Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2011 Käyttäjän käsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2011 Käyttäjän käsikirja"

Transkriptio

1 Käsikirjoja 48 Handböcker Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2011 Käyttäjän käsikirja Utbildningsanordnare och läroanstalter Användarhandbok

2

3 Käsikirjoja 48 Handböcker Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2011 Käyttäjän käsikirja Utbildningsanordnare och läroanstalter Användarhandbok Helsinki Helsingfors 2012

4 Tiedustelut Förfrågningar: Mika Witting Leena Halinen Kansikuva Pärmbild: Kuvatoimisto Rodeo Oy Taitto Ombrytning: Marita Potila 2012 Tilastokeskus Statistikcentralen Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa. ISSN = Käsikirjoja ISBN (pdf) ISBN (print)

5 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2011 Utbildningsanordnare och läroanstalter 2011 Esipuhe Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset käsikirja sisältää tietoja koulutuksen järjestäjistä ja niiden ylläpitämistä oppilaitoksista. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen ylläpitämiin oppilaitosrekisteriin ja koulutuksen järjestäjärekisteriin. Käsikirjan tarkoitus on kuvata Suomen oppilaitosverkko ja siinä edellisvuoteen verrattuna tapahtuneet muutokset sekä toimia monipuolisena hakemistona koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten tietojen löytämiseksi. Käsikirjassa on luettelot vuonna 2011 toiminnassa olleista oppilaitoksista koulutuksen järjestäjittäin sekä kunnittain esitettynä. Käsikirja sisältää oppilaitostyyppiluokituksen, joka on tarkoitettu luokittamaan oppilaitoksia. Oppilaitostyyppiluokitusta on käytetty useissa käsikirjan taulukoissa ja luetteloissa. Lisäksi oppilaitokset peruskouluja lukuun ottamatta on lueteltu oppilaitostyypeittäin sekä aakkos- ja oppilaitostunnusjärjestyksessä. Oppilaitosten opiskelijamäärätiedot pohjautuvat ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen osalta Tilastokeskuksen opiskelija-aineistoon ja muiden oppilaitosten osalta Tilastokeskuksen Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat -lomakkeen tietoihin. Lopulliset opiskelijamäärätiedot julkaistaan Tilastokeskuksen Koulutus-sarjan julkaisussa Oppilaitostilastot Käsikirjan ovat toimittaneet Mika Witting ja Leena Halinen. Helsingissä, huhtikuussa 2012 Förord Handboken Utbildningsanordnare och läroanstalter 2011 innehåller uppgifter om utbildningsanordnare och de läroanstalter dessa är huvudmän för. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens läroanstaltsregister och register över utbildningsanordnare. Avsikten med handboken är att beskriva läroanstaltsnätverket i Finland och förändringar i detta jämfört med året innan samt att fungera som ett mångsidigt register över uppgifter gällande utbildningsanordnare och läroanstalter. Handboken innehåller förteckningar över läroanstalter som varit verksamma år 2011 efter utbildningsanordnare och kommun. Handboken innehåller en klassificering av läroanstaltstyper, som är avsedd för klassificering av läroanstalter. Klassificeringen av läroanstaltstyp har använts i flera tabeller och förteckningar i handboken. Dessutom har läroanstalterna med undantag av grundskolorna uppräknats efter läroanstaltstyp samt i alfabetisk ordning och efter läroanstaltskod. Uppgifterna om antalet studerande vid läroanstalter bygger för yrkeshögskolornas och för universitetens del på Statistikcentralens material över studerande och för de övriga läroanstalternas del på uppgifterna i Statistikcentralens blankett Elever och studerande på läroanstaltsnivå. De slutliga uppgifterna om antalet studerande utges i publikationen Läroanstaltsstatistik 2012 i Statistikcentralensserie Utbildning. Handboken har redigerats av Mika Witting och Leena Halinen. Jari Tarkoma Tilastojohtaja Statistikdirektör Tilastokeskus 3

6 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2011 Utbildningsanordnare och läroanstalter 2011 Foreword The Handbook on Providers of education and educational institutions 2011 contains information on the providers of education and the educational institutions maintained by them. The data derive from Statistics Finland s register of educational institutions and register of providers of education. The purpose of the Handbook is to describe Finland s network of educational institutions and changes occurring there compared with the previous year and act as a versatile catalogue for information about providers of education and educational institutions. The Handbook contains lists of the educational institutions operating in 2011 presented by provider of education and municipality. The Handbook contains a classification of educational institution types meant for classifying educational institutions. The classification of educational institution types has been used in several tables and lists in the Handbook. With the exception of comprehensive schools, educational institutions are also listed by educational institution type and in alphabetical order and in the order of educational institution codes. The numbers of students in educational institutions as concerns polytechnics and universities are based Statistics Finland s data on students and as concerns other educational institutions on the data from Statistics Finland s form on Educational institution level pupils and students. Final data will be published in the publication Educational institutions statistics 2012 in Statistics Finland s Education series. The Handbook was edited by Mika Witting and Leena Halinen. Helsinki, April 2012 Jari Tarkoma Director, Population Statistics 4 Tilastokeskus

7 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2011 Utbildningsanordnare och läroanstalter 2011 Sisältö Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset Esipuhe Foreword Innehåll Utbildningsanordnare och läroanstalter Förord Foreword Käsitteitä ja määritelmiä ja tietojen saatavuus Koulutuksen järjestäjärekisteriin vuonna 2011 tehdyt muutokset Uudet koulutuksen järjestäjät Lakkautetut koulutuksen järjestäjät Toiseen koulutuksen järjestäjään yhdistyneet koulutuksen järjestäjät Koulutuksen järjestäjät, joiden tunnus on muuttunut Oppilaitosrekisteriin vuonna 2011 tehdyt muutokset Oppilaitosrekisteriin lisätyt koululaitoksen oppilaitokset Lakkautetut oppilaitokset Toiseen oppilaitokseen yhdistyneet oppilaitokset Oppilaitokset, joiden omistajatyyppi on muuttunut Oppilaitokset, joiden oppilaitostyyppi on muuttunut Ulkomailla sijaitsevat oppilaitokset Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset Koulutuksen järjestäjät ja koululaitoksen oppilaitokset omistajatyypin mukaan Koululaitoksen oppilaitokset ja niihin tehdyt muutokset sekä opiskelijamäärät oppilaitostyypin mukaan Suurimmat ja pienimmät oppilaitokset oppilaitosryhmittäin Peruskoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset opiskelijamäärillä mitatun oppilaitoksen koon mukaan Koululaitoksen oppilaitokset oppilaitostyypin ja oppilaitoksen opetuskielen mukaan Begrepp och definitioner samt tillgänglighet Ändringar i registret över utbildningsanordnare år Nya utbildningsanordnare Utbildningsanordnare som nedlagts Utbildningsanordnare som sammanslagits med någon annan utbildningsanordnare Utbildningsanordnare vars kod ändrats Ändringar i läroanstaltsregistret år Läroanstalter som införts i läroanstaltsregister Nedlagda läroanstalter Läroanstalter som sammanslagits med någon annan läroanstalt Läroanstalter som fått ny ägartyp Läroanstalter som bytt läroanstaltstyp Läroanstalter som ligger i utlandet Utbildningsanordnare och läroanstalter Utbildningsanordnare och läroanstalter inom skolväsendet efter ägartyp Läroanstalter inom skolväsendet och ändringar i dem samt antalet studerande efter läroanstaltstyp De största och minsta läroanstalterna efter läroanstaltsgrupp Grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter efter läroanstaltens storlek mätt efter antalet studerande Läroanstalter inom skolväsendet efter läroanstaltstyp och undervisningsspråk Tilastokeskus 5

8 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2011 Utbildningsanordnare och läroanstalter Koululaitoksen oppilaitokset oppilaitostyypin ja maakunnan mukaan Koululaitoksen oppilaitokset oppilaitostyypin ja oppilaitoksen omistajatyypin mukaan Summary: Educational institutions Providers of education and educational institutions by owner type in Educational institutions and students by NUTS-2 major region in Sizes of educational institutions measured by numbers of students Nomenclature of types of educational institutions Liiteluettelot 1 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset Oppilaitokset kunnittain Oppilaitokset oppilaitostyypeittäin (ei sisällä peruskouluja) Aakkoshakemisto (ei sisällä peruskouluja) Oppilaitokset oppilaitostunnusjärjestyksessä (ei sisällä peruskouluja) Läroanstalter inom skolväsendet efter läroanstaltstyp och landskap Läroanstalter inom skolväsendet efter läroanstaltstyp och läroanstaltens ägartyp Summary: Educational institutions Providers of education and educational institutions by owner type in Educational institutions and students by NUTS-2 major region in Sizes of educational institutions measured by numbers of students Nomenclature of types of educational institutions Bilagor 1 Utbildningsanordnare och läroanstalter Läroanstalter efter kommun Läroanstalter efter läroanstaltstyp (exkl. grundskolor) Alfabetiskt register (exkl. grundskolor) Läroanstalter efter läroanstaltskod (exkl. grundskolor) Appendix 1 Providers of education and educational institutions in Educational institutions by municipality in Educational institutions by type of educational institution (excluding comprehensive schools) in Alphabetical index (excluding comprehensive schools) in Educational institutions in order of educational institution codes (excluding comprehensive schools) in Taulukoissa käytetyt symbolit Tabellsymboler Symbols used in the tables Ei yhtään Inte en enda Magnitude nil Tietoa ei ole saatu Uppgiften inte tillgänglig Data not available Tilastokeskus

9 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2011 Utbildningsanordnare och läroanstalter Käsitteitä ja määritelmiä ja tietojen saatavuus Käsitteitä ja määritelmiä Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset -tilastossa kuvataan julkisen viranomaisen valvoma koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkko, niissä vuoden aikana tapahtuneet muutokset ja lisäksi oppilaitoksista osoite- ja opiskelijamäärät. Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset luovat perustan koulutustilastoille, etenkin oppilaitostilastoille. Koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitostunnus toimivat linkkinä muihin koulutuksen järjestäjä- tai oppilaitostiedon sisältäviin aineistoihin. Koulutuksen järjestäjät ovat yleensä kuntia, kuntayhtymiä, yksityisiä yhteisöjä ja säätiöitä. Koulutustehtävä määritellään laissa (esimerkiksi perusopetus) tai opetushallinto/vastaava tekee päätöksen koulutustehtävästä koulutuksen järjestämis- tai ylläpitämisluvassa. Pääasiassa näiden avulla Tilastokeskus ylläpitää koulutuksen järjestäjärekisteriä. Oppilaitosverkko tarkistetaan vuosittain koulutuksen järjestäjille suunnatun kyselyn avulla. Oppilaitosten opiskelijamäärätiedot pohjautuvat ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen osalta Tilastokeskuksen opiskelija-aineistoon ja muiden oppilaitosten osalta Tilastokeskuksen Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat -lomakkeen tietoihin. Lopulliset opiskelijamäärätiedot julkaistaan Tilastokeskuksen Koulutus-sarjan julkaisussa Oppilaitostilastot Koulutuksen järjestäjiä kuvaavia tietoja ovat koulutuksen järjestäjätunnus, nimi, osoite, omistajatyyppi, toimiala ja aluetiedot. Oppilaitosta kuvaavia tietoja ovat oppilaitostunnus, oppilaitosta ylläpitävän koulutuksen järjestäjätunnus, oppilaitoksen nimi, osoite, osoitteen karttakoordinaatit, oppilaitostyyp- 1 Begrepp och definitioner samt tillgänglighet Begrepp och definitioner I handboken Utbildningsanordnare och läroanstalter beskrivs det nätverk av utbildningsanordnare och läroanstalter som övervakas av myndigheter, förändringar i det under året och ytterligare adresser till läroanstalterna och antalet studerande vid dem. Utbildningsanordnarna och läroanstalterna ligger som grund för utbildningsstatistiken, i synnerhet för läroanstaltsstatistik. Koden för utbildningsanordnare och läroanstalt fungerar som länk mellan det övriga materialet med uppgifter om utbildningsanordnare och läroanstalter. Utbildningsanordnarna är i allmänhet kommuner, samkommuner, privata samfund och stiftelser. Utbildningsuppgiften bestäms i lag (t.ex. grundläggande utbildning) eller undervisningsförvaltningen/motsvarande fattar beslut om utbildningsuppgiften i tillståndet att anordna utbildning. Främst med hjälp av dessa upprätthåller Statistikcentralen registret över utbildningsanordnare. Läroanstaltsnätverket revideras årligen med hjälp av en enkät som riktas till utbildningsanordnarna. Uppgifterna om antalet studerande vid läroanstalter bygger för yrkeshögskolornas och för universitetens del på Statistikcentralens material över studerande och för de övriga läroanstalternas del på uppgifterna i Statistikcentralens blankett Elever och studerande på läroanstaltsnivå. De slutliga uppgifterna om antalet studerande utges i publikationen Läroanstaltsstatistik 2012 i Statistikcentralens serie Utbildning. Uppgifter som beskriver utbildningsanordnare är utbildningsanordnarens kod, namn, adress, ägartyp, näringsgren och regionala uppgifter. Uppgifter som beskriver läroanstal- Tilastokeskus 7

10 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2011 Utbildningsanordnare och läroanstalter 2011 pi, omistajatyyppi, opetuskieli, aluetiedot ja syyslukukauden opiskelijamäärä. Tilastolain ( /280) mukaan valtion tilastotoimen tehtävänä on huolehtia yhteiskuntaolojen ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Laki Tilastokeskuksesta ( /48) osoittaa tehtävän kuuluvan Tilastokeskukselle. Tilastokeskuksen työjärjestyksen mukaan Henkilötilastot -tulosyksikkö tuottaa kyseisiä tilastoja mm. koulutuksesta. Koulutuksen järjestäjätunnus (oppilaitoksen ylläpitäjän tunnus) Yksityisen, kunnan tai kuntayhtymän koulutuksen järjestäjätunnus on yritys- ja yhteisötunnus. Valtion ylläpitämien oppilaitoksien koulutuksen järjestäjätunnus on valtion virastotunnus lukuun ottamatta yliopistoja, joille otettiin käyttöön yliopistouudistuksen myötä yritys- ja yhteisötunnus vuoden 2010 alusta lukien. Yritys- ja yhteisötunnusten tiedot ovat Tilastokeskuksen yritysrekisteristä ja valtion virastotunnukset Valtionkonttorista. Oppilaitos Oppilaitoksella tarkoitetaan sellaista hallinnollista yksikköä, jolla on rehtori tai muu johtaja, jonka palveluksessa ovat opettajat ja muu henkilökunta (työnantajan rooli), jolla on tilinpito- tai muu asiakirjojen laatimisvelvollisuus, jonka oppilaiksi oppilaat rekisteröidään, jonka toimintaa laki tai asetus säätelee, joka noudattaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa, jota julkinen viranomainen rahoittaa tai valvoo. Oppilaitoksella ei sinänsä tarkoiteta koulurakennusta tai toimipaikkaa. Uusien oppilaitosten perustaminen ja toimivien oppilaitosten lakkauttaminen määritellään koulutuksen järjestäjän (oppilaitoksen ylläpitäjän) tai viranomaisten päätösten perusteella. ten är läroanstaltskod, utbildningsanordnarens kod (läroanstaltens huvudman), läroanstaltens namn, adress, adressens kartkoordinater, läroanstaltstyp, ägartyp, undervisningsspråk, regionala uppgifter och antalet studerande under höstterminen. Statens statistikväsen skall enligt statistiklagen ( /280) sörja för att statistik över samhällsförhållandena och deras utveckling framställs för allmänt bruk. Lagen om Statistikcentralen ( /48) visar att uppgiften hör till Statistikcentralen. Statistikcentralens arbetsordning fastställer att resultatenheten för individstatistik sammanställer statistiken ifråga, bl.a. över utbildningen. Utbildningsanordnarens kod (läroanstaltens huvudmans kod) Koden för privat, kommunal eller samkommunal utbildningsanordnare är företagets företags- och organisationsnummer. Koden för statliga läroanstalter är statens ämbetsverkskod med undantag av universiteten, för vilka man i samband med universitetsreformen tog i bruk företags- och organisationsnummer fr.o.m. början av år Uppgifterna om företags- och organisationsnummer framgår ur Statistikcentralens företagsregister och statens ämbetsverkskoder fås från Statskontoret. Läroanstalt Med läroanstalt avses en sådan administrativ enhet som har en rektor eller annan chef med underlydande lärare och annan personal (arbetsgivarroll), som är skyldig att upprätta bokföring eller andra handlingar, som registrerar sina studerande, som bedriver verksamhet som regleras i lag eller förordning, som följer den riksomfattande undervisningsplanen och som finansieras eller övervakas av en offentlig myndighet. Med läroanstalt avses inte en skolbyggnad eller ett arbetsställe. Nya läroanstalter grundas och verksamma läroanstalter läggs ned genom fastställande av utbildningsanordnaren (läroanstaltens huvudman) eller genom myndighetsbeslut. 8 Tilastokeskus

11 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2011 Utbildningsanordnare och läroanstalter 2011 Oppilaitostunnus Tilastokeskus on antanut oppilaitoksille yksilöintitunnuksen. Tunnus on viisimerkkinen ja tunnukselle on varattu numerosarja Tunnus on annettu ja annetaan ainoastaan pääkoululle. Samaa oppilaitostunnusta käytetään kaikissa oppilaitokseen liittyvissä toimintayksiköissä. Oppilaitostyyppi Oppilaitosten luokittamisessa käytetty oppilaitostyyppiluokitus uudistettiin vuonna 1999 koululakien muuttumisen vuoksi seuraavanlaiseksi: 11 Peruskoulut 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 15 Lukiot 19 Perus- ja lukioasteen koulut 21 Ammatilliset oppilaitokset 22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 28 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset 29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 41 Ammattikorkeakoulut 42 Yliopistot 43 Sotilaskorkeakoulut 61 Musiikkioppilaitokset 62 Liikunnan koulutuskeskukset 63 Kansanopistot 64 Kansalaisopistot 65 Opintokeskukset 66 Kesäyliopistot 99 Muut oppilaitokset Läroanstaltskod Statistikcentralen har gett läroanstalterna identifikationskoder. Koderna har fem tecken och omfattar sifferserien Koden har getts och ges bara till huvudskolan. En och samma läroanstaltskod används av alla de verksamhetsenheter som hör till läroanstalten. Läroanstaltstyp Klassificeringen av läroanstaltstyp som används i klassificeringen av läroanstalter reviderades år 1999 till följd av skollagsreformen. Klassificeringen är följande: 11 Grundskolor 12 Specialskolor på grundskolestadiet 15 Gymnasier 19 Skolor som omfattar grundskole- och gymnasienivå 21 Yrkesläroanstalter 22 Specialyrkesläroanstalter 23 Särskilda yrkesläroanstalter 24 Yrkesutbildningscentrer för vuxna 28 Läroanstalter inom brand-, polisoch bevakningsväsendet 29 Militära yrkesläroanstalter 41 Yrkeshögskolor 42 Universitet 43 Militära högskolor 61 Musikläroanstalter 62 Idrottsutbildningscentrer 63 Folkhögskolor 64 Medborgarinstitut 65 Studiecentraler 66 Sommaruniversitet 99 Övriga läroanstalter Tilastokeskus 9

12 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2011 Utbildningsanordnare och läroanstalter 2011 Oppilaitoksen omistajatyyppi Oppilaitoksen omistussuhteista käytetään omistajaluokitusta, joka on seuraava: 1 Yksityinen 2 Valtio 3 Kunta 4 Kuntayhtymä 5 Ahvenanmaan maakunta 9 Muu Oppilaitoksen opetuskieli Oppilaitoksen opetuskieliluokitus on seuraava: 1 Suomi 2 Ruotsi 3 Suomi/ruotsi 4 Englanti 5 Saame 9 Muu Oppilaitoksen opetuskieli perustuu viranomaisten päätökseen oppilaitoksen opetuskielestä. Oppilaitoksessa voidaan antaa opetusta myös muulla kuin päätöksen mukaisella kielellä. Oppilaitoksen opetuskieli on suomi/ruotsi silloin, kun oppilaitoksessa annetaan opetusta kummallakin kielellä. Opiskelijamäärä Oppilaitoksen opiskelijamäärään on laskettu oppilaitoksen kaikkien toimipaikkojen opiskelijat. Opiskelijamäärä kuvaa oppilaitoksen kokoa tiedusteluajankohtana. Opiskelijamäärätieto puuttuu sotilasalan ammatillisilta oppilaitoksilta. Sijaintikunnalla tarkoitetaan oppilaitoksen hallinnollisen yksikön, pääkoulun, sijaintikuntaa. Tämän julkaisun opiskelijamäärät on tilastoitu pääasiassa tilanteen mukaisena seuraavasti: Ägartyp Ägarförhållandet för läroanstalter följer följande klassificering: 1 Privat 2 Staten 3 Kommun 4 Samkommun 5 Landskapet Åland 9 Övrig Undervisningsspråk Undervisningsspråket klassificeras enligt följande: 1 Finska 2 Svenska 3 Finska/svenska 4 Engelska 5 Samiska 9 Annat Läroanstaltens undervisningsspråk baserar sig på myndigheternas beslut om läroanstaltens undervisningsspråk. Vid läroanstalten kan undervisning ges också på annat språk än vad beslutet anger. Läroanstaltens undervisningsspråk är finska/svenska, då undervisning ges på båda språken. Antal studerande Antalet studerande vid läroanstalten omfattar de studerande vid läroanstaltens samtliga arbetsställen. Antalet studerande anger läroanstaltens storlek vid frågetidpunkten. Uppgifterna om antalet studerande saknas för militära yrkesläroanstalter. Med belägenhetskommun avses den kommun där läroanstaltens administrativa enhet, huvudskolan, ligger. Antalet studerande i den här publikationen har i huvudsak statistikförts enligt situationen enligt följande: 10 Tilastokeskus

13 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2011 Utbildningsanordnare och läroanstalter 2011 Peruskoulujen oppilasmäärä sisältää esiopetuksen, vuosiluokkien 1 9 ja lisäopetuksen oppilaat. Oppilasmäärätieto on lopullinen. Lukioiden opiskelijamäärä sisältää perusja lukioasteen koko oppimäärän opiskelijat ja aineopiskelijat. Lukion koko oppimäärän lopullinen opiskelijatieto julkaistaan Oppilaitostilastot-julkaisussa ja osoitteessa Ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opiskelijamäärät sisältävät tutkintoon johtavan ja johtamattoman koulutuksen opiskelijat koulutusasteesta riippumatta. Tutkintoon johtavan koulutuksen lopullinen opiskelijatieto julkaistaan Oppilaitostilastot-julkaisussa ja osoitteessa Yliopistojen opiskelijamäärä sisältää läsnätai poissaoleviksi ilmoittautuneet tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat. Lopullinen opiskelijatieto julkaistaan Oppilaitostilastot-julkaisussa ja osoitteessa Musiikkioppilaitosten, liikunnan koulutuskeskusten ja kansanopistojen opiskelijamäärä sisältää tutkintoon johtavan ja johtamattoman koulutuksen opiskelijat. Tutkintoon johtavan koulutuksen lopullinen opiskelijatieto julkaistaan Oppilaitostilastot-julkaisussa ja osoitteessa Kansalaisopistojen ja kesäyliopistojen opiskelijamäärä sisältää oppilaitosten ilmoittaman arvion syyslukukaudella 2011 opiskelevien henkilöiden määrästä. Opintokeskusten opiskelijamäärä käsittää sisältävän viikon opiskelijamäärän. Alueluokitukset Alueluokitustiedot perustuvat Tilastokeskuksen ylläpitämän kuntaluokitusrekisterin tietoihin vuodelta 2011 (Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot 2011, Käsikirjoja 28). On huo- Antalet elever i grundskolor omfattar eleverna i förskoleundervisning, årskurserna 1 9 och påbyggnadsundervisning. Uppgiften om antalet elever är slutlig. Antalet studerande i gymnasier omfattar de studerande på gymnasie- och grundnivå som studerar hela lärokursen och ämnesstuderande. Den slutliga uppgiften om studerande med hela lärokursen vid gymnasier utges i publikationen Läroanstaltsstatistik och på adressen Antalet studerande vid yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor omfattar antalet studerande i utbildning som leder till och inte leder till examen oberoende av utbildningsnivå. Den slutliga uppgiften om studerande i utbildning som leder till examen utges i publikationen Läroanstaltsstatistik och på adressen Antalet studerande vid universitet gäller studerande som är anmälda som närvarande eller frånvarande för studier som leder till examen. Den slutliga uppgiften om studerande utges i publikationen Läroanstaltsstatistik och på adressen Antalet studerande vid musikläroanstalter, idrottsutbildningscentrer och folkhögskolor är antalet studerande i utbildning som leder till och inte leder till examen. Den slutliga uppgiften om studerande i utbildning som leder till examen utges i publikationen Läroanstaltsstatistik och på adressen Antalet studerande vid medborgarinstitut och sommaruniversitet är läroanstalternas uppskattning om antalet personer som studerat under höstterminen Antalet studerande vid studiecentraler omfattar antalet studerande den vecka den infaller. Regionala indelningar Uppgifterna om regional indelning bygger på Statistikcentralens kommunindelningsregister från år 2011 (Kommuner och kommunbaserade indelningar 2011, Handböcker 28). Det bör Tilastokeskus 11

14 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2011 Utbildningsanordnare och läroanstalter 2011 mattava, että oppilaitoksen opiskelijamäärään on laskettu kaikkien toimipaikkojen opiskelijamäärät ja sijaintikuntana on pääkoulun sijainkunta. Oppilaitoksen kuntatunnus määräytyy oppilaitoksen hallintokunnan mukaan. Maakunta Maakuntatunnukset ovat seuraavat: 01 Uusimaa 02 Varsinais-Suomi 04 Satakunta 05 Kanta-Häme 06 Pirkanmaa 07 Päijät-Häme 08 Kymenlaakso 09 Etelä-Karjala 10 Etelä-Savo 11 Pohjois-Savo 12 Pohjois-Karjala 13 Keski-Suomi 14 Etelä-Pohjanmaa 15 Pohjanmaa 16 Keski-Pohjanmaa 17 Pohjois-Pohjanmaa 18 Kainuu 19 Lappi 21 Ahvenanmaa 99 Tuntematon observeras att antalet studerande vid en läroanstalt omfattar de studerande vid samtliga arbetsställen och att belägenhetskommunen är den kommun där huvudskolan är belägen. Läroanstaltens kommunbeteckning fastställs enligt administrationskommunen. Landskap Landskapsbeteckningarna är följande: 01 Nyland 02 Egentliga Finland 04 Satakunta 05 Egentliga Tavastland 06 Birkaland 07 Päijänne-Tavastland 08 Kymmenedalen 09 Södra Karelen 10 Södra Savolax 11 Norra Savolax 12 Norra Karelen 13 Mellersta Finland 14 Södra Österbotten 15 Österbotten 16 Mellersta Österbotten 17 Norra Österbotten 18 Kajanaland 19 Lappland 21 Åland 99 Okänd Tietojen saatavuus Koulutuksen järjestäjistä ja oppilaitoksista ilmestyy vuosittain tilastojulkaisu sekä painettu käsikirja. Tilastojulkaisu ilmestyy noin 7 viikkoa viiteajankohdan jälkeen Tilastokeskuksen Internet-sivuilla ja käsikirja noin neljä kuukautta viiteajankohdan jälkeen. Opiskelijamäärätiedot ovat peruskouluja lukuun ottamatta ennakkotietoja. Lopulliset opiskelijamäärät koulutuksittain julkaistaan seuraavassa Tilastokeskuksen koulutussarjan Oppilaitostilastot -julkaisussa ja osoitteessa Tarkempia tietoja voi kysellä Uppgifternas tillgänglighet Om utbildningsanordnare och läroanstalter publiceras årligen en statistikpublikation och en tryckt handbok. Statistikpublikationen utkommer omkring sju veckor efter referensperioden på Statistikcentralens webbplats och handboken omkring fyra månader efter referensperioden. Uppgifterna om antalet studerande är preliminära med undantag av grundskoleuppgifterna. De slutliga uppgifterna om antalen studerande utges i den följande publikationen Läroanstaltsstatistik i Statistikcentralens utbildningsserie och på adressen 12 Tilastokeskus

15 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2011 Utbildningsanordnare och läroanstalter 2011 myös suoraan Oppilaitostilastot-vastuualueelta, jossa tilasto sekä käsikirja laaditaan. Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset -julkaisua on tuotettu painettuna tilastovuodesta 1999 lähtien Tilastokeskuksen Koulutus-julkaisusarjaan ja tilastovuodesta 2010 lähtien Käsikirjoja-julkaisusarjaan kuuluvana. Oppilaitosrekisterin aineistoista voidaan tuottaa asiakkaiden toivomusten mukaisia maksullisia tilastoja, taulukoita, oppilaitoksen sijaintia kuvaavia karttoja ja erityisselvityksiä. Oppilaitosten osoitetilaukset Oppilaitosrekisterissä ovat myös oppilaitosten osoitteet. Oppilaitosten osoitteet voi tilata sähköisessä muodossa, esim. Excel-tiedostona, erillisen sopimuksen mukaan. Nimi- ja osoitetiedot voidaan valita asiakkaan toivomuksesta mm. oppilaitostyypin, kunnan, maakunnan, opetuskielen, omistajatyypin ja koulun koon perusteella. Oppilaitososoitteiden hinnasto vuonna 2011 Perusmaksu 180 euroa Nimi- ja osoitetiedot 0,36 euroa/osoite Laajat tiedot: nimi- ja osoitetietojen lisäksi muita tietoja, 0,50 euroa/osoite. Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero 23 %. Tilaukset ja tiedustelut Henkilötilastot Erityispalvelut TILASTOKESKUS Puh. (09) Närmare information ges också av ansvarsenheten för läroanstaltsstatistik, där statistiken och handboken utarbetas. Publikationen Utbildningsanordnare och läroanstalter har producerats i tryckt format sedan statistikåret 1999 som en del av Statistikcentralens publikationsserie Utbildning och sedan statistikåret 2010 som en del av publikationsserien Handböcker. Utgående från materialen i läroanstaltsregistret är det möjligt att producera avgiftsbelagd statistik, tabeller, kartor över läroanstaltens läge och specialutredningar enligt kundernas önskemål. Adressbeställningar Läroanstaltsregistret innehåller också läroanstalternas adresser. Läroanstalternas adresser kan beställas i elektronisk form, t.ex. som Excel-fil, enligt separat avtal. Namn- och adressuppgifterna kan väljas enligt kundens önskemål bl.a. utgående från läroanstaltstyp, kommun, landskap, undervisningsspråk, ägartyp och skolstorlek. Prislista över läroanstaltsadresser år 2011 Grundavgift 180 euro Namn- och adressuppgifter 0,36 euro/adress Omfattande uppgifter: andra uppgifter utöver namn- och adressuppgifter 0,50 euro/adress Mervärdesskatt på 23 % läggs till alla priser. Beställningar och förfrågningar Individstatistik Specialtjänster STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) Tilastokeskus 13

16 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2011 Utbildningsanordnare och läroanstalter Koulutuksen järjestäjärekisteriin vuonna 2011 tehdyt muutokset 2 Ändringar i registret över utbildningsanordnare år 2011 Koulutuksen järjestäjärekisteriin lisättiin 4 uutta koulutuksen järjestäjää. Koulutuksen järjestäjistä 4 lakkautettiin ja 7 koulutuksen järjestäjää yhdistettiin toiseen koulutuksen järjestäjään. 1 koulutuksen järjestäjän tunnus muutettiin. Registret över utbildningsanordnare kompletterades med 4 nya utbildningsanordnare. Av utbildningsanordnarna nedlades 4 och 7 sammanslogs med en annan utbildningsanordnare. Koden ändrades för 1 utbildningsanordnare. 2.1 Uudet koulutuksen järjestäjät 2011 Nya utbildningsanordnare 2011 Tunnus Kod Nimi Namn Maakunta Landskap Kunta Kommun Folkhälsan Utbildning Ab 01 Uusimaa 091 Helsinki Faktia Koulutus Oy 05 Kanta-Häme 061 Forssa Perheniemen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry 08 Kymenlaakso 142 Iitti Waldorf Åland r.f. 21 Ahvenanmaa 478 Maarianhamina Yhteensä 4 Totalt Lakkautetut koulutuksen järjestäjät 2011 Utbildningsanordnare som nedlagts 2011 Tunnus Kod Nimi Namn Maakunta Landskap Kunta Kommun Folkhälsan Botnia ab 15 Pohjanmaa 905 Vaasa Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö 02 Varsinais-Suomi 445 Länsi-Turunmaa Solvalla-finns ab 01 Uusimaa 049 Espoo Toukolan setlementti ry 08 Kymenlaakso 285 Kotka Yhteensä 4 Totalt 4 14 Tilastokeskus

17 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2011 Utbildningsanordnare och läroanstalter Toiseen koulutuksen järjestäjään yhdistyneet koulutuksen järjestäjät 2011 Utbildningsanordnare som sammanslagits med någon annan utbildningsanordnare 2011 Tunnus Kod Nimi Namn Koulutuksen järjestäjä, johon yhdistynyt Den utbildningsanordare som sammanslagits med Artjärven kunta Orimattilan kaupunki Karttulan kunta Kuopion kaupunki Kuhmalahden kunta Kangasalan kunta Kylmäkosken kunta Akaan kaupunki Oravaisten kunta Vöyrin kunta Perheniemen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry Perheniemen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry Varpaisjärven kunta Lapinlahden kunta Yhteensä 7 Totalt Koulutuksen järjestäjät, joiden tunnus on muuttunut 2011 Utbildningsanordnare vars kod ändrats 2011 Entinen tunnus Tidigare kod Uusi tunnus Ny kod Nimi Namn Perheniemen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry Maakunta Landskap Kunta Kommun 08 Kymenlaakso 142 Iitti Yhteensä 1 Totalt 1 Tilastokeskus 15

18 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2011 Utbildningsanordnare och läroanstalter Oppilaitosrekisteriin vuonna 2011 tehdyt muutokset 3 Ändringar i läroanstaltsregistret år 2011 Oppilaitosrekisteri sisältää vain toiminnassa olevat oppilaitokset. Seuraavassa esitetään luettelot oppilaitosrekisteriin vuonna 2011 lisätyistä oppilaitoksista, luettelot lakkautetuista ja yhdistyneistä oppilaitoksista sekä luettelot niistä oppilaitoksista, joiden omistajatyyppi tai oppilaitostyyppi on muuttunut vuonna 2011 sekä luettelo ulkomailla sijaitsevista oppilaitoksista Läroanstaltsregistret innehåller bara de läroanstalter som är verksamma. Nedan presenteras förteckningar över de läroanstalter som år 2011 införts i läroanstaltsregistret, över nedlagda läroanstalter, läroanstalter som sammanslagits och förteckningar över de läroanstalter som fått ny ägartyp eller de läroanstalter vars läroanstaltyp ändrats år 2011 samt förteckningen över de läroanstalter som ligger i utlandet år Oppilaitosrekisteriin lisätyt koululaitoksen oppilaitokset 2011 Läroanstalter som införts i läroanstaltsregister 2011 Oppilaitos Läroanstalt Maakunta Landskap Kunta Kommun Koulutuksen järjestäjä Utbildningsanordnare Tunnus Nimi Tunnus Nimi 11 Peruskoulut Grundskolor Kanniston koulu Uusimaa 092 Vantaa Vantaan kaupunki Svenskbacka skola Uusimaa 245 Kervo Keravan kaupunki Vuorenmäen koulu Uusimaa 257 Kirkkonummi Kirkkonummen kunta Länsikaaren koulu Uusimaa 543 Nurmijärvi Nurmijärven kunta S:t Karins svenska skola Varsinais-Suomi 202 S:t Karins Kaarinan kaupunki Auroran koulu Satakunta 886 Ulvila Ulvilan kaupunki Kalevankankaan koulu Etelä-Savo 491 Mikkeli Mikkelin kaupunki Martti Ahtisaaren koulu Pohjois-Savo 297 Kuopio Kuopion kaupunki Vetelin keskuskoulu Keski-Pohjanmaa 924 Veteli Vetelin kunta Takajärven koulu Lappi 240 Kemi Kemin kaupunki Waldorfskolan på Åland Ahvenanmaa 478 Mariehamn Waldorf Åland r.y Brysselin suomalainen koulu Tuntematon 200 Ulkomaat X Brysselin suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry Moskovan suomalainen koulu Tuntematon 200 Ulkomaat Suomalainen koulutusyhdistys ry Pietarin suomalainen koulu Tuntematon 200 Ulkomaat Pietarin suomalainen kouluyhdistys ry Tallinnan suomalainen koulu Tuntematon 200 Ulkomaat Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry Tarton suomalainen koulu Tuntematon 200 Ulkomaat Tarton suomalaisen koulun yhdistys ry 12 Peruskouluasteen erityiskoulut Specialskolor på grundskolenivå Forsbyn koulu Satakunta 271 Kokemäki Kokemäen kaupunki Lastun koulu Satakunta 609 Pori Porin kaupunki Ali-Juhakkalan koulu Päijät-Häme 398 Lahti Lahden kaupunki 21 Ammatilliset oppilaitokset Yrkesläroanstalter Liedon ammatti- ja aik.opisto Varsinais-Suomi 423 Lieto Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Lapin matkailuopisto Lappi 698 Rovaniemi Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Ålands yrkesgymnasium Ahvenanmaa 478 Mariehamn Ålands landskapsregering 24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset Yrkesutbildningscentrer för vuxna Sedu Aikuiskoulutus Etelä-Pohjanmaa 743 Seinäjoki Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 63 Kansanopistot Folkhögskolor Folkhögskolan Axxell Uusimaa 710 Raseborg Axxell utbildning Ab Yhteensä 24 Totalt Tilastokeskus

19 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2011 Utbildningsanordnare och läroanstalter Lakkautetut oppilaitokset 2011 Nedlagda läroanstalter 2011 Tunnus Nimi Maakunta Kunta Opiskelijoita Landskap Kommun Peruskoulut Grundskolor Itä-Pakilan ala-asteen koulu 01 Uusimaa 091 Helsinki Laajasalon ala-asteen koulu 01 Uusimaa 091 Helsinki Tarhapuiston koulu 01 Uusimaa 092 Vantaa Palopuron koulu 01 Uusimaa 106 Hyvinkää Svenska förskolan i Åbo 02 Varsinais-Suomi 853 Åbo Vuorenmaan koulu 04 Satakunta 319 Köyliö Karhusuon koulu 04 Satakunta 783 Säkylä Pyhäjoen koulu 04 Satakunta 783 Säkylä Mauri Sariolan koulu 05 Kanta-Häme 082 Hattula Pelkolan koulu 05 Kanta-Häme 082 Hattula Taljalan koulu 05 Kanta-Häme 109 Hämeenlinna Kurisjärven koulu 06 Pirkanmaa 020 Akaa Kanteenmaan ala-aste 06 Pirkanmaa 619 Punkalaidun Luopioisten yläaste 06 Pirkanmaa 635 Pälkäne Sampolan koulu 06 Pirkanmaa 837 Tampere Hyväneulan koulu 07 Päijät-Häme 283 Hämeenkoski Anttilanmäen peruskoulu 07 Päijät-Häme 398 Lahti Vainikkalan koulu 09 Etelä-Karjala 405 Lappeenranta Kissakosken koulu 10 Etelä-Savo 097 Hirvensalmi Järvenpään koulu 10 Etelä-Savo 178 Juva Kalevankankaan koulu 10 Etelä-Savo 491 Mikkeli Siekkilän koulu 10 Etelä-Savo 491 Mikkeli Hurissalon koulu 10 Etelä-Savo 623 Puumala Kaipolan koulu 10 Etelä-Savo 768 Sulkava Heinäkylän koulu 11 Pohjois-Savo 263 Kiuruvesi Turhalan koulu 11 Pohjois-Savo 263 Kiuruvesi Kuopion Yhteiskoulu 11 Pohjois-Savo 297 Kuopio Kangaslahden peruskoulu 11 Pohjois-Savo 687 Rautavaara Aittokosken koulu 11 Pohjois-Savo 762 Sonkajärvi Viekin koulu 12 Pohjois-Karjala 422 Lieksa Horsmanahon koulu 12 Pohjois-Karjala 607 Polvijärvi Hukkalan koulu 12 Pohjois-Karjala 607 Polvijärvi Onkamon koulu 12 Pohjois-Karjala 848 Tohmajärvi Alhojärven koulu 13 Keski-Suomi 182 Jämsä Lahden koulu 13 Keski-Suomi 182 Jämsä Partalan koulu 13 Keski-Suomi 182 Jämsä Sahrajärven koulu 13 Keski-Suomi 495 Multia Peningin koulu 13 Keski-Suomi 601 Pihtipudas Pyhähäkin koulu 13 Keski-Suomi 729 Saarijärvi Keitelepohjan koulu 13 Keski-Suomi 931 Viitasaari Niinilahden koulu 13 Keski-Suomi 931 Viitasaari Ilvesjoen koulu 14 Etelä-Pohjanmaa 164 Jalasjärvi Yrjänäisen koulu 14 Etelä-Pohjanmaa 232 Kauhajoki Laasalan koulu 14 Etelä-Pohjanmaa 759 Soini Someron koulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 009 Alavieska Kalakankaan koulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 069 Haapajärvi Sangin koulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 889 Utajärvi Alpuan koulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 926 Vihanti Korvenkylän koulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 926 Vihanti Tannilan koulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 972 Yli-Ii Iivantiiran koulu 18 Kainuu 290 Kuhmo 17 Tilastokeskus 17

20 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2011 Utbildningsanordnare och läroanstalter Jatkuu Forts. Tunnus Nimi Maakunta Kunta Opiskelijoita Landskap Kommun Seilosen koulu 18 Kainuu 290 Kuhmo Mourujärven koulu 19 Lappi 614 Posio Kelujärven koulu 19 Lappi 758 Sodankylä Peruskouluasteen erityiskoulut Specialskolor på grundskolenivå Auroran koulu 01 Uusimaa 091 Helsinki Haartmannin koulu 01 Uusimaa 091 Helsinki Kauppilan koulu 05 Kanta-Häme 109 Hämeenlinna Lähdekorven koulu 06 Pirkanmaa 536 Nokia Rinteen koulu 07 Päijät-Häme 532 Nastola Vanamon koulu 10 Etelä-Savo 491 Mikkeli Pihlajaveden koulu 10 Etelä-Savo 740 Savonlinna Nurmesjärven koulu 12 Pohjois-Karjala 541 Nurmes Sepän Ahjon koulu 14 Etelä-Pohjanmaa 846 Teuva Koivurinteen koulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 071 Haapavesi Kotimetsän koulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 071 Haapavesi Haikolan erityiskoulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 746 Sievi Lukiot Gymnasier Kiukaisten lukio 04 Satakunta 050 Eura Korpilahden lukio 13 Keski-Suomi 179 Jyväskylä Hyrynsalmen lukio 18 Kainuu 105 Hyrynsalmi Ammatilliset oppilaitokset Yrkesläroanstalter Ålands naturbruksskola 21 Ahvenanmaa 170 Jomala Kansalaisopisto Medborgarinstitut Toukolan kansalaisopisto 08 Kymenlaakso 285 Kotka 271 Yhteensä 71 Totalt Tilastokeskus

21 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2011 Utbildningsanordnare och läroanstalter Toiseen oppilaitokseen yhdistyneet oppilaitokset 2011 Läroanastalter som sammanslagits med någon annan läroanstalt 2011 Tunnus Nimi Maakunta Kunta Opiskelijoita Oppilaitos, johon yhdistynyt Landskap Kommun Den läroanstalt som sammanslagits med 11 Peruskoulut Grundskolor Blomängens lågstadieskola 01 Uusimaa 091 Helsingfors Botby grundskola Koroisten koulu 02 Varsinais-Suomi 202 Kaarina Piikkiön yhtenäiskoulu Pohitullin koulu 02 Varsinais-Suomi 895 Uusikaupunki Uudenkaupungin yhtenäiskoulu Kauklaisten koulu 04 Satakunta 684 Rauma Lapin koulu Kodiksamin koulu 04 Satakunta 684 Rauma Lapin koulu Kullanperän koulu 04 Satakunta 684 Rauma Lapin koulu Kirkonkylän koulu 06 Pirkanmaa 250 Kihniö Kihniön yhtenäiskoulu Kullasvuoren koulu 07 Päijät-Häme 576 Padasjoki Padasjoen yhtenäiskoulu Armilan koulu 09 Etelä-Karjala 405 Lappeenranta Kimpisen koulu Peltolan koulu 09 Etelä-Karjala 405 Lappeenranta Kimpisen koulu Kirkonkylän koulu 09 Etelä-Karjala 739 Savitaipale Europaeuksen koulu Pohjantien koulu 11 Pohjois-Savo 297 Kuopio Kalevala-Pohjantien koulu Pyörön koulu 11 Pohjois-Savo 297 Kuopio Kallavesi-Pyörön koulu Rannankylän koulu 11 Pohjois-Savo 595 Pielavesi Pielaveden yhtenäiskoulu Rääkkylän koulu 12 Pohjois-Karjala 707 Rääkkylä Rääkkylän koulu Patanan koulu 16 Keski-Pohjanmaa 924 Veteli Ylipään koulu Pulkkisen koulu 16 Keski-Pohjanmaa 924 Veteli Ylipään koulu Ketunmaan koulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 425 Liminka Liminganlahden yhtenäiskoulu Lakeuden koulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 425 Liminka Liminganlahden yhtenäiskoulu Linnukan koulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 425 Liminka Liminganlahden yhtenäiskoulu Rantakylän koulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 425 Liminka Liminganlahden yhtenäiskoulu Herukan koulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 564 Oulu Pateniemen koulu Nuottasaaren koulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 564 Oulu Myllytullin koulu Kirkonkylän ala-aste 17 Pohjois-Pohjanmaa 630 Pyhäntä Pyhännän koulu Alamäkelän koulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 791 Siikalatva Pulkkilan peruskoulu Kirkonkylän koulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 889 Utajärvi Utajärven yhtenäinen perusk Övernäs lågstadium 21 Ahvenanmaa 478 Mariehamn Övernäs skola 12 Peruskouluasteen erityiskoulut Specialskolor på grundskolenivå Laurinpuron peruskoulu 11 Pohjois-Savo 595 Pielavesi Pielaveden yhtenäiskoulu Anin koulu 14 Etelä-Pohjanmaa 232 Kauhajoki Kauhajoen koulukeskus 15 Lukiot Gymnasier Masalan lukio 01 Uusimaa 257 Kirkkonummi Porkkalan lukio Messukylän lukio 06 Pirkanmaa 837 Tampere Sammon keskuslukio Kuopion aikuislukio 11 Pohjois-Savo 297 Kuopio Kallaveden lukio/kuopion aik.l 21 Ammatilliset oppilaitokset Yrkesläroanstalter Ålands handelsläroverk 21 Ahvenanmaa 478 Mariehamn Ålands yrkesgymnasium Ålands hotell-restaurangskola 21 Ahvenanmaa 478 Mariehamn Ålands yrkesgymnasium Ålands sjömansskola 21 Ahvenanmaa 478 Mariehamn Ålands yrkesgymnasium Ålands vårdinstitut 21 Ahvenanmaa 478 Mariehamn Ålands yrkesgymnasium Ålands yrkesskola 21 Ahvenanmaa 478 Mariehamn Ålands yrkesgymnasium 29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset Militära yrkesläroanstalter Sotilaspoliisikoulu 09 Etelä-Karjala 286 Kouvola Maasotakoulu 63 Kansanopistot Folkhögskolor Kuusamon kansanopisto 17 Pohjois-Pohjanmaa 305 Kuusamo Kuusamo-opiston kansalaisop. 64 Kansalaisopistot Medborgarinstitut Ulvilan kansalaisopisto 04 Satakunta 886 Ulvila Porin seudun kansalaisopisto Pellon kansalaisopisto 19 Lappi 854 Pello Meän Opisto Yhteensä 41 Totalt 41 Tilastokeskus 19

22 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2011 Utbildningsanordnare och läroanstalter Oppilaitokset, joiden omistajatyyppi on muuttunut 2011 Läroanstalter som fått ny ägartyp 2011 Oppilaitos Läroanstalt Maakunta Landskap Kunta Kommun Entinen omistajatyyppi Tunnus Nimi Tidigare ägartyp Uusi omistajatyyppi Koulutuksen järjestäjä Utbildningsanordnare Ny ägartyp Tunnus Nimi 21 Ammatilliset oppilaitokset Yrkesläroanstalter Ammattiopisto Livia, Sos-ja te Ammattiopisto Livia, Kala-ymp Uudenkaupungin amm-aik. Novida 02 Varsinais-Suomi 202 Kaarina Kunta Kuntayhtymä Peimarin koulutuskuntayhtymä 02 Varsinais-Suomi 445 Länsi-Turunmaa Yksityinen Kuntayhtymä Peimarin koulutuskuntayhtymä 02 Varsinais-Suomi 895 Uusikaupunki Kunta Kuntayhtymä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset Yrkesutbildningscentrer för vuxna Faktia Koulutus Oy 05 Kanta-Häme 061 Forssa Kunta Yksityinen Faktia Koulutus Oy Yhteensä 4 Totalt Oppilaitokset, joiden oppilaitostyyppi on muuttunut 2011 Läroanstalter som bytt läroanstaltstyp 2011 Tunnus Nimi Kunta Entinen tyyppi Uusi tyyppi Kommun Tidigare typ Ny typ Aurinkorannikon suomal. koulu 200 Ulkomaat 15 Lukiot 19 Perus- ja lukioasteen koulut Yhteensä 1 Totalt Ulkomailla sijaitsevat oppilaitokset 2011 Läroanstalter som ligger i utlandet 2011 Tunnus Nimi Oppilaitostyyppi Opiskelijoita Läroanstaltstyp Tarton suomalainen koulu Brysselin suomalainen koulu Moskovan suomalainen koulu Pietarin suomalainen koulu Tallinnan suomalainen koulu Aurinkorannikon suomal. koulu Yhteensä Totalt 6 20 Tilastokeskus

23 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2011 Utbildningsanordnare och läroanstalter Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset Utbildningsanordnare och läroanstalter 2011 Tilastokeskuksen koulutuksen järjestäjärekisterin ja oppilaitosrekisterin tietojen mukaan vuoden 2011 lopussa oli toiminnassa 786 koulutuksen järjestäjää ja oppilaitosta, joissa opiskeli yhteensä 1,94 miljoonaa opiskelijaa. Oppilaitoksia oli 89 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. (Taulu 4.1) Koulutuksen järjestäjiä oli 7 vähemmän kuin vuonna Koulutuksen järjestäjistä 47 prosenttia oli kuntia tai kuntayhtymiä, 7 prosenttia valtion yksiköitä ja 44 prosenttia yksityisiä. Loput 2 prosenttia koulutuksen järjestäjistä toimivat Ahvenanmaan maakunnassa. Vuonna 2011 koulutuksen järjestäjärekisteriin lisättiin 4 uutta koulutuksen järjestäjää. Vuonna 2011 oli toiminnassa peruskoulua, joissa opiskeli oppilasta. Peruskoululaisista 98 prosenttia opiskeli kunnan ylläpitämissä oppilaitoksissa. Peruskouluasteen erityiskouluja oli 118 ja perus- ja lukioasteen kouluja oli 39. Peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin tai yhdistettiin toiseen oppilaitokseen yhteensä 95 (Kuvio 4.2 ja Taulu 4.2). Lukioita oli toiminnassa 388. Lukioiden määrä väheni kuudella edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2011 lakkautettiin kolme lukiota, minkä lisäksi kolme yhdistettiin toiseen oppilaitokseen. Lukioissa opiskeli opiskelijaa, joista 89 prosenttia opiskeli kunnan ylläpitämissä oppilaitoksissa. Vuonna 2011 oli toiminnassa 129 ammatillista oppilaitosta, joissa oli opiskelijaa. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista 83 prosenttia opiskeli kuntien tai kuntayhtymien ylläpitämissä oppilaitoksissa. Ammatillisia erityisoppilaitoksia oli 6 ja ammatillisia erikoisoppilaitoksia oli 34. Enligt uppgifterna i Statistikcentralens register över utbildningsanordnare och läroanstaltsregister var 786 utbildningsanordnare och läroanstalter med totalt 1,94 miljoner studerande verksamma i slutet av år Antalet läroanstalter var 89 färre än året innan (Tabell 4.1). Antalet utbildningsanordnare var 7 färre än år Av utbildningsanordnarna var 47 procent kommuner eller samkommuner, 7 procent statliga enheter och 44 procent privata anordnare. Återstoden, dvs. 2 procent av utbildningsanordnarna, var verksamma i landskapet Åland. År 2011 kompletterades registret över utbildningsanordnare med 4 nya anordnare. Det fanns verksamma grundskolor år I dessa grundskolor studerade elever. Av grundskoleeleverna studerade 98 procent i läroanstalter med kommunen som huvudman. Det fanns 118 specialskolor på grundskolenivå och 39 skolor på grundskole- och gymnasienivå. Totalt 95 grundskolor och specialskolor på grundskolenivå nedlades eller sammanslogs med en annan läroanstalt (Figur 4.2 och Tabell 4.2). Antalet verksamma gymnasier var 388. Antalet gymnasier var sex färre än året innan. Tre gymnasier sammanslogs med en annan läroanstalt år Det fanns studerande vid gymnasierna och 89 procent av dem studerade vid en läroanstalt med kommunen som huvudman. År 2011 var antalet verksamma yrkesläroanstalter 129 med studerande, av vilka 83 procent studerade vid läroanstalter med kommuner eller samkommuner som huvudmän. Antalet verksamma specialyrkesläroanstalter var 6 och antalet särskilda yrkesläroanstalter 34. Tilastokeskus 21

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Käyttäjän käsikirja

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Käyttäjän käsikirja Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Käyttäjän käsikirja Utbildningsanordnare och läroanstalter Användarhandbok Käsikirjoja 48 Handböcker Oppilaitostyyppiluokitus 2012 Nomenklatur över läroanstaltstyper

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2013

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2013 Koulutus 204 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 203 Oppilaitosten määrä väheni edelleen, perusja 67 edellisvuotta vähemmän Tilastokeskuksen tuksen järjestäjärekisterin ja oppilaitosrekisterin tietojen

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2010

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2010 Koulutus 2011 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2010 Oppilaitosten määrä väheni edelleen Tilastokeskuksen tuksen järjestäjärekisterin ja oppilaitosrekisterin tietojen mukaan vuoden 2010 lopussa

Lisätiedot

Oppilaitostilastot 2012. Koulutus 2013 Utbildning Education

Oppilaitostilastot 2012. Koulutus 2013 Utbildning Education Oppilaitostilastot 2012 Koulutus 2013 Utbildning Education Koulutus 2013 Utbildning Education Oppilaitostilastot 2012 Helsinki Helsingfors 2013 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Oppilaitostilastot

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2009

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2009 Koulutus 10 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 09 Oppilaitosten määrä väheni edelleen Tilastokeskuksen tuksen järjestäjärekisterin ja oppilaitosrekisterin tietojen mukaan vuoden 09 lopussa oli toiminnassa

Lisätiedot

KUNNAT JA KUNTAPOHJAISET ALUEJAOT 2015

KUNNAT JA KUNTAPOHJAISET ALUEJAOT 2015 Käsikirjoja 28 Handböcker Handbooks KUNNAT JA KUNTAPOHJAISET ALUEJAOT 2014 KUNNAT JA KUNTAPOHJAISET ALUEJAOT 2015 KOMMUNER OCH KOMMUNBASERADE INDELNINGAR MUNICIPALITIES AND REGIONAL DIVISIONS BASED ON

Lisätiedot

Yritysrekisterin Palveluopas 2014. Företagsregister - Serviceguide 2014 Business Register - Service Guide 2014

Yritysrekisterin Palveluopas 2014. Företagsregister - Serviceguide 2014 Business Register - Service Guide 2014 Yritysrekisterin Palveluopas 2014 Företagsregister - Serviceguide 2014 Business Register - Service Guide 2014 1 Tietoa Tilastokeskuksen Yritysrekisteristä Osoite: PL 3B, 00022 TILASTOKESKUS Käyntiosoite:

Lisätiedot

Yritysrekisterin Palveluopas 2013. Företagsregister - Serviceguide 2013 Business Register - Service Guide 2013

Yritysrekisterin Palveluopas 2013. Företagsregister - Serviceguide 2013 Business Register - Service Guide 2013 Yritysrekisterin Palveluopas 2013 Företagsregister - Serviceguide 2013 Business Register - Service Guide 2013 Tietoa Tilastokeskuksen Yritysrekisteristä Osoite: PL 3B, 00022 TILASTOKESKUS Käyntiosoite:

Lisätiedot

Yritysrekisterin Palveluopas 2012. Företagsregister - Serviceguide 2012 Business Register - Service Guide 2012

Yritysrekisterin Palveluopas 2012. Företagsregister - Serviceguide 2012 Business Register - Service Guide 2012 Yritysrekisterin Palveluopas 2012 Företagsregister - Serviceguide 2012 Business Register - Service Guide 2012 Tietoa Tilastokeskuksen Yritysrekisteristä Osoite: PL 3B, 00022 TILASTOKESKUS Käyntiosoite:

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto 2012 Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Offical

Lisätiedot

KOULUTUKSEN MÄÄRÄLLISET INDIKAATTORIT 2010

KOULUTUKSEN MÄÄRÄLLISET INDIKAATTORIT 2010 Toimittanut Timo Kumpulainen KOULUTUKSEN MÄÄRÄLLISET INDIKAATTORIT 2010 Kvantitativa indikatorer för utbildningen 2010 Koulutuksen seurantaraportit 2010:4 Koulutuksen seurantaraportit 2010:4 Toimittanut

Lisätiedot

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Lastensuojelu 2006 27.8.2007 Barnskyddet 2006 Child welfare 2006 Tuula Kuoppala +358 9 3967

Lisätiedot

Lapsen elatus ja huolto 1999 tiedonantajapalaute 5/2000

Lapsen elatus ja huolto 1999 tiedonantajapalaute 5/2000 Stakes/StakesTieto 8.6.2000 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2372 Anu Muuri Puh. (09) 3967 2369 Mirja Viianen Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi Lapsen

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA KUNNITTAIN STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND EFTER KOMMUN

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA KUNNITTAIN STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND EFTER KOMMUN 2014 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA KUNNITTAIN STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND EFTER KOMMUN Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Lapsen elatus ja huolto 2010 Underhåll och vårdnad av barn 2010 Child Maintenance and Custody 2010

Lapsen elatus ja huolto 2010 Underhåll och vårdnad av barn 2010 Child Maintenance and Custody 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lapsen elatus ja huolto 2010 Underhåll och vårdnad av barn 2010 Child Maintenance and Custody 2010 Anne

Lisätiedot

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland VIC: 106

Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland VIC: 106 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland VIC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and HousingCensus 1980 Osa XI Del XI Volume

Lisätiedot

Kunta-alan palkat Kommunsektorns löner 2013

Kunta-alan palkat Kommunsektorns löner 2013 TEHYN JULKAISUSARJA 2 13 D TILASTOJA JA KARTOITUKSIA Kunta-alan palkat Kommunsektorns löner 2013 n Kenneth Snellman n Kunta-alan palkat Kommunsektorns löner 2013 Kenneth Snellman Julkaisusarja D: Tilastoja

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset ja steriloinnit 2007

Raskaudenkeskeytykset ja steriloinnit 2007 Terveys 2008 Hälsa Health Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 27/2008 Raskaudenkeskeytykset ja steriloinnit 2007 6.10.2008 Aborter och steriliseringar 2007 Induced abortions and sterilisations

Lisätiedot

Lastensuojelu 2009 Barnskydd 2009 Child welfare 2009

Lastensuojelu 2009 Barnskydd 2009 Child welfare 2009 Sosiaaliturva 2010 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lastensuojelu 2009 Barnskydd 2009 Child welfare 2009 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

Väestön taloudellinen toiminta 1970 1985

Väestön taloudellinen toiminta 1970 1985 Väestö 1991: 5 Befolkning Population Väestön taloudellinen toiminta - Befolkningens ekonomiska verksamhet Economic Activity of the Population Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

Puutarhatilastot 2010

Puutarhatilastot 2010 Maa-, metsä- ja kalatalous 2011 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Puutarhatilastot 2010 Trädgårdsstatistik Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Jord- och skogsbruksministeriets

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Koulutus 2014 Lukiokoulutus 2013 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2013 yhteensä 105 900 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census Maa-, metsä- ja kalatalous 2013 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Maatalouslaskenta 2010 Lantbruksräkningen Agricultural Census Maatalous- ja puutarhayritykset, työvoima

Lisätiedot

Opettajat Suomessa 2008. Lärarna i Finland 2008. Toimittanut Timo Kumpulainen

Opettajat Suomessa 2008. Lärarna i Finland 2008. Toimittanut Timo Kumpulainen Opettajat Suomessa 2008 Lärarna i Finland 2008 Toimittanut Timo Kumpulainen Opettajat Suomessa 2008 Lärarna i Finland 2008 Opetushallitus Graafinen suunnittelu: Pirkko Linkola ISBN 978-952-13-3974-5 (nid.)

Lisätiedot

Prognos över yrkeshögskoleutbildningen. Ammattikorkeakoulutuksen ennakointi

Prognos över yrkeshögskoleutbildningen. Ammattikorkeakoulutuksen ennakointi Prognos över yrkeshögskoleutbildningen Ammattikorkeakoulutuksen ennakointi Utbildar yrkeshögskolorna tillräckligt med yrkesfolk för arbetsmarknaden? Valmistuuko ammattikorkeakouluista riittävä määrä ammattilaisia

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2012 Figur 1. Export och import efter landskap år 2012 Uusimaa - Nyland Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Kunta-alan palkat Kommunsektorns löner 2012

Kunta-alan palkat Kommunsektorns löner 2012 TEHYN JULKAISUSARJA 1 12 D TILASTOJA JA KARTOITUKSIA Kunta-alan palkat Kommunsektorns löner 2012 n Kenneth Snellman n Kunta-alan palkat Kommunsektorns löner Kenneth Snellman Julkaisusarja D: Tilastoja

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2009

Yliopistokoulutus 2009 Koulutus 2010 Yliopistokoulutus 2009 Yliopistoissa suoritettiin 23 800 tutkintoa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 2009 yhteensä 23 800 tutkintoa. Suoritettujen tutkintojen

Lisätiedot