Tarjouspyynnön esi1ely>laisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouspyynnön esi1ely>laisuus"

Transkriptio

1 Sisältö Avauspuhe ja esi1ely Hankkeen ja lausuntopalvelun yleisesi1ely Hankintayksikön (OTTK) esi1ely Tarjouspyynnön esi1ely Vaa>musmääri1elyn esi1ely Käy1äjien huomioiminen toteutuksessa Tarjouksen rakenne Etenemisaikataulu Kysymyksiä?

2 Tarjouspyynnön esi1ely>laisuus Tilaisuuden puheenjohtaja Mikko Levämäki/OM, hankepäällikkö Paikalla AnH Kaakinen/OTTK, Ylitarkastaja Mika Nordman, hankeyksikön päällikkö Jaroslaw Skwarek/Conversatum Oy, konsulh Ou> Lipponen/Conversatum Oy, konsulh Teemu Ropponen/OM, projek>päällikkö Laura Ahokas/OM, projek>päällikkö

3 Tilaisuuden käytännöt Tilaisuuden videoin> ja äänitys Tarjouspyynnön asiakirjat ja kirjalliset vastaukset ovat tässä >laisuudessa anne1ujen vastausten edellä Sopimukseen lii1yviin kysymyksiin vastamme vain kirjallises> Kysymyksiä saa esi1ää jokaisen osion lopussa

4 Mikko Levämäki/Oikeusministeriö, hankepäällikkö Hankkeen ja lausuntopalvelun yleisesi1ely

5 Kiteytys esityksestä Suomi on kaukana maailman kärjestä useissa e- par>cipa>on/e- government tutkimuksissa Osallistumisympäristö- hanke (OSY) modernisoi osallistumisen verkkotyökaluja ja prosesseja helppokäy1öiseksi työkalupakiksi kansalaisille, järjestöille ja viranomaisille Lausuntopalvelu on keskeinen osa sähköisiä osallistumiskeinoja ja hae1aessa tuo1avuushyötyjä

6 E- par>cipa>on index (YK 2010, 2008) 1. Etelä- Korea (2.) 2. Australia (5.) 3. Espanja 4. Uusi- Seelan> (6.) 4. Iso- Britannia 6. Japani (12.) 6. USA (1.) 8. Kanada (11.) 9. Viro (8.) 9. Singapore (10.) 10. Bahrain 12. Malesia 13. Tanska (3.) 14. Saksa 15. Ranska (4.) 15. Alankomaat 17. Belgia 18. Kazakstan 19. Lie1ua 20. Slovenia 21. Itävalta 21. Norja 23. Kypros 23. Ruotsi (9.) 25. Kroa>a 26. Kolumbia 26. Irlan> 28. Kirgisia 28. Mongolia 30. Suomi (45.) 30. Israel 32. Kiina 32. Meksiko (7.) 157. Vanuatu

7 Val>oneuvoston periaatepäätös demokra>an edistämisestä (mm.) Suomi verkkodemokra>avertailujen 10 kärkimaan joukkoon luvun loppuun mennessä Verkkodemokra>an infrastruktuuri Prosessien ja vuorovaikutuksen kehi1äminen Hallinnon >etoyhteiskunta- ja vuorovaikutusvalmiuksien kehi1äminen Hallinnon läsnäolo verkossa Kumppanuus verkkodemokra>an kehi1ämisessä

8 Sähköinen asioin> ja demokra>a (SADe) - ohjelma Osallistumisympäristön palvelukokonaisuus Oppijan palvelukokonaisuus Oma terveys - palvelukokonaisuus Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Työnantajan palvelukokonaisuus. Kansalaisen hyvinvoin>palvelusuunni1elu- kokonaisuus Yrityksen perustajan palvelukokonaisuus 8

9 Osallistumisympäristö palvelukokonaisuus Osana val>ovarainministeriön Sähköinen asioin> ja demokra>a (SADe) ohjelmaa Oikeusministeriöllä vetovastuu Osallistumisympäristöstä Ohjausryhmässä mukana mm. Eduskunta, Kuntalii1o, useita kun>a ja ministeriöitä Ensimmäiset palvelut käy1öön keväällä 2012 BudjeH n. 2,6 miljoonaa ( )

10 Osallistumisympäristö- hanke (OSY) Syventää vuorovaikutusta kansalaisten, virkamiesten ja polii>kkojen kesken ja parantaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia val>on- ja kunnallishallinnossa. Luo uusia verkko- osallistumisen työkaluja ja toimintamalleja, jotka ovat kansalaisille, järjestöille ja viranomaisille mielly1äviä käy1ää ja helppo o1aa mukaan osaksi omaa toimintaa.

11 Hankkeen hyödyt Osallistumista edistävät välineet ja menetelmät >edon saamisen ja kansalaisvaiku1amisen helpo1uminen valmistelutyön tehostuminen ja laajempien osallistujamäärien tavoi1aminen osallistavan tutkimus- ja kehitystyön mahdollistuminen Välineet valmiina palveluina koko julkishallinnolle osallistumisen välineet käy1öönote1avissa helpos> osallistumis- ja vaiku1amiskanavien yhtenäisyys helpo1aa niiden saatavuu1a ja oppimista Yhdenmukaiset toimintatavat Taloudelliset hyödyt 11

12 Toteute1avat palvelut Perustoiminnallisuus ( alusta ) Lausuntopalvelu Kyselypalvelu Kansalais- ja kuntalaisaloite Osallistumisvies>ntäpalvelu Luotauspalvelu Pää1äjäpalvelut Kansanedustajien ja valtuute1ujen työn seurantapalvelu

13 Käytännössä mm. Työkalut osallisuuden ja vuorovaikutuksen suunni1eluun Verkkokeskustelut ja kommentoin>työkalut DokumenHen työstö yhdessä Viralliset verkkokyselyt, epäviralliset gallupit Lausuntopyynnöt, lausuntojen antaminen, lausuntojen koostaminen verkossa Kansalais- ja kuntalaisaloi1eiden tekeminen ja seuranta Tietoa julkisista hankkeista, omista osallistumisoikeuksista ja - mahdollisuuksista Kansanedustajien ja valtuute1ujen seurantapalvelu

14 Lausuntopalvelu: Käy1ölii1ymädemo ja esi1elyvideo Lausuntopalvelun käy1ölii1ymädemo: Lähdekoodi ja muu demoon lii1yvä materiaali: h1ps://github.com/leonidas/lausuntopalvelu- prototyyppi Karkeas> vaa>musmääri1elyyn perustuva käy1ölii1ymädemo, joka ei kuitenkaan täytä lausuntopalvelun lopullisia vaa>muksia. Varsinainen toteutus voi poiketa käy1ölii1ymädemosta merki1äväs>. Käy1ölii1ymädemon esi1elyvideo: h1p://www.youtube.com/watch?v=jvlyofaszni

15 Jaroslaw Skwarek/Conversatum Oy, konsulh Tarjouspyynnön esi1ely

16 Tarjouspyynnön rakenne Tarjouksen tekemistä helpo1avia työkaluja Valmiita selvityslomakkeita Vertailu- ja valintaperusteet läpinäkyviä ja selkeitä Pisteytyslomakkeet

17 Tarjouspyynnön rakenne 1. Vaa>musmääri1ely 2. Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaa>mukset 3. Hankinnan kohde1a ja tarjousta koskevat vähimmäisvaa>mukset 1a Vaa>muslue1elo (excel) 1b Vaa>muslue1elo (pdf) 1c OSYA- Kyselyprosessi 1d Lausuntopalvelun toteutusvaiheet 1e OSYA- Vaa>musmääri1ely- Sanasto 1f Osallistumisympäristön käy1äjät, rekisteröin> ja tunnistautuminen 3.1 Lausuntopalvelun käyte1ävyysarvioin> 4. Hintalomake Tarjouspyyntö 5. Laadullisten tekijöiden arvioin>lomake 6. Sopimusluonnos 7. Suunnitelma käy1äjien huomioimisesta 8. Tarjouksen kansileh> ja sisällyslue1elo 9. Referenssi- lomake CV lomake 15. Palvelun koekäy1ötunnukset 16. Alihankkijat 17. Kyselytyökalujen kartoitus

18 Tarjouspyynnön rakenne Tarjouspyyntöasiakirjan keskeisiä koh>a: 1. Hankinnan tavoite ja kohde 2. Sopimuskausi 7. Hankintamene1ely 11. Tarjouksen laa>minen Tarjouksen rakenne Tarjoajaa koskevat vaa>mukset ja tarjoajalta edelletyt selvitykset Selvitykset, jotka ovat pakollisia, mu1a joita ei pisteytetä arvioin>kriteereinä 14. Tarjousten valintaperusteet ja vertailu

19 Hankinnan tavoite ja kohde Hankinnan kohteena on Lausuntopalvelun kokonaispalvelu, joka sisältää palvelun kehi1ämisen, käy1öönoton, loppukäy1äjien koulutukset ja sähköisen koulutusmateriaalin, valmiuden virheiden korjauksiin, ylläpidon ja tuen käy1öympäristöineen ja käy1öön lii1yvine palveluineen. Hanki1ava verkkopalvelu tulee osaksi ns. Osallistumisympäristöä, jonne kootaan yhteen useita kansalaisvaiku1amiseen lii1yviä verkkopalveluita. Lausuntopalvelun avulla pyritään helpo1amaan hallinnon opera>ivisten prosessien läpivien>ä

20 Hankintamene1ely ja sopimuskausi Sopimuskausi on 3 vuo1a ja se alkaa sopimuksen allekirjoi1amisesta Op=o: Tilaaja varaa oikeuden 3 vuoden mi1aiseen op>okauteen. Tilaaja ilmoi1aa op>on käytöstä 6 kuukau1a ennen sopimuskauden pää1ymistä. Hankintamene1elynä on Avoin mene?ely

21 Projek>n vaiheet ja niiden aikataulutus 1(2) Kuva1una Lii1eessä 1.d Lausuntopalvelun toteutusvaiheet P0 Käy1ölii1ymäproton toteutus P1 Lausuntopyynnön suunni1elu P2 Lausuntopyynnön sähköiseen toteutukseen, testaukseen, julkaisuun ja seurantaan lii1yvät ominaisuudet. P3 Vastausten eli lausuntojen kokoaminen ja niiden käsi1eleminen sekä julkaiseminen. P4 Lausuntopyyntöyhteenvedon sekä lausuntojen/ tarvi1aessa vastausten arkistoin>/ siirtäminen asianhallintaan

22 Projek>n vaiheet ja niiden aikataulutus 2(2) P5 Käy1öönote1u palvelu on lausuntopyyntöön osallistuvien käy1äjien (valmistelijoiden ja lausunnon antajien) käytössä. Käy1äjät mukaan lukien pääkäy1äjä on koulute1u ja ohjeiste1u käy1ämään palvelua. Palvelun omistaja ase1aa vaiheille aikataulun.

23 Liite 3.1 Käyte1ävyysarvioin> Käyte1ävyysarvioin> tehdään ulkopuolisen, riippuma1oman toimi1ajan toimesta Arvionnin tekijä Adage Oy raportoi tulokset OTTK:lle Arvioin>kriteereinä käytetään yleisiä käyte1ävyyskriteereitä Ks. liite 15 Palvelun koekäy1ötunnukset

24 Sopimusluonnoksen keskeisiä koh>a Kuva1u lii1eessä 6 Sopimusluonnos 10. Tietoturva ja >etosuoja Palvelun osaksi kuuluvien >etovarantojen (mm. >etokannat ja koodistot) on sijai1ava Suomessa Palvelun toiminnan oikeellisuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi Tilaajalla on oikeus omasta tai kolmannen osapuolen toimesta lähdekoodin katselmoin>in ja auditoin>in 11. Muut ehdot Takuuaika Avoimen lähdekoodin käy1öön lii1yvät ehdot

25 Tarjousten käsi1ely

26 Tarjousten käsi1ely Tarjousten käsi1ely (tarjouspyynnön kohta 13) Tarjoajan soveltuvuus Tarjouskilpailusta suljetaan ne tarjoajat, jotka eivät täytä asete1uja vähimmäisvaa>muksia Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus Tarjouskilpailusta suljetaan pois ne tarjoukset, jotka eivät ole tarjouspyynnön mukaisia tai tarjousmene1elyn ehtojen mukaisia

27 Tarjousten vertailu Tarjousten arvioin> tehdään tarjouspyynnön kohdan 14 Tarjousten valintaperusteet ja vertailu mukaises>

28 Tarjoajan soveltuvuusvaa>mukset Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaa>mukset Rahoitukselliseen ja taloudelliseen >lanteeseen lii1yvät vaa>mukset Tekniseen suorituskykyyn ja amma>lliseen pätevyyteen lii1yvät vaa>mukset Tarjoajan alihankkijoihin lii1yvät vaa>mukset

29 Vaa>mukset: 2. Taloudellinen ja rahoituksellinen >lanne Luo1o>edot ja taloudellinen >lanne Ehdokkaan luo1oluokitus on oltava A tai parempi Liikevaihto Tarjoajan liikevaihto 2011 tulee olla vähintään kolminkertainen toimitusprojek>n arvoon Vastuuvakuutus Tarjoajalla on voimassaoleva vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärä on oltava vähintään kaksinkertainen toimitusprojek>n hintaan, kuitenkin vähintään euroa

30 Vaa>mukset: 3. Tekninen ja amma>llinen pätevyys 1(2) Referenssit (tarjouspyynnön liite 9 Referenssilomake): Referenssi vastaavasta kyselyratkaisusta, jossa yksi1äiseen kyselyyn vastaajien määrä on vähintään kpl Referenssi vastaavasta kyselyratkaisusta, jossa on yhtäaikaisia käy1äjiä/vastaajia vähintään 40 Referenssi vastaavasta kyselyratkaisun toiminnallisesta sovi1amisesta asiakkaan tarpeisiin Referenssi Julkisenhallinnon kyselyratkaisun toimi1amisesta suomenkielellä Referenssi verkkopalvelun toimi1amisesta tarjo1avalla ratkaisulla, jossa on monikielinen käy1ölii1ymä ja kieli vaihde1avista käy1äjän toimesta

31 Vaa>mukset: 3. Tekninen ja amma>llinen pätevyys 2(2) Tarjoajalla on oltava hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden rii1äväs> ammahtaitoista työvoimaa hankinnan toteu1amiseen Vaa>mukset nimetyille avainhenkilöille Nime1yjen avainhenkilöiden ja varahenkilöiden cv:t (Tarjouspyynnön lii1eet 10-14)

32 Vaa>mukset: Hankinnan kohde ja tarjous 1(2) Liite 3 Hankinnan kohde1a ja tarjousta koskevat vähimmäisvaa>mukset Palvelun sisältö: Tarjoajan tarjoama palvelu täy1ää kaikki tarjouspyynnön lii1eessä 1 Vaa>musmääri1ely ja sen alalii1eissä 1a 1e, palvelulle asetetut vähimmäisvaa>mukset. Sopimusehdot: Tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnön lii1eenä 6 olevan sopimusluonnoksen.

33 Vaa>mukset: Hankinnan kohde ja tarjous 2(2) Pakolliset, mu1a ei arvioitavat selvitykset Suunnitelma käy1äjien huomioimisesta toteutuksessa (tarjouksen liite 7) Alustava projek>suunnitelma (tarjouksen liite 8) Ratkaisukuvaus (tarjouksen liite 9)

34 Liite 3.1 Käyte1ävyysarvioin> 1(2) Arvioitavat tes>tehtävät: Tehtävä 1: Lausuntopyynnön tekeminen Tehtävä 2: Lausuntopyyntöön vastaaminen Tehtävä 3: Yhteenvedon tekeminen vastauksista Pisteytys Tehtävä 1: 0-4 piste1ä Tehtävä 2: 0-2 piste1ä Tehtävä 3: 0-3 piste1ä

35 Liite 3.1 Käyte1ävyysarvioin> 2(2) Maksimipisteitä vähennetään seuraavas>: Yksikin kriihnen havainto: - 3 piste1ä Jokainen vakava havainto - 1 piste Jokainen kohtalainen havainto: - 0,5 piste1ä Jokainen vähäinen havainto: - 0,25 piste1ä

36 Tarjousten vertailu Tarjousten vertailu tehdään käy1äen tarjoajien täy1ämiä vertailulomakkeita Liite 4 Hintalomake Liite 5 Laadullisten tekijöiden arvioin>lomake Vertailukriteerit Hinta painoarvoltaan 40 % Palvelun laatutekijät, painoarvoltaan 60 % Vertailukriteerien laskentatavat esite1y tarjouspyynnössä Vaa>mukset Kaikki lii1eessä 1 ja sen alalii1eissä esitetyt vaa>mukset ovat ehdo1omia

37 Ou> Lipponen/Conversatum Oy, konsulh Vaa>musmääri1ely

38 Vaa>musmääri1ely Prosessikuvaus: Osallistumisympäristön kyselyprosessi liite 1c Yksi1äiset vaa>mukset lueteltuina liite 1a, 1b Vaa>mukset ja päätoiminnallisuus liite 1 Tieto- ja toiminnalliset vaa>mukset sekä lii1ymät Käy1ötapaukset kuva1u yleisellä tasolla ns. peruspolku Ei kuvata perustoimintoja lisäys, muutos, poisto (CRUD) UML:n mukaisin kuvauksin Mahdollistavat toimintopistelaskennan

39 Vaa>musmääri1ely - riippuvuudet Osallistumisympäristön perustoiminnallisuus (PETO) Asiakaspalautejärjestelmä VIRTU Asianhallinta Sähköpos>palvelu Sosiaalisen median palvelut

40 Lausuntopalvelun osa- alueet Lausuntopyynnön suunni1eleminen Lausuntopyynnön toteu1aminen, julkaiseminen ja seuranta Lausuntopyyntöön vastaaminen ja >edo1aminen Vastausten kokoaminen ja lausuntoyhteenvedon laa>minen Tulosten käsi1eleminen ja julkaiseminen

41 Toiminnallinen järjestelmäjako

42 Vaa>musmääri1ely: Poimintoja 1(2) Lausuntopyyntö lii1yy yleensä johonkin hankkeeseen joko jossain Osallistumisympäristöön (OSY) lii1yvässä hankerekisterissä tai OSY- järjestelmässä Virallisilla lausuntopyynnöillä on yhteys asianhallintaan. Lausuntopalvelun keskeisiä käsi1eitä: Valmistelija, toteu?aja Kyselymuotoinen lausuntopyyntö Lausuntoon lii?yvät meta=edot Kyselytyyppi (avoin/raja?u) Kohderyhmä

43 Vaa>musmääri1ely: Poimintoja 2(2) Lausunnon loki=edot Seuranta- ja yhteenvetorapor=t Palaute Lausuntoyhteenveto Lausuntopalvelu hyödyntää Osallistumisympäristön perustoiminnallisuuksia Käy1äjien rekisteröin> VETUMA- tunnistus Viranomaisen tunnistautumisessa käytetään OTTK:n tarjoamaa VIRTU- palvelua

44 Teemu Ropponen/Oikeusministeriö, projek>päällikkö Käy1äjien huomioiminen toteutuksessa

45 Tavoite>lasta Osallistumisympäristö- hankkeessa edistetään ja kehitetään vuorovaikutusta kansalaisten ja viranomaisten kesken ja parannetaan kansalaisten osallistumismahdollisuuksia. Tämä toteutetaan modernisoimalla verkko- osallistumisen työkaluja ja prosesseja kokonaisuudeksi, joka on käy1äjilleen kansalaisille, järjestöille, yrityksille, paikallis- ja val>onhallinnolle mielly1ävä käy1ää ja o1aa mukaan osaksi omaa toimintaa. (Lähde: Tarjouspyyntö)

46 Vuorovaikutus käy1äjien kanssa SADE: tavoi1eet vuorovaikutukselle käy1äjien kanssa Avoimuus Saavute1avuus Osallistavuus Vuorovaiku1eisuus Laaja- alaisuus Mita1avuus Lisäksi: Kannaltamme kyse on riskien hallinnasta. Vähän varmemmin priorisoimme oikeita asioita ja huomioimme eri näkökulmia.

47 Prototyyppi (P0) Avoimes> arvioitavissa kahden viikon ajan Tehdään >laajan parhaaksi katsomalla tavalla käyte1ävyystestausta. Vähintään havaitut kriihset ja vakavat virheet korjataan seuraavaan toimituserään mennessä. Näiden virheiden korjausten toteu1amista ei katsota muutostyöksi, vaan osaksi projek>n toimintatapaa. Huom. Prototyyppi eri asia kuin mahdollinen olemassaoleva ratkaisu, joka on perustana lausuntopalvelulle. Ko. valmisratkaisu arvioidaan jo osana tarjousprosessia (toisessa esityksessä)

48 Proton sisältö kuvaus palvelun kokonaisrakenteesta, sisältäen sivu- /näkymäkartan kuvauksen navigaa>osta eri sivujen/näkymien välillä kaksi vaihtoehtoa etusivun/pääsivun visuaaliseksi rakenteeksi ja ilmeeksi selaimella käyte1ävä toimiva (vähintään ns. click- through) prototyyppi käy1ötapauksista, sisältäen sellaisen toimivan kokonaisuuden, joilla eri roolien näkökulmasta voidaan toteu;aa onnistunut lausuntopalveluprosessi kokonaisuudessaan selaimella käyte1ävä toimiva (vähintään ns. click- through) prototyyppi ruotsin kielellä etusivusta ja seuraavista käy1ötapauksista lausuntopyynnön sisällön ja anne1avan palau1een suunni1elu (ks. Vaa>musmääri1ely, kohta 4.1.5) lausuntopyyntöön vastaaminen (Vaa>musmääri1ely 4.3.1) selaimella käyte1ävä toimiva (vähintään ns. click- through) prototyyppi lausuntopalvelu saavute1avasta versiosta, mikäli tämä eroaa ns. täydestä versiosta. Prototyyppi saavute1avasta versiosta sisältää seuraavat käy1ötapaukset lausuntopyynnön sisällön ja anne1avan palau1een suunni1elu (ks. Vaa>musmääri1ely, kohta 4.1.5) lausuntopyyntöön vastaaminen (Vaa>musmääri1ely 4.3.1)

49 Vuorovaikutus käy1äjien kanssa Kansalaisraa> ~30 jäsentä, monipuolinen edustus Edustaa joitain käy1äjäryhmiä (kansalaiset, järjestöt myös virkamiehet!) Kansalaisraadin rooli on tuoda esiin erilaisia näkökulmia ei väl1ämä1ä päätä mistään, vaan yhdessä tuote1ua aineistoa käytetään hyväksi sopivalla tavalla Kehi1äjäyhteisö Avoin asiantun>javerkosto; konsultoiva tukiorganisaa>o, joka tekee hanke1a koskevia ehdotuksia sekä arvioi hanke1a sen edetessä Tyypillises> verkkodemokra>an parissa toimivia tahoja IT/ICT yrityksiä tai yhdistyksiä, tutkimuslaitoksia, järjestöjä, puolueita jne. ~100 tahoa mukana, ovat olleet mukana myös määri1elytyössä Lisäksi luonnollises> virkamiehet ja muut käy1äjät kuten järjestöt osallistuvat palvelun kommentoin>in ja koekäy1öön toteutuksen aikana

50 Aiheet ja toimintatapa Kansalaisraa>, kehi1äjäyhteisö tai muut käy1äjäfoorumit (esim. virkamiesryhmät) voivat kommentoida esim. seuraavia: kieli ja sisältö - oikeellisuus, ymmärre1ävyys, jne. helppokäy1öisyys ja käyte1ävyys >etoturva- ja >etosuoja- asiat estee1ömyys/saavute1avuusasiat, erityisryhmien huomioin> Käy1öohjeistus Toimintamalli Jokaisen osatoimituksen tulee olla kommentoitavissa avoimes> vähintään 7 päivää Toimi1ajan tulee varata aikaa myös keskustella käy1äjien ja muiden sidosryhmien kanssa verkkoympäristössä, sekä mahdollises> yhteistapaamisissa, vähintään 1 htp/kk projek>n keston ajan. Vuorovaikutus käy1äjien kanssa toteutetaan yhteistyössä >laajan kanssa. Virallinen päätäntävalta asioista, kuten päätöksenteosta ko. vuorovaikutuksen perusteella, on >laajalla.

51 Saavute1avuus/estee1ömyys Lausunto tulee olla saavute;ava. Saavute1avuudella tarkoitetaan palvelun laadullista ominaisuu1a, joka mahdollistaa käytön tai vähentää esteitä. Käytännössä erityises> viitataan erityisryhmiin Saavute1avuus ei ole vain tekninen seikka esim. sisällön ymmärre1ävyys on tärkeä saavute1avuuden osa- alue. (vrt. myös esim. havai1avuus, halli1avuus, ymmärre1ävyys sekä tekninen yhteensopivuus.) Järjestelmävaa>muksena on WCAG AA- tason estee1ömyysnormit (Lähde: vaa>muslue1elo) Estee1ömyysauditoinnit

52 Monikielisyys Järjestelmä toteutetaan suomen- ja ruotsinkielisenä Käyte1ävyys ja kielet: Osallistumisympäristön lausuntopalvelun tulee olla sellainen, e1ä virkamiesten on mahdollista kohtuullisen helpos> täy1ää kielilain vaa>mukset käy1äessään Osallistumisympäristöä toiminnassaan järjestelmän avulla on voitava toteu1aa useita eri kielisiä käy1ölii1ymiä. Käy1äjän on voitava vaihtaa kieli helpos>. (Vaa>muslue1elo) Kielet myös sisällön uudelleen käytössä (avoin data rajapinnassa)

53 Monikielisyyden toteu1amisesta Allaolevat vrt. Tarjouspyynnön Liite 7 Suunnitelma Käy1äjien huomioimisesta toteutuksessa: Laadukas ja käyte1ävä toteutus monikielisyydestä voi vaa>a muutakin kuin käy1ölii1ymien monikielisen toteutuksen Asia on huomioitava toteutusprojek>n alusta saakka. Monikielisyys ei perustu pelkästään teknisille tai toiminnallisille vaa>muksille, vaan myös toimintatavalle, niin toteutuksen kuin varsinaisen käytön aikana. Toimi1ajan tulee huomioida suunni1elussa erityises> mm. navigoin>, terminologia, avainsanat ja hakutoiminnallisuus. Esimerkiksi sisältöä tulee pystyä syö1ämään samasta näkymästä monella kielellä ja käy1äjän tulisi voida navigoida saman sivun tai asiakokonaisuuden eri kieliversioiden välillä helpos>. Oikeusministeriön Demokra>a-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö antaa tarvi1aessa ohjeistusta kieliasioissa.

54 Käyte1ävyys ei ole vain kivaa. Se on edellytys sille, e1ä saavutamme kovat tavoi1eet (kuten säästöt) pehmät tavoi1eet (esim. avoimuus, osallisuus).

55 Jaroslaw Skwarek/Conversatum Oy, konsulh Tarjouksen rakenne

56 Tarjouksen rakenne Liite 1. Tarjoajan esi1ely Liite 2. Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaa>mukset Liite 3. Hankinnan kohde1a ja tarjousta koskevat vähimmäisvaa>mukset Liite 4. Hintalomake Liite 5. Laadullisten tekijöiden arvioin>lomake Tarjous Tarjouksen kansileh> ja sisällyslue1elo Liite 6. Referenssit Liite 7. Suunnitelma käy1äjien huomioimisesta toteutuksessa Liite 8. Alustava projek>suunnitelma Liite 9. Ratkaisukuvaus Lii1eet Avainhenkilöiden CV:t Liite 15. Palvelun koekäy1ötunnukset Liite 16. Alihankkijat (tarvi1aessa)

57 Tarjouksen rakenne Tarjouksessa käyte1ävä tarjouspyynnön mukana olevia lomakkeita 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10-14, 15 ja 16 Lii1eiden 2, 3, 4, 5, 7 ja numeroin> on yhdenmukainen tarjouspyynnössä olevien lii1eiden kanssa Tarjouksen selvitykset, jotka ovat pakollisia, mu1a joita ei pisteytetä arvioin>kriteereinä 7, 8 ja 9

58 Pakolliset selvitykset, joita ei pisteytetä arvioin>kriteereinä 7 Suunnitelma käy1äjien huomioimisesta Liite 1. Tarjoajan esi1ely toteutuksessa 8 Alustava projek>suunnitelma 9 Ratkaisukuvaus Liite 2. Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaa>mukset Liite 3. Hankinnan kohde1a ja tarjousta koskevat vähimmäisvaa>mukset Liite 4. Hintalomake Liite 5. Laadullisten tekijöiden arvioin>lomake Tarjous Tarjouksen kansileh> ja sisällyslue1elo Liite 6. Referenssit Liite 7. Suunnitelma käy1äjien huomioimisesta toteutuksessa Liite 8. Alustava projek>suunnitelma Liite 9. Ratkaisukuvaus Lii1eet Avainhenkilöiden CV:t Liite 15. Palvelun koekäy1ötunnukset Liite 16. Alihankkijat (tarvi1aessa)

59 1a Vaa>muslue1elo (excel) Liite 1. Tarjoajan esi1ely 1b Vaa>muslue1elo (pdf) Liite 2. Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaa>mukset 1c OSYA- Kyselyprosessi 1. Vaa>musmääri1ely 2. Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaa>mukset 1d Lausuntopalvelun toteutusvaiheet 1e OSYA- Vaa>musmääri1ely- Sanasto Liite 3. Hankinnan kohde1a ja tarjousta koskevat vähimmäisvaa>mukset Liite 4. Hintalomake 1f Osallistumisympäristön käy1äjät, rekisteröin> ja tunnistautuminen Liite 5. Laadullisten tekijöiden arvioin>lomake Tarjouspyyntö 3. Hankinnan kohde1a ja tarjousta koskevat vähimmäisvaa>mukset 4. Hintalomake 5. Laadullisten tekijöiden arvioin>lomake 6. Sopimusluonnos 7. Suunnitelma käy1äjien huomioimisesta 8. Tarjouksen kansileh> ja sisällyslue1elo 3.1 Lausuntopalvelun käyte1ävyysarvioin> Tarjous Tarjouksen kansileh> ja sisällyslue1elo Liite 6. Referenssit Liite 7. Suunnitelma käy1äjien huomioimisesta toteutuksessa Liite 8. Alustava projek>suunnitelma Liite 9. Ratkaisukuvaus Lii1eet Avainhenkilöiden CV:t 9. Referenssi- lomake Liite 15. Palvelun koekäy1ötunnukset CV lomake Liite 16. Alihankkijat (tarvi1aessa) 15. Palvelun koekäy1ötunnukset 16. Alihankkijat 17. Kyselytyökalujen kartoitus

60 Etenemisaikataulu

61 Aikataulu klo kello klo x Tarjouspyynnön esi1ely>laisuus Kysymykset tarjouspyynnöstä Julkaistaan vastaukset kysymyksiin Tarjoukset OTTK:n kirjaamoon Hankintapäätos, tavoite x Sopimus valitun toimi1ajan kanssa x.5. Projek> alkaa

62 Vastaukset kysymyksiin Vastaukset kysymyksiin julkaistaan Oikeusministeriön www- sivuilla ( h1p://www.om.fi/etusivu/valmisteilla/ Osallistumisymparistoprojek>/ Tapahtumiajaaineistoja) viimeistään Lisäksi vastaukset lähetetään kysymyksiä tai yhteys>etonsa lähe1äneille sähköpos>lla

63 Menestystä tarjouskilpailussa!

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Lausuntopalvelu.fi valtion virastojen lausuntomenettelyn työkaluna

Lausuntopalvelu.fi valtion virastojen lausuntomenettelyn työkaluna Lausuntopalvelu.fi valtion virastojen lausuntomenettelyn työkaluna Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tilaisuus 13.10.2016 Liisa Männistö Oikeusministeriö, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO. (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) 1/17. Pisteiden laskentatapa. Kiviranta Kodit oy

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO. (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) 1/17. Pisteiden laskentatapa. Kiviranta Kodit oy 1/17 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) : 3 : 3 HINNOITTELU, PAINOARVO 60 % Lastensuojel upalvelut Kiviranta Kodit oy Arjessa Oy Hoitovuorokauden hinta Max pisteet Annettu

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 5.12.2013 OM 1/52/2010 Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus 1. PERUSTIEDOT Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

otakantaa.fi ja kuntalaisaloite.fi työkaluina osallisuuteen Rauna Nerelli, Laura Nurminen Oikeusministeriö

otakantaa.fi ja kuntalaisaloite.fi työkaluina osallisuuteen Rauna Nerelli, Laura Nurminen Oikeusministeriö otakantaa.fi ja kuntalaisaloite.fi työkaluina osallisuuteen Rauna Nerelli, Laura Nurminen Oikeusministeriö Osallistumisympäristö-hanke www.otakantaa.fi Avoimen valmistelun vuorovaikutteinen palvelu www.kansalaisaloite.fi

Lisätiedot

Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen

Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen Tarjouspyyntö 1 (6) Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Uudet demokratiapalvelut kansalaisen osallistumiseen - demokratia.fi. Rauna Nerelli Oikeusministeriö

Uudet demokratiapalvelut kansalaisen osallistumiseen - demokratia.fi. Rauna Nerelli Oikeusministeriö Uudet demokratiapalvelut kansalaisen osallistumiseen - demokratia.fi Rauna Nerelli Oikeusministeriö Miksi avointa valmistelua? Laadukkaammat päätökset Kokemusasiantuntijoiden tieto ja osaaminen resurssina

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

SADe-ohjelma hyötyjä sähköisistä palveluista

SADe-ohjelma hyötyjä sähköisistä palveluista SADe-ohjelma 2009-2014 hyötyjä sähköisistä palveluista NUOVE-projektin päätöstilaisuus, 30.11.2011, TEM Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Julkisen

Lisätiedot

Sparraava arvioin7. Helsinki

Sparraava arvioin7. Helsinki Sparraava arvioin7 Helsinki 16.9.2013 Sparraavan arvioinnin elemen9ejä YK Iholla oleminen Ketteryys Sparraavan arvioinnin posi7oin7a (Petri Virtasen (Arvioin7 (2007, 137)) viitoi9amalla 7ellä) RIIPPUMATON

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Polvijärven kunta Valtimon

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Valtion demokratiapolitiikka ja demokratian uudet haasteet. Niklas Wilhelmsson oikeusministeriö demokratia- kieli ja perusoikeusasioiden yksikkö

Valtion demokratiapolitiikka ja demokratian uudet haasteet. Niklas Wilhelmsson oikeusministeriö demokratia- kieli ja perusoikeusasioiden yksikkö Valtion demokratiapolitiikka ja demokratian uudet haasteet Niklas Wilhelmsson oikeusministeriö demokratia- kieli ja perusoikeusasioiden yksikkö 1 Taulukko, Democracy indexin kymmenen kärki Overall score

Lisätiedot

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta 1 Infotilaisuus: Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta Virtain terveyskeskus Neuvotteluhuone 28.11.2016 Vesa Haapamäki toimitusjohtaja Keiturin Sote Oy 2 Tilaisuuden ohjelma Tiedotustilaisuuden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy (VVA Oy) on Viitasaarella toimiva, kaupunkiomisteinen vuokra-asuntoja tarjoava yritys. Vuokrattava on 431 huoneistoa 29 kiinteistössä. Asunnot

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/6 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Joensuun kaupunki / Kaupunkirakenneyksikkö Joensuun kaupunki

Lisätiedot

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Sivu 1/5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Tarjoukset 31.12.2015

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa 20.3.2012 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Asia ja sen selvitys 26927 Joensuun Tiedepuiston hallinnoimien kiinteistöjen toimitilojen sähkö-, putki-,

Lisätiedot

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui 1/6 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-003207 Rajoitettu hankintailmoitus, tapahtumanhallintajärjestelmä Allu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU07831 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU07831 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Hankintapalvelut Hankintasihteeri Outi Laine 12.06.2008 Vakka-Suomen seutukunnan virustorjunta- ja palomuuriohjelmisto Vakka-Suomen seutukunta KY pyytää Teiltä tarjousta Vakka-Suomen

Lisätiedot

Osallistumista, kuulemista, vuorovaikutusta..

Osallistumista, kuulemista, vuorovaikutusta.. Osallistumista, kuulemista, vuorovaikutusta.. Helsingin kokemuksia sähköisestä osallistumisesta Heli Rantanen, projektipäällikkö Tietotekniikka- ja viestintäosasto Asukasyhteistyötiimi Helsingin kaupunki

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely)

TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely) Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ Puisto- ja leikkikenttävälineet 1(5) 12.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut

Lisätiedot

Suomi työn verottajana 2008

Suomi työn verottajana 2008 Kansainvälinen palkkaverovertailu Suomi työn verottajana 28 Kansainvälinen palkkaverovertailu 28 Tutkimuksen maat Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Japani, Kanada,

Lisätiedot

Sähköinen kilpailutusjärjestelmä (Cloudia) kevään 2017 tarjouskilpailuissa

Sähköinen kilpailutusjärjestelmä (Cloudia) kevään 2017 tarjouskilpailuissa Sähköinen kilpailutusjärjestelmä (Cloudia) kevään 2017 tarjouskilpailuissa Tuulikki Karhu Hankinta-asiantuntija Yhteisten palvelujen yksikkö/ Hankintapalveluryhmä Uusi hankintalaki Julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa:

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa: Sosiaali- ja terveysltk. 132 03.11.2016 TULKKAUSPALVELUJEN HANKINTA SOTEL 03.11.2016 132 Valmistelu ja lisätiedot: maahanmuuttajatyöpäällikkö Sirkka Valta 040 531 2660, hankintapäällikkö Tuure Marku 040

Lisätiedot

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä Case Sahalahden esikäsittelylaitos Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari 6.10.2006, Antti Heikkilä 2009 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käytön yleiset vaatimukset

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkimus ja vaikuttavuusarviointi/zoomi-hanke

Tarjouspyyntö: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkimus ja vaikuttavuusarviointi/zoomi-hanke TARJOUSPYYNTÖ 1 (9) dno 50/021/2016 Tarjouspyyntö: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkimus ja vaikuttavuusarviointi/zoomi-hanke 1. Hankinnan kohde (jatkossa myös hankintayksikkö ) pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

Rakennuspaikka sijaitsee Raahessa, osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Puhelin Telefax Internet

Rakennuspaikka sijaitsee Raahessa, osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Puhelin Telefax  Internet 1/7 55515 Raahen sairaala ja terveyskeskus, julkisivukorjaus 3.vaihe 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Raahen sairaala ja terveyskeskus, julkisivukorjaus

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(7) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät 18.4.2013 Varatoimitusjohtaja Risto Alanko Maailma on muuttunut, muuttuuko Suomen työmarkkinakäytännöt? Taloudet kansainvälistyvät ja yhdentyvät edelleen

Lisätiedot

Saavutettavuus tietojärjestelmien hankinnoissa

Saavutettavuus tietojärjestelmien hankinnoissa Saavutettavuus tietojärjestelmien hankinnoissa Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö (Stivi) - suosituksen julkaisuseminaari 31.03.2014 Jani Ruuskanen / Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito

Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito 1/9 64014 Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito 1. : Markku Auvinen Suomi puh. +358 206323190 fax markku.auvinen@aanekoski.fi : : : Asukaslukumme 31.12.2015 oli 19 635 liian suuri, vaan sopiva, ihmisen

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011 Kansainvälinen palkkaverovertailu 11 Tutkimuksessa yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Ruotsi Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta Metsähallitus ilmoittaa käynnissä olevista

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle

Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle Sosiaali- ja terveyslautakunta 43 24.06.2015 Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle 1.8.2016 31.7.2019 Sosiaali-

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU30315 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU30315 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Lieksan kaupunki Nurmeksen kaupunki Joensuun kaupunki /

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Urakka LASSILAN KOULUN PERUSKUIVATUKSEN UUSIMINEN Tarjouspyyntökirje pvm. 3.8.2015 Kokous Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Aika 14.8.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Perusturvalautakunta 89 20.08.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta Perusturvalautakunta Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta: Asiakasrekisteri. Tarjousten vertailu. Tiivistelmä

Talous- ja velkaneuvonta: Asiakasrekisteri. Tarjousten vertailu. Tiivistelmä Talous- ja velkaneuvonta: Asiakasrekisteri Tiivistelmä Versio 1.0 23.03.2012 HELSINGIN KAUPUNKI Asiakasrekisteri 2 / 5 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tarjouskilpailun pisteytys... 3 1.1 Yhteenveto ja lopputulos...

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut.

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut. 1 PALOLETKUT Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne paloletkuista seuraavasti: YLEISTÄ 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot, kaupparekisteriote, lääninveroviraston todistus maksetuista veroista

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015 1/8 TARJOUSPYYNTÖ H069-15/HEL 2015-004326 Päihdehoitopalvelujen hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maritta Jääskeläinen Suomi puh. +358 931043121 fax maritta.jaaskelainen@hel.fi Tarjoukset

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat pääkaupunkiseudulla Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Helsingin kaupungin rakennusvirasto, HKR-Rakennuttaja,

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Asia ja sen selvitys 44701 Työkonepalvelut: Traktori- ja keräävät suurtehoruohonleikkuripalvelut Hankinnan kohde:

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista 1(5) Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista Nurmijärven kunnan pyytää tarjoustanne toimipisteet yhdistävästä tietoliikenneratkaisusta. Sopimuskausi alkaa 10.10.2014 tai sitten kun sopimus

Lisätiedot

OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ( 63):

OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ( 63): OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.6.2015 ( 63): Lopen kunnan oppilaskuljetuksista sekä palvelu- ja asiointiliikenteestä sopimuskaudelle

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tekstiilien huolto- ja vuokrauspalveluista tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet JulkICT-toiminto

Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet JulkICT-toiminto Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet 2012 11.06.2013 Valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmähankkeet KuntaIT-yksikön kehittäjäverkostotoiminnasta 2007-2008 ja kuntien

Lisätiedot

Tarjouspyyntö H (9) HEL Brax/ml Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

Tarjouspyyntö H (9) HEL Brax/ml Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio Tarjouspyyntö H021-11-1 1 (9) TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN 1. Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde / kohteet Määritelty kohteen palvelunkuvauksessa (liite 1). Sopimuskumppaniksi valitaan

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kaupunkiympäristön kehittäminen 21.3.2014 1092/11.02.02/2014

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kaupunkiympäristön kehittäminen 21.3.2014 1092/11.02.02/2014 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) PILAANTUNEESEEN MAAPERÄÄN LIITTYVÄT SELVITYKSET, LUPAPROSESSIT JA PUHDISTUSTÖIDEN VALVONTA -PUITESOPIMUS, Tampere Tarjouspyynnön kohde Sopimuskausi Optiot Tampereen kaupunki

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSVIRASTO 1(6) Katu- ja puisto-osasto Jukka Myyryläinen KPO 13 KIT1

HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSVIRASTO 1(6) Katu- ja puisto-osasto Jukka Myyryläinen KPO 13 KIT1 RAKENNUSVIRASTO 1(6) PACIUKSENKADUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN SUUNNITTELU Hankinnan kohde Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto pyytää tarjoustanne otsikossa mainitusta suunnittelutehtävästä.

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Suomi työn verottajana 2010

Suomi työn verottajana 2010 Kansainvälinen palkkaverovertailu työn verottajana 21 Kansainvälinen palkkaverovertailu 21 Tutkimuksessa yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Ruotsi

Lisätiedot