Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 1/47

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 1/47"

Transkriptio

1 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 1/47 TKY:n rahastojen sääntötarkistus yhdistymistä Aalto yliopiston ylioppilaskuntaan silmällä pitäen Pääsihteeri pyysi asianajotoimisto Krogerukselta lausunnon, onko TKY:n sidottujen rahastojen rakenteelle tai säännöille syytä tehdä jotain silmälläpitäen ylioppilaskuntien yhdistymistä. Krogeruksen lausunto on esitetty tämän asiakirjan liitteenä. Yhdistymistilanne huomioon ottaen, on syytä täsmentää rahastoihin, Krogeruksen lausunnon mukaisesti, että TKY:n yhdistyessä tulevaan Aalto yliopiston ylioppilaskuntaan, TKY:n toiminnan tulee katsoa jatkuvan eikä yhdistymistä pidä katsoa ylioppilaskunnan toiminnan lakkaamiseksi. Tämä koskee käytännössä Teekkarirahastoa alarahastoineen. Näissä tapauksissa sääntölisäykseen vaaditaan käsittely kahdessa TKY:n edustajiston kokouksessa. Insinöörien rouvat ry:n stipendirahaston, Polyteknikkojen kuoron rahaston, Teekkarikylän kappelirahaston ja Teekkaritoiminnan edistämisrahaston sääntöihin ei ole Krogeruksen lausunnosta huolimatta akuuttia tarvetta tehdä muutoksia, mutta pääsihteeri selvittää tätä asiaa TKY:n edustajiston lokakuun kokoukseen mennessä tarkemmin. Krogeruksen lausunnossa esitetään, että määriteltäisiin tarkemmin mitä tekniikan ylioppilaalla, teekkarilla tai vastaavalla käsitteellä tarkoitetaan. Tähänkään ei sinänsä ole vielä akuuttia tarvetta, mutta tämä on syytä ottaa huomioon, jos rahastojen säännöille tehdään suurempi muutos, joskus tulevaisuudessa. Tällä hetkellä nähtävissä olevassa tulevaisuudessa nämä termit ovat riittävän yksikäsitteisiä. Pääsihteeri pyysi myös Krogerusta selvittämään, voiko joidenkin rahastojen tarkoitusperiä muuttaa niin, että voitaisiin mahdollistaa kaikkien Aalto yliopiston ylioppilaskunnan jäsenten hyötyminen rahastojen varojenjaosta. Tähän on muistiossa esitetty selvä kanta, jonka mukaan lienee syytä toimia. Bernhard Wuolteen, Rolf Walter Simbergin, Ville Aroniemen ja Tekniikan Ylioppilaiden (TY) stipendirahastojen historia mahdollistaisi käyttötarkoituksen laajentamisen. Käytännössä kun ottaa huomioon rahastojen pääoman, on ainoastaan TY:n stipendirahaston käyttötarkoituksen laajentamisella mitään käytännöllistä merkitystä stipendien jaossa. Esitetäänkin, että TY:n stipendirahaston tarkoitusta laajennettaisiin, mutta muiden pysytettäisiin ennallaan. TY:n stipendirahaston tarkoituksen laajentamista voitaneen myös perustella analogialla ruotsinkielisen osakunnan Teknologföreningenin lain mukaisella siirtymisellä koko Aaltoyliopiston osakunnaksi. Voidaan todeta, että Yliopistolain voimaanpanolain nojalla, luetaan lukien TKY eri muodoissa kaikissa rahastoissa Aalto yliopiston ylioppilaskunta. Kuitenkin kuten Krogeruksen muistiossa todetaan, ei tämä välttämättä tarkoita, että rahastosta voitaisiin jakaa apurahoja kaikille yhdistyneen ylioppilaskunnan jäsenille. Jatkossa lienee syytä tarkastella paremmalla perehtyneisyydellä rahastojen hallinnosta annettuja määräyksiä ja muuttaa sääntöjä niin, että rahastojen hallinnoinnin määräykset paremmin vastaisivat nykyaikaa. Yleisesti esitetään, että Teekkarirahaston ja kaikkien sen alaisten rahastojen säännöt hyväksyttäisiin yhtenä pakettina, jolloin ei olisi epäselvyyttä siitä, mitkä sanamuodot ovat voimassa ja näin saatettaisiin loppuun vuonna 2006 valmistuneen rahastoselvityksen tarkoitus. Valtaosa ehdotettavista muutoksista on toteamus siitä, että säännöt on hyväksytty TKYE:n kokouksissa 7/2009 ja 8/2009.

2 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 2/47 Teekkarirahaston säännöt (päärahasto useille alarahastoille) 1 Rahaston nimi on Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan Teekkarirahasto. Sen kotipaikka on Espoon kauppala. Teekkarirahaston säännöt (päärahasto useille alarahastoille) 1 Rahaston nimi on Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan Teekkarirahasto. Sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Rahaston tarkoituksena on hoitaa ja kartuttaa sille kuuluvaa omaisuutta Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan yhdessä teknillisen korkeakoulun kanssa antamien suuntaviivojen mukaisesti ja käyttää sitä rahaston tarkoituksiin sopivassa muodossa avustamalla ja tukemalla sellaisten ensi sijassa vähävaraisten ylioppilaskunnan jäsenten jatkuvia opintoja teknillisessä korkeakoulussa, joista voidaan odottaa kehittyvän kyvykkäitä insinöörejä ja arkkitehteja. 3 Teekkarirahaston yhteyteen voidaan perustaa alarahastoja kulloinkin erikseen määrättyjen, päärahastoon läheisesti liittyvien tarkoitusperien toteuttamiseksi. 4 Rahaston peruspääoman muodostavat vuorineuvos Sohlbergin vuonna 1936 tarkoitusta varten lahjoittamat 200 kpl Kansallis Osake Pankin osaketta nimellisarvoltaan 200: / kpl sekä tämän jälkeen ylioppilaskunnalle lahjoitetut varat tai ostetut arvopaperit korkoineen ja osinkoineen. Rahastoa kartutetaan: siirtämällä pääoman tuotosta vuosittain ainakin 20% peruspääomaan toimittamalla korvausta vastaan kukkasrahastojen tapaan osanoton ilmaisuja, onnentoivotuksia ja tervehdyksiä ottamalla vastaan jälkisäädöksiä tai lahjoituksia sekä hankkimalla muullakin laillisella tavalla varoja ja oikeuksia sekä tekemällä sitoumuksia rahaston tarkoitusten toteuttamiseksi.

3 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 3/47 5 Teekkarirahaston asioita hoitaa ja sitä edustaa sen hallitus. Hallituksena toimii Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan hallitus. Rahaston juoksevat asiat hoitaa ja tilit pitää hallituksen alaisena ja sen määräysten mukaisesti ylioppilaskunnan toimitusjohtaja. Samoin tarkastavat ylioppilaskunnan tilintarkastajat rahaston tilit samalla tavoin kuin ylioppilaskunnankin tilit. Rahaston juoksevien asioiden hoitamisesta ja tilien pitämisestä suoritettavista palkkioista määrää hallitus. 6 Hallituksen kutsuu koolle tarvittaessa sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä pyytää. Kokouksen päätösvaltaisuudesta noudatetaan ylioppilaskunnan hallituksen kulloinkin voimassa olevan työjärjestyksen vastaavia määräyksiä. 7 Teekkarirahaston nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Toimitusjohtajan oikeudesta kirjoittaa shekkejä sekä muuten hoitaa juoksevia asioita määrää hallitus. 8 Rahaston hallituksen tehtävänä on: hoitaa rahaston omaisuutta sekä huolehtia varojen luotettavasta sijoittamisesta tavalla, joka parhaiten vastaa rahaston tarkoitusta jakaa rahastosta annettavat avustukset näissä säännöissä määrättyjen perusteiden mukaisesti. hoitaa muita rahastolle kuuluvia tehtäviä ja ottaa ja erottaa rahaston mahdollisesti tarvitsemat toimihenkilöt ja määrätä heidän palkkansa. 9 Rahaston hallituksen kokoonpano, vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen, tili ja vastuuvapauden myön

4 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 4/47 täminen tilivelvollisille sekä tulo ja menoarvio käsitellään siinä järjestyksessä kuin ylioppilaskunnan kulloinkin voimassa olevissa säännöissä ja työjärjestyksissä sen vastaavista asioista määrätään. 10 Rahaston tilivuosi on kalenterivuosi. 11 Avustusten jakamisesta päättää rahaston hallitus. Avustuksia myönnettäessä on otettava huomioon: että ehdokas on tunnettu kaikin puolin kunnolliseksi ja elämäntavoiltaan säännölliseksi että ehdokas on opiskellut säännöllisesti ja menestyksellisesti ehdokkaan mahdollinen osallistuminen ylioppilaskunnan tai sen alayhdistysten toimintaan. Tarkemmat jakoperusteet määrää hallitus kulloinkin vallitsevien olosuhteiden mukaan noudattamalla näiden sääntöjen henkeä. 12 Avustuksia varten käytettävissä olevat, mutta jakamatta jääneet varat liitetään vuoden lopussa pääomaan ellei niitä erityisellä päätöksellä varata seuraavana vuonna jaettaviksi. 13 Jos Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan toiminta lakkaa, siirtyy Teekkarirahasto Teknillisen korkeakoulun lahjoitusrahastojen yhteyteen. Rahaston käytettävissä olevista varoista määrää tällöin Teknillinen korkeakoulu kuultuaan sitä ennen korkeakoulun ylioppilaiden edustajien mielipidettä. Tällöinkin on näissä säännöissä olevia määräyksiä soveltuvissa kohdin noudatettava. 14 Näitä sääntöjä voidaan muuttaa samassa järjestyksessä kuin TKY:n kulloinkin voimassa olevia sääntöjä. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokoukses 13 Jos Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan toiminta lakkaa, siirtyy Teekkarirahasto Teknillisen korkeakoulun lahjoitusrahastojen yhteyteen. Rahaston käytettävissä olevista varoista määrää tällöin Teknillinen korkeakoulu kuultuaan sitä ennen korkeakoulun ylioppilaiden edustajien mielipidettä. Tällöinkin on näissä säännöissä olevia määräyksiä soveltuvissa kohdin noudatettava.

5 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 5/47 saan Koska toinen käsittely on jäänyt suorittamatta säännöt ovat hyväksytty uudelleen kokouksissa TKYE 10/1969, 12/1969 ja 13/1969. Säännöt eivät ole pöytäkirjan liitteinä mutta liitedokumenteissa viitataan kokoukseen. TKY:n yhdistyessä tulevaan Aalto yliopiston ylioppilaskuntaan, TKY:n toiminnan tulee katsoa jatkuvan eikä yhdistymistä pidä katsoa ylioppilaskunnan toiminnan lakkaamiseksi. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( ).

6 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 6/47 Bernhard Wuolteen rahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Bernhard Wuolteen rahasto ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. 2 Rahaston tarkoituksena on apurahoja jakamalla tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla tukea teollisuustalouden ja siihen läheisesti liittyvien aiheiden opiskelua ja tutkimustyötä. 3 Rahaston peruspääoma on kaksi miljoona ( ) markkaa, jonka TKY on rahastolle luovuttanut Ikiteekkari Bernhard Wuolteen 85 vuotispäivänä Rahastolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttivaroja sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa omaisuutta. 4 Rahastolla on neuvottelukunta, johon kuuluvat puheenjohtaja Bernhard Wuolle sekä muina varsinaisina jäseninä professorit Jaakko Rahola ja Eino M Niini ynnä Teekkarirahaston edustajina TKY:n puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Mikäli jonkun varsinaisen jäsenen paikka syystä tai toisesta tulee avoimeksi, neuvottelukunta kutsuu hänen tilalleen uuden jäsenen. Neuvottelukunta on päätösvaltainen kolmen jäsenen ollessa saapuvilla. 5 Neuvottelukunnan tehtävänä on suorittaa apurahojen jako ja päättää muustakin mahdollisesta varojen käytöstä 2 :n mukaisiin tarkoituksiin. 6 Kaikessa, mistä näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan voimassa olevia Teekkarirahaston sääntöjä.

7 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 7/47 Hyväksytty TKYE:n kokouksissa 12/1969 ja 13/1969. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( ).

8 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 8/47 IK:n Kaskelottirahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on IK:n Kaskelottirahasto ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. Sen peruspääoma on kerätty lahjoituksina Suomen rakennus, ympäristö ja kiinteistöalan yrityksiltä ja järjestöiltä keväällä Rahaston tarkoituksena avustaa Teknillisen korkekoulun Rakennus ja ympäristötekniikan osaston opiskelijoiden sekä osastolta valmistuneita diplomi insinöörejä vuosittain myönnettävällä apurahalla. Apuraha myönnetään henkilölle, joka on erityisen ansiokkaasti kohottanut yhteishenkeä, rakentajahenkeä, rakennus ja ympäristötekniikan opiskelijoiden keskuudessa tai edistänyt merkittävästi mielenkiintoa alan opiskelua kohtaan. Mikäli jonakin vuonna ei kriteerejä täyttävää ehdokasta löydetä, jätetään apuraha sinä vuonna jakamatta. 3 Rahaston peruspääoma on mk 1 penni. Rahastolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia, testamenttivaroja ja muilla lailllisilla tavoilla kartuttaa pääomaa. 4 Rahastoa hoitaa ja edustaa Teekkarirahaston hallitus. 5 Apurahan jaosta päättää Teekkarirahaston hallitus saatuaan sitä ennen Rakennusinsinöörikillan Oltermannin ja Rakennusinsinöörikillan puheenjohtajan allekirjoittaman suosituksen ehdokkaasta. Ennen suosituksen toimittamista Oltermanni ja killan puheenjohtaja kuulevat eri vuosikurssien ja osaston piirissä toimivien ammattiainekerhojen puheenjohtajien mielipiteitä. 6

9 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 9/47 Kaikessa, mistä näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan Teekkarirahaston sääntöjä. Nämä säännöt on hyväksytty TKYH:n kokouksessa 10/2001 ehdotettavaksi TKYE:n hyväksyttäväksi. TKYE:n kokouksessa 3/2001 hyväksytyt säännöt ovat kateissa. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( )

10 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 10/47 Professori Jaakko Murron rahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on professori Jaakko Murron rahasto, ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. 2 Rahaston tarkoituksena on avustaa lahjakkaita vähävaraisia tekniikan ylioppilaita puunjalostusosastolla. 3 Rahaston peruspääoma on 2907 mk, jonka prof. Murron opettaja toverit ovat lahjoittaneet v kunnioittaakseen hänen muistoaan. Rahastolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttivaroja sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa pääomaa. 4 Rahastoa hoitaa ja sitä edustaa Teekkarirahaston hallitus. 5 Apurahojen jaosta päättää Teekkarirahaston hallitus kuultuaan sitä ennen puunjalostusosaston edustajan mielipiteen. Vähintään 50% rahaston pääoman tuotosta jaetaan vuosittain apurahoina. 6 Kaikessa, mistä näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan voimassa olevaia Teekkarirahaston sääntöjä. Hyväksytty TKYE:n kokouksissa 12/1969 ja 13/1969. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( ) KA Tawaststjernan rahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto)

11 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 11/47 1 Rahaston nimi on K.A. Tawaststjernan rahasto, ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. 2 Rahaston tarkoituksena on vuosittain jaettavien palkintojen kautta edistää Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan jäsenten harrastusta kirjalliseen tuotantoon. 3 Rahaston peruspääoma on saatu keräyksellä v.1898 silloisen Polyteknikkojen Yhdistyksen jäseniltä ja sitä lähellä olleilta henkilöiltä, ja se on perustettu yhdistyksen entisen jäsenen K.A. Tawaststjernan muistoksi. Rahastolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttivaroja sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa pääomaa. 4 Rahaston päämäärien saavuttamiseksi Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan hallitus järjestää vuosittain kirjoituskilpailun. Kilpailuun saavat ottaa osaa ylioppilaskunnan jäsenet sekä ne vanhat jäsenet, jotka ovat jättäneet teknillisen korkeakoulun kahden edellisen vuoden aikana, luettuna kilpailuajan lopusta. Aikaisemminkin julkaistut teokset saavat kilpailla, mikäli julkaisemisesta ei ole kilpailujen loppuun mennessä ole kulunut enemmän kuin 2 vuotta. Kilpailu käsittää joka toinen vuosi teknisiä ja tieteellisiä ja joka toinen vuosi kaunokirjallisia kirjoituksia. Palkittu teos jää ylioppilaskunnan arkistoon; sen jäljentämis ja julkaisuoikeus on rajoituksetta tekijälle pidätetty. 5 Rahaston vuotuinen pääoman tuotto jaetaan hallituksen valitsemien palkintotuomarien päätöksen mukaan palkintona parhaimman suomen ja ruotsinkielisen kirjoituksen tekijälle, jos näiden kirjoitusten katsotaan palkintoa ansaitsevan. Kirjoituksia arvosteltaessa on otettava huomioon sekä sisällys että muoto.

12 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 12/47 6 Palkintoja varten käytettävissä olevat mutta jakamatta jääneet varat liitetään vuoden lopussa pääomaan ellei niitä erityisellä päätöksellä varata seuraavana vuonna jaettaviksi. 7 Kaikessa, mistä näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan voimassa olevia Teekkarirahaston sääntöjä. Hyväksytty TKYE:n kokouksissa 12/1969 ja 13/1969 Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( ) Liisa Jutilan muistorahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Liisa Jutilan muistorahasto, ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. 2 Rahasto on perustettu kunnioittamaan TKY:n pitkäaikaisen kamreerin, Liisa Jutilan muistoa. 3 Rahastoa hoitaa ja sitä edustaa Teekkarirahaston hallitus. 4 Rahaston nettotuotto jaetaan osittain tai kokonaan yhdelle tai useammalle ylioppilaskuntatoiminnassa ansioituneelle teekkarille. 5 Ellei stipendejä jostakin syystä jaeta, lisätään tuotto rahaston pääomaan. 6 Rahaston tilit päätetään ja tarkastetaan samoin kuin Teekka

13 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 13/47 rirahaston säännöissä on säädetty. 7 Muissa asioissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Teekkarirahaston sääntöjä. Hyväksytty TKYE:n kokouksessa 4/1985 Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( )

14 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 14/47 Matti ja Helga Särksalon rahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Matti ja Helga Särksalon rahasto, ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. 2 Rahaston alkupääoman muodostaa Helga Särksalon testamenttilahjoitus euroa vuonna Rahastolla on oikeus vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa omaisuuttaan. 3 Rahaston tarkoitus on sama kuin Teekkarirahaston, mutta tämän lisäksi rahaston tehtävänä on tukea Polyteknikkojen kuoron toimintaa. Rahasto voi myöntää tarkoituksensa toteuttamiseksi stipendejä, apurahoja ja avustuksia tai muulla sopivalla tavalla toteuttaa tarkoitustaan. 4 Rahastoa hoitaa ja sitä edustaa Teekkarirahaston hallitus. 5 Rahaston nettotuotto jaetaan vuosittain osittain tai kokonaan rahaston tarkoitukseen sopivalla tavalla. 6 Rahaston jakamatta jäänyt vuotuinen nettotuotto lisätään rahaston pääomaan. 7 Rahaston tilit päätetään ja tarkastetaan samoin kuin Teekkarirahaston säännöissä on säädetty. 8 Muutoin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Teekkari

15 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 15/47 rahaston sääntöjä. Hyväksytty TKYE:n kokouksessa 6/2009. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( )

16 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 16/47 Nissen rahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Nissen rahasto ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. Sen peruspääoma on kerätty Suomen metsäteollisuudelta Puunjalostajakillan järjestämässä professori Virkolan läksiäisissä syksyllä 1987 hänen siirtyessään eläkkeelle. Professori Nils Erik Virkola toimi selluloosatekniikan professorina Teknillisessä korkeakoulussa vuodesta 1971 alkaen. Hän on Puunjalostajakillan kunniajäsen ja pitkäaikainen oltermanni. 2 Rahaston tarkoituksena on avustaa Teknillisen korkeakoulun Puunjalostustekniikan laitoksella opiskelevia selluloosatekniikan opiskelijoita vuosittain myönnettävällä apurahalla. Apuraha myönnetään opiskelun loppuvaiheessa olevalle tai juuri valmistuneelle opiskelijalle, jonka diplomityön katsotaan olevan erityisen ansiokas. Mikäli jonakin vuonna ei ko. opiskelijoista löydy kriteerit täyttävää hakijaa, voidaan apuraha myöntää, samoin kriteerein, myös hakijalle, joka opiskelee edellämainitussa laitoksessa jotakin muuta kemiallisen puunjalostuksen alaa. 3 Rahaston peruspääoma on mk. Rahastolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia, testamenttivaroja ja muillakin laillisilla tavoilla kartuttaa pääomaa. 4 Rahastoa hoitaa ja edustaa Teekkarirahaston hallitus. 5 Apurahan jaosta päättää Teekkarirahaston hallitus saatuaan sitä ennen Puunjalostustekniikan laitoksen selluloosatekniikan professorin ja Puunjalostajakillan puheenjohtajan allekirjoittaman suosituksen yhdestä hakijasta.

17 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 17/47 6 Kaikessa, mistä näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan Teekkarirahaston sääntöjä. hyväksytty TKYE: kokouksessa 2/1989. Pellen rahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Pellen rahasto ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. Sen peruspääoman on lahjoittanut teollisuusneuvos Pehr "Pelle" Sommar. Pehr Sommar on Puunjalostajakillan kunniajäsen ja toiminut aktiivisesti useita vuosia Puunjalostajakillan hyväksi mm. järjestämällä excursioita. 2 Rahastosta myönnetään vuosittain apurahoja Teknillisen korkeakoulun Puunjalostustekniikan koulutusohjelmassa opiskeleville Puunjalostajakillan jäsenille. Apurahan myöntämisperusteena käytetään ensisijaisesti hakijan aktiivista toimintaa Puunjalostajakillassa tai Teknologföreningissä. Lisäksi otetaan huomioon hakijan opintomenestys. 3 Rahaston peruspääoma on ,35 markkaa. Rahastolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia, testamenttivaroja ja muillakin laillisilla tavoilla kartuttaa pääomaa. 4 $ Rahastoa hoitaa ja edustaa Teekkarirahaston hallitus. 5 $ Apurahan jaosta päättää Teekkarirahaston hallitus saatuaan Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( )

18 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 18/47 sitä ennen Puunjalostajakillan raadin suosituksen apurahan saajista. Puunjalostajakillan raati kuulee Puunjalostajakillan Oltermannia ja lisäksi Pehr (Pelle) Sommaria, Gretel Ramsayta tai heidän määrämänsä edustajaa. Rahaston tuotosta vähintään 50% suositellaan jaettavaksi vuosittain apurahana. 6 $ Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä vain, jos muutosesitys on tullut Puunjalostajakillan kokoukselta. Muutosesitys hyväksytään killan kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Muutosesityksestä on mainittava kokouskutsussa. 7 $ Kaikessa, mistä näissä ei ole mainittu, noudatetaan Teekkarirahaston sääntöjä. Nämä säännöt on hyväksytty TKYH:n kokouksessa 16/2001 ehdotettavaksi TKYE:n hyväksyttäväksi. TKYE:n kokouksessa 4/2001 hyväksytyt säännöt ovat kateissa. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( )

19 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 19/47 Rolf Walter Simbergin muistorahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Rolf Walter Simbergin muistorahasto Rolf Walter Simbergs minnesfond, ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. 2 Rahaston tarkoituksena on avustaa apurahoilla lahjakkaita vähävaraisia Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan suomen ja ruotsinkielisten osakuntien jäseniä. 3 Rahaston peruspääoma on 1000 mk, jonka TKY on lahjoittanut kunnioittaakseen dipl.ins. Rolf Simbergin muistoa. Rahastolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttivaroja sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa pääomaa. 4 Rahastoa hoitaa ja sitä edustaa Teekkarirahaston hallitus. 5 Apurahojen jaosta päättää Teekkarirahaston hallitus. Vähintään 50% rahaston pääoman tuotosta jaetaan vuosittain apurahoina. 6 Kaikessa, mistä näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan voimassa olevia Teekkarirahaston sääntöjä. Hyväksytty TKYE:n kokouksissa 12/1969 ja 13/1969. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( ) Teekkari (hc) Ossi Törrösen stipendirahaston säännöt

20 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 20/47 (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on teekkari (hc) Ossi Törrösen stipendirahasto, ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. 2 Rahasto on perustettu Ossi Törrösen 70 vuotispäivän johdosta. Rahaston peruspääoma on Ossi Törrösen 70 vuotisjuhlan yhteydessä pidetyn keräyksen tuotto. 3 Rahastoa hoitaa ja sitä edustaa Teekkarirahaston hallitus. 4 Rahaston nettotuotto jaetaan osittain tai kokonaaan yhdelle tai useammalle Kylä tai teekkarikulttuuritoiminnassa erityisesti ansioituneelle teekkarille. 5 Ellei stipendiä jostakin syystä jaeta, lisätään tuotto rahaston pääomaan. 6 Rahaston tilit päätetään ja tarkastetaan samoin kuin Teekkarirahaston säännöissä on säädetty. 7 Muissa asioissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Teekkarirahaston sääntöjä. Hyväksytty TKYE:n kokouksessa 3/1985. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( ) Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan Ystävyysrahaston

21 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 21/47 säännöt 1 Rahaston nimi Rahaston nimi on Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan Ystävyysrahasto ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. 2 Rahaston tarkoitus Rahaston tarkoituksena on edistää ja vaalia teekkarien välistä ystävyyttä sekä tukea tätä edistävää toimintaa. Rahaston tuotoilla tulisi vuosittain myöntää ystävyysmerkki teekkariyhteisön parhaalle ystävälle. 3 Rahaston pääoma Rahaston peruspääoma on 2561,48 euroa, joka on kerätty diplomi insinööri Marcus Nyberghin vietetyn valmistujaisjuhlan yhteydessä. Rahastolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttivaroja sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa omaisuuttaan. 4 Rahaston hallitus Rahaston hallituksena toimii Teekkarirahaston hallitus. 5 Toiminta ylioppilaskunnan toiminnan lakatessa Jos ylioppilaskunnan toiminta lakkaa, on rahaston pääoma osoitettava rahaston tarkoitusperien mukaiseen käyttöön ylioppilaskunnan edustajiston päättämällä tavalla. 6 Sääntöjen muuttaminen Rahaston sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa (2) perättäisessä ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa, joiden välillä on vähintään neljätoista (14) päivää, joissa kummassakin muutosehdotuksen on saatava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kaikista edustajiston äänistä. 5 Toiminta ylioppilaskunnan toiminnan lakatessa Jos ylioppilaskunnan toiminta lakkaa, on rahaston pääoma osoitettava rahaston tarkoitusperien mukaiseen käyttöön ylioppilaskunnan edustajiston päättämällä tavalla. TKY:n yhdistyessä tulevaan Aalto yliopiston ylioppilaskuntaan, TKY:n toiminnan tulee katsoa jatkuvan eikä yhdistymistä pidä katsoa ylioppilaskunnan toiminnan lakkaamiseksi. 7 Muut määräykset Kaikessa, mistä näissä säännöissä ei määrätä, noudatetaan

22 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 22/47 voimassa olevia Teekkarirahaston sääntöjä. Hyväksytty TKYE:n kokouksessa 3/2006. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( )

23 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 23/47 Ville Aroniemen muistorahasto (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Ville Aroniemen muistorahasto ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. 2 Rahaston tarkoituksena on tukea teekkariliikuntaa sen kaikissa muodoissa pääpainon ollessa kuitenkin kilpa ja edustusurheilussa. 3 Rahaston peruspääoma on mk, jonka TKY lahjoitti vuonna 1981 kunnioittaakseen voimistelunopettaja Ville Aroniemen muistoa. Rahastolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttivaroja sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa pääomaa. 4 Rahaston hoidosta päättää Teekkarirahaston hallitus ja rahaston tuoton käytöstä päättävät yhdessä Teekkarirahaston hallitus ja Ville Aroniemen muistorahaston hallitus. 5 Rahaston hallitukseen nimittää Teekkarirahaston hallitus vuosittain 3 5 jäsentä. 6 Kaikissa mistä näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan voimassa olevia Teekkarirahaston sääntöjä. Hyväksytty TKYE:n kokouksessa 8/1981. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( )

24 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 24/47 Vuorineuvos Wilhelm Wahlforssin stipendirahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Vuorineuvos Wilhelm Wahlforsin stipendirahasto, ja se toimii Teekkarirahaston alarahastona. 2 Rahaston peruspääomana on 200 Wärtsilä yhtymä Oy:n osaketta, jotka vuorineuvos Wahlforss on Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnalle lahjoittanut TKY:n vuosijuhlassa Rahastoa hoitaa teekkarirahaston hallitus. 4 Rahaston nettotuotto jaetaan, osittain tai kokonaan, TKY:n jäsenelle, joka opiskeluaikanaan Teknillisessä korkeakoulussa on toiminut erittäin ansiokkaalla tavalla TKY:n hyväksi. 5 Stipendiä ei julisteta haettavaksi, vaan sen myöntää harkintansa mukaan rahaston hallitus. 6 Ellei stipendiä jostakin syystä jaeta, lisätään tuotto rahaston pääomaan. 7 Rahaston tilit päätetään ja tarkastetaan samoin kuin Teekkarirahaston säännöissä on säädetty. 8 Muissa asioissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia

25 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 25/47 Teekkarirahaston sääntöjä. Alunperin hyväksytty TKYE:n kokouksessa Hyväksytty muutoksitta kokouksissa 12/1969 ja 13/1969. Nämä säännöt on TKY:n edustajisto hyväksynyt kokouksissaan 7/2009 ( ) ja 8/2009 ( )

26 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 26/47 Tekniikan Ylioppilaiden stipendirahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Tekniikan Ylioppilaiden stipendirahasto. Sen kotipaikka on Espoon kauppala. 2 Rahaston tarkoituksen on hoitaa ja kartuttaa sille kuuluvaa omaisuutta ja käyttää sitä rahaston tarkoituksiin sopivassa muodossa avustamalla ja tukemalla lahjakkaiden ja vähävaraisten osakunnan jäsenten opintoja Teknillisessä korkeakoulussa. 3 Rahaston yhteyteen voidaan perustaa alarahastoja kulloinkin erikseen määrättyjen, päärahastoon läheisesti liittyvien tarkoitusperien toteuttamiseksi. 4 Rahaston peruspääoman muodostavat Oy Cronvallin, Iina Tarjanteen ja Erkki Lehtolan alarahastot. Rahastoa kartutetaan: siirtämällä pääoman tuotosta vuosittain ainakin 20% pääomaan ottamalla vastaan jälkisäädöksiä tai lahjoituksia sekä hankkimalla muullakin laillisella tavalla varoja ja oikeuksia sekä tekemällä sitoumuksia rahaston tarkoitusten toteuttamiseksi. 5 Tekniikan Ylioppilaiden Stipendirahaston asioita hoitaa ja sitä edustaa sen hallitus. Hallituksena toimii Tekniikan Ylioppilaiden hallitus. Rahaston juoksevat asiat hoitaa ja tilit pitää hallituksen alaisena ja sen määräysten mukaisesti Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan toimitusjohtaja. Samoin osakunnan tilintarkastajat tarkastavat rahaston tilit Tekniikan Ylioppilaiden stipendirahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Tekniikan Ylioppilaiden stipendirahasto. Sen kotipaikka on Espoon kaupunki. Tekniikan Ylioppilaiden stipendirahaston säännöt (teekkarirahaston alarahasto) 1 Rahaston nimi on Tekniikan Ylioppilaiden stipendirahasto. Sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Rahaston tarkoituksen on hoitaa ja kartuttaa sille kuuluvaa omaisuutta ja käyttää sitä rahaston tarkoituksiin sopivassa muodossa avustamalla ja tukemalla lahjakkaiden ja vähävaraisten osakunnan jäsenten opintoja Aalto yliopistossa.

TTER-työryhmän toiminta

TTER-työryhmän toiminta TTER-työryhmän toiminta Taustaa Haluttiin varmistaa, että ei ole esteitä sille että TTER tukee koko aaltokenttää Tarkistaa, että säännöt vastaavat nykytoimintaa Päivittää säännöt nykyhetkeen vastaaviksi

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

Näitä tarkoituksia varten edustajisto perustaa tällä ohjesäännöllä kolme stipendiä:

Näitä tarkoituksia varten edustajisto perustaa tällä ohjesäännöllä kolme stipendiä: 1(5) Stipendiohjesa a nto 1. luku Yleiset periaatteet 1 Stipendien tarkoitus Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) jakaa jäsenilleen stipendejä 1. tukeakseen vähävaraisten opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksia;

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

Näitä tarkoituksia varten edustajisto perustaa tällä ohjesäännöllä kolme stipendiä:

Näitä tarkoituksia varten edustajisto perustaa tällä ohjesäännöllä kolme stipendiä: Stipendiohjesääntö 1. luku Yleiset periaatteet 1 Stipendien tarkoitus Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) jakaa jäsenilleen stipendejä 1. tukeakseen vähävaraisten opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksia;

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT

KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT Sääntöluonnos 141215 KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Viestikilta ry ja sen kotipaikka on Mikkelin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Akateemisen Sitsiseuran säännöt

Akateemisen Sitsiseuran säännöt Akateemisen Sitsiseuran säännöt Sisältö 1 luku: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 2 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.................... 2 2 Yhdistyksen tarkoitus.........................

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5)

PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Viestikilta ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on Pirkanmaa. Yhdistyksestä

Lisätiedot

Säännöt Hallituksen muutosehdotus

Säännöt Hallituksen muutosehdotus Säännöt Hallituksen muutosehdotus 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Nuoret Lakimiehet ry, Unga Jurister rf. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimeä

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5)

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5) 1(5) SUOMEN KETTUTERRIERIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Kettuterrierit ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Yhdistys on Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry:n jäsen ja

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa )

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa ) VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT (hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa 13.11.2015) YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Purolan kyläyhdistys ry Vasa Bobäck byaförening rf ja kotipaikka Vaasan kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Purolan kaupunginosa Vaasassa. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT 2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry (epävirallisesti lyhennettynä SVL), jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi,

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt (esitys uusiksi säännöiksi)

Yhdistyksen säännöt (esitys uusiksi säännöiksi) 1 (5) Yhdistyksen säännöt (esitys uusiksi säännöiksi) Hyväksytty 18.11.2015 yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus. 1/5 Autoteknillisen Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Tampereen Autoteknillinen Yhdistys ry. 2. Kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Tampere 3. Kieli Yhdistyksen kieli on suomi

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus.

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 4 LUKU KASSAN HALLINTO 9 Hallintoelimet Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 10 Kassan edustajiston kokous Kassan ylintä

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

kotipaikka on TAMMELA. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.

kotipaikka on TAMMELA. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta. Päiväys: 10.8 2007 HAVU KILTA:n säännöt. NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on HAVU KILTA ja sen kotipaikka on TAMMELA. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta. TARKOITUS JA TOIMINTA

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Myllykylän Erä ry:n SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Yhdistyksen nimi: Myllykylän Erä ry Kotipaikka (= kotikunta): Pyhtää Yhdistys on perustettu helmikuun 11. päivänä, 1960

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli Yhdistyksen kieli on suomi. 3 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 Oulun Numismaattisen Kerhon r.y. säännöt (Hyväksytty 12.2.2007 pidetyssä vuosikokouksessa ja 12.3.2007 pidetyssä ylimääräisessä vuosikokouksessa.) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele.

KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele. KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele. Yhdistyksen toiminta-alueena on Kempele

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on suomalaisen visuaalisen taiteen aseman vahvistaminen

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Espoon Kipparit ry:n säännöt

Espoon Kipparit ry:n säännöt Espoon Kipparit ry:n säännöt I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Espoon Kipparit ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. II TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN 2 Yhdistyksen tarkoituksena on: - lisätä

Lisätiedot