Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio Veden kierron hallinta ja ekosysteemipalvelut kaupunkiympäristössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio Veden kierron hallinta ja ekosysteemipalvelut kaupunkiympäristössä"

Transkriptio

1 Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio Veden kierron hallinta ja ekosysteemipalvelut kaupunkiympäristössä EAKR-projektin loppuraportti Ari Jolma (toim.)

2 Saatesanat Tässä raportissa on esitetty EAKR-hankkeen Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio: veden kierron hallinta ja ekosysteemipalvelut kaupunkiympäristössä tavoitteet, tehdyt toimet, aikaansaadut tulokset, suunnitelmat tulosten hyödyntämisestä sekä hankkeen kuluessa tehty tiedottaminen. Nämä on raportissa esitetty ensin koko hankkeen kannalta ja sitten osahankkeittain. Hanke oli käynnissä ja sen osatoteuttajat olivat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä. Hanketta koordinoi Aalto-yliopisto. Rahoituksen hankkeelle myönsi Päijät-Hämeen liitto ja hankkeen koodi oli A Hanketta rahoittivat myös Lahden kaupunki ja Lahden yliopistokeskus. Tämä raportti ja hankkeen toteuttajien yhdessä kokoama ja sen on toimittanut Ari Jolma Aalto-yliopistosta.

3 Yleiskatsaus hankkeeseen Hankkeen tavoitteet Hankkeen päätavoitteena oli rakentaa Lahden alueelle pitkäjänteinen tutkimusyhteistyön alusta kestävän urbanisaation prosessien analysoinnin ja hallinnan tueksi. Tavoitteena oli synnyttää toiminta-alusta ja sitä tukeva infrastruktuuri alan parhaiden tutkimusryhmien välille monitieteisen, kansallisesti ja tieteellisesti merkittävän ongelman ratkomiseksi. Yhteistyöalustan ytimen muodostaneet ryhmät olivat kaupunkiekosysteemien tutkimusryhmä Helsingin yliopistosta, vesitekniikan ja ympäristöinformatiikan tutkimusryhmät Aalto-yliopistosta sekä Lahden ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusala. Tavoite jaettiin kolmeen osatavoitteeseen, jotka olivat rakentaa valuma-aluelähtöinen koekenttäverkosto ja tehdä mittaussuunnitelma, jolla selvitetään taajamaviheralueiden merkitystä ihmisen terveyden kannalta oleellisiin ekosysteemipalveluihin; tuottaa ja jalostaa olemassaolevien tutkimusaineistojen sekä uusien, koekenttäverkostolla kerättävien hydrologisten mittausten ja vedenlaatutietojen pohjalta tieteellistä informaatiota kaupunkivesiä koskevan tietämyksen parantamiseksi ja kestävän kaupunkisuunnittelun tukemiseksi; määritellä hankkeen tuloksiin nojaavassa suunnittelussa ja päätöksenteossa hyödynnettävä tietoinfrastruktuuri sekä ympäristötietolaboratorio, joka hyödyntää ja luo koealustan hankkeen tietoinfrastruktuurista. Tehdyt toimet Hankkeessa muodostettiin verkostoitunut hanketyöryhmä, joka kokoontui usein ja teki yhteistyötä hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena olleet tutkimusalueverkosto, siihen liittyvät ja sillä kerättävät tutkimusaineistot sekä tietoinfrastruktuuri suunniteltiin, koottiin ja tuotettiin hanketyöryhmän puitteissa. Työryhmä analysoi hankkeen aiheena olevaa ongelmaa ja tuotti useita ratkaisuja ja työkaluja sen osiin. Työn tuloksista tiedotettiin hankkeen puitteissa järjestetyssä seminaarissa sekä lukuisissa esitelmissä, julkaisuissa ja muilla tavoin. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui seitsemän kertaa. Tulokset Hankkeen tuloksena syntyi tutkimusyhteistyön alusta, joka muodostuu Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Lahden ammattikorkeakoulun tutkijoista, opettajista ja opiskelijoista, tutkimusalueverkostosta, tietoinfrastruktuurista sekä tutkimusaineistoista. Hankkeen tuloksena syntyi uutta tietämystä kaupunkivesistä ja niiden merkityksestä ja tätä tietämystä siirtyi kaupunkisuunnittelun tueksi. Hankkeen myötä osatoteuttajien osaaminen ja tietotaito kaupunkihydrologian ja sen tutkimuksen alalla lisääntyi. Hanke vahvisti tutkimusyhteistyötä ja muuta yhteistyötä Lahden alueen korkeakoulujen, viranomaisten ja muiden toimijoiden kesken. Tavoitteiden ja tulosten vertailu sekä kokemukset hankkeesta Hanke saavutti sille asetetut tavoitteet.

4 Hanke kokosi yhteen aiemmin saatuja, erityisesti EAKR-rahoitteisessa STORMWATERhankkeessa saatuja tuloksia ja liitti ne osaksi rakennettua koealueverkostoa ja sen tuottamaa tutkimusaineistoa. Hankkeen tulokset olivat hyviä ja niiden tieteellinen arvo on suuri. Kokemukset hankkeesta olivat positiivisia, hankeyhteistyö vahvisti kunkin tahon omaa työtä ja hankkeen toteuttaminen oli sujuvaa eikä tuntunut turhan byrokraattiselta. Osittain sujuvan toteuttamisen perustana oli aiemmat kokemukset ja jo aiemmin alkanut yhteistyö. Hankkeen ohjausryhmä oli asiantunteva ja edisti hankkeen etenemistä suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmat tulosten hyödyntämisestä Kukin osatoteuttaja hyödyntää hankkeen tuloksia omassa tutkimuksessaan, opetuksessaan sekä uusien hankkeiden suunnittelussa. Hankkeen tuloksista on tiedotettu kohderyhmälle ja pyrkimyksenä on että niitä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan sekä liiketoiminnassa että kaupunkisuunnittelussa. Hankkeessa luotua tutkimusyhteistyön alustaa hyödynnetään uusissa kestävän kaupunkisuunnittelun hankkeissa Lahden alueella. Tiedottaminen Hankkeelle perustettiin verkkosivut ja hankkeen aloittamisesta tehtiin lehdistötiedote. Hankkeen aikana sitä ja sen tuloksia esiteltiin lukuisissa esitelmissä suomalaisissa sekä kansainvälisissä alan tilaisuuksissa tai se oli muuten esillä mm. hanketyöryhmän jäsenten esiintymisissä mediassa. Hankkeen tuloksia julkaistiin lukuisissa ammatillisissa ja tieteellisissä konferensseissa, opinnäytetöissä ja aikakausjulkaisuissa. Hankkeen tuloksista julkaistiin myös toimitettu kirja. Hankkeen osatoteuttajat käyttivät hanketta ja sen tuloksia hyödyksi opetuksessa.

5 Osahanke 1: Veden kierto rakennetussa ympäristössä Tavoitteet Tämän osahankkeen tavoitteet olivat suunnitella yhdessä osahankkeen 2 kanssa hankkeessa käynnistettävä Lahden kaupunkialueiden hydrologinen pitkäaikaisseuranta, tehdä koealueiden valintaa ja instrumentointia tukevia hydrologisia analyyseja, tehdä selvitys ja suositus kaupunkialueiden hulevesiin vaikuttavien toimenpiteiden rekisteröinnistä, analysoida ensimmäisen vuoden mittaustulokset. Tehdyt toimet Tässä osahankkeessa osallistuttiin hankkeessa instrumentoitujen mittausvalumaalueiden valintaan ja seurannan suunnitteluun sekä tehtiin lukuisa joukko hydrologisia analyyseja ja hydrologista mallinnusta. Seurantajärjestelmän avulla koottiin hydrologinen aineisto valituilta kolmelta erityyppiseltä kaupunkialueelta Lahdessa. Aiemmin mitatut aineistot Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston koevaluma-alueilta Espoosta ja Lahdesta koottiin yhteen ja liitettiin uuteen aineistoon. Aineistojen avulla tehtiin lukuisa joukko analyyseja tutkimusalueiden sadanta-valuntasuhteista ja huleveden laadusta sekä niiden muutoksista ja vuodenaikaisvaihtelusta. Osahankkeessa tehtiin neljä diplomityötä. Tulokset Aineistojen analyysien avulla saatiin uutta tietoa kaupungistumisen aiheuttamasta muutoksesta valunnan muodostumisessa, veden laadussa ja kaupunkilumen ominaisuuksissa tyypillisillä suomalaisilla kaupunki- ja asuinalueilla rakentamisen aikana että rakentamisen jälkeen. Mitattu huleveden laatu oli kaikilla alueilla asetettuja pitoisuuskriteerejä heikompi ajoittain. Lisäksi havaittiin, että kaupunkialueet tuottavat moninkertaisen kuormituksen metsäalueisiin verrattuna ja että kaupunkialueiden kuormitus voi ajoittain ylittää maatalousalueilta tulevan kuormituksen. Tutkimustulokset osoittivat hydrologisia periaatteita, joiden avulla voidaan hulevesien laatua parantaa käytännön suunnittelun kautta. Tulokset osoittavat myös rakennustyömaiden vesiensuojelutoimenpiteiden tarpeen. Analyysien tulokset kertovat erilaisten maankäyttömuotojen vaikutuksesta huleveden laatuun sekä eri vuodenaikojen merkityksestä hulevesien hallinnassa. Erityisesti Lahden osalta aineistot osoittavat merkittäviä muutoksia keskusta-alueiden valunnan muodostumisessa sekä todistavat erilaisten haitta-aineiden esiintymisestä näiden alueiden hulevesissä. Erityisesti diplomitöiden tuloksista voidaan mainita, että niissä

6 kehitettiin menetelmä automaattisten hydrologisten mittausasemien tuottaman mittausaineiston laadunvarmennukseen, kehitettiin menetelmä, jolla voidaan arvioida erityisesti sadannan ja valunnan ja lisäksi myös sameuden mittausten konsistentisuutta ja luotettavuutta, toteutettiin matemaattinen sadanta-valuntamalli (Stormwater Management Model, SWMM) Lahden Vesijärveen laskevalle kaupunkialueelle, kalibroitiin kiintoainepitoisuutta ja kuormitusta kuvaava malliosuus SWMMmallissa erityyppisille hulevesitapahtumille Lahden korttelialueella, esitettiin miten saatavilla olevien paikkatietoaineistojen perusteella voidaan hakea SWMM-mallin tarvitsemat lähtötiedot, toteutettiin ensimmäinen yksittäisiä pieniä tutkimusvaluma-alueita laajemman kokonaisen alueen hydrologinen mallintaminen Lahdessa, esitettiin arvio Lahden kaupunkialueella muodostuvien hulevesien määrästä ja haitta-ainekuormituksesta sekä valunnan ja kuormituksen jakautumisesta eri maankäyttömuodoille ja esitettiin numeeriset kriteerit monitoroitavien hulevesitapahtumien määrille ja tunnistettiinmaankäyttömuodot, joilta Lahdessa tarvitaan lisää tutkimusaineistoa mallinnuksenparantamiseen. Synteesinä osahankkeessa luotiin katsaus hulevesimonitoroinnin laatuvaatimuksiin, menneisiin hulevesitutkimuksiin sekä tarkasteltiin viimeaikaisten julkaisujen pohjalta kaupungistumisen aiheuttamia valunnan ja veden laadun muutoksia ja niiden vuodenaikaisvaihtelua sekä hulevesien käsittelytarvetta suomalaisilla rakennustyömailla, asuinalueilla ja keskusta-alueilla. Tavoitteiden ja tulosten vertailu Osahankkeen tulokset ylittävät asetetut tavoitteet mm. mallintamisen käytön suhteen ja tuotettujen synteesien osalta. Kytölän alueen rakennustöiden aloitus viivästyi, joten siltä alueelta ei vielä ole ollut mahdollista saada tuloksia rakentamisen vaikutuksista alueen hydrologiaan ja veden laatuun. Suunnitelmat tulosten hyödyntämisestä Osahankkeen toteuttaja hyödyntää osahankkeen tuloksia tieteellisten julkaisujen kirjoittamisessa, esitelmissä, opetuksessa, tutkimusyhteistyön pohjana ja uusien tutkimushankkeiden suunnittelussa. Tuloksia on jo hyödynnetty mutta hankkeessa kerätyt ja analysoidut aineistot mahdollistavat mm. uusien tutkimusjulkaisujen laadinnan. Yhdessä Helsingin yliopiston kanssa tuotetut julkaisut vahvistavat tutkimusyhteistyötä ja aiheen tiimoilta on suunnitteilla ja käynnistymässä uusia hankekokonaisuuksia. Tavoitteena on jatkaa rakennetun seurantajärjestelmän hyödyntämistä myös hankkeen päättymisen jälkeen.

7 Tiedottaminen Osahankkeesta ja sen tuloksista on tiedotettu ja tiedotetaan erilaisissa tilaisuuksissa, julkaisuissa, esitelmissä ja haastatteluissa. Osahanke tuotti esitelmiä hankkeen järjestettyyn seminaariin sekä artikkelin hankkeesta tehtyyn toimitettuun kirjaan. Julkaisut Järveläinen, Juhani Land-use based stormwater pollutant load estimation and monitoring system design: Case of Lahti city, Finland. Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu. Diplomityö. Pajari, Johanna Quality assurance of hydrometeorological data in urban areas. Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu. Diplomityö. Sillanpää, Nora Effects of suburban development on runoff generation and water quality. Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS 160/ s. ISBN (painettu), (pdf). Sillanpää, Nora, Koivusalo, Harri. 2013a. A catchment scale assessment of pollution potential of urban snow at two residential catchments in southern Finland. Proc. Novatech 2013, , Lyon, Ranska. Sillanpää, Nora, Koivusalo, Harri. 2013b. Catchment-scale evaluation of pollution potential of urban snow at two residential catchments in Southern Finland. Water Science and Technology, 68(10): doi: /wst Sillanpää, Nora; Koivusalo, Harri Measurements and data analysis of suburban development impacts on runoff event characteristics and unit hydrographs. Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, EGU , EGU General Assembly 2014, Vienna, Austria. Sillanpää, Nora; Koivusalo, Harri; Setälä, Heikki; Valtanen, Marjo Urban hydrological monitoring in Finland: past experiences, recent results, and future directions. Teoksessa: Mäkelä, I., Palvi, T. (toim.). Lahti as an Urban Laboratory for Sustainable Environment. The publication series of Lahti University of Applied Sciences, Series C Articles, reports and other current publications, part 152. s Tikkanen, Henri Hydrological modeling of a large urban catchment using a stormwater management model (SWMM). Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu. Diplomityö. Valtanen, Marjo; Sillanpää, Nora; Setälä, Heikki. 2014a. Effects of land use intensity on stormwater runoff and its temporal occurrence in cold climates. Hydrological Processes, 28: doi: /hyp Valtanen, Marjo; Sillanpää, Nora; Setälä, Heikki, 2014b. The effects of urbanization on runoff pollutant concentrations, loadings and their seasonal patterns under cold climate. Water, Air, & Soil Pollution, 225: doi: /s y. Valtanen, Marjo; Setälä, Heikki; Sillanpää, Nora The effects of land use intensity on stormwater runoff pollutant loading and its seasonality under cold climate. Proc. 6th Intl. Conf. Diffuse Pollution and Eutrophication, , Peking, Kiina. s

8 Tekeillä olevat julkaisut Lehtinen, Saara Huleveden laadun simulointi SWMM mallilla Lahden kaupunkikohteissa. Diplomityö. Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos, Aaltoyliopiston insinööritieteiden korkeakoulu. Diplomityö. Sillanpää, Nora; Koivusalo, Harri Impacts of urbanization and event magnitude on runoff contributing area and runoff coefficients. Proceedings of the 13th International Conference on Urban Drainage, Kuching, Malesia, Sillanpää, Nora; Koivusalo, Harri Impacts of urban development on runoff event characteristics and unit hydrographs across warm and cold seasons in high latitudes. Manuscript submitted to Journal of Hydrology. Sillanpää, Nora; Koivusalo, Harri Factors affecting water quality in urban residential areas: multiple linear regression analysis of construction and postconstruction phases. Manuscript submitted to Journal of Hydrology. Järveläinen, Juhani; Sillanpää, Nora; Koivusalo, Harri Land-use based stormwater pollutant load estimation and monitoring system design. Manuscript submitted to Journal of Environmental Management. Esitelmät Nora Sillanpää: Kaupungistumisen aiheuttama vedenkierron muutos ja hulevesien hallinta, Ympäristötiedon foorumin seminaari "Tulvasuojelu muuttuvassa maailmassa" (Maj ja Tor Nesslingin säätiö, Ympäristöministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö), Helsinki, Nora Sillanpää & Harri Koivusalo: A catchment scale assessment of pollution potential of urban snow at two residential catchments in southern Finland, Novatech 2013, Lyon, Ranska, Juhani Järveläinen: Hulevesikuormitusten arviointi ja hulevesien seurannan suunnittelu kaupunkimittakaavassa Case: Lahden kaupunki, Lahden tiedepäivä, Nora Sillanpää & Koivusalo, Harri: Measurements and data analysis of suburban development impacts on runoff event characteristics and unit hydrographs, EGU General Assembly 2014, Wien, Itävälta, Nora Sillanpää: Hydrologiset muutokset rakennettavalla kaupunkialueella: eväitä hulevesien hallinnan ja mitoituksen uudistamiseen, Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio -hankkeen seminaari, Lahti, Juhani Järveläinen: Hulevesikuormitusten arviointi ja käytännön sovellukset kaupunkimittakaavassa, Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio -hankkeen seminaari, Lahti, Johanna Pajari: Automaattisten hulevesimittausten laadunvarmennus, Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio -hankkeen seminaari, Lahti, Tulevat esitelmät Nora Sillanpää: Esitelmä Viherympäristöliiton ja HAMK:n järjestämä hulevesiseminaari, elokuu Nora Sillanpää: Esitelmä Sito Oy:n järjestämässä hulevesiseminaarissa, elokuu 2014.

9 Haastattelut TV2, Ylen alueellinen uutislähetys, Nora Sillanpään haastattelu hulevesien hallinnasta Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio -hankkeen järjestämässä seminaarissa Lahdessa, Yle, verkkouutiset, Nora Sillanpään ja Juhani Järveläisen haastattelu otsikolla Hulevesien hallintaa opetellaan edelleen "Nyt meillä vasta alkaa olla tutkimustietoa", nyt_meilla_vasta_ alkaa_olla_tutkimustietoa/

10 Osahanke 2: Ekosysteemipalvelujen vaikutus veden kiertoon/vesitaseeseen ja ilman laatuun kaupunkiekosysteemissä Tavoitteet Tämän osahankkeen tavoitteet olivat valita ja perustaa tutkimusalueet hyödyntäen yhtä valmista hulevesimittausasemaa, hankkia tutkimusalueille asennettavat laitteistot, tehdä tutkimusalueilla hydrologisia ja ilman laatuun kohdistuvia mittauksia sekä analysoida mittauksilla tuotettuja aineistoja. Tehdyt toimet Hankkeen tutkimusalueiksi valittiin kolme Lahden kaupungin alueella sijaitsevaa valumaaluetta: Kilpiäinen, Paavola ja Kytölä. Laitteisto hulevesien määrän ja laadun mittaukseen hankittiin kilpailutuksen kautta. Hulevesien määrää ja laatua mitattiin alueilla alkaen. Kevään/alkukesän 2013 aikana tutkimusalueiden mittauslaitteistoa täydennettiin sade- ja sameusmittareilla. Mittaus oli osin jatkuvatoimista, osin laboratoriossa analysoituihin näytteisiin perustuvaa. Mittauslaitteistoja huollettiin ja pidettiin jatkuvasti yllä. Tutkimusalueilla mitattiin passiivisilla keräimillä ilman pienhiukkas- ja typpidioksidipitoisuuksia syksyllä 2013 ja alkukesällä Lahden kaupungin kanssa sovittiin yhteistyössä lumenaurausaineiston keräämisestä. Talvella valuntaa esiintyi kaupungistuneilla valuma-alueilla poikkeuksellisen leudon sään vuoksi säännöllisesti. Kytölässä, joka on rakentamaton alue, hulevesiviemäri jäätyi ja pysyi jäässä toukokuun puoliväliin asti, mikä esti kattavan kevätvalunta-aineiston saannin. Muuten hulevesimittaukset (määrä ja laatu) onnistuivat suunnitelmien mukaisesti mutta lumiaineiston keruu ei onnistunut leudon sään vuoksi. Osahankkeessa tehtiin kaksi pro gradu -työtä. Tulokset Kerättyjä tutkimusaineistoja analysoitiin yhdessä hankkeen muiden osatoteuttajien kanssa. Aineistot osoittavat selkeitä eroja eri kaupungistumisasteen omaavilla valumaalueilla niin valumaveden määrässä kuin laadussa. Aineistot tarjoavat myös paljon uutta tietoa valunnan vuodenaikaisvaihtelusta. Kytölän alueen luonnontilaisella valuma-alueella rakentamistoimet eivät tutkimuksen aikana päässeet käyntiin mm. kaavaan liittyvien valitusprosessien takia, joten rakentamisen vaikutuksia ei saatu mitattua.

11 Ilman laadun mittausaineistot osoittavat että Kytölän luonnonmukaisen valuma-alueen hiukkas- ja typpidioksidipitoisuudet olivat merkitsevästi alhaisempia kuin kaupungistuneiden alueiden vastaavat pitoisuudet ja että kaupungistuneimmalla alueella (Paavolan valuma-alue) ilman saastepitoisuudet olivat selkeästi suurempia kuin Kilpiäisissä, joka on omakotitalovaltainen alue. Toisin sanoen huleveden haitta-ainepitoisuudet vastasivat niitä saastepitoisuuksia joita mitattiin ilmasta. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että hulevesien haitta-ainepitoisuudet johtuisivat yksinomaan ilman saasteista. Tavoitteiden ja tulosten vertailu Osahankkeen tavoitteet toteutuivat hankkeen aikana. Kaavavalituksen vuoksi Kytölän luonnontilaisella alueella ei päästy monitoroimaan rakentamisesta aiheutuvia hulevesipäästöjä. Leuto ja lähes lumeton talvi vaikeutti lumeen liittyvien selvitysten tekoa. Suunnitelmat tulosten hyödyntämisestä Osahankkeen toteuttaja hyödyntää hankkeen tuloksia tieteellisten julkaisujen kirjoittamisessa, esitelmissä, opetuksessa, tutkimusyhteistyön pohjana ja uusien tutkimushankkeiden suunnittelussa. Tuloksia on jo hyödynnetty mutta hankkeessa kerätyt ja analysoidut aineistot mahdollistavat mm. uusien tutkimusjulkaisujen laadinnan. Yhdessä Aalto-yliopiston kanssa tuotetut julkaisut vahvistavat tutkimusyhteistyötä ja aiheen tiimoilta on suunnitteilla ja käynnistymässä uusia hankekokonaisuuksia. Hankkeessa kerätyn aineiston analyysia jatketaan ja suunnitelmana on tuottaa yhdessä hankepartnerien kanssa laajempialaisia synteesejä. Tavoitteena on jatkaa mittauksia rakennetulla tutkimusalueverkostolla myös hankkeen päättymisen jälkeen ja hyödyntää sitä muutoinkin jatkossa. Tiedottaminen Osahankkeesta ja sen tuloksista tiedotettiin ja tiedotetaan julkaisuissa, esitelmissä ja haastatteluissa. Osahanke tuotti esitelmiä hankkeen järjestettyyn seminaariin sekä artikkelin hankkeesta tehtyyn toimitettuun kirjaan. Julkaisut Valtanen, Marjo; Sillanpää, Nora; Setälä, Heikki. 2014a. Effects of land use intensity on stormwater runoff and its temporal occurrence in cold climates. Hydrological Processes, 28: doi: /hyp Valtanen, Marjo; Sillanpää, Nora; Setälä, Heikki, 2014b. The effects of urbanization on runoff pollutant concentrations, loadings and their seasonal patterns under cold climate. Water, Air, & Soil Pollution, 225: doi: /s y. Valtanen, Marjo; Setälä, Heikki; Sillanpää, Nora The effects of land use intensity on stormwater runoff pollutant loading and its seasonality under cold climate. Proc. 6th Intl. Conf. Diffuse Pollution and Eutrophication, , Peking, Kiina. s Sillanpää, Nora; Koivusalo, Harri; Setälä, Heikki; Valtanen, Marjo Urban hydrological monitoring in Finland: past experiences, recent results, and future directions. Teoksessa: Mäkelä, I., Palvi, T. (toim.). Lahti as an Urban Laboratory for Sustainable Environment. The publication series of Lahti University of Applied

12 Sciences, Series C Articles, reports and other current publications, part 152. s Krebs, G., Kokkonen, T., Valtanen, M., Setälä, H., Koivusalo, H Spatial resolution considerations for urban hydrological modelling. Journal of Hydrology. 512, Krebs, G., Kokkonen, T., Valtanen, M., Koivusalo, H., Setälä, H. M A High Resolution Application of a Stormwater Management Model (SWMM) Using Genetic Parameter Optimization. Urban Water Journal. 10, 6, s Valtanen, M., Setälä, H. M., Kuoppamäki, K., Taka, M. K. & Kokkonen, T Vesiensuojelu vaatii kaupungistuneiden valuma-alueiden tutkimusta: Ympäristö ja terveys. 4, s Muu tiedottaminen Marjo Valtanen: Luonnon-, maiseman- ja ympäristönhoito hyviä käytäntöjä ja kokemuksia -seminaari. esitelmä, Mäntsälä Marjo Valtanen:Towards an ecologically sustainable urban environment an afternoon symposium (esitelmä), Marjo Valtanen Hulevesiseminaari (Ympäristötekniikkamessut), (esitelmä) Marjo Valtanen: Ilmasto muuttuu -seminaarissa, Lahden kaupunki (maaliskuu 2013) Marjo Valtanen: Esitelmä: Effects of land use intensity of stormwater under cold climate. Diffuse pollution and Eutrofication -konferenssi, IWa ; Peking (elokuu 2013) Marjo Valtanen: Hulevedet kylmässä ilmanalassa. Ympäristönsuojelun ajankohtaispäivä, ELY-keskus, Hämeenlinna Juhani Järveläinen: Hulevesikuormitusten arviointi ja hulevesimittausten suunnittelu: tapaus Lahden kaupunki. Lahden tiedepäivät, marraskuu 2013) Heikki Setälä: Esitelmä Tarjoaako kaupunkimaaperä ekosysteemipalveluita?, Maaperätieteen päivät Heikki Setälä: Esitelmä Hulevesitutkimuksen uudet tuulet, Hulevesipäivät, Vantaa Heikki Setälä: Baltimore, USA, Biological Conservation Conference, Esitelmä: Urbanization, soils and hydrology Heikki Setälä: Kutsuttu esitelmä Charles Universityn tiedekunnan juhlatilaisuudessa, Why to worry about urban green?, Praha, Tsekki Heikki Setälä: Esitelmä Ecosystem functions in forest and grasslands in natural and human-dominated settings, seminaarissa Toisiinsa linkiytyneet ravinnekierrot, Suomen ympäristökeskus SYKE Heikki Setälä: Esitelmä Are urban greenspaces oases for ecosystem services?, Maj ja Tor Nessling Symposium on Ecosystem Services, Hanasaari, Helsinki Valtanen ja Setälä: Tiedevartti radio-ohjelma (tammikuu 2013) Valtanen ja Setälä: Haastattelu Ympäristö -lehteen Valtanen ja Setälä: Artikkeli ympäristö & terveys -lehdessä Heikki Setälä: Esitelmä: Häiriöityneiden alueiden ekologia. Viherpäivät Tampere

13 Heikki Setälä: Esitelmä: Why to worry about urban parks Kiinan Tiedeakatemian tilaisuus, Shenyang, Kiina Heikki Setälä: Esitelmä: Kaupunkien viheralueet hulevesiongelmien lievittäjinä Kaupunkiakatemian tilaisuus. Helsinki Marjo Valtanen: esitelmä Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio -hankkeen seminaarissa (huhtikuu 2014) Marjo Valtanen: osallistuminen workshopiin: Regional workshop: Integration of natural water retention measures (NWRM) into river basin management in the Baltic Sea Region (Riika, tammikuu 2014) Pro gradu -työt Miina Fagerlund: Lumen aurauksen ja kuljetuksen vaikutus rakennettujen alueiden hulevesien muodostumiseen ja haitta-ainekuormiin (kesken) Sameli Männistö: Valuma-alueen ominaisuuksien ja sateen olomuodon vaikutukset keskusta-alueilla muodostuviin hulevesiin (kesken)

14 Osahanke 3: Tutkimusta ja päätöksentekoa tukevan tietoinfrastruktuurin rakentaminen Tavoitteet Tämän osahankkeen tavoitteet olivat määritellä tietoinfrastruktuuri kestävän ympäristön kaupunkitutkimukselle, varustaa tietoinfrastruktuuria demonstroiva tietotekninen toimintaympäristö ja tutkimuslaboratorio, toteuttaa tutkimuksen tietokanta ja testata tietoinfrastruktuurin toiminnallisuutta mm. tapaustutkimusten avulla. Tehdyt toimet Osahankkeessa määriteltiin tavoiteltava tietoinfrastruktuuri tarvittavien tietopalveluiden, kommunikaatio- ja käyttötarpeiden sekä tavoitellun vuorovaikutteisuuden avulla. Määriteltyä tietoinfrastruktuuria demonstroiva tietotekninen toimintaympäristö toteutettiin tietokantojen, laskentamallien, niiden varaan rakennettujen tietopalveluiden, sekä ns. päätösteatterin avulla. Tutkimuksen tietokannan toteuttamista varten koottiin aineistoa mm. Lahden kaupungilta ja perehdyttiin tutkimusalueiden mittaustiedon keruu- ja siirtotekniikkaan. Tietoinfrastruktuurin toiminnallisuutta testattiin määrittelemällä käyttöskenaarioita ja toteuttamalla ne tehtyyn tietokantaan perustuvien ja muiden tietopalveluiden sekä laskentamalleihin perustuvien palveluiden avulla. Osahankkeessa tehtiin yksi ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvä lopputyö Lahden ammattikorkeakouluun. Tulokset Osahankkeella on kaksi päätulosta: Lahden ammattikorkeakoulun hallitsemissa tiloissa Niemen kampuksella sijaitseva kestävän kaupunkisuunnittelun ja päätöksenteon ympäristötietolaboratorio, ns. päätösteatteri ja Aalto-yliopiston tietotekniikkayksikön tuottamassa virtuaalipalvelimessa tietokanta, laskentamalleja, niihen perustuvia tietopalveluita sekä edellisiä hyödyntävä vuorovaikutteinen karttapohjainen verkkosovellus. Lisäksi osahankkeen tuloksena osatoteuttajille on kertynyt kokemusta ja tietotaitoa kestävän kaupunkisuunnittelun tukemisesta ympäristötiedolla ja tietopalveluilla. Aalto-yliopiston virtuaalipalvelimeen rakennettuun tietojärjestelmään toteutettiin seuraavat suunnitteluskenaariot: tutkimusalueiden hydrologisen toiminnan visualisointi ja vertailu,

15 hulevesien ja veden laadun kuormituksen synty erilaisilla maankäytöillä (karttapohjainen visualisointi) ja kaupunkisuunnitteluun liittyvä maankäytön suunnittelu ja siihen liittyvä hydrologinen analyysi. Tavoitteiden ja tulosten vertailu Osahankkeen tavoitteet toteutuivat hankkeen aikana. Suunnitelmat tulosten hyödyntämisestä Osahankkeen toteuttajat hyödyntävät hankkeen tuloksia tieteellisten julkaisujen kirjoittamisessa, esitelmissä, opetuksessa, tutkimusyhteistyön pohjana ja uusien tutkimushankkeiden suunnittelussa. Tuloksia on jo hyödynnetty mutta hankkeessa saadut kokemukset ja tehty työ mahdollistavat mm. uusien tutkimusjulkaisujen laadinnan. Päätösteatteri säilyy Lahden ammattikorkeakoulun resurssina, ja sitä on tarkoitus hyödyntää kestävän kaupunkisuunnittelun ja siihen liittyvän päätöksenteon opetuksessa ja tutkimuksessa. Aalto-yliopiston virtuaaliympäristöön rakennettu tietoinfrastruktuuri on siirrettävä jatkoa varten johonkin toiseen ympäristöön Aalto-yliopiston päätettyä lopettaa insinööritieteiden korkeakoulusta ympäristötietotekniikan tutkimuksen 1. Tiedottaminen Hankkeen aikana osahankkeen toteuttajat verkostoituivat kansainvälisen tutkijaverkoston OGRS (Open Source Geospatial in Research and Education) kanssa. Verkoston näkyvin yhteistyömuoto on joka toinen vuosi järjestettävä symposiumi, jossa on työpajoja ja esitelmiä. Kaupunkialueiden ympäristöön liittyvä geoinformatiikan tutkimus ja sovellukset ovat keskeisellä sijalla symposiumissa. Vuoden 2014 symposiumi järjestettiin kesäkuussa Otaniemessä. Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio -hanke oli esillä symposiumissa. Julkaisut A. Jolma, D.P. Ames, N. Horning, H. Mitasova, M. Neteler, A. Racicot, T. Sutton Open Source Tools for Environmental Modeling. Chapter 31. In: Kresse, Wolfgang; Danko, David M. (Eds.) Handbook of Geographic Information. pp Springer Ari Jolma, Anas Altartouri, Ioan Ferencik Distributed Environmental Modeling. In: R. Seppelt, A.A. Voinov, S. Lange, D. Bankamp (Eds.) (2012): International Environmental Modelling and Software Society (iemss) 2012 International Congress on Environmental Modelling and Software. Managing Resources of a Limited Planet: Pathways and Visions under Uncertainty, Sixth Biennial Meeting, Leipzig, Germany. ISBN: pp Jolma, A., Sarkola, P. ja Lehto, L Proceedings of the 3rd Open Source Geospatial Research & Education Symposium OGRS Aalto University publication series SCIENCE + TECHNOLOGY, 5/ sivua. Jiri Kadlec and Juhani Järveläinen Lahti Urban Laboratory: a web- based map platform for urban planning. Teoksessa: Jolma, A., Sarkola, P., and Lehto, 1 Ympäristötietotekniikan tutkimusryhmä lopettaa toimintansa jolloin myös sen ylläpitämä Aaltoyliopiston virtuaaliympäristössä oleva palvelin (verkossa osoitteella sulkeutuu.

16 L. Proceedings of the Third Open Source Geospatial Research & Education Symposium (OGRS), Espoo, Finland, June pp Ari Vesikko Decision Theatre in decision making and urban planning case: Decision Theatre for Niemi Campus. Lahden ammattikorkeakoulu. YAMK opinnäytetyö. Vesikko, Ari Decision Theatre Niemi Campus. Teoksessa: Mäkelä, I., Palvi, T. (toim.). Lahti as an Urban Laboratory for Sustainable Environment. The publication series of Lahti University of Applied Sciences, Series C Articles, reports and other current publications, part 152. s Kadlec, Jiri Design of a web-based stormwater decision support tool for urban planning. Teoksessa: Mäkelä, I., Palvi, T. (toim.). Lahti as an Urban Laboratory for Sustainable Environment. The publication series of Lahti University of Applied Sciences, Series C Articles, reports and other current publications, part 152. s Esitelmät ja posterit Kadlec, J., Jolma, A., 2013: Design of a Web-Based Information Platform for Water Quality Assessment in Urban Planning. Poster in Lahti Science Day 12 November 2013, Lahti, Finland. Kadlec, J., Treml, P., 2013: Bulk Interpolation Using the R Environment. FOSS4G September 2013, Nottingham, UK. Kadlec, J., 2013: Design of an internet map application for sustainable stormwater management in Lahti. Geoinformatiikan tutkimuspäivät , Helsinki, Finland. Jiri Kadlec: Experimental Catchments Visualization, Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio -hankkeen seminaari, Lahti, Jiri Kadlec: Stormwater Runoff and Pollutant Load Web Map, Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio -hankkeen seminaari, Lahti, Jiri Kadlec: Map Editing Functionality for Urban Planning, Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio -hankkeen seminaari, Lahti,

17 Osahanke 4: Ekosysteemipalveluiden mallintaminen ja arvottaminen sekä niiden suhde ihmistoimintaan Tavoitteet Tämän osahankkeen tavoitteet olivat aiheeseen soveltuvien mallien etsintä ja niihin perehtyminen, ekosysteemipalveluiden rahalliseen arvottamiseen liittyvien mallien selvitystyö ja alustavat testit sekä ekosysteemipalveluiden rahallisen arvottamisen toteutus. Tehdyt toimet Ekosysteemipalvelu-käsitettä ja erilaisiin maankäyttöihin liittyviä ekosysteemipalveluja analysoitiin yleisesti sekä erityisesti kaupunkiympäristön tapauksessa. Ekosysteemipalvelujen laskentamalleja etsittiin kirjallisuudesta ja maankäytön paikkatietoaineistoon perustuva laskentamalli toteutettiin osahankkeen 3 tietoinfrastuktuuriin perustuen. Osahankkeessa vertailtiin maankäyttöasteeltaan erityyppisiä valuma-alueita Helsingissä ja Lahdessa. Hydrologisiin mittauksiin perustuen maankäytön vaikutus pinta- ja pohjavesien käyttökelpoisuuteen arvioitiin ja se yhdistettiin taloudelliseen arvioon hulevesien käsittelyjärjestelmiin liittyvistä kustannuksista. Osahankkeessa tehtiin kaksi ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvää lopputyötä, joista toinen Marchen (Italia) teknilliseen korkeakouluun ja toinen Helsingin yliopistoon. Tulokset Osahankkeen tuloksena on lähtökohtia ekosysteemipalvelujen mallintamiseen ja laskentaan osana kaupunkisuunnittelua. Erityisesti hulevesiin liittyen osahankkeen tuloksena on laskentamenetelmä kaupunkiviheralueiden tuottamien ekosysteemipalvelujen rahallisesta arvosta erilaisilla maankäytöillä. Vettä läpäisemättömän maapeitteen osuuden kasvaessa alueen tuottama hulevesien puhdistumiseen liittyvä ekosysteemipalvelu vähenee. Vertailimme maankäytön intensiteetiltään erityyppisiä valuma-alueita mm. Lahdessa. Voimakkaasti pinnoitetuilla alueilla viheralueiden tuottama rahallinen arvo hulevesien hallinnassa osoittautui suuremmaksi kuin väljästi rakennetuilla, vehreämmillä alueilla. Esimerkiksi Paavolan keskitiiviin valuma-alueen viheralueiden ekosysteemipalvelun arvoksi laskettiin hehtaaria kohti laskettuna. Vastaava arvo omakotitalovaltaisella Kilpiäisellä on Sen sijaan ydinkeskustassa, jossa vettä läpäisevän pinnan osuus maa-alasta on vain 10 %, niukat viheralueet eivät välttämättä pysty hallitsemaan hulevesiä tehokkaasti mikä alentaa merkittävästi ekosysteemipalvelun rahallista arvoa.

18 Tavoitteiden ja tulosten vertailu Osahankkeen tavoitteet toteutuivat hankkeen aikana. Suunnitelmat tulosten hyödyntämisestä Osahankkeen toteuttajat hyödyntävät hankkeen tuloksia tieteellisten julkaisujen kirjoittamisessa, esitelmissä, opetuksessa, tutkimusyhteistyön pohjana ja uusien tutkimushankkeiden suunnittelussa. Tuloksia on jo hyödynnetty mutta hankkeessa kerätyt ja analysoidut aineistot mahdollistavat mm. uusien tutkimusjulkaisujen laadinnan. Tiedottaminen Julkaisut Vittorio Nespeca 2013: A geospatial tool for mapping urban ecosystem services: contribution to a land use planning decision support system. Università Politecnica Delle Marche. Master of Science -työ. 67 p. Sveta Silvennoinen 2014: Economic evaluation of ecosystem services provided by urban green spaces in terms of stormwater management and its application to urban planning. Helsingin Yliopisto. Pro Gradu -työ. Esitelmät Heikki Setälä: Esitelmä Tarjoaako kaupunkimaaperä ekosysteemipalveluita?, Maaperätieteen päivät Heikki Setälä: Baltimore, USA, Biological Conservation Conference, Esitelmä: Urbanization, soils and hydrology Heikki Setälä: Kutsuttu esitelmä Charles Universityn tiedekunnan juhlatilaisuudessa, Why to worry about urban green?, Praha, Tsekki Heikki Setälä: Esitelmä Are urban greenspaces oases for ecosystem services?, Maj ja Tor Nessling Symposium on Ecosystem Services, Hanasaari, Helsinki Heikki Setälä: Esitelmä: Why to worry about urban parks Kiinan Tiedeakatemian tilaisuus, Shenyang, Kiina.

19 Osahanke 5: Tulosten soveltaminen kaupunkisuunnittelun ja yritystoiminnan käyttöön Tavoitteet Tämän osahankkeen tavoitteet olivat koealueiden perustaminen, ylläpito ja mittaustoiminta yhteistyössä HY:n ja Aallon kanssa sekä teettää opiskelijoilla harjoitus- ja opinnäytetöitä hankkeen tulosten hyödyntämiseksi kaupunkisuunnittelussa Tehdyt toimet LAMK osallistui yhdessä muiden hankepartnerien (Aalto ja HY) kanssa koealueiden perustamiseen ja valmistelutöihin tulosten hyödyntämiseksi kaupunkisuunnittelussa. Osahankkeessa tuotettiin selvityksiä opiskelijatöinä liittyen hankeaiheisiin yhteistyössä käytännön toimijoiden, kuten kaupunkien ja yritysten kanssa sekä tuettiin hankkeen muissa osakokonaisuuksissa tapahtuvaa tutkimus- ja kehitystoimintaa. Osahankkeessa kerättiin ja raportoitiin onnistumisia ja haasteita tieteellisen tiedon yhdistämisestä kaupunkisuunnitteluun lähestymisnäkökulmana ilmastonmuutoksen vaikutusten torjunta ja niihin varautuminen. Tulokset Hankkeen tuloksena Lahden alueelle perustettiin koekenttäverkosto. Tämän osahankkeen myötä koekenttäverkostoa hyödynnettiin opinnäytetöissä ja hankkeen tuottamaa tietoa kytkettiin opiskelijoiden kautta konkreettisiin suunnitteluprosesseihin. Tavoitteiden ja tulosten vertailu Osahankkeen tavoitteet toteutuivat hankkeen aikana. Osahankkeen kautta arkkitehti- ja suunnitteluosaaminen kytkeytyi tieteellisen tiedon tuottamiseen. Hankkeen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta keskeinen haaste oli saada tutkimuksen tuottama informaatio paitsi ymmärrettävään ja hyödynnettävään muotoon, myös tehokkaasti palvelemaan käytännön kestävää kaupunkisuunnittelua, kaupunkiympäristön kehittämistä ja yritystoimintaa. Lahden ammattikorkeakoulun Master in Sustainable Urban Planning and Climate Change -koulutusohjelman opiskelijat toimivat kaupunkisuunnitteluun liittyvillä aloilla ja osa on laatinut tai laatimassa hankkeen aihepiiriin liittyviä opinnäytetöitä. Opiskelijoiden kautta hankkeen tuottama tieto voidaan hyödyntää konkreettisissa suunnittelutöissä. Suunnitelmat tulosten hyödyntämisestä Osahankkeen tuloksia hyödynnetään Lahden ammattikorkeakoulun Master in Sustainable Urban Planning and Climate Change -koulutusohjelman ja ympäristöteknologian koulutusohjelman toteutuksessa. Ohjelmiin otetaan uusia opiskelijoita vuosittain.

20 Tiedottaminen Osahankkeessa toimitettiin julkaisu Lahti as an Urban Laboratory for Sustainable Environment, joka sisältää yhdeksän englanninkielistä artikkelia hankkeesta ja siinä tehdystä tutkimus- ja kehittämistyöstä. Kansainväliseen Degree Programme in Environmental Technology ylempään AMKkoulutusohjelmaan liittyviä englanninkielisiä opinnäytetyöraportteja valmistui hankkeen aikana kaksi. Hankkeen aikana valmistui myös kaksi päijäthämäläisten yritysten toimeksiantoon liittyvää opinnäytetyötä. Muihin maakuntiin, mm. Uudellemaalle, Kanta- Hämeeseen, Kymenlaaksoon, Etelä-Karjalaan ja Satakuntaan, valmistui hankkeen aikana ympäristöteknologian koulutusohjelmasta seitsemän hule- ja valumavesiin tai kosteikkojen suunnitteluun liittyvää opinnäytetyötä. LAMK esitteli hanketta touko- ja syyskuussa 2013 sekä helmikuussa 2014 LADECin Get Together ja avoimet ovet -tilaisuuksissa Niemen kampuksella. Lisäksi päätösteatterissa on vieraillut lukuisia eri tahoja syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana. Hankkeen käynnissäoloaikana sitä ja sen tuloksia esiteltiin kohde- ja sidosryhmille tapaamisten ja osahankkeen toteuttajien tekemien yrityskäyntien yhteydessä. Keväällä 2014 yhdessä muun hanketyöryhmän kanssa järjestettiin hankkeen seminaari, jossa päätösteatteria ja hankkeen muita tuloksia esiteltiin ja demonstroitiin kohderyhmille. Tilaisuuteen osallistui 52 henkilöä, joista 17 oli yritysten edustajia. Loppuseminaarista ja hankkeesta on laadittu ja laaditaan artikkeli Lahden yliopistokampuksen Uutiskirjeeseen (kesäkuu 2014) ja Kemia-lehteen (syksy 2014). Hankkeen tuloksia esiteltäneen myös Lahden tiedepäivässä marraskuussa Julkaisut Aarrevaara, E Lahti Urban Laboratory of Sustainable Environment. Teoksessa: Mäkelä, I., Palvi, T. (toim.). Lahti as an Urban Laboratory for Sustainable Environment. The publication series of Lahti University of Applied Sciences, Series C Articles, reports and other current publications, part 152. s Huttunen, J., Salomäki, P., ja Carroll, P Natural stormwater management in the new residential areas Karisto and Kytölä. Teoksessa: Mäkelä, I., Palvi, T. (toim.). Lahti as an Urban Laboratory for Sustainable Environment. The publication series of Lahti University of Applied Sciences, Series C Articles, reports and other current publications, part 152. s Carroll, P Sustainable development in the urban ecosystem -course in environmental technology. Teoksessa: Mäkelä, I., Palvi, T. (toim.). Lahti as an Urban Laboratory for Sustainable Environment. The publication series of Lahti University of Applied Sciences, Series C Articles, reports and other current publications, part 152. s Allen, J. ja Aarrevaara, E Experiences from stormwater management in Richmond, U.S. Teoksessa: Mäkelä, I., Palvi, T. (toim.). Lahti as an Urban Laboratory for Sustainable Environment. The publication series of Lahti University of Applied Sciences, Series C Articles, reports and other current publications, part 152. s

Kestävän kehityksen kaupunkilaboratoriota rakentamassa

Kestävän kehityksen kaupunkilaboratoriota rakentamassa Kestävän kehityksen kaupunkilaboratoriota rakentamassa YLIOPETTAJA EEVA AARREVAARA 1 Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio hanke Hankkeen kesto 01/2012 06/2014 EAKR-rahoitus Tavoite: tutkimuksellisena

Lisätiedot

Hulevesikuormitusten arviointi ja hulevesien seurannan suunnittelu kaupunkimittakaavassa

Hulevesikuormitusten arviointi ja hulevesien seurannan suunnittelu kaupunkimittakaavassa Hulevesikuormitusten arviointi ja hulevesien seurannan suunnittelu kaupunkimittakaavassa Case: Lahden kaupunki Juhani Järveläinen Aalto-yliopisto Lahden Keskus Helsingin Yliopisto ympäristötieteiden laitos

Lisätiedot

Hulevedet ja biohiilen merkitys

Hulevedet ja biohiilen merkitys ViherTek-seminaari torstaina 14.11.2013 klo 9.30-15, Helsingin Messukeskus VIHERKATTOSEMINAARI III - STRATEGIASTA KÄYTÄNTÖÖN Hulevedet ja biohiilen merkitys Kirsi Kuoppamäki Ympäristötieteiden laitos,

Lisätiedot

Hulevesien määrän ja laadun vaihtelu Lahden kaupungin keskusta- ja pientaloalueilla

Hulevesien määrän ja laadun vaihtelu Lahden kaupungin keskusta- ja pientaloalueilla Lahden tiedepäivä 11.11.2014 Hulevesien määrän ja laadun vaihtelu Lahden kaupungin keskusta- ja pientaloalueilla Marjo Valtanen, Nora Sillanpää, Heikki Setälä Helsingin yliopisto, Ympäristötieteiden laitos,

Lisätiedot

Kaupunkiluonto ja ekosysteemipalvelut

Kaupunkiluonto ja ekosysteemipalvelut METROPOLITUTKIMUSSEMINAARI Hyvinvointi ja ympäristö, talous, kilpailukyky Kaupunkiluonto ja ekosysteemipalvelut Heikki Setälä HY, Ympäristötieteiden laitos Lahden Kampus TILAISUUDEN MUUT AIHEET: Eriytyminen

Lisätiedot

Vantaan pienvaluma-alueiden luokittelu vettä läpäisemättömän pinnan osuuden perusteella

Vantaan pienvaluma-alueiden luokittelu vettä läpäisemättömän pinnan osuuden perusteella Vantaan pienvaluma-alueiden luokittelu vettä läpäisemättömän pinnan osuuden perusteella Hulevesiseminaari 25.11.2014 Hanna Tuominen Sisällys Diplomityön tavoitteet Läpäisemättömän pinnan malli CORINE Land

Lisätiedot

STORMWATER Taajamien hulevesihaasteiden ratkaisut ja liiketoimintamahdollisuudet

STORMWATER Taajamien hulevesihaasteiden ratkaisut ja liiketoimintamahdollisuudet STORMWATER Taajamien hulevesihaasteiden ratkaisut ja liiketoimintamahdollisuudet Hulevesifoorumin kokous 4.3.2008 Nora Sillanpää, Heikki Setälä Helsingin yliopisto, Ympäristöekologian laitos STORMWATER

Lisätiedot

Näkökulmia hulevesiin liittyvistä hankkeista. Tarpeesta toimeen Hulevesitutkimuksesta käytännön sovelluksiin Hämeenlinna, 23.4.

Näkökulmia hulevesiin liittyvistä hankkeista. Tarpeesta toimeen Hulevesitutkimuksesta käytännön sovelluksiin Hämeenlinna, 23.4. Näkökulmia hulevesiin liittyvistä hankkeista Tarpeesta toimeen Hulevesitutkimuksesta käytännön sovelluksiin Hämeenlinna, 23.4.2015 Sisältö: Climate Proof Living Environment; Kristiina Nuottimäki, GTK Keidas;

Lisätiedot

Heikki Setälä ja URCA-konsortio

Heikki Setälä ja URCA-konsortio Kaupunkien valuntavesien huomioiminen aluesuunnittelussa Kaupunkien valuntavesien Heikki Setälä huomioiminen Ja URCA-konsortio aluesuunnittelussa Heikki Setälä ja URCA-konsortio SA:n johtoryhmän kysymys:

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

Avoimet paikkatiedot ja tulevaisuuden tietolähteet liikkumisen tutkimuksessa. Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto Accessibility Research Group

Avoimet paikkatiedot ja tulevaisuuden tietolähteet liikkumisen tutkimuksessa. Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto Accessibility Research Group Avoimet paikkatiedot ja tulevaisuuden tietolähteet liikkumisen tutkimuksessa Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto Accessibility Research Group Tavoitettavuus ja liikkuminen arkipäivän peruskysymyksiä Terveelliset

Lisätiedot

CLASS projekti vettä läpäisevillä pintamateriaaleilla hulevedet paremmin hallintaan

CLASS projekti vettä läpäisevillä pintamateriaaleilla hulevedet paremmin hallintaan CLASS projekti vettä läpäisevillä pintamateriaaleilla hulevedet paremmin hallintaan Mika Tulimaa Rudus Oy Ilmaston muutos Ilmastonmuutosta ei tiedeyhteisössä ole enää kyseenalaistettu (lukuun ottamatta

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Mittaaminen ja ohjelmistotuotanto seminaari 18.04.01 Matias Vierimaa 1 Miksi mitataan? Ohjelmistokehitystä ja lopputuotteen laatua on vaikea arvioida

Lisätiedot

STORMWATER Taajamien hulevesihaasteiden ratkaisut ja liiketoimintamahdollisuudet. Projektipäällikkö Hanna Laaksonen Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy

STORMWATER Taajamien hulevesihaasteiden ratkaisut ja liiketoimintamahdollisuudet. Projektipäällikkö Hanna Laaksonen Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy STORMWATER Taajamien hulevesihaasteiden ratkaisut ja liiketoimintamahdollisuudet Projektipäällikkö Hanna Laaksonen Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Esityksen sisältö Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:n

Lisätiedot

Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) työkaluja suunnittelijoille

Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) työkaluja suunnittelijoille Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) työkaluja suunnittelijoille Tiia Yrjölä, Helsingin kaupungin ympäristökeskus Kuntaliiton ilmastonkampanjan tapaaminen 12.3.2013 Esityksen sisältö Hankkeen perustiedot ja

Lisätiedot

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö, Helsinki Esitelmä tiedepolitiikka -työryhmässä Hankkeen tutkimusjohtaja:

Lisätiedot

LÄPÄISEVÄT PINNOITTEET. Mika Tulimaa Rudus Oy

LÄPÄISEVÄT PINNOITTEET. Mika Tulimaa Rudus Oy LÄPÄISEVÄT PINNOITTEET Mika Tulimaa Rudus Oy Ilmaston muutos Ilmastonmuutosta ei tiedeyhteisössä ole enää kyseenalaistettu. Oletus on, että sademäärät lisääntyvät Suomessa 20-40 % (v. 2100). Sateiden lukumäärä

Lisätiedot

29.03.2006 RATU rankkasateet ja taajamatulvat TKK:n vesitalouden ja vesirakennuksen hankeosien tilanne ja välitulokset T. Karvonen ja T.

29.03.2006 RATU rankkasateet ja taajamatulvat TKK:n vesitalouden ja vesirakennuksen hankeosien tilanne ja välitulokset T. Karvonen ja T. 29.3.26 RATU rankkasateet ja taajamatulvat TKK:n vesitalouden ja vesirakennuksen hankeosien tilanne ja välitulokset T. Karvonen ja T. Tiihonen RATU/TKK:n osuus Laaditaan kahdentyyppisiä malleja: * taajamavesien

Lisätiedot

Ilmasto-opas.fi Klimatguide.fi Climateguide.fi

Ilmasto-opas.fi Klimatguide.fi Climateguide.fi Ilmasto-opas.fi Klimatguide.fi Climateguide.fi Juha A. Karhu, Ilmatieteen laitos (IL) fmi.fi/cccrp Juha A. Karhu, IL: Climate Change Community Response 1 Esityksen sisältö 1. Perustietoja hankkeesta 2.

Lisätiedot

STORMWATER -väliaikatuloksia

STORMWATER -väliaikatuloksia STORMWATER -väliaikatuloksia Hulevesifoorumi 15.4.2010, Kuntatalo, Helsinki Nora Sillanpää projektipäällikkö, DI Helsingin yliopisto, Ympäristötieteiden laitos STORMWATER hankeorganisaatio Projektin toteutusaika

Lisätiedot

IMPERIA-hanke Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa

IMPERIA-hanke Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa IMPERIA-hanke Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa Improving environmental assessment by adopting good practices and tools

Lisätiedot

Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014

Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014 Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014 Linkki esityksiin lähetetään osallistujille seminaarin jälkeen WLAN Sibeliustalo Käyttäjätunnus: Salasana: Vähähiilinen maankäyttö

Lisätiedot

Yhteisöllinen mallintaminen ja hajautetut mallit Ari Jolma Aalto-yliopisto. Mallinnusseminaari 2011 Lahti. Ari Jolma 1

Yhteisöllinen mallintaminen ja hajautetut mallit Ari Jolma Aalto-yliopisto. Mallinnusseminaari 2011 Lahti. Ari Jolma 1 Yhteisöllinen mallintaminen ja hajautetut mallit Ari Jolma Aalto-yliopisto Mallinnusseminaari 2011 Lahti Ari Jolma 1 Informaatio vs aine Informaatio ei ole kuten aine, sen kopiointi ei maksa juuri mitään

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

Levitys ja tulosten hyödyntäminen

Levitys ja tulosten hyödyntäminen Levitys ja tulosten hyödyntäminen Levitys & tulosten hyödyntäminen Dissemination (levitys) = Spreading the word about the project successes and outcomes as far as possible. Exploitation (tulosten hyödyntäminen)

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Envibase-hanke. www.ymparisto.fi/envibase. Esittely KTKlle SYKE 3.3.2016 Saku Anttila Yrjö Sucksdorff

Envibase-hanke. www.ymparisto.fi/envibase. Esittely KTKlle SYKE 3.3.2016 Saku Anttila Yrjö Sucksdorff Envibase-hanke www.ymparisto.fi/envibase Esittely KTKlle SYKE 3.3.2016 Saku Anttila Yrjö Sucksdorff Envibase kehittää ympäristötiedon keräämisen, hallinnan ja julkaisun infrastruktuuria Tutkmustiedon hallinta

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Asukkaat, teknologiat ja ympäristö:

Asukkaat, teknologiat ja ympäristö: Asukkaat, teknologiat ja ympäristö: jatkuvuuksien merkitys kaupunkisuunnittelussa ASU-LIVE Lahti 23.-24.10.2014 Helena Leino Ympäristöpolitiikan yliopistonlehtori Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto

Lisätiedot

palveluinnovaatiot metropolialueella

palveluinnovaatiot metropolialueella Tuloksellista kehittämistä työkaluja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kaupunkitutkimus ja metropolitiikka ohjelman (KatuMetro) Teema-alueen 3 kärkihanke: Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden

Lisätiedot

Uusia välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan GisBloom

Uusia välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan GisBloom Uusia välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan GisBloom Sari Väisänen SYKE Järvikalapäivän vesienhoitoseminaari Hollolan Siikaniemessä 31.5.2012 w w w. e n v i r o n m e n t. f i / s y k e /

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

BENCHMARKINGISTAKO HYÖTYÄ OPINNÄYTETYÖHÖN JA OHJAUKSEEN? Lahden tiedepäivä 10.11.2015 Päivikki Lahtinen

BENCHMARKINGISTAKO HYÖTYÄ OPINNÄYTETYÖHÖN JA OHJAUKSEEN? Lahden tiedepäivä 10.11.2015 Päivikki Lahtinen BENCHMARKINGISTAKO HYÖTYÄ OPINNÄYTETYÖHÖN JA OHJAUKSEEN? Lahden tiedepäivä 10.11.2015 Päivikki Lahtinen Ontti hanke, jonka virallinen nimi oli : Työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

KORPI Bioenergiakorjuun ekologiset vesistövaikutukset

KORPI Bioenergiakorjuun ekologiset vesistövaikutukset KORPI Bioenergiakorjuun ekologiset vesistövaikutukset Muokkaa alaotsikon perustyyliä naps. Vesiensuojelu turvemailla seminaari, 8.4.2011, Seinäjoki FT Kristian Meissner, SYKE FM Mika Nieminen, Jyväskylän

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Mitä ympäristötietoa tarvitaan kaavoituksen eri tasoilla? Maija Faehnle Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto

Mitä ympäristötietoa tarvitaan kaavoituksen eri tasoilla? Maija Faehnle Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto Ympäristötiedon avautuminen palvelemaan kuntien päätöksentekoa 19.11.2013 Mitä ympäristötietoa tarvitaan kaavoituksen eri tasoilla? Maija Faehnle Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto Hyöty irti

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Muut ilmastonmuutoshankkeet ja tapahtumat. Lotta Mattsson Asiantuntija Kuntaliitto

Muut ilmastonmuutoshankkeet ja tapahtumat. Lotta Mattsson Asiantuntija Kuntaliitto Muut ilmastonmuutoshankkeet ja tapahtumat Lotta Mattsson Asiantuntija Kuntaliitto Esityksen sisältö Ilmastohankkeet CCCRP Julia 2030 HINKU Kokonainen VACCIA ISTO Kuntien ilmastonsuojelukampanja Kuntien

Lisätiedot

Energia ja ympäristötekniikan oppimistiimi (EY-tiimi)

Energia ja ympäristötekniikan oppimistiimi (EY-tiimi) Energia ja ympäristötekniikan oppimistiimi (EY-tiimi) Eeva-Liisa Viskari Joni Knuuti, Kalle Suoniemi, Pirkko Pihlajamaa, Lauri Hietalahti Tampereen ammattikorkeakoulu Teollisuusteknologia ja Rakentaminen

Lisätiedot

vaikuttavuussuunnitelma (levitys ja tulosten käyttöönotto)

vaikuttavuussuunnitelma (levitys ja tulosten käyttöönotto) Hankkeen vaikuttavuussuunnitelma (levitys ja tulosten käyttöönotto) TOI-hanketyöpaja 24.11.2011 Adobe connect pro -koulutus Levityksestä Dissemination is not about spreading information to a vaguely defined

Lisätiedot

Jatkuvatoiminen vedenlaadunmittaus tiedonlähteenä. Pasi Valkama

Jatkuvatoiminen vedenlaadunmittaus tiedonlähteenä. Pasi Valkama Jatkuvatoiminen vedenlaadunmittaus tiedonlähteenä Esityksen sisältö Yleistä automaattisesta veden laadun seurannasta Lepsämänjoen automaattiseuranta 2005-2011 Ravinne- ja kiintoainekuormituksen muodostuminen

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010. Ammatillisen kuntoutusprosessin. asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla

Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010. Ammatillisen kuntoutusprosessin. asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010 Ammatillisen kuntoutusprosessin tehostaminen sähköisen asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Matti Tuusa koulutuspäällikkö, YTL, Innokuntoutus

Lisätiedot

äärä ja laatu Suomessa

äärä ja laatu Suomessa Hulevesien hallinta tulevaisuudessa 4.9.2007 Kuntaliitto Huleveden määm äärä ja laatu Suomessa Nora Sillanpää nora.sillanpaa@tkk.fi Vesitalouden ja vesirakennuksen laboratorio 1 Aiheita 1. Yleistä taajamahydrologian

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014 Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus Ritva Dammert 12.3.2014 Tohtorikoulutuksen organisoinnin periaatteita Helsingin yliopistossa Uusi tohtorikoulutusjärjestelmä on mittasuhteiltaan suuri muutos

Lisätiedot

PM10-trendit Helsingissä ja Tampereella 2006 2010

PM10-trendit Helsingissä ja Tampereella 2006 2010 PM10-trendit Helsingissä ja Tampereella 2006 2010 Ilmanlaatudata & KAPU-data Roosa Ritola 25.1.2012 Katupölyseminaari Helsingin Ympäristökeskus Katupölyn torjunnan strategiat PM 10 Street dust Aikaisemmissa

Lisätiedot

Avoimen datan liiketoimintamallit. Matti Rossi, Aalto University School of Business

Avoimen datan liiketoimintamallit. Matti Rossi, Aalto University School of Business Avoimen datan liiketoimintamallit Matti Rossi, Aalto University School of Business Bio Tietojärjestelmätieteen professori Aalto-Yliopiston kauppakorkeakoulussa Vähemmistöomistaja MetaCase Consulting oy:ssä

Lisätiedot

tavoitteet, osapuolet, painopisteet

tavoitteet, osapuolet, painopisteet Aalto PRO Aalto University Continuing Education ENEF-hanke: Värikoodi tähän päälle tavoitteet, osapuolet, painopisteet Central Baltic Cooperation in Energy Efficiency and Feasibility in Urban Planning

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Helsinki-Uusimaa 3 Kymenlaakso 4 Etelä-Karjala 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

Globaali näkökulma ilmastonmuutokseen ja vesivaroihin

Globaali näkökulma ilmastonmuutokseen ja vesivaroihin Vesihuolto, ilmastonmuutos ja elinkaariajattelu nyt! Maailman vesipäivän seminaari 22.3.2010 Globaali näkökulma ilmastonmuutokseen ja vesivaroihin Tutkija Hanna Tietäväinen Ilmatieteen laitos hanna.tietavainen@fmi.fi

Lisätiedot

HUMAN & GREEN TOIMINTAMALLI SISÄYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISEEN

HUMAN & GREEN TOIMINTAMALLI SISÄYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISEEN HUMAN & GREEN TOIMINTAMALLI SISÄYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISEEN Virpi Ruohomäki FT, erikoistutkija, projektipäällikkö Sisäilmastoseminaari, 11.3.2015, Helsinki Tutkimushankkeella menetelmiä, välineitä ja hyviä

Lisätiedot

Hulevesien luonnonmukainen hallinta

Hulevesien luonnonmukainen hallinta Outi Salminen,TKK Vesitalous ja vesirakennus 1.10.2008 Hulevesien luonnonmukainen hallinta Käsitteestä pähkinänkuoressa Luonnonmukaisten suunnitteluperiaatteiden ja tekniikoiden avulla voidaan vähentää

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE TYÖKOKEMUS. Oy Eero Paloheimo Ecocity Ltd 09/2010- TOPI JOHANNES TIIHONEN Syntymäaika: 20.04.1980

CURRICULUM VITAE TYÖKOKEMUS. Oy Eero Paloheimo Ecocity Ltd 09/2010- TOPI JOHANNES TIIHONEN Syntymäaika: 20.04.1980 CURRICULUM VITAE TOPI JOHANNES TIIHONEN Syntymäaika: 20.04.1980 YHTEYSTIEDOT Tarkk ampujankatu 3 B 16 00130 Helsinki, Finland Phone: +358 44 3092580 Email: topi.tiihonen@ecocity.fi KOULUTUS Teknillinen

Lisätiedot

Tieteen avoimuus, JY, Suomi, Ruotsi, Norja. Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto

Tieteen avoimuus, JY, Suomi, Ruotsi, Norja. Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Tieteen avoimuus, JY, Suomi, Ruotsi, Norja Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Tieteen avoimuus? Miten tieteen avoimuutta voi mitata? - artikkelit Open Access -lehdissä -

Lisätiedot

Lahden kaupungin hulevesiohjelma

Lahden kaupungin hulevesiohjelma Lahden kaupungin hulevesiohjelma Ismo Malin Lahden seudun ympäristöpalvelut Viheralan Hulevesipäivä Sibelius-talo 06.11.2012 Lahden kaupungin visio: Lahti on houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

Kesto ja budjetti. Hankkeen kestoaika: 1.1.2012 31.12.2014. INTERREG IVC-hanke

Kesto ja budjetti. Hankkeen kestoaika: 1.1.2012 31.12.2014. INTERREG IVC-hanke Esityksen sisältö Hankkeen tarkoitus Kesto ja budjetti Kumppaniorganisaatiot Hankkeen idea Hyvät käytännöt Tulokset TRAP Kainuussa Yhteys ja lisätiedot Hankkeen tarkoitus Hankehakemuksesta: TRAP deals

Lisätiedot

EKOLASKUREIDEN KEHITTÄMINEN: LUONNONVARAT, MONIMUOTOISUUS, ILMASTOVAIKUTUKSET

EKOLASKUREIDEN KEHITTÄMINEN: LUONNONVARAT, MONIMUOTOISUUS, ILMASTOVAIKUTUKSET EKOLASKUREIDEN KEHITTÄMINEN: LUONNONVARAT, MONIMUOTOISUUS, ILMASTOVAIKUTUKSET Ari Nissinen, Jari Rantsi, Mika Ristimäki ja Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus (SYKE) 3.4.2012, Järjestäjät: KEKO-projekti

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Avoin paikkatieto tutkimuksessa ja opetuksessa

Avoin paikkatieto tutkimuksessa ja opetuksessa ProGIS ry kevätseminaari 19.4.2012 Avoin paikkatieto tutkimuksessa ja opetuksessa Geotieteiden ja maantieteen laitos, Helsingin ylopisto tuuli.toivonen@helsinki.fi Suomessa lukioita ~ 450 Geoinformatiikkaa

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli 01.02.2012 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus FUAS toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.700 Liikevaihto

Lisätiedot

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä 20.6.2012, Luonnonmukainen peruskunnostus miniseminaari, Suomen ympäristökeskus Sivu 1 25.6.2012 OPET-hankkeen esittely, Petra Korkiakoski Esityksen

Lisätiedot

Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Alustava hankesuunnitelma Laura Käsmä 8.10.2013 Palveluverkkoselvitys Mikkeli sote Palveluverkkoselvityksen tavoitteena on tuottaa 1. Tietoa

Lisätiedot

erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005

erisk-työpaja 5. Yhteistoiminta 14.9.2005 erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005 Oheisen arviointilomakkeen tarkoituksena on tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa siitä, minkälaiset sisältöominaisuudet tulisi ensisijaisesti sisällyttää syksyn

Lisätiedot

Iiro Ikonen 08.03.2010. Varsinais-Suomen ELY-keskus / Iiro Ikonen

Iiro Ikonen 08.03.2010. Varsinais-Suomen ELY-keskus / Iiro Ikonen Iiro Ikonen 08.03.2010 1 Projektitietoa Projektin hakija: Lounais-Suomen ympäristökeskus, sittemmin Varsinais-Suomen ELY-keskus Ohjelma: Central Balticin pääohjelma (toimintalinja: Terveellinen ja turvallinen

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon opinnäytetöissä Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 aiheita Tutkimuksen ja kehittämisen suhde Laatusuositukset ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetöille

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

Tudatupa tutkimusdatan tutkijapalvelut

Tudatupa tutkimusdatan tutkijapalvelut Tudatupa tutkimusdatan tutkijapalvelut Tutkijapalvelut näkyviksi - tutkimusaineistot ja kirjaston rooli seminaari 4.11.2013 Mari Elisa Kuusniemi, Meilahden kampuskirjasto Terkko Esityksen sisältö Mitä

Lisätiedot

PTT:n viimeaikaisia ekosysteemipalveluhankkeita. Matleena Kniivilä 27.4.2015. matleena.kniivila@ptt.fi

PTT:n viimeaikaisia ekosysteemipalveluhankkeita. Matleena Kniivilä 27.4.2015. matleena.kniivila@ptt.fi PTT:n viimeaikaisia ekosysteemipalveluhankkeita Matleena Kniivilä 27.4.2015 matleena.kniivila@ptt.fi PTT:ssa äskettäin päättyneitä hankkeita Yksityisten maa- ja metsätalousinvestointien ja maankäytön muutosten

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja Itämeri Vaikutukset ekosysteemille?

Ilmastonmuutos ja Itämeri Vaikutukset ekosysteemille? Ilmastonmuutos ja Itämeri Vaikutukset ekosysteemille? Markku Viitasalo Suomen ympäristökeskus Ympäristövaliokunnan avoin kokous 12.5.2016 M. Viitasalo M. Westerbom Esityksen sisältö Ilmastonmuutoksen vaikutukset

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Verkostoitumisen avulla uusiutuvaa energiaa Afrikan kehittyville markkinoille. Lahden tiedepäivä 11.11.2014 Maarit Virtanen Lahden ammattikorkeakoulu

Verkostoitumisen avulla uusiutuvaa energiaa Afrikan kehittyville markkinoille. Lahden tiedepäivä 11.11.2014 Maarit Virtanen Lahden ammattikorkeakoulu Verkostoitumisen avulla uusiutuvaa energiaa Afrikan kehittyville markkinoille Lahden tiedepäivä 11.11.2014 Maarit Virtanen Lahden ammattikorkeakoulu Megatrendejä Afrikassa https://tapahtumat.tekes.fi/

Lisätiedot

ÄÄNEKKÄÄMMÄN KANTELEEN MALLINTAMINEN ELEMENTTIME- NETELMÄLLÄ

ÄÄNEKKÄÄMMÄN KANTELEEN MALLINTAMINEN ELEMENTTIME- NETELMÄLLÄ ÄÄNEKKÄÄMMÄN KANTELEEN MALLINTAMINEN ELEMENTTIME- NETELMÄLLÄ Henna Tahvanainen 1, Jyrki Pölkki 2, Henri Penttinen 1, Vesa Välimäki 1 1 Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Aalto-yliopiston sähkötekniikan

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja vesivarat. Noora Veijalainen Suomen ympäristökeskus Vesikeskus 6.11.2013

Ilmastonmuutos ja vesivarat. Noora Veijalainen Suomen ympäristökeskus Vesikeskus 6.11.2013 Ilmastonmuutos ja vesivarat Noora Veijalainen Suomen ympäristökeskus Vesikeskus 6.11.2013 Noora Veijalainne, SYKE 8.11.2013 Johdanto Ilmastonmuutos vaikuttaa vesistöissä Virtaamien vuodenaikaiseen vaihteluun

Lisätiedot

HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan

HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan Ilmastonmuutos ja kulttuuriympäristö II Mistä tarvitsemme tietoa? 25.11.2009 HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan Hannu Vikman, Hannu Vikman Consulting Termejä Hulevesi: Rakennetuilla

Lisätiedot

ELIAS- Elinvoimaa asemanseuduille

ELIAS- Elinvoimaa asemanseuduille ELIAS- Elinvoimaa asemanseuduille Helsingin seudulla ja Uudellamaalla Asemanseudut kaupunkien kasvun moottoreina 19.5.2016 Projektipäällikkö Pia Tynys, HSY Lähtökohtana seudun hiilineutraaliustavoite Liikenne

Lisätiedot

Vedenlaadun seurannat murroksessa. Työkaluja laadukkaaseen mittaustulokseen

Vedenlaadun seurannat murroksessa. Työkaluja laadukkaaseen mittaustulokseen Vedenlaadun seurannat murroksessa Työkaluja laadukkaaseen mittaustulokseen FINAS-päivä 27.1.2015 Teemu Näykki FT, kemisti, tiiminvetäjä Taustaa Mittaustulos ei ole koskaan täysin oikein Lukuisia tärkeitä

Lisätiedot

Geoinformatiikka öljyonnettomuuksien ekologisten riskien hallinnassa

Geoinformatiikka öljyonnettomuuksien ekologisten riskien hallinnassa Geoinformatiikka öljyonnettomuuksien ekologisten riskien hallinnassa Ari Jolma Professori, Aalto-yliopisto Lounaispaikan paikkatietopäivä Turku, 2.12.2011 Sisältö Geoinformatiikasta Öljyn kuljetuksesta

Lisätiedot

Integroitu paloturvallisuustekniikka

Integroitu paloturvallisuustekniikka Jyri Outinen 1, Markku Heinisuo 2 1 Ruukki Construction Oy 2 Tampere University of Technology Palotutkimuksen päivät 2011 June 19, 2012 www.ruukki.com Jyri Outinen Esityksen sisältö Hankkeen perustiedot

Lisätiedot

Asuinalueen rakentamisen vaikutukset veden laatuun, virtaamaan ja ainekuormitukseen - Esimerkkinä Espoon Suurpelto 2006-2012

Asuinalueen rakentamisen vaikutukset veden laatuun, virtaamaan ja ainekuormitukseen - Esimerkkinä Espoon Suurpelto 2006-2012 Asuinalueen rakentamisen vaikutukset veden laatuun, virtaamaan ja ainekuormitukseen - Esimerkkinä Espoon Suurpelto 2006-2012 Pienvesitapaaminen 2.6.2014 Päivi Haatainen Helsingin yliopisto Geotieteiden

Lisätiedot

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI YHTEENVETO HANKKEESTA JyväsRiihen NUOTTA II -koordinointihankkeella edistettiin maaseutualueilla toimivien yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Paikallinen ilmastoprofiili LCLIP Susanna Kankaanpää HSY. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen työkalut BaltCICA työpaja 21.1.2011

Paikallinen ilmastoprofiili LCLIP Susanna Kankaanpää HSY. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen työkalut BaltCICA työpaja 21.1.2011 Paikallinen ilmastoprofiili LCLIP Susanna Kankaanpää HSY Ilmastonmuutokseen sopeutumisen työkalut BaltCICA työpaja 21.1.2011 Sisältö Mihin LCLIP iä tarvittiin - Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen

Lisätiedot

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 20 vuoden kokemus innovaatiokeskittymien kehittämisessä 1. Vierailut ja keskustelut

Lisätiedot

Sisävesi LIFE IP -diat 16.2.2015

Sisävesi LIFE IP -diat 16.2.2015 Sisävesi LIFE IP -diat 16.2.2015 SISÄVESI LIFE IP SISÄVESI LIFE IP Metsähallituksen koordinoima valtakunnallinen EUrahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on parantaa Suomen sisävesien tilaa ja sovittaa

Lisätiedot

Vesijärven hulevesikuormitus Lahden kaupunkialueelta

Vesijärven hulevesikuormitus Lahden kaupunkialueelta Tekninen ja ympäristötoimiala Vesijärven hulevesikuormitus Lahden kaupunkialueelta Lahden ympäristöpalvelut 1 Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden ympäristöpalvelut 2016 Vesijärven hulevesikuormitus

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

Työelämälähtöistä oppimista ympäristötehokkuuspajassa. Susanna Vanhamäki Lahden ammattikorkeakoulu

Työelämälähtöistä oppimista ympäristötehokkuuspajassa. Susanna Vanhamäki Lahden ammattikorkeakoulu Työelämälähtöistä oppimista ympäristötehokkuuspajassa Susanna Vanhamäki Lahden ammattikorkeakoulu Esityksen rakenne EcoMill-ympäristötehokkuuspaja Koulutuksen arvot muutoksessa Työelämälähtöinen oppiminen

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot