SELVITYS OMAKOTITALORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS OMAKOTITALORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA 2013 - Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus 2013"

Transkriptio

1 SELVITYS OMAKOTITALORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus 2013

2 MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA SELVITYS OMAKOTITALORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA

3 1. Selvityksen lähtökohdat Selvitys omakotitalorakentamisen kohdentumisesta on tehty Kokkolan kaupungin Maankäyttö- ja asuntopoliittista ohjelmaa, MASTOA, sekä Kokkolan tulevaa ja vireillä olevaa yleiskaavoitusta varten. Yhtiömuotoista pientalorakentamista tarkastellaan toisessa erillisselvityksessä. Masto-ohjelman tavoitteena on ohjelmoida uusien asuinalueiden raakamaanhankinnan, kaavoituksen, kunnallisteknisen suunnittelun ja rakentamisen vaiheistus sekä alueiden tavoiteltava toteuttamisjärjestys. Selvitystä laativaan työryhmään ovat kuuluneet tekninen johtaja Pauli Piiparinen, kaavoituspäällikkö Veli-Pekka Koivu, kaupungingeodeetti Vesa Turtola, tonttiteknikko Heikki Haimakainen, maankäyttöteknikko Stig- Gustav Bredbacka, kiinteistöinsinööri Matti Kivistö, asemakaava-arkkitehti Elina Nissinen ja yleiskaavasuunnittelija Suvi-Elina Maunu. Maankäyttö- ja asuntopoliittinen ohjelma on maankäyttöpolitiikan toteuttamisohjelma seuraavalle kymmenelle vuodelle, sen tarkoituksena on: varmistaa asuintonttien ja -rakennuspaikkojen riittävyys kaupungin eri osa-alueilla niin taajamissa kuin kylissä edistää kaupungin strategiassa tavoiteltua hallittua kasvua yhteen sovittaa asuntorakentumisen kohdentamista sekä palvelujen tarjontaa ja käyttöä ohjata alueiden suunnittelua ja toteutusta eli yleiskaavoitusta ja sen pohjalta tehtävää maanhankintaa, asemakaavoitusta, kunnallisteknistä suunnittelua ja alueiden rakentumista tontit ja rakennuspaikat sijaitsevat alueellisesti eri puolella kaupunkia ja mahdollistavat monipuolisen asukkaiden tarpeita vastaavan asuntotuotannon huomioidaan kaupungin eri osa-alueiden erityispiirteet sosiaalisien yhteisöjen tarpeet yhdyskuntatekniikan investoinnit ovat suunnitelmallisesti ennakoituja ja suunnittelusta toteutukseen varataan riittävästi aikaa uusien alueiden ohjelmoinnissa huomioidaan asumisen lähipalvelujen saatavuus ja käyttöaste

4 2. Selvityksen tavoitteet Selvitys jakautuu ajallisesti kahteen osioon eli talousarviosuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen sekä pitemmällä aikajänteellä suunnitelmallisen maankäyttöpolitiikan toteuttamiseksi tarvittaviin aluevarauksiin ja maapoliittisiin toimenpiteisiin. Selvitys on osa MASTO -ohjelman (maankäyttö- ja asuntopolitiikan toteuttamisohjelma) laatimista. Tavoitteena on kaupungin strategian mukaisesti tukea tonttitakuun toteutumista tulevina vuosina selvittämällä omakotitaloalueiden tonttitilannetta ja omakotialueiden kaavoittamiseen soveltuvaa raakamaavarantoa sekä tekemällä ehdotuksia, miten kaupungin maankäyttöpolitiikalla voidaan turvata tonttitakuun toteutuminen. Selvityksen tuloksia hyödynnetään yleis- ja asemakaavoituksessa, maanhankinnassa ja harkittaessa rakennuspaikkojen myöntämistä suunnittelutarveratkaisuilla. Selvitys mahdollistaa teknisen toimialan toimintojen keskinäisen yhteensovittamisen maanhankinnasta tonttien luovutukseen sekä on oleellista lähtötietoa kaupungin toimitilojen sijoittamisessa ja niiden laajuuden arvioinnissa. TAULUKKO 1 Asuntotuotannon ja väestön määrällinen kehitys

5 2.1 Omakotitalorakentamisen määrällinen kehitys ja tuleva tonttien luovutustarve Omakotirakentamisen määrä ja siten myös kaupungin luovuttamien omakotitonttien määrä on vaihdellut voimakkaasti taloudellisista suhdanteista riippuen yleisestä korkotasosta johtuen vaihdellen noin Lähivuosina varaudutaan noin omakotitontin luovuttamiseen vuosittain. Pidemmällä aikavälillä kaupungin omakotitonttien luovutustarvetta voitaneen tasaisesti laskea johtuen myyntiin tulevien vanhojen omakotitalojen suuresta määrästä. TAULUKKO 2 Luovutettujen omakotitonttien määrä vuosittain Seuraavien kymmenen vuoden aikana tulee maankäyttöpolitiikassa varautua noin omakotitontin luovuttamiseen. Tämä merkitsee noin raakamaahehtaarin asemakaavoittamista omakotialueiksi eri puolille uutta Kokkolaa.

6 TAULUKKO 3 Asemakaavoitettu tonttivaranto Syksyn 2012 jaossa olleet Tilanne nyt ( ) Varattu mennessä Arvio syksyksi jäävistä nykyisistä tonteista Uudet syksyn 2013 jakoon tulevat tontit Tavoite syksyn 2013 omakotitonttien hakuun Nuolipuro Pikiruukki Kaanaamaantien itäpuoli Mustikkamäki Kuusimäki Peltokorpi Potankangas Peltomäenkangas Kälviän kirjkonkylä (Kumpula) Marinkainen Lohtajan kirkonkylä Ullava YHTEENSÄ 147

7 2.2 Vuosien omakotialueiden toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja niihin liittyvät investoinnit Nykyiset tavoitteet: Investointien oikea-aikaisuus: Suunnitelmallisella maankäytön ja toimitilojen rakentamisen yhteensovittamisella voidaan investoinnit toteuttaa taloudellisemmin ja ne saadaan kohdistettua oikea-aikaisemmin ja oikeisiin paikkoihin. Monipuoliset asumismahdollisuudet: Suunniteltu kaupunkiympäristö ja kunnallinen tonttitarjonta vastaavat laadullisesti ja määrällisesti kysyntää kunnan eri osissa. Luodaan valmius tarjota rakentamiseen vähintään 80 kunnallistekniikalla varustettua omakotitonttia. Yhdyskuntateknisten palvelujen vastuualue: Vuosina luovutetaan noin omakotitonttia vuosittain 3-5 eri alueelta. Vuoden 2015 syksyllä asemakaavoitetun tonttivarannon tulisi olla omakotitonttia ja asemakaavoituskelpoinen raakamaavaranto 150 hehtaaria. Ehdotus uudeksi tavoitteeksi: Kaavatalous ja tonttien myynti- ja vuokraushinnat: Päivitetään aiemmat kaavatalousselvitykset ja niiden pohjalta tehdään esitys mahdollisesta myynti- ja vuokraushintojen tarkistuksista. Tavoitteena on, että kaupunki saa omakotialueilta niiden toteuttamiskulut täysimääräisenä joko myynti- tai vuokratuloina. 2.3 Omakotitonttien kysynnän ja tarjonnan alueellinen kohdentumien Valtaosa omakotirakentamisesta kohdentuu keskustaajaman uusille kaupungin omistamille omakotialueille. Kysyntää on myös Kälviän kirkonkylän asemakaavoitetuilla alueilla. Myös suurimpiin kyliin on omakotirakentamispainetta, joten kaupunki voi hankkia alueita ja kaavoittaa omakotirakennuspaikkoja Ullavalle, Sokojalle, Öjaan, Ruotsaloon, Marinkaisiin ja Peltokorpeen. Lohtajan ja Kälviän kirkonkylissä on yksityisillä omistuksessaan runsaasti omakotirakennuspaikkoja, joiden toteutumista voidaan tarvittaessa nopeuttaa rakentamiskehotuksilla. Lähivuosien omakotialuekohteet on esitetty liitteessä 3, tonttivaranto kuvattuna alueittain. 2.4 Raakamaavaranto ja sen riittävyys omakotirakentamiseen Vuoden 2013 keväällä sekä asemakaavoitettujen että kunnallistekniikan piirissä olevien, luovutuskelpoisten omakotitonttien varanto ja myös asemakaavoituskelpoinen yhtenäisten asemakaavoitettavissa olevien alueiden raakamaavaranto ovat käyneet vähiin. Syksyllä 2013 tulee ohjelmoida Kokkolan maapoliittisen ohjelman mukaisesti raakamaanhankinta- ja asemakaavoitusohjelma omakotitalotonttitarjonnan turvaamiseksi lähivuosina. Ote kaupunginvaltuuston vuonna 2006 hyväksymästä Kokkolan maapoliittisesta ohjelmasta on liitteenä 2.

8 2.5 Omakotitonttivarannon kehittämistavoitteet 1. Ympäri vuoden on aina muutama vapaa rakennuskelpoinen omakotitontti kaikilla asemakaavoitetuilla taajama-alueilla. Näitä ovat Lohtajan kirkonkylä, Marinkainen, Kälviän Kirkonkylä, Peltomäenkangas, Ullava ja Kokkolan keskustaajamassa 2-4 eri aluetta. 2. Vuosittainen tavoiteluovutus on omakotitalotonttia 3-7 alueelta, sisältäen liitoskuntien asemakaavoitetut taajamat. Yhden alueen omakotitalotonttien luovutus on enimmillään noin 30 tonttia vuosittain, jolloin päiväkotien ja koulujen käyttöaste ei nouse liiallisesti. 3. Asemakaavoitettu tonttivaranto (asemakaava + katusuunnitelmat) vastaa lokakuun alussa, kun uudet omakotitontit laitetaan hakuun, kullakin em. alueella vähintään kolmen vuoden luovutustarvetta eli noin omakotitonttia. 4. Asemakaavoitettavissa oleva raakamaavaranto vastaa kymmenen vuoden kaavoitustarvetta kullakin em. alueella. Kaikilta laajenemisalueilta pyritään aktiivisesti ostamaan raakamaata. Yhden vuoden pientalotonttiluovutus eli omakotitonttia edellyttää noin ha asemakaavoitettavaa raakamaata. Kymmenen vuoden asemakaavoitukseen sopiva raakamaatarve uutta omakotirakentamista varten on siten ha. Tavoitteet 1 ja 2 ovat täyttyneet pääosin. Tavoite 3 ei tällä hetkellä täyty ja tavoite 4 täyttyy vain osittain, koska lähes kaikilta laajenemisalueilta puuttuu kaupungin ostamia ja omistamia alueita riittävän yhtenäisten asemakaavoitettavien omakotialueiden muodostamiseksi. Jäljempänä kaaviossa 1 on esitetty asuntoalueiden toteuttamisen tavoitteellinen ohjelmointi. Liitteenä 1 on kohdealueittain lähivuosien omakotialueiden maankäyttö- ja asuntopoliittinen ohjelmointi. Alla esimerkkinä Mustikkamäen alue. TAULUKKO 4 Mustikkamäen uuden omakotialueen toteuttamisen tavoitteellinen toteuttamisohjelma

9 KAAVIO 1 Asuntoalueiden toteuttamisen tavoitteellinen ohjelmointi yleiskaavoituksesta alueiden rakentumiseen.

10 3. Pientaloasutuksen mahdolliset laajenemisalueet kuvattuna alueittain Yleiskaavoitukseen liittyvät laajenemisalueiden kuvaukset on tehty niistä alueista, jotka ovat keskeisimpiä pientaloasutuksen sijoittumisen kannalta. Näiden lisäksi on yksittäisiä pienempiä alueita, joille pientaloasutusta voidaan jossain määrin asemakaavoittaa. Kokkolan kantakaupungin osalta tässä osiossa esitellyistä alueista osa tullaan osoittamaan Keskustaajaman yleiskaavassa asutuksen laajenemisalueiksi ja osa merkitään yleiskaavan yhteydessä asutuksen laajenemisen reservialueiksi. Yhtiömuotoista asumista ja pientalorakentamista koskevissa selvityksissä vaiheessa luoda tavoitetila näille alueille määittelemnällä toimenpiteiden ja päätöksenteon perusteet: 1. maanhankintaa edistämään Kokkolan maapoliittisen ohjelman mukaisin toimenpitein 2. rakennuspaikkoja ei myönnetä yksittäisillä suunnittelutarve- ja poikkeamisluvilla, jos ne saattavat asemakaavoituksen edellytyksiä 3. kaavoitusta varten tarvittavat selvitykset laaditaan alueiden käyttöönoton edellyttämällä aikataululla Pientaloalueiden laajenemisalueet on osoitettu liitteessä punaisilla, keltaisilla, vihreillä ja sinisillä rajauksilla. Punaisella rajatut ensimmäisen vaiheen alueet ovat alueita, joilla asemakaavoitus tulisi voida käynnistää vuonna 2013 tai lähivuosina. Keltaisella ja vihreällä on osoitettu muut mahdolliset laajenemisalueet, joita tullaan tarkastelemaan tarkemmin Keskustaajaman yleiskaavatyön yhteydessä. Sinisellä katkoviivalla on osoitettu selvitystä vaativat alueet. Keltaiset ja vihreät alueet ovat mahdollisia laajenemisalueita, joista vain osa tullaan osoittamaan Keskustaajaman yleiskaavassa pientaloalueiksi. Keskustaajaman yleiskaavan yhteydessä mitoitetaan väestöennusteeseen perustuen tuleva asuintonttitarve ja tämän myötä ratkaisemaan mitkä alueet tullaan kaavoittamaan asuntoalueiksi. Omakotialueiden laajennussuuntiin on karttoihin on merkitty sinisellä pohjavärillä kaupungin maanomistus ja punaisella rajatuilla alueilla punaisella vaakaviivoituksella ne alueet, joiden hankinta kaupungin omistukseen mahdollistaa asemakaavoituksen käynnistämisen. Omakotitaloalueiden laajenemisalueilta jaettavien tonttien määrä vuosittain on punaisella rajauksella olevien alueiden osalta analysoitu työryhmän kanssa ja nämä luvut ovat nykyisten luovutustavoitteiden mukaisia. Keltaisella, vihreällä ja sinisillä rajauksilla olevien alueiden osalta tonttien lukumäärät perustuvat arviointiin, jonka tuloksen mukaisesti tonttien laskennallisen määrä on niin suuri, ettei kaikkien alueiden toteutuminen vuoteen 2030 mennessä ole tarpeen. Käyttöön otettavat alueet tulee analysoidaan tarkemmin Keskustaajaman yleiskaavan yhteydessä, jotta alueiden laajeneminen on väestöennusteen mukaista.

11 TAULUKKO 3 Omakotitonttien laskennalliset luovutusmahdollisuudet alueittain vuosina YHTEENSÄ Mustikkamäki, Hangasmäki Piilesmäki Kaanaanmaantien koillispuoli Rödsöntien pohjoispuoli Kvikant Marinkainen Peltomäenkangas 80 Linnusperä Puntus Kaustari-Lappilanmäki Yhteensä Alustava arvio tarvittavasta luovutettavien omakotitonttien kokonaismäärästä vuosina on omakotitonttia. Määrä riippuu kaupungin tulevasta väestökehityksestä, yleisestä taloudellisesta kehityksestä sekä kaupungin nykyisen omakotiasuntokannan asuntokaupan tulevasta kehityksestä

12 3.1 ISOKYLÄN ETELÄPUOLISET ALUEET Punainen 2, Hangasmäki sijoittuu alueen keskelle Kettufarmintien ja Mustikkamäen omakotialueen itäpuolelle. Alue ei ole kokonaan kaupungin omistuksessa. Asemakaavoitusta varten tulee laatia luontoselvitys.. Asemakaavoituksen aloittaminen edellyttää maanhankintaa. Keltainen 2, käynnistyy 3-5 vuoden kuluessa. Alueella on kaupungilla jo maanomistusta. Vihreä 2, asemakaavoituksen käynnistyminen on sidoksissa tällä hetkellä vuoteen 2020 myönnetyn louhintalupaan. Alue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Piilesmäki Mustikkamäki Hangasmäki3.2 Piilesmäki Punainen 1 on rakentamattomalta osalta kaupungin omistuksessa. Asemakaavoitus voitaneen aloittaa. Inventoinnit tulisi aloittaa mahdollisimman pian, jotta asemakaavoitus voitaisiin aloittaa seuraavana vuonna. Keltainen 3 alueen asemakaavoituksen käynnistyminen edellyttää raakamaan hankintaa. Alueelle tulee myös tehdä luontoinventointi. Vihreä 3 alue ei ollut mukana 2010 luontoselvityksessä. Alueelle tulee laatia luontoselvitys.

13 3.3 KAANAANMAANTIEN JA RÖDSÖNTIEN JA PERHONJOEN VÄLINEN ALUE Punainen 3 on paria raakamaakauppaa vaille kaupungin omistuksessa, jonka jälkeen asemakaavoitus voidaan aloittaa. Punainen 4 alueella maan omistus lähes kokonaan kaupungilla, mutta asemakaavoituksen käynnistäminen edellyttää yhtä suurempaa raakamaakauppaa. Keltainen 5 alueella on aktiivinen maanhankinta käynnissä. Tämän alueen toteuttaminen tullaan tutkimaan Keskustaajaman yleiskaavan yhteydessä. Punainen 4 alueella maan omistus lähes kokonaan kaupungilla, mutta asemakaavoituksen käynnistäminen edellyttää vielä raakamaakauppoja. Vihreä 4, 5 ja 6 ovat reservialuevarauksia.

14 3.4 KVIKANT Keltainen 1 alueella ei ole kaupungilla merkittävää raakamaavarantoa vaan alue tulee hankkia kaupungin omistukseen riittävän laajoina kokonaisuuksina ennen asemakaavoituksen käynnistämistä sekä oikeusvaikutteisen Keskustaajaman yleiskaavan laatimista.. Sininen 1 alueen kaupunki omistaa kokonaan. Alueen nykyisen käyttötarkoituksen (ravirata ja hevostallitoimintaa) muuttaminen asuinalueeksi vaatii raviradan siirrosta sopimista. Vihreä 1 alue on kokonaisuudessaan yksityisten omistuksessa.

15 3.5 MARINKAINEN Punaisen alueen asemakaavoitus on käynnissä nopeasti. Alue on rakennettua osaa lukuun ottamatta kaupungin omistuksessa. Keltainen on kokonaan kaupungin omistuksessa. Marinkaisten täydennysrakentaminen ja tuleva asemakaavoitus tutkitaan kyläyleiskaavassa.

16 3.6 PELTOMÄENKANGAS Keltaisen alueelta voidaan käynnistää maanhankinta. Asemakaavoituksen käynnistämisajankohta riippuu Peltomäenkankaan jo asemakaavoitettujen rakennuspaikkojen rakentumisesta ja tonttien luovuttamisen jakaantumisesta Kokkolan eriosien välillä sekä yksityisten omistamien Kälviän kirkonkylän rakentumattomien rakennuspaikkojen rakentumisesta.

17 3.7 MUUT Edellä esiteltyjen merkittävimpien ja ajankohtaisimpien pientaloasutuksen laajenemisalueiden lisäksi on Kokkolan keskustaajamassa muutamia alueita, joille pyritään pääsemään asemakaavoituksella. Nämä alueet toimivat ns. täydennysalueina edellisille ja samalla tasapainottavat asutuksen sijoittumista kaupungin eriosissa LINNUSPERÄ Punainen 7 alue edellyttää maanhankinta ja Keskustaajaman yleiskaavan laatimista, jonka jälkeen asemakaavoitus voidaan aloittaa. Vihreä 8 alueen maankäyttö tutkitaan Keskustaajaman yleiskaavassa.

18 3.7.2 PUNTUS Punainen 5 alue rajautuu asemakaava-alueeseen ja on luonnollinen suunta laajentaa kaupunkirakennetta. Asemakaavoituksen käynnistäminen edellyttää maanhankinnan onnistumista. Keltainen 6 alue on suurelta osin rakentunutta. Alueen asemakaavoitus riippuu raakamaanhankinnan onnistumisesta. Vihreä 6 alueen toteuttamista pientaloalueena tutkitaan Keskustaajaman yleiskaavan yhteydessä. 5

19 3.7.3 Kaustari ja Lappilanmäki Punainen 6 Alueen asemakaavoitus on kytköksissä maanhankintaan. Keltainen 7 ja Vihreä 7 alueiden asemakaavan laadinnan aloittamiseksi tulee raakamaata hankkia kaupungin omistukseen.

20 LIITE 1 TONTTIVARANTO KUVATTUNA ALUEITTAIN Kokkolan kaupungilla on syksyllä 2012 jaettavaksi pientalotontteja 117 jakautuen eri alueille, joista suurin osa on asemakaavoitettuja tontteja ja osa on yleiskaavoitettuja tai palstoitussuunniteltuja rakennuspaikkoja. Kuva 1. Tonttivarannon ja rakennuspaikkojen sijoittuminen Kokkolassa esitetty punaisilla tähdillä. Taulukko x. asemakaavoitettu tonttivaranto

21 Liite 1. Lähivuosien omakotialueiden maankäyttö- ja asuntopoliittinen ohjelmointi

22 Liite 2. Ote kaupunginvaltuuston vuonna 2006 hyväksymästä Kokkolan maapoliittisesta ohjelmasta 1.2 Maapolitiikan toteuttamiskeinot 1.2.1Yleista Kaupungilla on käytettävissään monipuolinen valikoima keinoja, joilla voidaan varmistaa yhdyskunnan rakentaminen ja kasvu kuntatalouden näkökulmasta kestävällä tavalla. Seuraavassa esitellään maapolitiikan keskeiset keinot Vapaaehtoiset kaupat ja vaihdot Pitkäjänteinen vapaaehtoinen maanhankinta on aktiivisen maapolitiikan keskeinen keino. Hankkimalla raakamaata omistukseensa yleiskaavallisten selvitysten osoittamilta kasvusuunnilta hyvissä ajoin ennen kaavoitusta kaupunki voi varmistaa, että kunnallistekniikka ja kunnalliset palvelut tulevat kustannustehokkaasti käyttöön ja että niiden rakentamisen kustannuksia katetaan tonttien myynnistä saatavilla tuloilla Maankäyttösopimukset ja maankäyttökorvaukset Lainsäädäntö antaa mahdollisuuden asemakaavoittaa yksityisten omistamia alueita sellaisella sopimusmenettelyllä, jolla saavutetaan tasapuolisuus sekä maanomistajien kesken että kaupungin ja maanomistajan kesken. Ensisijainen sopimusmuoto on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty maankäyttösopimus, joka perustuu vapaaehtoisuuteen ja jolla maanomistaja sitoutuu korvaamaan kaupungille aiheutuvia kustannuksia ja kaavoituksesta saaman arvonnousun rahana tai alueina. Mikäli vapaaehtoiseen sopimukseen ei päästä, voi kaupunki kaavoittaessaan yksityisten alueita periä maanomistajalta kehittämiskorvauksen kulujensa peittämiseksi. Korvaus voi olla enintään 60 % alueen arvonnoususta. Korvaukset peritään tontti- kohtaisesti arvonnousun realisoituessa esim. tontin myynnissä. Kolmantena kaavoitukseen liittyvänä menettelynä on rajatun alueen kehittämisalueeksi nimeäminen 10 vuodeksi, jos asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi erityiset kehittämis- ja toteuttamistoimenpiteet ovat tarpeen. Kaupungilla on oikeus periä maanomistajalta hyötyyn suhteutettu kehittämismaksu, jos alueen kehittämistoimenpiteistä koituu maanomistajalle erityistä hyötyä, joka on epäsuhteessa hänen suorittamiinsa kustannuksiin Lunastukset Maankäyttö- ja rakennuslaki sisältää useita lunastusperiaatteita, joiden nojalla kaupunki voi saada luvan lunastaa maata erilaisiin yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin. Maan lunastaminen antaa kaupungille mahdollisuuden järkevään yhdyskuntakehitykseen maanomistajien sopimus- tai myyntihalukkuudesta riippumatta. Samalla se luo ristiriitatilanteissa edellytykset maanomistajien tasapuoliseen kohteluun. Kaupunki voi ympäristöministeriön luvalla ennen asemakaavoitusta lunastaa yhdyskunta- rakentamiseen tarvittavan maan, ns. raakamaan. Luvanvaraista on myos asemakaavoitetulla alueella kaavan toteuttamista helpottava lunastaminen, jolla pyritään järjestelemään sopimattomasti rakennettuja tai maanomistukseltaan sekavia alueita.

23 Ilman erillistä lupaa kaupungilla on oikeus asemakaavan perusteella lunastaa kaduksi tai yleiseksi alueeksi osoitettu alue sekä kaupungin tarpeisiin tarkoitettu yleisten rakennusten alue Rakentamiskehotukset Kaupunki voi edistää asemakaavan mukaisten rakennuspaikkojen rakentamista antamalla rakentamiskehotuksia. Kehotus voidaan antaa vain määrällisesti ja laadullisesti vajaasti rakennetulle rakennuspaikalle kaavan oltua voimassa vähintään kaksi vuotta. Kehotusta ei saa antaa enintään kaksi asuntoa käsittävän asuinrakennuksen rakentamiseen, jos rakennuspaikalla on jo käytössä oleva rakennus. Kaupungilla on oikeus ilman erityistä syytä lunastaa rakennuspaikka, jollei sitä ole kolmen vuoden kuluessa rakentamiskehotuksen antamisesta rakennettu kehotuksen edellyttämällä tavalla.

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma 1 KAUPUNGINVALTUUSTON 03.03.2003 25 HYVÄKSYMÄ Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma Sisällysluettelo 0. Esipuhe 2 1. Yleistä 2 2. Maankäyttöpolitiikka 3 2.1 Kaavoituspolitiikka 3 2.2 Maapolitiikka

Lisätiedot

Kangasalan kunnan maapoliittinen ohjelma 2010

Kangasalan kunnan maapoliittinen ohjelma 2010 Kangasalan kunnan maapoliittinen ohjelma 2010 Hyväksytty valtuustossa 8.3.2010 Lähtökohdat Seudun maapoliittiset linjaukset Kaupunkiseudun yhteistyönä valmistellut maapoliittiset linjaukset ohjaavat kuntien

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 MAAPOLIITTINEN OHJELMA Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 1 (26) Johdanto Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat strategisen suunnittelun välineitä. Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä kunnan toimintoja,

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 1 KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 3.11.2009 179. Maankäyttöpolitiikan strategiset tavoitteet päätetään Kajaanin yleiskaavassa, Kajaanin

Lisätiedot

Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja

Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja Uudenmaan liiton julkaisuja E 95-2007 Uudenmaan liitto Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja Uudenmaan liiton julkaisuja E 95-2007 Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen Vuoden 2014 seuranta Seutuhallitus 27.5.2015 1 Tiivistelmä Kasvuun varautuminen: Kaupunkiseudun väestö kasvoi noin 4

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLLYSLUETTELO 2. JOHDANTO Maapoliittinen ohjelma 3. MAAPOLITIIKAN YLEISET PERUSTEET JA KEINOVALIKOIMA

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Kesäkuu 2014 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus Helsingin

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma SODANKYLÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA Asunto-ohjelma 2013 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 Sampo 800013-900223 PL 60 Telefax (016) 618102 Pohjolan OP 564125-2589 99601 Sodankylä Y-tunnus

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPOLIITINEN OHJELMA 2002 2005 KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITISEN OHJELMAN 2002 2005 VALMISTELU

MAANKÄYTTÖPOLIITINEN OHJELMA 2002 2005 KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITISEN OHJELMAN 2002 2005 VALMISTELU MAANKÄYTTÖPOLIITINEN OHJELMA 2002 2005 Esipuhe KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITISEN OHJELMAN 2002 2005 VALMISTELU Kajaanin kaupungissa on laadittu vuodesta 1992 alkaen valtuustokaudeksi kerrallaan maapoliittinen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Asumisen strategiat 2005-2010

NURMIJÄRVEN KUNTA. Asumisen strategiat 2005-2010 NURMIJÄRVEN KUNTA Asumisen strategiat 2005-2010 Valtuuston hyväksymä 13.12.2004 Sisällysluettelo sivu 1. Johdanto... 2 2. Asumisen strategiat 2000 2010 toteutuminen... 4 3. Nurmijärven asuntokantaa ja

Lisätiedot

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020)

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) 17.9.2012 Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) KV hyväksynyt 17.9.2012 57 ASUNTO-OHJELMA 2012 2016 (-2020) 1. Johdanto 1.1. Yleistä Asunto-olojen kehittämisestä annetun lain mukaan valtuusto hyväksyy tarpeen

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Raakamaan RAAKAMAAN HINTA hinta Peltola, Risto Risto Peltola, Väänänen, Juhani Väänänen, Juhani Juhana Hiironen, Hiironen, Juhana Markus Eronen, Eronen Markus Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 109 Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

ALUEIDENKÄYTÖN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA LAINSÄÄDÄNTÖ

ALUEIDENKÄYTÖN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA LAINSÄÄDÄNTÖ ULVILAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 ULVILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014 2 / 10 KAAVOITUSKATSAUS 2014 Kaavoituskatsauksen (maankäyttö- ja rakennuslaki 7 ) tarkoitus on kertoa kaupungissa vireillä

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3

Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 LÄHTÖKOHDAT ASUNTO-OHJELMATYÖLLE...4 2.1 VALTAKUNNALLINEN ASUNTOPOLITIIKKA...4 2.2 KAUPUNGIN STRATEGIAN ASUNTOPOLIITTISET TAVOITTEET; HYVÄN ASUMISEN KAUPUNKI...4 2.3

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

SAVUKOSKEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2013 Kuntakeskus ja Martin kylä EHDOTUS 28.2.2013

SAVUKOSKEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2013 Kuntakeskus ja Martin kylä EHDOTUS 28.2.2013 SAVUKOSKEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2013 Kuntakeskus ja Martin kylä EHDOTUS 28.2.2013 Etukannen kuva Savukosken kunta Sito Oy Rovaniemi 28.2.2013 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 1.1 Projektiryhmä...4 1.2

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

Sipoon yleiskaava 2025 Yleiskaavaluonnoksen vaikutusten arviointi Irmeli Wahlgren

Sipoon yleiskaava 2025 Yleiskaavaluonnoksen vaikutusten arviointi Irmeli Wahlgren 12 1 8 6 4 2 7 6 5 4 3 2 1 Rakennukset Byggnader Verkostot Nätverk Liikenne Trafik Rakennukset Byggnader Verkostot Nätverk Liikenne Trafik TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 1782 7 13.2.27 YHDYSKUNTAKUSTANNUKSET

Lisätiedot

ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020

ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020 TOIMENPIDEOHJELMA 2011-2020 1(16) Tyt / projektit / T.Hokkanen 27.2.2011 ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020 ESPOON KAUPUNKI ESPOON KESKUKSEN KEHITTÄMISPROJEKTI PL 49 02070

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot