Komission nykyinen rekisteri on ollut käytössä kolme vuotta ja se kattaa noin tahoa. Myös EK kuuluu siihen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Komission nykyinen rekisteri on ollut käytössä kolme vuotta ja se kattaa noin 3 700 tahoa. Myös EK kuuluu siihen."

Transkriptio

1 Elinkeinoelämän keskusliiton EU-uutiskirje / Hyvä lukija, EU haluaa lisätä läpinäkyvyyttä päätöksentekoonsa. Euroopan komission ja Euroopan parlamentin tarkoituksena on ottaa ensi kesänä käyttöön yhteinen lobbarirekisterin. Komissio viimeistelee sen ohjeistuksia, ja parlamentin mietintöä käsitellään todennäköisesti touko- tai kesäkuussa. Komission nykyinen rekisteri on ollut käytössä kolme vuotta ja se kattaa noin tahoa. Myös EK kuuluu siihen. Laajentumisen yhteydessä rekisteriin jo merkityt toimijat voivat täydentää tietojaan vuoden siirtymäajalla, mutta kaikki uudet toimijat rekisteröidään kesäkuusta alkaen uuteen rekisteriin. Komissio neuvottelee rekisterin laajentamisesta koskemaan myös neuvostoa. Rekisterin nimi muuttuu. Uudeksi englanninkieliseksi nimeksi ehdotetaan Transparency Register. Muutoksella halutaan viestiä avoimuuden lisäämisestä EU:n päätöksenteossa. Rekisteriin merkittyjen on tulevaisuudessa määriteltävä, kuinka monta henkilöä organisaatiosta osallistuu vaikuttamiseen. Kyse ei kuitenkaan olisi yksittäisten lobbareiden henkilörekisteristä, jollaista Euroopan parlamentti on vaatinut, vaan rekisteröityminen organisaatiotasolla riittäisi. EU-rahoitusta saavien tahojen on vastaisuudessa ilmoitettava vastaanottamansa rahamäärä. Jos organisaatiolle on määritelty tehtäviä EU:n perussopimuksessa (esimerkiksi työmarkkinaosapuolten sosiaalidialogi), rekisteröitymistä ei tarvita, ellei organisaatio harjoita muuta EU-vaikuttamista. Vaikka rekisteri on vapaaehtoinen, paine rekisteröityä on kova. Rekisteristä puuttuvaa organisaatiota ei todennäköisesti kutsuta julkisiin kuulemistilaisuuksiin eikä muihinkaan kokouksiin. Sitä vastoin julkisiin kuulemisiin vastaaminen ei vaadi rekisteröitymistä. EK kannattaa avoimuuden lisäämistä. Rekistereihin ei kuitenkaan pidä kerätä yksityiskohtaista tietoa tarpeettomasti ja kaikilla toimijoilla on oltava samat pelisäännöt. Tässä numerossa: EK: sisämarkkinapolitiikan tuettava yritysten kasvua ja kilpailukykyä Vihreä kirja Corporate Governancesta: Poikkeamat perusteltava paremmin Kuluttajansuojadirektiivistä etsitään kompromissia Ehdotukset EU-patentin tiiviimmästä yhteistyöstä annettiin Komissio haluaa selkeyttää yleishyödyllisten palvelujen sääntelyä EU selättää kaupan esteitä yhä määrätietoisemmin EU käynnistää ehkä vapaakauppaneuvottelut Japanin kanssa? Yritykset kiinnostuivat yhtenäisen yritysveropohjan esityksestä Energiaverotuksen rakenne noudattelee Suomessa jo komission ehdotusta Liikenteen valkoinen kirja hakee tehokkuutta ja päästövähennyksiä Työmarkkinaosapuolet läpivalaisivat joustoturvaa ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia Elinkeinoelämän EU-linjaukset ilmestyneet myös englanniksi EK:n EU-uutiskirje /

2 EK: sisämarkkinapolitiikan tuettava yritysten kasvua ja kilpailukykyä Komissio julkisti huhtikuun puolivälissä näkemyksensä siitä, mitkä osa-alueet on asetettava etusijalle EU:n sisämarkkinoiden vahvistamiseksi. Näkemykset on koottu Single Market Act Twelve levers to boost growth and strengthen confidence -nimiseksi tiedonannoksi. Sen mukaan esimerkiksi kansalaisten liikkuvuutta on helpotettava, yritysten sääntely-ympäristöä parannettava ja digitaalisia sisämarkkinoita vahvistettava. Komissio asettaa etusijalle seuraavat osa-alueet: - pk-yritysten rahoitus - kansalaisten liikkuvuus - immateriaalioikeudet - kuluttajien oikeudet - palvelut - infrastruktuuri - digitaaliset sisämarkkinat - sosiaalinen yrittäjyys - verotus - sosiaalinen koheesio - yritysten sääntely-ympäristö - julkiset hankinnat Komissio valmistelee jokaiselta osa-alueelta priorisoidun ehdotuksen nopealla aikataululla eli vielä tämän vuoden aikana. Komission tavoite on, että ehdotukset hyväksyttäisiin neuvostossa ja Euroopan parlamentissa vuoden 2012 loppuun mennessä. Yritysten kasvu ja kilpailukyky otettava johtotähdiksi Sisämarkkinoista on keskusteltu vilkkaasti komission viime lokakuussa julkistaman tiedonannon Towards a Single Market Act For a highly competitive social market economy pohjalta. Tuoreessa tiedonannossa huomioidaan tulokset, joita saatiin alkuvuodesta käydyssä julkisessa kuulemisessa, sekä neuvoston ja Euroopan parlamentin näkemykset sisämarkkinoiden vahvistamiseksi. EK pitää tärkeänä, että sisämarkkinoiden vahvistaminen on korkealla EU:n asialistalla ja digitaaliset sisämarkkinat on nostettu kahdentoista etusijalle asetetun hankkeen joukkoon. Sisämarkkinapolitiikan ja -sääntelyn keskeisinä tavoitteina pitää olla entistä paremman toimintaympäristön luominen yrityksille sekä yritysten kasvun ja kilpailukyvyn tukeminen. Komission tiedonannon ehdotuksia on peilattava ja arvioitava näitä tavoitteita vasten. EK korostaa, että konkreettisten tulosten saavuttaminen vaatii sitoutumista niin komissiolta, Euroopan parlamentilta kuin EU-mailta. Komission tiedonanto: Asiantuntijat Niina Harjunheimo ja Minna Etu-Seppälä EK:n EU-uutiskirje /

3 Vihreä kirja Corporate Governancesta: Poikkeamat perusteltava paremmin Komissio julkisti huhtikuun alussa vihreän kirjan listayhtiöiden hyvästä hallinnoinnista (Corporate Governance, CG). Samalla aiheesta käynnistyi julkinen kuuleminen, johon voi vastata 22. heinäkuuta saakka. Vihreässä kirjassa kiinnitetään huomiota noudata tai selitä -periaatteeseen (comply or explain). Kansalliset CG-järjestelmät rakentuvat tälle periaatteelle, jonka mukaan listayhtiöiden on noudatettava suosituksia tai selostettava ja perusteltava poikkeamisensa niistä. Komissio on tyytymätön selitysten tämänhetkiseen laatutasoon. Se ehdottaa selitysten laadun parantamista ja valvonnan lisäämistä. Vihreässä kirjassa nostetaan esille myös mm. listayhtiöiden hallitusten kokoonpano ja toiminta sekä osakkeenomistajien sitoutumisen ja aktiivisuuden lisääminen yhtiöiden hallinnoinnissa. Myös yritysten riskienhallinnan tehokkuutta tarkastellaan. Komissio ehdottaa listayhtiöiden hallitusten kokoonpanon monipuolisuuden lisäämistä. Se painottaa myös hallitusten jäsenten erilaista osaamista sekä eri kansallisuuksien ja molempien sukupuolten merkitystä kokoonpanossa. Hallitusten jäsenillä pitää olla riittävästi aikaa tehtäviensä hoitamiseen. Kansallinen itsesääntely toimii Suomessa hyvin EK ei kannata CG-sääntelyn antamista EU-tasolla, vaan sääntelyn pitää perustua kansalliseen itsesääntelyyn. Kansallinen CG-järjestelmä ja sen osana noudata tai selitä - periaate ovat osoittautuneet käytännössä tehokkaiksi ja hyvin toimiviksi. Yritykset tarvitsevat joustavuutta hallinto- ja ohjausjärjestelmien sääntelyyn. Myös yritysten erilaisuus pitää ottaa huomioon. Vihreä kirja Corporate Governance in European Companies : Asiantuntijat Piia Vuoti ja Minna Etu-Seppälä Kuluttajansuojadirektiivistä etsitään kompromissia Neuvosto, Euroopan parlamentti ja komissio etsivät yhdessä kompromissia EU:n kuluttajan oikeuksia koskevasta direktiiviehdotuksesta. Tähän asti neuvosto ja parlamentti ovat käsitelleet ehdotusta tahoillaan. Direktiivi hyväksytään vasta, kun sen sisällöstä saavutetaan yhteinen näkemys. Komission lokakuussa 2008 antaman ehdotuksen oli tarkoitus harmonisoida EU-maiden kuluttajansuojasääntelyä ja korvata neljä nykyistä EU:n kuluttajansuojadirektiiviä, jotka koskevat kotimyyntiä, etämyyntiä, kulutustavaran kauppaa ja kohtuuttomia sopimusehtoja. Tavoitteena oli helpottaa rajat ylittävien ostosten tekemistä ja vähittäiskauppaa EU:ssa. Neuvosto suppeamman, parlamentti laajemman soveltamisalan kannalla Euroopan parlamentti muodosti kantansa ehdotukseen maaliskuun lopun täysistunnossa ja neuvosto yleisnäkemyksensä tammikuussa. Kannoissa on eroja, joihin on nyt löydettävä ratkaisuja kolmenkeskisissä neuvotteluissa. EK:n EU-uutiskirje /

4 Neuvoston yleisnäkemyksessä ehdotus ja siten myös harmonisointi rajattiin koskemaan vain etä- ja kotimyyntiä. Neuvosto katsoi, että kulutustavaran kaupan ja kohtuuttomien sopimusehtojen osalta EU-sääntely on järkevä pitää ennallaan. Nykyisiä minimiharmonisoivia direktiivejä kulutustavaran kaupasta ja kohtuuttomista sopimusehdoista ei neuvoston mielestä tulisi muuttaa tai kumota. Parlamentti taas on komission ehdotuksen linjoilla ja haluaa pitää soveltamisalueen laajana. Sen mielestä ehdotuksen pitäisi kattaa koti- ja etämyynnin lisäksi myös kulutustavaran kauppaa ja kohtuuttomia sopimusehtoja koskeva sääntely. Parlamentti kuitenkin muutti ehdotuksen pääasiassa minimiharmonisoivaksi etä- ja kotimyyntiä koskevaa sääntelyä lukuun ottamatta. Tarvitaan selkeä ja tasapainoinen ratkaisu Vaikuttaa selvältä, että neuvotteluissa ei ole mahdollista saavuttaa lopputulosta, joka takaisi laadukkaan ja tasapainoisen harmonisoinnin koko komission ehdotuksen kattamalla alalla. EK pitää neuvoston ratkaisua ehdotuksen rajaamisesta etä- ja kotimyyntiin hyvin perusteltuna ja järkevänä, vaikka sinällään on pettymys, että harmonisointi supistuu komission ehdotuksesta. Parlamentin kanta sen sijaan on kokonaisuutena kovin sekava. Lisäksi uusi minimiharmonisoiva sääntely monimutkaistaisi kansallista lainsäädäntöä ilman, että rajat ylittävät toiminta EU:ssa helpottuisi. Siksi on toivottavaa, että parlamentti kääntyy tukemaan neuvoston ratkaisua ehdotuksen rajaamisesta. On tärkeää, että neuvotteluissa saavutetaan tasapainoinen ja selkeä lopputulos. Neuvoston tiedote: Parlamentin tiedote: Asiantuntijat Niina Harjunheimo ja Minna Etu-Seppälä Ehdotukset EU-patentin tiiviimmästä yhteistyöstä annettiin Komissio antoi huhtikuun puolivälissä ehdotukset yhtenäisen eurooppapatentin tiiviimmän yhteistyön sisällöstä ( EU-patentti ). Ehdotuksia on kaksi: ns. varsinaista patenttiasetusta ja kielijärjestelyjä koskeva ehdotus. Varsinaista patenttiasetusta koskevan ehdotuksen mukaan patentin hakeminen perustuu nykyiseen EPO-järjestelmään eli patenttia haetaan Euroopan patenttivirastolta kuten eurooppapatenttia, mutta sille rekisteröidään yhtenäinen suoja (European patent with unitary effect) niiden 25 jäsenvaltion alueelle, jotka ovat yhteistyössä mukana eli kaikkiin muihin maihin paitsi Italiaan ja Espanjaan. Näitä patentteja koskevia toimia (lisensointi, kumoaminen ym.) voi tehdä vain koko alueen laajuisesti. EK:n EU-uutiskirje /

5 Kielijärjestelyjä koskevan ehdotuksen mukaan patenttihakemus voidaan jättää millä tahansa EU-kielellä. Hakemuksesta täytyy lisäksi tehdä käännös yhdelle EPO-kielelle (englanti, saksa tai ranska). EU-kansalaiset saavat näistä käännöksistä kompensaatiota. Patentti myönnetään tälle yhdelle EPO-kielelle ja hakijan tulee toimittaa vaatimuksista käännös kahdelle muulle EPO-kielelle. Lisäksi enintään 12 vuoden pituisen siirtymäajan aikana ranskan- tai saksankielisistä patenteista on tehtävä käännös englanniksi. Englanninkielisinä myönnetyt patentit on käännettävä jollekin toiselle EU:n viralliselle kielelle. Patenttijärjestelmää kehitettävä kokonaisuutena EU-tuomioistuin antoi maaliskuun alkupuolella lausuntonsa suunnitelmissa olevaan eurooppapatentti- ja yhteisöpatenttituomiostuimeen yhtenäisen litigaatiojärjestelmän osalta. Sen mukaan suunniteltu sopimus patenttioikeudenkäyntijärjestelmän perustamisesta ei ole sopusoinnussa unionisopimuksen ja EUT-sopimuksen kanssa. EK pitää ehdotusta yhtenäisestä patentista pohjimmiltaan myönteisenä, mutta moni kohta asetusehdotuksessa kaipaa vielä täsmennystä ja selvennystä. EK korostaa myös, että on erittäin tärkeää kehittää eurooppalaista patenttijärjestelmää kokonaisuutena. Yhtenäisen patenttijärjestelmän rinnalle on luotava oikeusvarmuudeltaan laadukas ja kustannustehokas oikeudenkäyntijärjestelmä, jolla olisi todellisia hyötyjä nykyjärjestelmään verrattuna. Komission ehdotukset: Asiantuntija Piia Vuoti ja Brysselin toimiston päällikkö Tytti Peltonen Komissio haluaa selkeyttää yleishyödyllisten palvelujen sääntelyä Komissio julkaisi maaliskuussa tiedonannon, jonka tavoitteena on uudistaa yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja (Services of General Economic Interest, SGEI) koskevaa sääntelyä. Lisäksi julkistettiin valmisteluasiakirja EU:n valtiontukisääntöjen soveltamisesta näihin palveluihin. Yleishyödyllisillä taloudellisilla palveluilla tarkoitetaan sellaisia palveluja, jotka ovat yhteiskunnallisesti niin tärkeitä, että ne on tuotettava siitä huolimatta, olipa markkinoilta saatavissa kyseistä palvelua tai ei. Komissio luettelee esimerkkeinä henkilö- ja tavarakuljetuspalvelut, postipalvelut, energia- ja vesihuollon, rahoituspalvelut, laajakaistan, julkiset radio- ja tv-lähetykset sekä sosiaalisen asuntotuotannon. Tällaisen palvelun tuottaminen saattaa edellyttää, että palveluntuottajalle maksetaan taloudellista tukea yhteiskunnan varoista. Se puolestaan herättää kysymyksen, milloin korvaus voidaan katsoa EU:n valtiontukisääntelyn tarkoittamaksi valtiontueksi. Pelisäännöt kirkkaiksi, määritelmä täsmälliseksi Yleishyödyllisten palvelujen ja valtiontukisääntelyn pelisääntöjä on määritelty jo aiemmin mm. EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä sekä komission vuonna 2005 antamassa ns. Montin paketissa. Siitä huolimatta jäsenvaltioissa ja eri toimialoilla on edelleen epäselvyyttä, milloin kyseessä on yleishyödyllinen taloudellinen palvelu ja miten palvelu pitäisi järjestää. EK:n EU-uutiskirje /

6 Komissio haluaakin nyt selkeyttää sääntelyä avaamalla yleishyödyllisen palvelun määritelmää ja erottelemalla toisistaan erityisesti taloudellisen ja ei-taloudellisen palvelun. Lisäksi pohditaan mm. sitä, kuinka paljon sääntelyä pitäisi ulottaa paikallisiin palveluihin, joita ei ole aikomustakaan tarjota mihinkään toiseen EU-maahan. Komissio tarkastelee valmisteluasiakirjassaan, miten yleishyödyllisiä palveluja on tähän asti toteutettu eri toimialoilla. Julkinen kuuleminen kehittämisehdotuksista avattaneen heinäkuussa. EK:n mielestä palvelu voidaan katsoa yleishyödylliseksi taloudelliseksi palveluksi vain, jos markkinaehtoista tarjontaa ei ole lainkaan saatavilla. Tällaisen palvelun tarjoaja on valittava avoimella menettelyllä niin, ettei ketään syrjitä. Palveluntarjoajalle maksettava korvaus ei myöskään saa vääristää kilpailua. Komission tiedonanto: Valmisteluasiakirja EU:n valtiontukisääntöjen soveltamisesta SGEI:hin: Asiantuntija Jukka Lehtonen ja Brysselin toimiston päällikkö Tytti Peltonen EU selättää kaupan esteitä yhä määrätietoisemmin EU:n kauppapolitiikan tavoitteena on helpottaa yritysten kansainvälistä toimintaa. Kaupan ja investointien esteiden poistaminen nousee siinä tärkeään rooliin. Komissio hakee nyt lisää tehoja kaupan esteiden selättämiseen painottamalla yhteistyötä keskeisimpien kumppanimaiden eli Venäjän, Kiinan, Intian, Yhdysvaltojen, Japanin ja Brasilian kanssa. Komissio julkisti maaliskuussa osana EU:n markkinoillepääsystrategiaa raportin, jossa nostetaan esiin maakohtaisesti yrityksille eniten haittaa aiheuttavia ongelmia. Raportti kiinnittää huomiota mm. seuraaviin esteisiin: Kiina: Rajoituksia harvinaisten maametallien kaupalle, kansalliset standardit ja sertifiointivaatimukset, vaikeudet julkisiin hankintoihin osallistumisessa sekä investointirajoitukset. Intia: Tullaus- ja lupamenettelyt. Japani: Vain pieni osa (4 %) julkisten hankintojen markkinoista on avattu kansainväliselle kilpailulle. Vientiä hankaloittaa kansallisten standardien soveltaminen kansainvälisten asemesta. Yhdysvallat: Vain 3,2 % julkisista hankinnoista on avattu kansainväliselle kilpailulle ja on tehty uusia aloitteita kotimaisten yritysten suosimiseksi. Kaupan sujuvuutta uhkaa myös vaatimus konttien läpivalaisusta. Venäjä: Mm. tulleja on korotettu. Pk-yritysten vientiä vaikeuttavat kalliit ja aikaa vievät tullimuodollisuudet sekä jatkuvat muutokset. Lähialueen maiden kaupan esteisiin kiinnitetään raportissa erityistä huomiota, koska ne vaikeuttavat suuresti pk-yritysten kansainvälistä toimintaa. Esteiden käsittelyyn on perustettu useita toimialakohtaisia työryhmiä. Tämän vuoden painopisteenä on ympäristö- ja energiateknologian kaupan esteiden selvittäminen. EK:n EU-uutiskirje /

7 Kitkana ennen tullit, nyt viranomaiskäytännöt Komissio pitää yllä tietokantaa ongelmista, joita eurooppalaiset yritykset kohtaavat markkinoillepääsyssä. Talouskriisi toi yritysten riesaksi paljon uusia ongelmia, joita ei ole kyetty poistamaan, vaikka talous on kääntynyt nousuun. Aiempina vuosina tuontitullit aiheuttivat usein eniten kitkaa kaupankäynnille. Nyt sitä aiheutuu pikemminkin sääntelystä tai viranomaiskäytännöistä. Kitkatekijöitä ovat mm. tehottomat tullimuodollisuudet, poikkeavat tai syrjivät tekniset määräykset ja standardit, kotimaisten yritysten suosiminen julkisissa hankinnoissa, ongelmat teollis- ja tekijänoikeuksien suojassa, vientirajoitukset tai yritysten investointeihin vaikuttavat lupamenettelyt, paikallisen tuotannon tai teknologian siirron vaatimukset sekä omistusta tai varojen siirtoa rajoittavat määräykset. Edellä mainittuja ongelmia on mahdollista ratkaista mm. EU:n vapaakauppaneuvotteluissa, joita on meneillään tai valmisteilla useita. Suomessa kaupan esteiden poistamiseen tähtäävästä toiminnasta vastaavat työ- ja elinkeinoministeriö (sisämarkkinat) ja ulkoministeriö (EU:n ulkopuoliset markkinat). Yritysten edunvalvontaa hoitaa EK jäsenliittoineen, joille jäsenyritykset voivat ilmoittaa kaupan ja investointien esteistä. Komission raportti Työasiakirja Johtava asiantuntija Simo Karetie ja Brysselin toimiston päällikkö Tytti Peltonen EU käynnistää ehkä vapaakauppaneuvottelut Japanin kanssa? Maaliskuun lopulla pidetyn Euroopan neuvoston kokouksen loppupäätelmiin lisättiin viime hetkellä yksimielinen toteamus, jonka mukaan EU pitää mahdollisena vapaakauppaneuvottelujen käynnistämistä Japanin kanssa. EU on ollut aiemmin vastahakoinen neuvottelemaan, koska Japani ei ole osoittanut riittävää halukkuutta purkaa tullien ulkopuolisia kaupan esteitä. Siksi neuvoston teksti on tulkittu nyt yllättävän myönteiseksi. Asiasta keskustellaan seuraavan kerran poliittisella tasolla EU Japani-huippukokouksessa toukokuussa. Euroopan teollisuus kannattaa EU:n ja Japanin välisen kaupan edistämistä, mutta ei ole ollut yksimielisesti vapaakauppasopimusneuvottelujen kannalla. Myöskään komission DG Traden ja Japanin ministeriön (METI) välillä käydyissä tunnusteluissa ei ole saavutettu riittävää varmuutta japanilaisten halukkuudesta neuvotella muidenkin kaupan esteiden poistamisesta kuin tullien. EK kannattaa kaupallis-taloudellisen yhteistyön tiivistämistä EU:n ja Japanin välillä ja painottaa erityisesti sääntely-yhteistyön kehittämistä. Vapaakauppasopimuksella arvioidaan olevan myönteisiä vaikutuksia Suomen teollisuudelle, joskin myönteisten vaikutusten laajuus riippuu siitä, miten kunnianhimoinen ja kattava sopimuksesta onnistutaan neuvottelemaan. EK:n EU-uutiskirje /

8 Neuvoston päätelmät: Asiantuntija Satu Vasamo ja Brysselin toimiston päällikkö Tytti Peltonen Yritykset kiinnostuivat yhtenäisen yritysveropohjan esityksestä Komissio antoi maaliskuun puolivälissä direktiiviesityksen yhtenäisestä yritysveropohjasta Euroopassa. Tämä Lissabonin strategiaan pohjautuva ns. Common Consolidated Corporate Tax Base -hanke (CCCTB) on ollut vireillä EU:ssa lähes kymmenen vuotta ja kokenut ylä- ja alamäkensä. Talouden taantuma antoi sille uutta nostetta ja Barroson II komissio päätti nyt viedä sitä eteenpäin. Yritykset ovat ottaneet esityksen varsin innostuneesti vastaan. CCCTB poistaisi rajat ylittävät veroesteet EU-alueella ja siirtäisi historiaan vaikeat siirtohinnoittelukysymykset maiden väliltä. Verokilpailu jatkuisi läpinäkyvänä Yrityksille on tärkeää, ettei tarkoituksena ole korvata kansallisia verojärjestelmiä CCCTB:llä. Yritykset voisivat valita, alkavatko ne soveltaa CCCTB:tä vai pysyvätkö kansallisen järjestelmän piirissä. Esitys sisältää yksityiskohtaiset säännökset siitä, miten konsernille laskettaisiin yksi yhteinen verotettava tulos EU-jäsenvaltioissa sijaitsevista yhtiöistä ja kiinteistä toimipaikoista. Tämä tulos jaettaisiin erityisellä jakoavaimella verotettavaksi niihin jäsenvaltioihin, joissa konsernilla on toimintaa. Sen jälkeen jokainen jäsenvaltio verottaisi tulon omalla yritysveroprosentillaan. CCCTB harmonisoisi siten vain veropohjan, ei verokantoja. Jäsenvaltioiden välinen verokilpailu olisi mallissa täysin läpinäkyvää. Eteenpäin ns. tiivistetyn yhteistyön mallilla? Kuten kaikki järjestelmämuutokset, myös CCCTB lisäisi siirtymävaiheessa yritysten hallinnollista taakkaa. Pitkällä tähtäyksellä hallintokustannukset kuitenkin vähenisivät, koska sovellettavana olisi vain yksi verojärjestelmä. Suurin kysymys jäsenvaltioille on, miten jakoavain kohdentaa niille tuloja verotettaviksi. Jäsenvaltioissa tehdäänkin nyt todennäköisesti laskelmia yhtenäisen yritysveropohjan vaikutuksista yhteisöverokertymään. Monta asiaa on vielä ratkaistava, ennen kuin CCCTB saadaan toimimaan ja käyttöön EU:ssa. Niistä vähäisin ei ole se, että verokysymykset vaativat EU:ssa yksimielistä päätöksentekoa. Lienee selvää, etteivät 27 jäsenvaltiota saavuta yksimielisyyttä CCCTB:stä. Komissio tarjoaakin takaportiksi ns. tiivistetyn yhteistyön mallia, jossa riittäisi, että kolmasosa jäsenvaltioista alkaisi soveltaa yhtenäistä yritysveropohjaa. Se lienee realistisen tie, jolla CCCTB voi edetä EU:ssa. Komission CCCTB-sivu ja direktiiviehdotus: m EK:n EU-uutiskirje /

9 Veroasiantuntija Virpi Pasanen ja Brysselin toimiston päällikkö Tytti Peltonen Energiaverotuksen rakenne noudattelee Suomessa jo komission ehdotusta Komissio antoi huhtikuun puolivälissä ehdotuksen ns. energiaverodirektiivin (2003/96/EY) uudistamisesta. Siinä esitetään energiaverotuksen rakenteen muuttamista siten, että se perustuisi polttoaineiden energiasisältöön ja poltosta syntyviin hiilidioksidipäästöihin. Ehdotus vastaa pitkälti samaa rakennetta, joka otettiin käyttöön Suomen energiaverotuksessa tämän vuoden alussa. EK kannattaa rakenneuudistusta pääosin, mutta ehdotus sisältää suomalaiselle elinkeinoelämälle eräitä huolestuttavia yksityiskohtia. Sellainen on esimerkiksi dieselin verotus. Ehdotusta käsiteltäessä EK pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti siihen, että uudistuksen yksityiskohtiin saadaan sellaisia muutoksia, joilla voidaan parantaa suomalaisen elinkeinoelämän kilpailuasemaa. Neuvottelijoilla edessä pitkä tie Uusien säännösten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2013 alusta. EK arvioi, etteivät kaikki jäsenvaltiot tue komission ehdotusta. Muutokset voidaan kuitenkin hyväksyä vain jäsenvaltioiden yksimielisellä päätöksellä. Yksimielisen päätöksen aikaansaaminen tässä asiassa on erittäin vaikeaa ja siihen saattaa kulua hyvinkin pitkä aika. Suunniteltu voimaantuloajankohta näyttää siksi vähintäänkin haasteelliselta. Komission ehdotus ja tiedote: &language=en&guilanguage=en Veroasiantuntija Mika Jokinen, asiantuntija Kati Ruohomäki ja Brysselin toimiston päällikkö Tytti Peltonen Liikenteen valkoinen kirja hakee tehokkuutta ja päästövähennyksiä Komissio haluaa kehittää Euroopalle yhtenäisen ja kilpailukykyisen liikennejärjestelmän, joka hyödyntää resursseja tehokkaasti, tukee talouden kasvua ja vähentää päästöjä tuntuvasti. Tavoitteet sisältyvät uuteen EU:n liikennepolitiikan valkoiseen kirjaan, jonka komission varapuheenjohtaja Siim Kallas esitteli maaliskuun lopulla. Valkoisessa kirjassa tuodaan esiin liikenteen perustavanlaatuinen merkitys Euroopan taloudelle ja yhteiskunnille: liikenne on elinehto toimiville sisämarkkinoille ja mahdollistaa uusien työpaikkojen luomisen. Liikenne kasvaa koko ajan, ja samalla kasvavat myös haasteet: riippuvuus öljystä, ruuhkat, pullonkaulat ja kasvihuonekaasupäästöt. EK:n EU-uutiskirje /

10 Liikenneverkkoja pitäisi parantaa miljardilla Komissio arvioi, että liikenneverkkojen parantaminen vaatii noin miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä. Sitä ei pohdita syvällisemmin, mistä tämä rahoitus kokonaisuudessaan tulisi, mutta ainakin käyttäjä maksaa -periaatetta vietäisiin eteenpäin ja yksityisen sektorin osuutta liikenneinfrastruktuurin rahoituksesta lisättäisiin. Liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteeksi valkoinen kirja asettaa 60 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Siihen päästäisiin mm. ottamalla käyttöön uusia polttoaineita ja uutta käyttövoimaa, panostamalla energiatehokkuuteen, optimoimalla logistisia ketjuja sekä tehostamalla liikennejärjestelmän käyttöä informaatiojärjestelmillä ja taloudellisilla ohjauskeinoilla. Pitkistä etäisyyksistä ei saa rangaista EK on tyytyväinen valkoisen kirjan lähtökohtiin, joissa korostetaan liikenteen ja logistiikan merkitystä. Sitä vastoin sekä liikenneväylien rahoittamisen että liikenteestä aiheutuvien kustannusten kattamisen kasvavat tarpeet huolestuttavat elinkeinoelämää. Etäisyydet ovat Suomessa pitkät ja päämarkkina-alueet aina merimatkan takana. Onkin pidettävä tarkasti huolta siitä, ettei etäinen sijainti enää lisää suomalaisyritysten kilpailuhaittoja, kun komissio aikanaan antaa uusia direktiiviehdotuksia valkoisen kirjan linjausten perusteella. Valkoinen kirja: Johtava asiantuntija Tiina Haapasalo ja Brysselin toimiston päällikkö Tytti Peltonen Työmarkkinaosapuolet läpivalaisivat joustoturvaa ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia Eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet ovat vieneet läpi työelämän ajankohtaisiin aiheisiin keskittyviä yhteisiä työohjelmia vuodesta Ne ovat sisältäneet kannanottoja sekä selvityksiä erilaisista ilmiöistä ja niiden merkityksestä. Vuonna 2010 päättyneessä työohjelmassa päätettiin selvittää, miten ilmastonmuutos vaikuttaa työllisyyteen ja miten ns. joustoturvaperiaatetta (flexicurity) sovelletaan EU-maissa. Kummassakin hankkeessa selvitettiin myös kansallisten työmarkkinajärjestöjen merkitystä näiden asioiden eteenpäin viemisessä. Energian säästö ja vihreät toimintatavat pohdintaan työpaikoilla Ilmastonmuutoksen työllisyysvaikutusten arviointi osoittautui haasteelliseksi. Johtopäätöksissä todetaan, että ilmastonmuutoksen ja siihen kytkeytyvien poliittisten toimien tai kuluttajakäyttäytymisen muutosten seurauksena työpaikkoja katoaa joiltakin sektoreilta, kun taas joillekin niitä syntyy lisää. Useilla työpaikoilla joudutaan kuitenkin vastaisuudessa pohtimaan entistä enemmän energian säästämistä ja vihreitä toimintatapoja. Se heijastuu myös johtamiseen. Työntekijöiden kouluttaminen nousee keskeiseksi siinä, miten hyvin toimintatapoja pystytään muuttamaan. EK:n EU-uutiskirje /

11 Työmarkkinaosapuolet totesivat harvinaisen yksimielisesti, ettei EU-tasolla ole syytä luokitella töitä vihreiksi tai ei-vihreiksi. Eurooppa tarvitsee tulevaisuudessakin teollisia työpaikkoja. Belgiassa hyödynnetään eko-shekkejä Vaikka työmarkkinaosapuolet ovat heränneet työelämäkysymyksissä varsin hitaasti ilmastonmuutoksen haasteisiin, muutamissa maissa asiassa on jo päästy eteenpäin. Esimerkiksi Belgiassa työmarkkinaosapuolet ovat sopineet ns. eko-shekeistä, joilla maksetaan osa palkankorotuksista ja ohjataan työntekijöiden kulutuskäyttäytymistä ympäristöystävällisempään suuntaan. Valtio tukee osapuolia siten, ettei työntekijän tarvitse maksa shekeistä veroa. Isossa-Britanniassa työmarkkinajärjestöjen yhteisprojektilla pyritään edistämään hyviä käytäntöjä, joilla työpaikkojen toimintatavat muuttuisivat ympäristöystävällisemmäksi ja yritysten energiankulutus saataisiin pienenemään. Työpaikoille on perustettu ympäristökomiteoita, tiedotusta ympäristöasioista on lisätty ja työtekijöitä koulutettu. Mukana on ollut työpaikkaa. Joustoturvassa voittavat kaikki Joustoturva (flexicurity) on periaate, jonka keskeisenä ajatuksena on etsiä toimiva tasapaino työntekijää turvaavan työelämän sääntelyn ja työnantajan joustotarpeiden välille. Se osoittautui talouskriisin aikana monessa EU-maassa erittäin toimivaksi. Joustoturva auttoi osaltaan yrityksiä välttämään irtisanomisia ja pitämään kiinni työntekijöistään mm. työajan lyhentämisjärjestelyillä. Myös Euroopan komissio ja neuvosto vannovat kannanotoissaan joustoturvan nimiin. Eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten jäsenjärjestöilleen tekemä kysely osoitti, että valtaosa työnantaja- ja ammattiliitoista näkee joustoturvassa mahdollisuuden, jossa kaikki voittavat. Soveltamisessa on tosin edelleen puutteita, esimerkiksi useissa Itä-Euroopan maissa valtio ei kuuntele työmarkkinaosapuolten näkemyksiä työelämää koskevissa päätöksissä. Pehmennystä rakennemuutoksen seurauksiin Ammattiliittojen huoli ja pelko joustoturva-asioissa liittyy monimuotoisiin työsuhdemuotoihin: määräaikaisiin työsuhteisiin, osa-aikatyöhön ja vuokratyöhön sekä talouskriisin seurauksena joissakin EU-maissa toteutettuihin työlainsäädännön heikennyksiin työntekijän irtisanomissuojassa. Työnantajille ovat tärkeitä yritysten toimintaedellytyksiä parantavat, yhdessä työntekijöiden kanssa tehtävät joustavat ratkaisut. Työnantajilla on oltava myös keinoja, jotka mahdollistavat reagoimisen suhdannevaihteluihin työvoiman osalta. Joustavuutta tarvitaan sekä hyvinä että huonoina aikoina. Työnantajien mielestä lainsäädännön pitää tukea joustavan toimintaympäristön luomista. Sekä työnantajat että työntekijät korostavat koulutuksen merkitystä sekä tarvetta riittävään kansalliseen työttömyysturvaan. Niillä pehmennetään rakennemuutoksista väistämättä seuraavia työvoiman vähentämistarpeita ja autetaan työntekijöitä siirtymään nopeasti uusiin tehtäviin. EK:n EU-uutiskirje /

12 Uusi työohjelma valmisteluun kesällä Eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet pohtivat ensi kesänä uutta työohjelmaa tuleville vuosille. EK:n mielestä on ollut tärkeää ja hyödyllistä, että eri maiden työmarkkinaosapuolet ovat päässeet vaihtamaan tietoja ja kokemuksia. Myös tulevaisuudessa eurooppalaisen työelämän keskeisiä kysymyksiä tulee pohtia työmarkkinajärjestöjen yhdessä sopimalla asialistalla. Joustoturva on tärkeää pitää mukana keskusteluissa. Liitteenä Suomen, Saksan ja Tanskan Flexicurity-raportit. Muiden maiden raportteja voi kysellä lisätietojen antajilta. Suomi (pdf) Saksa (pdf) Tanska (pdf) Asiantuntijat Minna Etu-Seppälä ja Anu Sajavaara Elinkeinoelämän EU-linjaukset ilmestyneet myös englanniksi Elinkeinoelämän EU-linjaukset vuoteen 2015 kokoavasta julkaisusta on ilmestynyt englanninkielinen versio How Europe can Stimulate Growth EK s EU Policy Recommendations up to Tekstiä on räätälöity paikoin suomenkieliseen versioon verrattuna, jotta sanoma avautuisi paremmin ulkomaiselle lukijalle. Muutoin julkaisu noudattaa suomenkielistä rakennetta. Englanninkielinen julkaisu Suomenkielinen julkaisu EK:n EU-uutiskirje /

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Kysymys: Puolue 170 = Itsenäisyyspuolue 171 = Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 172 = Suomen Keskusta 173 = Kansallinen Kokoomus 174 = Köyhien Asialla

Lisätiedot

EU:n energia- ja ilmastopolitiikan avainkysymykset. Mikael Ohlström Elinkeinoelämän keskusliitto EK 15.1.2014

EU:n energia- ja ilmastopolitiikan avainkysymykset. Mikael Ohlström Elinkeinoelämän keskusliitto EK 15.1.2014 EU:n energia- ja ilmastopolitiikan avainkysymykset Elinkeinoelämän keskusliitto EK 15.1.2014 EU:n energia- ja ilmastopolitiikan nykytila Kolme rinnakkaista tavoitetta vuoteen 2020 ( 20-20-20 ) 1) Kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Energiaunioni. ylitarkastaja Ville Niemi. Kuntamarkkinat 10.9.2015

Energiaunioni. ylitarkastaja Ville Niemi. Kuntamarkkinat 10.9.2015 Energiaunioni ylitarkastaja Ville Niemi Kuntamarkkinat 10.9.2015 Energiaunioni On yksi kymmenestä Junckerin komission prioriteetista Energiaunionista vastaa komission varapuheenjohtaja Slovakian Maros

Lisätiedot

YRITYSKYSELY EU:N VAPAAKAUPPASOPIMUSNEUVOTTELUISTA USA:N JA JAPANIN KANSSA

YRITYSKYSELY EU:N VAPAAKAUPPASOPIMUSNEUVOTTELUISTA USA:N JA JAPANIN KANSSA YRITYSKYSELY EU:N VAPAAKAUPPASOPIMUSNEUVOTTELUISTA USA:N JA JAPANIN KANSSA Euroopan unioni on aloittelemassa neuvotteluita kaupan vapauttamisesta USA:n ja Japanin kanssa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Lisätiedot

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman IP/03/716 Bryssel 21. toukokuuta 2003 Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman Euroopan komission tuoreella toimintasuunnitelmalla yhtiöoikeuden uudistamisesta ja

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

EU ja verotus. Sirpa Pietikäinen. Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013

EU ja verotus. Sirpa Pietikäinen. Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013 EU ja verotus Sirpa Pietikäinen Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013 Yleistä EU-veropolitiikan voi jakaa kahteen osaan: Välitön: kunkin jäsenmaan yksinomaisessa toimivallassa Välillinen: vaikuttaa tavaroiden,

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa SGEI-palvelut pähkinänkuoressa Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 15.11.2012 Eeva Vahtera,VT, neuvotteleva virkamies SGEI-palvelut pähkinänkuoressa ESITYKSEN SISÄLTÖ 1)Mitä SGEI-palvelut* ovat? 2)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto Johdanto Taustaa: Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. Logistics 2013

Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. Logistics 2013 Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle Logistics 2013 Suomen ulkomaankauppa alueittain 2012, %-osuudet Tavaravienti, 56,8 mrd euroa Tavaratuonti, 59,2 mrd euroa Yhdysvallat 6.3 % Muu

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 18.2.2013 2012/2296(INI) MIETINTÖLUONNOS kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmää Euroopassa koskevasta strategiasta

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

EK:n työelämälinjaukset: talouskasvua ja tuottavaa työtä

EK:n työelämälinjaukset: talouskasvua ja tuottavaa työtä EK:n työelämälinjaukset: talouskasvua ja tuottavaa työtä Hyvä työ Vasemmistoliiton työelämäseminaari Helsinki 24.2.2011 Työmarkkinajärjestöjen esitykset tulevalle eduskunnalle Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen,

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero Sisällys Mitä sukupuolten palkkaero tarkoittaa? Miksi sukupuolten palkkaerot säilyvät? Mitä EU tekee? Miksi asia on tärkeä? Sukupuolten palkkaero vaikuttaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.1.2016 COM(2016) 9 final 2016/0004 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevan Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

SGEI-palvelut ja niiden sääntely. Hyvä-neuvottelukunnan kokous 16.2.2012 Neuvotteleva virkamies Eeva Vahtera, TEM

SGEI-palvelut ja niiden sääntely. Hyvä-neuvottelukunnan kokous 16.2.2012 Neuvotteleva virkamies Eeva Vahtera, TEM SGEI-palvelut ja niiden sääntely Hyvä-neuvottelukunnan kokous 16.2.2012 Neuvotteleva virkamies Eeva Vahtera, TEM SISÄLTÖ 1) Mitä ovat SGEI-palvelut? 2) Komission SGEI-reformi 2010-2012 - Yhteys EU:n valtiontukisääntelyyn

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

EU:n potilasdirektiivi, priorisointi ja palveluvalikoiman määrittely miten potilaiden vaikutusmahdollisuudet tulevat muuttumaan?

EU:n potilasdirektiivi, priorisointi ja palveluvalikoiman määrittely miten potilaiden vaikutusmahdollisuudet tulevat muuttumaan? EU:n potilasdirektiivi, priorisointi ja palveluvalikoiman määrittely miten potilaiden vaikutusmahdollisuudet tulevat muuttumaan? Priorisointi terveydenhuollossa 1.11.2012 Mervi Kattelus Terveyspoliittinen

Lisätiedot

6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W

6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W 0(02 Bryssel 19. marraskuuta 2001 6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W Komissio on teettänyt laajan

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

ICC Open Market Index 2013. Ennakkotiedot 10.5.2013 ICC OPEN MARKET 2013 INDEX

ICC Open Market Index 2013. Ennakkotiedot 10.5.2013 ICC OPEN MARKET 2013 INDEX ICC Open Market Index 2013 Ennakkotiedot 10.5.2013 ICC OPEN MARKET 2013 INDEX ICC OPEN MARKET INDEX INTRO ICC OPEN MARKET INDEX 2013 Tausta Talouden taantumassa yrityselämässä koettiin huolta markkinoilla

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Oikeudellisten asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2011 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta neuvoston asetukseksi toimivallasta, sovellettavasta laista ja päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

Kapeampi mutta terävämpi EU.

Kapeampi mutta terävämpi EU. Kapeampi mutta terävämpi EU. 2014 Keskustapuolue haluaa kapeamman mutta terävämmän EU:n. Työskentelemme sellaisen unionin puolesta, joka tekee vähemmän asioita mutta tekee ne paremmin. Keskustapuolue suhtautuu

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014 Kauppakamarien kysely Venäjä-pakotteista Kohderyhmä: Suomen 19 kauppakamarin jäsenyritykset Kysely lähetetty:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Ajankohtaista energia- ja ilmastopolitiikassa

Ajankohtaista energia- ja ilmastopolitiikassa Ajankohtaista energia- ja ilmastopolitiikassa Päivi Myllykangas, EK Aluetoiminta 16.12.2010 Energia- ja ilmastopolitiikan kolme perustavoitetta Energian riittävyys ja toimitusvarmuus Kilpailukykyiset kustannukset

Lisätiedot

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN 2.3.2015 Taustaa Uudistetun tilintarkastusdirektiivin vaatimukset tulee saattaa osaksi Suomen lainsäädäntöä 17.6.2016 mennessä.

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Liikenne ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM201500160 VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015 Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssissa

Lisätiedot

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Pääomamarkkinaunionin tausta - Pääoman vapaa liikkuvuus yksi EU:n perusvapauksista Viime vuosina on luotu pankkiunioni,

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014 Laaja valtakunnallinen otanta Vastaajat ovat suuria, keskisuuria ja pieniä yrityksiä koko Suomesta. Yhteensä

Lisätiedot

HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset. Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9.

HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset. Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9. HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9.2015 Avoimuusdirektiivin muutosten täytäntöönpano - keskeisimmät

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma komission tiedonanto

Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma komission tiedonanto Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJELMÄ LVM2007-00260 LPY Siren Topi 24.06.2007 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK-2015 strategian ydin Missio, visio ja arvot Missio = Perustehtävä, olemassaolon

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

Sähköinen laskutus julkisissa hankinnoissa

Sähköinen laskutus julkisissa hankinnoissa Sähköinen laskutus julkisissa hankinnoissa Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari sähköisistä hankinnoista, erityisasiantuntija/rahoitusala Suomen Kuntaliitto, kuntatalous Euroopan komission ehdotus

Lisätiedot

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola Suomen kansallinen kontaktihenkilö (Fin-RCP) Ohjelma-alueen yhteiset erityispiirteet 1) Syrjäinen, harvaan asuttu ja osittain arktinen

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics)

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Vähäpäästöisen talouden haasteita Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Haaste nro. 1: Kasvu Kasvu syntyy työn tuottavuudesta Hyvinvointi (BKT) kasvanut yli 14-kertaiseksi

Lisätiedot

Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi

Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi IP/97/458 Brysselissä, 29. toukokuuta 1997 Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi Euroopan komissio on tänään antanut ehdotuksen neuvoston asetukseksi, jolla säädetään tulevien eurokolikoiden

Lisätiedot

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2016-00123 TMO Huhtala Liisa(TEM) 20.04.2016 Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries 1 Menestyvien yritysten Suomi 2 Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö EKIRJE VM201200760 12.10.2012 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia Pankkiunioni osana EMU:n kehittämistä U/Etunnus: EUTORInumero: EU/20121429 Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n

Lisätiedot

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Jätehuoltopäivät 2014 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Usein esitettyjä kommentteja hankintalaista

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

KT:n ajankohtaiskatsaus

KT:n ajankohtaiskatsaus KT:n ajankohtaiskatsaus Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 27.8.2015 Yhteiskuntasopimus Perustuu Sipilän hallituksen ohjelmaan työllisyyden ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

Suomen logistinen kilpailukyky

Suomen logistinen kilpailukyky 1 Suomen logistinen kilpailukyky -Liikennepoliittisen selonteon selvitysmiesryhmä* ja Logistiikkaselvitys 2012 Väylät & Liikenne 2012 Erikoistutkija Tomi Solakivi 30.8.2012 *Jyrki Paavola (pj.), Antti

Lisätiedot

Julkisen hallinnon IT-markkinat ja kilpailu

Julkisen hallinnon IT-markkinat ja kilpailu Julkisen hallinnon IT-markkinat ja kilpailu Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK ICT-hankintafoorumi 2.3.2012 Hankintasääntelyn vaikutus kilpailuun? Onnistuneen IT-hankinnan kannalta on haasteellista, jos ostoksen

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus 8.1.2013

Tiedotustilaisuus 8.1.2013 Tiedotustilaisuus 8.1.2013 Suomen ongelma ei ole ensisijaisesti liian korkea kustannustaso Ongelma on todellisen kilpailukyvyn heikentyminen Ei tehdä tuotteita, joita halutaan ostaa Ei tehdä tuotteita,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Ajankohtaista AKEn ajoneuvotekniikasta

Ajankohtaista AKEn ajoneuvotekniikasta Ajankohtaista AKEn ajoneuvotekniikasta Björn Ziessler 2.10.2009 1.10.2009 1 Katsastusalan muutokset Katsastusala Suomessa Markkinaosuudet: A-katsastus ~64% (pääomasijoittajien omistuksessa) K1-katsastajat

Lisätiedot

Terveellinen ja turvallinen ruoka EU:n näkökulma. Pohjoisen maut Arctic Flavours 6.9.2013 MEP Sirpa Pietikäinen

Terveellinen ja turvallinen ruoka EU:n näkökulma. Pohjoisen maut Arctic Flavours 6.9.2013 MEP Sirpa Pietikäinen Terveellinen ja turvallinen ruoka EU:n näkökulma Pohjoisen maut Arctic Flavours 6.9.2013 MEP Sirpa Pietikäinen Mitä ruoka on parhaimmillaan? Eettistä, ekologista, edullista. Turvallista, terveellistä,

Lisätiedot

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta 2 Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Kuljetusketjujen energiakatselmus

Kuljetusketjujen energiakatselmus Kuljetusketjujen energiakatselmus Helsingin messukeskus 17.5.2006 Pertti Koski 1 Motiva Oy tuottaa palveluja uusiutuvan energian ja energian tehokkaamman käytön lisäämiseksi. 2 Motivan palvelut Energianhallinnan

Lisätiedot

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Terveys ja Talous -päivät 18.9.2014 Suvi Posio Hankinta- ja sopimuslakimies Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Uudet hankintadirektiivit Tulivat voimaan 17.4.2014

Lisätiedot

Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014

Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014 Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014 2.6.2014 Marja Pokela Johtava erityisasiantuntija Vastuullisuus Yrityksen verojalanjälkeä on pidettävä osana yritysten yhteiskuntavastuuta Verojen välttäminen,

Lisätiedot

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuopio 27.8.2015 Hallitussihteeri Ville Koponen Sisältö Mitä

Lisätiedot

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Seminaari: EMIN Vähimmäistoimeentulon jäljillä 30. syyskuuta 2014 Ismo Grönroos-Saikkala

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet Pertti Lindberg Työmarkkinaseminaari 20110915 Energia-alan hankinta ja kilpailutus Energiateollisuus

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus. Mikko Alatossava 26.9.2014

Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus. Mikko Alatossava 26.9.2014 Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus Mikko Alatossava 26.9.2014 Patentinhaku Euroopassa Nyt Erilliset kansalliset hakemukset eri maihin TAI Patentti haetaan yhdellä hakemuksella, joka lähetetään EPOon

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Lähes nollaenergiarakentaminen (nzeb) - YM:n visio ja tarpeet Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Ajan lyhyt oppimäärä VN kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Lisätiedot

Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus

Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus Mervi Kattelus Terveyspolitiikan asiantuntija Suomen Lääkäriliitto Liikkuvuuden eri ulottuvuudet (Potilas sairastuu tilapäisen toisessa valtiossa oleskelun

Lisätiedot