Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Käyttäjän käsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Käyttäjän käsikirja"

Transkriptio

1 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Käyttäjän käsikirja Utbildningsanordnare och läroanstalter Användarhandbok Käsikirjoja 48 Handböcker

2 Oppilaitostyyppiluokitus 2012 Nomenklatur över läroanstaltstyper 2012 Koululaitoksen oppilaitokset 11 Peruskoulut 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 15 Lukiot 19 Perus- ja lukioasteen koulut Skolväsendets läroanstalter 11 Grundskolor 12 Specialskolor på grundskolenivå 15 Gymnasier 19 Skolor som omfattar grundskole- och gymnasienivå 21 Ammatilliset oppilaitokset 22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 28 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset 29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 21 Yrkesläroanstalter 22 Specialyrkesläroanstalter 23 Särskilda yrkesläroanstalter 24 Yrkesutbildningscentrer för vuxna 28 Läroanstalter inom brand-, polis- och bevakningsväsendet 29 Militära yrkesläroanstalter 41 Ammattikorkeakoulut 42 Yliopistot 43 Sotilaskorkeakoulut 41 Yrkeshögskolor 42 Universitet 43 Militära högskolor 61 Musiikkioppilaitokset 62 Liikunnan koulutuskeskukset 63 Kansanopistot 64 Kansalaisopistot 65 Opintokeskukset 66 Kesäyliopistot 61 Musikläroanstalter 62 Idrottsutbildningscentrer 63 Folkhögskolor 64 Medborgarinstitut 65 Studiecentraler 66 Sommaruniversitet 99 Muut oppilaitokset 99 Övriga läroanstalter

3 Käsikirjoja 48 Handböcker Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Käyttäjän käsikirja Utbildningsanordnare och läroanstalter Användarhandbok Helsinki Helsingfors 2013

4 Tiedustelut Förfrågningar: Mika Witting Leena Halinen Kansikuva Pärmbild: Kuvatoimisto Rodeo Oy Taitto Ombrytning: Hilkka Lehtonen 2013 Tilastokeskus Statistikcentralen Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa. ISSN = Käsikirjoja ISSN (pdf) ISBN (pdf) ISSN (print) ISBN (print)

5 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Utbildningsanordnare och läroanstalter 2012 Esipuhe Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset käsikirja sisältää tietoja koulutuksen järjestäjistä ja oppilaitoksista. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen ylläpitämiin oppilaitosrekisteriin ja koulutuksen järjestäjärekisteriin. Käsikirjan tarkoitus on kuvata Suomen oppilaitosverkko ja siinä edellisvuoteen verrattuna tapahtuneet muutokset sekä toimia monipuolisena hakemistona koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten tietojen löytämiseksi. Käsikirjassa on luettelot vuonna 2012 toiminnassa olleista oppilaitoksista koulutuksen järjestäjittäin sekä kunnittain esitettyinä. Käsikirja sisältää oppilaitostyyppiluokituksen, joka on tarkoitettu luokittamaan oppilaitoksia. Oppilaitostyyppiluokitusta on käytetty useissa käsikirjan taulukoissa ja luetteloissa. Lisäksi oppilaitokset peruskouluja lukuun ottamatta on lueteltu oppilaitostyypeittäin sekä aakkos- ja oppilaitostunnusjärjestyksessä. Oppilaitosten opiskelijamäärätiedot pohjautuvat ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen osalta Tilastokeskuksen opiskelijaaineistoon ja muiden oppilaitosten osalta Tilastokeskuksen Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat -lomakkeen tietoihin. Lopulliset opiskelijamäärätiedot julkaistaan osoitteessa Käsikirjan ovat toimittaneet Mika Witting ja Leena Halinen. Helsingissä, huhtikuussa 2013 Förord Handboken Utbildningsanordnare och läroanstalter 2012 innehåller uppgifter om utbildningsanordnare och läroanstalter. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens läroanstaltsregister och register över utbildningsanordnare. Avsikten med handboken är att beskriva läroanstaltsnätverket i Finland och förändringar i detta jämfört med året innan samt att fungera som ett mångsidigt register över uppgifter gällande utbildningsanordnare och läroanstalter. Handboken innehåller förteckningar över läroanstalter som varit verksamma år 2012 efter utbildningsanordnare och kommun. Handboken innehåller en klassificering av läroanstaltstyper, som är avsedd för klassificering av läroanstalter. Klassificeringen av läroanstaltstyp har använts i flera tabeller och förteckningar i handboken. Dessutom har läroanstalterna med undantag av grundskolorna uppräknats efter läroanstaltstyp samt i alfabetisk ordning och efter läroanstaltskod. Uppgifterna om antalet studerande vid läroanstalter bygger för yrkeshögskolornas och för universitetens del på Statistikcentralens material över studerande och för de övriga läroanstalternas del på uppgifterna i Statistikcentralens blankett Elever och studerande på läroanstaltsnivå. De slutliga uppgifterna om antalet studerande utges på adressen Handboken har redigerats av Mika Witting och Leena Halinen. Helsingfors i april 2013 Riitta Harala Tilastojohtaja Statistikdirektör Tilastokeskus 3

6 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Utbildningsanordnare och läroanstalter 2012 Foreword The Handbook on Providers of education and educational institutions 2012 contains information on the providers of education and the educational institutions. The data derive from Statistics Finland s register of educational institutions and register of providers of education. The purpose of the Handbook is to describe Finland s network of educational institutions and changes occurring there compared with the previous year and act as a versatile catalogue for information about providers of education and educational institutions. The Handbook contains lists of the educational institutions operating in 2012 presented by provider of education and municipality. The Handbook contains a classification of educational institution types meant for classifying educational institutions. The classification of educational institution types has been used in several tables and lists in the Handbook. With the exception of comprehensive schools, educational institutions are also listed by educational institution type and in alphabetical order and in the order of educational institution codes. The numbers of students in educational institutions as concerns polytechnics and universities are based Statistics Finland s data on students and as concerns other educational institutions on the data from Statistics Finland s form on Educational institution level pupils and students. Final data will be published at web-page The Handbook was edited by Mika Witting and Leena Halinen. Helsinki, April 2013 Riitta Harala Director, Population and Social Statistics 4 Tilastokeskus

7 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Utbildningsanordnare och läroanstalter 2012 Sisältö Esipuhe Foreword Käsitteitä ja määritelmä ja tietojen saatavuus Koulutuksen järjestäjärekisteriin vuonna 2012 tehdyt muutokset Uudet koulutuksen järjestäjät Lakkautetut koulutuksen järjestäjät Toiseen koulutuksen järjestäjään yhdistyneet koulutuksen järjestäjät Oppilaitosrekisteriin vuonna 2012 tehdyt muutokset Oppilaitosrekisteriin lisätyt koululaitoksen oppilaitokset Lakkautetut oppilaitokset Toiseen oppilaitokseen yhdistyneet oppilaitokset Oppilaitokset, joiden omistajatyyppi on muuttunut Oppilaitokset, joiden oppilaitostyyppi on muuttunut Ulkomailla sijaitsevat oppilaitokset Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset Koulutuksen järjestäjät ja koululaitoksen oppilaitokset omistajatyypin mukaan Koululaitoksen oppilaitokset ja niihin tehdyt muutokset sekä opiskelijamäärät oppilaitostyypin mukaan Suurimmat ja pienimmät oppilaitokset oppilaitosryhmittäin Peruskoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset opiskelijamäärillä mitatun oppilaitoksen koon mukaan Koululaitoksen oppilaitokset oppilaitostyypin ja oppilaitoksen opetuskielen mukaan Koululaitoksen oppilaitokset oppilaitostyypin ja maakunnan mukaan Koululaitoksen oppilaitokset oppilaitostyypin ja oppilaitoksen omistajatyypin mukaan Innehåll Förord Foreword Begrepp och definitioner samt tillgänglighet. 7 2 Ändringar i registret över utbildningsanordnare år Nya utbildningsanordnare Utbildningsanordnare som nedlagts Utbildningsanordnare som sammanslagits med någon annan utbildningsanordnare Ändringar i läroanstaltsregistret år Läroanstalter som införts i läroanstaltsregister Nedlagda läroanstalter Läroanastalter som sammanslagits med någon annan läroanstalt Läroanstalter som fått ny ägartyp Läroanstalter som bytt läroanstaltstyp Läroanstalter som ligger i utlandet Utbildningsanordnare och läroanstalter Utbildningsanordnare och läroanstalter inom skolväsendet efter ägartyp Läroanstalter inom skolväsendet och ändringar i dem samt antalet studerande efter läroanstaltstyp De största och minsta läroanstalterna efter läroanstaltsgrupp Grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter efter läroanstaltens storlek mätt efter antalet studerande Läroanstalter inom skolväsendet efter läroanstaltstyp och undervisningsspråk Läroanstalter inom skolväsendet efter läroanstaltstyp och landskap Läroanstalter inom skolväsendet efter läroanstaltstyp och läroanstaltens ägartyp Tilastokeskus 5

8 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Utbildningsanordnare och läroanstalter Summary: Educational institutions Providers of education and educational institutions by ownertype in Educational institutions and students by NUTS-2 major region in Sizes of educational institutions measured by numbers of students Liiteluettelot 1 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset Oppilaitokset kunnittain Oppilaitokset oppilaitostyypeittäin 2012 (ei sisällä peruskouluja) Aakkoshakemisto oppilaitoksittain 2012 (ei sisällä peruskouluja) Oppilaitokset oppilaitostunnusjärjestyksessä 2012 (ei sisällä peruskouluja) Bilabor 1 Utbildningsanordnare och läroanstalter Läroanstalter efter kommun Läroanstalter efter läroanstaltstyp 2012 (exkl. grundskolor) Alfabetiskt register efter läroanstalter 2012 (exkl. grundskolor) Läroanstalter efter läroanstaltskod 2012 (exkl. grundskolor) Appendix 1 Providers of education and educational institutions in Educational institutions by municipality in Educational institutions by type of educational institution (excluding comprehensive schools) in Educational institutions by alphabetical index (excluding comprehensive schools) in Educational institutions in order of educational institution codes (excluding comprehensive schools) in Taulukoissa käytetyt symbolit Tabellsymboler Symbols used in the tables Ei yhtään Inte en enda Magnitude nil... Tietoa ei ole saatu Uppgiften inte tillgänglig Data not available Tilastokeskus

9 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Utbildningsanordnare och läroanstalter Käsitteitä ja määritelmä ja tietojen saatavuus Begrepp och definitioner samt tillgänglighet Käsitteitä ja määritelmiä Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset -tilastossa kuvataan julkisen viranomaisen valvoma koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkko, niissä vuoden aikana tapahtuneet muutokset ja lisäksi oppilaitoksista osoite- ja opiskelijamäärät. Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset luovat perustan koulutustilastoille, etenkin oppilaitostilastoille. Koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitostunnus toimivat linkkinä muihin koulutuksen järjestäjä- tai oppilaitostiedon sisältäviin aineistoihin. Koulutuksen järjestäjät ovat yleensä kuntia, kuntayhtymiä, yksityisiä yhteisöjä ja säätiöitä. Koulutustehtävä määritellään laissa (esimerkiksi perusopetus) tai opetushallinto/ vastaava tekee päätöksen koulutustehtävästä koulutuksen järjestämis- tai ylläpitämisluvassa. Pääasiassa näiden avulla Tilastokeskus ylläpitää koulutuksen järjestäjärekisteriä. Oppilaitosverkko tarkistetaan vuosittain koulutuksen järjestäjille suunnatun kyselyn avulla. Oppilaitosten opiskelijamäärätiedot poh jautuvat ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen osalta Tilastokeskuksen opiskelijaaineistoon ja muiden oppilaitosten osalta Tilastokeskuksen Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat -lomakkeen tietoihin. Lopulliset opiskelijamäärätiedot julkaistaan osoitteessa Koulutuksen järjestäjiä kuvaavia tietoja ovat koulutuksen järjestäjätunnus, nimi, osoite, omistajatyyppi, toimiala ja aluetiedot. Oppilaitosta kuvaavia tietoja ovat oppilaitostunnus, koulutuksen järjestäjätunnus, oppilaitoksen nimi, osoite, osoitteen karttakoordinaatit, oppilaitostyyppi, omistajatyyppi, opetuskieli, aluetiedot ja syyslukukauden opiskelijamäärä. Tilastolain ( /280) mukaan valtion tilastotoimen tehtävänä on huolehtia yhteiskuntaolojen ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleis- Begrepp och definitioner I handboken Utbildningsanordnare och läroanstalter beskrivs det nätverk av utbildningsanordnare och läroanstalter som övervakas av myndigheter, förändringar i det under året och ytterligare adresser till läroanstalterna och antalet studerande vid dem. Utbildningsanordnarna och läroanstalterna ligger som grund för utbildningsstatistiken, i synnerhet för läroanstaltsstatistik. en för utbildningsanordnare och läroanstalt fungerar som länk mellan det övriga materialet med uppgifter om utbildningsanordnare och läroanstalter. Utbildningsanordnarna är i allmänhet kommuner, samkommuner, privata samfund och stiftelser. Utbildningsuppgiften bestäms i lag (t.ex. grundläggande utbildning) eller undervisningsförvaltningen/motsvarande fattar beslut om utbildningsuppgiften i tillståndet att anordna utbildning. Främst med hjälp av dessa upprätthåller Statistikcentralen registret över utbildningsanordnare. Läroanstaltsnätverket revideras årligen med hjälp av en enkät som riktas till utbildningsanordnarna. Uppgifterna om antalet studerande vid läroanstalter bygger för yrkeshögskolornas och för universitetens del på Statistikcentralens material över studerande och för de övriga läroanstalternas del på uppgifterna i Statistikcentralens blankett Elever och studerande på läroanstaltsnivå. De slutliga uppgifterna om antalet studerande utges på adressen Uppgifter som beskriver utbildningsanordnare är utbildningsanordnarens kod, namn, adress, ägartyp, näringsgren och regionala uppgifter. Uppgifter som beskriver läroanstalten är läroanstaltskod, utbildningsanordnarens kod, läroanstaltens namn, adress, adressens kartkoordinater, läroanstaltstyp, ägartyp, undervisningsspråk, regionala uppgifter och antalet studerande under höstterminen. Tilastokeskus 7

10 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Utbildningsanordnare och läroanstalter 2012 tä käyttöä varten. Laki Tilastokeskuksesta ( /48) osoittaa tehtävän kuuluvan Tilastokeskukselle. Tilastokeskuksen työjärjestyksen (TK ) mukaan Väestö- ja elinolotilastot -tulosyksikkö tuottaa kyseisiä tilastoja muun muassa koulutuksesta. Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjällä tarkoitetaan koulutuksen tai opetuksen järjestäjää. Opetuksen järjestäjällä tarkoitetaan tahoa, jonka tehtävänä on järjestää esi- tai perusopetusta tai aamu- ja iltapäivätoimintaa ja jolla on tähän lakisääteinen velvollisuus tai jolle on myönnetty opetuksen järjestämislupa. Koulutuksen järjestäjällä tarkoitetaan tahoa, jonka tehtävänä on järjestää lukiokoulutusta, ammatillista koulutusta tai taiteen perusopetusta ja jolla on opetus- ja kulttuuriministeriön tai vastaavan myöntämä järjestämislupa tai jolla on valtioneuvoston myöntämä toimilupa ammattikorkeakoulun ylläpitämiseen. Koulutuksen järjestäjä on yleensä kunta, kuntayhtymä, rekisteröity yhteisö, säätiö tai valtion oppilaitos. voi tehdä toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa yhteistyösopimuksen, jossa kunta siirtää opetustehtävänsä järjestämisen toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. Esimerkiksi Miehikkälä on siirtänyt perusopetuksen järjestämisen Virolahdelle (liiteluettelo 1). Koulutuksen järjestäjätunnus (koulutuksen tai opetuksen järjestäjän tunnus) Yksityisen, kunnan tai kuntayhtymän koulutuksen järjestäjätunnus on yritys- ja yhteisötunnus. Valtion oppilaitoksien koulutuksen järjestäjätunnus on valtion virastotunnus lukuun ottamatta yliopistoja, joille otettiin Statens statistikväsen skall enligt statistiklagen ( /280) sörja för att statistik över samhällsförhållandena och deras utveckling framställs för allmänt bruk. Lagen om Statistikcentralen ( /48) visar att uppgiften hör till Statistikcentralen. Statistikcentralens arbetsordning (TK ) fastställer att resultatenheten för befolkningsoch välfärdsstatistik sammanställer statistiken ifråga, bl.a. över utbildningen. Utbildningsanordnare Med utbildningsanordnare avses anordnaren av utbildning eller undervisning. Med undervisningsanordnare avses den som har till uppgift att ordna förskoleutbildning, grundläggande utbildning eller morgon- och eftermiddagsverksamhet och som har lagstadgad skyldighet att göra det eller som har beviljats tillstånd att ordna utbildning. Med utbildningsanordnare avses den som har till uppgift att ordna gymnasieutbildning, yrkesutbildning eller grundläggande konstundervisning och som har tillstånd från Undervisnings- och kulturministeriet, eller motsvarande, att ordna utbildning eller som har tillstånd från statsrådet att upprätthålla en yrkeshögskola. Utbildningsanordnaren är i allmänhet en kommun, en samkommun, en registrerad förening, en stiftelse eller en statlig läroanstalt. Kommunen kan ingå ett samarbetsavtal med en annan kommun eller samkommun där kommunen överför anordnandet av sina undervisningsuppgifter på en annan kommun eller samkommun. Till exempel Miehikkälä har överfört anordnandet av den grundläggande utbildningen på Virolahti (tabellförteckning 1). Utbildningsanordnarens kod (utbildnings- eller undervisningsanordnarens kod) en för privat, kommunal eller samkommunal utbildningsanordnare är företagets företags- och organisationsnummer. en för statliga läroanstalter är statens ämbetsverkskod med undantag av universiteten, för vil- 8 Tilastokeskus

11 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Utbildningsanordnare och läroanstalter 2012 käyttöön yliopistouudistuksen myötä yritysja yhteisötunnus vuoden 2010 alusta lukien. Yritys- ja yhteisötunnusten tiedot ovat Tilastokeskuksen yritysrekisteristä ja valtion virastotunnukset Valtion konttorista. Oppilaitos Oppilaitoksella tarkoitetaan sellaista hallinnollista yksikköä, jolla on rehtori tai muu johtaja, jonka palveluksessa ovat opettajat ja muu henkilökunta (työnantajan rooli), jolla on tilinpito- tai muu asiakirjojen laatimisvelvollisuus, jonka oppilaiksi oppilaat rekisteröidään, jonka toimintaa laki tai asetus säätelee, joka noudattaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa, jota julkinen viranomainen rahoittaa tai valvoo. Oppilaitoksella ei sinänsä tarkoiteta koulurakennusta tai toimipaikkaa. Uusien oppilaitosten perustaminen ja toimivien oppilaitosten lakkauttaminen määritellään koulutuksen järjestäjän tai viranomaisten päätösten perusteella. Oppilaitostunnus Tilastokeskus on antanut oppilaitoksille yksilöintitunnuksen. on viisimerkkinen ja tunnukselle on varattu numerosarja on annettu ja annetaan ainoastaan pääkoululle. Samaa oppilaitostunnusta käytetään kaikissa oppilaitokseen liittyvissä toimintayksiköissä. Oppilaitostyyppi Oppilaitosten luokittamisessa käytetty oppilaitostyyppiluokitus uudistettiin vuonna 1999 koululakien muuttumisen vuoksi seuraavanlaiseksi: 11 Peruskoulut 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 15 Lukiot 19 Perus- ja lukioasteen koulut ka man i samband med universitetsreformen tog i bruk företags- och organisationsnummer fr.o.m. början av år Uppgifterna om företags- och organisationsnummer framgår ur Statistikcentralens företagsregister och statens ämbetsverkskoder fås från Statskontoret. Läroanstalt Med läroanstalt avses en sådan administrativ enhet som har en rektor eller annan chef med underlydande lärare och annan personal (arbetsgivarroll), som är skyldig att upprätta bokföring eller andra handlingar, som registrerar sina studerande, som bedriver verksamhet som regleras i lag eller förordning, som följer den riksomfattande undervisningsplanen och som finansieras eller övervakas av en offentlig myndighet. Med läroanstalt avses inte en skolbyggnad eller ett arbetsställe. Nya läroanstalter grundas och verksamma läroanstalter läggs ned genom fastställande av utbildningsanordnaren eller genom myndighetsbeslut. Läroanstaltskod Statistikcentralen har gett läroanstalterna identifikationskoder. erna har fem tecken och omfattar sifferserien en har getts och ges bara till huvudskolan. En och samma läroanstaltskod används av alla de verksamhetsenheter som hör till läroanstalten. Läroanstaltstyp Klassificeringen av läroanstaltstyp som används i klassificeringen av läroanstalter reviderades år 1999 till följd av skollagsreformen. Klassificeringen är följande: 11 Grundskolor 12 Specialskolor på grundskolestadiet 15 Gymnasier 19 Skolor som omfattar grundskoleoch gymnasienivå Tilastokeskus 9

12 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Utbildningsanordnare och läroanstalter Ammatilliset oppilaitokset 22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 28 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset 29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 41 Ammattikorkeakoulut 42 Yliopistot 43 Sotilaskorkeakoulut 61 Musiikkioppilaitokset 62 Liikunnan koulutuskeskukset 63 Kansanopistot 64 Kansalaisopistot 65 Opintokeskukset 66 Kesäyliopistot 99 Muut oppilaitokset Oppilaitoksen omistajatyyppi Oppilaitoksen omistussuhteista käytetään omistajaluokitusta, joka on seuraava: 1 Yksityinen 2 Valtio 3 4 yhtymä 5 Ahvenanmaan maakunta 9 Muu Oppilaitoksen opetuskieli Oppilaitoksen opetuskieliluokitus on seuraava: 1 Suomi 2 Ruotsi 3 Suomi/ruotsi 4 Englanti 5 Saame 9 Muu Oppilaitoksen opetuskieli perustuu viranomaisten päätökseen oppilaitoksen opetuskielestä. Oppilaitoksessa voidaan antaa opetusta myös muulla kuin päätöksen mukaisella kielellä. Oppilaitoksen opetuskieli on suomi/ 21 Yrkesläroanstalter 22 Specialyrkesläroanstalter 23 Särskilda yrkesläroanstalter 24 Yrkesutbildningscentrer för vuxna 28 Läroanstalter inom brand-, polisoch bevakningsväsendet 29 Militära yrkesläroanstalter 41 Yrkeshögskolor 42 Universitet 43 Militära högskolor 61 Musikläroanstalter 62 Idrottsutbildningscentrer 63 Folkhögskolor 64 Medborgarinstitut 65 Studiecentraler 66 Sommaruniversitet 99 Övriga läroanstalter Ägartyp Ägarförhållandet för läroanstalter följer följande klassificering: 1 Privat 2 Staten 3 Kommun 4 Samkommun 5 et Åland 9 Övrig Undervisningsspråk Undervisningsspråket klassificeras enligt följande: 1 Finska 2 Svenska 3 Finska/svenska 4 Engelska 5 Samiska 9 Annat Läroanstaltens undervisningsspråk baserar sig på myndigheternas beslut om läroanstaltens undervisningsspråk. Vid läroanstalten kan undervisning ges också på annat språk än vad beslutet anger. Läroanstaltens undervisnings- 10 Tilastokeskus

13 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Utbildningsanordnare och läroanstalter 2012 ruotsi silloin, kun oppilaitoksessa annetaan opetusta kummallakin kielellä. Opiskelijamäärä Oppilaitoksen opiskelijamäärään on laskettu oppilaitoksen kaikkien toimipaikkojen opiskelijat. Opiskelijamäärä kuvaa oppilaitoksen kokoa tiedusteluajankohtana. Opiskelijamäärätieto puuttuu sotilasalan ammatillisilta oppilaitoksilta. Sijaintikunnalla tarkoitetaan oppilaitoksen hallinnollisen yksikön, pääkoulun, sijaintikuntaa. Tämän julkaisun opiskelijamäärät on tilastoitu pääasiassa tilanteen mukaisena seuraavasti: Peruskoulujen oppilasmäärä sisältää esiopetuksen, vuosiluokkien 1 9 ja lisäopetuksen oppilaat. Oppilasmäärätieto on lopullinen. Lukioiden opiskelijamäärä sisältää perusja lukioasteen koko oppimäärän opiskelijat ja aineopiskelijat. Lukion koko oppimäärän lopullinen opiskelijatieto julkaistaan osoitteessa Ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opiskelijamäärät sisältävät tutkintoon johtavan ja johtamattoman koulutuksen opiskelijat koulutusasteesta riippumatta. Tutkintoon johtavan koulutuksen lopullinen opiskelijatieto julkaistaan osoitteessa Yliopistojen opiskelijamäärä sisältää läsnä- tai poissaoleviksi ilmoittautuneet tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat. Lopullinen opiskelijatieto julkaistaan osoitteessa Musiikkioppilaitosten, liikunnan koulutuskeskusten ja kansanopistojen opiskelijamäärä sisältää tutkintoon johtavan ja johtamattoman koulutuksen opiskelijat. Tutkintoon johtavan koulutuksen lopullinen opiskelijatieto julkaistaan osoitteessa Kansalaisopistojen ja kesäyliopistojen opiskelijamäärä sisältää oppilaitosten ilmoittaman arvion syyslukukaudella 2012 opiskelevien henkilöiden määrästä. språk är finska/svenska, då undervisning ges på båda språken. Antal studerande Antalet studerande vid läroanstalten omfattar de studerande vid läroanstaltens samtliga arbetsställen. Antalet studerande anger läroanstaltens storlek vid frågetidpunkten. Uppgifterna om antalet studerande saknas för militära yrkesläroanstalter. Med belägenhetskommun avses den kommun där läroanstaltens administrativa enhet, huvudskolan, ligger. Antalet studerande i den här publikationen har i huvudsak statistikförts enligt situationen enligt följande: Antalet elever i grundskolor omfattar eleverna i förskoleundervisning, årskurserna 1 9 och påbyggnadsundervisning. Uppgiften om antalet elever är slutlig. Antalet studerande i gymnasier omfattar de studerande på gymnasie- och grundnivå som studerar hela lärokursen och ämnesstuderande. Den slutliga uppgiften om studerande med hela lärokursen vid gymnasier utges på adressen Antalet studerande vid yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor omfattar antalet studerande i utbildning som leder till och inte leder till examen oberoende av utbildningsnivå. Den slutliga uppgiften om studerande i utbildning som leder till examen utges på adressen Antalet studerande vid universitet gäller studerande som är anmälda som närvarande eller frånvarande för studier som leder till examen. Den slutliga uppgiften om studerande utges på adressen Antalet studerande vid musikläroanstalter, idrottsutbildningscentrer och folkhögskolor är antalet studerande i utbildning som leder till och inte leder till examen. Den slutliga uppgiften om studerande i utbildning som leder till examen utges på adressen Antalet studerande vid medborgarinstitut och sommaruniversitet är läroanstalternas uppskattning om antalet personer som studerat under höstterminen Tilastokeskus 11

14 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Utbildningsanordnare och läroanstalter 2012 Opintokeskusten opiskelijamäärä käsittää sisältävän viikon opiskelijamäärän. Alueluokitukset Alueluokitustiedot perustuvat Tilastokeskuksen ylläpitämän kuntaluokitusrekisterin tietoihin vuodelta 2012 (Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot 2012, Käsikirjoja 28). On huomattava, että oppilaitoksen opiskelijamäärään on laskettu kaikkien toimipaikkojen opiskelijamäärät ja sijaintikuntana on pääkoulun sijainkunta. Oppilaitoksen kuntatunnus määräytyy oppilaitoksen hallintokunnan mukaan. Maakunta Maakuntatunnukset ovat seuraavat: 01 Uusimaa 02 Varsinais-Suomi 04 Satakunta 05 Kanta-Häme 06 Pirkanmaa 07 Päijät-Häme 08 Kymenlaakso 09 Etelä-Karjala 10 Etelä-Savo 11 Pohjois-Savo 12 Pohjois-Karjala 13 Keski-Suomi 14 Etelä-Pohjanmaa 15 Pohjanmaa 16 Keski-Pohjanmaa 17 Pohjois-Pohjanmaa 18 Kainuu 19 Lappi 21 Ahvenanmaa 99 Tuntematon Tietojen saatavuus Koulutuksen järjestäjistä ja oppilaitoksista ilmestyy vuosittain tilastojulkaisu sekä painettu käsikirja. Tilastojulkaisu ilmestyy noin 7 viikkoa viiteajankohdan jälkeen Tilasto- Antalet studerande vid studiecentraler omfattar antalet studerande den vecka den infaller. Regionala indelningar Uppgifterna om regional indelning bygger på Statistikcentralens kommunindelningsregister från år 2012 (Kommuner och kommunbaserade indelningar 2012, Handböcker 28). Det bör observeras att antalet studerande vid en läroanstalt omfattar de studerande vid samtliga arbetsställen och att belägenhetskommunen är den kommun där huvudskolan är belägen. Läroanstaltens kommunbeteckning fastställs enligt administrationskommunen. sbeteckningarna är följande: 01 Nyland 02 Egentliga Finland 04 Satakunta 05 Egentliga Tavastland 06 Birkaland 07 Päijänne-Tavastland 08 Kymmenedalen 09 Södra Karelen 10 Södra Savolax 11 Norra Savolax 12 Norra Karelen 13 Mellersta Finland 14 Södra Österbotten 15 Österbotten 16 Mellersta Österbotten 17 Norra Österbotten 18 Kajanaland 19 Lappland 21 Åland 99 Okänd Uppgifternas tillgänglighet Om utbildningsanordnare och läroanstalter publiceras årligen en statistikpublikation och en tryckt handbok. Statistikpublikationen utkommer omkring sju veckor efter referens- 12 Tilastokeskus

15 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Utbildningsanordnare och läroanstalter 2012 keskuksen verkkosivuilla ja käsikirja noin neljä kuukautta viiteajankohdan jälkeen. Opiskelijamäärätiedot ovat peruskouluja lukuun ottamatta ennakkotietoja. Lopulliset opiskelijamäärät koulutuksittain julkaistaan osoitteessa Tarkempia tietoja voi kysellä myös suoraan Oppilaitostilastot-vastuualueelta, jossa tilasto sekä käsikirja laaditaan. Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset -julkaisua on tuotettu painettuna tilastovuodesta 1999 lähtien Tilastokeskuksen Koulutus-julkaisusarjaan ja tilastovuodesta 2010 lähtien Käsikirjoja-julkaisusarjaan kuuluvana. Oppilaitosrekisterin aineistoista voidaan tuottaa asiakkaiden toivomusten mukaisia maksullisia tilastoja, taulukoita, oppilaitoksen sijaintia kuvaavia karttoja ja erityisselvityksiä. Oppilaitosten osoitetilaukset Oppilaitosrekisterissä ovat myös oppilaitosten osoitteet. Oppilaitosten osoitteet voi tilata sähköisessä muodossa, esim. Excel-tiedostona, erillisen sopimuksen mukaan. - ja osoitetiedot voidaan valita asiakkaan toivomuksesta mm. oppilaitostyypin, kunnan, maakunnan, opetuskielen, omistajatyypin ja koulun koon perusteella. Oppilaitososoitteiden hinnasto vuonna 2013 Perusmaksu 180 euroa - ja osoitetiedot 0,36 euroa/ osoite Laajat tiedot: nimi- ja osoitetietojen lisäksi muita tietoja 0,50 euroa/ osoite. Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero. Tilaukset ja tiedustelut Väestö- ja elinolotilastot Erityispalvelut TILASTOKESKUS Puh perioden på Statistikcentralens webbplats och handboken omkring fyra månader efter referensperioden. Uppgifterna om antalet studerande är preliminära med undantag av grundskoleuppgifterna. De slutliga uppgifterna om antalen studerande utges på adressen Närmare information ges också av ansvarsenheten för läroanstaltsstatistik, där statistiken och handboken utarbetas. Publikationen Utbildningsanordnare och läroanstalter har producerats i tryckt format sedan statistikåret 1999 som en del av Statistikcentralens publikationsserie Utbildning och sedan statistikåret 2010 som en del av publikationsserien Handböcker. Utgående från materialen i läroanstaltsregistret är det möjligt att producera avgiftsbelagd statistik, tabeller, kartor över läroanstaltens läge och specialutredningar enligt kundernas önskemål. Adressbeställningar Läroanstaltsregistret innehåller också läroanstalternas adresser. Läroanstalternas adresser kan beställas i elektronisk form, t.ex. som Excel-fil, enligt separat avtal. - och adressuppgifterna kan väljas enligt kundens önskemål bl.a. utgående från läroanstaltstyp, kommun, landskap, undervisningsspråk, ägartyp och skolstorlek. Prislista över läroanstaltsadresser år 2013 Grundavgift 180 euro - och adressuppgifter 0,36 euro/ adress Omfattande uppgifter: andra uppgifter utöver namn- och adressuppgifter 0,50 euro/adress Mervärdesskatt läggs till alla priser. Beställningar och förfrågningar Befolknings- och välfärdsstatistik Specialtjänster STATISTIKCENTRALEN Tfn Tilastokeskus 13

Oppilaitostilastot 2012. Koulutus 2013 Utbildning Education

Oppilaitostilastot 2012. Koulutus 2013 Utbildning Education Oppilaitostilastot 2012 Koulutus 2013 Utbildning Education Koulutus 2013 Utbildning Education Oppilaitostilastot 2012 Helsinki Helsingfors 2013 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Oppilaitostilastot

Lisätiedot

Yritysrekisterin Palveluopas 2014. Företagsregister - Serviceguide 2014 Business Register - Service Guide 2014

Yritysrekisterin Palveluopas 2014. Företagsregister - Serviceguide 2014 Business Register - Service Guide 2014 Yritysrekisterin Palveluopas 2014 Företagsregister - Serviceguide 2014 Business Register - Service Guide 2014 1 Tietoa Tilastokeskuksen Yritysrekisteristä Osoite: PL 3B, 00022 TILASTOKESKUS Käyntiosoite:

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto 2012 Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Offical

Lisätiedot

Opettajat Suomessa 2008. Lärarna i Finland 2008. Toimittanut Timo Kumpulainen

Opettajat Suomessa 2008. Lärarna i Finland 2008. Toimittanut Timo Kumpulainen Opettajat Suomessa 2008 Lärarna i Finland 2008 Toimittanut Timo Kumpulainen Opettajat Suomessa 2008 Lärarna i Finland 2008 Opetushallitus Graafinen suunnittelu: Pirkko Linkola ISBN 978-952-13-3974-5 (nid.)

Lisätiedot

Koulutuspalvelut ARTTU-kunnissa

Koulutuspalvelut ARTTU-kunnissa Jouko Mehtäläinen, Hannu Jokinen, Jouni Välijärvi Koulutuspalvelut ARTTU-kunnissa Koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 18 Jyväskylän yliopisto TEKIJÄ Jouko Mehtäläinen

Lisätiedot

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Lastensuojelu 2006 27.8.2007 Barnskyddet 2006 Child welfare 2006 Tuula Kuoppala +358 9 3967

Lisätiedot

Lapsen elatus ja huolto 1999 tiedonantajapalaute 5/2000

Lapsen elatus ja huolto 1999 tiedonantajapalaute 5/2000 Stakes/StakesTieto 8.6.2000 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2372 Anu Muuri Puh. (09) 3967 2369 Mirja Viianen Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi Lapsen

Lisätiedot

Kunta-alan palkat Kommunsektorns löner 2012

Kunta-alan palkat Kommunsektorns löner 2012 TEHYN JULKAISUSARJA 1 12 D TILASTOJA JA KARTOITUKSIA Kunta-alan palkat Kommunsektorns löner 2012 n Kenneth Snellman n Kunta-alan palkat Kommunsektorns löner Kenneth Snellman Julkaisusarja D: Tilastoja

Lisätiedot

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census Maa-, metsä- ja kalatalous 2013 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Maatalouslaskenta 2010 Lantbruksräkningen Agricultural Census Maatalous- ja puutarhayritykset, työvoima

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2012 Figur 1. Export och import efter landskap år 2012 Uusimaa - Nyland Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Opettajat Suomessa 2010

Opettajat Suomessa 2010 Toimittanut Timo Kumpulainen Opettajat Suomessa 2010 Lärarna i Finland 2010 Koulutuksen seurantaraportit 2011:6 Koulutuksen seurantaraportit 2011:6 Toimittanut Timo Kumpulainen Opettajat Suomessa 2010

Lisätiedot

Yritysrekisterin palveluopas.ind1 1

Yritysrekisterin palveluopas.ind1 1 Yritysrekisterin toimipaikkalaskuri internet-palveluna Haluatko tietää hotellien lukumäärän Suomen kunnissa? Entä tuoreet tiedot teollisuuden ja kaupan alan toimipaikkojen lukumääristä suuruusluokka tietoineen?

Lisätiedot

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:33 Opetusministeriön

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 700 opiskelijaa Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa oli 138 700 opiskelijaa vuonna 2014.

Lisätiedot

Opiskele Kansanopistossa. opinnot 2013-2014. folkhögskolstudier. kansanopistot.fi folkhogskolor.fi

Opiskele Kansanopistossa. opinnot 2013-2014. folkhögskolstudier. kansanopistot.fi folkhogskolor.fi Opiskele Kansanopistossa opinnot 2013-2014 folkhögskolstudier kansanopistot.fi folkhogskolor.fi kaverit alkio-henki opintotuki Aloita yliopisto- tai amk-opintosi ilman pääsykokeita! aloita opinnot Elo-

Lisätiedot

Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register

Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register 2009 Maa-, metsä- ja kalatalous 2010 Jord- och skogsbruk samt fi ske Agriculture, forestry and fi shery Maatilarekisteri 2009 Lantbruksregister 2009 Farm

Lisätiedot

Synnyttäjät ja synnytystoimenpiteet sairaaloittain 2008 2009 Föderskor och förlossningsingrepp per sjukhus 2008 2009

Synnyttäjät ja synnytystoimenpiteet sairaaloittain 2008 2009 Föderskor och förlossningsingrepp per sjukhus 2008 2009 Terveys 2010 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Synnyttäjät ja synnytystoimenpiteet sairaaloittain 2008 2009 Föderskor och förlossningsingrepp per sjukhus 2008 2009 Eija Vuori

Lisätiedot

Pirjo Nuotio Heidi Backman Marja-Leena Pernu Margareeta Sisättö. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN koulutuksen arviointi

Pirjo Nuotio Heidi Backman Marja-Leena Pernu Margareeta Sisättö. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN koulutuksen arviointi Pirjo Nuotio Heidi Backman Marja-Leena Pernu Margareeta Sisättö MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN koulutuksen arviointi Opetushallitus Arviointi 5/2001 Opetushallitus ja tekijät Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

Puutarhatilastot 2010

Puutarhatilastot 2010 Maa-, metsä- ja kalatalous 2011 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Puutarhatilastot 2010 Trädgårdsstatistik Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Jord- och skogsbruksministeriets

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa Minna Ruusuvirta, Pasi Saukkonen, Johanna Selkee, Ditte Winqvist Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa Kulttuuritoiminnan kustannukset 23 kaupungissa vuonna 27 Kuva: Suomen Kuntaliitto Cupore ja Suomen

Lisätiedot

Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM

Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen Taitto/Grafisk formgivning: Kirsti Pohjapelto ISBN 978-952-13-3150-3

Lisätiedot

ONKO LASKUTAITO LASKUSSA?

ONKO LASKUTAITO LASKUSSA? Kati Hirvonen ONKO LASKUTAITO LASKUSSA? Matematiikan oppimistulokset peruskoulun päättövaiheessa 2011 Koulutuksen seurantaraportit 2012:4 Koulutuksen seurantaraportit 2012:4 Kati Hirvonen ONKO LASKUTAITO

Lisätiedot

OPETTAJAT SUOMESSA 2013

OPETTAJAT SUOMESSA 2013 Toimittanut Timo Kumpulainen OPETTAJAT SUOMESSA 2013 Lärarna i Finland 2013 Koulutuksen seurantaraportit 2014:8 Opetushallitus ja tekijät Koulutuksen seurantaraportit 2014:8 ISBN 978-952-13-5761-9 (nid.)

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL

YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL 2010 YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL yliopistojen valintaopas universitetens urval 2010 pikahakemisto/snabbregister AALTO-YLIOPISTO................................ 22 aalto-yliopiston KAUPPAKORKEAKOULU...

Lisätiedot

TOTEUTUUKO KESTÄVÄ KEHITYS KOULUISSA JA OPPILAITOKSISSA?

TOTEUTUUKO KESTÄVÄ KEHITYS KOULUISSA JA OPPILAITOKSISSA? Antti Rajakorpi & Kaija Salmio (toim.) TOTEUTUUKO KESTÄVÄ KEHITYS KOULUISSA JA OPPILAITOKSISSA? Arviointi 3/2001 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 952-13-1120-7 ISSN 1238-4453 Yliopistopaino,

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND 2009 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of

Lisätiedot

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki Selvitys kolmiportaisen tuen toimeenpanosta Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:2 Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki Selvitys kolmiportaisen tuen toimeenpanosta

Lisätiedot