Kortesj arven Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kortesj arven Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen"

Transkriptio

1 Tarjousesite Kortesj arven Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen Kantaiahasto-osnakrien lukumäärä: Merkintähinta: Vähintään ja enintään 20 kappaletta 100 kantarahasto-osnndelta Merkintäaika: Merkintäpaikat: Kortesjärven Säästöpankin konttorit

2 SISÄLTÖ Tarjousesitteestä vastuussa olevat ja muodostajapankin hallituksen vakuutus 2 Tietoja kantarahastoosuuksista 3 Tietoja kantarahasto-osuuksien tarjoamisesta 4 Tietoja kantarahaston muodostajasta 6 Kortesjärven Säästöpankin taloudellista kehitystä kuvaavia tunnuslukuja 10 Taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen laskentaperusteet 11 Kortesjärven Säästöpankin hallituksen selonteko vuoden 2004 tilinpäätöksen laatimisen jälkeisistä pankin asemaan olennaisesti vaikuttavista seikoista 12 Kortesjärven Säästöpankin tilinpäätöstiedot tilinpäätöstiedot vuosilta 2002,2003 ja 2004 sekä tilintarkastuskertomukset Kantarahaston muodostava säästöpankki: Kortesjärven Säästöpankki Tietoja tarjousesitteestä: Tämä tarjousesite on laadittu Suomen lakien mm. arvopaperimarkkinalain ( /495) ja valtiovarainministeriön tarjousesitteestä antaman asetuksen ( /540) mukaisesti. Kantarahaston muodostamista koskevat mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Esitteessä mainittuihin asiakirjoihin voi tutustua esitteessä mainituissa merkintäpaikoissa. Rahoitustarkastus on hyväksynyt esitteen, mutta ei vastaa esitteen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 10/251/2005. Tarjousesitteestä vastuussa oleva ja kantarahaston muodostajapankin hallituksen vakuutus: Tarjousesitteestä vastaa Kortesjärven Säästöpankki sekä sen hallitus. Kortesjärven Säästöpankin isännät ovat päättäneet kantarahaston muodostamisesta Kortesjärven Säästöpankkiin. Kortesjärven Säästöpankin isäntien kokous on pidetty 14, Vakuutamme, että tarjousesitteessä annetut tiedot vastaavat parhaan ymmärryksemme mukaan tosiseikkoja ja että tiedoista ei ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Kortesjärvellä, KORTESJÄRVEN SÄÄSTÖPANKIN HALLITUS Erkki Loukola Kari Aho Erkki Laide Mirja Laukkonen Jouko Hakkarainen Armas Pitkäjärvi Markku Tyynismaa Juhani Viitala Heikki Voltti Martti Ahopelto tj

3 l TIETOJA KANTARAHASTO-OSUUKSISTA 1. Tarjottavien kantarahasto-osuuksien lukumäärä ja nimellisarvo: Kortesjärven Säästöpankin isäntien /14 tekemän päätöksen mukaisesti Kortesjärven Säästöpankkiin muodostetaan Säästöpankkilain 13 :n (28, /1502)ja Kortesjärven Säästöpankin sääntöjen 4 ;ssä tarkoitettu kantarahasto. Yleisön merkittäväksi tarjotaan vähintään ja enintään kappaletta maksullisia kantarahastoosuuksia. Kunkin kantarahasto-osuuden nimellisarvo on sata (100 ) euroa. Muodostettavan kantarahaston suuruus on vähintään viisisataatuhatta ( ) euroa ja enintään kaksimiljoonaa ( ) euroa. 2. Kantarahasto-osuuteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet: Säästöpankin kaikki kantarahasto-osuudet tuottavat pankissa yhtäläiset oikeudet. Kortesjärven Säästöpankin voimassa olevissa säännöissä ei ole säästöpankkilain 14 :n mukaista määräystä siitä, että kantarahastossa on erilajisia kantarahasto-osuuksia tai että sellaisia voidaan antaa. Kantarahasto-osuuden omistajalla on oikeus: 1) rahastoantiin säästöpankkilain ( /1502) 32 :ssä säädetyllä tavalla; 2) voitonjakoon säästöpankkilain ( /1502)41 ;ssä säädetyllä tavalla; 3) osallistua isäntien vaaliin säästöpankkilain ( /1502) 43 :n 3 momentin mukaan Kortesjärven Säästöpankin sääntöjen 6 :n mukaisesti; sääntöjen 6 :n mukaan osuudenomistajan äänimäärä on omistettujen kantarahasto-osuuksien mukaan porastettu ja rajattu enintään 10 ääneen; 4) vaatia kantarahasto-osuuden lunastusta säästöpankkilain ( /1502) 71 :ssä säädetyllä tavalla; 5) osuuteen kantarahastosta säästöpankkilain( /1502) 113 :n mukaisesti pankkia purettaessa; 6) yhdessä muiden kantarahasto-osuuden omistajien kanssa saada isäntien kokous koolle Säästöpankkilain ( /1502) 44 ;n 3 momentin mukaisesti tai asia käsiteltäväksi isäntien kokouksessa säästöpankkilain ( /1502) 44 :n 4 momentin mukaisesti, jos heillä on vähintään yksi kymmenesosa kaikista kantarahasto-osuuksista; 7) moittia pankin isäntien päätöstä säästöpankkilain ( /1502) 59 :ssä säädetyissä tapauksissa; sekä 8) moittia säästöpankin lopputilitystä säästöpankkilain 115 :ssä säädetyissä tapauksissa. Kantarahastotodistuksen saajalla ei ole oikeutta käyttää sen omistajalle säästöpankissa kuuluvia oikeuksia ennen kuin hänet on merkitty kantarahasto-osuusluetteloon tai hän on pankille ilmoittanut saantonsa ja esittänyt siitä selvityksen.

4 3. Säästöpankkilain ( /1502) 41 :n mukainen oikeus voitonjakoon: Säästöpankin voittona saadaan, jollei säästöpankkilain ( /1502) 40 :n 2 momentista taikka luottolaitostoiminnasta annetun lain ( /1607) 38 :stä tai 81 ;stä muuta johdu, jakaa pankin isäntien päätöksin kantarahasto-osuuksille ja pääomalainoille enintään hallituksen esittämä määrä, joka ei ylitä viimeksi kuluneelta tilikaudelta vahvistetun taseen mukaisen voiton ja säästöpankin muun vapaan oman pääoman yhteenlaskettua määrää, vähennettynä taseen osoittamalla tappiolla, muilla säästöpankkilain ( /1607) 41 :n 2 momentissa tarkoitetuilla jakokelvottomilla erillä, määrällä, jolla säästöpankin tilinpäätöksessä tehdyt, kirjanpitolain (1336/1997) 5 luvun 15 ;ssä tarkoitetut varaukset sekä tehtyjen ja suunnitelman mukaisten poistojen erotus on tilinpäätöksessä merkitty vapaaseen omaan pääomaan, sekä määrällä, joka lain tai sääntöjen mukaan on merkittävä vararahastoon tai muuten jätettävä jakamatta. Kantarahasto-osuuksille voidaan voitto-osuutena jakaa vain voittoa ja muuta vapaata omaa pääomaa, joka on syntynyt kantarahaston muodostamisen jälkeen. Siitä osasta säästöpankin voittoa, jota ei käytetä vararahaston korottamiseen, voiton jakamiseen kantarahastoosuuksille tai pääomalainoille tai jätetä säästöpankin vapaaseen omaan pääomaan, voidaan varoja isäntien päätöksellä hallituksen esittämää määrää ylittämättä käyttää säästäväisyyden edistämiseen tai muihin yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Säästöpankin, joka on konsernin emoyritys, voittona ei saa siitä huolimatta, että voitonjako olisi säästöpankkilain ( /1502) 41 :n 1 ja 2 momentin nojalla sallittu, jakaa määrää, joka ylittää viimeksi kuluneelta tilikaudelta vahvistetun konsernitaseen mukaisen voiton ja konsernin muun vapaan oman pääoman yhteenlasketun määrän, vähennettynä konsernitaseen osoittamalla tappiolla, muilla säästöpankkilain ( /1502) 41 ;n 2 momentissa tarkoitetuilla jakokelvottomilla erillä, määrällä, jolla konserniin kuuluvien yritysten tilinpäätöksissä tehdyt, kirjanpitolain 5 luvun 15 ;ssä tarkoitetut varaukset sekä tehtyjen ja suunnitelman mukaisten poistojen erotus on konsernitilinpäätöksessä merkitty vapaaseen omaan pääomaan, sekä määrällä, joka lain tai sääntöjen mukaan on merkittävä vararahastoon tai muuten jätettävä jakamatta. Kantarahasto-osuuden omistajille voidaan säästöpankkilain 41 :ssä tarkoitetulla tavalla ja rajoituksin jakaa voittoa ensimmäisen kerran kantarahaston muodostamisen lain 26 5 momentissa tarkoitettua rekisteröintiajankohtaa välittömästi seuraavien, täysien kalenterikuukausien aikana kertyvästä voitosta tilikaudelta Säästöpankkilain ( /1502) 26,5 :n mukaan korotus on ilmoitettava rekisteröitäväksi viipymättä ja viimeistään vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä. Korotuspäätös pyritään rekisteröimään viimeistään kuukauden kuluessa merkintäajan päättymisestä. Voitto-osuuden jakamisesta tekevät päätöksen pankin hallituksen esityksestä pankin isännät kevätkokouksessaan vuonna Kortesjärven Säästöpankin hallituksen asettama tavoitteellinen voitto-osuus vuoden 2005 osalta on kantarahasto-osuutta kohden 3 %. Asetettu tavoitetaso ei oie tae osuudelle maksettavasta tuotosta ja sen tasosta Oikeus nostamattomaan voitto-osuuteen vanhenee velan vanhentumisesta annetun lain ( /728) 4 ja 5,1 :n mukaisesti kolmen vuoden kuluessa siitä, kun se pankin isäntien tekemän voitonjakopäätöksen pohjalta viimeistään on ollut nostettavissa. 4. Voitto-osuuden verotus: Tuloverolain ( /1535) 33 d :n mukaan verovelvollisen verovuonna saamien kotimaisen säästöpankin kantarahasto-osuudelle maksaman voitto-osuuden, osuuskunnan osuuspääomalle, sijoitusosuudelle ja lisäosuudelle maksaman koron ja sekä keskinäisen vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen

5 maksaman takuupääoman koron yhteenlaskettu määrä on verovapaata tuloa tuhanteenviiteensataan (1500 ) euroon saakka. Jos tällainen tulo on elinkeinotoiminnan tai maatalouden tuloa, verovapaan osan katsotaan kohdistuvan henkilökohtaiseen tuloon, maatalouden tuloon ja elinkeinotoiminnan tuloon tässä järjestyksessä. Siltä osin, kun edellä mainittujen tulojen yhteismäärä ylittää euroa, säästöpankin kantarahasto-osuudeile maksama voitto-osuus on luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle 70 prosenttisesti veronalaista pääomatuloa. Verotusta koskevat tiedot perustuvat voimassa oleviin säädöksiin. 5. Kantarahasto-osuuksien luovutettavuus: Kantarahasto-osuuden merkitsijälle annetaan nimetylle henkilölle asetettu kantarahastotodistus, joka voi koskea useita kantarahasto-osuuksia. Kantarahasto-osuus voidaan rajoituksitta luovuttaa ja hankkia. Säästöpankki tai sen tytäryritys ei saa vastiketta vastaan hankkia toisen säästöpankin kantarahasto-osuuksia eikä omia tai emopankin kantarahasto-osuuksia. II TIETOJA KANTARAHASTO-OSUUKSIEN TARJOAMISESTA 1. Päätökset ja valtuudet: Kortesjärven Säästöpankin isännät ovat isäntien kevätkokouksessa tehneet pankin hallituksen esityksen mukaisesti päätöksen säästöpankkilain ( /1501) 13 :ssä tarkoitetun kantarahaston muodostamisesta. Lain edellyttämä määräys kantarahastosta sisältyy Kortesjärven Säästöpankin voimassa olevien sääntöjen 4 ;ään. 2. Merkintäaika ja paikat: Kantarahasto-osuudet tarjotaan yleisön merkittäväksi. Merkintä alkaa klo ja päättyy viimeistään kello Merkintäpaikkoina toimivat Kortesjärven Säästöpankin Kalajoen kaupungissa sekä Kaustisen, Kortesjärven, Kälviän, Sievin ja Toholammin kunnissa sijaitsevat konttorit. Kantarahasto-osuuksien merkintä tehdään merkintälistaan, joka sisältää kantarahaston muodostamista koskevan Kortesjärven Säästöpankin isäntien päätöksen. Jäljennökset Kortesjärven Säästöpankin säännöistä sekä Säästöpankkilain 26 :n mukaan nähtäväksi asetetuista asiakirjoista ovat merkitsijöiden nähtävänä kussakin merkintäpaikassa. Merkintää tehtäessä ei peritä erillistä merkintäpalkkiota. 3. Merkinnän keskeyttäminen ylimerkintätilanteessa; Kortesjärven Säästöpankin hallituksella on pankin isäntien kantarahaston perustamista koskevan päätökseen sisältyvän valtuutuksen mukaan oikeus keskeyttää merkintä, kun tehtyjen merkintöjen määrä on vähintään merkittäväksi annettujen kantarahasto-osuuksien enimmäismäärä. Merkintää ei kuitenkaan keskeytetä ennen Kortesjärven Säästöpankin isäntien päätöksessään säästöpankkilain ( /1502) 26 1 momentin 7 kohdan mukaisesti antaman valtuutuksen nojalla perusteesta, jonka mukaan kantarahasto-osuudet

6 mahdollisessa ylimerkintätilanteessa annetaan, päättää pankin hallitus. Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa kantarahasto-osuudet annetaan merkitsijöille ensisijaisesti merkintäajankohdan mukaisessa järjestyksessä. 4. Alimerkintä: Jollei kantarahaston korotuspäätöksen mukaista vähimmäismäärää kantarahasto-osuuksia ole merkintäajan kuluessa merkitty, on korotuspäätös rauennut. Korotuspäätöksen rauetessa maksettu merkintähinta palautetaan merkitsijälle viiden (5.) pankkipäivän kuluessa merkintäajan päättymisestä. 5. Kantarahasto-osuudesta maksettava hinta: Yhden merkittävän kantarahasto-osuuden hinta on sata (100) euroa. 6. Maksuehdot: Kantarahasto-osuus maksetaan merkintää tehtäessä. 7. Kantarahasto-osuuksien toimitustapa ja-aikataulu: Kantarahastotodistus voidaan antaa ainoastaan kantarahasto-osuusluetteloon merkitylle kantarahastoosuuden omistajalle. Kantarahastotodistus voi säästöpankkilain ( /1502) 16 ;n mukaisesti koskea useita kantarahasto-osuuksia. Kantarahastotodistus annetaan sen jälkeen, kun kantarahasto on rekisteröity ja täysi maksu kantarahasto-osuudesta on suoritettu. Kantarahasto-osuudet luovutetaan kantarahastoosuusluetteloon merkitylle omistajalle heille myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana ja paikassa. Erillisiä väliaikaistodistuksia ei kantarahasto-osuuden merkitsijöille anneta. Merkitsijä saa merkinnän yhteydessä kuitin tehdystä/maksetusta merkinnästä, 8. Vakuus: Kantarahasto on säästöpankkilain ( /1502) 10 :n mukaisesti pankin sidottua omaa pääomaa. Osuuksille ei ole asetettu vakuutta ja niillä on huonompi etuoikeus kuin pankin muilla sitoumuksilla. 9. Jälkimarkkinat: Kantarahasto-osuudet ovat vapaasti luovutettavissa. Kantarahasto-osuuksia ei noteerata julkisesti. Kortesjärven Säästöpankki vastaanottaa kantarahasto-osuuksia koskevia osto- ja myyntitoimeksiantoja. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan säästöpankki ei voi hankkia kantarahasto-osuuksia voitonjakokelpoisilla varoillaan. Kantarahasto voidaan maksaa takaisin, kun säästöpankki puretaan selvitystilan kautta säästöpankkilain ( /1502) 113 :n mukaisesti sekä kantarahasto-osuuden omistajan vaateesta säästöpankkilain ( /1502) 71 :n mukaisesti säästöpankin sulautuessa toiseen säästöpankkiin, säästöpankkilain ( /1502) 83 :n mukaisesti säästöpankin jakautuessa kahdeksi tai useammaksi säästöpankiksi tai säästöpankkilain ( /1502) 89 :n mukaisesti säästöpankin luovuttaessa koko liiketoimintansa.

7 10. Merkintä-ja muut sitoumukset: Merkintäsitoumuksia tai muita liikkeeseenlaskuun liittyviä sitoumuksia ei ole annettu. 11. Kertyvä pääoma ja käyttötapa: Kantarahasto-osuuksien merkinnästä liikkeellelaskijalle kertyvä pääoma on merkittyjen kantarahastoosuuksien yhteismäärä, vähintään viisisataatuhatta ( ) euroa ja enintään kaksimiljoonaa ( ) euroa. Arvio liikkeellelaskusta aiheutuvista kuluista on noin kymmenentuhatta (10 000). Kertyvä pääoma liikkeellelaskusta aiheutuvilla kuluilla vähennettynä käytetään kokonaisuudessaan Kortesjärven Säästöpankin tavanomaisessa liiketoiminnassa. 12. Ylivoimainen este: Kortesjärven Säästöpankki ei vastaa kantarahasto-osuuden haltijaan nähden vahingosta, joka aiheutuu a) viranomaisten toimenpiteistä, sodasta tai sodan uhasta, kapinasta tai kansalaislevottomuudesta; b) Kortesjärven Säästöpankista riippumattomasta ja sen toimintaan olennaisesti vaikuttavasta häiriöstä posti- tai teleliikenteessä taikka sähkövirran saannissa; c) Kortesjärven Säästöpankin toiminnon tai toimenpiteen viivästymisestä tulipalon tai siihen verrattavan muun onnettomuuden johdosta; d) Kortesjärven Säästöpankin toimintaan olennaisesti vaikuttavasta työtaistelutilanteesta, kuten lakosta, sulusta, boikotista tai saarrosta silloinkaan, kun se koskee vain osaa Kortesjärven Säästöpankin toimihenkilöistä ja huolimatta siitä, onko Kortesjärven Säästöpankki siihen osallisena vai ei; tai e) muista näihin verrattavasta ylivoimaisesta esteestä tai vastaavanlaisesta syystä johtuvasta Kortesjärven Säästöpankin liiketoiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Ill TIETOJA KANTARAHASTON MUODOSTAJASTA Kortesjärven Säästöpankki Kortesjärven Säästöpankki on perustettu 1902 ja merkitty kaupparekisteriin kaupparekisterinumerolla Pankin yritys- ja yhteisötunnus on Pankin kotipaikka on Kortesjärvi ja osoite on Jääkärintie 60,62420 Kortesjärvi. Pankkiin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Pankki harjoittaa luottolaitostoiminnasta annetun ja säästöpankkilain mukaista luottolaitostoimintaa, siten kuin pankin sääntöjen 2 :ssä säädetään. Pankin toimialueena on Kortesjärvi, Kalajoki, Kaustinen, Kälviä, Toholampi ja Sievi, joissa kunnissa pankilla on konttorit. Pankki on Säästöpankkiliiton jäsenpankki. Kortesjärven Säästöpankki on paikallispankki, jonka keskeisiä asiakasryhmiä ovat pankin toimialueen henkilöasiakkaat ja maaseutuyrittäjät sekä pienet yritykset. Pankki hankkii tarvitsemansa jälleenrahoituksen pääosin talletuksina omalta toimialueeltaan. Varainhankinnasta merkittävä osa on sijoitettu luottoina pankin asiakkaille. Luotonannosta kotitalouksien ja elinkeinoharjoittajien osuus on noin 58 %, maaseutuyrittäjien

8 osuus luotonannosta on noin 24 % ja muiden ryhmien noin 17 %. Noin 55 % pankin luottokannasta on myönnetty asuntovakuutta vastaan. Pankilla ja sen tytäryhtiöillä ei ole meneillään sellaisia oikeudenkäyntejä, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa pankin taloudelliseen asemaan. Pankilla on seuraavat tytäryhtiöt: Finsumäen Säästölä Oy A (omistusosuus 100 %) Asunto Oy Kortesjärven Kitkankuja (omistusosuus 100 %) Kiinteistö Oy Kaustisen Säästökeskus (omistusosuus 76,33 %) Kiinteistö Oy Kälviän Säästöpuisto (omistusosuus 100 %) Kiinteistö Oy Sievin Pankkila (omistusosuus 62,74 %) Kiinteistö Oy Kalajoenrinne (omistusosuus 59,4 %) Pankki ei ole minkään konsernin tytär- tai osakkuusyhtiö Pankin toimitusjohtaja on Martti Ahopelto ja varatoimitusjohtaja Mikko Ruuska, Pankin hallitus: Erkki Loukola, puheenjohtaja, maanviljelijä Armas Pitkäjärvi, varapuheenjohtaja, turkistarhaaja Kari Aho, rikosylikonstaapeli Erkki Laide, yritysvalmentaja Mirja Laukkonen, kirjanpitäjä Jouko Hakkarainen, maanviljelijä Markku Tyynismaa, metsätalousteknikko Juhani Viitala, toimitusjohtaja Heikki Voltti, maanviljelijä Kunkin hallituksen jäsenen osoitteena toimii Kortesjärven Säästöpankin osoite Jääkärintie 60,62420 Kortesjärvi. Kortesjärven Säästöpankin muodostaman konsernin pankin hallituksen jäsenille, pankin toimitusjohtajalle ja varatoimitusjohtajalle maksamat palkat ja palkkiot sekä myöntämät luontaisedut tilinpäätöshetkellä ovat yhteensä ,19. Kortesjärven Säästöpankkiin kantarahasto muodostetaan pankin isäntien tekemällä päätöksellä eli pankin hallituksen jäsenillä, pankin toimitusjohtajalla ja varatoimitusjohtajalla tai heidän arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5 :ssä tarkoitetulla tavalla määräysvallassaan olevilla yhteisöillä tai säätiöillä ei ole merkinnän käynnistyessä omistuksessaan Kortesjärven Säästöpankin kantarahasto-osuuksia. Pankki ei ole laskenut liikkeelle vaihtovelkakirjalainoja, optiolainoja tai optio-oikeuksia, jotka oikeuttaisivat Kortesjärven Säästöpankin kantarahasto-osuuksien merkintään. Kannustinohjelmia tai muita vastaavia järjestelyjä, jotka koskevat mainituille tahoille tai henkilökunnalle suunnattuja tai suunnattavia liikkeellelaskuja, ei pankilla ole. Pankin hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tai liikkeellelaskijan lähipiiriin kuuluvien omistusyhteysyritysten välillä ei ole viimeksi päättyneen tai kuluvan tilikauden aikana suoritettu luonteeltaan tai ehdoiltaan epätavallisia liiketoimia eikä vielä keskeneräisiä, aikaisempien tilikausien aikana suoritettuja tällaisia liiketoimia ole.

9 Kortesjärven Säästöpankin muodostaman konsernin pankin hallituksen jäsenille, pankin toimitusjohtajalle ja varatoimitusjohtajalle myöntämät luotot ja takaukset tilinpäatöshetkellä ovat yhteensä ,00. Tilinpäätökseen sisältyvät lainasaatavat pankin konserniin kuuluvilta yrityksiltä ,03. Tilintarkastajat Vilho Päällysaho KHT Pentti Kujanpää HTM Sepänkatu 4 B 21 Havupolku Jyväskylä Kurikka Tilintarkastajat : Vilho Päällysaho KHT Sepänkatu 4 B 21,40100 Jyväskylä Pankin muut sitoumukset Jvk-lainat Säästöpankkien debentuurilaina I/2000. Velan määrä 200, korko 4,25 %, laina-aika 5 v, tasalyhenteinen, päättyy ; Säästöpankkien debentuurilaina 1/2001. Velan määrä 400, korko 4,25 %, laina-aika 5 v, tasalyhenteinen, päättyy ; Säästöpankkien debentuurilaina I/2002. Velan määrä 1.200, korko 4,5 %, laina-aika 5 v, tasalyhenteinen, päättyy ; Säästöpankkien joukkovelkakirjalaina I/2003. Velan määrä 1.000, korko 3,1 %, laina-aika 3 v., kertaiyhenteinen, päättyy ; Säästöpankkien debentuurilaina U/2004. Velan määrä 1.000, korko 3,25 %, laina-aika 5v, tasalyhenteinen, päättyy Muut lainat Pankilla ei ole muita lainoja - Taseen ulkopuoliset sitoumukset 1. Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset Takaukset ja pantit Muut Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset Ulkopuoliset sitoumukset yhteensä Henkilöstö keskimääräinen lukumäärä viimeksi päättyneen tilikauden aikana 30 henkilöä. Tulevaisuuden näkymät Pankin liiketoiminnan kehitys vuonna 2005 tullee jatkumaan samansuuntaisena kuin vuonna Merkittävää korkotason nousua ei ole odotettavissa vuoden 2005 aikana. Pankki on sopeuttanut toimintansa nykyiseen korkotasoon, joka volyymien kasvaessa antanee vuonna 2005 vuotta 2004 paremman rahoituskatteen. Volyymien kasvu jatkuu, mutta ei yhtä voimakkaana kuin vuonna Pankin palvelujärjestelmän muutos tullaan saattamaan loppuun vuoden 2005 aikana.

10 Kannattavuuteen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota tiukalla kulujen seurannalla ja muiden tuottojen kasvattamisella. Pankilla ei ole näköpiirissä luottotappiouhkia, joten kirjattavat luottotappiot tulevat jäämään vähäisiksi. Riskit: Kortesjärven Säästöpankki kohdistaa strategiansa mukaan liiketoimintansa vähittäispankkitoiminnan vähäriskiseen osaan luototuksen painopisteen ollessa pankin toimialueen henkilöasiakkaissa, maatilaasiakkaissa ja pienyrityksissä, Pankilla ei ole luottolaitostoiminnasta annetun lain (30.12,1993/1607) 69 :ssä tarkoitettuja suuria asiakaskasriskejä, jolloin asiakasriskin määrä on vähintään 10 % prosenttia pankin omista varoista; suurella asiakasriskihä tarkoitetaan samaan luonnolliseen tai oikeushenkilöön tai tällaisen henkilön kanssa samaan, olennaisessa taloudellisessa etuyhteydessä olevaan luonnolliseen tai oikeushenkilöön kohdistuvien, laissa tarkemmin määriteltyjen saamisten ja sijoitusten sekä taseen ulkopuolisten sitoumusten yhteismäärää. Kortesjärven Säästöpankki ei ole kirjannut luotto- eikä takaustappioita tilikaudella Kilpailutilanne markkinoilla on ja sen ennustetaan säilyvän kireänä. Alalle on tullut ja tullee uusia toimijoita. Kireä kilpailutilanne yhdistettynä yleiseen pitkään matalana jatkuneeseen korkotasoon näkyy luottokannan voimakkaana jatkuneesta kasvusta huolimatta pankkien, myös Kortesjärven Säästöpankin korkokatteen kaventumisena. Palkkio- ja muiden tuottojen osuus on pankin tuloksen kannalta merkittävä. Toiminnan kustannustehokkuuteen joudutaan edelleen kiinnittämään korostetusti huomioita. Kantarahasto-osuuksia ei noteerata julkisesti. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan säästöpankki ei voi hankkia kantarahasto-osuuksia voitonjakokelpoisilla varoillaan. Osuuksien jälkimarkkinat on järjestetty siten, että Kortesjärven Säästöpankki vastaanottaa kantarahasto-osuuksia koskevia osto- ja myyntitoimeksiantoja. Jälkimarkkinoiden luonteesta johtuen osuuden realisointi ei välttämättä ole toteutettavissa viivytyksettä vaan on riippuvainen kulloinkin olemassa olevista ostotoimeksiannoista. Pääoma Pankin oma pääoma varauksineen verovelka vähennettynä oli ,1 M. Oma pääoma jakaantuu 200 euron peruspääomaan, 0,7 M :n vararahastoon, 2,9M :n muuhun rahastoon ja 0,46 M :n tilikauden voittoon. Vapaaehtoisten varausten määrä oli 2,6 M, Pankilla ei ole valtion pääomasijoituksia. Edellämainitusta pankin tilikauden voitosta on pankin isäntien tekemällä päätöksellä päätetty siirtää 0,4 M yleishyödyllisen Kortesjärven Säästöpankkisäätiön perustamiseen.

11 10 IV KORTESJÄRVEN SÄÄSTÖPANKIN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1. Liikevaihto Pankki Konserni ,8 4, ,5 4, ,5 4, ,9 5, ,3 4,3 2. Liikevoitto Pankki Konserni 0,7 0,7 0,4 0,5 0,7 0,7 1,3 1,3 1,3 1,2 %-osuus liikevaihdosta Pankki Konserni 13,9 15,1 9,2 10,1 15,5 16,4 26,5 26,0 28,0 27,4 3. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Pankki Konserni 0,7 0,7 0,4 0,5 0,7 0,7 1,3 1,3 1,3 1,2 %-osuus liikevaihdosta Pankki Konserni 13,9 15,1 9,2 10,1 15,5 16,4 25,9 26,2 28,0 27,4 4. Oman pääoman tuotto (ROE), % Pankki Konserni 8,1 9,2 7,0 6,5 12,5 11,1 24,1 22,4 28, Koko pääoman tuotto (ROA), % Pankki Konserni 0,5 0,5 0,4 0,4 0,8 0,7 1,4 1,3 1,6 1,3 6. Omavaraisuusaste, % Pankki Konserni 5,5 5,5 5,6 5,6 6,2 6,2 6,1 6,0 5,6 5,5 7. Tuotto-kulu - suhde Pankki Konserni 1,2 1,3 1,1 1,2 1,3 1,3 1,6 1,6 1,7 1,6

12 11 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 1. Liikevaihto 2. Liikevoitto tai -tappio 3. Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Korkotuottojen, leasingtoiminnan tuottojen, oman pääoman ehtoisien sijoitusten tuottojen, palkkiotuottojen, arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuottojen sekä liiketoiminnan muiden tuottojen yhteenlaskettu määrä Tuloslaskelman liikevoitto tai -tappio Tuloslaskelman "Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja" 4. Oman pääoman tuotto (ROE), % Liikevoitto/rappio - verot 100 Oma pääoma + vähemmistöosuus + vapaaehtoiset varaukset ja poistoero lykätyllä verovelalla vähennettynä (vuoden alun ja lopun keskiarvo) 5. Koko pääoman tuotto (ROA), % Liikevoitto/-tappio - verot Taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo) * Omavaraisuusaste Oma pääoma + vähemmistöosuus + vapaaehtoiset varaukset ja poistoero lykätyllä verovelalla vähennettynä 100 Taseen loppusumma 7. Tuotto-kulu - suhde Rahoituskate + tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista + patkkiotuotot + arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot Palkkiokulut + hallintokulut * poistot + liiketoiminnan muut kulut

13 12 V KANTARAHASTON MUODOSTAJAPANKIN HALLITUKSEN SELONTEKO VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISEN JÄLKEISISTÄ, PANKIN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA: Kortesjärven Säästöpankin hallituksen tiedossa ei ole tilinpäätöksen laatimisen jälkeen tapahtuneita, tuloksen muodostumiseen tai varallisuusasemaan vaikuttavia seikkoja, jotka olennaisesti muuttaisivat tilinpäätöksen antamaa kuvaa pankin taloudellisesta tilasta. Pankin tilikauden voitosta on pankin isäntien tekemällä päätöksellä päätetty siirtää 0,4 M yleishyödyllisen Kortesjärven Säästöpankkisäätiön perustamiseen. Kortesjärvellä, KORTESJÄRVEN SÄÄSTÖPANKKI, Hallitus Erkki Loukola hallituksen puheenjohtaja Kari Aho hallituksen äsen Jouko Hakkarainen hallituksen jäsen Erkki Laide hallituksen jäsen Mirja Laukkonen hallituksen jäsen Armas Pitkäjärvi hallituksen jäsen Markku Tyynismaa hallituksen jäsen Juhani Viitala hallituksen jäsen Heikki Voltti hallituksen jäsen Martti Ahopelto toimitusjohtaja

14 * KORTESJÄRVEN SÄÄSTÖPANKKI TASEKIRJA

15 Sisällysluettelo: Hallituksen toimintakertomus 2-11 Tuloslaskelma ja tase pankki Tuloslaskelma ja tase konserni Tilinpäätösperiaatteet Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilintarkastajien merkintä 33 Luettelo käytetyistä kirjapitokirjoista, tositelajeista ja säilytymuodoista 34-35

16 KORTESJÄRVEN SÄÄSTÖPANKKI HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS LIIKETOIMINTA Toimintakertomuksen sisältö Kortesjärven Säästöpankki ja sen tytäryhtiö Finsumäen Säästötä Kiinteistö Oy muodostavat konsernin. Emoyhtiö omistaa 10 % tytäryhtiönsä osakkeista. Tytäryhtiön toiminnalta ei ote merkittävää vaikutusta muodostettaessa kokonaiskäsitystä konsernin toiminnasta ja sen vaikutus konsernin tulokseen ja omaan pääomaan on vähäinen. Tästä syystä toimintakertomuksessa kuvataan pääosin pankin toimintoja. Kortesjärven Säästöpankin liiketoiminnan volyymien kasvu jatkui, mutta tulos jäi edellisvuotta heikommaksi. Tulosta alentavina tekijöinä olivat matalan korkotason mukanaan tuoma rahoituskatteen heikkeneminen ja pankin arvopaperisalkun epäkuranttiuskirjaukset. Kuluja kasvatti merkittävästi pankin 100-vuotisjuhla oheistapahtumilleen. Pankin asiakaskunta kasvoi edelleen ja pankki lisäsi markkinaosuuttaan toimialueellaan. Pankin hallitus teki päätöksen pankin kuudennen konttorin perustamisesta Kalajoelle vuoden 2003 alkupuolella. Pankin tase kasvoi vuoden 2002 aikana 8,6 %, ja tase oli vuoden lopussa 83,8 milj. euroa. Talletusten kasvu oli 3,6 milj. euroa eli 5,7 %. Luotot kasvoivat 9,23 % ja olivat tilikauden päättyessä 65,6 milj. euroa. Pankki sai uusia asiakkaita vuoden aikana 633, ja pankin asiakasmäärä onkin jo lähes Säästöpankit, Pohjola ja Suomi-yhtiöt sopivat syksyllä 2002 monipuolisesta ja laajaalaisesta itsenäisten osapuolten yhteistyöstä pankki-ja vakuutustoiminnan alueilla. Osapuolet ovat sopineet Pohjolan vahinkovakuutus- ja rahastotuotteiden sekä Suomen henki-, eläke- ja säästövakuutustuotteiden tarjonnasta säästöpankeissa ja yhteistoiminnan valmistelusta konttoriverkostossa. Säästöpankit ja Pohjola perustivat marraskuussa yhdessä erityisesti säästöpankkien asiakkaille tarkoitetun rahastoyhtiön, jonka toiminta käynnistyy vuonna Lisäksi Säästöpankit, Pohjola ja Suomiyhtiöt tulevat aloittamaan yhdessä uuden säästöpankkitoiminnan pääkaupunkiseudulla vuonna Kortesjärven Säästöpankki on mukana solmitussa yhteistyösopimuksessa ja osakkaana perustettavassa rahastoyhtiössä ja uudessa säästöpankissa. TULOS Kortesjärven Säästöpankin liikevoitto oli 0,7 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Liikevoitto pieneni 0,6 milj. euroa edelliseen tilikauteen verrattuna. Liikevoittoprosentiksi taseen vuosikeskiarvosta muodostui 0,9 % (1,8 %). Pankin keskeiset tuloslaskelman erät ovat kehittyneet edelliseen vuoteen verrattuna seuraavasti:

17 KORTESJÄRVEN SÄÄSTÖPANKKI Tuhatta euroa 1-12/ /2001 Rahoituskate Muut tuotot Tuototvrteensä Henkflostökulut Muut hallinnen kulut MuutkUut Luottotappiot Liikevoitto Tilikauden tutos Tuottojensuhde kujujnn 1,3 1.6 Edellistä vuotta heikompaan tuloksen kehitykseen vaikuttivat rahoituskatteen pienenemisen lisäksi arvopaperisalkun epäkuranttiuskirjauksetja kasvaneet hallintokulut. Hallintokuluihin sisältyy pankin 100-vuotisjuhlat, euroon siirtymisen ja merkittävästi kasvaneet rahahuollon kulut. Rahoituskate pieneni 0,3 milj. eurolla eli 9,5 %:l)a 2,7 milj. euroon. Korkotuotot vähenivät edellisvuoteen verrattuna 0,3 milj. euroa eli 7,7 %. Korkokulujen väheneminen edellisvuoteen verrattuna oli 57 tuhatta euroa eli 4,0 %. Rahoituskatteen muutokseen vaikuttivat aikaisemmin mainitun alhaisen korkotason lisäksi kiristynyt kilpailu alentavine korkomarginaaleineen ja pankin sijoitussalkun painottuminen joukkolainoista rahasto-osuuksiin. Muut tuotot pienenivät 19,4 % ja olivat kokonaismäärältään 0,4 milj. euroa. Arvopaperimarkkinoiden kurssien laskusta johtuen arvopaperikaupan nettotuotto oli -191 tuhatta euroa. Oman pääoman ehtoisista sijoituksista saadut tuotot nousivat 17 tuhannesta eurosta 87 tuhanteen euroon. Palkkiotuotot pysyivät samalla tasolla kuin edellisenä vuotena, ollen 0,5 milj. euroa. Liiketoiminnan muut tuotot nousivat 17 tuhannesta eurosta 30 tuhanteen euroon. Liiketoiminnan muiden tuottojen lisääntymiseen vaikuttivat henkilöstön ruokailumaksujen kirjaustavan muuttuminen sekä käyttöomaisuuden myyntivoitto. Henkilöstökulut muodostuvat palkkakuluista sekä eläke-ja sosiaalikuluista. Näiden kulujen kokonaismäärä pysyi samalla tasolla kuin 2001, ollen 1, O milj. euroa. Pankin palveluksessa oli vuoden lopussa 28 henkilöä. Henkilömäärä kasvoi 2 hengellä vuoden aikana. Hallintokulut ilman henkilöstökuluja kasvoivat 15,8 prosenttia O, 8 milj. euroon. Muut kulut, joiden kokonaismäärä oli 0,6 milj. euroa, kasvoivat edellisvuodesta 18,8 prosenttia. Palkkiokutut kasvoivat 8,1 prosenttia. Suunnitelman mukaisten poistojen määrä oli 39 tuhatta euroa (49 tuhatta euroa). Liiketoiminnan muut kulot kasvoivat 19,7 prosenttia, 453 tuhanteen euroon. Liiketoiminnan muita kuluja kasvattivat erityisesti pankin konsernin sisällä tapahtuneet toimitilajärjestelyt, joiden seurauksena kaikki konttoritilat ovat Finsumäen Säästölä Oy;n omistuksessa ja pankki maksaa vuokraa k.o. konttoritiloista tytäryhtiölleen. Pankilla ei ollut luotto- tai takaustappioita. Aiempina vuosina kirjatuista luotto- ja takaustappioista saatiin tilikauden aikana palautuksia 22 tuhatta euroa.

18 KORTESJÄRVEN SÄÄSTÖPANKKI TASE Yleisön talletukset Kortesjärven Säästöpankin tase kasvoi tilikauden aikana 6,6 milj. euroa ja oli vuoden lopussa 83,8 milj. euroa. Talletuskasvu oli vuoden aikana 3,6 milj. euroa eli 5,6 prosenttia. Talletuskasvu perustuu lähinnä uusien asiakkaiden mukanaan tuomaan kasvuun. Yleisön talletuksia oli vuoden lopussa 67,8 milj. euroa. Käyttely- ja säästämistilit kasvoivat vuoden aikana 3,5 milj.euroa ja niitä oli vuoden vaihteessa 55,4 milj. euroa. Sijoittamis-ja asuntosäästöpalkkiotilien kasvu oli 0.1 milj. euroa ja niitä oli vuoden vaihteessa 12,4 milj. euroa. Muu vieras pääoma ja sitoumukset Tilinpäätöksessä pankin vieras pääoma oli yhteensä 77, 9 milj. euroa, josta talletusten osuus oli 87,0 %. Pankki laski liikkeeseen vuoden aikana 3 muun säästöpankin kanssa vastuudebentuurilainan, josta pankin osuus on 2 milj. euroa. Kokonaisuudessaan tilikauden päättyessä pankilla oli edellä mainittuja lainoja 3,8 milj. euroa (2,4 mitj. euroa). Velat vattion varoista välitetyistä lainoista olivat 4,9 milj. euroa (4,4 milj. euroa). Muut vieraan pääoman erät muodostuvat lähinnä lyhytaikaisista maksujenvälityseristä sekä tuottojen ja kulujen jaksotuksiin liittyvistä tilinpäätösvaiheen siirtyvistä eristä. Pankkitakausten ja muiden taseen ulkopuolisten sitoumusten määrä oli 2,9 milj. euroa, mikä on 456 tuhatta euroa suurempi kuin edellisen vuoden lopussa. Luotonanto yleisölle Kortesjärven Säästöpankin luottokanta oli tilikauden lopussa 65,6 milj. euroa. Luottojen nettolisäys oli 5,5 milj. euroa eli 9,2 prosenttia. Luotonantoon sisältyvien valtion varoista välitettyjen luottojen määrä oli 4,9 milj. euroa (4,4 milj. euroa). Luotonannon kehitykseen vaikuttivat merkittävimmin muista pankeista siirtyneiden asiakkaiden myötä tapahtunut luottojen siirtyminen. Kokonaisuudessaan luottokannan kasvu eri sektoreilla oli tasapainoista. Uuden asuntorakentamisen luototus ok luottokantaan nähden vähäistä ja maatalouden osalta merkittävimmät investoinnit tapahtuivat vuosituhannen vaihteessa. Järjestämättömien saamisten määrä säilyi edelleen hyvin alhaisella tasolla. Järjestämättömät saamiset olivat samaa tasoa kuin edellisenä vuonna ollen 136 tuhatta euroa. Järjestämättömien saamisten yhteismäärä oti 0,2 prosenttia koko luotonannon ja taseen ulkopuolisten sitoumusten yhteismäärästä (0,2 %). Kiinteistöt Konsernin kiinteistöihin ja kiinteistöyhtiöiden osakkeisiin sitoutunut pääoma oli tilinpäätöksessä 4,8 milj. euroa (4,4 milj. euroa). Muussa kuin omassa käytössä olevaan kiinteistöomaisuuteen sitoutunut pääoma kasvoi verrattuna edelliseen tilikauteen ja oli määrältään 1,1 milj. euroa, mikä on 1,33 prosenttia konsernin taseen loppusummasta. Tilikauden aikana ei aktivoitu kiinteistöihin kohdistuvia perusparannusmenoja. Tilikauden aikana konserni myi omistamiensa kiinteistöyhteisöjen osakkeita 55 tuhannen euron arvosta ja osti 356 tuhannella eurolla.

19 KORTESJARVEN SÄÄSTÖPANKKI Muu sijoitustoiminta Muuhun kuin luotonantoon sijoitetut varat olivat sijoitettuna lähinnä talletuksiin muihin luottolaitoksiin, saamistodistuksiin ja joukkovelkakirjalainoihin. Pankin sijoitukset saamistodistuksiin ja joukkovelkakirjalainoihin olivat tilikauden päättyessä 2,5 milj. euroa, mikä on 6,2 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Talletukset muihin luottolaitoksiin olivat 12,3 milj. euroa. Määrä oli 7,1 milj. euroa suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Pankki lisäsi tilikauden aikana sijoituksiaan vaihtuviin vastaaviin kuuluvissa osakkeissa ja osuuksissa. Näiden yhteismäärä oli tilikauden päättyessä 1,4 milj. euroa (1,2 milj. euroa). Oma pääoma ja varaukset Oma pääoma lisääntyi 3,5 milj. euroon (3,4 milj. euroa). Luottotappiovarausta kasvatettiin vuonna 2002 O, 5 milj. euroa (0,4 milj. euroa), minkä jälkeen varauksen määrä tilinpäätöksessä oli 4,2 (3,5) prosenttia saamisista. Varauksesta on 446 tuhatta euroa siirretty vararahastoon. Poistoeroa vähennettiin 32 tuhannella eurolla (O euroa). KONSERNITILINPÄÄTÖS Kortesjärven Säästöpankki muodostaa konsernin, johon kuuluvat emosäästöpankki ja sen 100 %:sti omistama tytäryhtiö Finsumäen Säästölä Oy. Pankin tytäryhtiöt KOY Sievin Pankkila, KOY Kaustisten Säästökeskus, KOY Kälviän Säästöpuisto, KOY Kalajoenrinne ja As Oy Kitkankuja on jätetty konsernitilinpäätöksen ulkopuolelle. Tytäryhtiöiden vaikutus konsernin tulokseen ja omaan pääomaan on vähäinen. Konsernin liikevoitoksi muodostui 0,7 milj. euroa (1,3 milj. euroa) ja tilikauden tulokseksi 0,5 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Konsernin tase oli 83,7 milj. euroa (77,0 milj.euroa). VAKAVARAISUUS Kortesjärven Säästöpankin vakavaraisuus säilyi edelleen hyvällä tasolla, vaikka pankin vakavaraisuussuhde laski vuoden aikana 0,53 prosenttiyksikköä ja oli vuoden lopussa 16,09 %. Pankin vakavaraisuuteen vaikuttavat erät ja vakavaraisuussuhde ovat muuttuneet vuoden aikana seuraavasti: Tuhatta euroa Ensisijaiset omat varat Toissijaiset omat varat Yhteensä Riskipainotetut saamiset Vakavaraisuussuhde 16,09 % 16,62 % Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin 10,72 % 11,08 % Vakavaraisuuden kehitykseen vaikuttivat tuloksen lisäksi uuden debentuurilainan liikkeeseenlasku, arvopaperisalkun painottuminen sijoitusrahastoihin ja luottokannan kasvu.

20 KORTESJÄRVEN SÄÄSTÖPANKKI PALVELUVERKKO Vakavaraisuussuhteen kehitys viideltä viimeiseltä vuodelta on ollut seuraava: Emopankki 16,09 16,62 15,00 12,88 11,12 Konserni 15,99 16,39 14,77 12,69 11,04 Konsernitilinpäätös on laadittu ensimmäisen kerran vuonna Pankilla on Kortesjärvellä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi konttorit Kaustisella, Kälviällä, Sievissä ja Toholammilla. Pankin hallitus päätti marraskuussa perustaa kuudennen konttorin Kalajoelle, joka avataan helmikuussa Lisäksi Kälviän konttorille ollaan saneeraamassa uusia tiloja entiseen Kälviän Säästöpankin kiinteistöön. Kiinteistön omistaa Kortesjärven Säästöpankin tytäryhtiö Finsumäen Säästölä Oy. Tämän jälkeen pankki toimii kaikilla konttoripaikkakunnillaan niissä toimitiloissa missä Säästöpankki toimi SSP:n jaon aikaan. Säästöpankki on siis palannut juurilleen. Pankin kaikki konttorit olivat kannattavia. Pankilla on Kortesjärvellä pääkonttorin lisäksi Purmojärven ja Ylikylän palvelupisteet Pankin asiakkaat voivat käyttää itsepalveluna jokaisessa konttorissa sijaitsevia internetmaksupäätteitä, ja lisäksi paikallispankkien maksu- ja käteisautomaatteja. Konttorien toimintaa kuvaavat talletus- ja luottokehrtys sekä asiakasmäärät ovat: 1000 euroa Talletukset Kortesjärvi Kaustinen Toholampi Kälviä Sievi Luotot Kortesjärvi Kaustinen Toholampi Kälviä Sievi Asiakasmäärät Kortesjärvi Kaustinen Toholampi Kälviä Sievi Muutos % 1,1 5,2 12,6 8,5 6,6 4,5 5,8 5,6 19,4 22,7 0,0 2,89 5;34 10,58 10,95 RISKIENHALLINTA Riskienhallinnan tavoite

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2003 Tuloskehitys OP-Asuntoluottopankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 304 000 euroa. Keskeiset tuloslaskelman erät (tuhatta euroa) 1-6/2003 1-6/2002

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä 30.6.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä 30.9.2004 240 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

Tammi-joulukuu Op-ryhmä

Tammi-joulukuu Op-ryhmä Tammi-joulukuu 22 Op-ryhmä Osuuspankkiryhmä 31.12.22 243 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus- OPK Osuuskunta OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 24 9 Asiakkaita

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Eräjärven Säästöpankin, Hauhon Säästöpankin, Luopioisten Säästöpankin ja Längelmäen Säästöpankin konttorit

Eräjärven Säästöpankin, Hauhon Säästöpankin, Luopioisten Säästöpankin ja Längelmäen Säästöpankin konttorit Tarjousesite Debentuurilaina 1/2006 Liikkeeseenlaskijat: Korko: Emissiokurssi: Eräjärven Säästöpankki Hauhon Säästöpankki Luopioisten Säästöpankki Längelmäen Säästöpankki Verollinen 3,10 % kiinteä vuotuinen

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 Asiakkaita: 45 902 (46 344), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 16,88 % (18,04 %) Liikevoitto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Lammin Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen

Lammin Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen Tarjousesite 28.4.2006 Lammin Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen Kantarahasto-osuuksien lukumäärä: Vähintään 1000 ja enintään 2450 kappaletta Merkintähinta: 1000 kantarahasto-osuudelta Merkintäaika:

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 18.2.2005 Julkaisuvapaa klo 13.00 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi Asuntolainojen kysyntä säilyi korkealla tasolla. Uusia luottoja nostettiin ennätysmäärä,

Lisätiedot

Kalannin Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen

Kalannin Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen Tarjousesite 24.5.2006 Kalannin Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen Kantarahasto-osuuksien lukumäärä: Vähintään 2 500 ja enintään 10 000 kappaletta Merkintähinta: 200,00 euroa kantarahasto-osuudelta

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

MYRSKYLÄN SÄÄSTÖPANKKI. OSAVUOSIKATSAUS , konserni. Liiketoiminta. Riskiasema. Tulos ja taloudellinen asema

MYRSKYLÄN SÄÄSTÖPANKKI. OSAVUOSIKATSAUS , konserni. Liiketoiminta. Riskiasema. Tulos ja taloudellinen asema MYRSKYLÄN SÄÄSTÖPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012, konserni Asiakkaita: 8 214(7 961) Vakavaraisuussuhde, %: Konserni 24,02 % (25,37 %), emoyhtiö 23,48 % (24,60 %) Liikevoitto (1 000 eur): Konserni

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

VIRATI. Tiedonantajatasot: A -taulukot: VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRATI. Tiedonantajatasot: A -taulukot: VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) 201, 202, 203, 210, 211, 212 Kotimaiset luottolaitokset 221, 222 Ulkomaiset luottolaitokset Suomessa Liite 1, 2, 5 1 = Suomi 2 = English 3

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005 Tammi-kesäkuu 2005 OP-ryhmä 30.6.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002. +\YlÃNDVYXÃMDWNXL

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002. +\YlÃNDVYXÃMDWNXL Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002 +\YlÃNDVYXÃMDWNXL.DXVLÃO\K\HVWL Kotitalouksien luottokanta kasvoi 17,2 % 1 813,5 M¼RRQÃYHUUDWWXQDÃYDVWDDYDDQÃDMDQNRKWDDQÃYXRWWDÃDLHPPLQ Uusien asuntolainojen, hypoteekkilainojen,

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 : 19.10.2004 Ålandsbanken Abp Pörssitiedote 19.10.2004 klo 09.00 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 Tarkastelukausi lyhyesti Konsernin liikevoitto

Lisätiedot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) Liite 3a, 3d _L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 204/205, 213/214 236 260 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt

Lisätiedot

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA lukien toistaiseksi 1 (6) Talletuspankeille Omistusyhteisöille Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla uudistumisen ja tasaisen kasvun vuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla uudistumisen ja tasaisen kasvun vuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 17.2.2004 Julkaisuvapaa klo 13.00 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla uudistumisen ja tasaisen kasvun vuosi Tilikauden voitto oli 3,4 miljoonaa euroa ( 2,3 milj. ). Asuntolainojen

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina 1/2004

Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina 1/2004 Tarjousesite Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina 1/2004 Debentuuri lainan I ii k keeseen las kija Padasjoen Säästöpankki Korko: Laina-aika E mi ss io ku rss i Lainan määrä Verollinen 3,15 % kiinteä

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla seuraavan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 MYYNTIESITE Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 Lainan pääomalle maksetaan kultakin korkokaudelta 3,0 %:n vuotuinen nimelliskorko kuitenkin niin, että korko on aina vähintään 12 kk euribor vähennettynä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Aktia Osavuosikatsaus 1/2000

Aktia Osavuosikatsaus 1/2000 Aktia Osavuosikatsaus 1/2 Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus ajalta 1.1. 31.3.2 Aktia sai ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yli 8 uutta rahastoasiakasta Ottolainaus lisääntyi,5 % 1,4 mrd. mk:aan

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Liiketoiminta

OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Liiketoiminta OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 Asiakkaita: 64 185 (44 667) Vakavaraisuussuhde, %: 16,54 % (17,03 %) Liikevoitto (milj. eur): 5,5 (1,7) Varainhankinta (milj. eur): 892,4 (619,9) Koko

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI SUUPOHJAN OSUUSPANKKI TILINPÄÄTÖS 2003 2 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1-31.12.2003... 3 PANKIN LIIKETOIMINTA... 3 TULOS... 3 TASE... 5 Talletukset... 5 Muu vieras pääoma ja sitoumukset... 5 Luotonanto...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Asiakkaita: 17 904 (17 984), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: konserni 18,2 % (19,1 % ),

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Debentuurilaina I/2005

Debentuurilaina I/2005 Tarjousesite Lammin Säästöpankin Debentuurilaina I/2005 Lainan kokonaismäärä enintään 2.000.000 euroa Nimelliskorko 3,00 % Emissiokurssi vaihtuva Tuotto vaihtelee merkintäpäivän emissiokurssin mukaan Laina-aika

Lisätiedot

Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina Ii2003

Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina Ii2003 Tarjousesi te Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina Ii2003 Debentuuri lai nan Ii i kkeeseen las kija Padasjoen Säästöpankki Korko: Laina-ai ka Emissiokurssi Lainan määrä Verollinen 3,25 YO kiinteä nimelliskorko

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot