KHDOTU» amslf TAT/0U8AÄV10K3I V. 193f.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KHDOTU» amslf TAT/0U8AÄV10K3I V. 193f."

Transkriptio

1 T u l o t : KHDOTU» amslf TAT/0U8AÄV10K3I V. 193f. Korlrotnlot. 9VUL:n r»h»9toj*n (l.llj.oooi-)»erot ^.rlkolsillttojcn ranastot, 4 f uni«iluilltt0 ( :-) VoiBHttlulUtto ( }-) S.600:- p»inimtto ( :-) 8.600:- Hiihtoiiltto ( :-) 8.600:- Pollc«uTMllul.( :-) 4.800:- Pt»&Miiointto ( :.) 4.I00:- iy?rlllyllltto (95.000:-) ^.800:- KrUolalilttojM tilllrorot ( :-) 4 f l^lnotuott««t valtionaku 33'000: : : : :. H n o t : Paiirat./. Kruoiiillttojra ofiiui 80 f v^ioitrat./. Kriltol«lllttoJtn osuu» 80 f i*o*tl-, puhcilb- Ja sihkalruiut Hallitultaan jiismtan nmtkamilut HailitukMB ja tolnlatoa duatuclrulut v^iotlkirja PropacandaJuika1au Ilrjaato nirl- Ja JArJaat^tolalnnan tukaalaaan Muo lojtuva Ylalakuiut Otettaaattoaat sanot Krlkolallltollla JaattavaBsl 300. ( 240, ( Sdi 2SP - M k : : : : : :- I3.OOO: : : : : :- is.ooo:- 11 k :- oauirarr -nrrkisiii PALHUr- ja vuoctaickhoihii v »VUL 20 Voialatalullitto 12 uniallnllltto 19 Hiihtoliitto 2 Painiliitto 9 Paa&vallollltto 12 py rtilyliitto 4 Poikaurhaiiuiiitto 6 Vyrkkallyllitio 5 rainonnoatollitto I jiiikiairkollitte 4 ui^iiitto > «.550 li: «M it.fie lum-,' 100 f :- IAAMA.'

2 ^lltt rito tl. SÜOKKH V0IMI9TKI.Ü- JAU^HKILITLITOH JÄPJiaTftTOIMIHTA^AHASTOM SAANHOX. 1 «nahaaton nial on "SuoMn Volalstclu- ja Urheiluliiton JárJastotolnlntaranatto*. 2 < Raíiusto on p«ru8t«ttu 3Vm.;n illttolroltouirbebaa»e«älruun palvoi vuonna 1956 am:n ncljänsadanvlldsn ltyantntuhann«n ( :~) aarltan auurulotsu taiat granastotta lllttäa^llft täh&n 3VUt:n vuoden 1938»rpajalsttn tuloksesta «atavlislkymasntatunatt a ( :-) markkaa. Ruhuston aikupi&oaa on tättn k u u - «Isataatunatt* ( :-) oarkkaa. 3 4»anaston tarkoltnkasn» on tdletái Ja ksnitt&i imn,:n J&rJsstötoimintaa. 4 «Panasto pyrkii totsuttamaan tarkoltuspsrlíiáa m.n. tuksaalia JÄrJsstötolalntaa tshostavaa kurssi- y-a. valistustoimintaa, BQront^aülk stlpsndsji t&llalstsn kurssien osanottajille Ja paikkaamana JärJestöneuvoJia. 5 «Ranaston tuloista llsfttfito pnaoman vuosittain i; kunnes ranaeto on ailjoonan ( :-) aarkan suuruinen. Tüaán Jälkeen pnloaban lloátálúi 10 tuloista. RdAttatoa voloaan kartuttaa ayöa auiiia tavoin, esla. lahjoituksin Ja testamentein. 6 < Rahaston hoitokuntana toiail 9VUL:n Llittonallitus. l- 1-!i ^ tl I ^ m KAANMA.'

3 KHDOTÜS auowr V0mi3T?!l.U- JA 0*H>',ILÜLnT011 LISATALOUSiüRVIOKSI VUOMMA i938. X u 1 O t : li 'I 3VUL:n v&itionapu 1938 V»ltion»pu 3Vm,:n v»r8lnale«8«ft taiousarvloso» M k 80é.500:- 4QQ.QQQ:- 40é.500:- M n o t : PaiX»t Ja Tuokrat Jirjaatctolmlnnan opas afluratolbltaijalruraait Huonalaton korjaukaat Konttorilcaxuatoa íonjolaaaittan iceanallixtojan tongvai Hlrl- Ja JürJaat^tolmlnnan tuhaaleaan : :- I : : : :- Jásanllltollla: Vol«lattiuilltto :- Urhaliullltto :- «ilhtoluuo :- Palnlllltto :-» aipalioilltto 3Í.300:- íolítaurhaliuilltto l8. 00:- íyfráuvilltto :- Hyrlfltallyllltto :- It Palnonnoatollltto JiULlrlalrKollUto 4.soo:- ^i^.'^qq-- M k 100.2QQ: :- KAANÜA.

4

5 s PMytNklrj«SuoiMn Voimistelu- ja lli>h«l> lulllton 1,11 ttohn 111 tuka»n kokoulf»««ta nalmlkuun 17 päivänä Saa pui v i l l a o l i v a t aouraavat SVm m läaanllltto.len aduata jat lllttohallltukaaasat U.Kskkonan, A.Kuualato, L.Tannap, A. lulllton Turunan, V,I*htlnan, S.Tllua, K.Hallbapg, A.Ty- UotMllltukgii-i^ytBkipja naii, Kullarvo Palllnan, Kalervo Palllnen, g. Herirían, S.Salin, A.Klvlllnna, l.anttlla, A. P^Ubbb, Y.Halantar«Ja L.Kalnfcnen. Pf5ytÄklp.laa piti allaklpjolttanut SVUI-tn tolmlatopihlilkk» ta t a» n, l- 1- T,.Santala. 1 Í kaan a- in>n«mlton Vilma vuoflan vuoalkokoukaen valltssma lllttohallltukaan koollakutau.la, opattn.la L a u r i K a l n M n a n Isuaul kokoukaan osanottajat tarvatullelkal kohdistaan tflrvatullalaaananaa (irltylaaatl Suoman Uimaliiton «duatajaan, jolla mainitun liiton tultua hyvmkaytvkal SVTlI in jsaenllltokal on nyt mahdolllauua oeall»atua lllttohaliitukaan toimintaan. Jullstattuyaan kokoukaan ava*ukal opattaja Kulnitnan kaholttl kokousta valltsarisan Itaallaan puli«i»njohta jan ja 3n,lohta Jan ygall. alht'fcpln. Kokouksen puhhanjohtajakal valittiin»en avaaja, opettaja I*up1 «8 Í Keinänen. 3 I Kokouksen slht «MVsl.-«Iittiin allevlrjolttanut 3VTII,:n tolralatopllhlukkn laupl Santsla. N V -I I I! ^ y m 4 t llltto.faa it Toilettiin, -Atä SVTJI m j l t s e n l l l t t o j e n ertuatua vuorten 1»38 l l l t- tehxllltukaaaaa on seuraavat Suoaien Urhellulli ttoi / 1) n.kekkonen, Helalnkl, varamlaai A.Tawust, Tamtxtrej f S) A.Kuualato, Viipuri, varamleat T.Ulnonon, Viipurit S) Y.HelanterK, Hiln«<»nllnna, varamleat J.lehtinen, Helalnkl) Suomen Vol»latelullittot Stt^pen 4) L.KelnKnen, FtvttvlM, varamleat Y.NykMnen, Helalnkl) e) V.lÄhtlnen, Helsinki, varamleat A.Aaltonen, Tampere» «) A.Tui^tnen, Viipuri, veramleei A.vtiaakK, Snatt,; HllhtoHlttoi T) T.Aarre, I*hti, varamleat lii 1^v)\

6 8) Y.KBlonlflitd, I*htl, varnmla««9) A,Piil»mB«, HelBlnkl, VRi^ml«««SuoPun Patnlimto» 10) H.I.shmnsto, Turkii, vnrptnles! I,.Anttll«, Helsinki» 11) V.Smeda, Helsinki, vsrflrnles: O.T»htinen,Helsinkij Suomen Py>lrfellylllttoi 12) B.Tilus, Helsinki, vnrfmlosj 0.0.Nyholm, Helsinki} 13) S.aa] in, Helsinki, v«rnir.ii»s: R.Vieho, Helsinki? 14) Raul Hellberg, Helsinki, vbp«mí9s: A.I»htl, Helsinki; ta t a > f n, 1-1- P^sKpallollUto» 18) Kullervo Pellinen, RilhimHki, vbrsmies! P.Hsrvela, Hamina; 16) g.merinen, Helsinki, varsmiesj O.Kuoialnen, Helsinki; 17) O.Vel.lola, Helsinki, varn-iies: A,Kivilinna, Helsinki; Poikfiurhelluliltto; 18) l.tanner, Helsinki, vsr^ml^s: O.Valtonen, Nauma; li») A.Tynell, Helsinki, varpmi^si A.Osola, Helsinki; 20) tj.pvanck, TuHoj, vsram^es: A,T«w«st, Tamn-^re; auofien WyrWkeilyllltto! r- 21) Kalervo Pellinen, Forssa, vst-sn-ies: r>,kuusela, Helsinki; SuoBun Painonnostoliltto: 2!?) T.Kalhlanen, Viipuri, varsmiiqsi A.Luotna, Helsinki; Suomen JMHklekkoli'tto: l i 23) A.Klvilinna, Helsinki,'vavfimlesi K.Karvoaen, Helsinki; 3uoiTi«in Uimalilttoi 24) T.ifcro, Helsinki, vsrairies: P.Tiilikainen, Helsinki,» 5 a- IS i.h««nt» yaall. SVIll.Jn toimintassiintm.len 13. uykslfestii tortettiin, ett«.ifcsenliltto.len ertustajien lii ttoha llituksessa on tsssä^ vuouen ensimirai ses- sk kokouksessa tkyrtennettkvk halutulhrsd valitsemalla siihen lisit.l«- 4 ' V Í- sehlm nl'n monta, ett«se vastaa 1/8 liltto.len valitsemista edustajista. Kun liittojen edus^ia on 24, liittohallitus valitsi viideksi ll«i<.1»isenekaeen seuraavat henkllut; 1) pankinjohtaja J,W.Hansell, Helsinki; 8) vat«tuonari A.Salmenkylä, Helsinki; 3) kamreeri J.Toasavainen, Helainklj 4) f«kkon«uli A.Himberg, Helainki) 11- I 8) ylijohtaja g.fiyi «n, Helsinki, e S «I Uk? rjas tarkaf- Kokouksen prtythklrjan tarkastajiksi valltteen toimistopáül- n \

7 llvkn A.Tynsll,1«InalnMfirl g.thua. ta If P«ytliklr.1«n vakuiidekal :! HI i I ' III m 11-

8 man Voimistelu- > Urhgllulllton 'ttoh«liitukaan pmytbklr.l» S/l^Iife. PNytSklrj«Suoman Voimistelu- > nphellulllton Liittohallituksen kokouksesta helmikuun 17 päivänä SuBpuvUls olivat SVUI m jäsenlllttojan edusta,1«t liittohallituksessa s U. Kakkonen, A.Kuusisto, L.Tanner, A.Turunen, V.Lahtlnen, B.Tilus, R.Hellberji, A.Tynall, Kullervo P-slllnen, Kalervo Pellinen, B.Merinen, 3.Salin, A. Kivilinna, I,.Anttila, A.PalBmaa, Y, ta t a > * n, 1-1- HelanterK Ja L.Kelnfenen, 111ttohallltuksan llsiijtisan J.Tossavnlnen sekk allekirjoittanut SVni :n tolrr.lstopkälllkk«l.santala. 1 5 Lkoa^-san avaa- Kokouksen koollek\it8u.1a, opetta ja laurl Kelnfinan lausui osanotffnen^ tajat tervetullelkal julistaen kokouksen avatuksi. 2 5 r- kouk!»en vlp- Fi li 1"ln v«a- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin san avaaja, opettaja Lauri Kalniinen ja sihteeriksi allekirjoittanut 3VUl,:n tolmlstoptiälllk-, kh laurl Santala, 3 "täklrjan tarh Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin toimistopinlllkatajlen vaslin!k8 A. Tynell ja Insinööri B.Tllus. I ouksen lall- Kokous julistettiin lailliseksi kfislttelemhhn ja psattämökn ko- Eruus. kouksen e sltysllstalle merki tylstii s sioista. (Lllta n;o 1), 4 5 ISt tlton puhqenjoh- Liiton puheenjohtajaksi vuodeksi l»3e valittiin yksimielisesti '"n aall» pankinjohtaja J,'*,Ran(?ell. Ilt&B yarapu- Liiton vape twhe«njolit«jakil vuodeksi 193H valittiin ykllmisllpnjohtajan yaasestl tohtori I^aurl Tanner » 7 $ jerln Liittohallituksen sihteeriksi valittiin allekirjoittanut SVUL: n tolnrtstopäiailkkö Lauri Santala. kliokunnan ko- SVUIm toiminta.s Kntöjen 16 «istu todettiin, attm Uiton puh.enjohta ja Hen«^ell ja varapuheenjohtaja Tanner sek«lllttohalll-.1.

9 tukssn kaksi jtiaanti muodostavat liittohallituksen tyhvfillokunnan, 8delliirr«lni tuiksi kahdaksl.itisanaksl valittiin vara tuon» rl A. 3almenkylli.la toimittaja g.lkerlnsn. U t a vi 9? vllolcunnan ranta mln^rtr Kun SVm.tn JtBenlllfo.lan lukumäer«on huomattavasti llsääntynyt sen jälkeon kuin liiton nykyiset s«iinn8t hvysksyttlln, liiton n, puh")en.lohtaja allekirjoittaneen sihteeri vslltykselltt esitti koko- 1- nksen harklttay ksl, olisiko syyt«.1o tiissm kokouksessa valita työva- 1- llokunta yksi tai mahdollisesti kaksi llss.läbents.1a ryhtyä Biiuttarnaan liiton säöntöj«sikäli, että tyhvallokunnan varsinaisten.jäsenten lukumäfirä koroltettalslin vastaavasti. Kun tätä asiaa el ole merkitty kokouksen esityslistalle.ja kun tyttvrllokuntakaan el ole sitä käsitellyt, liittohallitus päätti lyhyen keskustelun Jälkeen jättää asian tyhvallokurnan tutkittavaksi n»hdonii«n «Ityksen tekemistä varten liittohallitukselle. ftgllokunnan tnvslen vajatta mlnan. Hagloltten ^sym!nen. 10 f VahTlstottlln tyhvallokunnan kokouksien 6/ , 1/ ja 4/8 193fl ph-rtäklrjolhln merifl tyt oä^tmkset svin.in tlllnphhtfisehdotus, omaisuusluettelo Ja bllanasft per 31/ tarkastettiin ja hyväksyttiin oheisen liitteen n:o 2 muotol sl na. p nn piirin pe- : t«rnl seiidotus. Kun SVTI.tn Uu^ent^an pllrl ja SVUI m jäsenliittojen huomattava enemnlst» vastustavat eräitten läntisellä Uudellamaalla toimivien setipojen ehdotusta erityisen länsl-^udenr^an piirin perustaml» seita, liittohallitus ykalmlellaestl hylkäsi p.o. ehdotuksen, ITCN koon uatrdnen» rlnta8ääot(1jw> toaehdotub. Hvväksyttlln työvaliokunnan ehdotus URHKILUn koon muuttarilaesta sanomlel'tlkokoon, 7-palstalseksi, jolla toimenpiteellä tekstiala laajenee kustannusten silti suurentumatta, 14 5 Hyväksyttiin tyhvallok\mnan ehdotus, että liittokokoukselle tehtäisi In»Itys SVmJn tolmlntasäänthjen 9 $:n muuttamisesta siten, että myhs pllrljohtokunnat voivat tehdä esityksiä liittokokouksille. 1 PHytäklrjan vakuudeksi! IIm 11-2 liitettä. 'rt J

10 Suomen Voimistelu- Ja Urheiluliitto Helsinki, Simonkatu 12 A Puh NS 22 K i e r t o k i r j e M ne n:o 1. ta t t n. SVUL:n liittokokouksen valitsemalta v.1938 kool.lekutaujalta, opettaja L. Keinäseltä tehtäväksi saaneena liittohallituksen liittohallitus kutsutaan täten torstaina, helmikuun 17 psnä kello alkavaan kolroakn-ien, Joka pidetään Osuuskassojen Keakaslainarahaston hallintoneuvooton huoneistossa Runeberginkatu 23 C (8:8 kerros). Kokoiaksen esityslista on seuraava: 1) kokouksen avaaminen; 2) kokouksen puheenjohtajan Ja sihteerin vaalit; 3) kikouksen laillisuuden toteaminen; 4) jäsenliittojen edustuksen toteaminen liittohallituksessa; 5) liittohallituksen viiden lisäjäsenen vaali; 6) pöytäkirjan tarkastajien vaali. Tämän kokouksen jälkeen pidettävässä liittohallituksen toiset, sa kokouksessa, Johon myös lisäjäsenet voinevat saapua, käsitellään m.tt seuraavat asiat: 1) kokouksen avaaminen; 2) kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaalit; 3) kokouksen pöytäkirjan tarkastajien vaalit; 4) kokouksen laillisuuden toteaminen; 5) liiton puheenjohtajan vaali v. 1938; 6) liiton varapuheenjohtajan vaali; 7) liiton sihteerin vaali; 8) työvaliokunnan kahden Jäsenen vaali; 9) päätetään liittohallituksen työvaliokunnan kokouksissa 5/10, 1/12 ja 4/2 tehtyjen päätöksien vahvistamisesta; (kahden edellisen kokoukser pöytäk-.rjajäljennökset on lähetetty aikaisemmin hallituksen jäsenille, 4/2 pidetyn kokouksen pöytäkirjajäljennös seuraa liitteenä); 10) käsitellään liitteinä seuraavat SVUL:n bilanssi, 3VUL:n tilinpäätösehdotus ja omaisuusluettelo per 31/ ; 11) käsitellään läntisellä Uudellamaalla toimivien seurojen ehdotus SVULin Länsi-Uudenmaan piirin perustamisesta (kts. Työvaliokunnan ei dotusta 4/2 pidetyn kokouksen pöytäkirjassa, S 6); ^ ) käsitellään työvaliokunnan ehdotus USHEILUn koon muuttamisesta työvaliokunnan pöytäkirjaa 4/2, S 9); (kts. 13) käsitellään työvaliokunnan ehdotus liiton toimintasääntöjen 9!n muuttamisesta siten, että myös piiri Johtokunnat voivat tehdä esityksiä liittokokouksille; 14) käsitellään muut mahdolliset asiat. Helsingissä, helmikuun 11 päivänä Toimeksi jf IpMUtti 1-1- r- a- m : \ Li-tteitä. toimistojaällikkö

11 Llltq n;o 2. tm t "ll < I ft I 4 Debet Voitto- ja Tappiotili. Kredit *» An Palkka- ja vuokrat!li Posti-,puhelin- ja oähkekulujentili Kulunkitili dustubtili KirjastPtili Piiritoiminnan avuetustili Sekalaistentili Erikoisliittojen määrärärahatili Kiviniemen hoitotili Pilmitill URHEILUn tili Kalustotili poisto Pääomatili Ylijäämä v s- Per Korkotili Valtioaputili 8.145: : : : : : : :40 64: : ; :22 Painjtuotetili Sinirietilipputili Olympialaiskeräyksentili Olympialaisteoksentili Arvopaperitili : : :50 328} : : :45 n, 1-1- Smk :24 sssszsssxsftssssr^a 3mk :24 An Kassatili Pankkitili Arvopaperitili Kiinnevelkakirjaintili Painotuotetili Prof. Äilskmanin muistomit.tili Siniristilipputili Kirjastotin Kalustotili Henkilötili I-rikoisliittojentili UriHElLUn ilmoitussaatavientili URilEILUn tili T a s e t i l i : : : : :50 7.9OO: :- 1 : : : :75 287:50 rahastot Pyör.l. URHEILUn tltr Pääomatili Ylijäämä v :;: Smk :70 Smk :7. Käännä. Per Erikoisliittojen- 1. tili :5 Varattujen varojentili :- Ph.U.Strengbergin tup.teht.urheilurahasto :90 Valmennusrahasto :32 Prof. i^ilskmanin muistorahasto :80 N. Toivosen testamenttirahasto :- K. liiäkisen testamenttirahasto : <55 P.O. Liliuksen testamenttirahasto :2^1 ErikoisliittoJen urh.irmr "ioo.ooo:- Voim :- Paini :- Hiihto c:- Pesäp :- Poik.urh : :-^ : :- p- fi- 9SI m Li- 4\

12 - 2 - V a r a t. KASSA käteistä rahaa :55 h, t I ri f PAMKKITILIT Kanaallls-Osake-Pankiasa» Karttuvalla talletustilillä IS Viipurin Seudun Osuuskaasassa, tilillä S Tampereen " " " Mikkeli.! " " Sortavalan " Salon Oulun Lahden " " " Hiitolan Seinäjoen Oauuskaasasaa, tilillä IS 248 Kokemäen " " 540 Perniön " " 2030 Mäntsälän " " 628 Helsingin Suomalaisessa Säästöpankissa Shekkitilillä Osuuskassojen Keskuslainarahasto 0y:8sä Shekkitilillä ARVOPAPEREITA ! : : : : : : : : : : : : : : kpl. Helsingin Puhelinyhdistyksen osuutta ä 2625: :- 1 " Helsingin Puhelinyhdistyksen osuutta ä 3150: : " Asunto Oy. Simonlinnan osaketta ostohinta : :- 2 " Oy. Uimahallin osaketta nimellisarvo A 1000: :- 369 " Kansallis-Osake-Pankin osaketta, nimellisarvo 200: : " Oy. Pohjoiaaaiden yhdyspankin osaketta, nimellisarvo 100: :- 5 " Stadion-Säätiön perustamisosuutta nimellisarvo 500:- 1:- 2 " Suomen Yleisradio 0y:n osaketta, nimellisarvo 1.000: :- 219 " Urheiluopiston Kannatus 0y:n osaketta nimellisarvo 500:- 219:- 1 " Helsingin Kaupuniin 5i ^ obligatioita V.1935 nimellisarvo IOOOOj :- 7 " Kaukas Oy:n 6i ^ obligatioita, nimellisarvo : :- 10 " Valtion V palkinto-obllgatioita ä200: :- 100 " Osuuskassojen Keskuslainarahasto Oy:n v i i obligatioita, nimellisarvo : :- 6 " Osuuskassojen Keskuslainarahasto Oy:n V i i obligatioita, nimellisarvo : :- 5 " Suomen Valtion 7 ^ obligatioita työttömyyden torjumiseksi A » : ! KIINKITETTYJA VLmKmOJA Lainattu Asunto Oy. Simonlinnalle omistamaansa kiinteistöön Simonk. 12 kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja vastaan PAINOTUOTTEITA 802 kpl. Toimintasääntöjä 'i 1: : nid. Kilpailupöytäkirjoja 3194 kpl. Kilpaili jäin numeroita A 2:70 A -: : :60 S i i r t o : :C'

13 f S i i r t o :05 t PROF. i(ils^nin_ MUIST01aITAI JA 23 kpl. hopeaisia 247 " pronssisia d 75:- d 25J « :-» SINIRISTILIPPUJA KIRJASTO 311 kpl. d 5:- erikoisluettelon mukaan 1.555«- 1 :- n, 1-1- KALUSTO ennen hankittua / poistot eri vuosina V hankittu, kirjoituskone 6-N Remington Moiseless N? kpl. pöytälamppuja i 132:75 / poistettu V «- 265: « : :- 2.66^; : : :50 TILISAATAVAT Osuuskassojen Keskuslainarahasto Suomen Hiihtoliitto Suomen Jääkiekkoliitto P. J. Valkeapää, Kiviniemi Oy ! : : : :=^ r- I! TILISAATAVIA_ERIKOISLIITOILTA Painiliitto Nyrkkeilyliitto Voimisteluliitto Painonnoston it to Jääkiekkoliitto : « « : :40 1 yrmilto_saatavia Ilmoituksista Tilauksista 4.569:75 287: ;?!: Smk. 4.49U180i70 = X 33 = ^ GJCÄ» = Riaj= M tlasi Velat. ERIKOISIIITOT Urheiluliitto Poikaurheiluliitto Peaäpalloliitt" Pyöräilyliitto VARATUT VARAT RAHA3T0T Ph.U. Strengbergin Tup.teht.urhailurahasto Valmennusrahasto Prof.i/ilskmanin muistorahasto N. Toivosen testamenttirahasto K. Mäkisen testamenttirahasto?. 0. Liliuksen testamenttirahasto S i i r t o : « : :«;', Piirisihteerien palkkioiksi v.1938 V. J. Niiniluodon muotokuvan teettämiseen Viktor Dammin muotokuvan teettämiseen Piirisihteerien neuvottelupäivien menoihin : : « « t : : : « : : : S4P

14 :481 Urheiluliitto Voimi3teluliitto Painiliitto Hiihtoliitto Pesäpalloliitto Poikaurheiluliitto Pyöräilyliitto URHEILUN.TILIVELKOJA Maksamattomia kirjoituspalkkioita PAÄOmTILI Ylijäämä v H:22 Smk :70 GVUL^n^ULOT ja MENOT PER ^l/l2-?7 JA NIIDEN gops TjUiOUSAgYIOON. Tulot Korkotulot Valtioapu Painotuotteet y.m. Olympialaiskeräyksestä Olympialaisteoksentiii Arvopaperitili Talousarviossa : : : : : :- 2I1OOO: :- 3.92O: : : :. Smk :- s x s s K S s s s a Per 31/ : : : :e:' 1.936: :4L :24 M_e_n_o_t Palkat Vuokrat Posti-, puhelin- ja sähkekulut Hallituksen kokousten matkakulut Hallituksen ja toimiston edustuskulut Vuosikirja Kirjasto Piirisihteerien palkkiot Yleiskulut Odottamattomat menot Erikoisliitoille jaettavaksi Kiviniemen hoitotili Filmitili Urheilun tili Kalustopoisto Ylijäämä v Smk : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :40-64: : : : : :24 : S X S S S 3 S a S S p : S 3 S 3 3 X S a Z S 3 3 S : S S ^ :.

15 POyt«klr.t«SuoMD VolmlaUlu- ja ouksen r.lrsn 1«il1i.ua/. ULu- ^ tjrh»llulllt«_illt- nrhallulitton LllttohBllltukaan kokoukamt* k«amkuun 8 pmltmnii Saapuvilla olivat lllttotellltukasn puhmnjohtaja f«nk«ll.1«iäaanat Kuualato, Turunen, kmrv, Palama, laloblanl, Halant«rli, rranok, Toaaavalnan, niua, Kullarvo PalllMn, Kalervo Palllnm. SMda, Uhtlnan, Kivilinna, Tynall Ja Marinan. PMvtäklr.laa piti allekirjoittanut hallltukaan alhtaarl 3«ntala. 1 i Lllttohallltukaan puhe«njohta. a Nangall av*al kokoukaan, Inki JKlkaan kokoua Jullatattlln lallllaakal käalttalamäkn Ja päättämään markltylat«aalolata. ohalaana llltfan* n;o 1 aauraavalla aaltyallatalla a A LSifiTT T^hvi-ta- n talouaarvlootua. -agt pehr^«jft rohianoll-.lnt ierlttfetgmn avua- M-fi^rira ^lät. a» Kaltattiin Lllttohallltukaan Työvaliokunnan kokoukalaaa 81/3, Sl/S Ja 8/6 pidätyt psytuclrjat Ja vahvlatattlln niihin m«rklttt pmtitokaat. 3 i irilaltaltlln ohalsan* lllttaanä ntp 2 aauraava tyhvallokunnan laatlm ahdotua SVULm an>l vuodan talouaarvlokal. Joka aallalaanaan pkmtattlln aaltallk lllttokokoukaan vahvlatattavakal. 4 I Työvaliokunnan ahdotua SVITLtn ja JiaanllittoJan oauukaiata yh«taiaiin a nai vuodan palkka- Ja vuokrananoltaln hyvmkavttlln lllttam n»0 8 auotolsana aaltaltivkkal lllttokokoukaalla. 5 I LlltttnM mo 4 aauraava tyovallokunnaa ahdotua JMaanlllttoJ«! anal vuodan aviiatuaaiäkriiraholkal ptfmtattlln aaltallk lllttokokoukaan hyvnkavttmvtikal. I Kuluvan vuod«n Haittalouaarvl-oahdotua pimtattlln llltt n ma auotelaana aaltallm lllttokokoufeaall*. y i San Jehdoata, att«ikhlnn«sttata jmaanlllttojan llammnty«!- n«b alhauttaa piihalhiaarallla ja pllrlan puhaanjohtajlllakln ali«nää määrin ty^tä, aum haldlit ellal vapa««attava ptlrl ja oatojan iolalnf«ata, an työvaliokunta laattmit uutoaahdetukaan pllrlan f talalntaahkntolhlii. 1»l i J #

16 Lilttoballltua p«'ttl ilttm* p.o. muijto««hdotuk««t lllttokokouk««ll» oh«h«n llltt n niq 6 uotols^na. S I ftb^ol^nmn it- Työvaliokunnan hdotuk»««u p«iit«ttlln lllttokokouk»«!!«it^ tchdmaaltya "SVOLm JlirJeitatolmlnnan r«h«iton" parutt««l««ita aitan, att«aa Maodoatattalalln n SVtJLm Mlmannuarahaetoata lllttä«äll* alihan liiton kuluvan Tuodan arpajalatan Toltto^roja Iftc :-, Jolloin rahaaton auui-ua tuloa Olanaan noin a I 41 sfriaynntp fkmaton Vk Saaalla pmktattlln lllttokokoukaalla ahdottaa, attm uudalla rahaatolla hy»*kayttälalln ohalaana liutaan» nto 7 aauraa- at amknnst. 9 ( Tfö^llokunnanaaltykaaat«olttitattlln lllttokokoukaalla ahdottaa, ett«svulm kuluvan vuodan arpajalatan voltoata allrrattillalln Mk. 7B.000I- nykylain noin Ifctn auurulaaan Profaaaorl Ivar WllakBan'ln rahaatoon, Joto t«ll* tolaanpltaallä tullal n. loo.oooi- martcan auurulaakal. Rahlton aiiintöjan «ukaan rahaaton kortrovarollla tuataan urhalluklrjalllsuudan alkaanaoamlata. 10 I TySvallokunnan aaltykaaatm pittitattlln lllttokokoukaalla ahdottaa, attm SVtltm tolmlntaabiintöjan 18 f muutattalalln alkäll, att«svultn 111ttohaliitukaan ty«vallokuntaan vaatalauudaaaa vallttaiailn lllttohallltukaan puhaanjohtaja, varapuhaanjohtaja ja kol- f Jäaant«. 11 B 11» Työvaliokunnan ahdotukaaata p«tttittlln kuluvan vuodan työvaliokuntaan valiu ykal lla«j«aab. LlaK4«aanakal valittiin ykalalallsaatl Mlatarl Viktor 3awda. 18 J Harkittiin, att«lllttokokoua pldat««n HalalnglaaM kaakkutd 18 p«lv«ni ja att«kokoukaaaaa t«altall««n ohalaalla aaltyallatal> la «arkltyt aaut (llif o»o 8). PMatattlln lilttaftokoukaalla llaolttaa, att«lllttohallltua kanr«ttaa kokauk anmltyallataa 14/a ja b, 16 ja 1«kohtiin rklttyjan aaltykalan hvvmkayalat«. 13 I..f Kokoukaan peytttklrjan tapkaatajlkal valittiin InalnöOrl 1.

17 niu. J«tol-l.top»«!!!!'» A.Tyn«ll. a ^ tf tti. Vfikuu<Ulitli 1 J 1 i i*' I

18 LjiH "'9 11 SUOMD Volmlfttlx^ Ja Urheiluliitto Hclalnkl, Slmonlratu 12 A Puh * * U T 8 U 3VU1:1I LIITTOHAT.LITinCSKiI ICO!tOUKf?KW!l H«laingl»eä lce»jcmiltirona, Jteailtuun 8 päiyän»»llcasn»tho Osuusl^afleojtn Kaakuslaln&raiiaeton Halllntoncuvoaton hiiontlstossa, Kunabsrglniratu 23 C, 8:a irerros. K o k o u k a a n a s l t y a l l a t a. 1) Kokouksen avaaalnen; 2) KoKoukaan lalllleuua; 3) SVUL:«T,llttoiiailltuk8«ii TyöTallokunnan kokousten 21/3, 31/3 Ja 2/5 pi^yt&klrjat} 4) gvttl:n talouaarvloenaotua» Joka aauraa liitteenä; 5) 3Vm,:n Ja JHeanlllttoJen oauudat Ttn 1939 yhtalslin palkka- Ja vuokrananolhln, ehdotus»auraa llltteeni; 6) 3VUL;n JiaanlllttoJan vuodan 1939 avustuaa^äriiraiiat, Josta ehootua sauraa lllttean&i 7) srtjl-.n llalitaiouaarvlo vuodalle 1938» ehdotua seuraa liitteenä} 8) 3VVL:n piirien toimintasääntöjen uutoaehdotukset, Jotka seuraavat liitteenä; 9) Ty (^valiokunnan ehdotukset "svmirn JärJeatötolmlntarahaston" peruatamlaaata Ja Frofeaaorl Ivar tilakaanin rahastoa kartuttasi saata. (Kta. T>-."valiokunnan pöytäkirjaa 2/6, } 6.) Kdaliisen rahaaton säänt<"ahdotus aauraa liitteenä; 10) ohulaena seuraava svtjl:n llittoa»kour:i«a aaltyallata la alihan Mrkltyt aalat 7» 9, 13i 14/a Ja t, 13 Ja K; 11) työvaliokunnan ehdotua, attä valiokuntaan v&stalsnudessa valittaisiin lllttohailltukaan puheenjohtaja, varapuhe»»- johtaja Ja kol«a jäaanti Ja attä v. 193 ty^vallokuntaui valitaan yksi llaäjäsan; 12) suut aahdolllaat asiat.»lalnglatl, k«aalruun 3 P^nä 1938«/Tohtäväkal aaanitmat. II f 4

19 if. ti liv r i il 11 3VUL:n Lilttotiaiutuicgen HytiUiiSm suo««n VrAmietelu- Ja l/rhenulllton Ty^vailoKunnan ItoJrouXaest» toultolruun 2 pälvsnä aiitaen Keilo il. 00. KolcouKaeesa olivat saapuvina 3VUL:n puneenjolitaja Äangell, 3VUL:n Hittonani tukeen ja työvallolr>inn»n Jäeenet Tanner, sairaenlrylii Ja Ii«rln«n asitä allekirjoittanut slhtserl Santala, i $ PM.&r«ttlln lllttonallltu3t0«ll««hdottaa: 1)»ttä 8Vur,;n vuodtn 1939 talouearvlo esltettälelln vuoaikokoultson vahvlatettavaltal ofteleen ^lirtatn p:q l muotoisena; 2) «ttä sm:n Ja J>»senlllttoJei5 oftuoit ^oden 1939 vntelalln paixifa- Ja vuokramenoihin vahvletettalelln onelsen :^lltteen n:o edellyttämällä tavalla} 3) etti vuonna 1939 mr/^nne^tälblin SVTT :n J'ieenintollle ojielaen llltt&qn n:q 3 «(l«llyttärait avietusmääräranat, 2 4 Todettiin, «ttä SVVT.:n Iniluvan vuoden valtionapu on VK :-. Kiin liiton ipjluvan vuoden talousarvio edeliytthä vain ia:n :- «uunista valtionapua, päätettiin illttonallltuirsen Ja vuosllfokoujisen käsiteltäväksi esittää oheisena yutteenä n:o 4 seuraava eiidotus 3VUL:n kuluvan Tuoden ilsitalouflarvtolei. 3 ^ Merkittiin, että snrit.tn vuoelkokoue on ratsuttu koolle kesäriun 15 päiväksi, Ja on kokoukben esityslistalle, Joka seuraa llltteeni n:o 5. merkitty kaikki liiton toimintasääntö''jen edeliytt-vä* Ja ' jüsenllittojen esittämät asiat, kuin mycs llittohallltukaen tyi^vaiiokunnan omat esitykset. 4 4 flsitettiln Suomen Hlintolilton Jäsenyydestä eroitetun P. Usan 16/4 päivätty vetoomus sen Johdosta, ettei nänen eroittamlstaaa koskevaa vetoom-jakirjeimäi oie luettu 12/3-30 pidctyaaä Suomen Hiihtoliiton vuoalkokoukseasa. Suomen Hiihtoliiton 27/4 päivätystä kirjeestä toaettlin, että "3. Uaan valitus kaikkine asiassa aikaisemmin kertynelne asiakirjoineen kj^sitaltiin 3KT.:n vuoalkokouksesaa 12/3-33 Jyviiakyläsaä" kuin myös että "vuosikokouksessa valitus yksimielisesti hylättiin Ja liiton Johtorinnan päätös 7/12 hyväksyttiin. Joten 3. Usaa koskeva rangulstuspüätöa siis Jäi eellaiaenaan voimaan". 3HL:n selityksen pensteella typvaliok^mu ka'-sol, että 3. Usan asla on loppuunkäsitelty, Joten hänen vetoontukaenaa el antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin. 5 «Helsingin liarttayhdle^yksen pyynn;>etä yhdlstykeelle myönnettiin 500:- markan vuokra-aiennua kultakin keaiunjukaudelta. 6 4 Päätettiin liittohallitukselle Ja liiton vuoslkovoukaelle i ehdottaa: 1) e»tä liitto perustaisi "srtrr.:n JärJestf^tolmlnnan rahaston", Joka mjodostettalslln 9VUT.:n valmennuarshastosta illtt?»tiällä siihen liiton kuluvan vuoden arpajaisten voitosta Mk l-^o.ooo:-, Jose» tttpaukaesaa rahaston «uurjus olisi Mk :-. " haaton sääntr^ehdotus seuraa liitteenä n:o 6; 2) että edellämiiinlttujen ärpajätfen voittovaroja siirrettäisiin nykyisin noin :- «u'iraseen Professori Ivar wiiskmtinin ra hastoon noin 7^.000:- markkaa. Jolloin rahaston suuruus on :- markkaa, «iuhiiston korkovaroilla tuetaa«urhelluklrjallisuuden alkuansaamlsta* 7 «Merkittiin, että Pohjolaaaltten keskusurheilulllttojen kokous pidetään Helsintissä kesäkuun 10 Ja 11 päivknä. Kokouk- J seen liittyvien asioitten hoitaminen Jätettiin puheenjohtajan Ja sihteerin tehtäväksi. 8 1 Oheisena liitteenä n:q 7 seuraava «uutosehdotus 8VUL:n»Urien tolmlntasiintmfilll iiätettlln eeltelli liittohallitukselle Ja vuosikokoukselle. Pöytäkirjan vakuudeksi: Lauri Santala 7 uu^mi

20 Lltf n:o 3. 03UUIIKI YHTKiaim PALKKil- JA VUOKRAKKMOIHIK V il SVUL Volmlstelullltto Urheiluliitto Hiihtoliitto P&lnlllltto Ptsäpallollltto Py'^rkllyllttto Polltaurhe Huilit to Nyrlcltellyllltto Palnonnostollltto Jáálrlolrlcollltto Uimaliitto 20 ' ', ', «59.8'ÍO 2 ' 1 « ' fc ' ' > a ' 1 « ' : a b ] b « i b - 1^.7S0 100 'f :- KAAMA.' Ml te njo 2, KHDOTUS am: N TAT/OUSARVIOKSI V. 195^. T u l o t : KorKotulot. 8VUL:n rahastojen (I.I15.OOO:-) Korot :- Krllrolalllttojen rahaatot, 4 Urheiluliitto ( :-) :- Volmlstelullltto ( :-) 8.6OO:- Palnlllltto ( :-) 8.600:- Hllhtollltto ( :-) 8.60O:- Pollcaurhellul.( :-) 4.800:- Peaäpallollltto ( :-) 4.800:- Pypr&llyllltto (95.000:-) %8Ö0: :- JrlKolelllttoJen ( :-) 4 ^ Painotuotteet Valtionapu tllllrorot :-?4,aOQ: : :- ~ 5.000:- 8^5.000:- M k :- Menot: Palkat../. KrlMolslllttoJen oeuue 80 > viioltrat j./. Krlkolalllttojen oeuue 80 f Pöetl-, puhelin- Ja aahltelailut Hallituksen Jäaenten matkakulut Haili tukeen Ja toimiston eduetuakulut Vttoelklrja Propagan Oa J u 1 ka 1 eu Klrjueto Pllrl- Ja J&rJeetötolmlnnan tukealeeei Muotokuva Yleiskulut oaottaoattomat aenot Krikolsilltollie Jaettavaksi ^gtWQ : : : : : : : : : :- 3S.000:- l'i.ooo:- ' I Í M k :-

21 EHDOTUS SVUL:«AVUSTUK&ISTA JÄSaMLIITOIIiiJi V. IrfSi. VcljBlate-Uphellu- Hllhto- : lullltto liitto liitto Palnl- Pesäpalloliitto liitto Polkaurhel- PvörSlly-lfyrkkel-Palnonnoa-; JHäklek-Ulmalullltto liitto ' lylllttotollltto kclllttolllttc Yhteensä ittloldut me-' : :- noi "llo.ocot : :- Arvioldut loi tu-^ : :- : 3O.OCC1-299.OOO: :- Menojen ja i r en erol-t tus ~ i : ! 68.eOPs »- 85.0C0: : : : : : t "43.000t- le.oooi- IV.eOOt-: l,200:- l2*i^ : : t- 29.0C0: : :- 30.OOO: : ^ hdotetam KTustuata ATUatUB T ; J* t ; : C: 55.6OO :-! 65.COO: :-i S : : :-^ 8.00C: :- ; :-; 7.00C:-i 2.000: : : :- * ' J 5.000: :- VtlStUS V. 193B : SC.OCOi ;* C0: C:- 20,800: :-; 8.00C:.i 3.000:-' 7.000: :- a o

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 15.30 Valtakirjojen tarkastus klo 16.00 Valon sääntömääräinen kevätkokous Paikka Niemi Center, Veturitie 13 H, 00240 Helsinki

Lisätiedot

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Skills Finland ry SÄÄNNÖT PRH vahvistanut 25.3.2013 I LUKU Yhdistyksen nimi, toimiala ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli on suomi.

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki (Rekisterinumero 135.917) SÄÄNNÖT 1. Kerhon nimi on Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. ja sen kotipaikka on Kokemäen kaupunki. 2. Kerhon tarkoituksena on järjestää

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän käsitteli meneillään olevaa palokuntakoulutusuudistusta. Uudistus sinänsä on asiallinen ja sisältää hyviä elementtejä, kuten etäopiskelua

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi TUL:n Lapin piiri ry:n sääntömääräinen PIIRIKOKOUS Pidetään Kemissä os. Kemin Cumulus, Hahtisaarenkatu 3,, lauantaina 16.4.2016 alkaen klo.12:00. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo.11:00. Kokouksessa

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 2 (12) KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 Aika Perjantai 21.3.2014 klo 8.17 8.48 Paikka Läsnä Jyväskylän Paviljonki Simo Tarvainen, kokouksen puheenjohtaja Ari Keijonen, kokouksen sihteeri 40 muuta liiton jäsentä

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA Osuuskuntakokous 29.03.2012 Kokousaika Keskiviikkona 28.03.2012 klo 18.00-19.50 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Läsnä:

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän kertasi vuoden 2014 tapahtumia, joista päällimmäisenä VIKSU 2014 palokuntanuorten leiri. Taloudellinen tulos on jopa liiankin hyvä,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry vuosikokous 31.3.2012 Sivu 1. Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry:n vuosikokous 31.3.

Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry vuosikokous 31.3.2012 Sivu 1. Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry:n vuosikokous 31.3. Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry vuosikokous 31.3.2012 Sivu 1 Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry:n vuosikokous 31.3.2012 pöytäkirja 1. Kokouksen avaus '^l/f.vuwj /VfZ»\Af

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen avasi kokouksen klo 18:10

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen avasi kokouksen klo 18:10 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 8.5.2017 klo 18:00 19:27 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulun kylätila, Nurmijärvi 7 henkilöä liitteenä

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki.

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toteuttamistavat 4 Varojen hankinta Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiön

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. AURAMO-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on tukea: korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1 SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1. Nimi ja tarkoitus Yhdistyksen nimi on Suomen hautaustoiminnan keskusliitto, Begravningsverksamhetens

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja.

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja. 132 Kenr. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa), johtajana Aaro Tynell, osanottajia..,..... 106 1-2. 6. Vesipalloilijain neuvojakurssi Helsingissä, johtajana Pekka Tiilikainen, ' osanottajia... 20 Osanottajia

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007 1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 13.10.2017 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 19.11.2017 kello 9.00. Paikka Palmgren-konservatorio Rautatienpuistokatu 7, 28130 Pori I KOKOUKSEN AVAAMINEN II KOKOUKSEN

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikkona 29.04.2015 klo 18.00-19.13 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Läsnä: Risto Jormalainen,

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

SANTALAHTI LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /6. Pyhämaan paloasema kokoustilat, Lyökintie PYHÄMAA

SANTALAHTI LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /6. Pyhämaan paloasema kokoustilat, Lyökintie PYHÄMAA 1/6 Aika 28.6.2014 klo 16:00 Paikka Pyhämaan paloasema kokoustilat, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Mikko Ahokas avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Mikko Ahokas avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. 1 (5) SANGEN OY PÖYTÄKIRJA 1/2017 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 30.6.2017 klo 10.00 11.30 Paikka Oulu 1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Mikko Ahokas avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

Lisätiedot

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä.

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä. Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä. KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus. - kokouksen avauksen suoritti Timo Tiiro 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja,

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Purolan kyläyhdistys ry Vasa Bobäck byaförening rf ja kotipaikka Vaasan kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Purolan kaupunginosa Vaasassa. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014. SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen luonnonsuojeluliitto

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat.

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat. Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto 5/2017 Keskiviikkona 4.10.2017 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti PÖYTÄKIRJA Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 10.12.2016 klo 15:00 Paikka: Allianssi talo, Asemapa a lliko nkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten puheenjohtaja Jesse Ja a

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot