KHDOTU» amslf TAT/0U8AÄV10K3I V. 193f.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KHDOTU» amslf TAT/0U8AÄV10K3I V. 193f."

Transkriptio

1 T u l o t : KHDOTU» amslf TAT/0U8AÄV10K3I V. 193f. Korlrotnlot. 9VUL:n r»h»9toj*n (l.llj.oooi-)»erot ^.rlkolsillttojcn ranastot, 4 f uni«iluilltt0 ( :-) VoiBHttlulUtto ( }-) S.600:- p»inimtto ( :-) 8.600:- Hiihtoiiltto ( :-) 8.600:- Pollc«uTMllul.( :-) 4.800:- Pt»&Miiointto ( :.) 4.I00:- iy?rlllyllltto (95.000:-) ^.800:- KrUolalilttojM tilllrorot ( :-) 4 f l^lnotuott««t valtionaku 33'000: : : : :. H n o t : Paiirat./. Kruoiiillttojra ofiiui 80 f v^ioitrat./. Kriltol«lllttoJtn osuu» 80 f i*o*tl-, puhcilb- Ja sihkalruiut Hallitultaan jiismtan nmtkamilut HailitukMB ja tolnlatoa duatuclrulut v^iotlkirja PropacandaJuika1au Ilrjaato nirl- Ja JArJaat^tolalnnan tukaalaaan Muo lojtuva Ylalakuiut Otettaaattoaat sanot Krlkolallltollla JaattavaBsl 300. ( 240, ( Sdi 2SP - M k : : : : : :- I3.OOO: : : : : :- is.ooo:- 11 k :- oauirarr -nrrkisiii PALHUr- ja vuoctaickhoihii v »VUL 20 Voialatalullitto 12 uniallnllltto 19 Hiihtoliitto 2 Painiliitto 9 Paa&vallollltto 12 py rtilyliitto 4 Poikaurhaiiuiiitto 6 Vyrkkallyllitio 5 rainonnoatollitto I jiiikiairkollitte 4 ui^iiitto > «.550 li: «M it.fie lum-,' 100 f :- IAAMA.'

2 ^lltt rito tl. SÜOKKH V0IMI9TKI.Ü- JAU^HKILITLITOH JÄPJiaTftTOIMIHTA^AHASTOM SAANHOX. 1 «nahaaton nial on "SuoMn Volalstclu- ja Urheiluliiton JárJastotolnlntaranatto*. 2 < Raíiusto on p«ru8t«ttu 3Vm.;n illttolroltouirbebaa»e«älruun palvoi vuonna 1956 am:n ncljänsadanvlldsn ltyantntuhann«n ( :~) aarltan auurulotsu taiat granastotta lllttäa^llft täh&n 3VUt:n vuoden 1938»rpajalsttn tuloksesta «atavlislkymasntatunatt a ( :-) markkaa. Ruhuston aikupi&oaa on tättn k u u - «Isataatunatt* ( :-) oarkkaa. 3 4»anaston tarkoltnkasn» on tdletái Ja ksnitt&i imn,:n J&rJsstötoimintaa. 4 «Panasto pyrkii totsuttamaan tarkoltuspsrlíiáa m.n. tuksaalia JÄrJsstötolalntaa tshostavaa kurssi- y-a. valistustoimintaa, BQront^aülk stlpsndsji t&llalstsn kurssien osanottajille Ja paikkaamana JärJestöneuvoJia. 5 «Ranaston tuloista llsfttfito pnaoman vuosittain i; kunnes ranaeto on ailjoonan ( :-) aarkan suuruinen. Tüaán Jälkeen pnloaban lloátálúi 10 tuloista. RdAttatoa voloaan kartuttaa ayöa auiiia tavoin, esla. lahjoituksin Ja testamentein. 6 < Rahaston hoitokuntana toiail 9VUL:n Llittonallitus. l- 1-!i ^ tl I ^ m KAANMA.'

3 KHDOTÜS auowr V0mi3T?!l.U- JA 0*H>',ILÜLnT011 LISATALOUSiüRVIOKSI VUOMMA i938. X u 1 O t : li 'I 3VUL:n v&itionapu 1938 V»ltion»pu 3Vm,:n v»r8lnale«8«ft taiousarvloso» M k 80é.500:- 4QQ.QQQ:- 40é.500:- M n o t : PaiX»t Ja Tuokrat Jirjaatctolmlnnan opas afluratolbltaijalruraait Huonalaton korjaukaat Konttorilcaxuatoa íonjolaaaittan iceanallixtojan tongvai Hlrl- Ja JürJaat^tolmlnnan tuhaaleaan : :- I : : : :- Jásanllltollla: Vol«lattiuilltto :- Urhaliullltto :- «ilhtoluuo :- Palnlllltto :-» aipalioilltto 3Í.300:- íolítaurhaliuilltto l8. 00:- íyfráuvilltto :- Hyrlfltallyllltto :- It Palnonnoatollltto JiULlrlalrKollUto 4.soo:- ^i^.'^qq-- M k 100.2QQ: :- KAANÜA.

4

5 s PMytNklrj«SuoiMn Voimistelu- ja lli>h«l> lulllton 1,11 ttohn 111 tuka»n kokoulf»««ta nalmlkuun 17 päivänä Saa pui v i l l a o l i v a t aouraavat SVm m läaanllltto.len aduata jat lllttohallltukaaasat U.Kskkonan, A.Kuualato, L.Tannap, A. lulllton Turunan, V,I*htlnan, S.Tllua, K.Hallbapg, A.Ty- UotMllltukgii-i^ytBkipja naii, Kullarvo Palllnan, Kalervo Palllnen, g. Herirían, S.Salin, A.Klvlllnna, l.anttlla, A. P^Ubbb, Y.Halantar«Ja L.Kalnfcnen. Pf5ytÄklp.laa piti allaklpjolttanut SVUI-tn tolmlatopihlilkk» ta t a» n, l- 1- T,.Santala. 1 Í kaan a- in>n«mlton Vilma vuoflan vuoalkokoukaen valltssma lllttohallltukaan koollakutau.la, opattn.la L a u r i K a l n M n a n Isuaul kokoukaan osanottajat tarvatullelkal kohdistaan tflrvatullalaaananaa (irltylaaatl Suoman Uimaliiton «duatajaan, jolla mainitun liiton tultua hyvmkaytvkal SVTlI in jsaenllltokal on nyt mahdolllauua oeall»atua lllttohaliitukaan toimintaan. Jullstattuyaan kokoukaan ava*ukal opattaja Kulnitnan kaholttl kokousta valltsarisan Itaallaan puli«i»njohta jan ja 3n,lohta Jan ygall. alht'fcpln. Kokouksen puhhanjohtajakal valittiin»en avaaja, opettaja I*up1 «8 Í Keinänen. 3 I Kokouksen slht «MVsl.-«Iittiin allevlrjolttanut 3VTII,:n tolralatopllhlukkn laupl Santsla. N V -I I I! ^ y m 4 t llltto.faa it Toilettiin, -Atä SVTJI m j l t s e n l l l t t o j e n ertuatua vuorten 1»38 l l l t- tehxllltukaaaaa on seuraavat Suoaien Urhellulli ttoi / 1) n.kekkonen, Helalnkl, varamlaai A.Tawust, Tamtxtrej f S) A.Kuualato, Viipuri, varamleat T.Ulnonon, Viipurit S) Y.HelanterK, Hiln«<»nllnna, varamleat J.lehtinen, Helalnkl) Suomen Vol»latelullittot Stt^pen 4) L.KelnKnen, FtvttvlM, varamleat Y.NykMnen, Helalnkl) e) V.lÄhtlnen, Helsinki, varamleat A.Aaltonen, Tampere» «) A.Tui^tnen, Viipuri, veramleei A.vtiaakK, Snatt,; HllhtoHlttoi T) T.Aarre, I*hti, varamleat lii 1^v)\

6 8) Y.KBlonlflitd, I*htl, varnmla««9) A,Piil»mB«, HelBlnkl, VRi^ml«««SuoPun Patnlimto» 10) H.I.shmnsto, Turkii, vnrptnles! I,.Anttll«, Helsinki» 11) V.Smeda, Helsinki, vsrflrnles: O.T»htinen,Helsinkij Suomen Py>lrfellylllttoi 12) B.Tilus, Helsinki, vnrfmlosj 0.0.Nyholm, Helsinki} 13) S.aa] in, Helsinki, v«rnir.ii»s: R.Vieho, Helsinki? 14) Raul Hellberg, Helsinki, vbp«mí9s: A.I»htl, Helsinki; ta t a > f n, 1-1- P^sKpallollUto» 18) Kullervo Pellinen, RilhimHki, vbrsmies! P.Hsrvela, Hamina; 16) g.merinen, Helsinki, varsmiesj O.Kuoialnen, Helsinki; 17) O.Vel.lola, Helsinki, varn-iies: A,Kivilinna, Helsinki; Poikfiurhelluliltto; 18) l.tanner, Helsinki, vsr^ml^s: O.Valtonen, Nauma; li») A.Tynell, Helsinki, varpmi^si A.Osola, Helsinki; 20) tj.pvanck, TuHoj, vsram^es: A,T«w«st, Tamn-^re; auofien WyrWkeilyllltto! r- 21) Kalervo Pellinen, Forssa, vst-sn-ies: r>,kuusela, Helsinki; SuoBun Painonnostoliltto: 2!?) T.Kalhlanen, Viipuri, varsmiiqsi A.Luotna, Helsinki; Suomen JMHklekkoli'tto: l i 23) A.Klvilinna, Helsinki,'vavfimlesi K.Karvoaen, Helsinki; 3uoiTi«in Uimalilttoi 24) T.ifcro, Helsinki, vsrairies: P.Tiilikainen, Helsinki,» 5 a- IS i.h««nt» yaall. SVIll.Jn toimintassiintm.len 13. uykslfestii tortettiin, ett«.ifcsenliltto.len ertustajien lii ttoha llituksessa on tsssä^ vuouen ensimirai ses- sk kokouksessa tkyrtennettkvk halutulhrsd valitsemalla siihen lisit.l«- 4 ' V Í- sehlm nl'n monta, ett«se vastaa 1/8 liltto.len valitsemista edustajista. Kun liittojen edus^ia on 24, liittohallitus valitsi viideksi ll«i<.1»isenekaeen seuraavat henkllut; 1) pankinjohtaja J,W.Hansell, Helsinki; 8) vat«tuonari A.Salmenkylä, Helsinki; 3) kamreeri J.Toasavainen, Helainklj 4) f«kkon«uli A.Himberg, Helainki) 11- I 8) ylijohtaja g.fiyi «n, Helsinki, e S «I Uk? rjas tarkaf- Kokouksen prtythklrjan tarkastajiksi valltteen toimistopáül- n \

7 llvkn A.Tynsll,1«InalnMfirl g.thua. ta If P«ytliklr.1«n vakuiidekal :! HI i I ' III m 11-

8 man Voimistelu- > Urhgllulllton 'ttoh«liitukaan pmytbklr.l» S/l^Iife. PNytSklrj«Suoman Voimistelu- > nphellulllton Liittohallituksen kokouksesta helmikuun 17 päivänä SuBpuvUls olivat SVUI m jäsenlllttojan edusta,1«t liittohallituksessa s U. Kakkonen, A.Kuusisto, L.Tanner, A.Turunen, V.Lahtlnen, B.Tilus, R.Hellberji, A.Tynall, Kullervo P-slllnen, Kalervo Pellinen, B.Merinen, 3.Salin, A. Kivilinna, I,.Anttila, A.PalBmaa, Y, ta t a > * n, 1-1- HelanterK Ja L.Kelnfenen, 111ttohallltuksan llsiijtisan J.Tossavnlnen sekk allekirjoittanut SVni :n tolrr.lstopkälllkk«l.santala. 1 5 Lkoa^-san avaa- Kokouksen koollek\it8u.1a, opetta ja laurl Kelnfinan lausui osanotffnen^ tajat tervetullelkal julistaen kokouksen avatuksi. 2 5 r- kouk!»en vlp- Fi li 1"ln v«a- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin san avaaja, opettaja Lauri Kalniinen ja sihteeriksi allekirjoittanut 3VUl,:n tolmlstoptiälllk-, kh laurl Santala, 3 "täklrjan tarh Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin toimistopinlllkatajlen vaslin!k8 A. Tynell ja Insinööri B.Tllus. I ouksen lall- Kokous julistettiin lailliseksi kfislttelemhhn ja psattämökn ko- Eruus. kouksen e sltysllstalle merki tylstii s sioista. (Lllta n;o 1), 4 5 ISt tlton puhqenjoh- Liiton puheenjohtajaksi vuodeksi l»3e valittiin yksimielisesti '"n aall» pankinjohtaja J,'*,Ran(?ell. Ilt&B yarapu- Liiton vape twhe«njolit«jakil vuodeksi 193H valittiin ykllmisllpnjohtajan yaasestl tohtori I^aurl Tanner » 7 $ jerln Liittohallituksen sihteeriksi valittiin allekirjoittanut SVUL: n tolnrtstopäiailkkö Lauri Santala. kliokunnan ko- SVUIm toiminta.s Kntöjen 16 «istu todettiin, attm Uiton puh.enjohta ja Hen«^ell ja varapuheenjohtaja Tanner sek«lllttohalll-.1.

9 tukssn kaksi jtiaanti muodostavat liittohallituksen tyhvfillokunnan, 8delliirr«lni tuiksi kahdaksl.itisanaksl valittiin vara tuon» rl A. 3almenkylli.la toimittaja g.lkerlnsn. U t a vi 9? vllolcunnan ranta mln^rtr Kun SVm.tn JtBenlllfo.lan lukumäer«on huomattavasti llsääntynyt sen jälkeon kuin liiton nykyiset s«iinn8t hvysksyttlln, liiton n, puh")en.lohtaja allekirjoittaneen sihteeri vslltykselltt esitti koko- 1- nksen harklttay ksl, olisiko syyt«.1o tiissm kokouksessa valita työva- 1- llokunta yksi tai mahdollisesti kaksi llss.läbents.1a ryhtyä Biiuttarnaan liiton säöntöj«sikäli, että tyhvallokunnan varsinaisten.jäsenten lukumäfirä koroltettalslin vastaavasti. Kun tätä asiaa el ole merkitty kokouksen esityslistalle.ja kun tyttvrllokuntakaan el ole sitä käsitellyt, liittohallitus päätti lyhyen keskustelun Jälkeen jättää asian tyhvallokurnan tutkittavaksi n»hdonii«n «Ityksen tekemistä varten liittohallitukselle. ftgllokunnan tnvslen vajatta mlnan. Hagloltten ^sym!nen. 10 f VahTlstottlln tyhvallokunnan kokouksien 6/ , 1/ ja 4/8 193fl ph-rtäklrjolhln merifl tyt oä^tmkset svin.in tlllnphhtfisehdotus, omaisuusluettelo Ja bllanasft per 31/ tarkastettiin ja hyväksyttiin oheisen liitteen n:o 2 muotol sl na. p nn piirin pe- : t«rnl seiidotus. Kun SVTI.tn Uu^ent^an pllrl ja SVUI m jäsenliittojen huomattava enemnlst» vastustavat eräitten läntisellä Uudellamaalla toimivien setipojen ehdotusta erityisen länsl-^udenr^an piirin perustaml» seita, liittohallitus ykalmlellaestl hylkäsi p.o. ehdotuksen, ITCN koon uatrdnen» rlnta8ääot(1jw> toaehdotub. Hvväksyttlln työvaliokunnan ehdotus URHKILUn koon muuttarilaesta sanomlel'tlkokoon, 7-palstalseksi, jolla toimenpiteellä tekstiala laajenee kustannusten silti suurentumatta, 14 5 Hyväksyttiin tyhvallok\mnan ehdotus, että liittokokoukselle tehtäisi In»Itys SVmJn tolmlntasäänthjen 9 $:n muuttamisesta siten, että myhs pllrljohtokunnat voivat tehdä esityksiä liittokokouksille. 1 PHytäklrjan vakuudeksi! IIm 11-2 liitettä. 'rt J

10 Suomen Voimistelu- Ja Urheiluliitto Helsinki, Simonkatu 12 A Puh NS 22 K i e r t o k i r j e M ne n:o 1. ta t t n. SVUL:n liittokokouksen valitsemalta v.1938 kool.lekutaujalta, opettaja L. Keinäseltä tehtäväksi saaneena liittohallituksen liittohallitus kutsutaan täten torstaina, helmikuun 17 psnä kello alkavaan kolroakn-ien, Joka pidetään Osuuskassojen Keakaslainarahaston hallintoneuvooton huoneistossa Runeberginkatu 23 C (8:8 kerros). Kokoiaksen esityslista on seuraava: 1) kokouksen avaaminen; 2) kokouksen puheenjohtajan Ja sihteerin vaalit; 3) kikouksen laillisuuden toteaminen; 4) jäsenliittojen edustuksen toteaminen liittohallituksessa; 5) liittohallituksen viiden lisäjäsenen vaali; 6) pöytäkirjan tarkastajien vaali. Tämän kokouksen jälkeen pidettävässä liittohallituksen toiset, sa kokouksessa, Johon myös lisäjäsenet voinevat saapua, käsitellään m.tt seuraavat asiat: 1) kokouksen avaaminen; 2) kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaalit; 3) kokouksen pöytäkirjan tarkastajien vaalit; 4) kokouksen laillisuuden toteaminen; 5) liiton puheenjohtajan vaali v. 1938; 6) liiton varapuheenjohtajan vaali; 7) liiton sihteerin vaali; 8) työvaliokunnan kahden Jäsenen vaali; 9) päätetään liittohallituksen työvaliokunnan kokouksissa 5/10, 1/12 ja 4/2 tehtyjen päätöksien vahvistamisesta; (kahden edellisen kokoukser pöytäk-.rjajäljennökset on lähetetty aikaisemmin hallituksen jäsenille, 4/2 pidetyn kokouksen pöytäkirjajäljennös seuraa liitteenä); 10) käsitellään liitteinä seuraavat SVUL:n bilanssi, 3VUL:n tilinpäätösehdotus ja omaisuusluettelo per 31/ ; 11) käsitellään läntisellä Uudellamaalla toimivien seurojen ehdotus SVULin Länsi-Uudenmaan piirin perustamisesta (kts. Työvaliokunnan ei dotusta 4/2 pidetyn kokouksen pöytäkirjassa, S 6); ^ ) käsitellään työvaliokunnan ehdotus USHEILUn koon muuttamisesta työvaliokunnan pöytäkirjaa 4/2, S 9); (kts. 13) käsitellään työvaliokunnan ehdotus liiton toimintasääntöjen 9!n muuttamisesta siten, että myös piiri Johtokunnat voivat tehdä esityksiä liittokokouksille; 14) käsitellään muut mahdolliset asiat. Helsingissä, helmikuun 11 päivänä Toimeksi jf IpMUtti 1-1- r- a- m : \ Li-tteitä. toimistojaällikkö

11 Llltq n;o 2. tm t "ll < I ft I 4 Debet Voitto- ja Tappiotili. Kredit *» An Palkka- ja vuokrat!li Posti-,puhelin- ja oähkekulujentili Kulunkitili dustubtili KirjastPtili Piiritoiminnan avuetustili Sekalaistentili Erikoisliittojen määrärärahatili Kiviniemen hoitotili Pilmitill URHEILUn tili Kalustotili poisto Pääomatili Ylijäämä v s- Per Korkotili Valtioaputili 8.145: : : : : : : :40 64: : ; :22 Painjtuotetili Sinirietilipputili Olympialaiskeräyksentili Olympialaisteoksentili Arvopaperitili : : :50 328} : : :45 n, 1-1- Smk :24 sssszsssxsftssssr^a 3mk :24 An Kassatili Pankkitili Arvopaperitili Kiinnevelkakirjaintili Painotuotetili Prof. Äilskmanin muistomit.tili Siniristilipputili Kirjastotin Kalustotili Henkilötili I-rikoisliittojentili UriHElLUn ilmoitussaatavientili URilEILUn tili T a s e t i l i : : : : :50 7.9OO: :- 1 : : : :75 287:50 rahastot Pyör.l. URHEILUn tltr Pääomatili Ylijäämä v :;: Smk :70 Smk :7. Käännä. Per Erikoisliittojen- 1. tili :5 Varattujen varojentili :- Ph.U.Strengbergin tup.teht.urheilurahasto :90 Valmennusrahasto :32 Prof. i^ilskmanin muistorahasto :80 N. Toivosen testamenttirahasto :- K. liiäkisen testamenttirahasto : <55 P.O. Liliuksen testamenttirahasto :2^1 ErikoisliittoJen urh.irmr "ioo.ooo:- Voim :- Paini :- Hiihto c:- Pesäp :- Poik.urh : :-^ : :- p- fi- 9SI m Li- 4\

12 - 2 - V a r a t. KASSA käteistä rahaa :55 h, t I ri f PAMKKITILIT Kanaallls-Osake-Pankiasa» Karttuvalla talletustilillä IS Viipurin Seudun Osuuskaasassa, tilillä S Tampereen " " " Mikkeli.! " " Sortavalan " Salon Oulun Lahden " " " Hiitolan Seinäjoen Oauuskaasasaa, tilillä IS 248 Kokemäen " " 540 Perniön " " 2030 Mäntsälän " " 628 Helsingin Suomalaisessa Säästöpankissa Shekkitilillä Osuuskassojen Keskuslainarahasto 0y:8sä Shekkitilillä ARVOPAPEREITA ! : : : : : : : : : : : : : : kpl. Helsingin Puhelinyhdistyksen osuutta ä 2625: :- 1 " Helsingin Puhelinyhdistyksen osuutta ä 3150: : " Asunto Oy. Simonlinnan osaketta ostohinta : :- 2 " Oy. Uimahallin osaketta nimellisarvo A 1000: :- 369 " Kansallis-Osake-Pankin osaketta, nimellisarvo 200: : " Oy. Pohjoiaaaiden yhdyspankin osaketta, nimellisarvo 100: :- 5 " Stadion-Säätiön perustamisosuutta nimellisarvo 500:- 1:- 2 " Suomen Yleisradio 0y:n osaketta, nimellisarvo 1.000: :- 219 " Urheiluopiston Kannatus 0y:n osaketta nimellisarvo 500:- 219:- 1 " Helsingin Kaupuniin 5i ^ obligatioita V.1935 nimellisarvo IOOOOj :- 7 " Kaukas Oy:n 6i ^ obligatioita, nimellisarvo : :- 10 " Valtion V palkinto-obllgatioita ä200: :- 100 " Osuuskassojen Keskuslainarahasto Oy:n v i i obligatioita, nimellisarvo : :- 6 " Osuuskassojen Keskuslainarahasto Oy:n V i i obligatioita, nimellisarvo : :- 5 " Suomen Valtion 7 ^ obligatioita työttömyyden torjumiseksi A » : ! KIINKITETTYJA VLmKmOJA Lainattu Asunto Oy. Simonlinnalle omistamaansa kiinteistöön Simonk. 12 kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja vastaan PAINOTUOTTEITA 802 kpl. Toimintasääntöjä 'i 1: : nid. Kilpailupöytäkirjoja 3194 kpl. Kilpaili jäin numeroita A 2:70 A -: : :60 S i i r t o : :C'

13 f S i i r t o :05 t PROF. i(ils^nin_ MUIST01aITAI JA 23 kpl. hopeaisia 247 " pronssisia d 75:- d 25J « :-» SINIRISTILIPPUJA KIRJASTO 311 kpl. d 5:- erikoisluettelon mukaan 1.555«- 1 :- n, 1-1- KALUSTO ennen hankittua / poistot eri vuosina V hankittu, kirjoituskone 6-N Remington Moiseless N? kpl. pöytälamppuja i 132:75 / poistettu V «- 265: « : :- 2.66^; : : :50 TILISAATAVAT Osuuskassojen Keskuslainarahasto Suomen Hiihtoliitto Suomen Jääkiekkoliitto P. J. Valkeapää, Kiviniemi Oy ! : : : :=^ r- I! TILISAATAVIA_ERIKOISLIITOILTA Painiliitto Nyrkkeilyliitto Voimisteluliitto Painonnoston it to Jääkiekkoliitto : « « : :40 1 yrmilto_saatavia Ilmoituksista Tilauksista 4.569:75 287: ;?!: Smk. 4.49U180i70 = X 33 = ^ GJCÄ» = Riaj= M tlasi Velat. ERIKOISIIITOT Urheiluliitto Poikaurheiluliitto Peaäpalloliitt" Pyöräilyliitto VARATUT VARAT RAHA3T0T Ph.U. Strengbergin Tup.teht.urhailurahasto Valmennusrahasto Prof.i/ilskmanin muistorahasto N. Toivosen testamenttirahasto K. Mäkisen testamenttirahasto?. 0. Liliuksen testamenttirahasto S i i r t o : « : :«;', Piirisihteerien palkkioiksi v.1938 V. J. Niiniluodon muotokuvan teettämiseen Viktor Dammin muotokuvan teettämiseen Piirisihteerien neuvottelupäivien menoihin : : « « t : : : « : : : S4P

14 :481 Urheiluliitto Voimi3teluliitto Painiliitto Hiihtoliitto Pesäpalloliitto Poikaurheiluliitto Pyöräilyliitto URHEILUN.TILIVELKOJA Maksamattomia kirjoituspalkkioita PAÄOmTILI Ylijäämä v H:22 Smk :70 GVUL^n^ULOT ja MENOT PER ^l/l2-?7 JA NIIDEN gops TjUiOUSAgYIOON. Tulot Korkotulot Valtioapu Painotuotteet y.m. Olympialaiskeräyksestä Olympialaisteoksentiii Arvopaperitili Talousarviossa : : : : : :- 2I1OOO: :- 3.92O: : : :. Smk :- s x s s K S s s s a Per 31/ : : : :e:' 1.936: :4L :24 M_e_n_o_t Palkat Vuokrat Posti-, puhelin- ja sähkekulut Hallituksen kokousten matkakulut Hallituksen ja toimiston edustuskulut Vuosikirja Kirjasto Piirisihteerien palkkiot Yleiskulut Odottamattomat menot Erikoisliitoille jaettavaksi Kiviniemen hoitotili Filmitili Urheilun tili Kalustopoisto Ylijäämä v Smk : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :40-64: : : : : :24 : S X S S S 3 S a S S p : S 3 S 3 3 X S a Z S 3 3 S : S S ^ :.

15 POyt«klr.t«SuoMD VolmlaUlu- ja ouksen r.lrsn 1«il1i.ua/. ULu- ^ tjrh»llulllt«_illt- nrhallulitton LllttohBllltukaan kokoukamt* k«amkuun 8 pmltmnii Saapuvilla olivat lllttotellltukasn puhmnjohtaja f«nk«ll.1«iäaanat Kuualato, Turunen, kmrv, Palama, laloblanl, Halant«rli, rranok, Toaaavalnan, niua, Kullarvo PalllMn, Kalervo Palllnm. SMda, Uhtlnan, Kivilinna, Tynall Ja Marinan. PMvtäklr.laa piti allekirjoittanut hallltukaan alhtaarl 3«ntala. 1 i Lllttohallltukaan puhe«njohta. a Nangall av*al kokoukaan, Inki JKlkaan kokoua Jullatattlln lallllaakal käalttalamäkn Ja päättämään markltylat«aalolata. ohalaana llltfan* n;o 1 aauraavalla aaltyallatalla a A LSifiTT T^hvi-ta- n talouaarvlootua. -agt pehr^«jft rohianoll-.lnt ierlttfetgmn avua- M-fi^rira ^lät. a» Kaltattiin Lllttohallltukaan Työvaliokunnan kokoukalaaa 81/3, Sl/S Ja 8/6 pidätyt psytuclrjat Ja vahvlatattlln niihin m«rklttt pmtitokaat. 3 i irilaltaltlln ohalsan* lllttaanä ntp 2 aauraava tyhvallokunnan laatlm ahdotua SVULm an>l vuodan talouaarvlokal. Joka aallalaanaan pkmtattlln aaltallk lllttokokoukaan vahvlatattavakal. 4 I Työvaliokunnan ahdotua SVITLtn ja JiaanllittoJan oauukaiata yh«taiaiin a nai vuodan palkka- Ja vuokrananoltaln hyvmkavttlln lllttam n»0 8 auotolsana aaltaltivkkal lllttokokoukaalla. 5 I LlltttnM mo 4 aauraava tyovallokunnaa ahdotua JMaanlllttoJ«! anal vuodan aviiatuaaiäkriiraholkal ptfmtattlln aaltallk lllttokokoukaan hyvnkavttmvtikal. I Kuluvan vuod«n Haittalouaarvl-oahdotua pimtattlln llltt n ma auotelaana aaltallm lllttokokoufeaall*. y i San Jehdoata, att«ikhlnn«sttata jmaanlllttojan llammnty«!- n«b alhauttaa piihalhiaarallla ja pllrlan puhaanjohtajlllakln ali«nää määrin ty^tä, aum haldlit ellal vapa««attava ptlrl ja oatojan iolalnf«ata, an työvaliokunta laattmit uutoaahdetukaan pllrlan f talalntaahkntolhlii. 1»l i J #

16 Lilttoballltua p«'ttl ilttm* p.o. muijto««hdotuk««t lllttokokouk««ll» oh«h«n llltt n niq 6 uotols^na. S I ftb^ol^nmn it- Työvaliokunnan hdotuk»««u p«iit«ttlln lllttokokouk»«!!«it^ tchdmaaltya "SVOLm JlirJeitatolmlnnan r«h«iton" parutt««l««ita aitan, att«aa Maodoatattalalln n SVtJLm Mlmannuarahaetoata lllttä«äll* alihan liiton kuluvan Tuodan arpajalatan Toltto^roja Iftc :-, Jolloin rahaaton auui-ua tuloa Olanaan noin a I 41 sfriaynntp fkmaton Vk Saaalla pmktattlln lllttokokoukaalla ahdottaa, attm uudalla rahaatolla hy»*kayttälalln ohalaana liutaan» nto 7 aauraa- at amknnst. 9 ( Tfö^llokunnanaaltykaaat«olttitattlln lllttokokoukaalla ahdottaa, ett«svulm kuluvan vuodan arpajalatan voltoata allrrattillalln Mk. 7B.000I- nykylain noin Ifctn auurulaaan Profaaaorl Ivar WllakBan'ln rahaatoon, Joto t«ll* tolaanpltaallä tullal n. loo.oooi- martcan auurulaakal. Rahlton aiiintöjan «ukaan rahaaton kortrovarollla tuataan urhalluklrjalllsuudan alkaanaoamlata. 10 I TySvallokunnan aaltykaaatm pittitattlln lllttokokoukaalla ahdottaa, attm SVtltm tolmlntaabiintöjan 18 f muutattalalln alkäll, att«svultn 111ttohaliitukaan ty«vallokuntaan vaatalauudaaaa vallttaiailn lllttohallltukaan puhaanjohtaja, varapuhaanjohtaja ja kol- f Jäaant«. 11 B 11» Työvaliokunnan ahdotukaaata p«tttittlln kuluvan vuodan työvaliokuntaan valiu ykal lla«j«aab. LlaK4«aanakal valittiin ykalalallsaatl Mlatarl Viktor 3awda. 18 J Harkittiin, att«lllttokokoua pldat««n HalalnglaaM kaakkutd 18 p«lv«ni ja att«kokoukaaaaa t«altall««n ohalaalla aaltyallatal> la «arkltyt aaut (llif o»o 8). PMatattlln lilttaftokoukaalla llaolttaa, att«lllttohallltua kanr«ttaa kokauk anmltyallataa 14/a ja b, 16 ja 1«kohtiin rklttyjan aaltykalan hvvmkayalat«. 13 I..f Kokoukaan peytttklrjan tapkaatajlkal valittiin InalnöOrl 1.

17 niu. J«tol-l.top»«!!!!'» A.Tyn«ll. a ^ tf tti. Vfikuu<Ulitli 1 J 1 i i*' I

18 LjiH "'9 11 SUOMD Volmlfttlx^ Ja Urheiluliitto Hclalnkl, Slmonlratu 12 A Puh * * U T 8 U 3VU1:1I LIITTOHAT.LITinCSKiI ICO!tOUKf?KW!l H«laingl»eä lce»jcmiltirona, Jteailtuun 8 päiyän»»llcasn»tho Osuusl^afleojtn Kaakuslaln&raiiaeton Halllntoncuvoaton hiiontlstossa, Kunabsrglniratu 23 C, 8:a irerros. K o k o u k a a n a s l t y a l l a t a. 1) Kokouksen avaaalnen; 2) KoKoukaan lalllleuua; 3) SVUL:«T,llttoiiailltuk8«ii TyöTallokunnan kokousten 21/3, 31/3 Ja 2/5 pi^yt&klrjat} 4) gvttl:n talouaarvloenaotua» Joka aauraa liitteenä; 5) 3Vm,:n Ja JHeanlllttoJen oauudat Ttn 1939 yhtalslin palkka- Ja vuokrananolhln, ehdotus»auraa llltteeni; 6) 3VUL;n JiaanlllttoJan vuodan 1939 avustuaa^äriiraiiat, Josta ehootua sauraa lllttean&i 7) srtjl-.n llalitaiouaarvlo vuodalle 1938» ehdotua seuraa liitteenä} 8) 3VVL:n piirien toimintasääntöjen uutoaehdotukset, Jotka seuraavat liitteenä; 9) Ty (^valiokunnan ehdotukset "svmirn JärJeatötolmlntarahaston" peruatamlaaata Ja Frofeaaorl Ivar tilakaanin rahastoa kartuttasi saata. (Kta. T>-."valiokunnan pöytäkirjaa 2/6, } 6.) Kdaliisen rahaaton säänt<"ahdotus aauraa liitteenä; 10) ohulaena seuraava svtjl:n llittoa»kour:i«a aaltyallata la alihan Mrkltyt aalat 7» 9, 13i 14/a Ja t, 13 Ja K; 11) työvaliokunnan ehdotua, attä valiokuntaan v&stalsnudessa valittaisiin lllttohailltukaan puheenjohtaja, varapuhe»»- johtaja Ja kol«a jäaanti Ja attä v. 193 ty^vallokuntaui valitaan yksi llaäjäsan; 12) suut aahdolllaat asiat.»lalnglatl, k«aalruun 3 P^nä 1938«/Tohtäväkal aaanitmat. II f 4

19 if. ti liv r i il 11 3VUL:n Lilttotiaiutuicgen HytiUiiSm suo««n VrAmietelu- Ja l/rhenulllton Ty^vailoKunnan ItoJrouXaest» toultolruun 2 pälvsnä aiitaen Keilo il. 00. KolcouKaeesa olivat saapuvina 3VUL:n puneenjolitaja Äangell, 3VUL:n Hittonani tukeen ja työvallolr>inn»n Jäeenet Tanner, sairaenlrylii Ja Ii«rln«n asitä allekirjoittanut slhtserl Santala, i $ PM.&r«ttlln lllttonallltu3t0«ll««hdottaa: 1)»ttä 8Vur,;n vuodtn 1939 talouearvlo esltettälelln vuoaikokoultson vahvlatettavaltal ofteleen ^lirtatn p:q l muotoisena; 2) «ttä sm:n Ja J>»senlllttoJei5 oftuoit ^oden 1939 vntelalln paixifa- Ja vuokramenoihin vahvletettalelln onelsen :^lltteen n:o edellyttämällä tavalla} 3) etti vuonna 1939 mr/^nne^tälblin SVTT :n J'ieenintollle ojielaen llltt&qn n:q 3 «(l«llyttärait avietusmääräranat, 2 4 Todettiin, «ttä SVVT.:n Iniluvan vuoden valtionapu on VK :-. Kiin liiton ipjluvan vuoden talousarvio edeliytthä vain ia:n :- «uunista valtionapua, päätettiin illttonallltuirsen Ja vuosllfokoujisen käsiteltäväksi esittää oheisena yutteenä n:o 4 seuraava eiidotus 3VUL:n kuluvan Tuoden ilsitalouflarvtolei. 3 ^ Merkittiin, että snrit.tn vuoelkokoue on ratsuttu koolle kesäriun 15 päiväksi, Ja on kokoukben esityslistalle, Joka seuraa llltteeni n:o 5. merkitty kaikki liiton toimintasääntö''jen edeliytt-vä* Ja ' jüsenllittojen esittämät asiat, kuin mycs llittohallltukaen tyi^vaiiokunnan omat esitykset. 4 4 flsitettiln Suomen Hlintolilton Jäsenyydestä eroitetun P. Usan 16/4 päivätty vetoomus sen Johdosta, ettei nänen eroittamlstaaa koskevaa vetoom-jakirjeimäi oie luettu 12/3-30 pidctyaaä Suomen Hiihtoliiton vuoalkokoukseasa. Suomen Hiihtoliiton 27/4 päivätystä kirjeestä toaettlin, että "3. Uaan valitus kaikkine asiassa aikaisemmin kertynelne asiakirjoineen kj^sitaltiin 3KT.:n vuoalkokouksesaa 12/3-33 Jyviiakyläsaä" kuin myös että "vuosikokouksessa valitus yksimielisesti hylättiin Ja liiton Johtorinnan päätös 7/12 hyväksyttiin. Joten 3. Usaa koskeva rangulstuspüätöa siis Jäi eellaiaenaan voimaan". 3HL:n selityksen pensteella typvaliok^mu ka'-sol, että 3. Usan asla on loppuunkäsitelty, Joten hänen vetoontukaenaa el antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin. 5 «Helsingin liarttayhdle^yksen pyynn;>etä yhdlstykeelle myönnettiin 500:- markan vuokra-aiennua kultakin keaiunjukaudelta. 6 4 Päätettiin liittohallitukselle Ja liiton vuoslkovoukaelle i ehdottaa: 1) e»tä liitto perustaisi "srtrr.:n JärJestf^tolmlnnan rahaston", Joka mjodostettalslln 9VUT.:n valmennuarshastosta illtt?»tiällä siihen liiton kuluvan vuoden arpajaisten voitosta Mk l-^o.ooo:-, Jose» tttpaukaesaa rahaston «uurjus olisi Mk :-. " haaton sääntr^ehdotus seuraa liitteenä n:o 6; 2) että edellämiiinlttujen ärpajätfen voittovaroja siirrettäisiin nykyisin noin :- «u'iraseen Professori Ivar wiiskmtinin ra hastoon noin 7^.000:- markkaa. Jolloin rahaston suuruus on :- markkaa, «iuhiiston korkovaroilla tuetaa«urhelluklrjallisuuden alkuansaamlsta* 7 «Merkittiin, että Pohjolaaaltten keskusurheilulllttojen kokous pidetään Helsintissä kesäkuun 10 Ja 11 päivknä. Kokouk- J seen liittyvien asioitten hoitaminen Jätettiin puheenjohtajan Ja sihteerin tehtäväksi. 8 1 Oheisena liitteenä n:q 7 seuraava «uutosehdotus 8VUL:n»Urien tolmlntasiintmfilll iiätettlln eeltelli liittohallitukselle Ja vuosikokoukselle. Pöytäkirjan vakuudeksi: Lauri Santala 7 uu^mi

20 Lltf n:o 3. 03UUIIKI YHTKiaim PALKKil- JA VUOKRAKKMOIHIK V il SVUL Volmlstelullltto Urheiluliitto Hiihtoliitto P&lnlllltto Ptsäpallollltto Py'^rkllyllttto Polltaurhe Huilit to Nyrlcltellyllltto Palnonnostollltto Jáálrlolrlcollltto Uimaliitto 20 ' ', ', «59.8'ÍO 2 ' 1 « ' fc ' ' > a ' 1 « ' : a b ] b « i b - 1^.7S0 100 'f :- KAAMA.' Ml te njo 2, KHDOTUS am: N TAT/OUSARVIOKSI V. 195^. T u l o t : KorKotulot. 8VUL:n rahastojen (I.I15.OOO:-) Korot :- Krllrolalllttojen rahaatot, 4 Urheiluliitto ( :-) :- Volmlstelullltto ( :-) 8.6OO:- Palnlllltto ( :-) 8.600:- Hllhtollltto ( :-) 8.60O:- Pollcaurhellul.( :-) 4.800:- Peaäpallollltto ( :-) 4.800:- Pypr&llyllltto (95.000:-) %8Ö0: :- JrlKolelllttoJen ( :-) 4 ^ Painotuotteet Valtionapu tllllrorot :-?4,aOQ: : :- ~ 5.000:- 8^5.000:- M k :- Menot: Palkat../. KrlMolslllttoJen oeuue 80 > viioltrat j./. Krlkolalllttojen oeuue 80 f Pöetl-, puhelin- Ja aahltelailut Hallituksen Jäaenten matkakulut Haili tukeen Ja toimiston eduetuakulut Vttoelklrja Propagan Oa J u 1 ka 1 eu Klrjueto Pllrl- Ja J&rJeetötolmlnnan tukealeeei Muotokuva Yleiskulut oaottaoattomat aenot Krikolsilltollie Jaettavaksi ^gtWQ : : : : : : : : : :- 3S.000:- l'i.ooo:- ' I Í M k :-

21 EHDOTUS SVUL:«AVUSTUK&ISTA JÄSaMLIITOIIiiJi V. IrfSi. VcljBlate-Uphellu- Hllhto- : lullltto liitto liitto Palnl- Pesäpalloliitto liitto Polkaurhel- PvörSlly-lfyrkkel-Palnonnoa-; JHäklek-Ulmalullltto liitto ' lylllttotollltto kclllttolllttc Yhteensä ittloldut me-' : :- noi "llo.ocot : :- Arvioldut loi tu-^ : :- : 3O.OCC1-299.OOO: :- Menojen ja i r en erol-t tus ~ i : ! 68.eOPs »- 85.0C0: : : : : : t "43.000t- le.oooi- IV.eOOt-: l,200:- l2*i^ : : t- 29.0C0: : :- 30.OOO: : ^ hdotetam KTustuata ATUatUB T ; J* t ; : C: 55.6OO :-! 65.COO: :-i S : : :-^ 8.00C: :- ; :-; 7.00C:-i 2.000: : : :- * ' J 5.000: :- VtlStUS V. 193B : SC.OCOi ;* C0: C:- 20,800: :-; 8.00C:.i 3.000:-' 7.000: :- a o

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän käsitteli meneillään olevaa palokuntakoulutusuudistusta. Uudistus sinänsä on asiallinen ja sisältää hyviä elementtejä, kuten etäopiskelua

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän kertasi vuoden 2014 tapahtumia, joista päällimmäisenä VIKSU 2014 palokuntanuorten leiri. Taloudellinen tulos on jopa liiankin hyvä,

Lisätiedot

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi TUL:n Lapin piiri ry:n sääntömääräinen PIIRIKOKOUS Pidetään Kemissä os. Kemin Cumulus, Hahtisaarenkatu 3,, lauantaina 16.4.2016 alkaen klo.12:00. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo.11:00. Kokouksessa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Purolan kyläyhdistys ry Vasa Bobäck byaförening rf ja kotipaikka Vaasan kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Purolan kaupunginosa Vaasassa. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 10.12.2016 klo 15:00 Paikka: Allianssi talo, Asemapa a lliko nkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten puheenjohtaja Jesse Ja a

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1 SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1. Nimi ja tarkoitus Yhdistyksen nimi on Suomen hautaustoiminnan keskusliitto, Begravningsverksamhetens

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto 1 Kokouksen valmistelu Valmistaudu olemaan rohkeasti esillä Tunne yhtiökokouksen kannalta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014. SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen luonnonsuojeluliitto

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 10/2011 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 20.10 Paikka Anjalan seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri RAUTATIELIIKENNE-LEHTI Helsinki 24.3.1976 Toimituskunta Läsnä: Alava, puheenjohtaja Ahvenlahti Auvinen Haapala Häkkinen Lamminpää Miettinen Rantala Römer Tuurna Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri Pöytäkirja

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

KERTOMUS. Työväen Sanomalehti-Osakeyhtiön toiminnasta v Yhtiökokouksia pidettiin tilivuoden aikana kaksi. Varsinaisessa

KERTOMUS. Työväen Sanomalehti-Osakeyhtiön toiminnasta v Yhtiökokouksia pidettiin tilivuoden aikana kaksi. Varsinaisessa KERTOMUS Työväen Sanomalehti-Osakeyhtiön toiminnasta v. 1917. Yhtiökokouksia pidettiin tilivuoden aikana kaksi. Varsinaisessa yhtiökokouksessa huhtikuun 29 päivänä oli läsnä 190 osakasta, jotka omistivat

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 17.00-19.12 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

Säännöt on hyväksytty Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa ja liiton vuosikokouksessa

Säännöt on hyväksytty Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa ja liiton vuosikokouksessa Säännöt on hyväksytty Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa 18.4.2011 ja liiton vuosikokouksessa 29.7.2011. SUOMEN KOTISEUTULIITTO SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5)

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5) 1(5) SUOMEN KETTUTERRIERIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Kettuterrierit ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Yhdistys on Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry:n jäsen ja

Lisätiedot

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 2007-03-22 1 (6) TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 Aika Paikka Läsnä 22.3.2007, klo 17.00 alkaen TietoEnator Oyj, Kutojantie 6-8, Espoo Läsnä oli henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamina

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1 1 (7) KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008 Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki Aika 31.3.2008 klo 13.00 14.50 Läsnä Osakkaat 1 043 edustettua osakasta

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot