INTERNET-SIVU ESIKOISTAAN ODOTTAVILLE ISILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INTERNET-SIVU ESIKOISTAAN ODOTTAVILLE ISILLE"

Transkriptio

1 INTERNET-SIVU ESIKOISTAAN ODOTTAVILLE ISILLE Katriina Ikävalko Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-ja tervesysalan koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Ikävalko, Katriina. Internet-sivu esikoistaan odottaville isille, Lahti, syksy 2003, 20 s, 4 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö, Diakoninen sosiaali-ja terveysalan koulutusohjelma, terveydenhoitoala, terveydenhoitaja (AMK). Internetin käyttö on jatkuvasti lisääntynyt. Internet tarjoaa tiedon tuoreena ja ajantasaisesti. Internetiin tuotetaan jatkuvasti uutta terveystietoa, sillä tutkimusten mukaan jopa 80 % internetin käyttäjistä hakee sieltä myös terveystietoa. Suomessa Internetin käyttö on kirjastolaitoksen avulla kaikille mahdollista. Terveysaineiston suunnittelu Internetiin perustuu haluun tarjota helposti päivitettävää ajankohtaista tietoa kohderyhmälle. Projektin kohderyhmäksi valikoituivat esikoistaan odottavat isät heille suunnatun materiaalin vähäisyydestä johtuen. Terveysaineiston tarkoitus on olla tukena inhimilliselle vuorovaikutukselle ja vahvistaa jo olemassa olevaa tietoa. Opinnäytteeksi toteutettu projekti on suunnattu isille äitiys-ja lastenneuvoloiden perhevalmennuksen tueksi. Internet-sivu on tuotettu Tiirismaan Kansanterveystyön kuntayhtymän äitiys-ja lastenneuvoloiden käyttöön. Internet-sivun tavoite on antaa lisää tietoa ja linkkejä miehille isyyteen valmentautumisessa. Opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa sisällöltään tiivis ja ytimekäs tietopaketti jo olemassa olevan isyystiedon saattamiseksi isien tietoisuuteen. Sivusta hyötyvät Internetin kautta kaikki suomenkieliset Internetin käyttäjät. Projektin tuotoksen arvioinnin perusteena on käytetty Internetin terveysaineiston laatua mittaavaa kriteeristöä. Sivun sisällön arviointiin osallistui äitiys-ja lastenneuvolan terveydenhoitaja. Internetsivusta muodostui kuvin höystetty linkkilista, johon linkit valikoituivat runsaasta tarjonnasta ajankohtaisuuden ja luotettavuuden mukaan. Asiasanat: terveyskasvatus; isyys; internet; perhevalmennus ABSTRACT

3 Ikävalko, Katriina. Internet Pages For Fathers To Be, Lahti, Autumn 2003, Language: Finnish, 20 pages, 4 appendices. Diaconia Polytechnic, Lahti Unit, Degree Programme in Health Care. The purpose of the project was to provide health education material onto the Internet. The material was focused for men expecting their first child. The project was assignned by the Tiirismaa public health federation in the municipality of Hollola. The Internet page was created with the help of the public health nurse from mother care unit in Hollola, the leader of a group for expectant fathers and an Internet expert. The outcome was illustrated by a graphic designer from the University of Art and Design in Helsinki. The purpose of the Internet pages is to give relevant, credible, and accurate information on fatherhood in a compact form. An essential part of the pages are Internet links leading to more detailed information. The idea is that fathers would use the Internet page to seek more information by themselves using the linkage. The links were chosen from abudant offer of the matter. The contents of all the links were evaluated. The result of the project was evaluated using criteria for Evaluating Internet Health Information created by the American Health Summit Working Group. Keywords: health education; fatherhood; Internet; parent education. ABSTRACT Ikävalko, Katriina. Internet Pages For Fathers To Be, Lahti, Autumn 2003, Language: Finnish, 20 pages, 4 appendices. Diaconia Polytechnic, Lahti Unit, Degree Programme in Health Care. The purpose of the project was to provide health education material onto the Internet. The material was focused for men expecting their first child. The project was assignned by the Tiirismaa public health federation in the municipality of Hollola. The Internet page was created with the help of the public health nurse from mother care unit in Hollola, the leader of a group for expectant fathers and an Internet expert. The outcome was illustrated by a graphic designer from the University of Art and Design in Helsinki. The purpose of the Internet pages is to give relevant, credible, and accurate information on fatherhood in a compact form. An essential part of the pages are Internet links leading to more detailed information. The idea is that fathers would use the Internet page to seek more information by themselves using the linkage. The links were chosen from abudant offer of the matter. The contents of all the links were evaluated. The result of the project was evaluated using criteria for Evaluating Internet Health Information created by the American Health Summit Working Group. Keywords: health education; fatherhood; Internet; parent education. SISÄLTÖ JOHDANTO 5

4 1 VALMENTAUTUMINEN VANHEMMUUTEEN Perhevalmennus Isyysvalmennus Perhevalmennus Tiirismaan Kansanterveystyön kuntayhtymässä 8 2 TERVEYSVIESTINTÄ 9 3 INTERNET TIEDON VÄLITTÄJÄNÄ Terveysaineisto Internetissä Internet sivujen laatukriteerit 11 4 PROJEKTIN TAVOITE JA KOHDERYHMÄ 11 5 INTERNET SIVUN LUOMINEN 12 6 SIVUSTON ARVIOINTI Sisällön arviointi Sivun toteutuksen ja prosessin 15 7 POHDINTA 17 LÄHTEET 19 LIITE 1 Terveydenhoitajan arvio Internet sivusta 21 LIITE 2 Sivun sisällön tekstirunko 22 LIITE 3 Kuvitus 23 LIITE 4 Sopimus opinnäyteyhteistyöstä 24 JOHDANTO

5 Internetin käytön jatkuvasti lisääntyessä myös terveystietoa haetaan Internetin kautta huomattavan paljon. Suomessa Internetin käyttömahdollisuus on periaatteessa kaikilla, sillä kirjastot tarjoavat asiakkaalle maksutonta Internet-aikaa. Usein Internetistä saatava tieto ei ole itsetarkoitus, vaan lisänä muilla tavoin hankituille tiedoille (Kauhanen-Simanainen 2001, 39-40). Internet on terveystiedon toteutuksessa hyvä ja tehokas väline. Sen kautta tiedon saa laaja käyttäjäkunta. Tietoa on helppo päivittää ja tiedon saa käyttöön milloin ja missä vain, mikäli Internet-yhteys on käytettävissä. Tarve hyödyntää nopeasti saatavissa olevaa terveystietoa ja halu käsitellä työelämästä lähtöisin olevaa tarvetta yhdisti opinnäytetyön aiheeksi isät, Internetin ja terveysaineiston. Internetiin tuotettavan terveysaineiston toteutuksen pohjaksi tuli Tiirismaan Kansanterveystyön kuntayhtymän halukkuus tuottaa lisäaineistoa äitiys-ja lastenneuvoloiden tarjoaman tiedon tueksi. Terveysaineiston suunnittelussa määritellään kohderyhmä, jolle aineiston sisältö suunnataan. Opinnäytetyön aiheen valinnan aikoihin tuli esille miehille suunnatun isyysvalmennusaineiston vähyys. Kohderyhmäksi muodostui isäksi tulossa olevat miehet. Miesten osuus Internetin käyttäjinä on toistaiseksi ollut naisia suurempi. Kun terveysaineistoa suunnataan miehille, on nykyteknologiaa hyödyntäen luontevaa ottaa välineeksi Internet perinteisen painetun oppaan sijaan. Terveysaineisto rajattiin käsittelemään isyyttä ja siihen valmentautumista. Lapsen syntyminen parisuhteeseen merkitsee aina elämänmuutosta ja herättää paljon kysymyksiä (Korhonen 1999, 27). Näihin kysymyksiin on Internet-oppaan tarkoitus tuoda helpotusta. Projekti toteutettiin Tiirismaan Kansanterveystyön kuntayhtymän käyttöön. Opas otettiin linkiksi äitiys-ja lastenneuvolanneuvolan yhteystietosivulle osoitteeseen marraskuun viimeisellä viikolla. Työelämän asiantuntijaksi projektin suunnitteluun ja arviointiin lähti Tiirismaan Kansanterveystyön kuntayhtymän äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitaja Pirjo Paarma Salpakankaan neuvolasta. Projektin käynnistymistä helpotti myös opinnäytetyön toteuttajan kahdeksan viikon mittainen käytännön harjoittelu samassa neuvolassa Paarman kanssa. Sovittiin Internetiin tuotettavista sivuista, joiden suunnitteluun osallistui Salpakankaan neuvolan kanssa yhteistyössä toimiva Miessakit ry:n jäsen Ilmo Saneri. Kuvituksen toteutti graafinen suunnittelija Kirsi Kaarna Taideteollisesta korkeakoulusta. Projekti käynnistyi syksyllä 2002.

6 Terveydenhoitajan opinnäytetyöksi aihe on hyvin ajankohtainen ja tulevaa ammattia hyvin palveleva. Internetin hyödyntäminen terveydenhoitotyössä on ajankohtaista ja vaatii terveydenhoitajilta uudenlaista tapaa käyttää tietoa hyödyksi suhteessa työhön ja asiakkaisiin. 1 VALMENTAUTUMINEN VANHEMMUUTEEN 1.1 Perhevalmennus Perhevalmennus on äitiysneuvolan järjestämää valmentautumista lähinnä synnytykseen, mutta myös vanhemmuuteen (Kaila-Behm 1997, 30). Perhevalmennusta pidetään tärkeänä tukimuotona vanhemmuuteen kasvussa. Neuvoloiden järjestämä, sisällöltään vaihteleva perhevalmennustilanne on yleensä ryhmätapaaminen yhden tai useamman kerran ennen lapsen syntymää ja joskus sen jälkeenkin. Perhevalmennuksessa annetaan tietoa raskaudesta, synnytyksestä sekä lapsen hoidosta. Valmennukseen osallistuvat perheet odottavat saavansa terveydenhoitajilta monipuolista sosiaalista, emotionaalista ja konkreettista tukea (Leinonen, Sjögren & Vehviläinen-Julkunen 1992, 2-3, 16). Suomessa yli 80 % ensimmäistä lastaan odottavista isistä osallistuu perhevalmennukseen ja synnytykseen (Kaila-Behm 1998, 17). Isät ovat vakiinnuttaneet läsnäolonsa synnytyssairaaloissa. Nykyisin he myös osallistuvat äitiysneuvolan seurantakäynneille aiempaa enemmän (Paavilainen 2003, 12). Neuvoloilla ei ole virallista velvollisuutta järjestää isille omaa isyysneuvontaa (Isätoimikunnan mietintö 1999). Miehillä on kuitenkin tarve valmentautua isyyteen. Isille järjestettävää perhevalmennusta on järjestetty vaihtelevasti eri kunnissa, parhaimmillaan toteutettuna se tarkoittaa perhevalmennuksen yhteydessä järjestettävää isäryhmää (Huttunen 2001, 211). Vehviläinen-Julkusen (1996, 4) mukaan miehet toivovat perhevalmennuksessa käsiteltävän nykyistä enemmän vanhempien välistä vuorovaikutusta sekä vanhempien ja lapsen välistä suhdetta. Perhevalmennuksella on osoitettu olevan myönteistä vaikutusta myöhemmälle vanhempien ja lapsen suhteelle (Leinonen ym. 1992, 16). Perhevalmennukseen osallistuvat toivovat saavansa tietoa

7 synnytyksen kulusta, kivun lievityksestä, isän osuudesta synnytyksessä ja lapsen hoidossa (Vehviläinen-Julkunen 1996, 7). Lapsen odotusaika antaa vanhemmille mahdollisuuden valmentautua tulevaan elämänmuutokseen. Esikoistaan odottavien vanhempien parisuhde muuttuu kahdenkeskisestä perhekeskeiseen. Mies ja nainen alkavat rakentamaan uutta minuutta isänä ja äitinä. (Paavilainen 2003, 85.) 1.2 Isyysvalmennus Isyysvalmennus on isille erikseen suunnattua valmennusta synnytykseen ja lapsen hoitoon. Isyysvalmennus järjestetään osana äitiys- ja lastenneuvoloiden perhevalmennusta, mikäli neuvoloilla on siihen mahdollisuus. Isyysvalmennus toteutetaan useimmiten isäryhmissä. Isäryhmiä järjestetään vaihtelevasti ympäri Suomea. Useimmiten isäryhmä kokoontuu kolmesta viiteen kertaan parin tunnin ajan. Isäryhmissä miehillä on mahdollisuus keskustella isyydestä ja vanhemmuuteen liittyvistä kysymyksistä yleensä kokeneen isän johdolla. Isille tulee usein helpotuksena tieto, että muillakin on samanlaisia kokemuksia. Isäryhmien toiminta perustuu yleensä neuvolan asiakkaina olevien miesten vapaaehtoisuuteen perustaa isäryhmä, sillä neuvoloilla ei ole resursseja niiden järjestämiseen (Huttunen 2001, 211). Vapaaehtoisia isäryhmien vetäjiä saattaa löytyä neuvoloiden asiakkaista. Suomessa on joillakin paikkakunnilla säännöllistä isyysvalmennusta järjestänyt Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Oulun ensi- ja turvakodissa on vuosina järjestetty projekti Isäryhmät osana perhevalmennusta Sosiaali- ja terveysministeriön tuella. Projektin aikana isille on perhevalmennuksen aikana järjestetty kaksi tapaamista omana ryhmänään ja lapsen syntymän jälkeen isä-vauvaryhmä kerran kuukaudessa kuuden kuukauden ajan (Keinänen & Säävälä 2002). Isäryhmät syntyvät usein spontaanisti, eikä niitä ole aina tarjolla, kun miehestä on tulossa isä. Fyysisesti kokoontuvien isäryhmien tueksi tai sijaan on perusteltua tarjota lisätietoa isyydestä mahdollisimman monipuolisesti - myös Internetin välityksellä. Internetin terveyspalveluiden käyttö on helppoa. Verkkotekstiä luetaan usein nopeasti silmäillen, valikoidusti ja kriittisesti. Vaikka Internet on hyvä ja nopea väline suurellekin käyttäjäkunnalle tiedonsaantiin, on palvelun käyttäjällä suuri vastuu tiedon soveltamisesta elämäänsä (Mustonen 2002, 161).

8 1.3 Perhevalmennus Tiirismaan Kansanterveystyön kuntayhtymässä Tiirismaan kansanterveystyön kuntayhtymässä perhevalmennusta järjestetään Salpakankaan neuvolassa kerran kuukaudessa. Yleisemmin valmennusryhmä kokoontuu yhtenä lauantaina noin kuudeksi tunniksi terveysasemalle ja yhtenä arki-iltana muutaman tunnin ajaksi. Äitiys-ja lastenneuvolan terveydenhoitajat järjestävät valmennuksen pareittain vuorokuukausina. Terveydenhoitajapari päättää valmennuksessa käsiteltävät asiat, mutta pääsääntöisesti valmennusten sisältö on sama kaikilla terveydenhoitajilla. Valmennuksiin on mahdollisuus palkata ulkopuolinen asiantuntija. Käytännössä tämä on tarkoittanut Päijät-Hämeen keskussairaalan kätilön luentoa synnytyksestä tai isille isäryhmän vetäjää. Perhevalmennuksen palauteryhmä kokoontuu neuvolassa, kun kaikkien valmennukseen osallistuneiden synnytys on tapahtunut. 2. TERVEYSVIESTINTÄ WHO:n määritelmän mukaan terveysviestintä on keskeisin keino välittää yleisölle terveystietoa ja pitää yllä julkista keskustelua merkittävistä terveyskysymyksistä. Kaikkia joukkoviestinnän muotoja, sekä uusia että vanhoja, voidaan käyttää levitettäessä yleisölle hyödyllistä terveysinformaatiota sekä lisättäessä tietoisuutta niin yksilön kuin yhteisönkin terveyden merkityksestä kehitykseen. Wiion (1993, 16) mukaan terveysviestinnän tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ehkäiseminen, sairauden hoitaminen tai kuntouttaminen. Terveystiedon eettisenä lähtökohtana on oikea ja hyödyllisen tiedon antaminen ihmisille. Terveystietoa viestitään ihmisille tuottamalla terveysaineistoa. Terveysaineisto on terveysaiheeseen liittyvä kirjallinen tai audiovisuaalinen tuote tai havaintoväline. Sen tarkoitus on olla tukena inhimilliselle vuorovaikutukselle vahvistaen ja täsmentäen kyseistä aihetta (Parkkunen, Vertio & Koskinen-Ollonqvist 2001, 3).

9 Hyvän terveysaineiston laatukriteereiksi on määritelty konkreettinen terveystavoite, sisällön selkeä esilläolo, helppolukuisuus sekä oikea, virheetön ja määrältään sopiva tieto. Lisäksi kohderyhmä on määritelty selkeästi, kuvitus tukee tekstiä ja aineisto herättää huomiota ja luo hyvän tunnelman. Hyvässä terveysaineistossa täyttyvät kaikki kriteerit. Hyvä terveysaineisto on kuitenkin suhteellinen käsite. Elämätilanteet, kokemukset ja tunnetilat vaikuttavat siihen, miten aineisto koetaan (Parkkunen ym. 2001). Kauhanen-Simanaisen (2001, 59-66) mukaan verkkoon tuotettavan sisällön luominen on moniammatillista yhteistyötä jopa kymmenen eri ammattilaisen välillä. Pienemmissä hankkeissa yksi ihminen voi ottaa useita rooleja työn toteutuksessa. Erilaisia tehtäväkuvia Internet-sivustojen suunnitteluvaiheessa ovat mm. käsikirjoittaja, konseptin suunnittelija, sisällön suunnittelija, rakenteen suunnittelija, verkkokirjoittaja ja ylläpitäjä. 3 INTERNET TIEDON VÄLITTÄJÄNÄ 3.1 Terveysaineisto Internetissä Tarkkoja lukuja Internetin käyttäjämääristä on mahdoton saada, mutta Internetin käyttäjämäärä on kasvanut jatkuvasti. Vuoden 2003 tutkimusten mukaan Internet-yhteys oli 45 prosentilla kotitalouksista. Lisäksi Suomessa kirjastolaitos on tuonut Internetin käytännössä kaikkien kansalaisten ulottuville. On esitetty arvioita, joiden mukaan jopa 80 % Internetin käyttäjistä hakee sieltä terveystietoa (Romano 2003, 22). Internetin käyttö lisääntyy kaiken aikaa ja sen myötä myös terveyspalvelujen käyttö verkossa. Eräs yleisimpiä syitä käyttää Internetiä onkin hakea sieltä saatavissa olevaa terveystietoa (Fox 2003, 110). Internetin avulla tiedonhaku on nopeaa ja vaivatonta. Tiedon käyttäjän vastuulla on arvioida kriittisesti tiedon luetettavuus. Internetistä saatavaa terveystietoa voi pikaisesti jokainen

10 käyttäjä arvioida esimerkiksi selvittämällä tiedon alkuperän, tietolähteet, tietopalvelun kuvauksen ja tiedon tuoreuden (Mustonen 2002). Useiden selvitysten mukaan miehet käyttivät Internetiä selvästi naisia enemmän 1990-luvulla. Syitä tähän on monia, lähinnä ammateista johtuvia. Vaikka naisten osuus onkin 2000-luvulla kasvanut (Ono 2003, 111), ovat miehet yhä Internetin käyttäjissä enemmistönä. Niinpä miehille suunnattu opas on luontevaa toteuttaa Internetiä välineenä käyttäen. 3.2 Internet-sivujen laatukriteerit Hyviä Internet sivuja määritellään monin tavoin käyttötarkoituksesta riippuen. WWW-sivuja tuotetaan Internetiin esimerkiksi markkinointi-, koulutus-, tiedotus-, keskustelu-, tiede-, uutis-, viihde-, palvelu-, kulttuuri- ja liiketoimintatarkoituksessa. On esitetty arvio, että vuonna 2000 verkossa olisi ollut kaikkiaan yli 550 miljardia sivua, joista terveystietoa käsitteleviä noin 30 miljardia sivua. Tällaiseen sivumäärään sisältyy erittäin korkeatasoista tietoa, mutta myös arvoltaan heikkoa tietoa (Mustonen 2002, 151). Tiedonhaku ja hyötypalvelut ovat tärkein syy Internetin käyttöön. Haettu tieto halutaan saada vähällä vaivalla nopeasti käyttöön. Tällöin hyvän Internet sivun tulee olla juuri käyttäjälle suunnattu, helposti aukeava, selkokielinen, asiallinen ja mahdollisimman kattavasti lisätietoa asiasta tarjoava. Hyvän Internet-sivun tulisi täyttää sisällön luotettavuuden ja laadun tason täyttävät kriteerit. Kriteerit ovat luotettavuus, sisältö, avoimuus, linkit, suunnittelu, vuorovaikutteisuus ja varoitukset. (Kauhanen- Simanainen 2001). Luotettavuutta ja avoimuutta mitataan esimerkiksi merkitsemällä selvästi sivun tekijä ja päivitysajankohdat. Sisällön pitää olla paikkansapitävää sekä hyödyllistä. Vuorovaikutteisuuden mahdollisuus on yksi kriteeri hyvälle sivustolle. Sivuilla olevien ulkoisten linkkien asiantuntevuus, sisältö ja luotettavuus merkitsevät paljon arvioidessa sivun laatua. (Mustonen 2002, 160.)

11 4 PROJEKTIN TAVOITE JA KOHDERYHMÄ Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda mahdollisimman ytimekäs ja tiivis, helposti lähestyttävä ja hauska opas isille erilaisissa elämäntilanteissa, varsinkin ensimmäistä lasta odotettaessa. Oppaan sisällön tavoite oli antaa lisää avaimia ja linkkejä monenlaisten isyyteen liittyvien tietojen hankkimisessa. Oppaan sisällössä ei haluttu toistaa Internetistä jo löytyvää tietoa isyyteen valmentautumisesta, joten oppaasta tehtiin kuvilla höystetty linkkilista. Sisältö rakentui Internetiä ja painettua kirjallisuutta apuna käyttäen. Internetin kautta isyyteen liittyvä aineisto haettiin Googlen hakukoneella. Google on tehokkain ja suosituin tällä hetkellä käytössä olevista hakukoneista (Mustonen 2002, 153). Hakusanoina olivat isyys, isyysvalmennus, perhevalmennus ja esikoisen syntymä. Oppaaseen valittujen sivustojen sisältö on käyty läpi vähintään kerran. Projektin mahdollistivat työelämän terveydenhoitaja, isäryhmien vetäjä, kuvien tekijä ja tietokoneasiantuntija. Projektista saatava mahdollinen hyöty saavuttaa suomenkieliset Internetin käyttäjät kautta maailman, mikäli sivuston toimivuus ja ulkoasu käyttäjiä miellyttää. Internetin vahvuutena on se, että tietoon pääsee käsiksi milloin tahansa. Tieto ei myöskään katoa, kunhan käytössä on Internet-yhteydellä varustettu tietokone. Tiirismaan Kansanterveystyön kuntayhtymän Internet-sivuille, neuvoloiden yhteystietojen yhteyteen lisätty isä-osuus tavoittaa toivottavasti mahdollisimman monta isää ja laajentaa mahdollisuuksia perehtyä aiheeseen odotuksen aikana ja sen jälkeenkin. 5 INTERNET SIVUN LUOMINEN

12 Työn suunnittelu alkoi yhdessä työelämän terveydenhoitajan kanssa syksyllä Ensimmäisessä palaverissa oli läsnä myös toinen neuvolan terveydenhoitaja. Isille suunnatun materiaalin ideoiminen alkoi tuolloin. Internetin ja kirjastojen avulla alkoi materiaalin etsiminen ja rajaus. Internetiin tuotetusta vastaavasta materiaalista tietoa ei ole kovinkaan runsaasti, mutta terveyskasvatuksesta kylläkin. Työelämän terveydenhoitaja Paarman ja Miessakit ry:n Sanerin kanssa sivujen sisältöä pohdittiin talvella Tarkoitus oli toteuttaa laaja sivusto, joka pohtisi isäksi tulemista monin eri tavoin ja linkein. Toteutus olisi vaatinut syvää tekniikan tuntemusta. Suunnitelmat osoittautuivat liian vaativiksi opinnäytetyötä ajatellen. Graafinen suunnittelija Kaarna toteutti kuvituksen omien aikataulujensa rajoissa syksyllä Kuvituksesta haluttiin humoristinen, samalla kuitenkin asian syvällisyyden viestittävä. Kuvituksen tarkoitus oli ilahduttaa sivun käyttäjää. Alunperin mukaan piti tulla myös animaatio. Se hylättiin tietokoneen muistia suuresti kuluttavana, ja sen vuoksi tietokoneelle mahdollisesti hitaasti latautuvana. Sivuista haluttiin saada teknisesti helppokäyttöiset. Oppaan sisältö jätettiin Tiirismaan Kansanterveystyön kuntayhtymän atk-käyttöpäällikkö Kalevi Kuuksolle lokakuussa Tässä yhteydessä osa linkeistä poistettiin vanhenneina tai muuten epäselvinä osoitteistoina. Materiaali toimitettiin myös Paarmalle ja osastonhoitaja Sirpa Ernvallille hyväksyttäviksi. Aineiston hyväksymisen jälkeen sivu asennettiin verkkoon marraskuun viimeisellä viikolla. 6 SIVUSTON ARVIOINTI Sisältöä luotaessa hyvälle terveysaineistolle on asetettava konkreettinen tavoite. Oppaan sisältämän tiedon tulisi olla virheetöntä ja ajan tasalla olevaa. Terveysaineistossa tiedon tulisi olla lyhyesti ja ytimekkäästi esitettyä, vastaanottajalle käyttöhetkellä olennaista. Hyvän oppaan ominaisuuksiin kuuluu myös kertoa käyttäjälle, mistä löytyy aiheesta lisätietoa.

13 Internet sisältää paljon terveysaineistoa, mutta ongelma on tiedon luotettavuus (Parkkunen ym. 2001, 10). Internetiin tuotettavan aineiston määrän lisääntyessä ja käyttäjämäärien kasvaessa korostuu laadun vaatimus. Terveyden edistämisen keskus on kehittänyt kriteereitä terveyspalveluiden laadun mittaamiseen. Erikseen Internetissä olevia terveysaineistoja arvioidaan seitsemällä arviointikriteerillä. (Criteria for Assessing the Quality of Health Information on the Internet 1997.) Kriteerit ovat uskottavuus, sisältö, avoimuus, linkitys, suunnittelu, vuorovaikutteisuus ja varoitukset. 6.1 Sisällön arviointi Sivuston sisältöä arvioitiin edellämainittujen kriteerien mukaan. Arviota sivustosta neuvolan terveydenhoitajan näkökulmasta esitti äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitaja Paarma. (Liite 1.) Uskottavuutta mitataan tietolähteillä, asiayhteyksillä, ajantasaisuudella ja hyödyllisyydellä. Isäoppaan tietolähteet ovat valikoituneet sisällön perusteella sadoista eri lähteistä ja ovat osoittautuneet toimiviksi ja ajan tasalla oleviksi. Terveydenhoitaja Paarman mukaan neuvoloissa tarvitaan tämän tyyppistä aineistoa (Liite 1). Aineiston hyöty kohderyhmän näkökulmasta on testattavissa myöhemminkin esimerkiksi perhevalmennuksen yhteydessä. Sisältö oppaan Internet-linkeissä on hyvin laaja. Tämä työ kattaa isyys-teemaa laajasti. Sisällön ongelmana on tiedonlähteiden runsaus. Oppaan linkit rajattiin lukumäärältään kohtuulliseksi ja sisällöltään ajankohtaiseksi ja luotettaviksi. Avoimuus käsittää sivuston tarkoituksen ja kuvauksen, joka isä-oppaassa on yksiselitteinen kohderyhmälleen ja tiettyä elämänvaihetta palveleva. Sivusto osoittaa sellaisenaan aihealueen ja sisällön. Erillistä kuvausta käyttäjälle ei sivun sisällöstä tarvita. Linkityksen sijoittelun on toteuttanut sivuston tekninen toteuttaja atk-käyttöpäällikkö Kuukso. Sisältö on siirretty verkkoon ilman sisällön tekijän mukanaoloa. Linkityksen yhteensovittaminen kuvituksen kanssa sekä mahdollisten tehosteiden käyttö ei välttämättä vastaa sisällön tuottajan visuaalista näkemystä. Tekniselle toteuttajalle annettiin käyttöön ohjeistus ulkoasusta. Sivulla olevat linkit ovat valikoituneet ja rajautuneet Internetin tiedonhakupalveluiden avulla. Googlen hakukoneen aihe-hauilla

14 löytyneet Internet-osoitteet on avattu ja luettu. Samoin niissä olevia linkkejä on seurattu eteenpäin. Terveydenhoitaja Paarma arvioi linkityksen olevan tiedoiltaan ajan tasalla ja monipuolinen (Liite 1). Oppaan suunnittelussa on otettu huomioon sen saavutettavuus. Paarman mukaan neuvolan terveydenhoitaja antaa Internet-osoitteen isille näiden ensimmäisellä käynnillä (Liite 1). Saavutettavuus on ulotettu kaikkiin Internetin käyttäjiin. Suomessa kaikilla on mahdollisuus käyttää Internetiä esimerkiksi kirjastoissa. Käyttäjä itse tekee valinnan, haluaako käyttää opasta matkalla isyyteen. Suunnittelussa otettiin huomioon käyttäjäystävällisyys selkeillä otsikoinneilla ja asiaankuuluvilla linkeillä. Arviointikriteereissä painotetaan myös vuorovaikutteisuutta. Tässä oppaassa vuorovaikutteisuudesta - palautemahdollisuudesta ja keskustelualueista - luovuttiin, koska sen ylläpito vaatii jatkuvaa työtä ja henkilöstöä. Palautemahdollisuus ja keskustelualue sivujen toimivuuden ja ajantasaisuuden kannalta olisi suotavaa. Oppaan sisällöstä voidaan tarvittaessa keskustella terveydenhoitajan vastaanotolla, arvioi Paarma (Liite1). Oppaan tulisi varoittaa käyttäjää, ettei sivuilla ole markkinointi- tai myyntitarkoitusta. Käyttäjän vastuulle jää, jos jokin linkeistä johdattaa eteenpäin markkinointitarkoitukseen tehdylle sivulle. 6.2 Oppaan toteutuksen ja prosessin arviointi Oppaan suunnittelussa Terveysaineiston suunnittelun ja arvioinnin opas oli apuna. Sen avulla eri työvaiheet voitiin toteuttaa johdonmukaisesti. Tämän oppaan tekoon osallistuneilla ei ollut aiempaa kokemusta vastaavasta projektista. Internetiin tuotettavaan aineistoon tarvitaan monen alueen asiantuntijuutta. Opinnäytetyönä toteutettavaan terveysaineistoon Internetissä olisi voinut hakea eri oppilaitosten osaajia; tekniseen puoleen omansa, visuaaliseen omansa. Toteutuksen aikana yhteistyö työelämän kanssa tiivistyi. Hyvän motivoinnin toteutukseen toi tietoisuus työn konkreettisesta tarpeesta. Erilaisten osaamisten yhdistyminen yhdeksi kokonaisuudeksi toi lisää innostusta moniammatilliseen yhteistyöhön työelämässä jatkossakin.

15 Prosessina projektin työstäminen on haastavaa. Projekti käynnistyi aiheen valinnalla syksyllä Ensimmäinen kontakti työelämän edustajan kanssa järjestyi syyskuussa. Marraskuussa 2002 aihe syventyi Miessakit ry:n seminaarissa Miehet hyvinvointipalveluiden asiakkaana Helsingissä. Kyseisessä seminaarissa miesten asiakkuudesta äitiysneuvoloissa puhui tämän opinnäytetyön työelämäohjaajana toimiva Pirjo Paarma ja isäryhmien vetäjä Ilmo Saneri. Myöhemmin samassa kuussa Eero Keinänen luennoi Lahdessa aiheesta Isä neuvolassa - isäryhmät varhaisen isyyden tukena. Tämänkin luennon pohjalta opinnäytetyöprojektia oli helppo viedä eteenpäin jo valittuun suuntaan. Aihetta kannatteli myös ensimmäinen terveydenhoitajaksi harjoittelemisen jakso nimenomaan äitiys- ja lastenneuvolassa. Joulukuussa 2002 järjestetyssä tapaamisessa Ilmo Sanerin ja Pirjo Paarman kanssa käsiteltiin sivustolle tulevia aiheita. Prosessin aikana Internetin hyödyntäminen tiedon lähteenä kasvoi ja aukeni aiempaa laajemmaksi. Kirjastojen mahdollisuudet ja halukkuudet opastaa laajoissa tiedonhauissa yllättivät positiivisesti. Myös Kuopion alueella toimivan vuorovaikutteisen nettineuvolan ylläpidosta vastaava yritys suhtautui myönteisesti haluun tutustua Nettineuvolan toimintaan, antamalla käyttöön salasanan neuvolan asiakkuuteen syyskuussa Nettineuvolan asiakkuus on käytännössä vain äitiys-ja lastenneuvolan asiakkailla. Lokakuussa 2003 aineisto oli valmis työelämän käyttöön. Prosessi laukaisi mielenkiinnon Internetin käyttömahdollisuuksia kohtaan, mutta avasi myös uuden näkökulman miehen maailmaan vanhempana ja parisuhteessa. Tuleviin työelämän haasteisiin prosessi antoi uudenlaista näkökulmaa ja tietoa miehen tarpeista ja toiveista äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaana. 7 POHDINTA Terveysaineiston tuottamisen lähtökohtana on kohderyhmä, jolle aineistoa tarvitsee tuottaa ja jolla sitä aiemmin ei riittävästi ole. Työelämä viestitti isille suunnatun perhevalmennusmateriaalin vähäisyydestä. Perhevalmennuksen sisältö on perinteisesti painottunut äideille tarpeellisen tiedon

16 jakamiseen. Mies on nykyisin vakiinnuttanut paikkansa äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaana. Miehen roolista isänä on tullut entistä näkyvämpi (Paavilainen 2003, 12). Perhevalmennuksen merkitys myös miehille valmentautumisessa vanhemmuuteen on suuri. Jokaisella isäksi tulevalla ei ole mahdollisuutta osallistua erikseen isille suunnattuun isyysvalmennukseen, kuntaja neuvolakohtaisista eroista johtuen. Isyyteen valmentavaa tietoa miehille voidaan tarjota muita kanavia hyödyntäen. Opinnäytetyönä syntynyt linkki-painotteinen sivu on lisänä neuvolan perhevalmennukselle. Isien sivulta nostamia aiheita käsitellään tarvittaessa neuvolakäyntien yhteydessä. Vaikka sivun kohderyhmä on ensisijaisesti isä, hyötyy tiedoista niin halutessaan myös tuleva äiti. Parisuhde on lapsen odotusaikana muutoksessa. Sivun tarkoitus on isyyteen valmentamisen ohella myös herättää mielenkiinto parisuhteen vaalimiseen. Sivun tiedoista hyötyy parhaimmillaan koko perhe. Internetin kautta saatavan tiedon laatu vaihtelee, mutta toisaalta vastuu tiedon luotettavuudesta on sen lukijalla. Oppaaseen tuotettu aineisto on terveysaineistoksi itsessään riittämätön, mutta Internetin luonteeseen kuuluukin lisätiedon osoittaminen linkkien avulla. Tätä terveysaineistoa arvioitaessa on otettu huomioon tosiseikka, että tiedon vastaanottaja lopulta ratkaisee, mikä tieto on hyvää milloinkin. Kyseessä on siis myös mielipiteen merkitys (Parkkinen ym. 2001, 4). Internet sivun aihealueen luonne on sellainen, ettei sivuston käyttäjä välttämättä tarvitse tuekseen tieteellistä tietoa, vaan käyttäjälle tarpeellisempi tieto voi löytyä vertailemalla omia tuntoja toisten isien tunteisiin vaikkapa Internetin keskustelupalstalla. Tiedonhakuun Internetistä on kirjastojen ansiosta Suomessa kaikilla mahdollisuus. Internetin välityksellä tiedonsaanti on nopeaa ja vaivatonta ja parhaimmillaan tieto saadaan usein päivitettäviltä sivuilta mahdollisimman tuoreena. Suuri osa Internetin käyttäjistä hakee sieltä terveystietoa, jota Internet tarjoaakin valtavia määriä (Fox 2003, 110). Uuden tiedon toteuttamiseen Internet on luonteva väline juuri jatkuvasti lisääntyvän käyttöasteen vuoksi. Jo olemassa olevan tiedon toistamisen välttämiseksi on olemassa linkitys. Internetin avulla siirrytään linkistä toisiin. Internetissä tekstiä luetaan kriittisesti, nopeasti ja valikoidusti (Mustonen 2002, 161). Internetin avulla etsitään usein lisätietoa jo olemassa olevan tiedon lisäksi. Hyvän terveysaineiston

17 tarkoitus on myös herättää huomiota ja luoda hyvä tunnelma (Parkkinen ym. 2001, 20). Sivun sisältämän kuvituksen yhdessä linkkien ja kommenttien kanssa on tarkoitus vastata juuri tähän tarpeeseen. Sivun käyttäjä ratkaisee millaisen tunnelman esimerkiksi kuvitus luo. Tavoitteena oli välttää ahdistusta ja luoda myönteinen ilmapiiri huumorilla. Sivulle tuotettu terveysaineisto on tutkituista ja moneen kertaan terveydenhoitoalan hauista toistettua tietoa. Internetistä löytyy runsaasti myös epätarkkaa ja virheellistä tietoa (Mustonen 2002, 158). Eettisesti arveluttavien kuten henkilökohtaisten sivustojen käyttö lähteinä rajautui pois, vaikka joskus sisältö olisikin tuonut mielenkiintoisia näkökulmia isyyteen. Joku linkeistä johtaa kevyempään aineistoon, mutta aineiston tuottaja on todennettavissa eettisesti hyväksyttäväksi ja luotettavaksi. Jatkohankkeena olisi mielenkiintoista tutkia isille suunnatun materiaalin käyttöä ja tarpeellisuutta. Äideille ja isille yhteisen materiaalin tuottaminen neuvoloiden Internet-sivuille olisi haasteellista ja vastaisi äitiys- ja lastenneuvoloiden haasteeseen toimia perheen hyväksi. Vuorovaikutteisuuden ulottaminen Internet-oppaaseen tehostaisi sivun merkitystä perhevalmennuksen tukena. LÄHTEET Criteria for Assessing the Quality of Health Information on the Internet-Policy Paper Criteria for Evaluating Internet Health Information. Viitattu Tuloste tekijän hallussa. Fox, A Parents and the Internet. Internet Journal of Pediatrics & Neonatalogy, Vol. 3, Issue 1, 110. Saatavilla www-muodossa Viitattu Tuloste tekijän hallussa. Huttunen, J Isänä olemisen uudet suunnat. Juva: PS-kustannus, WS Bookwell Oy. Kaila-Behm, A Miehestä esikoisen isäksi. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 49.

18 Kauhanen-Simanainen, A Sisältöä verkkoon- mitä sisällön tuottajan pitää hallita. Vammala: IRH konsultointi. Keinänen, E. & Säävälä, H Isä neuvolassa-isäryhmät varhaisen isyyden tukena. Luentomoniste. Korhonen, M Isyyden muutos. Keski-ikäisten miesten lapsuuskokemukset ja oma vanhemmuus. Joensuun opiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja 39. LaRossa, R The Modernization of fatherhood. A social and political history. Chicago: The university of Chicago Press. Leinonen, E., Sjögren, A. & Vehviläinen-Julkunen, K Perhevalmennuksen Opetuskäytäntö. Sosiaali-ja terveyshallitus. Raportteja 62. Helsinki: Valtion painatuskeskus. Mustonen, M Terveystieto Internetissä. Teoksessa Torkkola, S. (toim.)terveysviestintä. Vammala: Kustannusosakeyhtiö Tammi. Ono, H. & Zavodny, M Gender and the Internet. Social Sciense Quarterly,Vol. 84, Issue 1, 111. Saatavilla www-muodossa Viitattu Tuloste tekijän hallussa. Paavilainen, R Turvallisuutta ja varmuutta lapsen odotukseen. Acta Universitatis Tamperensis 906. Parkkunen, N., Vertio, H. & Koskinen-Ollonqvist, P Terveysaineiston suunnittelun ja arvioinnin opas. Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja -sarja7/ Viitattu Tuloste tekijän hallussa. Romano, M Not just a Web site. Modern Healthcare, Vol.33, Issue 21, 22. Saatavilla www-muodossa Viitattu Tuloste tekijän hallussa. Isätoimikunnan mietintö Sosiaali-ja terveysministeriö. http.//www.vn.fi/stm/suomi/pao/julkaisut/isamiet/isaluku3.htm. Viitattu Tuloste tekijän hallussa. Vehviläinen-Julkunen, K Perhevalmennus perheiden tukena,

19 Neuvolan asiakkaiden arviointia sisällöstä ja käytetyistä menetelmistä. Hoitotiede, Vol.8, no 1, Wiio, O.A. & Puska, P Terveysviestinnän opas. Keuruu: Kustannusosakeyhtiö Otava. WHO Health Promotion Glossary: Health education. Viitattu Liite 1 Tiirismaan Kansanterveystyön kuntayhtymän terveydenhoitaja Pirjo Paarman arvio internet sivustosta. Arvioinnin perusteena on käytetty Internetissä olevien terveysaineistojen kriteereitä. (Criteria for Assessing the quality of Health Information on the Internet 1997). Tämäntyyppisellä aineistolla neuvolassa selkeä tilaus tähän hetkeen. Runsaasta tarjonnasta linkit valittu niin, että ulkoasusta on saatu selkeä. Kuvat tukevat hyvin tekstin sisältöä. Aineisto koottu johdonmukaisesti. Linkit on valittu kattavasti ja ajankohtaisesti. Oppaassa huomioidaan myös monisynnyttäjät, perheväkivalta ja sosiaalietuudet. Kaikki tieto ajantasalla olevaa. Kirjat on kirjoitettu luvulla.

20 Raskauden ensikäynnillä annetaan kaikille isille nettiosoite sivuille. Isän oman aktiivisuuden varaan jää sivujen lukeminen. Isän kanssa voidaan myöhemmin neuvolakäynneillä keskustella sivuista ja niiden mahdollisesti herättämistä kysymyksistä.

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSIA HYVINVOINTITIEDON KERUUSTA LAAJOISSA 4- VUOTISTERVEYSTARKASTUKSISSA, Oulu, Kempele, Liminka.

LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSIA HYVINVOINTITIEDON KERUUSTA LAAJOISSA 4- VUOTISTERVEYSTARKASTUKSISSA, Oulu, Kempele, Liminka. LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSIA HYVINVOINTITIEDON KERUUSTA LAAJOISSA 4- VUOTISTERVEYSTARKASTUKSISSA, Oulu, Kempele, Liminka. Salmi Sirpa ja Jurmu Tiina Opinnäytetyö, syksy 2012 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Ryhmän perustamisen taustalla on perhepalveluiden työntekijöiden kokema palveluaukko isän kohtaamisessa.

Ryhmän perustamisen taustalla on perhepalveluiden työntekijöiden kokema palveluaukko isän kohtaamisessa. Isän paikka -vertaisryhmä (Päivitetty: 26.1.2009 14:18) Aihealue: lapset, nuoret, perheet varhaiskasvatus Tyyppi: ehkäisevä toiminta varhainen tuki ja puuttuminen Syntynyt osana: kehittämishanketta Hyvä

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Luotettavuus Tietoa on arvioitava kriittisesti, jotta voi varmistua,

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena Jarmo Salo (jarmo.salo@thl.fi) 12.11.2013 1 Taustaa Neuvolatyössä käytettävien menetelmien ja käytäntöjen on perustuttava parhaaseen mahdolliseen näyttöön 13.11.2013

Lisätiedot

Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi

Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi Perhekeskus palvelumallina seminaari 28. 29.8.2008 Nina K. Hyttinen Seuranta ja arviointi perhekeskustoiminnan tukena Miksi seurantaa ja arviointia? Dokumentoitu

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

LASTEN KASTE / Rovaniemi pilotti

LASTEN KASTE / Rovaniemi pilotti LASTEN KASTE / Rovaniemi pilotti Kuntakysely puhelinhaastattelu marras/joulu2014 -synnytys- ja perhevalmennus LSHP:n alueella alueellisen äitiyshuollon työryhmän kuntaedustajille (n 15) puhelinhaastattelu

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2013

Yhdistystiedote 6/2013 1 Yhdistystiedote 6/2013 Hei yhdistystoimija! Tässäpä teille taas tuore yhdistystiedote, jossa on tärkeitä tietoja liitosta teille ja jäsenillenne. Muistattehan siis välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitos!

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

Tulokset ja tuotteet kumppanuushankkeissa

Tulokset ja tuotteet kumppanuushankkeissa Tulokset ja tuotteet kumppanuushankkeissa Tulos = osaamisen kehittyminen, muutokset työtavoissa, koulutuksen laadun paraneminen jne. intangible results Tuote = opas, opetusmateriaali, koulutuskokonaisuus,

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Verkkokeskustelulla tuettu massaluento

Verkkokeskustelulla tuettu massaluento Verkkokeskustelulla tuettu massaluento Jari Ojala Jyväskylän yliopisto, Historian laitos TieVie-koulutuksen seminaari 16.1.2003 Jyväskylä Lähtökohtia Johdatus historiatieteeseen - historian perusopintojen

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Perhevalmennuksen isäkokoontumiset

Perhevalmennuksen isäkokoontumiset Perhevalmennuksen isäkokoontumiset Opas isäkokoontumisten ohjaajalle Raportti Kainuun perhevalmennusten yhteydessä kehitetyistä isäkokoontumisista Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri ja Kainuun

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 Terveydenhoitajan näkökulma sosiaalihuoltolakiin JOENSUUSTA Perustettu vuonna 1848, 284 asukasta Asukkaita 1.1.2015 75 041 Syntyvyys v 2014 768 lasta Asukastiheys

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorteniltapaketti - Kirkon rakentajat Tämä ohjelmamateriaali on tarkoitettu toteutettavaksi nuortenillassa, nuorten leirillä tai isoskoulutuksessa. Ohjelman voi

Lisätiedot

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus AKUT-pilotti Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009 Hankkeen tausta - AKUT-pilotti käynnistyi Pirkanmaan ympäristökeskuksessa syksyllä 2007 - pääteemaksi valikoitui Senioriasiantuntijuuden siirto Pirkanmaan

Lisätiedot

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA 2. OSIO Facebook ja Whatsapp fokuksessa Facebook-tehtävän purku ja harjoitteita Whatsapp-ryhmä EduBerry Miten Whatsapp-ryhmää

Lisätiedot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot Oikotie.fi Case: Elämäni Talot Brief Oikotien asuntopalveluun lisää kävijöitä viraalileviämiseen painottuvalla kampanjalla. Tiesimme, että ihminen haluaa Liittää itseensä myönteiseksi koettavia asioita

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Miehen kohtaaminen asiakastyössä Asiakastyö miehen näkökulmasta. 11.02.2016 Osa 4/5 Jari Harju ja Petteri Huhtamella Miestyön keskus

Miehen kohtaaminen asiakastyössä Asiakastyö miehen näkökulmasta. 11.02.2016 Osa 4/5 Jari Harju ja Petteri Huhtamella Miestyön keskus Miehen kohtaaminen asiakastyössä Asiakastyö miehen näkökulmasta 11.02.2016 Osa 4/5 Jari Harju ja Petteri Huhtamella Miestyön keskus Miestyö Työtä, jonka kohteena ja lähtökohtana on mies itse. Miehille

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala PÄÄTÖSLUETTELO 2/2014 Helsinki 1.3.2014 SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: La 1.3.2014 klo 10.00 15.00 Paikka: Kotola, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Verkko-ope 2.0. Moduuli 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä)

Verkko-ope 2.0. Moduuli 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä) Verkko-ope 2.0. Moduuli 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä) Tuutortapaaminen 8.10. Päivän ohjelma 9.45-10.45 Moduuli 1/teema 1 (Opettaja verkko-opetuksen laadun kehittäjänä), PBL työskentelyn

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä

Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä Uusi isyyslaki - koulutustilaisuus Marjaana Pelkonen 6.10.2015 6.10.2015 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Tuovi Hakulinen,

Lisätiedot

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK.

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK. Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK 25.10.2012 Mikä toimii painettuna, toimii harvemmin verkossa Tekstin kirjoittamisen säännöt ja tyylilajit vaihtelevat eri medioissa. Verkkotekstin

Lisätiedot

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille www.vy.fi/admin/vypedit TieVie 26.8.2005 Hely Lahtinen VypEdit sisällönhallintajärjestelmällä voi www.vy.fi/admin/vypedit tuottaa ja ylläpitää www-sivustoja SVY:n

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Luon yhdessä webbisivuja tekevän firman kanssa projektille visuaalisen ilmeen, joka toistuu webissä sekä julkiseen tilaan tulevissa julisteissa.

Luon yhdessä webbisivuja tekevän firman kanssa projektille visuaalisen ilmeen, joka toistuu webissä sekä julkiseen tilaan tulevissa julisteissa. Teoksessa on niin performatiivinen kuin yhteisötaiteellinenkin näkökulma. Äänitystilanne on performatiivinen tilanne luo keskustelun mahdollistamalla sille ajan ja paikan - ja tuo yhteen ennestään toisilleen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 QUESTIONNAIRE: FSD1122 MUNICIPAL MANAGERS VIEWS ON THE FOUNDATION FOR MUNICIPAL DEVELOPMENT 1996 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

5 Verkkopalvelun laadun käsite? (hyvin lyhyesti)

5 Verkkopalvelun laadun käsite? (hyvin lyhyesti) 5 Verkkopalvelun laadun käsite? (hyvin lyhyesti) Millainen on hyvä verkkopalvelu? Laadukas? Ilmeisestikin saavutettavuus on vain eräs laadun tekijä (vrt. hyväksyttävyys vs. käytettävyys). Suomessa on vuoden

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake Liitteet Liite I. Kyselylomake Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli 1. Onko yritys määritellyt kohderyhmän iän mallistolle, jota olet viimeksi suunnitellut tai jota suunnittelet parhaillaan? a. on, kohderyhmän

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Ennakkotietoa isyyslaista ja sen etenemisestä. Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö

Ennakkotietoa isyyslaista ja sen etenemisestä. Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö Ennakkotietoa isyyslaista ja sen etenemisestä Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö Isyyslain valmistelu ja sen eteneminen Arviomuistio 2011 (OMSO 37/2011) Työryhmä (5 jäsentä) + seurantaryhmä

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

x x x x Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17- vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä

x x x x Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17- vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä Syrjäytymisen ehkäisy -työryhmän yhteenvetotaulukko Kehittämiskohde Keinot Seuranta 31.8.2013 Aikataulutus Seuranta, mittari Vastuutaho 2012 2013 2014 2015 Lapsiperheiden hyvinvointi Perhevalmennuksen

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa 6.10.2016 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Mikko Valkonen, peruspalvelut, oikeudet ja luvat,

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto.

Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto. Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto.fi/womento Kehi5ämishanke Womento Womento- hanke+a on rahoi+anut

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Väkivalta ja päihteet Miestyön keskuksessa tehtävän työn näkökulmasta

Väkivalta ja päihteet Miestyön keskuksessa tehtävän työn näkökulmasta Väkivalta ja päihteet Miestyön keskuksessa tehtävän työn näkökulmasta Alkoholi ja väkivalta -seminaari 6.11.2013 Petteri Huhtamella Miestyön keskus Lapin ensi- ja turvakoti ry. Miestyön keskus Lähtenyt

Lisätiedot

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ Opin Ovi-hanke Kotka Mervi Friman 11.12.2012 Mervi Friman 2012 1 AMMATTIETIIKKA Ammattikunnan reflektiota yhteiskuntamoraalin raameissa, oman ammattikunnan lähtökohdista

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE 19.3.2014 Tekesin tasa-arvoraportointi Tasa-arvon valtavirtaistamisesta Tekesin toiminnassa raportoitu TEM:ille vuosina 2008-2009 ( 431070, 605198)

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse

Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse Teknologiallako turvaamme palvelut? Levi-seminaari 23.-24.4.2009 Sosiaalityöntekijä Paula Perttunen ja Projektityöntekijä, esh Sirkku Valve Lähtökohdat

Lisätiedot

POP- Paremman Oppimisen Puolesta

POP- Paremman Oppimisen Puolesta POP- Paremman Oppimisen Puolesta PedaForum 20.8.2013 Elina Lehkonen Elsa Mannila Jukka Parviainen Sisältö POP esittely Ryhmätehtävä: Vuorovaikutuksellisen opetuksen kehittäminen Palauteryhmät ja POP Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Paul Ife Horne. Flickr. CC BY-NC 2.0. http://tinyurl.com/digitarina 3.2.2014 Tanja Välisalo Tänään Digitaalinen tarinankerronta menetelmänä Kurssin suoritus Digitaalisen

Lisätiedot

TerveysInfo. Babykunnande Vauvataitoa lehtinen ruotsinkielisenä.

TerveysInfo. Babykunnande Vauvataitoa lehtinen ruotsinkielisenä. TerveysInfo äidit 10 askelta onnistuneeseen imetykseen Julisteessa piirros imettävästä äidistä sekä suositus imetyksen suojelemisesta, edistämisestä ja tukemisesta. Suomen Kätilöliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa

Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa Windows 8:lla abeista digiabeja hankkeen aluksi syksyllä 2013 ja lopuksi joulukuussa 2014 teimme opiskelijoille kyselyn heidän

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Päivitetty 1.5.2016 / Marja Leena Nurmela Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin

Lisätiedot

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET Koulutus Osallistujia Palautteita Elintapamuutokseen sitoutuminen 2.8.215 48 25 Miestyön abc 1.9.215 62 4 Syömishäiriöt 19.11.215 94 49 Poikatyö 14.1.216 5 9 Ikääntyneen ravitsemushoito

Lisätiedot

Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM

Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM 1 13.03.2013 Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM KVALITATIIVISET ON LINE YHTEISÖT - tulevaisuuden mahdollisuuksia etsimässä - SMTS, Aamiaisseminaari 13.3.2013. - Kati Myrén Taloustutkimus 3 13.03.2013

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta. PIKI-yhteistyö 10 vuotta Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere

Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta. PIKI-yhteistyö 10 vuotta Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta PIKI-yhteistyö 10 vuotta 31.10.2012 Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere Kirjastojärjestelmät toissapäivänä 70-luvulla aivan ensimmäiset järjestelmät hoitivat

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Palvelusuunnitelman merkitys korostuu! Palvelusuunnitelma Yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä asiakkaan ja hänen läheistensä

Lisätiedot

Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi?

Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi? Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi? Ajatusakvaario Onko tilaa, onko tilausta? Työmarkkinoille integroivan yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuudet hoivapalveluissa Dialogifoorumi

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle Hyvä 5.- ja 6. -luokkalaisen opettaja, Mennään ajoissa nukkumaan! on 5.- ja 6. -luokkalaisille tarkoitettu vuorovaikutteinen kotitehtävävihko,

Lisätiedot

TASA-ARVO JA SUKUPUOLI OPPIMATERIAALEISSA

TASA-ARVO JA SUKUPUOLI OPPIMATERIAALEISSA TASA-ARVO JA SUKUPUOLI OPPIMATERIAALEISSA Muistiot 2011:1 1 Opetushallitus ja tekijät Muistiot 2011:1 ISBN 978-952-13-4639-2 (pdf) ISSN-L 1798-8896 ISSN 1798-890X (verkkojulkaisu) Taitto: Sirpa Ropponen

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Paul Ife Horne. Flickr. CC BY-NC 2.0. 16.3.2015 Tanja Välisalo Tänään Digitaalinen tarinankerronta menetelmänä Kurssin suoritus Digitaalisen tarinan rakentaminen Digitaalinen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot