KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2007 Ympäristölautakunta. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2007 Ympäristölautakunta. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 1/2007 Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Torstaina klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT liite 1 SEPPO KÄRNÄ OY:N PÄIVÄÄMÄ KUNNOSTUS- SUUNNITELMA, KUOPPALA 8:319 TILALLA OLEVALLE SO- RANOTTOALUEELLE 2 1 SELVITYSPYYNTÖ HULEVESIEN JOHTAMISESTA TÄHTINIE- MENTIE 7 15 VÄLISILTÄ KIINTEISTÖILTÄ 3 2 HELMI VARSELLIN ANOMUS HARVENNETUSTA JÄTTEENKE- RÄYSVÄLISTÄ 4 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOULUTUS VUONNA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOKOUS- MENETTELY JA PÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄPITÄMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS / LAUSUNTO / VALITUS HELENIUS MARKKU 7 JÄRVI ULLA / TIEN NIMEÄMINEN 8 NURMINEN PEKKA / OIKAISUVAATIMUS / LUPAPÄÄTÖS PÄIJÄNTEELLÄ PUTKILAHDESSA OLEVA MOOTTORILLA VA- RUSTETTU LAUTTASAUNA/ TOIMIVALTAINEN VIRANOMAI- NEN 10 TIEDOKSI PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä rakennustarkastustoimistossa klo Ilmoitukset julkipanon jälkeen annettavissa ympäristölautakunnan lupapäätöksistä sekä muista päätöksistä nähtävänä klo 9-15 kunnan ilmoitustaululla. PUHEENJOHTAJA Riikka Laukia

2 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Ympäristölautakunta 1/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Laukia Riikka, puheenjohtaja Houni Ilse, jäsen Jokinen Jari, jäsen Nieminen Elisa, jäsen Niinioja Janne, jäsen Uuranmäki Seppo, jäsen Blomster Reijo, rakennustarkastaja Lappalainen Jukka, asiantuntija, ymp.tarkastaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT 1-10 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS- Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Jokinen ja Ilse Houni (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Riikka Laukia Reijo Blomster PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun Allekirjoitukset mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. Jari Jokinen Ilse Houni PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY Paikka ja pvm Rakennustarkastustoimistossa klo 9-15 YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Allekirjoitus Rakennustarkastaja Reijo Blomster

3 Ympäristölautakunta SEPPO KÄRNÄ OY:N PÄIVÄÄMÄ KUNNOSTUSSUUNNITELMA KUOPPA- LA 8:319 TILALLA OLEVALLE SORANOTTOALUEELLE. Ymp.ltk 1 Seppo Kärnä Oy on toimittanut kunnostussuunnitelman Muuratjärven kylässä Kuoppala 8:319 tilalla, (ent. Rimmi 8:271 ja Hiekkarinne 8:112) olevan soranottoalueen maisemoimiseksi. Kunnostussuunnitelmassa edelleen kiistetään se, että ottaminen alueella olisi tapahtunut alueella olleen ja peruutetun maa-ainesluvan suunnitelmakarttojen ja lupaehtojen vastaisesti. Suunnitelma ei sisällä karttoja, pituus- tai poikkileikkauksia lopputilanteesta. Suunnitelman mukaan tien länsipuolelle tasataan puutavaralaani maamittauslaitoksen kartan poikkileikkausten 75/75 ja 150/150 välille. Laania suunnitellaan osin alkuperäisen lupahakemuksen 2 alueelle, jonne ottamista ei luvan mukaan saanut ulottaa. Asian valmistellut: Ympäristötarkastaja Jukka Lappalainen, puh Ympäristölautakunta on tutustunut kunnostussuunnitelmaan, ja palauttaa sen Seppo Kärnä Oy:lle korjattavaksi ja täydennettäväksi. Suunnitelmaa pyydetään täydentämään mittakaavaan 1:1000 laadituilla pituus- ja poikkileikkauskuvilla sekä kartalla. Suunnitelman mukaista puutavaran varastointilaania alueelle ei hyväksytä, koska alue on pohjavesialuetta ja lisäksi vesilaitoksensuoja-aluetta.

4 Ympäristölautakunta SELVITYSPYYNTÖ HULEVESIEN JOHTAMISESTA TÄHTINIEMENTIE 7 15 VÄLI- SILTÄ KIINTEISTÖILTÄ Ymp.ltk 2 Useat Kirkkolahdenpolun varrella asuvat, tai rakentavat kiinteistön omistajat ovat valittaneet yläpuolisilta kiinteistöiltä tulevista hulevesistä. Asiaan on kiinnitetty huomiota mm. ympäristölautakunnan tekemän maastokatselmuksen yhteydessä (Liitteenä muistio katselmuksesta). Katselmukseen osallistuneille kerrottiin että epäkohta tulee korjata ensisijaisesti kiinteistönomistajien omin toimin. Maankäyttö- ja rakennuslain 165 :n mukaan kiinteistön omistaja tai haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että kiinteistöltä ei ohjata hulevesiä niin että siitä on huomattavaa haittaa naapureille. Ongelma koskee kiinteistöjä Lahdenrinne, os. Tähtiniementie 7, Lahdenpelto, os. Tähtiniementie 9, Uusi-Rekola os. Tähtiniementie 11, Rinnerivi os. Tähtiniementie 13 ja Rantatörmä os. Tähtiniementie 15. Asian valmistellut: Ympäristötarkastaja Jukka Lappalainen, puh Ympäristölautakunta pyytää yllämainittujen kiinteistöjen omistajilta selvitystä siitä mihin toimiin kiinteistöillä ryhdytään hulevesistä alapuolisille naapureille aiheutuvan haitan poistamiseksi. Selvitys on annettava mennessä.

5 Ympäristölautakunta HELMI VARSELLIN ANOMUS HARVENNETUSTA JÄTTEENKERÄYSVÄLISTÄ Ymp.ltk 3 Helmi Varsell anoo että hänelle myönnettäisiin harvennettu jätteentyhjennysväli, siten että tyhjennys olisi talvella 16 viikon ja kesällä 12 viikon välein. Anomustaan Varsell perustelee sillä että hän asuu yksin, ja polttaa kaiken polttokelpoisen jätteen leivinuunissa. (liite 2) Asian valmistellut: Ympäristötarkastaja Jukka Lappalainen, puh Ympäristölautakunta ei hyväksy harvennettua tyhjennysväliä. Ympäristölautakunta perustelee kielteistä päätöstään seuraavilla seikoilla. 1. Jätehuoltomääräysten maksimi tyhjennysväli on määritelty siksi että jätehuoltoyritykset voivat järkevästi ja taloudellisesti reitittää keräysautonsa, sekä toisaalta haju- ja hyönteishaittojen vähentämiseksi. 2. Asialla on ennakkotapauksen luonne. Mikäli poikkeus myönnetään on tasapuolisen kohtelun periaatteen mukaan kaikille vastaaville yksin asuville myönnettävä harvennettu tyhjennysväli. Jätelaki 10, 11, 17. Hallintolaki 6.

6 Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOULUTUS VUONNA Ymp.lk 4 Kunnalliset säädökset, määräykset sekä voimassa olevat lait ja asetukset muuttuvat jatkuvasti. Kunnille osoitetaan yhä lisääntyvässä määrin uusia velvoitteita ja tehtäviä. Muuttuvan lainsäädännön sekä lisääntyvien tehtävien johdosta on välttämätöntä, että viran- ja toimenhaltijat ja muut päätöksenteossa mukana olevat henkilöt saavat tarvittavan tiedon ja koulutuksen asioiden hoitamiseen ja valmisteluun. Asian valmistellut: Reijo Blomster, puh Ympäristölautakunta oikeuttaa vastuualueen esimiehen ja tulosalueen muut viran- ja toimenhaltijat osallistumaan määrärahojen puitteissa tarvittaviin koulutustilaisuuksiin. Paikallisiin koulutuksiin jotka ovat tarkoitettu myös luottamusmiehille kutsutaan mukaan 1-2 lautakunnan jäsentä / tilaisuus.

7 Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOKOUSMENETTELY JA PÄÄTÖS- TEN NÄHTÄVILLÄPITÄMINEN 2007 Ymp.ltk 5 Hallintosäännön pykälissä 3-15 on kokousmenettelymääräyksiä. Toimielimen tulee päättää - toimielimen kokousaika ja -paikka - kokouskutsun lähettämistapa - henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeus toimielimien kokouksissa Hallintosäännön mukaan toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus jäsenten, esittelijöiden ja sihteerin lisäksi kunnanhallituksen puheenjohtajalla, kunnanjohtajalla, kunnanhallituksen nimeämällä edustajalla ja toimialueen osastopäälliköllä. Muiden kuin em. henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää toimielin itse. Pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla ja se pidetään yleisesti nähtävillä kunnanhallituksen tarvittaessa antaman erillisohjeen mukaisesti. Kunnanhallitus antoi ( 6) ohjeen, jonka mukaan lautakuntien pöytäkirjat pidetään nähtävänä lautakuntien itsensä päättämänä aikana ja päättämällä tavalla. Nähtävänä pitämisestä on kuitenkin kuulutettava kunnan ilmoitustaululla ja Korpilahti-lehdessä. Asian valmistellut: Reijo Blomster, puh Ympäristölautakunta päättää, että lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti, tarvittaessa, kuukauden toinen torstai klo 18:00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Heinäkuussa ei kokousta pidetä. Lautakunta voi kokoontua poikkeuksellisesti muulloinkin, kun käsiteltävien asioiden takia on tarpeen. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille kokousta edeltävänä perjantaina. Asiantuntijana ympäristötarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus ympäristölautakunnan kokouksissa, johon hänet voi kutsua joko lautakunnan puheenjohtaja tai kokouksen esittelijä. Lautakunnan keskuudestaan valitsemat pöytäkirjantarkistajat tarkistavat pidetyn kokouksen pöytäkirjan viimeistään kokouksen jälkeisenä maanantaina. Lautakunnan tarkistetut pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä Kunnanvirastolla ympäristötoimistossa (huone 27 ) kokousta seuraavana keskiviikkona klo 9:00 15:00 ja tai jos tämä päivä ei ole työpäivä, niin ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

8 Ympäristölautakunta Ymp.ltk 5 jtk Ilmoitukset julkipanon jälkeen annettavista ympäristölautakunnan, ympäristötarkastajan, ja rakennustarkastajan päätöksistä on nähtävillä joka arki maanantai klo 9:00-15:00 kunnan ilmoitustaululla. Mikäli maanantai ei ole työpäivä, on ilmoitukset nähtävänä ensimmäisenä arkipäivänä maanantain jälkeen. Kunnanviraston ollessa suljettuna ovat ilmoitukset nähtävillä kunnan kirjastossa. Muut ympäristötoimen viranhaltijoiden tekemät päätökset ovat nähtävillä rakennustarkastustoimistossa jokaisena arki maanantaina klo 9:00-15:00. Mikäli maanantai ei ole työpäivä, on ilmoitukset nähtävänä ensimmäisenä arkipäivänä maanantain jälkeen. Kunnanviraston ollessa suljettuna ovat ilmoitukset nähtävillä kunnan kirjastossa. Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä ilmoitetaan kunnanhallituksen ohjeen mukaan kunnan ilmoitustaululla ja Korpilahti-lehdessä sekä kunnan kotisivuilla, ajankohtaista osalla.

9 Ympäristölautakunta HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS / LAUSUNTO / VALITUS HELENIUS MARKKU Ymp.ltk 6 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää ympäristölautakuntaa antamaan lausunnon Markku Heleniuksen tekemään valitukseen, joka koskee valittajalle annettua kielteistä poikkeamispäätöstä. Ympäristölautakunta on hylännyt Markku Heleniuksen poikkeamishakemuksen, joka koski kesäasunnon muuttamista pysyväksi asuinrakennukseksi. Hakemus koskee Korpilahden kunnan Raidanlahden kylässä sijaitsevalla Markola RN:o 3:40 tilalla sijaitsevaa lomarakennusta. Tila sijaitsee Korpilahden Päijänteen rantayleiskaavan RA alueella, joka on tarkoitettu lomarakennusten rakennusalueeksi. Tila Markola on noin 5200 m 2 :n tila. Tilan rantaviivan pituus on noin 75 m ja syvyyttä tilalla on noin 70 m. Rakennus sijaitsee noin 20 m:n etäisyydellä vesijättömaan rajasta ja noin m etäisyydellä keskiveden mukaisesta Päijänteen rantaviivasta. Korpilahden kunnanhallitus on määritellyt periaatteet, joita tulee noudattaa hyväksyttäessä käyttötarkoituksen muutoksia. Korpilahden kunnan rakennusjärjestyksessä, hyväksytty kv , on määritelty rantarakentamisen osalta ne etäisyysvaatimukset, jotka asuinrakennuksen tulee täyttää suhteessa keskiveden mukaiseen rantaviivaan nähden. Asian valmistellut: Reijo Blomster, puh Korpilahden ympäristölautakunta toteaa lausuntonaan ja esittää Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, että Markku Heleniuksen tekemä valitus hylätään aiheettomana. Perustelut: Rakennus / tila jolle käyttötarkoituksen muutosta haetaan sijaitsee vahvistetun rantayleiskaavan lomarakennusten korttelialueella ja käyttötarkoituksen muutoksen hyväksyminen vaarantaisi kaavoituksen toteutumisen. Rakennus sijaitsee sellaisella etäisyydellä keskiveden mukaisesta rantaviivasta, että se ei täytä hyväksytyn rakennusjärjestyksen etäisyysvaatimusta asuinrakennusten osalta (vähimmäisetäisyys asuinrakennus 50 m). Etäisyys on myös osittain ristiriidassa kunnanhallituksen antamien käyttötarkoitusmuutosten periaatteiden kanssa.

10 Ympäristölautakunta Ymp.ltk 6 jtk Mikäli hakemukseen suostutaan asetetaan uuden rakennuspaikan haltijat ja toisaalta olemassa olevan rakennusten omistajat eriarvoiseen asemaan rakennusten tontille sijoittelun suhteen ja näin vaarannetaan maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Käyttötarkoituksen muutoksen hyväksymiselle ei ole voimassa olevan lainsäädännön mukaisia säädettyjä poikkeamisen edellytyksiä.

11 Ympäristölautakunta JÄRVI ULLA / TIEN NIMEÄMINEN Ymp.ltk 7 Ulla Järvi on jättänyt ympäristölautakunnalle anomuksen tien nimeämisestä. Nimettävä tie sijaitsee Horkassa, Pieni-Kaukuujärven kaakkoisrannalla. Ranta-alueelle on muodostunut kuuden erillisen lomarakennuksen rakennuspaikkaryhmittymä. Rakennuspaikoille johtaa oma erillinen hieman yli kolmesataametriä pitkä tie, joka erkanee Rajamäentiestä. Kiinteistöjen osoitetiedoiksi joudutaan antamaan Rajamäentien mukaan lisämerkinnät a f. Ulla Järven ehdotuksen mukaan kiinteistöille johtavalle tielle tulisi antaa nimi Sulkulan rantapolku. Nimiehdotus perustuu alkuperäiseen nimikkeistöön. Tehty nimiehdotus täyttää Korpilahden kunnassa olevat tien nimeämisperusteet niin tien pituuden kuin tien vaikutuspiirin alueella olevien rakennuspaikkojenkin suhteen. Asian valmistellut: Reijo Blomster, puh Ympäristölautakunta hyväksyy tehdyn tien nimiehdotuksen ja pyytää samalla maanrakennusmestaria hankkimaan tienimiviitan ja asentamaan sen paikoilleen Rajamäentien ja Sulkulan rantapolun tien liittymään.

12 Ympäristölautakunta NURMINEN PEKKA / OIKAISUVAATIMUS / LUPA- PÄÄTÖS Ymp.ltk 8 Rakennustarkastaja on tehnyt kielteisen toimenpidelupapäätöksen Päätös koskee 1981 rakennetun rakennelman kunnostamista / rakentamista Korpilahden kunnan Korpilahden kylässä tilalla Uusi-Kotiranta RN:o 3:22. Rakennelman betonikattoa on käytetty autopaikoitustasanteena ja ns. maanalaista kellarikatosta erilaisena varastotilana Rakennustarkastajan päätöksen perusteena on ollut riittämättömät selvitykset hankkeesta ja hankkeen uudesta käyttötarkoituksesta. Pekka Nurminen on jättänyt kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntaan sähköpostilla ja kirjeellä Hakemuksessaan Nurminen on antanut kuvalliset selvitykset mm. rakennelman ulkonäöstä ja selvitystä käyttötarkoituksesta. Ympäristölautakunta hyväksyy Pekka Nurmisen oikaisuvaatimuksen ja myöntää haetun toimenpideluvan. Kysymyksessä on noin 25 vuotta vanha rakennelma, joka on rakennettu silloisten rakennusmääräysten mukaisesti. Suunnitelluilla toimenpiteillä rakennelman ulkonäkö paranee huomattavasti ja kun rakennelman käyttötarkoitus pysyy entisellään ei sen katsota aiheuttavan muuttuvaa haittaa naapurikiinteistön käytölle.

13 Ympäristölautakunta PÄIJÄNTEELLÄ PUTKILAHDESSA OLEVA MOOTTORILLA VARUSTETTU LAUTTASAUNA/ TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN. Ymp.ltk 9 Raimo Nevalainen on toistuvasti valittanut Putkilahdessa olevasta moottorilla varustetusta lauttasaunasta. Valittajan mukaan laiteella ajellaan häiritsevästi ja turvattomasti, vaarantaen sekä ajelijoiden että muiden vesillä liikkuvien turvallisuuden. Laitteesta ja sen käytöstä saatujen tietojen mukaan kyseessä ei ole MRL 131 :n tarkoittama rakennus.( Ei kiinteä, ei paikallaan pidettävä, ei tukeudu rantaan vesi-, viemäri- tai sähköliittymin). Laite on vesiliikennelain 3 :n tarkoittama vesikulkuneuvo, koska se on moottorilla varustettu, ja sillä todistettavasti liikutaan vesillä. Vaikuttaa siltä että laite ja sen käyttö on Vesiliikennelain 31 luvun 8 ja 9 :n sekä vesiliikenneasetuksen 2 :n vastaista. Vesiliikennelain valvojana ei ole kunnan viranomainen, vaan alueellinen ympäristökeskus ja poliisi. Asian valmistellut: Ympäristötarkastaja Jukka Lappalainen, puh Korpilahden ympäristölautakunta on tutkinut asian, ja toteaa että toimivaltainen viranomainen on Keski-Suomen ympäristökeskus, ja Jämsän poliisi. Koska laiteesta on valitettu etenkin sen vaarallisuudesta vesiliikenteessä, siirtää ympäristölautakunta asian toimivaltaiselle viranomaiselle, Jämsän poliisille sekä Keski-Suomen ympäristökeskukselle, toimenpiteitä varten.

14 Ympäristölautakunta TIEDOKSI Ymp.ltk 10 Merkittiin tiedoksi. KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN POIKKEAMISPÄÄTÖKSET: Nro LA-347, Dnro KSU-2006-L-281/214, , Korpilahti, Rutalahti, Iltaranta 14:18, Lomarakennus, sauna ja talousrakennus, päätös myönteinen Nro LA-360, Drno KSU-2006-L-278/214, , Korpilahti, Muuratjärvi, Hallamäki 5:101, Rantasauna, päätös myönteinen Nro LA-399, Dnro KSU-2006-L-504/214, , Korpilahti, Vitikkala, Valkeajärvi 5:209, Omakotitalo ja sauna, päätös myönteinen HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS, VALITUS: Nro 06/0702/2, Dnro 02064/05/4111, Korpilahti, Moiskala, Turpeinen 2:77, Vapaa-ajan asunto ja talousrakennus, valitus hylätty KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS, Dnro KSU L-540/251, , luonnonsuojelualueen perustaminen, Korpilahti, Putkilahti, Marttila 2:64 NESTE OILIN KIRJE, , Neste Markkinointi Oy:n D-asema Korpilahden kunta, Korpilahden kylä, Tienhaara 3:180, ympäristölupapäätös /2005, vuosiyhteenveto vuodelta 2006 MAANMITTAUSLAITOKSEN KIRJE , Rajankäyntitoimitus, Yläsora 5:130 ja Lehtimäenkangas 5:132, Korpilahti, Ruotsula KUNNAN LAUSUNTO , Petteri Hakasen hakemus poiketa rakennusluvan määräyksestä liittää rakennus vesi- ja viemäriverkkoon KESKI-SUOMEN TE-KESKUKSEN KIRJE, 3078/5710/2001, , Pyssyjärven onginta-, pilkintä- ja viehekalastuskielto, Korpilahti KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN KIRJE KSU-2005-L- 236/26, , Kuulutus hakemuksen täydennyksen johdosta ja lausuntopyyntö, autolla ajon kieltäminen Kirkkolahden alueella

15 Ympäristölautakunta Ymp.ltk 10 jtk KUNNAN LAUSUNTO, Kärkisten vesiosuuskunta, Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset pakkotoimet KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN KIRJE, , YTY 2000 Keski-Suomi, kohdekunnat ja toiminta vuonna 2007 KUNNAN LAUSUNTO TÄYDENNYSOJITUS JA OJANPERKAUSHANKKEESTA, Koivisto 8:267 ym. tilat, Muuratjärvi, Korpilahti KUNNAN LAUSUNTO, OJANPERKAUS- JA KUNNOSTUSSUUNNITELMA, Salola 1:255, Raidanlahti, Korpilahti KUNNAN LAUSUNTO, OJITUKSEN KUNNOSTUS- SUUNNITELMA, Liikolanmetsä 1:265, Raidanlahti, Korpilahti

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2011 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 80 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. 31.12.2005

79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 80 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. 31.12.2005 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.2.2006 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kokousaika 24.3.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot