Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 1/47

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 1/47"

Transkriptio

1 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 1/47 TKY:n rahastojen sääntötarkistus yhdistymistä Aalto yliopiston ylioppilaskuntaan silmällä pitäen Pääsihteeri pyysi asianajotoimisto Krogerukselta lausunnon, onko TKY:n sidottujen rahastojen rakenteelle tai säännöille syytä tehdä jotain silmälläpitäen ylioppilaskuntien yhdistymistä. Krogeruksen lausunto on esitetty tämän asiakirjan liitteenä. Yhdistymistilanne huomioon ottaen, on syytä täsmentää rahastoihin, Krogeruksen lausunnon mukaisesti, että TKY:n yhdistyessä tulevaan Aalto yliopiston ylioppilaskuntaan, TKY:n toiminnan tulee katsoa jatkuvan eikä yhdistymistä pidä katsoa ylioppilaskunnan toiminnan lakkaamiseksi. Tämä koskee käytännössä Teekkarirahastoa alarahastoineen. Näissä tapauksissa sääntölisäykseen vaaditaan käsittely kahdessa TKY:n edustajiston kokouksessa. Insinöörien rouvat ry:n stipendirahaston, Polyteknikkojen kuoron rahaston, Teekkarikylän kappelirahaston ja Teekkaritoiminnan edistämisrahaston sääntöihin ei ole Krogeruksen lausunnosta huolimatta akuuttia tarvetta tehdä muutoksia, mutta pääsihteeri selvittää tätä asiaa TKY:n edustajiston lokakuun kokoukseen mennessä tarkemmin. Krogeruksen lausunnossa esitetään, että määriteltäisiin tarkemmin mitä tekniikan ylioppilaalla, teekkarilla tai vastaavalla käsitteellä tarkoitetaan. Tähänkään ei sinänsä ole vielä akuuttia tarvetta, mutta tämä on syytä ottaa huomioon, jos rahastojen säännöille tehdään suurempi muutos, joskus tulevaisuudessa. Tällä hetkellä nähtävissä olevassa tulevaisuudessa nämä termit ovat riittävän yksikäsitteisiä. Pääsihteeri pyysi myös Krogerusta selvittämään, voiko joidenkin rahastojen tarkoitusperiä muuttaa niin, että voitaisiin mahdollistaa kaikkien Aalto yliopiston ylioppilaskunnan jäsenten hyötyminen rahastojen varojenjaosta. Tähän on muistiossa esitetty selvä kanta, jonka mukaan lienee syytä toimia. Bernhard Wuolteen, Rolf Walter Simbergin, Ville Aroniemen ja Tekniikan Ylioppilaiden (TY) stipendirahastojen historia mahdollistaisi käyttötarkoituksen laajentamisen. Käytännössä kun ottaa huomioon rahastojen pääoman, on ainoastaan TY:n stipendirahaston käyttötarkoituksen laajentamisella mitään käytännöllistä merkitystä stipendien jaossa. Esitetäänkin, että TY:n stipendirahaston tarkoitusta laajennettaisiin, mutta muiden pysytettäisiin ennallaan. TY:n stipendirahaston tarkoituksen laajentamista voitaneen myös perustella analogialla ruotsinkielisen osakunnan Teknologföreningenin lain mukaisella siirtymisellä koko Aaltoyliopiston osakunnaksi. Voidaan todeta, että Yliopistolain voimaanpanolain nojalla, luetaan lukien TKY eri muodoissa kaikissa rahastoissa Aalto yliopiston ylioppilaskunta. Kuitenkin kuten Krogeruksen muistiossa todetaan, ei tämä välttämättä tarkoita, että rahastosta voitaisiin jakaa apurahoja kaikille yhdistyneen ylioppilaskunnan jäsenille. Jatkossa lienee syytä tarkastella paremmalla perehtyneisyydellä rahastojen hallinnosta annettuja määräyksiä ja muuttaa sääntöjä niin, että rahastojen hallinnoinnin määräykset paremmin vastaisivat nykyaikaa. Yleisesti esitetään, että Teekkarirahaston ja kaikkien sen alaisten rahastojen säännöt hyväksyttäisiin yhtenä pakettina, jolloin ei olisi epäselvyyttä siitä, mitkä sanamuodot ovat voimassa ja näin saatettaisiin loppuun vuonna 2006 valmistuneen rahastoselvityksen tarkoitus. Valtaosa ehdotettavista muutoksista on toteamus siitä, että säännöt on hyväksytty TKYE:n kokouksissa 7/2009 ja 8/2009.

2 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 2/47 Teekkarirahaston säännöt (päärahasto useille alarahastoille) 1 Rahaston nimi on Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan Teekkarirahasto. Sen kotipaikka on Espoon kauppala. Teekkarirahaston säännöt (päärahasto useille alarahastoille) 1 Rahaston nimi on Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan Teekkarirahasto. Sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Rahaston tarkoituksena on hoitaa ja kartuttaa sille kuuluvaa omaisuutta Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan yhdessä teknillisen korkeakoulun kanssa antamien suuntaviivojen mukaisesti ja käyttää sitä rahaston tarkoituksiin sopivassa muodossa avustamalla ja tukemalla sellaisten ensi sijassa vähävaraisten ylioppilaskunnan jäsenten jatkuvia opintoja teknillisessä korkeakoulussa, joista voidaan odottaa kehittyvän kyvykkäitä insinöörejä ja arkkitehteja. 3 Teekkarirahaston yhteyteen voidaan perustaa alarahastoja kulloinkin erikseen määrättyjen, päärahastoon läheisesti liittyvien tarkoitusperien toteuttamiseksi. 4 Rahaston peruspääoman muodostavat vuorineuvos Sohlbergin vuonna 1936 tarkoitusta varten lahjoittamat 200 kpl Kansallis Osake Pankin osaketta nimellisarvoltaan 200: / kpl sekä tämän jälkeen ylioppilaskunnalle lahjoitetut varat tai ostetut arvopaperit korkoineen ja osinkoineen. Rahastoa kartutetaan: siirtämällä pääoman tuotosta vuosittain ainakin 20% peruspääomaan toimittamalla korvausta vastaan kukkasrahastojen tapaan osanoton ilmaisuja, onnentoivotuksia ja tervehdyksiä ottamalla vastaan jälkisäädöksiä tai lahjoituksia sekä hankkimalla muullakin laillisella tavalla varoja ja oikeuksia sekä tekemällä sitoumuksia rahaston tarkoitusten toteuttamiseksi.

3 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 3/47 5 Teekkarirahaston asioita hoitaa ja sitä edustaa sen hallitus. Hallituksena toimii Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan hallitus. Rahaston juoksevat asiat hoitaa ja tilit pitää hallituksen alaisena ja sen määräysten mukaisesti ylioppilaskunnan toimitusjohtaja. Samoin tarkastavat ylioppilaskunnan tilintarkastajat rahaston tilit samalla tavoin kuin ylioppilaskunnankin tilit. Rahaston juoksevien asioiden hoitamisesta ja tilien pitämisestä suoritettavista palkkioista määrää hallitus. 6 Hallituksen kutsuu koolle tarvittaessa sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä pyytää. Kokouksen päätösvaltaisuudesta noudatetaan ylioppilaskunnan hallituksen kulloinkin voimassa olevan työjärjestyksen vastaavia määräyksiä. 7 Teekkarirahaston nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Toimitusjohtajan oikeudesta kirjoittaa shekkejä sekä muuten hoitaa juoksevia asioita määrää hallitus. 8 Rahaston hallituksen tehtävänä on: hoitaa rahaston omaisuutta sekä huolehtia varojen luotettavasta sijoittamisesta tavalla, joka parhaiten vastaa rahaston tarkoitusta jakaa rahastosta annettavat avustukset näissä säännöissä määrättyjen perusteiden mukaisesti. hoitaa muita rahastolle kuuluvia tehtäviä ja ottaa ja erottaa rahaston mahdollisesti tarvitsemat toimihenkilöt ja määrätä heidän palkkansa. 9 Rahaston hallituksen kokoonpano, vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen, tili ja vastuuvapauden myön

4 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 4/47 täminen tilivelvollisille sekä tulo ja menoarvio käsitellään siinä järjestyksessä kuin ylioppilaskunnan kulloinkin voimassa olevissa säännöissä ja työjärjestyksissä sen vastaavista asioista määrätään. 10 Rahaston tilivuosi on kalenterivuosi. 11 Avustusten jakamisesta päättää rahaston hallitus. Avustuksia myönnettäessä on otettava huomioon: että ehdokas on tunnettu kaikin puolin kunnolliseksi ja elämäntavoiltaan säännölliseksi että ehdokas on opiskellut säännöllisesti ja menestyksellisesti ehdokkaan mahdollinen osallistuminen ylioppilaskunnan tai sen alayhdistysten toimintaan. Tarkemmat jakoperusteet määrää hallitus kulloinkin vallitsevien olosuhteiden mukaan noudattamalla näiden sääntöjen henkeä. 12 Avustuksia varten käytettävissä olevat, mutta jakamatta jääneet varat liitetään vuoden lopussa pääomaan ellei niitä erityisellä päätöksellä varata seuraavana vuonna jaettaviksi. 13 Jos Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan toiminta lakkaa, siirtyy Teekkarirahasto Teknillisen korkeakoulun lahjoitusrahastojen yhteyteen. Rahaston käytettävissä olevista varoista määrää tällöin Teknillinen korkeakoulu kuultuaan sitä ennen korkeakoulun ylioppilaiden edustajien mielipidettä. Tällöinkin on näissä säännöissä olevia määräyksiä soveltuvissa kohdin noudatettava. 14 Näitä sääntöjä voidaan muuttaa samassa järjestyksessä kuin TKY:n kulloinkin voimassa olevia sääntöjä. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokoukses 13 Jos Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan toiminta lakkaa, siirtyy Teekkarirahasto Teknillisen korkeakoulun lahjoitusrahastojen yhteyteen. Rahaston käytettävissä olevista varoista määrää tällöin Teknillinen korkeakoulu kuultuaan sitä ennen korkeakoulun ylioppilaiden edustajien mielipidettä. Tällöinkin on näissä säännöissä olevia määräyksiä soveltuvissa kohdin noudatettava.

5 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 5/47 saan Koska toinen käsittely on jäänyt suorittamatta säännöt ovat hyväksytty uudelleen kokouksissa TKYE 10/1969, 12/1969 ja 13/1969. Säännöt eivät ole pöytäkirjan liitteinä mutta liitedokumenteissa viitataan kokoukseen. TKY:n yhdistyessä tulevaan Aalto yliopiston ylioppilaskuntaan, TKY:n toiminnan tulee katsoa jatkuvan eikä yhdistymistä pidä katsoa ylioppilaskunnan toiminnan lakkaamiseksi. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( ).

6 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 6/47 Bernhard Wuolteen rahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Bernhard Wuolteen rahasto ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. 2 Rahaston tarkoituksena on apurahoja jakamalla tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla tukea teollisuustalouden ja siihen läheisesti liittyvien aiheiden opiskelua ja tutkimustyötä. 3 Rahaston peruspääoma on kaksi miljoona ( ) markkaa, jonka TKY on rahastolle luovuttanut Ikiteekkari Bernhard Wuolteen 85 vuotispäivänä Rahastolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttivaroja sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa omaisuutta. 4 Rahastolla on neuvottelukunta, johon kuuluvat puheenjohtaja Bernhard Wuolle sekä muina varsinaisina jäseninä professorit Jaakko Rahola ja Eino M Niini ynnä Teekkarirahaston edustajina TKY:n puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Mikäli jonkun varsinaisen jäsenen paikka syystä tai toisesta tulee avoimeksi, neuvottelukunta kutsuu hänen tilalleen uuden jäsenen. Neuvottelukunta on päätösvaltainen kolmen jäsenen ollessa saapuvilla. 5 Neuvottelukunnan tehtävänä on suorittaa apurahojen jako ja päättää muustakin mahdollisesta varojen käytöstä 2 :n mukaisiin tarkoituksiin. 6 Kaikessa, mistä näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan voimassa olevia Teekkarirahaston sääntöjä.

7 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 7/47 Hyväksytty TKYE:n kokouksissa 12/1969 ja 13/1969. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( ).

8 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 8/47 IK:n Kaskelottirahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on IK:n Kaskelottirahasto ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. Sen peruspääoma on kerätty lahjoituksina Suomen rakennus, ympäristö ja kiinteistöalan yrityksiltä ja järjestöiltä keväällä Rahaston tarkoituksena avustaa Teknillisen korkekoulun Rakennus ja ympäristötekniikan osaston opiskelijoiden sekä osastolta valmistuneita diplomi insinöörejä vuosittain myönnettävällä apurahalla. Apuraha myönnetään henkilölle, joka on erityisen ansiokkaasti kohottanut yhteishenkeä, rakentajahenkeä, rakennus ja ympäristötekniikan opiskelijoiden keskuudessa tai edistänyt merkittävästi mielenkiintoa alan opiskelua kohtaan. Mikäli jonakin vuonna ei kriteerejä täyttävää ehdokasta löydetä, jätetään apuraha sinä vuonna jakamatta. 3 Rahaston peruspääoma on mk 1 penni. Rahastolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia, testamenttivaroja ja muilla lailllisilla tavoilla kartuttaa pääomaa. 4 Rahastoa hoitaa ja edustaa Teekkarirahaston hallitus. 5 Apurahan jaosta päättää Teekkarirahaston hallitus saatuaan sitä ennen Rakennusinsinöörikillan Oltermannin ja Rakennusinsinöörikillan puheenjohtajan allekirjoittaman suosituksen ehdokkaasta. Ennen suosituksen toimittamista Oltermanni ja killan puheenjohtaja kuulevat eri vuosikurssien ja osaston piirissä toimivien ammattiainekerhojen puheenjohtajien mielipiteitä. 6

9 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 9/47 Kaikessa, mistä näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan Teekkarirahaston sääntöjä. Nämä säännöt on hyväksytty TKYH:n kokouksessa 10/2001 ehdotettavaksi TKYE:n hyväksyttäväksi. TKYE:n kokouksessa 3/2001 hyväksytyt säännöt ovat kateissa. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( )

10 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 10/47 Professori Jaakko Murron rahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on professori Jaakko Murron rahasto, ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. 2 Rahaston tarkoituksena on avustaa lahjakkaita vähävaraisia tekniikan ylioppilaita puunjalostusosastolla. 3 Rahaston peruspääoma on 2907 mk, jonka prof. Murron opettaja toverit ovat lahjoittaneet v kunnioittaakseen hänen muistoaan. Rahastolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttivaroja sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa pääomaa. 4 Rahastoa hoitaa ja sitä edustaa Teekkarirahaston hallitus. 5 Apurahojen jaosta päättää Teekkarirahaston hallitus kuultuaan sitä ennen puunjalostusosaston edustajan mielipiteen. Vähintään 50% rahaston pääoman tuotosta jaetaan vuosittain apurahoina. 6 Kaikessa, mistä näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan voimassa olevaia Teekkarirahaston sääntöjä. Hyväksytty TKYE:n kokouksissa 12/1969 ja 13/1969. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( ) KA Tawaststjernan rahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto)

11 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 11/47 1 Rahaston nimi on K.A. Tawaststjernan rahasto, ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. 2 Rahaston tarkoituksena on vuosittain jaettavien palkintojen kautta edistää Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan jäsenten harrastusta kirjalliseen tuotantoon. 3 Rahaston peruspääoma on saatu keräyksellä v.1898 silloisen Polyteknikkojen Yhdistyksen jäseniltä ja sitä lähellä olleilta henkilöiltä, ja se on perustettu yhdistyksen entisen jäsenen K.A. Tawaststjernan muistoksi. Rahastolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttivaroja sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa pääomaa. 4 Rahaston päämäärien saavuttamiseksi Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan hallitus järjestää vuosittain kirjoituskilpailun. Kilpailuun saavat ottaa osaa ylioppilaskunnan jäsenet sekä ne vanhat jäsenet, jotka ovat jättäneet teknillisen korkeakoulun kahden edellisen vuoden aikana, luettuna kilpailuajan lopusta. Aikaisemminkin julkaistut teokset saavat kilpailla, mikäli julkaisemisesta ei ole kilpailujen loppuun mennessä ole kulunut enemmän kuin 2 vuotta. Kilpailu käsittää joka toinen vuosi teknisiä ja tieteellisiä ja joka toinen vuosi kaunokirjallisia kirjoituksia. Palkittu teos jää ylioppilaskunnan arkistoon; sen jäljentämis ja julkaisuoikeus on rajoituksetta tekijälle pidätetty. 5 Rahaston vuotuinen pääoman tuotto jaetaan hallituksen valitsemien palkintotuomarien päätöksen mukaan palkintona parhaimman suomen ja ruotsinkielisen kirjoituksen tekijälle, jos näiden kirjoitusten katsotaan palkintoa ansaitsevan. Kirjoituksia arvosteltaessa on otettava huomioon sekä sisällys että muoto.

12 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 12/47 6 Palkintoja varten käytettävissä olevat mutta jakamatta jääneet varat liitetään vuoden lopussa pääomaan ellei niitä erityisellä päätöksellä varata seuraavana vuonna jaettaviksi. 7 Kaikessa, mistä näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan voimassa olevia Teekkarirahaston sääntöjä. Hyväksytty TKYE:n kokouksissa 12/1969 ja 13/1969 Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( ) Liisa Jutilan muistorahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Liisa Jutilan muistorahasto, ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. 2 Rahasto on perustettu kunnioittamaan TKY:n pitkäaikaisen kamreerin, Liisa Jutilan muistoa. 3 Rahastoa hoitaa ja sitä edustaa Teekkarirahaston hallitus. 4 Rahaston nettotuotto jaetaan osittain tai kokonaan yhdelle tai useammalle ylioppilaskuntatoiminnassa ansioituneelle teekkarille. 5 Ellei stipendejä jostakin syystä jaeta, lisätään tuotto rahaston pääomaan. 6 Rahaston tilit päätetään ja tarkastetaan samoin kuin Teekka

13 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 13/47 rirahaston säännöissä on säädetty. 7 Muissa asioissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Teekkarirahaston sääntöjä. Hyväksytty TKYE:n kokouksessa 4/1985 Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( )

14 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 14/47 Matti ja Helga Särksalon rahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Matti ja Helga Särksalon rahasto, ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. 2 Rahaston alkupääoman muodostaa Helga Särksalon testamenttilahjoitus euroa vuonna Rahastolla on oikeus vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa omaisuuttaan. 3 Rahaston tarkoitus on sama kuin Teekkarirahaston, mutta tämän lisäksi rahaston tehtävänä on tukea Polyteknikkojen kuoron toimintaa. Rahasto voi myöntää tarkoituksensa toteuttamiseksi stipendejä, apurahoja ja avustuksia tai muulla sopivalla tavalla toteuttaa tarkoitustaan. 4 Rahastoa hoitaa ja sitä edustaa Teekkarirahaston hallitus. 5 Rahaston nettotuotto jaetaan vuosittain osittain tai kokonaan rahaston tarkoitukseen sopivalla tavalla. 6 Rahaston jakamatta jäänyt vuotuinen nettotuotto lisätään rahaston pääomaan. 7 Rahaston tilit päätetään ja tarkastetaan samoin kuin Teekkarirahaston säännöissä on säädetty. 8 Muutoin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Teekkari

15 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 15/47 rahaston sääntöjä. Hyväksytty TKYE:n kokouksessa 6/2009. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( )

16 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 16/47 Nissen rahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Nissen rahasto ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. Sen peruspääoma on kerätty Suomen metsäteollisuudelta Puunjalostajakillan järjestämässä professori Virkolan läksiäisissä syksyllä 1987 hänen siirtyessään eläkkeelle. Professori Nils Erik Virkola toimi selluloosatekniikan professorina Teknillisessä korkeakoulussa vuodesta 1971 alkaen. Hän on Puunjalostajakillan kunniajäsen ja pitkäaikainen oltermanni. 2 Rahaston tarkoituksena on avustaa Teknillisen korkeakoulun Puunjalostustekniikan laitoksella opiskelevia selluloosatekniikan opiskelijoita vuosittain myönnettävällä apurahalla. Apuraha myönnetään opiskelun loppuvaiheessa olevalle tai juuri valmistuneelle opiskelijalle, jonka diplomityön katsotaan olevan erityisen ansiokas. Mikäli jonakin vuonna ei ko. opiskelijoista löydy kriteerit täyttävää hakijaa, voidaan apuraha myöntää, samoin kriteerein, myös hakijalle, joka opiskelee edellämainitussa laitoksessa jotakin muuta kemiallisen puunjalostuksen alaa. 3 Rahaston peruspääoma on mk. Rahastolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia, testamenttivaroja ja muillakin laillisilla tavoilla kartuttaa pääomaa. 4 Rahastoa hoitaa ja edustaa Teekkarirahaston hallitus. 5 Apurahan jaosta päättää Teekkarirahaston hallitus saatuaan sitä ennen Puunjalostustekniikan laitoksen selluloosatekniikan professorin ja Puunjalostajakillan puheenjohtajan allekirjoittaman suosituksen yhdestä hakijasta.

17 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 17/47 6 Kaikessa, mistä näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan Teekkarirahaston sääntöjä. hyväksytty TKYE: kokouksessa 2/1989. Pellen rahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Pellen rahasto ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. Sen peruspääoman on lahjoittanut teollisuusneuvos Pehr "Pelle" Sommar. Pehr Sommar on Puunjalostajakillan kunniajäsen ja toiminut aktiivisesti useita vuosia Puunjalostajakillan hyväksi mm. järjestämällä excursioita. 2 Rahastosta myönnetään vuosittain apurahoja Teknillisen korkeakoulun Puunjalostustekniikan koulutusohjelmassa opiskeleville Puunjalostajakillan jäsenille. Apurahan myöntämisperusteena käytetään ensisijaisesti hakijan aktiivista toimintaa Puunjalostajakillassa tai Teknologföreningissä. Lisäksi otetaan huomioon hakijan opintomenestys. 3 Rahaston peruspääoma on ,35 markkaa. Rahastolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia, testamenttivaroja ja muillakin laillisilla tavoilla kartuttaa pääomaa. 4 $ Rahastoa hoitaa ja edustaa Teekkarirahaston hallitus. 5 $ Apurahan jaosta päättää Teekkarirahaston hallitus saatuaan Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( )

18 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 18/47 sitä ennen Puunjalostajakillan raadin suosituksen apurahan saajista. Puunjalostajakillan raati kuulee Puunjalostajakillan Oltermannia ja lisäksi Pehr (Pelle) Sommaria, Gretel Ramsayta tai heidän määrämänsä edustajaa. Rahaston tuotosta vähintään 50% suositellaan jaettavaksi vuosittain apurahana. 6 $ Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä vain, jos muutosesitys on tullut Puunjalostajakillan kokoukselta. Muutosesitys hyväksytään killan kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Muutosesityksestä on mainittava kokouskutsussa. 7 $ Kaikessa, mistä näissä ei ole mainittu, noudatetaan Teekkarirahaston sääntöjä. Nämä säännöt on hyväksytty TKYH:n kokouksessa 16/2001 ehdotettavaksi TKYE:n hyväksyttäväksi. TKYE:n kokouksessa 4/2001 hyväksytyt säännöt ovat kateissa. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( )

19 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 19/47 Rolf Walter Simbergin muistorahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Rolf Walter Simbergin muistorahasto Rolf Walter Simbergs minnesfond, ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. 2 Rahaston tarkoituksena on avustaa apurahoilla lahjakkaita vähävaraisia Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan suomen ja ruotsinkielisten osakuntien jäseniä. 3 Rahaston peruspääoma on 1000 mk, jonka TKY on lahjoittanut kunnioittaakseen dipl.ins. Rolf Simbergin muistoa. Rahastolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttivaroja sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa pääomaa. 4 Rahastoa hoitaa ja sitä edustaa Teekkarirahaston hallitus. 5 Apurahojen jaosta päättää Teekkarirahaston hallitus. Vähintään 50% rahaston pääoman tuotosta jaetaan vuosittain apurahoina. 6 Kaikessa, mistä näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan voimassa olevia Teekkarirahaston sääntöjä. Hyväksytty TKYE:n kokouksissa 12/1969 ja 13/1969. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( ) Teekkari (hc) Ossi Törrösen stipendirahaston säännöt

20 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 20/47 (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on teekkari (hc) Ossi Törrösen stipendirahasto, ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. 2 Rahasto on perustettu Ossi Törrösen 70 vuotispäivän johdosta. Rahaston peruspääoma on Ossi Törrösen 70 vuotisjuhlan yhteydessä pidetyn keräyksen tuotto. 3 Rahastoa hoitaa ja sitä edustaa Teekkarirahaston hallitus. 4 Rahaston nettotuotto jaetaan osittain tai kokonaaan yhdelle tai useammalle Kylä tai teekkarikulttuuritoiminnassa erityisesti ansioituneelle teekkarille. 5 Ellei stipendiä jostakin syystä jaeta, lisätään tuotto rahaston pääomaan. 6 Rahaston tilit päätetään ja tarkastetaan samoin kuin Teekkarirahaston säännöissä on säädetty. 7 Muissa asioissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Teekkarirahaston sääntöjä. Hyväksytty TKYE:n kokouksessa 3/1985. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( ) Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan Ystävyysrahaston

21 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 21/47 säännöt 1 Rahaston nimi Rahaston nimi on Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan Ystävyysrahasto ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. 2 Rahaston tarkoitus Rahaston tarkoituksena on edistää ja vaalia teekkarien välistä ystävyyttä sekä tukea tätä edistävää toimintaa. Rahaston tuotoilla tulisi vuosittain myöntää ystävyysmerkki teekkariyhteisön parhaalle ystävälle. 3 Rahaston pääoma Rahaston peruspääoma on 2561,48 euroa, joka on kerätty diplomi insinööri Marcus Nyberghin vietetyn valmistujaisjuhlan yhteydessä. Rahastolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttivaroja sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa omaisuuttaan. 4 Rahaston hallitus Rahaston hallituksena toimii Teekkarirahaston hallitus. 5 Toiminta ylioppilaskunnan toiminnan lakatessa Jos ylioppilaskunnan toiminta lakkaa, on rahaston pääoma osoitettava rahaston tarkoitusperien mukaiseen käyttöön ylioppilaskunnan edustajiston päättämällä tavalla. 6 Sääntöjen muuttaminen Rahaston sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa (2) perättäisessä ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa, joiden välillä on vähintään neljätoista (14) päivää, joissa kummassakin muutosehdotuksen on saatava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kaikista edustajiston äänistä. 5 Toiminta ylioppilaskunnan toiminnan lakatessa Jos ylioppilaskunnan toiminta lakkaa, on rahaston pääoma osoitettava rahaston tarkoitusperien mukaiseen käyttöön ylioppilaskunnan edustajiston päättämällä tavalla. TKY:n yhdistyessä tulevaan Aalto yliopiston ylioppilaskuntaan, TKY:n toiminnan tulee katsoa jatkuvan eikä yhdistymistä pidä katsoa ylioppilaskunnan toiminnan lakkaamiseksi. 7 Muut määräykset Kaikessa, mistä näissä säännöissä ei määrätä, noudatetaan

22 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 22/47 voimassa olevia Teekkarirahaston sääntöjä. Hyväksytty TKYE:n kokouksessa 3/2006. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( )

23 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 23/47 Ville Aroniemen muistorahasto (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Ville Aroniemen muistorahasto ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. 2 Rahaston tarkoituksena on tukea teekkariliikuntaa sen kaikissa muodoissa pääpainon ollessa kuitenkin kilpa ja edustusurheilussa. 3 Rahaston peruspääoma on mk, jonka TKY lahjoitti vuonna 1981 kunnioittaakseen voimistelunopettaja Ville Aroniemen muistoa. Rahastolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttivaroja sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa pääomaa. 4 Rahaston hoidosta päättää Teekkarirahaston hallitus ja rahaston tuoton käytöstä päättävät yhdessä Teekkarirahaston hallitus ja Ville Aroniemen muistorahaston hallitus. 5 Rahaston hallitukseen nimittää Teekkarirahaston hallitus vuosittain 3 5 jäsentä. 6 Kaikissa mistä näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan voimassa olevia Teekkarirahaston sääntöjä. Hyväksytty TKYE:n kokouksessa 8/1981. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( )

24 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 24/47 Vuorineuvos Wilhelm Wahlforssin stipendirahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Vuorineuvos Wilhelm Wahlforsin stipendirahasto, ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. 2 Rahaston peruspääomana on 200 Wärtsilä yhtymä Oy:n osaketta, jotka vuorineuvos Wahlforss on Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnalle lahjoittanut TKY:n vuosijuhlassa Rahastoa hoitaa teekkarirahaston hallitus. 4 Rahaston nettotuotto jaetaan, osittain tai kokonaan, TKY:n jäsenelle, joka opiskeluaikanaan Teknillisessä korkeakoulussa on toiminut erittäin ansiokkaalla tavalla TKY:n hyväksi. 5 Stipendiä ei julisteta haettavaksi, vaan sen myöntää harkintansa mukaan rahaston hallitus. 6 Ellei stipendiä jostakin syystä jaeta, lisätään tuotto rahaston pääomaan. 7 Rahaston tilit päätetään ja tarkastetaan samoin kuin Teekkarirahaston säännöissä on säädetty. 8 Muissa asioissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia

25 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 25/47 Teekkarirahaston sääntöjä. Alunperin hyväksytty TKYE:n kokouksessa Hyväksytty muutoksitta kokouksissa 12/1969 ja 13/1969. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( )

26 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 26/47 Tekniikan Ylioppilaiden stipendirahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Tekniikan Ylioppilaiden stipendirahasto. Sen kotipaikka on Espoon kauppala. 2 Rahaston tarkoituksen on hoitaa ja kartuttaa sille kuuluvaa omaisuutta ja käyttää sitä rahaston tarkoituksiin sopivassa muodossa avustamalla ja tukemalla lahjakkaiden ja vähävaraisten osakunnan jäsenten opintoja Teknillisessä korkeakoulussa. 3 Rahaston yhteyteen voidaan perustaa alarahastoja kulloinkin erikseen määrättyjen, päärahastoon läheisesti liittyvien tarkoitusperien toteuttamiseksi. 4 Rahaston peruspääoman muodostavat Oy Cronvallin, Iina Tarjanteen ja Erkki Lehtolan alarahastot. Rahastoa kartutetaan: siirtämällä pääoman tuotosta vuosittain ainakin 20% pääomaan ottamalla vastaan jälkisäädöksiä tai lahjoituksia sekä hankkimalla muullakin laillisella tavalla varoja ja oikeuksia sekä tekemällä sitoumuksia rahaston tarkoitusten toteuttamiseksi. 5 Tekniikan Ylioppilaiden Stipendirahaston asioita hoitaa ja sitä edustaa sen hallitus. Hallituksena toimii Tekniikan Ylioppilaiden hallitus. Rahaston juoksevat asiat hoitaa ja tilit pitää hallituksen alaisena ja sen määräysten mukaisesti Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan toimitusjohtaja. Samoin osakunnan tilintarkastajat tarkastavat rahaston tilit Tekniikan Ylioppilaiden stipendirahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Tekniikan Ylioppilaiden stipendirahasto. Sen kotipaikka on Espoon kaupunki. Tekniikan Ylioppilaiden stipendirahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Tekniikan Ylioppilaiden stipendirahasto. Sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Rahaston tarkoituksen on hoitaa ja kartuttaa sille kuuluvaa omaisuutta ja käyttää sitä rahaston tarkoituksiin sopivassa muodossa avustamalla ja tukemalla lahjakkaiden ja vähävaraisten osakunnan jäsenten opintoja Aalto yliopistossa.

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 1 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, ruotsiksi Stiftelsen för Helsingfors ekonomistuderande,

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

SUOMALAISTEN KEMISTIEN SEURAN SÄÄNNÖT

SUOMALAISTEN KEMISTIEN SEURAN SÄÄNNÖT SUOMALAISTEN KEMISTIEN SEURAN SÄÄNNÖT I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminta 1. Yhdistyksen nimi on Suomalaisten Kemistien Seura ry ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä

Lisätiedot

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT (Sääntötyöryhmä 7.9.2010 Hallitus 24.9.2010 ja 21.10.2010 Edustajisto 10.11.2010) Liiton säännöt... 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka...4 2 Liiton tarkoitus...4 3 Jäsenyhdistyksen

Lisätiedot

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n säännöt Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hyväksytty 10.11.2010 2 JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisältö Liiton säännöt. 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka..................................

Lisätiedot

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010 JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Parikkalan kunnalliset JHL ry, ja sen kotipaikka on Parikkala. 2. Yhdistys

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry Säännöt 1 ( 10) OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry. Kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

MTK Helsinki ry:n säännöt

MTK Helsinki ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka MTK Helsinki ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on MTK-Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki Yhdistys on MTK-Uusimaa ry:n rekisteröity jäsenyhdistys. MTK-Uusimaa ry:tä nimitetään

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot

Satakuntalainen Osakunta

Satakuntalainen Osakunta Satakuntalaisen Osakunnan säännöt. Satakuntalainen Osakunta I Luku. T a r k o i t u s. 1. Satakuntalaisen Osakunnan tarkoituksena on edistää sivistystä, siveellistä kuntoa ja hyvää järjestystä jäsentensä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt SÄÄNNÖT 26.11.2009 Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt LIITON SÄÄNNÖT Sisällys 1 Nimi ja kotipaikka... 1 2 Tarkoitus ja tehtävät... 1 3 Jäsenet... 2 Liittyminen... 2 Eroaminen, erottaminen ja purkaminen...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli.

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. TuKY ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista

Lisätiedot

1(7) MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO RY:n S Ä Ä N N Ö T

1(7) MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO RY:n S Ä Ä N N Ö T 1(7) MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO RY:n S Ä Ä N N Ö T 1 Liiton nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry, ruotsiksi Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF rf ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta.

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. PIHLAJALAHDEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY 1 (5) SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 22.4.2012 OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu ja kotipaikka Kouvola. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala.

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala. Jyty Lappeenranta ry -nimisen yhdistyksen säännöt. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Jyty Lappeenranta ry 2 TARKOITUS JA TOIMINTA ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, jota

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä.

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Vapaaotteluliitto ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan liitosta käyttää epävirallista nimeä Finnish Mixed Martial Arts Federation.

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Keski-Espoon yhdistys ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot