Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Käyttäjän käsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Käyttäjän käsikirja"

Transkriptio

1 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Käyttäjän käsikirja Utbildningsanordnare och läroanstalter Användarhandbok Käsikirjoja 48 Handböcker

2 Oppilaitostyyppiluokitus 2012 Nomenklatur över läroanstaltstyper 2012 Koululaitoksen oppilaitokset 11 Peruskoulut 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 15 Lukiot 19 Perus- ja lukioasteen koulut Skolväsendets läroanstalter 11 Grundskolor 12 Specialskolor på grundskolenivå 15 Gymnasier 19 Skolor som omfattar grundskole- och gymnasienivå 21 Ammatilliset oppilaitokset 22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 28 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset 29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 21 Yrkesläroanstalter 22 Specialyrkesläroanstalter 23 Särskilda yrkesläroanstalter 24 Yrkesutbildningscentrer för vuxna 28 Läroanstalter inom brand-, polis- och bevakningsväsendet 29 Militära yrkesläroanstalter 41 Ammattikorkeakoulut 42 Yliopistot 43 Sotilaskorkeakoulut 41 Yrkeshögskolor 42 Universitet 43 Militära högskolor 61 Musiikkioppilaitokset 62 Liikunnan koulutuskeskukset 63 Kansanopistot 64 Kansalaisopistot 65 Opintokeskukset 66 Kesäyliopistot 61 Musikläroanstalter 62 Idrottsutbildningscentrer 63 Folkhögskolor 64 Medborgarinstitut 65 Studiecentraler 66 Sommaruniversitet 99 Muut oppilaitokset 99 Övriga läroanstalter

3 Käsikirjoja 48 Handböcker Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Käyttäjän käsikirja Utbildningsanordnare och läroanstalter Användarhandbok Helsinki Helsingfors 2013

4 Tiedustelut Förfrågningar: Mika Witting Leena Halinen Kansikuva Pärmbild: Kuvatoimisto Rodeo Oy Taitto Ombrytning: Hilkka Lehtonen 2013 Tilastokeskus Statistikcentralen Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa. ISSN = Käsikirjoja ISSN (pdf) ISBN (pdf) ISSN (print) ISBN (print)

5 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Utbildningsanordnare och läroanstalter 2012 Esipuhe Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset käsikirja sisältää tietoja koulutuksen järjestäjistä ja oppilaitoksista. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen ylläpitämiin oppilaitosrekisteriin ja koulutuksen järjestäjärekisteriin. Käsikirjan tarkoitus on kuvata Suomen oppilaitosverkko ja siinä edellisvuoteen verrattuna tapahtuneet muutokset sekä toimia monipuolisena hakemistona koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten tietojen löytämiseksi. Käsikirjassa on luettelot vuonna 2012 toiminnassa olleista oppilaitoksista koulutuksen järjestäjittäin sekä kunnittain esitettyinä. Käsikirja sisältää oppilaitostyyppiluokituksen, joka on tarkoitettu luokittamaan oppilaitoksia. Oppilaitostyyppiluokitusta on käytetty useissa käsikirjan taulukoissa ja luetteloissa. Lisäksi oppilaitokset peruskouluja lukuun ottamatta on lueteltu oppilaitostyypeittäin sekä aakkos- ja oppilaitostunnusjärjestyksessä. Oppilaitosten opiskelijamäärätiedot pohjautuvat ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen osalta Tilastokeskuksen opiskelijaaineistoon ja muiden oppilaitosten osalta Tilastokeskuksen Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat -lomakkeen tietoihin. Lopulliset opiskelijamäärätiedot julkaistaan osoitteessa Käsikirjan ovat toimittaneet Mika Witting ja Leena Halinen. Helsingissä, huhtikuussa 2013 Förord Handboken Utbildningsanordnare och läroanstalter 2012 innehåller uppgifter om utbildningsanordnare och läroanstalter. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens läroanstaltsregister och register över utbildningsanordnare. Avsikten med handboken är att beskriva läroanstaltsnätverket i Finland och förändringar i detta jämfört med året innan samt att fungera som ett mångsidigt register över uppgifter gällande utbildningsanordnare och läroanstalter. Handboken innehåller förteckningar över läroanstalter som varit verksamma år 2012 efter utbildningsanordnare och kommun. Handboken innehåller en klassificering av läroanstaltstyper, som är avsedd för klassificering av läroanstalter. Klassificeringen av läroanstaltstyp har använts i flera tabeller och förteckningar i handboken. Dessutom har läroanstalterna med undantag av grundskolorna uppräknats efter läroanstaltstyp samt i alfabetisk ordning och efter läroanstaltskod. Uppgifterna om antalet studerande vid läroanstalter bygger för yrkeshögskolornas och för universitetens del på Statistikcentralens material över studerande och för de övriga läroanstalternas del på uppgifterna i Statistikcentralens blankett Elever och studerande på läroanstaltsnivå. De slutliga uppgifterna om antalet studerande utges på adressen Handboken har redigerats av Mika Witting och Leena Halinen. Helsingfors i april 2013 Riitta Harala Tilastojohtaja Statistikdirektör Tilastokeskus 3

6 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Utbildningsanordnare och läroanstalter 2012 Foreword The Handbook on Providers of education and educational institutions 2012 contains information on the providers of education and the educational institutions. The data derive from Statistics Finland s register of educational institutions and register of providers of education. The purpose of the Handbook is to describe Finland s network of educational institutions and changes occurring there compared with the previous year and act as a versatile catalogue for information about providers of education and educational institutions. The Handbook contains lists of the educational institutions operating in 2012 presented by provider of education and municipality. The Handbook contains a classification of educational institution types meant for classifying educational institutions. The classification of educational institution types has been used in several tables and lists in the Handbook. With the exception of comprehensive schools, educational institutions are also listed by educational institution type and in alphabetical order and in the order of educational institution codes. The numbers of students in educational institutions as concerns polytechnics and universities are based Statistics Finland s data on students and as concerns other educational institutions on the data from Statistics Finland s form on Educational institution level pupils and students. Final data will be published at web-page The Handbook was edited by Mika Witting and Leena Halinen. Helsinki, April 2013 Riitta Harala Director, Population and Social Statistics 4 Tilastokeskus

7 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Utbildningsanordnare och läroanstalter 2012 Sisältö Esipuhe Foreword Käsitteitä ja määritelmä ja tietojen saatavuus Koulutuksen järjestäjärekisteriin vuonna 2012 tehdyt muutokset Uudet koulutuksen järjestäjät Lakkautetut koulutuksen järjestäjät Toiseen koulutuksen järjestäjään yhdistyneet koulutuksen järjestäjät Oppilaitosrekisteriin vuonna 2012 tehdyt muutokset Oppilaitosrekisteriin lisätyt koululaitoksen oppilaitokset Lakkautetut oppilaitokset Toiseen oppilaitokseen yhdistyneet oppilaitokset Oppilaitokset, joiden omistajatyyppi on muuttunut Oppilaitokset, joiden oppilaitostyyppi on muuttunut Ulkomailla sijaitsevat oppilaitokset Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset Koulutuksen järjestäjät ja koululaitoksen oppilaitokset omistajatyypin mukaan Koululaitoksen oppilaitokset ja niihin tehdyt muutokset sekä opiskelijamäärät oppilaitostyypin mukaan Suurimmat ja pienimmät oppilaitokset oppilaitosryhmittäin Peruskoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset opiskelijamäärillä mitatun oppilaitoksen koon mukaan Koululaitoksen oppilaitokset oppilaitostyypin ja oppilaitoksen opetuskielen mukaan Koululaitoksen oppilaitokset oppilaitostyypin ja maakunnan mukaan Koululaitoksen oppilaitokset oppilaitostyypin ja oppilaitoksen omistajatyypin mukaan Innehåll Förord Foreword Begrepp och definitioner samt tillgänglighet. 7 2 Ändringar i registret över utbildningsanordnare år Nya utbildningsanordnare Utbildningsanordnare som nedlagts Utbildningsanordnare som sammanslagits med någon annan utbildningsanordnare Ändringar i läroanstaltsregistret år Läroanstalter som införts i läroanstaltsregister Nedlagda läroanstalter Läroanastalter som sammanslagits med någon annan läroanstalt Läroanstalter som fått ny ägartyp Läroanstalter som bytt läroanstaltstyp Läroanstalter som ligger i utlandet Utbildningsanordnare och läroanstalter Utbildningsanordnare och läroanstalter inom skolväsendet efter ägartyp Läroanstalter inom skolväsendet och ändringar i dem samt antalet studerande efter läroanstaltstyp De största och minsta läroanstalterna efter läroanstaltsgrupp Grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter efter läroanstaltens storlek mätt efter antalet studerande Läroanstalter inom skolväsendet efter läroanstaltstyp och undervisningsspråk Läroanstalter inom skolväsendet efter läroanstaltstyp och landskap Läroanstalter inom skolväsendet efter läroanstaltstyp och läroanstaltens ägartyp Tilastokeskus 5

8 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Utbildningsanordnare och läroanstalter Summary: Educational institutions Providers of education and educational institutions by ownertype in Educational institutions and students by NUTS-2 major region in Sizes of educational institutions measured by numbers of students Liiteluettelot 1 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset Oppilaitokset kunnittain Oppilaitokset oppilaitostyypeittäin 2012 (ei sisällä peruskouluja) Aakkoshakemisto oppilaitoksittain 2012 (ei sisällä peruskouluja) Oppilaitokset oppilaitostunnusjärjestyksessä 2012 (ei sisällä peruskouluja) Bilabor 1 Utbildningsanordnare och läroanstalter Läroanstalter efter kommun Läroanstalter efter läroanstaltstyp 2012 (exkl. grundskolor) Alfabetiskt register efter läroanstalter 2012 (exkl. grundskolor) Läroanstalter efter läroanstaltskod 2012 (exkl. grundskolor) Appendix 1 Providers of education and educational institutions in Educational institutions by municipality in Educational institutions by type of educational institution (excluding comprehensive schools) in Educational institutions by alphabetical index (excluding comprehensive schools) in Educational institutions in order of educational institution codes (excluding comprehensive schools) in Taulukoissa käytetyt symbolit Tabellsymboler Symbols used in the tables Ei yhtään Inte en enda Magnitude nil... Tietoa ei ole saatu Uppgiften inte tillgänglig Data not available Tilastokeskus

9 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Utbildningsanordnare och läroanstalter Käsitteitä ja määritelmä ja tietojen saatavuus Begrepp och definitioner samt tillgänglighet Käsitteitä ja määritelmiä Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset -tilastossa kuvataan julkisen viranomaisen valvoma koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkko, niissä vuoden aikana tapahtuneet muutokset ja lisäksi oppilaitoksista osoite- ja opiskelijamäärät. Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset luovat perustan koulutustilastoille, etenkin oppilaitostilastoille. Koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitostunnus toimivat linkkinä muihin koulutuksen järjestäjä- tai oppilaitostiedon sisältäviin aineistoihin. Koulutuksen järjestäjät ovat yleensä kuntia, kuntayhtymiä, yksityisiä yhteisöjä ja säätiöitä. Koulutustehtävä määritellään laissa (esimerkiksi perusopetus) tai opetushallinto/ vastaava tekee päätöksen koulutustehtävästä koulutuksen järjestämis- tai ylläpitämisluvassa. Pääasiassa näiden avulla Tilastokeskus ylläpitää koulutuksen järjestäjärekisteriä. Oppilaitosverkko tarkistetaan vuosittain koulutuksen järjestäjille suunnatun kyselyn avulla. Oppilaitosten opiskelijamäärätiedot poh jautuvat ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen osalta Tilastokeskuksen opiskelijaaineistoon ja muiden oppilaitosten osalta Tilastokeskuksen Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat -lomakkeen tietoihin. Lopulliset opiskelijamäärätiedot julkaistaan osoitteessa Koulutuksen järjestäjiä kuvaavia tietoja ovat koulutuksen järjestäjätunnus, nimi, osoite, omistajatyyppi, toimiala ja aluetiedot. Oppilaitosta kuvaavia tietoja ovat oppilaitostunnus, koulutuksen järjestäjätunnus, oppilaitoksen nimi, osoite, osoitteen karttakoordinaatit, oppilaitostyyppi, omistajatyyppi, opetuskieli, aluetiedot ja syyslukukauden opiskelijamäärä. Tilastolain ( /280) mukaan valtion tilastotoimen tehtävänä on huolehtia yhteiskuntaolojen ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleis- Begrepp och definitioner I handboken Utbildningsanordnare och läroanstalter beskrivs det nätverk av utbildningsanordnare och läroanstalter som övervakas av myndigheter, förändringar i det under året och ytterligare adresser till läroanstalterna och antalet studerande vid dem. Utbildningsanordnarna och läroanstalterna ligger som grund för utbildningsstatistiken, i synnerhet för läroanstaltsstatistik. en för utbildningsanordnare och läroanstalt fungerar som länk mellan det övriga materialet med uppgifter om utbildningsanordnare och läroanstalter. Utbildningsanordnarna är i allmänhet kommuner, samkommuner, privata samfund och stiftelser. Utbildningsuppgiften bestäms i lag (t.ex. grundläggande utbildning) eller undervisningsförvaltningen/motsvarande fattar beslut om utbildningsuppgiften i tillståndet att anordna utbildning. Främst med hjälp av dessa upprätthåller Statistikcentralen registret över utbildningsanordnare. Läroanstaltsnätverket revideras årligen med hjälp av en enkät som riktas till utbildningsanordnarna. Uppgifterna om antalet studerande vid läroanstalter bygger för yrkeshögskolornas och för universitetens del på Statistikcentralens material över studerande och för de övriga läroanstalternas del på uppgifterna i Statistikcentralens blankett Elever och studerande på läroanstaltsnivå. De slutliga uppgifterna om antalet studerande utges på adressen Uppgifter som beskriver utbildningsanordnare är utbildningsanordnarens kod, namn, adress, ägartyp, näringsgren och regionala uppgifter. Uppgifter som beskriver läroanstalten är läroanstaltskod, utbildningsanordnarens kod, läroanstaltens namn, adress, adressens kartkoordinater, läroanstaltstyp, ägartyp, undervisningsspråk, regionala uppgifter och antalet studerande under höstterminen. Tilastokeskus 7

10 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Utbildningsanordnare och läroanstalter 2012 tä käyttöä varten. Laki Tilastokeskuksesta ( /48) osoittaa tehtävän kuuluvan Tilastokeskukselle. Tilastokeskuksen työjärjestyksen (TK ) mukaan Väestö- ja elinolotilastot -tulosyksikkö tuottaa kyseisiä tilastoja muun muassa koulutuksesta. Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjällä tarkoitetaan koulutuksen tai opetuksen järjestäjää. Opetuksen järjestäjällä tarkoitetaan tahoa, jonka tehtävänä on järjestää esi- tai perusopetusta tai aamu- ja iltapäivätoimintaa ja jolla on tähän lakisääteinen velvollisuus tai jolle on myönnetty opetuksen järjestämislupa. Koulutuksen järjestäjällä tarkoitetaan tahoa, jonka tehtävänä on järjestää lukiokoulutusta, ammatillista koulutusta tai taiteen perusopetusta ja jolla on opetus- ja kulttuuriministeriön tai vastaavan myöntämä järjestämislupa tai jolla on valtioneuvoston myöntämä toimilupa ammattikorkeakoulun ylläpitämiseen. Koulutuksen järjestäjä on yleensä kunta, kuntayhtymä, rekisteröity yhteisö, säätiö tai valtion oppilaitos. voi tehdä toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa yhteistyösopimuksen, jossa kunta siirtää opetustehtävänsä järjestämisen toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. Esimerkiksi Miehikkälä on siirtänyt perusopetuksen järjestämisen Virolahdelle (liiteluettelo 1). Koulutuksen järjestäjätunnus (koulutuksen tai opetuksen järjestäjän tunnus) Yksityisen, kunnan tai kuntayhtymän koulutuksen järjestäjätunnus on yritys- ja yhteisötunnus. Valtion oppilaitoksien koulutuksen järjestäjätunnus on valtion virastotunnus lukuun ottamatta yliopistoja, joille otettiin Statens statistikväsen skall enligt statistiklagen ( /280) sörja för att statistik över samhällsförhållandena och deras utveckling framställs för allmänt bruk. Lagen om Statistikcentralen ( /48) visar att uppgiften hör till Statistikcentralen. Statistikcentralens arbetsordning (TK ) fastställer att resultatenheten för befolkningsoch välfärdsstatistik sammanställer statistiken ifråga, bl.a. över utbildningen. Utbildningsanordnare Med utbildningsanordnare avses anordnaren av utbildning eller undervisning. Med undervisningsanordnare avses den som har till uppgift att ordna förskoleutbildning, grundläggande utbildning eller morgon- och eftermiddagsverksamhet och som har lagstadgad skyldighet att göra det eller som har beviljats tillstånd att ordna utbildning. Med utbildningsanordnare avses den som har till uppgift att ordna gymnasieutbildning, yrkesutbildning eller grundläggande konstundervisning och som har tillstånd från Undervisnings- och kulturministeriet, eller motsvarande, att ordna utbildning eller som har tillstånd från statsrådet att upprätthålla en yrkeshögskola. Utbildningsanordnaren är i allmänhet en kommun, en samkommun, en registrerad förening, en stiftelse eller en statlig läroanstalt. Kommunen kan ingå ett samarbetsavtal med en annan kommun eller samkommun där kommunen överför anordnandet av sina undervisningsuppgifter på en annan kommun eller samkommun. Till exempel Miehikkälä har överfört anordnandet av den grundläggande utbildningen på Virolahti (tabellförteckning 1). Utbildningsanordnarens kod (utbildnings- eller undervisningsanordnarens kod) en för privat, kommunal eller samkommunal utbildningsanordnare är företagets företags- och organisationsnummer. en för statliga läroanstalter är statens ämbetsverkskod med undantag av universiteten, för vil- 8 Tilastokeskus

11 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Utbildningsanordnare och läroanstalter 2012 käyttöön yliopistouudistuksen myötä yritysja yhteisötunnus vuoden 2010 alusta lukien. Yritys- ja yhteisötunnusten tiedot ovat Tilastokeskuksen yritysrekisteristä ja valtion virastotunnukset Valtion konttorista. Oppilaitos Oppilaitoksella tarkoitetaan sellaista hallinnollista yksikköä, jolla on rehtori tai muu johtaja, jonka palveluksessa ovat opettajat ja muu henkilökunta (työnantajan rooli), jolla on tilinpito- tai muu asiakirjojen laatimisvelvollisuus, jonka oppilaiksi oppilaat rekisteröidään, jonka toimintaa laki tai asetus säätelee, joka noudattaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa, jota julkinen viranomainen rahoittaa tai valvoo. Oppilaitoksella ei sinänsä tarkoiteta koulurakennusta tai toimipaikkaa. Uusien oppilaitosten perustaminen ja toimivien oppilaitosten lakkauttaminen määritellään koulutuksen järjestäjän tai viranomaisten päätösten perusteella. Oppilaitostunnus Tilastokeskus on antanut oppilaitoksille yksilöintitunnuksen. on viisimerkkinen ja tunnukselle on varattu numerosarja on annettu ja annetaan ainoastaan pääkoululle. Samaa oppilaitostunnusta käytetään kaikissa oppilaitokseen liittyvissä toimintayksiköissä. Oppilaitostyyppi Oppilaitosten luokittamisessa käytetty oppilaitostyyppiluokitus uudistettiin vuonna 1999 koululakien muuttumisen vuoksi seuraavanlaiseksi: 11 Peruskoulut 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 15 Lukiot 19 Perus- ja lukioasteen koulut ka man i samband med universitetsreformen tog i bruk företags- och organisationsnummer fr.o.m. början av år Uppgifterna om företags- och organisationsnummer framgår ur Statistikcentralens företagsregister och statens ämbetsverkskoder fås från Statskontoret. Läroanstalt Med läroanstalt avses en sådan administrativ enhet som har en rektor eller annan chef med underlydande lärare och annan personal (arbetsgivarroll), som är skyldig att upprätta bokföring eller andra handlingar, som registrerar sina studerande, som bedriver verksamhet som regleras i lag eller förordning, som följer den riksomfattande undervisningsplanen och som finansieras eller övervakas av en offentlig myndighet. Med läroanstalt avses inte en skolbyggnad eller ett arbetsställe. Nya läroanstalter grundas och verksamma läroanstalter läggs ned genom fastställande av utbildningsanordnaren eller genom myndighetsbeslut. Läroanstaltskod Statistikcentralen har gett läroanstalterna identifikationskoder. erna har fem tecken och omfattar sifferserien en har getts och ges bara till huvudskolan. En och samma läroanstaltskod används av alla de verksamhetsenheter som hör till läroanstalten. Läroanstaltstyp Klassificeringen av läroanstaltstyp som används i klassificeringen av läroanstalter reviderades år 1999 till följd av skollagsreformen. Klassificeringen är följande: 11 Grundskolor 12 Specialskolor på grundskolestadiet 15 Gymnasier 19 Skolor som omfattar grundskoleoch gymnasienivå Tilastokeskus 9

12 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Utbildningsanordnare och läroanstalter Ammatilliset oppilaitokset 22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 28 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset 29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 41 Ammattikorkeakoulut 42 Yliopistot 43 Sotilaskorkeakoulut 61 Musiikkioppilaitokset 62 Liikunnan koulutuskeskukset 63 Kansanopistot 64 Kansalaisopistot 65 Opintokeskukset 66 Kesäyliopistot 99 Muut oppilaitokset Oppilaitoksen omistajatyyppi Oppilaitoksen omistussuhteista käytetään omistajaluokitusta, joka on seuraava: 1 Yksityinen 2 Valtio 3 4 yhtymä 5 Ahvenanmaan maakunta 9 Muu Oppilaitoksen opetuskieli Oppilaitoksen opetuskieliluokitus on seuraava: 1 Suomi 2 Ruotsi 3 Suomi/ruotsi 4 Englanti 5 Saame 9 Muu Oppilaitoksen opetuskieli perustuu viranomaisten päätökseen oppilaitoksen opetuskielestä. Oppilaitoksessa voidaan antaa opetusta myös muulla kuin päätöksen mukaisella kielellä. Oppilaitoksen opetuskieli on suomi/ 21 Yrkesläroanstalter 22 Specialyrkesläroanstalter 23 Särskilda yrkesläroanstalter 24 Yrkesutbildningscentrer för vuxna 28 Läroanstalter inom brand-, polisoch bevakningsväsendet 29 Militära yrkesläroanstalter 41 Yrkeshögskolor 42 Universitet 43 Militära högskolor 61 Musikläroanstalter 62 Idrottsutbildningscentrer 63 Folkhögskolor 64 Medborgarinstitut 65 Studiecentraler 66 Sommaruniversitet 99 Övriga läroanstalter Ägartyp Ägarförhållandet för läroanstalter följer följande klassificering: 1 Privat 2 Staten 3 Kommun 4 Samkommun 5 et Åland 9 Övrig Undervisningsspråk Undervisningsspråket klassificeras enligt följande: 1 Finska 2 Svenska 3 Finska/svenska 4 Engelska 5 Samiska 9 Annat Läroanstaltens undervisningsspråk baserar sig på myndigheternas beslut om läroanstaltens undervisningsspråk. Vid läroanstalten kan undervisning ges också på annat språk än vad beslutet anger. Läroanstaltens undervisnings- 10 Tilastokeskus

13 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Utbildningsanordnare och läroanstalter 2012 ruotsi silloin, kun oppilaitoksessa annetaan opetusta kummallakin kielellä. Opiskelijamäärä Oppilaitoksen opiskelijamäärään on laskettu oppilaitoksen kaikkien toimipaikkojen opiskelijat. Opiskelijamäärä kuvaa oppilaitoksen kokoa tiedusteluajankohtana. Opiskelijamäärätieto puuttuu sotilasalan ammatillisilta oppilaitoksilta. Sijaintikunnalla tarkoitetaan oppilaitoksen hallinnollisen yksikön, pääkoulun, sijaintikuntaa. Tämän julkaisun opiskelijamäärät on tilastoitu pääasiassa tilanteen mukaisena seuraavasti: Peruskoulujen oppilasmäärä sisältää esiopetuksen, vuosiluokkien 1 9 ja lisäopetuksen oppilaat. Oppilasmäärätieto on lopullinen. Lukioiden opiskelijamäärä sisältää perusja lukioasteen koko oppimäärän opiskelijat ja aineopiskelijat. Lukion koko oppimäärän lopullinen opiskelijatieto julkaistaan osoitteessa Ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opiskelijamäärät sisältävät tutkintoon johtavan ja johtamattoman koulutuksen opiskelijat koulutusasteesta riippumatta. Tutkintoon johtavan koulutuksen lopullinen opiskelijatieto julkaistaan osoitteessa Yliopistojen opiskelijamäärä sisältää läsnä- tai poissaoleviksi ilmoittautuneet tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat. Lopullinen opiskelijatieto julkaistaan osoitteessa Musiikkioppilaitosten, liikunnan koulutuskeskusten ja kansanopistojen opiskelijamäärä sisältää tutkintoon johtavan ja johtamattoman koulutuksen opiskelijat. Tutkintoon johtavan koulutuksen lopullinen opiskelijatieto julkaistaan osoitteessa Kansalaisopistojen ja kesäyliopistojen opiskelijamäärä sisältää oppilaitosten ilmoittaman arvion syyslukukaudella 2012 opiskelevien henkilöiden määrästä. språk är finska/svenska, då undervisning ges på båda språken. Antal studerande Antalet studerande vid läroanstalten omfattar de studerande vid läroanstaltens samtliga arbetsställen. Antalet studerande anger läroanstaltens storlek vid frågetidpunkten. Uppgifterna om antalet studerande saknas för militära yrkesläroanstalter. Med belägenhetskommun avses den kommun där läroanstaltens administrativa enhet, huvudskolan, ligger. Antalet studerande i den här publikationen har i huvudsak statistikförts enligt situationen enligt följande: Antalet elever i grundskolor omfattar eleverna i förskoleundervisning, årskurserna 1 9 och påbyggnadsundervisning. Uppgiften om antalet elever är slutlig. Antalet studerande i gymnasier omfattar de studerande på gymnasie- och grundnivå som studerar hela lärokursen och ämnesstuderande. Den slutliga uppgiften om studerande med hela lärokursen vid gymnasier utges på adressen Antalet studerande vid yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor omfattar antalet studerande i utbildning som leder till och inte leder till examen oberoende av utbildningsnivå. Den slutliga uppgiften om studerande i utbildning som leder till examen utges på adressen Antalet studerande vid universitet gäller studerande som är anmälda som närvarande eller frånvarande för studier som leder till examen. Den slutliga uppgiften om studerande utges på adressen Antalet studerande vid musikläroanstalter, idrottsutbildningscentrer och folkhögskolor är antalet studerande i utbildning som leder till och inte leder till examen. Den slutliga uppgiften om studerande i utbildning som leder till examen utges på adressen Antalet studerande vid medborgarinstitut och sommaruniversitet är läroanstalternas uppskattning om antalet personer som studerat under höstterminen Tilastokeskus 11

14 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Utbildningsanordnare och läroanstalter 2012 Opintokeskusten opiskelijamäärä käsittää sisältävän viikon opiskelijamäärän. Alueluokitukset Alueluokitustiedot perustuvat Tilastokeskuksen ylläpitämän kuntaluokitusrekisterin tietoihin vuodelta 2012 (Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot 2012, Käsikirjoja 28). On huomattava, että oppilaitoksen opiskelijamäärään on laskettu kaikkien toimipaikkojen opiskelijamäärät ja sijaintikuntana on pääkoulun sijainkunta. Oppilaitoksen kuntatunnus määräytyy oppilaitoksen hallintokunnan mukaan. Maakunta Maakuntatunnukset ovat seuraavat: 01 Uusimaa 02 Varsinais-Suomi 04 Satakunta 05 Kanta-Häme 06 Pirkanmaa 07 Päijät-Häme 08 Kymenlaakso 09 Etelä-Karjala 10 Etelä-Savo 11 Pohjois-Savo 12 Pohjois-Karjala 13 Keski-Suomi 14 Etelä-Pohjanmaa 15 Pohjanmaa 16 Keski-Pohjanmaa 17 Pohjois-Pohjanmaa 18 Kainuu 19 Lappi 21 Ahvenanmaa 99 Tuntematon Tietojen saatavuus Koulutuksen järjestäjistä ja oppilaitoksista ilmestyy vuosittain tilastojulkaisu sekä painettu käsikirja. Tilastojulkaisu ilmestyy noin 7 viikkoa viiteajankohdan jälkeen Tilasto- Antalet studerande vid studiecentraler omfattar antalet studerande den vecka den infaller. Regionala indelningar Uppgifterna om regional indelning bygger på Statistikcentralens kommunindelningsregister från år 2012 (Kommuner och kommunbaserade indelningar 2012, Handböcker 28). Det bör observeras att antalet studerande vid en läroanstalt omfattar de studerande vid samtliga arbetsställen och att belägenhetskommunen är den kommun där huvudskolan är belägen. Läroanstaltens kommunbeteckning fastställs enligt administrationskommunen. sbeteckningarna är följande: 01 Nyland 02 Egentliga Finland 04 Satakunta 05 Egentliga Tavastland 06 Birkaland 07 Päijänne-Tavastland 08 Kymmenedalen 09 Södra Karelen 10 Södra Savolax 11 Norra Savolax 12 Norra Karelen 13 Mellersta Finland 14 Södra Österbotten 15 Österbotten 16 Mellersta Österbotten 17 Norra Österbotten 18 Kajanaland 19 Lappland 21 Åland 99 Okänd Uppgifternas tillgänglighet Om utbildningsanordnare och läroanstalter publiceras årligen en statistikpublikation och en tryckt handbok. Statistikpublikationen utkommer omkring sju veckor efter referens- 12 Tilastokeskus

15 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Utbildningsanordnare och läroanstalter 2012 keskuksen verkkosivuilla ja käsikirja noin neljä kuukautta viiteajankohdan jälkeen. Opiskelijamäärätiedot ovat peruskouluja lukuun ottamatta ennakkotietoja. Lopulliset opiskelijamäärät koulutuksittain julkaistaan osoitteessa Tarkempia tietoja voi kysellä myös suoraan Oppilaitostilastot-vastuualueelta, jossa tilasto sekä käsikirja laaditaan. Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset -julkaisua on tuotettu painettuna tilastovuodesta 1999 lähtien Tilastokeskuksen Koulutus-julkaisusarjaan ja tilastovuodesta 2010 lähtien Käsikirjoja-julkaisusarjaan kuuluvana. Oppilaitosrekisterin aineistoista voidaan tuottaa asiakkaiden toivomusten mukaisia maksullisia tilastoja, taulukoita, oppilaitoksen sijaintia kuvaavia karttoja ja erityisselvityksiä. Oppilaitosten osoitetilaukset Oppilaitosrekisterissä ovat myös oppilaitosten osoitteet. Oppilaitosten osoitteet voi tilata sähköisessä muodossa, esim. Excel-tiedostona, erillisen sopimuksen mukaan. - ja osoitetiedot voidaan valita asiakkaan toivomuksesta mm. oppilaitostyypin, kunnan, maakunnan, opetuskielen, omistajatyypin ja koulun koon perusteella. Oppilaitososoitteiden hinnasto vuonna 2013 Perusmaksu 180 euroa - ja osoitetiedot 0,36 euroa/ osoite Laajat tiedot: nimi- ja osoitetietojen lisäksi muita tietoja 0,50 euroa/ osoite. Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero. Tilaukset ja tiedustelut Väestö- ja elinolotilastot Erityispalvelut TILASTOKESKUS Puh perioden på Statistikcentralens webbplats och handboken omkring fyra månader efter referensperioden. Uppgifterna om antalet studerande är preliminära med undantag av grundskoleuppgifterna. De slutliga uppgifterna om antalen studerande utges på adressen Närmare information ges också av ansvarsenheten för läroanstaltsstatistik, där statistiken och handboken utarbetas. Publikationen Utbildningsanordnare och läroanstalter har producerats i tryckt format sedan statistikåret 1999 som en del av Statistikcentralens publikationsserie Utbildning och sedan statistikåret 2010 som en del av publikationsserien Handböcker. Utgående från materialen i läroanstaltsregistret är det möjligt att producera avgiftsbelagd statistik, tabeller, kartor över läroanstaltens läge och specialutredningar enligt kundernas önskemål. Adressbeställningar Läroanstaltsregistret innehåller också läroanstalternas adresser. Läroanstalternas adresser kan beställas i elektronisk form, t.ex. som Excel-fil, enligt separat avtal. - och adressuppgifterna kan väljas enligt kundens önskemål bl.a. utgående från läroanstaltstyp, kommun, landskap, undervisningsspråk, ägartyp och skolstorlek. Prislista över läroanstaltsadresser år 2013 Grundavgift 180 euro - och adressuppgifter 0,36 euro/ adress Omfattande uppgifter: andra uppgifter utöver namn- och adressuppgifter 0,50 euro/adress Mervärdesskatt läggs till alla priser. Beställningar och förfrågningar Befolknings- och välfärdsstatistik Specialtjänster STATISTIKCENTRALEN Tfn Tilastokeskus 13

16 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Utbildningsanordnare och läroanstalter Koulutuksen järjestäjärekisteriin vuonna 2012 tehdyt muutokset Ändringar i registret över utbildningsanordnare år 2012 Koulutuksen järjestäjärekisteriin lisättiin 3 uutta koulutuksen järjestäjää. Koulutuksen järjestäjistä 3 lakkautettiin ja 3 koulutuksen järjestäjää yhdistettiin toiseen koulutuksen järjestäjään. Registret över utbildningsanordnare kompletterades med 3 nya utbildningsanordnare. Av utbildningsanordnarna nedlades 3 och 3 sammanslogs med en annan utbildningsanordnare. Taulukko 2.1 Tabell 2.1 Uudet koulutuksen järjestäjät 2012 Nya utbildningsanordnare 2012 Maakunta Kommun ) JTO-Palvelut Oy 01 Uusimaa 257 Kirkkonummi ) Management Institute of Finland MIF Oy 01 Uusimaa 091 Helsinki Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy 04 Satakunta 609 Pori Yhteensä 3 Totalt 3 1) Ks. Taulukko 2.3 Se Tabell 2.3 Taulukko 2.2 Tabell 2.2 Lakkautetut koulutuksen järjestäjät 2012 Utbildningsanordnare som nedlagts 2012 Maakunta Kommun Evangeliska folkhögskolans i Södra Finland garantiförening 01 Uusimaa 078 Hanko Houtskärs kyrkliga folkhögskola r.f. 02 Varsinais-Suomi 445 Parainen Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä 17 Pohjois-Pohjanmaa 071 Haapavesi Yhteensä 3 Totalt 3 Taulukko 2.3 Tabell 2.3 Toiseen koulutuksen järjestäjään yhdistyneet koulutuksen järjestäjät 2012 Utbildningsanordnare som sammanslagits med någon annan utbildningsanordnare 2012 Koulutuksen järjestäjä, johon yhdistynyt Den utbildningsanordare som sammanslagits med Etelä-Suomen aluevankila Rikosseuraamusalan koulutuskeskus ) Johtamistaidon opisto r.y JTO-Palvelut Oy ) JTO-Palvelut Oy Management Institute of Finland MIF Oy Yhteensä 3 Totalt 3 1) Ks. Taulukko 2.1 Se Tabell Tilastokeskus

17 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Utbildningsanordnare och läroanstalter Oppilaitosrekisteriin vuonna 2012 tehdyt muutokset Ändringar i läroanstaltsregistret år 2012 Oppilaitosrekisteri sisältää vain toiminnassa olevat oppilaitokset. Seuraavassa esitetään luet telot oppilaitosrekisteriin vuonna 2012 lisätyistä oppilaitoksista, luettelot lakkautetuista ja yhdistyneistä oppilaitoksista sekä luettelot niistä oppilaitoksista, joiden omistajatyyppi tai oppilaitostyyppi on muuttunut vuonna 2012 sekä luettelo ulkomailla sijaitsevista oppilaitoksista vuonna Läroanstaltsregistret innehåller bara de läroanstalter som är verksamma. Nedan presenteras förteckningar över de läroanstalter som år 2012 införts i läroanstaltsregistret, över nedlagda läroanstalter, läroanstalter som sammanslagits och förteckningar över de läroanstalter som fått ny ägartyp eller de läroanstalter vars läroanstaltstyp ändrats år 2012 samt förteckningen över de läroanstalter som ligger i utlandet år Taulukko 3.1 Tabell 3.1 Oppilaitosrekisteriin lisätyt koululaitoksen oppilaitokset 2012 Läroanstalter som införts i läroanstaltsregister 2012 Oppilaitos Läroanstalt Maakunta Koulutuksen järjestäjä Utbildningsanordnare Kommun 11 Peruskoulut Gundskolor Saunalahden koulu Uusimaa 049 Espoo Espoon kaupunki Lappeen koulu Etelä-Karjala 405 Lappeenranta Lappeenrannan kaupunki Oulujoen koulu Pohjois-Pohjanmaa 494 Muhos Muhoksen kunta Niemenrannan koulu Pohjois-Pohjanmaa 567 Oulunsalo Oulun kaupunki 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset Särskilda yrkesläroanstalter Management Inst.of Finland MIF Oy Yhteensä 5 Totalt Uusimaa 257 Kirkkonummi Management Institute of Finland MIF Oy Taulukko 3.2 Tabell 3.2 Lakkautetut oppilaitokset 2012 Nedlagda läroanstalter 2012 Maakunta Kommun Peruskoulut Grundskolor Meriusvan koulu 01 Uusimaa 049 Espoo Ala-Malmin peruskoulu 01 Uusimaa 091 Helsinki Mårtensby skola 01 Uusimaa 753 Sibbo Isonperän koulu 02 Varsinais-Suomi 430 Loimaa Peltoisten koulu 02 Varsinais-Suomi 430 Loimaa Vesikosken koulu 02 Varsinais-Suomi 430 Loimaa Mussaaren koulu 02 Varsinais-Suomi 734 Salo Nurkkilan koulu 02 Varsinais-Suomi 734 Salo 18 Tilastokeskus 15

18 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Utbildningsanordnare och läroanstalter Jatkuu Forts. Maakunta Kommun Honkakosken koulu 04 Satakunta 608 Pomarkku Leväsjoen koulu 04 Satakunta 747 Siikainen Kataloisten koulu 05 Kanta-Häme 109 Hämeenlinna Kostilan koulu 05 Kanta-Häme 109 Hämeenlinna Lieson koulu 05 Kanta-Häme 109 Hämeenlinna Väärinmajan koulu 06 Pirkanmaa 702 Ruovesi Sammaljoen koulu 06 Pirkanmaa 790 Sastamala Lappilan koulu 07 Päijät-Häme 316 Kärkölä Aitomäen koulu 08 Kymenlaakso 286 Kouvola Kiehuvan koulu 08 Kymenlaakso 286 Kouvola Löytyn koulu 08 Kymenlaakso 286 Kouvola Muhniemen koulu 08 Kymenlaakso 286 Kouvola Oravalan koulu 08 Kymenlaakso 286 Kouvola Tuohikotin koulu 08 Kymenlaakso 286 Kouvola Aholan koulu 09 Etelä-Karjala 405 Lappeenranta Särkisalmen koulu 09 Etelä-Karjala 580 Parikkala Malvaan koulu 10 Etelä-Savo 097 Hirvensalmi Montolan koulu 10 Etelä-Savo 593 Pieksämäki Nenonpellon koulu 10 Etelä-Savo 593 Pieksämäki Tahiniemen koulu 10 Etelä-Savo 593 Pieksämäki Miina Äkkijyrkän koulu 11 Pohjois-Savo 140 Iisalmi Maarianvaaran koulu 11 Pohjois-Savo 204 Kaavi Tuovilanlahden koulu 11 Pohjois-Savo 476 Maaninka Juhanalan koulu 12 Pohjois-Karjala 167 Joensuu Tarhapään koulu 13 Keski-Suomi 495 Multia Hiskinmäen koulu 13 Keski-Suomi 992 Äänekoski Myrkyn koulu 14 Etelä-Pohjanmaa 218 Karijoki Nummijärven koulu 14 Etelä-Pohjanmaa 232 Kauhajoki Rastipuiston koulu 14 Etelä-Pohjanmaa 743 Seinäjoki Peränteen koulu 14 Etelä-Pohjanmaa 989 Ähtäri Dagsmark skola 15 Pohjanmaa 287 Kristinestad Björkö skola 15 Pohjanmaa 499 Korsholm Kuolion koulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 305 Kuusamo Mankilan koulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 791 Siikalatva Inkeen peruskoulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 832 Taivalkoski Pesiönlahden koulu 18 Kainuu 777 Suomussalmi Kuloharjun koulu 19 Lappi 614 Posio Koivun koulu 19 Lappi 845 Tervola Lehmikummun koulu 19 Lappi 845 Tervola Peruskouluasteen erityiskoulut Specialskolor på grundskolenivå Anjalan koulu 02 Varsinais-Suomi 734 Salo Lukiot Gymnasier Hämeenlinnan Yhteiskoul. lukio 05 Kanta-Häme 109 Hämeenlinna 178 Yhteensä 49 Totalt Tilastokeskus

19 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Utbildningsanordnare och läroanstalter 2012 Taulukko 3.3 Tabell 3.3 Toiseen oppilaitokseen yhdistyneet oppilaitokset 2012 Läroanastalter som sammanslagits med någon annan läroanstalt 2012 Maakunta Kommun Oppilaitos, johon yhdistynyt Den läroanstalt som sammanslagits med 11 Peruskoulut Grundskolor Matinkylän koulu 01 Uusimaa 049 Espoo Tiistilän koulu Laajavuoren koulu 01 Uusimaa 092 Vantaa Martinlaakson koulu Nissnikun koulu 01 Uusimaa 257 Kirkkonummi Nissnikun koulu Kirveskosken koulu 01 Uusimaa 611 Pornainen Pornaisten yhtenäiskoulu Kerttulin koulu 02 Varsinais-Suomi 853 Turku Luostarivuoren koulu Martin koulu 02 Varsinais-Suomi 853 Turku Luostarivuoren koulu Hämeenlinnan normaalikoulu 06 Pirkanmaa 109 Hämeenlinna Tampereen yliopiston normaalik Linnavuoren koulu 06 Pirkanmaa 536 Nokia Siuron koulu Viholan koulu 06 Pirkanmaa 536 Nokia Kartanon koulu Hyrsingin koulu 06 Pirkanmaa 604 Pirkkala Kirkonkylän koulu Klassillinen koulu 06 Pirkanmaa 837 Tampere Tammerkoski-Klassillinen koulu Nekalan koulu 06 Pirkanmaa 837 Tampere Tampereen yliopiston normaalik Lahden Lyseon peruskoulu 07 Päijät-Häme 398 Lahti Salpausselän peruskoulu Rutolan koulu 09 Etelä-Karjala 405 Lappeenranta Lappeen koulu Kirkonkylän koulu 10 Etelä-Savo 696 Ristiina Ristiinan yhtenäiskoulu Kirkonkylän alakoulu 10 Etelä-Savo 768 Sulkava Sulkavan yhtenäiskoulu Lohilahden koulu 10 Etelä-Savo 768 Sulkava Sulkavan yhtenäiskoulu Kurkiharjun koulu 11 Pohjois-Savo 297 Kuopio Vehkalammin koulu Kirkkokadun alakoulu 12 Pohjois-Karjala 541 Nurmes Kirkkokadun koulu Kirkonkylän koulu 13 Keski-Suomi 291 Kuhmoinen Kuhmoisten yhtenäiskoulu Kellon koulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 084 Haukipudas Kellon koulu Kirkonkylän koulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 084 Haukipudas Haukiputaan koulu Kempeleen yläaste 17 Pohjois-Pohjanmaa 244 Kempele Kirkonkylän yhtenäiskoulu Pitkäkankaan koulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 567 Oulunsalo Pitkänkankaan koulu Muonion koulu 19 Lappi 498 Muonio Muonion yhtenäiskoulu 12 Peruskouluasteen erityiskoulut Specialskolor på grundskolenivå Eestinmetsän koulu 01 Uusimaa 049 Espoo Postipuun koulu Tähtitarhan koulu 01 Uusimaa 049 Espoo Tähtiniityn koulu Vallivaaran koulu 01 Uusimaa 049 Espoo Veräjäpellon koulu Veräjänkulman koulu 01 Uusimaa 049 Espoo Veräjäpellon koulu Honkapuiston koulu 01 Uusimaa 092 Vantaa Viertolan koulu Jokirannan koulu 01 Uusimaa 092 Vantaa Viertolan koulu Santamäen erityiskoulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 244 Kempele Santamäkitalon koulu 15 Lukiot Gymnasier Keski-Uudenmaan aikuislukio 01 Uusimaa 245 Kerava Keravan lukio ja aik.lukio Kupittaan lukio 02 Varsinais-Suomi 853 Turku Kerttulin lukio Kaarilan lukio 06 Pirkanmaa 837 Tampere Tammerkosken lukio Langinkosken lukio 08 Kymenlaakso 285 Kotka Kotkan lyseon lukio Ristiinan lukio 10 Etelä-Savo 696 Ristiina Ristiinan yhtenäiskoulu Kuhmoisten lukio 13 Keski-Suomi 291 Kuhmoinen Kuhmoisten yhtenäiskoulu 21 Ammatilliset oppilaitokset Yrkesläroanstalter Keuda Kerava 01 Uusimaa 245 Kerava Keudan ammattiopisto Keuda Mäntsälä 01 Uusimaa 505 Mäntsälä Keudan ammattiopisto Keuda Nurmijärvi 01 Uusimaa 543 Nurmijärvi Keudan ammattiopisto Porvoon terv.huolto-oppilaitos 01 Uusimaa 638 Porvoo Porvoo International College Keuda Tuusula 01 Uusimaa 858 Tuusula Keudan ammattiopisto Tilastokeskus 17

20 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Utbildningsanordnare och läroanstalter Jatkuu Forts. Maakunta Kommun Oppilaitos, johon yhdistynyt Den läroanstalt som sammanslagits med 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset Särskilda yrkesläroanstalter Johtamistaidon opisto JTO 01 Uusimaa 257 Kirkkonummi Management Inst.of Finland MIF 63 Kansanopistot Folkhögskolor Houtskärs kyrkl.folkhögskola 01 Uusimaa 445 Pargas Lärkkulla-Stiftels.folkakademi Ev.folkhögsk.i Södra Finland 15 Pohjanmaa 078 Hangö Ev. folkhögsk. i Svenskfinland 64 Kansalaisopistot Medborgarinstitut Pälkäneen seud.kansalaisopisto 06 Pirkanmaa 635 Pälkäne Valkeakoski-opisto Yhteensä 47 Totalt 47 Taulukko 3.4 Tabell 3.4 Oppilaitokset, joiden omistajatyyppi on muuttunut 2012 Läroanstalter som fått ny ägartyp 2012 Oppilaitos Läroanstalt Maakunta Kommun Entinen Uusi Koulutuksen järjestäjä omistajatyyppi Tidigare ägartyp omistajatyyppi Utbildningsanordnare Ny ägartyp 41 Ammattikorkeakoulut Yrkeshögskolor Satakunnan ammattikorkeakoulu 04 Satakunta 609 Pori Yksityinen Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy 64 Kansalaisopistot Medborgarinstitut Kuusamo-opisto 17 Pohjois- Pohjanmaa Yhteensä 2 Totalt Kuusamo Yksityinen Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry Taulukko 3.5 Tabell 3.5 Oppilaitokset, joiden oppilaitostyyppi on muuttunut 2012 Läroanstalter som bytt läroanstaltstyp 2012 Maakunta Kommun Entinen tyyppi Tidigare typ Uusi tyyppi Ny typ Kuhmoisten yhtenäiskoulu 13 Keski-Suomi 291 Kuhmoinen 11 Peruskoulut 19 Perus- ja lukioasteen koulut Ristiinan yhtenäiskoulu 10 Etelä-Savo 696 Ristiina 11 Peruskoulut 19 Perus- ja lukioasteen koulut Yhteensä 2 Totalt 2 Taulukko 3.6 Tabell 3.6 Ulkomailla sijaitsevat oppilaitokset 2012 Läroanstalter som ligger i utlandet 2012 Oppilaitostyyppi Läroanstaltstyp Brysselin suomalainen koulu Tarton suomalainen koulu Moskovan suomalainen koulu Pietarin suomalainen koulu Tallinnan suomalainen koulu Aurinkorannikon suomal. koulu Yhteensä 6 Totalt 6 18 Tilastokeskus

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Koulutus 2013 Lukiokoulutus 2012 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2012 yhteensä 107 400 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakoulututkinnot Naiset suorittavat yli 60 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnoista Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 139 900 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2010

Yliopistokoulutus 2010 Koulutus 2011 Yliopistokoulutus 2010 Yliopistoissa 169 400 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2010 169 400 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015 Koulutus 2016 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015 Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen suosio jatkoi kasvuaan vuonna 2015 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan avoimen ammattikorkeakouluopetuksen antaminen

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2011

Yliopistokoulutus 2011 Koulutus 2012 Yliopistokoulutus 2011 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2011 169 000

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2009

Yliopistokoulutus 2009 Koulutus 2010 Yliopistokoulutus 2009 Yliopistoissa 16 500 opiskelijaa vuonna 2009 Korjattu 20.4.2010 klo 10. Korjattu luku on merkitty punaisella. Oli aiemmin 7 24. Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009 Koulutus 2010 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,3 miljoonaa osallistujaa vuonna 2009 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2012

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2012 Koulutus 2013 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2012 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä 1,23 miljoonaa Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,23 miljoonaa

Lisätiedot

Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia

Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia Koulutus 212 Ainevalinnat 211 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia Tilastokeskuksen mukaan englanti oli syyslukukaudella 211 yleisimmin opiskeltu kieli

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 55 600 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä lähes ennallaan

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä lähes ennallaan Koulutus 2016 Lukiokoulutus 2015 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä lähes ennallaan Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2015 104 100 opiskelijaa.

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2013

Yliopistokoulutus 2013 Koulutus 014 Yliopistokoulutus 013 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 167 00 opiskelijaa vuonna 013 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli 167 00

Lisätiedot

Kaksi kolmesta alakoululaisesta opiskelee englantia

Kaksi kolmesta alakoululaisesta opiskelee englantia Koulutus 216 Ainevalinnat 215 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Kaksi kolmesta alakoululaisesta opiskelee englantia Tilastokeskuksen mukaan englanti oli syyslukukaudella 215 yleisimmin opiskeltu vieras

Lisätiedot

Esi- ja peruskouluopetus 2016

Esi- ja peruskouluopetus 2016 Koulutus 06 Esi- ja peruskouluopetus 06 Peruskouluissa 550 00 oppilasta vuonna 06 Tilastokeskuksen mukaan peruskouluissa oli 550 00 oppilasta vuonna 06. Peruskoulun oppilasmäärä kasvoi edellisestä vuodesta

Lisätiedot

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2010

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2010 Koulutus 211 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 21 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä yhä ennallaan Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,25 miljoonaa vuonna

Lisätiedot

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2009

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2009 Koulutus 2010 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2009 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä ennallaan Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,25 miljoonaa vuonna

Lisätiedot

HELA LANDET 144 628 153 771 149 200 147 951

HELA LANDET 144 628 153 771 149 200 147 951 FÖRHÅLLANDET MELLAN ANTALET STUDERANDE I UTBILDNINGSTILLSTÅNDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET OCH ANTALET STUDERANDE ENLIGT STATSANDELSSYSTEMET (SAS) ÅR 1 2 3 4 20.1. 20.9. HELA LANDET 144 628

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Näyttötutkintoon valmistavissa koulutuksissa 88 400 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

ANTALET STUDERANDE I FÖRBEREDANDE UTBILDNING FÖR INVANDRARE INFÖR DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN ENLIGT STATSANDELSSTATISTIKEN 1999-2001

ANTALET STUDERANDE I FÖRBEREDANDE UTBILDNING FÖR INVANDRARE INFÖR DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN ENLIGT STATSANDELSSTATISTIKEN 1999-2001 YFPA/YU/Koskimäki ANTALET STUDERANDE I FÖRBEREDANDE UTBILDNING FÖR INVANDRARE INFÖR DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN ENLIGT STATSANDELSSTATISTIKEN 1999-2001 LÄN Landskap Årets Årets Årets Utbildningsanordnare

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2010

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2010 Koulutus Ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Tilastokeskuksen mukaan lähes kaikki keväällä lukion koko oppimäärän suorittaneet olivat opiskelleet

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2011

Ammatillinen koulutus 2011 Koulutus 2012 Ammatillinen koulutus 2011 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA LÄÄNI MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA 1999-2001 20.1.1999 20.9.1999 v. 1999 20.1.2000 20.9.2000 v. 2000 20.1.2001

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Myönnetyt rakennusluvat

Myönnetyt rakennusluvat Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Rakentaminen 2009 Byggandet 2009 Construction 2009 Myönnetyt rakennusluvat 2009, toukokuu Beviljade byggnadslov 2009,

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Koulutus 2015 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Vastavalmistuneiden työllistyminen jatkoi heikkenemistään Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys huonontui myös vuonna 2013. Lukuun

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2011

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2011 Koulutus 202 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 20 Perusja 66 edellisvuotta vähemmän, oppilaitosten määrä laski alle 4 000:n Tilastokeskuksen tuksen järjestäjärekisterin ja oppilaitosrekisterin tietojen

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2013

Opiskelijoiden työssäkäynti 2013 Koulutus 2015 Opiskelijoiden työssäkäynti 2013 Työssäkäyvien opiskelijoiden määrä väheni edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan työssäkäyvien opiskelijoiden osuus väheni vajaa kaksi prosenttiyksikköä

Lisätiedot

31.1.2013. perustuvia hyväksyttäviä kustannuksia.

31.1.2013. perustuvia hyväksyttäviä kustannuksia. s Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 31.1.2013 UUDEL Y/2293/04.00.03.00/2012 1 ' r,,~ldap. ".,'..../,,, ")....."..(/. ~'/ '7.L. ~.. e.i"..-r.::, ',Liinus Kymenlaakson liitto PL 35 48601 KOTKA Opetus-

Lisätiedot

Ainevalinnat Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat

Ainevalinnat Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Koulutus Ainevalinnat 9 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat 9 Tilastokeskuksen mukaan englanti oli syyslukukaudella 9 yleisimmin opiskeltu kieli peruskoulun vuosiluokilla

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2011 Figur 1. Export och import efter landskap år 2011 Uusimaa - Nyland Itä-Uusimaa

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 203 Yliopistokoulutus 202 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 29 400 tutkintoa vuonna 202 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 202 yhteensä 29 400 tutkintoa.

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Koulutus 2012 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Suurin osa vastavalmistuneista työllistyi edellisvuotta paremmin vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin

Lisätiedot

Koulutuksen talous 2008

Koulutuksen talous 2008 Koulutus 2010 Koulutuksen talous Koululaitoksen käyttömenot kasvoivat vuonna Koululaitoksen käyttömenot kasvoivat Tilastokeskuksen mukaan vuonna edelliseen vuoteen verrattuna 6,7 prosenttia. Koululaitoksen

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2010

Yliopistokoulutus 2010 Koulutus 2011 Yliopistokoulutus 2010 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 29 100 tutkintoa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 2010 yhteensä 29 100

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2012

Koulutukseen hakeutuminen 2012 Koulutus 2014 Koulutukseen hakeutuminen 2012 Peruskoulun päättäneiden ja uusien ylioppilaiden välitön hakeutuminen Välitön pääsy jatko-opintoihin helpottui peruskoulun päättäneillä mutta vaikeutui uusilla

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2015

Koulutukseen hakeutuminen 2015 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2015 Uusista ylioppilaista lähes 70 prosenttia jäi koulutuksen ulkopuolelle Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuoden 2015 uusista ylioppilaista 32 prosenttia

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Sivistyslautakunta/Bildningsnämnde 49 07.05.2008 n ALOITE KUNNALLISEN KOULUMATKATUEN MYÖNTÄMISESTÄ TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE/HEIKKI VESTMAN YM. / MOTION OM BEVILJANDE AV KOMMUNALT BIDRAG FÖR SKOLRESOR

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2015

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2015 Koulutus 206 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 205 Oppilaitosten määrä laski edelleen, lakkautuksia eniten EteläSavossa ja EteläPohjanmaalla Tilastokeskuksen tuksen järjestäjärekisterin ja oppilaitosrekisterin

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2008

Opiskelijoiden työssäkäynti 2008 Koulutus 2010 Opiskelijoiden työssäkäynti 2008 Opiskelijoiden työssäkäynti oli vuonna 2008 yleisempää kuin vuotta aiemmin Opiskelijoiden työssäkäynti oli vuonna 2008 yleisempää kuin vuotta aiemmin. Opiskelijoista

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2015

Ammattikorkeakoulukoulutus 2015 Koulutus 2016 Ammattikorkeakoulukoulutus 2015 Ammattikorkeakoulujen opiskelija- ja tutkintomäärät kasvussa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2015 ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2011

Väestön koulutusrakenne 2011 Koulutus 2012 Väestön koulutusrakenne 2011 35 44-vuotiaat olivat parhaiten koulutettuja vuonna 2011 Vuoden 2011 loppuun mennessä 3 056 000 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon lukiokoulutuksessa,

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.4.2014 klo 9.00 Työttömyys vähentynyt teollisen alan ammateissa. Useammassa kunnassa työttömyys kääntynyt

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2016 (1-6)

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2016 (1-6) Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2016 (1-6) Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvo maakunnittain vuonna 2016 (1-6) Figur 1. Export och import efter landskap år 2016 (1-6)

Lisätiedot

Peruskoulun oppilaista 13 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea

Peruskoulun oppilaista 13 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea Koulutus 2013 Erityisopetus 2012 Peruskoulun oppilaista 13 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea Peruskoulun oppilaista 12,7 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea syksyllä 2012. on runsaan

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilöt 31.12.2003

Terveydenhuollon ammattihenkilöt 31.12.2003 Tilastotiedote Statistikmeddelande 10/2004 Terveydenhuollon ammattihenkilöt 31.12.2003 Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 31.12.2003 Kaija Vaalgamaa +358 9 3967 2241 kaija.vaalgamaa@stakes.fi

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Koulutus 2012 Lukiokoulutus 2011 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2011 yhteensä 109 000 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2015

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2015 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvo maakunnittain vuonna 2015 Figur 1. Export och import efter landskap år 2015 Uusimaa - Nyland

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilöt 31.12.2002 tilastotiedote 8/2003

Terveydenhuollon ammattihenkilöt 31.12.2002 tilastotiedote 8/2003 Stakes/StakesTieto 22.5.2003 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2241 Kaija Vaalgamaa Fax. (09) 3967 2459 e-mail: kaija.vaalgamaa@stakes.fi ISSN 1459-2355 (Internet) ISSN

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki Rakenneuudistus toinen aste Helsinki 25.9.2014 Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2010

Väestön koulutusrakenne 2010 Koulutus 2011 Väestön koulutusrakenne 2010 Tutkinnon suorittaneen väestön määrä moninkertaistunut 40 vuodessa Vuoden 2010 loppuun mennessä 3 005 000 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Tehyn julkaisusarja D. Tilastoja ja kartoituksia 1/2015. Kunta-alan palkat. Kommunsektorns löner. Kenneth Snellman

Tehyn julkaisusarja D. Tilastoja ja kartoituksia 1/2015. Kunta-alan palkat. Kommunsektorns löner. Kenneth Snellman Tehyn julkaisusarja D Tilastoja ja kartoituksia 1/2015 D Kunta-alan palkat Kommunsektorns löner 2015 Kenneth Snellman Kenneth Snellman Kunta-alan palkat, Kommunsektorns löner 2015 Tehyn julkaisusarja/

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Liitetaulukko 1. Yksityisten terveydenhuollon palvelujen toimipaikkojen määrä ja keskeiset toimialat maakunnittain 2007

Liitetaulukko 1. Yksityisten terveydenhuollon palvelujen toimipaikkojen määrä ja keskeiset toimialat maakunnittain 2007 Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Yksityisten terveydenhuollon palvelujen toimipaikkojen määrä ja keskeiset toimialat maakunnittain 2007 Liitetaulukko 2. Avohoitokäynnit maakunnittain vuonna 2007, (ilman

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2014

Koulutukseen hakeutuminen 2014 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2014 Uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin yhä vaikeaa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan uusia ylioppilaita oli vuonna 2014 noin 32 100. Heistä

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS heinäkuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 16.5.2014 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2015

Marraskuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 22.12.2015 klo 9.00 Työttömien määrän kasvu hidastunut koko maassa, Pohjanmaan ELYalueen tahti nyt maan keskiarvoa.

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Päätoimiala - Huvudnäringsgren (TOL-2002) Palvelutalot ja ryhmäkodit Servicehus och grupphem Vanhusten laitokset

Päätoimiala - Huvudnäringsgren (TOL-2002) Palvelutalot ja ryhmäkodit Servicehus och grupphem Vanhusten laitokset Liitetaulukko 1. Yksityiset sosiaalipalvelutoimintayksiköt 2008 päätoimialoittain ja maakunnittain Tabellbilaga 1. Privata verksamhetsenheter inom den sociala servicen 2008 efter huvudnäringsgren och landskap

Lisätiedot

KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1 000 147 000-1 500-651 -1 651-3 151

KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1 000 147 000-1 500-651 -1 651-3 151 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN SOPEUTTAMINEN VUOSINA - (oppilaitosmuotoinen koulutus) kokonais, 1.1. OKM esitys OKM esitys OKM esitys esitys -16 KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 2014

Elokuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Elokuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.9.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys kasvaa lähes viidenneksen vuosivauhtia. Ammateittain työttömyys kasvaa suhteellisesti

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma seminaari Paasitorni 2.8.213 Erityisasiantuntija Riku Honkasalo Opetushallitus Esityksen sisältö Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot 29.11.2012 RAJOITUSTEN PIIRISSÄ OLEVA ARA-ASUNTOKANTA VUONNA 2011 ARAVA ARA 1 Uusimaa Muu maa Askola 32 32 0 32 1 Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo 17493 3105 6818 1697 24311 4802 29113 1 Uusimaa Muu maa

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.2.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja vuoden takaista enemmän. Ulkomaalainen työvoima kasvanut yli 200

Lisätiedot

Liitetaulukot - Tabellbilager - Appendix Tables

Liitetaulukot - Tabellbilager - Appendix Tables Liitetaulukot - Tabellbilager - Appendix Tables Liitetaulukko 1. Huoltoapua/toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ja henkilöt 1970 2009 Tabellbilag 1. Hushåll och personer som fått socialhjälp/utkomststöd

Lisätiedot

Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013

Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013 Salla Säkkinen +358 29 524 7064 salla.sakkinen@thl.fi Tuula Kuoppala +358 29 524 7234 tuula.kuoppala@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2015

Helmikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Helmikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.3.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja lähes kolmanneksen vuoden takaista enemmän. Pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Tiedonkeruun perustana olevat vuosiluokittaiset oppilasmäärät ja ryhmien määrät löytyvät raportoituna sarjan viimeisiltä sivuilta.

Tiedonkeruun perustana olevat vuosiluokittaiset oppilasmäärät ja ryhmien määrät löytyvät raportoituna sarjan viimeisiltä sivuilta. 28CFDAB8EF=D8@ CG:?H=A=A ) ( 1B8EFDCG:?H=A=A (&+ >FA=;>>6 ) ( Opetusryhmäkoon keskiarvo Opetusryhmäkoon Opetusryhmäkoon Ryhmäkoon keskiarvo 2008 keskiarvo 2010 muutos Oman luokan luokka-aste yhteensä 19,57

Lisätiedot