Kaukolämpöteho = Ekokemin Salolle toimittavan kaukolämpöenergian maksimiteho. Lauhdutuslämpö = Ekokemin voimalan ilmaan lauhduttama lämpö.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolämpöteho = Ekokemin Salolle toimittavan kaukolämpöenergian maksimiteho. Lauhdutuslämpö = Ekokemin voimalan ilmaan lauhduttama lämpö."

Transkriptio

1 Dyn: 2473/ /2014 SOPIMUS LÄMPÖENERGIAN TOIMITTAMISESTA 1 Sopijapuolet 2 Sopimuksen tarkoitus 1. Ekokem Oyj (jäljempänä Ekokem ) 2. Salon Kaupunki perustettavan Salon Kaukolämpö Oy:n lukuun (jäljempänä Salo ) Jäljempänä erikseen Sopijapuoli ja yhdessä Sopijapuolet, ovat tehneet kaukolämmön toimitusta koskevan sopi muk sen. Tämän sopimuksen tarkoituksena on Salon osalta turvata itselleen kaukolämmön perusenergian saanti. Ekokemin osalta tämän sopimuksen tarkoittama lämpöenergian myynti muodostaa oleellisen osan Salon kaupunkiin rakennettavan jätepolttoainetta käyttävän voimalan (jäljempänä Voimala) kokonaistaloutta. Tässä sopimuksessa mainituilla ehdoilla Salo ostaa ja Ekokem myy ja toimittaa Salon kaukolämpöverkkoon lämpöä, joka tuotetaan pääasiassa jätteellä Ekokemin omistamalla ja hallinnassa olevalla Voimalalla osoitteessa Korvenmäen Voimala, Helsingintie 541, SALO. 3 Määritelmät Kaukolämpöteho = Ekokemin Salolle toimittavan kaukolämpöenergian maksimiteho. Lauhdutuslämpö = Ekokemin voimalan ilmaan lauhduttama lämpö. Lisäteho = Ekokemin toimittaman 50 MW ylittävä kaukolämpöteho. Varateho = Ekokemin Voimalan ja lämpölaitoksen toimintahäiriöissä tarvittava kaukolämpöteho. Liityntälinja = Ekokemin rakentaman voimalan ja Salon keskusta-alueella sijaitsevan liityntäpisteen välinen kaukolämmön siirtoon tarkoitettu putkilinja.

2 xx (11) Liityntäpiste = Salon keskusta-alueelle Torikadun ja Horninkadun risteyksen ja Ekokemin voimalan välille rakennettavassa mittauskeskuksessa sijaitseva liitoskohta. 4 Lämpöenergian toimitus, Kaukolämpöteho ja toimitusraja 4.1 Ekokem myy Salon omistamaan kaukolämpöver kos toon ja Salo ostaa Ekokemiltä lämpöenergiaa noin 200 GWh kalenterivuodessa, mutta enintään 230 GWh. 4.2 Lämpöenergian siirtäminen Salon lämpöverkkoon tapahtuu suljetussa putkistossa kiertävällä vedellä energiamittauksen kautta. 4.3 Salon käytettävissä oleva kaukolämpöteho toimitusrajalla on 50 MW. Ekokemillä on halutessaan mahdollisuus toimittaa lämpöä yli edellä esitetyn tehon, kun se on lämmön jakelun ja laitosten tuotantotilanteen ja verkon teknisen käyttötilanteen huomioon ottaen mahdollista. Salo käyttää verkkoaan siten, että Ekokemin Salolle toimittama kaukolämpöteho on aina Salon ensisijainen energian lähde ja Ekokemin kaukolämpöteho on mahdollisimman suuri. Kaukolämpötehosta noin 30 MW tuotetaan rakennettavalla Voimalalla ja noin 20 MW joko rakennettavalla lämpölaitoksella tai Ekokemin toimesta kolmannelta osapuolelta hankittuna. Ekokemillä on valmius toteuttaa 10 MW vara-lämpökattilahanke. Hankkeen toteutuksesta sovitaan erikseen. 4.4 Ekokemin Salon lämpöverkostoon toimittaman kiertoveden lämpötilan tulee olla toimitusrajalla ulkolämpötilasta riippuen Salon ja Ekokemin sopiman ohjekäyrän mukainen (liite 1). Normaalia suurempi poikkeama käyrän arvoista sovitaan yhteisesti. Kaukolämpöverkkoon liitettävät laitteet mitoitetaan enintään 120 asteen lämpötilaan ja 10 bar(g) paineeseen. Salo vastaa kaukolämpöverkoston kyvystä ottaa vastaan sovittu energia ja teho liityntäpisteen jälkeen. Ekokem takaa sovitut painetasot (Liite 2) Liityntäpisteessä. Salo huolehtii kaukolämpöverkostosta niin, että meno- ja paluuveden lämpötilaero on riittävä, jotta Ekokem voi toimittaa kaukolämpötehoa vähintään Sopimuksen mukaisesti. Ekokemin laitoksen suunnitteluperusteena käytetään lämpötilaeroa 40 C.

3 xx (11) 4.5 Tämän Sopimuksen mukainen teho toimitetaan toimitusjärjestyksessä siten, että ensimmäisenä toimitetaan Voimalan kaukolämpöteho ja energia. Toisena toimitetaan Lämpölaitoksen tai kolmannen osapuolen tuottama kaukolämpöteho ja energia. 4.6 Tarvittavan lisätehon (50 MW ylittävältä osalta) ja varatehon hankkii Salo. Samoin Salo valvoo kaukolämpöverkkoansa sekä vastaa tarvittavasta lisätehosta, varatehosta ja niiden käynnistämisestä. 4.7 Kaukolämpötehon toimitusraja on erikseen sovittavassa Liityntälinjan Liityntäpisteessä. 5 Tekniset laitteet ja niiden hoito Salolle toimitettu kaukolämpöteho on Salolle toimitetun ja Salon samanaikaisesti palauttaman kaukolämpöveden lämpötehon erotuksen tuntikeskiarvo toimitusrajalla. 5.1 Ekokem luovuttaa lämmön Salolle kohdassa 4.7 mainitulla toimitusrajalla. Ekokemillä on oikeus käyttää liityntälinjaa Ekokem-konsernin omaan käyttöön ja ottaa liityntälinjasta lämpöä omaan käyttöönsä Salolle tapahtuvia toimituksia kuitenkaan vaarantamatta. Edellä mainitun lisäksi Ekokemillä on oikeus myydä liityntälinjasta Lauhdutuslämpöä kolmansille osapuolille. Mikäli Liityntälinjan liityntäpiste sijoitetaan Ekokemin kannalta Torikadun ja Horninkadun risteystä kauemmaksi, korvaa Salo Ekokemille siitä syntyvät välittömät kustannukset. Salolla on oikeus Ekokemin etukäteisellä kirjallisella suostumuksella liittää muita lämmöntuottajia ja asiakkaita liityntälinjaan, mikäli tämä ei vaaranna Ekokemin lämmöntoimituksia. Ekokem ei voi jättää suostumusta antamatta ilman perusteltua syytä. Ekokemillä on lisäksi oikeus veloittaa liityntälinjan käytöstä lämmöntuottajilta lämmön siirrosta. Salo sitoutuu pitämään tätä sopimusta ensisijaisesti käytettävänä lämpöenergian toimitussopimuksenaan. 5.2 Ekokem huolehtii voimalalta Salolle siirrettävän lämmön pumppauksesta ja säädöstä kustannuksellaan siten, että Salolla on tämän Sopimuksen mukaisesti kaukolämpöenergiaa ja tehoa käytettävissä.

4 xx (11) Ekokem rakennuttaa kustannuksellaan lämmön siirtämiseksi voimalalta Liityntäpisteeseen tarvittavan Liityntälinjan, pumppaamon ja mittauskeskuksen. Kaukolämpöveden ja lisäveden tulee täyttää Suomen Energiateollisuus ry:n suosituksen mukaiset kaukolämpövedelle yleisesti sovellettavat laatuvaatimukset. Verkoston painetasojen ohjearvoista ja säädöstä sovitaan Myyjän ja Ostajan kesken ennen tämän sopimuksen soveltamisen aloitusta (liite 2). Ekokem huolehtii kaukolämpöverkon paineenpidosta Liityntäpisteessä. Paineenpidosta kaukolämpöverkossa vastaa kuitenkin Salo. 5.3 Kaukolämpölaitteiden ja niiden käytön tulee täyttää voimassa olevien lakien ja asetusten, viranomaisten julkaisemien määräyksien ja asianmukaisten standardien vaatimukset sekä Sopijapuolten kirjallisesti hyväksymät Suomen Energiateollisuus ry:n suositukset. 5.4 Jos Sopijapuolten laitteissa ilmenee vikoja tai puutteellisuuksia, jotka rajoittavat kaukolämmön toimitusta, taikka jos laitteet aiheuttavat haittaa, Sopijapuoli on velvollinen viipymättä ilmoittamaan toiselle Sopijapuolelle viasta ja korjaamaan ilmenneet viat ja puutteet ja ryhtymään toimiin, joilla haittavaikutukset poistetaan. 5.5 Kukin Sopijapuoli vastaa omistamiensa laitteiden huollosta ja kunnossapidosta. 5.6 Ekokem vastaa kaukolämmön Liityntälinjan ja siihen liittyvien mahdollisten muiden rakenteiden kunnossapidosta toimitusrajalle saakka. 5.7 Ekokemin ja Salon lämmityslaitteiden tulee olla vähintään paineluokkaa PN Lämmön mittaus ja laskutus 6.1 Ekokemin Salolle toimittama lämpöenergia mitataan toimitusrajalla (kappale 4.7). Ekokemin omistamilla mittauslaitteilla, jotka Ekokem pitää kunnossa. Mittauslaitteiden tulee olla rakenteeltaan ja tarkkuudeltaan standardien ja yleisen käytännön mukaiset.

5 xx (11) Toimitettu lämpöenergia (MWh) mittaus perustuu toimitusrajalla mitattavien meno- ja paluu kaukolämpövesivirtojen lämpötilaeroon. Kaukolämpövesivirtauksen mittaus toteutetaan voimalalla. Mittaukset toteuttaa Ekokem. Seuraavat suureet mitataan: kaukolämpöteho (MW), kaukolämpöenergia (MWh/kk), vesivirta (kg/s) ja lisävesivirta (kg/s) kaukolämpöverkkoon. Salolle teho ilmaistaan 0,1 MW:n likiarvona ja toimitettu energia 1 MWh:n tarkkuudella kuukausittain. 6.2 Laskutuksessa käytetään kuukausien viimeisten päivien lukemien erotusta. Salon edustajalla on oikeus tarkistaa mittarilukemat. 6.3 Mittauslaitteissa havaituista häiriöistä tai vioista Sopijapuolten on ilmoitettava toisilleen välittömästi. 6.4 Ekokem huolehtii mittauslaitteidensa tarkistuksista. Lämpömäärämittarin katsotaan olevan oikein, jos tarkistuksessa todettu virhenäyttö 50 %:lla ja 75 %:lla tilavuusvesivirrasta +-3%. 6.5 Mittarin tarkastus tehdään Sopijapuolten hyväksymällä menettelyllä vähintään neljän vuoden välein. Tarkastuskustannukset jaetaan Sopijapuolten välillä tasan. Em. tarkastusten lisäksi Ekokem voi tarkistuttaa Salon pyynnöstä mittauslaitteet. Jos mittauslaitteiden tällöin todetaan näyttävän edellä määritetyllä tavalla oikein, Salo maksaa tarkistuskustannukset. Muussa tapauksessa tarkistuskustannukset maksaa Ekokem. 6.6 Jos mittauslaitteiden on tarkistuksessa todettu mittaavan väärin, otetaan tämä huomioon laskutuksessa vian syntymisajankohdasta lukien. Hyvitys tai lisäveloitus suoritetaan tällöin mittareiden tarkistuksen, Ostajan aikaisempiin tai myöhempiin kulutusarvioihin ja muihin tietoihin perustuvan arvion nojalla. Hyvitykselle tai lisäveloitukselle ei lasketa korkoa sen syntyajalta. Hyvitys tai lisäveloitus suoritetaan kuitenkin enintään kolmelta kuukaudelta ennen mittalaitteiden tarkistusajankohtaa. 6.7 Ekokem laskuttaa Salolta perusmaksun ja kulu tuk sen perusteella määräytyvän energiamaksun kuukausittain jälkikä teen. Lämmöntoimi tusta koskevat las kut on maksettava viimeistään kahdenkymmenenyhden (21) päivän kuluttua laskun saapumisesta. Laskutus tapahtuu kuukausittain ja laskusta on käytävä ilmi laskutuksen perusteena käytetyt mittaus- ja hintatiedot. Myöhästyneistä maksusuorituksista on Ekokemillä oikeus periä viivästyskorko, joka on korkolain mukainen.

6 xx (11) Viivästyskoron korkokanta merkitään laskuun. Laskua koskevat muistutukset on tehtävä kirjallisesti Ekokemille ennen kunkin laskun eräpäivää. 7 Lämmön hinta 7.1 Ekokem laskuttaa kuukausittain jälkikäteen Salolta toimittamastaan energiasta tässä sopimuksessa sovitun hinnan. Energian myynnin kokonaishinta muodostuu Perusmaksusta PM ja Energiamaksusta EM. Laskutuksen perusteena ovat kohdan 7 mukaisesti tarkistetut hinnat. Energiamaksun ja Perusmaksun laskutus aloitetaan, kun lämmöntoimitus Salolle aloitetaan. 7.2 Perusmaksu PMo sopimuksen allekirjoitushetkellä on seuraava: PMo = / kk 7.3 Energiamaksu EMo sopimuksen allekirjoitushetkellä on seuraava: EMo = 24 /MWh 7.4 Kohdan 7.2 Perusmaksu veloitetaan koko kalenterivuoden aikana Salolta kiinteänä maksuna kuukausittain jälkikäteen. Kohdan 7.3 mukainen energiamaksu 24 /MWh veloitetaan koko kalenterivuoden aikana Salolta kulutuksen mukaisesti kuukausittain jälkikäteen. Vuosittain osapuolet tarkastavat tammikuussa jälkikäteen Salon edellisen kalenterivuoden ostaman energiamäärän. Laskutettava energiamäärä on vähintään 170 GWh/a liitteen 3 mukaisen laskentakaavan mukaisesti. Mikäli ostettu energiamäärä jää välille 0 GWh/a -200 GWh/a, maksaa Salo Ekokemille liitteen 3 mukaisen tasausmaksun tammikuussa vuosittain jälkikäteen. 7.5 Mikäli Ekokemin kaukolämpöteho talviaikana alittaa kohdassa 4.3 mainitun tehon, korvaa Ekokem Salolle toimittamatta jääneestä energiasta Salolle tästä aiheutuneet välittömät lisäkustannukset (edullisimman korvaavan energian välitön hankintakustannus, esim. ylimääräinen sähkö, kalliimpi polttoaine, vähennettynä tämän sopimuksen mukaan määräytyvällä hinnalla). Korvausta ei kuitenkaan peritä, jos Salon kaukolämpöverkko ei teknisesti pysty todistettavasti vastaanottamaan enempää kuin Ekokem toimittaa tai Salon ei ole

7 xx (11) tarvinnut käynnistää omia kaukolämmöntuotantolaitteitaan po. tehon alituksen aikoina. Salo pyrkii käyttämään aina edullisinta käytettävissä olevaa korvausenergiaa. Korvauksia ei kuitenkaan peritä, mikäli kohdan 9.1 määrittämät sallitut tuotannon katkosajat eivät ole ylittyneet. Lisäksi korvauksia ei peritä kohdassa 12.1 määritellyn koekäyttöjakson aikana. 8 Hintojen tarkistukset Kohdan 7 hinnat tarkistetaan kaksi (2) kertaa kalenterivuodessa Tammikuussa 1.1 ja Heinäkuussa Perusmaksu PM sidotaan tukkuhintaindeksin kokonaisindeksiin T49 seuraavasti: PM = (T49/T49o) x PMo T49o = Indeksin arvo allekirjoitushetkellä viimeisin julkaistu arvo T49 = sovellettava tukkuhintaindeksin tarkistusarvo. Tarkistusindeksinä T49 käytetään kunkin vuoden tammikuussa ja heinäkuussa kuuden viimeisen tiedossa olevan kuukauden indeksien aritmeettista keskiarvoa. 8.2 Energiamaksu EM sidotaan metsähakkeen hintaan sekä tukkuhintaindeksiin seuraavasti: EM = (0,5 x MH/MHo + 0,5 x T49/T49o) x EMo MHo = xx /MWh(sopimuksen allekirjoitushetkellä viimeisten kuuden (6) kuukauden julkaistujen lukujen aritmeettinen keskiarvo) MH = sovellettava metsähakkeen hinnan tarkistusarvo. Tarkistusarvona MH käytetään kunkin vuoden tammikuussa ja heinäkuussa kuuden viimeisen tiedossa olevan kuukauden indeksien aritmeettista keskiarvoa. MH = FOEX Indexes Oy:n julkaisema PIX Bioenergy - Forest Biomass Finland metsähakkeen alaindeksi T49o = Indeksin arvo allekirjoitushetkellä viimeisin julkaistu arvo T49 = sovellettava tukkuhintaindeksin tarkistusarvo. Tarkistusindeksinä T49 käytetään kunkin vuoden tammikuussa ja

8 xx (11) heinäkuussa kuuden viimeisen tiedossa olevan kuukauden indeksien aritmeettista keskiarvoa. 8.3 Ekokem toimittaa tarvittaessa lisävettä enintään 100 m³/kk Salolle toteutuneita tuotantokustannuksia vastaan. Laskutus suoritetaan toteutuneen kulutuksen mukaan kuukausittain jälkikäteen. 8.4 Mikäli hinnan tarkistuksessa käytettävien indeksien laskenta lopetetaan tai jos indeksien määräytymisperusteet muuttuvat oleellisesti sopimuskauden aikana, sopivat Sopijapuolet kirjallisesti välittömästi uudesta vastaavasta hintasidonnaisuudesta. 8.5 Jos taloudellisten tai kaupallisten olosuhteiden muutokset, lainsäädännössä tapahtuvat muutokset, viranomaisten toimenpiteet tai muut Sopijapuolista riippumattomat syyt, joita Sopimusta tehtäessä ei ole voitu kohtuudella ottaa huomioon, johtavat suoritusvelvollisuuksien ilmeiseen epäsuhteeseen, jota Sopijapuoli ei pysty muilla kohtuullisilla toimenpiteillä korjaamaan, tarkistetaan hintoja epäsuhteen korjaamiseksi. Valtiovallan lainsäädännöllisistä tai viranomaisten muista toimenpiteistä johtuvat Ekokemin lämmöntuotantoon, siirtoon tai toiselle toimittamiseen kohdistuvat verot, julkiset maksut ja velvoitteet ja muut edellä sanotuista syistä johtuvat Ekokemille aiheutuvat todelliset lisäkustannukset, jotka ovat tulleet voimaan Sopimuksen teon jälkeen ja joita ei ole Sopimusta tehtäessä otettu huomioon, otetaan huomioon lämmön hinnoittelussa täysimääräisesti niiden voimassaoloajan. Korjaus tehdään, kun tapahtuneiden, mutta vielä hinnassa huomioimattomien muutosten yhteisvaikutus hintaan on vähintään 2 %. 8.6 Tämän sopimuksen allekirjoitushetkellä Jätteenpoltto ei kuulu päästökaupan piiriin. Mikäli tuotanto myöhemmin katsotaan päästökaupan piiriin kuuluvaksi, huomioidaan päästökaupan kustannukset ja hyvitykset Ekokemin toimittaman lämmön hintaan. 8.6 Kohdissa 7-8 esitetyt maksut ovat arvonlisäverottomia. 9 Lämmön toimituksen keskeytykset ja supistukset 9.1 Ekokemillä on oikeus katkaista lämmöntoimitukset kalenterivuosittain huoltoseisokin takia. Ekokem pyrkii mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan huoltoseisakin kesäaikana ( ). Huoltoseisokin kesto on kalenterivuosittain enintään viisi (5) viikkoa.. Lämmöntoimitusten

9 xx (11) katkaisusta pyritään ilmoittamaan Salolle viimeistään kolme (3) kuukautta etukäteen. Lisäksi Ekokemillä on oikeus laskea kaukolämmön tuntikeskiteho 20 MW tasolle 600 h ajan kalenterivuodessa, jotta jätteenpoltolle ominaiset ennalta-arvaamattomat tuotantokatkokset voidaan huomioida. Tämä aika ei sisälly voimalan normaaliin huoltoseisakkiin. Ekokemillä on lisäksi oikeus tilapäisesti seuraamuksitta keskeyttää lämmöntoimitus, jos se on välttämätöntä Ekokemin lämpöjohdoissa ja laitteissa suoritettavien korjaus-, tarkastus-, muutos-, tai laajennustöiden tai muun niihin rinnastettavan välttämättömän syyn vuoksi. Ekokem kuitenkin huolehtii siitä, että keskeytykset tai supistukset ovat lyhytaikaisia ja ne pyritään suorittamaan toukokuun ja syyskuun välisenä aikana ja siten, että ne aiheuttavat Salolle mahdollisimman vähän haittaa. Salolla on oikeus tilapäisesti keskeyttää lämmön vastaanotto, jos se on välttämätöntä Salon laitteissa suoritettavien korjaus-, huoltotöiden tai muun niihin rinnastettavan välttämättömän syyn takia. Lämmön toimituksen keskeytyksistä ja supistuksista Sopijapuolet sopivat aina etukäteen, kun se on mahdollista. Suunnitelluista lämmöntoimituksen keskeytyksistä tai supistuksista Ekokem ja Salo ovat velvollisia ilmoittamaan toiselle Sopijapuolelle vähintään viisi vuorokautta etukäteen. 9.2 Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa tämän Sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämisestä jos niiden täyttäminen on ylivoimaisen esteen takia mahdotonta tai johtaa kohtuuttomuuksiin. Ylivoimaisena esteenä pidetään luonnonvoimien, tulipalon, lakon, työsulun, saarron, sodan, kapinan, onnettomuuden, räjähdyksen, ilkivallan, viranomaisten yllättävät toimenpiteet, yllättävä laiterikko tai muiden niihin verrattavien seikkojen aiheuttamaa estettä, jota sopimuspuolet eivät ole kohtuullisin kustannuksin voineet välttää. Jos sopijapuoli vetoaa ylivoimaisen esteen olemassaoloon, tulee sopijapuolen viipymättä ilmoittaa siitä toiselle osapuolelle. Ylivoimaisen esteen päättymisestä on niin ikään ilmoitettava toiselle sopijapuolelle. Ylivoimaisen esteen sattuessa Ekokem toimittaa, jos ei muuta sovittu, tuotettavan energian Ekokemin toimitussopimusten tehojen suhteessa eri ostajille. 10Hyvitykset ja vahingonkorvaukset, välilliset vahingot

10 xx (11) 11Sopimusta koskevat erimielisyydet Sopimusosapuolet eivät ole velvollisia suorittamaan muita taloudellisia hyvityksiä tai vahingonkorvauksia kuin mistä tässä Sopimuksessa on nimenomaan sovittu. Sopijapuolet eivät ole velvollisia korvaamaan toisilleen välillisiä vahinkoja, kuten tuotantotappioita, saamatta jäänyttä voittoa tai toisen osapuolen maksamaa vahingonkorvausta., lukuun ottamatta sitä tilannetta, että sopijapuoli on aiheuttanut vahingon joko tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Ekokemin vastuu suorista vahingoista Saloa kohtaan rajoittuu kuitenkin enintään euroon per vahinko ja enintään euroon koko sopimuskaudelta Ekokemillä on oikeus keskeyttää lämmön toimitus, jos Salo muistutuksesta huolimatta on laiminlyönyt lämmöntoimitusta koskevat riidattomat maksuvelvollisuutensa ja maksuviivästys on kestänyt yli 60 päivää Kohdan 11.1 perusteella suoritetun keskeytyksen tapahduttua Salo voi saada lämpöä vasta sen jälkeen, kun syy on poistettu Jos Sopimuksesta aiheutuvista erimielisyyksistä ei neuvotellen ole päästy sopimukseen, erimielisyydet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. 12Sopimuksen voimassaolo 12.1 Tämä Sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimuksen mukaiset lämmöntoimitukset alkavat viimeistään Kuitenkin, mikäli voimalaitoksen jätteenvastaanottovelvoite alkaa aiemmin, on Salolla velvollisuus neuvotella Ekokemin kanssa lämmöntoimitusten aloitusajankohdasta. Sopijapuolet pyrkivät kaikin keinoin löytämään molempia sopijapuolia tyydyttävän ratkaisun lämmöntoimitusten aloitusajankohdalle. Salo sitoutuu ottamaan vastaan energiaa koekäyttöjaksolla, jos ei teknisiä rajoituksia. Koekäyttöjaksolla lämmöstä maksetaan tämän Sopimuksen mukainen energiamaksu. Koekäyttöjakso kestää 12 kk kaukolämpötoimitusten alkamisesta. Koekäyttöjakson aikana Tämän sopimuksen kohdan 6.5 mukaiset sanktiot eivät ole voimassa Sopimus on voimassa 25 vuotta lämmön toimituksen alkamisesta ja jatkuu sen jälkeen viisi (5) vuotta kerrallaan ellei toinen

11 xx (11) Sopijapuoli irtisano sitä vähintään 24 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Sopimuksen voimassaolo päättyy 25 vuoden kuluttua lämmön toimittamisen alkamisesta, jos se irtisanotaan 24 kuukautta kyseistä ajankohtaa ennen. Edellä mainitusta huolimatta Ekokemillä on kuitenkin oikeus päättää Sopimus ennen Sopimuskauden loppumista kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli Ekokemin voimalan jätteentoimitussopimukset päättyvät ennen sopimuskauden päättymistä. 13Sopimuksen siirtäminen ja allekirjoittaminen 13.1 Tämä Sopimus voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle ainoastaan kummankin Sopijapuolen kirjallisella suostumuksella. Ekokem voi kuitenkin siirtää Sopimuksen omistamalleen konserniyhtiölle. Tämän Sopimuksen velvoitteista vastaa kuitenkin aina Ekokem ja Salon kaupunki. Sopijapuolet allekirjoittavat mahdollisesta siirrosta erillisen siirtosopimuksen Tätä sopimusta on tehty ja allekirjoitettu kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Riihimäellä, päivänä kuuta, 2014 EKOKEM OYJ SALON KAUPUNKI LIITTEET 1 Kiertoveden lämpötila toimitusrajalla 2 Verkoston painetasojen ohjearvot liityntäpisteessä 3 Energiamaksun hinnoittelumalli ja Laskentaesimerkki

POMARKUN KUNNAN KPA-LAITOSTEN LÄMMÖN TUOTTOSOPIMUS. 2. Pomarkun hakeosuuskunta, jäljempänä osuuskunta

POMARKUN KUNNAN KPA-LAITOSTEN LÄMMÖN TUOTTOSOPIMUS. 2. Pomarkun hakeosuuskunta, jäljempänä osuuskunta 1 POMARKUN KUNNAN KPA-LAITOSTEN LÄMMÖN TUOTTOSOPIMUS SOPIJAPUOLET 1. Pomarkun kunta, jäljempänä kunta 2. Pomarkun hakeosuuskunta, jäljempänä osuuskunta SOPIMUKSEN KOHDE Pomarkun kunnan omistamien seuraavien

Lisätiedot

1 (7) LUUMÄEN KUNTA Kaukolämpölaitos. Hyväksytty Luumäen kunnanvaltuustossa 28.09.1981, 160. LIITTYMIS- JA LÄMMÖNTOIMITUSEHDOT

1 (7) LUUMÄEN KUNTA Kaukolämpölaitos. Hyväksytty Luumäen kunnanvaltuustossa 28.09.1981, 160. LIITTYMIS- JA LÄMMÖNTOIMITUSEHDOT 1 (7) LUUMÄEN KUNTA Kaukolämpölaitos Hyväksytty Luumäen kunnanvaltuustossa 28.09.1981, 160. LIITTYMIS- JA LÄMMÖNTOIMITUSEHDOT 1. KAUKOLÄMMITYKSEEN LIITTYMINEN 1.1. Kiinteistön omistaja tai haltija antaa

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT 1. Lämpösopimuksen tekeminen 1.1 Lämmönmyyjä ja asiakas tekevät kirjallisen lämpösopimuksen lämmönkäyttöpaikan liittämisestä kaukolämpöverkkoon ja lämmön toimittamisesta

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

OY HERRFORS AB KATTERNÖ GROUP

OY HERRFORS AB KATTERNÖ GROUP OY HERRFORS AB KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT 1. Lämpösopimuksen tekeminen... 1 2. Lämmön siirtäminen asiakkaalle ja lämmön laatu... 2 3. Tilausvesivirta/tilausteho... 2 4. Lämmönmyyjän johdot ja

Lisätiedot

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot 2011 SISÄLTÖ: I KAUKOLÄMMÖN SOPIMUSEHDOT 1 Lämpösopimuksen tekeminen 2 Lämmön siirtäminen asiakkaalle

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN TOIMITUSEHDOT

KAUKOLÄMMÖN TOIMITUSEHDOT Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n KAUKOLÄMMÖN TOIMITUSEHDOT Energiateollisuus ry:n suosittelemat Simolantie 18 53600 Lappeenranta Asiakaspalvelu 020 690 505 lappeenrannanenergia.fi 1. TOIMITUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Kaukolämmön sopimusehdot

Kaukolämmön sopimusehdot Kaukolämmön sopimusehdot Suositus T1/2010 Kaukolämpö Kaukolämmön sopimusehdot Energiateollisuus ry 2010 ENERGIATEOLLISUUS RY SUOSITUS T1/2010 Tässä suosituksessa esitetään kaukolämmön lämpösopimus ja

Lisätiedot

Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot

Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot Lempäälän Lämpö Oy 15.6.2005 MAAKAASUN LIITTYMISEHDOT 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä maakaasun liittymisehtoja

Lisätiedot

SÄHKÖN MYYNTIEHDOT. Lappeenrannan Energia Oy:n. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2014

SÄHKÖN MYYNTIEHDOT. Lappeenrannan Energia Oy:n. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2014 Lappeenrannan Energia Oy:n SÄHKÖN MYYNTIEHDOT Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2014 Simolantie 18 53600 Lappeenranta Asiakaspalvelu 020 690 505 lappeenrannanenergia.fi SISÄLLYS: A. Yleistä, myyntisopimuksen

Lisätiedot

Savon Voima Oyj:n hallituksen hyväksymät ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014. Voimassa 1.1.

Savon Voima Oyj:n hallituksen hyväksymät ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014. Voimassa 1.1. Savon Voima Oyj:n hallituksen hyväksymät ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Voimassa 1.1.2015 lähtien Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen,

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2014 1/5 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014 SISÄLLYS A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

Savon Voima Oyj:n hallituksen hyväksymät ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat

Savon Voima Oyj:n hallituksen hyväksymät ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat Savon Voima Oyj:n hallituksen hyväksymät ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2010. Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2010. Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkön myyntiehdot SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Sähkönmyyntiehdot. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2014

Sähkönmyyntiehdot. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2014 SISÄLLYS: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun,

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT 1 SÄHKÖNMYYNTIEHDOT 1.11.2010 ALKAEN A. YLEISTÄ, MYYNTISOPIMUKSEN TEKEMINEN, SÄHKÖNMYYNNIN EDELLYTYKSET JA ALOITTAMINEN, SUHDE VERKKOPALVELUUN, VASTUUKYSYMYKSIÄ...

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Sähkönmyyntiehdot SME 2010. Sisällys

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Sähkönmyyntiehdot SME 2010. Sisällys Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2010 Sisällys A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B. Laskutus

Lisätiedot

Energiateollisuus r y:n suosittelemat. sähkönmyyntiehdot SME 2010

Energiateollisuus r y:n suosittelemat. sähkönmyyntiehdot SME 2010 Energiateollisuus r y:n suosittelemat sähkönmyyntiehdot SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset 5 ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa. 1.1.2015 alkaen

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa. 1.1.2015 alkaen Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa 1.1.2015 alkaen Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 05

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 05 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 05 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen

Lisätiedot

MAAKAASUTOIMITUSTEN YLEISET EHDOT

MAAKAASUTOIMITUSTEN YLEISET EHDOT MAAKAASUTOIMITUSTEN YLEISET EHDOT Gasum Oy 1(11) GASUM OY:N MAAKAASUTOIMITUSTEN YLEISET EHDOT Näitä Gasum Oy:n Maakaasutoimitusten yleisiä ehtoja sovelletaan Gasum Oy:n, jäljempänä Gasum, ja asiakkaan,

Lisätiedot

Maakaasun toimitusehdot

Maakaasun toimitusehdot Maakaasun toimitusehdot Sisältö Maakaasun toimitusehdot 1.3.2006 1 Soveltamisala ja määritelmät... 3 2 Maakaasun toimitussopimuksen tekeminen ja muut tarvittavat sopimukset... 3 3 Maakaasuputkistot ja

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot. Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen

Verkkopalveluehdot. Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen VERKKOPALVELUEHDOT Verkkopalveluehdot Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1.Soveltamisala ja määritelmiä 2.Verkkosopimuksen tekeminen ja käyttäjän sähkön

Lisätiedot