SELVITYS OMAKOTITALORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS OMAKOTITALORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA 2013 - Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus 2013"

Transkriptio

1 SELVITYS OMAKOTITALORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus 2013

2 MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA SELVITYS OMAKOTITALORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA

3 1. Selvityksen lähtökohdat Selvitys omakotitalorakentamisen kohdentumisesta on tehty Kokkolan kaupungin Maankäyttö- ja asuntopoliittista ohjelmaa, MASTOA, sekä Kokkolan tulevaa ja vireillä olevaa yleiskaavoitusta varten. Yhtiömuotoista pientalorakentamista tarkastellaan toisessa erillisselvityksessä. Masto-ohjelman tavoitteena on ohjelmoida uusien asuinalueiden raakamaanhankinnan, kaavoituksen, kunnallisteknisen suunnittelun ja rakentamisen vaiheistus sekä alueiden tavoiteltava toteuttamisjärjestys. Selvitystä laativaan työryhmään ovat kuuluneet tekninen johtaja Pauli Piiparinen, kaavoituspäällikkö Veli-Pekka Koivu, kaupungingeodeetti Vesa Turtola, tonttiteknikko Heikki Haimakainen, maankäyttöteknikko Stig- Gustav Bredbacka, kiinteistöinsinööri Matti Kivistö, asemakaava-arkkitehti Elina Nissinen ja yleiskaavasuunnittelija Suvi-Elina Maunu. Maankäyttö- ja asuntopoliittinen ohjelma on maankäyttöpolitiikan toteuttamisohjelma seuraavalle kymmenelle vuodelle, sen tarkoituksena on: varmistaa asuintonttien ja -rakennuspaikkojen riittävyys kaupungin eri osa-alueilla niin taajamissa kuin kylissä edistää kaupungin strategiassa tavoiteltua hallittua kasvua yhteen sovittaa asuntorakentumisen kohdentamista sekä palvelujen tarjontaa ja käyttöä ohjata alueiden suunnittelua ja toteutusta eli yleiskaavoitusta ja sen pohjalta tehtävää maanhankintaa, asemakaavoitusta, kunnallisteknistä suunnittelua ja alueiden rakentumista tontit ja rakennuspaikat sijaitsevat alueellisesti eri puolella kaupunkia ja mahdollistavat monipuolisen asukkaiden tarpeita vastaavan asuntotuotannon huomioidaan kaupungin eri osa-alueiden erityispiirteet sosiaalisien yhteisöjen tarpeet yhdyskuntatekniikan investoinnit ovat suunnitelmallisesti ennakoituja ja suunnittelusta toteutukseen varataan riittävästi aikaa uusien alueiden ohjelmoinnissa huomioidaan asumisen lähipalvelujen saatavuus ja käyttöaste

4 2. Selvityksen tavoitteet Selvitys jakautuu ajallisesti kahteen osioon eli talousarviosuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen sekä pitemmällä aikajänteellä suunnitelmallisen maankäyttöpolitiikan toteuttamiseksi tarvittaviin aluevarauksiin ja maapoliittisiin toimenpiteisiin. Selvitys on osa MASTO -ohjelman (maankäyttö- ja asuntopolitiikan toteuttamisohjelma) laatimista. Tavoitteena on kaupungin strategian mukaisesti tukea tonttitakuun toteutumista tulevina vuosina selvittämällä omakotitaloalueiden tonttitilannetta ja omakotialueiden kaavoittamiseen soveltuvaa raakamaavarantoa sekä tekemällä ehdotuksia, miten kaupungin maankäyttöpolitiikalla voidaan turvata tonttitakuun toteutuminen. Selvityksen tuloksia hyödynnetään yleis- ja asemakaavoituksessa, maanhankinnassa ja harkittaessa rakennuspaikkojen myöntämistä suunnittelutarveratkaisuilla. Selvitys mahdollistaa teknisen toimialan toimintojen keskinäisen yhteensovittamisen maanhankinnasta tonttien luovutukseen sekä on oleellista lähtötietoa kaupungin toimitilojen sijoittamisessa ja niiden laajuuden arvioinnissa. TAULUKKO 1 Asuntotuotannon ja väestön määrällinen kehitys

5 2.1 Omakotitalorakentamisen määrällinen kehitys ja tuleva tonttien luovutustarve Omakotirakentamisen määrä ja siten myös kaupungin luovuttamien omakotitonttien määrä on vaihdellut voimakkaasti taloudellisista suhdanteista riippuen yleisestä korkotasosta johtuen vaihdellen noin Lähivuosina varaudutaan noin omakotitontin luovuttamiseen vuosittain. Pidemmällä aikavälillä kaupungin omakotitonttien luovutustarvetta voitaneen tasaisesti laskea johtuen myyntiin tulevien vanhojen omakotitalojen suuresta määrästä. TAULUKKO 2 Luovutettujen omakotitonttien määrä vuosittain Seuraavien kymmenen vuoden aikana tulee maankäyttöpolitiikassa varautua noin omakotitontin luovuttamiseen. Tämä merkitsee noin raakamaahehtaarin asemakaavoittamista omakotialueiksi eri puolille uutta Kokkolaa.

6 TAULUKKO 3 Asemakaavoitettu tonttivaranto Syksyn 2012 jaossa olleet Tilanne nyt ( ) Varattu mennessä Arvio syksyksi jäävistä nykyisistä tonteista Uudet syksyn 2013 jakoon tulevat tontit Tavoite syksyn 2013 omakotitonttien hakuun Nuolipuro Pikiruukki Kaanaamaantien itäpuoli Mustikkamäki Kuusimäki Peltokorpi Potankangas Peltomäenkangas Kälviän kirjkonkylä (Kumpula) Marinkainen Lohtajan kirkonkylä Ullava YHTEENSÄ 147

7 2.2 Vuosien omakotialueiden toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja niihin liittyvät investoinnit Nykyiset tavoitteet: Investointien oikea-aikaisuus: Suunnitelmallisella maankäytön ja toimitilojen rakentamisen yhteensovittamisella voidaan investoinnit toteuttaa taloudellisemmin ja ne saadaan kohdistettua oikea-aikaisemmin ja oikeisiin paikkoihin. Monipuoliset asumismahdollisuudet: Suunniteltu kaupunkiympäristö ja kunnallinen tonttitarjonta vastaavat laadullisesti ja määrällisesti kysyntää kunnan eri osissa. Luodaan valmius tarjota rakentamiseen vähintään 80 kunnallistekniikalla varustettua omakotitonttia. Yhdyskuntateknisten palvelujen vastuualue: Vuosina luovutetaan noin omakotitonttia vuosittain 3-5 eri alueelta. Vuoden 2015 syksyllä asemakaavoitetun tonttivarannon tulisi olla omakotitonttia ja asemakaavoituskelpoinen raakamaavaranto 150 hehtaaria. Ehdotus uudeksi tavoitteeksi: Kaavatalous ja tonttien myynti- ja vuokraushinnat: Päivitetään aiemmat kaavatalousselvitykset ja niiden pohjalta tehdään esitys mahdollisesta myynti- ja vuokraushintojen tarkistuksista. Tavoitteena on, että kaupunki saa omakotialueilta niiden toteuttamiskulut täysimääräisenä joko myynti- tai vuokratuloina. 2.3 Omakotitonttien kysynnän ja tarjonnan alueellinen kohdentumien Valtaosa omakotirakentamisesta kohdentuu keskustaajaman uusille kaupungin omistamille omakotialueille. Kysyntää on myös Kälviän kirkonkylän asemakaavoitetuilla alueilla. Myös suurimpiin kyliin on omakotirakentamispainetta, joten kaupunki voi hankkia alueita ja kaavoittaa omakotirakennuspaikkoja Ullavalle, Sokojalle, Öjaan, Ruotsaloon, Marinkaisiin ja Peltokorpeen. Lohtajan ja Kälviän kirkonkylissä on yksityisillä omistuksessaan runsaasti omakotirakennuspaikkoja, joiden toteutumista voidaan tarvittaessa nopeuttaa rakentamiskehotuksilla. Lähivuosien omakotialuekohteet on esitetty liitteessä 3, tonttivaranto kuvattuna alueittain. 2.4 Raakamaavaranto ja sen riittävyys omakotirakentamiseen Vuoden 2013 keväällä sekä asemakaavoitettujen että kunnallistekniikan piirissä olevien, luovutuskelpoisten omakotitonttien varanto ja myös asemakaavoituskelpoinen yhtenäisten asemakaavoitettavissa olevien alueiden raakamaavaranto ovat käyneet vähiin. Syksyllä 2013 tulee ohjelmoida Kokkolan maapoliittisen ohjelman mukaisesti raakamaanhankinta- ja asemakaavoitusohjelma omakotitalotonttitarjonnan turvaamiseksi lähivuosina. Ote kaupunginvaltuuston vuonna 2006 hyväksymästä Kokkolan maapoliittisesta ohjelmasta on liitteenä 2.

8 2.5 Omakotitonttivarannon kehittämistavoitteet 1. Ympäri vuoden on aina muutama vapaa rakennuskelpoinen omakotitontti kaikilla asemakaavoitetuilla taajama-alueilla. Näitä ovat Lohtajan kirkonkylä, Marinkainen, Kälviän Kirkonkylä, Peltomäenkangas, Ullava ja Kokkolan keskustaajamassa 2-4 eri aluetta. 2. Vuosittainen tavoiteluovutus on omakotitalotonttia 3-7 alueelta, sisältäen liitoskuntien asemakaavoitetut taajamat. Yhden alueen omakotitalotonttien luovutus on enimmillään noin 30 tonttia vuosittain, jolloin päiväkotien ja koulujen käyttöaste ei nouse liiallisesti. 3. Asemakaavoitettu tonttivaranto (asemakaava + katusuunnitelmat) vastaa lokakuun alussa, kun uudet omakotitontit laitetaan hakuun, kullakin em. alueella vähintään kolmen vuoden luovutustarvetta eli noin omakotitonttia. 4. Asemakaavoitettavissa oleva raakamaavaranto vastaa kymmenen vuoden kaavoitustarvetta kullakin em. alueella. Kaikilta laajenemisalueilta pyritään aktiivisesti ostamaan raakamaata. Yhden vuoden pientalotonttiluovutus eli omakotitonttia edellyttää noin ha asemakaavoitettavaa raakamaata. Kymmenen vuoden asemakaavoitukseen sopiva raakamaatarve uutta omakotirakentamista varten on siten ha. Tavoitteet 1 ja 2 ovat täyttyneet pääosin. Tavoite 3 ei tällä hetkellä täyty ja tavoite 4 täyttyy vain osittain, koska lähes kaikilta laajenemisalueilta puuttuu kaupungin ostamia ja omistamia alueita riittävän yhtenäisten asemakaavoitettavien omakotialueiden muodostamiseksi. Jäljempänä kaaviossa 1 on esitetty asuntoalueiden toteuttamisen tavoitteellinen ohjelmointi. Liitteenä 1 on kohdealueittain lähivuosien omakotialueiden maankäyttö- ja asuntopoliittinen ohjelmointi. Alla esimerkkinä Mustikkamäen alue. TAULUKKO 4 Mustikkamäen uuden omakotialueen toteuttamisen tavoitteellinen toteuttamisohjelma

9 KAAVIO 1 Asuntoalueiden toteuttamisen tavoitteellinen ohjelmointi yleiskaavoituksesta alueiden rakentumiseen.

10 3. Pientaloasutuksen mahdolliset laajenemisalueet kuvattuna alueittain Yleiskaavoitukseen liittyvät laajenemisalueiden kuvaukset on tehty niistä alueista, jotka ovat keskeisimpiä pientaloasutuksen sijoittumisen kannalta. Näiden lisäksi on yksittäisiä pienempiä alueita, joille pientaloasutusta voidaan jossain määrin asemakaavoittaa. Kokkolan kantakaupungin osalta tässä osiossa esitellyistä alueista osa tullaan osoittamaan Keskustaajaman yleiskaavassa asutuksen laajenemisalueiksi ja osa merkitään yleiskaavan yhteydessä asutuksen laajenemisen reservialueiksi. Yhtiömuotoista asumista ja pientalorakentamista koskevissa selvityksissä vaiheessa luoda tavoitetila näille alueille määittelemnällä toimenpiteiden ja päätöksenteon perusteet: 1. maanhankintaa edistämään Kokkolan maapoliittisen ohjelman mukaisin toimenpitein 2. rakennuspaikkoja ei myönnetä yksittäisillä suunnittelutarve- ja poikkeamisluvilla, jos ne saattavat asemakaavoituksen edellytyksiä 3. kaavoitusta varten tarvittavat selvitykset laaditaan alueiden käyttöönoton edellyttämällä aikataululla Pientaloalueiden laajenemisalueet on osoitettu liitteessä punaisilla, keltaisilla, vihreillä ja sinisillä rajauksilla. Punaisella rajatut ensimmäisen vaiheen alueet ovat alueita, joilla asemakaavoitus tulisi voida käynnistää vuonna 2013 tai lähivuosina. Keltaisella ja vihreällä on osoitettu muut mahdolliset laajenemisalueet, joita tullaan tarkastelemaan tarkemmin Keskustaajaman yleiskaavatyön yhteydessä. Sinisellä katkoviivalla on osoitettu selvitystä vaativat alueet. Keltaiset ja vihreät alueet ovat mahdollisia laajenemisalueita, joista vain osa tullaan osoittamaan Keskustaajaman yleiskaavassa pientaloalueiksi. Keskustaajaman yleiskaavan yhteydessä mitoitetaan väestöennusteeseen perustuen tuleva asuintonttitarve ja tämän myötä ratkaisemaan mitkä alueet tullaan kaavoittamaan asuntoalueiksi. Omakotialueiden laajennussuuntiin on karttoihin on merkitty sinisellä pohjavärillä kaupungin maanomistus ja punaisella rajatuilla alueilla punaisella vaakaviivoituksella ne alueet, joiden hankinta kaupungin omistukseen mahdollistaa asemakaavoituksen käynnistämisen. Omakotitaloalueiden laajenemisalueilta jaettavien tonttien määrä vuosittain on punaisella rajauksella olevien alueiden osalta analysoitu työryhmän kanssa ja nämä luvut ovat nykyisten luovutustavoitteiden mukaisia. Keltaisella, vihreällä ja sinisillä rajauksilla olevien alueiden osalta tonttien lukumäärät perustuvat arviointiin, jonka tuloksen mukaisesti tonttien laskennallisen määrä on niin suuri, ettei kaikkien alueiden toteutuminen vuoteen 2030 mennessä ole tarpeen. Käyttöön otettavat alueet tulee analysoidaan tarkemmin Keskustaajaman yleiskaavan yhteydessä, jotta alueiden laajeneminen on väestöennusteen mukaista.

11 TAULUKKO 3 Omakotitonttien laskennalliset luovutusmahdollisuudet alueittain vuosina YHTEENSÄ Mustikkamäki, Hangasmäki Piilesmäki Kaanaanmaantien koillispuoli Rödsöntien pohjoispuoli Kvikant Marinkainen Peltomäenkangas 80 Linnusperä Puntus Kaustari-Lappilanmäki Yhteensä Alustava arvio tarvittavasta luovutettavien omakotitonttien kokonaismäärästä vuosina on omakotitonttia. Määrä riippuu kaupungin tulevasta väestökehityksestä, yleisestä taloudellisesta kehityksestä sekä kaupungin nykyisen omakotiasuntokannan asuntokaupan tulevasta kehityksestä

12 3.1 ISOKYLÄN ETELÄPUOLISET ALUEET Punainen 2, Hangasmäki sijoittuu alueen keskelle Kettufarmintien ja Mustikkamäen omakotialueen itäpuolelle. Alue ei ole kokonaan kaupungin omistuksessa. Asemakaavoitusta varten tulee laatia luontoselvitys.. Asemakaavoituksen aloittaminen edellyttää maanhankintaa. Keltainen 2, käynnistyy 3-5 vuoden kuluessa. Alueella on kaupungilla jo maanomistusta. Vihreä 2, asemakaavoituksen käynnistyminen on sidoksissa tällä hetkellä vuoteen 2020 myönnetyn louhintalupaan. Alue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Piilesmäki Mustikkamäki Hangasmäki3.2 Piilesmäki Punainen 1 on rakentamattomalta osalta kaupungin omistuksessa. Asemakaavoitus voitaneen aloittaa. Inventoinnit tulisi aloittaa mahdollisimman pian, jotta asemakaavoitus voitaisiin aloittaa seuraavana vuonna. Keltainen 3 alueen asemakaavoituksen käynnistyminen edellyttää raakamaan hankintaa. Alueelle tulee myös tehdä luontoinventointi. Vihreä 3 alue ei ollut mukana 2010 luontoselvityksessä. Alueelle tulee laatia luontoselvitys.

13 3.3 KAANAANMAANTIEN JA RÖDSÖNTIEN JA PERHONJOEN VÄLINEN ALUE Punainen 3 on paria raakamaakauppaa vaille kaupungin omistuksessa, jonka jälkeen asemakaavoitus voidaan aloittaa. Punainen 4 alueella maan omistus lähes kokonaan kaupungilla, mutta asemakaavoituksen käynnistäminen edellyttää yhtä suurempaa raakamaakauppaa. Keltainen 5 alueella on aktiivinen maanhankinta käynnissä. Tämän alueen toteuttaminen tullaan tutkimaan Keskustaajaman yleiskaavan yhteydessä. Punainen 4 alueella maan omistus lähes kokonaan kaupungilla, mutta asemakaavoituksen käynnistäminen edellyttää vielä raakamaakauppoja. Vihreä 4, 5 ja 6 ovat reservialuevarauksia.

14 3.4 KVIKANT Keltainen 1 alueella ei ole kaupungilla merkittävää raakamaavarantoa vaan alue tulee hankkia kaupungin omistukseen riittävän laajoina kokonaisuuksina ennen asemakaavoituksen käynnistämistä sekä oikeusvaikutteisen Keskustaajaman yleiskaavan laatimista.. Sininen 1 alueen kaupunki omistaa kokonaan. Alueen nykyisen käyttötarkoituksen (ravirata ja hevostallitoimintaa) muuttaminen asuinalueeksi vaatii raviradan siirrosta sopimista. Vihreä 1 alue on kokonaisuudessaan yksityisten omistuksessa.

15 3.5 MARINKAINEN Punaisen alueen asemakaavoitus on käynnissä nopeasti. Alue on rakennettua osaa lukuun ottamatta kaupungin omistuksessa. Keltainen on kokonaan kaupungin omistuksessa. Marinkaisten täydennysrakentaminen ja tuleva asemakaavoitus tutkitaan kyläyleiskaavassa.

16 3.6 PELTOMÄENKANGAS Keltaisen alueelta voidaan käynnistää maanhankinta. Asemakaavoituksen käynnistämisajankohta riippuu Peltomäenkankaan jo asemakaavoitettujen rakennuspaikkojen rakentumisesta ja tonttien luovuttamisen jakaantumisesta Kokkolan eriosien välillä sekä yksityisten omistamien Kälviän kirkonkylän rakentumattomien rakennuspaikkojen rakentumisesta.

17 3.7 MUUT Edellä esiteltyjen merkittävimpien ja ajankohtaisimpien pientaloasutuksen laajenemisalueiden lisäksi on Kokkolan keskustaajamassa muutamia alueita, joille pyritään pääsemään asemakaavoituksella. Nämä alueet toimivat ns. täydennysalueina edellisille ja samalla tasapainottavat asutuksen sijoittumista kaupungin eriosissa LINNUSPERÄ Punainen 7 alue edellyttää maanhankinta ja Keskustaajaman yleiskaavan laatimista, jonka jälkeen asemakaavoitus voidaan aloittaa. Vihreä 8 alueen maankäyttö tutkitaan Keskustaajaman yleiskaavassa.

18 3.7.2 PUNTUS Punainen 5 alue rajautuu asemakaava-alueeseen ja on luonnollinen suunta laajentaa kaupunkirakennetta. Asemakaavoituksen käynnistäminen edellyttää maanhankinnan onnistumista. Keltainen 6 alue on suurelta osin rakentunutta. Alueen asemakaavoitus riippuu raakamaanhankinnan onnistumisesta. Vihreä 6 alueen toteuttamista pientaloalueena tutkitaan Keskustaajaman yleiskaavan yhteydessä. 5

19 3.7.3 Kaustari ja Lappilanmäki Punainen 6 Alueen asemakaavoitus on kytköksissä maanhankintaan. Keltainen 7 ja Vihreä 7 alueiden asemakaavan laadinnan aloittamiseksi tulee raakamaata hankkia kaupungin omistukseen.

20 LIITE 1 TONTTIVARANTO KUVATTUNA ALUEITTAIN Kokkolan kaupungilla on syksyllä 2012 jaettavaksi pientalotontteja 117 jakautuen eri alueille, joista suurin osa on asemakaavoitettuja tontteja ja osa on yleiskaavoitettuja tai palstoitussuunniteltuja rakennuspaikkoja. Kuva 1. Tonttivarannon ja rakennuspaikkojen sijoittuminen Kokkolassa esitetty punaisilla tähdillä. Taulukko x. asemakaavoitettu tonttivaranto

21 Liite 1. Lähivuosien omakotialueiden maankäyttö- ja asuntopoliittinen ohjelmointi

22 Liite 2. Ote kaupunginvaltuuston vuonna 2006 hyväksymästä Kokkolan maapoliittisesta ohjelmasta 1.2 Maapolitiikan toteuttamiskeinot 1.2.1Yleista Kaupungilla on käytettävissään monipuolinen valikoima keinoja, joilla voidaan varmistaa yhdyskunnan rakentaminen ja kasvu kuntatalouden näkökulmasta kestävällä tavalla. Seuraavassa esitellään maapolitiikan keskeiset keinot Vapaaehtoiset kaupat ja vaihdot Pitkäjänteinen vapaaehtoinen maanhankinta on aktiivisen maapolitiikan keskeinen keino. Hankkimalla raakamaata omistukseensa yleiskaavallisten selvitysten osoittamilta kasvusuunnilta hyvissä ajoin ennen kaavoitusta kaupunki voi varmistaa, että kunnallistekniikka ja kunnalliset palvelut tulevat kustannustehokkaasti käyttöön ja että niiden rakentamisen kustannuksia katetaan tonttien myynnistä saatavilla tuloilla Maankäyttösopimukset ja maankäyttökorvaukset Lainsäädäntö antaa mahdollisuuden asemakaavoittaa yksityisten omistamia alueita sellaisella sopimusmenettelyllä, jolla saavutetaan tasapuolisuus sekä maanomistajien kesken että kaupungin ja maanomistajan kesken. Ensisijainen sopimusmuoto on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty maankäyttösopimus, joka perustuu vapaaehtoisuuteen ja jolla maanomistaja sitoutuu korvaamaan kaupungille aiheutuvia kustannuksia ja kaavoituksesta saaman arvonnousun rahana tai alueina. Mikäli vapaaehtoiseen sopimukseen ei päästä, voi kaupunki kaavoittaessaan yksityisten alueita periä maanomistajalta kehittämiskorvauksen kulujensa peittämiseksi. Korvaus voi olla enintään 60 % alueen arvonnoususta. Korvaukset peritään tontti- kohtaisesti arvonnousun realisoituessa esim. tontin myynnissä. Kolmantena kaavoitukseen liittyvänä menettelynä on rajatun alueen kehittämisalueeksi nimeäminen 10 vuodeksi, jos asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi erityiset kehittämis- ja toteuttamistoimenpiteet ovat tarpeen. Kaupungilla on oikeus periä maanomistajalta hyötyyn suhteutettu kehittämismaksu, jos alueen kehittämistoimenpiteistä koituu maanomistajalle erityistä hyötyä, joka on epäsuhteessa hänen suorittamiinsa kustannuksiin Lunastukset Maankäyttö- ja rakennuslaki sisältää useita lunastusperiaatteita, joiden nojalla kaupunki voi saada luvan lunastaa maata erilaisiin yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin. Maan lunastaminen antaa kaupungille mahdollisuuden järkevään yhdyskuntakehitykseen maanomistajien sopimus- tai myyntihalukkuudesta riippumatta. Samalla se luo ristiriitatilanteissa edellytykset maanomistajien tasapuoliseen kohteluun. Kaupunki voi ympäristöministeriön luvalla ennen asemakaavoitusta lunastaa yhdyskunta- rakentamiseen tarvittavan maan, ns. raakamaan. Luvanvaraista on myos asemakaavoitetulla alueella kaavan toteuttamista helpottava lunastaminen, jolla pyritään järjestelemään sopimattomasti rakennettuja tai maanomistukseltaan sekavia alueita.

23 Ilman erillistä lupaa kaupungilla on oikeus asemakaavan perusteella lunastaa kaduksi tai yleiseksi alueeksi osoitettu alue sekä kaupungin tarpeisiin tarkoitettu yleisten rakennusten alue Rakentamiskehotukset Kaupunki voi edistää asemakaavan mukaisten rakennuspaikkojen rakentamista antamalla rakentamiskehotuksia. Kehotus voidaan antaa vain määrällisesti ja laadullisesti vajaasti rakennetulle rakennuspaikalle kaavan oltua voimassa vähintään kaksi vuotta. Kehotusta ei saa antaa enintään kaksi asuntoa käsittävän asuinrakennuksen rakentamiseen, jos rakennuspaikalla on jo käytössä oleva rakennus. Kaupungilla on oikeus ilman erityistä syytä lunastaa rakennuspaikka, jollei sitä ole kolmen vuoden kuluessa rakentamiskehotuksen antamisesta rakennettu kehotuksen edellyttämällä tavalla.

MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA SELVITYS YHTIÖMUOTOISEN ASUNTORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA 2014-2030

MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA SELVITYS YHTIÖMUOTOISEN ASUNTORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA 2014-2030 MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 SELVITYS YHTIÖMUOTOISEN ASUNTORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA 2014-2030 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA SELVITYS

Lisätiedot

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa,

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto Maapolitiikan linjat ja yleiskaava KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma kaupunginhallitus 23.11.2015, 433 Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait...

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016 Maankäyttö Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait... 5 3.4 Rakentamiskehotusmenettely...

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapolitiikan pääperiaatteet Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Sipoon kunnan

Lisätiedot

KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLINEN PIENTALOALUE, 2.VAIHE

KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLINEN PIENTALOALUE, 2.VAIHE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLINEN PIENTALOALUE, 2.VAIHE PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY Aloite on Kokkolan

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA Kymppi-Moni Työpaja 15.2-16.2.2012 Marko Kankare kaupungingeodeetti HYVINKÄÄ KARTALLA HYVINKÄÄ (31.12.2011) Asukkaita 45 500 Pinta-ala 337 km2 Asemakaava-alue 3 100 ha osuus väestöstä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUT Päätehtävät

YMPÄRISTÖPALVELUT Päätehtävät YMPÄRISTÖPALVELUT Päätehtävät OMAISUUDEN HALLINTA ja YLLÄPITO RAKENTAMISEN EDELLYTYKSET Palvelualuepäällikkö Petri Joro YMPÄRISTÖPALVELUT MAA- OMAISUUS KADUT JA VIHERALUEET KUNNAN RAKENNUKSET Maankäyttöpäällikkö

Lisätiedot

YLEISKAAVA 10-20 VUOTTA MAANHAKINTA 5-10 VUOTTA ASEMAKAAVAT 4 VUOTTA ALUEEN VALMISTELU 2 VUOTTA TONTTIEN LUOVUTUS 0-VUOSI RAKENTAMINEN 1-5 VUOTTA

YLEISKAAVA 10-20 VUOTTA MAANHAKINTA 5-10 VUOTTA ASEMAKAAVAT 4 VUOTTA ALUEEN VALMISTELU 2 VUOTTA TONTTIEN LUOVUTUS 0-VUOSI RAKENTAMINEN 1-5 VUOTTA 0 KOKKOLAN MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOPOLIITTINEN TOTEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2016-2020 MASTO 2016-2020 KOKKOLAN MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOPOLITTINEN TOTEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2016-2020..2015 KH 1 MASTO - KOKKOLAN

Lisätiedot

2.3 Kunnan tonttivaranto ja sen riittävyys

2.3 Kunnan tonttivaranto ja sen riittävyys Vuodesta 2003 lähtien kunta on hankkinut raakamaata seuraavasti: Taajama vuosi yksikköhinta pinta-ala Ryttylä 2003 1,5 / m2 3,154 ha Monni 2005 0,5 /m2 1,4 ha Monni 2006 0,5 /m2 1,53 ha Hikiä, Karhi 2006

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma 2008-2012

Maapoliittinen ohjelma 2008-2012 Maankäyttö Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 4 3 Kaupungin maapolitiikka... 6 3.1 Maanhankinta...6 3.1.1 Vapaaehtoiset kiinteistökaupat...7 3.1.2 Lunastaminen...7

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE BlomDesktop 2011 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 ALOITE TAI ASEMAKAAVAN VIREILLETULON SYY

Lisätiedot

Maankäytön suuntaviivat 2025

Maankäytön suuntaviivat 2025 Maankäytön suuntaviivat 2025 1. Yleiset määräykset ja toteutus Haapajärvellä 1.1. Yleiskaava Yleiskaava sovittaa yhteen ja ohjaa asemakaavojen laatimista. Yleiskaava on luonteeltaan yleispiirteinen ja

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN MAAPOLIITTINEN OHJELMA 2018

KOUVOLAN KAUPUNGIN MAAPOLIITTINEN OHJELMA 2018 KOUVOLAN KAUPUNGIN MAAPOLIITTINEN OHJELMA 2018 Hyväksymismerkinnät: Tekninen lautakunta 23.1.2018 Sisällys 1. Johdanto... 3 Maapolitiikan yleiset periaatteet... 3 Maapolitiikan tärkeimmät periaatteet Kouvolassa...

Lisätiedot

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVATYÖ ISOKYLÄNTIEN PIENTALOALUE Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, 2. VAIHE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, 2. VAIHE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, 2. VAIHE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kokkolan kaupungin kaavoituspalvelut

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 1 Kaupunkikehitysohjelman lähtökohdat Strateginen

Lisätiedot

Iin kunta PL Ii KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL Ii KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 6.2.2008 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA MAAPOLIITTINEN OHJELMA 1 Maapoliittinen ohjelma Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 1.1. Maapolitiikan toiminta-ajatus ja keskeiset tavoitteet... 2 1.2. Maapolitiikka osana Someron kaupungin strategiaa...

Lisätiedot

TARHARANNANTIE (TILA JA SEN YMPÄRISTÖ)

TARHARANNANTIE (TILA JA SEN YMPÄRISTÖ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVATYÖ TARHARANNANTIE 18 26 (TILA 404-8-348 JA SEN YMPÄRISTÖ) Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 196. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 196. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 14.11.2016 Sivu 1 / 1 3939/2016 02.07.00 Kaupunginhallitus 297 3.10.2016 Valtuusto 169 31.10.2016 196 Valtuustokysymys omatoimiseen rakentamiseen luovutettavista omakotitonteista (Pöydälle 31.10.2016)

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN MAAPOLIITTINEN OHJELMA JA MAANKÄYTÖN TAVOITTEET 2014 KV x.x.2014 x

KITEEN KAUPUNGIN MAAPOLIITTINEN OHJELMA JA MAANKÄYTÖN TAVOITTEET 2014 KV x.x.2014 x KITEEN KAUPUNGIN MAAPOLIITTINEN OHJELMA JA MAANKÄYTÖN TAVOITTEET 2014 KV x.x.2014 x Sisällys ESIPUHE... 3 1. Tulevaisuuden haasteet kaupungin maapolitiikalle ja maankäytön suunnittelulle... 4 2. Kaupungin

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2013-

SOTKAMON KUNNAN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2013- Kunnanhallitus 19.11.2013 erillisliite 283 Kunnanvaltuusto 25.11.2013 erillisliite 109 SOTKAMON KUNNAN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2013- HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 19.11.2013 Kunnanvaltuusto 25.11.2013

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin maapolitiikan periaatteet

Jyväskylän kaupungin maapolitiikan periaatteet Jyväskylän kaupungin maapolitiikan periaatteet Maankäyttö Tontit ja maanhallinta 2013 Jyväskylän kaupungin maapolitiikan periaatteet - sisältö 1. Johdanto 2. Kaupungin maapolitiikan yleisiä tavoitteita

Lisätiedot

Asianro 4539/10.00.01/2014. Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Asianro 4539/10.00.01/2014. Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) 150 Asianro 4539/10.00.01/2014 Maa-alueiden ostaminen Savilahdesta Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Suomen valtio omistaa Savilahdessa

Lisätiedot

MAA-C Kiinteistötekniikan perusteet TkT Juhana Hiironen

MAA-C Kiinteistötekniikan perusteet TkT Juhana Hiironen MAA-C2003 - Kiinteistötekniikan perusteet TkT Juhana Hiironen Luennon sisältö 12:15 13:00 Kunnan maapolitiikka ja maapoliittiset työkalut Tauko 13:15 14:00 Ryhmätyö: postereiden valmistelu 14:00 14:45

Lisätiedot

Kehittämisaluemenettelystä. Matti Holopainen 5_2016

Kehittämisaluemenettelystä. Matti Holopainen 5_2016 Kehittämisaluemenettelystä Matti Holopainen 5_2016 Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen?? 2 9.3.2016 Timo Kietäväinen Suomen Kuntaliitto Ajankohtaisia Yhdyskuntien kehittämisen linjaukset: http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2016

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

LUONNOS YLIVIESKAN KAUPUNGIN MAAPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2016. YLIVIESKAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Maankäyttöyksikkö

LUONNOS YLIVIESKAN KAUPUNGIN MAAPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2016. YLIVIESKAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Maankäyttöyksikkö LUONNOS YLIVIESKAN KAUPUNGIN MAAPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2016 YLIVIESKAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Maankäyttöyksikkö SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 YLIVIESKAN KAUPUNGIN VISIO JA STRATEGISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

MAAPOLITIIKKA keinot ja haasteet. SEINÄJOEN KAUPUNKI, Länsi-Uudenmaa MaLe- työseminaari 22.9.2010

MAAPOLITIIKKA keinot ja haasteet. SEINÄJOEN KAUPUNKI, Länsi-Uudenmaa MaLe- työseminaari 22.9.2010 MAAPOLITIIKKA keinot ja haasteet SEINÄJOEN KAUPUNKI, Länsi-Uudenmaa MaLe- työseminaari 22.9.2010 Seinäjoki elinkeinorakenne Väkiluku 2009 57024 Kasvu 2009 815 SEINÄJOEN KAUPUNKI, 2 Seinäjoki asunnot SEINÄJOEN

Lisätiedot

Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet

Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet 1 Maankäyttösopimuksen tarpeellisuus Mikäli ensimmäinen asemakaava tai kaavamuutos laaditaan alueelle, jolla sijaitsee yksityisen omistamaa maata, tulee aina selvittää

Lisätiedot

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio Asuntila Asuntilasta on rakentunut 1990-luvun loppupuolesta alkaen vajaan 3 000 asukkaan pientaloalue. Alue on laaja, yhtenäinen ja monipuolinen pientaloalue, jossa on lähipalvelut. Asuntila ei kasva enää

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 125 Asianro 1744/10.00.00/2014 Maanhankinnan määrärahat 2014 Kaupunkirakennelautakunta 19.3.2014 62: Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma Valtuusto

Maapoliittinen ohjelma Valtuusto Maapoliittinen ohjelma 2016 Valtuusto 22.6.2016 60 www.nurmijarvi.fi 2 Sisällysluettelo Maapoliittinen ohjelma 2016 Nurmijärven kunta... 1 1 Johdanto... 1 1.1 Maapolitiikka lainsäädännössä... 1 2 Lähtökohdat...

Lisätiedot

KUNTIEN RAAKAMAAHANKINNAN SEURANTA

KUNTIEN RAAKAMAAHANKINNAN SEURANTA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä KUNTIEN RAAKAMAAHANKINNAN SEURANTA vuosi 2013 Ari Kilpi maanhankintapäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I Ari Kilpi 20.8.2014 1 Raakamaan käsitteestä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA KEMPELEEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kirkonseutu ja Paituri ovat kunnan länsiosan asuntotuotannon kehittämis- ja toteuttamiskohteita. (Viistoilmakuva Lentokuva Vallas Oy / Hannu Vallas 27.3.2013) Khall

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Talousaerviossa 2012 ennätyssuuret investoinnit, investointimenot 15,7 milj. Josta kunnallistekniikan osa on n. 6 milj.. (Kunnallistekninen panostus)

Talousaerviossa 2012 ennätyssuuret investoinnit, investointimenot 15,7 milj. Josta kunnallistekniikan osa on n. 6 milj.. (Kunnallistekninen panostus) Pirkkala kasvaa voimakkaasti, väestön kasvun taitekohta v.2000 jonka jälkeen kasvu järjestelmällisesti yli 3%. Hallitsematon asukasmääränkasvu (yli 3%) tuo erityisiä haasteita mm. kunnallistekniikan, terveys,

Lisätiedot

KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI

KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI KUNTIEN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN KIINTEISTÖTEHTÄVIEN KOULUTUSPÄIVÄ 20.9.2011 Seppo Sadeharju Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA MIKÄ KEHITTÄMISKORVAUS,

Lisätiedot

Maapoliittisen ohjelman tausta eli miksi maapoliittista ohjelmaa tarvitaan

Maapoliittisen ohjelman tausta eli miksi maapoliittista ohjelmaa tarvitaan LEMPÄÄLÄN KUNNAN MAAPOLIITTINEN OHJELMA LUONNOS 2.12.2015, 7.12.2015, 8.12.2015 Sisällys 1. Johdanto 2. Maapoliittisen ohjelman tausta eli miksi maapoliittista ohjelmaa tarvitaan 3. Lempäälän kunnan maapolitiikan

Lisätiedot

Kohtuuhintaisen asuminen turvaaminen maapoliittisilla linjauksilla

Kohtuuhintaisen asuminen turvaaminen maapoliittisilla linjauksilla 1/6 Kohtuuhintaisen asuminen turvaaminen maapoliittisilla linjauksilla Yleistä Kaupungin maapolitiikalla ymmärretään kaupungin maanhankintaan ja - luovutukseen, yksityisen maan kaavoittamiseen sekä yksityisessä

Lisätiedot

Asumisen ja yrittämisen edellytykset kuntoon

Asumisen ja yrittämisen edellytykset kuntoon Asumisen ja yrittämisen edellytykset kuntoon tietoa maapolitiikasta kuntien päättäjille Teemat: Esite sisältää ajankohtaista perustietoa kunnan maapolitiikasta ja maankäytöstä kuntien päättäjille. Esitteessä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus KULLOON YRITYSALUEEN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ MAANKÄYTTÖSOPIMUSMENETTELY 15/50.502/2011

Kaupunginhallitus KULLOON YRITYSALUEEN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ MAANKÄYTTÖSOPIMUSMENETTELY 15/50.502/2011 Kaupunginhallitus 201 29.05.2017 KULLOON YRITYSALUEEN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ MAANKÄYTTÖSOPIMUSMENETTELY 15/50.502/2011 KH 29.05.2017 201 Valmistelu ja lisätiedot: kiinteistöpäällikkö Maarit Ståhlberg,

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Kymppi-Moni hankkeen työpaja 15.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Ari Jaakola tietopalvelupäällikkö,

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN MAAPOLIITTISET LINJAUKSET 2011. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

PORVOON KAUPUNGIN MAAPOLIITTISET LINJAUKSET 2011. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TIEDOTUSTILAISUUS 30.8.2011 Maarit Ståhlberg 2 Maapolitiikka Maapolitiikka käsittää kaupungin toimenpiteet, jotka liittyvät maa-alueiden hankintaan maa-alueiden

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. ORIVEDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi

Lisätiedot

Kymppi R -palveluverkkoyhteistyö Jyväskylässä: päiväkotiverkkoselvitykset Kymppi-Moni työpaja Anna Isopoussu

Kymppi R -palveluverkkoyhteistyö Jyväskylässä: päiväkotiverkkoselvitykset Kymppi-Moni työpaja Anna Isopoussu Kymppi R -palveluverkkoyhteistyö Jyväskylässä: päiväkotiverkkoselvitykset Kymppi-Moni työpaja 31.5.2012 Anna Isopoussu Taustaa Kuntien yhdistyminen vuonna 2009 (Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma. Sipoon kunta

Maapoliittinen ohjelma. Sipoon kunta Maapoliittinen ohjelma Sipoon kunta maankäyttöjaosto 7.10.2015 kunnanhallitus x.x.2015 kunnanvaltuusto x.x.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtökohdat... 2 2.1 Tietoa Sipoosta... 2 2.2 Kunnan maanomistustilanne...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista

Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista Jaakko Hupanen Ilari Rasimus Harri Järvenpää tekninen johtaja kaavoituspäällikkö kiinteistöinsinööri

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (jäljempänä kunta) 2. Alue, jota sopimus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Riihimäen maapoliittisen ohjelman Ohjelman periaatteita on noudatettu pääsääntöisesti maankäyttöasioista

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Riihimäen maapoliittisen ohjelman Ohjelman periaatteita on noudatettu pääsääntöisesti maankäyttöasioista KV 13.12.2010 109 Riihimäen maapoliittinen ohjelma 2010 Tekla 2.2.2010 37 Tausta Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Riihimäen maapoliittisen ohjelman 7.1.2003. Ohjelman periaatteita on noudatettu pääsääntöisesti

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Tuomisto 418 425 3 159 omistaja: Kaarina Kyllikki Salonen (xxxxxx xxxx) Lindforsinkatu

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Kaavajärjestelmä Kymppi R -ohjelma

Kaavajärjestelmä Kymppi R -ohjelma Kaavajärjestelmä Kymppi R -ohjelma Luottamushenkilökoulutus 24.1.2013 Leena Rossi Yleiskaavapäällikkö 24.1.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI (MRL) Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä: VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Maanomistajien maksama korvaus yhdyskuntarakentamisesta

Maanomistajien maksama korvaus yhdyskuntarakentamisesta Kunnanhallitus 342 31.10.2016 Kunnanhallitus 3 09.01.2017 Vesitorninmäen asemakaavan maankäyttösopimus (kv) 465/10.00.00/2012 Kunnanhallitus 31.10.2016 342 Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 21.04.2016

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA KIINTEISTÖN LUOVUTUSTA KOSKEVA ESISOPIMUS. (jäljempänä tontinomistaja)

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA KIINTEISTÖN LUOVUTUSTA KOSKEVA ESISOPIMUS. (jäljempänä tontinomistaja) MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA KIINTEISTÖN LUOVUTUSTA KOSKEVA ESISOPIMUS Osapuolet A Kiinteistö Oy Latokartanontie 4 Y-tunnus 2071929-0 c/ o Cromwell Finland Oy Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki (jäljempänä tontinomistaja)

Lisätiedot

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 ->

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 -> Siltatien alue Ydinkeskustan jälkeen merkittävin kasvusuunta on Siltatien alue, joka on tällä hetkellä rakentamaton alue. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on muodostaa alueesta itsenäinen noin 5 300 asukkaan

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Ylöjärven maapoliittinen ohjelma 2017

Ylöjärven maapoliittinen ohjelma 2017 Ylöjärven maapoliittinen ohjelma 2017 Kaupunginhallitus 15.5.2017 Kaupunginvaltuusto 22.5.2017 www.ylojarvi.fi Sisällys Johdanto... 1 Maapolitiikan ja maapoliittisen ohjelman määrittely... 1 Maapolitiikka

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

Seinäjoen kaupunki Maapoliittinen ohjelma 2025

Seinäjoen kaupunki Maapoliittinen ohjelma 2025 1 Seinäjoen kaupunki Maapoliittinen ohjelma 2025 Seinäjoen kaupunginvaltuusto 29.9.2014 Seinäjoen kaupunki Maapoliittinen ohjelma 2025 1. Johdanto...5 2. Kaupunkistrategia ja maapolitiikka...7 3. Maapolitiikan

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Kyläyleiskaavoituksen koulutuspäivät Vuonislahti Anne Jarva, kaavoituspäällikkö, Hyvinkää

Kyläyleiskaavoituksen koulutuspäivät Vuonislahti Anne Jarva, kaavoituspäällikkö, Hyvinkää Kyläyleiskaavoituksen koulutuspäivät Vuonislahti 6.-7.9.2012 Anne Jarva, kaavoituspäällikkö, Hyvinkää Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat, tavoitteet ja tarpeellisuus Kunnan kokonaisuuden tarkastelu Erilaisten

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma Kunnanvaltuusto 31.1.2011

Maapoliittinen ohjelma Kunnanvaltuusto 31.1.2011 Kunnanvaltuuston hyväksymä 31.1.2011 5 Dnro: 99/10.00.00/2011 Maapoliittinen ohjelma - Kunnanvaltuusto 31.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 1. JOHDANTO 3-2. MAANHANKINTA 4 Kunnan maanomistus... 4 Maanhankinnan

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011 KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut SMP Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Kiinteistösihteeri Paikkatietopalvelut Paikkatietoinsinööri

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun maapolitiikan yhteistyö

Tampereen kaupunkiseudun maapolitiikan yhteistyö Tampereen kaupunkiseudun maapolitiikan yhteistyö Kuntamarkkinat 14.9.2011 Seutujohtaja Päivi Nurminen Lähtökohdat Tampereen kaupunkiseudun alue 8 kuntaa 357 044 asukasta Kasvu 1,2 % Kasvun kärki kehyksellä

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Vuokraoikeudenhaltija

jäljempänä tässä sopimuksessa Vuokraoikeudenhaltija MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta SOPIMUSALUE Kiinteistö Oy Pohjolan Perusyhtiö 40 (2175827 5) Suomen Osatontti II Ky

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (y-tunnus: 0189766-5), Markkinatie

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUKKUMATIN TONTTI 13-8-2

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUKKUMATIN TONTTI 13-8-2 KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUKKUMATIN TONTTI 13-8-2

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA Asra 6.9.2016 64 ASEMAKAAVOITUSOHJELMA vuosille 2017-2021 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA / LINNUSPERÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA / LINNUSPERÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA / LINNUSPERÄ Aloite on Kokkolan kaupungin. Kaupunki on ostanut peltoalueen Linnusperältä

Lisätiedot

- Hyvän suunnittelun avulla voidaan lisäksi vaalia maaseutuympäristön vetovoimatekijöitä: maisemaa, luontoa ja perinteistä rakentamistapaa.

- Hyvän suunnittelun avulla voidaan lisäksi vaalia maaseutuympäristön vetovoimatekijöitä: maisemaa, luontoa ja perinteistä rakentamistapaa. Lapin 25. kylätoimintapäivät 12. 13.10.2013 Levi, Hotelli Hullu Poro - Rakentamalla jo olemassa oleviin kyliin ja niiden yhteyteen helpotetaan palvelujen ja teknisten järjestelmien tehokasta ja edullista

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Nilsiässä sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupungin

Lisätiedot

SMC Supermoto Center Oy:n kaavoitusaloite asemakaavan laatimiseksi Veikkolassa Nevatien varrelle tilalle (kh)

SMC Supermoto Center Oy:n kaavoitusaloite asemakaavan laatimiseksi Veikkolassa Nevatien varrelle tilalle (kh) Yhdyskuntatekniikan lautakunta 38 11.05.2017 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 43 31.05.2017 SMC Supermoto Center Oy:n kaavoitusaloite asemakaavan laatimiseksi Veikkolassa Nevatien varrelle tilalle 257-488-0001-0397

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA 404-40-0 SEKÄ SOKOJANTIETÄ 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee Kallisen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 21 11.02.2015. 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 21 11.02.2015. 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015 Maaningalla sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Tonttipalveluyksikkö Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Iin kunta PL 24. Iin kunta. Iin keskustaajamaa / Lentokuva Vallas, Hannu Vallas

Iin kunta PL 24. Iin kunta. Iin keskustaajamaa / Lentokuva Vallas, Hannu Vallas 1 Iin kunta PL 24 91101 Ii 31.12.2013 Iin kunta KAAVOITUSKATSAUS 2014 Iin keskustaajamaa / Lentokuva Vallas, Hannu Vallas 2 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS

KAAVOITUSKATSAUS OULAISTEN KAUPUNKI 13.2.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2011-2012 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista,

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Kokkola Kälviä Lohtaja Ullava Kokkola 2009-

Kokkola Kälviä Lohtaja Ullava Kokkola 2009- Kokkolan kantakaupunki 2030 18.9.2008 KR Asuntotuotantotarve nykyisen Kokkolan alueella vuoteen 2030 mennessä 60000 50000 40000 30000 20000 10000 Väestöennuste 2010-2040 / Trendilaskelma (Lähde: Tilastokeskus,

Lisätiedot

Maapolitiikan perusteet

Maapolitiikan perusteet Maapolitiikan perusteet Valtuutettujen perehdytys 4.9.2017 Tonttipäällikkö Paula Hartman Maapolitiikka ja maankäyttöpolitiikka maapolitiikka kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot