1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Uudenmaan liitto. 2 Hakijan perustiedot. Hakijan virallinen nimi Tampereen kaupunki. Organisaatiotyyppi Kunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Uudenmaan liitto. 2 Hakijan perustiedot. Hakijan virallinen nimi Tampereen kaupunki. Organisaatiotyyppi Kunta"

Transkriptio

1 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Uudenmaan liitto 2 Hakijan perustiedot Hakijan virallinen nimi Tampereen kaupunki Organisaatiotyyppi Kunta Y-tunnus Jakeluosoite PL 487 Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka Tampere Tilinumero (IBAN) FI BIC DABAFIHH WWW-osoite Hankkeen yhteyshenkilön nimi Riikka Vilminko-Heikkinen Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa Tietohallintosuunnitelija Yhteyshenkilön sähköpostiosoite Yhteyshenkilön puhelinnumero

2 Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely [ ] Vain yksi hakija [ x ] Hakijoita on useampi kuin yksi(yhteishanke) [ ] Hakija siirtää osan haettavasta tuesta yhdelle tai useammalle taholle hankkeen toteuttamista varten (tuen siirto) Osatoteuttajat Hakijan (osatoteuttajan) nimi Y-tunnus Organisaatiotyyppi Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö Oulun kaupunki Kunta Espoon kaupunki Kunta Turun kaupunki Kunta Varsinais-Suomen liitto / Lounaispaikka Kuntayhtymä Turku Science Park Oy Ab Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö Forum Virium Helsinki Oy Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö Helsingin kaupunki Kunta Vantaan kaupunki Kunta Vantaan Innovaatioinstituutti Oy Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö Perustele, miksi hanke toteutetaan yhteishankkeena. Hanke on osa 6Aika avoimet ja älykkäät palvelut -strategian toteutusta ja strategian avoin data ja rajapinnat - teeman kärkihanke, johon kaikki kuutoskaupungit (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu) osallistuvat. 6Aika-strategia on rakennerahasto-ohjelmakauden kestävän kaupunkikehityksen strategia (yhdennetyn alueellisen strategian pohjalta, ITI = Integrated Territorial Investment). Hankkeen tavoitteena on synnyttää yhteinen avoimen datan

3 infrastruktuuri, jonka päälle yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat toteuttaa liiketoimintaa. Hankkeen toteutus vaatii sekä keskitettyä koordinointia että kaupunkikohtaisia toimenpiteitä ja siksi hanke toteutetaan kuutoskaupunkien ja alueilla toimivien asiantuntijaorganisatioiden yhteishankkeena. 3. Hankkeen perustiedot Hankkeen julkinen nimi Kuutoskaupunkien avoin data Alkamispäivämäärä Päättymispäivämäärä Toimintalinja (vetovalikko) 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Erityistavoite (vetovalikko) 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta 4. Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa) 4.1. Hankkeen julkinen tiivistelmä 6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jossa ovat mukana Suomen suurimmat kaupungit, ns. kuutoskaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. 6Aika-strategiaan kuuluu kolme yhteistyöakselia: avoin data, avoin osallisuus ja avoimet innovaatioalustat. Kuutoskaupunkien avoin data -hanke toteuttaa 6Aika-strategian ja sen avoin data -teeman tavoitteita. Hankkeessa kuutoskaupungit avaavat tietovarantojaan mahdollisimman laajasti avoimeksi dataksi hyödyntäen yhteisiä ja yhdessä sovittuja ja kehitettyjä toimintamalleja, julkaisualustoja ja lisenssimalleja. Erityinen huomio kiinnitetään yhdessä sovittuihin standardeihin, yhteiseen käytettävyyteen, parhaiden oppien ja käytäntöjen jakamiseen ja yhdessä tekemiseen.

4 Kaupungit tuottavat valtavasti arvokasta tietoa: paikkatietoa, ympäristötietoa, liikennetie-toa, tilastoja, taloustietoja yms. Yritykset voivat hyödyntää tätä tietoa liiketoimin-nassaan käyttämällä dataa esimerkiksi uusien palvelujen raaka-aineena. Innovaatiot voivat synnyttävät uutta, kansainvälisestikin vientikelpoista liiketoimintaa. Yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja muiden kehittäjien aktivointitoimet ovat siten tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Avoin data on yrityksille re-surssi, jonka päälle voidaan rakentaa uusia palveluita ja kuuden kau-pungin kokonaisuus on yrityksille erinomainen testiympäristö ja markkina. Työ vahvistaa pk-yritysten innovaatiotoimintaa rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2 erityistavoitteiden mukaisesti, sekä eri käyttäjäryhmien palveluita toimintalinjan 3 ja toimintalinjan 4 mukaisesti. Hankkeessa synnytetään ja kehitetään edelleen, yhteistyössä kuutoskaupunkien kesken, datan tuottamista, avaamista, julkaisua ja käyttöä edistäviä pysyviä rakenteita ja toimintamalleja, jotka sulautuvat osaksi kaupunkien normaalia toimintaa. Tekemisessä korostuvat kuutoskaupunkien välinen tiivis yhteistyö ja esimerkiksi yhdessä sovitut toimintamallit, rajapintastandardit ja datan jakeluteknologiat, jotka mahdollistavat ratkaisujen skaalautuvuuden ja hyötyjen moninkertaistumisen, kun kaupunkien valikoituihin tietojärjestelmiin avataan ohjelmointirajapinnat kaikkien halukkaiden hyödynnettäväksi. Tavoitteena on kaupunkien datan rakenteiden harmonisointi mahdollisimman yhteensopivaksi ja vertailukelpoiseksi Hankkeen nimi englannin kielellä Open data of the six largest cities 4.3. Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä Täydennetään myöhemmin. 5. Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset? Hanke toteuttaa kuutoskaupunkien 6Aika - avoimet ja älykkäät palvelut -strategian avoin data ja rajapinnat -teeman operatiivista toimintaa. Kaupungeilla ja seutujen kunnilla on valtava määrä tietoa tietojärjestelmissään, mutta tiedot eivät ole helposti saatavilla ulkoisille toimijoille, kuten tutkimusorganisaatioille ja yrityksille. Hankkeen tavoitteena on synnyttää alueelle avoimen datan perusinfrastruktuuri, joka mahdollistaa hankkeen kohderyhmille uuden innovatiivisen liiketoiminnan synnyttämisen kaupungin tuottaman tiedon päälle.

5 Kestävä liiketoiminta vaatii harmonisoitua, standardoitua, vapaasti hyödynnettävää ja ylläpidettyä dataa. Samalla tarvitaan myös riittävän suuri asiakaspotentiaali, jotta innovatiivisen liiketoiminnan kehittäminen olisi perusteltua. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat pkyritykset ja tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Muita kohderyhmiä ovat kuntalaiset ja muut julkisen sektorin toimijat, yhteisöt ja kolmannet osapuolet. Hankkeen avulla synnytetään kohderyhmien tarpeisiin vastaava avoimen datan julkaisuympäristö, joka tuottaa avointa dataa kuudella kaupunkiseudulla. Samalla synnytetään potentiaalinen 1,6 miljoonan kuntalaisen käyttäjäryhmä, josta saadaan riittävä volyymi uusien liiketoimintamallien kokeiluun. Hankkeessa edistetään parhaita käytäntöjä ja avataan dataa yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja muiden kohderyhmien tarpeiden mukaan. Datan järjestelmällisellä avaamisella edistetään myös kuntalaisten osallistumista, kaupungin toiminnan avoimuutta, palvelutuotannon kehittämistä ja kaupunkien kustannustehokkuutta. Hanke tuottaa laajasti tietoja ja mahdollisuuksia arvioida ja osallistua kunnan toimintaan, uusien sovellusten kehittämiseen ja uuden liiketoiminnan synnyttämiseen. Samalla parempien resurssien on tarkoitus vahvistaa avoimen datan jalkautumista kaupunkien organisaatioihin ja tehdä avoimuudesta osa kaupunkien normaalia toimintaa. Hankkeen tarve ja tavoitteet on kartoitettu yhteistyössä kuutoskaupunkien kanssa. Valmistelun taustalla on avoimen datan toimintaa käynnistettäessä kohdatut ongelmat ja haasteet, kuten datan julkaisun ja harmonisoinnin vaatimat resurssit. Hankevalmisteluun on myös osallistunut alueellisia sidosryhmiä (esim. yliopistot, yritysryhmät), jotka ovat tuoneet omien toimialueiden tarpeita esille. Alustava projektisuunnitelma ja budjettiluonnos avattiin avoimesti kommentoitavaksi valmistelun aikana, jotta pystyttäisiin huomioimaan sidosryhmien tarpeet mahdollisimman hyvin. Hankevalmistelussa on pyritty huomioimaan myös avoimen datan kansalliset ja kansainväliset hankkeet, joiden tuloksia on hyödynnetty esimerkiksi hankkeen toimintamallien suunnittelussa. Tälläisiä hankkeita ovat esimerkiksi CitySDK ( sekä Oskari-alustan kehitys ja hyödyntäminen ( Valmistelussa on myös tutustuttu muiden kaupunkien olemassa olevien avoimen datan toimintojen käytäntöihin ja tunnistettu yhteiset haasteet, jotka hanke pyrkii ratkaisemaan. Hankkeessa hyödynnetään myös kansallisia ja kansainvälisiä standardeja, jotka takaavat laajemman yhteensopivuuden muiden toimijoiden kanssa esimerkiksi metatietojen ja rajapintojen suhteen niin Suomessa kuin globaalisti Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Tavoitteena on luoda, resursoida ja vakiinnuttaa avoimen datan julkaisun vaatimat perustoiminnot kaikkiin kuutoskaupunkeihin niin, että kaupungit tuottavat dataa elinkeinoelämän, tutkimuksen ja muiden toimijoiden tarpeisiin. Tarpeisiin vastaaminen edellyttää aktiivista vuoropuhelua ja yhteistyötä kaupunkien, yritysten, tutkimusorganisaatioiden, kehittäjäyhteisöjen ja muiden toimijoiden välillä. Perustoiminnot vastaavat avoimen datan julkaisusta, koulutuksesta ja edistämisestä alueellisesti.

6 Alueellisten perustoimintojen on tarkoitus kehittää hankkeen aikana yhteisiä toimintamalleja, työkaluja ja julkaisustandardeja, jotka otetaan käyttöön kaikissa kuutoskaupungeissa. Yhteisten työkalujen, standardien ja harmonisoinnin avulla toteutetaan laaja kehitysalusta, jota yritykset ja muut kohderyhmät voivat hyödyntää pilotointiin ja tuotekehitykseen. Tavoitteena on levittää hankkeen aikana syntyneitä ratkaisuja myös kuutoskaupunkien ulkopuolelle kansalliseen ja kansainväliseen käyttöön. On kaikkien etu, että hankkeessa kehitetyt ja käyttöönotetut ratkaisut ja mallit leviävät ja yleistyvät niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Hankkeen tarjoamia resursseja tarvitaan kansallisen yhteistyön edistämiseen ja etenkin infrastruktuurin, standardoinnin sekä harmonisoinnin vaatimiin haasteisiin. Hankkeen resurssit mahdollistavat myös olemassa olevan toiminnan kehittämisen sekä kuutoskaupunkien avoimen datan prosessien yhtenäistämisen samalle tasolle, joka edesauttaa elinkeinoelämän edellyttämien datan avauksien toteuttamista. Kaupunkien toimintakulttuurin muutos vaatii myös uudenlaisia resursseja, joita kaupungeilla ei tällä hetkellä ole, kuten esimerkiksi kumppanikoodareja ja yhteisövastaavia. Kyseiset resurssit ovat kriittisiä, jotta kaupungit pystyvät palvelemaan elinkeinoelämää paremmin ja tuottamaan ratkaisuja, jotka vastaavat yritysten datatarpeisiin. Hanke parantaa kokonaisuutena alueiden valmiuksia tutkimuksen ja innovoinnin osaamisen kehittämiseen ja teknologiseen muutokseen avoimuuden tuoman mahdollistamisen ja systemaattisen yritysyhteistyön kautta. Se luo myös valmiuksia uusien ratkaisujen pilotointiin, joita voidaan hyödyntää jatkossa kaupallisesti. Hanke edistää osatoteuttajien sekä mukana olevien yritysten ja muiden toimijoiden kansainvälistymistä ja verkostoihin osallistumista yhteisten standardien ja kansainvälisen yhteistyön avulla Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan? Hanke on kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ainutlaatuinen. Tavoitteena on luoda kuutoskaupunkien yhteistyöllä avoimen datan kehitysalusta, joka tarjoaa yrityksille ja muille kohderyhmille riittävän suuren asiakaspohjan uusien toimintamallien ja palveluiden kehittämiseen. Samalla pyritään muuttamaan kaupunkien toimintamallia palveluntuottajasta kohti innovatiivisten palveluiden mahdollistajaa. Käytännössä annetaan siis entistä enemmän toteutusedellytyksiä muille pelkän itse tekemisen sijaan. Toimintapojen muutoksen osana pyritään osallistamaan yritykset, tutkimuslaitokset ja kuntalaiset yhä paremmin kaupunkien kehittämiseen sekä tuomaan tarvelähtöistä suunnittelua palvelutuotantoon. Yhtenä uutena toimintamallina tuodaan myös uudenlaista kokeilukulttuuria kaupunkien toimintaan, joka mahdollistaa esimerkiksi yritysten esittämien uudenlaisten toteutusratkaisujen ketterää pilotointia. Hankkeessa ja 6Aika-strategiassa yleensäkin tavoitellaan tiivimpää ja avoimempaa yhteistyötä kaupunkien, yritysten ja tutkimuslaitosten välillä. Hankkeen toiminta ja tuotokset pyritään

7 toteuttamaan mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi, jotta kiinnostuneet voivat osallistua toimintaan jo sen aikana sekä parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja pystytään ottamaan käyttöön missä tahansa mahdollisimman vaivattomasti Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät Pk-yritykset sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat muut tahot, kuten kuntalaiset ja yhteisöt, jotka voivat hyödyntää kaupunkien avaamaa dataa uusissa, innovatiivisissa ratkaisuissa. 5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät Kuutoskaupunkien kaupunkiseudut ja muut Suomen kunnat, joihin levitetään strategian alla toteutettuja ratkaisuja, malleja ja kokemuksia. Muut julkisen sektorin toimijat (esim. valtion laitokset). 6. Toteutus ja tulokset 6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Hankkeessa kuutoskaupungit avaavat tietovarantojaan mahdollisimman laajasti avoimeksi dataksi hyödyntäen yhteisiä ja yhdessä sovittuja toimintamalleja, julkaisualustoja ja lisenssimalleja. Hankkeessa kuutoskaupungit: - luovat ja käynnistävät prosessit datan avaamiseksi ja julkaisemiseksi, - perustavat alueelliset, mutta yhteistyötä tekevät avoimen datan "clearing house" -toiminnot, - muuttavat sisäisiä toimintamallejaan siten, että datan avaaminen otetaan osaksi normaalia toimintaa, - avaavat tietovarantojaan mahdollisimman laajasti avoimeksi dataksi ICT ehdotuksen mukaisesti, - kehittävät yhdessä metatiedoiltaan yhteensopivat datakatalogit, - käynnistävät ja vakiinnuttavat yhteistyömallit kehittäjäyhteisöjen kanssa, - kehittävät ja valikoiduin osin standardisoivat avoimia ohjelmointirajapintoja kaupungin järjestelmiin kaikkien halukkaiden hyödynnettäväksi, - huomioivat uusissa järjestelmähankinnoissaan datan avoimuuden ja järjestelmien yhteentoimivuuden vaatimukset, - harmonisoivat datan rakenteeltaan mahdollisimman yhteensopivaksi ja vertailukelpoiseksi. TÄYDENNETTÄVÄ

8 6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on? Hankkeessa tavoitellaan toimintaa, jossa esim. yritysten innovaatiotoiminnan edellytykset paranevat, kun kaupunkien toimintamalleja kehitetään ja kaupunkiseutuja aletaan käyttää uusien innovaatioiden kehitysalustana. Tätä varten hankkeessa synnytetään ja kehitetään edelleen, yhteistyössä kuutoskaupunkien ja yritysten kesken, datan tuottamista, avaamista, julkaisua ja käyttöä edistäviä pysyviä rakenteita ja toimintamalleja. Lyhyellä aikavälillä kaikkiin kuutoskaupunkeihin synnytetään toimintamallit ja organisaatiot datan avaamiseksi, julkaisemiseksi ja käytön edistämiseksi. Kaupungit avaavat tietovarantojaan ja rajapintojaan ja aktivoivat niin sisäisiä kuin ulkoisia toimijoita, esim. eri toimialojen yrityksiä, niiden hyödyntäjiksi. Myös kaupunkien välinen yhteistyö syvenee ja edistää parhaiden käytäntöjen ja ratkaisujen käyttöönottoa ja leviämistä. On tärkeää, että ei synnytetä kaupunkikohtaisia ratkaisuja, vaan kansallisia ja mieluiten kansainvälisiä ratkaisuja, jotka ovat tai joille voidaan povata laajaa käyttöä. Pitkällä aikavälillä datan avaaminen ja läpinäkyvämpi toiminta on tullut osaksi kaupunkien normaalia toimintaa, ja dataa ja rajapintoja avataan säännöllisesti. Kolmannet osapuolet hyödyntävät kaupunkien avaamaa dataa sovelluksissaan ja palveluissaan. Hankkeen aikana saavutetut parhaat käytännöt, työkalut ja ratkaisut pyritään dokumentoimaan ja jakamaan avoimesti, jotta pitkällä tähtäimellä tulokset ovat mahdollisimman helposti hyödynnettävissä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. 6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen? Hankkeessa synnytetään datan tuottamista, avaamista, julkaisua ja käyttöä edistäviä pysyviä rakenteita ja toimintamalleja kuutoskaupunkeihin. Nämä toiminnot sulautetaan hankkeen aikana kaupunkiorganisaatioihin, joten datan avaaminen ja julkaisu jatkuu hankkeen jälkeen normaalina toimintana. Hankkeessa syntyy toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä ja kokemuksia, joista viestitään avoimesti ja viedään aktiivisesti myös muihin Suomen kuntiin sekä myös muihin maihin. Muiden tahojen kynnystä avata dataa saadaan madallettua ja hankkeessa valittujen standardien ja tietomuotojen mukaisten avoimien tietovarantojen määrä kasvaa, mikä hyödyttää myös mukana olevaa kehittäjäyhteisöä ml. yritykset. 7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä Hankkeelle haetaan ennakkoa

9 [ ] Kyllä [ x ] Ei Kustannusmalli Flat rate 24 % palkkakustannuksista Hankkeen kustannukset ja rahoitus Kustannukset Yhteensä 1 Palkkakustannukset Ostopalvelut Kone- ja laiteinvestoinnit 0 4 Rakennukset ja maa-alueet 0 5 Muut kustannukset 0 6 Flat rate Kustannukset yhteensä Tulot 0 Nettokustannukset yhteensä Kustannusarvio yhteensä Rahoitus Yhteensä Osuus nettokustannuksista (%) 1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus 0 0 Rahoitus yhteensä Rahoitussuunnitelma yhteensä

10 8 Muilta rahoittajilta haettu rahoitus 8.1 Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)? Kuutoskaupungit ovat yhteisesti sitoutuneet maksamaan hankkeen omarahoitusosuuden. Tarkemmin tästä on sovittu yhteishankkeen yhteistyösopimuksessa (toimitetaan liitteenä). 8.2 Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on haettu tai myönnetty? Hankkeeseen ei ole haettu eikä haeta rahoitusta muilta rahoittajilta. 9 Yhteydet muihin hankkeisiin 9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.) Hanke on osa 6Aika avoimet ja älykkäät palvelut strategian toteutusta. Hankkeessa toteutetaan 6Aika-strategian avoin data ja rajapinnat -teeman yhteinen kolmevuotinen kärkihanke, johon kaikki kuutoskaupungit osallistuvat. 6Aika-strategia on rakennerahasto-ohjelmakauden kestävän kaupunkikehityksen strategia (yhdennetyn alueellisen strategian pohjalta, ITI = Integrated Territorial Investment). Kuutoskaupunkien yhteisen 6Aika-strategia yhdistää rakennerahasto-ohjelman toimintalinjat Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) sekä Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR TL3) ja Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR TL4). Strategian toteuttamiseen tulee liittymään useita EAKR- ja ESR-hankkeita. 9.2 Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.) Hanke ei liity suoraan muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin.

11 10 Maantieteellinen kohdealue [ ] Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle [ x ] Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle [ ] Hankkeen toiminta on valtakunnallista Maakunnat Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Uusimaa, Varsinais-Suomi Seutukunnat Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun Kunnat Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa, mikä on toteutuspaikan osoite? Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka 11 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhmä 11.1 Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman mukaisesta sisällöllisestä teemasta? Tampereen kaupunki on toteuttanut kahdella edellisellä ohjelmakaudella useita kymmeniä rakennerahastohankkeita. Hakijalla on vahva osaaminen projektien hallinnosta ja EU-projektien erityiskysymyksistä. Organisaatiossa on projektitoimijoille oman verkostonsa, jonka kautta osaamista on vahvistettu ja jonka kautta on mahdollista saada keskitetysti tietoa ja tukea mm. EU-projektien erityiskysymyksissä Minkälaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy ja miten riskejä hallitaan? Riski Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden pienentämiseksi

12 Kaupunkien välinen yhteistyö vähäistä Ristiriidat hankkeessa muodostettavien ratkaisujen toteutustavoista Pilottihankkeiden valmistelu syö liikaa resursseja ja hidastaa hankkeen perustoimintaa Hankkeeseen ei lähde riittävästi yrityksiä mukaan Elinkeinoelämä ei ymmärrä avoimen datan hyötyä Kaupunkien välinen viestintä jää liian vähälle huomioille Kaupunkien sisäinen viestintä ja koordinaatio on puutteellista Tiedon tuottajat eivät ymmärrä datan avaamisen hyötyjä ja tietovarantoja pystytään avaamaan hankkeessa vain muutamia Yhteistyön koordinointiin varataan resursseja, kommunikoidaan aktiivisesti, toimitaan läpinäkyvästi Pyritään toteuttamaan ratkaisuja mahdollisimman joustavasti, huomioimaan kaupunkien tarpeet ja toimintaympäristön vaatimukset mahdollisimman aikaisessa vaiheessa Jokainen kaupunki resursoi riittävästi henkilöitä hankevalmisteluun Yhteisövastaavien työhön resursoidaan riittävästi hankkeen varoja. Yhteisövastaavat ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa ja vaihtavat parhaita ideoita ja käytäntöjä. Maailmalta etsitään hyviä esimerkkejä onnistuneista avoimeen dataan perustuvista liikeideoista ja tuodaan ne esille mm. yhteisöja viestintävastaavien toimesta. Toteutuksessa hyödynnetään esimerkiksi Trelloa, Lynciä ja muita nykyaikaisia yhteistyöalustoja. Hankkeen koordinaatio varmistaa viestinnän sujuvuuden. Koordinaatio varmistaa, että kaupunkien projektipäälliköt/koordinaattorit ovat jatkuvasti ajan tasalla ja että kaupungeissa hyödynnetään nykyaikaisia yhteistyöalustoja. Projektipäälliköiden, hankesuunnittelijoiden sekä viestintävastaavien käyttöön kootaan yhdessä hyviä esimerkkitapauksia datan avaajalle koituvista hyödyistä Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi Projektille asetetaan ohjausryhmä, johon kullakin hankkeen toteuttajalla on oikeus nimetä oma edustajansa. Projektin osapuolten edustajien lisäksi ohjausryhmässä toimii rahoittajaviranomaisen edustaja sekä mahdollisesti muita osapuolten kutsumia asiantuntijoita. Asiantuntijaedustajia voi tulla mm. yritys- ja tutkimuskentästä sekä avoimen datan yhteisöistä. Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka vastaa kokouspöytäkirjojen pitämisestä rahoituspäätöksen mukaisesti.

13 Ohjausryhmän kokoonpano tarkentuu hankkeen käynnistymisen jälkeen. 12 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantatiedoista Tuotosindikaattorit Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta Muuta tukea kuin rahoitustukea saavat yritykset 10 Uudet t&k -työpaikat 5 joihin työllistyvät naiset 1 Tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämiin hankkeisiin osallistuneet yritykset Yritykset, jotka käynnistävät tuen seurauksena t&k&i-toiminnan tai t&k&iyhteistyön yliopistojen, korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa Uudet innovaatioalustat ja muut innovaatioavaukset 6 Innovaatioalustoissa kehitetyt ja pilotoidut tuotteet tai palvelut 20 Kaupunkien kanssa innovaatioympäristöissä yhteistyötä tekevät yritykset Horisontaaliset periaatteet 13.1 Sukupuolten tasa-arvo Kyllä Ei Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta x Ei ole tehty analyysiä. Hankkeessa synnytetään uusia digitaalisia palveluja yhdessä kehittäjäyhteisön kanssa, jonka tiedetään olevan miesvaltainen (ICT-yritykset, sovelluskehittäjät). Sukupuolinäkökulma on huomioitu x kesken

14 hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen) Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen x Ei päätavoitteena. Hanke toteuttaa 6Aika-strategian ja sen avoin data -teeman tavoitteita. Hankkeessa tavoitellaan toimintaa, jossa esim. yritysten innovaatiotoiminnan edellytykset paranevat, kun kaupunkien toimintamalleja kehitetään ja kaupunkiseutuja aletaan käyttää uusien, avattua dataa hyödyntävien innovaatioiden kehitysalustana Kestävä kehitys Vaikutusaste Vaikutusaste Vaikutuksen kohde Välitön vaikutus Välillinen vaikutus Perustelu Ekologinen kestävyys Luonnonvarojen käytön kestävyys Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 Datan avaaminen, jakelu ja sen päälle tehtävät visualisoinnit edistävät tutkittuun tietoon perustuvaa päätöksentekoa sekä antavat uusia mahdollisuuksia myös ympäristökasvatukseen. Mm. Lounaispaikan karttapalvelussa esitetään jo nyt laajasti ympäristöhallinnon tuottamaa avointa paikkatietoa. 3 Datan avaaminen sekä siitä tehdyt sovellukset, artikkelit ja visualisoinnit lisäävät tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista elinympäristöön ja auttavat varautumaan muutokseen. Kasvillisuus, eliöt ja luonnon 3 Esimerkiksi luontoselvitysten

15 monimuotoisuus Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) tarjoaminen avoimena datana sekä niiden varaan tehdyt visualisoinnit ja datajournalistiset työt auttavat mm. kuluttajia tekemään luonnon monimuotoisuuden kannalta parempia päätöksiä. Esimerkiksi Apps4Lounais- Suomi -kisassa yhtenä haasteena on Puhdas liikkuminen, jossa voi mm. osoittaa vihreiden valintojen vaikutukset maisemassa, eliöstössä ja vesistössä. 3 Kuntien ja julkishallinnon datan avaamisen myötä vesistöjä sekä maaperää ja kasvihuonekaasuja koskevaa tietoa voidaan hyödyntää entistä monipuolisemmin mm. oppilaitoksissa, hankkeissa ja päätöksenteossa sekä ihmisten arjessa. Esimerkiksi Apps4Lounais-Suomi - kisassa yhtenä haasteena on Itämeren vikatila ja vesiensuojelu. Natura ohjelman kohteet 3 Natura-alueita koskevaa avointa paikkatietoa voidaan esittää karttapalvelun avulla, mikä lisää kohteiden tunnettuutta ja helpottaa käyttöä mm. päätöksenteossa. Naturakohteet ovat esillä jo esim. Lounaispaikan karttapalvelussa. Taloudellinen kestävyys Materiaalit ja jätteet 5 Uusien internetissä toimivien palveluiden myötä tulostettavien materiaalien tarve vähenee (=aikataulut, kartat,...). Näin ollen myös paperijätettä tulee vähemmän. Korvataan

16 vanhoja perinteisiä menetelmiä siten, että palvelut toimivat erityisesti verkossa. Ohjelmien suunnitteluun ja kehittämiseen ei käytännössä kulu luonnon raaka-aineita, eikä niiden tekemisestä synny jätteitä. Energiatehokkuutta voidaan kehittää tutkimalla ja analysoimalla esimerkiksi sähkön- ja vedenkulutuksen dataa. Uusiutuvien energialähteiden käyttö Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 Kaikkien energialähteiden käyttö vähenee, kun palvelut siirtyvät internetiin. Dataa hyödyntämällä esim. visualisoinnin keinoin voidaan edesauttaa uusiutuvien energialähteiden tehokkaampaa käyttöä. Esim. Espoon aurinkoenergiakartta ja geoenergiakartta. 9 Avoin data mahdollistaa täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Näiden myötä kehittäjätoiminta aktivoituu: alueille syntyy uusia yrityksiä, verkostoja ja työpaikkoja. Kansainvälisen markkinapotentiaalin omaavat innovaatiot voidaan viedä myös ulkomaille. 9 Hankkeessa kehitetään erityisesti aineettomia tuotteita ja palveluita: mobiilija muut sovellukset. Liikkuminen ja logistiikka 7 Avoimen datan päälle voidaan tehdä kehittäjäyhteisössä ajantasaisia (joukko) liikennesovelluksia, jotka tehostavat resurssien käyttöä. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä

17 yhdenvertaisuus Hyvinvoinnin edistäminen 7 Avoimen datan avulla voidaan mm. liittää esteettömyysnäkökulma palvelutietojen yhteyteen, kehittää terveyspalvelujen saavutettavuutta, lisätä kansalaisten osallistumista joukkoistamalla ja mobiilisovelluksilla, lisätä tiedon saavutettavuutta datakatalogeilla ja tiedotuksella sekä haastamalla ihmisiä luoviin tietotekoihin mm. Apps4Finland-kilpailussa. Tasa-arvon edistäminen 3 Kun tieto vapautetaan kaikille, niin siihen pääsy ei ole vain harvojen yksinoikeus. Datan avaaminen ja helppokäyttöisten digitaalisten palveluiden kehittäminen antaa useammalle mahdollisuuden perehtyä esim. kaupunkien toimintaan ja osallistua siihen. Tasaarvoinen päätöksenteko luo perustaa kuntalaisten tasaarvolle. Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 Toiminnan läpinäkyvyys ja tiedon avoimuus sekä niitä hyödyntävät palvelut antavat mahdollisuuden yhä useammalle yhteiskunnallisesta asemasta tai taustasta riippumatta saada tietoa, osallistua keskusteluun sekä päätöksentekoon ja asioiden valmisteluun. Kuntalaisten aktiivinen osallistaminen on entistä helpompaa ja saavutettavuus paranee. Datojen avaaminen ja mm. datajournalismi sekä tiedolla johtamisen kehittäminen tukee parempaa

18 päätöksentekoa ja voi siten vähentää yhteiskunnan eriarvoisuutta. Kulttuuriympäristö 6 Avoimen datan ja karttapalvelun avulla on mahdollista lisätä tietoa virkistysalueista ja niiden saavutettavuudesta (mm. joukkoliikenne). Avoimen datan palveluissa (mm. HRI ja Lounaispaikka) on jo nyt paljon mm. kulttuurimaisemaa ja rakennettua ympäristöä koskevaa dataa, joita voidaan jatkossa käyttää esimerkiksi karttapohjaisissa reittioppaissa. Ympäristöosaaminen 4 Ympäristön tilaa kuvaavan datan avaaminen voi johtaa ympäristötietoisuuden kasvuun. Dataa voidaan käyttää myös ympäristöosaamisen lisäämiseen mm. ympäristöja luonnonvara-alan koulutuksessa. Ympäristöä koskevan datan avaaminen voi mahdollistaa uusien ympäristöteknologioiden syntymisen. 14 Liitteet Pakolliset liitteet Yhteishankkeen sopimus Muut liitteet - Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi.

19 Viranomaisella on oikeus tarkastaa hakijaa koskevat verovelkatiedot, arvonlisäverovelvollisuutta koskevat tiedot sekä muut tarvittavat toiselta viranomaiselta saatavat tiedot, joilla voi olla vaikutusta rahoituksen myöntämiseen. Yhteishankkeessa tarkastusoikeus koskee kaikkia hakijoita ja tuen siirto menettelyssä hakijan lisäksi kaikkia tuen siirronsaajia. Päiväys ja hakijaorganisaation sähköinen allekirjoitus

20

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

6Aika-strategian esittely

6Aika-strategian esittely 6Aika-strategian esittely Toukokuu 2014 Suurimpien kaupunkien kestävän kehittämisen strategia Uuden EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden 2014 2020 yhtenä painopisteenä kestävä kaupunkikehittäminen. Toteutus

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

6Aika - Avoin data ja rajapinnat Oulussa. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

6Aika - Avoin data ja rajapinnat Oulussa. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Oulussa Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Mitä on avoin data? Mitä hyötyä avoimesta datasta? Avoimet datan määritelmä & ehdot Julkisuus Sisällettävä

Lisätiedot

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) 1 (7) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300836 Hakemustyyppi

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä ja

Lisätiedot

HANKEHAUN TEEMAT JA SISÄLLÖT Lähtökohdat keskustelun ja ideoinnin pohjaksi

HANKEHAUN TEEMAT JA SISÄLLÖT Lähtökohdat keskustelun ja ideoinnin pohjaksi HANKEHAUN TEEMAT JA SISÄLLÖT Lähtökohdat keskustelun ja ideoinnin pohjaksi 6.6.2014 Infotilaisuus, Oulu Sari Luostarinen, Ville Meloni Timo Nousiainen, Outi Rouru ja Juha Sirviö Painopistealueet 1. haku

Lisätiedot

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Ville Meloni Forum Virium Helsinki Tietojohtamisen verkoston seminaari 23.11.2012 Helsinki Region Infoshare Avataan Helsingin seutua koskevaa julkista tietoa kaikkien

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Ulla-Riitta Pölönen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 25.1.2018 Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahaston toimintalinjat ja erityistavoitteet Kestävää kasvua

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR-HANKEHAKU Infotilaisuus Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR-HANKEHAKU Infotilaisuus Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR-HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Infotilaisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Anna-Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Vähähiilisyys Suomen rakennerahastoohjelmassa

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Vähähiilisyys Suomen rakennerahastoohjelmassa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Vähähiilisyys Suomen rakennerahastoohjelmassa Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Turku, 16.5.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

HANKEHAUN TEEMAT JA SISÄLLÖT Lähtökohdat keskustelun ja ideoinnin pohjaksi

HANKEHAUN TEEMAT JA SISÄLLÖT Lähtökohdat keskustelun ja ideoinnin pohjaksi HANKEHAUN TEEMAT JA SISÄLLÖT Lähtökohdat keskustelun ja ideoinnin pohjaksi 28.5. 2014 Infotilaisuus, Turku Ville Meloni Anna-Mari Sopenlehto, Marko Puhtila ja Aino Ukkola Painopistealueet haku koskee:

Lisätiedot

Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategian esittely Asiantuntija Anna-Mari Sopenlehto, Turun kaupunki

Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategian esittely Asiantuntija Anna-Mari Sopenlehto, Turun kaupunki Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategian esittely 22.5.2014 Asiantuntija Anna-Mari Sopenlehto, Turun kaupunki Suurimpien kaupunkien kestävän kehittämisen strategia Uuden EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden yhtenä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17%

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17% Tutustu ennen hankehakemuksen täyttämistä Joensuun KAKE hankkeen hankekriteereihin sekä hakemuksen täyttöohjeisiin. 1. Hakija Hakijan virallinen nimi Jakeluosoite Y-tunnus Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

Hankkeen nimi: Maakunnan kilpailukyvyn parantaminen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistamal... Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Hankkeen nimi: Maakunnan kilpailukyvyn parantaminen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistamal... Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) 1 (7) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä 29.8.2016 Käsittelijä Diaarinumero EURA 2014/4256/09 02 01 01/2016/PSL Puhelinnumero

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

Open Arctic Challenge Gaala 24.11.2015. Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Open Arctic Challenge Gaala 24.11.2015. Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Open Arctic Challenge Gaala 24.11.2015 Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Tapahtuman ohjelma klo 12-12.15 kahvit klo 12.15-13.00 ajankohtaista 6Aika hankkeesta, Open Finland

Lisätiedot

Avoimen datan ja APIen tuoreet kuulumiset. 10.6.2015 Avointa kaupunkia rakentamassa Projektipäällikkö Tanja Lahti Helsingin kaupungin tietokeskus

Avoimen datan ja APIen tuoreet kuulumiset. 10.6.2015 Avointa kaupunkia rakentamassa Projektipäällikkö Tanja Lahti Helsingin kaupungin tietokeskus Avoimen datan ja APIen tuoreet kuulumiset 10.6.2015 Avointa kaupunkia rakentamassa Projektipäällikkö Tanja Lahti Helsingin kaupungin tietokeskus Datan avaaminen Helsingissä arkipäivää HRI jatkaa työtään

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakausi 2014-2020 Hämeen liiton EAKR-info 11.6.2014 Osmo Väistö, Hämeen liitto Ohjelmakausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahasto-ohjelman rahoitus vuonna 2014 Kanta-Hämeessä

Lisätiedot

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu Miten tukea haetaan? Valtteri Karhu Rahoitusta haetaan Eura2014 -järjestelmässä Rakennerahastojen viestintä, kuten hakuilmoitukset julkaistaan verkossa osoitteessa www.rakennerahastot.fi Sivustolla sivut

Lisätiedot

Esittely: Helsinki Region Infoshare Seudun tietovarannot avoimiksi. Ville Meloni ja Pekka Vuori

Esittely: Helsinki Region Infoshare Seudun tietovarannot avoimiksi. Ville Meloni ja Pekka Vuori Esittely: Helsinki Region Infoshare Seudun tietovarannot avoimiksi Ville Meloni ja Pekka Vuori 6.6.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien saataville, vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake

Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake Hakijan (osatoteuttajan) nimi Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 Organisaatiotyyppi Kunta Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji Kuntarahoitus Jakeluosoite

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

EURA hakemuksen tekemisen ohjeita

EURA hakemuksen tekemisen ohjeita 1 EURA 2014 -hakemuksen tekemisen ohjeita 10.8.2015 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Valitse viranomainen, jolta haet rahoitusta. Voita valita vain yhden viranomaisen. Hakuilmoituksessa on kerrottu

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

6Aika luo pohjaa kestävälle datapohjaiselle liiketoiminnalle

6Aika luo pohjaa kestävälle datapohjaiselle liiketoiminnalle 6Aika luo pohjaa kestävälle datapohjaiselle liiketoiminnalle Hanna Niemi-Hugaerts @CitySDK_Hanna Kehityspäällikkö Forum Virium Helsinki & 6Aika Avoin data -kärkihankkeen Helsingin osatoteutuksen koordinoija

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaosto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaosto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) 26 Katsaus Euroopan Unionin osittain rahoittaman 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategian edistymiseen HEL 2014-011450 T 00 01 01 Päätös päätti merkitä

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 25.1., Oulu

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 25.1., Oulu 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 22.1.-16.3.18 Infotilaisuus 25.1., Oulu Ohjelma Kahvit 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Soile Jokinen, Oulun kaupunki

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä 880 000 euroa EU-tukea toimintalinjan 2 uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

6AIKA: EAKR-HAUN SISÄLLÖT. Infotilaisuus

6AIKA: EAKR-HAUN SISÄLLÖT. Infotilaisuus 6AIKA: EAKR-HAUN SISÄLLÖT Infotilaisuus Strategian tavoitteet Vahvistaa kansallista kilpailukykyä Synnyttää uutta osaamista, liiketoimintaa ja työllisyyttä Hyödyntää kaupunkeja kehittämisympäristöinä Synnyttää

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS)

EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS) EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS) Täyttöohjetta päivitetään vielä huhti-toukokuussa 2014 rakennerahastoja koskevien valtioneuvoston asetusten valmistelun myötä. Viranomaisen

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

HAKUINFO päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.3.2016 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 2/2014 Aika: 11.6.2014, 12.45-15.00 Paikka: Forum Virium Helsinki,

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä 18.4.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

2. Hakijan perustiedot (päätoteuttaja) Jos kyseessä on yhteishanke tai tuen siirto -menettely, kirjoita tähän kohtaan päätoteuttajan perustiedot.

2. Hakijan perustiedot (päätoteuttaja) Jos kyseessä on yhteishanke tai tuen siirto -menettely, kirjoita tähän kohtaan päätoteuttajan perustiedot. EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN EAKR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Täyttöohjetta päivitetään vielä huhti-toukokuussa 2014 rakennerahastoja koskevien valtioneuvoston asetusten valmistelun myötä. 1. Viranomainen,

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategian esittely

Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategian esittely Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategian esittely Info- ja keskustelutilaisuus 10.6.2014 Sari Luostarinen ja Ville Meloni Ohjelma Tampere 9.6 kello 10-13, Tampereen kaupungin valtuustosali Aleksis Kiven Katu

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Seurantakomitean kokous Liminka/Oulu 18.-19.5.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö, yritys- ja alueosasto Ohjelman edistymistilanne

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 2.11.2011 - MML Paikkatietomarkkinat 2011 Helsinki Region Infoshare Kehitetään tiedontuottajien

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 Alueosasto/Rakennerahastot LUONNOS 2 9.5.2014 1 (6) VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma I YLEISET VALINTAPERUSTEET Merkitään rastilla täyttyvät kriteerit.

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu

Kestävää kasvua ja työtä Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu Iisalmi 18.3.2014 Varkaus 19.3.2014 Kuopio 27.3.2014 Sisältö: Sähköinen asiointi Hakuprosessi EURA 2014 Ennakko, luontoissuoritukset

Lisätiedot

Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho

Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho Mikä muuttuu EAKR:ssä Jää pois tai vähenee Infrastruktuurihankkeet pois Finnveran lainatuotteet pois Keskitetty Finnveran pääomasijoitustoiminta

Lisätiedot

EAKR seurantatietojen taustalomake EURA

EAKR seurantatietojen taustalomake EURA Organisaation Y-tunnus Organisaatiotyyppi Toimintalinja 1 PK-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen CO05 Uusi tuella aikaansaatu yritys naisen perustama CO08 Uudet

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (12) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 301011 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016 Hakijan ohje Sisältö: 1. Yleistä ESR-hausta 2. Haun erityispiirteet 3. Ohjeita hakemuksen

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset

Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset Taito-hakuinfo Tieteiden talo 13.1.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma

Lisätiedot

Kokemuksia datan avaamisesta ja esimerkkejä avoimesta ympäristödatasta pääkaupunkiseudulta

Kokemuksia datan avaamisesta ja esimerkkejä avoimesta ympäristödatasta pääkaupunkiseudulta Kokemuksia datan avaamisesta ja esimerkkejä avoimesta ympäristödatasta pääkaupunkiseudulta Ville Meloni Forum Virium Helsinki Green Net Finland - Ympäristömonitoroinnin 8. kansallinen seminaari 10.4.2013

Lisätiedot

EAKR-rahoituksen ja haun painopisteet, rahoituksen hakeminen

EAKR-rahoituksen ja haun painopisteet, rahoituksen hakeminen EAKR-rahoituksen ja haun painopisteet, rahoituksen hakeminen Maarit Siitonen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 22.1.2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle jätetyt hakemukset ja rahoitustilanne 1/2015 Hakukierros

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

6Aika-strategian johtoryhmä

6Aika-strategian johtoryhmä 6Aika-strategian johtoryhmä Pöytäkirja Johtoryhmän kokous 7/2017 Sähköpostikokous 8.-14.8.2017 Osallistujat: Kari Kankaala, Tampereen kaupunki (pj) Jose Valanta, Vantaan kaupunki Pekka Sundman, Turun kaupunki

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus ja sen hakeminen. Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 10.6.2014

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus ja sen hakeminen. Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 10.6.2014 6Aika Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus ja sen hakeminen Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 6Aika hankkeiden haku päättyy 30.9.2014 Rahoitettavaksi haetaan 6Aika strategian ja Kestävää kasvua ja

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Sisältörunko Ohjelman

Lisätiedot

EAKR MAKSATUSVAIHEESSA RAPORTOITAVAT TUOTOSINDIKAATTORIT, TÄYTTÖOHJE

EAKR MAKSATUSVAIHEESSA RAPORTOITAVAT TUOTOSINDIKAATTORIT, TÄYTTÖOHJE EAKR MAKSATUSVAIHEESSA RAPORTOITAVAT TUOTOSINDIKAATTORIT, TÄYTTÖOHJE 1 Toimintalinja 2 uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Perustiedot Organisaation nimi Merkitse organisaation virallinen

Lisätiedot

0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009

0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009 Vastaanottaja: Opetushallitus HAKEMUS Hakaniemenranta 6 OPPIMISYMPÄRISTÖJEN 0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009 Hakijana toimivan koulutuksen järjestäjän/ylläpitäjän tiedot Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kokemuksia datan avaamisesta pääkaupunkiseudulla. Projektipäällikkö Ville Meloni - Forum Virium Helsinki Open Data Tampere Region Kick-off 20.2.

Kokemuksia datan avaamisesta pääkaupunkiseudulla. Projektipäällikkö Ville Meloni - Forum Virium Helsinki Open Data Tampere Region Kick-off 20.2. Kokemuksia datan avaamisesta pääkaupunkiseudulla Projektipäällikkö Ville Meloni - Forum Virium Helsinki Open Data Tampere Region Kick-off 20.2.2013 ONNEA TAMPERE! Kehittäjätyökaluja uusille sähköisille

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA. Luovaa osaamista. VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA. Luovaa osaamista. VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA Luovaa osaamista VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku 15.8. - 30.11.2017 Hakijan ohje 2 ESR-HANKEHAKU Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua

Lisätiedot

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari JulkICT/YRO Palvelukehittämisen ekosysteemi Uusien palveluinnovaatioiden

Lisätiedot

Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa

Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Kuntien avoin data Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Suomessa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR)

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot