POMARKUN KUNNAN KPA-LAITOSTEN LÄMMÖN TUOTTOSOPIMUS. 2. Pomarkun hakeosuuskunta, jäljempänä osuuskunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POMARKUN KUNNAN KPA-LAITOSTEN LÄMMÖN TUOTTOSOPIMUS. 2. Pomarkun hakeosuuskunta, jäljempänä osuuskunta"

Transkriptio

1 1 POMARKUN KUNNAN KPA-LAITOSTEN LÄMMÖN TUOTTOSOPIMUS SOPIJAPUOLET 1. Pomarkun kunta, jäljempänä kunta 2. Pomarkun hakeosuuskunta, jäljempänä osuuskunta SOPIMUKSEN KOHDE Pomarkun kunnan omistamien seuraavien hakelaitosten: Virastotalo- ja paloasema-alueen (0,3) MW:n hakelämpölaitos Törmälänmäen (0,5) MW hakelämpölaitos Yläaste lukion (0,3) MW hakelämpölaitos Ala-asteen (0,2) MW hakelämpölaitos Sekä mahdollisesti sopimuskauden aikana kunnan alueelle kunnan toimesta rakentuva uusi hakelaitos tai korvausinvestointilaitos jolla korvataan jokin em. laitoksista. Tämän sopimuksen lisäksi noudatetaan päivättyä tarjouspyyntö, päivättyä Pomarkun kunnan teknisen lautakunnan päätöstä 3 sekä Pomarkun hakeosuuskunnan päivättyä tarjousta. Tällä sopimuksella sovitaan lämpölaitoksien ylläpitämisestä ja käyttämisestä, lämpöenergian tuottamisesta, toimittamisesta ja hinnoittelusta sekä muista käytännön asioista seuraavaa: 1. Lämpölaitosten rakentaminen ja omistaminen Kunta omistaa sopimuskohteena olevat lämpölaitokset koneineen ja laitteineen. Aluelämpölaitteiden tulee täyttää voimassa olevien lakien ja asetusten, viranomaisten julkaisemien määräyksien sekä asianmukaisten standardien vaatimukset. Lämpölaitosten laitteiden asennus-, muutos- ja korjaustöitä saavat suorittaa vain kunnan hyväksymät urakoitsijat.

2 2 Kunta luovuttaa mahdolliset uudet laitokset osuuskunnan hoidettavaksi sen jälkeen, kun lämpölaitokset on asianmukaisesti hyväksytty käyttötarkoitukseensa ja osuuskunta on saanut laitoksen hoidon edellyttämän koulutuksen. Lämpölaitoksien omistajana kuntaa vastaa laitoksen korjauksista. 2. Lämpölaitosten käyttäminen Osuuskunta ylläpitää laitoksia ja vastaa niiden tavanomaisesta käytöstä, johon kuuluu mm. polttoaineen hankinta, henkilöstön palkkaaminen laitoksen käyttämiseen ja aluelämmön jakeluun liittyvä valvonta. Osuuskunta vastaa myös laitosten tavanomaisesta huollosta ja laitteiden valvonnasta sekä sellaisista korjaustöistä, jotka eivät vaadi alan erikoisosaamista. Muut huolto-, korjaus- ja valvontatyöt urakoitsija tilaa kunnan kanssa sovitulta erikoisliikkeeltä. Näistä kustannuksista vastaa kunta. Kunta vastaa huollossa tarvittavista välineistä ja varaosista. Kunta määrittelee aluelämpöverkkoon ajettavan kiertoveden lämpötilan säätöalueet ulkolämpötilan mukaan, meno- ja paluuputken välisen paine-eron lämmönluovutuspaikassa sekä aluelämpöverkoston staattisen paineen alueen. Osuuskunta vastaa, että laitoksia ajetaan näissä ohjearvoissa. Jos järjestelmien laitteissa ilmenee vikoja tai puutteellisuuksia, jotka rajoittavat aluelämmön toimitusta, tai jos laitteet aiheuttavat haittaa, niistä vastuussa oleva sopijapuoli on velvollinen viipymättä korjaamaan ilmenneet viat ja puutteet tai ryhtymään toimenpiteisiin, jolla haittavaikutukset voidaan poistaa. Kunta vastaa lämpölaitosten sähkön- ja vedenkulutuksen kustannuksista sekä niiden huolto- korjaus- ja valvontatyön kustannuksista. Kunnan ja Osuuskunnan välinen tehtävä- ja kustannusvastuujako ilmenee tarkemmin tämän sopimuksen liitteessä no Energian toimittaminen, mittaus ja laskutus Osuuskunta sitoutuu siihen, että lämpöenergiaa tuotetaan hakkeella niin paljon kuin teknisesti on tarkoituksenmukaista. Tavoitteena on vähintään 80 % osuus kokonaisenergiamäärästä. Loppuosa energiasta tuotetaan polttoöljyllä, jonka tilauksesta ja kustannuksista vastaa kunta. Osuuskunnan velvoitteena on riittävän ajoissa ilmoittaa kunnan tekniseen toimistoon öljyn tilaustarpeesta. Kesäkuukausina, mikäli lämpöenergia tuotetaan pelkästään öljyllä, lämpökeskusten hoidosta ja käytöstä vastaa kunta. Osuuskunnan tulee ilmoittaa kunnalle ajankohdat, jolloin lämmöntuotanto hakkeella keväisin päättyy ja syksyisin alkaa.

3 3 Osuuskunnan toimittama lämpö mitataan lämpökeskuksessa aluelämmön mittauslaitteella, jonka kunta hankkii kustannuksellaan ja pitää kunnossa. Mittauslaitteiden tulee olla rakenteeltaan ja tarkkuudeltaan standardien ja yleisen käytännön mukaiset. Kunta vastaa myös mittalaitteiden tarkistuksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Lämpömäärämittarin katsotaan mittaavan oikein, jos tarkastuksessa todettu virhenäyttämä 25 %:lla, 50 %:lla ja 75 %:lla tilavuusvirrasta ja 25 o C lämpötilaerolla kussakin mittauspisteessä on enintään +/- 3 %. Jos energiamittarin on tarkistuksessa todettu mittaavan väärin, otetaan tämä huomioon laskutuksessa vian syntymisajankohdasta lukien, kuitenkin enintään yhden vuoden ajalta. Laitoksen omistaja tarkistuttaa lämmön veloituksessa käytetyt mittauslaitteet siten kuin sitä muualla laissa tai lain nojalla annetussa asetuksessa tai päätöksessä säädetään tai määrätään ja muutenkin tarpeen mukaan (n. 5 vuoden välein.) Mittauslaitteet voidaan tarkistuttaa myös asiakkaan pyynnöstä. Jos mittauksen virhe on suurempi kuin +/- 3 % veloitukseen nähden määräävillä vesivirroilla ja lämpötilaeroilla, lämmön myyjä vastaa tarkistuksesta aiheutuvista kustannuksista. Muussa tapauksessa kustannuksista vastaa se joka mittausta on pyytänyt. Hyvitys tai lisäveloitus suoritetaan tällöin mittarin tarkistuksen, aikaisempiin ja myöhempiin kulutusarvioihin ja muihin tietoihin perustuvan arvion nojalla. Hyvitykselle tai lisäveloitukselle ei lasketa korkoa sen syntyajalta. Laskutus tapahtuu kuukausittain. Laskusta on käytävä ilmi riittävän selkeästi tuotettu kokonaisenergia. Lasku on maksettava erääntymispäivänä. Myöhästyneistä maksusuorituksista urakoitsijalla on oikeus periä viivästyskorko, joka on kulloinkin voimassaolevan korkolain mukainen. 4. Lämmön hinta ja hinnan tarkistukset Tämän sopimuksen mukaisesta lämmöntoimittamisesta kunta maksaa osuuskunnalle kuukausittain toimitetusta lämpöenergiasta 36,37 /MWh, johon hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Kustannustason muutosten huomioimiseksi sidotaan energian hinta seuraavasti: Energian hinta sidotaan elinkustannusindeksiin (vuosi 1951=100). Lähtöarvona on indeksinarvo (1920 syyskuu 2014)

4 4 Hinnat tarkistetaan puolivuosittain lokakuussa ja huhtikuussa, tuolloin viimeisimmän käytettävissä olevan elinkustannusindeksin pistemäärän mukaan. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Tämä sopimus tulee voimaan, kun se on molemmin puolin allekirjoitettu. Sopimuksen mukainen lämmöntoimitus jatkuu tämän sopimuksen ehdoin. Tämä sopimus korvaa aiemmat kaksi voimassa olevaa lämmöntoimitus-sopimusta, jotka ovat allekirjoitettu ja Sopimus on voimassa asti ja jatkuu sen jälkeen vuoden kerrallaan ellei jompi kumpi osapuoli irtisano sitä päättymisvuotta edeltävän vuoden syyskuun loppuun mennessä. VOIMASSA OLEVAN SOPIMUKSEN PURKAMINEN Kunnalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos Osuuskunta ei pysty toimittamaan aluelämpöä sopimuksen mukaisesti ja tilanne jatkuu todennäköisesti yli kuusi (6) kuukautta tai Viiden vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoittamispäivämäärästä lukien yhden vuoden irtisanomisajalla, mikäli sopimus on muodostumassa kunnan kannalta kohtuuttomaksi. Osuuskunnalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos Aluelämmön tuottaminen tulee osuuskunnasta riippumattomista syistä mahdottomaksi tai kohtuuttomaksi rasitukseksi eikä asiaa voida todennäköisesti korjata kuudessa (6) kuukaudessa. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN Tätä sopimuksen siirto kolmannelle osapuolelle vaatii molempien sopijapuolten kirjallisen suostumuksen. SOPIMUSTA KOSKEVAT ERIMIELISYYDET

5 5 Osuuskunnalla on oikeus keskeyttää lämmöntoimitus, jos kunta muistutuksesta huolimatta laiminlyö lämmöntoimitusta koskevat maksuvelvollisuutensa. Jos sopimuksesta aiheutuvista erimielisyyksistä ei neuvotellen ole päästy sopimukseen, erimielisyydet ratkaistaan ensi vaiheessa Porin käräjäoikeudessa, mikäli sopimuspuolet eivät sovi muunlaisesta menettelystä. Tätä sopimusta on laadittu samanlainen kappale kummallekin sopijapuolelle. Pomarkussa päivänä kuuta POMARKUN KUNTA POMARKUN HAKEOSUUSKUNTA Eero Mattsson kunnanjohtaja Mikko Rajakangas toimitusjohtaja Jouni Koskinen kunnanrakennusmestari Jouni Erola hallituksen puheenjohtaja

6 6 LIITE NO 1 ALUELÄMMÖN TUOTTOSOPIMUKSEEN TYÖNJAKO OSUUSKUNNAN JA KUNNAN VÄLILLÄ Osuuskunta Laitosten tavanomainen käyttö ja polttoainehuolto (kattiloiden käynnistykset, pysäytykset, käytön valvonta, tuhkan poiskuljetus, öljyn tilaustarpeesta ilmoittaminen, hakkeen tuonti laitokselle jne.) Ennakoivan huollon toimenpiteet (nuohoukset, palamisen valvonta, kiertoveden lisäys jne.) Pienimuotoiset korjaustyöt niiltä osin kuin erikoisasiantuntemusta ei vaadita Muiden huolto- ja korjaustöiden tilaaminen kunnan kanssa sovituilta erikoisliikkeiltä ja töiden valvonta (sähkö- ja automaatiotyöt, polttimien säätö jne.) Urakoitsija ottaa asianmukaiset vakuutukset käyttöhenkilöstölle. Suurista enemmän kuin 200 maksavista korjaustöistä on sovittava kunnan edustajien kanssa ennen korjaustyön aloittamista. Kunta Laitosten toteutus (suunnittelu, tarjouspyynnöt ja niiden käsittely, urakkasopimukset, toteutuksen valvonta ja vastaanotto, takuuajan velvoitteet). Energialaskutus kuluttajilta ja lämmönkulutustietojen seuranta. Lämpölaitoksien kirjanpito, budjetointi ym. taloushallinta. Mahdolliset vuosisopimukset Uusien kuluttajien liittymiseen tarvittavat asennustyöt. Lämmityskauden alussa poltinhuollot.

7 Lämmönjakoverkostoon ja lämpömäärämittareihin liittyvät korjaus- ja huoltotyöt. Polttoöljyn hankinta Peruskorjauksen toteutusvastuu. Huollossa tarvittavien välineiden ja varaosien kustannuksista Viranomaisvelvoitteet Kunta vakuuttaa lämpölaitokset asianmukaisesti. 7

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

Maakaasun toimitusehdot

Maakaasun toimitusehdot Maakaasun toimitusehdot Sisältö Maakaasun toimitusehdot 1.3.2006 1 Soveltamisala ja määritelmät... 3 2 Maakaasun toimitussopimuksen tekeminen ja muut tarvittavat sopimukset... 3 3 Maakaasuputkistot ja

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT Energiateollisuus ry:n suosittelemat VPE 2014 Simolantie 18 53600 Lappeenranta Asiakaspalvelu 020 690 505 lappeenrannanenergia.fi SISÄLLYS: A. Yleistä,

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Verkkopalveluehdot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Verkkopalveluehdot Energiateollisuus ry:n suosittelemat Verkkopalveluehdot VPE 2014 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot alkaen 1.5.2015 Sisältö 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät Yleiset toimitusehdot 5 1.1 Soveltamisala 5 1.2 Voimaantulo 5 1.3 Soveltamisjärjestys 5 Määritelmät

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Sähköntoimitusehdot STE 10

Sähköntoimitusehdot STE 10 Sähköntoimitusehdot STE 10 Sisällys A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen C. Sähköntoimituksen viivästys, virhe,

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen

Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa 1.7.2010 alkaen Sähköntoimitusehdot STE 2010 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen

Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa 1.7.2010 alkaen Verkkopalveluehdot VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT 1 SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT 1.11.2010 ALKAEN A. YLEISTÄ, SÄHKÖNTOIMITUSSOPIMUKSEN TEKEMINEN JA PALVELUN EDELLYTYKSET... 3 1 Soveltamisala ja määritelmiä...

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen C. Sähköntoimituksen

Lisätiedot

A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset

A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähköntoimitusehdot STE 2014 1/7 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

HUOLTOKYLA 05 30.12.2005

HUOLTOKYLA 05 30.12.2005 KYLMÄALAN HUOLTO- JA KORJAUSTOIMINNAN TOIMITUSEHDOT HUOLTOKYLA 05 30.12.2005 Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry (jäljempänä SKLL) on 30.12.2005 vahvistanut nämä toimitusehdot sovellettavaksi kylmä- pakaste-

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Liite 3 SOPIMUSLUONNOS Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen pensaiden alasleikkauksesta ja kuorikatteen levityspalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot