Kortesj arven Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kortesj arven Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen"

Transkriptio

1 Tarjousesite Kortesj arven Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen Kantaiahasto-osnakrien lukumäärä: Merkintähinta: Vähintään ja enintään 20 kappaletta 100 kantarahasto-osnndelta Merkintäaika: Merkintäpaikat: Kortesjärven Säästöpankin konttorit

2 SISÄLTÖ Tarjousesitteestä vastuussa olevat ja muodostajapankin hallituksen vakuutus 2 Tietoja kantarahastoosuuksista 3 Tietoja kantarahasto-osuuksien tarjoamisesta 4 Tietoja kantarahaston muodostajasta 6 Kortesjärven Säästöpankin taloudellista kehitystä kuvaavia tunnuslukuja 10 Taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen laskentaperusteet 11 Kortesjärven Säästöpankin hallituksen selonteko vuoden 2004 tilinpäätöksen laatimisen jälkeisistä pankin asemaan olennaisesti vaikuttavista seikoista 12 Kortesjärven Säästöpankin tilinpäätöstiedot tilinpäätöstiedot vuosilta 2002,2003 ja 2004 sekä tilintarkastuskertomukset Kantarahaston muodostava säästöpankki: Kortesjärven Säästöpankki Tietoja tarjousesitteestä: Tämä tarjousesite on laadittu Suomen lakien mm. arvopaperimarkkinalain ( /495) ja valtiovarainministeriön tarjousesitteestä antaman asetuksen ( /540) mukaisesti. Kantarahaston muodostamista koskevat mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Esitteessä mainittuihin asiakirjoihin voi tutustua esitteessä mainituissa merkintäpaikoissa. Rahoitustarkastus on hyväksynyt esitteen, mutta ei vastaa esitteen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 10/251/2005. Tarjousesitteestä vastuussa oleva ja kantarahaston muodostajapankin hallituksen vakuutus: Tarjousesitteestä vastaa Kortesjärven Säästöpankki sekä sen hallitus. Kortesjärven Säästöpankin isännät ovat päättäneet kantarahaston muodostamisesta Kortesjärven Säästöpankkiin. Kortesjärven Säästöpankin isäntien kokous on pidetty 14, Vakuutamme, että tarjousesitteessä annetut tiedot vastaavat parhaan ymmärryksemme mukaan tosiseikkoja ja että tiedoista ei ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Kortesjärvellä, KORTESJÄRVEN SÄÄSTÖPANKIN HALLITUS Erkki Loukola Kari Aho Erkki Laide Mirja Laukkonen Jouko Hakkarainen Armas Pitkäjärvi Markku Tyynismaa Juhani Viitala Heikki Voltti Martti Ahopelto tj

3 l TIETOJA KANTARAHASTO-OSUUKSISTA 1. Tarjottavien kantarahasto-osuuksien lukumäärä ja nimellisarvo: Kortesjärven Säästöpankin isäntien /14 tekemän päätöksen mukaisesti Kortesjärven Säästöpankkiin muodostetaan Säästöpankkilain 13 :n (28, /1502)ja Kortesjärven Säästöpankin sääntöjen 4 ;ssä tarkoitettu kantarahasto. Yleisön merkittäväksi tarjotaan vähintään ja enintään kappaletta maksullisia kantarahastoosuuksia. Kunkin kantarahasto-osuuden nimellisarvo on sata (100 ) euroa. Muodostettavan kantarahaston suuruus on vähintään viisisataatuhatta ( ) euroa ja enintään kaksimiljoonaa ( ) euroa. 2. Kantarahasto-osuuteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet: Säästöpankin kaikki kantarahasto-osuudet tuottavat pankissa yhtäläiset oikeudet. Kortesjärven Säästöpankin voimassa olevissa säännöissä ei ole säästöpankkilain 14 :n mukaista määräystä siitä, että kantarahastossa on erilajisia kantarahasto-osuuksia tai että sellaisia voidaan antaa. Kantarahasto-osuuden omistajalla on oikeus: 1) rahastoantiin säästöpankkilain ( /1502) 32 :ssä säädetyllä tavalla; 2) voitonjakoon säästöpankkilain ( /1502)41 ;ssä säädetyllä tavalla; 3) osallistua isäntien vaaliin säästöpankkilain ( /1502) 43 :n 3 momentin mukaan Kortesjärven Säästöpankin sääntöjen 6 :n mukaisesti; sääntöjen 6 :n mukaan osuudenomistajan äänimäärä on omistettujen kantarahasto-osuuksien mukaan porastettu ja rajattu enintään 10 ääneen; 4) vaatia kantarahasto-osuuden lunastusta säästöpankkilain ( /1502) 71 :ssä säädetyllä tavalla; 5) osuuteen kantarahastosta säästöpankkilain( /1502) 113 :n mukaisesti pankkia purettaessa; 6) yhdessä muiden kantarahasto-osuuden omistajien kanssa saada isäntien kokous koolle Säästöpankkilain ( /1502) 44 ;n 3 momentin mukaisesti tai asia käsiteltäväksi isäntien kokouksessa säästöpankkilain ( /1502) 44 :n 4 momentin mukaisesti, jos heillä on vähintään yksi kymmenesosa kaikista kantarahasto-osuuksista; 7) moittia pankin isäntien päätöstä säästöpankkilain ( /1502) 59 :ssä säädetyissä tapauksissa; sekä 8) moittia säästöpankin lopputilitystä säästöpankkilain 115 :ssä säädetyissä tapauksissa. Kantarahastotodistuksen saajalla ei ole oikeutta käyttää sen omistajalle säästöpankissa kuuluvia oikeuksia ennen kuin hänet on merkitty kantarahasto-osuusluetteloon tai hän on pankille ilmoittanut saantonsa ja esittänyt siitä selvityksen.

4 3. Säästöpankkilain ( /1502) 41 :n mukainen oikeus voitonjakoon: Säästöpankin voittona saadaan, jollei säästöpankkilain ( /1502) 40 :n 2 momentista taikka luottolaitostoiminnasta annetun lain ( /1607) 38 :stä tai 81 ;stä muuta johdu, jakaa pankin isäntien päätöksin kantarahasto-osuuksille ja pääomalainoille enintään hallituksen esittämä määrä, joka ei ylitä viimeksi kuluneelta tilikaudelta vahvistetun taseen mukaisen voiton ja säästöpankin muun vapaan oman pääoman yhteenlaskettua määrää, vähennettynä taseen osoittamalla tappiolla, muilla säästöpankkilain ( /1607) 41 :n 2 momentissa tarkoitetuilla jakokelvottomilla erillä, määrällä, jolla säästöpankin tilinpäätöksessä tehdyt, kirjanpitolain (1336/1997) 5 luvun 15 ;ssä tarkoitetut varaukset sekä tehtyjen ja suunnitelman mukaisten poistojen erotus on tilinpäätöksessä merkitty vapaaseen omaan pääomaan, sekä määrällä, joka lain tai sääntöjen mukaan on merkittävä vararahastoon tai muuten jätettävä jakamatta. Kantarahasto-osuuksille voidaan voitto-osuutena jakaa vain voittoa ja muuta vapaata omaa pääomaa, joka on syntynyt kantarahaston muodostamisen jälkeen. Siitä osasta säästöpankin voittoa, jota ei käytetä vararahaston korottamiseen, voiton jakamiseen kantarahastoosuuksille tai pääomalainoille tai jätetä säästöpankin vapaaseen omaan pääomaan, voidaan varoja isäntien päätöksellä hallituksen esittämää määrää ylittämättä käyttää säästäväisyyden edistämiseen tai muihin yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Säästöpankin, joka on konsernin emoyritys, voittona ei saa siitä huolimatta, että voitonjako olisi säästöpankkilain ( /1502) 41 :n 1 ja 2 momentin nojalla sallittu, jakaa määrää, joka ylittää viimeksi kuluneelta tilikaudelta vahvistetun konsernitaseen mukaisen voiton ja konsernin muun vapaan oman pääoman yhteenlasketun määrän, vähennettynä konsernitaseen osoittamalla tappiolla, muilla säästöpankkilain ( /1502) 41 ;n 2 momentissa tarkoitetuilla jakokelvottomilla erillä, määrällä, jolla konserniin kuuluvien yritysten tilinpäätöksissä tehdyt, kirjanpitolain 5 luvun 15 ;ssä tarkoitetut varaukset sekä tehtyjen ja suunnitelman mukaisten poistojen erotus on konsernitilinpäätöksessä merkitty vapaaseen omaan pääomaan, sekä määrällä, joka lain tai sääntöjen mukaan on merkittävä vararahastoon tai muuten jätettävä jakamatta. Kantarahasto-osuuden omistajille voidaan säästöpankkilain 41 :ssä tarkoitetulla tavalla ja rajoituksin jakaa voittoa ensimmäisen kerran kantarahaston muodostamisen lain 26 5 momentissa tarkoitettua rekisteröintiajankohtaa välittömästi seuraavien, täysien kalenterikuukausien aikana kertyvästä voitosta tilikaudelta Säästöpankkilain ( /1502) 26,5 :n mukaan korotus on ilmoitettava rekisteröitäväksi viipymättä ja viimeistään vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä. Korotuspäätös pyritään rekisteröimään viimeistään kuukauden kuluessa merkintäajan päättymisestä. Voitto-osuuden jakamisesta tekevät päätöksen pankin hallituksen esityksestä pankin isännät kevätkokouksessaan vuonna Kortesjärven Säästöpankin hallituksen asettama tavoitteellinen voitto-osuus vuoden 2005 osalta on kantarahasto-osuutta kohden 3 %. Asetettu tavoitetaso ei oie tae osuudelle maksettavasta tuotosta ja sen tasosta Oikeus nostamattomaan voitto-osuuteen vanhenee velan vanhentumisesta annetun lain ( /728) 4 ja 5,1 :n mukaisesti kolmen vuoden kuluessa siitä, kun se pankin isäntien tekemän voitonjakopäätöksen pohjalta viimeistään on ollut nostettavissa. 4. Voitto-osuuden verotus: Tuloverolain ( /1535) 33 d :n mukaan verovelvollisen verovuonna saamien kotimaisen säästöpankin kantarahasto-osuudelle maksaman voitto-osuuden, osuuskunnan osuuspääomalle, sijoitusosuudelle ja lisäosuudelle maksaman koron ja sekä keskinäisen vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen

5 maksaman takuupääoman koron yhteenlaskettu määrä on verovapaata tuloa tuhanteenviiteensataan (1500 ) euroon saakka. Jos tällainen tulo on elinkeinotoiminnan tai maatalouden tuloa, verovapaan osan katsotaan kohdistuvan henkilökohtaiseen tuloon, maatalouden tuloon ja elinkeinotoiminnan tuloon tässä järjestyksessä. Siltä osin, kun edellä mainittujen tulojen yhteismäärä ylittää euroa, säästöpankin kantarahasto-osuudeile maksama voitto-osuus on luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle 70 prosenttisesti veronalaista pääomatuloa. Verotusta koskevat tiedot perustuvat voimassa oleviin säädöksiin. 5. Kantarahasto-osuuksien luovutettavuus: Kantarahasto-osuuden merkitsijälle annetaan nimetylle henkilölle asetettu kantarahastotodistus, joka voi koskea useita kantarahasto-osuuksia. Kantarahasto-osuus voidaan rajoituksitta luovuttaa ja hankkia. Säästöpankki tai sen tytäryritys ei saa vastiketta vastaan hankkia toisen säästöpankin kantarahasto-osuuksia eikä omia tai emopankin kantarahasto-osuuksia. II TIETOJA KANTARAHASTO-OSUUKSIEN TARJOAMISESTA 1. Päätökset ja valtuudet: Kortesjärven Säästöpankin isännät ovat isäntien kevätkokouksessa tehneet pankin hallituksen esityksen mukaisesti päätöksen säästöpankkilain ( /1501) 13 :ssä tarkoitetun kantarahaston muodostamisesta. Lain edellyttämä määräys kantarahastosta sisältyy Kortesjärven Säästöpankin voimassa olevien sääntöjen 4 ;ään. 2. Merkintäaika ja paikat: Kantarahasto-osuudet tarjotaan yleisön merkittäväksi. Merkintä alkaa klo ja päättyy viimeistään kello Merkintäpaikkoina toimivat Kortesjärven Säästöpankin Kalajoen kaupungissa sekä Kaustisen, Kortesjärven, Kälviän, Sievin ja Toholammin kunnissa sijaitsevat konttorit. Kantarahasto-osuuksien merkintä tehdään merkintälistaan, joka sisältää kantarahaston muodostamista koskevan Kortesjärven Säästöpankin isäntien päätöksen. Jäljennökset Kortesjärven Säästöpankin säännöistä sekä Säästöpankkilain 26 :n mukaan nähtäväksi asetetuista asiakirjoista ovat merkitsijöiden nähtävänä kussakin merkintäpaikassa. Merkintää tehtäessä ei peritä erillistä merkintäpalkkiota. 3. Merkinnän keskeyttäminen ylimerkintätilanteessa; Kortesjärven Säästöpankin hallituksella on pankin isäntien kantarahaston perustamista koskevan päätökseen sisältyvän valtuutuksen mukaan oikeus keskeyttää merkintä, kun tehtyjen merkintöjen määrä on vähintään merkittäväksi annettujen kantarahasto-osuuksien enimmäismäärä. Merkintää ei kuitenkaan keskeytetä ennen Kortesjärven Säästöpankin isäntien päätöksessään säästöpankkilain ( /1502) 26 1 momentin 7 kohdan mukaisesti antaman valtuutuksen nojalla perusteesta, jonka mukaan kantarahasto-osuudet

6 mahdollisessa ylimerkintätilanteessa annetaan, päättää pankin hallitus. Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa kantarahasto-osuudet annetaan merkitsijöille ensisijaisesti merkintäajankohdan mukaisessa järjestyksessä. 4. Alimerkintä: Jollei kantarahaston korotuspäätöksen mukaista vähimmäismäärää kantarahasto-osuuksia ole merkintäajan kuluessa merkitty, on korotuspäätös rauennut. Korotuspäätöksen rauetessa maksettu merkintähinta palautetaan merkitsijälle viiden (5.) pankkipäivän kuluessa merkintäajan päättymisestä. 5. Kantarahasto-osuudesta maksettava hinta: Yhden merkittävän kantarahasto-osuuden hinta on sata (100) euroa. 6. Maksuehdot: Kantarahasto-osuus maksetaan merkintää tehtäessä. 7. Kantarahasto-osuuksien toimitustapa ja-aikataulu: Kantarahastotodistus voidaan antaa ainoastaan kantarahasto-osuusluetteloon merkitylle kantarahastoosuuden omistajalle. Kantarahastotodistus voi säästöpankkilain ( /1502) 16 ;n mukaisesti koskea useita kantarahasto-osuuksia. Kantarahastotodistus annetaan sen jälkeen, kun kantarahasto on rekisteröity ja täysi maksu kantarahasto-osuudesta on suoritettu. Kantarahasto-osuudet luovutetaan kantarahastoosuusluetteloon merkitylle omistajalle heille myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana ja paikassa. Erillisiä väliaikaistodistuksia ei kantarahasto-osuuden merkitsijöille anneta. Merkitsijä saa merkinnän yhteydessä kuitin tehdystä/maksetusta merkinnästä, 8. Vakuus: Kantarahasto on säästöpankkilain ( /1502) 10 :n mukaisesti pankin sidottua omaa pääomaa. Osuuksille ei ole asetettu vakuutta ja niillä on huonompi etuoikeus kuin pankin muilla sitoumuksilla. 9. Jälkimarkkinat: Kantarahasto-osuudet ovat vapaasti luovutettavissa. Kantarahasto-osuuksia ei noteerata julkisesti. Kortesjärven Säästöpankki vastaanottaa kantarahasto-osuuksia koskevia osto- ja myyntitoimeksiantoja. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan säästöpankki ei voi hankkia kantarahasto-osuuksia voitonjakokelpoisilla varoillaan. Kantarahasto voidaan maksaa takaisin, kun säästöpankki puretaan selvitystilan kautta säästöpankkilain ( /1502) 113 :n mukaisesti sekä kantarahasto-osuuden omistajan vaateesta säästöpankkilain ( /1502) 71 :n mukaisesti säästöpankin sulautuessa toiseen säästöpankkiin, säästöpankkilain ( /1502) 83 :n mukaisesti säästöpankin jakautuessa kahdeksi tai useammaksi säästöpankiksi tai säästöpankkilain ( /1502) 89 :n mukaisesti säästöpankin luovuttaessa koko liiketoimintansa.

7 10. Merkintä-ja muut sitoumukset: Merkintäsitoumuksia tai muita liikkeeseenlaskuun liittyviä sitoumuksia ei ole annettu. 11. Kertyvä pääoma ja käyttötapa: Kantarahasto-osuuksien merkinnästä liikkeellelaskijalle kertyvä pääoma on merkittyjen kantarahastoosuuksien yhteismäärä, vähintään viisisataatuhatta ( ) euroa ja enintään kaksimiljoonaa ( ) euroa. Arvio liikkeellelaskusta aiheutuvista kuluista on noin kymmenentuhatta (10 000). Kertyvä pääoma liikkeellelaskusta aiheutuvilla kuluilla vähennettynä käytetään kokonaisuudessaan Kortesjärven Säästöpankin tavanomaisessa liiketoiminnassa. 12. Ylivoimainen este: Kortesjärven Säästöpankki ei vastaa kantarahasto-osuuden haltijaan nähden vahingosta, joka aiheutuu a) viranomaisten toimenpiteistä, sodasta tai sodan uhasta, kapinasta tai kansalaislevottomuudesta; b) Kortesjärven Säästöpankista riippumattomasta ja sen toimintaan olennaisesti vaikuttavasta häiriöstä posti- tai teleliikenteessä taikka sähkövirran saannissa; c) Kortesjärven Säästöpankin toiminnon tai toimenpiteen viivästymisestä tulipalon tai siihen verrattavan muun onnettomuuden johdosta; d) Kortesjärven Säästöpankin toimintaan olennaisesti vaikuttavasta työtaistelutilanteesta, kuten lakosta, sulusta, boikotista tai saarrosta silloinkaan, kun se koskee vain osaa Kortesjärven Säästöpankin toimihenkilöistä ja huolimatta siitä, onko Kortesjärven Säästöpankki siihen osallisena vai ei; tai e) muista näihin verrattavasta ylivoimaisesta esteestä tai vastaavanlaisesta syystä johtuvasta Kortesjärven Säästöpankin liiketoiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Ill TIETOJA KANTARAHASTON MUODOSTAJASTA Kortesjärven Säästöpankki Kortesjärven Säästöpankki on perustettu 1902 ja merkitty kaupparekisteriin kaupparekisterinumerolla Pankin yritys- ja yhteisötunnus on Pankin kotipaikka on Kortesjärvi ja osoite on Jääkärintie 60,62420 Kortesjärvi. Pankkiin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Pankki harjoittaa luottolaitostoiminnasta annetun ja säästöpankkilain mukaista luottolaitostoimintaa, siten kuin pankin sääntöjen 2 :ssä säädetään. Pankin toimialueena on Kortesjärvi, Kalajoki, Kaustinen, Kälviä, Toholampi ja Sievi, joissa kunnissa pankilla on konttorit. Pankki on Säästöpankkiliiton jäsenpankki. Kortesjärven Säästöpankki on paikallispankki, jonka keskeisiä asiakasryhmiä ovat pankin toimialueen henkilöasiakkaat ja maaseutuyrittäjät sekä pienet yritykset. Pankki hankkii tarvitsemansa jälleenrahoituksen pääosin talletuksina omalta toimialueeltaan. Varainhankinnasta merkittävä osa on sijoitettu luottoina pankin asiakkaille. Luotonannosta kotitalouksien ja elinkeinoharjoittajien osuus on noin 58 %, maaseutuyrittäjien

8 osuus luotonannosta on noin 24 % ja muiden ryhmien noin 17 %. Noin 55 % pankin luottokannasta on myönnetty asuntovakuutta vastaan. Pankilla ja sen tytäryhtiöillä ei ole meneillään sellaisia oikeudenkäyntejä, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa pankin taloudelliseen asemaan. Pankilla on seuraavat tytäryhtiöt: Finsumäen Säästölä Oy A (omistusosuus 100 %) Asunto Oy Kortesjärven Kitkankuja (omistusosuus 100 %) Kiinteistö Oy Kaustisen Säästökeskus (omistusosuus 76,33 %) Kiinteistö Oy Kälviän Säästöpuisto (omistusosuus 100 %) Kiinteistö Oy Sievin Pankkila (omistusosuus 62,74 %) Kiinteistö Oy Kalajoenrinne (omistusosuus 59,4 %) Pankki ei ole minkään konsernin tytär- tai osakkuusyhtiö Pankin toimitusjohtaja on Martti Ahopelto ja varatoimitusjohtaja Mikko Ruuska, Pankin hallitus: Erkki Loukola, puheenjohtaja, maanviljelijä Armas Pitkäjärvi, varapuheenjohtaja, turkistarhaaja Kari Aho, rikosylikonstaapeli Erkki Laide, yritysvalmentaja Mirja Laukkonen, kirjanpitäjä Jouko Hakkarainen, maanviljelijä Markku Tyynismaa, metsätalousteknikko Juhani Viitala, toimitusjohtaja Heikki Voltti, maanviljelijä Kunkin hallituksen jäsenen osoitteena toimii Kortesjärven Säästöpankin osoite Jääkärintie 60,62420 Kortesjärvi. Kortesjärven Säästöpankin muodostaman konsernin pankin hallituksen jäsenille, pankin toimitusjohtajalle ja varatoimitusjohtajalle maksamat palkat ja palkkiot sekä myöntämät luontaisedut tilinpäätöshetkellä ovat yhteensä ,19. Kortesjärven Säästöpankkiin kantarahasto muodostetaan pankin isäntien tekemällä päätöksellä eli pankin hallituksen jäsenillä, pankin toimitusjohtajalla ja varatoimitusjohtajalla tai heidän arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5 :ssä tarkoitetulla tavalla määräysvallassaan olevilla yhteisöillä tai säätiöillä ei ole merkinnän käynnistyessä omistuksessaan Kortesjärven Säästöpankin kantarahasto-osuuksia. Pankki ei ole laskenut liikkeelle vaihtovelkakirjalainoja, optiolainoja tai optio-oikeuksia, jotka oikeuttaisivat Kortesjärven Säästöpankin kantarahasto-osuuksien merkintään. Kannustinohjelmia tai muita vastaavia järjestelyjä, jotka koskevat mainituille tahoille tai henkilökunnalle suunnattuja tai suunnattavia liikkeellelaskuja, ei pankilla ole. Pankin hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tai liikkeellelaskijan lähipiiriin kuuluvien omistusyhteysyritysten välillä ei ole viimeksi päättyneen tai kuluvan tilikauden aikana suoritettu luonteeltaan tai ehdoiltaan epätavallisia liiketoimia eikä vielä keskeneräisiä, aikaisempien tilikausien aikana suoritettuja tällaisia liiketoimia ole.

9 Kortesjärven Säästöpankin muodostaman konsernin pankin hallituksen jäsenille, pankin toimitusjohtajalle ja varatoimitusjohtajalle myöntämät luotot ja takaukset tilinpäatöshetkellä ovat yhteensä ,00. Tilinpäätökseen sisältyvät lainasaatavat pankin konserniin kuuluvilta yrityksiltä ,03. Tilintarkastajat Vilho Päällysaho KHT Pentti Kujanpää HTM Sepänkatu 4 B 21 Havupolku Jyväskylä Kurikka Tilintarkastajat : Vilho Päällysaho KHT Sepänkatu 4 B 21,40100 Jyväskylä Pankin muut sitoumukset Jvk-lainat Säästöpankkien debentuurilaina I/2000. Velan määrä 200, korko 4,25 %, laina-aika 5 v, tasalyhenteinen, päättyy ; Säästöpankkien debentuurilaina 1/2001. Velan määrä 400, korko 4,25 %, laina-aika 5 v, tasalyhenteinen, päättyy ; Säästöpankkien debentuurilaina I/2002. Velan määrä 1.200, korko 4,5 %, laina-aika 5 v, tasalyhenteinen, päättyy ; Säästöpankkien joukkovelkakirjalaina I/2003. Velan määrä 1.000, korko 3,1 %, laina-aika 3 v., kertaiyhenteinen, päättyy ; Säästöpankkien debentuurilaina U/2004. Velan määrä 1.000, korko 3,25 %, laina-aika 5v, tasalyhenteinen, päättyy Muut lainat Pankilla ei ole muita lainoja - Taseen ulkopuoliset sitoumukset 1. Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset Takaukset ja pantit Muut Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset Ulkopuoliset sitoumukset yhteensä Henkilöstö keskimääräinen lukumäärä viimeksi päättyneen tilikauden aikana 30 henkilöä. Tulevaisuuden näkymät Pankin liiketoiminnan kehitys vuonna 2005 tullee jatkumaan samansuuntaisena kuin vuonna Merkittävää korkotason nousua ei ole odotettavissa vuoden 2005 aikana. Pankki on sopeuttanut toimintansa nykyiseen korkotasoon, joka volyymien kasvaessa antanee vuonna 2005 vuotta 2004 paremman rahoituskatteen. Volyymien kasvu jatkuu, mutta ei yhtä voimakkaana kuin vuonna Pankin palvelujärjestelmän muutos tullaan saattamaan loppuun vuoden 2005 aikana.

10 Kannattavuuteen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota tiukalla kulujen seurannalla ja muiden tuottojen kasvattamisella. Pankilla ei ole näköpiirissä luottotappiouhkia, joten kirjattavat luottotappiot tulevat jäämään vähäisiksi. Riskit: Kortesjärven Säästöpankki kohdistaa strategiansa mukaan liiketoimintansa vähittäispankkitoiminnan vähäriskiseen osaan luototuksen painopisteen ollessa pankin toimialueen henkilöasiakkaissa, maatilaasiakkaissa ja pienyrityksissä, Pankilla ei ole luottolaitostoiminnasta annetun lain (30.12,1993/1607) 69 :ssä tarkoitettuja suuria asiakaskasriskejä, jolloin asiakasriskin määrä on vähintään 10 % prosenttia pankin omista varoista; suurella asiakasriskihä tarkoitetaan samaan luonnolliseen tai oikeushenkilöön tai tällaisen henkilön kanssa samaan, olennaisessa taloudellisessa etuyhteydessä olevaan luonnolliseen tai oikeushenkilöön kohdistuvien, laissa tarkemmin määriteltyjen saamisten ja sijoitusten sekä taseen ulkopuolisten sitoumusten yhteismäärää. Kortesjärven Säästöpankki ei ole kirjannut luotto- eikä takaustappioita tilikaudella Kilpailutilanne markkinoilla on ja sen ennustetaan säilyvän kireänä. Alalle on tullut ja tullee uusia toimijoita. Kireä kilpailutilanne yhdistettynä yleiseen pitkään matalana jatkuneeseen korkotasoon näkyy luottokannan voimakkaana jatkuneesta kasvusta huolimatta pankkien, myös Kortesjärven Säästöpankin korkokatteen kaventumisena. Palkkio- ja muiden tuottojen osuus on pankin tuloksen kannalta merkittävä. Toiminnan kustannustehokkuuteen joudutaan edelleen kiinnittämään korostetusti huomioita. Kantarahasto-osuuksia ei noteerata julkisesti. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan säästöpankki ei voi hankkia kantarahasto-osuuksia voitonjakokelpoisilla varoillaan. Osuuksien jälkimarkkinat on järjestetty siten, että Kortesjärven Säästöpankki vastaanottaa kantarahasto-osuuksia koskevia osto- ja myyntitoimeksiantoja. Jälkimarkkinoiden luonteesta johtuen osuuden realisointi ei välttämättä ole toteutettavissa viivytyksettä vaan on riippuvainen kulloinkin olemassa olevista ostotoimeksiannoista. Pääoma Pankin oma pääoma varauksineen verovelka vähennettynä oli ,1 M. Oma pääoma jakaantuu 200 euron peruspääomaan, 0,7 M :n vararahastoon, 2,9M :n muuhun rahastoon ja 0,46 M :n tilikauden voittoon. Vapaaehtoisten varausten määrä oli 2,6 M, Pankilla ei ole valtion pääomasijoituksia. Edellämainitusta pankin tilikauden voitosta on pankin isäntien tekemällä päätöksellä päätetty siirtää 0,4 M yleishyödyllisen Kortesjärven Säästöpankkisäätiön perustamiseen.

11 10 IV KORTESJÄRVEN SÄÄSTÖPANKIN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1. Liikevaihto Pankki Konserni ,8 4, ,5 4, ,5 4, ,9 5, ,3 4,3 2. Liikevoitto Pankki Konserni 0,7 0,7 0,4 0,5 0,7 0,7 1,3 1,3 1,3 1,2 %-osuus liikevaihdosta Pankki Konserni 13,9 15,1 9,2 10,1 15,5 16,4 26,5 26,0 28,0 27,4 3. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Pankki Konserni 0,7 0,7 0,4 0,5 0,7 0,7 1,3 1,3 1,3 1,2 %-osuus liikevaihdosta Pankki Konserni 13,9 15,1 9,2 10,1 15,5 16,4 25,9 26,2 28,0 27,4 4. Oman pääoman tuotto (ROE), % Pankki Konserni 8,1 9,2 7,0 6,5 12,5 11,1 24,1 22,4 28, Koko pääoman tuotto (ROA), % Pankki Konserni 0,5 0,5 0,4 0,4 0,8 0,7 1,4 1,3 1,6 1,3 6. Omavaraisuusaste, % Pankki Konserni 5,5 5,5 5,6 5,6 6,2 6,2 6,1 6,0 5,6 5,5 7. Tuotto-kulu - suhde Pankki Konserni 1,2 1,3 1,1 1,2 1,3 1,3 1,6 1,6 1,7 1,6

12 11 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 1. Liikevaihto 2. Liikevoitto tai -tappio 3. Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Korkotuottojen, leasingtoiminnan tuottojen, oman pääoman ehtoisien sijoitusten tuottojen, palkkiotuottojen, arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuottojen sekä liiketoiminnan muiden tuottojen yhteenlaskettu määrä Tuloslaskelman liikevoitto tai -tappio Tuloslaskelman "Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja" 4. Oman pääoman tuotto (ROE), % Liikevoitto/rappio - verot 100 Oma pääoma + vähemmistöosuus + vapaaehtoiset varaukset ja poistoero lykätyllä verovelalla vähennettynä (vuoden alun ja lopun keskiarvo) 5. Koko pääoman tuotto (ROA), % Liikevoitto/-tappio - verot Taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo) * Omavaraisuusaste Oma pääoma + vähemmistöosuus + vapaaehtoiset varaukset ja poistoero lykätyllä verovelalla vähennettynä 100 Taseen loppusumma 7. Tuotto-kulu - suhde Rahoituskate + tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista + patkkiotuotot + arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot Palkkiokulut + hallintokulut * poistot + liiketoiminnan muut kulut

13 12 V KANTARAHASTON MUODOSTAJAPANKIN HALLITUKSEN SELONTEKO VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISEN JÄLKEISISTÄ, PANKIN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA: Kortesjärven Säästöpankin hallituksen tiedossa ei ole tilinpäätöksen laatimisen jälkeen tapahtuneita, tuloksen muodostumiseen tai varallisuusasemaan vaikuttavia seikkoja, jotka olennaisesti muuttaisivat tilinpäätöksen antamaa kuvaa pankin taloudellisesta tilasta. Pankin tilikauden voitosta on pankin isäntien tekemällä päätöksellä päätetty siirtää 0,4 M yleishyödyllisen Kortesjärven Säästöpankkisäätiön perustamiseen. Kortesjärvellä, KORTESJÄRVEN SÄÄSTÖPANKKI, Hallitus Erkki Loukola hallituksen puheenjohtaja Kari Aho hallituksen äsen Jouko Hakkarainen hallituksen jäsen Erkki Laide hallituksen jäsen Mirja Laukkonen hallituksen jäsen Armas Pitkäjärvi hallituksen jäsen Markku Tyynismaa hallituksen jäsen Juhani Viitala hallituksen jäsen Heikki Voltti hallituksen jäsen Martti Ahopelto toimitusjohtaja

14 * KORTESJÄRVEN SÄÄSTÖPANKKI TASEKIRJA

15 Sisällysluettelo: Hallituksen toimintakertomus 2-11 Tuloslaskelma ja tase pankki Tuloslaskelma ja tase konserni Tilinpäätösperiaatteet Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilintarkastajien merkintä 33 Luettelo käytetyistä kirjapitokirjoista, tositelajeista ja säilytymuodoista 34-35

16 KORTESJÄRVEN SÄÄSTÖPANKKI HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS LIIKETOIMINTA Toimintakertomuksen sisältö Kortesjärven Säästöpankki ja sen tytäryhtiö Finsumäen Säästötä Kiinteistö Oy muodostavat konsernin. Emoyhtiö omistaa 10 % tytäryhtiönsä osakkeista. Tytäryhtiön toiminnalta ei ote merkittävää vaikutusta muodostettaessa kokonaiskäsitystä konsernin toiminnasta ja sen vaikutus konsernin tulokseen ja omaan pääomaan on vähäinen. Tästä syystä toimintakertomuksessa kuvataan pääosin pankin toimintoja. Kortesjärven Säästöpankin liiketoiminnan volyymien kasvu jatkui, mutta tulos jäi edellisvuotta heikommaksi. Tulosta alentavina tekijöinä olivat matalan korkotason mukanaan tuoma rahoituskatteen heikkeneminen ja pankin arvopaperisalkun epäkuranttiuskirjaukset. Kuluja kasvatti merkittävästi pankin 100-vuotisjuhla oheistapahtumilleen. Pankin asiakaskunta kasvoi edelleen ja pankki lisäsi markkinaosuuttaan toimialueellaan. Pankin hallitus teki päätöksen pankin kuudennen konttorin perustamisesta Kalajoelle vuoden 2003 alkupuolella. Pankin tase kasvoi vuoden 2002 aikana 8,6 %, ja tase oli vuoden lopussa 83,8 milj. euroa. Talletusten kasvu oli 3,6 milj. euroa eli 5,7 %. Luotot kasvoivat 9,23 % ja olivat tilikauden päättyessä 65,6 milj. euroa. Pankki sai uusia asiakkaita vuoden aikana 633, ja pankin asiakasmäärä onkin jo lähes Säästöpankit, Pohjola ja Suomi-yhtiöt sopivat syksyllä 2002 monipuolisesta ja laajaalaisesta itsenäisten osapuolten yhteistyöstä pankki-ja vakuutustoiminnan alueilla. Osapuolet ovat sopineet Pohjolan vahinkovakuutus- ja rahastotuotteiden sekä Suomen henki-, eläke- ja säästövakuutustuotteiden tarjonnasta säästöpankeissa ja yhteistoiminnan valmistelusta konttoriverkostossa. Säästöpankit ja Pohjola perustivat marraskuussa yhdessä erityisesti säästöpankkien asiakkaille tarkoitetun rahastoyhtiön, jonka toiminta käynnistyy vuonna Lisäksi Säästöpankit, Pohjola ja Suomiyhtiöt tulevat aloittamaan yhdessä uuden säästöpankkitoiminnan pääkaupunkiseudulla vuonna Kortesjärven Säästöpankki on mukana solmitussa yhteistyösopimuksessa ja osakkaana perustettavassa rahastoyhtiössä ja uudessa säästöpankissa. TULOS Kortesjärven Säästöpankin liikevoitto oli 0,7 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Liikevoitto pieneni 0,6 milj. euroa edelliseen tilikauteen verrattuna. Liikevoittoprosentiksi taseen vuosikeskiarvosta muodostui 0,9 % (1,8 %). Pankin keskeiset tuloslaskelman erät ovat kehittyneet edelliseen vuoteen verrattuna seuraavasti:

17 KORTESJÄRVEN SÄÄSTÖPANKKI Tuhatta euroa 1-12/ /2001 Rahoituskate Muut tuotot Tuototvrteensä Henkflostökulut Muut hallinnen kulut MuutkUut Luottotappiot Liikevoitto Tilikauden tutos Tuottojensuhde kujujnn 1,3 1.6 Edellistä vuotta heikompaan tuloksen kehitykseen vaikuttivat rahoituskatteen pienenemisen lisäksi arvopaperisalkun epäkuranttiuskirjauksetja kasvaneet hallintokulut. Hallintokuluihin sisältyy pankin 100-vuotisjuhlat, euroon siirtymisen ja merkittävästi kasvaneet rahahuollon kulut. Rahoituskate pieneni 0,3 milj. eurolla eli 9,5 %:l)a 2,7 milj. euroon. Korkotuotot vähenivät edellisvuoteen verrattuna 0,3 milj. euroa eli 7,7 %. Korkokulujen väheneminen edellisvuoteen verrattuna oli 57 tuhatta euroa eli 4,0 %. Rahoituskatteen muutokseen vaikuttivat aikaisemmin mainitun alhaisen korkotason lisäksi kiristynyt kilpailu alentavine korkomarginaaleineen ja pankin sijoitussalkun painottuminen joukkolainoista rahasto-osuuksiin. Muut tuotot pienenivät 19,4 % ja olivat kokonaismäärältään 0,4 milj. euroa. Arvopaperimarkkinoiden kurssien laskusta johtuen arvopaperikaupan nettotuotto oli -191 tuhatta euroa. Oman pääoman ehtoisista sijoituksista saadut tuotot nousivat 17 tuhannesta eurosta 87 tuhanteen euroon. Palkkiotuotot pysyivät samalla tasolla kuin edellisenä vuotena, ollen 0,5 milj. euroa. Liiketoiminnan muut tuotot nousivat 17 tuhannesta eurosta 30 tuhanteen euroon. Liiketoiminnan muiden tuottojen lisääntymiseen vaikuttivat henkilöstön ruokailumaksujen kirjaustavan muuttuminen sekä käyttöomaisuuden myyntivoitto. Henkilöstökulut muodostuvat palkkakuluista sekä eläke-ja sosiaalikuluista. Näiden kulujen kokonaismäärä pysyi samalla tasolla kuin 2001, ollen 1, O milj. euroa. Pankin palveluksessa oli vuoden lopussa 28 henkilöä. Henkilömäärä kasvoi 2 hengellä vuoden aikana. Hallintokulut ilman henkilöstökuluja kasvoivat 15,8 prosenttia O, 8 milj. euroon. Muut kulut, joiden kokonaismäärä oli 0,6 milj. euroa, kasvoivat edellisvuodesta 18,8 prosenttia. Palkkiokutut kasvoivat 8,1 prosenttia. Suunnitelman mukaisten poistojen määrä oli 39 tuhatta euroa (49 tuhatta euroa). Liiketoiminnan muut kulot kasvoivat 19,7 prosenttia, 453 tuhanteen euroon. Liiketoiminnan muita kuluja kasvattivat erityisesti pankin konsernin sisällä tapahtuneet toimitilajärjestelyt, joiden seurauksena kaikki konttoritilat ovat Finsumäen Säästölä Oy;n omistuksessa ja pankki maksaa vuokraa k.o. konttoritiloista tytäryhtiölleen. Pankilla ei ollut luotto- tai takaustappioita. Aiempina vuosina kirjatuista luotto- ja takaustappioista saatiin tilikauden aikana palautuksia 22 tuhatta euroa.

18 KORTESJÄRVEN SÄÄSTÖPANKKI TASE Yleisön talletukset Kortesjärven Säästöpankin tase kasvoi tilikauden aikana 6,6 milj. euroa ja oli vuoden lopussa 83,8 milj. euroa. Talletuskasvu oli vuoden aikana 3,6 milj. euroa eli 5,6 prosenttia. Talletuskasvu perustuu lähinnä uusien asiakkaiden mukanaan tuomaan kasvuun. Yleisön talletuksia oli vuoden lopussa 67,8 milj. euroa. Käyttely- ja säästämistilit kasvoivat vuoden aikana 3,5 milj.euroa ja niitä oli vuoden vaihteessa 55,4 milj. euroa. Sijoittamis-ja asuntosäästöpalkkiotilien kasvu oli 0.1 milj. euroa ja niitä oli vuoden vaihteessa 12,4 milj. euroa. Muu vieras pääoma ja sitoumukset Tilinpäätöksessä pankin vieras pääoma oli yhteensä 77, 9 milj. euroa, josta talletusten osuus oli 87,0 %. Pankki laski liikkeeseen vuoden aikana 3 muun säästöpankin kanssa vastuudebentuurilainan, josta pankin osuus on 2 milj. euroa. Kokonaisuudessaan tilikauden päättyessä pankilla oli edellä mainittuja lainoja 3,8 milj. euroa (2,4 mitj. euroa). Velat vattion varoista välitetyistä lainoista olivat 4,9 milj. euroa (4,4 milj. euroa). Muut vieraan pääoman erät muodostuvat lähinnä lyhytaikaisista maksujenvälityseristä sekä tuottojen ja kulujen jaksotuksiin liittyvistä tilinpäätösvaiheen siirtyvistä eristä. Pankkitakausten ja muiden taseen ulkopuolisten sitoumusten määrä oli 2,9 milj. euroa, mikä on 456 tuhatta euroa suurempi kuin edellisen vuoden lopussa. Luotonanto yleisölle Kortesjärven Säästöpankin luottokanta oli tilikauden lopussa 65,6 milj. euroa. Luottojen nettolisäys oli 5,5 milj. euroa eli 9,2 prosenttia. Luotonantoon sisältyvien valtion varoista välitettyjen luottojen määrä oli 4,9 milj. euroa (4,4 milj. euroa). Luotonannon kehitykseen vaikuttivat merkittävimmin muista pankeista siirtyneiden asiakkaiden myötä tapahtunut luottojen siirtyminen. Kokonaisuudessaan luottokannan kasvu eri sektoreilla oli tasapainoista. Uuden asuntorakentamisen luototus ok luottokantaan nähden vähäistä ja maatalouden osalta merkittävimmät investoinnit tapahtuivat vuosituhannen vaihteessa. Järjestämättömien saamisten määrä säilyi edelleen hyvin alhaisella tasolla. Järjestämättömät saamiset olivat samaa tasoa kuin edellisenä vuonna ollen 136 tuhatta euroa. Järjestämättömien saamisten yhteismäärä oti 0,2 prosenttia koko luotonannon ja taseen ulkopuolisten sitoumusten yhteismäärästä (0,2 %). Kiinteistöt Konsernin kiinteistöihin ja kiinteistöyhtiöiden osakkeisiin sitoutunut pääoma oli tilinpäätöksessä 4,8 milj. euroa (4,4 milj. euroa). Muussa kuin omassa käytössä olevaan kiinteistöomaisuuteen sitoutunut pääoma kasvoi verrattuna edelliseen tilikauteen ja oli määrältään 1,1 milj. euroa, mikä on 1,33 prosenttia konsernin taseen loppusummasta. Tilikauden aikana ei aktivoitu kiinteistöihin kohdistuvia perusparannusmenoja. Tilikauden aikana konserni myi omistamiensa kiinteistöyhteisöjen osakkeita 55 tuhannen euron arvosta ja osti 356 tuhannella eurolla.

19 KORTESJARVEN SÄÄSTÖPANKKI Muu sijoitustoiminta Muuhun kuin luotonantoon sijoitetut varat olivat sijoitettuna lähinnä talletuksiin muihin luottolaitoksiin, saamistodistuksiin ja joukkovelkakirjalainoihin. Pankin sijoitukset saamistodistuksiin ja joukkovelkakirjalainoihin olivat tilikauden päättyessä 2,5 milj. euroa, mikä on 6,2 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Talletukset muihin luottolaitoksiin olivat 12,3 milj. euroa. Määrä oli 7,1 milj. euroa suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Pankki lisäsi tilikauden aikana sijoituksiaan vaihtuviin vastaaviin kuuluvissa osakkeissa ja osuuksissa. Näiden yhteismäärä oli tilikauden päättyessä 1,4 milj. euroa (1,2 milj. euroa). Oma pääoma ja varaukset Oma pääoma lisääntyi 3,5 milj. euroon (3,4 milj. euroa). Luottotappiovarausta kasvatettiin vuonna 2002 O, 5 milj. euroa (0,4 milj. euroa), minkä jälkeen varauksen määrä tilinpäätöksessä oli 4,2 (3,5) prosenttia saamisista. Varauksesta on 446 tuhatta euroa siirretty vararahastoon. Poistoeroa vähennettiin 32 tuhannella eurolla (O euroa). KONSERNITILINPÄÄTÖS Kortesjärven Säästöpankki muodostaa konsernin, johon kuuluvat emosäästöpankki ja sen 100 %:sti omistama tytäryhtiö Finsumäen Säästölä Oy. Pankin tytäryhtiöt KOY Sievin Pankkila, KOY Kaustisten Säästökeskus, KOY Kälviän Säästöpuisto, KOY Kalajoenrinne ja As Oy Kitkankuja on jätetty konsernitilinpäätöksen ulkopuolelle. Tytäryhtiöiden vaikutus konsernin tulokseen ja omaan pääomaan on vähäinen. Konsernin liikevoitoksi muodostui 0,7 milj. euroa (1,3 milj. euroa) ja tilikauden tulokseksi 0,5 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Konsernin tase oli 83,7 milj. euroa (77,0 milj.euroa). VAKAVARAISUUS Kortesjärven Säästöpankin vakavaraisuus säilyi edelleen hyvällä tasolla, vaikka pankin vakavaraisuussuhde laski vuoden aikana 0,53 prosenttiyksikköä ja oli vuoden lopussa 16,09 %. Pankin vakavaraisuuteen vaikuttavat erät ja vakavaraisuussuhde ovat muuttuneet vuoden aikana seuraavasti: Tuhatta euroa Ensisijaiset omat varat Toissijaiset omat varat Yhteensä Riskipainotetut saamiset Vakavaraisuussuhde 16,09 % 16,62 % Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin 10,72 % 11,08 % Vakavaraisuuden kehitykseen vaikuttivat tuloksen lisäksi uuden debentuurilainan liikkeeseenlasku, arvopaperisalkun painottuminen sijoitusrahastoihin ja luottokannan kasvu.

20 KORTESJÄRVEN SÄÄSTÖPANKKI PALVELUVERKKO Vakavaraisuussuhteen kehitys viideltä viimeiseltä vuodelta on ollut seuraava: Emopankki 16,09 16,62 15,00 12,88 11,12 Konserni 15,99 16,39 14,77 12,69 11,04 Konsernitilinpäätös on laadittu ensimmäisen kerran vuonna Pankilla on Kortesjärvellä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi konttorit Kaustisella, Kälviällä, Sievissä ja Toholammilla. Pankin hallitus päätti marraskuussa perustaa kuudennen konttorin Kalajoelle, joka avataan helmikuussa Lisäksi Kälviän konttorille ollaan saneeraamassa uusia tiloja entiseen Kälviän Säästöpankin kiinteistöön. Kiinteistön omistaa Kortesjärven Säästöpankin tytäryhtiö Finsumäen Säästölä Oy. Tämän jälkeen pankki toimii kaikilla konttoripaikkakunnillaan niissä toimitiloissa missä Säästöpankki toimi SSP:n jaon aikaan. Säästöpankki on siis palannut juurilleen. Pankin kaikki konttorit olivat kannattavia. Pankilla on Kortesjärvellä pääkonttorin lisäksi Purmojärven ja Ylikylän palvelupisteet Pankin asiakkaat voivat käyttää itsepalveluna jokaisessa konttorissa sijaitsevia internetmaksupäätteitä, ja lisäksi paikallispankkien maksu- ja käteisautomaatteja. Konttorien toimintaa kuvaavat talletus- ja luottokehrtys sekä asiakasmäärät ovat: 1000 euroa Talletukset Kortesjärvi Kaustinen Toholampi Kälviä Sievi Luotot Kortesjärvi Kaustinen Toholampi Kälviä Sievi Asiakasmäärät Kortesjärvi Kaustinen Toholampi Kälviä Sievi Muutos % 1,1 5,2 12,6 8,5 6,6 4,5 5,8 5,6 19,4 22,7 0,0 2,89 5;34 10,58 10,95 RISKIENHALLINTA Riskienhallinnan tavoite

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 Asiakkaita: 45 902 (46 344), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 16,88 % (18,04 %) Liikevoitto

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 18.2.2005 Julkaisuvapaa klo 13.00 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi Asuntolainojen kysyntä säilyi korkealla tasolla. Uusia luottoja nostettiin ennätysmäärä,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) Liite 3a, 3d _L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 204/205, 213/214 236 260 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA lukien toistaiseksi 1 (6) Talletuspankeille Omistusyhteisöille Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla uudistumisen ja tasaisen kasvun vuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla uudistumisen ja tasaisen kasvun vuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 17.2.2004 Julkaisuvapaa klo 13.00 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla uudistumisen ja tasaisen kasvun vuosi Tilikauden voitto oli 3,4 miljoonaa euroa ( 2,3 milj. ). Asuntolainojen

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla seuraavan

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 MYYNTIESITE Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 Lainan pääomalle maksetaan kultakin korkokaudelta 3,0 %:n vuotuinen nimelliskorko kuitenkin niin, että korko on aina vähintään 12 kk euribor vähennettynä

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Liiketoiminta

OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Liiketoiminta OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 Asiakkaita: 64 185 (44 667) Vakavaraisuussuhde, %: 16,54 % (17,03 %) Liikevoitto (milj. eur): 5,5 (1,7) Varainhankinta (milj. eur): 892,4 (619,9) Koko

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Asiakkaita: 17 904 (17 984), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: konserni 18,2 % (19,1 % ),

Lisätiedot

Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina 1/2004

Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina 1/2004 Tarjousesite Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina 1/2004 Debentuuri lainan I ii k keeseen las kija Padasjoen Säästöpankki Korko: Laina-aika E mi ss io ku rss i Lainan määrä Verollinen 3,15 % kiinteä

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006

SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006 SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2007 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006 Tilikauden voitto oli 8,8 miljoonaa euroa Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 1,4 miljardin euron

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KURIKAN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS

KURIKAN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS KURIKAN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Yritys- ja yhteisötunnus: 0180229-1 Postiosoite: PL 11, 61301 KURIKKA Käyntiosoite: Keskuspuistikko 7 Kurikka Kotipaikka: Kurikka SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman

Lisätiedot

OMA SÄÄSTÖPANKKI OY TASEKIRJA 2012

OMA SÄÄSTÖPANKKI OY TASEKIRJA 2012 OMA SÄÄSTÖPANKKI OY TASEKIRJA 2012 Yritys- ja yhteisötunnus: 2231936-2 Postiosoite: Keskustori 3, 60100 Seinäjoki Käyntiosoite: Keskustori 3, Seinäjoki Kotipaikka: Kuortane SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina Ii2003

Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina Ii2003 Tarjousesi te Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina Ii2003 Debentuuri lai nan Ii i kkeeseen las kija Padasjoen Säästöpankki Korko: Laina-ai ka Emissiokurssi Lainan määrä Verollinen 3,25 YO kiinteä nimelliskorko

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002. Hyvä kasvu ja vakaa kehitys

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002. Hyvä kasvu ja vakaa kehitys Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002 Hyvä kasvu ja vakaa kehitys Kausi lyhyesti Luotonanto kotitalouksille lisääntyi 15,7 % 1 672,9 M¼RRQÃYHUUDWWXQDÃYDVWDDYDDQÃDMDQNRKWDDQÃYXRWWD aiemmin Kotitalouksien säästäminen

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

Alkuvuoden aikana pankin yhtiömuoto on muutettu osakeyhtiöstä (Oy) julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj).

Alkuvuoden aikana pankin yhtiömuoto on muutettu osakeyhtiöstä (Oy) julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj). OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Vakavaraisuussuhde, %: 21,02 % (16,54 %) Liikevoitto (milj. eur): 10,2 (10,7) Varainhankinta (milj. eur): 1 480,7 (1 371,5) Koko luotonanto (milj.

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 3/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Mikä on Alajärven Osuuspankki?

Mikä on Alajärven Osuuspankki? ALAJÄRVEN OSUUSPANKIN TUOTTO-OSUUDEN MERKINTÄ Mikä on Alajärven Osuuspankki? Osuuspankin toiminimi on Alajärven Osuuspankki (jäljempänä "Osuuspankki" tai "Pankki"). Sen kotipaikka on Alajärvi. Pankin y-tunnus

Lisätiedot

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 TARJOUSESITTEEN TÄYDENNYS 1 29.8.2014 Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 19.5.2014 Liikkeeseenlaskija: Eurajoen Säästöpankki Liikkeeseenlaskija: Eurajoen Säästöpankki Kirkkotie 6 27100 EURAJOKI

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot