PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010"

Transkriptio

1 PÄÄTÖS Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Ympäristölupapäätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta betonin ja tiilen murskaukseen ja murskeen hyödyntämiseen Tieteenkatu 1:stä purettavan toimistorakennuksen paikalle rakennettavan Latsaruksen puiston pohjarakenteissa ja alueen katurakenteissa. LUVAN HAKIJA Kiinteistö Oy Hervannan Tieteenkatu 1 Tieteenkatu Tampere Yhteyshenkilöt: Markku Karislahti, Pöyry CM Oy Jari Ruohonen, Pöyry Finland Oy Jukka Teerimäki, Sampo Oyj TOIMINNAN SIJAINTI Toiminta sijoittuu Tampereen kaupungin Hervannan kaupunginosan kiinteistöille ja M501, joista molemmat toimivat murskaus- ja välivarastointialueina ja määräala M501 hyötykäyttöalueena. Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Hervannan Tieteenkatu 1 ja sen määräalan M501 Tampereen kaupunki. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohdan 4 mukaisesti jätteen laitosmaiseen tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn on oltava ympäristölupa. Kyseisellä alueella ei voida soveltaa valtioneuvoston päätöstä eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006), koska puistoalueet eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan. Alueella hyödynnetään (sijoitetaan maaperään) jätteeksi luokiteltavaa betoni- ja tiilimursketta (betonijäte , tiilijäte ) yli tonnia vuodessa, jolloin lupaviranomaisena toimii ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 13 g perusteella aluehallintovirasto. LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Vaasan päätoimipaikka fax Wolffintie 35 PL 200, Vaasa

2 2 Ympäristönsuojelulain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualue. ASIAN VIREILLETULO Asia on tullut vireille Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Toiminta muuttaa alueen käyttötarkoitusta eikä alueella ole aikaisempaa ympäristölupaa tai muuta vastaavaa lupaa. Kiinteistö Oy Hervannan Tieteenkatu 1 on tehnyt meluilmoituksen rakennuksen purkutöistä Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle , jonka johdosta ympäristönsuojelupäällikkö teki päätöksen (annettu julkipanon jälkeen , 71, TRE: 5932/ /2010). Alueella on asemakaava. Voimassa olevan hyväksytyn (Tampereen kaupunki, KV) uuden asemakaavamuutoksen (8132) mukaan alueelle tulee asuinkerrostaloja (AK-36), leikkipuisto "Latsaruksen puisto" (VK) sekä parkkialue (LPA). Vanhassa kaavassa alue oli merkitty liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K-9). SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Alue ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia Kohdealue sijaitsee Tampereella Hervannan taajaman pohjoisreunalla. Kohdealuetta rajaa idässä Tieteenkatu, lännessä ja etelässä Tietoraitti sekä pohjoisessa Hepolamminkatu. Tulevassa tilanteessa alueen katuihin tulee hieman muutoksia. Lähin asuinkiinteistö, TOASin opiskelija-asuntola, sijaitsee Latsaruksen polun toisella puolella kohde-alueen rajasta noin 20 metriä etelään. Kohdealueen kaakkois- ja lounaispuolella 200 metrin päässä sijaitsevat seuraavaksi lähimmät asuinkiinteistöt. Lähin koulu, Hervannan ammattioppilaitos, sijaitsee Tutkijankadun toisella puolella lähimpien rakennusten sijaitessa kohdealueen rajasta noin 20 metriä itään. Muita kouluja 1 kilometrin säteellä ovat Poliisikoulu (400 m), Kanjonin ala-aste (600 m), Tampereen teknillinen yliopisto (600 m), Pohjois-Hervannan ala- ja yläaste (900 m) ja Kanjonin alaasteen Hallilan toimipiste (900 m). Lähin päiväkoti, Kyyhkysen päiväkoti, sijaitsee Hervannan valtaväylän toisella puolella kohdealueen rajalta noin 300 metriä lounaaseen. Muita päiväkoteja 1 kilometrin säteellä ovat Kanjonin päiväkoti (600 m), Lukonmäen päiväkoti (800 m) ja Hallilan päiväkoti (900 m). Hervannan terveysasema sijaitsee 600 metrin etäisyydellä ja yksityinen lääkäriasema noin 400 metrin etäisyydellä kohdealueen rajasta. Lähimmät palvelutalot, Invalidiliiton palvelutalo ja Kuurosokeiden palvelutalo, sijaitsevat Hervannan valtaväylän toisella puolella kohdealueen rajasta 300 metriä länteen. Lisäksi Jehovan todistajien valtakunnansali sijaitsee kohdealueen rajasta 70 metriä kaakkoon.

3 3 Edellä mainitut häiriintyvät kohteet sijaitsevat haettavan toiminnan luonteen perusteella verrattain kaukana kohdealueesta lukuun ottamatta heti kohdealueen eteläpuolella sijaitsevaa asuinkiinteistöä ja itäpuolella sijaitsevaa koulukiinteistöä. Murskaus- ja hyötykäyttö tulee tapahtumaan kohdealueen keskiosissa, joten todelliset etäisyydet lähimpään asuin- ja koulukiinteistöön on edellä mainittuja suuremmat. Suunniteltu murskausalue sijaitsee purettavan toimistorakennuksen pohjoispuolella noin 240 metrin päässä lähimmistä asuinrakennuksesta (etelässä) ja noin 90 metrin päässä lähimmistä koulurakennuksesta (idässä). Suunniteltu hyötykäyttöalue sijaitsee purettavan toimistorakennuksen kohdalla noin 120 metrin päässä lähimmistä asuinrakennuksista (etelässä) ja 90 metrin päässä lähimmistä koulurakennuksista (idässä). Lähiympäristössä ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Lähin suojelualue, Hikivuoren arvokas kallioalue, sijaitsee 2,4 kilometrin päässä kohteesta itä-koilliseen. Lähin luontokohde, Suolijärven luontopolku, sijaitsee noin 1,5 kilometrin päässä kohteesta lounaaseen. Pohja- ja pintavedet sekä maaperä Kohde ei sijaitse valtion ympäristöhallinnon luokittelemalla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue, Akkulanharju ( , I-luokka), sijaitsee 1,7 kilometriä kohteesta koilliseen. Ennen nykyisen rakennuksen rakentamista alueella on tehty pohjatutkimus (Pohjatutkimus Oy, 1973), jonka perusteella orsivesi on hyötykäyttöalueella tasolla +136,4 136,7 m. Nykyinen orsiveden pinta on kuitenkin todennäköisesti syvemmällä rakentamisen takia. Kallion pinta hyötykäyttöalueella on noin tasolla +136 m, mutta laskee pohjoiseen päin mentäessä voimakkaasti ollen rakennuksen pohjoisosan alueella jo tasolla +132 m. Kiinteistön nykyinen maanpinta rakennuksen ympärillä on tasolla +140,5 m. Maanpinta laskee pohjoiseen mentäessä mutta nousee taas voimakkaasti kiinteistön koilliskulmalla. Kiinteistön Tieteenkatuun rajautuvassa länsireunassa maanpinta nousee voimakkaasti Tieteenkadun tasolle. Pohjatutkimuksen perusteella rakennuksen pohjoisosan alapuolinen maaperä koostuu ylhäältä alaspäin seuraavista kerroksista: kivitäyte, turve, hieta, savi/siltti ja moreeni. Lisäksi kohdealueella on tehty maaperätutkimuksia vuosina 2005 ja 2010 (Geotesti Oy, 2005, ja Pöyry Finland Oy, 2010). Niiden perusteella pohjoisosan metsäalueella on pinnan humuskerroksen alla noin 0,5 metriä paksu turvekerros ja sen alla alkaa siltti-/savikerros. Metsän ja rakennuksen välisellä alueella on 1 2 metriä paksu täyttömaakerros ja sen alapuolella alkaa savi-/silttikerros. Rakennuksen länsi- ja eteläpuolella on asfaltin alla monin paikoin täyttömaata (soraa) 0,5 2 metrin paksuudelta ja sen alapuolella alkaa joko savi tai moreeni. Kaikkia kairauksia ei ulotettu kallioon saakka. Tehtyjen maaperätutkimusten (Geotesti Oy, 2005 ja Pöyry Finland Oy, 2010) perusteella kohdealueella ei ole pilaantuneita maita. Paikoin alueella havaittiin kynnysarvon ylittäviä arseenipitoisuuksia, jotka selittyvät Pirkanmaan muuta Suomea korkeammalla taustapitoisuudella. Alueen maaperässä havaittiin myös paikoin kohonneita öljyhiilivetypitoisuuksia, mutta tutkimuksen tehneen konsultin mukaan kohonneisiin pitoisuuksiin oli syynä turve, joka sekoitti analysointia.

4 4 Liikenne alueelle Kohteen ympärillä on olemassa oleva tiestö. Urakoitsija laatii kohteeseen tarkemman suunnitelman liikennejärjestelyistä, joka esitetään purkutyösuunnitelman yhteydessä. Tiilen ja betonin murskaus ja hyötykäyttö aiheuttaa lähinnä alueen sisäistä liikennettä, koska betonia ja mursketta siirrellään alueella rakennuksen, välivarastokasan ja hyötykäyttöalueen välillä. Kaikki kohteessa oleva tiili ja betoni pyritään hyödyntämään kohteen täytössä, lukuun ottamatta autonhuoltotilan ja lastauslaiturihallin lattiabetoneita, jotka viedään pois kohteesta. Lisäksi betonista murskauksen aikana irrotettavat raudat viedään pois kohteesta. Murskeen ylä- ja alapuolelle tulevien täyttömaakerrosten rakentaminen vaatii soran tuontia, joka aiheuttaa liikennettä myös alueen ympäristöön. Hyötykäytettävä betoni-/tiilimurske kuitenkin vähentää tuotavan täyttömaan määrää huomattavasti. Hyötykäyttöalueelle tuotavan soran kokonaismäärä on noin m 3. Kulku työmaalle ja työmaalta tapahtuu tienpitäjän ohjeiden mukaan. Rekka-autojen turhaa tyhjäkäyntiä kohteessa pyritään välttämään. TOIMINTA ALUEELLA Yleiskuvaus toiminnasta Tieteenkatu 1 sijaitsevan toimistorakennuksen purkamisesta peräisin oleva betoni ja tiili murskataan ja murske hyötykäytetään alueelle tulevan puiston (Latsaruksen puisto) alustäyttöihin. Mursketta käytetään mahdollisesti myös kohdealueen sisälle tulevien tiealueiden pohjatäytöissä, lähinnä alueelle rakennettavan itä-länsisuuntaisen Tutkijankadun maarakentamiseen. Tiealueilla mursketta esitetään käytettäväksi "valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006)" esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Mursketta välivarastoidaan alueella ennen hyötykäyttöä. Suunnitellut välivarastointialueet sijaitsevat kohdealueen keskiosassa purettavan toimistorakennuksen pohjoispuolella sekä entisellä pysäköintialueella rakennuksen eteläpuolella. Liukoisuustestitulosten perusteella murske soveltuu hyödynnettäväksi kohteessa eikä siitä aiheudu päästöjä vesistöön. Ainoastaan autohuolto- ja lastauslaiturihallin lattiabetoneissa (n. 215 tonnia) havaittiin haitallisia määriä haitta-aineita (mineraaliöljyjä), mutta ne pidetään erillään muusta materiaalista ja toimitetaan asianmukaiseen loppusijoituspaikkaan. Hyötykäytettävän betonin arvioitu määrä on tonnia (9 000 m 3 ktr) ja hyötykäytettävän tiilen määrä tonnia (1 000 m 3 ktr). Murske sijoitetaan noin m 2 suuruiselle alueelle entisen rakennuksen kellarikerroksen tasoon noin 3,3 metriä paksuksi kerrokseksi, jonka päälle tehdään vielä pintarakenteet. Betoni-/tiilimurskeen murskaamisen ja sijoittamisen kaikki työvaiheet suoritetaan siten, että toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta melua, epäsiisteyttä, ympäristön roskaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa ympäristölle tai alueella työskenteleville. Alueella varastoidaan polttoaineita työkoneita sekä mahdollisesti murskauslaitteistoa varten kerrallaan noin 5000 l.

5 5 Rakennuksen purku sekä betoni- ja tiiliaineksen murskaus kestää arviolta 6 7 kuukautta ja alkaa alustavan suunnitelman mukaan marraskuussa Hyötykäyttö, joka kestää arviolta 5 6 kuukautta, alkanee tammikuussa Työvaiheet ajoittuvat lomittain eli murskausta ja hyötykäyttöä tehdään jo rakennuksen purkamisen aikana. Toiminta kohteessa ajoittuu arkipäiville (ma-pe) klo 7 ja 22 väliselle ajalle. Murskausta tehdään päivässä enintään 12 tunnin ajan. Betoni- ja tiilijätteen soveltuvuus maarakentamiseen Pöyry Finland Oy on tehnyt tutkimuksen kyseisestä kohteesta tulevan betonijätteen soveltuvuudesta maarakentamiseen (raportti 16WWE0039.BEC, ). Tutkimuksen näytteet otettiin rakennuksen seinistä ja lattioista kairaamalla. Näytteet otettiin kahtena kokoomanäytteenä, joista toinen koostui autonhuolto- ja lastauslaiturihallin lattiabetoneista (3 osanäytettä) ja toinen kattavasti eri puolilta kiinteistöä seinistä ja lattioista otetuista osanäytteistä (6 kpl). Kokoomanäytteistä analysoitiin valtioneuvoston asetuksen 591/2006 mukaisten aineiden kokonaispitoisuuksia ja niiden liukoisuuksia. Näytteenoton yhteydessä huolto- ja lastauslaituritilan betoneissa todettiin betonin pinnalla tumma kerros. Toimistotilojen betoninäytteissä ei havaittu aistinvaraisella tarkastelulla merkkejä haitta-aineista. Autonhuolto- ja lastauslaiturihallin betoninäytteen mineraaliöljyjen C 10 - C 40 kokonaispitoisuus oli 520 mg/kg, joka ylittää valtioneuvoston asetuksessa annetun perustutkimusten mineraaliöljyjen raja-arvon 500 mg/kg. Muilta osin ei haitta-aineita ollut havaittavissa merkittäviä määriä. Hyötykäyttöön kelpaava betoni käytetään kohteessa ja betonit (arviolta n. 215 t), joissa esiintyi kohonneita öljypitoisuuksia, viedään pois alueelta asianmukaiseen loppusijoituspaikkaan. Hyötykäytettävästä betonimurskeesta otetaan asianmukainen määrä laadunvalvontanäytteitä murskauksen aikana. Tiili valmistetaan puhtaasta savesta, joten siinä ei itsessään ole haitta-aineita. Sen sijaan purkujätteen mukana tai käytetystä laastista niitä saattaa tulla tiilimurskeenkin sekaan. VTT:n tekemissä tutkimuksissa tiilimurskeessa ei havaittu haitalliseksi arvioituja määriä sulfaattia, kromia, kadmiumia ja lyijyä (Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 51/2007). Betoni- ja tiilijätteen sijoittaminen maaperään Betoni- ja tiilimurske sijoittuu noin 4500 m 2 :n alalle Latsaruksen puistoalueen alle. Tutkijankadun ala on kartalta arvioiden noin 2700 m 2. Puistoalueen ympärille rakennetaan kerrostaloja, joiden alapuolelle nämä murskerakenteet eivät ulotu. Betoni- ja tiilimurskekerroksen alapuolelle tulee sorasta tehtävä täyttömaakerros vähintään 0,5 metrin paksuudelta. Tämän yläpuolelle tulee betoni- ja tiilimurske noin 3,3 metrin paksuisena. Betoni- ja tiilimurskeen päälle tulee noin 0,4 metrin sorakerros, jonka päälle rakennetaan vielä muut pintakerrokset siten, että lopullinen puistoalueen maanpinta tulee olemaan noin 1,5 metriä betoni- ja tiilimurskekerroksen yläpinnan yläpuolella. Tutkijankadun maarakentamisessa betoni- ja tiilimursketta käytetään valtioneuvoston asetuksen 591/2006 mukaisesti enintään 1,5 metrin kerroksena. Murskaustoiminta Betonin ja tiilen murskaukseen käytetään siirrettävää murskainta. Murskauslaitokseen tarvittava energia otetaan ensisijaisesti sähköverkosta ja toissijaisesti tehdään aggregaatilla. Murskauslaitos täyttää B-luokan murskauslaitoksen vaatimukset, mikä tarkoittaa siirrettävää laitosta, jossa pölyn haitallinen leviäminen ympäristöön on estetty kastelemalla ja talvella suojaamalla seulastot ja muut pölylähteet peittein tai koteloinnein. Betoni- ja tiili murskataan alle 150 mm raekokoon.

6 6 Murskauslaitos koostuu esimurskaimesta, välimurskaimesta ja yhdestä tai useammasta jälkimurskaimesta sekä seulastosta. Lähtömateriaali syötetään kaivinkoneella tai vastaavalla syöttimeen, joka annostelee materiaalin esimurskaimeen. Ensimmäisen murskausvaiheen tuote siirretään kuljettimella joko suoraan välimurskaimeen tai seulalle. Toisessa, kolmannessa ja neljännessä vaiheessa murskausta ja seulontaa jatketaan halutun tuotteen valmistamiseksi. Käytettävän murskauslaitoksen kokoonpano riippuu valittavasta urakoitsijasta. Betoni- ja tiiliaines murskataan nykyisen toimistorakennuksen korkean osan pohjoispuolella. Mursketta välivarastoidaan murskauspaikan ympäristössä sekä rakennuksen eteläpuolisella parkkialueella ennen hyötykäyttöä. Jos rakennuksen purku alkaa rakennuksen eteläpäästä, niin hyötykäyttö voidaan aloittaa, vaikka purkutyövaihe olisi vielä kesken. Tiilimurske pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan erillään betonimurskeesta ja sijoittamaan tarvittaessa täytön pintaan. Katurakenteisiin tiilimursketta ei sijoiteta huomioiden, että asetuksen 591/2006 mukaisesti hyödynnettävässä betonissa saa olla tiiltä vain vähäisiä määriä. Myös muita asetuksessa mainittuja ehtoja noudatetaan hyödynnettäessä betonia katualueella. Välivarastointialueelta murske kuljetetaan hyötykäyttöpaikalle kaivinkoneilla ja/tai kuormaautoilla. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP) Betonin hyödyntäminen korvaa luonnon raaka-ainevarojen käyttöä. Betonin hyödyntämisellä purkukohteessa vähennetään sekä korvaavien luonnon raaka-aineiden paikalle tuonnin että purkubetonin poiskuljetuksesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, jolloin toiminta on luonteeltaan mahdollisimman ekotehokasta. Työn lyhytkestoisuudesta ja päästöjen vähäisyydestä johtuen vaihtoehtoisten päästöjen vähentämistoimien ristikkäisvaikutuksia ei ole tarkasteltu. Huomioiden toiminnan ekotehokkuus ja luonnon raaka-aineiden korvaavuus ja se, ettei betonin hyödyntäminen aiheuta päästöjä vesistöön, pohjaveteen tai maaperään ja se, että pölyn ja melun leviämistä estetään edellä kuvatuin teknisin keinoin, on toiminta hakijan mukaan ympäristön kannalta parasta tekniikkaa tässä kohteessa. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Arvio toiminnan ympäristövaikutuksista Toimintaan ei hakijan mukaan liity normaalista maarakennustoiminnasta poikkeavia ympäristöriskejä. Betoni- ja tiilijätteen murskaamisen ja sijoittamisen kaikki työvaiheet suoritetaan niin, että toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta melua, epäsiisteyttä, ympäristön roskaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa ympäristölle tai alueella työskenteleville. Yleisesti rakennettava leikkipuistoalue ja asuinalue vaikuttavat viihtyisyyttä ja terveyttä parantavasti.

7 7 Päästöt vesiin ja maaperään Murskeen hyödyntäminen rakenteissa ei edellytä viemäröintiä. Murskeen alapinta tulee sijaitsemaan alueen orsivedenpinnantason yläpuolella. Hyötykäyttöalueen pohjois- ja länsipuolelle tulee rakennusten alle maanalaisia parkkihalleja, joissa orsiveden pääsy rakenteisiin estetään viemäröinnein ja mahdollisesti pumppauksin. Vettä käytetään pölyntorjuntaan tarpeen mukaan murskauksen ja hyötykäytön aikana. Kasteluvedet osin imeytyvät murskeeseen ja osin suotautuvat maahan. Vettä kulutetaan murskauksen aikana keskimäärin noin 5 10 m 3 /vrk. Murskeen hyötykäytön aikana veden kulutus on pienempää. Betoni- ja tiilimurske ei joudu tekemisiin alueen orsiveden kanssa, koska kaivannon pohjalle tulee täyttömaakerros (sorakerros) tasolle +136,8 m asti. Tämä tarkoittaa käytännössä vähintään noin 0,5 metrin paksuista täyttömaakerrosta. Murskekerros tulee tämän yläpuolelle. Liukoisuustestitulosten perusteella hyötykäytettävästä betonista ja tiilestä ei liukene maaperään ja pohjaveteen merkittäviä määriä metalleja tai muita maaperän ja pohjaveden kannalta merkityksellisiä aineita. Betoni soveltuu hyödynnettäväksi kohteessa ja puhtaasta savesta valmistettava tiili ei sisällä haitallisia yhdisteitä. Betoni- ja tiilimurskeesta otetaan murskauksen yhteydessä tarpeellinen määrä laadunvalvontanäytteitä, minkä lisäksi tehdään visuaalista ja aistinvaraista tarkkailua. Kohteessa tehtyjen maaperätutkimuksien perusteella alueella ei ole pilaantuneita maita. Rakennuksen ympäristössä tehdyissä maaperätutkimuksissa havaittiin hieman kohollaan olevia arseenipitoisuuksia, jotka selittyvät Pirkanmaan alueen korkeilla taustapitoisuuksilla. Paikoin koholla olleet öljypitoisuudet selittyvät näytteiden seassa olleesta turpeesta joka häiritsee ko. näytteiden analysointia. Mikäli kohteessa kuitenkin havaitaan purkamisen ja murskauksen aikana aistinvaraisesti viitteitä haitta-aineista, tutkitaan maanäytteet laboratoriossa ja pilaantuneeksi todetut massat viedään luvanvaraiseen loppusijoituspaikkaan. Polttoaineet (samanaikaisesti n l) varastoidaan siten, että niiden pääsystä ympäristöön ei ole vaaraa. Niiden lukittavat säiliöt varustetaan suoja-altaalla tai käytetään kaksoisvaippasäiliöitä. Jakelulaitteistot varustetaan ylitäytönestolla. Melu ja tärinä Melua esiintyy murskaustoiminnassa arkisin klo 7 22 välisenä aikana. Murskauksen tärkeimpiä melulähteitä ovat betonilohkareiden rikotuslaitteet, murskaus, seulat sekä kuljettimet. Meluvaikutus on tilapäistä. Lisäksi kaivinkoneista ja kuorma-autoista syntyy melua toiminta-alueella. Alue sijaitsee kaupunkialueella, jossa on myös normaalia liikennemelua. Betonin murskaus ja hyötykäyttö kohteessa vähentää kuorma-autojen ajoja kohteesta pois ja kohteeseen. Kohteessa käytettävän betonimurskauslaitteiston lähtömelutaso on tyypillisesti tasoa db. Lokotrack (LT 1110) merkkisen iskupalkkimurskausyksikön melutaso 1 metrin päässä laitteesta on 109 db (Metso Minerals). Fintec (1107) merkkisen betonimurskaimen lähtömelutaso on 113 db (Kolsopin logistiikkakeskuksen tiili- ja betonijätteen käsittelylaitos, Ympäristömeluselvitys ). Tielaitoksen selvityksen 43/1993 mukaan murskausasemien aiheuttamat melutasot ovat 25 metrin etäisyydellä tasolla 84 db(a). Selvityksen mukaan louheen murskausaseman

8 8 melutasot vaimenevat alle tason 55 db (A) tasaisessa, avoimessa maastossa metrin matkalla. Koska betoni ja tiili ovat pehmeämpiä kuin suomalainen kivi, on murskauksesta aiheutuva melu kuitenkin lähtökohtaisesti hieman alhaisempaa kuin normaalissa kivenmurskauksessa. Lokotrack LT 1315 betonimurskauslaitteiston 85 db taso alittuu laitteen sivuilla noin 26 metrin päässä laitteesta ja laitteen päissä noin 5 metrin päässä laitteesta (Metso Minerals). Ylöjärven Kolsopin logistiikkakeskuksen ympäristömeluselvityksessä tehtyjen mallinnusten perusteella sallittu 55 db äänitaso alittuu tasaisessa maastossa noin 250 metrin päässä murskauslaitoksesta (päiväajan keskiäänitaso L Aeq 7 22). Varastokasoilla pystyttiin kuitenkin merkittävästi vähentämään melun vaikutusta. Noin 7,5 metrin korkuisen betonijätekasan toisella puolella noin 50 metrin päässä melulähteestä alittui 45 db:n taso. Mallinnuksessa päästölähde sijoitettiin 2,5 metrin korkeuteen ja murskausaika päivässä oli 12 tuntia. Suunniteltu murskausalue sijoittuu purettavan toimistorakennuksen pohjoispuolelle noin 240 metrin päässä lähimmistä asuinrakennuksesta (etelässä) ja noin 90 metrin päässä lähimmistä koulurakennuksesta (idässä). Muita melulle mahdollisesti altistuvia kohteita ei ole 250 metrin säteellä suunnitellusta murskausalueesta. Melu vähenee osittain aluetta ympäröivään maastoon, purettavaan rakennukseen, kasvillisuuteen ja suojaksi sijoitettaviin betoni- tai murskekasoihin. Murskauslaitteisto sijoitetaan alustavasti rakennuksen pohjoispuolen maapainanteeseen, jossa maanpinta on tasolla +137,5 m eli 3 4 metriä ympäröiviä tiealueita matalammalla. Myös murskauksessa käytettävien laitteistojen koteloinneilla pyritään minimoimaan meluvaikutuksia. Rakennuksen pohjoispuolelle sijoittuvan murskauksen aiheuttaman melun ja tärinän osalta rakennuksen pohjoispää toimii suojana etelään lähimmän asuinrakennuksen suuntaan. Murskauslaitteiston itäpuolelle koulurakennuksen ja murskauslaitteiston väliin sijoitetaan murskauksen ajaksi murskattavasta betonista tai murskeesta pohjois-eteläsuuntainen noin 5 metrin korkuinen kasa. Kasan yläpinta tulee olemaan noin 7 metriä murskausalueen maanpintaa korkeammalla. Myös sijoittamalla murskauslaitos itälänsisuuntaisesti voidaan melun levimistä itään vähentää. Rakennuksen purku aloitettaneen rakennuksen eteläpäästä. Parkkialueelle läjitettävät betoni- ja murskekasat toimivat suojana etelän suuntaan, mutta purkuyön alussa niitä ei vielä ole. Purettavan rakennuksen pohjoispuolelle rakennettava Tutkijankatu saatetaan rakentaa ennen purkua ja murskausta tai niiden aikana. Tiealueelle ei välttämättä voida sijoittaa suojakasaa. Tällöin tiealueen matkalta melun leviäminen idän suuntaan estetään suojaaidoin (vaneriaita tai vastaava). Rakennuksen korkean osan alla on noin 15 metrin levyinen avoin tila. Edellä mainittu suoja-aita sijoitetaan myös tähän osaan estämään melun leviämistä kaakkoon. Edellä mainituilla keinoilla ulkoalueiden sallittu melutason päiväohjearvo (klo 7 22) 55 db (993/1992) pääosin alittuu lähimmällä asuinkiinteistöllä sekä oppilaitoksen alueella. Melua voi lyhytkestoisesti kuitenkin aiheutua eteläpuolen asuinkiinteistölle aivan purkamisen loppuvaiheessa, kun koko rakennus on purettu, sekä itäpuolen oppilaitokselle purkamisen alkuvaiheessa, kun suojakasojen raaka-ainetta ei vielä ole saatavilla. Tärinää toiminnasta ei katsota aiheutuvan.

9 9 Pöly Murskauslaitos kuuluu tielaitoksen luokituksen B-luokkaan. Murskauksen suurimpia pölylähteitä ovat kiviaineksen rikotuslaitteet, murskaus, seulat sekä kuljettimet. Betonimurske on inerttiä jätettä, joka on kuivana pölyävää. Betoni koostuu sementistä, kiviaineksesta, mahdollisista lisäaineista ja vedestä. Sementti ei sisällä kvartsia, mutta betonin kiviaines on kvartsipitoista, minkä vuoksi betoni- ym. rakennuspöly sisältää muutamia prosentteja kvartsia. Kvartsipöly voi aiheuttaa pitkäkestoisessa voimakkaassa altistuksessa välittömästi pölylähteen vierellä työmailla pölykeuhkosairauden, silikoosin. Emäksisyytensä takia (ph 10 12) betonipöly ärsyttää myös hengitysteitä ja ihoa. (Työterveyslaitos) Tielaitoksen julkaisun Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelu, 1994" mukaan kokonaisleijuman arvo (TSP) 0,4 mg/m 3, 2 tuntia vapaassa tilassa, alittuu B- luokan laitoksella n. 300 metrin etäisyydellä. Lisäksi FCG Planeko Oy on tehnyt hiukkaspitoisuusmittauksia louhetta murskaavien laitosten läheisyydessä (Kolsopin betonijätteen käsittelylaitoksen ympäristövaikutusten arviointi ). Mittauspisteissä metrin päässä murskausasemalta kokonaisleijumapitoisuuksien keskiarvot vaihtelivat 1 5 viikon pituisilla mittausjaksoilla välillä ug/m 3 jääden hiukkasten kokonaisleijuman ohjearvoa 50 ug/m 3 (VNp 480/1996) alhaisemmaksi. Työmaalla oli mittausjaksoilla murskauksen lisäksi myös muita toimintoja, jotka aiheuttivat pölyämistä. Tampereen alueella vallitseva tuulen suunta on etelä-lounaasta (Näsinneulan tuuliruusu, 2008). Kohdealueen koillispuolella 300 metrin säteellä on teollisuuskiinteistö sekä metsäaluetta. Jos tuulen suunta on lännestä tai pohjoisesta, voi pölystä aiheutua väliaikaista pölyhaittaa läheiselle oppilaitokselle tai asuinkiinteistölle. Kyseisissä kohteissa saattaa tällöin ylittyä hiukkasten ohje- tai raja-arvot (VNp 480/1996, VNa 711/2001). Pölyämistä voidaan kuitenkin vähentää merkittävästi suojaustoimenpitein. Muita mahdollisesti häiriintyviä kohteita ei ole 300 metrin säteellä suunnitellusta murskausalueesta. Pöly vähenee melun tavoin osittain aluetta ympäröivään maastoon, purettavaan rakennukseen, kasvillisuuteen ja suojaksi sijoitettaviin murskekasoihin. Murskauslaitteiston suunniteltu sijoittaminen pohjoispuolen maapainanteeseen vähentää pölyn leviämistä. Murskausta tehdään rakennuksen purun aikana. Rakennuksen pohjoispääty toimii aluksi suojana etelän suuntaan. Kiinteistön pohjoisosassa on metsäalue, joka toimii suojana pohjoisen suuntaan. Myös pohjois-eteläsuuntainen korkea betonikasa toimii pölysuojana. Mahdollisesti ennen purkua tai murskausta rakennettavalta Tutkijankadulta aiheutuvaa pölyämistä vähennetään suoja-aidoin, mikäli se ei suojakasojen avulla onnistu. Murskauksessa syntyvän pölyn leviäminen kaakkoon estetään melun tavoin suoja-aidalla. Murskauslaitoksen pölyntorjuntaan käytetään vesikastelua sekä seulojen ja kuljettimien kotelointia. Vesikastelu toimii tarvittaessa myös talvella pienillä pakkasilla lämmitettävän vesisäiliön / paineisten vesiputkien ansiosta. Kuljettimilta putoavan kiviaineksen pölyämistä estetään putoamiskorkeutta säätämällä sekä kuljettimien päihin tarvittaessa asennettavilla kastelupisteillä. Varastokasojen pölyämistä estetään kesäaikaan kastelemalla. Kasojen päälle sijoitetaan esimerkiksi sadettimet, jotka suihkuttavat vettä ohuena vesisuihkuna kasoihin pitäen niiden pinnan kostena ja estäen niiden pölyämistä. Kasojen kastelu

10 10 talviaikaaan ei ole mahdollista. Talvella kasojen pinnan jäätyminen estää niiden pölyämisen. Murskaustoiminta keskeytetään tarvittaessa pölyhaitan syntymisen ehkäisemiseksi kovalla pohjoisen ja lännen puoleisella tuulella. Hyötykäyttöalueen pintarakenteet estävät murskeen sijoittamisen jälkeisen pölyämisen. Lopullinen puistoalueen maanpinta tulee olemaan noin 1,5 metriä murskeen yläpinnantason yläpuolella. Tierakenteissa murskekerros päällystetään tavanomaisilla tien pintarakenteilla, jotka estävät pölyämisen työn valmistuttua. Jätteet Betoni- ja tiilimurskeen hyödyntämisessä ei muodostu jätettä. Purkubetonin seulonnassa syntyvä metallijäte toimitetaan hyödynnettäväksi tai kaatopaikalle. Poikkeukselliset tilanteet Urakoitsija laatii purkutyöstä erillisen purkutyösuunnitelman, joka sisältää myös ympäristöja turvallisuussuunnitelman. LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttö- ja päästötarkkailu sekä raportointi Hyödynnettävän murskeen määrä kirjataan ylös. Toiminnassa syntyvien jätteiden määrä ja loppusijoitustiedot kirjataan ylös. Murskeen hyötykäyttökelpoisuus varmistetaan työn aikana otettavilla laadunvalvontanäytteillä, joista tutkitaan liukoisuudet ja kokonaispitoisuudet. Työn valmistuttua tiedot hyödynnettävän murskeen määrästä sekä murskeen laadunvalvontamittausten tulokset raportoidaan valvovalle ympäristöviranomaiselle ja Tampereen kaupungin ympäristötoimelle. Arvio toiminnan riskeistä ja riskien hallinta Hakijan mukaan toimintaan ei liity normaalista maanrakennustoiminnasta poikkeavia ympäristöriskejä. Purkutyösuunnitelma on osa riskien hallintaa. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on kuuluttanut lupahakemuksesta ilmoitustaulullaan Vaasan päätoimipaikassa sekä Tampereen kaupungin virallisella ilmoitustaululla Kuulutuksesta on ilmoitettu myös Aamulehdessä Ympäristölupahakemus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusajan Tampereen kaupungin palvelupiste Frenckellissä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B, Tampere. Lupahakemuksesta on annettu erikseen tieto ympäristönsuojelulain 37 ja 38 :n mukaisesti niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee päivätyllä kirjeellä.

11 11 Tarkastuskäynti Alueella ei ole suoritettu tarkastuskäyntiä toiminnan luonteesta johtuen. Lausunnot, mielipiteet ja muistutukset Lupahakemuksen johdosta pyydettiin lausunnot Tampereen kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisilta, kaupunginhallitukselta sekä Pirkanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelta. Hakemuksen johdosta jätettiin yksi muistutus. Pirkanmaan ELY-keskus toteaa (dnro PIRELY/885/07.00/2010) saapuneessa lausunnossaan seuraavaa: Toiminnan melu muodostuu murskauksesta, rikotuksesta, kuormauksesta sekä liikenteestä. Murskauslaitoksen tärkeimmät melulähteet ovat rikotuslaitteet, murskaimet, seulasto sekä kuljettimet. Meluisimpia toimintoja ovat murskattavan materiaalin kaato kuorma-autosta tai kuormaajasta (kalliokiviaineksilla 135 db ilman impulssikorjausta) ja murskain (116 db). Impulssimaiseksi meluksi murskauksessa on määritelty materiaalin käsittelyyn liittyvä kolina ja murskattavan materiaalin syöttö murskaimeen sekä rikotus hydraulisella iskuvasaralla. Kapeakaistaiseksi meluksi ko. meluselvityksissä on määritelty työkoneiden peruutussummerin ääni. Kohteelle ei ole laadittu murskausmelun meluselvitystä. Hakemuksen mukaan meluvaikutuksia ei ole lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Pirkanmaan ELY keskus pitää kuitenkin tärkeänä, että toiminnan alettua melumittauksia suoritetaan lähimmissä altistuvissa kohteissa ja mikäli toiminnan aiheuttaman melun kuitenkin havaitaan aiheuttavan häiriöitä lähiasukkaille, tulee luvanhaltijan ryhtyä toimiin häiriöiden poistamiseksi, esimerkiksi melusuojauksin ja rikotuksen työaikoja rajoittamalla. Meluntorjunnassa tulisi kiinnittää erityistä huomiota iskuvasaralla tapahtuvaan betonirakenteiden ym. rikkomiseen. Betoni-, tiili ja kiviaineksen murskaamisesta ja sen oheistoiminnoista syntyy hienojakoista kivipöly- ym. leijumaa, joiden haittoja on ehkäistävä käyttämällä toiminnassa suodatinpölynpoistolaitteistoja ja kotelointeja tai muita toimintaan soveltuvia parasta käyttökelpoista tekniikkaa edustavia pölypäästöjen ehkäisytoimenpiteitä. Pölyämistä on tarvittaessa torjuttava myös kastelemalla. Työkoneiden polttoaineet on varastoitava liikenne- ja viestintäministeriön antaman asetuksen 277/2002 mukaisissa hyväksytyissä laponestolla varustetuissa säiliöissä. Öljysäiliöiden ja putkistojen kunnosta on huolehdittava ja ne on tarkastettava määräajoin. Tarkastuspöytäkirjat on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Polttoainevarastot tulee sijoittaa läpäisemättömälle alustalle niin, että vahinkotapauksissa öljy ei pääse imeytymään maaperään. Ympäristöön vahingon tai onnettomuuden seurauksena joutuneista öljyistä, polttoaineista ja kemikaaleista on ilmoitettava välittömästi viranomaisille sekä ryhdyttävä toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi. Mahdollisten vuotojen talteenottoa varten alueelle on varattava imeytysastia ja riittävästi imeytysainetta esim. turvetta ja tarvittavaa kalustoa vuotojen leviämisen estämiseksi.

12 12 Mikäli rakennuksen purkutöiden tai kaivutöiden yhteydessä alueelta löytyy hakemuksessa mainittujen autonhuoltohallin ja lastauslaiturin öljyillä pilaantuneiden materiaalien lisäksi muita pilaantuneita rakennusmateriaaleja, tulee ne toimittaa asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Mikäli purku- tai maansiirtotöiden alettua alueen maaperästä löytyy kynnysarvon ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, tulee alueelle tehdä pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arviointi ja mikäli pilaantuneita maa-aineksia joudutaan poistamaan alueelta, tulee niiden poistamisesta ja toimittamisesta käsiteltäväksi tehdä ilmoitus Pirkanmaan ELY keskukselle. Arseenin osalta ELY- keskus huomauttaa, että GTK:n selvitysten mukaan tällä alueella maaperän arseenin taustapitoisuutena voidaan pitää 26 mg/kg. Pirkanmaan ELY -keskuksen käsityksen mukaan murskauksessa syntyvän ja alueen täytöissä käytettävän betoni- ja tiilimurskeen laatua tulee seurata ottamalla näytteitä 1 näyte/alkava tonnia mursketta. Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto (ympäristönsuojeluviranomainen) toteaa lausunnossaan (kokous , 109), että lähtökohtaisesti lupahakemuksen mukaisesta toiminnasta aiheutuva melu käsitellään ympäristöluvassa eikä erillistä meluilmoitusta tarvita. Ympäristölupa voidaan myöntää lupahakemusta noudattaen ja seuraavin ehdoin: Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta meluhaittaa lähimmille häiriintyville kohteille. Toiminnan melutaso ei saa ylittää lähimpien asuinkiinteistöjen piha-alueella melun keskiäänitason L Aeq päiväohjearvoa (klo 7 22) 55 db, eikä yöohjearvoa (klo 22 7) 50 db. Meluisimmat työvaiheet on tehtävä arkisin klo Melun leviäminen työmaan ympäristöön on estettävä esimerkiksi käyttämällä murskekasoja meluesteinä. Toiminnasta ei saa aiheutua pölyn leviämistä ympäristöön. Työmaan välittömässä vaikutuspiirissä olevat katualueet on pidettävä puhtaina työmaalta kulkeutuvasta aineksesta pölyhaittojen estämiseksi. Murskausyksiköt on pölyn ympäristöön leviämisen estämiseksi varustettava esimerkiksi tiiviillä kuljettimien ja seulojen päälle asetettavilla pölykatteilla sekä kastelujärjestelmällä, jossa veden sumutuspisteitä on murskaimen ylä- ja alapuolella ja jokaisessa kuljettimen purkukohdassa. Mikäli veden käyttö pölyntorjunnassa ei ole mahdollista esimerkiksi pakkasen vuoksi, tulee murskausyksiköihin asentaa riittävän tehokkaat pölynerottimet pölypitoisen ilman suodattamiseksi ennen murskaustyön jatkamista. Pölyntorjuntajärjestelmän on oltava käytössä aina, kun murskaustyötä tehdään. Polttoaineiden varastoinnista ei saa aiheutua vaaraa maaperälle tai pohjavedelle. Polttoainesäiliön on oltava kaksivaippainen tai se on sijoitettava säiliön kokoa vastaavaan, katettuun suoja-altaaseen. Säiliössä on oltava ylitäytön- ja laponesto. Tankkaus- ja täyttöpaikan on oltava tiiviiksi pinnoitettu ja tankkauspaikalla on oltava saatavissa imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja säilyttämistä varten. Työaikana on otettava säännöllisesti murskeen laadunvalvontanäytteitä. Valtioneuvoston asetuksen 591/2006 mukaisista raja-arvojen ylityksistä on ilmoitettava välittömästi valvovalle viranomaiselle ja Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikköön.

13 13 Tampereen kaupunginhallitus ja terveydensuojeluviranomainen eivät katsoneet tarpeelliseksi lausua asiassa. Tampereen ammattiopisto jätti lupahakemusta koskevan muistutuksen Muistutuksessaan ammattiopisto tuo esille seuraavaa: Purettavan toimistorakennuksen tontin itäsivulla sijaitsee toisen asteen oppilaitos, Tampereen ammattiopiston Hepolamminkadun toimipiste. Oppilaitoksessa opiskelee ja työskentelee tällä hetkellä lähes 1500 ihmistä ja toiminta laajenee. Tontin (nro ) koko on n. 10 ha ja tontilla on opetuskäyttöön rakennettuja rakennuksia yhteensä n m 2. Oppilaitoksen pitää lakien ja asetuksien mukaan pitää huolta opiskelijoiden turvallisuudesta ja opiskeluympäristön terveellisyydestä. Tampereen ammattiopisto pyytää luvan myöntämisen yhteydessä huomioimaan murskaus- ja varastointitoiminnassa syntyvän melun ja pölyn eliminoimisen siten, että ne eivät aiheuta opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuudelle ja terveellisyydelle riskejä, eivätkä ylimääräisiä kustannuksia esim. iv-laitteiden huollossa tai ympäristön likaantumisessa. Lisäksi toimenpidealue tulee aidata siten, että opiskelijoiden läpikulku varmasti estetään. Nykyinen alueen aita on huonossa kunnossa ja monet käyttävät aluetta oikoreittinään. Hakijan kuuleminen ja vastine Lupaviranomainen on kirjeellään varannut luvanhakijalle tilaisuuden tutustua lausuntoihin sekä antanut mahdollisuuden vastineen jättämiseen. Vastine on toimitettu aluehallintovirastoon Hakija toteaa vastineessaan Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaoston lausuntoihin viitaten, että pöly- ja hiukkaspäästöjen haitan ehkäisemisen osalta lupahakemuksessa esitettyjä toimenpiteitä voidaan pitää riittävinä erityisesti, koska toiminta on tilapäistä. Purkamisen, murskauksen ja hyötykäytön kokonaiskesto on 8 kuukautta, ja pölyävin vaihe eli murskaus kestää noin 7 kuukautta. Tampereen ammattiopiston muistutukseen viitaten hakija toteaa, että työmaaalueelle pääsyn ja läpikulun estämiseksi työmaa-alueen ympärille tullaan pystyttämään vähintään kaksi metriä korkea tukeva metalliverkkoaita. Työmaa-alueelle pääsevät vain alueella työskentelevät henkilöt. Hakijalla ei ole muilta osin huomautettavaa lausunnoista ja muistutuksesta. ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS Ratkaisu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntää Kiinteistö Oy Hervannan Tieteenkatu 1:lle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan betonin ja tiilen murskaukseen ja murskeen hyödyntämiseen Tieteenkatu 1:stä purettavan toimistorakennuksen paikalle rakennettavan Latsaruksen puiston pohjarakenteissa ja alueen tierakenteissa. Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Lisäksi on noudatettava tämän päätöksen lupamääräyksiä.

14 14 Esitettyjen vaatimusten ja lausuntojen huomioon ottaminen Lausunnoissa ja muistutuksessa esitetyt asiat on huomioitu lupamääräyksissä. Lupamääräykset 6 9 koskevat melun muodostumista ja leviämisen estämistä sekä mittaamista. Pölypäästöjen ehkäisystä ja leviämisestä määrätään lupamääräyksessä 10. Polttoaineiden varastointia koskee lupamääräys 13 ja häiriö- ja vahinkotilanteisiin varautumista lupamääräys 15. Maarakentamisessa hyödyntämättömiä purkujätteitä sekä haitta-aineita sisältäviä betoneita ja maita koskien toimitaan lupamääräysten 3 ja 14 mukaisesti. Samoin betoni- ja tiilimurskeen laatua tarkkaillaan lupamääräyksen 3 mukaisesti. Toimenpidealueen aitaamista koskee lupamääräys 11. Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Toiminnan järjestäminen 1. Kiinteistöllä saa murskata ja sen määräalalla M501 murskata ja hyödyntää hakemuksen mukaisesti maarakentamisessa kiinteistöillä sijaitsevan toimistorakennuksen purkamisessa syntyvää betoni- ja tiilijätettä ( ja ). Alueelle rakennettavan Latsaruksen puiston pohjarakenteissa ja alueen tierakenteissa voidaan hyödyntää enintään tonnia betonimursketta ja tonnia tiilimursketta. Hyödynnettäviä materiaaleja voidaan välivarastoida alueella vain työn toteuttamisen kannalta tarvittavan ajan. Betoni- ja tiilimurskeen käyttö tulee huomioida alueen tie- tai katusuunnitelmassa sekä yleisen alueen toteuttamissuunnitelmassa. 2. Toiminta kokonaisuudessaan tulee järjestää siten, että siitä aiheutuva melu, pöly, muut päästöt, haitat tai vaara terveydelle ja ympäristölle ovat mahdollisimman vähäisiä. 3. Betoni- ja tiilijäte tulee murskata alle 150 mm:n raekokoon. Hyödynnettävässä betonimurskeessa ei saa olla muuta rakennusjätettä yli 1 paino-%:a eikä se saa sisältää havaittavissa määrin kevyitä materiaaleja, kuten mineraalivillaa. Murske ei saa sisältää haitta-aineita, kuten mineraaliöljyä, asbestia tai bitumia. Betonit, joissa on jo havaittu tai havaitaan purkutyön aikana haitta-aineita, tulee pitää erillään hyödynnettävästä materiaalista ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn. Mahdollisten pilaantuneiden maiden osalta tulee olla yhteydessä Pirkanmaan ELY-keskukseen. Hyödynnettävän betoni- ja tiilimurskeen laatua tulee seurata sijoittamisen aikana. Jos murskeen pitoisuus- ja liukoisuusanalyysien tulokset täyttävät taulukossa 1 esitetyt vaatimukset, voidaan betonimurske sijoittaa suunnitelman mukaisesti. Muutoin betonimurske on toimitettava kohteeseen, jolla on ympäristölupa sen vastaanottoon. Taulukko 1. Haitallinen aine Raja-arvo mg/kg kuiva-ainetta Pitoisuus Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) PCB 1,0 Arseeni (As) 50 Kadmium (Cd) 10 0,02 Kromi (Cr) 400 0,5

15 15 Kupari (Cu) 400 2,0 Lyijy (Pb) 300 0,5 Sinkki (Zn) 700 Sulfaatti (SO 2-4 ) Näytteenotto betoni- ja tiilimurskeesta on suoritettava esimerkiksi standardin "SFS 5884 Betonimurskeen maarakennuskäytön laadunhallintajärjestelmä" liitteen B kohdan B.1 "Näytteenotto ympäristökelpoisuustutkimuksia varten" mukaisesti siten, että näytteenottotiheys on vähintään yksi näytteenottokerta/alkava t. Mittaukset, näytteenotto ja analysointi on suoritettava standardien (CEN, ISO, SFS tai muu vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvälinen yleisesti käytössä oleva standardi) mukaisesti tai muilla tarkoitukseen sopivilla yleisesti käytössä olevilla viranomaisten hyväksymillä menetelmillä. Mittausraporteissa on oltava esitetty käytetyt mittausmenetelmät ja niiden mittausepävarmuudet sekä arvio tulosten edustavuudesta. 4. Betoni- ja tiilijätettä sisältävä rakenne ei saa joutua kosketuksiin pohjaveden tai orsiveden kanssa. Jätetäytön alapuolelle on tehtävä sorasta vähintään 500 mm paksuinen täyttökerros, jonka päälle tulee asentaa suodatinkangas. Täyttökerroksessa käytettävän materiaalin on oltava hyvin vettä johtavaa. 5. Betoni- ja tiilimurskeen hyödyntämisalue on rakennettava siten, että hulevedet ohjataan kaadoin tai muulla vastaavalla tavalla kaupungin hulevesiviemäriin. Ympäristöhaittojen rajoittaminen ja vähentäminen 6. Alueella voidaan toimia arkisin (maanantai-perjantai) klo välisenä aikana pois lukien yleiset juhlapäivät. Iskuvasaraa ja murskauslaitosta voidaan kuitenkin käyttää vain klo välisenä aikana. 7. Murskauslaitoksessa tulee pyrkiä ensisijaisesti sähkön käyttöön polttonesteiden sijaan. 8. Betoni- ja tiilijätteen murskauksesta ja muusta toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää asuntojen eikä hoito- ja oppilaitosten piha-alueilla päivällä klo melun keskiäänitasoa 55 db(a). Murskauslaitoksen rakenteilla ja sijoittelulla on pyrittävä siihen, ettei voimakkain ääni lähde asutuksen suuntaan. Melurajat on huomioitava myös toimintojen liikkuessa alueella. 9. Toiminnanharjoittajan on järjestettävä ulkopuolisen asiantuntijan toteuttamana normaalin toiminnan aikaiset melutason mittaukset ensimmäisen kahden viikon aikana, kun murskaustoiminta on aloitettu. Mittaukset tulee suorittaa ainakin kolmesta eri pisteestä: murskauspaikan länsipuolisen huolto-aseman pihalta, Tampereen Ammattiopiston pihalta sekä toiminta-alueen etelänpuoleisen lähimmän kerrostalon pihaalueelta. Mittaukset on teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla ja ne on suorittava ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 "Ympäristömelun mittaaminen" mukaisesti. Melunmittaussuunnitelma tulee toimittaa valvontaviranomaiselle tiedoksi hyvissä ajoin ennen mittauksia. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa muuttaa mittauspisteitä. Mikäli melun mittaaja arvioi melun olevan kapeakaistaista tai iskumaista, on mittaustulosta korjattava ennen sen vertaamista annettuihin raja-arvoihin lisäämällä siihen 5 db(a). Toiminnanharjoittajan tulee melumittausten tulosten perusteella ryhtyä toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi.

16 Betoni- ja tiilijätteen käsittelystä, kuljetuksesta sekä alueesta, jolla työkoneet liikkuvat, on huolehdittava siten, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi. Aseman pölyntorjuntalaitteita ja menetelmiä on tarkkailtava päivittäin. Murskausta ei saa tehdä kovalla tuulella, mikäli pölyä leviää oman kiinteistön ulkopuolelle. Alueen ja teiden pölyntorjunnassa on tarvittaessa käytettävä vettä. Päästöjä olennaisesti lisäävän häiriön sattuessa on päästöjä aiheuttava toiminta keskeytettävä. Hiukkasten osalta tulee huomioida valtioneuvoston asetuksessa (711/2001) ja valtioneuvoston päätöksessä (480/1996) asetetut raja-arvot. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa edellyttää mittaamaan hiukkasten kokonaisleijuman. 11. Työmaa-alue tulee merkitä ja aidata riittävän hyvin ja pyrkiä siihen, etteivät sivulliset kulje alueella. Jätemateriaalien leviäminen varastoinnin tai rakentamisen aikana työmaa-alueen ulkopuolelle tulee estää. Mikäli roskaantumista tapahtuu, on jätteet poistettava ympäristöstä ensi tilassa. 12. Toiminnanharjoittajan on nimettävä vastaava hoitaja, joka tuntee ympäristölupapäätöksessä annetut määräykset ja vastaa niiden mukaisesta toiminnasta käytännössä. Henkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava valvontaviranomaiselle ja Tampereen kaupungin ympäristötoimeen. Mikäli kyseinen henkilö vaihtuu tai hänen yhteystietonsa muuttuvat, on muutoksesta ilmoitettava viipymättä edellä mainituille viranomaisille. Toiminnanharjoittajan on lisäksi huolehdittava alueella työskentelevien henkilöiden riittävästä opastuksesta. 13. Toiminta-alueella sijaitsevien polttoainesäiliöiden on oltava rakenteeltaan tiiviitä ja kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Polttoaineiden mahdolliset muut kuin kaksoisvaippasäiliöt tulee sijoittaa päällystetyllä tiiviillä alustalla olevaan suoja-altaaseen. Kevyen polttoöljysäiliön suoja-altaan tilavuus on oltava vähintään 1,3 kertaa kyseisen polttoainesäiliön tilavuus. Altaat on varustettava suojakatoksella tai sadeveden poistoja erotuslaitteilla. Säiliöt on varustettava ylitäytön- ja laponestimillä ja tankkauslaitteisto sulkuventtiilillä. Säiliöiden tulee olla pelastusviranomaisten vaatimalla tavalla tarkastettuja ja niiden suojarakenteiden kuntoa tulee seurata. Havaitut puutteet on korjattava. 14. Murskattavan betonijätteen seassa olevat muut jätteet on poistettava. Murskauksessa muodostuneet hyötykäyttökelpoiset jätteet, kuten metalliromu, on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödynnettäviksi asianmukaiseen käsittelyyn. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet saa toimittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, mikäli ne eivät ole ongelmajätteiksi luokiteltavia aineita. Ongelmajätettä luovutettaessa on jätteen siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenevät tiedot ongelmajätteestä valtioneuvoston päätöksen 659/1996 mukaisesti. Poikkeukselliset tilanteet 15. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on työmaa-alueella oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet polttoaineet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen. Kerätyille aineille on alueella oltava astia. Alueella tapahtuvista häiriö- tai vahinkotilanteista, joista aiheutuu määrältään tai laadultaan poikkeavia päästöjä ilmaan, veteen tai maaperään, on viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle ja Tampereen kaupungin ympäristötoimeen. Suuremman öljy- tai kemikaalivahingon sattuessa on viivytyksettä oltava yhteydessä myös Pirkanmaan hä-

17 17 täkeskukseen ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Tarkkailu ja raportointi 16. Toiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta sekä olennaisesta muuttamisesta on ilmoitettava hyvissä ajoin valvontaviranomaiselle ja Tampereen kaupungin ympäristötoimeen. 17. Laitoksella on pidettävä kirjaa murskattavan betonin ja tiilen määristä, niiden varastointimääristä, alueelle sijoitettavan betoni- ja tiilimurskeen määristä ja sijoituspaikoista sekä murskauksessa muodostuvien jätteiden määristä, laaduista ja toimituspaikoista. Lisäksi kirjaa on pidettävä tapahtuneista poikkeuksellisista tilanteista. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaiselle. Yhteenveto kirjanpidosta on toimitettava työn valmistumisen jälkeen kuukauden kuluessa valvontaviranomaiselle sekä Tampereen kaupungin ympäristötoimeen. 18. Betoni- ja tiilijätteen hyödyntämisestä on laadittava loppuraportti, jossa on esitettävä ainakin tiedot hyödynnetyn jätteen määrästä, laadusta ja sijoituspaikoista kiinteistöllä (kartta). Loppuraportissa on lisäksi esitettävä toteutuneet rakennekuvat jätteen hyödyntämiskohteesta, hulevesien johtamistavasta, toiminnanharjoittajan esitys jälkitarkkailun tarpeesta sekä tiedot ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä poikkeuksellisista tilanteista. Loppuraportti on toimitettava valvontaviranomaiselle ja Tampereen kaupungin ympäristötoimeen kolmen kuukauden kuluessa jätteen hyödyntämisen päättymisestä. Raportti on lisäksi liitettävä kiinteistön asiakirjoihin. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa päättää jälkitarkkailusta loppuraportin saatuaan. RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti ei toiminnasta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston näkemyksen mukaan aiheudu terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Päätöksessä on annettu ympäristönsuojelulain 43 :n mukaiset tarpeelliset lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Betoni- ja tiilimurske korvaa neitseellisiä maa-aineksia puiston rakenteissa. Alueelle rakennetaan etukäteen arvioiden riittävä paksu pintakerros luonnonmateriaaleista, jotta betoni- ja tiilimurske ei aiheuta ongelmia puiston rakentamisessa. Vaikka jätteen murskaus joudutaan tekemään keskeisellä paikalla, se toisaalta vähentää rakennustyöstä aiheutuvien kuljetusten määrää selvästi, koska alue rakennettaisiin joka tapauksessa samaan tasoon. Betonijäte, jossa on mukana jonkin verran tiiltä, on jätettä, jota voidaan teknisin perustein käyttää

18 18 maarakentamisessa ja jonka ympäristövaikutukset tunnetaan ja hallitaan. Teknistä käyttökelpoisuutta osoittaa pitkäaikainen käyttökokemus maarakentamisessa, erityisesti tie- ja katurakenteissa. Murskatun jätteen sijoittaminen maaperään ei ennalta arvioituna aiheuta pohjaveden pilaantumisen riskiä. Alueen ympäristö kuuluu kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon. Ympäristönsuojelulain 42 :n 2 momentin nojalla jätteen hyödyntämis- tai käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset huomioon ottaen riittävä vakuus tai esitettävä vastaava muu järjestely asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi. Toiminnanharjoittajalta voidaan jättää vakuus tai muu vastaava järjestely vaatimatta, jos tämä on riittävän vakavarainen ja kykenee muuten huolehtimaan asianmukaisesta jätehuollosta tai jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminta on pienimuotoista. Aluehallintovirasto ei vaadi toiminnalta vakuutta, koska katsoo toimijan olevan vakavarainen. Myös toiminnan luonne on sellainen, että jätehuolto järjestetään osin purkutyöltä edellytettävien lupien mukaisesti eikä toiminnasta ennalta arvioiden voida katsoa aiheutuvan merkittäviä riskejä ympäristölle. Toiminnalta ei myöskään mahdollisesti edellytetä pitkäaikaista velvoitetarkkailua. Aluehallintovirasto katsoo toiminnanharjoittajalla olevan jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävän asiantuntemuksen. Lupamääräysten yksilöidyt perustelut Määräys 1. Alueella saa käsitellä vain hakemuksen mukaista jätettä. Ympäristönsuojelulain 45 :n mukaan jätteen käsittelyä tai hyödyntämistä koskeva lupa voidaan rajoittaa tietynlaisen jätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Varastointi lisää jätteen leviämisriskiä ympäristöön, minkä vuoksi jäte tulee toimittaa maarakennuskäyttöön nopeasti. Määräys 2. Kun toiminta järjestetään asianmukaisesti, ei siitä aiheudu jätelain 4 :n mukaista vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, ympäristönsuojelulain 7 ja 8 :n mukaista maaperän tai pohjaveden pilaantumista, jätelain 19 :n mukaista ympäristön roskaantumista tai muuta siihen rinnastettavaa kyseiselle toiminnalle ominaista haittaa. Erityisesti on huolehdittava pölyämisen vähentämisestä ja melun torjunnasta. Alueesta ei sen käytöstä poistamisen jälkeen saa aiheutua jätelain 9 :n mukaisesti vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Määräys 3. Ympäristönsuojelulain 46 :n mukaisesti lupaviranomaisen tulee edellyttää toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailua. Toiminnanharjoittajan on myös jätelain 51 :n mukaisesti oltava selvillä toiminnassaan syntyvästä jätteestä. Betoni- ja tiilimurskeen hyötykäyttökelpoisuus on varmistettava vastaavalla tavalla kuin mitä laadunvalvonnasta valtioneuvoston asetuksessa 591/2006 (valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa) edellytetään. Myös murskeiden laatukriteerit perustuvat edellä mainittuun asetukseen, jota laadittaessa murskeiden haitta-aineiden suurimpia sallittuja pitoisuuksia ja liukoisuuksia on selvitetty laajasti. Murskeen tulee myös olla rakennusteknisesti pohjatöihin soveltuvaa. Hyötykäyttöön soveltumaton jäte tulee toimittaa asianmukaiselle ympäristöluvan omaavalle käsittelijälle. Määräys 4. Jätteen hyödyntämisessä on huolehdittava siitä, että jätettä sisältävä rakenne ei joudu kosketuksiin pohjaveden kanssa. Betoni- ja tiilimurskekerros voi alkaa aikaisintaan tasosta +136,8 m. Sorasta tehtävä täyttökerros pitää murskekerroksen pohjaveden yläpuolella ja toimii samalla kuivatuskerroksena. Sen pitkäaikaispysyvyys on varmistettava erottamalla se suodatinkankaalla betoni- ja tiilimurskekerroksesta.

19 19 Määräys 5. Alue on asemakaava-aluetta, jolla on kaupungin sadevesiviemäri. Jätteen hyödyntämisalue on rakennettava siten, että hulevedet ohjataan pois hyödyntämisalueelta. Tällöin vältytään ylimääräiseltä pintavesien imeytymiseltä rakennekerroksiin ja vähennetään betonista mahdollisesti liukenevien haitta-aineiden ja hiukkasten leviämistä ympäristöön. Määräykset 6, 7 ja 8. Lupamääräyksessä määrätään toiminta-ajoista, sillä toiminnasta saattaa syntyä ympäristönsuojelulain 3 :n 1 momentissa tarkoitettua ympäristön pilaantumista (melua), käytännössä ympäristön yleisen viihtyisyyden vähentymistä lähimmissä asuin-, liike- ja koulutusrakennuksissa. Kyseisessä ympäristössä asuu paljon ihmisiä ja sähkö on verrattain helposti saatavilla, minkä vuoksi sähkön tuleekin olla murskausaseman ensisijainen energianlähde. Melun lisäksi samalla vähennetään ilmapäästöjä sekä maaperään ja pohjaveteen kohdistuvia riskejä. Melun terveyshaittojen arvioimiseksi on valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) määritelty muun muassa asumista koskevat keskiäänitasot. Määräyksessä asetettu melun suurin sallittu keskiäänitaso on sama kuin mitä valtioneuvoston päätöksessä on esitetty. Muualla murskauslaitosten ympäristössä tehtyjen melumittausten tulokset osoittavat, että niiden rakenteellisilla ominaisuuksilla (esim. koteloinnilla ja syöttösuppilon kumituksella) sekä laitoksen ja purkujäte- ja murskekasojen asettelulla on huomattava vaikutus melun leviämiseen. Määräys 9. Melumittauksia vaaditaan valvonnallisista syistä. Niillä varmistetaan toteutettujen meluntorjuntatoimien riittävyys. Valittujen melunmittauspisteiden on katsottu edustavan hyvin eniten melulle altistuvia toimintoja. Lisäksi mittauksilla voidaan todeta melun leviäminen eri suuntiin. Valvontaviranomainen voi ympäristönsuojelulain 55 :n perusteella muuttaa mittauspisteitä, mikäli edustavan mittaustuloksen saaminen suunnitelluista kohteista ei jostakin syystä ole mahdollista. Melun kapeakaistaisuus tai iskumaisuus voi tulla kysymykseen esimerkiksi betonin rikotuksissa, kuormauksissa tai esimurskauksessa. Meluntorjuntaratkaisuilla voidaan rajoittaa osin myös pölyn leviämistä. Määräys 10. Määräyksellä pölyntorjuntajärjestelmien kunnossapidosta ja aistinvaraisesta tarkkailusta sekä toimintojen keskeyttämisestä vähennetään mahdollisen häiriön sattuessa ilmapäästöjä ja ehkäistään ympäristöhaittoja. Murskaustoiminnan aiheuttaman pölyn leviäminen riippuu tuulen voimakkuudesta ja suunnasta. Valvontaviranomainen voi vaatia mittauksia, mikäli on syytä epäillä, että toiminnasta aiheutuu ilmaan haitallisissa määrin hiukkasia. Määräys 11. Jätelain 6 :n ja jäteasetuksen 8 :n mukaan jätteestä eikä sen käsittelypaikasta saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätelain 19 kieltää roskaamisen. Työmaa-alueen huolellisella aitaamisella ja merkitsemisellä estetään jätteen leviäminen alueen ulkopuolelle ja ainakin ulkopuolisten aiheuttama tahaton haitta alueen toiminnalle. Betoni- ja tiilijätteiden varastointi, murskaus ja hyödyntäminen tulee tapahtua suunnitellulla alueella, jotta niiden päästöt ovat hallinnassa ja tarkkailtavissa. Voimakkaan rankkasateen tai muun poikkeuksellisen tapahtuman seurauksena jätteitä voi levitä ympäristöön, mutta ne on siivottava ympäristöstä mahdollisimman pian. Määräys 12. Jäteasetuksen 10 :n mukaan jätteen hyödyntämis- ja käsittelypaikan asianmukaista hoitoa, käyttöä ja käytöstä poistamista sekä niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten on käsittelypaikan pitäjän määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva hoitaja. Hoitajan toiminta tukee myös toiminnanharjoittajan jätelain 51 :n mukaista velvoitetta olla selvillä muun muassa käsiteltävistä jätteistä ja niiden vaikutuksista ympäristöön. Vastaavan hoitajan yhteystietoineen on tarpeen olla myös valvontaviranomaisten tiedossa yhteydenpidon nopeuttamiseksi.

20 20 Murskeen sijoittaminen tulee dokumentoida huolella ja ympäristöluvan valvojan täytyy olla selvillä betonimurskeen käyttökohteista ja rakenteista alueella, jotta murskeen käyttö on hallittua ja tarkoituksenmukaista. Määräys 13. Polttoaineiden varastointia koskeva määräys on annettu maaperän sekä pohja- ja pintavesien suojausta varten. Ympäristönsuojelulain 7 ja 8 kieltävät maaperän ja pohjaveden pilaamisen. Pienet öljypäästöt ovat isoja vahinkoja todennäköisempiä, minkä vuoksi säiliöiden vuotosuojauksen lisäksi on asetettu vaatimuksia myös säiliöiden muulle varustukselle. Valvonnalla varmistetaan säiliöiden toimintakunto. Määräys 14. Jätelain 4 :n mukaisesti kaikessa toiminnassa on huolehdittava siitä, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän. Syntyvä jäte on jätelain 6 :n mukaisesti ensisijaisesti pyrittävä hyödyntämään, jos se on teknisesti mahdollista ja siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä (JL 6 ja 15 ). Jätteistä ei jäteasetuksen 8 :n perusteella saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ongelmajätteet on merkittävä jäteasetuksen 6 :n mukaisesti. Siirtoasiakirjoja edellytetään valtioneuvoston päätöksen 659/1996 perusteella turvallisen ongelmajätehuollon varmistamiseksi. Öljyjätteiden käsittelyn tulee tapahtua valtioneuvoston päätöksen 101/1997 mukaisesti. Määräys 15. Toiminnanharjoittaja on ympäristönsuojelulain 30 :n mukaisesti velvollinen ilmoittamaan valvontaviranomaiselle muutoksista, poikkeavista tapahtumista ja onnettomuuksista, joilla voi olla vaikutuksia ympäristöön. Öljyvahinkojen torjuntavälineistöllä ehkäistään maaperän ja pohjaveden pilaantumista. Ilmoitusvelvollisuus viranomaisille perustuu ympäristönsuojelulain 62 :ään ja ympäristönsuojeluasetuksen 30 :ään. Määräyksellä varmistetaan välitön tiedonkulku viranomaisille (YSL 76 ) tilanteissa, joissa ympäristölle on aiheutunut tai saattaa aiheutua poikkeuksellisen suurta haittaa. Määräys 16. Valvontaviranomaisten on saatava ympäristönsuojeluasetuksen 30 :n mukaisesti tieto valvonnan kannalta olennaisista asioista ja toiminnassa tapahtuvista muutoksista. Tällaisia tietoja ovat mm. tiedot murskaustoiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta. Määräys 17. Määräykset pitää kirjaa murskattujen materiaalien määristä, varastoinnista ja sijoituspaikoista, päästöjen tarkkailusta sekä jätekirjanpidosta on annettu valvonnallisista syistä. Lisäksi lupamääräysten noudattamisen seuranta ja toiminnan ympäristövaikutusten arvioiminen edellyttää kirjanpitoa ja raportointia. Tarkkailuista saatujen tietojen perusteella voidaan vertailla toimintaa suhteessa annettuihin lupamääräyksiin ja käyttää tietoa vastaavissa lupaprosesseissa. Raportoimalla poikkeuksellisista tilanteista valvontaviranomaiselle ja Tampereen kaupungin ympäristötoimeen voivat viranomaiset vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi antaa tarvittaessa asiaa koskevia ohjeita tai määräyksiä. Jotta toiminnan vaikutuksia voidaan seurata ja valvoa sekä tarvittaessa tehdä korjaavia toimenpiteitä, tulee toiminnassa tapahtuvista muutoksista ilmoittaa valvontaviranomaiselle välittömästi. Kyseessä on kuitenkin melko lyhytaikainen kertaluonteinen toiminta. Raportointivelvollisuus perustuu ympäristönsuojelulain 46 :ään ja jätelain 52 :ään. Määräys 18. Raportointi- ja kirjanpitomääräykset perustuvat toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuuteen (YSL 5 ja JL 51 ) ja viranomaisen tiedonsaantioikeuteen (JL 52 ja YSL 83 ). Loppuraportin laatiminen ja toimittaminen valvontaviranomaiselle ja kiinteistötietoihin on tärkeä osa tiedon dokumentointia (JA 22 ). Raporttien avulla voidaan myös arvi-

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 69 Konevuori Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava murskaustyö sekä hydraulisen iskuvasaran käyttö, Veturitie 15 HEL 2016-003765 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2015 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 24.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2015 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 24.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2015 1 (7) 143 Skanska Infra Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava murskaustyö, Kruunuvuorenranta HEL 2015-007962 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 50/ (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 50/ (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 50/2015 1 (5) 193 TeliaSonera Finland Oyj:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava louhintatyö, Höyläämötie 4-8 sekä Valimotie 3 ja 5 HEL 2015-009643 T 11 01 00 02 Päätös

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 25 Helsingin kaupungin Staran erityisen häiritsevää melua aiheuttava iskuvasaran käyttö Ritokalliontien ja Munkkiniemen puistotien välillä HEL 2016-001522 T 11 01 00

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 398/11.01.00.00/2017 28 Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Ympäristösihteeri Katja Holttinen 12.4.2017:

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere HAKIJA Asunto Oy Tampereen Kalevan Elias Aleksis Kivenkatu 26 33200 Tampere KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere Kiinteistön

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Jouko Reuna Oy

Ympäristölupahakemus / Jouko Reuna Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 806 30.11.2004 2 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 825 07.12.2004 3 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 846 14.12.2004 4 Ymp 9201-2004

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / NCC Rakennus Oy

Ympäristölupahakemus / NCC Rakennus Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 73 01.02.2005 3 Ymp 15106-2004 (235) Ympäristölupahakemus / NCC Rakennus Oy Ympkaalk 73 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 24.1.2005

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie HAKIJA Asianajotoimisto Krogerus Rautatienkatu 21 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-402-1-634 osoitteessa Killonvainiontie 1 33960 PIRKKALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

Ympäristönsuojelumääräysten noudattaminen rakennustyömailla Helsingin kaupungin alueella.

Ympäristönsuojelumääräysten noudattaminen rakennustyömailla Helsingin kaupungin alueella. Ympäristönsuojelumääräysten noudattaminen rakennustyömailla Helsingin kaupungin alueella. Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Eeva Summanen 4.2.2013 Selvityksen tarkoitus ja tavoite Selvityksen tarkoituksena

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu,

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, HAKIJA Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut Kolmen Airon katu 3 39500 IKAALINEN KIINTEISTÖ Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, Ikaalinen VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 57/ (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 57/ (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 57/2015 1 (6) 215 Delete Finland Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava rakennuksen purkutyö, Kunnalliskodintie 2 HEL 2015-012091 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (5) 10 Maarakennusliike Raimo T.A. Virtanen Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava louhintatyö, Pajuniityntie 3 ja 5 HEL 2015-000151 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa / Kari Mäkelä Åkerlundinkatu 11A 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-103-9901-0 osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu HAKIJA Akaan kaupunki PL 34 37801 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu 14, 37830 AKAA Kiinteistön omistaa Viialan VPK VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa Hervannan kaupunginosassa kiinteistörekisteritunnukset M501 ja osoitteessa Tieteenkatu 1

Tampereen kaupungissa Hervannan kaupunginosassa kiinteistörekisteritunnukset M501 ja osoitteessa Tieteenkatu 1 HAKIJA Hervannan Vuokratontit Oy c/o Pöyry CM Oy Hämeenkatu 23 A, 4. krs. 33200 TAMPERE KIINTEISTÖT Tampereen kaupungissa Hervannan kaupunginosassa kiinteistörekisteritunnukset 837-65-7050-1-M501 ja 837-65-7050-1

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nahkalinnankatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nahkalinnankatu HAKIJA Asunto Oy Akaan Eemeli, c/o YIT Talonrakennus Oy Kihlmanninraitti 1E 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-150 osoitteessa Nahkalinnankatu 37830 VIIALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77

WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77 WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77 KU-YK 145/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 26 Lujatalo Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava paalutus osoitteessa Suolakivenkatu 15 Herttoniemessä HEL 2016-001719 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen

Lisätiedot

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen VASTINE Projekti Orimattila Hietala, kiviaineksen ottamisen meluselvitys Asiakas NCC Industry Oy Päivämäärä 13.7.2017 Vastaanottaja Taina Piiroinen Lähettäjä Janne Ristolainen Tiedoksi 1. Vastine Orimattilan

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia,

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia, Etelä-Suomi Päätös Nro 9/2011/1 Dnro ESAVI/647/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

8 Päätös Peab Infra Oy:n meluilmoituksesta koskien kivenmurskausta osoitteessa Isokaari 30

8 Päätös Peab Infra Oy:n meluilmoituksesta koskien kivenmurskausta osoitteessa Isokaari 30 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 8 Päätös Peab Infra Oy:n meluilmoituksesta koskien kivenmurskausta osoitteessa Isokaari 30 HEL 2017-004697 T 11 01 00 02 Päätös yksikön päällikkö päätti hyväksyä Peab

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE HAKIJA VVO Kodit Oy PL 40 00301 HELSINKI KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Lempäälän kunnassa kiinteistörekisteritunnus 418-425-17-6 osoitteessa Pirkkalantie 1, 37550 LEMPÄÄLÄ. Kiinteistön omistaa Kiinteistö

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H HAKIJA As. Oy Kyläsepänkatu 9 Kyläsepänkatu 9 33270 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-207-1124-12-H VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA 10.5.2010

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Ympäristömelu Suunnitelma PR3698 TY01 Sivu 1 (6) Rudus Oy Liisa Suhonen Turku 10.2.2016 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Soran murskaus Kunnioittavasti Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 5.2.2014 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY NASTOLAN KUNTA PÖLY Tarkastus Päivämäärä 5.2.2014 Laatija

Lisätiedot

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013 HAKIJA Elenia Oy PL 2 33901 TAMPERE KIINTEISTÖ Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnukset 887-409-29-0 ja 887-409-2-71 osoitteessa Ratapihantie 18, 31700 Urjala As Kiinteistön 887-409-29-0 omistaa Elenia

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Lempääläntie 10

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Lempääläntie 10 HAKIJA VR-Yhtymä Oy Länsi-Suomen kiinteistöalue Rautatienkatu 25 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-122-648-1 osoitteessa Lempääläntie 10 VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 193 1 UUS 2009-Y-101-111 LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUK- SESTA (KALASATAMA) Khs 2009-1263 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA KFS Finland Oy Kellokukantie 4 01300 Vantaa Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g) Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2011/1 Dnro ESAVI/693/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2011 ASIA Päätös Suomen Kivisora Oy:n muun muassa puhtaiden maamassojen, louheen, murskeen ja betonijätteen käsittelyä

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 :n mukainen hakemus ympäristöluvan muuttamiseksi.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 :n mukainen hakemus ympäristöluvan muuttamiseksi. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 11.10.2016 Dnro D/1208/11.01.00.02/2016 Lupanro 2016-4 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 :n

Lisätiedot

A-Insinöörit Suunnittelu Oy on tehnyt alueelle syyskuussa 2009 koekuoppa-

A-Insinöörit Suunnittelu Oy on tehnyt alueelle syyskuussa 2009 koekuoppa- HAKIJA Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Salmisaarenranta 11 00180 HELSINKI KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-412-1-542 osoitteessa Palmrothintie 1, 33950 PIRKKALA. Kiinteistön

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös Kiinteistöliikelaitos Pyörämäentie 4

Ympäristölupapäätös Kiinteistöliikelaitos Pyörämäentie 4 Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1 3182-2016 (235) Ympäristölupapäätös Kiinteistöliikelaitos Pyörämäentie 4 Vs. ympäristöinsinööri Jaana Gustafsson 1. Asia Turun kiinteistöliikelaitos on 18.3.2016 jättänyt

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki

L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro ISAVI/24/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 9.7.2014 ASIA L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki HAKIJA Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

1(5) Purso Oy/Olavi Pajarinen Alumiinitie 1 37200 SIURO

1(5) Purso Oy/Olavi Pajarinen Alumiinitie 1 37200 SIURO 1(5) P I R K A N M A A N PÄÄTÖS Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S pilaantuneen alueen puhdistamisesta... Annetaan julkipanon jälkeen Ympäristönsuojeluosasto Päivämäärä Diaarinumero 27.8.2008 PIR-2008-Y-269-114

Lisätiedot

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 2

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 2 38/67/675/2012 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (86/2000) 60 :N MUKAINEN ILMOITUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA; YIT Rakennus Oy, Nummentie 12-14, Lohja. Ilmoitus erityisen häiritsevää melua

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 71 Päätös VR Track Oy:n meluilmoituksesta koskien raiteen tukemistyötä rautatiealueella Oulunkylässä HEL 2017-003695 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta DN:o 6893/11.01.00/2011 Päätöksen antopäivä 28.5.2013

Ympäristölautakunta DN:o 6893/11.01.00/2011 Päätöksen antopäivä 28.5.2013 ESPOON KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta DN:o 6893/11.01.00/2011 Päätöksen antopäivä 28.5.2013 Asia Päätös Maanrakennus Oy Laatutyön esittämästä ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1965/11.01.00/2014 Ympäristölautakunta 56 15.5.2014 99 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, Circulation Oy:n siirtokuormausasema, Arinatie 13,

Lisätiedot

Johtava ympäristötarkastaja 3.1.2014 1

Johtava ympäristötarkastaja 3.1.2014 1 1246/11.03.01/2013 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (86/2000) 60 :N MUKAINEN ILMOITUS TILAPÄISESTÄ MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TOIMINNASTA; Lemminkäinen Talo Oy, Hietakuja Ilmoitus erityisen häiritsevää melua

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 23.9.2015 29.9.2015 1 Hankkeen sijainti ja laajuus Hanke koskee n. 15 ha:n

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös Kiinteistöliikelaitos Köydenpunojankatu 14

Ympäristölupapäätös Kiinteistöliikelaitos Köydenpunojankatu 14 Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1 3183-2016 (235) Ympäristölupapäätös Kiinteistöliikelaitos Köydenpunojankatu 14 Ympäristönsuojelu Jaana Gustafsson 17.5.2016: 1. Asia Turun kiinteistöliikelaitos on 18.3.2016

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p.

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p. Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Destia Oy Korjaamotie 5 49400 Hamina Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski

Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Ympäristö- ja terveyslautakunta 32 17.05.2017 Wectum Oy:n ympäristölupa jätteenkäsittelyalueelle Ympäristö- ja terveyslautakunta 17.05.2017 32 Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Asia Päätös

Lisätiedot