Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1"

Transkriptio

1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Aika Maanantaina klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kurtelius Eero Huusko Senja Kainulainen Helena Mykkänen Juha Ruotsalainen Olavi Rönkkö Janne Savolainen Riitta Suokonautio Markku Tervo Kirsti Kärkkäinen Ilpo Mustonen Mikko Hynynen Vesa Mäkinen Simo Suomalainen Eeva puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja kunnanvaltuuston puheenjohtaja kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja esittelijä, kunnanjohtaja pöytäkirjanpitäjä, kunnansihteeri Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajiksi nimettiin Markku Suokonautio ja Kirsti Tervo. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Eero Kurtelius puheenjohtaja Eeva Suomalainen pöytäkirjanpitäjä 78 Helena Kainulainen puheenjohtaja Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

2 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Tarkastettu Sonkajärvellä Markku Suokonautio Kirsti Tervo Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on pidetty ylei ses ti nähtävänä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä perjantaina klo palvelusihteeri Eija Kainulainen

3 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Käsiteltävät asiat Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivu Pöytäkirjantarkastajien valinta 71 Päätökset ja kirjelmät 4 72 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ajankohtaiset asiat 6 73 Elinkeinotoimen ajankohtaiset asiat 7 74 Sonkajärven kunnan tilinpäätös Lausunto valtuuston päätöksestä tehtyyn kunnallisvalitukseen (Kiinteistön Erälä myynti ja määräalan myynti kiinteistöstä Koskenranta) 76 Lausunto ehdotuksista Vuoksen vesienhoitoalueen tarkistetuksi vesienhoitosuunnitelmaksi ja Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmaksi vuosille Kunnan liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n sopimukseen "Majoitus- ja kokouspalvelut " 78 Yhteistyösopimus Sonkajärven kunnan ja Sonkajärvi Soi ry:n kesken Kunnanviraston pitäminen suljettuna Muut asiat 22

4 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Päätökset ja kirjelmät Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveysministeriö - sosiaalipäivystys ja VIRVEN käyttö 2. Aluehallintovirasto - sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan kunniamerkkiehdotukset - selvitys Pappilansuon turvetuotantoalueen aiheuttamista liettymistä Su ke va jär ven pohjois-osan lahdessa, Sonkajärvi 3. Pohjois-Savon liitto - Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavaehdotus Kunnallinen työmarkkinalaitos - tasa-arvolain osittaisuudistus lukien 5. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä - yhtymähallituksen esityslista ja pöytäkirja ympäristölautakunnan esityslista lehdistötiedote ; SOTE kuntayhtymän vuoden 2014 ti linpää tös yhtymähallituksen käsittelyyn 6. MTK Pohjois-Savo - kutsu Maatalouden vakuussäätiö Pohjois-Savoon? -ti laisuu teen 7. Ylä-Savon Kehitys Oy - varsinainen yhtiökokous Ylä-Savon Vesi Oy - yhtiökokouskutsu Sonkajärven Virastokeskus Oy - varsinainen yhtiökokous Savon Kuituverkko Oy - kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Hämeenlinnan kaupunki - kansallinen veteraanipäivä Hämeenlinna 12. Kiuruveden kaupunki - kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote; seudullisen ke hittä mis toi min nan järjestelyt 13. Vieremän kunta - valtuuston pöytäkirjanote; seudullisen ke hit tä mis toimin nan järjestelyt Päätösesitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee saaneensa tiedoksi edellä mainitut päätökset ja kir jel mät.

5 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

6 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ajankohtaiset asiat Kunnanhallitus Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yh tymä hal li tuk sen kokouksen pöytäkirjan. Oheismateriaali Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kuukausiraportti tammikuu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän tilinpäätöksen esitysaineisto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

7 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Elinkeinotoimen ajankohtaiset asiat Kunnanhallitus Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kunnanhallituksen, Son ka järven Yrittäjät ry:n hallituksen ja MTK:n yhteistyötapaamisen muistion. 2. Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi yh teis toi min ta so pi mus luonnoksen koskien seudullista teknologia-alan ke hit tä mis toi min taa. Oheismateriaali Yhteistyötapaaminen muistio Sopimusluonnos Rautainen Savo kehittämistoiminta

8 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Sonkajärven kunnan tilinpäätös / /2015 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Kunnan tilinpäätöksen tulee kuntalain 68 :n mukaan sisältää tase, tu loslas kel ma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot, talousarvion to teu tu mis vertai lu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kunta kon ser nin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kun nan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun lop puun mennessä ja se on saatettava valtuuston käsiteltäväksi vii meistään tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Ti lin päätök sen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat kunnanhallitus ja kun nan johta ja. Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan ke hit tymis tä koskevista tärkeistä seikoista. Sen erityisenä tehtävänä on selvittää val tuus ton talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoit tei den toteutumista. Kunnanhallituksen on lisäksi toi min ta ker to muk sessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen kä sit telyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tuloslaskelman 2014 mukaiset kunnan käyttötalouden toimintatulot olivat 3,7 milj. euroa (toteuma 105,8 %) ja toimintamenot -28,6 milj. euroa (to teuma 98,3 %) ja toimintakate -24,9 milj. euroa (toteuma 97,2 %). Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän (SOTE) lopullinen maksuosuus oli 16,8 milj. euroa, SOTE:n maksuosuus toteutui muutetun talousarvion mu kaises ti (toteuma 98,8 %). Tarkempi selvitys SOTE:n maksuosuuden to teumas ta on esitetty tasekirjassa. Kunnan tuloveroprosentti oli 20,50 (2013: 20,50 %). Kiinteistöveroprosentit oli vat samat kuin vuonna Kunnan verotulot olivat kaikkiaan 12,7 milj. eu roa eli 2,0 % prosenttia enemmän kuin vuonna Tuloveroa kertyi 10,5 milj. euroa (vähennys -1,1 %), kiinteistöveroa 0,7 milj. euroa (lisäys 15,8 %) ja yhteisöveroa 1,6 milj. euroa (20,8 %). Valtionosuudet olivat yhteensä 14,3 milj. euroa eli -0,5 % vähemmän kuin edel li se nä vuonna. Vähennystä selittää, että vuonna 2013 kunnalle myönnet tiin harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 0,6 milj. euroa, mikä nos taa vuoden 2013 valtionosuuksien määrää kertaluonteisesti. Mikäli vuon na 2013 myönnettyä harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta ei huo mioi da, on valtionosuuksien kasvu 3,5 %. Peruspalveluiden valtionosuus oli 11,3 milj. euroa, verotuloihin perustuva val tion osuu den tasaus 3,5 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen sekä vapaan sivistystyön muu rahoitus -0,5 milj. euroa. Kunta ei hakenut vuonna 2014 harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta. Rahoitustuottojen ja -ku lu jen yhteissumma oli 0,3 milj. euroa. Tuloslaskelman mukainen vuosikate on 2,4 milj. euroa, muutetussa ta lous-

9 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus ar vios sa vuosikate oli 1,3 milj. euroa. Arvioitua parempaa vuosikatetta selit tä vät toimintatuottojen ja verotulojen ennakoitua suurempi kertymä sekä toi min ta ku lu jen alittuminen arvioidusta. Vuosikate asukasta kohden on 565 euroa/asukas, vuonna 2013 vuosikate oli 375 euroa/asukas. Vuosikate kattaa poistot ja arvonalennukset, jotka ovat -1,6 milj. euroa. Tilikauden tulos on 0,9 milj. euroa. Poistoeron ja rahas to jen muutoksen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 1,0 milj. euroa. Toteutuneet investointimenot ovat 0,7 milj. euroa (netto). Suurimpia in vestoin ti hank kei ta olivat vedenjakelun parantamishanke alueella Iso-Lappi-Saa ri mä ki sekä Tuulikanteleen 1. ja 2. kerroksen saneerauksen aloitus. Vanhoja lainoja maksettiin 1,1 milj. euroa, uutta lainaa ei vuonna 2014 otet tu. Lainakanta vuoden 2014 lopussa oli 9,8 milj. euroa (2013: 10,9 milj. eu roa) eli eur/asukas (2013: eur/asukas). Omavaraisuusaste on 51,4 % (2013: 45,9 %). Taseen loppusumma on 25,0 milj. euroa (2013: 26,1 milj. euroa). Kunnan taseessa oli edellisiltä vuosilta yli jäämää 0,7 milj. euroa. Konsernitaseen loppusumma oli 35,6 milj. euroa, konsernin lainakanta oli 17,7 milj. euroa eli euroa/asukas (2013: euroa/asukas). Konser nin vuosikate oli 3,3 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 1,0 milj. euroa. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 on tilinpäätöksen liitteenä. Kokonaisuutena arvioiden vuonna 2014 kunnan toiminta ja talous to teu tuivat suunnitelman mukaisesti. Päätösesitys Kunnanjohtaja: 1. Kunnanhallitus allekirjoittaa Sonkajärven kunnan tilinpäätöksen vuodel ta Kunnanhallitus lähettää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi valtuuston asettamien ta voit teiden toteutumisen osalta. 3. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tilikauden 2014 tulokseen, joka on euroa, vaikuttavina toimenpiteinä tehdään seuraavat kir jauk set: a) Tehdään suunnitelman mukaista poistoa vastaava, poistoeroa vähen tä vä kirjaus euroa (+) Rutakon koulukeskuksen (I, II ja III -vai hei den) osalta sekä euroa (+) siirtoviemärin osalta. b) Siirretään elinkeinorahastoon rahaston tuotto 88 euroa (-). c) Tilikauden ylijäämä euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämätilille ja lisätään edellisten tilikausien yli jäämään kuluvan vuoden kirjanpidossa. 4. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi ti lin päätök ses sä 2014 kohdassa 2.6 Yhteenveto määrärahojen ylityksistä ja

10 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus tu lo ar vioi den alituksista esitetyt sitovien määrärahojen ylitykset ja tu lojen alitukset. 5. Kunnanhallitus valtuuttaa pääkirjanpitäjän ja kunnansihteerin te kemään tarvittaessa vähäisiä teknisluonteisia tarkistuksia ja täs men nyksiä tasekirjaan. Päätös Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Oheismateriaali Tilinpäätös 2014

11 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Lausunto valtuuston päätöksestä tehtyyn kunnallisvalitukseen (Kiin teis tön Erälä myynti ja määräalan myynti kiinteistöstä Koskenranta) 23/ /2015 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja ja kunnansihteeri Allan Laukkanen on tehnyt kunnallisvalituksen koskien valtuuston päätöstä : Kiinteistön Erälä ( ) myynti ja määräalan myynti kiin teis tös tä Koskenranta ( ). Kunnanhallituksen tulee antaa lausunto asiasta mennessä. Valit ta jan esittämät valitusperusteet ja kunnan vastineet esitettyihin va li tus perus tei siin on esitetty alla. Valittajan väitteet on lihavoitu ja kunnan vastine on lihavoimaton. 1. Hintaan haetaan muutosta! Aivan liian alhainen ottaen huomioon kiin teis töt oma kotitalo, autotalli/varasto ja maa-alueenkoon ja paikan his to rial li sen arvokkuuden. Hinta laitettava kiinteistöä ja määrä aloja ar vol taan sopivaksi, ei liian halvaksi! Lisäksi kauppakirjassa oltava mer kin tä ostaja teettää itse alueelle kunnallistekniikan ja säh kö liit tymät! Kiinteistöä ja määrä aloja ei ole ulkopuolinen puolueeton kiinteis tön välittäjä arvioinut. Vastine: Kaupan kohteena olevien kiinteistöjen (mukaan lukien asuin- ja ta lous ra ken nus) hinta perustuu ulkopuolisen ja puolueettoman kiin teis tönvä lit tä jän sekä Metsänhoitoyhdistyksen arvioihin sekä yrittäjän tekemään os to tar jouk seen. Määräalalla Koskenranta ( ) sijaitsevan asuinrakennuksen ja ta lous ra ken nuk sen tontteineen on arvioinut Pohjois-Savon OP-Kiin teis tökes kus Oy, myyntijohtaja, LKV Kari Malinen. Arviosta on laadittu arviokirja. Li säk si kyseisessä asuinrakennuksessa on suoritettu kuntotarkastus, jonka on suorittanut Savon RMS Oy, rakennusinsinööri Seppo Kainulainen. Lisäksi kiinteistöjen Erälä, 3,4 ha ( ) sekä määräalan tilasta Kos ken ran ta, 1,2 ha ( ) osalta on laadittu Met sän hoi to yh dis tyksen arvio metsän arvosta. Metsänhoitoyhdistyksen arvion osalta tulee huomioi da, että kysymyksessä on ranta-alue, jolta puuston hakkaaminen ranta vii vaan saakka ei ole mahdollista, joten puuston arvon realisointi täy simää räi ses ti ei ole mahdollista. Tämä tulee huomioida myös arvoa mää ritet täes sä. Kokonaisuutta arvioitaessa tulee myös ottaa huomioon, että kaupan kohtee na olevat kiinteistöt sijaitsevat Vuoksen vesistön varrella, eikä Tal vi vaaran kaivoksen riskejä voida jättää huomioimatta. Talvivaaran toi min ta-ai kana kiinteistökauppa on lähes pysähtynyt ja kiinteistöjen arvot ovat las keneet. Kiinteistöjen (mukaan lukien rakennukset) kauppahinta euroa vas taa käypää arvoa ottaen huomioon edellä mainitut selvitykset ja markki na ti lan ne alueella.

12 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Edellä mainituilla perusteilla kunta katsoo, että valittajan väite liian al haises ta hinnasta ja siitä, ettei kiinteistöjä (mukaan lukien asuin- ja ta lous raken nus) ole arvioitu ulkopuolisen ja puolueettoman kiinteistönvälittäjän toimes ta, on perusteeton. Valtuuston päätöksen ( ) liitteenä olevassa kaup pa kir ja luonnok ses sa on myös maininta myyjä siirtää ostajalle tällä kauppakirjalla Savon Voiman sähkölaitoksen, Sonkajärven kunnan sekä Kaisanet Oy:n kans sa solmittuihin vesi- ja viemärilaitoksen liittymissopimuksiin sekä laaja kais ta liit ty mään perustuvat oikeutensa Koskenranta nimisen tilan RN:o 3:3 muodostamalla käyttöpaikalla. Kysymyksessä on kiinteistökauppa, jossa ostaja huolehtii itse jatkossa säh kö liit ty mis tä ja kunnallistekniikasta. Kunnan vesihuoltolaitos määrää jokais ta kiinteistöä varten kunnallistekniikan liittämiskohdat toi min ta-alu eellaan. Käytäntö on sama kaikille kiinteistön ostajille ja rakentajille, eikä sitä erik seen merkitä kauppakirjaan. Täten kunta toteaa, että myös tältä osin va lit ta jan vaatimus kauppakirjan muuttamisesta on perusteeton. 2. Lisäksi haen muutosta Vuokrasopimukseen Koskenranta ( ) Tähän kuuluu Ruukintupa, Retkeilymaja, grillikatos ja pa ja. Perusteet joilla muutosta haetaan. Myynnin valmistelussa ollut val mis te li ja na Kunnanjohtaja. Hallintosääntö 48 D Teknillinen lau takun ta. 1 Kunnaninsinööri f kohta. Kertoo hänelle kuuluvat maa kaupat. Vastine: Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja ta lou des ta. Valtuuston tulee toiminnan ja talouden lisäksi päättää muista val tuus ton päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista, joita ei ole erik seen delegoitu kunnanhallituksen tai lautakunnan päätettäväksi. Valituksen kohteena oleva päätös koskee kiinteistön myyntiä ja kiin teis töjen pitkäaikaista vuokraamista. Kyseisiä toimenpiteitä ei ole hal lin to säännös sä delegoitu kunnanhallituksen tai lautakunnan päätettäväksi eikä valtuus to ole erikseen antanut ohjeita niiden toteuttamisesta. Edellä mainitulla perusteella asia kuuluu kunnanhallituksen val mis te lu vastuul le ja se tulee valtuuston päätettäväksi. Kunnanhallituksen ja valtuuston kä sit te lyyn tulevien asioiden valmistelusta ja esittelystä vastaa kun nan johta ja. Valittajan mainitsemat kunnaninsinöörin valtuudet koskevat taloudellisesti vä hä ar voi sia vuokrasopimuksia. Edellä mainituilla perusteilla kunta toteaa, et tä valittajan väitteet ovat perusteettomia. 3. Vuokra aika vuosittain e/kuukausi. Liian pieni tämä! Ei korvaa kunnalle aiheutuvia ylläpito kustannuksia kuu kau sittain. Lisäksi puuttuu vuokrasopimuksesta korvauksen määrä, kun toi min taa on ajan ulkopuolella vuosittain. Lisäksi kunta vel voi te taan pitämään kyseiset vuokrattavat kiinteistöt matkailu ja ma joi tus käyttöön sopivassa kunnossa. (Nyt jo tiedossa ret kei ly majas sa huoneilmassa ongelmia, mahd. kosteus, home?).

13 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Vastine: Jyrkän Ruukin alue on luokiteltu merkittäväksi historialliseksi kohteek si, joka on vuokrauksen kohteena olevan alueen (Koskenranta ) osalta muinaismuistolain nojalla suojeltu. Sonkajärven kunnan on joka tapauksessa ylläpidettävä alueen rakennuskantaa ja huo lehdit ta va muutoinkin alueesta. Alue ja rakennukset vuokraamalla kunta saa kui ten kin vuokratuottoa. Vuokran lisäksi vuokralainen maksaa kiinteistöjen kaikki käyt tö kus tan nukset, mikä tulee huomioida vuokran kokonaismäärä arvioitaessa. Lisäksi Vuokrasopimuksessa vuokraajalle kuuluu alueen hoito Käyttö- ja hoi to so pi muk sen (RHO sop. 41/2000) ja Jyrkkäkosken ruukin mui naisjään nös alu een maiseman hoito-ohjeen mukaan. Kunnan kannalta vuok raso pi mus ja siihen liittyvä kunnossapitovelvollisuus on kokonaisuutena kunnan kannalta kokonaistaloudellisesti perusteltu. Vuokrauksen kohteena olevat rakennukset ovat lähinnä kesäkäyttöön sovel tu via. Vuokrasopimuksessa vuokralainen sitoutuu pitämään Ruu kin tuvan kesäkausina avoinna säännöllisesti ( ), jolloin myös vuokran mak su vel vol li suus koskee kyseistä kautta. Mikäli kunta tulevaisuudessa in ves toi vuokrauksen kohteena oleviin rakennuksiin esimerkiksi re mon toimal la ne talvikäyttöön soveltuviksi, neuvotellaan vuokrasopimukseen tar vitta vat muutokset. 4. Lisäksi jätetty Ey:n Perustamissopimuksen 87/88 artiklan mu kaiset toimenpiteet noudattamatta, mitä tämä sanoo kunnan maa kaupois ta. Vastine: Valittaja vetoaa Euroopan unionin perustamissopimuksen ar tik loihin eli valtiontukea koskeviin säännöksiin, jotka ovat nykyisin Euroopan unio nin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklat. Jotta edellä mai nit tu ja artikloita sovelletaan, täytyy valtiontukisääntöjen täyttyä seu raavas ti: 1. Julkisten varojen kanavointi yritykseen. Valituksen alaisessa kiinteistökaupassa tai kiinteistön arvon mää rit tä mises sä ei ole kysymyksessä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn so pi muksen 107 ja 108 artiklojen mukainen valtiontuki tai julkisten varojen ka navoin ti yritystoimintaan. Kiinteistökauppa kokonaisuutena vastaa käypää arvoa ottaen huomioon tehdyt selvitykset sekä markkinatilanne alueella. 2. Toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla tuen saajaa Jyrkän alueen kehittäminen on ollut kunnan tahtotilana jo vuosia ja alue on va rat tu ensisijaisesti matkailutoimintaan. Matkailutoimintaan keskittynyttä yrit tä jää on haettu alueelle jo pitkään ja mahdollisuudet ovat olleet avoinna kai kil le kiinnostuneille. JJ-Service Oy on tehnyt kunnan kanssa yhteistyötä vuo des ta 2011 ja kehittänyt määrätietoisesti Jyrkän sekä Ruukintuvan ja sii hen liittyvän alueen elinvoimaisuutta ja matkailupalveluita. Edellä mainituilla perusteilla kunta toteaa, ettei toimenpide vääristä tai uhkaa kilpailua alueella. Jyrkän alueella on edelleen mahdollisuuksia kehittää uut ta yritystoimintaa, mikäli kiinnostuneita yrittäjiä löytyy.

14 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Etu ja valikoivuus Edellä esitetyt selvitykset huomioon ottaen kunta katsoo, ettei toimenpide (kiin teis tö kaup pa kokonaisuutena) tuo yrittäjälle sellaista etua tai ole siinä tar koi tuk ses sa valikoiva, että kysymyksessä katsottaisiin olevan artikloissa 107 ja 108 tarkoitettu valtiontuki. 4. Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan Jotta artikloita 107 ja 108 sovellettaisiin, on valtiontuella oltava vaikutus jäsen val tioi den väliseen kaupankäyntiin. Kunta katsoo, ettei toimenpiteellä ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kaupankäyntiin. Jotta artiklaa 107 voitaisiin soveltaa, tulisi kaikkien edellä kuvattujen edelly tys ten (1-4) täyttyä. Kunta katsoo, että valittajan väitteet artikloiden 107 ja 108 soveltamatta jättämisestä ovat täysin perusteettomia. Yhteenveto Sonkajärven kunta katsoo, että valitus on hylättävä perusteettomana. Lisäksi kunta huomauttaa, että valittaja on itse osallistunut asiaa koskevan pää tök sen tekemiseen kunnanvaltuustossa, eikä ole asian käsittelyn ai kana tehnyt kunnanhallituksen esityksestä poikkeavaa vastaesitystä tai jät tänyt päätökseen eriävää mielipidettä. Päätösesitys Päätös Oheismateriaali Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy edellä olevat vastineet kunnan lausunnoksi Allan Laukkasen tekemään kunnallisvalitukseen. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Allan Laukkasen kunnallisvalitus Lausunto kunnallisvalitukseen liitteineen

15 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Lausunto ehdotuksista Vuoksen vesienhoitoalueen tarkistetuksi ve sien hoi to suun ni telmak si ja Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmaksi vuosille / /2015 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnaninsinööri Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoa eh do tuk sis ta Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden vesien hoi to suun ni tel mik si vuosiksi Suunnitelmaehdotukset sisäl tä vät myös ympäristöselostuksen. Palautetta voi antaa myös eh do tukses ta Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmaksi v Lau sun not pyydetään toimittamaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen kir jaamoon viimeistään , kä sit telyn nopeuttamiseksi mieluiten word-tiedostona (doc tai docx-muodossa). Muun palautteen voi antaa myös Internetissä vastaamalla ve sien hoi to aluekoh tai seen kyselyyn. Palautelomakkeet löytyvät vesienhoitoalueiden verkko si vuil ta: ve sien hoitoon Vesienhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja meren hoi don järjestämisestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus vesien hoi don järjestämisestä (1040/2006). Vesienhoidon yleisenä ta voit teena on suojella, parantaa ja ennallistaa pinta- ja pohjavesiä niin, ettei niiden ti la heikkene ja että tila on vähintään hyvä. Vesienhoidon suunnittelu tapahtuu vesienhoitoalueilla, jotka on määritelty ve sis tö alue ja koon perustuen valtioneuvoston asetuksella ve sien hoi toalueis ta (1303/2004). Vesienhoitoalueille laaditaan vesien hoi to suun ni telmat, joissa esitetään vesienhoidon yleislinjaukset sekä määritellään ta voitteet ja toimenpiteet vesienhoitoalueella tehtävälle vesienhoitotyölle. Suunni tel ma laaditaan kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Vesienhoitosuunnitelmat vuo teen 2015 on hyväksytty valtioneuvostossa v Nyt valmistellaan ve sien hoi to suun ni tel mia toiselle kaudelle Valmistelua varten on laadittu kuultavana ja lausunnoilla olevat ehdotukset ve sien hoi to alueiden vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi sekä niiden taustaasia kir ja Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelma vuosiksi Pohjois-Savo kuuluu pääosin Vuoksen sekä Kymijoen- Suo men lahden vesienhoitoalueisiin. Vähäisiä reuna-alueita kuuluu myös Ou lu jo en-iijo en vesienhoitoalueisiin. Kuulemisasiakirjat sekä tausta-aineisto ovat ladat ta vis sa verkkosivulta osoitteesta: Lausunnoissa esitettävät näkökohdat tulevat ELY-keskuksen ja sen alueel la toimivan vesienhoidon yhteistyöryhmän käyttöön. Palaute otetaan huo mi oon tarkistettaessa suunnitelmia ennen niiden val tio neu vos to kä sit telyä loppuvuodesta 2015.

16 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Päätösesitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa lausuntona seuraavaa: Päivitetty vesienhoitosuunnitelma ja vesienhoidon toimenpideohjelma muo dos ta vat kattavan selvityksen Vuoksen alueen vesien tilasta, kuor mituk ses ta ja niistä toimenpiteistä, joilla vesien hyvän tilan saavuttamista ja yl lä pi tä mis tä voidaan edistää. Vesiensuojelu koetaan yleisesti yhdeksi tärkeim mis tä ympäristönsuojelun osa-alueista. Sonkajärven kunta pitää huonona suuntauksena jos ELY-keskuksen rooli ve sien hoi dos sa vähenee. ELY-keskuksiin on muodostunut vahva osaaminen vesienhoidon alalta ja sen heikentäminen vaarantaisi vesienhoitosuunnitelmien tavoitteen saa vutta mis ta eikä ELY-keskusten roolia vesistön tarkkailussa saa vähentää nykyi ses tään. Ehdotuksessa olevat listaukset valtakunnallisista strategioista ja ohjeista se kä keskeisestä lainsäädännöstä ovat hyviä. Ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioinnille ehdotuksessa voisi antaa enemmän tilaa ja painoarvoa. Ympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet ja niiden päästölähteet tulisi käsi tel lä ehdotuksessa kattavammin. Erityisesti Talvivaaran ja myös muiden kai vos ten vaikutukset Vuoksen vesistöön tulee tarkastella pe rus teel li semmin. Tämänhetkisen tiedon mukaan Talvivaaran kaivoksen toiminta jatkuu uu sien omistusjärjestelyjen kautta, mutta kaivoksen vesienhallinta on edelleen ratkaisematta. Vaikka itse kaivos ei sijaitse Pohjois-Savon alueella, kai vok sen päästöt suuntautuvat suurelta osin Pohjois-Savon puolelle ja Son ka jär ven kautta kulkevaan vesistöön Vuoksenvesistön latvavesiin ja laa jal le ulottuvat kaivoksen päästöt on tuotava vesienhoitosuunnitelmassa vah vem min esille. Sulfidirikkiä sisältävän mustaliuskeen rapautumista ilman ja vedenvaikutuksesta ja tästä aiheutuvaa rikkihapon muodostusta mal mi- ja sivukivikasoissa ja tämän vaikutusta ympäristöön ei ole riittävästi huo mioi tu. Rapautuminen jatkuu kasoissa ja avatuissa kallioesiintymissä satoja vuosia aiheuttaen vesistöjä ja pohjavettä pilaavia vaikutuksia. Uraanituotteiden ja los ta mi sen, varastoinnin ja kuljetusten aiheuttamat riskit vesistöille ja poh ja ve sil le tulee huomioida kaivoksen lupien päivityksen yhteydessä. Vesienhoitosuunnitelmassa on aika optimisesti kuvattu, että tavoitteet saavu te taan kaikilta osin vuoteen 2027 mennessä. Jonkinlainen epä var muusana lyy si tavoitteiden saavuttamiseen voisi olla tarpeen tehdä. Kuormituslähteittäisiä havaintoja: Turvetuotanto: Ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja ääri-ilmiöiden vaikutuksia tulisi tar kas tella enemmän turvetuotannon toimenpiteitä mietittäessä. Turvetuotannossa fos fo ri kuor mi tus on kasvanut viime vuosina. On hyvä, että turvetuotannon vesienkäsittelyjärjestelmien ympärivuotiseen toi min ta var muu teen kiinnitetään valvonnassa huomiota kaudella Ympäristölupien lupaehtojen noudattamisessa on edelleen pa ran ta mi sen varaa ja toiminnanharjoittajien omavalvonta tulee saada pa-

17 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus rem mal le tasolle. Jatkuvatoimisten mittarien kehittäminen on tarpeen, jotta tur ve tuo tan nos ta aiheutuvasta kokonaiskuormituksesta va lun ta huip puineen saadaan entistä luotettavampi kuva. Sonkajärven alueen tur ve tuotan to aluei den lisäämistä ei tulisi tehdä mikäli vanhoja ottoalueita ei poistu tuo tan nos ta vastaava määrä. Maatalous: Maataloudesta tulee paljon hajakuormitusta, joten toimenpiteiden to teut tami seen tulee sitoa riittävästi resursseja ja varoja. Uusi ym pä ris tö kor vausjär jes tel mä on keskeisessä roolissa.yleensä ottaen ym pä ris tö kor vaus järjes tel mä tulisi tehdä riittävän helpoksi viljelijälle. Nuori viljelijäsukupolvi on koulutuksen myötä entistä tietoisempaa maa talou den ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista, minkä pitkällä tähtäimellä yh des sä menetelmien kehittymisen myötä pitäisi vähentää maataloudesta ai heu tu vaa kuormitusta. Uusien kosteikkojen perustamistavoitteita voidaan helpottaa, mikäli kos teikon perustamiseen liittyvää byrokratiaa saataisiin yksinkertaisemmaksi. Toimenpideohjelmaan tulee päivittää uuden nitraattiasetuksen keskeinen si säl tö. Asetuksessa esitetyt toimenpiteet ovat ympäristönsuojelun kan nalta varsin hyviä. Ravinteiden käytön hallinta maatalouden kuormituksen vähentäjänä on toivot ta va. Ongelmia viljelijän kannalta voi aiheuttaa tarvittavan lan nan le vi tysalan puute. Lietelannan sijoittamisen kasvattamistavoite on hyvä. Toi menpi de tukee erityisesti Iisalmen reitin vesistöjen tilan parantamista. Toi menpi de oh jel mas sa esitetty suositus kartoittaa kuntakohtaisesti poh ja ve si alueel la olevia eläinsuojia on hyvä ajatus. Haja-asutus: Haja-asutuksen jätevesiasetuksen toimeenpano tulee todennäköisesti edel leen viivästymään, mikäli asetuksen määräaikaa pidennetään jul ki suudes sa olleiden tietojen mukaan. Tämä on takaisku vesienhoidon toi men pide oh jel mas sa esitetyille tavoitteille. Ylä-Savossa pohjavesialueella olevista jätevesijärjestelmistä on määrätty kun tien ympäristönsuojelumääräyksissä. Määräyksissä on asetettu jä te vesi jär jes tel mien kunnostamisen takarajaksi Ylä-Savon SOTE ky on tiedottanut aktiivisesti pohjavesialueiden asukkaita vuonna 2013 ja kehot ta nut kunnostamaan järjestelmät nykyvaatimukset täyttäviksi. Tehtyjä toi men pi tei tä tullaan valvomaan jatkossa. Ympäristönsuojelumääräysten ase tuk ses ta riippumaton takaraja edistää pohjavesien suojelua Ylä-Savon poh ja ve si alueil la. Haja-asutuksen kiinteistökohtaiset investoinnit voitaisiin siir tää toimenpiteiksi myös vuoden toimenpideohjelmaan, mi käli jätevesiasetuksen määräaikaa edelleen jatketaan ja suurella osalla kiinteis töis tä toimenpiteet on edelleen tekemättä. Vesi- ja viemärilaitosten verkos ton korjausvelkaa on vähennettävä verkostojen saneerauksilla ja uudis ta mi sel la. Vesistöjen kunnostus: Sisäinen ravinnekuormitus on monissa järvissä keskeinen tekijä. Hyvä, että toimenpiteissä on esitetty useita vesistökunnostuksia tai kunnostusten suun nit te lu ja. Toimenpiteiden saaminen käytännön toteutus on haastavaa

18 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus ja edellyttää pitkäjänteistä suunnittelua kohteissa. Kunnostushankkeiden to teu tuk seen on edellytettävä valtion osallistumista aktiivisesti. Kuntalaisten oman aktiivisuuden lisäksi kunnostushankkeiden al ku vaihees sa tarvitaan ELY-keskuksen asiantuntija-apua, joka osaltaan saa osakas kun nat ja muut toimijat innostumaan kunnostushankkeista. Myös suunnit te lun merkitystä tulee korostaa. Hoitokalastuksen työnäytökset voisivat ak ti voi da uusia osallistujia hoitokalastuksen toteuttamiseen. Pilaantuneet maa-alueet: Hongikon pohjavesialueella Sonkajärvellä oleva PIMA-kohde tulisi saada öl jy suo ja ra has ton JASKA-ohjelmaan mukaan, mikäli edellytykset täyttyvät. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat: Hyvä, että toimenpideohjelmassa on mainittu seurantaryhmien työn edis tämi nen. Seurantaryhmän säännöllisen kokoontumisen myötä toi men pi teiden edistymistä seurataan. Päätös Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

19 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Kunnan liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n sopimukseen "Majoitus- ja ko kous pal ve lut " 117/ /2015 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 :n mukainen Kuntaliiton ko konaan omistama, voittoa tavoittelematon yhteishankintayksikkö, jolla on oikeus kilpailuttaa ja tehdä tavaroita ja palveluja koskevia puitejärjestelyjä, pui te so pi muk sia ja hankintasopimuksia asiakkaiden puolesta. Kunnalla ei ole voimassaolevaa sopimusta majoitus- ja kokouspalveluiden osal ta, joten on tarkoituksenmukaista liittyä KL-Kuntahankintojen so pi mukseen "Majoitus- ja kokouspalvelut ". Sopimus koskee hotelleja ja kokouspalveluja valtakunnallisesti. Palvelun tar jo aja na/toi mit ta ja na sopimuksessa on Restel Hotel Group. Sopimusaika on Kuntahankinnat vastaa so pi mus hal linnas ta ja säännöllisestä yhteistyöstä Restel Hotel Groupin kanssa. So pimuk seen perustuva alennus päivän majoitushinnasta on -25 %, ko kouspal ve lui den osalta alennus on -10 %. Päätösesitys Päätös Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy liittymisen KL-Kuntahankinnat Oy:n sopimukseen "Ma joi tus- ja kokouspalvelut ". Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

20 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Yhteistyösopimus Sonkajärven kunnan ja Sonkajärvi Soi ry:n kesken 119/ /2015 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Sonkajärvi Soi ry:n hallitus ( ) on esittänyt yhteistyösopimusta Son ka jär ven kunnalle Sonkajärvi Soi -tapahtuman järjestämiseksi vuosina Yhteistyösopimuksen mukainen korvaus yhdistykselle olisi euroa/vuosi. Yhteistyösopimusluonnoksen sisältö on seuraava: - Kunnan markkinointinäkyvyys Sonkajärvi Soi -tapahtumassa, isoissa ju lis teis sa - Tapahtuman ohjelmalehtisessä Sonkajärven kunnan mainos - Kunnan logonäkyvyys lehtimainoksissa ja julisteissa - Kunnan eri tilaisuuksiin tarjotaan esiintyjiä - Sonkajärven kunnalle vapaalippuja 20 kpl/vuosi tapahtuman kon sert teihin - Sonkajärven kunnan musiikkikulttuurin edistäminen ja lisääminen kunnas sa - Tapahtuma tuo hyvinvointia kuntalaisille Sonkajärvi Soi -tapahtumaa on järjestetty vuodesta 1992 alkaen, joten tapah tu ma on tuonut näkyvyyttä ja julkisuutta Sonkajärven kunnalle. Son kajär vi Soi ry:llä on 17.toimintavuosi vuonna Päätösesitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyösopimuksen kunnan ja Sonkajärvi Soi -yh dis tyk sen välillä vuosille Vuoden 2015 yhteistyösopimuksen mukainen korvaus euroa maksetaan kustannuspaikalta 1221 kunnanhallitus. Määräraha katetaan vähentämällä muita kunnanhallituksen käyttötalousmäärärahoja. Vuosina yhteistyösopimuksen mukainen korvaus budjetoidaan vapaa sivistystoimen (kulttuuritoimi) talousarvioon. Asian käsittely: Riitta Savolainen ja Eero Kurtelius ilmoittivat olevansa esteel li siä asiaan yhteisöjääviyden perusteella ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi kunnanhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Helena Kainu lai nen. Päätös Oheismateriaali Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti päätti, ettei se hyväksy esitettyä yh teis työ sopi mus ta Sonkajärven kunnan ja Sonkajärvi Soi -yhdistyksen välillä. Yhteistyösopimusluonnos Pöytäkirjaote ja taloustiedot Sonkajärvi Soi

toiminta-aikana kiinteistökauppa on lähes pysähtynyt ja kiinteistöjen arvot ovat laskeneet.

toiminta-aikana kiinteistökauppa on lähes pysähtynyt ja kiinteistöjen arvot ovat laskeneet. Kunnanhallitus 75 30.03.2015 Kunnanhallitus 104 04.05.2015 Lausunto valtuuston päätöksestä 9.2.2015 5 tehtyyn kunnallisvalitukseen (Kiinteistön Erälä myynti ja määräalan myynti kiinteistöstä Koskenranta)/Itä-Suomen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sukevan aluelautakunta Aika 05.05.2015 klo 17:30-18:45 Paikka Iltapäiväkerhotilat, Sukevan päiväkoti, Kinttulanmäentie 1 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 6/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 6/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 6/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistaina 09.06.2015 klo 08:30-11:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Leskinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 06.06.2014 klo 09:00-13:55 (tauko klo 11.13-12.10) Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 03.06.2013 klo 13:00-15:00 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 13:00-15:00

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sivistyslautakunta Aika 26.02.2014 klo 17:00-19:00 Paikka Ryhmäperhepäiväkoti Nallela Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet Halonen Ester Komulainen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 23.04.2013 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2012 1 / 9 Maaseutuelinkeinolautakunta 24.09.2012 Aika 24.09.2012 klo 18:10-19:25 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Otsikko Sivu 37 Henkilöstöjohtajan kuuleminen Sidonnaisuusilmoitukset 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Otsikko Sivu 37 Henkilöstöjohtajan kuuleminen Sidonnaisuusilmoitukset 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 18.09.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Henkilöstöjohtajan kuuleminen 3 38 Sidonnaisuusilmoitukset 4 39 Tarkastuslautakunnan koulutus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 19/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 19/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 19/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 8.12.2014 klo 22:20-22:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2017 1 / 12 Tarkastuslautakunta 24.05.2017 Aika 24.05.2017 klo 15:00-18:03 Paikka Toivakkatalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 60

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot