Kaukolämpöteho = Ekokemin Salolle toimittavan kaukolämpöenergian maksimiteho. Lauhdutuslämpö = Ekokemin voimalan ilmaan lauhduttama lämpö.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolämpöteho = Ekokemin Salolle toimittavan kaukolämpöenergian maksimiteho. Lauhdutuslämpö = Ekokemin voimalan ilmaan lauhduttama lämpö."

Transkriptio

1 Dyn: 2473/ /2014 SOPIMUS LÄMPÖENERGIAN TOIMITTAMISESTA 1 Sopijapuolet 2 Sopimuksen tarkoitus 1. Ekokem Oyj (jäljempänä Ekokem ) 2. Salon Kaupunki perustettavan Salon Kaukolämpö Oy:n lukuun (jäljempänä Salo ) Jäljempänä erikseen Sopijapuoli ja yhdessä Sopijapuolet, ovat tehneet kaukolämmön toimitusta koskevan sopi muk sen. Tämän sopimuksen tarkoituksena on Salon osalta turvata itselleen kaukolämmön perusenergian saanti. Ekokemin osalta tämän sopimuksen tarkoittama lämpöenergian myynti muodostaa oleellisen osan Salon kaupunkiin rakennettavan jätepolttoainetta käyttävän voimalan (jäljempänä Voimala) kokonaistaloutta. Tässä sopimuksessa mainituilla ehdoilla Salo ostaa ja Ekokem myy ja toimittaa Salon kaukolämpöverkkoon lämpöä, joka tuotetaan pääasiassa jätteellä Ekokemin omistamalla ja hallinnassa olevalla Voimalalla osoitteessa Korvenmäen Voimala, Helsingintie 541, SALO. 3 Määritelmät Kaukolämpöteho = Ekokemin Salolle toimittavan kaukolämpöenergian maksimiteho. Lauhdutuslämpö = Ekokemin voimalan ilmaan lauhduttama lämpö. Lisäteho = Ekokemin toimittaman 50 MW ylittävä kaukolämpöteho. Varateho = Ekokemin Voimalan ja lämpölaitoksen toimintahäiriöissä tarvittava kaukolämpöteho. Liityntälinja = Ekokemin rakentaman voimalan ja Salon keskusta-alueella sijaitsevan liityntäpisteen välinen kaukolämmön siirtoon tarkoitettu putkilinja.

2 xx (11) Liityntäpiste = Salon keskusta-alueelle Torikadun ja Horninkadun risteyksen ja Ekokemin voimalan välille rakennettavassa mittauskeskuksessa sijaitseva liitoskohta. 4 Lämpöenergian toimitus, Kaukolämpöteho ja toimitusraja 4.1 Ekokem myy Salon omistamaan kaukolämpöver kos toon ja Salo ostaa Ekokemiltä lämpöenergiaa noin 200 GWh kalenterivuodessa, mutta enintään 230 GWh. 4.2 Lämpöenergian siirtäminen Salon lämpöverkkoon tapahtuu suljetussa putkistossa kiertävällä vedellä energiamittauksen kautta. 4.3 Salon käytettävissä oleva kaukolämpöteho toimitusrajalla on 50 MW. Ekokemillä on halutessaan mahdollisuus toimittaa lämpöä yli edellä esitetyn tehon, kun se on lämmön jakelun ja laitosten tuotantotilanteen ja verkon teknisen käyttötilanteen huomioon ottaen mahdollista. Salo käyttää verkkoaan siten, että Ekokemin Salolle toimittama kaukolämpöteho on aina Salon ensisijainen energian lähde ja Ekokemin kaukolämpöteho on mahdollisimman suuri. Kaukolämpötehosta noin 30 MW tuotetaan rakennettavalla Voimalalla ja noin 20 MW joko rakennettavalla lämpölaitoksella tai Ekokemin toimesta kolmannelta osapuolelta hankittuna. Ekokemillä on valmius toteuttaa 10 MW vara-lämpökattilahanke. Hankkeen toteutuksesta sovitaan erikseen. 4.4 Ekokemin Salon lämpöverkostoon toimittaman kiertoveden lämpötilan tulee olla toimitusrajalla ulkolämpötilasta riippuen Salon ja Ekokemin sopiman ohjekäyrän mukainen (liite 1). Normaalia suurempi poikkeama käyrän arvoista sovitaan yhteisesti. Kaukolämpöverkkoon liitettävät laitteet mitoitetaan enintään 120 asteen lämpötilaan ja 10 bar(g) paineeseen. Salo vastaa kaukolämpöverkoston kyvystä ottaa vastaan sovittu energia ja teho liityntäpisteen jälkeen. Ekokem takaa sovitut painetasot (Liite 2) Liityntäpisteessä. Salo huolehtii kaukolämpöverkostosta niin, että meno- ja paluuveden lämpötilaero on riittävä, jotta Ekokem voi toimittaa kaukolämpötehoa vähintään Sopimuksen mukaisesti. Ekokemin laitoksen suunnitteluperusteena käytetään lämpötilaeroa 40 C.

3 xx (11) 4.5 Tämän Sopimuksen mukainen teho toimitetaan toimitusjärjestyksessä siten, että ensimmäisenä toimitetaan Voimalan kaukolämpöteho ja energia. Toisena toimitetaan Lämpölaitoksen tai kolmannen osapuolen tuottama kaukolämpöteho ja energia. 4.6 Tarvittavan lisätehon (50 MW ylittävältä osalta) ja varatehon hankkii Salo. Samoin Salo valvoo kaukolämpöverkkoansa sekä vastaa tarvittavasta lisätehosta, varatehosta ja niiden käynnistämisestä. 4.7 Kaukolämpötehon toimitusraja on erikseen sovittavassa Liityntälinjan Liityntäpisteessä. 5 Tekniset laitteet ja niiden hoito Salolle toimitettu kaukolämpöteho on Salolle toimitetun ja Salon samanaikaisesti palauttaman kaukolämpöveden lämpötehon erotuksen tuntikeskiarvo toimitusrajalla. 5.1 Ekokem luovuttaa lämmön Salolle kohdassa 4.7 mainitulla toimitusrajalla. Ekokemillä on oikeus käyttää liityntälinjaa Ekokem-konsernin omaan käyttöön ja ottaa liityntälinjasta lämpöä omaan käyttöönsä Salolle tapahtuvia toimituksia kuitenkaan vaarantamatta. Edellä mainitun lisäksi Ekokemillä on oikeus myydä liityntälinjasta Lauhdutuslämpöä kolmansille osapuolille. Mikäli Liityntälinjan liityntäpiste sijoitetaan Ekokemin kannalta Torikadun ja Horninkadun risteystä kauemmaksi, korvaa Salo Ekokemille siitä syntyvät välittömät kustannukset. Salolla on oikeus Ekokemin etukäteisellä kirjallisella suostumuksella liittää muita lämmöntuottajia ja asiakkaita liityntälinjaan, mikäli tämä ei vaaranna Ekokemin lämmöntoimituksia. Ekokem ei voi jättää suostumusta antamatta ilman perusteltua syytä. Ekokemillä on lisäksi oikeus veloittaa liityntälinjan käytöstä lämmöntuottajilta lämmön siirrosta. Salo sitoutuu pitämään tätä sopimusta ensisijaisesti käytettävänä lämpöenergian toimitussopimuksenaan. 5.2 Ekokem huolehtii voimalalta Salolle siirrettävän lämmön pumppauksesta ja säädöstä kustannuksellaan siten, että Salolla on tämän Sopimuksen mukaisesti kaukolämpöenergiaa ja tehoa käytettävissä.

4 xx (11) Ekokem rakennuttaa kustannuksellaan lämmön siirtämiseksi voimalalta Liityntäpisteeseen tarvittavan Liityntälinjan, pumppaamon ja mittauskeskuksen. Kaukolämpöveden ja lisäveden tulee täyttää Suomen Energiateollisuus ry:n suosituksen mukaiset kaukolämpövedelle yleisesti sovellettavat laatuvaatimukset. Verkoston painetasojen ohjearvoista ja säädöstä sovitaan Myyjän ja Ostajan kesken ennen tämän sopimuksen soveltamisen aloitusta (liite 2). Ekokem huolehtii kaukolämpöverkon paineenpidosta Liityntäpisteessä. Paineenpidosta kaukolämpöverkossa vastaa kuitenkin Salo. 5.3 Kaukolämpölaitteiden ja niiden käytön tulee täyttää voimassa olevien lakien ja asetusten, viranomaisten julkaisemien määräyksien ja asianmukaisten standardien vaatimukset sekä Sopijapuolten kirjallisesti hyväksymät Suomen Energiateollisuus ry:n suositukset. 5.4 Jos Sopijapuolten laitteissa ilmenee vikoja tai puutteellisuuksia, jotka rajoittavat kaukolämmön toimitusta, taikka jos laitteet aiheuttavat haittaa, Sopijapuoli on velvollinen viipymättä ilmoittamaan toiselle Sopijapuolelle viasta ja korjaamaan ilmenneet viat ja puutteet ja ryhtymään toimiin, joilla haittavaikutukset poistetaan. 5.5 Kukin Sopijapuoli vastaa omistamiensa laitteiden huollosta ja kunnossapidosta. 5.6 Ekokem vastaa kaukolämmön Liityntälinjan ja siihen liittyvien mahdollisten muiden rakenteiden kunnossapidosta toimitusrajalle saakka. 5.7 Ekokemin ja Salon lämmityslaitteiden tulee olla vähintään paineluokkaa PN Lämmön mittaus ja laskutus 6.1 Ekokemin Salolle toimittama lämpöenergia mitataan toimitusrajalla (kappale 4.7). Ekokemin omistamilla mittauslaitteilla, jotka Ekokem pitää kunnossa. Mittauslaitteiden tulee olla rakenteeltaan ja tarkkuudeltaan standardien ja yleisen käytännön mukaiset.

5 xx (11) Toimitettu lämpöenergia (MWh) mittaus perustuu toimitusrajalla mitattavien meno- ja paluu kaukolämpövesivirtojen lämpötilaeroon. Kaukolämpövesivirtauksen mittaus toteutetaan voimalalla. Mittaukset toteuttaa Ekokem. Seuraavat suureet mitataan: kaukolämpöteho (MW), kaukolämpöenergia (MWh/kk), vesivirta (kg/s) ja lisävesivirta (kg/s) kaukolämpöverkkoon. Salolle teho ilmaistaan 0,1 MW:n likiarvona ja toimitettu energia 1 MWh:n tarkkuudella kuukausittain. 6.2 Laskutuksessa käytetään kuukausien viimeisten päivien lukemien erotusta. Salon edustajalla on oikeus tarkistaa mittarilukemat. 6.3 Mittauslaitteissa havaituista häiriöistä tai vioista Sopijapuolten on ilmoitettava toisilleen välittömästi. 6.4 Ekokem huolehtii mittauslaitteidensa tarkistuksista. Lämpömäärämittarin katsotaan olevan oikein, jos tarkistuksessa todettu virhenäyttö 50 %:lla ja 75 %:lla tilavuusvesivirrasta +-3%. 6.5 Mittarin tarkastus tehdään Sopijapuolten hyväksymällä menettelyllä vähintään neljän vuoden välein. Tarkastuskustannukset jaetaan Sopijapuolten välillä tasan. Em. tarkastusten lisäksi Ekokem voi tarkistuttaa Salon pyynnöstä mittauslaitteet. Jos mittauslaitteiden tällöin todetaan näyttävän edellä määritetyllä tavalla oikein, Salo maksaa tarkistuskustannukset. Muussa tapauksessa tarkistuskustannukset maksaa Ekokem. 6.6 Jos mittauslaitteiden on tarkistuksessa todettu mittaavan väärin, otetaan tämä huomioon laskutuksessa vian syntymisajankohdasta lukien. Hyvitys tai lisäveloitus suoritetaan tällöin mittareiden tarkistuksen, Ostajan aikaisempiin tai myöhempiin kulutusarvioihin ja muihin tietoihin perustuvan arvion nojalla. Hyvitykselle tai lisäveloitukselle ei lasketa korkoa sen syntyajalta. Hyvitys tai lisäveloitus suoritetaan kuitenkin enintään kolmelta kuukaudelta ennen mittalaitteiden tarkistusajankohtaa. 6.7 Ekokem laskuttaa Salolta perusmaksun ja kulu tuk sen perusteella määräytyvän energiamaksun kuukausittain jälkikä teen. Lämmöntoimi tusta koskevat las kut on maksettava viimeistään kahdenkymmenenyhden (21) päivän kuluttua laskun saapumisesta. Laskutus tapahtuu kuukausittain ja laskusta on käytävä ilmi laskutuksen perusteena käytetyt mittaus- ja hintatiedot. Myöhästyneistä maksusuorituksista on Ekokemillä oikeus periä viivästyskorko, joka on korkolain mukainen.

6 xx (11) Viivästyskoron korkokanta merkitään laskuun. Laskua koskevat muistutukset on tehtävä kirjallisesti Ekokemille ennen kunkin laskun eräpäivää. 7 Lämmön hinta 7.1 Ekokem laskuttaa kuukausittain jälkikäteen Salolta toimittamastaan energiasta tässä sopimuksessa sovitun hinnan. Energian myynnin kokonaishinta muodostuu Perusmaksusta PM ja Energiamaksusta EM. Laskutuksen perusteena ovat kohdan 7 mukaisesti tarkistetut hinnat. Energiamaksun ja Perusmaksun laskutus aloitetaan, kun lämmöntoimitus Salolle aloitetaan. 7.2 Perusmaksu PMo sopimuksen allekirjoitushetkellä on seuraava: PMo = / kk 7.3 Energiamaksu EMo sopimuksen allekirjoitushetkellä on seuraava: EMo = 24 /MWh 7.4 Kohdan 7.2 Perusmaksu veloitetaan koko kalenterivuoden aikana Salolta kiinteänä maksuna kuukausittain jälkikäteen. Kohdan 7.3 mukainen energiamaksu 24 /MWh veloitetaan koko kalenterivuoden aikana Salolta kulutuksen mukaisesti kuukausittain jälkikäteen. Vuosittain osapuolet tarkastavat tammikuussa jälkikäteen Salon edellisen kalenterivuoden ostaman energiamäärän. Laskutettava energiamäärä on vähintään 170 GWh/a liitteen 3 mukaisen laskentakaavan mukaisesti. Mikäli ostettu energiamäärä jää välille 0 GWh/a -200 GWh/a, maksaa Salo Ekokemille liitteen 3 mukaisen tasausmaksun tammikuussa vuosittain jälkikäteen. 7.5 Mikäli Ekokemin kaukolämpöteho talviaikana alittaa kohdassa 4.3 mainitun tehon, korvaa Ekokem Salolle toimittamatta jääneestä energiasta Salolle tästä aiheutuneet välittömät lisäkustannukset (edullisimman korvaavan energian välitön hankintakustannus, esim. ylimääräinen sähkö, kalliimpi polttoaine, vähennettynä tämän sopimuksen mukaan määräytyvällä hinnalla). Korvausta ei kuitenkaan peritä, jos Salon kaukolämpöverkko ei teknisesti pysty todistettavasti vastaanottamaan enempää kuin Ekokem toimittaa tai Salon ei ole

7 xx (11) tarvinnut käynnistää omia kaukolämmöntuotantolaitteitaan po. tehon alituksen aikoina. Salo pyrkii käyttämään aina edullisinta käytettävissä olevaa korvausenergiaa. Korvauksia ei kuitenkaan peritä, mikäli kohdan 9.1 määrittämät sallitut tuotannon katkosajat eivät ole ylittyneet. Lisäksi korvauksia ei peritä kohdassa 12.1 määritellyn koekäyttöjakson aikana. 8 Hintojen tarkistukset Kohdan 7 hinnat tarkistetaan kaksi (2) kertaa kalenterivuodessa Tammikuussa 1.1 ja Heinäkuussa Perusmaksu PM sidotaan tukkuhintaindeksin kokonaisindeksiin T49 seuraavasti: PM = (T49/T49o) x PMo T49o = Indeksin arvo allekirjoitushetkellä viimeisin julkaistu arvo T49 = sovellettava tukkuhintaindeksin tarkistusarvo. Tarkistusindeksinä T49 käytetään kunkin vuoden tammikuussa ja heinäkuussa kuuden viimeisen tiedossa olevan kuukauden indeksien aritmeettista keskiarvoa. 8.2 Energiamaksu EM sidotaan metsähakkeen hintaan sekä tukkuhintaindeksiin seuraavasti: EM = (0,5 x MH/MHo + 0,5 x T49/T49o) x EMo MHo = xx /MWh(sopimuksen allekirjoitushetkellä viimeisten kuuden (6) kuukauden julkaistujen lukujen aritmeettinen keskiarvo) MH = sovellettava metsähakkeen hinnan tarkistusarvo. Tarkistusarvona MH käytetään kunkin vuoden tammikuussa ja heinäkuussa kuuden viimeisen tiedossa olevan kuukauden indeksien aritmeettista keskiarvoa. MH = FOEX Indexes Oy:n julkaisema PIX Bioenergy - Forest Biomass Finland metsähakkeen alaindeksi T49o = Indeksin arvo allekirjoitushetkellä viimeisin julkaistu arvo T49 = sovellettava tukkuhintaindeksin tarkistusarvo. Tarkistusindeksinä T49 käytetään kunkin vuoden tammikuussa ja

8 xx (11) heinäkuussa kuuden viimeisen tiedossa olevan kuukauden indeksien aritmeettista keskiarvoa. 8.3 Ekokem toimittaa tarvittaessa lisävettä enintään 100 m³/kk Salolle toteutuneita tuotantokustannuksia vastaan. Laskutus suoritetaan toteutuneen kulutuksen mukaan kuukausittain jälkikäteen. 8.4 Mikäli hinnan tarkistuksessa käytettävien indeksien laskenta lopetetaan tai jos indeksien määräytymisperusteet muuttuvat oleellisesti sopimuskauden aikana, sopivat Sopijapuolet kirjallisesti välittömästi uudesta vastaavasta hintasidonnaisuudesta. 8.5 Jos taloudellisten tai kaupallisten olosuhteiden muutokset, lainsäädännössä tapahtuvat muutokset, viranomaisten toimenpiteet tai muut Sopijapuolista riippumattomat syyt, joita Sopimusta tehtäessä ei ole voitu kohtuudella ottaa huomioon, johtavat suoritusvelvollisuuksien ilmeiseen epäsuhteeseen, jota Sopijapuoli ei pysty muilla kohtuullisilla toimenpiteillä korjaamaan, tarkistetaan hintoja epäsuhteen korjaamiseksi. Valtiovallan lainsäädännöllisistä tai viranomaisten muista toimenpiteistä johtuvat Ekokemin lämmöntuotantoon, siirtoon tai toiselle toimittamiseen kohdistuvat verot, julkiset maksut ja velvoitteet ja muut edellä sanotuista syistä johtuvat Ekokemille aiheutuvat todelliset lisäkustannukset, jotka ovat tulleet voimaan Sopimuksen teon jälkeen ja joita ei ole Sopimusta tehtäessä otettu huomioon, otetaan huomioon lämmön hinnoittelussa täysimääräisesti niiden voimassaoloajan. Korjaus tehdään, kun tapahtuneiden, mutta vielä hinnassa huomioimattomien muutosten yhteisvaikutus hintaan on vähintään 2 %. 8.6 Tämän sopimuksen allekirjoitushetkellä Jätteenpoltto ei kuulu päästökaupan piiriin. Mikäli tuotanto myöhemmin katsotaan päästökaupan piiriin kuuluvaksi, huomioidaan päästökaupan kustannukset ja hyvitykset Ekokemin toimittaman lämmön hintaan. 8.6 Kohdissa 7-8 esitetyt maksut ovat arvonlisäverottomia. 9 Lämmön toimituksen keskeytykset ja supistukset 9.1 Ekokemillä on oikeus katkaista lämmöntoimitukset kalenterivuosittain huoltoseisokin takia. Ekokem pyrkii mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan huoltoseisakin kesäaikana ( ). Huoltoseisokin kesto on kalenterivuosittain enintään viisi (5) viikkoa.. Lämmöntoimitusten

9 xx (11) katkaisusta pyritään ilmoittamaan Salolle viimeistään kolme (3) kuukautta etukäteen. Lisäksi Ekokemillä on oikeus laskea kaukolämmön tuntikeskiteho 20 MW tasolle 600 h ajan kalenterivuodessa, jotta jätteenpoltolle ominaiset ennalta-arvaamattomat tuotantokatkokset voidaan huomioida. Tämä aika ei sisälly voimalan normaaliin huoltoseisakkiin. Ekokemillä on lisäksi oikeus tilapäisesti seuraamuksitta keskeyttää lämmöntoimitus, jos se on välttämätöntä Ekokemin lämpöjohdoissa ja laitteissa suoritettavien korjaus-, tarkastus-, muutos-, tai laajennustöiden tai muun niihin rinnastettavan välttämättömän syyn vuoksi. Ekokem kuitenkin huolehtii siitä, että keskeytykset tai supistukset ovat lyhytaikaisia ja ne pyritään suorittamaan toukokuun ja syyskuun välisenä aikana ja siten, että ne aiheuttavat Salolle mahdollisimman vähän haittaa. Salolla on oikeus tilapäisesti keskeyttää lämmön vastaanotto, jos se on välttämätöntä Salon laitteissa suoritettavien korjaus-, huoltotöiden tai muun niihin rinnastettavan välttämättömän syyn takia. Lämmön toimituksen keskeytyksistä ja supistuksista Sopijapuolet sopivat aina etukäteen, kun se on mahdollista. Suunnitelluista lämmöntoimituksen keskeytyksistä tai supistuksista Ekokem ja Salo ovat velvollisia ilmoittamaan toiselle Sopijapuolelle vähintään viisi vuorokautta etukäteen. 9.2 Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa tämän Sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämisestä jos niiden täyttäminen on ylivoimaisen esteen takia mahdotonta tai johtaa kohtuuttomuuksiin. Ylivoimaisena esteenä pidetään luonnonvoimien, tulipalon, lakon, työsulun, saarron, sodan, kapinan, onnettomuuden, räjähdyksen, ilkivallan, viranomaisten yllättävät toimenpiteet, yllättävä laiterikko tai muiden niihin verrattavien seikkojen aiheuttamaa estettä, jota sopimuspuolet eivät ole kohtuullisin kustannuksin voineet välttää. Jos sopijapuoli vetoaa ylivoimaisen esteen olemassaoloon, tulee sopijapuolen viipymättä ilmoittaa siitä toiselle osapuolelle. Ylivoimaisen esteen päättymisestä on niin ikään ilmoitettava toiselle sopijapuolelle. Ylivoimaisen esteen sattuessa Ekokem toimittaa, jos ei muuta sovittu, tuotettavan energian Ekokemin toimitussopimusten tehojen suhteessa eri ostajille. 10Hyvitykset ja vahingonkorvaukset, välilliset vahingot

10 xx (11) 11Sopimusta koskevat erimielisyydet Sopimusosapuolet eivät ole velvollisia suorittamaan muita taloudellisia hyvityksiä tai vahingonkorvauksia kuin mistä tässä Sopimuksessa on nimenomaan sovittu. Sopijapuolet eivät ole velvollisia korvaamaan toisilleen välillisiä vahinkoja, kuten tuotantotappioita, saamatta jäänyttä voittoa tai toisen osapuolen maksamaa vahingonkorvausta., lukuun ottamatta sitä tilannetta, että sopijapuoli on aiheuttanut vahingon joko tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Ekokemin vastuu suorista vahingoista Saloa kohtaan rajoittuu kuitenkin enintään euroon per vahinko ja enintään euroon koko sopimuskaudelta Ekokemillä on oikeus keskeyttää lämmön toimitus, jos Salo muistutuksesta huolimatta on laiminlyönyt lämmöntoimitusta koskevat riidattomat maksuvelvollisuutensa ja maksuviivästys on kestänyt yli 60 päivää Kohdan 11.1 perusteella suoritetun keskeytyksen tapahduttua Salo voi saada lämpöä vasta sen jälkeen, kun syy on poistettu Jos Sopimuksesta aiheutuvista erimielisyyksistä ei neuvotellen ole päästy sopimukseen, erimielisyydet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. 12Sopimuksen voimassaolo 12.1 Tämä Sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimuksen mukaiset lämmöntoimitukset alkavat viimeistään Kuitenkin, mikäli voimalaitoksen jätteenvastaanottovelvoite alkaa aiemmin, on Salolla velvollisuus neuvotella Ekokemin kanssa lämmöntoimitusten aloitusajankohdasta. Sopijapuolet pyrkivät kaikin keinoin löytämään molempia sopijapuolia tyydyttävän ratkaisun lämmöntoimitusten aloitusajankohdalle. Salo sitoutuu ottamaan vastaan energiaa koekäyttöjaksolla, jos ei teknisiä rajoituksia. Koekäyttöjaksolla lämmöstä maksetaan tämän Sopimuksen mukainen energiamaksu. Koekäyttöjakso kestää 12 kk kaukolämpötoimitusten alkamisesta. Koekäyttöjakson aikana Tämän sopimuksen kohdan 6.5 mukaiset sanktiot eivät ole voimassa Sopimus on voimassa 25 vuotta lämmön toimituksen alkamisesta ja jatkuu sen jälkeen viisi (5) vuotta kerrallaan ellei toinen

11 xx (11) Sopijapuoli irtisano sitä vähintään 24 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Sopimuksen voimassaolo päättyy 25 vuoden kuluttua lämmön toimittamisen alkamisesta, jos se irtisanotaan 24 kuukautta kyseistä ajankohtaa ennen. Edellä mainitusta huolimatta Ekokemillä on kuitenkin oikeus päättää Sopimus ennen Sopimuskauden loppumista kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli Ekokemin voimalan jätteentoimitussopimukset päättyvät ennen sopimuskauden päättymistä. 13Sopimuksen siirtäminen ja allekirjoittaminen 13.1 Tämä Sopimus voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle ainoastaan kummankin Sopijapuolen kirjallisella suostumuksella. Ekokem voi kuitenkin siirtää Sopimuksen omistamalleen konserniyhtiölle. Tämän Sopimuksen velvoitteista vastaa kuitenkin aina Ekokem ja Salon kaupunki. Sopijapuolet allekirjoittavat mahdollisesta siirrosta erillisen siirtosopimuksen Tätä sopimusta on tehty ja allekirjoitettu kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Riihimäellä, päivänä kuuta, 2014 EKOKEM OYJ SALON KAUPUNKI LIITTEET 1 Kiertoveden lämpötila toimitusrajalla 2 Verkoston painetasojen ohjearvot liityntäpisteessä 3 Energiamaksun hinnoittelumalli ja Laskentaesimerkki

KAUKOLÄMMÖN OSTOSOPIMUS, Vihdin kunta

KAUKOLÄMMÖN OSTOSOPIMUS, Vihdin kunta 1 KAUKOLÄMMÖN OSTOSOPIMUS, Vihdin kunta Myyjä: Ostaja: Vihdin kunta 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tässä sopimuksessa mainituilla ehdoilla Myyjä myy ja toimittaa Ostajan kiinteistöihin lämpöä, joka kehitetään

Lisätiedot

LÄMMÖN OSTOSOPIMUS, Leivonmäki

LÄMMÖN OSTOSOPIMUS, Leivonmäki LÄMMÖN OSTOSOPIMUS, Leivonmäki Myyjä: Perustettava yhtiö Oy Ostaja: Joutsan kunta 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tässä sopimuksessa mainituilla ehdoilla Myyjä myy ja toimittaa Ostajan kiinteistöihin lämpöä, joka

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN OSTOSOPIMUS, Vihdin kunta

KAUKOLÄMMÖN OSTOSOPIMUS, Vihdin kunta KAUKOLÄMMÖN OSTOSOPIMUS, Vihdin kunta Myyjä Oy Ostaja: Vihdin kunta 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tässä sopimuksessa mainituilla ehdoilla Myyjä myy ja toimittaa Ostajan kiinteistöihin lämpöä, joka kehitetään

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN KPA-LAITOSTEN LÄMMÖN TUOTTOSOPIMUS. 2. Pomarkun hakeosuuskunta, jäljempänä osuuskunta

POMARKUN KUNNAN KPA-LAITOSTEN LÄMMÖN TUOTTOSOPIMUS. 2. Pomarkun hakeosuuskunta, jäljempänä osuuskunta 1 POMARKUN KUNNAN KPA-LAITOSTEN LÄMMÖN TUOTTOSOPIMUS SOPIJAPUOLET 1. Pomarkun kunta, jäljempänä kunta 2. Pomarkun hakeosuuskunta, jäljempänä osuuskunta SOPIMUKSEN KOHDE Pomarkun kunnan omistamien seuraavien

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

LÄMPÖENERGIAN TOIMITUSSOPIMUS 1(5)

LÄMPÖENERGIAN TOIMITUSSOPIMUS 1(5) 1(5) 1. Sopijaosapuolet Punkalaitumen kunta (jäljempänä Ostaja) Y-tunnus 0138037-5 Vesilahdentie 5 31900 PUNKALAIDUN Punkalaitumen Biotrio Oy (jäljempänä Myyjä) Y-tunnus 2625431-6 Karjanmaantie 55 31900

Lisätiedot

LÄMMÖN OSTOSOPIMUS, Leivonmäki

LÄMMÖN OSTOSOPIMUS, Leivonmäki 1 LÄMMÖN OSTOSOPIMUS, Leivonmäki Myyjä: Ostaja: Lämpökolmikko Oy Y-tunnus: 1857321-0 Osoite: Imatrantie 17 41700 Petäjävesi Joutsan kunta Y-tunnus: 0174108-9 Osoite: Länsitie 5 19650 Joutsa 1. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

MAAKAASUN TOIMITUSSOPIMUS

MAAKAASUN TOIMITUSSOPIMUS Maakaasun toimitussopimus 1(7) MAAKAASUN TOIMITUSSOPIMUS (Y- tunnus 1233567-8), jäljempänä Ostaja ja Gasum Oy (Y- tunnus 0969819-3), jäljempänä Myyjä, ovat solmineet keskenään seuraavan sopimuksen koskien

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS POLTTOAINEEN TOIMITTAMISESTA

SOPIMUSLUONNOS POLTTOAINEEN TOIMITTAMISESTA 1 SOPIMUSLUONNOS POLTTOAINEEN TOIMITTAMISESTA 1 Sopijapuolet Polttoaineen myyjä, Metsänhoitoyhdistys Kalajokilaakso, seuraavassa myyjä ja polttoaineen ostaja, Pyhäjoen kunta, seuraavassa ostaja, ovat sopineet

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

1 (7) LUUMÄEN KUNTA Kaukolämpölaitos. Hyväksytty Luumäen kunnanvaltuustossa 28.09.1981, 160. LIITTYMIS- JA LÄMMÖNTOIMITUSEHDOT

1 (7) LUUMÄEN KUNTA Kaukolämpölaitos. Hyväksytty Luumäen kunnanvaltuustossa 28.09.1981, 160. LIITTYMIS- JA LÄMMÖNTOIMITUSEHDOT 1 (7) LUUMÄEN KUNTA Kaukolämpölaitos Hyväksytty Luumäen kunnanvaltuustossa 28.09.1981, 160. LIITTYMIS- JA LÄMMÖNTOIMITUSEHDOT 1. KAUKOLÄMMITYKSEEN LIITTYMINEN 1.1. Kiinteistön omistaja tai haltija antaa

Lisätiedot

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle.

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle. Akaan kaupungin kuljetuksia koskeva tarjouspyyntö 23.1.2015 Liite 4 OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULUKULJETUKSET LINJA-AUTOLLA Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 4 / FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 4 / FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 4 / 2017-2020 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2 (6) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Tuottaja), Y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra), Y-tunnus:

Lisätiedot

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY 2 (5) Sisällys 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 TEHORESERVIMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 3.1 Tehoreservimaksu... 3

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus 1072894-3

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU KOKKOLAN VERKKOALUE

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU KOKKOLAN VERKKOALUE Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU KOKKOLAN VERKKOALUE 2016 2(6) Sisällys 1 MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 2 KIINTEÄT ASIAKASKOHTAISET MAKSUT... 3 3 PÄTÖTEHOA KOSKEVAT MAKSUT KULUTUKSELLE... 3

Lisätiedot

LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY FINGRID OYJ

LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY FINGRID OYJ 20XX-S-XXX SOPIMUSLUONNOSMALLI 18.5.2015 Huom! Tämä sopimusmalli on kytkinlaitosliityntää varten. Punaiset kohdat päivitetään. LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU 2016 2(6) Sisällys 1 MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 2 KIINTEÄT ASIAKASKOHTAISET MAKSUT... 3 3 PÄTÖTEHOA KOSKEVAT MAKSUT KULUTUKSELLE... 3 3.1. Alueverkon tehomaksu...

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU TORNION VERKKOALUE

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU TORNION VERKKOALUE Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU TORNION VERKKOALUE 2016 2(5) Sisällys 1 MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 2 KIINTEÄT ASIAKASKOHTAISET MAKSUT... 3 3 PÄTÖTEHOA KOSKEVAT MAKSUT KULUTUKSELLE... 3

Lisätiedot

TURUN SEUDUN TEKOPOHJAVESIJÄRJESTELMÄ VEDEN TOIMITTAMINEN PARAISTEN KAUPUNGILLE SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

TURUN SEUDUN TEKOPOHJAVESIJÄRJESTELMÄ VEDEN TOIMITTAMINEN PARAISTEN KAUPUNGILLE SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET TURUN SEUDUN TEKOPOHJAVESIJÄRJESTELMÄ VEDEN TOIMITTAMINEN PARAISTEN KAUPUNGILLE SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Myyjä Ostaja Turun Seudun Vesi Oy Maariankatu 1 20100 TURKU Y-tunnus 0141915-3 Paraisten kaupunki

Lisätiedot

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2017 ASIAKAS OY FINEXTRA OY

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2017 ASIAKAS OY FINEXTRA OY TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2017 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY 2 (5) Sisällys 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 TEHORESERVIMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 3.1 Tehoreservimaksu... 3

Lisätiedot

Dnro 1455/10.03.02/2015 S O P I M U S SÄHKÖENERGIAN TOIMITTAMISESTA. 1. Osapuolet. 1.1. Toimittaja. Salo Energia c/o Areva Group Oy.

Dnro 1455/10.03.02/2015 S O P I M U S SÄHKÖENERGIAN TOIMITTAMISESTA. 1. Osapuolet. 1.1. Toimittaja. Salo Energia c/o Areva Group Oy. S O P I M U S SÄHKÖENERGIAN TOIMITTAMISESTA 1. Osapuolet 1.1. Toimittaja Salo Energia c/o Areva Group Oy Satamakatu 20 24100 SALO Yhteyshenkilö: Esa Areva, hallituksen jäsen 1.2. Asiakas Salon kaupunki

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2 / FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2 / FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2 / 2017-2020 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2 (6) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), Y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXXX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet seuraavan

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Tampereen Energiantuotanto Oy (Tuottaja), y-tunnus: 2206129-3 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

PARGAS FJÄRRVÄRME AB - LÄMPÖTARIFFI 1.1.2014 PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ OY Rantatie 28 21600 PARAINEN 1(5)

PARGAS FJÄRRVÄRME AB - LÄMPÖTARIFFI 1.1.2014 PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ OY Rantatie 28 21600 PARAINEN 1(5) 21600 PARAINEN 1(5) YLEISTÄ Paraisten Kaukolämpö Oy:n hinnoittelu perustuu kolmeen tariffipohjaiseen maksuun: Liittymismaksu Perusmaksu Energiamaksu on kertaluonteinen maksu, jonka asiakas maksaa liittyessään

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

1. Maskun kunta (myöh. Masku), Keskuskaari 3 21250 MASKU, itse ja perustettavan

1. Maskun kunta (myöh. Masku), Keskuskaari 3 21250 MASKU, itse ja perustettavan VEDENJOHTAMISSOPIMUSLUONNOS SOPIJAOSAPUOLET SOPIMUKSEN AIHE SOPIMUSEHDOT 1. Maskun kunta (myöh. Masku), Keskuskaari 3 21250 MASKU, itse ja perustettavan osakeyhtiön lukuun. 2. Nousiaisten kunta (myöh.

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä. TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera

Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä. TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9)

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) 1 (4) ESIVUOKRASOPIMUS Sopimusosapuolet 1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) Kihlakangas 13, 96800 Rovaniemi (jäljempänä vuokranantaja ) 2. Lapin pelastuslaitos (Y: 0937073-7) (jäljempänä

Lisätiedot

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö Palveluliikenne 1/6 OMAT SOPIMUSEHDOT PALVELULIIKENNE SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖN PERIAATE 1) Yhteistyösitoumus LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA OSTAJAN ASEMA 2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2017 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2017 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2017 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUS SO-3143 XX.X.2014 SOPIJAPUOLET. Asiakas Toiminimi Asiakkaan nimi Aputoiminimi

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUS SO-3143 XX.X.2014 SOPIJAPUOLET. Asiakas Toiminimi Asiakkaan nimi Aputoiminimi XX.X.2014 SOPIJAPUOLET Asiakas Toiminimi Asiakkaan nimi Aputoiminimi Kotipaikka Lappeenranta Y-tunnus xxxxxxx-x Yrityksen osoite Yrityksen laskutusosoite Asiakkaan yhteyshenkilö Puhelin E-mail osoite,

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI (Y-tunnus 0176975-1) Vuokralainen: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

Maakaasun myyjä on maakaasua myyvä henkilö, yhteisö tai laitos;

Maakaasun myyjä on maakaasua myyvä henkilö, yhteisö tai laitos; 1(5) 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä yleisiä maakaasun myyntiehtoja sovelletaan maakaasun jakeluverkkoon liitetylle maakaasun käyttäjälle tapahtuvassa maakaasun vähittäismyynnissä. Nämä ehdot

Lisätiedot

Liite 1 / Vhljk. Loimaan kaupungin vesihuoltoliikelaitos (jäljempänä liikelaitos) ja Ypäjän kunta (jäljempänä kunta)

Liite 1 / Vhljk. Loimaan kaupungin vesihuoltoliikelaitos (jäljempänä liikelaitos) ja Ypäjän kunta (jäljempänä kunta) 18.11.2009 (4) SOPIMUS Liite 1 / Vhljk 1 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen kohde 3. Jätevesien johtaminen Loimaan kaupungin vesihuoltoliikelaitos (jäljempänä liikelaitos) ja Ypäjän kunta (jäljempänä kunta)

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön liite 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS. 1. Sopijapuolet. Ostaja: Kunta: Mäntyharjun kunta. Yhteystiedot: Ostajan edustaja:

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön liite 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS. 1. Sopijapuolet. Ostaja: Kunta: Mäntyharjun kunta. Yhteystiedot: Ostajan edustaja: 1 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön liite 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta: Mäntyharjun kunta Yhteystiedot: Ostajan edustaja: Liikennöitsijä: Nimi: Yhteystiedot: 2. Sopimuksen tarkoitus

Lisätiedot

Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (0186852-2), PL 22, 86301 Oulainen. Vuokralainen: Sonira Oy (2364672-8), Liponkuja 10, 86300 Oulainen

Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (0186852-2), PL 22, 86301 Oulainen. Vuokralainen: Sonira Oy (2364672-8), Liponkuja 10, 86300 Oulainen Maanvuokrasopimus 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet 1. Vuokra-alue Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (018685-), PL, 8601 Oulainen Vuokralainen: Sonira Oy (667-8), Liponkuja 10, 8600 Oulainen Sopimuksen tarkoittama

Lisätiedot

LUONNOS /4. Vuosivuokra on sata (100) euroa. Vuokranantaja laskuttaa vuokran kerran vuodessa kunkin vuokravuoden lokakuun loppuun mennessä.

LUONNOS /4. Vuosivuokra on sata (100) euroa. Vuokranantaja laskuttaa vuokran kerran vuodessa kunkin vuokravuoden lokakuun loppuun mennessä. LUONNOS..07 / VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Sastamalan kaupunki, yt. 0-3 PL 3 0 Sastamala VUOKRALAINEN Lahdenperän Kyläyhdistys ry, rekn.nro 83.69 c/o Seija Kallio Maajärventie 0 Sastamala puh. 00 06 90

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Taksan määräytymisen perusteet

Taksan määräytymisen perusteet Kunnanhallitus 25 24.02.2004 Kunnanhallitus 30 16.03.2004 ALUELÄMPÖLAITOKSEN TAKSA 16/03/031/2004 419/53/2002 KH 25 Kj:n ehdotus: Päätös: Kunnanhallitukselle jaetaan aluelämpölaitoksen taksan määräytymisperusteet

Lisätiedot

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA 1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

SUONENJOEN VESI OY. Liittymis- ja käyttösopimusehdot alkaen

SUONENJOEN VESI OY. Liittymis- ja käyttösopimusehdot alkaen SUONENJOEN VESI OY Liittymis- ja käyttösopimusehdot 18.2.2003 alkaen SUONENJOEN VESI OY Liittymis- ja käyttösopimus SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön omistajaa,

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE 1. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista.

KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE 1. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. 1 (6) KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE 1 OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa

Lisätiedot

Ostoliikennesopimuksen liite 1. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista.

Ostoliikennesopimuksen liite 1. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULUKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita, yhteydenotot on osoitettava

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 02 / PVO - HUIPPUVOIMA OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 02 / PVO - HUIPPUVOIMA OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 02 / 2013-2015 PVO - HUIPPUVOIMA OY sekä FINEXTRA OY 2(5) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS PVO - Huippuvoima Oy (Tuottaja), y-tunnus: 1062421-2 ja Finextra Oy (Finextra), y- tunnus:

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

RAILI-palvelun lupaehdot

RAILI-palvelun lupaehdot Lupaehdot 1 (5) RAILI-palvelun lupaehdot 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä lupaehdoissa yritysasiakasta, jolle Liikennevirasto on myöntänyt RAILI-palvelun käyttöluvan. Palvelusta

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM 1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleiset sopimusehdot...2 1...2 2...2 3...2 4...2 5...3 6...3 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot...3 7...3 8...3 9...4 10...4 11...4 Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat

Lisätiedot

Liittymis- ja käyttösopimusehdot alkaen

Liittymis- ja käyttösopimusehdot alkaen Liittymis- ja käyttösopimusehdot 1.2.2017 alkaen SUONENJOEN VESI OY Liittymis- ja käyttösopimus SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön omistajaa, kiinteistön haltijaa

Lisätiedot

2. ESISOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT, VOIMASSAOLO JA VUOKRASOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN

2. ESISOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT, VOIMASSAOLO JA VUOKRASOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN tekninen lautakunta 18.10.2016 Vesialueen vuokraamista koskeva ESISOPIMUS 1. SOPIMUSOSAPUOLET Tuleva vuokranantaja: Savonlinnan kaupunki Y-tunnus 0166906-4 Olavinkatu 27 57130 Savonlinna (jäljempänä KAUPUNKI)

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot

1.1 Kangasniemen kunta (y-tunnus ), osoite: Otto Mannisentie 2. Tilaajan laskutusosoite: Verkkolaskuosoite: Laskuviite:

1.1 Kangasniemen kunta (y-tunnus ), osoite: Otto Mannisentie 2. Tilaajan laskutusosoite: Verkkolaskuosoite: Laskuviite: 1 SOPIJAPUOLET 1.1 Kangasniemen kunta (y-tunnus 0164690-3), osoite: Otto Mannisentie 2 1.2 51200 Kangasniemi ( Tilaaja ) Tilaajan laskutusosoite: Verkkolaskuosoite: Laskuviite: ja 1.3 Kuntien Tiera Oy

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 LUONNOS 6.8.2015 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa

Lisätiedot

TASESOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ LUONNOS 7.7.2015

TASESOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ LUONNOS 7.7.2015 TASESOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ LUONNOS 7.7.2015 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS...

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Maakaasun verkkopalvelusopimus on jakeluverkonhaltijan ja maakaasun käyttäjän välinen sopimus maakaasun verkkopalveluiden myymisestä ja ostamisesta;

Maakaasun verkkopalvelusopimus on jakeluverkonhaltijan ja maakaasun käyttäjän välinen sopimus maakaasun verkkopalveluiden myymisestä ja ostamisesta; 1 (1) MAAKAASUN LIITTYMISEHDOT 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä maakaasun liittymisehtoja sovelletaan liityttäessä maakaasun jakeluverkkoon, jonka nimellinen maksimikäyttöpaine on enintään 8

Lisätiedot

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta. SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. laitos) sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa

Lisätiedot

HETKELLISEN RESERVIN, TAAJUUSOHJATUN JA NOPEAN HÄIRIÖRESERVIN YLLÄPITOSOPIMUS NRO XXXX / 2005

HETKELLISEN RESERVIN, TAAJUUSOHJATUN JA NOPEAN HÄIRIÖRESERVIN YLLÄPITOSOPIMUS NRO XXXX / 2005 1 (8) HETKELLISEN RESERVIN, TAAJUUSOHJATUN JA NOPEAN HÄIRIÖRESERVIN YLLÄPITOSOPIMUS NRO XXXX / 2005 Myyjä (Myyjä) ja Fingrid Oyj (Fingrid) sopimuspuolina ovat tehneet seuraavan sopimuksen Myyjän osallistumisesta

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Vuokraoikeudenhaltija

jäljempänä tässä sopimuksessa Vuokraoikeudenhaltija MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta SOPIMUSALUE Kiinteistö Oy Pohjolan Perusyhtiö 40 (2175827 5) Suomen Osatontti II Ky

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Tuomisto 418 425 3 159 omistaja: Kaarina Kyllikki Salonen (xxxxxx xxxx) Lindforsinkatu

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 1 TUOTANNOLLISEN TILAN VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja: Vuokralainen: Sopimuksen tarkoitus: Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 Siparila Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Sähköpostitse asiakaspalveluun lähetetyt tiedotteet julkaistaan arkisin klo välisenä aikana. STT pidättää oikeuden muuttaa näitä aikoja.

Sähköpostitse asiakaspalveluun lähetetyt tiedotteet julkaistaan arkisin klo välisenä aikana. STT pidättää oikeuden muuttaa näitä aikoja. 1 (5) SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ Sopimus oikeuttaa asiakkaan käyttämään STT Info -tiedotejakelua. Sopimuksesta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 2. PALVELUKUVAUS STT Info

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS -LIIKELAITOKSEN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS -LIIKELAITOKSEN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS -LIIKELAITOKSEN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä [. päivänä syyskuuta 2015] 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus 2027/02.08.00.00.00/2016 Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus Solita Oy Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere Torikatu 18, 90100 Oulu 1060155-5 31.10.2016 2 (6) 1 SOPIMUSOSAPUOLET

Lisätiedot

Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi PL 22

Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi PL 22 Luonnos 20.3.2017 1/4 MAANVUOKRASOPIMUS SOPIJAPUOLET Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki PL 38201 Sastamala Vuokralainen Vapo Oy, 0174817-6 PL 22 40101 Jyväskylä Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE 11. Voimassa alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE 11. Voimassa alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 1.2 Verkkopalveluehdoissa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki Palvelusopimus Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemin kaupunki 1.8.2014 ATERIAPALVELUSOPIMUS 2 (8) Sisällysluettelo: 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 3 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

Helsingin seudun paikallistelevisio Stadi.TV:n Projektisopimus

Helsingin seudun paikallistelevisio Stadi.TV:n Projektisopimus Helsingin seudun paikallistelevisio Stadi.TV:n Projektisopimus 1 Sopijapuolet 1. Helsingin kaupungin kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosasto (jäljempänä Helsingin kaupunki ) 2. Forum Virium

Lisätiedot