Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 1/47

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 1/47"

Transkriptio

1 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 1/47 TKY:n rahastojen sääntötarkistus yhdistymistä Aalto yliopiston ylioppilaskuntaan silmällä pitäen Pääsihteeri pyysi asianajotoimisto Krogerukselta lausunnon, onko TKY:n sidottujen rahastojen rakenteelle tai säännöille syytä tehdä jotain silmälläpitäen ylioppilaskuntien yhdistymistä. Krogeruksen lausunto on esitetty tämän asiakirjan liitteenä. Yhdistymistilanne huomioon ottaen, on syytä täsmentää rahastoihin, Krogeruksen lausunnon mukaisesti, että TKY:n yhdistyessä tulevaan Aalto yliopiston ylioppilaskuntaan, TKY:n toiminnan tulee katsoa jatkuvan eikä yhdistymistä pidä katsoa ylioppilaskunnan toiminnan lakkaamiseksi. Tämä koskee käytännössä Teekkarirahastoa alarahastoineen. Näissä tapauksissa sääntölisäykseen vaaditaan käsittely kahdessa TKY:n edustajiston kokouksessa. Insinöörien rouvat ry:n stipendirahaston, Polyteknikkojen kuoron rahaston, Teekkarikylän kappelirahaston ja Teekkaritoiminnan edistämisrahaston sääntöihin ei ole Krogeruksen lausunnosta huolimatta akuuttia tarvetta tehdä muutoksia, mutta pääsihteeri selvittää tätä asiaa TKY:n edustajiston lokakuun kokoukseen mennessä tarkemmin. Krogeruksen lausunnossa esitetään, että määriteltäisiin tarkemmin mitä tekniikan ylioppilaalla, teekkarilla tai vastaavalla käsitteellä tarkoitetaan. Tähänkään ei sinänsä ole vielä akuuttia tarvetta, mutta tämä on syytä ottaa huomioon, jos rahastojen säännöille tehdään suurempi muutos, joskus tulevaisuudessa. Tällä hetkellä nähtävissä olevassa tulevaisuudessa nämä termit ovat riittävän yksikäsitteisiä. Pääsihteeri pyysi myös Krogerusta selvittämään, voiko joidenkin rahastojen tarkoitusperiä muuttaa niin, että voitaisiin mahdollistaa kaikkien Aalto yliopiston ylioppilaskunnan jäsenten hyötyminen rahastojen varojenjaosta. Tähän on muistiossa esitetty selvä kanta, jonka mukaan lienee syytä toimia. Bernhard Wuolteen, Rolf Walter Simbergin, Ville Aroniemen ja Tekniikan Ylioppilaiden (TY) stipendirahastojen historia mahdollistaisi käyttötarkoituksen laajentamisen. Käytännössä kun ottaa huomioon rahastojen pääoman, on ainoastaan TY:n stipendirahaston käyttötarkoituksen laajentamisella mitään käytännöllistä merkitystä stipendien jaossa. Esitetäänkin, että TY:n stipendirahaston tarkoitusta laajennettaisiin, mutta muiden pysytettäisiin ennallaan. TY:n stipendirahaston tarkoituksen laajentamista voitaneen myös perustella analogialla ruotsinkielisen osakunnan Teknologföreningenin lain mukaisella siirtymisellä koko Aaltoyliopiston osakunnaksi. Voidaan todeta, että Yliopistolain voimaanpanolain nojalla, luetaan lukien TKY eri muodoissa kaikissa rahastoissa Aalto yliopiston ylioppilaskunta. Kuitenkin kuten Krogeruksen muistiossa todetaan, ei tämä välttämättä tarkoita, että rahastosta voitaisiin jakaa apurahoja kaikille yhdistyneen ylioppilaskunnan jäsenille. Jatkossa lienee syytä tarkastella paremmalla perehtyneisyydellä rahastojen hallinnosta annettuja määräyksiä ja muuttaa sääntöjä niin, että rahastojen hallinnoinnin määräykset paremmin vastaisivat nykyaikaa. Yleisesti esitetään, että Teekkarirahaston ja kaikkien sen alaisten rahastojen säännöt hyväksyttäisiin yhtenä pakettina, jolloin ei olisi epäselvyyttä siitä, mitkä sanamuodot ovat voimassa ja näin saatettaisiin loppuun vuonna 2006 valmistuneen rahastoselvityksen tarkoitus. Valtaosa ehdotettavista muutoksista on toteamus siitä, että säännöt on hyväksytty TKYE:n kokouksissa 7/2009 ja 8/2009.

2 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 2/47 Teekkarirahaston säännöt (päärahasto useille alarahastoille) 1 Rahaston nimi on Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan Teekkarirahasto. Sen kotipaikka on Espoon kauppala. Teekkarirahaston säännöt (päärahasto useille alarahastoille) 1 Rahaston nimi on Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan Teekkarirahasto. Sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Rahaston tarkoituksena on hoitaa ja kartuttaa sille kuuluvaa omaisuutta Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan yhdessä teknillisen korkeakoulun kanssa antamien suuntaviivojen mukaisesti ja käyttää sitä rahaston tarkoituksiin sopivassa muodossa avustamalla ja tukemalla sellaisten ensi sijassa vähävaraisten ylioppilaskunnan jäsenten jatkuvia opintoja teknillisessä korkeakoulussa, joista voidaan odottaa kehittyvän kyvykkäitä insinöörejä ja arkkitehteja. 3 Teekkarirahaston yhteyteen voidaan perustaa alarahastoja kulloinkin erikseen määrättyjen, päärahastoon läheisesti liittyvien tarkoitusperien toteuttamiseksi. 4 Rahaston peruspääoman muodostavat vuorineuvos Sohlbergin vuonna 1936 tarkoitusta varten lahjoittamat 200 kpl Kansallis Osake Pankin osaketta nimellisarvoltaan 200: / kpl sekä tämän jälkeen ylioppilaskunnalle lahjoitetut varat tai ostetut arvopaperit korkoineen ja osinkoineen. Rahastoa kartutetaan: siirtämällä pääoman tuotosta vuosittain ainakin 20% peruspääomaan toimittamalla korvausta vastaan kukkasrahastojen tapaan osanoton ilmaisuja, onnentoivotuksia ja tervehdyksiä ottamalla vastaan jälkisäädöksiä tai lahjoituksia sekä hankkimalla muullakin laillisella tavalla varoja ja oikeuksia sekä tekemällä sitoumuksia rahaston tarkoitusten toteuttamiseksi.

3 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 3/47 5 Teekkarirahaston asioita hoitaa ja sitä edustaa sen hallitus. Hallituksena toimii Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan hallitus. Rahaston juoksevat asiat hoitaa ja tilit pitää hallituksen alaisena ja sen määräysten mukaisesti ylioppilaskunnan toimitusjohtaja. Samoin tarkastavat ylioppilaskunnan tilintarkastajat rahaston tilit samalla tavoin kuin ylioppilaskunnankin tilit. Rahaston juoksevien asioiden hoitamisesta ja tilien pitämisestä suoritettavista palkkioista määrää hallitus. 6 Hallituksen kutsuu koolle tarvittaessa sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä pyytää. Kokouksen päätösvaltaisuudesta noudatetaan ylioppilaskunnan hallituksen kulloinkin voimassa olevan työjärjestyksen vastaavia määräyksiä. 7 Teekkarirahaston nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Toimitusjohtajan oikeudesta kirjoittaa shekkejä sekä muuten hoitaa juoksevia asioita määrää hallitus. 8 Rahaston hallituksen tehtävänä on: hoitaa rahaston omaisuutta sekä huolehtia varojen luotettavasta sijoittamisesta tavalla, joka parhaiten vastaa rahaston tarkoitusta jakaa rahastosta annettavat avustukset näissä säännöissä määrättyjen perusteiden mukaisesti. hoitaa muita rahastolle kuuluvia tehtäviä ja ottaa ja erottaa rahaston mahdollisesti tarvitsemat toimihenkilöt ja määrätä heidän palkkansa. 9 Rahaston hallituksen kokoonpano, vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen, tili ja vastuuvapauden myön

4 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 4/47 täminen tilivelvollisille sekä tulo ja menoarvio käsitellään siinä järjestyksessä kuin ylioppilaskunnan kulloinkin voimassa olevissa säännöissä ja työjärjestyksissä sen vastaavista asioista määrätään. 10 Rahaston tilivuosi on kalenterivuosi. 11 Avustusten jakamisesta päättää rahaston hallitus. Avustuksia myönnettäessä on otettava huomioon: että ehdokas on tunnettu kaikin puolin kunnolliseksi ja elämäntavoiltaan säännölliseksi että ehdokas on opiskellut säännöllisesti ja menestyksellisesti ehdokkaan mahdollinen osallistuminen ylioppilaskunnan tai sen alayhdistysten toimintaan. Tarkemmat jakoperusteet määrää hallitus kulloinkin vallitsevien olosuhteiden mukaan noudattamalla näiden sääntöjen henkeä. 12 Avustuksia varten käytettävissä olevat, mutta jakamatta jääneet varat liitetään vuoden lopussa pääomaan ellei niitä erityisellä päätöksellä varata seuraavana vuonna jaettaviksi. 13 Jos Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan toiminta lakkaa, siirtyy Teekkarirahasto Teknillisen korkeakoulun lahjoitusrahastojen yhteyteen. Rahaston käytettävissä olevista varoista määrää tällöin Teknillinen korkeakoulu kuultuaan sitä ennen korkeakoulun ylioppilaiden edustajien mielipidettä. Tällöinkin on näissä säännöissä olevia määräyksiä soveltuvissa kohdin noudatettava. 14 Näitä sääntöjä voidaan muuttaa samassa järjestyksessä kuin TKY:n kulloinkin voimassa olevia sääntöjä. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokoukses 13 Jos Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan toiminta lakkaa, siirtyy Teekkarirahasto Teknillisen korkeakoulun lahjoitusrahastojen yhteyteen. Rahaston käytettävissä olevista varoista määrää tällöin Teknillinen korkeakoulu kuultuaan sitä ennen korkeakoulun ylioppilaiden edustajien mielipidettä. Tällöinkin on näissä säännöissä olevia määräyksiä soveltuvissa kohdin noudatettava.

5 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 5/47 saan Koska toinen käsittely on jäänyt suorittamatta säännöt ovat hyväksytty uudelleen kokouksissa TKYE 10/1969, 12/1969 ja 13/1969. Säännöt eivät ole pöytäkirjan liitteinä mutta liitedokumenteissa viitataan kokoukseen. TKY:n yhdistyessä tulevaan Aalto yliopiston ylioppilaskuntaan, TKY:n toiminnan tulee katsoa jatkuvan eikä yhdistymistä pidä katsoa ylioppilaskunnan toiminnan lakkaamiseksi. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( ).

6 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 6/47 Bernhard Wuolteen rahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Bernhard Wuolteen rahasto ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. 2 Rahaston tarkoituksena on apurahoja jakamalla tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla tukea teollisuustalouden ja siihen läheisesti liittyvien aiheiden opiskelua ja tutkimustyötä. 3 Rahaston peruspääoma on kaksi miljoona ( ) markkaa, jonka TKY on rahastolle luovuttanut Ikiteekkari Bernhard Wuolteen 85 vuotispäivänä Rahastolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttivaroja sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa omaisuutta. 4 Rahastolla on neuvottelukunta, johon kuuluvat puheenjohtaja Bernhard Wuolle sekä muina varsinaisina jäseninä professorit Jaakko Rahola ja Eino M Niini ynnä Teekkarirahaston edustajina TKY:n puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Mikäli jonkun varsinaisen jäsenen paikka syystä tai toisesta tulee avoimeksi, neuvottelukunta kutsuu hänen tilalleen uuden jäsenen. Neuvottelukunta on päätösvaltainen kolmen jäsenen ollessa saapuvilla. 5 Neuvottelukunnan tehtävänä on suorittaa apurahojen jako ja päättää muustakin mahdollisesta varojen käytöstä 2 :n mukaisiin tarkoituksiin. 6 Kaikessa, mistä näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan voimassa olevia Teekkarirahaston sääntöjä.

7 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 7/47 Hyväksytty TKYE:n kokouksissa 12/1969 ja 13/1969. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( ).

8 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 8/47 IK:n Kaskelottirahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on IK:n Kaskelottirahasto ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. Sen peruspääoma on kerätty lahjoituksina Suomen rakennus, ympäristö ja kiinteistöalan yrityksiltä ja järjestöiltä keväällä Rahaston tarkoituksena avustaa Teknillisen korkekoulun Rakennus ja ympäristötekniikan osaston opiskelijoiden sekä osastolta valmistuneita diplomi insinöörejä vuosittain myönnettävällä apurahalla. Apuraha myönnetään henkilölle, joka on erityisen ansiokkaasti kohottanut yhteishenkeä, rakentajahenkeä, rakennus ja ympäristötekniikan opiskelijoiden keskuudessa tai edistänyt merkittävästi mielenkiintoa alan opiskelua kohtaan. Mikäli jonakin vuonna ei kriteerejä täyttävää ehdokasta löydetä, jätetään apuraha sinä vuonna jakamatta. 3 Rahaston peruspääoma on mk 1 penni. Rahastolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia, testamenttivaroja ja muilla lailllisilla tavoilla kartuttaa pääomaa. 4 Rahastoa hoitaa ja edustaa Teekkarirahaston hallitus. 5 Apurahan jaosta päättää Teekkarirahaston hallitus saatuaan sitä ennen Rakennusinsinöörikillan Oltermannin ja Rakennusinsinöörikillan puheenjohtajan allekirjoittaman suosituksen ehdokkaasta. Ennen suosituksen toimittamista Oltermanni ja killan puheenjohtaja kuulevat eri vuosikurssien ja osaston piirissä toimivien ammattiainekerhojen puheenjohtajien mielipiteitä. 6

9 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 9/47 Kaikessa, mistä näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan Teekkarirahaston sääntöjä. Nämä säännöt on hyväksytty TKYH:n kokouksessa 10/2001 ehdotettavaksi TKYE:n hyväksyttäväksi. TKYE:n kokouksessa 3/2001 hyväksytyt säännöt ovat kateissa. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( )

10 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 10/47 Professori Jaakko Murron rahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on professori Jaakko Murron rahasto, ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. 2 Rahaston tarkoituksena on avustaa lahjakkaita vähävaraisia tekniikan ylioppilaita puunjalostusosastolla. 3 Rahaston peruspääoma on 2907 mk, jonka prof. Murron opettaja toverit ovat lahjoittaneet v kunnioittaakseen hänen muistoaan. Rahastolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttivaroja sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa pääomaa. 4 Rahastoa hoitaa ja sitä edustaa Teekkarirahaston hallitus. 5 Apurahojen jaosta päättää Teekkarirahaston hallitus kuultuaan sitä ennen puunjalostusosaston edustajan mielipiteen. Vähintään 50% rahaston pääoman tuotosta jaetaan vuosittain apurahoina. 6 Kaikessa, mistä näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan voimassa olevaia Teekkarirahaston sääntöjä. Hyväksytty TKYE:n kokouksissa 12/1969 ja 13/1969. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( ) KA Tawaststjernan rahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto)

11 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 11/47 1 Rahaston nimi on K.A. Tawaststjernan rahasto, ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. 2 Rahaston tarkoituksena on vuosittain jaettavien palkintojen kautta edistää Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan jäsenten harrastusta kirjalliseen tuotantoon. 3 Rahaston peruspääoma on saatu keräyksellä v.1898 silloisen Polyteknikkojen Yhdistyksen jäseniltä ja sitä lähellä olleilta henkilöiltä, ja se on perustettu yhdistyksen entisen jäsenen K.A. Tawaststjernan muistoksi. Rahastolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttivaroja sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa pääomaa. 4 Rahaston päämäärien saavuttamiseksi Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan hallitus järjestää vuosittain kirjoituskilpailun. Kilpailuun saavat ottaa osaa ylioppilaskunnan jäsenet sekä ne vanhat jäsenet, jotka ovat jättäneet teknillisen korkeakoulun kahden edellisen vuoden aikana, luettuna kilpailuajan lopusta. Aikaisemminkin julkaistut teokset saavat kilpailla, mikäli julkaisemisesta ei ole kilpailujen loppuun mennessä ole kulunut enemmän kuin 2 vuotta. Kilpailu käsittää joka toinen vuosi teknisiä ja tieteellisiä ja joka toinen vuosi kaunokirjallisia kirjoituksia. Palkittu teos jää ylioppilaskunnan arkistoon; sen jäljentämis ja julkaisuoikeus on rajoituksetta tekijälle pidätetty. 5 Rahaston vuotuinen pääoman tuotto jaetaan hallituksen valitsemien palkintotuomarien päätöksen mukaan palkintona parhaimman suomen ja ruotsinkielisen kirjoituksen tekijälle, jos näiden kirjoitusten katsotaan palkintoa ansaitsevan. Kirjoituksia arvosteltaessa on otettava huomioon sekä sisällys että muoto.

12 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 12/47 6 Palkintoja varten käytettävissä olevat mutta jakamatta jääneet varat liitetään vuoden lopussa pääomaan ellei niitä erityisellä päätöksellä varata seuraavana vuonna jaettaviksi. 7 Kaikessa, mistä näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan voimassa olevia Teekkarirahaston sääntöjä. Hyväksytty TKYE:n kokouksissa 12/1969 ja 13/1969 Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( ) Liisa Jutilan muistorahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Liisa Jutilan muistorahasto, ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. 2 Rahasto on perustettu kunnioittamaan TKY:n pitkäaikaisen kamreerin, Liisa Jutilan muistoa. 3 Rahastoa hoitaa ja sitä edustaa Teekkarirahaston hallitus. 4 Rahaston nettotuotto jaetaan osittain tai kokonaan yhdelle tai useammalle ylioppilaskuntatoiminnassa ansioituneelle teekkarille. 5 Ellei stipendejä jostakin syystä jaeta, lisätään tuotto rahaston pääomaan. 6 Rahaston tilit päätetään ja tarkastetaan samoin kuin Teekka

13 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 13/47 rirahaston säännöissä on säädetty. 7 Muissa asioissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Teekkarirahaston sääntöjä. Hyväksytty TKYE:n kokouksessa 4/1985 Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( )

14 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 14/47 Matti ja Helga Särksalon rahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Matti ja Helga Särksalon rahasto, ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. 2 Rahaston alkupääoman muodostaa Helga Särksalon testamenttilahjoitus euroa vuonna Rahastolla on oikeus vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa omaisuuttaan. 3 Rahaston tarkoitus on sama kuin Teekkarirahaston, mutta tämän lisäksi rahaston tehtävänä on tukea Polyteknikkojen kuoron toimintaa. Rahasto voi myöntää tarkoituksensa toteuttamiseksi stipendejä, apurahoja ja avustuksia tai muulla sopivalla tavalla toteuttaa tarkoitustaan. 4 Rahastoa hoitaa ja sitä edustaa Teekkarirahaston hallitus. 5 Rahaston nettotuotto jaetaan vuosittain osittain tai kokonaan rahaston tarkoitukseen sopivalla tavalla. 6 Rahaston jakamatta jäänyt vuotuinen nettotuotto lisätään rahaston pääomaan. 7 Rahaston tilit päätetään ja tarkastetaan samoin kuin Teekkarirahaston säännöissä on säädetty. 8 Muutoin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Teekkari

15 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 15/47 rahaston sääntöjä. Hyväksytty TKYE:n kokouksessa 6/2009. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( )

16 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 16/47 Nissen rahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Nissen rahasto ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. Sen peruspääoma on kerätty Suomen metsäteollisuudelta Puunjalostajakillan järjestämässä professori Virkolan läksiäisissä syksyllä 1987 hänen siirtyessään eläkkeelle. Professori Nils Erik Virkola toimi selluloosatekniikan professorina Teknillisessä korkeakoulussa vuodesta 1971 alkaen. Hän on Puunjalostajakillan kunniajäsen ja pitkäaikainen oltermanni. 2 Rahaston tarkoituksena on avustaa Teknillisen korkeakoulun Puunjalostustekniikan laitoksella opiskelevia selluloosatekniikan opiskelijoita vuosittain myönnettävällä apurahalla. Apuraha myönnetään opiskelun loppuvaiheessa olevalle tai juuri valmistuneelle opiskelijalle, jonka diplomityön katsotaan olevan erityisen ansiokas. Mikäli jonakin vuonna ei ko. opiskelijoista löydy kriteerit täyttävää hakijaa, voidaan apuraha myöntää, samoin kriteerein, myös hakijalle, joka opiskelee edellämainitussa laitoksessa jotakin muuta kemiallisen puunjalostuksen alaa. 3 Rahaston peruspääoma on mk. Rahastolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia, testamenttivaroja ja muillakin laillisilla tavoilla kartuttaa pääomaa. 4 Rahastoa hoitaa ja edustaa Teekkarirahaston hallitus. 5 Apurahan jaosta päättää Teekkarirahaston hallitus saatuaan sitä ennen Puunjalostustekniikan laitoksen selluloosatekniikan professorin ja Puunjalostajakillan puheenjohtajan allekirjoittaman suosituksen yhdestä hakijasta.

17 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 17/47 6 Kaikessa, mistä näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan Teekkarirahaston sääntöjä. hyväksytty TKYE: kokouksessa 2/1989. Pellen rahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Pellen rahasto ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. Sen peruspääoman on lahjoittanut teollisuusneuvos Pehr "Pelle" Sommar. Pehr Sommar on Puunjalostajakillan kunniajäsen ja toiminut aktiivisesti useita vuosia Puunjalostajakillan hyväksi mm. järjestämällä excursioita. 2 Rahastosta myönnetään vuosittain apurahoja Teknillisen korkeakoulun Puunjalostustekniikan koulutusohjelmassa opiskeleville Puunjalostajakillan jäsenille. Apurahan myöntämisperusteena käytetään ensisijaisesti hakijan aktiivista toimintaa Puunjalostajakillassa tai Teknologföreningissä. Lisäksi otetaan huomioon hakijan opintomenestys. 3 Rahaston peruspääoma on ,35 markkaa. Rahastolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia, testamenttivaroja ja muillakin laillisilla tavoilla kartuttaa pääomaa. 4 $ Rahastoa hoitaa ja edustaa Teekkarirahaston hallitus. 5 $ Apurahan jaosta päättää Teekkarirahaston hallitus saatuaan Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( )

18 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 18/47 sitä ennen Puunjalostajakillan raadin suosituksen apurahan saajista. Puunjalostajakillan raati kuulee Puunjalostajakillan Oltermannia ja lisäksi Pehr (Pelle) Sommaria, Gretel Ramsayta tai heidän määrämänsä edustajaa. Rahaston tuotosta vähintään 50% suositellaan jaettavaksi vuosittain apurahana. 6 $ Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä vain, jos muutosesitys on tullut Puunjalostajakillan kokoukselta. Muutosesitys hyväksytään killan kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Muutosesityksestä on mainittava kokouskutsussa. 7 $ Kaikessa, mistä näissä ei ole mainittu, noudatetaan Teekkarirahaston sääntöjä. Nämä säännöt on hyväksytty TKYH:n kokouksessa 16/2001 ehdotettavaksi TKYE:n hyväksyttäväksi. TKYE:n kokouksessa 4/2001 hyväksytyt säännöt ovat kateissa. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( )

19 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 19/47 Rolf Walter Simbergin muistorahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Rolf Walter Simbergin muistorahasto Rolf Walter Simbergs minnesfond, ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. 2 Rahaston tarkoituksena on avustaa apurahoilla lahjakkaita vähävaraisia Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan suomen ja ruotsinkielisten osakuntien jäseniä. 3 Rahaston peruspääoma on 1000 mk, jonka TKY on lahjoittanut kunnioittaakseen dipl.ins. Rolf Simbergin muistoa. Rahastolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttivaroja sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa pääomaa. 4 Rahastoa hoitaa ja sitä edustaa Teekkarirahaston hallitus. 5 Apurahojen jaosta päättää Teekkarirahaston hallitus. Vähintään 50% rahaston pääoman tuotosta jaetaan vuosittain apurahoina. 6 Kaikessa, mistä näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan voimassa olevia Teekkarirahaston sääntöjä. Hyväksytty TKYE:n kokouksissa 12/1969 ja 13/1969. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( ) Teekkari (hc) Ossi Törrösen stipendirahaston säännöt

20 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 20/47 (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on teekkari (hc) Ossi Törrösen stipendirahasto, ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. 2 Rahasto on perustettu Ossi Törrösen 70 vuotispäivän johdosta. Rahaston peruspääoma on Ossi Törrösen 70 vuotisjuhlan yhteydessä pidetyn keräyksen tuotto. 3 Rahastoa hoitaa ja sitä edustaa Teekkarirahaston hallitus. 4 Rahaston nettotuotto jaetaan osittain tai kokonaaan yhdelle tai useammalle Kylä tai teekkarikulttuuritoiminnassa erityisesti ansioituneelle teekkarille. 5 Ellei stipendiä jostakin syystä jaeta, lisätään tuotto rahaston pääomaan. 6 Rahaston tilit päätetään ja tarkastetaan samoin kuin Teekkarirahaston säännöissä on säädetty. 7 Muissa asioissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Teekkarirahaston sääntöjä. Hyväksytty TKYE:n kokouksessa 3/1985. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( ) Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan Ystävyysrahaston

21 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 21/47 säännöt 1 Rahaston nimi Rahaston nimi on Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan Ystävyysrahasto ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. 2 Rahaston tarkoitus Rahaston tarkoituksena on edistää ja vaalia teekkarien välistä ystävyyttä sekä tukea tätä edistävää toimintaa. Rahaston tuotoilla tulisi vuosittain myöntää ystävyysmerkki teekkariyhteisön parhaalle ystävälle. 3 Rahaston pääoma Rahaston peruspääoma on 2561,48 euroa, joka on kerätty diplomi insinööri Marcus Nyberghin vietetyn valmistujaisjuhlan yhteydessä. Rahastolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttivaroja sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa omaisuuttaan. 4 Rahaston hallitus Rahaston hallituksena toimii Teekkarirahaston hallitus. 5 Toiminta ylioppilaskunnan toiminnan lakatessa Jos ylioppilaskunnan toiminta lakkaa, on rahaston pääoma osoitettava rahaston tarkoitusperien mukaiseen käyttöön ylioppilaskunnan edustajiston päättämällä tavalla. 6 Sääntöjen muuttaminen Rahaston sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa (2) perättäisessä ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa, joiden välillä on vähintään neljätoista (14) päivää, joissa kummassakin muutosehdotuksen on saatava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kaikista edustajiston äänistä. 5 Toiminta ylioppilaskunnan toiminnan lakatessa Jos ylioppilaskunnan toiminta lakkaa, on rahaston pääoma osoitettava rahaston tarkoitusperien mukaiseen käyttöön ylioppilaskunnan edustajiston päättämällä tavalla. TKY:n yhdistyessä tulevaan Aalto yliopiston ylioppilaskuntaan, TKY:n toiminnan tulee katsoa jatkuvan eikä yhdistymistä pidä katsoa ylioppilaskunnan toiminnan lakkaamiseksi. 7 Muut määräykset Kaikessa, mistä näissä säännöissä ei määrätä, noudatetaan

22 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 22/47 voimassa olevia Teekkarirahaston sääntöjä. Hyväksytty TKYE:n kokouksessa 3/2006. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( )

23 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 23/47 Ville Aroniemen muistorahasto (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Ville Aroniemen muistorahasto ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. 2 Rahaston tarkoituksena on tukea teekkariliikuntaa sen kaikissa muodoissa pääpainon ollessa kuitenkin kilpa ja edustusurheilussa. 3 Rahaston peruspääoma on mk, jonka TKY lahjoitti vuonna 1981 kunnioittaakseen voimistelunopettaja Ville Aroniemen muistoa. Rahastolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttivaroja sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa pääomaa. 4 Rahaston hoidosta päättää Teekkarirahaston hallitus ja rahaston tuoton käytöstä päättävät yhdessä Teekkarirahaston hallitus ja Ville Aroniemen muistorahaston hallitus. 5 Rahaston hallitukseen nimittää Teekkarirahaston hallitus vuosittain 3 5 jäsentä. 6 Kaikissa mistä näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan voimassa olevia Teekkarirahaston sääntöjä. Hyväksytty TKYE:n kokouksessa 8/1981. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( )

24 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 24/47 Vuorineuvos Wilhelm Wahlforssin stipendirahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Vuorineuvos Wilhelm Wahlforsin stipendirahasto, ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. 2 Rahaston peruspääomana on 200 Wärtsilä yhtymä Oy:n osaketta, jotka vuorineuvos Wahlforss on Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnalle lahjoittanut TKY:n vuosijuhlassa Rahastoa hoitaa teekkarirahaston hallitus. 4 Rahaston nettotuotto jaetaan, osittain tai kokonaan, TKY:n jäsenelle, joka opiskeluaikanaan Teknillisessä korkeakoulussa on toiminut erittäin ansiokkaalla tavalla TKY:n hyväksi. 5 Stipendiä ei julisteta haettavaksi, vaan sen myöntää harkintansa mukaan rahaston hallitus. 6 Ellei stipendiä jostakin syystä jaeta, lisätään tuotto rahaston pääomaan. 7 Rahaston tilit päätetään ja tarkastetaan samoin kuin Teekkarirahaston säännöissä on säädetty. 8 Muissa asioissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia

25 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 25/47 Teekkarirahaston sääntöjä. Alunperin hyväksytty TKYE:n kokouksessa Hyväksytty muutoksitta kokouksissa 12/1969 ja 13/1969. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( )

26 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 26/47 Tekniikan Ylioppilaiden stipendirahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Tekniikan Ylioppilaiden stipendirahasto. Sen kotipaikka on Espoon kauppala. 2 Rahaston tarkoituksen on hoitaa ja kartuttaa sille kuuluvaa omaisuutta ja käyttää sitä rahaston tarkoituksiin sopivassa muodossa avustamalla ja tukemalla lahjakkaiden ja vähävaraisten osakunnan jäsenten opintoja Teknillisessä korkeakoulussa. 3 Rahaston yhteyteen voidaan perustaa alarahastoja kulloinkin erikseen määrättyjen, päärahastoon läheisesti liittyvien tarkoitusperien toteuttamiseksi. 4 Rahaston peruspääoman muodostavat Oy Cronvallin, Iina Tarjanteen ja Erkki Lehtolan alarahastot. Rahastoa kartutetaan: siirtämällä pääoman tuotosta vuosittain ainakin 20% pääomaan ottamalla vastaan jälkisäädöksiä tai lahjoituksia sekä hankkimalla muullakin laillisella tavalla varoja ja oikeuksia sekä tekemällä sitoumuksia rahaston tarkoitusten toteuttamiseksi. 5 Tekniikan Ylioppilaiden Stipendirahaston asioita hoitaa ja sitä edustaa sen hallitus. Hallituksena toimii Tekniikan Ylioppilaiden hallitus. Rahaston juoksevat asiat hoitaa ja tilit pitää hallituksen alaisena ja sen määräysten mukaisesti Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan toimitusjohtaja. Samoin osakunnan tilintarkastajat tarkastavat rahaston tilit Tekniikan Ylioppilaiden stipendirahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Tekniikan Ylioppilaiden stipendirahasto. Sen kotipaikka on Espoon kaupunki. Tekniikan Ylioppilaiden stipendirahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Tekniikan Ylioppilaiden stipendirahasto. Sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Rahaston tarkoituksen on hoitaa ja kartuttaa sille kuuluvaa omaisuutta ja käyttää sitä rahaston tarkoituksiin sopivassa muodossa avustamalla ja tukemalla lahjakkaiden ja vähävaraisten osakunnan jäsenten opintoja Aalto yliopistossa.

YHDISTYSMISEN VAIKUTUS TKY:N RAHASTOIHIN

YHDISTYSMISEN VAIKUTUS TKY:N RAHASTOIHIN Muistio [31.8.2009] / 16358 YHDISTYSMISEN VAIKUTUS TKY:N RAHASTOIHIN 1 MUISTION TARKOITUS 1.1 Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunta ( TKY ) on pyytänyt Asianajotoimisto Krogerus Oy:tä selvittämään,

Lisätiedot

TTER-työryhmän toiminta

TTER-työryhmän toiminta TTER-työryhmän toiminta Taustaa Haluttiin varmistaa, että ei ole esteitä sille että TTER tukee koko aaltokenttää Tarkistaa, että säännöt vastaavat nykytoimintaa Päivittää säännöt nykyhetkeen vastaaviksi

Lisätiedot

16.12.2010 1(5) Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) jakaa jäsenilleen stipendejä

16.12.2010 1(5) Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) jakaa jäsenilleen stipendejä 1(5) Stipendiohjesä ä nto Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) jakaa jäsenilleen stipendejä 1. tukeakseen vähävaraisten opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksia; 2. kiittääkseen ja tukeakseen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Näitä tarkoituksia varten edustajisto perustaa tällä ohjesäännöllä kolme stipendiä:

Näitä tarkoituksia varten edustajisto perustaa tällä ohjesäännöllä kolme stipendiä: ESITYS 1(5) Stipendiohjesa a nto 1. luku Yleiset periaatteet 1 Stipendien tarkoitus Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) jakaa jäsenilleen stipendejä 1. tukeakseen vähävaraisten opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksia;

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. AURAMO-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on tukea: korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ( ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti.

VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ( ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti. Kh 5.5.2014 91 liite 3 VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT (28.11.2013 ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti. 3 Säätiön tarkoituksena on edistää Vihdin

Lisätiedot

Näitä tarkoituksia varten edustajisto perustaa tällä ohjesäännöllä kolme stipendiä:

Näitä tarkoituksia varten edustajisto perustaa tällä ohjesäännöllä kolme stipendiä: 1(5) Stipendiohjesa a nto 1. luku Yleiset periaatteet 1 Stipendien tarkoitus Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) jakaa jäsenilleen stipendejä 1. tukeakseen vähävaraisten opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksia;

Lisätiedot

Näitä tarkoituksia varten edustajisto perustaa tällä ohjesäännöllä kolme stipendiä:

Näitä tarkoituksia varten edustajisto perustaa tällä ohjesäännöllä kolme stipendiä: Stipendiohjesääntö 1. luku Yleiset periaatteet 1 Stipendien tarkoitus Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) jakaa jäsenilleen stipendejä 1. tukeakseen vähävaraisten opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksia;

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkandidaattiseura r.y. luovuttavat säätiölle peruspääomaksi yhteensä 10.000 markkaa.

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkandidaattiseura r.y. luovuttavat säätiölle peruspääomaksi yhteensä 10.000 markkaa. Oikeusministeriön päätös hakemukseen, jossa Helsingin kaupungista olevat Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteeenkandidaattiseura r.y. ovat pyytäneet lupaa saada 2. päivänä joulukuuta 1965

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT O i k e u s m i n i s t e r i ö n päätös hakemukseen, jossa Turun Yliopisto niminen säätiö on sen valtuuskunnan kokouksissa 14 päivänä joulukuuta 1973 ja 25 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää uutta tietotekniikkaa ja teknologiaa soveltavan taiteen

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka

TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Pöytyän kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on Tourulan

Lisätiedot

Liitto voi ohjata kristillistä työtä ortodoksisen koulunuorison keskuudessa.

Liitto voi ohjata kristillistä työtä ortodoksisen koulunuorison keskuudessa. ORTODOKSINEN OPISKELIJALIITTO ORTODOXA STUDENTFÖRBUNDET ry:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Ortodoksinen Opiskelijaliitto - Ortodoxa Studentförbundet ry. Liiton

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki.

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on tukea maamme työväen ja

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa.

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. Lieksan taitoluistelijat ry SÄÄNNÖT 20.3.1998 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. 2. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki.

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toteuttamistavat 4 Varojen hankinta Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiön

Lisätiedot

Ahlaisten Kyläyhdistys ry:n säännöt

Ahlaisten Kyläyhdistys ry:n säännöt Ahlaisten Kyläyhdistys ry 1 Ahlaisten Kyläyhdistys ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Ahlaisten Kyläyhdistys ry ja kotipaikka on Pori. Yhdistyksen toimialue on Ahlaisten Alakylän ja

Lisätiedot

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

Säätiön nimi on 'Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö' ja sen kotipaikka Kouvolan kaupunki.

Säätiön nimi on 'Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö' ja sen kotipaikka Kouvolan kaupunki. KYMIN OSAKEYHTIÖN 100-VUOTISSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Yleiset säännökset 1 Säätiön nimi on 'Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö' ja sen kotipaikka Kouvolan kaupunki. 2 Säätiön toiminta-alue käsittää kotipaikan ohella

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT

KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT Sääntöluonnos 141215 KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Viestikilta ry ja sen kotipaikka on Mikkelin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Skills Finland ry SÄÄNNÖT PRH vahvistanut 25.3.2013 I LUKU Yhdistyksen nimi, toimiala ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli on suomi.

Lisätiedot

Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Översättningsbranschens experter KAJ rf. Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa ja

Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Översättningsbranschens experter KAJ rf. Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa ja Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Översättningsbranschens experter KAJ rf Säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 26.11.2012 ja 25.3.2013. NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha LAHDEN 4H- YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahden 4H- yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lahti. 2 Yhdistys osana 4H- järjestöä Yhdistyksen nimessä olevat H- kirjaimet tarkoittavat

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot