TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI Kemin kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma, versio Lisätty tilanne 2014.

2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 TERMIT JA LYHENTEET...3 ESIPUHE SOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET TOIMINTASUUNNITELMAN RAJAUKSET JA KATTAVUUS ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TAVOITE KAUPUNGIN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Energiansäästön välitavoite ja varhaistoimet Julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeet Energiatehokkuuden huomioon ottava suunnittelun ohjaus Rakentaminen Maankäytön ja liikenteen suunnittelu Energiakatselmusten ja niissä havaittujen energiansäästötoimien toteutus Rakennukset muu energiankulutus Uusien säästötakuu- ja/tai rahoitusmenettelyjen käyttö investointien toteutuksessa Kulutusseuranta ja energiatehokkuutta kuvaavat tunnusluvut Uudet toimintamallit Koulutus- ja tiedotustoiminta Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto KETS-TOIMENPITEIDEN BUDJETOINTI SOPIMUKSEN MUKAISEN TOIMINNAN RAPORTOINTI...24 LÄHDELUETTELO...25 LIITE 1: Kiinteistöjen energiakatselmointi-suunnitelma...26 LIITE 2: Toimenpiteet ja niiden seuranta...27 LIITE 3: Säästölaskenta...30

3 3 TERMIT JA LYHENTEET Seuraavassa esitetään tässä asiakirjassa käytetyt termit ja lyhenteet määritelmineen. Energiansäästö Energiansäästöllä tarkoitetaan nykyisen energiankulutuksen vähentämistä tai sellaisen tulevan kulutuksen ehkäisemistä, joka aiheutuisi ilman toimenpiteitä. ESCO Energy Service Company. ESCO-konseptissa on kyse palveluliiketoiminnasta, jossa ulkopuolinen asiantuntijayritys toteuttaa asiakasyrityksessä energiatehokkuus- ja energiansäästötoimenpiteitä. Toimenpiteiden vaatima investointi maksetaan kokonaan tai osittain säästötoimenpiteiden myötä aikaansaatavilla kustannussäästöillä käyttö-/ energiakuluissa. Kaukolämpö, kaukolämmitys KETS KEO Lämpöyrittäjä POK POR TEM Kaukolämmityksellä tarkoitetaan laajan, yleensä etukäteen rajoittamattoman alueen kiinteistöjen lämmitystä putkiverkon välityksellä siirrettävän veden avulla käyttäen lämmön tuottamiseen lämmitysvoimalaitoksia ja/tai lämpökeskuksia. Kaupungin energiatehokkuussopimus Kuntien energiaohjelma Lämpöyrittäjä vastaa polttoaineen hankinnasta sekä lämpökeskuksen toiminnasta halutussa laajuudessa ja saa korvauksen asiakkaalle myydyn energiamäärän mukaan. Kevyt polttoöljy Raskas polttoöljy Uusiutuva energialähde Työ- ja elinkeinoministeriö Uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan tässä asiakirjassa puu-, peltobiomassa-ja jäteperäisiä polttoaineita, tuuli- ja aurinkoenergiaa sekä vesivoimalla tuotettua sähköä ja lämpöpumpuilla tuotettua lämpöä. Uusiutumaton energianlähde Uusiutumattomilla energialähteillä tarkoitetaan tässä asiakirjassa fossiilisia polttoaineita (öljy, hiili, maakaasu) sekä turvetta (hitaasti uusiutuva polttoaine).

4 4 Varhaistoimet Energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi kaupungin tulee esittää arvio vuosina toteuttamillaan energiansäästötoimillaan saavutetusta energiansäästötasosta ja sen pysyvyydestä sopimuskaudella Lista 9 %:n säästötavoitteeseen sisällytettävistä varhaistoimista tulee esittää toisen KETS-vuosiraportoinnin yhteydessä.

5 5 ESIPUHE Kemin kaupunki liittyi kunta-alan energiatehokkuussopimusjärjestelmään helmikuussa Kaupunginhallitus hyväksyi allekirjoitettavaksi Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kemin kaupungin välisen energiatehokkuussopimuksen , ja sopimus hyväksyttiin Työ- ja Elinkeinoministeriössä Energiatehokkuussopimuksen keskeinen tavoite on 9 %:n säästö kaupungin omien toimintojen energiankulutuksessa kaudella Energiatehokkuussopimustoiminnan taustalla oli toukokuussa 2006 voimaan tullut energiapalveludirektiivi, joka velvoitti julkisen sektorin toimimaan esimerkkinä energiansäästön edistämisessä. Energiatehokkuusdirektiivi (EED) tuli voimaan korvaten energiapalvelu- (2006/32/EY) ja ns. CHP-direktiivin (direktiivi hyötylämpöön perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä sisämarkkinoilla, 2004/8/EY). TEM asetti työryhmän valmistelemaan energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanoa ja työryhmän mietintö valmistui tammikuussa Energiatehokkuusdirektiivin edellyttämä kansallinen lainsäädäntö saatetaan voimaan kesäkuussa Sopimuksen toiminnallisena tavoitteena on sisällyttää energiansäästö ja uusiutuvien energialähteiden edistäminen osaksi kaupungin johtamisjärjestelmiä. Kaupunki laatii energiankäytön tehostamissuunnitelman sopimusasiakirjan perusteella tavoitteista käytäntöön -ajatuksella, ja siinä esitetään toimet kaupungin energiankäytön tehostamiseksi sopimuskaudella Toimintasuunnitelman kokoamisesta ovat vastanneet energia-asiantuntijat Markku Korpilauri ja Kari Iltola Energiakolmio Oy:stä yhdessä Kemin kaupungin energiatyöryhmän kanssa. Kemin kaupungin yhteyshenkilöinä ovat toimineet Markku Kotiranta sekä KETS-yhteyshenkilö Kari Pelo. 1. SOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET Kemin kaupunki on liittynyt kaupunkien energiatehokkuussopimukseen Kemin kaupunki ei ole ollut mukana nykyistä sopimusjärjestelmää edeltäneessä kuntien energiansäästösopimuksessa. Energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden mukaisesti vuoden sisällä sopimukseen liittymisestä laaditaan toimintasuunnitelma, jossa esitetään toimet kaupungin energiankäytön tehostamiseksi. Ko. suunnitelma laaditaan sopimuksen vaatimusten pohjalta. Kemin kaupungin energiatehokkuussopimuksen yhdyshenkilöksi on nimetty Kari Pelo. Sopimusmenettelyn toteutuksesta ja seurannasta vastaa kaupungin energiatyöryhmä, jossa on edustettuna kaupungin eri hallinnonalat ja yhtiöt. Energiatyöryhmän edustajat vievät heitä koskevia toimenpiteitä eteenpäin omissa hallintokunnissaan/ yhtiöissään ja vastaavat toimenpiteiden toteutuksesta omien vastuutoimenpiteidensä osalta. Energiatyöryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, jolloin kukin edustaja raportoi toimintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden etenemisestä oman vastuualueensa osalta. Toimintasuunnitelma tarvittaessa päivitetään, ja versiot esitetään asianmukaisesti kansilehden versio-taulukossa. Myös muutokset energiatyöryhmän kokoonpanossa päivitetään tähän asiakirjaan.

6 6 Toimintasuunnitelmaa laadittaessa kaupungin energiatyöryhmään ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Nimi Hallintokunta Puheenjohtaja Tapani Onkalo Markku Kotiranta Risto Verronen Kari Pelo Mika Grönvall Ismo Tapio Pentti Heiskanen Risto Pöykiö Jukka Vilen Jani Koskela Reijo Konu Riitta Kovanen Juha Hiltula Reino Parkkila Tuomo Svanberg Tekninen johtaja, Tekninen palvelukeskus Tilapalvelupäällikkö, Tilapalvelu Kunnossapitopäällikkö, Tilapalvelu Sähköistysvastaava, Tilapalvelu Yhdyskuntatekniikan päällikkö, Yhdyskuntatekniikka Toimistoinsinööri, Yhdyskuntatekniikka Konekeskuspäällikkö, Konekeskus Ympäristöpäällikkö, Viranomaispalvelut Kansliajohtaja, Kaupunginkanslia Yritys- ja hankinta-asiantuntija, Elinkeinopalvelut Tietohallintojohtaja, ATK-osasto Puhelin- ja viestintävastaava, ATK-osasto Toimitusjohtaja, Kemin Vesi Oy Käyttöpäällikkö, Kemin Vesi Oy Toimitusjohtaja, Kiinteistö Oy Itätuuli 2. TOIMINTASUUNNITELMAN RAJAUKSET JA KATTAVUUS Energiatehokkuussopimus koskee kaupungin omien toimintojen energiankäyttöä. Sopimuksen piirissä ovat siis kaupungin hallinnassa olevien rakennusten, myös asuinrakennusten, katu- ja ulkovalaistuksen, vesi- ja jätehuollon, katuverkon ja muiden yleisten alueiden käytön ja ylläpidon energiankäyttö. Kaupungin 100 %:sti omistamat yhtiöt kuuluvat energiatehokkuussopimuksen piiriin, kuten myös kaupungin hallinnoimat liikenne- ja kuljetustoimintojen energiankäyttö, mikäli ko. toiminnot eivät ole jonkun muun sopimuksen piirissä. Energiatehokkuussopimuksen ulkopuolella ovat energiantuotanto ja joukkoliikenne, joilla on omat alakohtaiset sopimukset. Kaupungin ulosvuokratut tilat kuuluvat suunnitelman piiriin, mikäli kaupunki maksaa energiankulutuksen ja vastaa kulutusseurannasta. Myös vuokratut tilat, joiden energiakustannukset kaupunki maksaa, kuuluvat sopimuksen piiriin.

7 7 Ostettuja palveluja sopimus koskee hankintamenettelyn kautta. Energiansäästö, joka on seurausta kaupungin toteuttamista toimenpiteistä, mutta ei koske kaupungin omaa toimintaa, voidaan laskea kaupungin hyväksi, ellei säästö kuulu muun sopimusalan piiriin. Toimintasuunnitelmassa tarkastellaan myös mahdollisuuksia lisätä uusiutuvan energian käyttöä. 3. ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TAVOITE Energiatehokkuussopimuksen keskeinen tavoite on 9 %:n energiansäästö kaudella Kemin kaupungin energiansäästön kokonaistavoite on kiinteä MWh:n energiamäärä, joka on laskettu vuoden 2005 kaupungin lämmön, sähkön ja polttoaineiden kulutuksesta. Säästötavoite on kiinteä energiamäärä, jonka saavuttaminen tulee osoittaa. Energiankulutuksen ei edellytetä olevan vuonna 2016 määrällisesti 9 % alhaisempi kuin vuonna 2005 vaan energiansäästön tulee olla tavoitteen suuruinen. Energiansäästöllä pyritään kustannussäästöihin sekä vähentämään kaupungin ilmasto- ja muita ympäristövaikutuksia. Energiansäästöksi lasketaan toimet, joilla vähennetään nykyistä kulutusta. Lisäksi energiansäästöksi luetaan ns. laskennallista säästöä, jolla tarkoitetaan sellaisen tulevan kulutuksen estämistä ja/tai alentamista, joka aiheutuisi ilman toimenpiteitä. Säästöihin lasketaan myös ennen ko. sopimuskautta toteutettuja toimenpiteitä eli ns. varhaistoimia. Energiatehokkuussopimuksen myötä kaupunki on sitoutunut toimimaan esimerkillisesti energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisessä sekä tiedottamaan sopimustoiminnasta ja sen tuloksista. Kaupunki pyrkii olemaan toiminnassaan esimerkillinen ja vaikuttamaan siten kaupunkilaisten asenteisiin ja käyttäytymiseen. 4. KAUPUNGIN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Tässä luvussa esitetään Kemin kaupungin toimet 9 %:n energiansäästötavoitteen saavuttamiseksi. Toimenpiteet on esitetty aihepiireittäin sopimusasiakirjan mukaisesti. Kunkin aihepiirin osalta on esitetty nyky- sekä tavoitetila otsikkotasolla. Jokaiselle toimenpiteelle on määritelty vastuutaho, toteutusaikataulu, mahdollinen rahoitustarve sekä toteutumisen mittarit seurantaa ja raportointia varten ENERGIANSÄÄSTÖN VÄLITAVOITE JA VARHAISTOIMET Energiatehokkuussopimuksessa ilmoitetaan energiansäästön välitavoite vuodelle Kemin kaupungin välitavoite vuoden 2013 loppuun mennessä on MWh, mikä on 6 % kokonaistavoitteesta.

8 8 Varhaistoimien osalta kaupunki esittää laskelmat niiden energiansäästötoimien vaikutuksista, jotka kaupunki on päättänyt sisällyttää varhaistoimien luetteloon ja joiden perusteella energiansäästön lähtötilanne määritellään. 4.2 JULKISTEN HANKINTOJEN ENERGIATEHOKKUUSOHJEET Kaupungit ovat kansallisella tasolla merkittäviä hankintojen tekijöitä. Hankinnat koostuvat erilaisista tuotteista ja palveluista sekä rakennusurakoista. Hankinta voi tarkoittaa esimerkiksi toimistolaitteita ja -tarvikkeita, ajoneuvoja tai energian ostoa. Energiatehokas hankinta kuluttaa vähemmän energiaa ja jos kulutuksen pieneneminen on merkittävää, on energiatehokas hankinta myös kustannustehokas. Tällöin täytyy tarkastella hankinnan koko elinkaarikustannuksia. Suurempikin alkuinvestointi kannattaa, kun rahaa säästetään riittävästi alentuneina käyttökustannuksina. Nykytila: Kemissä hankinnat suoritetaan hajautetulla mallilla, jossa kukin palvelualue vastaa toimialansa julkisista hankinnoista. Laki- ja sopimusosasto tarjoaa palvelualueille neuvontaa hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. Kemin hankintaohjeessa sekä pienhankintaohjeessa ei ole nimenomaista ohjetta koskien energiatehokkuutta ja sen huomioonottamista hankinnoissa. Hankintaohjeessa on yleisellä tasolla mainittu kestävän kehityksen huomioimisen julkisissa hankinnoissa "Hankinnoissa on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan kestävä kehitys, tuotteiden ja niiden pakkausten ympäristövaikutukset- ja kuormitukset sekä kierrätysmahdollisuudet tavaran tai rakennusmateriaalin koko elinkaaren ajan." Tavoitetila: Energiatehokkuus on yhtenä hankintakriteerinä kaikissa niissä julkisissa hankinnoissa, joissa energiatehokkaamman laitteen/ järjestelmän/ hankintakokonaisuuden valinta on kokonaistaloudellisesti edullisinta. Toimenpide 1. Julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeet osaksi kaupungin hankinta-ohjetta Kuvaus Vastuutaho Aikataulu Rahoitus Mittarit Tilanne 2014 Hankintaohjeen seuraavassa päivityksessä hankintaohjeeseen lisätään energiatehokkuuskriteerit osaksi hankintoja. Palvelualueet /hankintavastuuhenkilöt/ ostajat Ohjeen päivitys: kyllä/ ei Hankinta ohjeita ei ole päivitetty.

9 9 Toimenpide 2. Koulutusta hankintahenkilöille energiatehokkuusohjeisiin liittyen Kuvaus Hankinnoista vastaaville henkilöille hankitaan ja järjestetään koulutusta, jotta he osaavat soveltaa energiatehokkuusohjeita käytännössä. Hankintahenkilöillä tulee olla mahdollisuus osallistua esim. Motivan järjestämiin hankinta-koulutuksiin ja -tapahtumiin. Vastuutaho Hallintokunnat /hankintavastuuhenkilöt/ ostajat Aikataulu Jatkuvaa Rahoitus Mittarit Koulutustilaisuuksien lukumäärä (kpl/a) ja koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä (hlö/a) Tilanne 2014 Tilaisuuksia ei ole ollut. Toimenpide 3. Motiva-materiaalin hyödyntäminen laitehankintojen kilpailutuksessa Kuvaus Hyödynnetään Motivan www-sivuilla olevaa, valmista materiaalia energiatehokkaampien hankintojen tukena; suosituksia, ohjeita ja työkaluja löytyy erityisesti laitehankintoihin liittyen. Esimerkiksi ITlaitteiden hankintamateriaalina on esitetty seuraavat: hankintaohjeistus, valmis & esitäytetty excel-laskentapohja elinkaarikustannusten laskentaan ja vertailuun sekä tarjouspyyntömalli liitteineen. (URL: www. Vastuutaho Hallintokunnat, hankintarengas, ostajat Aikataulu Rahoitus Mittarit Tilanne 2014 Jatkuvaa Motivan työkaluja hyödynnetty hankintojen tukena: kyllä/ ei Laskentapohjat eivät ole olleet käytössä.

10 ENERGIATEHOKKUUDEN HUOMIOON OTTAVA SUUNNITTELUN OHJAUS Nykytila: Talonrakentamisen sekä yhdyskuntatekniikan rakentaminen/ rakennuttaminen tapahtuu voimassa olevien määräysten mukaisesti. Määräysten mukaisista vähimmäistasoista poikkeavia energiatehokkuustavoitteita on talonrakennushankkeissa asetettu lähinnä vain valaistuksen ja rakennusautomaation osalta. Yhtenäistä, kirjallista suunnittelijakonsulteille suunnattua suunnitteluohjetta ei ole. Korjausrakentamishankkeita, joissa keskeisenä tavoitteena olisi energiatehokkuuden parantaminen, ei ole ollut. Kaavoituksen energiatehokkuus tarkoittaa muun muassa asuinalueen tiiviyttä, sujuvaa kevyttä liikennettä ja tehokasta joukkoliikennettä. Kemin kaupungin yhdyskuntarakenne on tiivis ja Kemi-Tornio alueen liikennejärjestelmää kehitetään aiesopimuksen mukaisesti, sopimus uusitaan neljän vuoden välein. Tavoitetila: Uudis- ja korjausrakentamishankkeisiin sisältyvistä suunnitteluratkaisuvaihtoehdoista selvitetään mahdollisuuksien mukaan vaikutukset energiatehokkuuteen, vaikutukset kirjataan ja ne ohjaavat hallitulla tavalla valintoja. Maankäyttöön ja liikennejärjestelyihin liittyvässä päätöksenteossa otetaan huomioon toteutusvaihtoehtojen energiatehokkuus ja elinkaarikustannukset. Tavoitteena on mahdollisimman energiatehokas kaupunkirakenne RAKENTAMINEN Rakentamisen energiatehokkuutta voidaan parantaa paitsi kiristyvillä määräyksillä myös hyvällä ja kattavalla neuvonnalla. Määräykset ovat vain vähimmäisvaatimus: paremmin saa ja kannattaakin rakentaa. Energiaviisas rakentaja nappaa voitot kotiin esimerkiksi pienenevinä lämmityslaskuina. Toimenpide 4. Kaupungin oman rakentamisen suunnitteluohje Kuvaus Laaditaan energiatehokkuutta koskeva osa yleiseksi suunnitteluohjeeksi talonrakennushankkeisiin. Ohjeeseen kirjataan yleiset periaatteet, suositukset ja ne valinnat, jotka edellyttävät erillistä vaihtoehtojen tarkastelua. Yleinen suunnitteluohje toimii pohjana hankekohtaiselle suunnitteluohjeelle. Vastuutaho Tilapalvelu Aikataulu 2015 Rahoitus Mittarit Suunnitteluohje laadittu: kyllä/ ei Tilanne 2014 Yhtenäistä suunnitteluohjetta ei ole

11 11 Toimenpide 5. Ohje korjausrakentamisen energiatehokkuudesta Kuvaus Helsingin rakennusvalvonta julkaisi 06/2014 ohjeen korjaushankkeiden energiatehokkuuden parantamisesta sekä lupahakemuksen liitteeksi tulevan energiaselvityslomakkeen. Ohje ja lomake perustuvat syksyllä 2013 voimaan tulleisiin korjausrakentamisen energiamääräyksiin, jotka koskevat luvanvaraista korjaamista, käyttötarkoituksen muuttamista ja teknisten järjestelmien muuttamista. (Kiinteistölehti ) Tarkastellaan mahdollisuudet ko. ohjeen käyttöön otosta Kemin kaupungissa. Vastuutaho Tilapalvelu Aikataulu 2015 Rahoitus Mittarit Uusi ohje korjaushankkeiden energiasuunnitteluun laadittu: kyllä/ ei Ohje korjaushankkeiden energiasuunnitteluun käyttöönotettu: kyllä/ ei Tilanne 2014 Ohje ei ole ollut käytössä MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELU Maankäytön ratkaisuilla on huomattava merkitys alueiden energiatehokkuuteen; keskeistä on eri maankäyttömuotojen sijoitusratkaisut kaupunkirakenteessa. Sijaintitekijät ovat merkittäviä, koska huomattava osa alueiden energiankulutuksesta aiheutuu liikenteestä. Tehokas ja toimiva kaupunkirakenne antaa myös parhaat mahdollisuudet toimivalle joukkoliikennejärjestelmälle, mikä vähentää henkilöautoriippuvuutta. Sijaintitekijöillä on myös vaikutusta infrastruktuurikustannuksiin, ts. liittyminen olemassa oleviin verkostoihin. (Rajala et al., 2010) Kaavoituksessa on erilaisten suunnitteluratkaisujen lisäksi otettava huomioon kaavan laadintaprosessin merkitys lopputulokselle. Kun kaavaprosessia halutaan kehittää energiatehokkaita ratkaisuja edistäväksi, on tämä näkökulma otettava huomioon kaikilla kaavatasoilla ja kaikissa kaavoitusprosessin vaiheissa. Energiatehokkuusnäkökulman merkitystä kaavaprosessin eri vaiheissa on kuvattu tarkemmin lähteen (Rajala et al., 2010) sivulla 148.

12 12 Toimenpide 6. Tutkimus- ja selvitystulosten huomiointi yleis- ja asemakaavoituksessa Kuvaus Eri hankeraporteissa esitetyt suunnitteluohjeet ja suositusten huomioidaan mahdollisuuksien mukaan yleis- ja asemakaavoituksessa. Kaavoituksessa hyödynnetään energiatehokkuuden laskentaan kehitettyjä malleja. Vastuutaho Yhdyskuntatekniset palvelut/ kaavoituspalvelut Aikataulu Rahoitus Mittarit Esitettyjä ohjeita ja suosituksia hyödynnetty: kyllä/ ei Kaavoitusohje päivitetty: kyllä/ ei Tilanne 2014 Malleja ei ole hyödynnetty, mallit kehitysvaiheessa. Toimenpide 7. ERA17 -toimintaohjelman vaatimusten huomiointi Kuvaus Kaavoituksessa huomioidaan mahdollinen ERA17 -toimintaohjelmaan pohjautuva lakimuutos ja tämän asettamat vaatimukset kaavoitukselle sekä hiilitasolaskenta yhdyskuntarakenteelle. ERA17 -toimenpiteet on esitetty sivustolla (URL: seuraaville teemoille: maankäyttö, hajautettu energiantuotanto, rakentamisen ohjaus, kiinteistöjen käyttö ja omistus, sekä osaaminen. Vastuutaho Kaupunkiympäristöpalvelut Aikataulu 2016 Rahoitus Mittarit ERA17 -toimenpiteet tuttuja/ käyty läpi: kyllä/ ei Tilanne 2014 Maankäyttö- ja rakennuslain muutos on valmisteilla, odotetaan sen tuomia sisältövaatimuksia ja ohjeistusta. Toimenpide 8. Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian huomiointi rakennustapa-ohjeessa Kuvaus Kaavoitettaessa uusia alueita rakennustapaohjeessa ohjataan käyttämään mahdollisuuksien mukaan kaukolämpöä tai uusiutuvan energian lämmitysmuotoja. Vastuutaho Kaupunkiympäristöpalvelut Aikataulu Jatkuvaa toimintaa Rahoitus Mittarit Uuden kaava-alueen rakennustapaohjeeseen lisätty suositus käyttää kaukolämpöä tai uusiutuvan energian lämmitysmuodoista: kyllä/ ei Tilanne 2014 Ohjausta on käytetty.

13 ENERGIAKATSELMUSTEN JA NIISSÄ HAVAITTUJEN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN TOTEUTUS Nykytila: Kemin kaupunki ei ole tehnyt energiakatselmuksia. Kiinteistö Oy Itätuulen kaikki kiinteistöt on katselmoitu. Tavoitetila: Kaupunki laatii suunnitelman kiinteistöjen energiakatselmusten toteutuksesta siten, että 80 % kaupungin muista kuin asuinrakennuksista rakennustilavuudella mitattuna on katselmoitu vuoden 2016 loppuun mennessä. Muiden toimintojen osalta energiansäästömahdollisuudet selvitetään vuoden 2015 loppuun mennessä. Kannattavat energiansäästötoimenpiteet toteutetaan joko itse tai ESCO-palvelukonseptia hyödyntäen. Toimenpiteiden energiansäästövaikutusta seurataan RAKENNUKSET Kiinteistöjen energiakatselmuksissa selvitetään kohteen kokonaisenergian ja -veden käyttö sekä potentiaaliset energiansäästötoimenpiteet. Energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on, että 80 % kaupungin rakennuksista rakennustilavuudella mitattuna on katselmoitu vuoden 2016 loppuun mennessä. Koska TEM ei myönnä energiatukea asuinrakennusten energiakatselmuksiin, katselmointivelvoite koskee muita kuin kaupungin omistamia asuinrakennuksia. Lähtötietojen mukaisesti Kemin kaupungin muiden kuin asuinrakennusten rakennustilavuus on m 3 (Verronen R., ). Viime vuosina on tehty vain muutamaan kiinteistöön energiakulutuksien kartoituksia. Energiakatselmuksia ei ole tehty. Taulukko 1 esittää kiinteistöjen katselmointisuunnitelman ja toteutetut energiakatselmukset jaksolla Ehdotus katselmoitavista kiinteistöistä on esitetty liitteessä 1. Taulukko 1. Kiinteistöjen katselmointisuunnitelma sekä tehdyt energiakatselmukset jaksolla VUOSI SUUNNITELMA TOTEUTUS SÄÄSTÖPONTETIAALI JA TMA Investoinnit Säästö Säästö TMA Kpl m 3 kpl m 3 MWh/a /a A

14 14 Toimenpide 9. Energiakatselmusten toteutus kaupungin kiinteistöihin Kuvaus Laaditaan suunnitelma energiakatselmuksien toteutuksesta siten, että 80 % kaupungin muista kuin asuinrakennuksista rakennustilavuudella mitattuna on katselmoitu vuoden 2016 loppuun mennessä. Taulukkoa 1 päivitetään ja katselmointisuunnitelma liitetään toiminta-suunnitelman liitteeksi. Vastuutaho Tilapalvelu Aikataulu Rahoitus Erillinen budjetti energiakatselmusten toteutukseen Mittarit Laadittu katselmointisuunnitelma kyllä / ei Toteutetut kiinteistöjen energiakatselmukset vuosittain (kpl, m3, %) Tilanne 2014 Tavoitteena käynnistää katselmointitoiminta Toimenpide 10. Energiakatselmuksissa ehdotettujen toimenpiteiden toteutus ja seuranta Kuvaus Valitaan energiakatselmuksissa ehdotetuista toimenpiteistä toteutettavat toimet, laaditaan toteutusaikataulu. Toteutuksen jälkeen seurataan toimenpiteillä aikaansaatuja säästö-vaikutuksia. Vastuutaho Tilapalvelu Aikataulu Rahoitus Erillinen budjetti investointeja vaativien toimenpiteiden toteutukseen Mittarit Toimenpiteiden toteutusaikataulu laadittu: kyllä/ ei Toteutettujen säästötoimenpiteiden energiansäästövaikutus: sähkö (MWh), lämpö (MWh) Tilanne 2014 Ei ole tehty Toimenpide 11. Energiatodistusten laadinta ja esillepano Kuvaus Energiatodistukset laaditaan kaupungin kiinteistöihin, jotka myydään tai vuokrataan. Vastuutaho Tilapalvelu Aikataulu Heti Rahoitus Laaditaan oma budjetti Mittarit Laadittujen energiatodistusten lukumäärä (kpl) Energiatodistukset asetettu näkyvälle paikalle: kyllä/ ei Tilanne 2014 Ei ole tehty

15 MUU ENERGIANKULUTUS Kaupungin muun kuin rakennusten energiankäytön osalta tehdään selvitys energiansäästömahdollisuuksien kartoittamiseksi vuoden 2015 loppuun mennessä. Toimenpide 12. Energiansäästötoimenpiteiden selvittäminen, toteutus ja seuranta muissa kuin rakennuskohteissa Kuvaus Selvitetään energiansäästömahdollisuudet toimissa, joiden energiankäyttö tai energiansäästöpotentiaali on merkittävä: mm. ulkovalaistus, pumppaamot. Valitaan toteutettavat toimet, laaditaan toteutus-aikataulu. Toteutuksen jälkeen seurataan toimenpiteillä aikaansaatuja säästövaikutuksia. Vastuutaho Yhdyskuntatekniikka, Kemin Vesi Oy Aikataulu Rahoitus Erillinen budjetti ostetuille asiantuntijapalveluille ja investointeja vaativille toimenpiteille. Mittarit Energiansäästömahdollisuudet selvitetty: kyllä/ ei Toteutettujen säästötoimenpiteiden energiansäästövaikutus: sähkö (MWh), lämpö (MWh) Tilanne 2014 Tarkasteluja tehty, erittely seuraavissa kohdissa. Toimenpide 13. Katu- ja ulkovalaistuksen uusiminen Kuvaus Valaistuksen osalta lakimuutokset aiheuttavat tilanteen, jossa kaupunki on velvoitettu vaihtamaan valaistustekniikkaa. Laaditaan suunnitelma katu- ja ulkovalaistuksen uusimiseksi. Toteutetaan valaistuksen uusiminen suunnitelman mukaisesti Vastuutaho Yhdyskuntatekniikka Aikataulu 2014 Rahoitus Mittarit Tilanne 2014 Erillinen budjetti suunnitelman mukaisesti Suunnitelma laadittu: kyllä/ei Valaisinvaihtojen lukumäärä Energiansäästö: MWh/a Suunnitelma on laadittu keskustan ja muiden alueiden osalta, toimenpiteiden alustava toteutusaikataulu on laadittu. Toteutettujen säästötoimenpiteiden energiansäästövaikutuksesta ei ole laskennallista arviota. Uusia energiatehokkaampia valaisimia on asennettu kappaletta. Kokonaisvalaisimäärä on kappaletta. Kuluvana vuonna 1000 valaisinta vaihdetaan.

16 16 Toimenpide 14. Katu- ja ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä Kuvaus Uusitaan katu- ja ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä nykyaikaiseksi. Toteutetaan katuvalaistuksen uusimisen yhteydessä Vastuutaho Yhdyskuntatekniikka Aikataulu 2014 Rahoitus Erillinen budjetti Mittarit Uutta ohjausjärjestelmää on rakennettu uudisaluerakentamisien yhteydessä. Tilanne 2013 Rakennettu Nauskan ja Jungon alueille. Tilanne 2014 Kuluvana vuonna jatketaan Nauskan alueen rakentamista. Toimenpide 15. Pumppaamoiden tehokkuuden parantaminen Kuvaus Tehdään pumppaamoiden energiakatselmoinneista suunnitelma ja tulosten perusteella laaditaan energiantehokkuuden parantamiseen tähtäävä suunnitelma. Tavoitteena on parantaa rakennusten lämmitystapaa sekä selvittää taajuusmuuttajien tarve, pumppujen oikea mitoitus ja paineen nollaamisen välttämisen avulla saavutettavat energiansäästöt ja toteuttaa muutokset. Vastuutaho Yhdyskuntatekniikka s ja Kemin Vesi Oy Aikataulu Rahoitus Erillinen budjetti Mittarit Suunnitelma tehty: kyllä/ ei Toteutusaste % Tilanne 2013 Pumppaamoiden kulutusseurantaa on toteutettu. Tilanne 2014 Käynnistetään energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävä suunnitelma. Toimenpide 16. Kulutuksen vähentäminen ajotapakoulutuksella Kuvaus Järjestetään kuljettajille taloudellisen ajotavan koulutus. Arvioidaan vuosittain lisäkoulutuksen tarve Vastuutaho Yhdyskuntatekniikka Aikataulu Jatkuvaa Rahoitus - Mittarit Koulutettujen lukumäärä/ vuosi Tilanne 2013 Tilanne 2014 Raskaankaluston kuljettajat koulutettu (ennakoivan ajon kurssi): 11 hlö/a Suunnitellaan autojen kuljettajien taloudellisen ajon koulutusta muun autokaluston käyttäjille.

17 UUSIEN SÄÄSTÖTAKUU- JA/TAI RAHOITUSMENETTELYJEN KÄYTTÖ INVESTOINTIEN TOTEUTUKSESSA Nykytila: ESCO-hankkeita ei ole. Niitä on käyty Kemin kaupungille esittelemässä, mutta päätöstä niiden käytöstä ei ole vielä tehty. Tavoitetila: Kaupunki osaa ja voi käyttää investointien toteuttamisessa ESCO-menettelyä, jolla energiatehokkaiden järjestelmien ja laitteiden hankinta voidaan toteuttaa kokonaan tai osittain muusta investointibudjetista riippumattomasti. Energiakatselmuksissa esitetyt energiansäästötoimenpiteet toteutetaan joko itse tai ESCOkonseptia hyödyntäen. Toimenpide 17. ESCO-palvelu tutuksi Kuvaus Kaupunki hankkii lisätietämystä ESCO-palvelusta ja seuraa ESCOmarkkinoita. Tavoitteena on, että kaupunki osaa ja voi käyttää investointien toteuttamisessa uusia menettelyjä, joilla energiatehokkaiden järjestelmien ja laitteiden hankinta voidaan toteuttaa kokonaan tai osittain muusta investointibudjetista riippumattomasti. Vastuutaho Tilapalvelu, laki- ja sopimusosasto Aikataulu Rahoitus - Mittarit Energiatyöryhmästä on nimetty ESCO-vastuuhenkilö: kyllä/ ei Tilanne 2014 Vastuuhenkilöä ei ole nimetty. Toimenpide 18. ESCO-palvelun hyödyntäminen Kuvaus Kaupunki hyödyntää ESCO-palvelua investointivaihtoehtona siinä tapauksessa, kun se on energiaa säästävien ratkaisujen tekemiseksi esim. rahoitusjärjestelyjen vuoksi tarpeellista tai tarkoituksenmukaista. Vastuutaho Tilapalvelu Aikataulu Rahoitus ESCO-hanke vaatii mahdollisten korjausvelkainvestointien osalta erillisen budjetin. Mittarit Investoinnin vaihtoehtona käytetty ESCO-palvelua: kyllä/ ei Tilanne 2014 ESCO-palvelua ei ole käytetty.

18 KULUTUSSEURANTA JA ENERGIATEHOKKUUTTA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Nykytila: Kulutusseuranta tapahtuu tällä hetkellä kk-tasolla käsin syötettynä KULU-ohjelmaan. Sähkön- ja kaukolämmön kulutustiedot saadaan energialaitokselta Energiatilin kautta, mutta vesimittarit kiinteistönhoitajat joutuvat edelleen lukemaan kuukausittain ja toimittamaan tiedon KULUohjelmaa varten. Tavoitetila: Kulutusseuranta järjestetään siten, että se tukee helppoa tiedottamista ja tiedon välittämistä kiinteistöjen ylläpitäjille ja loppukäyttäjille. Kulutustiedot ovat helposti tulkittavia ja analysoitavia, säästötoimenpiteiden vaikutus voidaan todeta seurannan avulla vaivattomasti. Toimenpide 19. Kulutusseurannan kehitys kk-tasoiseksi Kuvaus Kaupunki järjestää kiinteistöjen energian kulutusseurannan (sähkö, lämpö, vesi) kk-tasoiseksi siten, että vähintään 80 % kiinteistöjen energiankäytöstä on kk-tasoisen kulutusseurannan piirissä vuoden 2015 loppuun mennessä. Vastuutaho Tilapalvelu, konserniyhtiöt Aikataulu Rahoitus - Mittarit Suunnitelma kulutusseurannan järjestämiseksi kk-tasoiseksi: suunnitelma laadittu kyllä/ ei; suunnitelma toteutettu: kyllä/ ei Kk-tasoisen kulutusseurannan kattavuus (%): - kiinteistöjen lukumäärä (kpl)/ kaikki kiinteistöt (kpl) - energiankulutus (MWh)/ kaikkien kiinteistöjen energiankulutus (MWh) Tilanne 2014 Kiinteistö Oy Itätuulen kk-tason kulutusseuranta 100 %. Kaupungin omistamissa rakennuksissa sähkön ja lämmön osalta kulutusseuranta 100 %. Toimenpide 20. Kulutustietojen hyödyntäminen säästöjen aikaansaamiseksi Kuvaus Kulutusseurantatietoja hyödynnetään kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi ja energiakustannusten minimoimiseksi: ominaiskulutusten seuranta ja vertailu; kulutuspoikkeamien tunnistus, tarkastus ja raportointi; energialaskujen asiatarkistus; sähkö- ja kaukolämpötariffien tarkistus. Koulutetaan huoltomiehet seuraamaan vastuullaan olevien kiinteistöjen energiakulutusta. Vastuutaho Tilapalvelu, konserniyhtiöt, Yhdyskuntatekniset palvelut Aikataulu Rahoitus - Mittarit Valitaan raportoinnissa käytettävät energiatehokkuuden tunnusluvut (esim. ominaiskulutukset): valinta tehty kyllä/ ei, Koulutusta järjestetty: kyllä/ei

19 19 Tilanne 2014 Seurantaa tehdään ja tuloksia hyödynnetään. Huoltohenkilöstön koulutus tekemättä UUDET TOIMINTAMALLIT Tavoitetila: Tavoitteena on käynnistää energiansäästöä edistäviä kokeiluhankkeita ja ottaa käyttöön kustannustehokkaita toimintamalleja energiankäytön tehostamiseksi. Yksi merkittävimmistä ajatusmallien, käytänteiden ja toimintojen muuttajista kaupungin sisällä on uusien toimintamallien käyttöönotto. Tavoitellakseen energiatehokkuuden parantumista mahdollisimman tehokkaasti Kemin kaupunki kehittää ja ottaa käyttöön energiansäästöä edistäviä toimintamalleja. Tämä tarkoittaa niin pieniä parannustoimia jokapäiväisessä toiminnassa kuin myös kaupungin käynnistämiä isoja energiansäästöä edistäviä kokeiluhankkeita tai vaikkapa sopimuskaupunkien ja -kuntien välisiä yhteisiä kehitysprojekteja. Käytännössä Kemin kaupungin uudet toimintamallit tarkoittavat seuraavaa. Toimenpide 21. Lapin ilmastostrategia ja sen toteuttamissuunnitelma. Kuvaus Tutustutaan Lapin ilmastostrategiaan ja tarkastellaan yhteistyömahdollisuus ilmastostrategian toteuttamissuunnitelman ja toimintasuunnitelman osalta. Vastuutaho Viranomaispalvelut Aikataulu Heti Rahoitus - Mittarit Ilmastostrategia laadittu: kyllä/ ei Toimintasuunnitelmaa päivitetty strategianmukaisilla toimenpiteillä: kyllä/ ei Tilanne 2014 Ilmastostrategia laadittu: kyllä Toimintasuunnitelma päivitetty strategianmukaisilla toimenpiteillä: kyllä

20 20 Toimenpide 22. Kemin kaupunki mukana CO2-päästöjen raportointipalvelussa (Benviroc Oy) Kuvaus CO2-raportti (www.co2-raportti.fi) julkaisee koko Suomen kattavaa, kuntatasolle asti ulottuvaa kasvihuonekaasujen viikkotilastoa, joka kertoo kuluttajien sähkönkulutuksen, rakennusten sekä käyttöveden lämmityksen, tieliikenteen, maatalouden ja jätehuollon päästöt. CO2-päästölaskennan malli vastaa tapaa, jolla Suomi raportoi päästönsä YK:n ilmastosopimukselle. Vastuutaho Viranomaispalvelut Aikataulu Jatkuvaa Rahoitus - Mittarit Kaupunki mukana päästöraportoinnissa: kyllä/ ei Tilanne 2014 Kaupunki mukana päästöraportoinnissa: kyllä Toimenpide 23. Kaupungin IT-ohjeiden päivitys Kuvaus Päivitetään ohje IT- ja oheislaitteiden käytöstä kaupungin virastoissa ja laitoksissa, minkä myötä ohjeessa huomioidaan ainakin seuraavat: tietokoneiden sulkeminen viikonlopuksi ja työpäivän päätteeksi, näyttöjen sammutus virtanapista, virransäästötilan asetukset, tulostus-asetukset (2- puolinen tulostus), suunnitelma huonekohtaisten tulostimien vähentämiseksi. Hyväksytyistä ohjeista tiedotetaan koko kaupungin henkilöstölle esimerkiksi energiansäästöviikolla tietoiskun muodossa. Vastuutaho Tietohallintokeskus Aikataulu Rahoitus - Mittarit Suunnitelma laadittu: kyllä/ei ICT-ohje päivitetty: kyllä/ ei ICT-ohje otettu virallisesti käyttöön: kyllä/ ei Tilanne 2014 Työ käynnistymässä Toimenpide 24. Suunnitelmallinen kiinteistönpito nykyaikaisin menetelmin Kuvaus Panostetaan pitkäjänteiseen kiinteistönpitoon, jossa oleellisena osana käyttöä ja ylläpitoa sekä laajamittaisten korjaustoimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta on rakennuksen energiatehokkuuden parantamisen näkökulma. Suunnitelmallisen kiinteistönpidon työkaluiksi hankintaan huoltokirja ja/tai muita kiinteistönpidon työkaluja. Vastuutaho Tilapalvelu, Konserniyhtiöt Aikataulu Rahoitus Järjestelmä-investoinnit vaativat oman rahoituksen Mittarit Huoltokirjajärjestelmä hankittu: kyllä Muita järjestelmiä käytössä: kyllä/ ei Tilanne 2014 Huoltokirja hankittu: kyllä

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 1094/832/2014 Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 29.4.2014 Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) artiklan 24 (2) mukainen raportointi Euroopan komissiolle 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014

Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014 Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014 LUONNOS Versio19052015 Sisällysluettelo 1 KAUPUNGIN ENERGIA- JA ILMASTOSITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA... 5 1.1 ENERGIA- JA ILMASTOTOIMIA

Lisätiedot

0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010. Tavoite-sken. 2020 Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite 2020 as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1

0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010. Tavoite-sken. 2020 Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite 2020 as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1 7,0 6,0 t CO 2 -ekv/asukas 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010 Tavoite-sken. Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1 Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen mukainen

Lisätiedot

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352 KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Kangasala n Lempäälä n Nokia n Orivesi n Pirkkala n Tampere n Vesilahti n Ylöjärvi www.tampereenseutu.fi Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett Opinnäytetyö Syksy 2012 Rakennustekniikan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2016

MYNÄMÄEN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2016 MYNÄMÄEN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2016 5.1.2011 SISÄLLYS JOHDANTO...3 1 SOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET...3 2 SOPIMUKSEN RAJAUKSET JA TOIMINTASUUNNITELMAN KATTAVUUS...4 3 ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma Sipoon sovellus Alkuperäinen raportti: KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010 (laatija Keski-Uudenmaan ympäristökeskus)

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Esiselvitys 6/2011 Tilaaja: Novago Yrityskehitys Oy Lohja Toteutus: Senior & Sons Oy Reijo Laine Espoo Energiatehokkuuden

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015)

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) Tekijä: Riikka Pennanen Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. ILMASTONMUUTOS... 2 3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN ILMASTOTYÖ...

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on keskeinen johtopäätös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran,

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2011

TEM raportteja 18/2011 TEM raportteja 18/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussuunnitelma Energiaosasto Toukokuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 3 1 Nykyinen energiankäyttö...4 1.1 Kiinteistöjen energiankulutus...4

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan mukainen luettelo SUOMI 30.6.2014 Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment 2 Esipuhe Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA. Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista

ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA. Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista 27.4.2004 Päivi Kippo-Edlund Heikki Miettinen Liisa

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

Radanpidon sähkönkulutus ja energiansäästöpotentiaali

Radanpidon sähkönkulutus ja energiansäästöpotentiaali 2011 HENNA TEERIHALME Radanpidon sähkönkulutus ja energiansäästöpotentiaali TAUSTAMUISTIO ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMISEN HAASTEISTA JA MAHDOLLISUUKSISTA Henna Teerihalme Radanpidon

Lisätiedot

Kaavarunkovaiheen loppuraportti

Kaavarunkovaiheen loppuraportti S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Kaavarunkovaiheen loppuraportti Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot