KHDOTU» amslf TAT/0U8AÄV10K3I V. 193f.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KHDOTU» amslf TAT/0U8AÄV10K3I V. 193f."

Transkriptio

1 T u l o t : KHDOTU» amslf TAT/0U8AÄV10K3I V. 193f. Korlrotnlot. 9VUL:n r»h»9toj*n (l.llj.oooi-)»erot ^.rlkolsillttojcn ranastot, 4 f uni«iluilltt0 ( :-) VoiBHttlulUtto ( }-) S.600:- p»inimtto ( :-) 8.600:- Hiihtoiiltto ( :-) 8.600:- Pollc«uTMllul.( :-) 4.800:- Pt»&Miiointto ( :.) 4.I00:- iy?rlllyllltto (95.000:-) ^.800:- KrUolalilttojM tilllrorot ( :-) 4 f l^lnotuott««t valtionaku 33'000: : : : :. H n o t : Paiirat./. Kruoiiillttojra ofiiui 80 f v^ioitrat./. Kriltol«lllttoJtn osuu» 80 f i*o*tl-, puhcilb- Ja sihkalruiut Hallitultaan jiismtan nmtkamilut HailitukMB ja tolnlatoa duatuclrulut v^iotlkirja PropacandaJuika1au Ilrjaato nirl- Ja JArJaat^tolalnnan tukaalaaan Muo lojtuva Ylalakuiut Otettaaattoaat sanot Krlkolallltollla JaattavaBsl 300. ( 240, ( Sdi 2SP - M k : : : : : :- I3.OOO: : : : : :- is.ooo:- 11 k :- oauirarr -nrrkisiii PALHUr- ja vuoctaickhoihii v »VUL 20 Voialatalullitto 12 uniallnllltto 19 Hiihtoliitto 2 Painiliitto 9 Paa&vallollltto 12 py rtilyliitto 4 Poikaurhaiiuiiitto 6 Vyrkkallyllitio 5 rainonnoatollitto I jiiikiairkollitte 4 ui^iiitto > «.550 li: «M it.fie lum-,' 100 f :- IAAMA.'

2 ^lltt rito tl. SÜOKKH V0IMI9TKI.Ü- JAU^HKILITLITOH JÄPJiaTftTOIMIHTA^AHASTOM SAANHOX. 1 «nahaaton nial on "SuoMn Volalstclu- ja Urheiluliiton JárJastotolnlntaranatto*. 2 < Raíiusto on p«ru8t«ttu 3Vm.;n illttolroltouirbebaa»e«älruun palvoi vuonna 1956 am:n ncljänsadanvlldsn ltyantntuhann«n ( :~) aarltan auurulotsu taiat granastotta lllttäa^llft täh&n 3VUt:n vuoden 1938»rpajalsttn tuloksesta «atavlislkymasntatunatt a ( :-) markkaa. Ruhuston aikupi&oaa on tättn k u u - «Isataatunatt* ( :-) oarkkaa. 3 4»anaston tarkoltnkasn» on tdletái Ja ksnitt&i imn,:n J&rJsstötoimintaa. 4 «Panasto pyrkii totsuttamaan tarkoltuspsrlíiáa m.n. tuksaalia JÄrJsstötolalntaa tshostavaa kurssi- y-a. valistustoimintaa, BQront^aülk stlpsndsji t&llalstsn kurssien osanottajille Ja paikkaamana JärJestöneuvoJia. 5 «Ranaston tuloista llsfttfito pnaoman vuosittain i; kunnes ranaeto on ailjoonan ( :-) aarkan suuruinen. Tüaán Jälkeen pnloaban lloátálúi 10 tuloista. RdAttatoa voloaan kartuttaa ayöa auiiia tavoin, esla. lahjoituksin Ja testamentein. 6 < Rahaston hoitokuntana toiail 9VUL:n Llittonallitus. l- 1-!i ^ tl I ^ m KAANMA.'

3 KHDOTÜS auowr V0mi3T?!l.U- JA 0*H>',ILÜLnT011 LISATALOUSiüRVIOKSI VUOMMA i938. X u 1 O t : li 'I 3VUL:n v&itionapu 1938 V»ltion»pu 3Vm,:n v»r8lnale«8«ft taiousarvloso» M k 80é.500:- 4QQ.QQQ:- 40é.500:- M n o t : PaiX»t Ja Tuokrat Jirjaatctolmlnnan opas afluratolbltaijalruraait Huonalaton korjaukaat Konttorilcaxuatoa íonjolaaaittan iceanallixtojan tongvai Hlrl- Ja JürJaat^tolmlnnan tuhaaleaan : :- I : : : :- Jásanllltollla: Vol«lattiuilltto :- Urhaliullltto :- «ilhtoluuo :- Palnlllltto :-» aipalioilltto 3Í.300:- íolítaurhaliuilltto l8. 00:- íyfráuvilltto :- Hyrlfltallyllltto :- It Palnonnoatollltto JiULlrlalrKollUto 4.soo:- ^i^.'^qq-- M k 100.2QQ: :- KAANÜA.

4

5 s PMytNklrj«SuoiMn Voimistelu- ja lli>h«l> lulllton 1,11 ttohn 111 tuka»n kokoulf»««ta nalmlkuun 17 päivänä Saa pui v i l l a o l i v a t aouraavat SVm m läaanllltto.len aduata jat lllttohallltukaaasat U.Kskkonan, A.Kuualato, L.Tannap, A. lulllton Turunan, V,I*htlnan, S.Tllua, K.Hallbapg, A.Ty- UotMllltukgii-i^ytBkipja naii, Kullarvo Palllnan, Kalervo Palllnen, g. Herirían, S.Salin, A.Klvlllnna, l.anttlla, A. P^Ubbb, Y.Halantar«Ja L.Kalnfcnen. Pf5ytÄklp.laa piti allaklpjolttanut SVUI-tn tolmlatopihlilkk» ta t a» n, l- 1- T,.Santala. 1 Í kaan a- in>n«mlton Vilma vuoflan vuoalkokoukaen valltssma lllttohallltukaan koollakutau.la, opattn.la L a u r i K a l n M n a n Isuaul kokoukaan osanottajat tarvatullelkal kohdistaan tflrvatullalaaananaa (irltylaaatl Suoman Uimaliiton «duatajaan, jolla mainitun liiton tultua hyvmkaytvkal SVTlI in jsaenllltokal on nyt mahdolllauua oeall»atua lllttohaliitukaan toimintaan. Jullstattuyaan kokoukaan ava*ukal opattaja Kulnitnan kaholttl kokousta valltsarisan Itaallaan puli«i»njohta jan ja 3n,lohta Jan ygall. alht'fcpln. Kokouksen puhhanjohtajakal valittiin»en avaaja, opettaja I*up1 «8 Í Keinänen. 3 I Kokouksen slht «MVsl.-«Iittiin allevlrjolttanut 3VTII,:n tolralatopllhlukkn laupl Santsla. N V -I I I! ^ y m 4 t llltto.faa it Toilettiin, -Atä SVTJI m j l t s e n l l l t t o j e n ertuatua vuorten 1»38 l l l t- tehxllltukaaaaa on seuraavat Suoaien Urhellulli ttoi / 1) n.kekkonen, Helalnkl, varamlaai A.Tawust, Tamtxtrej f S) A.Kuualato, Viipuri, varamleat T.Ulnonon, Viipurit S) Y.HelanterK, Hiln«<»nllnna, varamleat J.lehtinen, Helalnkl) Suomen Vol»latelullittot Stt^pen 4) L.KelnKnen, FtvttvlM, varamleat Y.NykMnen, Helalnkl) e) V.lÄhtlnen, Helsinki, varamleat A.Aaltonen, Tampere» «) A.Tui^tnen, Viipuri, veramleei A.vtiaakK, Snatt,; HllhtoHlttoi T) T.Aarre, I*hti, varamleat lii 1^v)\

6 8) Y.KBlonlflitd, I*htl, varnmla««9) A,Piil»mB«, HelBlnkl, VRi^ml«««SuoPun Patnlimto» 10) H.I.shmnsto, Turkii, vnrptnles! I,.Anttll«, Helsinki» 11) V.Smeda, Helsinki, vsrflrnles: O.T»htinen,Helsinkij Suomen Py>lrfellylllttoi 12) B.Tilus, Helsinki, vnrfmlosj 0.0.Nyholm, Helsinki} 13) S.aa] in, Helsinki, v«rnir.ii»s: R.Vieho, Helsinki? 14) Raul Hellberg, Helsinki, vbp«mí9s: A.I»htl, Helsinki; ta t a > f n, 1-1- P^sKpallollUto» 18) Kullervo Pellinen, RilhimHki, vbrsmies! P.Hsrvela, Hamina; 16) g.merinen, Helsinki, varsmiesj O.Kuoialnen, Helsinki; 17) O.Vel.lola, Helsinki, varn-iies: A,Kivilinna, Helsinki; Poikfiurhelluliltto; 18) l.tanner, Helsinki, vsr^ml^s: O.Valtonen, Nauma; li») A.Tynell, Helsinki, varpmi^si A.Osola, Helsinki; 20) tj.pvanck, TuHoj, vsram^es: A,T«w«st, Tamn-^re; auofien WyrWkeilyllltto! r- 21) Kalervo Pellinen, Forssa, vst-sn-ies: r>,kuusela, Helsinki; SuoBun Painonnostoliltto: 2!?) T.Kalhlanen, Viipuri, varsmiiqsi A.Luotna, Helsinki; Suomen JMHklekkoli'tto: l i 23) A.Klvilinna, Helsinki,'vavfimlesi K.Karvoaen, Helsinki; 3uoiTi«in Uimalilttoi 24) T.ifcro, Helsinki, vsrairies: P.Tiilikainen, Helsinki,» 5 a- IS i.h««nt» yaall. SVIll.Jn toimintassiintm.len 13. uykslfestii tortettiin, ett«.ifcsenliltto.len ertustajien lii ttoha llituksessa on tsssä^ vuouen ensimirai ses- sk kokouksessa tkyrtennettkvk halutulhrsd valitsemalla siihen lisit.l«- 4 ' V Í- sehlm nl'n monta, ett«se vastaa 1/8 liltto.len valitsemista edustajista. Kun liittojen edus^ia on 24, liittohallitus valitsi viideksi ll«i<.1»isenekaeen seuraavat henkllut; 1) pankinjohtaja J,W.Hansell, Helsinki; 8) vat«tuonari A.Salmenkylä, Helsinki; 3) kamreeri J.Toasavainen, Helainklj 4) f«kkon«uli A.Himberg, Helainki) 11- I 8) ylijohtaja g.fiyi «n, Helsinki, e S «I Uk? rjas tarkaf- Kokouksen prtythklrjan tarkastajiksi valltteen toimistopáül- n \

7 llvkn A.Tynsll,1«InalnMfirl g.thua. ta If P«ytliklr.1«n vakuiidekal :! HI i I ' III m 11-

8 man Voimistelu- > Urhgllulllton 'ttoh«liitukaan pmytbklr.l» S/l^Iife. PNytSklrj«Suoman Voimistelu- > nphellulllton Liittohallituksen kokouksesta helmikuun 17 päivänä SuBpuvUls olivat SVUI m jäsenlllttojan edusta,1«t liittohallituksessa s U. Kakkonen, A.Kuusisto, L.Tanner, A.Turunen, V.Lahtlnen, B.Tilus, R.Hellberji, A.Tynall, Kullervo P-slllnen, Kalervo Pellinen, B.Merinen, 3.Salin, A. Kivilinna, I,.Anttila, A.PalBmaa, Y, ta t a > * n, 1-1- HelanterK Ja L.Kelnfenen, 111ttohallltuksan llsiijtisan J.Tossavnlnen sekk allekirjoittanut SVni :n tolrr.lstopkälllkk«l.santala. 1 5 Lkoa^-san avaa- Kokouksen koollek\it8u.1a, opetta ja laurl Kelnfinan lausui osanotffnen^ tajat tervetullelkal julistaen kokouksen avatuksi. 2 5 r- kouk!»en vlp- Fi li 1"ln v«a- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin san avaaja, opettaja Lauri Kalniinen ja sihteeriksi allekirjoittanut 3VUl,:n tolmlstoptiälllk-, kh laurl Santala, 3 "täklrjan tarh Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin toimistopinlllkatajlen vaslin!k8 A. Tynell ja Insinööri B.Tllus. I ouksen lall- Kokous julistettiin lailliseksi kfislttelemhhn ja psattämökn ko- Eruus. kouksen e sltysllstalle merki tylstii s sioista. (Lllta n;o 1), 4 5 ISt tlton puhqenjoh- Liiton puheenjohtajaksi vuodeksi l»3e valittiin yksimielisesti '"n aall» pankinjohtaja J,'*,Ran(?ell. Ilt&B yarapu- Liiton vape twhe«njolit«jakil vuodeksi 193H valittiin ykllmisllpnjohtajan yaasestl tohtori I^aurl Tanner » 7 $ jerln Liittohallituksen sihteeriksi valittiin allekirjoittanut SVUL: n tolnrtstopäiailkkö Lauri Santala. kliokunnan ko- SVUIm toiminta.s Kntöjen 16 «istu todettiin, attm Uiton puh.enjohta ja Hen«^ell ja varapuheenjohtaja Tanner sek«lllttohalll-.1.

9 tukssn kaksi jtiaanti muodostavat liittohallituksen tyhvfillokunnan, 8delliirr«lni tuiksi kahdaksl.itisanaksl valittiin vara tuon» rl A. 3almenkylli.la toimittaja g.lkerlnsn. U t a vi 9? vllolcunnan ranta mln^rtr Kun SVm.tn JtBenlllfo.lan lukumäer«on huomattavasti llsääntynyt sen jälkeon kuin liiton nykyiset s«iinn8t hvysksyttlln, liiton n, puh")en.lohtaja allekirjoittaneen sihteeri vslltykselltt esitti koko- 1- nksen harklttay ksl, olisiko syyt«.1o tiissm kokouksessa valita työva- 1- llokunta yksi tai mahdollisesti kaksi llss.läbents.1a ryhtyä Biiuttarnaan liiton säöntöj«sikäli, että tyhvallokunnan varsinaisten.jäsenten lukumäfirä koroltettalslin vastaavasti. Kun tätä asiaa el ole merkitty kokouksen esityslistalle.ja kun tyttvrllokuntakaan el ole sitä käsitellyt, liittohallitus päätti lyhyen keskustelun Jälkeen jättää asian tyhvallokurnan tutkittavaksi n»hdonii«n «Ityksen tekemistä varten liittohallitukselle. ftgllokunnan tnvslen vajatta mlnan. Hagloltten ^sym!nen. 10 f VahTlstottlln tyhvallokunnan kokouksien 6/ , 1/ ja 4/8 193fl ph-rtäklrjolhln merifl tyt oä^tmkset svin.in tlllnphhtfisehdotus, omaisuusluettelo Ja bllanasft per 31/ tarkastettiin ja hyväksyttiin oheisen liitteen n:o 2 muotol sl na. p nn piirin pe- : t«rnl seiidotus. Kun SVTI.tn Uu^ent^an pllrl ja SVUI m jäsenliittojen huomattava enemnlst» vastustavat eräitten läntisellä Uudellamaalla toimivien setipojen ehdotusta erityisen länsl-^udenr^an piirin perustaml» seita, liittohallitus ykalmlellaestl hylkäsi p.o. ehdotuksen, ITCN koon uatrdnen» rlnta8ääot(1jw> toaehdotub. Hvväksyttlln työvaliokunnan ehdotus URHKILUn koon muuttarilaesta sanomlel'tlkokoon, 7-palstalseksi, jolla toimenpiteellä tekstiala laajenee kustannusten silti suurentumatta, 14 5 Hyväksyttiin tyhvallok\mnan ehdotus, että liittokokoukselle tehtäisi In»Itys SVmJn tolmlntasäänthjen 9 $:n muuttamisesta siten, että myhs pllrljohtokunnat voivat tehdä esityksiä liittokokouksille. 1 PHytäklrjan vakuudeksi! IIm 11-2 liitettä. 'rt J

10 Suomen Voimistelu- Ja Urheiluliitto Helsinki, Simonkatu 12 A Puh NS 22 K i e r t o k i r j e M ne n:o 1. ta t t n. SVUL:n liittokokouksen valitsemalta v.1938 kool.lekutaujalta, opettaja L. Keinäseltä tehtäväksi saaneena liittohallituksen liittohallitus kutsutaan täten torstaina, helmikuun 17 psnä kello alkavaan kolroakn-ien, Joka pidetään Osuuskassojen Keakaslainarahaston hallintoneuvooton huoneistossa Runeberginkatu 23 C (8:8 kerros). Kokoiaksen esityslista on seuraava: 1) kokouksen avaaminen; 2) kokouksen puheenjohtajan Ja sihteerin vaalit; 3) kikouksen laillisuuden toteaminen; 4) jäsenliittojen edustuksen toteaminen liittohallituksessa; 5) liittohallituksen viiden lisäjäsenen vaali; 6) pöytäkirjan tarkastajien vaali. Tämän kokouksen jälkeen pidettävässä liittohallituksen toiset, sa kokouksessa, Johon myös lisäjäsenet voinevat saapua, käsitellään m.tt seuraavat asiat: 1) kokouksen avaaminen; 2) kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaalit; 3) kokouksen pöytäkirjan tarkastajien vaalit; 4) kokouksen laillisuuden toteaminen; 5) liiton puheenjohtajan vaali v. 1938; 6) liiton varapuheenjohtajan vaali; 7) liiton sihteerin vaali; 8) työvaliokunnan kahden Jäsenen vaali; 9) päätetään liittohallituksen työvaliokunnan kokouksissa 5/10, 1/12 ja 4/2 tehtyjen päätöksien vahvistamisesta; (kahden edellisen kokoukser pöytäk-.rjajäljennökset on lähetetty aikaisemmin hallituksen jäsenille, 4/2 pidetyn kokouksen pöytäkirjajäljennös seuraa liitteenä); 10) käsitellään liitteinä seuraavat SVUL:n bilanssi, 3VUL:n tilinpäätösehdotus ja omaisuusluettelo per 31/ ; 11) käsitellään läntisellä Uudellamaalla toimivien seurojen ehdotus SVULin Länsi-Uudenmaan piirin perustamisesta (kts. Työvaliokunnan ei dotusta 4/2 pidetyn kokouksen pöytäkirjassa, S 6); ^ ) käsitellään työvaliokunnan ehdotus USHEILUn koon muuttamisesta työvaliokunnan pöytäkirjaa 4/2, S 9); (kts. 13) käsitellään työvaliokunnan ehdotus liiton toimintasääntöjen 9!n muuttamisesta siten, että myös piiri Johtokunnat voivat tehdä esityksiä liittokokouksille; 14) käsitellään muut mahdolliset asiat. Helsingissä, helmikuun 11 päivänä Toimeksi jf IpMUtti 1-1- r- a- m : \ Li-tteitä. toimistojaällikkö

11 Llltq n;o 2. tm t "ll < I ft I 4 Debet Voitto- ja Tappiotili. Kredit *» An Palkka- ja vuokrat!li Posti-,puhelin- ja oähkekulujentili Kulunkitili dustubtili KirjastPtili Piiritoiminnan avuetustili Sekalaistentili Erikoisliittojen määrärärahatili Kiviniemen hoitotili Pilmitill URHEILUn tili Kalustotili poisto Pääomatili Ylijäämä v s- Per Korkotili Valtioaputili 8.145: : : : : : : :40 64: : ; :22 Painjtuotetili Sinirietilipputili Olympialaiskeräyksentili Olympialaisteoksentili Arvopaperitili : : :50 328} : : :45 n, 1-1- Smk :24 sssszsssxsftssssr^a 3mk :24 An Kassatili Pankkitili Arvopaperitili Kiinnevelkakirjaintili Painotuotetili Prof. Äilskmanin muistomit.tili Siniristilipputili Kirjastotin Kalustotili Henkilötili I-rikoisliittojentili UriHElLUn ilmoitussaatavientili URilEILUn tili T a s e t i l i : : : : :50 7.9OO: :- 1 : : : :75 287:50 rahastot Pyör.l. URHEILUn tltr Pääomatili Ylijäämä v :;: Smk :70 Smk :7. Käännä. Per Erikoisliittojen- 1. tili :5 Varattujen varojentili :- Ph.U.Strengbergin tup.teht.urheilurahasto :90 Valmennusrahasto :32 Prof. i^ilskmanin muistorahasto :80 N. Toivosen testamenttirahasto :- K. liiäkisen testamenttirahasto : <55 P.O. Liliuksen testamenttirahasto :2^1 ErikoisliittoJen urh.irmr "ioo.ooo:- Voim :- Paini :- Hiihto c:- Pesäp :- Poik.urh : :-^ : :- p- fi- 9SI m Li- 4\

12 - 2 - V a r a t. KASSA käteistä rahaa :55 h, t I ri f PAMKKITILIT Kanaallls-Osake-Pankiasa» Karttuvalla talletustilillä IS Viipurin Seudun Osuuskaasassa, tilillä S Tampereen " " " Mikkeli.! " " Sortavalan " Salon Oulun Lahden " " " Hiitolan Seinäjoen Oauuskaasasaa, tilillä IS 248 Kokemäen " " 540 Perniön " " 2030 Mäntsälän " " 628 Helsingin Suomalaisessa Säästöpankissa Shekkitilillä Osuuskassojen Keskuslainarahasto 0y:8sä Shekkitilillä ARVOPAPEREITA ! : : : : : : : : : : : : : : kpl. Helsingin Puhelinyhdistyksen osuutta ä 2625: :- 1 " Helsingin Puhelinyhdistyksen osuutta ä 3150: : " Asunto Oy. Simonlinnan osaketta ostohinta : :- 2 " Oy. Uimahallin osaketta nimellisarvo A 1000: :- 369 " Kansallis-Osake-Pankin osaketta, nimellisarvo 200: : " Oy. Pohjoiaaaiden yhdyspankin osaketta, nimellisarvo 100: :- 5 " Stadion-Säätiön perustamisosuutta nimellisarvo 500:- 1:- 2 " Suomen Yleisradio 0y:n osaketta, nimellisarvo 1.000: :- 219 " Urheiluopiston Kannatus 0y:n osaketta nimellisarvo 500:- 219:- 1 " Helsingin Kaupuniin 5i ^ obligatioita V.1935 nimellisarvo IOOOOj :- 7 " Kaukas Oy:n 6i ^ obligatioita, nimellisarvo : :- 10 " Valtion V palkinto-obllgatioita ä200: :- 100 " Osuuskassojen Keskuslainarahasto Oy:n v i i obligatioita, nimellisarvo : :- 6 " Osuuskassojen Keskuslainarahasto Oy:n V i i obligatioita, nimellisarvo : :- 5 " Suomen Valtion 7 ^ obligatioita työttömyyden torjumiseksi A » : ! KIINKITETTYJA VLmKmOJA Lainattu Asunto Oy. Simonlinnalle omistamaansa kiinteistöön Simonk. 12 kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja vastaan PAINOTUOTTEITA 802 kpl. Toimintasääntöjä 'i 1: : nid. Kilpailupöytäkirjoja 3194 kpl. Kilpaili jäin numeroita A 2:70 A -: : :60 S i i r t o : :C'

13 f S i i r t o :05 t PROF. i(ils^nin_ MUIST01aITAI JA 23 kpl. hopeaisia 247 " pronssisia d 75:- d 25J « :-» SINIRISTILIPPUJA KIRJASTO 311 kpl. d 5:- erikoisluettelon mukaan 1.555«- 1 :- n, 1-1- KALUSTO ennen hankittua / poistot eri vuosina V hankittu, kirjoituskone 6-N Remington Moiseless N? kpl. pöytälamppuja i 132:75 / poistettu V «- 265: « : :- 2.66^; : : :50 TILISAATAVAT Osuuskassojen Keskuslainarahasto Suomen Hiihtoliitto Suomen Jääkiekkoliitto P. J. Valkeapää, Kiviniemi Oy ! : : : :=^ r- I! TILISAATAVIA_ERIKOISLIITOILTA Painiliitto Nyrkkeilyliitto Voimisteluliitto Painonnoston it to Jääkiekkoliitto : « « : :40 1 yrmilto_saatavia Ilmoituksista Tilauksista 4.569:75 287: ;?!: Smk. 4.49U180i70 = X 33 = ^ GJCÄ» = Riaj= M tlasi Velat. ERIKOISIIITOT Urheiluliitto Poikaurheiluliitto Peaäpalloliitt" Pyöräilyliitto VARATUT VARAT RAHA3T0T Ph.U. Strengbergin Tup.teht.urhailurahasto Valmennusrahasto Prof.i/ilskmanin muistorahasto N. Toivosen testamenttirahasto K. Mäkisen testamenttirahasto?. 0. Liliuksen testamenttirahasto S i i r t o : « : :«;', Piirisihteerien palkkioiksi v.1938 V. J. Niiniluodon muotokuvan teettämiseen Viktor Dammin muotokuvan teettämiseen Piirisihteerien neuvottelupäivien menoihin : : « « t : : : « : : : S4P

14 :481 Urheiluliitto Voimi3teluliitto Painiliitto Hiihtoliitto Pesäpalloliitto Poikaurheiluliitto Pyöräilyliitto URHEILUN.TILIVELKOJA Maksamattomia kirjoituspalkkioita PAÄOmTILI Ylijäämä v H:22 Smk :70 GVUL^n^ULOT ja MENOT PER ^l/l2-?7 JA NIIDEN gops TjUiOUSAgYIOON. Tulot Korkotulot Valtioapu Painotuotteet y.m. Olympialaiskeräyksestä Olympialaisteoksentiii Arvopaperitili Talousarviossa : : : : : :- 2I1OOO: :- 3.92O: : : :. Smk :- s x s s K S s s s a Per 31/ : : : :e:' 1.936: :4L :24 M_e_n_o_t Palkat Vuokrat Posti-, puhelin- ja sähkekulut Hallituksen kokousten matkakulut Hallituksen ja toimiston edustuskulut Vuosikirja Kirjasto Piirisihteerien palkkiot Yleiskulut Odottamattomat menot Erikoisliitoille jaettavaksi Kiviniemen hoitotili Filmitili Urheilun tili Kalustopoisto Ylijäämä v Smk : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :40-64: : : : : :24 : S X S S S 3 S a S S p : S 3 S 3 3 X S a Z S 3 3 S : S S ^ :.

15 POyt«klr.t«SuoMD VolmlaUlu- ja ouksen r.lrsn 1«il1i.ua/. ULu- ^ tjrh»llulllt«_illt- nrhallulitton LllttohBllltukaan kokoukamt* k«amkuun 8 pmltmnii Saapuvilla olivat lllttotellltukasn puhmnjohtaja f«nk«ll.1«iäaanat Kuualato, Turunen, kmrv, Palama, laloblanl, Halant«rli, rranok, Toaaavalnan, niua, Kullarvo PalllMn, Kalervo Palllnm. SMda, Uhtlnan, Kivilinna, Tynall Ja Marinan. PMvtäklr.laa piti allekirjoittanut hallltukaan alhtaarl 3«ntala. 1 i Lllttohallltukaan puhe«njohta. a Nangall av*al kokoukaan, Inki JKlkaan kokoua Jullatattlln lallllaakal käalttalamäkn Ja päättämään markltylat«aalolata. ohalaana llltfan* n;o 1 aauraavalla aaltyallatalla a A LSifiTT T^hvi-ta- n talouaarvlootua. -agt pehr^«jft rohianoll-.lnt ierlttfetgmn avua- M-fi^rira ^lät. a» Kaltattiin Lllttohallltukaan Työvaliokunnan kokoukalaaa 81/3, Sl/S Ja 8/6 pidätyt psytuclrjat Ja vahvlatattlln niihin m«rklttt pmtitokaat. 3 i irilaltaltlln ohalsan* lllttaanä ntp 2 aauraava tyhvallokunnan laatlm ahdotua SVULm an>l vuodan talouaarvlokal. Joka aallalaanaan pkmtattlln aaltallk lllttokokoukaan vahvlatattavakal. 4 I Työvaliokunnan ahdotua SVITLtn ja JiaanllittoJan oauukaiata yh«taiaiin a nai vuodan palkka- Ja vuokrananoltaln hyvmkavttlln lllttam n»0 8 auotolsana aaltaltivkkal lllttokokoukaalla. 5 I LlltttnM mo 4 aauraava tyovallokunnaa ahdotua JMaanlllttoJ«! anal vuodan aviiatuaaiäkriiraholkal ptfmtattlln aaltallk lllttokokoukaan hyvnkavttmvtikal. I Kuluvan vuod«n Haittalouaarvl-oahdotua pimtattlln llltt n ma auotelaana aaltallm lllttokokoufeaall*. y i San Jehdoata, att«ikhlnn«sttata jmaanlllttojan llammnty«!- n«b alhauttaa piihalhiaarallla ja pllrlan puhaanjohtajlllakln ali«nää määrin ty^tä, aum haldlit ellal vapa««attava ptlrl ja oatojan iolalnf«ata, an työvaliokunta laattmit uutoaahdetukaan pllrlan f talalntaahkntolhlii. 1»l i J #

16 Lilttoballltua p«'ttl ilttm* p.o. muijto««hdotuk««t lllttokokouk««ll» oh«h«n llltt n niq 6 uotols^na. S I ftb^ol^nmn it- Työvaliokunnan hdotuk»««u p«iit«ttlln lllttokokouk»«!!«it^ tchdmaaltya "SVOLm JlirJeitatolmlnnan r«h«iton" parutt««l««ita aitan, att«aa Maodoatattalalln n SVtJLm Mlmannuarahaetoata lllttä«äll* alihan liiton kuluvan Tuodan arpajalatan Toltto^roja Iftc :-, Jolloin rahaaton auui-ua tuloa Olanaan noin a I 41 sfriaynntp fkmaton Vk Saaalla pmktattlln lllttokokoukaalla ahdottaa, attm uudalla rahaatolla hy»*kayttälalln ohalaana liutaan» nto 7 aauraa- at amknnst. 9 ( Tfö^llokunnanaaltykaaat«olttitattlln lllttokokoukaalla ahdottaa, ett«svulm kuluvan vuodan arpajalatan voltoata allrrattillalln Mk. 7B.000I- nykylain noin Ifctn auurulaaan Profaaaorl Ivar WllakBan'ln rahaatoon, Joto t«ll* tolaanpltaallä tullal n. loo.oooi- martcan auurulaakal. Rahlton aiiintöjan «ukaan rahaaton kortrovarollla tuataan urhalluklrjalllsuudan alkaanaoamlata. 10 I TySvallokunnan aaltykaaatm pittitattlln lllttokokoukaalla ahdottaa, attm SVtltm tolmlntaabiintöjan 18 f muutattalalln alkäll, att«svultn 111ttohaliitukaan ty«vallokuntaan vaatalauudaaaa vallttaiailn lllttohallltukaan puhaanjohtaja, varapuhaanjohtaja ja kol- f Jäaant«. 11 B 11» Työvaliokunnan ahdotukaaata p«tttittlln kuluvan vuodan työvaliokuntaan valiu ykal lla«j«aab. LlaK4«aanakal valittiin ykalalallsaatl Mlatarl Viktor 3awda. 18 J Harkittiin, att«lllttokokoua pldat««n HalalnglaaM kaakkutd 18 p«lv«ni ja att«kokoukaaaaa t«altall««n ohalaalla aaltyallatal> la «arkltyt aaut (llif o»o 8). PMatattlln lilttaftokoukaalla llaolttaa, att«lllttohallltua kanr«ttaa kokauk anmltyallataa 14/a ja b, 16 ja 1«kohtiin rklttyjan aaltykalan hvvmkayalat«. 13 I..f Kokoukaan peytttklrjan tapkaatajlkal valittiin InalnöOrl 1.

17 niu. J«tol-l.top»«!!!!'» A.Tyn«ll. a ^ tf tti. Vfikuu<Ulitli 1 J 1 i i*' I

18 LjiH "'9 11 SUOMD Volmlfttlx^ Ja Urheiluliitto Hclalnkl, Slmonlratu 12 A Puh * * U T 8 U 3VU1:1I LIITTOHAT.LITinCSKiI ICO!tOUKf?KW!l H«laingl»eä lce»jcmiltirona, Jteailtuun 8 päiyän»»llcasn»tho Osuusl^afleojtn Kaakuslaln&raiiaeton Halllntoncuvoaton hiiontlstossa, Kunabsrglniratu 23 C, 8:a irerros. K o k o u k a a n a s l t y a l l a t a. 1) Kokouksen avaaalnen; 2) KoKoukaan lalllleuua; 3) SVUL:«T,llttoiiailltuk8«ii TyöTallokunnan kokousten 21/3, 31/3 Ja 2/5 pi^yt&klrjat} 4) gvttl:n talouaarvloenaotua» Joka aauraa liitteenä; 5) 3Vm,:n Ja JHeanlllttoJen oauudat Ttn 1939 yhtalslin palkka- Ja vuokrananolhln, ehdotus»auraa llltteeni; 6) 3VUL;n JiaanlllttoJan vuodan 1939 avustuaa^äriiraiiat, Josta ehootua sauraa lllttean&i 7) srtjl-.n llalitaiouaarvlo vuodalle 1938» ehdotua seuraa liitteenä} 8) 3VVL:n piirien toimintasääntöjen uutoaehdotukset, Jotka seuraavat liitteenä; 9) Ty (^valiokunnan ehdotukset "svmirn JärJeatötolmlntarahaston" peruatamlaaata Ja Frofeaaorl Ivar tilakaanin rahastoa kartuttasi saata. (Kta. T>-."valiokunnan pöytäkirjaa 2/6, } 6.) Kdaliisen rahaaton säänt<"ahdotus aauraa liitteenä; 10) ohulaena seuraava svtjl:n llittoa»kour:i«a aaltyallata la alihan Mrkltyt aalat 7» 9, 13i 14/a Ja t, 13 Ja K; 11) työvaliokunnan ehdotua, attä valiokuntaan v&stalsnudessa valittaisiin lllttohailltukaan puheenjohtaja, varapuhe»»- johtaja Ja kol«a jäaanti Ja attä v. 193 ty^vallokuntaui valitaan yksi llaäjäsan; 12) suut aahdolllaat asiat.»lalnglatl, k«aalruun 3 P^nä 1938«/Tohtäväkal aaanitmat. II f 4

19 if. ti liv r i il 11 3VUL:n Lilttotiaiutuicgen HytiUiiSm suo««n VrAmietelu- Ja l/rhenulllton Ty^vailoKunnan ItoJrouXaest» toultolruun 2 pälvsnä aiitaen Keilo il. 00. KolcouKaeesa olivat saapuvina 3VUL:n puneenjolitaja Äangell, 3VUL:n Hittonani tukeen ja työvallolr>inn»n Jäeenet Tanner, sairaenlrylii Ja Ii«rln«n asitä allekirjoittanut slhtserl Santala, i $ PM.&r«ttlln lllttonallltu3t0«ll««hdottaa: 1)»ttä 8Vur,;n vuodtn 1939 talouearvlo esltettälelln vuoaikokoultson vahvlatettavaltal ofteleen ^lirtatn p:q l muotoisena; 2) «ttä sm:n Ja J>»senlllttoJei5 oftuoit ^oden 1939 vntelalln paixifa- Ja vuokramenoihin vahvletettalelln onelsen :^lltteen n:o edellyttämällä tavalla} 3) etti vuonna 1939 mr/^nne^tälblin SVTT :n J'ieenintollle ojielaen llltt&qn n:q 3 «(l«llyttärait avietusmääräranat, 2 4 Todettiin, «ttä SVVT.:n Iniluvan vuoden valtionapu on VK :-. Kiin liiton ipjluvan vuoden talousarvio edeliytthä vain ia:n :- «uunista valtionapua, päätettiin illttonallltuirsen Ja vuosllfokoujisen käsiteltäväksi esittää oheisena yutteenä n:o 4 seuraava eiidotus 3VUL:n kuluvan Tuoden ilsitalouflarvtolei. 3 ^ Merkittiin, että snrit.tn vuoelkokoue on ratsuttu koolle kesäriun 15 päiväksi, Ja on kokoukben esityslistalle, Joka seuraa llltteeni n:o 5. merkitty kaikki liiton toimintasääntö''jen edeliytt-vä* Ja ' jüsenllittojen esittämät asiat, kuin mycs llittohallltukaen tyi^vaiiokunnan omat esitykset. 4 4 flsitettiln Suomen Hlintolilton Jäsenyydestä eroitetun P. Usan 16/4 päivätty vetoomus sen Johdosta, ettei nänen eroittamlstaaa koskevaa vetoom-jakirjeimäi oie luettu 12/3-30 pidctyaaä Suomen Hiihtoliiton vuoalkokoukseasa. Suomen Hiihtoliiton 27/4 päivätystä kirjeestä toaettlin, että "3. Uaan valitus kaikkine asiassa aikaisemmin kertynelne asiakirjoineen kj^sitaltiin 3KT.:n vuoalkokouksesaa 12/3-33 Jyviiakyläsaä" kuin myös että "vuosikokouksessa valitus yksimielisesti hylättiin Ja liiton Johtorinnan päätös 7/12 hyväksyttiin. Joten 3. Usaa koskeva rangulstuspüätöa siis Jäi eellaiaenaan voimaan". 3HL:n selityksen pensteella typvaliok^mu ka'-sol, että 3. Usan asla on loppuunkäsitelty, Joten hänen vetoontukaenaa el antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin. 5 «Helsingin liarttayhdle^yksen pyynn;>etä yhdlstykeelle myönnettiin 500:- markan vuokra-aiennua kultakin keaiunjukaudelta. 6 4 Päätettiin liittohallitukselle Ja liiton vuoslkovoukaelle i ehdottaa: 1) e»tä liitto perustaisi "srtrr.:n JärJestf^tolmlnnan rahaston", Joka mjodostettalslln 9VUT.:n valmennuarshastosta illtt?»tiällä siihen liiton kuluvan vuoden arpajaisten voitosta Mk l-^o.ooo:-, Jose» tttpaukaesaa rahaston «uurjus olisi Mk :-. " haaton sääntr^ehdotus seuraa liitteenä n:o 6; 2) että edellämiiinlttujen ärpajätfen voittovaroja siirrettäisiin nykyisin noin :- «u'iraseen Professori Ivar wiiskmtinin ra hastoon noin 7^.000:- markkaa. Jolloin rahaston suuruus on :- markkaa, «iuhiiston korkovaroilla tuetaa«urhelluklrjallisuuden alkuansaamlsta* 7 «Merkittiin, että Pohjolaaaltten keskusurheilulllttojen kokous pidetään Helsintissä kesäkuun 10 Ja 11 päivknä. Kokouk- J seen liittyvien asioitten hoitaminen Jätettiin puheenjohtajan Ja sihteerin tehtäväksi. 8 1 Oheisena liitteenä n:q 7 seuraava «uutosehdotus 8VUL:n»Urien tolmlntasiintmfilll iiätettlln eeltelli liittohallitukselle Ja vuosikokoukselle. Pöytäkirjan vakuudeksi: Lauri Santala 7 uu^mi

20 Lltf n:o 3. 03UUIIKI YHTKiaim PALKKil- JA VUOKRAKKMOIHIK V il SVUL Volmlstelullltto Urheiluliitto Hiihtoliitto P&lnlllltto Ptsäpallollltto Py'^rkllyllttto Polltaurhe Huilit to Nyrlcltellyllltto Palnonnostollltto Jáálrlolrlcollltto Uimaliitto 20 ' ', ', «59.8'ÍO 2 ' 1 « ' fc ' ' > a ' 1 « ' : a b ] b « i b - 1^.7S0 100 'f :- KAAMA.' Ml te njo 2, KHDOTUS am: N TAT/OUSARVIOKSI V. 195^. T u l o t : KorKotulot. 8VUL:n rahastojen (I.I15.OOO:-) Korot :- Krllrolalllttojen rahaatot, 4 Urheiluliitto ( :-) :- Volmlstelullltto ( :-) 8.6OO:- Palnlllltto ( :-) 8.600:- Hllhtollltto ( :-) 8.60O:- Pollcaurhellul.( :-) 4.800:- Peaäpallollltto ( :-) 4.800:- Pypr&llyllltto (95.000:-) %8Ö0: :- JrlKolelllttoJen ( :-) 4 ^ Painotuotteet Valtionapu tllllrorot :-?4,aOQ: : :- ~ 5.000:- 8^5.000:- M k :- Menot: Palkat../. KrlMolslllttoJen oeuue 80 > viioltrat j./. Krlkolalllttojen oeuue 80 f Pöetl-, puhelin- Ja aahltelailut Hallituksen Jäaenten matkakulut Haili tukeen Ja toimiston eduetuakulut Vttoelklrja Propagan Oa J u 1 ka 1 eu Klrjueto Pllrl- Ja J&rJeetötolmlnnan tukealeeei Muotokuva Yleiskulut oaottaoattomat aenot Krikolsilltollie Jaettavaksi ^gtWQ : : : : : : : : : :- 3S.000:- l'i.ooo:- ' I Í M k :-

21 EHDOTUS SVUL:«AVUSTUK&ISTA JÄSaMLIITOIIiiJi V. IrfSi. VcljBlate-Uphellu- Hllhto- : lullltto liitto liitto Palnl- Pesäpalloliitto liitto Polkaurhel- PvörSlly-lfyrkkel-Palnonnoa-; JHäklek-Ulmalullltto liitto ' lylllttotollltto kclllttolllttc Yhteensä ittloldut me-' : :- noi "llo.ocot : :- Arvioldut loi tu-^ : :- : 3O.OCC1-299.OOO: :- Menojen ja i r en erol-t tus ~ i : ! 68.eOPs »- 85.0C0: : : : : : t "43.000t- le.oooi- IV.eOOt-: l,200:- l2*i^ : : t- 29.0C0: : :- 30.OOO: : ^ hdotetam KTustuata ATUatUB T ; J* t ; : C: 55.6OO :-! 65.COO: :-i S : : :-^ 8.00C: :- ; :-; 7.00C:-i 2.000: : : :- * ' J 5.000: :- VtlStUS V. 193B : SC.OCOi ;* C0: C:- 20,800: :-; 8.00C:.i 3.000:-' 7.000: :- a o

f 1I. I n L 1 I t * e lco)cou)c»«n 195T .foi I-.- sar «Si.

f 1I. I n L 1 I t * e lco)cou)c»«n 195T .foi I-.- sar «Si. f 1. n L 1 t * e lco)cou)c»«n 195T.foi -.- sar «Si. PHytSklr.la Huoman Volrlitfllu-.1«Urh9l lull'ton l'ttokokouksnst«öuoni«n UrhalluorlitossB Vi snimäull«k^shkiiun 13 i/hlvänii 193'' J nlkflsn kallo 15.30.

Lisätiedot

«lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). KMkiMUitM phrm. rt». 4) päätetään vastuuvapauden myimtämiscstä johtokunnalle;

«lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). KMkiMUitM phrm. rt». 4) päätetään vastuuvapauden myimtämiscstä johtokunnalle; «lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). Iskn KMkiMUitM phrm. rt». Knktttliitiin yirmtn kokokkien MUtt6kirUa maa )Mtu m piiicibia»iten, rttä ne miliäli niatklollista muo(k)sla^ at alurrlliarn

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

«.. Mimmtikyiàri ahdkixua ^aaarjrak^ata. ii. tvain auurirltaitava«.ai.

«.. Mimmtikyiàri ahdkixua ^aaarjrak^ata. ii. tvain auurirltaitava«.ai. «t M«tchd* il*.tn mim^s. 6.. IU)Kûuic«*«Xa arumltavan jjiitii-uau^arj ^ujijía^.-t-sttiir. ja Jantaian tahtava«.«!. «.. Mimmtikyiàri ahdkixua ^aaarjrak^ata. ii. tvain auurirltaitava«.ai. 7 KOBka «.aui^ngin^jniaja

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

Hyväksyttiin edslliasn, 19,12.-47 pidetyn kokouksen pii MUcirja.

Hyväksyttiin edslliasn, 19,12.-47 pidetyn kokouksen pii MUcirja. 1. TOMTSTBLU J1 URHinnilTTTO L okiin nan k»kcu«2.1.-48, Pöytäkirja, laadittu 3uoa«n Voinipt*lu ja TJrhailuliiton työvaliolnjfcnan kokukaessa, joka jpidettiin taatikuun 2 päivänä 1948 Suemtalaiaellu nuhilla.

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y.

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTO US TOIMINTAVUODELTA 969 Suomen Olympiayhdistys r.y. S isä 1 1 Y s 1 u e t tel 0 1 YLEISKATSAUS sivu 1 II JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistn VaI tuusk 1.l.nta Puheenjohtajisto Hallitus,

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

- IS - slltk lohtuvi ^iii 'ii»^ ulkon' Inen tolilnta, on hiinon r-lalobfiftn. líih«mpiinb pnssllvlurralll.lolrtan sydäntä, vm-alnkln, los henkilö

- IS - slltk lohtuvi ^iii 'ii»^ ulkon' Inen tolilnta, on hiinon r-lalobfiftn. líih«mpiinb pnssllvlurralll.lolrtan sydäntä, vm-alnkln, los henkilö - IS - slltk lohtuvi ^iii 'ii»^ ulkon' Inen tolilnta, on hiinon r-lalobfiftn líih«mpiinb pnssllvlurralll.lolrtan sydäntä, vm-alnkln, los henkilö alknlsirrin on nktllvlsastl ollut urheilun parissa. Jos

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin Työväem Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 2 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, J.Ethol~n, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen,

Lisätiedot

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja.

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja. 132 Kenr. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa), johtajana Aaro Tynell, osanottajia..,..... 106 1-2. 6. Vesipalloilijain neuvojakurssi Helsingissä, johtajana Pekka Tiilikainen, ' osanottajia... 20 Osanottajia

Lisätiedot

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo TUL:n Liittotoimikunta,kokous 48/49-80 589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo Juhlan aika 22.110 40o Lahden Kal!van 15-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää

Lisätiedot

Suomen Painonnostoliitto v. 1939.

Suomen Painonnostoliitto v. 1939. 205 Liittojohtokunnan jäsenet osallistuivat liittojo~tokunnan ja sen työvaliokunnan kokouksiin seuraavash: Suomen Painonnostoliitto v. 1939. Liittojohtokunta. Suomen Painonnostoliiton liittojohtokuntaan

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura.

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. Pellervon Kirjasto N:o 18 V Maanosto-osuuskunta Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut Hannes Oebhard. 256 Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. HELSIN KJ 1905 KIR,JAPAINOYHTIÖ VALO )T\lii Pian kuin

Lisätiedot

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki " SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967 Lähestyvien kisojen vuoksi on toiminta kertomusvuonna tähdännyt valmennuksen tehostamiseen. Valmennettavien lukumäärää

Lisätiedot

Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78.

Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78. 63 Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78 Tulot: Smk. 711,325:34 Saksan hätääkärsivien avustustili 1,945:

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot