Tarjouspyynnön esi1ely>laisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouspyynnön esi1ely>laisuus"

Transkriptio

1 Sisältö Avauspuhe ja esi1ely Hankkeen ja lausuntopalvelun yleisesi1ely Hankintayksikön (OTTK) esi1ely Tarjouspyynnön esi1ely Vaa>musmääri1elyn esi1ely Käy1äjien huomioiminen toteutuksessa Tarjouksen rakenne Etenemisaikataulu Kysymyksiä?

2 Tarjouspyynnön esi1ely>laisuus Tilaisuuden puheenjohtaja Mikko Levämäki/OM, hankepäällikkö Paikalla AnH Kaakinen/OTTK, Ylitarkastaja Mika Nordman, hankeyksikön päällikkö Jaroslaw Skwarek/Conversatum Oy, konsulh Ou> Lipponen/Conversatum Oy, konsulh Teemu Ropponen/OM, projek>päällikkö Laura Ahokas/OM, projek>päällikkö

3 Tilaisuuden käytännöt Tilaisuuden videoin> ja äänitys Tarjouspyynnön asiakirjat ja kirjalliset vastaukset ovat tässä >laisuudessa anne1ujen vastausten edellä Sopimukseen lii1yviin kysymyksiin vastamme vain kirjallises> Kysymyksiä saa esi1ää jokaisen osion lopussa

4 Mikko Levämäki/Oikeusministeriö, hankepäällikkö Hankkeen ja lausuntopalvelun yleisesi1ely

5 Kiteytys esityksestä Suomi on kaukana maailman kärjestä useissa e- par>cipa>on/e- government tutkimuksissa Osallistumisympäristö- hanke (OSY) modernisoi osallistumisen verkkotyökaluja ja prosesseja helppokäy1öiseksi työkalupakiksi kansalaisille, järjestöille ja viranomaisille Lausuntopalvelu on keskeinen osa sähköisiä osallistumiskeinoja ja hae1aessa tuo1avuushyötyjä

6 E- par>cipa>on index (YK 2010, 2008) 1. Etelä- Korea (2.) 2. Australia (5.) 3. Espanja 4. Uusi- Seelan> (6.) 4. Iso- Britannia 6. Japani (12.) 6. USA (1.) 8. Kanada (11.) 9. Viro (8.) 9. Singapore (10.) 10. Bahrain 12. Malesia 13. Tanska (3.) 14. Saksa 15. Ranska (4.) 15. Alankomaat 17. Belgia 18. Kazakstan 19. Lie1ua 20. Slovenia 21. Itävalta 21. Norja 23. Kypros 23. Ruotsi (9.) 25. Kroa>a 26. Kolumbia 26. Irlan> 28. Kirgisia 28. Mongolia 30. Suomi (45.) 30. Israel 32. Kiina 32. Meksiko (7.) 157. Vanuatu

7 Val>oneuvoston periaatepäätös demokra>an edistämisestä (mm.) Suomi verkkodemokra>avertailujen 10 kärkimaan joukkoon luvun loppuun mennessä Verkkodemokra>an infrastruktuuri Prosessien ja vuorovaikutuksen kehi1äminen Hallinnon >etoyhteiskunta- ja vuorovaikutusvalmiuksien kehi1äminen Hallinnon läsnäolo verkossa Kumppanuus verkkodemokra>an kehi1ämisessä

8 Sähköinen asioin> ja demokra>a (SADe) - ohjelma Osallistumisympäristön palvelukokonaisuus Oppijan palvelukokonaisuus Oma terveys - palvelukokonaisuus Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Työnantajan palvelukokonaisuus. Kansalaisen hyvinvoin>palvelusuunni1elu- kokonaisuus Yrityksen perustajan palvelukokonaisuus 8

9 Osallistumisympäristö palvelukokonaisuus Osana val>ovarainministeriön Sähköinen asioin> ja demokra>a (SADe) ohjelmaa Oikeusministeriöllä vetovastuu Osallistumisympäristöstä Ohjausryhmässä mukana mm. Eduskunta, Kuntalii1o, useita kun>a ja ministeriöitä Ensimmäiset palvelut käy1öön keväällä 2012 BudjeH n. 2,6 miljoonaa ( )

10 Osallistumisympäristö- hanke (OSY) Syventää vuorovaikutusta kansalaisten, virkamiesten ja polii>kkojen kesken ja parantaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia val>on- ja kunnallishallinnossa. Luo uusia verkko- osallistumisen työkaluja ja toimintamalleja, jotka ovat kansalaisille, järjestöille ja viranomaisille mielly1äviä käy1ää ja helppo o1aa mukaan osaksi omaa toimintaa.

11 Hankkeen hyödyt Osallistumista edistävät välineet ja menetelmät >edon saamisen ja kansalaisvaiku1amisen helpo1uminen valmistelutyön tehostuminen ja laajempien osallistujamäärien tavoi1aminen osallistavan tutkimus- ja kehitystyön mahdollistuminen Välineet valmiina palveluina koko julkishallinnolle osallistumisen välineet käy1öönote1avissa helpos> osallistumis- ja vaiku1amiskanavien yhtenäisyys helpo1aa niiden saatavuu1a ja oppimista Yhdenmukaiset toimintatavat Taloudelliset hyödyt 11

12 Toteute1avat palvelut Perustoiminnallisuus ( alusta ) Lausuntopalvelu Kyselypalvelu Kansalais- ja kuntalaisaloite Osallistumisvies>ntäpalvelu Luotauspalvelu Pää1äjäpalvelut Kansanedustajien ja valtuute1ujen työn seurantapalvelu

13 Käytännössä mm. Työkalut osallisuuden ja vuorovaikutuksen suunni1eluun Verkkokeskustelut ja kommentoin>työkalut DokumenHen työstö yhdessä Viralliset verkkokyselyt, epäviralliset gallupit Lausuntopyynnöt, lausuntojen antaminen, lausuntojen koostaminen verkossa Kansalais- ja kuntalaisaloi1eiden tekeminen ja seuranta Tietoa julkisista hankkeista, omista osallistumisoikeuksista ja - mahdollisuuksista Kansanedustajien ja valtuute1ujen seurantapalvelu

14 Lausuntopalvelu: Käy1ölii1ymädemo ja esi1elyvideo Lausuntopalvelun käy1ölii1ymädemo: Lähdekoodi ja muu demoon lii1yvä materiaali: h1ps://github.com/leonidas/lausuntopalvelu- prototyyppi Karkeas> vaa>musmääri1elyyn perustuva käy1ölii1ymädemo, joka ei kuitenkaan täytä lausuntopalvelun lopullisia vaa>muksia. Varsinainen toteutus voi poiketa käy1ölii1ymädemosta merki1äväs>. Käy1ölii1ymädemon esi1elyvideo: h1p://www.youtube.com/watch?v=jvlyofaszni

15 Jaroslaw Skwarek/Conversatum Oy, konsulh Tarjouspyynnön esi1ely

16 Tarjouspyynnön rakenne Tarjouksen tekemistä helpo1avia työkaluja Valmiita selvityslomakkeita Vertailu- ja valintaperusteet läpinäkyviä ja selkeitä Pisteytyslomakkeet

17 Tarjouspyynnön rakenne 1. Vaa>musmääri1ely 2. Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaa>mukset 3. Hankinnan kohde1a ja tarjousta koskevat vähimmäisvaa>mukset 1a Vaa>muslue1elo (excel) 1b Vaa>muslue1elo (pdf) 1c OSYA- Kyselyprosessi 1d Lausuntopalvelun toteutusvaiheet 1e OSYA- Vaa>musmääri1ely- Sanasto 1f Osallistumisympäristön käy1äjät, rekisteröin> ja tunnistautuminen 3.1 Lausuntopalvelun käyte1ävyysarvioin> 4. Hintalomake Tarjouspyyntö 5. Laadullisten tekijöiden arvioin>lomake 6. Sopimusluonnos 7. Suunnitelma käy1äjien huomioimisesta 8. Tarjouksen kansileh> ja sisällyslue1elo 9. Referenssi- lomake CV lomake 15. Palvelun koekäy1ötunnukset 16. Alihankkijat 17. Kyselytyökalujen kartoitus

18 Tarjouspyynnön rakenne Tarjouspyyntöasiakirjan keskeisiä koh>a: 1. Hankinnan tavoite ja kohde 2. Sopimuskausi 7. Hankintamene1ely 11. Tarjouksen laa>minen Tarjouksen rakenne Tarjoajaa koskevat vaa>mukset ja tarjoajalta edelletyt selvitykset Selvitykset, jotka ovat pakollisia, mu1a joita ei pisteytetä arvioin>kriteereinä 14. Tarjousten valintaperusteet ja vertailu

19 Hankinnan tavoite ja kohde Hankinnan kohteena on Lausuntopalvelun kokonaispalvelu, joka sisältää palvelun kehi1ämisen, käy1öönoton, loppukäy1äjien koulutukset ja sähköisen koulutusmateriaalin, valmiuden virheiden korjauksiin, ylläpidon ja tuen käy1öympäristöineen ja käy1öön lii1yvine palveluineen. Hanki1ava verkkopalvelu tulee osaksi ns. Osallistumisympäristöä, jonne kootaan yhteen useita kansalaisvaiku1amiseen lii1yviä verkkopalveluita. Lausuntopalvelun avulla pyritään helpo1amaan hallinnon opera>ivisten prosessien läpivien>ä

20 Hankintamene1ely ja sopimuskausi Sopimuskausi on 3 vuo1a ja se alkaa sopimuksen allekirjoi1amisesta Op=o: Tilaaja varaa oikeuden 3 vuoden mi1aiseen op>okauteen. Tilaaja ilmoi1aa op>on käytöstä 6 kuukau1a ennen sopimuskauden pää1ymistä. Hankintamene1elynä on Avoin mene?ely

21 Projek>n vaiheet ja niiden aikataulutus 1(2) Kuva1una Lii1eessä 1.d Lausuntopalvelun toteutusvaiheet P0 Käy1ölii1ymäproton toteutus P1 Lausuntopyynnön suunni1elu P2 Lausuntopyynnön sähköiseen toteutukseen, testaukseen, julkaisuun ja seurantaan lii1yvät ominaisuudet. P3 Vastausten eli lausuntojen kokoaminen ja niiden käsi1eleminen sekä julkaiseminen. P4 Lausuntopyyntöyhteenvedon sekä lausuntojen/ tarvi1aessa vastausten arkistoin>/ siirtäminen asianhallintaan

22 Projek>n vaiheet ja niiden aikataulutus 2(2) P5 Käy1öönote1u palvelu on lausuntopyyntöön osallistuvien käy1äjien (valmistelijoiden ja lausunnon antajien) käytössä. Käy1äjät mukaan lukien pääkäy1äjä on koulute1u ja ohjeiste1u käy1ämään palvelua. Palvelun omistaja ase1aa vaiheille aikataulun.

23 Liite 3.1 Käyte1ävyysarvioin> Käyte1ävyysarvioin> tehdään ulkopuolisen, riippuma1oman toimi1ajan toimesta Arvionnin tekijä Adage Oy raportoi tulokset OTTK:lle Arvioin>kriteereinä käytetään yleisiä käyte1ävyyskriteereitä Ks. liite 15 Palvelun koekäy1ötunnukset

24 Sopimusluonnoksen keskeisiä koh>a Kuva1u lii1eessä 6 Sopimusluonnos 10. Tietoturva ja >etosuoja Palvelun osaksi kuuluvien >etovarantojen (mm. >etokannat ja koodistot) on sijai1ava Suomessa Palvelun toiminnan oikeellisuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi Tilaajalla on oikeus omasta tai kolmannen osapuolen toimesta lähdekoodin katselmoin>in ja auditoin>in 11. Muut ehdot Takuuaika Avoimen lähdekoodin käy1öön lii1yvät ehdot

25 Tarjousten käsi1ely

26 Tarjousten käsi1ely Tarjousten käsi1ely (tarjouspyynnön kohta 13) Tarjoajan soveltuvuus Tarjouskilpailusta suljetaan ne tarjoajat, jotka eivät täytä asete1uja vähimmäisvaa>muksia Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus Tarjouskilpailusta suljetaan pois ne tarjoukset, jotka eivät ole tarjouspyynnön mukaisia tai tarjousmene1elyn ehtojen mukaisia

27 Tarjousten vertailu Tarjousten arvioin> tehdään tarjouspyynnön kohdan 14 Tarjousten valintaperusteet ja vertailu mukaises>

28 Tarjoajan soveltuvuusvaa>mukset Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaa>mukset Rahoitukselliseen ja taloudelliseen >lanteeseen lii1yvät vaa>mukset Tekniseen suorituskykyyn ja amma>lliseen pätevyyteen lii1yvät vaa>mukset Tarjoajan alihankkijoihin lii1yvät vaa>mukset

29 Vaa>mukset: 2. Taloudellinen ja rahoituksellinen >lanne Luo1o>edot ja taloudellinen >lanne Ehdokkaan luo1oluokitus on oltava A tai parempi Liikevaihto Tarjoajan liikevaihto 2011 tulee olla vähintään kolminkertainen toimitusprojek>n arvoon Vastuuvakuutus Tarjoajalla on voimassaoleva vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärä on oltava vähintään kaksinkertainen toimitusprojek>n hintaan, kuitenkin vähintään euroa

30 Vaa>mukset: 3. Tekninen ja amma>llinen pätevyys 1(2) Referenssit (tarjouspyynnön liite 9 Referenssilomake): Referenssi vastaavasta kyselyratkaisusta, jossa yksi1äiseen kyselyyn vastaajien määrä on vähintään kpl Referenssi vastaavasta kyselyratkaisusta, jossa on yhtäaikaisia käy1äjiä/vastaajia vähintään 40 Referenssi vastaavasta kyselyratkaisun toiminnallisesta sovi1amisesta asiakkaan tarpeisiin Referenssi Julkisenhallinnon kyselyratkaisun toimi1amisesta suomenkielellä Referenssi verkkopalvelun toimi1amisesta tarjo1avalla ratkaisulla, jossa on monikielinen käy1ölii1ymä ja kieli vaihde1avista käy1äjän toimesta

31 Vaa>mukset: 3. Tekninen ja amma>llinen pätevyys 2(2) Tarjoajalla on oltava hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden rii1äväs> ammahtaitoista työvoimaa hankinnan toteu1amiseen Vaa>mukset nimetyille avainhenkilöille Nime1yjen avainhenkilöiden ja varahenkilöiden cv:t (Tarjouspyynnön lii1eet 10-14)

32 Vaa>mukset: Hankinnan kohde ja tarjous 1(2) Liite 3 Hankinnan kohde1a ja tarjousta koskevat vähimmäisvaa>mukset Palvelun sisältö: Tarjoajan tarjoama palvelu täy1ää kaikki tarjouspyynnön lii1eessä 1 Vaa>musmääri1ely ja sen alalii1eissä 1a 1e, palvelulle asetetut vähimmäisvaa>mukset. Sopimusehdot: Tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnön lii1eenä 6 olevan sopimusluonnoksen.

33 Vaa>mukset: Hankinnan kohde ja tarjous 2(2) Pakolliset, mu1a ei arvioitavat selvitykset Suunnitelma käy1äjien huomioimisesta toteutuksessa (tarjouksen liite 7) Alustava projek>suunnitelma (tarjouksen liite 8) Ratkaisukuvaus (tarjouksen liite 9)

34 Liite 3.1 Käyte1ävyysarvioin> 1(2) Arvioitavat tes>tehtävät: Tehtävä 1: Lausuntopyynnön tekeminen Tehtävä 2: Lausuntopyyntöön vastaaminen Tehtävä 3: Yhteenvedon tekeminen vastauksista Pisteytys Tehtävä 1: 0-4 piste1ä Tehtävä 2: 0-2 piste1ä Tehtävä 3: 0-3 piste1ä

35 Liite 3.1 Käyte1ävyysarvioin> 2(2) Maksimipisteitä vähennetään seuraavas>: Yksikin kriihnen havainto: - 3 piste1ä Jokainen vakava havainto - 1 piste Jokainen kohtalainen havainto: - 0,5 piste1ä Jokainen vähäinen havainto: - 0,25 piste1ä

36 Tarjousten vertailu Tarjousten vertailu tehdään käy1äen tarjoajien täy1ämiä vertailulomakkeita Liite 4 Hintalomake Liite 5 Laadullisten tekijöiden arvioin>lomake Vertailukriteerit Hinta painoarvoltaan 40 % Palvelun laatutekijät, painoarvoltaan 60 % Vertailukriteerien laskentatavat esite1y tarjouspyynnössä Vaa>mukset Kaikki lii1eessä 1 ja sen alalii1eissä esitetyt vaa>mukset ovat ehdo1omia

37 Ou> Lipponen/Conversatum Oy, konsulh Vaa>musmääri1ely

38 Vaa>musmääri1ely Prosessikuvaus: Osallistumisympäristön kyselyprosessi liite 1c Yksi1äiset vaa>mukset lueteltuina liite 1a, 1b Vaa>mukset ja päätoiminnallisuus liite 1 Tieto- ja toiminnalliset vaa>mukset sekä lii1ymät Käy1ötapaukset kuva1u yleisellä tasolla ns. peruspolku Ei kuvata perustoimintoja lisäys, muutos, poisto (CRUD) UML:n mukaisin kuvauksin Mahdollistavat toimintopistelaskennan

39 Vaa>musmääri1ely - riippuvuudet Osallistumisympäristön perustoiminnallisuus (PETO) Asiakaspalautejärjestelmä VIRTU Asianhallinta Sähköpos>palvelu Sosiaalisen median palvelut

40 Lausuntopalvelun osa- alueet Lausuntopyynnön suunni1eleminen Lausuntopyynnön toteu1aminen, julkaiseminen ja seuranta Lausuntopyyntöön vastaaminen ja >edo1aminen Vastausten kokoaminen ja lausuntoyhteenvedon laa>minen Tulosten käsi1eleminen ja julkaiseminen

41 Toiminnallinen järjestelmäjako

42 Vaa>musmääri1ely: Poimintoja 1(2) Lausuntopyyntö lii1yy yleensä johonkin hankkeeseen joko jossain Osallistumisympäristöön (OSY) lii1yvässä hankerekisterissä tai OSY- järjestelmässä Virallisilla lausuntopyynnöillä on yhteys asianhallintaan. Lausuntopalvelun keskeisiä käsi1eitä: Valmistelija, toteu?aja Kyselymuotoinen lausuntopyyntö Lausuntoon lii?yvät meta=edot Kyselytyyppi (avoin/raja?u) Kohderyhmä

43 Vaa>musmääri1ely: Poimintoja 2(2) Lausunnon loki=edot Seuranta- ja yhteenvetorapor=t Palaute Lausuntoyhteenveto Lausuntopalvelu hyödyntää Osallistumisympäristön perustoiminnallisuuksia Käy1äjien rekisteröin> VETUMA- tunnistus Viranomaisen tunnistautumisessa käytetään OTTK:n tarjoamaa VIRTU- palvelua

44 Teemu Ropponen/Oikeusministeriö, projek>päällikkö Käy1äjien huomioiminen toteutuksessa

45 Tavoite>lasta Osallistumisympäristö- hankkeessa edistetään ja kehitetään vuorovaikutusta kansalaisten ja viranomaisten kesken ja parannetaan kansalaisten osallistumismahdollisuuksia. Tämä toteutetaan modernisoimalla verkko- osallistumisen työkaluja ja prosesseja kokonaisuudeksi, joka on käy1äjilleen kansalaisille, järjestöille, yrityksille, paikallis- ja val>onhallinnolle mielly1ävä käy1ää ja o1aa mukaan osaksi omaa toimintaa. (Lähde: Tarjouspyyntö)

46 Vuorovaikutus käy1äjien kanssa SADE: tavoi1eet vuorovaikutukselle käy1äjien kanssa Avoimuus Saavute1avuus Osallistavuus Vuorovaiku1eisuus Laaja- alaisuus Mita1avuus Lisäksi: Kannaltamme kyse on riskien hallinnasta. Vähän varmemmin priorisoimme oikeita asioita ja huomioimme eri näkökulmia.

47 Prototyyppi (P0) Avoimes> arvioitavissa kahden viikon ajan Tehdään >laajan parhaaksi katsomalla tavalla käyte1ävyystestausta. Vähintään havaitut kriihset ja vakavat virheet korjataan seuraavaan toimituserään mennessä. Näiden virheiden korjausten toteu1amista ei katsota muutostyöksi, vaan osaksi projek>n toimintatapaa. Huom. Prototyyppi eri asia kuin mahdollinen olemassaoleva ratkaisu, joka on perustana lausuntopalvelulle. Ko. valmisratkaisu arvioidaan jo osana tarjousprosessia (toisessa esityksessä)

48 Proton sisältö kuvaus palvelun kokonaisrakenteesta, sisältäen sivu- /näkymäkartan kuvauksen navigaa>osta eri sivujen/näkymien välillä kaksi vaihtoehtoa etusivun/pääsivun visuaaliseksi rakenteeksi ja ilmeeksi selaimella käyte1ävä toimiva (vähintään ns. click- through) prototyyppi käy1ötapauksista, sisältäen sellaisen toimivan kokonaisuuden, joilla eri roolien näkökulmasta voidaan toteu;aa onnistunut lausuntopalveluprosessi kokonaisuudessaan selaimella käyte1ävä toimiva (vähintään ns. click- through) prototyyppi ruotsin kielellä etusivusta ja seuraavista käy1ötapauksista lausuntopyynnön sisällön ja anne1avan palau1een suunni1elu (ks. Vaa>musmääri1ely, kohta 4.1.5) lausuntopyyntöön vastaaminen (Vaa>musmääri1ely 4.3.1) selaimella käyte1ävä toimiva (vähintään ns. click- through) prototyyppi lausuntopalvelu saavute1avasta versiosta, mikäli tämä eroaa ns. täydestä versiosta. Prototyyppi saavute1avasta versiosta sisältää seuraavat käy1ötapaukset lausuntopyynnön sisällön ja anne1avan palau1een suunni1elu (ks. Vaa>musmääri1ely, kohta 4.1.5) lausuntopyyntöön vastaaminen (Vaa>musmääri1ely 4.3.1)

49 Vuorovaikutus käy1äjien kanssa Kansalaisraa> ~30 jäsentä, monipuolinen edustus Edustaa joitain käy1äjäryhmiä (kansalaiset, järjestöt myös virkamiehet!) Kansalaisraadin rooli on tuoda esiin erilaisia näkökulmia ei väl1ämä1ä päätä mistään, vaan yhdessä tuote1ua aineistoa käytetään hyväksi sopivalla tavalla Kehi1äjäyhteisö Avoin asiantun>javerkosto; konsultoiva tukiorganisaa>o, joka tekee hanke1a koskevia ehdotuksia sekä arvioi hanke1a sen edetessä Tyypillises> verkkodemokra>an parissa toimivia tahoja IT/ICT yrityksiä tai yhdistyksiä, tutkimuslaitoksia, järjestöjä, puolueita jne. ~100 tahoa mukana, ovat olleet mukana myös määri1elytyössä Lisäksi luonnollises> virkamiehet ja muut käy1äjät kuten järjestöt osallistuvat palvelun kommentoin>in ja koekäy1öön toteutuksen aikana

50 Aiheet ja toimintatapa Kansalaisraa>, kehi1äjäyhteisö tai muut käy1äjäfoorumit (esim. virkamiesryhmät) voivat kommentoida esim. seuraavia: kieli ja sisältö - oikeellisuus, ymmärre1ävyys, jne. helppokäy1öisyys ja käyte1ävyys >etoturva- ja >etosuoja- asiat estee1ömyys/saavute1avuusasiat, erityisryhmien huomioin> Käy1öohjeistus Toimintamalli Jokaisen osatoimituksen tulee olla kommentoitavissa avoimes> vähintään 7 päivää Toimi1ajan tulee varata aikaa myös keskustella käy1äjien ja muiden sidosryhmien kanssa verkkoympäristössä, sekä mahdollises> yhteistapaamisissa, vähintään 1 htp/kk projek>n keston ajan. Vuorovaikutus käy1äjien kanssa toteutetaan yhteistyössä >laajan kanssa. Virallinen päätäntävalta asioista, kuten päätöksenteosta ko. vuorovaikutuksen perusteella, on >laajalla.

51 Saavute1avuus/estee1ömyys Lausunto tulee olla saavute;ava. Saavute1avuudella tarkoitetaan palvelun laadullista ominaisuu1a, joka mahdollistaa käytön tai vähentää esteitä. Käytännössä erityises> viitataan erityisryhmiin Saavute1avuus ei ole vain tekninen seikka esim. sisällön ymmärre1ävyys on tärkeä saavute1avuuden osa- alue. (vrt. myös esim. havai1avuus, halli1avuus, ymmärre1ävyys sekä tekninen yhteensopivuus.) Järjestelmävaa>muksena on WCAG AA- tason estee1ömyysnormit (Lähde: vaa>muslue1elo) Estee1ömyysauditoinnit

52 Monikielisyys Järjestelmä toteutetaan suomen- ja ruotsinkielisenä Käyte1ävyys ja kielet: Osallistumisympäristön lausuntopalvelun tulee olla sellainen, e1ä virkamiesten on mahdollista kohtuullisen helpos> täy1ää kielilain vaa>mukset käy1äessään Osallistumisympäristöä toiminnassaan järjestelmän avulla on voitava toteu1aa useita eri kielisiä käy1ölii1ymiä. Käy1äjän on voitava vaihtaa kieli helpos>. (Vaa>muslue1elo) Kielet myös sisällön uudelleen käytössä (avoin data rajapinnassa)

53 Monikielisyyden toteu1amisesta Allaolevat vrt. Tarjouspyynnön Liite 7 Suunnitelma Käy1äjien huomioimisesta toteutuksessa: Laadukas ja käyte1ävä toteutus monikielisyydestä voi vaa>a muutakin kuin käy1ölii1ymien monikielisen toteutuksen Asia on huomioitava toteutusprojek>n alusta saakka. Monikielisyys ei perustu pelkästään teknisille tai toiminnallisille vaa>muksille, vaan myös toimintatavalle, niin toteutuksen kuin varsinaisen käytön aikana. Toimi1ajan tulee huomioida suunni1elussa erityises> mm. navigoin>, terminologia, avainsanat ja hakutoiminnallisuus. Esimerkiksi sisältöä tulee pystyä syö1ämään samasta näkymästä monella kielellä ja käy1äjän tulisi voida navigoida saman sivun tai asiakokonaisuuden eri kieliversioiden välillä helpos>. Oikeusministeriön Demokra>a-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö antaa tarvi1aessa ohjeistusta kieliasioissa.

54 Käyte1ävyys ei ole vain kivaa. Se on edellytys sille, e1ä saavutamme kovat tavoi1eet (kuten säästöt) pehmät tavoi1eet (esim. avoimuus, osallisuus).

55 Jaroslaw Skwarek/Conversatum Oy, konsulh Tarjouksen rakenne

56 Tarjouksen rakenne Liite 1. Tarjoajan esi1ely Liite 2. Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaa>mukset Liite 3. Hankinnan kohde1a ja tarjousta koskevat vähimmäisvaa>mukset Liite 4. Hintalomake Liite 5. Laadullisten tekijöiden arvioin>lomake Tarjous Tarjouksen kansileh> ja sisällyslue1elo Liite 6. Referenssit Liite 7. Suunnitelma käy1äjien huomioimisesta toteutuksessa Liite 8. Alustava projek>suunnitelma Liite 9. Ratkaisukuvaus Lii1eet Avainhenkilöiden CV:t Liite 15. Palvelun koekäy1ötunnukset Liite 16. Alihankkijat (tarvi1aessa)

57 Tarjouksen rakenne Tarjouksessa käyte1ävä tarjouspyynnön mukana olevia lomakkeita 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10-14, 15 ja 16 Lii1eiden 2, 3, 4, 5, 7 ja numeroin> on yhdenmukainen tarjouspyynnössä olevien lii1eiden kanssa Tarjouksen selvitykset, jotka ovat pakollisia, mu1a joita ei pisteytetä arvioin>kriteereinä 7, 8 ja 9

58 Pakolliset selvitykset, joita ei pisteytetä arvioin>kriteereinä 7 Suunnitelma käy1äjien huomioimisesta Liite 1. Tarjoajan esi1ely toteutuksessa 8 Alustava projek>suunnitelma 9 Ratkaisukuvaus Liite 2. Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaa>mukset Liite 3. Hankinnan kohde1a ja tarjousta koskevat vähimmäisvaa>mukset Liite 4. Hintalomake Liite 5. Laadullisten tekijöiden arvioin>lomake Tarjous Tarjouksen kansileh> ja sisällyslue1elo Liite 6. Referenssit Liite 7. Suunnitelma käy1äjien huomioimisesta toteutuksessa Liite 8. Alustava projek>suunnitelma Liite 9. Ratkaisukuvaus Lii1eet Avainhenkilöiden CV:t Liite 15. Palvelun koekäy1ötunnukset Liite 16. Alihankkijat (tarvi1aessa)

59 1a Vaa>muslue1elo (excel) Liite 1. Tarjoajan esi1ely 1b Vaa>muslue1elo (pdf) Liite 2. Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaa>mukset 1c OSYA- Kyselyprosessi 1. Vaa>musmääri1ely 2. Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaa>mukset 1d Lausuntopalvelun toteutusvaiheet 1e OSYA- Vaa>musmääri1ely- Sanasto Liite 3. Hankinnan kohde1a ja tarjousta koskevat vähimmäisvaa>mukset Liite 4. Hintalomake 1f Osallistumisympäristön käy1äjät, rekisteröin> ja tunnistautuminen Liite 5. Laadullisten tekijöiden arvioin>lomake Tarjouspyyntö 3. Hankinnan kohde1a ja tarjousta koskevat vähimmäisvaa>mukset 4. Hintalomake 5. Laadullisten tekijöiden arvioin>lomake 6. Sopimusluonnos 7. Suunnitelma käy1äjien huomioimisesta 8. Tarjouksen kansileh> ja sisällyslue1elo 3.1 Lausuntopalvelun käyte1ävyysarvioin> Tarjous Tarjouksen kansileh> ja sisällyslue1elo Liite 6. Referenssit Liite 7. Suunnitelma käy1äjien huomioimisesta toteutuksessa Liite 8. Alustava projek>suunnitelma Liite 9. Ratkaisukuvaus Lii1eet Avainhenkilöiden CV:t 9. Referenssi- lomake Liite 15. Palvelun koekäy1ötunnukset CV lomake Liite 16. Alihankkijat (tarvi1aessa) 15. Palvelun koekäy1ötunnukset 16. Alihankkijat 17. Kyselytyökalujen kartoitus

60 Etenemisaikataulu

61 Aikataulu klo kello klo x Tarjouspyynnön esi1ely>laisuus Kysymykset tarjouspyynnöstä Julkaistaan vastaukset kysymyksiin Tarjoukset OTTK:n kirjaamoon Hankintapäätos, tavoite x Sopimus valitun toimi1ajan kanssa x.5. Projek> alkaa

62 Vastaukset kysymyksiin Vastaukset kysymyksiin julkaistaan Oikeusministeriön www- sivuilla ( h1p://www.om.fi/etusivu/valmisteilla/ Osallistumisymparistoprojek>/ Tapahtumiajaaineistoja) viimeistään Lisäksi vastaukset lähetetään kysymyksiä tai yhteys>etonsa lähe1äneille sähköpos>lla

63 Menestystä tarjouskilpailussa!

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Pdf-tiedosto verkkoversiosta 1.0 KATSAUS Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Toimittanut Tuija Aalto Oikeusministeriö Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö 4.6.2010 Teos on lisensoitu Creative

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille

Lisätiedot

SADe-ohjelman Esteettömyystoimintamalli

SADe-ohjelman Esteettömyystoimintamalli TOIMINTAMALLI JulkICT-toiminto 12.6.2013 SADe-ohjelman Esteettömyystoimintamalli Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 (vaihde) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Faksi 09 160 33123 PL 28, 00023

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. TARJOUSPYYNTÖ ICT-ALAN KONSULTOINTI- JA/ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pirkanmaan ebuusti - hankkeen kautta tarjottaviin yrityskohtaisiin

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (13) SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnön kohdan 4.2 mukaisia tarjouskilpailuun liittyviä

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Ilkka Sihvola Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Sisällys Esipuhe 3 Johdanto 4 1. Julkisista ICT-hankinnoista tehdyt valitukset vuosina 2000 2005 5 1.1 Markkinaoikeudessa käsitellyt tapaukset ja

Lisätiedot

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Opas Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat 1 Sisällysluettelo Ministerin esipuhe 5 Mitä kaikkea ovat sosiaalisesti vastuulliset hankinnat? 7 Mitä hyötyä on sosiaalisesti vastuullisista hankinnoista? 8

Lisätiedot