JOUKKORAHOITUS. APV-Tutkinnot materiaali. Atso Andersén 2015 Tekijänoikeudet Atso Andersén

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOUKKORAHOITUS. APV-Tutkinnot materiaali. Atso Andersén 2015 Tekijänoikeudet Atso Andersén"

Transkriptio

1 JOUKKORAHOITUS APV-Tutkinnot materiaali Atso Andersén 2015 Tekijänoikeudet Atso Andersén

2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO JOUKKORAHOITUS JOUKKORAHOITUKSEN LUOKITTELU, EDUT, HAITAT, RISKIT SÄÄNTELYN LÄHESTYMISTAPOJA VASTIKKEETON RAHANKERÄYS JA JOUKKORAHOITUSTOIMINNAN SÄÄNTELY

3 1 Johdanto Mistä on kysymys joukkorahoituksessa? Mitä toimijoita se koskee? Onko se sallittua? Valvotaanko joukkorahoitusta? Tarjoaako se tuottomahdollisuuksia sijoittajille? Entä voiko sitä kautta saada rahoitusta? Joukkoistamiseen perustuvat menettelytavat ovat yleistymässä maailmassa nopeasti. Etsimme tietoa ja jaamme kokemuksia Internetin keskustelupalstoilla. Matkustamme ja majoitumme yhä useammin verkkopalveluiden kautta löytyneiden majoituspaikkojen kanssa. Poliittisten liikkeiden ajatusten levittäminen ja toiminnan rahoittaminen nojautuu yhä useammin sosiaalisen median palveluihin pohjautuviin malleihin. Jopa liikenne on siirtymässä kommunikaatioteknologian mahdollistamana uudenkaltaiseen toimintamalliin. Vastaavia muutoksia on kehittymässä myös rahoitusalalla ja erityisesti sijoituspalveluissa. Digitalisaatio ja tiedonjako vertaisverkostoissa mahdollistaa syvällisen muutoksen pankkitoiminnassa. Perinteinen pankkitoiminta perustuu ajatukseen, että säästäjä tekee talletuksen pankkiin. Talletus on tallessa eli riskitön. Nyky-yhteiskunta on vahvistanut talletussopimusta rajattomalla talletussuojalla eli valtio takaa talletusten takaisinmaksun, vaikka pankki menisi konkurssiin. Talletuksille maksetaan korvausta koron muodossa. Viime vuosine lähes nolla-tasolla liikkuneiden korkojen myötä talletuskorkojen merkitys on vähentynyt. Perinteisessä pankkitoiminnassa pankki maksaa talletuksen takaisin niin vaadittaessa. Suurin osa tallettajista ei kuitenkaan tarvitse rahojaan, joten pankki tarjoaa rahoitusta eteenpäin lainanottajille. Yleistäen voidaan todeta, että vakavaraisuusregulaatioon perustuvat pankkien pääomavaatimukset (alimmillaan noin 8% taseen loppusummasta) mahdollistavat lainanannon joka on 12-kertaisesti suhteessa talletuksiin ja muuhun hankittuun pääomaan. Eli yhtä talletuseuroa kohtaan pankki voi antaa 12 euroa lainaa lainanottajille. Pankilla on mahdollisuus valvoa lainantoa ja tehdä hyvin harkittua lainanantoa. Toisin sanoen tallettajat ovat delegoineet pankille tehtävän miettiä miten talletusrahat on parasta käyttää silloin kun ne eivät ole säästäjän omassa käytössä. Pankki kantaa ja valvoo luotonantoon sisältyvää luottotappioriskiä. Lainanottaja puolestaa tekee pankin kanssa sopimuksen siitä, että se saa luottosopimuksessa määritellyn summan käyttöönsä. Luottosopimuksessa määritellään pääasiassa luoton määrä, vakuudet, lainakorko sekä takaisinmaksuohjelma sekä takaisinmaksun määräytymisperusteet. Pankin ansaintalogiikka perustuu siihen, että se tarjoaa tallettajille alhaista talletuskorkoa ja perii luotonottajilta korkeampaa lainakorkoa. 3

4 Kuvio 1. Perinteinen pankkitoiminta Digitalisaatio mahdollistaa monenkaltaisia vaihtoehtoja perinteisen pankkitoimintalogiikan järjestämiseen. Tässä monisteessa käsittelemme kehittymässä olevia joukkorahoituksen toimintatapoja. On erittäin tärkeä ymmärtää ettei vakiintunutta toimintamallia joukkorahoituksen järjestämiseksi ole vielä löydetty. Lisäksi joukkorahoituksen mahdollistavaa regulaatiota kehitetään Suomen lisäksi monessa muussa maassa edelleen. 4

5 2 Joukkorahoitus Joukkorahoitus on laaja käsite. Kuvaamme seuraavaksi nykyisten joukkorahoitusmallien toimintaa, osapuolia, riskejä ja hyötyjä. Joukkorahoituspalveluiden tarjoajien toimintalogiikka on lähempänä markkinapaikkojen, kuten osakepörssien, toimintaa kuin perinteistä pankkitoimintaa. Ne toimivat usein tahoina, jotka saattavat osapuolet tekemisiin keskenään ja mahdollistavat transaktion toteuttamisen. Joukkorahoitusmallissa säästäjä, jolla on varoja tarjottavaksi luotontottajille, valitsee itse luototuskohteen, tekee sijoituksen ja kantaa riskin, hajauttaa riskiä useaan kohteeseen (toivottavasti) ja saa korvaukseksi korkoa sijoitukselleen. Tyypillisesti yksittäiseen lainaan sijoitetaan hyvin pieni summa ja sijoituksen jaetaan hyvin suuren lainanottajajoukon kesken. Lainanottaja on tekee lainahakemuksen, odottaa sijoittajien tutustuvan hakemukseen ja rahoittavan hakemusta. Määräaikaan mennessä kootaan mahdollisimma suuri, parhaassa tapauksessa tavoitteen mukainen, summa. Lainanottaja tekee sopimuksen lainanotosta ja sitoutuu sen ehtoihin, kuten lainakorkoon ja takaisinmaksuohjelmaan. Joukkorahoitustoimijan, toisin sanoen markkinapaikan, roolina on tarjota analysointivälineitä, sääntökehikko kohtaamiselle sekä selkeät sopimuspohjat. Joissain tapauksissa toimija voi asettaa ehtoja lainahakemusten laadulle ja antaa arvioita hakemusten riskitasosta. Toimija valvoo sopimusten noudattamista, etenkin takaisinmaksua. Yleisesti joukkorahoitustoimijalla tarjoaa myös perusmekanismin maksamattomien lainojen perinnälle. Tekemistään tehtävistä joukkorahoitustoimija saada välitys- ja hallinnointipalkkion. Kuvio 2. Joukkorahoituksen toimintamalli 5

6 Perinteisellä pankilla on merkittävä rooli joukkorahoituksen toiminnassa. Ilman maksuliikkeen luottettavaa toimimista palvelun toteutus ei olisi mahdollista. Verrattuna perinteiseen pankkitoimintaan luotonlaajenemiseksi kutsuttu mekanismi jää puuttumaan. Pankit luovat uutta rahaa sitoutumalla luottosopimuksiin, joiden katteeksi niillä on vain murto-osa pääomaa. Tämä mekanismi on tärkeä voimavara, jolla esimerkiksi talouskasvu mahdollistetaan (sekä pankki että luotonottoja sitoutuvat tulevaisuuden kassavirtoihin). Toinen selkeä ero on riskien sijoittuminen. Pankkikeskeisessä järjestelmässä pankki kantaa riskin taseessaan. Joukkorahoituspohjaisessa mallissa riskin kantaa sijoittaja. Pankille jää maksuliikenteen pääasiassa operatiivisen riskin otto. Joukkorahoitustoimija kantaa myös operatiivista riskiä. Säästäjän korkeamman riskin kattamiseksi myös koron taso on korkeampi kuin talletuksissa. Lainanottajan näkökulmasta koron tason tulisi olla lähellä markkinakorkoja, jos joukkorahoitustoimija toimii tehokkaasti ja markkinoilla on paljon sijoittajia. Rahoitusjärjestelmän näkökulmasta pankit eivät joukkorahoitusmallissa muodosta enää riskikeskittymää samassa mielessä kuin aiemmin on totuttu näkemään. Muun muassa niin sanottu moraalikato-ongelma 1 ja too-big-to-fail - ongelma 2 poistuvat. 2.1 Joukkorahoituksen luokittelu, edut, haitat, riskit Joukkorahoitus voidaan luokitella eri tarkoitusten perusteella: Lahjoitukset ja rahankera ykset hyva ntekeva isyyteen Tuotteisiin tai hankkeisiin liittyva rahoitus Lainarahoitus kuten lainojen va litta minen (esim. vertaislainatoiminta) Sijoituksiin liittyva rahoitus esim. alkaviin yrityksiin Joukkorahoitus voi olla puhtaasti tukemista (vastikkeetonta) tai vastikkeellista (esim. tuote tai sijoitus) Joukkorahoituksen on useita etuja ja myös haasteita. Etuja ovat etenkin kustannustehokkuus, nopeus ja joustavuus sekä mahdollisuus hankkeen tuotosten markkinointiin. Kustannustehokkuus perustuu siihen, että nykyiset joukkorahoitusmallit toimivat digitaalisissa ympäristöissä ja projekti tai lainanottaja voi hakea pieniäkin summia laajalta joukolta sujuvasti. Joustavuus perustuu sekin digitaalisuudelle: 1 Pankit sortuvat liialliseen riskinottoon ja lyhytaikaiseen tuotontavoitteluun laskiessaan sen varaan, että valtio ja veronmaksajat eivät päästä pankkeja kuitenkaan konkurssiin. 2 too-big-to-fail -ongelmalla tarkoitetaan pankkeja, jotka ovat liian suuria päästettäväksi konkurssiin, koska konkurssi aiheuttaisi liian suuria kustannuksia yhteiskunnan muilla osa-alueilla. 6

7 lainahakemuksen sisältöä on helppo muuttaa ja toisaalta lainahakemuksen tekeminen verkkopalvelussa on nopeaa. Rahoituksen hakemisen yhteydessä rahan käytön kohdetta täytyy esitellä ja joukkorahoittajan markkinoidessa rahoitusprojektia myös lopputuote saa huomiota. Suurimpia haasteita joukkorahoituksessa ovat muun muassa: Vakiintumattomat toimintatavat Sijoittajan epäselvät riskit Sa a ntelyn epa ma a ra isyys joukkorahoituksen na kökulmasta Viranomaisvalvonnan puute Rahoitukseen liittyva n tiedon antamisen/saamisen haasteet Digitaaliset palvelut mahdollistavat tiedonvaihdon ja transaktioiden tekemisen nopeasti ja joustavasti. Tämä heijastuu myös toimintatapoihin. Esimerkiksi luottohakemusten julkisuus on toteuttu eri tavoin eri palveluissa. Sijoittajan osalta luotonhakijoiden luottokelpoisuus ja taikaisinmaksukyky muodostavat normaalin luottoriskin. Kukaan ei valvo luotonottajaa ja sijoittajalla ei ole edellytyksiä analysoida luotonottajia. Sen lisäksi joukkorahoitustoimijan toimintaan sisältyy riskejä. Ovatko kaikki luottohakemukset aitoja ja oikein arvioitu? Mitä tapahtuu, jos joukkolainatoimija lopettaa toimintansa? Sijoittajan riskinoton näkökulmasta joukkorahoitus vastaa luonteeltaan ja riskitasoltaan lähinnä pa a omasijoittamista, vaikka sopimukset voivat olla luottosopimuksia. Sijoituskohteista ja niiden arvosta saatava tieto on tarkistamatonta, joten arvonmääritys on jokaisen sijoittajan omalla vastuulla. Myös likviditeettiriski on ilmeinen: sijoitusten myynti voi olla vaikeaa etenkin yksityishenkilöiden luottosopimusta osalta, mutta myös yrityksiin tehtävien pääomasijoitusten osalta. Joukkorahoitussitoumuksille ei ole olemassa toimivia jälkimarkkinoita tai lunastamenettelytapoja. Myöskään huijausten roolia ei voida kokonaan sulkea pois. Tosin huijauksen seurauksena hakijan luottotietoihin tulee merkintä, joten yksityishenkilöiden kohdalla huijauksen riski on rajallinen. Sääntely on joukkorahoituksen osalta epäselvää, sillä nykyinen lainsäädäntö perustuu fyysisten prosessien sääntelyyn. Lisäksi nykylainsäädännössä lainaaminen ja sijoittaminen yksityishenkilöille ja yrityksille käsitellään erikseen. Digitaalisten palveluiden mahdollistamat rahoituspalvelut puolestaan keskittyvät lopputuloksiin ja projektien aiheisiin. Hakijoina voivat toimia niin yksityishenkilöt, yritykset kuin mikä tahansa muukin virallinen tai epäviralline taho. Esimerkiksi Suomessa yksityishenkilöiden välinen lainaaminen ei edellytä valvontaa ja se voi tapahtua kahden henkilön välisenä sopimuksena. 7

8 Sääntelyn ollessa alkuvaiheessa myöskään valvonnan roolia tai oikeuksia valvontaan ei ole määritelty. Sen seurauksena viranomaisten edellytykset valvoa toimintaa rajoittuvat nykyisiin menettelytapoihin, joita ovat esimerkiksi kuluttajansuojalainsäädännön ja -menettelytapojen soveltaminen. Eri palveluissa sijoituskohteista on esillä erilaisia tietoja. Perustiedot kuten lainattava määrä ja sijoituksen juoksuaika ovat yhdenmukaisesti raportoitu kaikissa palveluissa. Sen sijaan sijoituksiin liittyvät luotto- ja muut riskiarviot on tehty vaihtelevin menetelmin eivätkä ne ole vertailukelpoisia. Myös sijoitusten tuotoista, maksuhäiriöistä ja luottotappioista raportoidaan vaihtelevin tavoin. Joukkorahoitukseen liittyvää tiedonantovelvollisuutta ei ole säädelty millään tavoin. Seuraavaksi tarkastelemme lähestymistapoja sääntelyyn. 2.2 Sääntelyn lähestymistapoja Koska joukkorahoituksessa on kyse finanssitoiminnasta, sääntelyn ja valvonnan rooli katsottu tärkeäksi. Joukkorahoitus ja etenkin siihen liittyvät sopimukset ovat jo osittain tai kokonaan säännelty voimassa olevassa lainsäädännössä. Suomessa ja EUtasolla ei ole vielä erityista joukkorahoitussa a ntelya. Muu sa a ntely voi tulla sovellettavaksi myös joukkorahoituksessa. Finanssivalvonta arvioi mahdolliset rajapinnat sääntelyn ja valvonnan osalta seuraavalla tavalla: Luottolaitostoiminta Maksupalvelujen tarjonta Arvopapereiden tarjoaminen Sijoituspalvelujen tarjonta Sijoitusrahastotoiminta Edellä mainittuja finanssitoiminnan osa-alueita säätelee tarkka sääntelykehikko. Erityisesti sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen luvanvaraisuus on tärkeää huomata ettei lainojen va litta minen la htökohtaisesti vaadi toimilupaa. Sen sijaan sijoituspalvelujen tarjonta on toimiluvanvaraista: Arvopapereiden va litta minen Liikkeeseenlaskun ja rjesta minen Yksilöllinen sijoitusneuvonta myös joukkorahoituksen muodossa 8

9 Sijoitusrahastotoiminnan näkökulmasta tarkasteltuna varojen hankkiminen yhteista sijoitusta varten vaatii toimiluvan tai rekisteröinnin. Arvopaperimarkkinalain näkökulmasta yrityksiin liittyvässä joukkorahoituksessa sijoittajan tulee saada oikeat ja riitta va t tiedot sijoituspa a töksensa tueksi. Lainsäädäntöön sisältyy muun muassa: Kielto ka ytta a totuuden vastaista tai harhaanjohtavaa tietoa, vaatimus riitta vien tietojen antamisesta, velvollisuus laatia tarjousesite ellei poikkeusmahdollisuutta 3 Joukkorahoituksen sääntelytarvetta selvitetään aktiivisesti EU-tasolla, jossa taustaselvitykset ja kartoitustyö ovat käynnissä. Eu-komission tavoitteena on edista a joukkorahoitusta pankki- ja pa a omasijoitusta ta ydenta va na rahoitusmuotona. Eurooppaan on perustettu European Crowdfunding Stakeholding Forum (ECSF): tiedonvaihtofoorumi ja senvaltioiden komission, viranomaisten ja alan toimijoiden va lilla. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA selvitta a nykyisen sa a ntelyn soveltamista ja sa a ntelymuutosten tarvetta Suomessa toimintamalleja ja niiden kehitysta seuraavat kotimaiset viranomaiset: Valtiovarainministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Sisa ministeriö Finanssivalvonta Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2.3 Vastikkeeton rahankeräys ja joukkorahoitustoiminnan sääntely Suomessa joukkorahoituspalveluiden kehittymistä yritetään edesauttaa muun muassa muuttamalla rahankeräyslainsäädäntöä. Rahankeräyslaki keskittyy toimintaan, jossa keräys voidaan luokitella vastikkeettomasti. Vastikkeettomalle keräykselle on tunnusomaista se ettei rahan antaja saa suoraa konkreettista vastiketta antamalleen rahoitukselle. Rahankeräystoimintaan tarvitaan aina viranomaisen lupa. Lupamenettely kuitenkin muodostaa korkean kustannukset etenkin pienissä projekteissa. 3 Arvopaperitarjous alle 1,5 milj. euroa 12 kk:n sisa lla tai tarjous alle 150 sijoittajalle tai vain kokeneille sijoittajille tai va himma issijoitus euroa. 9

10 Poikkeuksen luvanvaraisuudesta muodostavat muun muassa päiväkodin ryhmän, koululuokan, vakiintuneen opinto- tai harrasteryhmän ja yleisen kokouksen järjestäjän suorittamat rahankeräykset sekä kampanja-aikaiset vaalikeräykset. Tämän lisäksi rahankeräyslaissa rajataan kokonaan lain soveltamisen ulkopuolelle naapuriapu, tavarakeräykset, testamenttilahjoituspyynnöt, hyväntekeväisyyshuutokaupat, tukikonsertit ja - tilaisuudet, yksityishenkilön merkkipäivä- ja muistamispyynnöt sekä rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan julkisen uskonnonharjoituksen yhteydessä suoritettava kolehdin keräys. Rahankeräysten ja hyväntekeväisyystoiminnan sääntely ja valvonta vaihtelevat eri maissa. Lupa- ja valvontamekanismit poikkeavat toisistaan huomattavasti. Tyypillistä rahankeräys- ja muulle hyväntekeväisyystoiminnalle kuitenkin on, että toimintaa valvotaan jollakin tavoin, joko lupamenettelyn, hyväksynnän, auktorisoinnin, erilaisten rajoitusten taikka verotuksen keinoin. Suomessa yleishyödyllinen toiminta ei enää tapahdu kokonaan vapaaehtoisvoimin. Yhä useammin myös vapaaehtoistoiminta organisoituu ammattimaisesti ja muistuttaa taloudellisen toiminnan osalta yhä enemmän yritystoimintaa. Toisena tavoitteena on mahdollistaa mahdollistaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon toimeenpanemat rahankeräykset kirkollisen hyväntekeväisyystyön eli diakoniatyön rahoittamiseksi. Kolmantena tavoitteena on mahdollistaa yliopistojen toimeenpanema rahankeräys. Joukkorahoitusta koskevan sääntelyn tarve Vastikkeetonta rahankeräystä ei tulisi käsitteellisesti sekoittaa joukkorahoitukseen. Joukkorahoitus on lähtökohtaisesti vastikkeellista varojen keräämistä yleisöltä. Vastikkeellisena varojenkeräämismuotona joukkorahoitus ei kuulu rahankeräyslain soveltamisalaan, vaan kuluttajansuojaa ja rahoitusmarkkinoita koskevan sääntelyn piiriin. Uudessa rahankeräystä koskevassa lainsäädännössä lähdetään siitä, että elinkeinonharjoittaja saa va litta a joukkorahoitusta vain, jos se on rekisteröitynyt ta ma n luvun mukaisesti joukkorahoituksen va litta ja ksi Finanssivalvonnan ylla pita ma a n rekisteriin (joukkorahoituksen va litta jien rekisteri). Rekisteröitymisvelvollisuus ei koske kuitenkaan luottolaitosta, maksulaitosta, rahasto- yhtiöta, sijoituspalveluyritysta tai vaihtoehtorahastojen hoitajia niiden va litta essa joukkorahoitusta sijoituspalveluna. Finanssivalvonnan on rekisteröita va ilmoituksen tekija joukkorahoituksen va litta ja ksi,jos: 10

11 ilmoituksen tekija lla on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa Ilmoituksen tekija ei ole konkurssissa, yrityksen saneerausmenettelyssa tai muussa maksukyvyttömyysmenettelyssa ja, jos ha n on luonnollinen henkilö, on ta ysi-ika inen eika ha nen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu ilmoituksen tekija on luotettava ilmoituksen tekija lla on sellainen rahoitusmarkkinoiden toiminnan tuntemus kuin joukkorahoituksen va lityksen luonteeseen ja laajuuteen katsoen on tarpeen. Sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen va litta ja lla on oltava omaa pa a omaa va hinta a n euroa. Joukkorahoituksen va litta ja n on toimitettava Finanssivalvonnalle sa a nnöt, joista ilmenee, miten joukkorahoituksen va litys tapahtuu seka mita edellytyksia, oikeuksia ja velvollisuuksia joukkorahoituksen saajille ja muille asiakkaille asetetaan. Finanssivalvonta voi eva ta rekisteröinnin, jos olosuhteet huomioon ottaen on ilmeista, etta ilmoituksen tekija aikoo toimia toisen va lika tena. Ilmoituksen tekija a ei pideta luotettavana, jos ha net on lainvoiman saaneella tuomiolla viiden arviota edelta neen vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen arviota edelta neen vuoden aikana sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan ha nen olevan ilmeisen sopimaton va litta ma a n joukkorahoitusta, toimimaan joukkorahoituksen va litta ja n omistajana taikka toimimaan sen hallituksen ja senena tai varaja senena, toimitusjohta- jana tai toimitusjohtajan sijaisena taikka muussa ylimma ssa johdossa, taikka jos ha n on muutoin aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton toi- mimaan mainitunlaisessa tehta va ssa. Vaatimus luotettavuudesta ja rahoitusmarkkinoiden toiminnan tuntemuksesta koskee elinkeinonharjoittajan toimitusjohtajaa ja ha nen sijaistaan, hallituksen ja senta ja vara- ja senta, hallintoneuvoston ja siihen rinnastettavan toimielimen ja senta ja varaja senta, vastuunalaista yhtiömiesta seka muuta ylimpa a n johtoon kuuluvaa samoin kuin sita, jolla on suoraan tai va lillisesti va hinta a n kymmenesosa osakeyhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta a a nivallasta taikka vastaava omistus- tai ma a ra a misvalta muussa yhteisössa. Finanssivalvonnan on poistettava joukkorahoituksen va litta ja rekisterista, jos: joukkorahoituksen va litta ja on lopettanut toimintansa Yllä mainitut rekisteröinnin edellytykset eiva t ena a ta yty 11

12 Joukkorahoituksen va litta ja toimii toisen va lika tena Joukkorahoituksen va litta ja ole Finanssivalvonnan antamassa kehotuksessa asetetussa ma a ra ajassa ilmoittanut henkilöita, jotka ta ytta va t asetetut vaatimukset rahoitusmarkkinoiden toiminnan tuntemuksesta Joukkorahoituksen va litta ja n tai sen ylimma n johdon toiminnassa ilmenee vakavia tai toistuvia laiminlyönteja. Sen ja lkeen kun elinkeinonharjoittaja on poistettu rekisterista, se ei voi ena a harjoittaa joukkorahoituksen va litysta. Asiakkaansuoja Joukkorahoituksen va litta ja n on toimittava rehellisesti, tasapuolisesti, ammattimaisesti ja asiakkaan edun mukaisesti. Joukkorahoituksen va litta ja n on noudatettava sijoituspalvelulain säännöksiä: eturistiriitojen hallinnasta kiellosta antaa sijoituspalvelun ja oheispalvelun markkinoinnissa totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa tiedonantovelvollisuudesta liiketoimista ja palveluista sa ilytetta vista tiedoista puhelujen tallentamisesta Joukkorahoituksen va litta ja ei saa hallinnoida eika pita a hallussaan asiakkaansa varoja tai arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettuja arvopapereita eika saa olla velkaa asiakkaalleen. Joukkorahoituksen va litta ja n, joka on rekisteröitynyt, ei tarvitse liittya sijoituspalvelulaissa määriteltyn sijoittajien korvausrahastoon. Tiedonantovelvollisuus Joukkorahoituksen markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja. Tieto, jonka totuudenvastaisuus tai harhaanjohtavuus ka y ilmi tiedon esitta misen ja lkeen ja jolla saattaa olla olennaista merkitysta joukkorahoituksen asiakkaalle, on viivytyksetta oikaistava tai ta ydennetta va riitta va lla tavalla. Joukkorahoituksen saajan on perustellun arvion tekemiseksi joukkorahoituksen saajasta ja tarjouksen edullisuudesta julkistettava se ennen varainhankinnan aloittamista oikeat ja riitta va t tiedot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan yrityksen arvoon tai takaisinmaksukykyyn. Joukkorahoituksen 12

13 va litta ja n on huolehdittava siita, etta joukkorahoitusyritys ta ytta a ta män velvollisuuden. Joukkorahoituksen saajan ei tarvitse julkaista esitetta, jos arvopapereita tarjotaan Euroopan talous- alueella (ETA-alue) 12 kuukauden aikana yhteenlasketulta vastikkeeltaan alle euron suuruinen ma a ra. Asiakkaan tunteminen Joukkorahoituksen va litta ja ei saa va litta a joukkorahoitusta tai muutoin osallistua varainhankintaan joukkorahoituksen saajalle, joka on konkurssissa, yrityksen saneerausmenettelyssa tai muussa maksukyvyttömyysmenettelyssa. Valvonta ja seuraamukset Joukkorahoittajien valvojana toimii Finanssivalvonta. Kun joukkorahoituksen välittäjän asiakkaana on kuluttaja, valvontavastuu on kuluttaja-asiamiehellä Joka tahallaan tai törkea sta huolimattomuudesta ilman rekisteröintia va litta a joukkorahoitusta tai hankkii joukkorahoituksella varoja sellaiselle joukkorahoituksen saajalle, joka on konkurssissa, yrityksen saneerausmenettelyssa tai muussa maksukyvyttömyysmenettelyssa, on tuomittava, jollei teko ole va ha inen tai siita ole muualla laissa sa a detty ankarampaa rangaistusta, joukkorahoitusrikoksesta sakkoon tai eninta a n yhdeksi vuodeksi vankeuteen. Rangaistus salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain mukaan, jollei teosta muualla laissa sa a deta ankarampaa rangaistusta. Laiminlyönnista tai rikkomisesta ma a ra ta a n rikemaksu. Joukkorahoituksen va litta ja ja joukkorahoituksen saaja ovat velvollisia korvaamaan vahingon, jonka ne ovat tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut asiakkaalleen tai muulle henkilölle ta ma n lain tai sen nojalla annettujen sa a nnösten vastaisella menettelylla. Joukkorahoituksen va litta ja n ja joukkorahoituksen saajan hallituksen ja sen ja toimitusjohtaja ovat velvollisia korvaamaan vahingon, jonka he ovat tehta va ssa a n tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaneet joukkorahoituksen va litta ja lle tai sen osakkeenomistajalle, yhtiömiehelle tai ja senelle taikka muulle henkilölle rikkomalla ta ma n lain tai sen nojalla annettuja sa a nnöksia. Vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei menettelysta vastuussa oleva osoita menetelleensa huolellisesti. 13

14 Joukkorahoituksen va litta ja n ja joukkorahoituksen saajan osakkeenomistaja, yhtiömies ja ja sen ovat velvollisia korvaamaan vahingon, jonka he ovat myöta vaikuttamalla ta ma n lain tai sen nojalla annettujen sa a nnösten rikkomiseen tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaneet joukkorahoituksen va litta ja lle, sen osakkeenomistajalle, yhtiömiehelle, ja senelle tai muulle henkilölle. Itsesa a ntely Joukkorahoituksen va litta ja n on suoraan tai va lillisesti kuuluttava riippumattomaan, alan toimijoita laajasti edustavaan Suomessa perustettuun toimielimeen, joka on anta- nut suosituksen joukkorahoituksen va litysta koskevan avoimuuden ja la pina kyvyyden edista miseksi, tai sen on sitouduttava noudattamaan kyseisen toimielimen antamia suosituksia tai julkistettava perustelut sille, miksei se ole niihin sitoutunut. Edella mainittu toimielin voi antaa hyvien ka yta ntöjen noudattamisen edista miseksi myös muita kuin joukkorahoitustoimintaa koskevia suosituksia. Joukkorahoituksen va litta ja n on ilmoitettava Finanssivalvonnalle, mihin toimielimeen se kuuluu tai minka toimielimen tai toimielinten antamia suosituksia se noudattaa. Finanssivalvonnan pyynnösta toimielimen on toimitettava Finanssivalvonnalle sa a ntönsa ja muut Finanssivalvonnan pyyta ma t valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot toimielimesta. 14

15 Lähteet Pitkänen, Esa (2014): Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta? Studia Monetaria 2014 esitys. Valtiovarainministeriö (2014): Report on Crowdfunding Survey. VM raportti. Hallituksen esitys (2014): Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain muuttamisesta, HE 6/2014, FINLEX 15

16 Atso Andersén 2015 Tekijänoikeudet Atso Andersén 16

JOUKKORAHOITUS. APV-Tutkinnot materiaali. Atso Andersén 2015 Tekijänoikeudet Atso Andersén

JOUKKORAHOITUS. APV-Tutkinnot materiaali. Atso Andersén 2015 Tekijänoikeudet Atso Andersén JOUKKORAHOITUS APV-Tutkinnot materiaali Atso Andersén 2015 Tekijänoikeudet Atso Andersén Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 JOUKKORAHOITUS... 5 2.1 JOUKKORAHOITUKSEN LUOKITTELU, EDUT, HAITAT, RISKIT...

Lisätiedot

Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta?

Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta? Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta? Esa Pitkänen Studia monetaria 7.10.2014 Joukkorahoitus on laaja käsite Toimintamalli, jolla kerätään varoja yleensä pienempiä summia laajalta joukolta

Lisätiedot

Rahankeräyksestä säädetään rahankeräyslaissa (255/2006).

Rahankeräyksestä säädetään rahankeräyslaissa (255/2006). 1(14) LAKIEHDOTUKSET säädetään: 1. Joukkorahoituslaki 1 luku. Yleiset säännökset 1 Soveltamisala 2 Määritelmät Tämä laki koskee vastikkeellisen laina- tai sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen hankkimista

Lisätiedot

Joukkorahoitus eli crowdfunding

Joukkorahoitus eli crowdfunding Joukkorahoitus eli crowdfunding Joukkorahoitus on vaihtoehtoinen tapa yritykselle löytää rahoitusta Ideana on esitellä yrityksen tuotteet ja palvelut suurelle joukolle ja saada heidät kiinnostuneiksi yrityksestä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Vero 2010 -tapahtuma 10. 11.3.2010 Päivi Turunen Esityksen sisältö Mikä Finanssivalvonta on ja mitä se tekee? Mikä on Finanssivalvonnan rooli pitkäaikaissäästämisessä?

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 623/2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 623/2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 2014 623/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Säästäjän vaihtoehdot Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Terhi Lambert-Karjalainen Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

2 MENETTELYTAVAT-PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta

2 MENETTELYTAVAT-PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta 1 (5) 2 MENETTELYTAVAT-PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Rahoituspalvelujen tarjonnassa noudatettavien menettelytapojen sääntelyssä Rahoitustarkastuksen tavoitteena on edistää

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

1(29) YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 1. Lakiehdotusten perustelut. 1.1 Joukkorahoituslaki. 1 luku. Yleiset säännökset

1(29) YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 1. Lakiehdotusten perustelut. 1.1 Joukkorahoituslaki. 1 luku. Yleiset säännökset 1(29) YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 1. Lakiehdotusten perustelut 1.1 Joukkorahoituslaki 1 luku. Yleiset säännökset 1. Soveltamisala. Pykälässä säädetään lain soveltamisalasta. Pykälän 1 momentin mukaan

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 763/2015 Ampumaratalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 763/2015 Ampumaratalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2015 763/2015 Ampumaratalaki Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän

Lisätiedot

Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista

Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista 1 (1.4.1999/475) Markkinointirikos Joka tavaroiden, palveluksien, kiinteistöjen, yksityisen osakeyhtiön arvopapereiden tai muiden hyödykkeiden

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT Voimaan 1.1.2013. Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT Voimaan 1.1.2013. Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS

FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS 1 (8) Vastaanottaja Honkarakenne Oyj FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS 1 Päätös 2 Kuuleminen 3 Honkarakenne Oyj:n menettely asiassa Finanssivalvonta antaa Finanssivalvonnasta

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

Ratkaiseeko rahoituksen saatavuus menestyksen?

Ratkaiseeko rahoituksen saatavuus menestyksen? Ratkaiseeko rahoituksen saatavuus menestyksen? Esityksen sisältö: 1. Oman pääoman rahoitus tienhaarassa: enkeleitä onko heitä? 2. Milloin rahoitusta kannattaa hakea? 3. Joukkorahoitus vai pääomasijoittaja?

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla

Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla Tieteiden yö Rahamuseo 10.1.2013 Esa Jokivuolle Suomen Pankki Sisältö Rahoituskriisit - uhka vai mahdollisuus? Miksi rahoitusjärjestelmä joutuu

Lisätiedot

Isännöintiyritys isännöitsijänä vaikutus vastuisiin

Isännöintiyritys isännöitsijänä vaikutus vastuisiin Isännöintiyritys isännöitsijänä vaikutus vastuisiin Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto 1 Tausta Isännöitsijän on oltava luonnollinen henkilö tai rekisteröity yhteisö (AOYL 7 luvun

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT

SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT POHJOLA CORPORATE FINANCE OY 1 (3) Liite 1 SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus Luento 8: Pankkikriisien ja -konkurssien torjuntakeinot Pankkikriisien ja konkurssien syyt 1) Luototetaan asiakkaita,

Lisätiedot

Asiakasluokittelu, tiedonanto- ja selonottovelvollisuus

Asiakasluokittelu, tiedonanto- ja selonottovelvollisuus Asiakasluokittelu, tiedonanto- ja selonottovelvollisuus Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet. Mikko Ahtola

Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet. Mikko Ahtola Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet Mikko Ahtola Laki velvoittaa, ohjeet ohjaavat 1. Pelastuslaki, työturvallisuuslaki ja asetus, rikoslaki, vahingonkorvauslaki 1. Velvoittavaa lainsäädäntöä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Pörssisäätiön Sijoituskoulu Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä, sijoituspalveluyrityksiä, rahastoyhtiöitä,

Lisätiedot

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainanhakijan opas Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainan hakeminen on helppoa, nopeaa ja turvallista Joutsen Rahoituksen verkkopalvelussa lainan haku on tehty niin helpoksi

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 2/2014 Osaketalletus 2/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 1/2014 Osaketalletus 1/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 510. Laki. korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 510. Laki. korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2008 N:o 510 515 SISÄLLYS N:o Sivu 510 Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta... 1473 511 Laki yksityisyyden

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

HE 46/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle joukkorahoituslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 46/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle joukkorahoituslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (5) 2.5.2016 Talousvaliokunnalle HE 46/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle joukkorahoituslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ JOUKKORAHOITUSLAIKSI

Lisätiedot

Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TARPEESTA

Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TARPEESTA Valtiovarainministeriölle Dnro 25/2015 PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO 12.6.2015 1 (12) valtiovarainministerio@vm.fi aki.kallio@vm.fi Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN

Lisätiedot

Keneltä ostan sijoitustuotteeni?

Keneltä ostan sijoitustuotteeni? Keneltä ostan sijoitustuotteeni? Sijoitus-Invest 17. 18.11.2010 Anu Ranta Miksi Fiva on olemassa? Fiva työskentelee sen puolesta, että asiakkaat voisivat Suomessa asioida finanssialan palveluntarjoajien

Lisätiedot

Jätealan ympäristörikokset

Jätealan ympäristörikokset Jätealan ympäristörikokset Jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Satu Lyytikäinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.10.2012 Ympäristöviranomaisen roolit YSL:ssä ja jätelaissa säädetty valvontaviranomaiselle

Lisätiedot

Rahoitusinnovaatiot kuntien teknisellä sektorilla

Rahoitusinnovaatiot kuntien teknisellä sektorilla Rahoitusinnovaatiot kuntien teknisellä sektorilla Oma ja vieras pääoma infrastruktuuri-investoinneissa 12.5.2010 Tampereen yliopisto Jari Kankaanpää 6/4/2010 Jari Kankaanpää 1 Mitä tiedetään investoinnin

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, oensuun kampus uento 1 Kirjallisuus Mishkin, The Economics of Money, Banking, and Financial Markets Ruuskanen, Osmo: Pankkikriisi

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Muutoslait selkeyttävät oikeustilaa Asetus tuli voimaan 17.9.2014. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta. Ei tarvitse panna täytäntöön kuten

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Määräys järjestämättömien ja muiden 0-korkoisten saatavien ilmoittamisesta

Määräys järjestämättömien ja muiden 0-korkoisten saatavien ilmoittamisesta Muutokset merkitty alleviivattuna 1 (6) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Määräys järjestämättömien ja muiden 0-korkoisten saatavien ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin.

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin. 1 (6) Markkinavalvonta 21.03.2006 Dnro 15/121/2005 SAADUISTA LAUSUNNOISTA: RAHOITUSPALVELUSOPIMUKSET, STANDARDI 2.3 Rahoitustarkastus sai rahoituspalvelusopimuksia koskevaan standardiluonnokseen yhteensä

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Finnveran rahoituspalvelut toimintaansa aloittavalle yritykselle Päivi Kiuru, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

Pahkasika Joukkorahoitus 2015

Pahkasika Joukkorahoitus 2015 Pahkasika Joukkorahoitus 2015 Kemin sarjakuvapäivät 17.10.2015 Hankiworks oy. Www.hankiworks.com Joukkorahoitus tuotannontekijänä Tässä esityksessä: suomen suosituimman joukkorahoituksen esittely - ideasta

Lisätiedot

Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset

Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset Pekka Loikkanen KHT Oy 22.2.2006 P C Säädöstausta Arvopaperimarkkinalaki Rikoslaki Valtiovarainministeriön asetukset ja päätökset

Lisätiedot

SÄÄTIÖLAKI MUUTTUI Pitääkö jotakin muuttaa säätiössä? Asianajaja Oili Kela 12.1.2016

SÄÄTIÖLAKI MUUTTUI Pitääkö jotakin muuttaa säätiössä? Asianajaja Oili Kela 12.1.2016 SÄÄTIÖLAKI MUUTTUI Pitääkö jotakin muuttaa säätiössä? Asianajaja Oili Kela 12.1.2016 SÄÄNNÖT JA JOHTAJASOPIMUS Tarkistakaa, tuleeko sääntöjä muuttaa Ainakin Toimintamuodot Tukisäätiötä koskevat määräykset

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama

Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Sisältö Yhtiöiden listautumisvaihtoehdot Suomessa Miksi vaihtoehtoinen

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustar Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena RAHOITUSTARKASTUS OHJE 204.2 1(5) Antopäivä: 14.1.1994 Vaihde (90) 18 351 Voimassaoloaika: 14.2.1994 lukien toistaiseksi Sijoitusyhtiöille, joiden Korvaa ohjeen: arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89,

Lisätiedot

ISÄNNÖITSIJÄ VUOKRAVÄLITTÄJÄNÄ ys

ISÄNNÖITSIJÄ VUOKRAVÄLITTÄJÄNÄ ys 1 ISÄNNÖITSIJÄ VUOKRAVÄLITTÄJÄNÄ ys Huhtikuu 2015 Tapio Nevala Välitystoimintaa koskeva lainsäädäntö Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä = välitysliikelaki Laki kiinteistöjen

Lisätiedot

Rahoitusseminaari / Posintra. 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj

Rahoitusseminaari / Posintra. 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj Rahoitusseminaari / Posintra 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Lainoja ja takauksia Vientitakuita Pääomasijoituksia Puitteet toiminnalle Lainsäädäntö

Lisätiedot

Päätös. Sulautumisjärjestelyn kuvaus

Päätös. Sulautumisjärjestelyn kuvaus Hakija Veikko M. Vuorinen Oy Joeston Ltd Lasse Jokinen Hakemuksen päivämäärä 27.5.2009 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Hakemuksen sisältö

Lisätiedot

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 MYYNTIESITE Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 Lainan pääomalle maksetaan kultakin korkokaudelta 3,0 %:n vuotuinen nimelliskorko kuitenkin niin, että korko on aina vähintään 12 kk euribor vähennettynä

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ. Asianajaja Timo A. Järvinen

HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ. Asianajaja Timo A. Järvinen HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Asianajaja Timo A. Järvinen YRJÖNKATU 27 A, 00100 HELSINKI, PUH. (09) 608 822 e-mail: timo.jarvinen@palsalalex.fi Asunto-osakeyhtiön johdon tehtävistä AOYL 54.1

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Onko finanssikriisistä opittu? Riittävätkö reformit? Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen sosiaalifoorumi Helsinki 26.4.2014. Julkinen

Onko finanssikriisistä opittu? Riittävätkö reformit? Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen sosiaalifoorumi Helsinki 26.4.2014. Julkinen Onko finanssikriisistä opittu? Riittävätkö reformit? Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen sosiaalifoorumi Helsinki 26.4.2014 1 Johdanto Kriisin mahdollisuuteen kansainvälisen rahoitusjärjestelmän ytimessä

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja vientiin

Rahoitusratkaisuja vientiin Rahoitusratkaisuja vientiin Monipuolisia vienninrahoituspalveluja vientiyrityksille ja rahoittajille Finnvera edistää suomalaista vientiä tarjoamalla yrityksille sekä vientiä rahoittaville pankeille monipuolisia

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9.

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. 1 TAUSTA 2 Sääntelyn tausta Komission pitkäaikaisena tavoitteena ollut luoda tehokkaat eurooppalaiset

Lisätiedot

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä Vakuutusalan IV Eurooppapäivä-seminaari Pohjola 8.5.2012 Erja Rautanen 8.5.2012 Erja Rautanen EU:n finanssivalvontajärjestelmä

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen

Lisätiedot

Kuntarahoitus lyhyesti

Kuntarahoitus lyhyesti 1 Kuntarahoitus lyhyesti Kuntarahoitus on luotettavin, aktiivinen ja innovatiivinen kuntasektorin investointeihin ja valtion tukemaan asuntotuotantoon rahoituspalveluita tarjoava kumppani Kuntarahoitus

Lisätiedot

Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä

Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Sääntöviite: 3.4.2 Hyväksytty: 27.6.2013 Voimaantulo: 1.7.2013 Korvaa:

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot 2640 N:o 789 Liite 1 Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Luotonvälittäjä [Nimi] [Nimi] * Luotonantajalle valinnainen

Lisätiedot

LOMAKE ASIAKKAAN LUOKITTELEMISEKSI

LOMAKE ASIAKKAAN LUOKITTELEMISEKSI LOMAKE ASIAKKAAN LUOKITTELEMISEKSI Asiakas täyttää ASIAKKAAN PERUSTIEDOT Nimi Henkilötunnus/Y-tunnus Osoite Puhelinnumero Faksi Sähköposti Yhteyshenkilö Yhteisöasiakkaan pääasiallinen toimiala Luokittelun

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE Elokuu 2014 ILMOITUS ASIAKASLUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulaki velvoittaa sijoituspalveluyrityksen luokittelemaan asiakkaansa ja noudattamaan tiettyjä menettelytapoja sijoituspalveluja tarjottaessa. Asiakasluokittelu

Lisätiedot

Mikä on Alajärven Osuuspankki?

Mikä on Alajärven Osuuspankki? ALAJÄRVEN OSUUSPANKIN TUOTTO-OSUUDEN MERKINTÄ Mikä on Alajärven Osuuspankki? Osuuspankin toiminimi on Alajärven Osuuspankki (jäljempänä "Osuuspankki" tai "Pankki"). Sen kotipaikka on Alajärvi. Pankin y-tunnus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 43/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tunnetko asuntolainariskisi?

Tunnetko asuntolainariskisi? Tunnetko asuntolainariskisi? Studia Monetaria 12.10.2010 Peter Palmroos, tutkija Esityksen sisältö Asuntoluottojen riskit lainanottajalle Vakuuksien hinnan kehitys Maksukyvyn säilyminen Pankkien asuntoluottoriskit

Lisätiedot