Tarjouspyynnön esi1ely>laisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouspyynnön esi1ely>laisuus"

Transkriptio

1 Sisältö Avauspuhe ja esi1ely Hankkeen ja lausuntopalvelun yleisesi1ely Hankintayksikön (OTTK) esi1ely Tarjouspyynnön esi1ely Vaa>musmääri1elyn esi1ely Käy1äjien huomioiminen toteutuksessa Tarjouksen rakenne Etenemisaikataulu Kysymyksiä?

2 Tarjouspyynnön esi1ely>laisuus Tilaisuuden puheenjohtaja Mikko Levämäki/OM, hankepäällikkö Paikalla AnH Kaakinen/OTTK, Ylitarkastaja Mika Nordman, hankeyksikön päällikkö Jaroslaw Skwarek/Conversatum Oy, konsulh Ou> Lipponen/Conversatum Oy, konsulh Teemu Ropponen/OM, projek>päällikkö Laura Ahokas/OM, projek>päällikkö

3 Tilaisuuden käytännöt Tilaisuuden videoin> ja äänitys Tarjouspyynnön asiakirjat ja kirjalliset vastaukset ovat tässä >laisuudessa anne1ujen vastausten edellä Sopimukseen lii1yviin kysymyksiin vastamme vain kirjallises> Kysymyksiä saa esi1ää jokaisen osion lopussa

4 Mikko Levämäki/Oikeusministeriö, hankepäällikkö Hankkeen ja lausuntopalvelun yleisesi1ely

5 Kiteytys esityksestä Suomi on kaukana maailman kärjestä useissa e- par>cipa>on/e- government tutkimuksissa Osallistumisympäristö- hanke (OSY) modernisoi osallistumisen verkkotyökaluja ja prosesseja helppokäy1öiseksi työkalupakiksi kansalaisille, järjestöille ja viranomaisille Lausuntopalvelu on keskeinen osa sähköisiä osallistumiskeinoja ja hae1aessa tuo1avuushyötyjä

6 E- par>cipa>on index (YK 2010, 2008) 1. Etelä- Korea (2.) 2. Australia (5.) 3. Espanja 4. Uusi- Seelan> (6.) 4. Iso- Britannia 6. Japani (12.) 6. USA (1.) 8. Kanada (11.) 9. Viro (8.) 9. Singapore (10.) 10. Bahrain 12. Malesia 13. Tanska (3.) 14. Saksa 15. Ranska (4.) 15. Alankomaat 17. Belgia 18. Kazakstan 19. Lie1ua 20. Slovenia 21. Itävalta 21. Norja 23. Kypros 23. Ruotsi (9.) 25. Kroa>a 26. Kolumbia 26. Irlan> 28. Kirgisia 28. Mongolia 30. Suomi (45.) 30. Israel 32. Kiina 32. Meksiko (7.) 157. Vanuatu

7 Val>oneuvoston periaatepäätös demokra>an edistämisestä (mm.) Suomi verkkodemokra>avertailujen 10 kärkimaan joukkoon luvun loppuun mennessä Verkkodemokra>an infrastruktuuri Prosessien ja vuorovaikutuksen kehi1äminen Hallinnon >etoyhteiskunta- ja vuorovaikutusvalmiuksien kehi1äminen Hallinnon läsnäolo verkossa Kumppanuus verkkodemokra>an kehi1ämisessä

8 Sähköinen asioin> ja demokra>a (SADe) - ohjelma Osallistumisympäristön palvelukokonaisuus Oppijan palvelukokonaisuus Oma terveys - palvelukokonaisuus Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Työnantajan palvelukokonaisuus. Kansalaisen hyvinvoin>palvelusuunni1elu- kokonaisuus Yrityksen perustajan palvelukokonaisuus 8

9 Osallistumisympäristö palvelukokonaisuus Osana val>ovarainministeriön Sähköinen asioin> ja demokra>a (SADe) ohjelmaa Oikeusministeriöllä vetovastuu Osallistumisympäristöstä Ohjausryhmässä mukana mm. Eduskunta, Kuntalii1o, useita kun>a ja ministeriöitä Ensimmäiset palvelut käy1öön keväällä 2012 BudjeH n. 2,6 miljoonaa ( )

10 Osallistumisympäristö- hanke (OSY) Syventää vuorovaikutusta kansalaisten, virkamiesten ja polii>kkojen kesken ja parantaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia val>on- ja kunnallishallinnossa. Luo uusia verkko- osallistumisen työkaluja ja toimintamalleja, jotka ovat kansalaisille, järjestöille ja viranomaisille mielly1äviä käy1ää ja helppo o1aa mukaan osaksi omaa toimintaa.

11 Hankkeen hyödyt Osallistumista edistävät välineet ja menetelmät >edon saamisen ja kansalaisvaiku1amisen helpo1uminen valmistelutyön tehostuminen ja laajempien osallistujamäärien tavoi1aminen osallistavan tutkimus- ja kehitystyön mahdollistuminen Välineet valmiina palveluina koko julkishallinnolle osallistumisen välineet käy1öönote1avissa helpos> osallistumis- ja vaiku1amiskanavien yhtenäisyys helpo1aa niiden saatavuu1a ja oppimista Yhdenmukaiset toimintatavat Taloudelliset hyödyt 11

12 Toteute1avat palvelut Perustoiminnallisuus ( alusta ) Lausuntopalvelu Kyselypalvelu Kansalais- ja kuntalaisaloite Osallistumisvies>ntäpalvelu Luotauspalvelu Pää1äjäpalvelut Kansanedustajien ja valtuute1ujen työn seurantapalvelu

13 Käytännössä mm. Työkalut osallisuuden ja vuorovaikutuksen suunni1eluun Verkkokeskustelut ja kommentoin>työkalut DokumenHen työstö yhdessä Viralliset verkkokyselyt, epäviralliset gallupit Lausuntopyynnöt, lausuntojen antaminen, lausuntojen koostaminen verkossa Kansalais- ja kuntalaisaloi1eiden tekeminen ja seuranta Tietoa julkisista hankkeista, omista osallistumisoikeuksista ja - mahdollisuuksista Kansanedustajien ja valtuute1ujen seurantapalvelu

14 Lausuntopalvelu: Käy1ölii1ymädemo ja esi1elyvideo Lausuntopalvelun käy1ölii1ymädemo: Lähdekoodi ja muu demoon lii1yvä materiaali: h1ps://github.com/leonidas/lausuntopalvelu- prototyyppi Karkeas> vaa>musmääri1elyyn perustuva käy1ölii1ymädemo, joka ei kuitenkaan täytä lausuntopalvelun lopullisia vaa>muksia. Varsinainen toteutus voi poiketa käy1ölii1ymädemosta merki1äväs>. Käy1ölii1ymädemon esi1elyvideo: h1p://www.youtube.com/watch?v=jvlyofaszni

15 Jaroslaw Skwarek/Conversatum Oy, konsulh Tarjouspyynnön esi1ely

16 Tarjouspyynnön rakenne Tarjouksen tekemistä helpo1avia työkaluja Valmiita selvityslomakkeita Vertailu- ja valintaperusteet läpinäkyviä ja selkeitä Pisteytyslomakkeet

17 Tarjouspyynnön rakenne 1. Vaa>musmääri1ely 2. Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaa>mukset 3. Hankinnan kohde1a ja tarjousta koskevat vähimmäisvaa>mukset 1a Vaa>muslue1elo (excel) 1b Vaa>muslue1elo (pdf) 1c OSYA- Kyselyprosessi 1d Lausuntopalvelun toteutusvaiheet 1e OSYA- Vaa>musmääri1ely- Sanasto 1f Osallistumisympäristön käy1äjät, rekisteröin> ja tunnistautuminen 3.1 Lausuntopalvelun käyte1ävyysarvioin> 4. Hintalomake Tarjouspyyntö 5. Laadullisten tekijöiden arvioin>lomake 6. Sopimusluonnos 7. Suunnitelma käy1äjien huomioimisesta 8. Tarjouksen kansileh> ja sisällyslue1elo 9. Referenssi- lomake CV lomake 15. Palvelun koekäy1ötunnukset 16. Alihankkijat 17. Kyselytyökalujen kartoitus

18 Tarjouspyynnön rakenne Tarjouspyyntöasiakirjan keskeisiä koh>a: 1. Hankinnan tavoite ja kohde 2. Sopimuskausi 7. Hankintamene1ely 11. Tarjouksen laa>minen Tarjouksen rakenne Tarjoajaa koskevat vaa>mukset ja tarjoajalta edelletyt selvitykset Selvitykset, jotka ovat pakollisia, mu1a joita ei pisteytetä arvioin>kriteereinä 14. Tarjousten valintaperusteet ja vertailu

19 Hankinnan tavoite ja kohde Hankinnan kohteena on Lausuntopalvelun kokonaispalvelu, joka sisältää palvelun kehi1ämisen, käy1öönoton, loppukäy1äjien koulutukset ja sähköisen koulutusmateriaalin, valmiuden virheiden korjauksiin, ylläpidon ja tuen käy1öympäristöineen ja käy1öön lii1yvine palveluineen. Hanki1ava verkkopalvelu tulee osaksi ns. Osallistumisympäristöä, jonne kootaan yhteen useita kansalaisvaiku1amiseen lii1yviä verkkopalveluita. Lausuntopalvelun avulla pyritään helpo1amaan hallinnon opera>ivisten prosessien läpivien>ä

20 Hankintamene1ely ja sopimuskausi Sopimuskausi on 3 vuo1a ja se alkaa sopimuksen allekirjoi1amisesta Op=o: Tilaaja varaa oikeuden 3 vuoden mi1aiseen op>okauteen. Tilaaja ilmoi1aa op>on käytöstä 6 kuukau1a ennen sopimuskauden pää1ymistä. Hankintamene1elynä on Avoin mene?ely

21 Projek>n vaiheet ja niiden aikataulutus 1(2) Kuva1una Lii1eessä 1.d Lausuntopalvelun toteutusvaiheet P0 Käy1ölii1ymäproton toteutus P1 Lausuntopyynnön suunni1elu P2 Lausuntopyynnön sähköiseen toteutukseen, testaukseen, julkaisuun ja seurantaan lii1yvät ominaisuudet. P3 Vastausten eli lausuntojen kokoaminen ja niiden käsi1eleminen sekä julkaiseminen. P4 Lausuntopyyntöyhteenvedon sekä lausuntojen/ tarvi1aessa vastausten arkistoin>/ siirtäminen asianhallintaan

22 Projek>n vaiheet ja niiden aikataulutus 2(2) P5 Käy1öönote1u palvelu on lausuntopyyntöön osallistuvien käy1äjien (valmistelijoiden ja lausunnon antajien) käytössä. Käy1äjät mukaan lukien pääkäy1äjä on koulute1u ja ohjeiste1u käy1ämään palvelua. Palvelun omistaja ase1aa vaiheille aikataulun.

23 Liite 3.1 Käyte1ävyysarvioin> Käyte1ävyysarvioin> tehdään ulkopuolisen, riippuma1oman toimi1ajan toimesta Arvionnin tekijä Adage Oy raportoi tulokset OTTK:lle Arvioin>kriteereinä käytetään yleisiä käyte1ävyyskriteereitä Ks. liite 15 Palvelun koekäy1ötunnukset

24 Sopimusluonnoksen keskeisiä koh>a Kuva1u lii1eessä 6 Sopimusluonnos 10. Tietoturva ja >etosuoja Palvelun osaksi kuuluvien >etovarantojen (mm. >etokannat ja koodistot) on sijai1ava Suomessa Palvelun toiminnan oikeellisuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi Tilaajalla on oikeus omasta tai kolmannen osapuolen toimesta lähdekoodin katselmoin>in ja auditoin>in 11. Muut ehdot Takuuaika Avoimen lähdekoodin käy1öön lii1yvät ehdot

25 Tarjousten käsi1ely

26 Tarjousten käsi1ely Tarjousten käsi1ely (tarjouspyynnön kohta 13) Tarjoajan soveltuvuus Tarjouskilpailusta suljetaan ne tarjoajat, jotka eivät täytä asete1uja vähimmäisvaa>muksia Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus Tarjouskilpailusta suljetaan pois ne tarjoukset, jotka eivät ole tarjouspyynnön mukaisia tai tarjousmene1elyn ehtojen mukaisia

27 Tarjousten vertailu Tarjousten arvioin> tehdään tarjouspyynnön kohdan 14 Tarjousten valintaperusteet ja vertailu mukaises>

28 Tarjoajan soveltuvuusvaa>mukset Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaa>mukset Rahoitukselliseen ja taloudelliseen >lanteeseen lii1yvät vaa>mukset Tekniseen suorituskykyyn ja amma>lliseen pätevyyteen lii1yvät vaa>mukset Tarjoajan alihankkijoihin lii1yvät vaa>mukset

29 Vaa>mukset: 2. Taloudellinen ja rahoituksellinen >lanne Luo1o>edot ja taloudellinen >lanne Ehdokkaan luo1oluokitus on oltava A tai parempi Liikevaihto Tarjoajan liikevaihto 2011 tulee olla vähintään kolminkertainen toimitusprojek>n arvoon Vastuuvakuutus Tarjoajalla on voimassaoleva vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärä on oltava vähintään kaksinkertainen toimitusprojek>n hintaan, kuitenkin vähintään euroa

30 Vaa>mukset: 3. Tekninen ja amma>llinen pätevyys 1(2) Referenssit (tarjouspyynnön liite 9 Referenssilomake): Referenssi vastaavasta kyselyratkaisusta, jossa yksi1äiseen kyselyyn vastaajien määrä on vähintään kpl Referenssi vastaavasta kyselyratkaisusta, jossa on yhtäaikaisia käy1äjiä/vastaajia vähintään 40 Referenssi vastaavasta kyselyratkaisun toiminnallisesta sovi1amisesta asiakkaan tarpeisiin Referenssi Julkisenhallinnon kyselyratkaisun toimi1amisesta suomenkielellä Referenssi verkkopalvelun toimi1amisesta tarjo1avalla ratkaisulla, jossa on monikielinen käy1ölii1ymä ja kieli vaihde1avista käy1äjän toimesta

31 Vaa>mukset: 3. Tekninen ja amma>llinen pätevyys 2(2) Tarjoajalla on oltava hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden rii1äväs> ammahtaitoista työvoimaa hankinnan toteu1amiseen Vaa>mukset nimetyille avainhenkilöille Nime1yjen avainhenkilöiden ja varahenkilöiden cv:t (Tarjouspyynnön lii1eet 10-14)

32 Vaa>mukset: Hankinnan kohde ja tarjous 1(2) Liite 3 Hankinnan kohde1a ja tarjousta koskevat vähimmäisvaa>mukset Palvelun sisältö: Tarjoajan tarjoama palvelu täy1ää kaikki tarjouspyynnön lii1eessä 1 Vaa>musmääri1ely ja sen alalii1eissä 1a 1e, palvelulle asetetut vähimmäisvaa>mukset. Sopimusehdot: Tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnön lii1eenä 6 olevan sopimusluonnoksen.

33 Vaa>mukset: Hankinnan kohde ja tarjous 2(2) Pakolliset, mu1a ei arvioitavat selvitykset Suunnitelma käy1äjien huomioimisesta toteutuksessa (tarjouksen liite 7) Alustava projek>suunnitelma (tarjouksen liite 8) Ratkaisukuvaus (tarjouksen liite 9)

34 Liite 3.1 Käyte1ävyysarvioin> 1(2) Arvioitavat tes>tehtävät: Tehtävä 1: Lausuntopyynnön tekeminen Tehtävä 2: Lausuntopyyntöön vastaaminen Tehtävä 3: Yhteenvedon tekeminen vastauksista Pisteytys Tehtävä 1: 0-4 piste1ä Tehtävä 2: 0-2 piste1ä Tehtävä 3: 0-3 piste1ä

35 Liite 3.1 Käyte1ävyysarvioin> 2(2) Maksimipisteitä vähennetään seuraavas>: Yksikin kriihnen havainto: - 3 piste1ä Jokainen vakava havainto - 1 piste Jokainen kohtalainen havainto: - 0,5 piste1ä Jokainen vähäinen havainto: - 0,25 piste1ä

36 Tarjousten vertailu Tarjousten vertailu tehdään käy1äen tarjoajien täy1ämiä vertailulomakkeita Liite 4 Hintalomake Liite 5 Laadullisten tekijöiden arvioin>lomake Vertailukriteerit Hinta painoarvoltaan 40 % Palvelun laatutekijät, painoarvoltaan 60 % Vertailukriteerien laskentatavat esite1y tarjouspyynnössä Vaa>mukset Kaikki lii1eessä 1 ja sen alalii1eissä esitetyt vaa>mukset ovat ehdo1omia

37 Ou> Lipponen/Conversatum Oy, konsulh Vaa>musmääri1ely

38 Vaa>musmääri1ely Prosessikuvaus: Osallistumisympäristön kyselyprosessi liite 1c Yksi1äiset vaa>mukset lueteltuina liite 1a, 1b Vaa>mukset ja päätoiminnallisuus liite 1 Tieto- ja toiminnalliset vaa>mukset sekä lii1ymät Käy1ötapaukset kuva1u yleisellä tasolla ns. peruspolku Ei kuvata perustoimintoja lisäys, muutos, poisto (CRUD) UML:n mukaisin kuvauksin Mahdollistavat toimintopistelaskennan

39 Vaa>musmääri1ely - riippuvuudet Osallistumisympäristön perustoiminnallisuus (PETO) Asiakaspalautejärjestelmä VIRTU Asianhallinta Sähköpos>palvelu Sosiaalisen median palvelut

40 Lausuntopalvelun osa- alueet Lausuntopyynnön suunni1eleminen Lausuntopyynnön toteu1aminen, julkaiseminen ja seuranta Lausuntopyyntöön vastaaminen ja >edo1aminen Vastausten kokoaminen ja lausuntoyhteenvedon laa>minen Tulosten käsi1eleminen ja julkaiseminen

41 Toiminnallinen järjestelmäjako

42 Vaa>musmääri1ely: Poimintoja 1(2) Lausuntopyyntö lii1yy yleensä johonkin hankkeeseen joko jossain Osallistumisympäristöön (OSY) lii1yvässä hankerekisterissä tai OSY- järjestelmässä Virallisilla lausuntopyynnöillä on yhteys asianhallintaan. Lausuntopalvelun keskeisiä käsi1eitä: Valmistelija, toteu?aja Kyselymuotoinen lausuntopyyntö Lausuntoon lii?yvät meta=edot Kyselytyyppi (avoin/raja?u) Kohderyhmä

43 Vaa>musmääri1ely: Poimintoja 2(2) Lausunnon loki=edot Seuranta- ja yhteenvetorapor=t Palaute Lausuntoyhteenveto Lausuntopalvelu hyödyntää Osallistumisympäristön perustoiminnallisuuksia Käy1äjien rekisteröin> VETUMA- tunnistus Viranomaisen tunnistautumisessa käytetään OTTK:n tarjoamaa VIRTU- palvelua

44 Teemu Ropponen/Oikeusministeriö, projek>päällikkö Käy1äjien huomioiminen toteutuksessa

45 Tavoite>lasta Osallistumisympäristö- hankkeessa edistetään ja kehitetään vuorovaikutusta kansalaisten ja viranomaisten kesken ja parannetaan kansalaisten osallistumismahdollisuuksia. Tämä toteutetaan modernisoimalla verkko- osallistumisen työkaluja ja prosesseja kokonaisuudeksi, joka on käy1äjilleen kansalaisille, järjestöille, yrityksille, paikallis- ja val>onhallinnolle mielly1ävä käy1ää ja o1aa mukaan osaksi omaa toimintaa. (Lähde: Tarjouspyyntö)

46 Vuorovaikutus käy1äjien kanssa SADE: tavoi1eet vuorovaikutukselle käy1äjien kanssa Avoimuus Saavute1avuus Osallistavuus Vuorovaiku1eisuus Laaja- alaisuus Mita1avuus Lisäksi: Kannaltamme kyse on riskien hallinnasta. Vähän varmemmin priorisoimme oikeita asioita ja huomioimme eri näkökulmia.

47 Prototyyppi (P0) Avoimes> arvioitavissa kahden viikon ajan Tehdään >laajan parhaaksi katsomalla tavalla käyte1ävyystestausta. Vähintään havaitut kriihset ja vakavat virheet korjataan seuraavaan toimituserään mennessä. Näiden virheiden korjausten toteu1amista ei katsota muutostyöksi, vaan osaksi projek>n toimintatapaa. Huom. Prototyyppi eri asia kuin mahdollinen olemassaoleva ratkaisu, joka on perustana lausuntopalvelulle. Ko. valmisratkaisu arvioidaan jo osana tarjousprosessia (toisessa esityksessä)

48 Proton sisältö kuvaus palvelun kokonaisrakenteesta, sisältäen sivu- /näkymäkartan kuvauksen navigaa>osta eri sivujen/näkymien välillä kaksi vaihtoehtoa etusivun/pääsivun visuaaliseksi rakenteeksi ja ilmeeksi selaimella käyte1ävä toimiva (vähintään ns. click- through) prototyyppi käy1ötapauksista, sisältäen sellaisen toimivan kokonaisuuden, joilla eri roolien näkökulmasta voidaan toteu;aa onnistunut lausuntopalveluprosessi kokonaisuudessaan selaimella käyte1ävä toimiva (vähintään ns. click- through) prototyyppi ruotsin kielellä etusivusta ja seuraavista käy1ötapauksista lausuntopyynnön sisällön ja anne1avan palau1een suunni1elu (ks. Vaa>musmääri1ely, kohta 4.1.5) lausuntopyyntöön vastaaminen (Vaa>musmääri1ely 4.3.1) selaimella käyte1ävä toimiva (vähintään ns. click- through) prototyyppi lausuntopalvelu saavute1avasta versiosta, mikäli tämä eroaa ns. täydestä versiosta. Prototyyppi saavute1avasta versiosta sisältää seuraavat käy1ötapaukset lausuntopyynnön sisällön ja anne1avan palau1een suunni1elu (ks. Vaa>musmääri1ely, kohta 4.1.5) lausuntopyyntöön vastaaminen (Vaa>musmääri1ely 4.3.1)

49 Vuorovaikutus käy1äjien kanssa Kansalaisraa> ~30 jäsentä, monipuolinen edustus Edustaa joitain käy1äjäryhmiä (kansalaiset, järjestöt myös virkamiehet!) Kansalaisraadin rooli on tuoda esiin erilaisia näkökulmia ei väl1ämä1ä päätä mistään, vaan yhdessä tuote1ua aineistoa käytetään hyväksi sopivalla tavalla Kehi1äjäyhteisö Avoin asiantun>javerkosto; konsultoiva tukiorganisaa>o, joka tekee hanke1a koskevia ehdotuksia sekä arvioi hanke1a sen edetessä Tyypillises> verkkodemokra>an parissa toimivia tahoja IT/ICT yrityksiä tai yhdistyksiä, tutkimuslaitoksia, järjestöjä, puolueita jne. ~100 tahoa mukana, ovat olleet mukana myös määri1elytyössä Lisäksi luonnollises> virkamiehet ja muut käy1äjät kuten järjestöt osallistuvat palvelun kommentoin>in ja koekäy1öön toteutuksen aikana

50 Aiheet ja toimintatapa Kansalaisraa>, kehi1äjäyhteisö tai muut käy1äjäfoorumit (esim. virkamiesryhmät) voivat kommentoida esim. seuraavia: kieli ja sisältö - oikeellisuus, ymmärre1ävyys, jne. helppokäy1öisyys ja käyte1ävyys >etoturva- ja >etosuoja- asiat estee1ömyys/saavute1avuusasiat, erityisryhmien huomioin> Käy1öohjeistus Toimintamalli Jokaisen osatoimituksen tulee olla kommentoitavissa avoimes> vähintään 7 päivää Toimi1ajan tulee varata aikaa myös keskustella käy1äjien ja muiden sidosryhmien kanssa verkkoympäristössä, sekä mahdollises> yhteistapaamisissa, vähintään 1 htp/kk projek>n keston ajan. Vuorovaikutus käy1äjien kanssa toteutetaan yhteistyössä >laajan kanssa. Virallinen päätäntävalta asioista, kuten päätöksenteosta ko. vuorovaikutuksen perusteella, on >laajalla.

51 Saavute1avuus/estee1ömyys Lausunto tulee olla saavute;ava. Saavute1avuudella tarkoitetaan palvelun laadullista ominaisuu1a, joka mahdollistaa käytön tai vähentää esteitä. Käytännössä erityises> viitataan erityisryhmiin Saavute1avuus ei ole vain tekninen seikka esim. sisällön ymmärre1ävyys on tärkeä saavute1avuuden osa- alue. (vrt. myös esim. havai1avuus, halli1avuus, ymmärre1ävyys sekä tekninen yhteensopivuus.) Järjestelmävaa>muksena on WCAG AA- tason estee1ömyysnormit (Lähde: vaa>muslue1elo) Estee1ömyysauditoinnit

52 Monikielisyys Järjestelmä toteutetaan suomen- ja ruotsinkielisenä Käyte1ävyys ja kielet: Osallistumisympäristön lausuntopalvelun tulee olla sellainen, e1ä virkamiesten on mahdollista kohtuullisen helpos> täy1ää kielilain vaa>mukset käy1äessään Osallistumisympäristöä toiminnassaan järjestelmän avulla on voitava toteu1aa useita eri kielisiä käy1ölii1ymiä. Käy1äjän on voitava vaihtaa kieli helpos>. (Vaa>muslue1elo) Kielet myös sisällön uudelleen käytössä (avoin data rajapinnassa)

53 Monikielisyyden toteu1amisesta Allaolevat vrt. Tarjouspyynnön Liite 7 Suunnitelma Käy1äjien huomioimisesta toteutuksessa: Laadukas ja käyte1ävä toteutus monikielisyydestä voi vaa>a muutakin kuin käy1ölii1ymien monikielisen toteutuksen Asia on huomioitava toteutusprojek>n alusta saakka. Monikielisyys ei perustu pelkästään teknisille tai toiminnallisille vaa>muksille, vaan myös toimintatavalle, niin toteutuksen kuin varsinaisen käytön aikana. Toimi1ajan tulee huomioida suunni1elussa erityises> mm. navigoin>, terminologia, avainsanat ja hakutoiminnallisuus. Esimerkiksi sisältöä tulee pystyä syö1ämään samasta näkymästä monella kielellä ja käy1äjän tulisi voida navigoida saman sivun tai asiakokonaisuuden eri kieliversioiden välillä helpos>. Oikeusministeriön Demokra>a-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö antaa tarvi1aessa ohjeistusta kieliasioissa.

54 Käyte1ävyys ei ole vain kivaa. Se on edellytys sille, e1ä saavutamme kovat tavoi1eet (kuten säästöt) pehmät tavoi1eet (esim. avoimuus, osallisuus).

55 Jaroslaw Skwarek/Conversatum Oy, konsulh Tarjouksen rakenne

56 Tarjouksen rakenne Liite 1. Tarjoajan esi1ely Liite 2. Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaa>mukset Liite 3. Hankinnan kohde1a ja tarjousta koskevat vähimmäisvaa>mukset Liite 4. Hintalomake Liite 5. Laadullisten tekijöiden arvioin>lomake Tarjous Tarjouksen kansileh> ja sisällyslue1elo Liite 6. Referenssit Liite 7. Suunnitelma käy1äjien huomioimisesta toteutuksessa Liite 8. Alustava projek>suunnitelma Liite 9. Ratkaisukuvaus Lii1eet Avainhenkilöiden CV:t Liite 15. Palvelun koekäy1ötunnukset Liite 16. Alihankkijat (tarvi1aessa)

57 Tarjouksen rakenne Tarjouksessa käyte1ävä tarjouspyynnön mukana olevia lomakkeita 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10-14, 15 ja 16 Lii1eiden 2, 3, 4, 5, 7 ja numeroin> on yhdenmukainen tarjouspyynnössä olevien lii1eiden kanssa Tarjouksen selvitykset, jotka ovat pakollisia, mu1a joita ei pisteytetä arvioin>kriteereinä 7, 8 ja 9

58 Pakolliset selvitykset, joita ei pisteytetä arvioin>kriteereinä 7 Suunnitelma käy1äjien huomioimisesta Liite 1. Tarjoajan esi1ely toteutuksessa 8 Alustava projek>suunnitelma 9 Ratkaisukuvaus Liite 2. Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaa>mukset Liite 3. Hankinnan kohde1a ja tarjousta koskevat vähimmäisvaa>mukset Liite 4. Hintalomake Liite 5. Laadullisten tekijöiden arvioin>lomake Tarjous Tarjouksen kansileh> ja sisällyslue1elo Liite 6. Referenssit Liite 7. Suunnitelma käy1äjien huomioimisesta toteutuksessa Liite 8. Alustava projek>suunnitelma Liite 9. Ratkaisukuvaus Lii1eet Avainhenkilöiden CV:t Liite 15. Palvelun koekäy1ötunnukset Liite 16. Alihankkijat (tarvi1aessa)

59 1a Vaa>muslue1elo (excel) Liite 1. Tarjoajan esi1ely 1b Vaa>muslue1elo (pdf) Liite 2. Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaa>mukset 1c OSYA- Kyselyprosessi 1. Vaa>musmääri1ely 2. Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaa>mukset 1d Lausuntopalvelun toteutusvaiheet 1e OSYA- Vaa>musmääri1ely- Sanasto Liite 3. Hankinnan kohde1a ja tarjousta koskevat vähimmäisvaa>mukset Liite 4. Hintalomake 1f Osallistumisympäristön käy1äjät, rekisteröin> ja tunnistautuminen Liite 5. Laadullisten tekijöiden arvioin>lomake Tarjouspyyntö 3. Hankinnan kohde1a ja tarjousta koskevat vähimmäisvaa>mukset 4. Hintalomake 5. Laadullisten tekijöiden arvioin>lomake 6. Sopimusluonnos 7. Suunnitelma käy1äjien huomioimisesta 8. Tarjouksen kansileh> ja sisällyslue1elo 3.1 Lausuntopalvelun käyte1ävyysarvioin> Tarjous Tarjouksen kansileh> ja sisällyslue1elo Liite 6. Referenssit Liite 7. Suunnitelma käy1äjien huomioimisesta toteutuksessa Liite 8. Alustava projek>suunnitelma Liite 9. Ratkaisukuvaus Lii1eet Avainhenkilöiden CV:t 9. Referenssi- lomake Liite 15. Palvelun koekäy1ötunnukset CV lomake Liite 16. Alihankkijat (tarvi1aessa) 15. Palvelun koekäy1ötunnukset 16. Alihankkijat 17. Kyselytyökalujen kartoitus

60 Etenemisaikataulu

61 Aikataulu klo kello klo x Tarjouspyynnön esi1ely>laisuus Kysymykset tarjouspyynnöstä Julkaistaan vastaukset kysymyksiin Tarjoukset OTTK:n kirjaamoon Hankintapäätos, tavoite x Sopimus valitun toimi1ajan kanssa x.5. Projek> alkaa

62 Vastaukset kysymyksiin Vastaukset kysymyksiin julkaistaan Oikeusministeriön www- sivuilla ( h1p://www.om.fi/etusivu/valmisteilla/ Osallistumisymparistoprojek>/ Tapahtumiajaaineistoja) viimeistään Lisäksi vastaukset lähetetään kysymyksiä tai yhteys>etonsa lähe1äneille sähköpos>lla

63 Menestystä tarjouskilpailussa!

Osallistumisympäristöhanke. Sari Aalto-Matturi neuvotteleva virkamies

Osallistumisympäristöhanke. Sari Aalto-Matturi neuvotteleva virkamies Osallistumisympäristöhanke neuvotteleva virkamies E-participation index (YK 2010, 2008) 1. Etelä-Korea (2.) 2. Australia (5.) 3. Espanja 4. Uusi-Seelanti (6.) 4. Iso-Britannia 6. Japani (12.) 6. USA (1.)

Lisätiedot

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista?

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Finanssineuvos Katju Holkeri, Valtiovarainministeriö 24.11.2010 Kaikilla kansalaisilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Vastaukset toimittajien kysymyksiin Lausuntopyyntöpalvelu

Tarjouspyyntö Vastaukset toimittajien kysymyksiin Lausuntopyyntöpalvelu 1 1. Tarjouspyyntönne liitteessä 3.1 Lausuntopalvelun käytettävyysarviointi todetaan ao. tapaan, onkohan mainitussa aikataulussa jokin virhe?...osana tarjousten arviointia järjestelmille suoritetaan käytettävyysarviointi

Lisätiedot

Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn. Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen

Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn. Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen Aluetoimikunnat Vantaalla Aviapoliksen aluetoimikunta Hakunilan aluetoimikunta Koivukylän aluetoimikunta Korson aluetoimikunta

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE 1. TARJOUKSEN KANSILEHTI TARJOUS. Palautetaan täytettynä. MUSEOVIRASTO, KEHITTÄMISPALVELUT: Museotilasto-verkkopalvelu.

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE 1. TARJOUKSEN KANSILEHTI TARJOUS. Palautetaan täytettynä. MUSEOVIRASTO, KEHITTÄMISPALVELUT: Museotilasto-verkkopalvelu. LIITE 1 TARJOUSLOMAKE 1. TARJOUKSEN KANSILEHTI Palautetaan täytettynä TARJOUS MUSEOVIRASTO, KEHITTÄMISPALVELUT: Museotilasto-verkkopalvelu Tarjoaja Tarjoajan yhteystiedot Osoite: Sähköposti: Paikka ja

Lisätiedot

Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty. Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö

Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty. Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö Julkinen hankinta Hankinnan suunnittelu ja toteutus Kilpailutus valmistelu Sopimuskausi, esim.

Lisätiedot

Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma. katju.holkeri@vm.fi Jyväskylä 29.8.2013

Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma. katju.holkeri@vm.fi Jyväskylä 29.8.2013 Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma katju.holkeri@vm.fi Jyväskylä 29.8.2013 Mitä on Open Government Partnership? Open Government Partnership (avoimen hallinnon kumppanuushanke) eli OGP käynnistettiin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Tietokanta-asiantuntijapalvelut (Dnro 3/021/2012) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset

Tarjouspyyntö Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Yleistä - Tarjouksen tekeminen ja lähettäminen

Yleistä - Tarjouksen tekeminen ja lähettäminen Yleistä - Tarjouksen tekeminen ja lähettäminen Tarjouksen tekeminen - valmistautuminen LUE tarjouspyyntö huolellisesti läpi Merkitse huomiokynällä Mitä todistuksia pyydetään? Mitä selvityksiä kysytään?

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat.

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat. Sivu 1 / 5 KEITTIÖLAITEHANKINNAT 1. Hankinnan kohde 2. Tarjoushinnan ilmoittaminen Sotkamon kunta järjestää tarjouskilpailun tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnoista. Pyydämme tarjoustanne oheisten

Lisätiedot

1/6. Pisteiden laskentatapa

1/6. Pisteiden laskentatapa 1/6 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO H077-15 / HEL 2015-004602 / Bengtsår-yhteysveneen kunnostus, moottorin uusiminen ja huoltopalvelut (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 1

Lisätiedot

Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa

Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa Kansalaisen yleisneuvontapalvelu hankkeen aloitusseminaari 16.10.2012, Helsinki Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi MIKÄ ON SADE-OHJELMA? 2 1 Julkishallinnon ensimmäinen

Lisätiedot

Uudet demokratiapalvelut kansalaisen osallistumiseen - demokratia.fi. Rauna Nerelli Oikeusministeriö

Uudet demokratiapalvelut kansalaisen osallistumiseen - demokratia.fi. Rauna Nerelli Oikeusministeriö Uudet demokratiapalvelut kansalaisen osallistumiseen - demokratia.fi Rauna Nerelli Oikeusministeriö Miksi avointa valmistelua? Laadukkaammat päätökset Kokemusasiantuntijoiden tieto ja osaaminen resurssina

Lisätiedot

Wiren 31.8.2010 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

Wiren 31.8.2010 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio TARJOUSPYYNTÖ H044-10-1 1 (11) KOTIHOIDON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin hankintakeskus järjestää tarjouskilpailun terveyskeskuksen kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän

Lisätiedot

Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä)

Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä) Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä) Tarjoamme Pyhäjoen kunnalle 1.11.2013 päivätyn tarjouspyynnön mukaista lvi ja hydrauliikkatöitä ajalle 2014-2016:

Lisätiedot

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma 14.11.2011 2 14.11.2011 3 Avoimen hallinnon periaatteet KANSALAISEN OIKEUDET Vahvistamme kansalaisten oikeutta tietoon sekä osallistumista yhteisten ratkaisujen

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

SADe-ohjelma hyötyjä sähköisistä palveluista

SADe-ohjelma hyötyjä sähköisistä palveluista SADe-ohjelma 2009-2014 hyötyjä sähköisistä palveluista NUOVE-projektin päätöstilaisuus, 30.11.2011, TEM Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Julkisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 12.06.2013

TARJOUSPYYNTÖ 12.06.2013 Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ SANOMA- JA AIKAKAUSLEHTIHANKINNAT Pyydämme tarjoustanne Kirkes -kirjastojen sanoma- ja aikakauslehtihankinnoista. Tarjouspyyntö

Lisätiedot

HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko

HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 28.8.2013 1 (5) HSL: tekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat HSL:n tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelut

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Intohimona yrittäjyyskasvatus!

Intohimona yrittäjyyskasvatus! Toinen linja 14 00530 Helsinki 29.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ YES- VERKOSTON ASIANTUNTIJAPALVELUISTA (PUITESOPIMUS) pyytää tarjouksia yrittäjyyskasvatuskoulutusten asiantuntijapalve- luista vuosille 2015-2018

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

EKOTALO YHTEISTYÖ. Näkyvyy2ä yhteistyökumppaneille

EKOTALO YHTEISTYÖ. Näkyvyy2ä yhteistyökumppaneille EKOTALO YHTEISTYÖ Näkyvyy2ä yhteistyökumppaneille Ekotalo projekc näkyvyys Ekotalo projek, hakee menetelmiä ja ratkaisuja, joilla tulevaisuudessa rakennetaan ja eletään ekologisemmin ProjekClle haetaan

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

Monimediaisuus ja vuorovaikutus

Monimediaisuus ja vuorovaikutus Monimediaisuus ja vuorovaikutus (2ivistelmä esityksen kalvoista) Aki Kekäläinen, pääsuunni;elija Yle Uu2s- ja ajankohtaistoiminta NeA- ja mobiilikehitys Yle ennen neaaikaa Mediat: radio, TV ja teksti-tv

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy (VVA Oy) on Viitasaarella toimiva, kaupunkiomisteinen vuokra-asuntoja tarjoava yritys. Vuokrattava on 431 huoneistoa 29 kiinteistössä. Asunnot

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkimus ja vaikuttavuusarviointi/zoomi-hanke

Tarjouspyyntö: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkimus ja vaikuttavuusarviointi/zoomi-hanke TARJOUSPYYNTÖ 1 (9) dno 50/021/2016 Tarjouspyyntö: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkimus ja vaikuttavuusarviointi/zoomi-hanke 1. Hankinnan kohde (jatkossa myös hankintayksikkö ) pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui 1/6 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-003207 Rajoitettu hankintailmoitus, tapahtumanhallintajärjestelmä Allu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 (5) SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: HAAGA-HELIA Oy Ab konserni Y- tunnus: 2029188-8 Osoite: Ratapihankatu 13, 00520 Helsinki Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Tarkastuslautakunta 9 21.3.2013 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho,

Lisätiedot

Hiukkavaaran monitoimitalo, IPT toteutuksena - arvoa rahalle ajatellen! 27.6.2014 Markkinainfo

Hiukkavaaran monitoimitalo, IPT toteutuksena - arvoa rahalle ajatellen! 27.6.2014 Markkinainfo Hiukkavaaran monitoimitalo, IPT toteutuksena - arvoa rahalle ajatellen! 27.6.2014 Markkinainfo Mitä on IPT? Integroitu Projekti Toimitus Poikkeaako esim. Allianssista? On syntynyt ymmärrys, mitä ero on

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Hankintapalvelut Hankintasihteeri Outi Laine 12.06.2008 Vakka-Suomen seutukunnan virustorjunta- ja palomuuriohjelmisto Vakka-Suomen seutukunta KY pyytää Teiltä tarjousta Vakka-Suomen

Lisätiedot

Seuraavaksi tarkastellaan muutamia hyviä pilvijärjestelmien arkkitehtuuriratkaisuja (kohdat 1-4).

Seuraavaksi tarkastellaan muutamia hyviä pilvijärjestelmien arkkitehtuuriratkaisuja (kohdat 1-4). 1 Siirtäminen pilveen voi tarkoi2aa käyte2ävän ohjelmiston, tallennus9lan tai infrastruktuurin siirtämistä verkkopohjaisiin palveluihin tai korvaamista niillä. Arkkitehtuuri on olennainen asia, joka vaiku2aa

Lisätiedot

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Sisältö Mikä on Tarjouspalvelu-toimittajaportaali? Mitä hyötyä ja etuja toimittajalle? Miten Tarjouspalvelua käytetään? Tarjouspalveluun pääseminen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Oppijan palvelukokonaisuuden tietoturvan testauspalvelut 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tämä tarjouspyyntö

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

RINTASYÖVÄN SEULONTATUTKIMUSTEN HANKINTA KIRKKONUMMEN PERUS- TURVALLE

RINTASYÖVÄN SEULONTATUTKIMUSTEN HANKINTA KIRKKONUMMEN PERUS- TURVALLE RINTASYÖVÄN SEULONTATUTKIMUSTEN HANKINTA KIRKKONUMMEN PERUS- TURVALLE Hankinnan kohde Hankinnan yksilöinti Kirkkonummen kunta pyytää tarjousta rintasyöpä- (mammografia) seulontatutkimusten palvelujen tuottamisesta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon!

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon! Tervetuloa taloon! Perehdytyksellä hyvä startti työuralle! ISS Perehdytyskäytäntöihin sisältyvät: Perehdytyskortin käyttöönotto Tervetuloa Taloon -perehdytys tai -verkkokurssi Tehtäväkohtainen perehdytys

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/6 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Joensuun kaupunki / Kaupunkirakenneyksikkö Joensuun kaupunki

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Asia ja sen selvitys 26927 Joensuun Tiedepuiston hallinnoimien kiinteistöjen toimitilojen sähkö-, putki-,

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU07831 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU07831 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kansalaisten asiointitili

Kansalaisten asiointitili Kansalaisten asiointitili Kansalaiskuuleminen Otakantaa.fi -keskustelussa Esittelymateriaali Asiointitili@valtiokonttori.fi Tästä esityksestä Tämä esitys on laadittu taustatiedoksi kansalaisten asiointitilistä.

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

Sähköiset demokratiapalvelut osallistumisen ja vaikuttamisen vauhdittajina. Liisa Männistö, oikeusministeriö Tietoisku Kuntamarkkinoilla 9.9.

Sähköiset demokratiapalvelut osallistumisen ja vaikuttamisen vauhdittajina. Liisa Männistö, oikeusministeriö Tietoisku Kuntamarkkinoilla 9.9. Sähköiset demokratiapalvelut osallistumisen ja vaikuttamisen vauhdittajina Liisa Männistö, oikeusministeriö Tietoisku Kuntamarkkinoilla 9.9.2015 Sähköisten palveluiden mahdollisuudet ja haasteet Suomi

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA KAUPUNGIN TOIMIPISTEIDEN JA LAITOSTEN KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA KAUPUNGIN TOIMIPISTEIDEN JA LAITOSTEN KULJETUKSISTA OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA KAUPUNGIN TOIMIPISTEIDEN JA LAITOSTEN KULJETUKSISTA Tilaaja: Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta, PL 85, Lautatarhankatu

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta: Asiakasrekisteri. Tarjousten vertailu. Tiivistelmä

Talous- ja velkaneuvonta: Asiakasrekisteri. Tarjousten vertailu. Tiivistelmä Talous- ja velkaneuvonta: Asiakasrekisteri Tiivistelmä Versio 1.0 23.03.2012 HELSINGIN KAUPUNKI Asiakasrekisteri 2 / 5 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tarjouskilpailun pisteytys... 3 1.1 Yhteenveto ja lopputulos...

Lisätiedot

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Sivu 1/5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Tarjoukset 31.12.2015

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely)

TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely) 1(7) TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus pyytää tarjoustanne ilmanvaihtosuodattimien hankinnasta Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kunnille sopimuskaudeksi 1.9.2014

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA.

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA. 1 ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA. 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot tulee ilmoittaa yhteenvetolomakkeessa jota tulee täyttää ja lähettää tarjouksen mukana.

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Kaikkiin

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (7) H a n k in ta - ja k ilp ailu tta m is yk s ik k ö 14.2.2013 Iittala-Hämeenlinna -vesihuoltolinjan urakoinnit (HS-Vesi) HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (13) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Mainostoimistopalvelut Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään tarjoaja sitoutuu

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSVIRASTO 1(6) Katu- ja puisto-osasto Jukka Myyryläinen KPO 13 KIT1

HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSVIRASTO 1(6) Katu- ja puisto-osasto Jukka Myyryläinen KPO 13 KIT1 RAKENNUSVIRASTO 1(6) PACIUKSENKADUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN SUUNNITTELU Hankinnan kohde Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto pyytää tarjoustanne otsikossa mainitusta suunnittelutehtävästä.

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT 1 Pirjo Stolt KILPAILUTTAMISEN KARIKOT Julkiset hankintaongelmat hankintayksikön näkökulmasta Julkinen hankintayksikkö kilpailuttajana 2 Hankinnan suunnittelu Tarjouskilpailun toteuttaminen Hankinnan täytäntöönpano

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Johtamiskoulutus. Viite: 10/2014/JKT Petri Ronkainen 16.9.2014 Versio 0.

TARJOUSPYYNTÖ. Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Johtamiskoulutus. Viite: 10/2014/JKT Petri Ronkainen 16.9.2014 Versio 0. Viite: 10/2014/JKT Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ Johtamiskoulutus Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 JOHTAMISKOULUTUS... 4 1.1 Hankinnan kohde... 4 1.1.1

Lisätiedot