Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1"

Transkriptio

1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Aika Maanantaina klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kurtelius Eero Huusko Senja Kainulainen Helena Mykkänen Juha Ruotsalainen Olavi Rönkkö Janne Savolainen Riitta Suokonautio Markku Tervo Kirsti Kärkkäinen Ilpo Mustonen Mikko Hynynen Vesa Mäkinen Simo Suomalainen Eeva puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja kunnanvaltuuston puheenjohtaja kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja esittelijä, kunnanjohtaja pöytäkirjanpitäjä, kunnansihteeri Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajiksi nimettiin Markku Suokonautio ja Kirsti Tervo. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Eero Kurtelius puheenjohtaja Eeva Suomalainen pöytäkirjanpitäjä 78 Helena Kainulainen puheenjohtaja Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

2 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Tarkastettu Sonkajärvellä Markku Suokonautio Kirsti Tervo Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on pidetty ylei ses ti nähtävänä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä perjantaina klo palvelusihteeri Eija Kainulainen

3 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Käsiteltävät asiat Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivu Pöytäkirjantarkastajien valinta 71 Päätökset ja kirjelmät 4 72 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ajankohtaiset asiat 6 73 Elinkeinotoimen ajankohtaiset asiat 7 74 Sonkajärven kunnan tilinpäätös Lausunto valtuuston päätöksestä tehtyyn kunnallisvalitukseen (Kiinteistön Erälä myynti ja määräalan myynti kiinteistöstä Koskenranta) 76 Lausunto ehdotuksista Vuoksen vesienhoitoalueen tarkistetuksi vesienhoitosuunnitelmaksi ja Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmaksi vuosille Kunnan liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n sopimukseen "Majoitus- ja kokouspalvelut " 78 Yhteistyösopimus Sonkajärven kunnan ja Sonkajärvi Soi ry:n kesken Kunnanviraston pitäminen suljettuna Muut asiat 22

4 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Päätökset ja kirjelmät Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveysministeriö - sosiaalipäivystys ja VIRVEN käyttö 2. Aluehallintovirasto - sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan kunniamerkkiehdotukset - selvitys Pappilansuon turvetuotantoalueen aiheuttamista liettymistä Su ke va jär ven pohjois-osan lahdessa, Sonkajärvi 3. Pohjois-Savon liitto - Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavaehdotus Kunnallinen työmarkkinalaitos - tasa-arvolain osittaisuudistus lukien 5. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä - yhtymähallituksen esityslista ja pöytäkirja ympäristölautakunnan esityslista lehdistötiedote ; SOTE kuntayhtymän vuoden 2014 ti linpää tös yhtymähallituksen käsittelyyn 6. MTK Pohjois-Savo - kutsu Maatalouden vakuussäätiö Pohjois-Savoon? -ti laisuu teen 7. Ylä-Savon Kehitys Oy - varsinainen yhtiökokous Ylä-Savon Vesi Oy - yhtiökokouskutsu Sonkajärven Virastokeskus Oy - varsinainen yhtiökokous Savon Kuituverkko Oy - kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Hämeenlinnan kaupunki - kansallinen veteraanipäivä Hämeenlinna 12. Kiuruveden kaupunki - kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote; seudullisen ke hittä mis toi min nan järjestelyt 13. Vieremän kunta - valtuuston pöytäkirjanote; seudullisen ke hit tä mis toimin nan järjestelyt Päätösesitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee saaneensa tiedoksi edellä mainitut päätökset ja kir jel mät.

5 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

6 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ajankohtaiset asiat Kunnanhallitus Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yh tymä hal li tuk sen kokouksen pöytäkirjan. Oheismateriaali Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kuukausiraportti tammikuu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän tilinpäätöksen esitysaineisto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

7 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Elinkeinotoimen ajankohtaiset asiat Kunnanhallitus Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kunnanhallituksen, Son ka järven Yrittäjät ry:n hallituksen ja MTK:n yhteistyötapaamisen muistion. 2. Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi yh teis toi min ta so pi mus luonnoksen koskien seudullista teknologia-alan ke hit tä mis toi min taa. Oheismateriaali Yhteistyötapaaminen muistio Sopimusluonnos Rautainen Savo kehittämistoiminta

8 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Sonkajärven kunnan tilinpäätös / /2015 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Kunnan tilinpäätöksen tulee kuntalain 68 :n mukaan sisältää tase, tu loslas kel ma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot, talousarvion to teu tu mis vertai lu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kunta kon ser nin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kun nan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun lop puun mennessä ja se on saatettava valtuuston käsiteltäväksi vii meistään tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Ti lin päätök sen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat kunnanhallitus ja kun nan johta ja. Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan ke hit tymis tä koskevista tärkeistä seikoista. Sen erityisenä tehtävänä on selvittää val tuus ton talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoit tei den toteutumista. Kunnanhallituksen on lisäksi toi min ta ker to muk sessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen kä sit telyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tuloslaskelman 2014 mukaiset kunnan käyttötalouden toimintatulot olivat 3,7 milj. euroa (toteuma 105,8 %) ja toimintamenot -28,6 milj. euroa (to teuma 98,3 %) ja toimintakate -24,9 milj. euroa (toteuma 97,2 %). Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän (SOTE) lopullinen maksuosuus oli 16,8 milj. euroa, SOTE:n maksuosuus toteutui muutetun talousarvion mu kaises ti (toteuma 98,8 %). Tarkempi selvitys SOTE:n maksuosuuden to teumas ta on esitetty tasekirjassa. Kunnan tuloveroprosentti oli 20,50 (2013: 20,50 %). Kiinteistöveroprosentit oli vat samat kuin vuonna Kunnan verotulot olivat kaikkiaan 12,7 milj. eu roa eli 2,0 % prosenttia enemmän kuin vuonna Tuloveroa kertyi 10,5 milj. euroa (vähennys -1,1 %), kiinteistöveroa 0,7 milj. euroa (lisäys 15,8 %) ja yhteisöveroa 1,6 milj. euroa (20,8 %). Valtionosuudet olivat yhteensä 14,3 milj. euroa eli -0,5 % vähemmän kuin edel li se nä vuonna. Vähennystä selittää, että vuonna 2013 kunnalle myönnet tiin harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 0,6 milj. euroa, mikä nos taa vuoden 2013 valtionosuuksien määrää kertaluonteisesti. Mikäli vuon na 2013 myönnettyä harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta ei huo mioi da, on valtionosuuksien kasvu 3,5 %. Peruspalveluiden valtionosuus oli 11,3 milj. euroa, verotuloihin perustuva val tion osuu den tasaus 3,5 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen sekä vapaan sivistystyön muu rahoitus -0,5 milj. euroa. Kunta ei hakenut vuonna 2014 harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta. Rahoitustuottojen ja -ku lu jen yhteissumma oli 0,3 milj. euroa. Tuloslaskelman mukainen vuosikate on 2,4 milj. euroa, muutetussa ta lous-

9 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus ar vios sa vuosikate oli 1,3 milj. euroa. Arvioitua parempaa vuosikatetta selit tä vät toimintatuottojen ja verotulojen ennakoitua suurempi kertymä sekä toi min ta ku lu jen alittuminen arvioidusta. Vuosikate asukasta kohden on 565 euroa/asukas, vuonna 2013 vuosikate oli 375 euroa/asukas. Vuosikate kattaa poistot ja arvonalennukset, jotka ovat -1,6 milj. euroa. Tilikauden tulos on 0,9 milj. euroa. Poistoeron ja rahas to jen muutoksen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 1,0 milj. euroa. Toteutuneet investointimenot ovat 0,7 milj. euroa (netto). Suurimpia in vestoin ti hank kei ta olivat vedenjakelun parantamishanke alueella Iso-Lappi-Saa ri mä ki sekä Tuulikanteleen 1. ja 2. kerroksen saneerauksen aloitus. Vanhoja lainoja maksettiin 1,1 milj. euroa, uutta lainaa ei vuonna 2014 otet tu. Lainakanta vuoden 2014 lopussa oli 9,8 milj. euroa (2013: 10,9 milj. eu roa) eli eur/asukas (2013: eur/asukas). Omavaraisuusaste on 51,4 % (2013: 45,9 %). Taseen loppusumma on 25,0 milj. euroa (2013: 26,1 milj. euroa). Kunnan taseessa oli edellisiltä vuosilta yli jäämää 0,7 milj. euroa. Konsernitaseen loppusumma oli 35,6 milj. euroa, konsernin lainakanta oli 17,7 milj. euroa eli euroa/asukas (2013: euroa/asukas). Konser nin vuosikate oli 3,3 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 1,0 milj. euroa. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 on tilinpäätöksen liitteenä. Kokonaisuutena arvioiden vuonna 2014 kunnan toiminta ja talous to teu tuivat suunnitelman mukaisesti. Päätösesitys Kunnanjohtaja: 1. Kunnanhallitus allekirjoittaa Sonkajärven kunnan tilinpäätöksen vuodel ta Kunnanhallitus lähettää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi valtuuston asettamien ta voit teiden toteutumisen osalta. 3. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tilikauden 2014 tulokseen, joka on euroa, vaikuttavina toimenpiteinä tehdään seuraavat kir jauk set: a) Tehdään suunnitelman mukaista poistoa vastaava, poistoeroa vähen tä vä kirjaus euroa (+) Rutakon koulukeskuksen (I, II ja III -vai hei den) osalta sekä euroa (+) siirtoviemärin osalta. b) Siirretään elinkeinorahastoon rahaston tuotto 88 euroa (-). c) Tilikauden ylijäämä euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämätilille ja lisätään edellisten tilikausien yli jäämään kuluvan vuoden kirjanpidossa. 4. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi ti lin päätök ses sä 2014 kohdassa 2.6 Yhteenveto määrärahojen ylityksistä ja

10 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus tu lo ar vioi den alituksista esitetyt sitovien määrärahojen ylitykset ja tu lojen alitukset. 5. Kunnanhallitus valtuuttaa pääkirjanpitäjän ja kunnansihteerin te kemään tarvittaessa vähäisiä teknisluonteisia tarkistuksia ja täs men nyksiä tasekirjaan. Päätös Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Oheismateriaali Tilinpäätös 2014

11 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Lausunto valtuuston päätöksestä tehtyyn kunnallisvalitukseen (Kiin teis tön Erälä myynti ja määräalan myynti kiinteistöstä Koskenranta) 23/ /2015 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja ja kunnansihteeri Allan Laukkanen on tehnyt kunnallisvalituksen koskien valtuuston päätöstä : Kiinteistön Erälä ( ) myynti ja määräalan myynti kiin teis tös tä Koskenranta ( ). Kunnanhallituksen tulee antaa lausunto asiasta mennessä. Valit ta jan esittämät valitusperusteet ja kunnan vastineet esitettyihin va li tus perus tei siin on esitetty alla. Valittajan väitteet on lihavoitu ja kunnan vastine on lihavoimaton. 1. Hintaan haetaan muutosta! Aivan liian alhainen ottaen huomioon kiin teis töt oma kotitalo, autotalli/varasto ja maa-alueenkoon ja paikan his to rial li sen arvokkuuden. Hinta laitettava kiinteistöä ja määrä aloja ar vol taan sopivaksi, ei liian halvaksi! Lisäksi kauppakirjassa oltava mer kin tä ostaja teettää itse alueelle kunnallistekniikan ja säh kö liit tymät! Kiinteistöä ja määrä aloja ei ole ulkopuolinen puolueeton kiinteis tön välittäjä arvioinut. Vastine: Kaupan kohteena olevien kiinteistöjen (mukaan lukien asuin- ja ta lous ra ken nus) hinta perustuu ulkopuolisen ja puolueettoman kiin teis tönvä lit tä jän sekä Metsänhoitoyhdistyksen arvioihin sekä yrittäjän tekemään os to tar jouk seen. Määräalalla Koskenranta ( ) sijaitsevan asuinrakennuksen ja ta lous ra ken nuk sen tontteineen on arvioinut Pohjois-Savon OP-Kiin teis tökes kus Oy, myyntijohtaja, LKV Kari Malinen. Arviosta on laadittu arviokirja. Li säk si kyseisessä asuinrakennuksessa on suoritettu kuntotarkastus, jonka on suorittanut Savon RMS Oy, rakennusinsinööri Seppo Kainulainen. Lisäksi kiinteistöjen Erälä, 3,4 ha ( ) sekä määräalan tilasta Kos ken ran ta, 1,2 ha ( ) osalta on laadittu Met sän hoi to yh dis tyksen arvio metsän arvosta. Metsänhoitoyhdistyksen arvion osalta tulee huomioi da, että kysymyksessä on ranta-alue, jolta puuston hakkaaminen ranta vii vaan saakka ei ole mahdollista, joten puuston arvon realisointi täy simää räi ses ti ei ole mahdollista. Tämä tulee huomioida myös arvoa mää ritet täes sä. Kokonaisuutta arvioitaessa tulee myös ottaa huomioon, että kaupan kohtee na olevat kiinteistöt sijaitsevat Vuoksen vesistön varrella, eikä Tal vi vaaran kaivoksen riskejä voida jättää huomioimatta. Talvivaaran toi min ta-ai kana kiinteistökauppa on lähes pysähtynyt ja kiinteistöjen arvot ovat las keneet. Kiinteistöjen (mukaan lukien rakennukset) kauppahinta euroa vas taa käypää arvoa ottaen huomioon edellä mainitut selvitykset ja markki na ti lan ne alueella.

12 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Edellä mainituilla perusteilla kunta katsoo, että valittajan väite liian al haises ta hinnasta ja siitä, ettei kiinteistöjä (mukaan lukien asuin- ja ta lous raken nus) ole arvioitu ulkopuolisen ja puolueettoman kiinteistönvälittäjän toimes ta, on perusteeton. Valtuuston päätöksen ( ) liitteenä olevassa kaup pa kir ja luonnok ses sa on myös maininta myyjä siirtää ostajalle tällä kauppakirjalla Savon Voiman sähkölaitoksen, Sonkajärven kunnan sekä Kaisanet Oy:n kans sa solmittuihin vesi- ja viemärilaitoksen liittymissopimuksiin sekä laaja kais ta liit ty mään perustuvat oikeutensa Koskenranta nimisen tilan RN:o 3:3 muodostamalla käyttöpaikalla. Kysymyksessä on kiinteistökauppa, jossa ostaja huolehtii itse jatkossa säh kö liit ty mis tä ja kunnallistekniikasta. Kunnan vesihuoltolaitos määrää jokais ta kiinteistöä varten kunnallistekniikan liittämiskohdat toi min ta-alu eellaan. Käytäntö on sama kaikille kiinteistön ostajille ja rakentajille, eikä sitä erik seen merkitä kauppakirjaan. Täten kunta toteaa, että myös tältä osin va lit ta jan vaatimus kauppakirjan muuttamisesta on perusteeton. 2. Lisäksi haen muutosta Vuokrasopimukseen Koskenranta ( ) Tähän kuuluu Ruukintupa, Retkeilymaja, grillikatos ja pa ja. Perusteet joilla muutosta haetaan. Myynnin valmistelussa ollut val mis te li ja na Kunnanjohtaja. Hallintosääntö 48 D Teknillinen lau takun ta. 1 Kunnaninsinööri f kohta. Kertoo hänelle kuuluvat maa kaupat. Vastine: Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja ta lou des ta. Valtuuston tulee toiminnan ja talouden lisäksi päättää muista val tuus ton päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista, joita ei ole erik seen delegoitu kunnanhallituksen tai lautakunnan päätettäväksi. Valituksen kohteena oleva päätös koskee kiinteistön myyntiä ja kiin teis töjen pitkäaikaista vuokraamista. Kyseisiä toimenpiteitä ei ole hal lin to säännös sä delegoitu kunnanhallituksen tai lautakunnan päätettäväksi eikä valtuus to ole erikseen antanut ohjeita niiden toteuttamisesta. Edellä mainitulla perusteella asia kuuluu kunnanhallituksen val mis te lu vastuul le ja se tulee valtuuston päätettäväksi. Kunnanhallituksen ja valtuuston kä sit te lyyn tulevien asioiden valmistelusta ja esittelystä vastaa kun nan johta ja. Valittajan mainitsemat kunnaninsinöörin valtuudet koskevat taloudellisesti vä hä ar voi sia vuokrasopimuksia. Edellä mainituilla perusteilla kunta toteaa, et tä valittajan väitteet ovat perusteettomia. 3. Vuokra aika vuosittain e/kuukausi. Liian pieni tämä! Ei korvaa kunnalle aiheutuvia ylläpito kustannuksia kuu kau sittain. Lisäksi puuttuu vuokrasopimuksesta korvauksen määrä, kun toi min taa on ajan ulkopuolella vuosittain. Lisäksi kunta vel voi te taan pitämään kyseiset vuokrattavat kiinteistöt matkailu ja ma joi tus käyttöön sopivassa kunnossa. (Nyt jo tiedossa ret kei ly majas sa huoneilmassa ongelmia, mahd. kosteus, home?).

13 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Vastine: Jyrkän Ruukin alue on luokiteltu merkittäväksi historialliseksi kohteek si, joka on vuokrauksen kohteena olevan alueen (Koskenranta ) osalta muinaismuistolain nojalla suojeltu. Sonkajärven kunnan on joka tapauksessa ylläpidettävä alueen rakennuskantaa ja huo lehdit ta va muutoinkin alueesta. Alue ja rakennukset vuokraamalla kunta saa kui ten kin vuokratuottoa. Vuokran lisäksi vuokralainen maksaa kiinteistöjen kaikki käyt tö kus tan nukset, mikä tulee huomioida vuokran kokonaismäärä arvioitaessa. Lisäksi Vuokrasopimuksessa vuokraajalle kuuluu alueen hoito Käyttö- ja hoi to so pi muk sen (RHO sop. 41/2000) ja Jyrkkäkosken ruukin mui naisjään nös alu een maiseman hoito-ohjeen mukaan. Kunnan kannalta vuok raso pi mus ja siihen liittyvä kunnossapitovelvollisuus on kokonaisuutena kunnan kannalta kokonaistaloudellisesti perusteltu. Vuokrauksen kohteena olevat rakennukset ovat lähinnä kesäkäyttöön sovel tu via. Vuokrasopimuksessa vuokralainen sitoutuu pitämään Ruu kin tuvan kesäkausina avoinna säännöllisesti ( ), jolloin myös vuokran mak su vel vol li suus koskee kyseistä kautta. Mikäli kunta tulevaisuudessa in ves toi vuokrauksen kohteena oleviin rakennuksiin esimerkiksi re mon toimal la ne talvikäyttöön soveltuviksi, neuvotellaan vuokrasopimukseen tar vitta vat muutokset. 4. Lisäksi jätetty Ey:n Perustamissopimuksen 87/88 artiklan mu kaiset toimenpiteet noudattamatta, mitä tämä sanoo kunnan maa kaupois ta. Vastine: Valittaja vetoaa Euroopan unionin perustamissopimuksen ar tik loihin eli valtiontukea koskeviin säännöksiin, jotka ovat nykyisin Euroopan unio nin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklat. Jotta edellä mai nit tu ja artikloita sovelletaan, täytyy valtiontukisääntöjen täyttyä seu raavas ti: 1. Julkisten varojen kanavointi yritykseen. Valituksen alaisessa kiinteistökaupassa tai kiinteistön arvon mää rit tä mises sä ei ole kysymyksessä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn so pi muksen 107 ja 108 artiklojen mukainen valtiontuki tai julkisten varojen ka navoin ti yritystoimintaan. Kiinteistökauppa kokonaisuutena vastaa käypää arvoa ottaen huomioon tehdyt selvitykset sekä markkinatilanne alueella. 2. Toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla tuen saajaa Jyrkän alueen kehittäminen on ollut kunnan tahtotilana jo vuosia ja alue on va rat tu ensisijaisesti matkailutoimintaan. Matkailutoimintaan keskittynyttä yrit tä jää on haettu alueelle jo pitkään ja mahdollisuudet ovat olleet avoinna kai kil le kiinnostuneille. JJ-Service Oy on tehnyt kunnan kanssa yhteistyötä vuo des ta 2011 ja kehittänyt määrätietoisesti Jyrkän sekä Ruukintuvan ja sii hen liittyvän alueen elinvoimaisuutta ja matkailupalveluita. Edellä mainituilla perusteilla kunta toteaa, ettei toimenpide vääristä tai uhkaa kilpailua alueella. Jyrkän alueella on edelleen mahdollisuuksia kehittää uut ta yritystoimintaa, mikäli kiinnostuneita yrittäjiä löytyy.

14 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Etu ja valikoivuus Edellä esitetyt selvitykset huomioon ottaen kunta katsoo, ettei toimenpide (kiin teis tö kaup pa kokonaisuutena) tuo yrittäjälle sellaista etua tai ole siinä tar koi tuk ses sa valikoiva, että kysymyksessä katsottaisiin olevan artikloissa 107 ja 108 tarkoitettu valtiontuki. 4. Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan Jotta artikloita 107 ja 108 sovellettaisiin, on valtiontuella oltava vaikutus jäsen val tioi den väliseen kaupankäyntiin. Kunta katsoo, ettei toimenpiteellä ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kaupankäyntiin. Jotta artiklaa 107 voitaisiin soveltaa, tulisi kaikkien edellä kuvattujen edelly tys ten (1-4) täyttyä. Kunta katsoo, että valittajan väitteet artikloiden 107 ja 108 soveltamatta jättämisestä ovat täysin perusteettomia. Yhteenveto Sonkajärven kunta katsoo, että valitus on hylättävä perusteettomana. Lisäksi kunta huomauttaa, että valittaja on itse osallistunut asiaa koskevan pää tök sen tekemiseen kunnanvaltuustossa, eikä ole asian käsittelyn ai kana tehnyt kunnanhallituksen esityksestä poikkeavaa vastaesitystä tai jät tänyt päätökseen eriävää mielipidettä. Päätösesitys Päätös Oheismateriaali Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy edellä olevat vastineet kunnan lausunnoksi Allan Laukkasen tekemään kunnallisvalitukseen. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Allan Laukkasen kunnallisvalitus Lausunto kunnallisvalitukseen liitteineen

15 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Lausunto ehdotuksista Vuoksen vesienhoitoalueen tarkistetuksi ve sien hoi to suun ni telmak si ja Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmaksi vuosille / /2015 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnaninsinööri Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoa eh do tuk sis ta Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden vesien hoi to suun ni tel mik si vuosiksi Suunnitelmaehdotukset sisäl tä vät myös ympäristöselostuksen. Palautetta voi antaa myös eh do tukses ta Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmaksi v Lau sun not pyydetään toimittamaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen kir jaamoon viimeistään , kä sit telyn nopeuttamiseksi mieluiten word-tiedostona (doc tai docx-muodossa). Muun palautteen voi antaa myös Internetissä vastaamalla ve sien hoi to aluekoh tai seen kyselyyn. Palautelomakkeet löytyvät vesienhoitoalueiden verkko si vuil ta: ve sien hoitoon Vesienhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja meren hoi don järjestämisestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus vesien hoi don järjestämisestä (1040/2006). Vesienhoidon yleisenä ta voit teena on suojella, parantaa ja ennallistaa pinta- ja pohjavesiä niin, ettei niiden ti la heikkene ja että tila on vähintään hyvä. Vesienhoidon suunnittelu tapahtuu vesienhoitoalueilla, jotka on määritelty ve sis tö alue ja koon perustuen valtioneuvoston asetuksella ve sien hoi toalueis ta (1303/2004). Vesienhoitoalueille laaditaan vesien hoi to suun ni telmat, joissa esitetään vesienhoidon yleislinjaukset sekä määritellään ta voitteet ja toimenpiteet vesienhoitoalueella tehtävälle vesienhoitotyölle. Suunni tel ma laaditaan kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Vesienhoitosuunnitelmat vuo teen 2015 on hyväksytty valtioneuvostossa v Nyt valmistellaan ve sien hoi to suun ni tel mia toiselle kaudelle Valmistelua varten on laadittu kuultavana ja lausunnoilla olevat ehdotukset ve sien hoi to alueiden vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi sekä niiden taustaasia kir ja Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelma vuosiksi Pohjois-Savo kuuluu pääosin Vuoksen sekä Kymijoen- Suo men lahden vesienhoitoalueisiin. Vähäisiä reuna-alueita kuuluu myös Ou lu jo en-iijo en vesienhoitoalueisiin. Kuulemisasiakirjat sekä tausta-aineisto ovat ladat ta vis sa verkkosivulta osoitteesta: Lausunnoissa esitettävät näkökohdat tulevat ELY-keskuksen ja sen alueel la toimivan vesienhoidon yhteistyöryhmän käyttöön. Palaute otetaan huo mi oon tarkistettaessa suunnitelmia ennen niiden val tio neu vos to kä sit telyä loppuvuodesta 2015.

16 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Päätösesitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa lausuntona seuraavaa: Päivitetty vesienhoitosuunnitelma ja vesienhoidon toimenpideohjelma muo dos ta vat kattavan selvityksen Vuoksen alueen vesien tilasta, kuor mituk ses ta ja niistä toimenpiteistä, joilla vesien hyvän tilan saavuttamista ja yl lä pi tä mis tä voidaan edistää. Vesiensuojelu koetaan yleisesti yhdeksi tärkeim mis tä ympäristönsuojelun osa-alueista. Sonkajärven kunta pitää huonona suuntauksena jos ELY-keskuksen rooli ve sien hoi dos sa vähenee. ELY-keskuksiin on muodostunut vahva osaaminen vesienhoidon alalta ja sen heikentäminen vaarantaisi vesienhoitosuunnitelmien tavoitteen saa vutta mis ta eikä ELY-keskusten roolia vesistön tarkkailussa saa vähentää nykyi ses tään. Ehdotuksessa olevat listaukset valtakunnallisista strategioista ja ohjeista se kä keskeisestä lainsäädännöstä ovat hyviä. Ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioinnille ehdotuksessa voisi antaa enemmän tilaa ja painoarvoa. Ympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet ja niiden päästölähteet tulisi käsi tel lä ehdotuksessa kattavammin. Erityisesti Talvivaaran ja myös muiden kai vos ten vaikutukset Vuoksen vesistöön tulee tarkastella pe rus teel li semmin. Tämänhetkisen tiedon mukaan Talvivaaran kaivoksen toiminta jatkuu uu sien omistusjärjestelyjen kautta, mutta kaivoksen vesienhallinta on edelleen ratkaisematta. Vaikka itse kaivos ei sijaitse Pohjois-Savon alueella, kai vok sen päästöt suuntautuvat suurelta osin Pohjois-Savon puolelle ja Son ka jär ven kautta kulkevaan vesistöön Vuoksenvesistön latvavesiin ja laa jal le ulottuvat kaivoksen päästöt on tuotava vesienhoitosuunnitelmassa vah vem min esille. Sulfidirikkiä sisältävän mustaliuskeen rapautumista ilman ja vedenvaikutuksesta ja tästä aiheutuvaa rikkihapon muodostusta mal mi- ja sivukivikasoissa ja tämän vaikutusta ympäristöön ei ole riittävästi huo mioi tu. Rapautuminen jatkuu kasoissa ja avatuissa kallioesiintymissä satoja vuosia aiheuttaen vesistöjä ja pohjavettä pilaavia vaikutuksia. Uraanituotteiden ja los ta mi sen, varastoinnin ja kuljetusten aiheuttamat riskit vesistöille ja poh ja ve sil le tulee huomioida kaivoksen lupien päivityksen yhteydessä. Vesienhoitosuunnitelmassa on aika optimisesti kuvattu, että tavoitteet saavu te taan kaikilta osin vuoteen 2027 mennessä. Jonkinlainen epä var muusana lyy si tavoitteiden saavuttamiseen voisi olla tarpeen tehdä. Kuormituslähteittäisiä havaintoja: Turvetuotanto: Ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja ääri-ilmiöiden vaikutuksia tulisi tar kas tella enemmän turvetuotannon toimenpiteitä mietittäessä. Turvetuotannossa fos fo ri kuor mi tus on kasvanut viime vuosina. On hyvä, että turvetuotannon vesienkäsittelyjärjestelmien ympärivuotiseen toi min ta var muu teen kiinnitetään valvonnassa huomiota kaudella Ympäristölupien lupaehtojen noudattamisessa on edelleen pa ran ta mi sen varaa ja toiminnanharjoittajien omavalvonta tulee saada pa-

17 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus rem mal le tasolle. Jatkuvatoimisten mittarien kehittäminen on tarpeen, jotta tur ve tuo tan nos ta aiheutuvasta kokonaiskuormituksesta va lun ta huip puineen saadaan entistä luotettavampi kuva. Sonkajärven alueen tur ve tuotan to aluei den lisäämistä ei tulisi tehdä mikäli vanhoja ottoalueita ei poistu tuo tan nos ta vastaava määrä. Maatalous: Maataloudesta tulee paljon hajakuormitusta, joten toimenpiteiden to teut tami seen tulee sitoa riittävästi resursseja ja varoja. Uusi ym pä ris tö kor vausjär jes tel mä on keskeisessä roolissa.yleensä ottaen ym pä ris tö kor vaus järjes tel mä tulisi tehdä riittävän helpoksi viljelijälle. Nuori viljelijäsukupolvi on koulutuksen myötä entistä tietoisempaa maa talou den ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista, minkä pitkällä tähtäimellä yh des sä menetelmien kehittymisen myötä pitäisi vähentää maataloudesta ai heu tu vaa kuormitusta. Uusien kosteikkojen perustamistavoitteita voidaan helpottaa, mikäli kos teikon perustamiseen liittyvää byrokratiaa saataisiin yksinkertaisemmaksi. Toimenpideohjelmaan tulee päivittää uuden nitraattiasetuksen keskeinen si säl tö. Asetuksessa esitetyt toimenpiteet ovat ympäristönsuojelun kan nalta varsin hyviä. Ravinteiden käytön hallinta maatalouden kuormituksen vähentäjänä on toivot ta va. Ongelmia viljelijän kannalta voi aiheuttaa tarvittavan lan nan le vi tysalan puute. Lietelannan sijoittamisen kasvattamistavoite on hyvä. Toi menpi de tukee erityisesti Iisalmen reitin vesistöjen tilan parantamista. Toi menpi de oh jel mas sa esitetty suositus kartoittaa kuntakohtaisesti poh ja ve si alueel la olevia eläinsuojia on hyvä ajatus. Haja-asutus: Haja-asutuksen jätevesiasetuksen toimeenpano tulee todennäköisesti edel leen viivästymään, mikäli asetuksen määräaikaa pidennetään jul ki suudes sa olleiden tietojen mukaan. Tämä on takaisku vesienhoidon toi men pide oh jel mas sa esitetyille tavoitteille. Ylä-Savossa pohjavesialueella olevista jätevesijärjestelmistä on määrätty kun tien ympäristönsuojelumääräyksissä. Määräyksissä on asetettu jä te vesi jär jes tel mien kunnostamisen takarajaksi Ylä-Savon SOTE ky on tiedottanut aktiivisesti pohjavesialueiden asukkaita vuonna 2013 ja kehot ta nut kunnostamaan järjestelmät nykyvaatimukset täyttäviksi. Tehtyjä toi men pi tei tä tullaan valvomaan jatkossa. Ympäristönsuojelumääräysten ase tuk ses ta riippumaton takaraja edistää pohjavesien suojelua Ylä-Savon poh ja ve si alueil la. Haja-asutuksen kiinteistökohtaiset investoinnit voitaisiin siir tää toimenpiteiksi myös vuoden toimenpideohjelmaan, mi käli jätevesiasetuksen määräaikaa edelleen jatketaan ja suurella osalla kiinteis töis tä toimenpiteet on edelleen tekemättä. Vesi- ja viemärilaitosten verkos ton korjausvelkaa on vähennettävä verkostojen saneerauksilla ja uudis ta mi sel la. Vesistöjen kunnostus: Sisäinen ravinnekuormitus on monissa järvissä keskeinen tekijä. Hyvä, että toimenpiteissä on esitetty useita vesistökunnostuksia tai kunnostusten suun nit te lu ja. Toimenpiteiden saaminen käytännön toteutus on haastavaa

18 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus ja edellyttää pitkäjänteistä suunnittelua kohteissa. Kunnostushankkeiden to teu tuk seen on edellytettävä valtion osallistumista aktiivisesti. Kuntalaisten oman aktiivisuuden lisäksi kunnostushankkeiden al ku vaihees sa tarvitaan ELY-keskuksen asiantuntija-apua, joka osaltaan saa osakas kun nat ja muut toimijat innostumaan kunnostushankkeista. Myös suunnit te lun merkitystä tulee korostaa. Hoitokalastuksen työnäytökset voisivat ak ti voi da uusia osallistujia hoitokalastuksen toteuttamiseen. Pilaantuneet maa-alueet: Hongikon pohjavesialueella Sonkajärvellä oleva PIMA-kohde tulisi saada öl jy suo ja ra has ton JASKA-ohjelmaan mukaan, mikäli edellytykset täyttyvät. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat: Hyvä, että toimenpideohjelmassa on mainittu seurantaryhmien työn edis tämi nen. Seurantaryhmän säännöllisen kokoontumisen myötä toi men pi teiden edistymistä seurataan. Päätös Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

19 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Kunnan liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n sopimukseen "Majoitus- ja ko kous pal ve lut " 117/ /2015 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 :n mukainen Kuntaliiton ko konaan omistama, voittoa tavoittelematon yhteishankintayksikkö, jolla on oikeus kilpailuttaa ja tehdä tavaroita ja palveluja koskevia puitejärjestelyjä, pui te so pi muk sia ja hankintasopimuksia asiakkaiden puolesta. Kunnalla ei ole voimassaolevaa sopimusta majoitus- ja kokouspalveluiden osal ta, joten on tarkoituksenmukaista liittyä KL-Kuntahankintojen so pi mukseen "Majoitus- ja kokouspalvelut ". Sopimus koskee hotelleja ja kokouspalveluja valtakunnallisesti. Palvelun tar jo aja na/toi mit ta ja na sopimuksessa on Restel Hotel Group. Sopimusaika on Kuntahankinnat vastaa so pi mus hal linnas ta ja säännöllisestä yhteistyöstä Restel Hotel Groupin kanssa. So pimuk seen perustuva alennus päivän majoitushinnasta on -25 %, ko kouspal ve lui den osalta alennus on -10 %. Päätösesitys Päätös Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy liittymisen KL-Kuntahankinnat Oy:n sopimukseen "Ma joi tus- ja kokouspalvelut ". Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

20 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Yhteistyösopimus Sonkajärven kunnan ja Sonkajärvi Soi ry:n kesken 119/ /2015 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Sonkajärvi Soi ry:n hallitus ( ) on esittänyt yhteistyösopimusta Son ka jär ven kunnalle Sonkajärvi Soi -tapahtuman järjestämiseksi vuosina Yhteistyösopimuksen mukainen korvaus yhdistykselle olisi euroa/vuosi. Yhteistyösopimusluonnoksen sisältö on seuraava: - Kunnan markkinointinäkyvyys Sonkajärvi Soi -tapahtumassa, isoissa ju lis teis sa - Tapahtuman ohjelmalehtisessä Sonkajärven kunnan mainos - Kunnan logonäkyvyys lehtimainoksissa ja julisteissa - Kunnan eri tilaisuuksiin tarjotaan esiintyjiä - Sonkajärven kunnalle vapaalippuja 20 kpl/vuosi tapahtuman kon sert teihin - Sonkajärven kunnan musiikkikulttuurin edistäminen ja lisääminen kunnas sa - Tapahtuma tuo hyvinvointia kuntalaisille Sonkajärvi Soi -tapahtumaa on järjestetty vuodesta 1992 alkaen, joten tapah tu ma on tuonut näkyvyyttä ja julkisuutta Sonkajärven kunnalle. Son kajär vi Soi ry:llä on 17.toimintavuosi vuonna Päätösesitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyösopimuksen kunnan ja Sonkajärvi Soi -yh dis tyk sen välillä vuosille Vuoden 2015 yhteistyösopimuksen mukainen korvaus euroa maksetaan kustannuspaikalta 1221 kunnanhallitus. Määräraha katetaan vähentämällä muita kunnanhallituksen käyttötalousmäärärahoja. Vuosina yhteistyösopimuksen mukainen korvaus budjetoidaan vapaa sivistystoimen (kulttuuritoimi) talousarvioon. Asian käsittely: Riitta Savolainen ja Eero Kurtelius ilmoittivat olevansa esteel li siä asiaan yhteisöjääviyden perusteella ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi kunnanhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Helena Kainu lai nen. Päätös Oheismateriaali Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti päätti, ettei se hyväksy esitettyä yh teis työ sopi mus ta Sonkajärven kunnan ja Sonkajärvi Soi -yhdistyksen välillä. Yhteistyösopimusluonnos Pöytäkirjaote ja taloustiedot Sonkajärvi Soi

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266 Kunnanhallitus 01.06.2015 AIKA 01.06.2015 15:00-20:00 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 268

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 14.12.2010 AIKA 14.12.2010 klo 12:00-16:20 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 157 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 158 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot