HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI KANSAINVÄLISTÄ SUOJELUA HAKEVAN VASTAANOTOSTA ANNETUN LAIN JA ULKOMAALAISLAIN MUUTTAMISESTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI KANSAINVÄLISTÄ SUOJELUA HAKEVAN VASTAANOTOSTA ANNETUN LAIN JA ULKOMAALAISLAIN MUUTTAMISESTA"

Transkriptio

1 LAUSUNTOYHTEENVETO 1 (8) Maahanmuutto-osasto HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI KANSAINVÄLISTÄ SUOJELUA HAKEVAN VASTAANOTOSTA ANNETUN LAIN JA ULKOMAALAISLAIN MUUTTAMISESTA Sisäministeriön maahanmuutto-osasto pyysi päivätyllä lausuntopyynnöllä lausunnot hallituksen esitysluonnoksesta valtioneuvoston kanslialta, ulkoasiainministeriöltä, oikeusministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, opetus- ja kulttuuriministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä, työ- ja elinkeinoministeriöltä, ympäristöministeriöltä, sisäasiainministeriön poliisiosastolta, rajavartio-osastolta ja oikeusyksiköltä, oikeuskanslerinvirastolta, eduskunnan oikeusasiamieheltä, lapsiasiavaltuutetulta, vähemmistövaltuutetulta, Korkeimmalta hallinto-oikeudelta, Helsingin hallinto-oikeudelta, Maahanmuuttovirastolta, Metsälän vastaanottokeskukselta, Joutsenon vastanottokeskukselta, Amnesty International - Suomen osasto ry:ltä, Ihmisoikeusliitolta, Kansainväliseltä siirtolaisuusjärjestöltä (IOM), Pakolaisneuvonta ry:ltä, Suomen Kuntaliitolta sekä Suomen Punaiselta Ristiltä (SPR). Lausunnon antoivat lisäksi Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto, Suomen Pakolaisapu ry sekä Vapaa liikkuvuus verkosto. Tausta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ulkomaalaislakia. Muutoksella pyritään edistämään kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa peruneen tai kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneen ulkomaalaisen vapaaehtoista paluuta vakiinnuttamalla lainsäädäntöön selkeä, toimiva ja kustannustehokas vapaaehtoisen paluun järjestelmä. Muutoksilla säästettäisiin vastaanoton ja maasta poistamisen kustannuksia. Pykälämuutokset Kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain (vastaanottolaki) 14 :ää "Vastaanottopalvelujen saaja" muutettaisiin siten, että kolmannen maan kansalainen, jota koskeva päätös maasta poistamisesta on tullut täytäntöönpanokelpoiseksi, mutta jota ei viranomaistoimin voida maasta poistaa, saisi vastaanottopalveluita vain 30 päivän ajan päätöksen täytäntöönpanokelpoiseksi tulemisen jälkeen, jos hänen katsotaan olevan mahdollista palata kotimaahansa eikä hän ole tehnyt hakemusta avustetusta vapaaehtoisesta paluusta. Vastaanottokeskuksen johtaja voisi kuitenkin päättää, että tällaiselle henkilölle annetaan vastaanottopalveluja kohtuullinen aika mainitun määräajan jälkeenkin erityisen henkilökohtaisen syyn vuoksi. Pykälän perusteluissa mainitaan esimerkkinä yksin tulleet lapset, viimeisillään raskaana olevat naiset ja vakavat terveydelliset syyt. Vastaanottolain 31 :ää "Paluun tukeminen" ehdotetaan muutettavaksi siten, että kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa peruneelle tai kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneelle ulkomaalaiselle voitaisiin maksaa avustusta ja korvata kohtuulliset matka- ja muuttokustannukset kotimaahansa tai muuhun maahan, johon hänen pääsynsä on taattu. Ulkomaalaislain 51 :ää "Oleskeluluvan myöntäminen maasta poistumisen estymisen vuoksi" ehdotetaan muutettavaksi siten, että vapaaehtoisen paluun mahdollisuus otetaan huomioon harkittaessa tilapäisen oleskeluluvan myöntämistä maasta poistumisen estymisen vuoksi. Tilapäistä oleskelulupaa ei enää myönnettäisi, jos vapaaehtoinen paluu on tosiasiallisesti mahdollinen tai jos kolmannen maan kansalainen ei suostuisi poistumaan maasta vapaaehtoisesti tai vaikuttaa paluun järjestelyitä. Pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että oleskeluluvan myöntämistä 51 :n perusteella harkittaessa tulee Maahanmuuttoviraston muodostaa käsitys, onko paluu tosiasiassa mahdollista. Lisäksi maasta karkottamisen täytäntöönpanoa kevennettäisiin tietyissä tilanteissa. Ulkomaalaislakiin ehdotetaan lisättävän 200 a "Maasta karkottamisen täytäntöönpano tilapäisen esteen poistuessa", jossa säädettäisiin, että päätös maasta karkottamisesta voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, jos maasta karkottaminen perustuu 51 :ssä säädetyn oleskelun perusteen poistumiseen, jollei hallinto-oikeus toisin määrää. Yleistä Lausunnon antajat kannattivat yleisesti vapaaehtoisen paluun järjestelmän vakiinnuttamista lainsäädäntöön. Useat lausunnon antajat kuitenkin korostivat, että paluu on vapaaehtoista vain jos henkilöllä on tosiasiallinen mahdollisuus valita laillisen oleskelun ja paluun välillä. Esityksen lähtökohta, jonka mukaan ehdotukset muuttaisivat Suomessa aiemmin vallinnutta ajattelutapaa, jolloin maassa oleskelevalle ulkomaalaiselle joko annetaan oleskelulupa tai hän joko poistuu tai hänet poistetaan maasta herätti paljon kommentteja. Useiden lausuntojen antajien mukaan kyseessä on merkittävä periaatteellinen muutos, jonka vaikutuksia tulisi arvioida nyt esitettyä perusteellisemmin ja laajemmin, erityisesti perusoikeuksien ja sosiaali- ja terveyspalveluiden näkökulmasta. Postiosoite: Käyntiosoitteet: Puhelin: Virkasähköpostiosoite: Sisäministeriö Kirkkokatu 12, Helsinki Vaihde PL 26 Vuorikatu 20, Helsinki Valtioneuvosto Faksi:

2 Sisäministeriö LAUSUNTOYHTEENVETO 2 (8) Esitys nähtiin myös maahanmuuton tulevaisuus 2020 strategian painopisteen, jonka mukaan "selkeillä säännöksillä ja toimivalla paluujärjestelmällä on varmistettava, että Suomeen ei synny ilman maassaolo-oikeutta oleskelevien ihmisten joukkoa", vastaisena. Esityksen nähtiin johtavan tavoitteen kanssa ristiriitaiseen tilanteeseen, jolloin maassa laittomasti oleskelevien määrä lisääntyisi ja tilanne voisi muodostua myös sisäisen turvallisuuden kannalta haasteeksi. Ehdotettua sääntelyä ehdotettiin arvioitava myös siitä näkökulmasta, miten se vaikuttaisi ilman oleskeluoikeutta maahan jäävien oikeuksiin ja asemaan ja toisaalta siitä, kuinka viranomaisten tulisi menetellä tavatessaan tämänkaltaisessa tilanteessa olevia henkilöitä. Lausunnon antajat huomauttivat, että käytännössä ehdotus voi johtaa siihen, että oleskeluoikeudettomassa tilassa oleva henkilö voi hätätäilanteessa turvautua toimeentulolain mukaiseen kiireiseen toimeentulotukeen silloin, kun hän ei voi saada välttämätöntä toimeentuloaan muulla tavoin. Tämän johdosta lausujien mukaan tulisi varmistaa, ettei oleskeluoikeudettomista henkilöistä ja perheistä muodostu rasitetta kuntien sosiaali- ja terveydenhuollolle. Huomautettiin, että esityksessä tulisi tarkemmin arvioida vaikutuksia lapsen edun ja oikeuksien sekä perustavimmanlaatuisten palvelujen saatavuuden näkökulmasta ja että esitysluonnoksessa ei ole viitattu sen paremmin YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen kuin Euroopan neuvoston lapsiystävällisen oikeuden suuntaviivoihinkaan. Esitysluonnokseen olisikin sisällytettävä lisäksi lapsivaikutusten arviointi. Lausunnon antajat pitivät myös tärkeänä, että vaikka esityksessä avustettavien piiri on rajattu koskemaan kansainvälistä suojelua hakeneita ja ihmiskaupan uhreja sekä ulkomaalaislain 51 :n mukaisen oleskeluluvan saaneita, jatkossa järjestelmää tulisi kehittää niin, että myös muut ryhmät voisivat turvautua järjestelmään. Tällaisia ovat esimerkiksi Suomessa laittomasti tavatut ulkomaalaiset ja viisumin tai oleskeluluvan päättymisen jälkeen luvattomasti oleskelemaan jääneet. Lausunnot Amnesty International:in Suomen osaston pitää vapaaehtoisen paluun järjestelmän kehittämistä tervetulleena, mutta järjestön mukaan paluu on vapaaehtoista ainoastaan jos henkilöllä on tosiasiallinen mahdollisuus valita laillisen oleskelun ja paluun välillä. Amnesty International vastustaa ehdotettua vastaanottolain 14 muutosta vastaanottopalveluiden rajaamisesta, ja ehdottaa, että poliisin ja vastaanottokeskusten roolia vapaaehtoisen paluun tiedottamisessa ja avustamisessa tulisi vielä tarkastaa. Amnesty International vastustaa myös ulkomaalaislain 51 ehdotettua muutosta tilapäisen oleskeluluvan edellytysten muuttamisesta sekä karkottamista helpottavaa 200 a lisäystä ulkomaalaislakiin. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto kannattaa luonnoksessa esitettyjä lainmuutoksia ja pitää ehdotettuja muutoksia perusteltuina ja niiden tavoitteita tärkeinä. Virasto kuitenkin toivoo jatkovalmistelua ja selkeää kannanottoa siihen, onko vastaanottopalveluiden rajaamisesta vastaanottolain 14 neljännen momentin perusteella tehty päätös muutoksenhakukelpoinen vai katsotaanko, että kyseessä on hallinnollinen toimenpide. Lisäksi viraston mukaan esityksen johdosta kuntataloudelle mahdollisesti aiheutuvat lisärasitukset tulisi arvioida realistisesti ja esittää toimenpiteet, joilla valtio kompensoi ne. Joutsenon vastaanottokeskus pitää erittäin tärkeänä sitä, että ulkomaalaisten vapaaehtoinen paluun järjestelmä vakiinnutetaan osaksi lainsäädäntöä. Vastaanottokeskuksella on erittäin hyvät kokemukset nykyisestä vapaaehtoisen paluun järjestelmästä ja sen mukaan lakiuudistuksen tuleekin tähdätä siihen, ettei nykyinen vapaaehtoisten paluun järjestelmän tehokkuus laske. Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) mukaan vapaaehtoisen paluun järjestelmän kirjaaminen Suomen lainsäädäntöön on tärkeä ja ajankohtainen aihe, joka noudattaa niin EU:n nykyisiä käytäntöjä kuin IOM:n näkemystä hyvästä maahanmuuton hallinnoinnista, sekä on tärkeää siirtolaisten hyvinvoinnin ja oikeuksien kannalta. IOM on hankkeiden kautta ollut mukana luomassa nykyistä vapaaehtoisen paluun järjestelmää, ja huomauttaa, että esitetty eroaa nykyisistä käytännöistä siinä, että kohderyhmää rajattaisiin ja järjestelmän käytännön järjestelyjä muutettaisiin huomattavasti. Korkein hallinto-oikeus ei ottanut kantaa keinovalikoimaan, jolla vapaaehtoista paluuta pyritään edistämään, mutta kiinnitti huomioita yksittäisiin näkökohtiin, joilla saattaa olla oikeudellista merkitystä. Korkein hallinto-oikeus ehdottaa tarkempaa vaikuttavuusarviointia liittyen yhteiskunnan tukiverkoston ulkopuolelle jäämisestä, sekä huomauttaa että ulkomaalaislain 51 ja 200 a muutosehdotusten osalta tulisi kiinnittää huomiota ratkaisuperusteen ajantasaisuuteen. Kuntaliitto katsoo, että on hyvä tukea kansainvälistä suojelua hakeneen vapaaehtoista paluuta, ja on perusteltua, että vapaaehtoisen paluun järjestelmään osoitetaan jatkuvat resurssit valion talousarviossa. Kuntaliiton mukaan on myös kannatettavaa, että korvausten ja avustuksen saaminen edellyttää suunnitelmaa niiden käytöstä. Kuntaliitto ei pidä ehdotettua vastaanottolain 14 muutosta hyvänä ja sen mukaan valtion ei pidä luoda sellaisia järjestelmiä tai toimintaohjeita, joilla edistetään henkilöiden joutumista yhteiskunnan ulkopuolelle. Lisäksi kuntaliiton mielestä esityksessä tulisi arvioida vaikutukset kuntataloudelle ja koko palvelujärjestelmälle. Lapsiasiavaltuutettu katsoo hallituksen esitysluonnoksessa määritellyt tavoitteet ja keskeiset ehdotukset perustelluiksi, mutta esittää lausunnossaan tarkennuksia, joilla varmistettaisiin vapaaehtoisen paluujärjestelmän piiriin kuuluvien alle 18-vuotiaiden edun toteutuminen. Maahanmuuttovirasto pitää perusteltuna, että Suomessa siirrytään maasta poistamisen estymistilanteissa ja menettelyissä lähemmäs muita EU-valtioita. Maahanmuuttoviraston mukaan on tärkeää, että turvapaikkajärjestelmän ja muiden oleskelulupien ja maahantulon väärinkäyttö pyritään estämään, ja että sellaiset henkilöt, joiden oleskelu on turvapaikka- tai muun

3 Sisäministeriö LAUSUNTOYHTEENVETO 3 (8) oleskelulupamenettelyn jälkeen muuttunut laittomaksi, eivät itseään koskevan päätöksen täytäntöönpanoa vaikeuttamalla saa ensin tilapäistä ja myöhemmin jatkuvaa oleskelulupaa Suomeen. Metsälän vastaanottokeskus pitää esityksen tavoitetta tärkeänä ja kannatettavana. Kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa peruneen tai kielteisen päätöksen oleskelulupahakemukseensa saaneen ulkomaalaisen vapaaehtoinen paluu on monessa suhteessa tarkoituksenmukainen ja hyvä järjestely ja sitä on syytä tukea ja vakiinnuttaa vapaaehtoisen paluun järjestelmä. Metsälän vastaanottokeskuksen mukaan vapaaehtoisen paluun hallinnointi muilta kun matkanjärjestelyihin liittyviltä osilta sopii myös hyvin vastaanottokeskusten toimialaan. Oikeusministeriön mukaan vapaaehtoisen paluun järjestelmän kehittäminen ja vakinaistaminen nykyisen hankeperusteisen järjestelmän tilalle on tärkeä ja myönteinen asia. Oikeusministeriö katsoo, että järjestelmän vakiinnuttaminen ja siitä säätäminen laissa ovat omiaan edistämään sääntelyn kohteena olevien henkilöiden oikeusturvaa ja yhdenvertaista kohtelua. Oikeusministeriö kuitenkin huomauttaa, että ehdotettu sääntely, jonka seurauksena ulkomaalaisella Suomessa oleskelevalla ei ole laillista perustetta oleskelulleen, on kokonaisuutena tarkastellen tällaisenaan ongelmallinen ja esityksen perusteluissa pitäisi yksityiskohtaisemmin tarkastella perusoikeuksien toteutumista näiden henkilöiden kohdalla. Pakolaisneuvonta vastustaa luonnoksessa ehdotettuja ulkomaalaisen oikeusturvaa heikentäviä muutoksia ulkomaalaislain 51 :n ja 200 :n sekä vastaanottolain 14 :n osalta. Pakolaisneuvonnan mukaan ehdotus merkitsee perusteetonta ja tarpeetonta puuttumista turvapaikanhakijoina Suomeen saapuneiden ja usein haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten perusoikeuksiin ja oikeusturvaan sekä lisää paperittomuutta ja syrjäytymistä ja altistaa kolmannen maan kansalaisia ihmiskaupan uhreiksi ja harmaan talouden piiriin. Sisäministeriön rajavartio-osasto pitää esityksen tavoitetta vapaaehtoisen paluun järjestelmän vakiinnuttamisesta lainsäädäntöön perusteltuna ja kannatettavana, mutta pitää esitystä käytännön tehtävien järjestelyiden osalta vielä puutteellisena. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan tulisi vielä varmistaa, ettei maasta poistumaan haluttomista, kotikuntaa vailla olevista henkilöistä ja perheistä muodostu rasitetta kuntien sosiaali- ja terveydenhuollolle. Suomen Pakolaisapu ry ei kannata ehdotettua lakimuutosta, koska lakimuutos tekisi ns. limbotilasta eli tilanteesta, jolloin hakija ei ole saanut Suomesta oleskelulupaa, mutta ei syystä tai toisesta voi palata kotimaahansakaan, laissa hyväksyttävän. Pakolaisavun mukaan koko vapaaehtoisen paluun käsite on kyseenalainen ja lakimuutos käytännössä pakottaisi kielteisen päätöksen saaneet henkilöt turvautumaan vapaaehtoiseen paluuseen tai menemään maan alle paperittomaksi siirtolaiseksi. Pakolaisavun mukaan järjestelmä myös uhkaa vastaanottokeskusten puolueettomuutta, kun vastaanoton palvelut liukuvat osaksi päätöksentekojärjestelmää. Suomen Punaisen Ristin (SPR) mukaan vapaaehtoisen paluun järjestelmän kehittäminen on tärkeä ja myönteinen asia. Vapaaehtoisen paluun tulee kuitenkin käytännössä tarkoittaa sitä, että palaaminen todella tapahtuu vapaaehtoisesti, ja tilanne, jossa henkilölle ei anneta muita vaihtoehtoja kuin paluu tai jääminen oikeudettomaan tilaan, ei ole todellisuudessa palaamista vapaaehtoisesti. SPR:n mukaan vapaaehtoisen paluun käyttämättä jättämistä ei myös tule rinnastaa järjestelmän väärinkäyttöön ja esityksen mukaisista tilanteista tulisi käyttää muuta termiä kuin vapaaehtoinen paluu, esimerkiksi omaehtoinen paluu tai tuettu paluu. SPR vastustaa ulkomaalaislain 51 :n sekä vastaanottolain 14 :n muuttamista esitetyllä tavalla, koska muutos lisäisi oikeudettomaan tilaan joutuneiden paperittomien ihmisten määrää Suomessa. Työ- ja elinkeinoministeriö pitää kannatettavana esityksen tavoitetta edistää ja tukea vapaaehtoista paluuta, vapaaehtoisen paluun järjestelmän vakiinnuttamista sekä järjestelmän säätämisestä laissa. Sen sijaan työ- ja elinkeinoministeriön mukaan ehdotetut esitykset ovat monelta osin ongelmallisia ja edellyttävät luonnoksessa nyt esitettyä perusteellisempaa ja laajempaa pohdintaa sekä vaikutusten arviointia ja analyysiä. Työ- ja elinkeinoministeriö pitää parempana vallinnutta nykykäytäntöä, jossa henkilö ei ole voinut valita jäädä maahan kielteisen päätöksen jälkeen laittomasti. Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että ennen esityksen antamista olisi tarpeen tarkastella muita kuin nyt esitettyjä vaihtoehtoja tavoitteen toteuttamiseksi, esimerkiksi poikkihallinnollisesti mietittäviä ratkaisuvaihtoehtoja, joiden yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset selvitettäisiin ja arvioitaisiin Valtioneuvoston kanslia ehdottaa, että nyt esitettyä laajemmin arvioitaisiin mahdollisia seuraamuksia ja sitä kuinka voidaan varautua siihen, jos ehdotuksen lähtökohta vapaaehtoisen paluun suosiosta jää ennakoitua alhaisemmaksi. Valtiovarainminiteriö pitää kannatettavan esityksen tavoitetta edistää kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa peruneen tai kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneen ulkomaalaisen vapaaehtoista paluuta alkuperämaahan. Erityisesti vapaaehtoisen paluun edistämistä ja paluun helpottamista vaihtoehtona maasta poistamiselle voidaan pitää hyvänä suuntauksena. Vapaaehtoiseen palauttamiseen liittyvä pyrkimys vastaanoton ja maasta poistamisen kustannusten pienentämiseksi on myös valtiovarainministeriön mukaan kannatettava. Vähemmistövaltuutettu katsoo, että vapaaehtoisen paluun kehittäminen ja vahvistaminen on sinällään kannatettavaa, mutta edellyttää, että päätös paluusta on syntynyt vapaan harkinnan tuloksena, ilman painostusta. Paluu ei ole vähemmistövaltuutetun mielestä vapaaehtoista, jos siitä kieltäytyminen johtaa oikeudettomaan tilaan. Vähemmistövaltuutettu vastustaa jyrkästi tähän suuntaan menevää lainsäädäntöä. Vähemmistövaltuutettu katsoo, että esityksen terminologia kaipaa täsmennystä, ja ehdottaa, että vapaaehtoista paluuta parempi ilmaisu voisi olla avustettu tai tuettu paluu.

4 Sisäministeriö LAUSUNTOYHTEENVETO 4 (8) Pykäläehdotukset Vastaanottolain 14 "Vastaanottopalvelujen saaja" Metsälän vastaanottokeskus toteaa, että vastaanottopalvelujen rajoittaminen tilanteessa, jossa kolmannen maan kansalaista ei voitaisi viranomaistoimin palauttaa, mutta tämä voisi palata vapaaehtoisesti kotimaahansa, on sinänsä looginen, ja välttämätön osa 51 :n muutoksen ajatuskokonaisuutta. Amnesty International, Kuntaliitto, Pakolaisneuvonta, SPR ja Vähemmistövaltuutettu eivät kannata pykälän muuttamista esitetyllä tavalla, koska esityksessä ei oteta selkeää kantaa siihen, mitä tapahtuu, kun nämä henkilöt poistuvat tai poistetaan vastaanoton piiristä, ja lainmuutoksen riskinä on, että Suomeen muodostuu kasvava oikeudettomien ja statuksettomien ryhmä. Pakolaisneuvonnan mukaan heidän työssä korostuu, että vastaanottopalvelut eivät ole käytännössä minkäänlaisessa roolissa henkilön arvioidessa voiko hän palata vapaaehtoisesti kotimaahansa, vaan taustalla on yleensä hakijan kokemukset ja pelko kotimaahan paluun turvallisuudesta sekä mahdollisuudesta ihmisarvoiseen elämään. Pakolaisneuvonnan mukaan esityksen perustelut oletuksesta, että ulkomaalainen turvautuisi vapaaehtoisen paluun järjestelmään, jos majoituspalvelut päättyvät ovat puutteellisia sekä oletus on perusteeton ja virheellinen. Maahanmuuttovirasto puolestaan katsoo, että on oletettavaa, että osalle kohderyhmästä nykytason mukainen avustus (1500 euroa) ei ole riittävä kannustin poistua vapaaehtoisesti, jos heidän tavoitteenaan on syystä tai toisesta jäädä EU:n alueelle. Joutsenon vastaanottokeskus pitää ehdotettua merkittävän muutoksena asian nykytilaan, ja ehdottaa että muutoksen vaikutuksia pohdittaisiin huolellisesti. Joutsenon vastanottokeskuksen mukaan tilanteessa, jossa asiakas ei vastaanottopalveluiden lakkaamisenkaan uhalla hakeudu vapaaehtoiseen paluun järjestelmään vaan jää Suomeen tulee huolehtia siitä, että vastaanottokeskuksen palveluja vaille jäävä asiakas ei jäisi tyhjän päälle vaan hänet ohjattaisiin hallitusti eteenpäin asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle, joka olisi käytännössä paikallinen kunta. Joutsenon ja Metsälän vastaanottokeskusten mukaan vastaanottokeskusten tuleekin jatkossa olla ajantasaisesti informoituja asiakkaidensa oleskelulupatilanteista, jotta vastaanottokeskukset voisivat varautua siihen, että he motivoivat turvapaikanhakijaa hakeutumaan vapaaehtoisen paluun järjestelmään, jotta vältyttäisiin vastaanottolain14 3 momentin tarkoittamilta vastaanottopalveluiden lakkaamisilta, tai ryhtyä lain edellyttämiin keinoihin. Pakolaisneuvonnan mukaan on otettava huomioon, että pykälän tarkoittamien henkilöiden joukko poikkeaa muista oleskeluoikeudettomista sen osalta, että heillä ei ole pelkoa maasta poistamisesta. Kuntaliiton, Pakolaisneuvonnan ja sosiaalija terveysministeriön mukaan ehdotus tulisi johtamaan siihen, että vastaanoton ulkopuolelle pakotetut kääntyisivät kuntien terveydenhuolto- ja sosiaaliviranomaisten puoleen, koska he eivät voi saada välttämätöntä toimeentuloaan muulla tavalla. Perustuslain 19 :n 1 momentin nojalla heille tulee turvata välttämätön toimeentulo ja huolenpito. Kuntaliiton mukaan ehdotuksen vaikutuksia on tarkasteltu vain valtion viranomaisten osalta. Kuntaliiton mukaan on arvioitava esityksen vaikutukset kuntataloudelle ja koko palvelujärjestelmälle. Mikäli kunnat joutuvat järjestämään palveluita paperittomille, on Kuntaliiton mukaan kunnille korvattava siitä aiheutuneet kustannukset täysmääräisesti valtion varoista. Vähemmistövaltuutetun mukaan ei voida pitää riittävänä että tilannetta tarkastellaan vasta, mikäli kunnille todetaan aiheutuvan odottamattomia kustannuksia. Vapaa liikkuvuus -verkosto huomauttaa, että ehdotuksessa ei huomioida erityisen haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä kuten traumatisoituneita, sairauksista tai mielenterveysongelmista kärsiviä, lapsiperheitä, vanhuksia jne. Lisäksi ei oteta huomioon, että osa paperittomista siirtyisi todennäköisesti töihin harmaan talouden piiriin, eikä esityksessä SPR:n, Vapaa liikkuvuus -verkoston ja Vähemmistövaltuutetun mukaan myöskään arvioida kiskonnan tapaisen työsyrjinnän ja ihmiskaupan uhriksi joutumisen riskiä. Myös Joutsenon vastaanottokeskuksen mukaan asiassa on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, ettei palveluja vaille jäävä henkilö joudu hyväksikäytön uhriksi esimerkiksi pimeillä työmarkkinoilla. Amnesty International:in, Pakolaisneuvonnan ja SPR:n mukaan ehdotus on myös omiaan hämärtämään vastaanottokeskuksen henkilökunnan roolia suhteessa muihin toimijoihin kuten päätöksentekijään ja täytäntöönpanevaan tahoon eli poliisiin. Pakolaisneuvonnan ja työ- ja elinkeinoministeriön mukaan esityksessä olisi tarpeen pohtia enemmän, kuinka uudet tehtävät suhteutuisivat vastaanottokeskuksen olemassa oleviin tehtäviin ja vastaanottopalveluiden tarjoamiseen. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto, Metsälän vastaanottokeskus, Pakolaisneuvonta, SPR, työ- ja elinkeinoministeriö ja vähemmistövaltuutettu kiinnittävät huomiota siihen, että 30 päivän määräajan jälkeen tehtävästä vastaanottopalveluiden päättymisestä ei esityksen mukaan tehtäisi varsinaista päätöstä. Esitykseen ei myöskään ole laadittu varsinaista menettelyä siitä, miten vapaaehtoisen paluun mahdollisuus arvioidaan ja kuka tekee päätöksen siitä, että vapaaehtoinen paluu on tosiasiallisesti mahdollinen. Myös menettely sekä oikeussuojakeinot päätöstä vastaan jäävät tahojen mukaan ehdotetuissa säännöksissä osin epäselväksi. Oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, että samastakin maasta tulleiden kansainvälistä suojelua hakeneiden henkilöiden tosiasiallinen mahdollisuus palata kotimaahansa voi olla hyvin erilainen, ja että oikeusturvan toteutumisen näkökulmasta vapaaehtoisen paluun mahdollisuutta arvioitaessa tulee lähtökohtana olla hakijan yksilöllinen tilanne. Metsälän vastaanottokeskuksen mukaan tämä asian määrittelevä tai päättävä taho ei voi olla vastaanottokeskus tai vapaaehtoisen paluun matkanjärjestelyistä kulloinkin vastaava palvelun tarjoaja. Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että mikäli pykälää

5 Sisäministeriö LAUSUNTOYHTEENVETO 5 (8) esitetään nyt ehdotetussa muodossa, tulisi vastaanottopalveluiden epäämistä ja jatkamista koskevien päätösten olla luonteeltaan hallintopäätöksiä, joista tulisi olla muutoksenhakumahdollisuus. Joutsenon vastaanottokeskus myös huomauttaa, että ehdotuksen mukaisen vastaanottolain 31 2 momentin osalta avustus ja sen myöntäminen on sidottu sen vastaanottokeskuksen tehtäväksi, jonka asiakas palaaja on. Tilanteessa jossa henkilöltä on lakkautettu vastaanottopalvelut vastaanottolain 14 :n 3 momentin tarkoittamassa tilanteessa ei ole siten vastaanottolain 31 :n 2 momentin sanamuodon tarkoittama rekisteröitynyt asiakas. Vastaanottokeskus katsoo, että tässä yhteydessä voisi pohtia mahdollisuutta siihen, että vastaanottopalveluiden lakkauttamisen kohteena ollut entinen turvapaikanhakija voisi kuitenkin edelleen hakeutua vapaaehtoisen paluun piiriin, mikäli hän ei saisi järjestettyä kotimatkaansa esimerkiksi kunnan kautta. Lapsiasiavaltuutetun näkemyksen mukaan alaikäiselle tulisi kaikissa tilanteissa varmistaa vastaanottopalvelut niin kauan, kun hän on Suomessa, ja tästä tulisi huolehtia sekä yksin tulleiden lasten kohdalla, mutta myös perheidensä kanssa Suomessa oleskelevien lasten osalta. Erityinen syy vastaanottopalveluiden jatkoon olisi siten tässä tilanteessa alle 18 vuoden ikä. Myös Joutsenon vastaanottokeskuksen ja Vähemmistövaltuutetun mukaan perheellisten asiakkaiden osalta tulee huolehtia siitä, ettei lapsiperhe joudu kunnallisen lastensuojelun asiakkaaksi. Lapsiasiavaltuutetun toteaa, että lapsen oikeuksien yleissopimuksen 9 artikla, jonka mukaan lasta ei saa erottaa vanhemmistaan heidän tahtonsa vastaisesti, paitsi jos se on lapsen edun mukaista, perustuen on tarpeen, että vastaanottopalveluita tarjottaisiin myös lapsen vanhemmille. Minimivaatimuksena olisi, että kyseessä olevissa tilanteissa varmistetaan, että lapsi voi ylläpitää henkilökohtaisia suhteita ja suoria yhteyksiä vanhempiinsa, jos vastaanottopalveluina ei voida taata vanhemmille oikeutta asua vastaanottokeskuksessa yhdessä lapsen kanssa. Lapsiasiavaltuutettu ehdottaa, että lapsia koskeva poikkeus vastaanottopalveluiden tarjoamisesta alaikäiselle siihen asti, kun paluu käytännössä toteutuu, nostettaisiin säännökseen omaksi momentikseen. Jos alaikäiset mainitaan vain yksityiskohtaisissa perusteluissa yhtenä esimerkkinä erityisestä henkilökohtaisesta syystä, palveluiden tarjoaminen on harkinnanvaraista eikä alaikäisiä välttämättä kohdella yhdenvertaisesti kaikissa paluutilanteissa. Lisäksi ongelmaksi nousee tällöin säännökseen ehdotettu rajaus vastaanottopalveluiden jatkamisesta kohtuullisen ajan. Vastaanottolain 31 "Paluun tukeminen" Joutsenon ja Metsälän vastaanottokeskukset katsovat, että 31 :n tarkoittamat tehtävät ovat perusteltuja sijoittaa vastaanottokeskuksiin, koska vastaanottokeskusten henkilökunnalla on useimmiten hyvät tiedot hakijan henkilökohtaisesta tilanteesta ja tämän mahdollisesta avun tarpeesta. Joutsenon ja Metsälän vastaanottokeskusten mukaan, on perusteltua antaa sisäministeriön asetus avustuksen määrästä ja avustuksen myöntämiseen liittyvistä menettelyistä, jotta vastaanottokeskusten toiminta avustusten myöntämisen suhteen on läpinäkyvää ja yhdenvertaista. Metsälän vastanottokeskuksen mukaan vapaaehtoisen paluun yleistymistä ja lisääntymistä voidaan edelleen edistää sillä, että Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikkö ja vastaanottokeskukset ottavat vapaaehtoisen paluun edistämisen yhdeksi toimintansa selkeäksi painopisteeksi. SPR toteaa, että avustaminen vapaaehtoisen paluun suhteen sopii, mikäli kyseessä on todellinen vapaaehtoinen paluu. Mikäli pykäliin esitetyt muutokset menevät läpi ja on ehdotettu ulkomaalaislain 51 ja vastaanottolain 14 tarkoittama tilanne, jossa vastaanottopalvelut lopetetaan, SPR vastustaa mallia, jossa vastaanottokeskus tekee avustuspäätökset. SPR:n mukaan tällainen tehtävä vaarantaa vastaanottotyön riippumattoman aseman ja asiakkaiden luottamuksen vastaanottokeskusta ja sen työntekijöitä kohtaan. Joutsenon vastaanottokeskus ja SPR katsovat, että lainmuutoksen yhteydessä tulee huolehtia siitä, että vastaanottokeskusten henkilökunta saa tehtäväänsä tarvittavan tuen ja koulutuksen. Mikäli vastaanottokeskuksen henkilökunta avustaa paluuavustuksen sekä matka- ja muuttokorvausten myöntämisessä, tulee sillä olla hyvät tiedot lähtömaan tilanteesta ja palaavan henkilön uudelleenintegraatiomahdollisuuksista. IOM ja Maahanmuuttovirasto huomauttavat, että on tärkeää huolehtia siitä, että menettelyt avustuksen myöntämistä ja sen määrää harkittaessa ovat yhdenmukaiset eri vastaanottokeskuksissa, jonka johdosta uudessa menettelyssä viranomaisten välisen sujuvan yhteistyön ja laadukkaiden hakijan äidinkielellä tuotettujen tiedotusmateriaalien merkitys korostuu. IOM:n, Joutsenon vastaanottokeskuksen ja Maahanmuuttoviraston mukaan vapaaehtoisen paluun järjestelmän toimivuudesta tulee huolehtia myös siirtymäaikana, jotta nykyjärjestelmän tuomat hyödyt eivät laskisi. Joutsenon vastaanottokeskuksen ja Maahanmuuttoviraston mukaan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vastaanottokeskukset ja niitä ohjaava Maahanmuuttovirasto ryhtyvät asianmukaisiin toimiin vapaaehtoisen paluun järjestelmän jatkuvuuden takaamiseksi myös tulevina vuosina. Lisäksi vapaaehtoisen paluun järjestelmän toiminnan takaamiseksi on varattava riittävä rahoitus valtion varoista. Maahanmuuttovirasto esittää harkittavaksi, tulisiko lisäksi edellyttää, että henkilö peruuttaa mahdolliset valituksensa myös esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, sillä henkilö on käytännössä saanut odottaa valituksensa käsittelyä Suomessa. Maahanmuuttovirasto esittää myös harkittavaksi, tulisiko esityksessä ottaa kantaa siihen, mikä vaikutus aloitetulla ja peruutetulla vapaaehtoisen paluunhakemuksella on mm. 30 päivän määräaikaan ja mahdollisuuteen hakea ohjelmaan uudestaan, sekä tulisiko esitystä täsmentää siten, että liittyen mahdollisuuteen palata vapaaehtoisesti toistamiseen, esityksessä tuotaisiin selkeästi esiin, että arvion kotimaan muuttuneista olosuhteista tulisi perustua Maahanmuuttoviraston kansainvälistä suojelua koskevaan päätökseen. Lapsiasiavaltuutettu huomauttaa, että yksintulleet alaikäiset tarvitsevat apua hakemuksen tekemiseen, ja avun tarjoamisesta on huolehdittava. Käytännössä hakemuksen tekemisessä lasta avustaa todennäköisesti hänen edustajansa ja uuden menettelyn

6 Sisäministeriö LAUSUNTOYHTEENVETO 6 (8) käyttöönotossa onkin tärkeää huomioida edustajien koulutus, jotta ilman huoltajaa olevin lasten yhdenvertainen kohtelu toteutuu käytännössä. Maahanmuuttovirasto esittää, että ehdotusta täsmennetään siten, että siinä määritellään selkeästi, onko esimerkiksi pelkkä alaikäisyys erityinen henkilökohtainen syy saada oleskella edelleen vastaanoton piirissä. Lisäksi Maahanmuuttovirasto huomauttaa, että kohdassa mainitut seikat ovat sellaisia olosuhteita, joiden perusteella henkilölle on tähän mennessä myönnetty oleskelulupa ulkomaalaislain 51 :n perusteella. Tällä hetkellä alaikäisiä yksintulleita käännytetään pääsääntöisesti vain Dublinasetusta soveltaviin valtioihin, joten alaikäisyys voi siten nykykäytännössä olla relevantti poikkeamisperuste lähinnä perheiden kohdalla Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan, väärinkäsityksen torjumiseksi, lainkohdan perusteluissa voitaisiin muistuttaa, että avustuksella on nykyisin vain laskennallinen yhteys toimeentulotukeen, joka on osa kunnallista sosiaalihuoltoa. Toimeentulotukilain tarkoittamaa toimeentulotukea ei voida käyttää myöskään esityksen tarkoitukseen. Ulkomaalaislain 51 :ää "Oleskeluluvan myöntäminen maasta poistumisen estymisen vuoksi" Maahanmuuttovirasto piti tärkeänä, että ulkomaalaislain 51 :ää koskeva muutos tulisi voimaan niin pian kuin mahdollista, jotta oleskeluluvan myöntäminen nykyisen 51 :n perusteella ehdotuksen mukaisissa tilanteissa päättyisi. Maahanmuuttoviraston näkemyksen mukaan esityksessä on eritelty riittävän kattavasti palaamisen mahdottomuuden arviointia yksittäistapauksessa. Joutsenon vastaanottokeskus toteaa, että ehdotettu muutos on perusteltu ottaen huomioon 51 :n 1 momentin 2 kohdassa mainitun lupaedellytyksen tarkoitus (paluu ei tosiasiallisesti mahdollista). Metsälän vastaanottokeskuksen mukaan voimassa olevan ulkomaalaislain 51 :ään liittyvä problematiikka muodostaa aidon ongelman, johon olisi syytä keksiä tehokas ratkaisu. Metsälän vastaanottokeskus on kuitenkin skeptinen tässä esitetyn ratkaisun yhteiskunnallisten ja taloudellisten kokonaisvaikutusten suhteen, mutta ei osaa esittää vaihtoehtoista mallia, josta johtuen on varauksellisen myötämielinen menettelylle. Metsälän vastaanottokeskus kuitenkin korostaa, että pykälämuutoksen yhteiskunnallisia ja kokonaistaloudellisia seurauksia on seurattava ja mahdollisiin ilmeneviin merkittäviin epäkohtiin tulee lainsäädännöllisesti puuttua. Pakolaisneuvonnan ja Vähemmistövaltuutetun mukaan ehdotuksella vesitetään Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksillä vahvistettu, kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden ja EU-lainsäädännön mukainen selkeä menettely ulkomaalaislain 51 :n osalta. Amnesty Intarnationa:inl ja Pakolaisneuvonnan mukaan esityksen kuvaama, ulkomaalaislain 51 perusteella myönnetty oleskelulupien suuri määrä johtuu vain tilastopiikistä, kun useita vuosia "limbotilanteessa" olevien ryhmälle on myönnetty oleskeluluvat lyhyen ajan sisällä. Kuntaliitto, SPR, Vapaa liikkuvuus -verkosto ja Vähemmistövaltuutettu vastustavat ulkomaalaislain muutosta esitetyllä tavalla, koska muutos lisäisi oikeudettomaan tilaan joutuneiden paperittomien ihmisten määrää Suomessa. Lisäksi Vapaa liikkuvuus - verkosto esittää, että lakiin tulisi tehdä kirjaus, että tapauksissa, joissa käännytystä ei voida tehdä johtuen maan epävakaasta oloista, olisi myönnettävä heti normaali oleskelulupa. Myös Amnesty International vastustaa esitettyä muutosta, huomauttaen, että turvapaikkajärjestelmä ei ole aukoton, eikä luonnoksessa oteta riittävästi huomioon sitä, että myös sellainen henkilö joka on saanut kielteisen päätöksen kansainvälistä suojelua koskevaan hakemukseen voi edelleen olla suojelun tarpeessa, ja jonka asioita käsitellään parhaillaan ylikansallisissa valvontaelimissä. Metsälän vastaanottokeskus, SPR, Vapaa liikkuvuus -verkosto ja Vähemmistövaltuutettu arvioivat, että merkittävä osa esityksen tarkoittamista kielteisen päätöksen saaneista turvapaikanhakijoista ei käyttäisi vapaaehtoisen paluun mahdollisuutta vaikka vastaanottopalvelut lakkautettaisiin. SPR:n ja Vähemmistövaltuutetun mukaan tilanteestaan johtuen ilman ulkomaalaisoikeudellista asemaa olevat ovat myös haavoittuvassa asemassa ja riskissä joutua pimeille työmarkkinoille tai muun vakavan hyväksikäytön kohteeksi. Useat tahot kuten IOM, Pakolaisneuvonta, SPR ja Vapaa liikkuvuus -verkosto kommentoivat sitä että ehdotuksesta ei käy lainkaan ilmi, kuinka hakija pystyisi osoittamaan, että hän ei voi palata vapaaehtoisesti, tai miten arvioidaan tai määritellään onko henkilö itse myötävaikuttanut asiaansa tai ollut riittävästi yhteistyössä viranomaisten kanssa. Esityksessä tulisi myös pohtia sitä miten ja kuka arvioi sen, voiko henkilö todellisuudessa palata vapaaehtoisesti, ottaen huomioon hänen yksilöllinen tilanteensa. Pakolaisneuvonta myös huomauttaa, että luonnoksessa on sivuutettu olennainen seikka komission teettämästä tutkimuksesta, jonka mukaan tähän keskeiseen kysymykseen ei ole löydetty vastausta. Vähemmistövaltuutetun mukaan perusteluissa olisi avattava tarkemmin sitä, millaisissa tapauksissa ulkomaalainen todella tarvitsee ja ansaitsee tilapäisen oleskeluluvan palauttamisen estyessä. Vähemmistövaltuutettu myös huomauttaa, että jotta yhdenvertainen kohtelu oleskeluluvan myöntämisessä voi toteutua, tulkinta ei saa jäädä soveltamiskäytännössä muotoutuvaksi. Lisäksi pitäisi tarkentaa mitä "vaikeuttanut paluunsa järjestelyjä" tarkoittaa. Lapsiasiavaltuutettu katsoo, että alaikäisten palaajien kohdalla olisi aina erikseen selvitettävä tapauskohtaisesti, onko paluu turvallista, ja että tämä koskee sekä 51 :ssä tarkoitettua tilannetta kuin myös muita tilanteita, joissa paluumahdollisuutta selvitetään. Turvallinen paluu on lapsiasiavaltuutetun mukaan selvitettävä niin yksin tulleiden lasten kohdalla kuin myös silloin, kun on kyse koko perheen paluusta. Arvio ei lasten osalta koskaan saisi perustua esim. vain siihen käsitykseen, että paluu on turvallista, koska ko. maahan on jo palannut ihmisiä vapaaehtoisesti.

7 Sisäministeriö LAUSUNTOYHTEENVETO 7 (8) Lapsiasiavaltuutettu myös korostaa, että vapaaehtoisen paluun järjestelmässä on erityisen tärkeää huomioida maahan yksin tulleet alaikäiset, ja varmistaa että paluu on tosiasiallisesti vapaaehtoista ja että paluupäätökseen ei ole vaikuttanut kukaan ulkopuolinen, etenkin ihmiskaupan lapsiuhrien kohdalla. Lapsiasiavaltuutettu myös muistuttaa, että perheen paluuta järjestettäessä olisi aina selvitettävä myös perheen lasten näkemys paluusta ja olosuhteista, joihin paluu tulisi tapahtumaan, ja että tämä näkemys olisi myös huomioitava lapsen iän ja kehitystason edellyttämällä tavalla. Samoin kuten muut tahot ovat esittäneet koko ryhmän osalta, lapsiasiavaltuutettu ehdottaa, että yksityiskohtaisiin perusteluihin lisättäisiin osuus, jossa kuvataan miten toimitaan, jos alaikäinen ei suostu palaamaan, vaikka edellytykset paluulle olisi olemassa. Samalla tavoin olisi tarkennettava menettelyä tilanteissa, joissa alaikäinen vaikeuttaa paluunsa järjestelyitä. Liittyen esityksen kohderyhmiin, Maahanmuuttovirasto esittää harkittavaksi, tuliko esityksessä täsmentää, soveltuuko esitys sellaisiin kansainvälistä suojelua hakeneisiin ja oleskeluluvan saaneisiin, joiden kansainvälisen suojelun asema ja mahdollisesti myös oleskelulupa on sittemmin peruutettu tai lakkautettu. Lisäksi voisi olla tarpeen täsmentää, koskeeko esitys vain sellaisia oleskeluluvan 51 :n perusteella saaneita, joilla ei ole aiemmin ollut Suomeen muuta oleskelulupaa vai riittääkö soveltumiseen se, että viimeisin oleskelulupa on myönnetty 51 :n perusteella. Maahanmuuttovirasto tulkitsee esityksen tarkoittavan, että 51 koskee myös muita kuin turvapaikanhakijoita ja ihmiskaupan uhreja, kuten rikosten perusteella karkotettavaksi määrättyä perhesiteen perusteella Suomessa oleskellutta henkilöä, jota ei voida tosiasiallisesti palauttaa, mutta joka voisi itse myötävaikuttamalla palata esimerkiksi Vietnamiin. Maahanmuuttovirasto esittää, että esityksessä todettaisiin, että 51 toinen momentti koskee myös tilanteita, joissa henkilöllä on oleskeluoikeus toisessa EU-jäsenvaltiossa, mutta joka ei ulkomaalaislain 149 b :n vaatimusmenettelyn jälkeen palaa ko. valtioon, ja kyseeseen tulee käännyttäminen EU:n ulkopuolelle. Ulkomaalaislain 200 a "Maasta karkottamisen täytäntöönpano tilapäisen esteen poistuessa" Maahanmuuttoviraston näkemyksen mukaan esityksessä on eritelty riittävän kattavasti palaamisen mahdottomuuden arviointia yksittäistapauksessa. Maahanmuuttovirasto pitää esitettyä ulkomaalaislain 200 a :ään ehdotettua poikkeusta täytäntöönpanokelpoisuuteen tarpeellisena, jotta yhteistyöstä kieltäytymällä saatu oleskelulupa ei perusteettomasti pitkittäisi maassa oleskelua sen jälkeen, kun maasta poistamisen este on poistunut. Näissä tilanteissa henkilön kansainvälistä suojelua tai muuta oleskelulupaa koskeva hakemus on jo lainvoimaisesti ratkaistu. Amnesty International, Pakolaisneuvonta, Suomen Punainen Risti, Vapaa liikkuvuus -verkosto ja Vähemmistövaltuutettu vastustavat esitetty muutosta. Heidän mukaansa muutos on ongelmallinen, koska käytännössä se tarkoittaa sitä, että vaikka hallinto-oikeus ei ole käsitellyt valitusta, joka on tehtävä kiireellisellä aikataululla, henkilö voidaan karkottaa maasta. Hallintooikeudella on toki mahdollisuus keskeyttää käännytyksen täytäntöönpano, ja antaa siitä osaratkaisu. Jos hallinto-oikeus ei keskeytä täytäntöönpanoa, ei valituksella kuitenkaan ole todellista merkitystä, kun henkilö on jo poistettu maasta. Myös korkein hallinto-oikeus toteaa, että ratkaisuperusteen ajantasaisuuteen tulisi kiinnittää ulkomaalaislain 200 a täytäntöönpanossa ja ratkaisua tehtäessä on otettava huomioon, onko tilanne merkittävällä tavalla muuttunut. Työ- ja elinkeinoministeriö pitää perustelua tältä osin epäjohdonmukaisena, sillä kaikissa muissa maasta karkottamisen tilanteissa muutoksenhaku estää karkottamisen toimeenpanon, myös silloin kun henkilöllä on ollut tilapäiseen oleskeluun oikeuttava oleskelulupa. Maasta karkottamisen säännökset sisältävät kokonaisharkinnan henkilön tilanteesta, jota tulee voida arvioida 51 :n nojalla oleskeluluvan saaneiden kohdalla aivan samoin tavoin kuin muiden maasta karkotettavien. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen Punainen Risti ja Vapaa liikkuvuus -verkosto huomauttavat, että muutos koskee henkilöitä jotka ovat asuneet, opiskelleet ja työskennelleet Suomessa vuosia, ja heidät voitaisiin poistaa maasta, vaikka valituksen käsittely olisi kesken. Henkilöiden tilanne, esimerkiksi Suomeen syntyneiden siteiden osalta, on voinut muuttua tilapäisen oleskelun aikana niin merkittävästi, että lausunnon antajien mukaan on kohtuutonta, että maasta poistamisen suojaa heikennetään. Pakolaisneuvonnan ja SPR:n mukaan on perusteltua lyhentää muutoksenhakumenettelyiden kestoa, mutta tämä ei saa heikentää hakijoiden oikeusturvaa ja inhimillistä kohtelua. Muita kommentteja Pakolaisneuvonnan mukaan luonnoksessa käytetään paluudirektiivin vastaisesti vapaaehtoisen paluun käsitettä, tarkoitusta ja tavoitetta, ehdottamalla, että henkilöt joita ei voida poistaa maasta, pakotettaisiin joko palaamaan vapaaehtoisesti tai oleskelemaan laittomasti paperittomana. Pakolaisneuvonnan mukaan paluudirektiivi ei mitenkään tue luonnoksessa käytettyä pakotettua vapaaehtoista paluuta tilanteessa, jolloin käännyttäminen ei ole mahdollista. Pakolaisneuvonnan mukaan paluudirektiivin on nimenomaisesti kirjattu, että jäsenvaltio voi milloin tahansa päättää myöntää alueellaan laittomasti oleskelevalle kolmannen maan kansalaiselle erillisen oleskeluluvan tai muun luvan, joka oikeuttaa oleskeluun yksilöllisten inhimillisten syiden tai humanitaaristen syiden tai muiden syiden perusteella. Pakolaisneuvonnan mukaan esitys antaa myös väärän kuvan EU:n komission teettämästä, maaliskuussa 2013 julkaistusta tutkimuksesta kolmannen valtion kansalaisten asemasta, joiden paluu tai maastapoistaminen on viivästynyt sekä tutkimuksen johtopäätöksistä. Pakolaisneuvonta tuo esiin, että tutkimuksen Suomea käsittelevään osuuteen on selkeästi kirjattu, että vaikka on laajasti tiedossa, että Suomessa ihmisiä ei jätetä ns. limbotilanteeseen, ei ole ainoatakaan merkkiä siitä, että tämä tilanne toimisi vetotekijänä. Vapaa liikkuvuus -verkoston mukaan suurin osa palauttamisen estymisen vuoksi luvan saaneista tulee ns. kriisimaista, joista tulee myös usein kaikkein eniten pakolaisia. Henkilön todellisen asuinpaikan arvioiminen on vaikeaa, ja esimerkiksi siinä

8 Sisäministeriö LAUSUNTOYHTEENVETO 8 (8) käytetyt kielitesti on todettu hyvin epäluotettavaksi. Osittain tästä syystä henkilöt eivät suostu palaamaan näille suomalaisten viranomaisten turvallisiksi määrittämille alueille. Myös Pakolaisneuvonta kiinnittää huomiota siihen, että ehdotuksen kohteena ovat siten erityisesti Somalian, Irakin ja Afganistanin kansalaisia. Heidän joukossaan on naisia, lapsi- ja yksinhuoltajaperheitä sekä terveydentilan tai traumaattisten kokemusten takia haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä. Lakiluonnoksen säätämisjärjestystä koskevassa jaksossa tarkastellaan vastaanottopalveluiden epäämistä viittaamalla siihen, että perustuslakivaliokunta ei ole pitänyt ongelmallisena vastaanottopalveluiden lakkauttamista Euroopan unionin kansalaiselta ja häneen rinnastettavalta turvapaikanhakijalta, joka on saanut tiedoksi Maahanmuuttoviraston kielteisen päätöksen kansainvälistä suojelua koskevaan hakemukseensa (PeVL 26/2010 vp). Oikeusministeriö kuitenkin toteaa, että Euroopan unionin kansalaisen ja häneen rinnastettavan henkilön ulkomaalaisoikeudellinen asema sekä oleskelu-, työnteko- ja muut oikeudet ovat mm. ulkomaalaislain 10 luvun ja asiaa koskevan EU-lainsäädännön nojalla ratkaisevasti erilaiset kuin kolmannesta maasta tulleen turvapaikanhakijan oikeudet. IOM kiinnittää huomiota paluujärjestelmän sitomiseen vastaanottolakiin, ja pitää ehdotettua päätöstä rajata vapaaehtoiseen paluuseen oikeutettu joukko turvapaikanhakijoihin mahdollisesti heikentävän siirtolaisten hyvinvointia ja ihmisoikeuksisia. IOM kiinnittää huomiota kohtaan, jossa esityksen ulkopuolelle rajattuja palaajaryhmiä perustellaan niiden pienellä määrällä, ja toteaa, että vuonna 2013 yhteensä 14 prosenttia vapaaehtoisista palaajista ei ollut turvapaikanhakijoita, ja että tämä joukko ei ole IOM:n mukaan pieni. Myös Maahanmuuttoviraston mukaan myös esityksen ulkopuolelle jäävien ryhmien avustetun vapaaehtoisen paluun edellytykset tulisi jatkossakin turvata hankkein. IOM ei myöskään kannata paluuta koskevan neuvonnan ja hakemuksen siirtämistä vastaanottokeskuksiin ja uskoo että nykyisen keskitetyn järjestelmän sijalle ehdotetulla paluuprosessin desentralisoinnilla voitaisiin kyseenalaistaa järjestelmän läpinäkyvyys ja myös moninkertaistaa järjestelmän kuluja. IOM ja Maahanmuuttovirasto kommentoivat vapaaehtoisen paluun järjestämisen arvioituja kustannuksia. Nykyisessä IOM:n hankkeessa esityksessä mainittu euroa on kulunut yksin paluumatkoihin. Tämän lisäksi kustannuksia aiheuttavat mm. henkilöstökulut ja IOM on todennut, että ko. summa ei siten riitä, jos paluiden määrän halutaan pysyvän nykytasolla. Mikäli vapaaehtoisen paluun järjestelmän tavoitteena on järjestää nykytilannetta vastaava n paluuta vuodessa, todellinen arvio kuluista on noin kaksinkertainen IOM:n tekemän, karkean arvion mukaan. Maahanmuuttovirasto huomauttaa, että kustannusten kattamisessa tulee myös huomioida, että vastaanottokeskusten toimintamenoja on supistettu huomattavasti viime vuosien aikana. Jos vapaaehtoisen paluun kustannukset katetaan vastaanottokeskusten toimintamenoista, tulee Mahanmuuttoviraston mukaan huolehtia siitä, että vastaanottokeskusten budjetti mahdollistaa vapaaehtoisen paluun toteutumisen yhdenvertaisesti vastaanottokeskuksesta riippumatta koko budjettivuoden ajan. Hallinnollisten kustannusten ei odoteta nousevan, mutta tähän vaikuttaa merkittävästi se, mitä tehtäviä tehdään vastaanottokeskuksessa ja mitä tilataan ulkoiselta palvelun tarjoajalta. Vastaanottokeskuksilla ei esimerkiksi ole tarvittavia resursseja arvioida hyödyketuen myöntämiseen liittyviä edellytyksiä. Maahanmuuttoviraston mukaan viraston suurempi rooli vapaaehtoisen paluun ohjauksessa tulee lisäämään jonkin verran Maahanmuuttoviraston työmäärää. Valtiovarainministeriö ehdottaa, että lopulliseen hallituksen esitykseen lisättäisiin eri henkilömäärillä laskettuja vuositason vaikutusarvioita muutoksista maahanmuuton menoihin ja määrärahoihin.

Hallintovaliokunnalle 27.1.2015

Hallintovaliokunnalle 27.1.2015 Hallintovaliokunnalle 27.1.2015 Suomen Punaisen Ristin lausunto hallituksen esityksestä vastaanottolain ja ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 170/2014 vp) Vapaaehtoinen paluu Suomen Punainen Risti kiittää

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Oleskelulupalajit Määräaikainen - tilapäinen (B) - jatkuva (A) Pysyvä (P) - voimassa toistaiseksi - 4 vuoden jatkuvan (A) oleskelun

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Amnesty International kiittää mahdollisuudesta lausua yllä mainitussa asiassa.

Amnesty International kiittää mahdollisuudesta lausua yllä mainitussa asiassa. Sisäasiainministeriölle Viite: lausuntopyyntö SM 060:00/2012 AMNESTY INTERNATIONAL SUOMEN OSASTO Hietaniemenkatu 7 A 00100 Helsinki P: 09 5860 440 F: 09 5860 4460 E: amnesty@amnesty.fi W: www.amnesty.fi

Lisätiedot

25.4.2013/1351 KHO:2013:78

25.4.2013/1351 KHO:2013:78 25.4.2013/1351 KHO:2013:78 Ulkomaalaisasia - Tilapäinen oleskelulupa - Maasta poistamisen estyminen - Vapaaehtoinen paluu - Paluudirektiivi - Direktiivin tulkintavaikutus - Käännyttäminen - Somalia - Somalimaa

Lisätiedot

EHDOTUS PORVOON KAUPUNGIN MENETTELYTAVOIKSI LAITTOMASTI MAASSA OLESKELEVIEN KIIREELLINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

EHDOTUS PORVOON KAUPUNGIN MENETTELYTAVOIKSI LAITTOMASTI MAASSA OLESKELEVIEN KIIREELLINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO EHDOTUS PORVOON KAUPUNGIN MENETTELYTAVOIKSI LAITTOMASTI MAASSA OLESKELEVIEN KIIREELLINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LAITTOMASTI MAASSA OLESKELEVA Henkilö, joilla ei ole ulkomaalaislain mukaan oikeutta

Lisätiedot

PAKOLAISNEUVONTA RY:N LAUSUNTO Asia: HE 133/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

PAKOLAISNEUVONTA RY:N LAUSUNTO Asia: HE 133/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan hallintovaliokunnalle PAKOLAISNEUVONTA RY:N LAUSUNTO 14.11.2016 Asia: HE 133/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta I Yleistä Pakolaisneuvonta kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2013 668/2013 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Miten Suomen turvapaikkapolitiikka on muuttunut siirtolaisuuden kesän jälkeen?

Miten Suomen turvapaikkapolitiikka on muuttunut siirtolaisuuden kesän jälkeen? Miten Suomen turvapaikkapolitiikka on muuttunut siirtolaisuuden kesän jälkeen? KARKOTETUT - SEMINAARI EUROOPPALAISESTA SIIRTOLAISPOLITIIKASTA 6. 7.9. 2016 MARKUS HIMANEN, TURUN YLIOPISTO, 6.9.2016 Siirtolaisuuden

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola SISÄMINISTERIÖN ASETUS VAPAAEHTOISEN PALUUN AVUSTUKSEN KOROTTA- MISESTA

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola SISÄMINISTERIÖN ASETUS VAPAAEHTOISEN PALUUN AVUSTUKSEN KOROTTA- MISESTA SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 20.9.2017 Jorma Kantola SISÄMINISTERIÖN ASETUS VAPAAEHTOISEN PALUUN AVUSTUKSEN KOROTTA- MISESTA Vapaaehtoisen paluun järjestelmä Kansainvälistä suojelua

Lisätiedot

Selvitys täysi-ikäisten Suomen kansalaisten vanhemmille oleskelulupien myöntämisen edellytyksistä

Selvitys täysi-ikäisten Suomen kansalaisten vanhemmille oleskelulupien myöntämisen edellytyksistä 1 Erik Castrén -instituutti/projektitutkija Ilona Nieminen Selvitys täysi-ikäisten Suomen kansalaisten vanhemmille oleskelulupien myöntämisen edellytyksistä Tässä selvityksessä on tarkasteltu niitä edellytyksiä,

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ X:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

03.11.2014 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI ULKOMAALAISLAIN MUUTTAMISESTA

03.11.2014 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI ULKOMAALAISLAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTOYHTEENVETO SM053:00/2012 1 (5) HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI ULKOMAALAISLAIN MUUTTAMISESTA Esityksestä yleisesti Sisäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2014/0202(COD) 5.2.2015 TARKISTUKSET 5-19 Mietintöluonnos Cecilia Wikström (PE544.476v01-00) ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA Pakolaiset tarvitsevat kodin. Termistö Siirtolainen Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan työn, opiskelun, ihmissuhteen tms. perusteella tavoitteena parempi elämä, uudet kokemukset, avioliitto

Lisätiedot

KHO:2013:180. Antopäivä: 22.11.2013 Taltionumero: 3632 Diaarinumero: 2262/1/13

KHO:2013:180. Antopäivä: 22.11.2013 Taltionumero: 3632 Diaarinumero: 2262/1/13 KHO:2013:180 Ulkomaalaisasia - Käännyttäminen - Maasta poistamisen estyminen Vuosikirjanumero: - Ns. tekninen este - Esteen selvittäminen - Tilapäinen oleskelulupa - KHO:2013:180 Irak Antopäivä: 22.11.2013

Lisätiedot

Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa. Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen

Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa. Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen Kansallinen ihmiskaupparaportoija Vähemmistövaltuutettu on toiminut kansallisena ihmiskaupparaportoijana vuoden 2009

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

HE 23/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 23/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi ulkomaalaislakiin säännökset tilapäisen suojelun antamisesta. Samalla

Lisätiedot

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun

Lisätiedot

Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä

Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä KV 11.10.2010 18 Valtuutettu Ismo Soukola jätti valtuustolle, siitä ennen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/20 26.02.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/20 26.02.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (7) 44 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto paperittomien siirtolaisten terveyspalveluja koskevasta ponnesta HEL 2012-013915 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

ffi 5r,t06o,oo/lttL Lausunto

ffi 5r,t06o,oo/lttL Lausunto Metselan vastaanottokeskus S iseasiainm inisterid 10.02.2014 ffi 5r,t06o,oo/lttL Sisaasiainministeri6 on pyytanyt lausuntoa Metselan vastaanottokeskukselta otsikossa mainitusta hallitu ksen esityksesta.

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

Helsinki /2017. Kunnille suositukset laittomasti maassa oleskelevien kiireelliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Helsinki /2017. Kunnille suositukset laittomasti maassa oleskelevien kiireelliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 31.1.2017 2/2017 Kunnille suositukset laittomasti maassa oleskelevien kiireelliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon Ministeriö pyrkii tällä suosituksella ohjaamaan laittomasti

Lisätiedot

PAKOLAISNEUVONTA RY:N LAUSUNTO HE-LUONNOKSESTA

PAKOLAISNEUVONTA RY:N LAUSUNTO HE-LUONNOKSESTA PAKOLAISNEUVONTA RY:N LAUSUNTO HE-LUONNOKSESTA 18.5.2016 Asia: Lausuntopyyntö SMDnro-2015-422, SM012:00/2015 I Yleistä Pakolaisneuvonta kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto esityksestä luonnosvaiheessa.

Lisätiedot

Tasa-arvovaltuutettu Lausunto 1 (5)

Tasa-arvovaltuutettu Lausunto 1 (5) Tasa-arvovaltuutettu Lausunto 1 (5) Eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunta (TyV@eduskunta.fi) Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi vuosilomalain, merimiesten vuosilomalain ja sairausvakuutuslain

Lisätiedot

Mitä on vastaanottotoiminta? Vastaanottokeskukset pähkinänkuoressa

Mitä on vastaanottotoiminta? Vastaanottokeskukset pähkinänkuoressa Mitä on vastaanottotoiminta? Vastaanottokeskukset pähkinänkuoressa Mikä vastaanottotoiminta? Lakisääteisten palvelujen järjestämistä turvapaikanhakijalle. 17.6.2011/746: Laki kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015) Momentille myönnetään 87 652 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) kansainvälistä suojelua

Lisätiedot

LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 11.11.2014

LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 11.11.2014 LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 11.11.2014 Sosiaali- ja terveysministeriölle Viite: Kutsu kuulemistilaisuuteen 10.11.2014 ja/tai kirjallinen lausunto Asia: Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista Kaupunginhallitus 110 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 35 29.03.2016 Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista 1204/00.02.04.00/2015 KH 110 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN

1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN 1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh. 02954

Lisätiedot

Kansanedustajat, syksy 2015

Kansanedustajat, syksy 2015 Kansanedustajat, syksy 215 1. Puolue 1 2 4 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen kansanpuolue Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät 4 2. Vastaajan sukupuoli 1 2 Nainen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 25.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN?

HENKILÖSTÖN INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 25.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? HENKILÖSTÖN INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 25.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? TURVAPAIKANHAKIJOIDEN MÄÄRÄ KASVAA NOPEASTI Euroopassa on meneillään suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan.

Lisätiedot

Tietoa paperittomuudesta Meri Korniloff 27.5.2015

Tietoa paperittomuudesta Meri Korniloff 27.5.2015 Tietoa paperittomuudesta Meri Korniloff 27.5.2015 Tässä koulutuksessa käsitellään Paperittomat -hanke Ketkä ovat paperittomia Suomessa Paperittomien perusoikeudet Mikä on paperittoman oikeudellinen asema

Lisätiedot

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh. 02954 63177)

Lisätiedot

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä Vastaanottokeskukset Auttamisjärjestelmän koordinointi, ylläpito ja kehittäminen on annettu

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015

LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015 LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015 Eduskunnan hallintovaliokunnalle Viite: Lausuntopyyntö 18.2.2015 Asia: Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 14 ja 31 :n ja ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 14 ja 31 :n ja ulkomaalaislain muuttamisesta SISÄASIAINMINISTERIÖ Maahanmuutto osasto LUONNOS 16.12.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 14 ja 31 :n ja ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Porkkalankatu 13 00180 Helsinki 16.12.2015 *029 56 44200 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA ANONYMISOITU PÄÄTÖS 10.06.2016 Dnro OKV/572/1/2015 1/5 KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA Kirjoituksessaan 10.4.2015 oikeuskanslerille kantelija arvostelee peruspalvelukuntayhtymän (jatkossa kuntayhtymä)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. 1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä.

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite SISÄMINISTERIÖN ASETUS VAPAAEHTOISEN PALUUN AVUSTUKSESTA

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite SISÄMINISTERIÖN ASETUS VAPAAEHTOISEN PALUUN AVUSTUKSESTA SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 23.6.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS VAPAAEHTOISEN PALUUN AVUSTUKSESTA Yleistä Ehdotetulla asetuksella pannaan täytäntöön 1 päivänä heinäkuuta 2015 voimaan tulevat lainmuutokset

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUS 14.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN?

KAUPUNGINHALLITUS 14.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? KAUPUNGINHALLITUS 14.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? TURVAPAIKANHAKIJOIDEN MÄÄRÄ KASVAA NOPEASTI Euroopassa on meneillään suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan. Suomeen arvioidaan tulevan

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2015 194/2015 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS 2.11.2015 Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna ASIA: VALITUS TAMPEREEN KAUPUNGIN YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOJAOSTON PÄÄTÖKSESTÄ KOSKIEN SAKO- JA UM- PIKAIVOLIETTEENKULJETUSTA

Lisätiedot

Ohjauskirje 1 (6) 27.04.2016. Ohjauskirje biopankeille alaikäisten näytteiden ja tietojen käsittelyn perusteista

Ohjauskirje 1 (6) 27.04.2016. Ohjauskirje biopankeille alaikäisten näytteiden ja tietojen käsittelyn perusteista Ohjauskirje 1 (6) Ohjauskirje biopankeille alaikäisten näytteiden ja tietojen käsittelyn perusteista Valviran toimivalta Biopankkilain (688/2012) 31 :n mukaan biopankkilaissa säädetyn toiminnan ohjaus

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012

Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012 Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012 Maahanmuuton tilannekuva (1) Ennätysmäärä kansainvälistä suojelua hakevia; 32 400 saapui 2015 Valtaosa Irakista

Lisätiedot

1.2.2010. Dnro 3741/4/08. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja. Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Henrik Åström

1.2.2010. Dnro 3741/4/08. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja. Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Henrik Åström 1.2.2010 Dnro 3741/4/08 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Henrik Åström KIRKKOHERRAN TOIMINTA TURVAPAIKKA-ASIOISSA 1 KIRJOITUS Kantelija osoitti

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

OLESKELULUPA PERHESITEEN PERUSTEELLA

OLESKELULUPA PERHESITEEN PERUSTEELLA OHJE Dnro 1 (62) 3/010/2007 25.5.2007 Voimassaoloaika 25.5.2007 31.12.2010 Kumoaa 6/010/2005 Kohderyhmä Ulkomaalaisvirasto Säädösperusta Laki ulkomaalaisvirastosta 2.1 OLESKELULUPA PERHESITEEN PERUSTEELLA

Lisätiedot

Maahanmuuttovirasto on perustellut A:n oleskeluluvan peruuttamispäätöstään seuraavasti:

Maahanmuuttovirasto on perustellut A:n oleskeluluvan peruuttamispäätöstään seuraavasti: Vuosikirjanumero KHO:2011:8 Antopäivä 24.1.2011 Taltionumero 139 Diaarinumero 1752/1/09 Ulkomaalaisasia - Oleskeluluvan peruuttaminen - Muukalaispassin peruuttaminen - Direktiivi 2004/83/EY - Määritelmädirektiivi

Lisätiedot

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat TILASTOLIITE SISÄLLYS 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat AVAINLUVUT Toimintamenot (1000 ) ja henkilöstö 2008 2009 2010 Nettomenot 14 231 17 576 18 326

Lisätiedot

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ 18.9.2013 Tampereen kaupungin valtuustosali Katri Lyijynen Joutsenon vastaanottokeskus Auttamisjärjestelmän koordinointi, ylläpito ja kehittäminen on annettu tehtäväksi

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 187 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 73 26.10.2015. Kiintiöpakolaisten vastanottaminen Pihtiputaalla 557/042/2015

Kunnanhallitus 187 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 73 26.10.2015. Kiintiöpakolaisten vastanottaminen Pihtiputaalla 557/042/2015 Kunnanhallitus 187 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 73 26.10.2015 Kiintiöpakolaisten vastanottaminen Pihtiputaalla Kunnanhallitus 19.10.2015 187 557/042/2015 Sisäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta HE 170/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HE 9/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia.

HE 9/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Opintotukea myönnettäessä sovellettavia vanhempien

Lisätiedot

Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET

Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET Alma Talent Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kannen suunnittelu: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN

Lisätiedot

Tilastoliite. Sisältö. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

Tilastoliite. Sisältö. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat Tilastoliite Sisältö 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 asiat 10 Karkotusasiat Avainluvut Toimintamenot (1000 e) ja henkilöstö 2009 2010 2011 Nettomenot 17 576 18 326 17 718 Tulot 2 929

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Asia: Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksista hallituksen esityksiksi omaishoitolain ja perhehoitolain muuttamiseksi

Asia: Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksista hallituksen esityksiksi omaishoitolain ja perhehoitolain muuttamiseksi LAPS/14/2016 20.4.2016 1 /5 Sosiaali- ja terveysministeriölle Viite: Lausuntopyyntö 30.3.2016, STM108:00/2015, STM109:00/2015 Asia: Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksista hallituksen esityksiksi omaishoitolain

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

Vähemmistövaltuutetun vuosi 2010 Minoritetsombudsmannens år 2010. 15.6.2011 Maria Swanljung

Vähemmistövaltuutetun vuosi 2010 Minoritetsombudsmannens år 2010. 15.6.2011 Maria Swanljung Vähemmistövaltuutetun vuosi 2010 Minoritetsombudsmannens år 2010 15.6.2011 Maria Swanljung Espoolaisia nuoria puhumassa syrjinnästä Lisää koulumateriaalia saameksi Valtio osoitti saamenkielisten oppimateriaalien

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita Tulosalueen johtaja Olli Snellman Maahanmuuttovirasto 4.3.2016 Vastaanotto, vastaanottokeskus ja palvelut

Lisätiedot

VASTAANOTTOPALVELUJEN LAKKAAMINEN VASTAANOTTOLAIN 14 A :N NOJALLA

VASTAANOTTOPALVELUJEN LAKKAAMINEN VASTAANOTTOLAIN 14 A :N NOJALLA OHJE MIG-1611722 1 (16) 05.06.02 MIGDno-2016-819 10.08.2016 Voimassaoloaika 10.8.2016 alkaen toistaiseksi Kumoaa MIGDno-2016-305 Kohderyhmä Maahanmuuttovirasto, vastaanottokeskukset Säädösperusta L 746/2011,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Lausunto 1 (5) 11.8.2014 Työ- ja elinkeinoministeriö Lausuntopyyntö TEM/1886/03.01/2013 HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Työ- ja

Lisätiedot

KUNNASSA ASUVALLA LAPSELLA ON OIKEUS PERUSOPETUKSEEN OLESKELUOIKEUDEN REKISTERÖIMÄTTÖMYYDESTÄ HUOLIMATTA

KUNNASSA ASUVALLA LAPSELLA ON OIKEUS PERUSOPETUKSEEN OLESKELUOIKEUDEN REKISTERÖIMÄTTÖMYYDESTÄ HUOLIMATTA 21.7.2015 Dnro 1633/4/14 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Pasi Pölönen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Piatta Skottman-Kivelä KUNNASSA ASUVALLA LAPSELLA ON OIKEUS PERUSOPETUKSEEN OLESKELUOIKEUDEN

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET HTSY Verohallinto Päiväys 27.5.2014 2 (5) YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET Tässä kirjoituksessa tarkastellaan yksityisen terveydenhuollon yritysten lakisääteisten

Lisätiedot

Ministeriön menettelystä ja ministerin toiminnasta

Ministeriön menettelystä ja ministerin toiminnasta PÄÄTÖS 17.02.2012 Dnro OKV/1437/1/2010 1/7 ASIA Ministeriön menettelystä ja ministerin toiminnasta KANTELU Kantelija on 20.10.2010 oikeuskanslerille osoittamassaan kirjoituksessa kertonut, että julkisuudessa

Lisätiedot

Asia: Lapsiasiavaltuutetun lausunto HE 218/2014 vp eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Asia: Lapsiasiavaltuutetun lausunto HE 218/2014 vp eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta LAPS/184/2014 3.12.2014 1 /5 Eduskunnan hallintovaliokunnalle Viite: Kutsu: HE 218/2014 vp hallintovaliokunnassa torstaina 4.12.2014 klo 12.15 Asia: Lapsiasiavaltuutetun lausunto HE 218/2014 vp eduskunnalle

Lisätiedot

PAPERITTOMIEN MAJATALO: MILLAISIA RATKAISUJA ULKOMAALAISTEN ASUNNOTTOMUUTEEN HELSINGISSÄ?

PAPERITTOMIEN MAJATALO: MILLAISIA RATKAISUJA ULKOMAALAISTEN ASUNNOTTOMUUTEEN HELSINGISSÄ? PAPERITTOMIEN MAJATALO: MILLAISIA RATKAISUJA ULKOMAALAISTEN ASUNNOTTOMUUTEEN HELSINGISSÄ? 27.5.2015 Markus Himanen Puh. +358 400 409 596 vapaaliikkuvuus@gmail.com www.vapaaliikkuvuus.net www.facebook.com/vapaaliikkuvuus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Esa Iivonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00. Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016 Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.01/2016 KOULTK 4 26.1.2016 Perusopetuslain 5 :n mukaan kunta

Lisätiedot

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP +

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

Turvapaikkaprosessin eteneminen

Turvapaikkaprosessin eteneminen Turvapaikkaprosessin eteneminen Asianajajapäivät 15.1.2016 Asianajaja Ville Punto Turvapaikkahakemus Haetaan rajalla rajavartijoilta tai sisämaassa poliisilaitokselta. Rekisteröinti ja alustava puhuttelu

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015

Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015 LAUSUNTO 2.4.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015 Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry lausuu hallituksen esitysluonnoksesta

Lisätiedot

HE 180/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 180/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain 9 a :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijäin eläkelakia siten, että jatkossa Suomessa

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (12/2014) 326/52/2013 Sosiaali- ja terveysministeriö, 6.8.2014, STM/2438/2014. Etelä-Suomen aluehallintovirasto,

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Työ- ja elinkeinoministeriö Hallitusneuvos Päivi Kerminen Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa

Lisätiedot

EI VIRANOMAINEN EIKÄ OMAINEN

EI VIRANOMAINEN EIKÄ OMAINEN EI VIRANOMAINEN EIKÄ OMAINEN Selvitys ilman huoltajaa tulleen lapsen edustamisjärjestelmästä L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O Arm feltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toim

Lisätiedot

Kuka on paperiton ja saako häntä auttaa? Paperittomat-hanke OTM, VT Heli Aali Turku 3.2.2016

Kuka on paperiton ja saako häntä auttaa? Paperittomat-hanke OTM, VT Heli Aali Turku 3.2.2016 Kuka on paperiton ja saako häntä auttaa? Paperittomat-hanke OTM, VT Heli Aali Turku 3.2.2016 Paperittomat - hanke Pakolaisneuvonta ry:n hanke, rahoittaja RAY Tavoitteena tiedottaa paperittomien oikeuksista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon

Lisätiedot