INTERNET-SIVU ESIKOISTAAN ODOTTAVILLE ISILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INTERNET-SIVU ESIKOISTAAN ODOTTAVILLE ISILLE"

Transkriptio

1 INTERNET-SIVU ESIKOISTAAN ODOTTAVILLE ISILLE Katriina Ikävalko Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-ja tervesysalan koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Ikävalko, Katriina. Internet-sivu esikoistaan odottaville isille, Lahti, syksy 2003, 20 s, 4 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö, Diakoninen sosiaali-ja terveysalan koulutusohjelma, terveydenhoitoala, terveydenhoitaja (AMK). Internetin käyttö on jatkuvasti lisääntynyt. Internet tarjoaa tiedon tuoreena ja ajantasaisesti. Internetiin tuotetaan jatkuvasti uutta terveystietoa, sillä tutkimusten mukaan jopa 80 % internetin käyttäjistä hakee sieltä myös terveystietoa. Suomessa Internetin käyttö on kirjastolaitoksen avulla kaikille mahdollista. Terveysaineiston suunnittelu Internetiin perustuu haluun tarjota helposti päivitettävää ajankohtaista tietoa kohderyhmälle. Projektin kohderyhmäksi valikoituivat esikoistaan odottavat isät heille suunnatun materiaalin vähäisyydestä johtuen. Terveysaineiston tarkoitus on olla tukena inhimilliselle vuorovaikutukselle ja vahvistaa jo olemassa olevaa tietoa. Opinnäytteeksi toteutettu projekti on suunnattu isille äitiys-ja lastenneuvoloiden perhevalmennuksen tueksi. Internet-sivu on tuotettu Tiirismaan Kansanterveystyön kuntayhtymän äitiys-ja lastenneuvoloiden käyttöön. Internet-sivun tavoite on antaa lisää tietoa ja linkkejä miehille isyyteen valmentautumisessa. Opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa sisällöltään tiivis ja ytimekäs tietopaketti jo olemassa olevan isyystiedon saattamiseksi isien tietoisuuteen. Sivusta hyötyvät Internetin kautta kaikki suomenkieliset Internetin käyttäjät. Projektin tuotoksen arvioinnin perusteena on käytetty Internetin terveysaineiston laatua mittaavaa kriteeristöä. Sivun sisällön arviointiin osallistui äitiys-ja lastenneuvolan terveydenhoitaja. Internetsivusta muodostui kuvin höystetty linkkilista, johon linkit valikoituivat runsaasta tarjonnasta ajankohtaisuuden ja luotettavuuden mukaan. Asiasanat: terveyskasvatus; isyys; internet; perhevalmennus ABSTRACT

3 Ikävalko, Katriina. Internet Pages For Fathers To Be, Lahti, Autumn 2003, Language: Finnish, 20 pages, 4 appendices. Diaconia Polytechnic, Lahti Unit, Degree Programme in Health Care. The purpose of the project was to provide health education material onto the Internet. The material was focused for men expecting their first child. The project was assignned by the Tiirismaa public health federation in the municipality of Hollola. The Internet page was created with the help of the public health nurse from mother care unit in Hollola, the leader of a group for expectant fathers and an Internet expert. The outcome was illustrated by a graphic designer from the University of Art and Design in Helsinki. The purpose of the Internet pages is to give relevant, credible, and accurate information on fatherhood in a compact form. An essential part of the pages are Internet links leading to more detailed information. The idea is that fathers would use the Internet page to seek more information by themselves using the linkage. The links were chosen from abudant offer of the matter. The contents of all the links were evaluated. The result of the project was evaluated using criteria for Evaluating Internet Health Information created by the American Health Summit Working Group. Keywords: health education; fatherhood; Internet; parent education. ABSTRACT Ikävalko, Katriina. Internet Pages For Fathers To Be, Lahti, Autumn 2003, Language: Finnish, 20 pages, 4 appendices. Diaconia Polytechnic, Lahti Unit, Degree Programme in Health Care. The purpose of the project was to provide health education material onto the Internet. The material was focused for men expecting their first child. The project was assignned by the Tiirismaa public health federation in the municipality of Hollola. The Internet page was created with the help of the public health nurse from mother care unit in Hollola, the leader of a group for expectant fathers and an Internet expert. The outcome was illustrated by a graphic designer from the University of Art and Design in Helsinki. The purpose of the Internet pages is to give relevant, credible, and accurate information on fatherhood in a compact form. An essential part of the pages are Internet links leading to more detailed information. The idea is that fathers would use the Internet page to seek more information by themselves using the linkage. The links were chosen from abudant offer of the matter. The contents of all the links were evaluated. The result of the project was evaluated using criteria for Evaluating Internet Health Information created by the American Health Summit Working Group. Keywords: health education; fatherhood; Internet; parent education. SISÄLTÖ JOHDANTO 5

4 1 VALMENTAUTUMINEN VANHEMMUUTEEN Perhevalmennus Isyysvalmennus Perhevalmennus Tiirismaan Kansanterveystyön kuntayhtymässä 8 2 TERVEYSVIESTINTÄ 9 3 INTERNET TIEDON VÄLITTÄJÄNÄ Terveysaineisto Internetissä Internet sivujen laatukriteerit 11 4 PROJEKTIN TAVOITE JA KOHDERYHMÄ 11 5 INTERNET SIVUN LUOMINEN 12 6 SIVUSTON ARVIOINTI Sisällön arviointi Sivun toteutuksen ja prosessin 15 7 POHDINTA 17 LÄHTEET 19 LIITE 1 Terveydenhoitajan arvio Internet sivusta 21 LIITE 2 Sivun sisällön tekstirunko 22 LIITE 3 Kuvitus 23 LIITE 4 Sopimus opinnäyteyhteistyöstä 24 JOHDANTO

5 Internetin käytön jatkuvasti lisääntyessä myös terveystietoa haetaan Internetin kautta huomattavan paljon. Suomessa Internetin käyttömahdollisuus on periaatteessa kaikilla, sillä kirjastot tarjoavat asiakkaalle maksutonta Internet-aikaa. Usein Internetistä saatava tieto ei ole itsetarkoitus, vaan lisänä muilla tavoin hankituille tiedoille (Kauhanen-Simanainen 2001, 39-40). Internet on terveystiedon toteutuksessa hyvä ja tehokas väline. Sen kautta tiedon saa laaja käyttäjäkunta. Tietoa on helppo päivittää ja tiedon saa käyttöön milloin ja missä vain, mikäli Internet-yhteys on käytettävissä. Tarve hyödyntää nopeasti saatavissa olevaa terveystietoa ja halu käsitellä työelämästä lähtöisin olevaa tarvetta yhdisti opinnäytetyön aiheeksi isät, Internetin ja terveysaineiston. Internetiin tuotettavan terveysaineiston toteutuksen pohjaksi tuli Tiirismaan Kansanterveystyön kuntayhtymän halukkuus tuottaa lisäaineistoa äitiys-ja lastenneuvoloiden tarjoaman tiedon tueksi. Terveysaineiston suunnittelussa määritellään kohderyhmä, jolle aineiston sisältö suunnataan. Opinnäytetyön aiheen valinnan aikoihin tuli esille miehille suunnatun isyysvalmennusaineiston vähyys. Kohderyhmäksi muodostui isäksi tulossa olevat miehet. Miesten osuus Internetin käyttäjinä on toistaiseksi ollut naisia suurempi. Kun terveysaineistoa suunnataan miehille, on nykyteknologiaa hyödyntäen luontevaa ottaa välineeksi Internet perinteisen painetun oppaan sijaan. Terveysaineisto rajattiin käsittelemään isyyttä ja siihen valmentautumista. Lapsen syntyminen parisuhteeseen merkitsee aina elämänmuutosta ja herättää paljon kysymyksiä (Korhonen 1999, 27). Näihin kysymyksiin on Internet-oppaan tarkoitus tuoda helpotusta. Projekti toteutettiin Tiirismaan Kansanterveystyön kuntayhtymän käyttöön. Opas otettiin linkiksi äitiys-ja lastenneuvolanneuvolan yhteystietosivulle osoitteeseen marraskuun viimeisellä viikolla. Työelämän asiantuntijaksi projektin suunnitteluun ja arviointiin lähti Tiirismaan Kansanterveystyön kuntayhtymän äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitaja Pirjo Paarma Salpakankaan neuvolasta. Projektin käynnistymistä helpotti myös opinnäytetyön toteuttajan kahdeksan viikon mittainen käytännön harjoittelu samassa neuvolassa Paarman kanssa. Sovittiin Internetiin tuotettavista sivuista, joiden suunnitteluun osallistui Salpakankaan neuvolan kanssa yhteistyössä toimiva Miessakit ry:n jäsen Ilmo Saneri. Kuvituksen toteutti graafinen suunnittelija Kirsi Kaarna Taideteollisesta korkeakoulusta. Projekti käynnistyi syksyllä 2002.

6 Terveydenhoitajan opinnäytetyöksi aihe on hyvin ajankohtainen ja tulevaa ammattia hyvin palveleva. Internetin hyödyntäminen terveydenhoitotyössä on ajankohtaista ja vaatii terveydenhoitajilta uudenlaista tapaa käyttää tietoa hyödyksi suhteessa työhön ja asiakkaisiin. 1 VALMENTAUTUMINEN VANHEMMUUTEEN 1.1 Perhevalmennus Perhevalmennus on äitiysneuvolan järjestämää valmentautumista lähinnä synnytykseen, mutta myös vanhemmuuteen (Kaila-Behm 1997, 30). Perhevalmennusta pidetään tärkeänä tukimuotona vanhemmuuteen kasvussa. Neuvoloiden järjestämä, sisällöltään vaihteleva perhevalmennustilanne on yleensä ryhmätapaaminen yhden tai useamman kerran ennen lapsen syntymää ja joskus sen jälkeenkin. Perhevalmennuksessa annetaan tietoa raskaudesta, synnytyksestä sekä lapsen hoidosta. Valmennukseen osallistuvat perheet odottavat saavansa terveydenhoitajilta monipuolista sosiaalista, emotionaalista ja konkreettista tukea (Leinonen, Sjögren & Vehviläinen-Julkunen 1992, 2-3, 16). Suomessa yli 80 % ensimmäistä lastaan odottavista isistä osallistuu perhevalmennukseen ja synnytykseen (Kaila-Behm 1998, 17). Isät ovat vakiinnuttaneet läsnäolonsa synnytyssairaaloissa. Nykyisin he myös osallistuvat äitiysneuvolan seurantakäynneille aiempaa enemmän (Paavilainen 2003, 12). Neuvoloilla ei ole virallista velvollisuutta järjestää isille omaa isyysneuvontaa (Isätoimikunnan mietintö 1999). Miehillä on kuitenkin tarve valmentautua isyyteen. Isille järjestettävää perhevalmennusta on järjestetty vaihtelevasti eri kunnissa, parhaimmillaan toteutettuna se tarkoittaa perhevalmennuksen yhteydessä järjestettävää isäryhmää (Huttunen 2001, 211). Vehviläinen-Julkusen (1996, 4) mukaan miehet toivovat perhevalmennuksessa käsiteltävän nykyistä enemmän vanhempien välistä vuorovaikutusta sekä vanhempien ja lapsen välistä suhdetta. Perhevalmennuksella on osoitettu olevan myönteistä vaikutusta myöhemmälle vanhempien ja lapsen suhteelle (Leinonen ym. 1992, 16). Perhevalmennukseen osallistuvat toivovat saavansa tietoa

7 synnytyksen kulusta, kivun lievityksestä, isän osuudesta synnytyksessä ja lapsen hoidossa (Vehviläinen-Julkunen 1996, 7). Lapsen odotusaika antaa vanhemmille mahdollisuuden valmentautua tulevaan elämänmuutokseen. Esikoistaan odottavien vanhempien parisuhde muuttuu kahdenkeskisestä perhekeskeiseen. Mies ja nainen alkavat rakentamaan uutta minuutta isänä ja äitinä. (Paavilainen 2003, 85.) 1.2 Isyysvalmennus Isyysvalmennus on isille erikseen suunnattua valmennusta synnytykseen ja lapsen hoitoon. Isyysvalmennus järjestetään osana äitiys- ja lastenneuvoloiden perhevalmennusta, mikäli neuvoloilla on siihen mahdollisuus. Isyysvalmennus toteutetaan useimmiten isäryhmissä. Isäryhmiä järjestetään vaihtelevasti ympäri Suomea. Useimmiten isäryhmä kokoontuu kolmesta viiteen kertaan parin tunnin ajan. Isäryhmissä miehillä on mahdollisuus keskustella isyydestä ja vanhemmuuteen liittyvistä kysymyksistä yleensä kokeneen isän johdolla. Isille tulee usein helpotuksena tieto, että muillakin on samanlaisia kokemuksia. Isäryhmien toiminta perustuu yleensä neuvolan asiakkaina olevien miesten vapaaehtoisuuteen perustaa isäryhmä, sillä neuvoloilla ei ole resursseja niiden järjestämiseen (Huttunen 2001, 211). Vapaaehtoisia isäryhmien vetäjiä saattaa löytyä neuvoloiden asiakkaista. Suomessa on joillakin paikkakunnilla säännöllistä isyysvalmennusta järjestänyt Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Oulun ensi- ja turvakodissa on vuosina järjestetty projekti Isäryhmät osana perhevalmennusta Sosiaali- ja terveysministeriön tuella. Projektin aikana isille on perhevalmennuksen aikana järjestetty kaksi tapaamista omana ryhmänään ja lapsen syntymän jälkeen isä-vauvaryhmä kerran kuukaudessa kuuden kuukauden ajan (Keinänen & Säävälä 2002). Isäryhmät syntyvät usein spontaanisti, eikä niitä ole aina tarjolla, kun miehestä on tulossa isä. Fyysisesti kokoontuvien isäryhmien tueksi tai sijaan on perusteltua tarjota lisätietoa isyydestä mahdollisimman monipuolisesti - myös Internetin välityksellä. Internetin terveyspalveluiden käyttö on helppoa. Verkkotekstiä luetaan usein nopeasti silmäillen, valikoidusti ja kriittisesti. Vaikka Internet on hyvä ja nopea väline suurellekin käyttäjäkunnalle tiedonsaantiin, on palvelun käyttäjällä suuri vastuu tiedon soveltamisesta elämäänsä (Mustonen 2002, 161).

8 1.3 Perhevalmennus Tiirismaan Kansanterveystyön kuntayhtymässä Tiirismaan kansanterveystyön kuntayhtymässä perhevalmennusta järjestetään Salpakankaan neuvolassa kerran kuukaudessa. Yleisemmin valmennusryhmä kokoontuu yhtenä lauantaina noin kuudeksi tunniksi terveysasemalle ja yhtenä arki-iltana muutaman tunnin ajaksi. Äitiys-ja lastenneuvolan terveydenhoitajat järjestävät valmennuksen pareittain vuorokuukausina. Terveydenhoitajapari päättää valmennuksessa käsiteltävät asiat, mutta pääsääntöisesti valmennusten sisältö on sama kaikilla terveydenhoitajilla. Valmennuksiin on mahdollisuus palkata ulkopuolinen asiantuntija. Käytännössä tämä on tarkoittanut Päijät-Hämeen keskussairaalan kätilön luentoa synnytyksestä tai isille isäryhmän vetäjää. Perhevalmennuksen palauteryhmä kokoontuu neuvolassa, kun kaikkien valmennukseen osallistuneiden synnytys on tapahtunut. 2. TERVEYSVIESTINTÄ WHO:n määritelmän mukaan terveysviestintä on keskeisin keino välittää yleisölle terveystietoa ja pitää yllä julkista keskustelua merkittävistä terveyskysymyksistä. Kaikkia joukkoviestinnän muotoja, sekä uusia että vanhoja, voidaan käyttää levitettäessä yleisölle hyödyllistä terveysinformaatiota sekä lisättäessä tietoisuutta niin yksilön kuin yhteisönkin terveyden merkityksestä kehitykseen. Wiion (1993, 16) mukaan terveysviestinnän tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ehkäiseminen, sairauden hoitaminen tai kuntouttaminen. Terveystiedon eettisenä lähtökohtana on oikea ja hyödyllisen tiedon antaminen ihmisille. Terveystietoa viestitään ihmisille tuottamalla terveysaineistoa. Terveysaineisto on terveysaiheeseen liittyvä kirjallinen tai audiovisuaalinen tuote tai havaintoväline. Sen tarkoitus on olla tukena inhimilliselle vuorovaikutukselle vahvistaen ja täsmentäen kyseistä aihetta (Parkkunen, Vertio & Koskinen-Ollonqvist 2001, 3).

9 Hyvän terveysaineiston laatukriteereiksi on määritelty konkreettinen terveystavoite, sisällön selkeä esilläolo, helppolukuisuus sekä oikea, virheetön ja määrältään sopiva tieto. Lisäksi kohderyhmä on määritelty selkeästi, kuvitus tukee tekstiä ja aineisto herättää huomiota ja luo hyvän tunnelman. Hyvässä terveysaineistossa täyttyvät kaikki kriteerit. Hyvä terveysaineisto on kuitenkin suhteellinen käsite. Elämätilanteet, kokemukset ja tunnetilat vaikuttavat siihen, miten aineisto koetaan (Parkkunen ym. 2001). Kauhanen-Simanaisen (2001, 59-66) mukaan verkkoon tuotettavan sisällön luominen on moniammatillista yhteistyötä jopa kymmenen eri ammattilaisen välillä. Pienemmissä hankkeissa yksi ihminen voi ottaa useita rooleja työn toteutuksessa. Erilaisia tehtäväkuvia Internet-sivustojen suunnitteluvaiheessa ovat mm. käsikirjoittaja, konseptin suunnittelija, sisällön suunnittelija, rakenteen suunnittelija, verkkokirjoittaja ja ylläpitäjä. 3 INTERNET TIEDON VÄLITTÄJÄNÄ 3.1 Terveysaineisto Internetissä Tarkkoja lukuja Internetin käyttäjämääristä on mahdoton saada, mutta Internetin käyttäjämäärä on kasvanut jatkuvasti. Vuoden 2003 tutkimusten mukaan Internet-yhteys oli 45 prosentilla kotitalouksista. Lisäksi Suomessa kirjastolaitos on tuonut Internetin käytännössä kaikkien kansalaisten ulottuville. On esitetty arvioita, joiden mukaan jopa 80 % Internetin käyttäjistä hakee sieltä terveystietoa (Romano 2003, 22). Internetin käyttö lisääntyy kaiken aikaa ja sen myötä myös terveyspalvelujen käyttö verkossa. Eräs yleisimpiä syitä käyttää Internetiä onkin hakea sieltä saatavissa olevaa terveystietoa (Fox 2003, 110). Internetin avulla tiedonhaku on nopeaa ja vaivatonta. Tiedon käyttäjän vastuulla on arvioida kriittisesti tiedon luetettavuus. Internetistä saatavaa terveystietoa voi pikaisesti jokainen

10 käyttäjä arvioida esimerkiksi selvittämällä tiedon alkuperän, tietolähteet, tietopalvelun kuvauksen ja tiedon tuoreuden (Mustonen 2002). Useiden selvitysten mukaan miehet käyttivät Internetiä selvästi naisia enemmän 1990-luvulla. Syitä tähän on monia, lähinnä ammateista johtuvia. Vaikka naisten osuus onkin 2000-luvulla kasvanut (Ono 2003, 111), ovat miehet yhä Internetin käyttäjissä enemmistönä. Niinpä miehille suunnattu opas on luontevaa toteuttaa Internetiä välineenä käyttäen. 3.2 Internet-sivujen laatukriteerit Hyviä Internet sivuja määritellään monin tavoin käyttötarkoituksesta riippuen. WWW-sivuja tuotetaan Internetiin esimerkiksi markkinointi-, koulutus-, tiedotus-, keskustelu-, tiede-, uutis-, viihde-, palvelu-, kulttuuri- ja liiketoimintatarkoituksessa. On esitetty arvio, että vuonna 2000 verkossa olisi ollut kaikkiaan yli 550 miljardia sivua, joista terveystietoa käsitteleviä noin 30 miljardia sivua. Tällaiseen sivumäärään sisältyy erittäin korkeatasoista tietoa, mutta myös arvoltaan heikkoa tietoa (Mustonen 2002, 151). Tiedonhaku ja hyötypalvelut ovat tärkein syy Internetin käyttöön. Haettu tieto halutaan saada vähällä vaivalla nopeasti käyttöön. Tällöin hyvän Internet sivun tulee olla juuri käyttäjälle suunnattu, helposti aukeava, selkokielinen, asiallinen ja mahdollisimman kattavasti lisätietoa asiasta tarjoava. Hyvän Internet-sivun tulisi täyttää sisällön luotettavuuden ja laadun tason täyttävät kriteerit. Kriteerit ovat luotettavuus, sisältö, avoimuus, linkit, suunnittelu, vuorovaikutteisuus ja varoitukset. (Kauhanen- Simanainen 2001). Luotettavuutta ja avoimuutta mitataan esimerkiksi merkitsemällä selvästi sivun tekijä ja päivitysajankohdat. Sisällön pitää olla paikkansapitävää sekä hyödyllistä. Vuorovaikutteisuuden mahdollisuus on yksi kriteeri hyvälle sivustolle. Sivuilla olevien ulkoisten linkkien asiantuntevuus, sisältö ja luotettavuus merkitsevät paljon arvioidessa sivun laatua. (Mustonen 2002, 160.)

11 4 PROJEKTIN TAVOITE JA KOHDERYHMÄ Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda mahdollisimman ytimekäs ja tiivis, helposti lähestyttävä ja hauska opas isille erilaisissa elämäntilanteissa, varsinkin ensimmäistä lasta odotettaessa. Oppaan sisällön tavoite oli antaa lisää avaimia ja linkkejä monenlaisten isyyteen liittyvien tietojen hankkimisessa. Oppaan sisällössä ei haluttu toistaa Internetistä jo löytyvää tietoa isyyteen valmentautumisesta, joten oppaasta tehtiin kuvilla höystetty linkkilista. Sisältö rakentui Internetiä ja painettua kirjallisuutta apuna käyttäen. Internetin kautta isyyteen liittyvä aineisto haettiin Googlen hakukoneella. Google on tehokkain ja suosituin tällä hetkellä käytössä olevista hakukoneista (Mustonen 2002, 153). Hakusanoina olivat isyys, isyysvalmennus, perhevalmennus ja esikoisen syntymä. Oppaaseen valittujen sivustojen sisältö on käyty läpi vähintään kerran. Projektin mahdollistivat työelämän terveydenhoitaja, isäryhmien vetäjä, kuvien tekijä ja tietokoneasiantuntija. Projektista saatava mahdollinen hyöty saavuttaa suomenkieliset Internetin käyttäjät kautta maailman, mikäli sivuston toimivuus ja ulkoasu käyttäjiä miellyttää. Internetin vahvuutena on se, että tietoon pääsee käsiksi milloin tahansa. Tieto ei myöskään katoa, kunhan käytössä on Internet-yhteydellä varustettu tietokone. Tiirismaan Kansanterveystyön kuntayhtymän Internet-sivuille, neuvoloiden yhteystietojen yhteyteen lisätty isä-osuus tavoittaa toivottavasti mahdollisimman monta isää ja laajentaa mahdollisuuksia perehtyä aiheeseen odotuksen aikana ja sen jälkeenkin. 5 INTERNET SIVUN LUOMINEN

12 Työn suunnittelu alkoi yhdessä työelämän terveydenhoitajan kanssa syksyllä Ensimmäisessä palaverissa oli läsnä myös toinen neuvolan terveydenhoitaja. Isille suunnatun materiaalin ideoiminen alkoi tuolloin. Internetin ja kirjastojen avulla alkoi materiaalin etsiminen ja rajaus. Internetiin tuotetusta vastaavasta materiaalista tietoa ei ole kovinkaan runsaasti, mutta terveyskasvatuksesta kylläkin. Työelämän terveydenhoitaja Paarman ja Miessakit ry:n Sanerin kanssa sivujen sisältöä pohdittiin talvella Tarkoitus oli toteuttaa laaja sivusto, joka pohtisi isäksi tulemista monin eri tavoin ja linkein. Toteutus olisi vaatinut syvää tekniikan tuntemusta. Suunnitelmat osoittautuivat liian vaativiksi opinnäytetyötä ajatellen. Graafinen suunnittelija Kaarna toteutti kuvituksen omien aikataulujensa rajoissa syksyllä Kuvituksesta haluttiin humoristinen, samalla kuitenkin asian syvällisyyden viestittävä. Kuvituksen tarkoitus oli ilahduttaa sivun käyttäjää. Alunperin mukaan piti tulla myös animaatio. Se hylättiin tietokoneen muistia suuresti kuluttavana, ja sen vuoksi tietokoneelle mahdollisesti hitaasti latautuvana. Sivuista haluttiin saada teknisesti helppokäyttöiset. Oppaan sisältö jätettiin Tiirismaan Kansanterveystyön kuntayhtymän atk-käyttöpäällikkö Kalevi Kuuksolle lokakuussa Tässä yhteydessä osa linkeistä poistettiin vanhenneina tai muuten epäselvinä osoitteistoina. Materiaali toimitettiin myös Paarmalle ja osastonhoitaja Sirpa Ernvallille hyväksyttäviksi. Aineiston hyväksymisen jälkeen sivu asennettiin verkkoon marraskuun viimeisellä viikolla. 6 SIVUSTON ARVIOINTI Sisältöä luotaessa hyvälle terveysaineistolle on asetettava konkreettinen tavoite. Oppaan sisältämän tiedon tulisi olla virheetöntä ja ajan tasalla olevaa. Terveysaineistossa tiedon tulisi olla lyhyesti ja ytimekkäästi esitettyä, vastaanottajalle käyttöhetkellä olennaista. Hyvän oppaan ominaisuuksiin kuuluu myös kertoa käyttäjälle, mistä löytyy aiheesta lisätietoa.

13 Internet sisältää paljon terveysaineistoa, mutta ongelma on tiedon luotettavuus (Parkkunen ym. 2001, 10). Internetiin tuotettavan aineiston määrän lisääntyessä ja käyttäjämäärien kasvaessa korostuu laadun vaatimus. Terveyden edistämisen keskus on kehittänyt kriteereitä terveyspalveluiden laadun mittaamiseen. Erikseen Internetissä olevia terveysaineistoja arvioidaan seitsemällä arviointikriteerillä. (Criteria for Assessing the Quality of Health Information on the Internet 1997.) Kriteerit ovat uskottavuus, sisältö, avoimuus, linkitys, suunnittelu, vuorovaikutteisuus ja varoitukset. 6.1 Sisällön arviointi Sivuston sisältöä arvioitiin edellämainittujen kriteerien mukaan. Arviota sivustosta neuvolan terveydenhoitajan näkökulmasta esitti äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitaja Paarma. (Liite 1.) Uskottavuutta mitataan tietolähteillä, asiayhteyksillä, ajantasaisuudella ja hyödyllisyydellä. Isäoppaan tietolähteet ovat valikoituneet sisällön perusteella sadoista eri lähteistä ja ovat osoittautuneet toimiviksi ja ajan tasalla oleviksi. Terveydenhoitaja Paarman mukaan neuvoloissa tarvitaan tämän tyyppistä aineistoa (Liite 1). Aineiston hyöty kohderyhmän näkökulmasta on testattavissa myöhemminkin esimerkiksi perhevalmennuksen yhteydessä. Sisältö oppaan Internet-linkeissä on hyvin laaja. Tämä työ kattaa isyys-teemaa laajasti. Sisällön ongelmana on tiedonlähteiden runsaus. Oppaan linkit rajattiin lukumäärältään kohtuulliseksi ja sisällöltään ajankohtaiseksi ja luotettaviksi. Avoimuus käsittää sivuston tarkoituksen ja kuvauksen, joka isä-oppaassa on yksiselitteinen kohderyhmälleen ja tiettyä elämänvaihetta palveleva. Sivusto osoittaa sellaisenaan aihealueen ja sisällön. Erillistä kuvausta käyttäjälle ei sivun sisällöstä tarvita. Linkityksen sijoittelun on toteuttanut sivuston tekninen toteuttaja atk-käyttöpäällikkö Kuukso. Sisältö on siirretty verkkoon ilman sisällön tekijän mukanaoloa. Linkityksen yhteensovittaminen kuvituksen kanssa sekä mahdollisten tehosteiden käyttö ei välttämättä vastaa sisällön tuottajan visuaalista näkemystä. Tekniselle toteuttajalle annettiin käyttöön ohjeistus ulkoasusta. Sivulla olevat linkit ovat valikoituneet ja rajautuneet Internetin tiedonhakupalveluiden avulla. Googlen hakukoneen aihe-hauilla

14 löytyneet Internet-osoitteet on avattu ja luettu. Samoin niissä olevia linkkejä on seurattu eteenpäin. Terveydenhoitaja Paarma arvioi linkityksen olevan tiedoiltaan ajan tasalla ja monipuolinen (Liite 1). Oppaan suunnittelussa on otettu huomioon sen saavutettavuus. Paarman mukaan neuvolan terveydenhoitaja antaa Internet-osoitteen isille näiden ensimmäisellä käynnillä (Liite 1). Saavutettavuus on ulotettu kaikkiin Internetin käyttäjiin. Suomessa kaikilla on mahdollisuus käyttää Internetiä esimerkiksi kirjastoissa. Käyttäjä itse tekee valinnan, haluaako käyttää opasta matkalla isyyteen. Suunnittelussa otettiin huomioon käyttäjäystävällisyys selkeillä otsikoinneilla ja asiaankuuluvilla linkeillä. Arviointikriteereissä painotetaan myös vuorovaikutteisuutta. Tässä oppaassa vuorovaikutteisuudesta - palautemahdollisuudesta ja keskustelualueista - luovuttiin, koska sen ylläpito vaatii jatkuvaa työtä ja henkilöstöä. Palautemahdollisuus ja keskustelualue sivujen toimivuuden ja ajantasaisuuden kannalta olisi suotavaa. Oppaan sisällöstä voidaan tarvittaessa keskustella terveydenhoitajan vastaanotolla, arvioi Paarma (Liite1). Oppaan tulisi varoittaa käyttäjää, ettei sivuilla ole markkinointi- tai myyntitarkoitusta. Käyttäjän vastuulle jää, jos jokin linkeistä johdattaa eteenpäin markkinointitarkoitukseen tehdylle sivulle. 6.2 Oppaan toteutuksen ja prosessin arviointi Oppaan suunnittelussa Terveysaineiston suunnittelun ja arvioinnin opas oli apuna. Sen avulla eri työvaiheet voitiin toteuttaa johdonmukaisesti. Tämän oppaan tekoon osallistuneilla ei ollut aiempaa kokemusta vastaavasta projektista. Internetiin tuotettavaan aineistoon tarvitaan monen alueen asiantuntijuutta. Opinnäytetyönä toteutettavaan terveysaineistoon Internetissä olisi voinut hakea eri oppilaitosten osaajia; tekniseen puoleen omansa, visuaaliseen omansa. Toteutuksen aikana yhteistyö työelämän kanssa tiivistyi. Hyvän motivoinnin toteutukseen toi tietoisuus työn konkreettisesta tarpeesta. Erilaisten osaamisten yhdistyminen yhdeksi kokonaisuudeksi toi lisää innostusta moniammatilliseen yhteistyöhön työelämässä jatkossakin.

15 Prosessina projektin työstäminen on haastavaa. Projekti käynnistyi aiheen valinnalla syksyllä Ensimmäinen kontakti työelämän edustajan kanssa järjestyi syyskuussa. Marraskuussa 2002 aihe syventyi Miessakit ry:n seminaarissa Miehet hyvinvointipalveluiden asiakkaana Helsingissä. Kyseisessä seminaarissa miesten asiakkuudesta äitiysneuvoloissa puhui tämän opinnäytetyön työelämäohjaajana toimiva Pirjo Paarma ja isäryhmien vetäjä Ilmo Saneri. Myöhemmin samassa kuussa Eero Keinänen luennoi Lahdessa aiheesta Isä neuvolassa - isäryhmät varhaisen isyyden tukena. Tämänkin luennon pohjalta opinnäytetyöprojektia oli helppo viedä eteenpäin jo valittuun suuntaan. Aihetta kannatteli myös ensimmäinen terveydenhoitajaksi harjoittelemisen jakso nimenomaan äitiys- ja lastenneuvolassa. Joulukuussa 2002 järjestetyssä tapaamisessa Ilmo Sanerin ja Pirjo Paarman kanssa käsiteltiin sivustolle tulevia aiheita. Prosessin aikana Internetin hyödyntäminen tiedon lähteenä kasvoi ja aukeni aiempaa laajemmaksi. Kirjastojen mahdollisuudet ja halukkuudet opastaa laajoissa tiedonhauissa yllättivät positiivisesti. Myös Kuopion alueella toimivan vuorovaikutteisen nettineuvolan ylläpidosta vastaava yritys suhtautui myönteisesti haluun tutustua Nettineuvolan toimintaan, antamalla käyttöön salasanan neuvolan asiakkuuteen syyskuussa Nettineuvolan asiakkuus on käytännössä vain äitiys-ja lastenneuvolan asiakkailla. Lokakuussa 2003 aineisto oli valmis työelämän käyttöön. Prosessi laukaisi mielenkiinnon Internetin käyttömahdollisuuksia kohtaan, mutta avasi myös uuden näkökulman miehen maailmaan vanhempana ja parisuhteessa. Tuleviin työelämän haasteisiin prosessi antoi uudenlaista näkökulmaa ja tietoa miehen tarpeista ja toiveista äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaana. 7 POHDINTA Terveysaineiston tuottamisen lähtökohtana on kohderyhmä, jolle aineistoa tarvitsee tuottaa ja jolla sitä aiemmin ei riittävästi ole. Työelämä viestitti isille suunnatun perhevalmennusmateriaalin vähäisyydestä. Perhevalmennuksen sisältö on perinteisesti painottunut äideille tarpeellisen tiedon

16 jakamiseen. Mies on nykyisin vakiinnuttanut paikkansa äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaana. Miehen roolista isänä on tullut entistä näkyvämpi (Paavilainen 2003, 12). Perhevalmennuksen merkitys myös miehille valmentautumisessa vanhemmuuteen on suuri. Jokaisella isäksi tulevalla ei ole mahdollisuutta osallistua erikseen isille suunnattuun isyysvalmennukseen, kuntaja neuvolakohtaisista eroista johtuen. Isyyteen valmentavaa tietoa miehille voidaan tarjota muita kanavia hyödyntäen. Opinnäytetyönä syntynyt linkki-painotteinen sivu on lisänä neuvolan perhevalmennukselle. Isien sivulta nostamia aiheita käsitellään tarvittaessa neuvolakäyntien yhteydessä. Vaikka sivun kohderyhmä on ensisijaisesti isä, hyötyy tiedoista niin halutessaan myös tuleva äiti. Parisuhde on lapsen odotusaikana muutoksessa. Sivun tarkoitus on isyyteen valmentamisen ohella myös herättää mielenkiinto parisuhteen vaalimiseen. Sivun tiedoista hyötyy parhaimmillaan koko perhe. Internetin kautta saatavan tiedon laatu vaihtelee, mutta toisaalta vastuu tiedon luotettavuudesta on sen lukijalla. Oppaaseen tuotettu aineisto on terveysaineistoksi itsessään riittämätön, mutta Internetin luonteeseen kuuluukin lisätiedon osoittaminen linkkien avulla. Tätä terveysaineistoa arvioitaessa on otettu huomioon tosiseikka, että tiedon vastaanottaja lopulta ratkaisee, mikä tieto on hyvää milloinkin. Kyseessä on siis myös mielipiteen merkitys (Parkkinen ym. 2001, 4). Internet sivun aihealueen luonne on sellainen, ettei sivuston käyttäjä välttämättä tarvitse tuekseen tieteellistä tietoa, vaan käyttäjälle tarpeellisempi tieto voi löytyä vertailemalla omia tuntoja toisten isien tunteisiin vaikkapa Internetin keskustelupalstalla. Tiedonhakuun Internetistä on kirjastojen ansiosta Suomessa kaikilla mahdollisuus. Internetin välityksellä tiedonsaanti on nopeaa ja vaivatonta ja parhaimmillaan tieto saadaan usein päivitettäviltä sivuilta mahdollisimman tuoreena. Suuri osa Internetin käyttäjistä hakee sieltä terveystietoa, jota Internet tarjoaakin valtavia määriä (Fox 2003, 110). Uuden tiedon toteuttamiseen Internet on luonteva väline juuri jatkuvasti lisääntyvän käyttöasteen vuoksi. Jo olemassa olevan tiedon toistamisen välttämiseksi on olemassa linkitys. Internetin avulla siirrytään linkistä toisiin. Internetissä tekstiä luetaan kriittisesti, nopeasti ja valikoidusti (Mustonen 2002, 161). Internetin avulla etsitään usein lisätietoa jo olemassa olevan tiedon lisäksi. Hyvän terveysaineiston

17 tarkoitus on myös herättää huomiota ja luoda hyvä tunnelma (Parkkinen ym. 2001, 20). Sivun sisältämän kuvituksen yhdessä linkkien ja kommenttien kanssa on tarkoitus vastata juuri tähän tarpeeseen. Sivun käyttäjä ratkaisee millaisen tunnelman esimerkiksi kuvitus luo. Tavoitteena oli välttää ahdistusta ja luoda myönteinen ilmapiiri huumorilla. Sivulle tuotettu terveysaineisto on tutkituista ja moneen kertaan terveydenhoitoalan hauista toistettua tietoa. Internetistä löytyy runsaasti myös epätarkkaa ja virheellistä tietoa (Mustonen 2002, 158). Eettisesti arveluttavien kuten henkilökohtaisten sivustojen käyttö lähteinä rajautui pois, vaikka joskus sisältö olisikin tuonut mielenkiintoisia näkökulmia isyyteen. Joku linkeistä johtaa kevyempään aineistoon, mutta aineiston tuottaja on todennettavissa eettisesti hyväksyttäväksi ja luotettavaksi. Jatkohankkeena olisi mielenkiintoista tutkia isille suunnatun materiaalin käyttöä ja tarpeellisuutta. Äideille ja isille yhteisen materiaalin tuottaminen neuvoloiden Internet-sivuille olisi haasteellista ja vastaisi äitiys- ja lastenneuvoloiden haasteeseen toimia perheen hyväksi. Vuorovaikutteisuuden ulottaminen Internet-oppaaseen tehostaisi sivun merkitystä perhevalmennuksen tukena. LÄHTEET Criteria for Assessing the Quality of Health Information on the Internet-Policy Paper Criteria for Evaluating Internet Health Information. Viitattu Tuloste tekijän hallussa. Fox, A Parents and the Internet. Internet Journal of Pediatrics & Neonatalogy, Vol. 3, Issue 1, 110. Saatavilla www-muodossa Viitattu Tuloste tekijän hallussa. Huttunen, J Isänä olemisen uudet suunnat. Juva: PS-kustannus, WS Bookwell Oy. Kaila-Behm, A Miehestä esikoisen isäksi. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 49.

18 Kauhanen-Simanainen, A Sisältöä verkkoon- mitä sisällön tuottajan pitää hallita. Vammala: IRH konsultointi. Keinänen, E. & Säävälä, H Isä neuvolassa-isäryhmät varhaisen isyyden tukena. Luentomoniste. Korhonen, M Isyyden muutos. Keski-ikäisten miesten lapsuuskokemukset ja oma vanhemmuus. Joensuun opiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja 39. LaRossa, R The Modernization of fatherhood. A social and political history. Chicago: The university of Chicago Press. Leinonen, E., Sjögren, A. & Vehviläinen-Julkunen, K Perhevalmennuksen Opetuskäytäntö. Sosiaali-ja terveyshallitus. Raportteja 62. Helsinki: Valtion painatuskeskus. Mustonen, M Terveystieto Internetissä. Teoksessa Torkkola, S. (toim.)terveysviestintä. Vammala: Kustannusosakeyhtiö Tammi. Ono, H. & Zavodny, M Gender and the Internet. Social Sciense Quarterly,Vol. 84, Issue 1, 111. Saatavilla www-muodossa Viitattu Tuloste tekijän hallussa. Paavilainen, R Turvallisuutta ja varmuutta lapsen odotukseen. Acta Universitatis Tamperensis 906. Parkkunen, N., Vertio, H. & Koskinen-Ollonqvist, P Terveysaineiston suunnittelun ja arvioinnin opas. Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja -sarja7/ Viitattu Tuloste tekijän hallussa. Romano, M Not just a Web site. Modern Healthcare, Vol.33, Issue 21, 22. Saatavilla www-muodossa Viitattu Tuloste tekijän hallussa. Isätoimikunnan mietintö Sosiaali-ja terveysministeriö. http.//www.vn.fi/stm/suomi/pao/julkaisut/isamiet/isaluku3.htm. Viitattu Tuloste tekijän hallussa. Vehviläinen-Julkunen, K Perhevalmennus perheiden tukena,

19 Neuvolan asiakkaiden arviointia sisällöstä ja käytetyistä menetelmistä. Hoitotiede, Vol.8, no 1, Wiio, O.A. & Puska, P Terveysviestinnän opas. Keuruu: Kustannusosakeyhtiö Otava. WHO Health Promotion Glossary: Health education. Viitattu Liite 1 Tiirismaan Kansanterveystyön kuntayhtymän terveydenhoitaja Pirjo Paarman arvio internet sivustosta. Arvioinnin perusteena on käytetty Internetissä olevien terveysaineistojen kriteereitä. (Criteria for Assessing the quality of Health Information on the Internet 1997). Tämäntyyppisellä aineistolla neuvolassa selkeä tilaus tähän hetkeen. Runsaasta tarjonnasta linkit valittu niin, että ulkoasusta on saatu selkeä. Kuvat tukevat hyvin tekstin sisältöä. Aineisto koottu johdonmukaisesti. Linkit on valittu kattavasti ja ajankohtaisesti. Oppaassa huomioidaan myös monisynnyttäjät, perheväkivalta ja sosiaalietuudet. Kaikki tieto ajantasalla olevaa. Kirjat on kirjoitettu luvulla.

20 Raskauden ensikäynnillä annetaan kaikille isille nettiosoite sivuille. Isän oman aktiivisuuden varaan jää sivujen lukeminen. Isän kanssa voidaan myöhemmin neuvolakäynneillä keskustella sivuista ja niiden mahdollisesti herättämistä kysymyksistä.

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Olipa kerran kunta Perhevalmennus kaipasi uudistusta. Tarve tuli sekä ASIAKKAILTA että henkilökunnalta erilaiset tavat työskennellä neuvoloissa ja työntekijöillä vanhentuneet

Lisätiedot

KOKEMUKSIA ISÄRYHM RYHMÄN INTEGROIMISESTA OSAKSI PERHEVALMENNUSTA MÄNTSM

KOKEMUKSIA ISÄRYHM RYHMÄN INTEGROIMISESTA OSAKSI PERHEVALMENNUSTA MÄNTSM 10. maaliskuuta 2009 Miessakit ry KOKEMUKSIA ISÄRYHM RYHMÄN INTEGROIMISESTA OSAKSI PERHEVALMENNUSTA MÄNTSM NTSÄLÄSSÄ Ilmo Saneri Isyyden tueksi hanke Jarna Elomaa Neuvolatoiminnan vastaava Mäntsälä Annankatu

Lisätiedot

ISÄT KUULLUKSI, NÄKYVÄKSI JA OSALLISTUVAKSI HELSINKI 3.10.2012

ISÄT KUULLUKSI, NÄKYVÄKSI JA OSALLISTUVAKSI HELSINKI 3.10.2012 3. lokakuuta 2012 Miessakit ry ISÄT KUULLUKSI, NÄKYVÄKSI JA OSALLISTUVAKSI HELSINKI 3.10.2012 Isätyöntekijä Ilmo Saneri Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki puh: (09) 6126 620 miessakit@miessakit.fi www.miessakit.fi

Lisätiedot

ALKAVAN ISYYDEN TUKEMINEN HELSINKI 24.9.2015

ALKAVAN ISYYDEN TUKEMINEN HELSINKI 24.9.2015 ALKAVAN ISYYDEN TUKEMINEN HELSINKI 24.9.2015 Ilmo Saneri Isätyöntekijä työnohjaaja Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki puh: (09) 6126 620 miessakit@miessakit.fi www.miessakit.fi Miessakit ry miehiä tukevaa

Lisätiedot

ISYYDEN TUKEMINEN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET

ISYYDEN TUKEMINEN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET 22.9.2010 OULU TUKEVA-HANKE ISYYDEN TUKEMINEN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET ILMO SANERI MIESSAKIT RY Miessakit ry 1 Miessakit ry 20. lokakuuta 2010 2 SOTA-AIKA JA ISYYS sodan aikana isät rintamalla sodan

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

ISÄT KUULLUKSI, NÄKYVÄKSI JA OSALLISTUVAKSI

ISÄT KUULLUKSI, NÄKYVÄKSI JA OSALLISTUVAKSI 17. huhtikuuta 2013 Miessakit ry ISÄT KUULLUKSI, NÄKYVÄKSI JA OSALLISTUVAKSI Isätyöntekijä Ilmo Saneri Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki puh: (09) 6126 620 miessakit@miessakit.fi www.miessakit.fi MIKSI?

Lisätiedot

TERVEYSVIESTINTÄ MURROKSESSA. MITEN TERVEYSVIESTINTÄ MUUTTUU INTERNETIN JA SOSIAALISEN MEDIAN MYÖTÄ?

TERVEYSVIESTINTÄ MURROKSESSA. MITEN TERVEYSVIESTINTÄ MUUTTUU INTERNETIN JA SOSIAALISEN MEDIAN MYÖTÄ? TERVEYSVIESTINTÄ MURROKSESSA. MITEN TERVEYSVIESTINTÄ MUUTTUU INTERNETIN JA SOSIAALISEN MEDIAN MYÖTÄ? Marja Salminen Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Lahden tiedepäivä 12.11.2013

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Miksi osallistuisin perhevalmennukseen?

Miksi osallistuisin perhevalmennukseen? Miksi osallistuisin perhevalmennukseen? Opas esikoista odottaville vanhemmille Emma Baqiri, Jenna Jarhio & Niina Laaksonen Kuva 1 Mitä perhevalmennus on? Neuvolan tarjoamaa moniammatillista toimintaa lähinnä

Lisätiedot

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL.

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Miten lähisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen näkyy ohjeistuksessa THL:n ja Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

ONNEKSI OLKOON, TEILLE TULEE VAUVA

ONNEKSI OLKOON, TEILLE TULEE VAUVA Sinusta tulee isä! ONNEKSI OLKOON, TEILLE TULEE VAUVA Isä on lapselle tärkeä ja isyys on elämänmittainen tehtävä. Isät osallistuvat aikaisempaa enemmän perheen arkeen ja lastensa elämään. Isien vastuualueet

Lisätiedot

ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE

ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE Tieto isäksi tulemisesta Isän ja vauvan välinen suhde saa alkunsa jo silloin kun pariskunta suunnittelee vauvaa ja viimeistään silloin kun isä saa tiedon

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Ryhmäneuvola isille ja puolivuotiaille vauvoille. Piia Murto

Ryhmäneuvola isille ja puolivuotiaille vauvoille. Piia Murto Ryhmäneuvola isille ja puolivuotiaille vauvoille Piia Murto 30.11.2017 1 Taustaa Ryhmäneuvola isille ja vauvoille on toteutunut Nortamon Perhekeskuksessa maaliskuusta 2016 lähtien Malli syntyi kehittämistyönä

Lisätiedot

Laajennettu perhevalmennus Kaarinassa

Laajennettu perhevalmennus Kaarinassa Laajennettu perhevalmennus Kaarinassa Toiminta vakiintunut Kehittämistyön tuloksena vuodesta 2008 alkaen laajennettu perhevalmennus on koskenut kaikkia kaarinalaisia ensisynnyttäjiä 2 Miten perhevalmennus

Lisätiedot

Neuvolan laajoihin terveystarkastuksiin valmistautuminen esitietolomakkeiden avulla

Neuvolan laajoihin terveystarkastuksiin valmistautuminen esitietolomakkeiden avulla Neuvolan laajoihin terveystarkastuksiin valmistautuminen esitietolomakkeiden avulla Tuovi Hakulinen Tutkimuspäällikkö, Dosentti (Terveyden edistäminen) 9.11.2017 Tuovi Hakulinen 1 Laajat terveystarkastukset

Lisätiedot

Ryhmän perustamisen taustalla on perhepalveluiden työntekijöiden kokema palveluaukko isän kohtaamisessa.

Ryhmän perustamisen taustalla on perhepalveluiden työntekijöiden kokema palveluaukko isän kohtaamisessa. Isän paikka -vertaisryhmä (Päivitetty: 26.1.2009 14:18) Aihealue: lapset, nuoret, perheet varhaiskasvatus Tyyppi: ehkäisevä toiminta varhainen tuki ja puuttuminen Syntynyt osana: kehittämishanketta Hyvä

Lisätiedot

NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA

NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA Neuvolan perhetyö Kaarinassa Vuonna 2014 neuvolan perhetyö on vakiinnuttanut paikkansa osana ennaltaehkäisevää palvelujärjestelmää. Neuvolan perhetyössä toimii kaksi perheohjaajaa

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSIA HYVINVOINTITIEDON KERUUSTA LAAJOISSA 4- VUOTISTERVEYSTARKASTUKSISSA, Oulu, Kempele, Liminka.

LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSIA HYVINVOINTITIEDON KERUUSTA LAAJOISSA 4- VUOTISTERVEYSTARKASTUKSISSA, Oulu, Kempele, Liminka. LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSIA HYVINVOINTITIEDON KERUUSTA LAAJOISSA 4- VUOTISTERVEYSTARKASTUKSISSA, Oulu, Kempele, Liminka. Salmi Sirpa ja Jurmu Tiina Opinnäytetyö, syksy 2012 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Isäseminaari 5.3 2009 Mirjam Kalland

Mitä kuuluu isä? Isäseminaari 5.3 2009 Mirjam Kalland Mitä kuuluu isä? Isäseminaari 5.3 2009 Mirjam Kalland Teoreettinen lähtökohta Raskausaikana vanhemman varhaiset, tiedostamattomat, esi-verbaaliset kokemukset aktivoituvat ja vaikuttavat mielikuviin vauvasta

Lisätiedot

TIEDON TARVE HETI 24/7 Jouni Tuomi FT, yliopettaja

TIEDON TARVE HETI 24/7 Jouni Tuomi FT, yliopettaja TIEDON TARVE HETI 24/7 Jouni Tuomi FT, yliopettaja v i i s a a t v a l i n n a t v i i s a s v a n h e m m u u s v i i s a a t v a i m o t v i r k e ä t v a u v a t Mitä ja miksi? Ahtiainen H. & Muola

Lisätiedot

Eron jälkeinen isyys. Ilmo Saneri isätyöntekijä Isyyden Tueksi hanke

Eron jälkeinen isyys. Ilmo Saneri isätyöntekijä Isyyden Tueksi hanke Eron jälkeinen isyys Ilmo Saneri isätyöntekijä Isyyden Tueksi hanke Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki puh: (09) 6126 620 miessakit@miessakit.fi www.miessakit.fi Miessakit ry miehiä tukevaa hyvinvointityötä

Lisätiedot

Isä Synnytyksessä. Näin valmistaudut ennalta

Isä Synnytyksessä. Näin valmistaudut ennalta Isä Synnytyksessä Näin valmistaudut ennalta Synnytyksen pohtiminen ja jännittäminen ennakkoon on sallittua myös miehelle synnytyspelko ei ole vain äidin asia. Tulevassa synnytyksessä voivat askarruttaa

Lisätiedot

Keskeisiä tuloksia. Varhainen puuttuminen perhe- ja parisuhdeväkivaltaan äitiys- ja lastenneuvoloissa

Keskeisiä tuloksia. Varhainen puuttuminen perhe- ja parisuhdeväkivaltaan äitiys- ja lastenneuvoloissa Keskeisiä tuloksia Varhainen puuttuminen perhe- ja parisuhdeväkivaltaan äitiys- ja lastenneuvoloissa RutiiNiksi -hankkeessa (2011 2013) tutkittiin ja arvioitiin äitiys- ja lastenneuvoloissa käytettyjä

Lisätiedot

Työskentely väkivaltaa käyttäneen isän kanssa

Työskentely väkivaltaa käyttäneen isän kanssa Työskentely väkivaltaa käyttäneen isän kanssa Työskentelyn tavoite Turvallisuustyö isän käsittää tässä neljän eri aihealuetta: riskien arviointi, riskien hallinta, vastuu ja yhteistyö Tunteiden tunnistaminen

Lisätiedot

LINKKEJÄ RASKAANA OLEVILLE JA VAUVAPERHEILLE LINKS FOR EXPECTANT AND BABY FAMILIES

LINKKEJÄ RASKAANA OLEVILLE JA VAUVAPERHEILLE LINKS FOR EXPECTANT AND BABY FAMILIES LINKKEJÄ RASKAANA OLEVILLE JA VAUVAPERHEILLE LINKS FOR EXPECTANT AND BABY FAMILIES VAUVA- JA RASKAUSAIHEISIA YLEISIÄ NETTISIVUJA JA FOORUMEITA GENERAL WEBSITES AND FORUMS ABOUT BABIES AND PREGNANCY Babyidea

Lisätiedot

Imetys Suomessa Vauvamyönteisyysohjelma

Imetys Suomessa Vauvamyönteisyysohjelma Imetys Suomessa Vauvamyönteisyysohjelma 2017-2021 Imetys 10 kunnassa Jyväskylä 16.3.2017 Vieraileva tutkija Kirsi Otronen 21.03.2017 Kirsi Otronen 1 WHO:n uusi suositus v.2025 mennessä 50% lapsista olisi

Lisätiedot

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Luotettavuus Tietoa on arvioitava kriittisesti, jotta voi varmistua,

Lisätiedot

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus!

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Onneksi olkoon odottava isä! Missä olit kun kuulit että sinusta tulee isä? Mitä toiveita / odotuksia / haaveita / pelkoja sinulla on lapseen liittyen? Millainen

Lisätiedot

Sinusta tulee isä! - Isäksi kasvamista tukemassa

Sinusta tulee isä! - Isäksi kasvamista tukemassa Sinusta tulee isä! - Isäksi kasvamista tukemassa Tieto isäksi tulemisesta voi olla iloinen, hämmentävä, odotettu tai pelottava. Ajatus itsestä isänä konkretisoituu miehelle hitaasti mutta varmasti, kun

Lisätiedot

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki Siskot-ryhmän taustaa Siskot -projekti on Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Miten sinä voit? Miten

Miten sinä voit? Miten VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2- VUOTISRYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA) 30.8.2017 Teologi-toimittaja, vanhemmuusvalmennuksen kouluttaja ja ohjaaja Tellervo Uljas Miten Miten sinä voit? MIKÄ VAVA? Porvoon ketterä kokeilu:

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm

Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm Johdantoa Vuonna 2009 Suomessa todettiin miehillä 14747 syöpätapausta, joista urologisia syöpätapauksia

Lisätiedot

LASTEN KASTE / Rovaniemi pilotti

LASTEN KASTE / Rovaniemi pilotti LASTEN KASTE / Rovaniemi pilotti Kuntakysely puhelinhaastattelu marras/joulu2014 -synnytys- ja perhevalmennus LSHP:n alueella alueellisen äitiyshuollon työryhmän kuntaedustajille (n 15) puhelinhaastattelu

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

Miehen kohtaaminen asiakastyössä Asiakastyö miehen näkökulmasta. 11.02.2016 Osa 4/5 Jari Harju ja Petteri Huhtamella Miestyön keskus

Miehen kohtaaminen asiakastyössä Asiakastyö miehen näkökulmasta. 11.02.2016 Osa 4/5 Jari Harju ja Petteri Huhtamella Miestyön keskus Miehen kohtaaminen asiakastyössä Asiakastyö miehen näkökulmasta 11.02.2016 Osa 4/5 Jari Harju ja Petteri Huhtamella Miestyön keskus Miestyö Työtä, jonka kohteena ja lähtökohtana on mies itse. Miehille

Lisätiedot

Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne

Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne PaKaste Pohjois-Pohjanmaa Lapsen hyvä arki Kallion kehittämistiimi Selänteen kehittämistiimi Kuusamo-Posio- Taivalkoski kehittämistiimi Varhaiskasvatuksen työryhmä Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Perhevalmennuksen isäkokoontumiset

Perhevalmennuksen isäkokoontumiset Perhevalmennuksen isäkokoontumiset Opas isäkokoontumisten ohjaajalle Raportti Kainuun perhevalmennusten yhteydessä kehitetyistä isäkokoontumisista Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri ja Kainuun

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

ISYYS SYNTYY PIKKUHILJAA

ISYYS SYNTYY PIKKUHILJAA ISYYS SYNTYY PIKKUHILJAA Esikoisen saaneiden isien kokemuksia neuvolan isyyttä ja parisuhdetta tukevista palveluista sekä muista isyyttä tukevista tahoista Sari Makkonen Kaisa Mäkinen Opinnäytetyö, Syksy

Lisätiedot

MITÄ SUOMESSA ON MENEILLÄÄN EROAUTTAMISESSA JÄRJESTÖNÄKÖKULMASTA

MITÄ SUOMESSA ON MENEILLÄÄN EROAUTTAMISESSA JÄRJESTÖNÄKÖKULMASTA MITÄ SUOMESSA ON MENEILLÄÄN EROAUTTAMISESSA JÄRJESTÖNÄKÖKULMASTA JUSSI PULLI KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITTO / NEUVOKESKUS EROFOORUMI 21.11.2012 Jos klikkaa internetistä (Google) olen eroamassa?

Lisätiedot

Sikiöseulonnat OPAS LASTA ODOTTAVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista

Sikiöseulonnat OPAS LASTA ODOTTAVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista Tämä esite on tarkoitettu kaikille lasta odottaville vanhemmille. Vanhempien toivotaan tutustuvan esitteeseen yhdessä. Sikiö seulontoihin osallistuminen on vapaaehtoista. Sikiöseulonnat OAS LASTA ODOTTAVILLE

Lisätiedot

Miksi tarvitsemme verkkokirjoittamisen taitoa?

Miksi tarvitsemme verkkokirjoittamisen taitoa? Verkkokirjoittaminen Luento Miksi tarvitsemme verkkokirjoittamisen taitoa? Mitä on verkkokirjoittaminen? Ennen: internet-sivujen tekeminen Nyt: blogit, wikit, sähköpostit Sosiaalisen median aikakautena

Lisätiedot

Levitys ja tulosten hyödyntäminen

Levitys ja tulosten hyödyntäminen Levitys ja tulosten hyödyntäminen Levitys & tulosten hyödyntäminen Dissemination (levitys) = Spreading the word about the project successes and outcomes as far as possible. Exploitation (tulosten hyödyntäminen)

Lisätiedot

Voimaantuva vanhemmuus - Opas odottaville ja pienten lasten vanhemmille

Voimaantuva vanhemmuus - Opas odottaville ja pienten lasten vanhemmille Voimaantuva vanhemmuus - Opas odottaville ja pienten lasten vanhemmille Opas on kehitetty Laurea ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä syksyllä 2012 Tekijät: Tia Luoto ja Mira Ponkilainen Sisällys Esipuhe

Lisätiedot

KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA

KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA Projektityöntekijä Sirpa Kumpuniemi Sateenvarjo-projekti Rovaniemi 4.2.2009 Taustaa Synnytyksen jälkeistä masennusta 10-15 % synnyttäneistä Vanhemman

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi. Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK

Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi. Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK Tutkimuksessa u haastateltiin t City Cty lehden säännöllisiä 15

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

Vanhempainvapaan joustomalli

Vanhempainvapaan joustomalli Vanhempainvapaan joustomalli Väestöliiton ehdotus perhevapaajärjestelmään Vanhempainvapaan kokonaiskesto: Yhteensä 16 kk. Tämä koostuu: Äidin osuudesta: - ennen lapsen syntymää 1 kk - lapsen syntymän jälkeen

Lisätiedot

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero sisältää aina riskejä lapsen hyvinvoinnille ja vanhemmuus on haavoittuvaa Varhaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä vanhempien eron kielteisiä vaikutuksia lapsen

Lisätiedot

ENSIMMÄISEN LAPSEN SAANEIDEN ÄITIEN JA ISIEN KOKEMUKSIA VANHEMMUUTEEN KASVUSTA SEKÄ PERHEVALMENNUKSESTA

ENSIMMÄISEN LAPSEN SAANEIDEN ÄITIEN JA ISIEN KOKEMUKSIA VANHEMMUUTEEN KASVUSTA SEKÄ PERHEVALMENNUKSESTA ENSIMMÄISEN LAPSEN SAANEIDEN ÄITIEN JA ISIEN KOKEMUKSIA VANHEMMUUTEEN KASVUSTA SEKÄ PERHEVALMENNUKSESTA Anuliina Autioaho Reeta Erola Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö

Lisätiedot

Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä

Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä Uusi isyyslaki - koulutustilaisuus Marjaana Pelkonen 6.10.2015 6.10.2015 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Tuovi Hakulinen,

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Vahvuutta vanhemmuutteen vaikuttavuustutkimuksen tavoitteet

Vahvuutta vanhemmuutteen vaikuttavuustutkimuksen tavoitteet Vahvuutta vanhemmuutteen vaikuttavuustutkimuksen tavoitteet Tuovi Hakulinen-Viitanen, Tutkimuspäällikkö, Dosentti, TtT 28.9.2011 Esityksen nimi / Tekijä 1 Taustaa tutkimukselle Vuorovaikutus on turvallisen

Lisätiedot

Esimerkki toiminnallisen työn menetelmäkuvauksesta:

Esimerkki toiminnallisen työn menetelmäkuvauksesta: Esimerkki toiminnallisen työn menetelmäkuvauksesta: Savolainen, L. & Siekkinen, O. 2012. Lasten infektiot opas päivähoitoon. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA

SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA Pilottitutkimuksen tuloksia Anne Kantanen, Klö, TtM, TtT-opisk., Itä-Suomen yo Tarja Kvist, TtT, Itä-Suomen yo Seppo Heinonen, LT, HUS Hannele

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Projekti 1.9.2009-31.10.2011 Tavoitteet: 1. Perhettä voidaan tukea psykososiaalisissa ongelmissa lähellä ja nopeasti 2. Neuvolan palveluvalikko laajenee ja työskentely

Lisätiedot

Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi

Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi Perhekeskus palvelumallina seminaari 28. 29.8.2008 Nina K. Hyttinen Seuranta ja arviointi perhekeskustoiminnan tukena Miksi seurantaa ja arviointia? Dokumentoitu

Lisätiedot

Vauva mielessä- Raskausajan päiväkirja

Vauva mielessä- Raskausajan päiväkirja Vauva mielessä- Raskausajan päiväkirja Lyhyesti projektista: Folkhälsans Förbund on yhteistyössä TYKS:in ja Turun yliopiston tutkijoiden ja kliinikoiden kanssa kehittänyt raskausajan päiväkirjan jota on

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Masentunut isä neuvolan asiakkaana Isien kokemuksia masennuksestaan ja tuen tarpeestaan perheen odottaessa lasta

Masentunut isä neuvolan asiakkaana Isien kokemuksia masennuksestaan ja tuen tarpeestaan perheen odottaessa lasta Masentunut isä neuvolan asiakkaana Isien kokemuksia masennuksestaan ja tuen tarpeestaan perheen odottaessa lasta Pirjo Kotkamo psyk.esh., psykoterapeutti, TtM-opiskelija Esityksen sisältö I Isä-hankkeen

Lisätiedot

Terveysviestintä ennaltaehkäisyä, jälkien paikkailua vai kulttuurin muokkaamista?

Terveysviestintä ennaltaehkäisyä, jälkien paikkailua vai kulttuurin muokkaamista? Terveysviestintä ennaltaehkäisyä, jälkien paikkailua vai kulttuurin muokkaamista? Anna-Maria Mäki-Kuutti, tutkija Tampereen yliopisto, COMET Ehkäisevän työn päivät Lahti 25.9.2014 Sisältö Mistä puhumme,

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä

Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä Satu Korhonen erikoissuunnittelija, THL / MEKA 19.5.2010 TEM työpaja / Korhonen 1 Best practice traditio ja avoin innovaatio Hyvän

Lisätiedot

Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli

Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli Luota muhun konferenssi 15.5.2014 Toimialajohtaja Tiina Kirmanen Imatra Asukkaita n. 28 300 Synnytyksiä n. 220 vuodessa

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2013

Yhdistystiedote 6/2013 1 Yhdistystiedote 6/2013 Hei yhdistystoimija! Tässäpä teille taas tuore yhdistystiedote, jossa on tärkeitä tietoja liitosta teille ja jäsenillenne. Muistattehan siis välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitos!

Lisätiedot

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulussa Taloustieteellisten aineistojen sisällönkuvailupäivä Toukokuu 2012 Juha Holopainen email: juha.holopainen@aalto.fi FinELib toteutti syys-lokakuussa

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 Terveydenhoitajan näkökulma sosiaalihuoltolakiin JOENSUUSTA Perustettu vuonna 1848, 284 asukasta Asukkaita 1.1.2015 75 041 Syntyvyys v 2014 768 lasta Asukastiheys

Lisätiedot

Nuorten palveluohjaus Facebookissa

Nuorten palveluohjaus Facebookissa Nuorten palveluohjaus Facebookissa Kokemuksia sosiaalisen median hyödyntämisestä nuorten palveluohjauksessa 1.5.11. 21.11.2013 Saila Lähteenmäki / MOPOTuning hanke 21.11.2013 https://www.facebook.com/nuortenpalveluohjaaja.sailalahteenmaki

Lisätiedot

SINUSTA TULEE ISÄ! Isien huomioiminen äitiysneuvolatyössä. Paula Pajamäki Essi Virkkilä

SINUSTA TULEE ISÄ! Isien huomioiminen äitiysneuvolatyössä. Paula Pajamäki Essi Virkkilä SINUSTA TULEE ISÄ! Isien huomioiminen äitiysneuvolatyössä Paula Pajamäki Essi Virkkilä Opinnäytetyö Lokakuu 2011 Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät. Näkökulmia sosiaaliseen markkinointiin. CASE: Perheaikaa.fi verkkopalvelu /

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät. Näkökulmia sosiaaliseen markkinointiin. CASE: Perheaikaa.fi verkkopalvelu / Valtakunnalliset lastensuojelupäivät CASE: Perheaikaa.fi verkkopalvelu / Näkökulmia sosiaaliseen markkinointiin Kari Lankinen Kehitysjohtaja, TM Juulia Ukkonen Projektikoordinaattori, kätilö, BSc Health

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamiseksi

Tietoa ja työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamiseksi Tietoa ja työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamiseksi Tuovi Hakulinen Dosentti, TtT, Tutkimuspäällikkö 31.5.2017 Tuovi Hakulinen Työpaja 6. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen

Lisätiedot

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely 1 Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus Testaustulosten esittely 14.1.2009 Paula Hupponen ja Tino Rossi / Steerco Oy 2 Esityksen sisältö Käyttäjätestauksen toteutus

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Konkreettisia keinoja oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja perheiden tukemiseen Täysi hyöty verkkotyökaluista

Konkreettisia keinoja oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja perheiden tukemiseen Täysi hyöty verkkotyökaluista Konkreettisia keinoja oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja perheiden tukemiseen Täysi hyöty verkkotyökaluista Jarmo Salo (jarmo.salo@thl.fi) Valtakunnalliset Neuvolapäivät 10.10.2013 1 Taustaa Neuvolatyössä

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Ennakkotietoa isyyslaista ja sen etenemisestä. Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö

Ennakkotietoa isyyslaista ja sen etenemisestä. Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö Ennakkotietoa isyyslaista ja sen etenemisestä Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö Isyyslain valmistelu ja sen eteneminen Arviomuistio 2011 (OMSO 37/2011) Työryhmä (5 jäsentä) + seurantaryhmä

Lisätiedot

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Lukio-hankkeen tekemässä selvityksessä Lukiolaiset ja päihteet laadullinen selvitys opiskelijoiden ja opettajien näkemyksistä

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Keski-Uudenmaan kuntien tapaaminen Keravalla

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Keski-Uudenmaan kuntien tapaaminen Keravalla Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa Keski-Uudenmaan kuntien tapaaminen Keravalla 29.9.2015 1 Terveydenhuollon mahdollisuudet Terveydenhuolto tapaa uudet kansalaiset jo ennen

Lisätiedot

Verkko-ope 2.0. Moduuli 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä)

Verkko-ope 2.0. Moduuli 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä) Verkko-ope 2.0. Moduuli 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä) Tuutortapaaminen 8.10. Päivän ohjelma 9.45-10.45 Moduuli 1/teema 1 (Opettaja verkko-opetuksen laadun kehittäjänä), PBL työskentelyn

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015

Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015 1 (8) Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015 1. Kuinka usein käyt kaupunkimme www-sivuilla? 2. Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? 2 (8) Avoimet vastaukset: Toisella sivulla sijaitsevan

Lisätiedot