Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus"

Transkriptio

1 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista

2 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Elinvoimakatsaus 2 (29) Sisällys 1 Johdanto Taustaa Elinvoima Etelä-Karjalan aluerakenne Väestö Väestömäärän kehitys ja ennuste Ikärakenteen kehitys ja ennuste Työssäkäynti Työpaikat ja elinkeinoelämä Maakunnan suhdanneindikaattori ja seutukuntien kilpailukykymittari Työpaikat ja työllisyys Toimialat ja kehitysnäkymiä Teollisuus Maatalous Kauppa ja matkailu Rajaliikenteen kehitys Koulutus ja osaaminen Elinkeinojen kehittäminen Elinkeinostrategia Yhteisiä kehittämisen rakenteita Maakuntaohjelma ja kehittämisen teemoja Maakuntakaavoitus ja suunnittelu Miten elinvoimaa voidaan edistää Etelä-Karjalassa? Johtopäätöksiä... 28

3 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Elinvoimakatsaus 3 (29) 1 Johdanto 1.1 Taustaa Etelä-Karjalan maakunnassa toteutetaan Kuntarakennelain mukainen selvitys kuntarakenteesta. Selvitystyön tavoitteena on arvioida edellytyksiä yhdistää maakunnan kunnat tai osa kunnista yhdeksi tai useammaksi kunnaksi ja antaa tarvittavat tiedot kuntarakennetta koskevalle päätöksenteolle. Selvityksessä käsitellään sekä yhden että kahden kaupungin malleja. Selvitysalue, Etelä-Karjalan maakunta kostuu yhdeksästä kunnasta (Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokalahti, Savitaipale ja Taipalsaari). Imatran seudun muodostavat Imatran kaupunki sekä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kunnat ja Lappeenrannan seudun muodostavat Lappeenrannan kaupunki sekä Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnat. Tässä selvitystyön taustamuistiossa käsitellään maakunnan elinvoiman nykytilaa olemassa olevien selvitysten ja tilastojen kautta. Taustamuistiossa keskitytään elinvoiman elementeistä nimenomaan vetovoiman ja kilpailukyvyn tekijöiden nykytilatarkasteluun ja tarkastellaan väestöä, elinkeinoelämää, toimialoja ja työssäkäyntiä, aluerakennetta ja maankäytön kuvaa, koulutusta ja osaamista sekä elinkeinon kehittämisen rakenteita. Selvityksen taustaksi on lisäksi tavattu alueen keskeisten sidosryhmien edustajia koulutukseen ja elinkeinotoimintaan liittyen (liite1). Raportti on kuitenkin laadittu selvittäjien toimesta ja varsinaiset johtopäätökset asiasta tuodaan esille selvittäjien raportissa ja esityksessä, tässä raportissa kuvataan lähinnä nykytila, tulevaisuushaasteita sekä alustavia havaintoja.

4 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Elinvoimakatsaus 4 (29) 1.2 Elinvoima Kunnan elinvoima muodostuu useista eri tekijöistä: demokratiasta ja johtamisesta, hyvistä julkisista ja yksityisistä palveluista, yhdyskunnan ja toimintaympäristön tilanteesta, vahvasta taloudesta ja resursseista sekä alueen vetovoimasta ja kilpailukyvystä. Kuva 1: Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta Alueen elinvoiman tarkastelukehikkoon kuuluvat mm. seuraavat asiat (Eero Holstilan selvityksiin pohjautuen): Saavutettavuuden varmistaminen Sijaintietujen hyödyntäminen Vetovoimasta ja viihtyvyydestä huolehtiminen Osaava työvoima Yritysten uusiutuminen ja innovaatiokyvyn tukeminen Kuntien toiminnan uudistaminen ja hankinnat elinkeinopolitiikan vipuna Yrittäjyyden edistäminen Paikallisyhteisön hyvinvointi Seudun kilpailukyky Arviointi ja seuranta Tärkeä pitkän aikavälin kehitystekijä alueen elinvoiman osalta on väestönkehitys. Se vaikuttaa alueen taloudellisen toiminnan ja hyvinvoinnin resursseihin, työvoiman saatavuuteen ja alueen yleiseen ilmapiiriin ja mielikuviin. Kunnan elinvoimaisuuden kehittämisessä keskeisiä näkökulmia ovat elinkeinoelämän, yritystoiminnan ja innovaatioiden edistäminen. Näissä menestymisen avulla rahoitetaan niitä peruspalveluja, joita kuntalaiset tarvitsevat. Alueellista kilpailukykyä voidaan tarkastella esimerkiksi ihmisten muuttopäätösten ja yritysten sijaintipaikka- ja investointipäätösten näkökulmasta. Alueen kilpailukyvyn tekijöitä ovat esim. työpaikat, koulutustarjonta, yritysdynamiikka, sijainti, osaavan työvoiman saatavuus, asuin- ja elinympäristön laatu, henkinen ilmapiiri, imago jne. Alueen pitkäjänteiseen menestymiseen vaikuttavat kaikki alueen toimijat; sen asukkaat, yritykset, yhteisöt ja julkinen valta. Alueet eivät voi toimia eristyksissä, vaan kunkin alueen menestymiseen vaikuttavat suuressa määrin maan muiden alueiden ja ulkomaiden vaikutus. (Lähde: Timo Aro ja Anna Laiho, 2013, Viiden suuren kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky)

5 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Elinvoimakatsaus 5 (29) 2 Etelä-Karjalan aluerakenne Etelä-Karjalan maakunnan aluerakenteen rungon muodostaa Salpausselän, valtatie 6:n ja Suomen itäisen pääradan muodostama vyöhyke, jonka ydinalueena toimii Lappeenrannan ja Imatran välinen, luoteessa Saimaaseen rajoittuva taajamanauha. Maakunnan palvelukeskusverkko on kaksinapainen: Lappeenranta hallitsee koko maakunnan ohella erityisesti sen eteläosaa ja Imatra puolestaan sen pohjoisosaa. Muilla maakunnan kuntakeskuksilla ei ole merkittävää seudullista roolia vaikkakin Parikkalalla oman ja naapurimaakuntien seutukeskuksista etäällä sijaitsevana kuntana on jossakin määrin itsenäinen asema esimerkiksi kaupallisten palvelujen osalta. Yli kuntarajojen kasvaneita taajamia on sekä Lappeenrannan että Imatran kaupunkikeskusten ympärillä, Imatralla tämä näkyy kaikkein selvimmin. Maakunnan pääkeskusten etäisyys varsinkin maakunnan pohjoisosiin on kohtalaisen pitkä, esimerkiksi Parikkalan etäisyys Lappeenrantaan on 97 km. (VM Etelä-Karjala) Lappeenranta ja sen kehyskunnat Lemi ja Taipalsaari muodostavat monilla mittareilla mitattuna maakunnan vahvimmin kehittyvän alueen. Imatra on kärsinyt teollisuuden murroksesta Lappeenrantaa enemmän, ja maakunnan maaseutualueilla rakennemurros näkyy erityisesti maatalouden ja teollisuuden merkityksen vähenemisenä. (Etelä-Karjalan Maakuntaohjelman luonnos) Kuva 2: Valtatie 6:n ja Karjalan radan varren kehityskäytävä. Lähde: Etelä-Karjalan maakuntaohjelma , luonnos)

6 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Elinvoimakatsaus 6 (29) 3 Väestö 3.1 Väestömäärän kehitys ja ennuste Etelä-Karjalan maakunnassa oli vuonna 2012 yhteensä asukasta, joista 67 % Lappeenrannan seudulla ja 33 % Imatran seudulla. Lappeenrannan seudulla väestömäärä on hieman kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana kun taas Imatran seudulla väestömäärä on huomattavasti laskenut Muutos Muutos Imatran seutu Lappeenrannan seutu Etelä-Karjala yhteensä Taulukko 1: Väkiluvun kehitys Etelä-Karjalassa Lähde: Etelä-Karjalan liitto, Tilastokeskus Lähes kaikissa alueen kunnissa on ollut 2000-luvulla maansisäistä muuttotappiota. Imatran seudun nettomuutto vuosina oli ja Lappeenrannan seudun nettomuutto Väestö keskittyy aluetta halkovan valtateiden ja rautatien varteen, kuten yllä olevasta kuvasta karkeasti näkyy. Myös palvelut ovat keskittyneet tälle käytävälle. Kuntakohtainen erittely maansisäisestä nettomuutosta seuraavassa taulukossa.

7 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Elinvoimakatsaus 7 (29) Taulukko 2: Maansisäinen nettomuutto Lähde Tilastokeskus, v kuntajako Etelä-Karjalan nettomaahanmuutto sen sijaan on ollut positiivinen luvulla, vuonna 2013 nettomaahanmuutto oli 444 henkilöä ja vuosina yhteensä 3430 henkilöä (Lähde Tilastokeskus). Maahanmuutto tuo alueelle pääasiassa työikäistä väestöä eniten Venäjältä. Jos muuttoliike jatkuu esimerkiksi Lappeenrannassa nykyisenä koko vuosikymmenen ajan, arvioidaan väkiluvun voivan kasvaa jopa kolmella tuhannella henkilöllä. Maahanmuuton voi ennustaa jopa lisääntyvän entisestään, samoin kuin rajan ylittävän työssäkäynninkin. (Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava, vaikutusten arviointi) Väestöennusteen mukaan väestö vähenee Etelä-Karjalassa tulevaisuudessa. Väestömäärän osalta positiivisesti kehittyy Lappeenrannan kaupunki ja sen välitön lähiympäristö, muut alueet menettävät väestöä. Kotimaan sisäinen muuttoliike vie Etelä- Karjalasta väestöä, mutta siirtolaisuus lievittää tätä katoa. Seuraavassa kuvassa oleva väestöennusten osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. (Lähde Tilastokeskus, Etelä-Karjala ART) Kuva 3: Väestöennuste. Lähde Tilastokeskus, Etelä-Karjala ART

8 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Elinvoimakatsaus 8 (29) 3.2 Ikärakenteen kehitys ja ennuste Maakunnan ikärakenne painottuu vanhempiin ikäluokkiin maan keskiarvoa enemmän, painotus on tapahtunut pitkällä aikavälillä ja korostuu jatkossakin. Vuonna vuotiaiden osuus maakunnan väestöstä oli 66 % ja vuonna 2012 vastaava luku oli 63 %. Vastaavasti yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on kasvanut: vuonna 2002 yli 65-vuotiaita oli 18 % ja vuonna 2012 jo 23 %. Etelä-Karjalassa väestöllinen huoltosuhde vuonna 2012 oli 0,59 (koko maan keskiarvo 0,53). Heikoin huoltosuhde oli Savitaipaleen kunnassa (0,80) ja paras Lappeenrannassa (0,50) (Etelä-Karjalan liitto, Tilastokeskus). Eri ikäluokkien osuudet Etelä-Karjalan väestössä muuttuvat tulevaisuudessa merkittävästi ja huoltosuhde heikkenee. Vuonna 2030 Etelä-Karjalan kunnista peräti viisi kuuluu ennusteen mukaan huoltosuhteeltaan maan kahteen heikoimpaan viidennekseen: Savitaipale, Rautjärvi, Parikkala, Luumäki ja Ruokolahti (VM Etelä-Karjala). Kuva 4: Ennustettu väestönkehitys ikäluokittain Imatran seudulla. Lähde: Tilastokeskus, Etelä-Karjala ART Etelä-Karjalan kuntarakenneselvityksen tilastopaketti ART:in ennusteen mukaan työikäisten määrä vähenee maakunnassa 15 % vuoteen 2029 mennessä vanhusväestön osuuden kasvaessa jopa 57 %. Vuonna 2029 eteläkarjalaisista jo 17 % on yli 75-vuotiaita.

9 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Elinvoimakatsaus 9 (29) Imatran seudulla työikäisten suhteellinen osuus pienenee enemmän kuin Etelä-Karjalassa kokonaisuudessaan (2010:100, 2029:77) ja väestöllinen huoltosuhde heikkenee ennusteen mukaan Imatran seudulla nopeammin kuin koko maassa keskimäärin. Lappeenrannan seudulla työikäisten suhteellinen osuus vähenee hieman vähemmän kuin Etelä-Karjalassa kokonaisuudessaan (2010:100, 2029:89), mutta etenkin vanhusväestön osuus kasvaa huomattavasti (2010:100, 2029:164). Seutukohtaiset ennusteet esitetään seuraavissa kaavioissa ja lisätietoja väestön kehityksestä myös kuntaliitosselvityksen tilastopaketissa. Kuva 5: Ennustettu väestönkehitys ikäluokittain Lappeenrannan seudulla. Lähde: Tilastokeskus, Etelä-Karjala ART.

10 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Elinvoimakatsaus 10 (29) 4 Työssäkäynti Imatran ja Lappeenrannan kaupunkien työpaikkaomavaraisuus on yli 100 %, pienimmät työpaikkaomavaraisuusasteet olivat Lemillä (alle 50 %) sekä Taipalsaarella ja Ruokolahdella. Lappeenrannan seudun työpaikkaomavaraisuus oli vuonna 2011 n. 100 %, Imatran seudun alle 95 %. Etelä-Karjalan maakunnassa pienimmät pendelöintiasteet ovat Lappeenrannassa (13,3 %), Imatralla (22,6 %) ja Parikkalassa (31,3 %) ja suurimmat vastaavasti Taipalsaarella (69,1 %), Lemillä (67,9 %) sekä Ruokolahdella (64,6 %). Lappeenrantaan pendelöidään huomattavasti etenkin Taipalsaarelta ja Lemiltä, mutta myös Luumäeltä ja Savitaipaleesta. Imatralle taas pendelöidään Ruokolahdelta mutta myös Rautjärveltä. Parikkalasta pendelöinti maakunnan sisällä on melko pientä, jonkin verran Rautjärvelle, Lappeenrantaan ja Imatralle, vahva pendelöinnin suunta Parikkalasta on Savonlinnaan. Kuntakohtaiset tarkastelut kartoilla esiteltynä ovat kuntarakenneselvityksen tilasto-osiossa osoitteessa Taulukko 3: Pendelöinti maakunnan sisällä. Lähde: Tilastokeskus

11 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Elinvoimakatsaus 11 (29) 5 Työpaikat ja elinkeinoelämä 5.1 Maakunnan suhdanneindikaattori ja seutukuntien kilpailukykymittari Työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman maakuntien suhdannekehitys raportin suhdanneindikaattori v mukaan Etelä-Karjala on aivan maan keskiarvon tuntumassa kokonaisuudessaan. Kaupan alan kehitys on ollut erittäin positiivista, liikevaihdon kasvu on ollut Etelä-Karjalassa vuosina 2012 ja 2013 ylivoimaisesti suurinta. Aloittaneiden yritysten osalta kehitys hiipui, aloittaneita yrityksiä oli Etelä-Karjalassa keskimääräistä vähemmän vuosina (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014) Suomen seutukuntien kilpailukykyä ja menestymistä seurataan Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä vuosittain kuuden tekijän avulla. Mittaristoon kuuluvat työn tuottavuus, työllisyysaste, innovatiivisuus, koulutustaso, yritysdynamiikka ja teollisuusvaltaisuus. Vuoden 2012 laskelmissa Lappeenranta on sijalla 8. Edellä ovat Porvoo, Vaasa, Helsinki, Tampere, Oulu, Turku ja Hämeenlinna. Imatran sijoitus oli 24. Imatran seutukunnan sijoitus on laskenut ja Lappeenrannan vastaavasti noussut viime vuosina. Lappeenrannan sijoituksen nousua selittää etenkin innovatiivisuuden kasvu. (Turun yliopisto, SataMittari) 5.2 Työpaikat ja työllisyys Vuonna 2011 Etelä-Karjalan maakunnassa oli työpaikkaa, mikä on 789 työpaikkaa enemmän kuin vuonna Myös edeltävänä vuonna työpaikkojen lisäys oli 726 työpaikkaa, mutta lamavuonna 2009 työpaikkoja katosi jopa (www.ekliitto.fi) Määrällisesti eniten vuonna 2011 Etelä-Karjalassa työllistivät teollisuus, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä kaupan ala. Taulukko 4: Työpaikat toimialoittain Lähde: Etelä-Karjalan maakuntaliitto, Tilastokeskus

12 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Elinvoimakatsaus 12 (29) Teollisuudella on maakunnassa ollut vahva asema. Suurteollisuuden työpaikkamäärän kehitys on ollut laskeva jo pitkään, eikä pk-sektorin työpaikkojen määrä ole kasvanut riittävästi korvaamaan teollisuuden työpaikkamenetyksiä. Suurin negatiivinen muutos on tapahtunut paperi- ja puuteollisuudessa. (Etelä-Karjalan maakuntaohjelma). Uusia korvaavia työpaikkoja on syntynyt palvelualoille ja kauppaan, joiden osuus elinkeinorakenteessa painottuu yhä enemmän. Venäjän talouskasvun tuomat mahdollisuudet tuovat hyötyä elinkeinoelämälle. Työpaikkojen määrän kehitys Lappeenrannan seudulla on ollut vain hieman heikompaa kuin maassa keskimäärin, Imatran seudulla kehitys sen sijaan kehitys on ollut huomattavan heikkoa. Kuntien työpaikkakehitys on eriytynyt voimakkaasti 2000-luvulla. Vain Taipalsaarella ja Lappeenrannassa työpaikkojen määrä on kasvanut, suurinta pudotus on ollut Rautjärvellä, Lemillä, Parikkalassa ja Savitaipaleella. Kuva 6: Työpaikkojen määrän kehitys 2000-luvulla, seututarkastelu. (Lähde: Tilastokeskus)

13 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Elinvoimakatsaus 13 (29) Kuva 7: Työpaikkojen määrän kehitys 2000-luvulla. (Lähde Tilastokeskus) Yksityisen sektorin työpaikat ovat lisääntyneet merkittävästi vain Lappeenrannassa, hieman myös Taipalsaarella ja Ruokolahdella. Seutukuntien välillä toimialoittaisessa työpaikkajakaumassa on eroavaisuuksia: Imatran seutukunnassa teollisten työpaikkojen merkitys on selkeästi suurempi kuin Lappeenrannassa. Kuvassa 5 esitetään työpaikkajakauma toimialoittain ja seutukunnittain vuonna Kuva 8: Työpaikat seutukunnittain ja toimialoittain. Lähde: Etelä-Karjalan maakuntaliitto, Tilastokeskus

14 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Elinvoimakatsaus 14 (29) Etelä-Karjalassa työllisten määrä on 2000-luvulla hieman laskenut. kehitys on ollut selkeästi heikompaa kuin Lappeenrannan seudulla. Imatran seudun Kuva 9: Työlliset (Lähde: Tilastokeskus) Peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus on kasvanut kaikissa Etelä-Karjalan kunnissa 2000-luvulla, mutta lähtötaso on ollut usein varsin alhainen. Kuva 10: Tutkinnon suorittaneet (Lähde: Tilastokeskus)

15 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Elinvoimakatsaus 15 (29) Vuoden 2013 lokakuussa Etelä-Karjalan työttömyysaste oli 12,3 % (koko maan keskiarvo 10,3 %). Lappeenrannan seudun työttömyysaste oli hieman tätä matalampi, mutta Imatran seudulla työttömyysaste oli yli 13 %. Maakunnan suurimmat työttömyysasteet lokakuussa 2013 olivat Imatralla, Rautjärvellä ja Lappeenrannassa. Pienimmät työttömyysasteet olivat Taipalsaarella, Lemillä ja Luumäellä. Kuntakohtainen erittely seuraavassa taulukossa. Taulukko 5: Työttömyysasteet lokakuussa kunnittain Lähde Työnvälitystilasto (TEM). Vuoden 2013 kuntajako Alle 25-vuotiaiden työttömyysprosentin vuosikeskiarvo 2013 oli Lappeenrannan seudulla 16,7 ja Imatran seudulla selkeästi korkeampi 22,4. (Koko maan keskiarvo 14,5, Kaakkois- Suomen keskiarvo 19,5) (Nuorisotakuun toteutuminen/kaakkois-suomen ELY-keskus, Työnvälitystilasto) 5.3 Toimialat ja kehitysnäkymiä Sekä Imatran että Lappeenrannan seuduille on ollut tyypillistä teollisuuden hallitseva rooli elinkeinorakenteessa. Suurteollisuuden työpaikat ovat kuitenkin vähentyneet Etelä- Karjalasta 60 % viimeisen 30 vuoden aikana. Teollisuus on edelleen seuduille tärkeä toimiala, mutta rinnalle ovat nousseet palvelut, joiden kysyntää esimerkiksi lisääntynyt matkailu on kasvattanut. Voidaan olettaa, että elinkeinorakenteen monipuolistuminen jatkuu tulevaisuudessa. Etelä-Karjalassa korostuu tulevaisuudessa entistä enemmän pkyritysten rooli ja kauppa ja matkailu ovat merkittävässä asemassa toimialoina. Työllisten määrän on arvioitu kasvavan Etelä-Karjalassa eniten seuraavilla toimialoilla vuoteen 2017 mennessä: liike-elämää palveleva toiminta, muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä kuljetus ja varastointi. Eniten työllisten määrän on arvioitu vähenevän vuoteen 2017 mennessä paperiteollisuudessa, kaupassa ja maataloudessa. (Kaakkois-suomen kehitysnäkymät 2013, Kaakkois-Suomen ELY-keskus) Teollisuus Metsäteollisuus Etelä-Karjalassa on merkittävä metsäteollisuuden ja osaamisen keskittymä. Metsäteollisuudella on Etelä-Karjalalle suurempi merkitys kuin millekään muulle maakunnalle: tuotanto on laajinta Etelä-Karjalassa ja se synnyttää myös eniten välillisiä tuotantovaikutuksia maakuntaan. (Yle ).

16 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Elinvoimakatsaus 16 (29) Teknologian kehittyminen on vähentänyt työpaikkoja, mutta metsäteollisuuden ansiosta viennin osuus väestöön suhteutettuna on suhteellisen korkea. Vähennyksistä huolimatta alue on edelleen merkittävä metsäteollisuuskeskittymä ja metsäteollisuus vahvin toimiala. Yhtenä menestystekijänä on Etelä-Karjalan edullinen sijainti; puun saanti on hyvää ja satamat riittävän lähellä. Tulevaisuuden mahdollisuuksia ovat mm. bio- ja energia-alat sekä pakkausliiketoiminta. Alalla on jo tehty merkittäviä investointeja uusiutuvan energian tuotantoon ja tutkimukseen. Imatran ja Lappeenrannan seudut ovat puuntuotannon ohella myös metsäalan tutkimuksen ja koulutuksen ydintä. Kaksi globaalia metsäteollisuuden toimijaa, Stora Enso Oyj ja UPM-Kymmene Oyj, ovat sijoittaneet merkittävimmät tutkimuskeskuksensa alueelle. Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) sekä Saimaan ammattikorkeakoulu ovat erikoistuneet metsäalan liiketaloudellisen ja teknillisen osaamisen vahvistamiseen. (www.kehy.fi) Suomen metsäteollisuuden kysynnän arvioidaan nousevan hieman paperia lukuun ottamatta, kasvu jatkuu kuitenkin hitaana (Metsäsektorin suhdannekatsaus ). Metalli- ja koneteollisuus Etelä-Karjalassa ja Kaakkois-Suomessa metallin jalostus ja koneteollisuus ovat merkittäviä teollisuuden toimialoja, yritystoiminta painottuu teollisuuden kunnossapitoon ja konepajatoimintaan. Ala on rakennemuutoksessa ja haasteita ovat mm. investoinnit tuotekehitykseen, sarjatuotantoon ja laitekantaan. Metallialan työllisten määrän ennakoidaan pysyvän lähivuosina lähes samalla tasolla (Lähde: Kaakkois-Suomen elinkeinorakenteen kehitys). Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla on merkittävä rooli koneenrakennuksen kehityksessä. LUT tarjoaa korkean luokan tutkimusta ja osaamista sekä koneenrakennuksen että liiketalouden puolella. Alan haasteena ja mahdollisuutena on kansainvälistyminen, kotimarkkinat eivät tulevaisuudessa riitä. Etenkin Venäjän teollisuuden modernisaatiossa nähdään mahdollisuuksia Suomelle ja Lappeenrannalle Maatalous Etelä-Karjalassa maatalous on vähentynyt rajusti pitkällä aikavälillä, Euroopan unionin aikana tilojen määrä on vähentynyt 38 prosenttia. Maatalouden työllisyys on ollut pitkään vähenevä, mutta vähennys on ollut monia muita aloja tasaisempaa. Maidon jalostusta ei maakunnassa tehdä ja teurastamotoiminta on myös melko pientä. Etenkin maaseutualueilla lähimpänä kaupunkeja on siirrytty viljelyyn. Maatilojen tuloista kolmannes kertyy sivuansioista, kuten koneurakoinnista ja matkailupalveluista (Etelä- Karjalan maakuntaesite) Kauppa ja matkailu Vähittäiskaupan liikevaihto (pl. autokauppa) on kehittynyt Etelä-Karjalassa hieman nopeammin kuin Suomessa keskimäärin. Vuosina 2012 ja 2013 kaupan alan liikevaihdon kasvu on ollut Etelä-Karjalassa ylivoimaisesti suurinta. Lappeenrannan seudulla vähittäiskauppa on kasvanut hieman nopeammin kuin Imatran seudulla. (TEM maakuntien suhdannekehitys ) Etelä-Karjala ja Saimaa ovat vilkasta luonto-, kulttuuri- ja ostosmatkailun aluetta. Venäjän positiivinen talouden ja yhteiskunnan kehitys on jo synnyttänyt Etelä-Karjalaan varsin mittavan matkailu- ja palveluteollisuuden. Rekisteröityneet yöpymiset Etelä-Karjalassa ovat kehittyneet positiivisesti viime vuosina, kasvu on tullut ulkomaan markkinoilta, joilla Venäjän osuus on merkittävä ja huomattavassa kasvussa. Venäläisten osuus

17 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Elinvoimakatsaus 17 (29) ulkomaalaisten yöpymisistä oli vuonna 2013 jopa 89 %. Suurin osa venäläisten Etelä- Karjalaan tekemistä matkoista on lyhyitä ja nimenomaan ostosmatkoja, lomamatkailu lisääntyy koko ajan. Matkailulla on varsin suuri merkitys Etelä-Karjalan aluetaloudessa. Etelä-Karjalan välitön matkailutulo oli vuonna miljoonaa, josta suuri osa saadaan vähittäiskaupassa. Välitön Kokonaismatkailutulo Osuus aluetaloudesta matkailutulo Etelä-Karjala 954 Milj. 1,2 Mrd 16 % (vrt. Kaakkois-Suomi 9,6 %) Lappeenrannan seutu 614 Milj. 786 Milj. 16,1 % Imatran seutu 339 Milj. 435 Milj. 15,9 % Taulukko 6: Matkailutulo Etelä-Karjalassa (Lähde: Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutustutkimus Kaakkois-Suomen alueella 2013) Lappeenranta oli vuonna 2013 Helsingin jälkeen toiseksi suurin Tax-free myynnin paikkakunta ja Imatra kolmanneksi suurin. Väestömäärään suhteutettuna Tax-free myynnin merkitys Lappeenrannalle ja Imatralle korostuu. Tax-free myynnin määrälliset luvut eivät kerro koko totuutta Venäjän ostosmatkailun merkityksestä, suosiotaan kasvattaa koko ajan ns. invoice -kauppa, joka ei rekisteröidy tilastoihin. Kuva 11: Tax free -myynti suhteutettuna asukaslukuun. (Lähde: Global Blue, Etelä- Karjalan 1. vaihemaakuntakaavaselostus) Tutkimus- ja Analysointikeskuksen selvityksen mukaan vuonna 2012 venäläisten tuoteostot ja palveluostot olivat Imatralla 75 miljoonaa euroa ja Lappeenrannassa 260 miljoonaa euroa (TAK Rajatutkimus). Ostosmatkailun vauhdittamana Lappeenrannan ja Imatran alueille on rakennettu uusia kauppakeskittymiä ja uudella vaihemaakuntakaavalla haetaan merkittävästi lisää aluevarauksia kaupalle. Imatran alueen matkailun vetovoima on kasvanut merkittävästi esimerkiksi Rauhan ja Imatran kylpylän sekä Ukonniemen matkailualueiden kehittymisen myötä. Lisäksi maaseutumatkailulla on suurta merkitystä pienemmille kunnille, monet Etelä-Karjalan kunnista ovat niin sanottuja kesäkuntia, joiden väkimäärä kaksin- tai kolminkertaistuu kesäisin. Matkailualan kasvun odotetaan näkyvän erityisesti Imatran kehityksessä.

18 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Elinvoimakatsaus 18 (29) Tulevaisuudessa ostovoima maakunnassa on kasvussa. Vuonna 2025 Etelä-Karjalassa arvioidaan maakunnan asukkailla olevan vähittäiskauppaan kohdistuvaa ostovoimaa lähes 1,2 miljardia euroa. Ostovoimasta noin 70 % on Lappeenrannan seudulla ja 30 % Imatran seudulla. Etelä-Karjalan ostovoiman kehitykseen kokonaisuudessaan vaikuttaa merkittävästi Venäjältä tulevan ostovoiman kehitys. Kaupan palveluverkkoselvityksen ennusteiden mukaan matkailijamäärät kasvavat Etelä-Karjalassa niin paljon, että venäläisten ostovoima maakunnassa yltäisi vuonna 2025 samalle tasolle maakunnan asukkaiden ostovoiman kanssa. Suurimmissa skenaarioissa matkailijoiden ostovoiman taso olisi kaksinkertainen maakunnan asukkaiden ostovoimaan nähden. Vuoden 2011 jälkeen matkailun kasvu on kuitenkin hidastunut ja ruplan kurssimuutoksilla ja Suomeen suuntautuvien matkojen määrien kehityksellä on olemassa suuntaa-antavaa korrelaatiota. Suomea enemmän suosiotaan ovat kasvattamassa Viro sekä kaukaisemmat kohteet kuten Turkki ja Egypti. (Lähde: Taktiikka.fi) Toisaalta parannukset rajainfrastruktuurissa ja mahdollinen viisumivapaus tulevat todennäköisesti kiihdyttämään venäläisten Suomeen suuntautuvan matkailun kasvua.

19 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Elinvoimakatsaus 19 (29) 6 Rajaliikenteen kehitys Venäjän läheisyys on merkittävä tekijä Etelä-Karjalan maakunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn kehittymisessä. Pietarin metropolialue ja sen 7 miljoonaa asukasta ovat lähempänä Imatraa ja Lappeenrantaa kuin Helsinki. Nuijamaan (maantieliikenne), Imatran (maantieliikenne ja rautatien tavaraliikenne) ja Vainikkalan (vain rautatieliikenne) lisäksi Parikkalassa on väliaikainen rajanylityspaikka. Parikkalan väliaikaisen raja-aseman muuttaminen kansainväliseksi rajanylityspaikaksi on ollut esillä useaan kertaan, päätöstä aikataulusta ei kuitenkaan ole tehty. Rajanylitysliikenne Kaakkois-Suomen raja-asemilla on kasvanut viime vuosien aikana selkeästi. Suurimpia syitä pitkän aikavälin kasvulle ovat Venäjän talouden ja väestön ostovoiman kasvu ja Suomen joustava viisumipolitiikka. Nuijamaa on jo saavuttanut Vaalimaan rajanylitysvolyymin, vuonna 2013 Nuijamaalla toteutui lähes 3,7 miljoonaa rajanylitystä (+9 % ed. vuoteen verrattuna), Vaalimaalla lähes 3,6 miljoonaa. Sisäasiainministeriö on arvioinut rajaliikenteen Itärajalla kasvavan 15 20% vuosivauhtia useiden vuosien ajan ja viisumivapauden toteutuessa kasvu olisi hetkellisesti paljon suurempaa (Sisäasiainministeriö 2012, Kasvavan rajaliikenteen hallinta). Seuraavassa kaaviossa esitetään rajaliikenne-ennusteet Kaakkois-Suomen raja-asemilla vuoteen 2020 saakka. Kuva 12: Rajanylitykset ja ennuste vuoteen 2020 (Lähde: Suomen Tulli, Etelä- Karjalan 1. vaihemaakuntakaava, kaavaselostus) Mahdollinen viisumivapaus tulisi näkymään Etelä-Karjalan rajanylityspaikoilla nopeasti kasvavina rajanylitysmäärinä ja maakunnassa kasvavana liikenteenä ja selkeänä taloudellisena hyötynä. Viisumivapauden myötä venäläisten rahankäytön Suomessa on arvioitu vähintään kolminkertaistuvan (Viisumivapauden vaikutukset, yhteenvetoraportti). Viisumivapauden odotetaan lisäävän merkittävästi matkailun ja kaupan alan sekä palvelujen kysyntää ja työllisyyttä. Viisumivapauden on arveltu aiheuttavan myös lieveilmiöitä, kuten rikollisuuden lisääntyminen, turvapaikanhakijoiden määrän kasvaminen sekä yleisen turvallisuuden heikkeneminen.

20 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Elinvoimakatsaus 20 (29) Tutkimus- ja analysointikeskus TAK Oy:n Viisumivapauden alueelliset vaikutukset ja vetovoimatekijät raportin mukaan viisumivapauden myötä venäläisturistien määrä Etelä- Karjalassa kasvaisi 40 % ja lisäisi työllisyyttä noin henkilötyövuodella maakunnassa (Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava, kaavaselostus).

21 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Elinvoimakatsaus 21 (29) 7 Koulutus ja osaaminen Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on Etelä-Karjalassa pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Myös peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus on koko maata pienempi. Peruskoulun jälkeisen tutkinnon oli vuonna 2012 suorittanut 65,7 % maakunnan asukkaista, kun koko maan vastaava osuus oli 68,5 %. (Etelä-Karjalan Maakuntaohjelma , luonnos) Etelä-Karjalassa on suhteellisen pienestä väestömäärästä huolimatta yliopisto ja ammattikorkeakoulu sekä monipuolista toisen asteen koulutusta. Maakunnan vahvuus on tekniikan opetuksessa. Lappeenrannassa sijaitsevat Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Saimaan ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattiopisto sekä maasotakoulu. Imatralla sijaitsee Saimaan ammattikorkeakoulun sekä Saimaan ammattiopiston yksiköt, lisäksi ammattiopistolla on toimipiste Ruokolahdella. Maakunnan oppilaitosten oppilaspaikkojen määrät ovat ikäluokkien pienentymisen seurauksena vähentyneet ja koulutus- ja tutkimussektoriin kohdistuu ikäluokkien pienenemisestä ja julkisen talouden rahoituspohjan heikkenemisestä johtuen muutos- ja kehittämistarpeita. Etelä-Karjalan koulutustoimijat LUT, Saimia ja Sampo, ovat viime vuosina uusiutuneet ja tehostaneet toimintaansa koulutuskentän ja elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti. (Etelä-Karjalan Maakuntaohjelma , luonnos). Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Saimaan ammattikorkeakoulu ovat yhteisen kampuksen myötä myös lisänneet selkeästi yhteistyötään. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT) toimii teknillinen tiedekunta, tuotantotalouden tiedekunta ja kauppakorkeakoulu sekä useita tutkimusyksiköitä. Perusja jatkotutkinto-opiskelijoita on yhteensä n Kansainvälisten opiskelijoiden osuus on suuri, syksyllä 2012 aloittaneista opiskelijoista kolmasosa oli ulkomaalaisia. LUT on fokusoitunut vihreään energiaan ja teknologiaan, kestävän kilpailukyvyn luomiseen ja kansainvälisenä Venäjä-yhteyksien rakentajana toimimiseen. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa sijaitsee Suomen suurin energia-alan tutkimus- ja koulutusyksikkö. Saimaan ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutusta yhteensä viidellä eri alalla: tekniikassa, kuvataiteessa, hotelli- ja ravintola-alalla, liiketaloudessa sekä sosiaali- ja terveysalalla. Ammattikorkeakoulussa on yhteensä n opiskelijaa. Ammattikorkeakoululla on kaksi kampusta, toinen Lappeenrannassa ja toinen Imatralla. Saimaan ammattiopisto Sampo syntyi, kun Etelä-Karjalan ammattiopisto ja Etelä-Karjalan aikuisopisto yhdistyivät 2013 Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymäksi. Sampo tarjoaa nuorten ammatillisia perustutkintoja sekä monipuolista aikuiskoulutusta. Nuorten puolella on noin opiskelijaa. Muita merkittäviä osaamisen kehittämisen tahoja ovat: VTT:n Lappeenrannan yksikkö Pohjoisen ulottuvuuden tutkimuskeskus, LUT Etelä-Karjala-instituutti, LUT Maasotakoulu, Lappeenranta Etelä-Karjalan kesäyliopisto Technopolis Oy, Lappeenranta

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 1 KUVAT JA GRAAFINEN SUUNNITTELU JAN LUSTIG KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO REAGOINNISTA RAKENNEMUUTOKSEN ENNAKOINTIIN...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Aluetalouskatsaus kevät 2015 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maakuntaohjelmassa esitettyjen keskeisten tavoitteiden seuranta...

Lisätiedot

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Väestö eilen, tänään ja huomenna... 6 2.1. Kasvusta katoon... 6 2.2. Väestörakenne nyt... 8 2.3. Työllisyysnäkymät Kaakkois-Suomessa...

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 Sisältö sivu 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Ohjelman valmisteluprosessin kuvaus...

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI AURINKOMALLI 2040 V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A L U O

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä Suomen matkailustrategia 2020 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä SISÄLTÖ Tiivistelmä...3 Johdanto...5 Neljä hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä...6 Matkailualan trendit...13

Lisätiedot

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS Selvityksen väliraportti 1.2.2015 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tausta... 3 1.2. Työn organisointi ja aikataulu... 3 2. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 1 Sisällys 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITE... 3 2 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KILPAILUKYKY... 5 2.1 Väestömäärän kehitys... 5

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Lisätiedot

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa KESKI-SUOMEN TYÖTTÖMYYDEN R AKENNE PAIKK ATIETO VASTAA KYSYMYKSIIN MITÄ, MISSÄ ja MILLOIN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNTA- VALLANKUMOUS UUDISTUNUT KESKISUOMI.INFO KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT II /212

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Vesuri-ryhmä ry:n paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020, luonnos 14.6.2013 1 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä...

Lisätiedot

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Lähde: Sisäasiainministeriö/Genimap KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Kaupunginvaltuusto 17.12.2007 Kuopion kaupunki Yrityspalvelu SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT...2

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 1. Kohdealue... 1 2. Edellisten ohjelmakausien analyysi... 3 3. Alueen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot