriin, mutta ne täyttävät AVI:n vaatimukset. Myös toiminnalliselta kannalta järkevä, kolmen palvelukodin muodostama kokonaisuus asettaa rajoituksia hankkeen etenemiselle ARA-rahoituksella (kokonaisvolyymi).

12 12 Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku Hankesuunnittelun yhteydessä on todettu hankkeen toteutus kaupungin omana investointina olevan hankkeen toteutumisen ja etenemisen kannalta järkevin ja taloudellisin ratkaisu. 7. KAAVALLINEN TILANNE 7.1 Kaavallinen tilanne tonttikohtaisesti Kivelä sijaitsee Leväsen palvelukeskuksen tontilla, joka on ajantasa-asemakaavassa määritelty merkinnällä YS, sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue. Kiinteistötietojen mukaan tontin rakennusoikeus on 8498 k- m² ja käytetty rakennusoikeus 7498 k-m². Vuonna 1936 valmistunut Kivelän vanhin osa kuuluu pihapiirin kulttuurihistoriallisesti merkittävään rakennuskantaan, joka on säilytettävä. Hankkeessa rakennus peruskorjataan, eikä toimintojen järjestämisen osalta ole tarvetta rakennuksen laajentamiselle. Alavan tontti on ajantasa-asemakaavassa merkinnällä ALY-1, asuin,- liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialue. ssa lasten yksikölle kaavaillut tilat sijaitsevat 2006 peruskorjatussa rakennuksessa. 7.2 Vaihtoehtoiset rakennuspaikat Vaihtoehto palvelukotien toteuttamiseksi uudisrakennuksina on hankesuunnitteluvaiheessa rajattu pois, koska olevasta rakennuskannasta on löydetty toimintoja hyvin palvelevat vaihtoehdot joko olemassa olevan tilakokonaisuuden (Alava) tai peruskorjattavien tilojen (Kivelä) kautta. 8. MUUTOS- JA PERUSKORJAUS / OLEVAT TILAT 8.1 Tekniset korjaustarpeet Kivelä Kivelä rakennukseen ja lisärakennukseen (osasto 3) on tehty merkittävämpiä muutoksia viimeksi vuosina , jolloin rakennuksissa on tehty tilamuutoksia ja taloteknisiä järjestelmiä on uusittu osittain. Käyttötarkoitus on muutosten yhteydessä säilynyt vuodeosastona. Rakennukset ovat jääneet tyhjilleen niissä toimineesta käytöstä ja vaativat peruskorjauksen paitsi käyttötarkoituksen muutoksen, myös taloteknisten järjestelmien uusimisen vuoksi. Peruskorjauksessa on huomioitava palo- ja pelastusturvallisuus uuden käyttötarkoituksen mukaisesti. Tavoitteena on peruskorjauksen myötä saada toiminnalle toimivat, esteettömät, turvalliset ja terveelliset tilat, joissa on huomioitu toiminnan vaatimat hälytys-, sammutus- yms. järjestelmät. Alava Alavan tilojen osalta tilojen turvallisuus ja terveellisyys varmistetaan yhdessä tilojen omistajan, Niiralan Kulman kanssa. Mikäli em. seikkojen varmistaminen vaatii korjaustöitä, on ne tehtävä ennen toiminnan siirtämistä ko. tiloihin.

13 13 Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 8.2 Vaihtoehtoisten toteutusratkaisujen tarpeet Kivelän osasto 3:n osalta (tilat Menninkäiset ryhmälle) hankesuunnitteluvaiheessa on pohdittu siipiosan purkamista ja uudisosan rakentamista sen tilalle. Tarkastelussa havaittiin, että vanhan Kivelä -rakennuksen kylkeen rakennettu laajennus liittyy erityisesti pohjakerroksen osalta niin saumattomasti vanhaan osaan sekä rakenteellisesti että talotekniikan osalta, että sen purkaminen asettaa uudisrakentamisvaihtoehdolle ennemminkin lisähaasteita kuin tuo kokonaisuuteen lisähyötyä. Koska siipiosan muutossuunnittelulla on mahdollista toteuttaa toimiva ja nykyaikaiset vaatimukset täyttävä asumisyksikkö, hankesuunnitelmassa laajennusosa on esitetty peruskorjattavaksi samassa yhteydessä Kivelän vanhan osan kanssa. 9. MUUTOKSESTA AIHEUTUVAT JÄRJESTELYT Asumisvalmennus (Vammaispalveluhanke, Vaalijalan kuntayhtymä, Kaste, SAVAS) Kehitysvammaisen ihmisen muuttaminen on suuri elämänmuutos sekä hänelle itselleen että hänen läheisilleen. Sopeutuminen uuteen tilanteeseen vaatii voimavaroja kaikilta osapuolilta. Muutto onnistuu aina helpommin, jos siihen on etukäteen valmistauduttu asumisvalmennuksen avulla. Asumisvalmennusta järjestetään vuoden 2016 keväästä alkaen yhteistyössä Vaalijalan ohjaajien ja palvelukoteihin työhön tulevien työntekijöiden kanssa. Asumisvalmennuksen tarkoituksena on lisätä kehitysvammaisen henkilön ja hänen läheistensä osallisuutta ja vaikuttamista, sekä tukea kehitysvammaisen henkilön itsenäistymistä ja itsenäistä suoriutumista. Asumisvalmennukseen kuuluvalla tulevan asumisen suunnittelulla varmistetaan asiakkaalle hänen tarpeitaan ja toiveitaan vastaava asuminen ja se, että asumisratkaisun toimimiseksi työskennellään tietoisesti kaikilla tahoilla. Asiakkaille hankitaan painatuskeskuksen kautta MINÄ MUUTAN - tehtäväkansiot, jotka on tuotettu Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa ja Savon Vammaisasuntosäätiön hallinnoimassa MINÄ MUUTAN - asumisvalmennusprojektissa vuonna Projektin tavoitteena on ollut toteuttaa, kehittää ja edistää kehitysvammaisten henkilöiden asumisvalmennusta onnistuneen muuton mahdollistajana. Asumisvalmennus on aloitettava asiakkaan tarpeesta riippuen vähintään vuotta ennen muuttamista (valmennusprosessi). Asumisvalmennukseen on varattava henkilöstöä tarvittava määrä ja riittävästi avustavaa henkilöstöä. Vaalijalan kuntoutuskeskus tukee asiakkaan muuttamista siirtäen vaihtaen eli Vaalijalan henkilöstöä tulee mukaan asiakkaiden asumisvalmennuspäiviin. Valmennuspäiviä on hyvä olla ainakin puolen vuoden ajan vähintään 1 x kuukaudessa yksi päivä. Muuton lähestyessä valmennuspäiviä on hyvä lisätä esim. 1 x viikossa. Asiakas on koko prosessin ajan mukana omassa muutossaan. Yksilöllisten tarpeiden mukaan asiakkaan asumisvalmennus voidaan järjestää myös Vaalijalassa tapaamisina (vaikeimmin kehitysvammaiset asiakkaat).

14 14 Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 10. KUSTANNUKSET 10.1 Investointi- ja rakennuskustannukset Kivelän muutos- ja peruskorjausvaihtoehdon investointikustannukset ovat tavoitehintalaskelman mukaan euroa (alv 0 %). Tarkempi kustannuserittely on esitetty erillisessä liitteessä 8. Alavan tilat soveltuvat hyvin suunniteltuun tulevaan käyttötarkoitukseen. Tarvittavat muutostyöt ja niiden kustannukset ovat vähäisiä Perushankintojen kustannukset Palvelukoteihin ja toimintakeskuksiin tarvittavien yhteisten tilojen kalusto- ja irtaimistohankintojen on arvioitu maksavan noin euroa. Summaan sisältyy kaikki eri yksiköiden irtokalusteet, koneet ja laitteet sekä tarvittavat toimintavälineet. Arvio sisältää myös asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuteen kuuluvat turvatekniset laitteet. Nämä laitteet ovat tällä hetkellä langattomia. Turvateknisten laitteiden vuokraamisessa tehdään yhteistyötä vanhuspalvelujen kanssa. Asiakkaiden apuvälinehankintoihin tarvitaan lisäksi toiminnan alussa Liitännäispalveluiden kustannukset Jos päivätoiminnan järjestämiseen tarvitaan kuljetuksia, yhteiskuljetusten kautta on mahdollista saada asiakaskohtaiset kuljetuskustannukset noin 6 euroa päivässä palveluliikenteen toteuttamana Käyttökustannukset Tilakustannukset (vuokra- ja ylläpitokustannukset) Kivelän nykyinen vuokrataso koko kiinteistön osalta on keskimäärin 15,50 /m²/kk (sähkö, vesi ja siivous sisältyvät vuokraan). Peruskorjauksen jälkeen arvioitu vuokrataso on noin 26 /m²/kk (sähkö, vesi ja siivous sisältyvät vuokraan) tilaluettelon mukaisten neliöiden mukaan määritettynä. Poistoajaksi on laskettu 30 vuotta. Vuokra ennen peruskorjausta ja peruskorjauksen jälkeen eivät ole suoraan verrannollisia. Osa vuokratason noususta johtuu toiminnallisista / käyttötarkoitusmuutoksista. Kivelän tilat ovat tyhjillään, ja niiden käyttö jatkossa edellyttää joka tapauksessa mittavia peruskorjauksia. Alavan A1 rakennuksen tilojen vuokrataso on tällä hetkellä noin 20 /m²/kk (sähkö, vesi ja siivous sisältyvät vuokraan). Toiminnalliset kustannukset (henkilöstö yms. toiminnalliset kustannukset) Palvelukotien henkilöstökustannukset ovat vuodessa Alavan palvelukodin osalta ja Kivelän palvelukodin osalta Toimintakeskusten henkilöstökustannukset ovat Kivelän päivätoiminnan osalta ja Sipulikadun päivätoiminnan osalta

15 15 Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku Muut toiminnalliset kustannukset palvelukodeissa muodostuvat jokapäiväisen elämän aiheuttamista kustannuksista ja vuokrista. Näitä kustannuksia Alavan palvelukodissa on vuodessa ja Kivelän palvelukodissa Vastaavasti toimintakeskusten muut toiminnalliset kustannukset muodostavat Sipulikadun päivätoiminnassa ja Kivelän päivätoiminnassa Alavan palvelutalon vuotuiset kustannukset ovat yhteensä ja Kivelän palvelutalon vuotuiset kustannukset ovat yhteensä Toimintakeskusten vuotuiset kustannukset ovat yhteensä Tuloina asukkaat maksavat asumisestaan vuokran ja päivittäiset elämismenonsa (ylläpitomaksun). Tuloja kertyy Alavan palvelutalosta vuodessa ja Kivelän palvelutalosta Toiminnan tulot yhteensä Toiminnan menot yhteensä Nettomenot vuodessa vuodessa vuodessa Toiminnan vuosikustannukset ja tulot on esitetty liitteessä Toiminnan tilapäisjärjestelyjen kustannukset Uusien palvelukotien Alavan ja Kivelän yksiköiden osalta on varauduttava henkilöstöja vuokrakuluihin sekä muihin tilapäisjärjestelyihin ennen asiakkaiden muuttamista. Asiakkaiden muuton suunnittelu ja varsinainen muuttovalmennus ovat tärkeitä toimenpiteitä myöhemmän asumisen onnistumiseksi. Muuttovalmennuksen kustannukset ovat HANKKEEN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU JA ETENEMINEN 11.1 Aikataulu Kivelä Kohteen peruskorjauksen suunnitteluun ei ole budjetoitu rahaa vuodelle Kohteen suunnittelun valmistelu voidaan käynnistää hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen, mutta pääosa suunnittelusta samoin kuin urakkalaskenta ja rakentamisen valmistelu tapahtuu vuoden 2016 aikana. Myös eri vaiheiden päätöksenteolle on varattava riittävä aika. Mikäli hankkeelle hyväksytään investointimääräraha, peruskorjaus voi alkaa vuoden 2017 alussa ja kohde valmistuu kesällä Alava Alavan lasten yksikölle kaavaillut tilat ovat tällä hetkellä osin sairaalakoulun väistötiloina syyskesään 2015 ja osin opiskelijaterveydenhuollon käytössä toistaiseksi. Tilojen vapauduttua niihin ei tarvita kuin pieniä muutostöitä. Alavan lasten yksikkö voisi aloittaa toimintansa 2016, jos rakennustekniset seikat eivät viivytä hankkeen etenemistä. Sipuli palvelukoti Vaalijalan kuntayhtymä on anonut ja saanut Kuopion kaupungilta palvelukotihankkeelle tontin Kuopion Sipulikadulta, ja vuoden 2014 lopussa

16 16 Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku myönteisen rahoitusratkaisun Asuntorahastolta (ARA). Kohteen suunnittelu on käynnissä. Vaalijalan palvelukotihankkeen alustava valmistumisaikataulu on vuosi Hankkeen etenemiseen liittyvät häiriötekijät Kivelän palvelukodin suunnittelun ja toteutuksen eteneminen edellyttää investointimäärärahan varaamista hankkeelle. Mikäli hanke viivästyy esitetystä aikataulusta, se viivyttää laitoshoidon purkua ja siirtymistä ostopalveluista omaan tuotantoon. Alavan A1 kiinteistöön esitettyjen korjaustoimenpiteiden aikataulutus saattaa viivästyttää lasten yksikön laitoshoidon purkua ja siirtymistä ostopalveluista omaan tuotantoon. 12. HANKETYÖRYHMÄN ESITYS Hanketyöryhmä esittää tehdyn selvityksen perusteella, että kuopiolaisten kehitysvammaisten laitosasuminen Vaalijalan Nenonpellossa voidaan lakkauttaa vuoden 2018 puoliväliin mennessä peruskorjaamalla Kuopion Leväsellä sijaitseva Kivelän kiinteistö 16-paikkaiseksi palvelukodiksi kehitysvammaisille miehille ja lisärakennus (osasto 3) uusiksi tiloiksi Leväsellä jo sijaitsevan Menninkäisen palvelukodin asukkaille ja ottamalla käyttöön Alavan entisen lastensairaalan neljäs kerros 8 (+ 8)-paikkaiseksi palvelukodiksi kehitysvammaisille lapsille ja nuorille. Alavan tilat soveltuvat käyttötarkoitukseen hyvin ja tiloissa tarvittavat muutostyöt ovat rakenteellisesti ja kustannustensa puolesta vähäisiä. Mikäli muuta peruskorjaustarvetta ei Alavan tiloissa ilmene, voidaan palvelukoti perustaa sinne jo vuoden 2016 aikana. Molempiin palvelukoteihin varataan huoneita tilapäishoivan tarpeessa oleville kehitysvammaisille. Palvelukotien asukkaiden päivätoiminnat hankeryhmä esittää toteutettavaksi siten, että Leväsen Kivelän palvelukodin alakertaan peruskorjataan tilat päivätoimintaa varten Kivelän palvelukodin ja palvelukoti Menninkäisen asukkaille. Kaupunki toteuttaa päivätoiminnan myös Vaalijalan ylläpitämän Sipulikadun palvelukodin asukkaille vuokraamalla toimintaa varten tarvittavat tilat läheltä Sipulin palvelukotia. Päivätoiminta Sipulin palvelukodin asukkaille toteutetaan yhteistyössä palvelukodin työntekijöiden kanssa. Hankkeen yhteydessä on mahdollista ratkaista myös muussa ostopalvelussa olevien kehitysvammaisten lasten ja nuorten asumispalvelu samaan palvelukotirakenteeseen Alavan palvelukodin toiseen 8-paikkaiseen siipeen. Hankkeen etenemisen myötä myös erityisen tuen tarpeessa olevien päivähoitolasten päivähoidon järjestäminen olisi synergisesti hyvä sijoittaa samaan rakennuskokonaisuuteen Alavan palvelutalon lähelle. Päivähoidon järjestäminen edellyttää jatkoselvityksiä. Aluehallintovirasto on järjestetyssä hankkeen esittelytilaisuudessa pitänyt hankesuunnitelmaa hyvänä ja toteuttamiskelpoisena.

17 17 Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 13. LIITTEET n liitteet: Liite 1 Tilaohjelma Kivelän palvelukoti Liite 2 Tilaohjelma Alavan palvelukoti Liite 3 Perusturva- ja terveyslautakunta Kehitysvammaisten henkilöiden laitoshuollon purkaminen Kuopiossa/ Lausunto Vaalijalan kuntayhtymän palvelukotihankkeesta Kuopiossa. Liite 4 Toiminnallisen mallin kuvaus Liite 5 Toiminnan vuosikustannukset ja tulot Erilliset liitteet: Liite 6 Luonnos, Kivelän palvelukoti ja toimintakeskus, Liite 7 Luonnos, Alavan palvelukoti, Liite 8 Tavoitehintalaskelma, Kivelän palvelukoti ja toimintakeskus, Liite 9 Tarveselvitys, Vaalijalan laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten asumisen sekä työ- ja päivätoiminnan järjestäminen,

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Asumisen lähipalvelujen kehittämisen teemapäivä Yhteistyöseminaari, Kongressihotelli Linnasmäki Turku 16.11.2012 Jaana Huhta, STM Näkökulmia palvelujen kehittämiseen

Lisätiedot

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin!

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! 30.1.2015 Kankaanpään kehitysvammaisten ryhmäkodin harjannostajaiset Hyvä juhlaväki, On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! Tämä hanke on tärkeä monessakin

Lisätiedot

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Sari Hietala Ylihoitaja, PKSSK sosiaalipalvelut 25.11.2013 PKSSK:n toiminta-alue 2 PKSSK sosiaalipalvelut 2013 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen Kuntamarkkinat 11.9.2013 Jaana Viemerö, asiakkuusjohtaja, Järvenpään kaupunki Asukkaita suunnilleen saman verran kuin

Lisätiedot

Valkeisen osastojen rakenteet. Autistien ja lasten kuntoutusyksikkö (13)

Valkeisen osastojen rakenteet. Autistien ja lasten kuntoutusyksikkö (13) Liite 1. Valkeisen osastojen jäsennys asiakkaiden palveluntarpeiden mukaan Valkeisen osastojen rakenteet Autistien ja lasten kuntoutusyksikkö (13) Lasten yksikkö, Valkeisen oppilaskoti Asukasnumero Lähiohjaajia

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kuopio 30.8.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Kehitysvammaisten asumisen ohjelma (Kehas ohjelma) 1. Valtioneuvoston periaatepäätös

Lisätiedot

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018 LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 216-218 Lausuntopyyntö Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on perussopimuksensa 13 :n mukaan pyytänyt jäsenkuntien esityksiä

Lisätiedot

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen.

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen. MYLLÄRIN PAJA Myllärin Paja Myllärin paja tarjoaa laadukasta, monipuolista ja kuntoutuksellista ryhmämuotoista päivätoimintaa erityistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille erityishuoltolain tai vammaispalvelulain

Lisätiedot

Asuntojen hankinta. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Asuntojen hankinta. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Asuntojen hankinta Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Asuntojen hankinnasta Näkökulmia: Kunnat asumisen järjestäjinä: asumisyksiköt,

Lisätiedot

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö KRIISIPALVELUT Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Theresa Sinkkonen 28.3.2012 KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖN KRIISIPALVELU Kriisipalvelu on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee välitöntä ympärivuorokautisesti

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveys ja asuminen - vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeensaajista mielenterveyden

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015 Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010-2015 Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Tarvitaanko kehitysvammalaitoksia?

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Kehas-ohjelman toteutustilanne Ympäristöministeriön katsaus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Vammaisten ihmisten elämistä ja asumista koskevia periaatteita ja linjauksia

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Eskoon vammaispalvelujen palvelutuotteet

Eskoon vammaispalvelujen palvelutuotteet Eskoon vammaispalvelujen palvelutuotteet Härmän kuntokeskus, 27.05.2015 Marjut Mäki-Torkko, vammaispalvelujen johtaja Laitosasuminen Laitososastoja on kuusi: Kuntokaari, Kuusikoto, Kotopihlaja, Neliapila,

Lisätiedot

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Kehas-ohjelman toteutustilanne Ympäristöministeriön katsaus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Vammaisten ihmisten elämistä ja asumista koskevia periaatteita ja linjauksia

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

KEHAS-kuulumiset. Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Jyväskylä 20.11.2014 Jutta Keski-Korhonen

KEHAS-kuulumiset. Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Jyväskylä 20.11.2014 Jutta Keski-Korhonen KEHAS-kuulumiset Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Jyväskylä 20.11.2014 Jutta Keski-Korhonen Yhteiskunta muuttuu muuttuvatko palvelut? Palvelurakenne Sukupolvet vaihtuvat Toimintakulttuuri Tarpeet muuttuvat

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki. Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.fi Kehitysvammaisten asumista koskeva selvitystyö (2011-2012,

Lisätiedot

Kuntoutusta Vaalijalassa AVI-päivä Mikkelissä 3.11.2015

Kuntoutusta Vaalijalassa AVI-päivä Mikkelissä 3.11.2015 Kuntoutusta Vaalijalassa AVI-päivä Mikkelissä 3.11.2015 Kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen 30.10.2015 Ilkka Jokinen 1 Esityksen teemat 1. Vaalijalan kuntayhtymä lyhyesti 2. Erityistä tukea tarvitsevan

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

Asumista Varsinais-Suomessa, KTO:ssa. Marika Metsähonkala Palvelu- ja kehittämisjohtaja

Asumista Varsinais-Suomessa, KTO:ssa. Marika Metsähonkala Palvelu- ja kehittämisjohtaja Asumista Varsinais-Suomessa, KTO:ssa Marika Metsähonkala Palvelu- ja kehittämisjohtaja Valtioneuvosto teki 2010 ja toisen 2012 periaatepäätöksen kehitysvammaisten asunto-ohjelmaksi, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN SUUNNITELMA/ INVESTOINNIT

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN SUUNNITELMA/ INVESTOINNIT 5.6.2013 KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN SUUNNITELMA/ INVESTOINNIT JOHDANTO Valtioneuvosto teki 21.1.2010 periaatepäätöksen ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi.

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Kehittämissuunnittelija Piia Liinamaa 2013 Vammaispalvelulain

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Vanhusten tehostettu palveluasuminen Tarve ja perustelut: Pitkäaikaisen laitoshoidon purkaminen, niveltyy Siilaisen peruskorjaukseen, tarve

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös Sosiaalipalvelut sairaanhoitopiirin toimialueena 2 toimintavuotta Tyytyväisyyttä mm. koulutustarjonnan ja työhyvinvointia edistävän toiminnan

Lisätiedot

Osallisuus ja palvelusuunnittelu

Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelulaki VpL:n tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen SAS-toiminnat aikuisten vastuualueen sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

2 (, C c. Ylä-Savon SOTE. TARVESELVITYS / HANKEESlti, M a. Saapui 3 Ö / i 20. DAG: a. Hakija Hoivakymppi Oy. T h;3väluokka.

2 (, C c. Ylä-Savon SOTE. TARVESELVITYS / HANKEESlti, M a. Saapui 3 Ö / i 20. DAG: a. Hakija Hoivakymppi Oy. T h;3väluokka. a rahoitusja kehittämiskeskus raasumisen 1. TIETOJA HAKIJASTA Hakija Hoivakymppi Oy Kohteen nimi Kiinteistö Oy ET-Hoiva-asunnot I/Muut vammaiset, Iisalmi Ylä-Savon SOTE TARVESELVITYS / HANKEESlti, M a

Lisätiedot

Vaalijalan laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten asumisen sekä työ- ja päivätoiminnan järjestäminen

Vaalijalan laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten asumisen sekä työ- ja päivätoiminnan järjestäminen Me asumme omassa kodissa ja käymme työ ja päivätoiminnassa! TARVESELVITYS Vaalijalan laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten asumisen sekä työ- ja päivätoiminnan järjestäminen Kuopion kaupunki Tarveselvitys

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa Kuntakysely 2011. Laatupäällikkö Jouko Alinen

Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa Kuntakysely 2011. Laatupäällikkö Jouko Alinen Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa Kuntakysely 2011 Laatupäällikkö Jouko Alinen = Posa Vastaajat 2. Onko kunnassanne / kaupungissanne meneillään olevaa kehitysvammaisten asumiseen liittyvää uudisrakentamista?

Lisätiedot

Kiinteistö 2013 tapahtuma Helsingin messukeskus 14.11.2013 Antti Jämsén Miehikkälän kunta

Kiinteistö 2013 tapahtuma Helsingin messukeskus 14.11.2013 Antti Jämsén Miehikkälän kunta Kiinteistö 2013 tapahtuma Helsingin messukeskus 14.11.2013 Antti Jämsén Miehikkälän kunta Miehikkälän kunta tuottaa ja järjestää laadukkaat peruspalvelut asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti Terveyskeskus:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015 Kuopion kaupunki 1 (5) Strategisia linjauksia asumispalveluiden toiminnallisiin muutoksiin ja kasvavaan asumispalveluiden tarpeisiin 1.1.2017 alkaen / palveluiden järjestäjänä vastaa kunnan tehtäväksi

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Mitä perhehoito on? Perhehoitolaki 1.4.2015 Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUT. Kuntaneuvottelut 16. ja 18.5.2011. M.Paavola

SOSIAALIPALVELUT. Kuntaneuvottelut 16. ja 18.5.2011. M.Paavola SOSIAALIPALVELUT Kuntaneuvottelut 16. ja 18.5.2011 Sosiaalipalvelujen organisaatio 1.5.2011 SOSIAALIPALVELUT Kehitysvammahuolto Merja Paavola Johtoryhmä Laatutyö Jouko Alinen Palvelukodit ja kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Yhteistyökokous 12.12.2011. Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto

Yhteistyökokous 12.12.2011. Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Yhteistyökokous 12.12.2011 Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Kuntatoimijan mahdollisuudet edistää yksilöllisen asumisen kehittämistä ja laitosten purkua Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Hankintalain mahdollisuudet Reilu Palvelu ry 10.10.2011 Tampere / Markku Virkamäki

Hankintalain mahdollisuudet Reilu Palvelu ry 10.10.2011 Tampere / Markku Virkamäki Hankintalain mahdollisuudet Reilu Palvelu ry 10.10.2011 Tampere / Markku Virkamäki Kehitysvammaisten Palvelusäätiö - Kehitysvammaisten Tukiliitto perusti ja lahjoitti säädepääoman 18.9.1992 - Palvelukoti-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

Hoitokoti Sateenkaari

Hoitokoti Sateenkaari Hoitokoti Sateenkaari Järvi-Pohjanmaan perusturva ALAJÄRVI Hoitokoti Sateenkaari sijaitsee Alajärvellä ja on Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen (Alajärvi, Soini ja Vimpeli) perusturvalautakunnan alainen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 1 (5) Sosiaalilautakunta Sosj/10 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 1 (5) Sosiaalilautakunta Sosj/10 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 1 (5) 409 Jätkäsaaren vaikeavammaisten asuntoryhmän, Suezinkatu 3, hankesuunnitelman hyväksyminen HEL 2011-008163 T 10 06 00 Päätös päätti hyväksyä osoitteeseen Suezinkatu

Lisätiedot

Kuninkaankallio Kuninkaantie 42, Espoo. Mika Paasolainen

Kuninkaankallio Kuninkaantie 42, Espoo. Mika Paasolainen Kuninkaankallio Kuninkaantie 42, Espoo Mika Paasolainen Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen /poistaminen Valtioneuvoston periaatepäätössä vuosille 2008-2011 tavoitteena on puolittaa pitkäaikaisasunnottomuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Iisalmi 20.11.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

ESKOON TOIMINTOJEN KEHITTÄMISSEMINAARI JÄSENKUNNILLE 27.5.2015. ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT Ulla Yli-Hynnilä

ESKOON TOIMINTOJEN KEHITTÄMISSEMINAARI JÄSENKUNNILLE 27.5.2015. ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT Ulla Yli-Hynnilä ESKOON TOIMINTOJEN KEHITTÄMISSEMINAARI JÄSENKUNNILLE 27.5.2015 ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT Ulla Yli-Hynnilä 1 ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT 2015 Henkilökunta esimies lääkäri (1) psykologi (3) psykiatrinen

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Asumista Keski-Suomessa. Marja-Leena Saarinen 23.2.2012

Asumista Keski-Suomessa. Marja-Leena Saarinen 23.2.2012 Asumista Keski-Suomessa Marja-Leena Saarinen 23.2.2012 Metsätähden asukkaiden toiveet asumisesta Ulkopuolinen outo ihminen ei saa päästä sisälle - paitsi talonmies - paitsi nokikolari Pistokkeita myös

Lisätiedot

KVPS:n tukiasunnot. RAY- rahoitteiset. Turku 23.4.2015 Pasi Hakala

KVPS:n tukiasunnot. RAY- rahoitteiset. Turku 23.4.2015 Pasi Hakala KVPS:n tukiasunnot RAY- rahoitteiset Turku 23.4.2015 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen

Lisätiedot

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011 KOTIA KOHTI Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla Hanna Sallinen 17.2.2011 Asumispalvelut Vantaalla -Asumispalveluiden toimintayksikkö on osa aikuissosiaalityötä -Asumispalvelujen toimintayksikkö

Lisätiedot

KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä , korjattu 21.1.2015 Sivu 1/7 KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä , korjattu 21.1.2015 Sivu 2/7 PALVELUSUORITTEIDEN YKSIKKÖHINNAT KUNNILLE 1.1.

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena

Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena Sosiaali- ja terveysturvan päivät, Seinäjoki 14.- 15.8.2013 / Markku Virkamäki, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Tiedän mitä tahdon! projekti

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kangasalan yhteistoiminta-alueen kehitysvammaisten asumispalveluiden sekä työ- ja päivätoiminnan tarveselvitys

Kangasalan yhteistoiminta-alueen kehitysvammaisten asumispalveluiden sekä työ- ja päivätoiminnan tarveselvitys Kangasalan yhteistoiminta-alueen kehitysvammaisten asumispalveluiden sekä työ- ja päivätoiminnan tarveselvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN NYKYTILANNE YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammapalvelut Kehitysvammapalvelut Ahokoti Harjukoti Kotikartano Nevakoti Niittykumpu Norola: Toukola ja Jukola Ritoniitty Ritorinne Ohjattu asuminen Aittokoti Peltola Norola: Onnela Tuettu asuminen Ryhmäkotien yhteydessä

Lisätiedot

Kohti selkeämpää asumispalvelujärjestelmää suunnittelupäällikkö Maritta Närhi 11.10.2011

Kohti selkeämpää asumispalvelujärjestelmää suunnittelupäällikkö Maritta Närhi 11.10.2011 Kohti selkeämpää asumispalvelujärjestelmää suunnittelupäällikkö Maritta Närhi 11.10.2011 T A M P E R E E N K A U P U N K I Ohjaus palvelujen tuottamiseen ja rakentamiseen Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelulain palveluasuminen ravintomenoista. Asumisvalmennus, VpL Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö a) Ateriamaksu kun tarjotaan keskitetyt ateriapalvelut

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN SUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA SIIHEN LIITTYVIEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEKSI 2013-2020

LIPERIN KUNNAN SUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA SIIHEN LIITTYVIEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEKSI 2013-2020 1 5.6.2013 LIPERIN KUNNAN SUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA SIIHEN LIITTYVIEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEKSI 2013-2020 Sosiaali- ja terveysministeriöön 29.9.2010 lähetetyn suunnitelman tarkennus Nykytilanne

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Erityishuoltopiirien palvelu- ja rakennemuutos -elämää murroksissa

Erityishuoltopiirien palvelu- ja rakennemuutos -elämää murroksissa Erityishuoltopiirien palvelu- ja rakennemuutos -elämää murroksissa Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymän jäsenkunnat ja toimipisteiden sijainti Kuusaan kuntoutuskeskus ja palvelukodit Hoitokodit Erityishuollon

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

Asumisen uudet muodot

Asumisen uudet muodot Asumisen uudet muodot Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Riitta Hakoma 8.6. 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote-Imatra: työyksiköt kartalla 2015 = avopalvelut = toiminnalliset palvelut

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän asumispalvelujen siirtäminen Oulun kaupungin toiminnaksi, liitteet. Dno OUKA: 3305 /305.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän asumispalvelujen siirtäminen Oulun kaupungin toiminnaksi, liitteet. Dno OUKA: 3305 /305. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän asumispalvelujen siirtäminen Oulun kaupungin toiminnaksi, liitteet Dno OUKA: 3305 /305.1/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.6.2012 66 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lainsäädännössä tapahtuu. 20.11.2014 Jyväskylä Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Salla Pyykkönen, Kvtl

Lainsäädännössä tapahtuu. 20.11.2014 Jyväskylä Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Salla Pyykkönen, Kvtl Lainsäädännössä tapahtuu 20.11.2014 Jyväskylä Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Salla Pyykkönen, Kvtl Muutosten aika Taustalla mm. Ajattelutavan muutokset dg tarve Arjen moninaistuminen Toimintaympäristön

Lisätiedot

Tomi Kallio & Markku Salo, MTKL/Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö

Tomi Kallio & Markku Salo, MTKL/Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Tomi Kallio & Markku Salo, MTKL/Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Tampereen A-kilta ry:n 22 asunnon asumisyksikkö pitkäaikaisasunnottomille päihde- tai/ja mielenterveysongelmaisille henkilöille

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 134 15.12.2014. 134 Asianro 1792/06.00.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 134 15.12.2014. 134 Asianro 1792/06.00.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 134 Asianro 1792/06.00.00/2014 Valtuustoaloite / selvitys valtuustolle saattohoidon järjestämisen nykytilanteesta Kuopiossa sekä suunnitelmat saattohoidon kehittämisestä

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

PALVELUASUMISEN KONSEPTI Elementit-E Oy:lle

PALVELUASUMISEN KONSEPTI Elementit-E Oy:lle PALVELUASUMISEN KONSEPTI Elementit-E Oy:lle SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT TOIMEKSIANTAJA Työmme toimeksiantajana on Elementit-E Oy. Yrityksen yhteyshenkilönä toimi yrityksen toimitusjohtaja Veli Hyyryläinen.

Lisätiedot

Palveluasumisen teemapäivä, ryhmien tuotokset

Palveluasumisen teemapäivä, ryhmien tuotokset Palveluasumisen teemapäivä, ryhmien tuotokset Iisalmi Jussi Peltonen 20.11.2014 Kysymykset ryhmittäin: 1. Erityisryhmien ja palveluasumisen tarpeiden ja näkökulmien huomiointi maankäytön, kaavoituksen

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

ASPA Palvelut Oy Pähkinänkuoresssa 2010

ASPA Palvelut Oy Pähkinänkuoresssa 2010 ASPA Palvelut Oy Pähkinänkuoresssa 2010 ASPA-konserni perustettu 1995 13 perustajajärjestöä ASPA-säätiö Fyysiset asumisratkaisut Rakennuttaminen Asumisen palvelujen kehittäminen Tieto- ja osaamiskeskus

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. PALVELUASUMISEN KÄSITTEET JA VALTAKUNNAN LINJAUKSET...

Lisätiedot

RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ.

RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ. RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ. 10.12.2014 Seppo Tuominen 2 MEHILÄINEN Perustehtävä: Yhdessä luomme parempaa terveyttä ja hyvinvointia Visio: Sosiaali- ja

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

Tomi Kallio & Markku Salo, MTKL/Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö

Tomi Kallio & Markku Salo, MTKL/Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Tomi Kallio & Markku Salo, MTKL/Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Tampereen A-kilta ry:n 22 asunnon asumisyksikkö pitkäaikaisasunnottomille päihde- tai/ja mielenterveysongelmaisille henkilöille

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kuntoutus Kartanonväessä Hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus Huonokuntoisellakin avuttomalla vanhuksella

Lisätiedot

Eedi Asumispalvelut Oy. Uudenlaisia ryhmäkoteja asumisessaan erityistukea tarvitseville

Eedi Asumispalvelut Oy. Uudenlaisia ryhmäkoteja asumisessaan erityistukea tarvitseville Eedi Asumispalvelut Oy Uudenlaisia ryhmäkoteja asumisessaan erityistukea tarvitseville ESPOON DIAKONIASÄÄTIÖ Yksityinen sosiaalialan palveluntarjoaja Palveluja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 20.10.2010 / 15.4.2011 Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut Yleiskuvaus Kuopion palvelurakenneuudistuksessa perusturvan palvelualue sisältää kolme avainprosessitasoa: vanhus- ja vammaispalvelut, lapsiperhepalvelut

Lisätiedot