Julkinen tiedote. Talvivaara Sotkamo Turvallisuustiedote

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkinen tiedote. Talvivaara Sotkamo Turvallisuustiedote"

Transkriptio

1 Julkinen tiedote Talvivaara Sotkamo Turvallisuustiedote

2 Talvivaara lyhyesti Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj on kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja, joka keskittyy ensisijaisesti nikkelin ja sinkin tuotantoon biokasaliuotuksena tunnetun tekniikan avulla. Talvivaaran kaivoksen toiminnan arvioidaan jatkuvan useita kymmeniä vuosia. Maailmanluokan varannot, edullinen tuotantomenetelmä ja suotuista toimintaympäristö luovat Talvivaaralle ja Kainuulle erinomaiset kasvun edellytykset. Tänä päivänä kaivosalueella työskentelee päivittäin noin tuhat henkilöä. Alueella toimii Talvivaaran lisäksi n. 100 muuta yritystä. Talvivaaran kaivosalueen pinta-ala on 61 neliökilometriä. Kaivos sijaitsee Sotkamon lounaisosassa noin km päässä Sotkamon keskustaajamasta. Lähin asutuskeskittymä on Tuhkakylä, joka sijaitsee noin 1,5 kilometrin päässä kaivospiirin rajasta ja noin 9 kilometrin päässä tehdasalueesta. Talvivaaran kaivoksen metallientalteenottolaitokselta on matkaa lähimpään asuinrakennukseen noin 2,6 km ja lähimpään loma-asuntoon noin 4,4 km. Tietoa turvallisuudesta Talvivaara julkaisee vähintään viiden vuoden välein turvallisuustiedotteen, jossa kerrotaan kaivoksen toiminnasta, käytettäviin kemikaaleihin liittyvistä riskeistä ja oikeista toimintatavoista onnettomuustilanteissa. Tiedote jaetaan lähialueen kaikille kotitalouksille ja sitä on saatavana myös kaivosalueen portilta. Tiedotteen jakelualue on laajempi kuin mahdollinen onnettomuuden vaikutusalue. Tässä tiedotteessa on kerrottu, miten mahdollisessa vaaratilanteessa tulee toimia. 2

3 Tärkeintä toiminnassamme on turvallisuus Turvallisuus käytännössä Talvivaaran toimintaa ohjaa kansallinen lainsäädäntö, kansainväliset säädökset sekä Talvivaaran oma turvallisuuskulttuuri. Kemikaaliturvallisuuden osalta toimintaa säätelevät EU:n SEVESO II direktiivi, REACH-kemikaaliasetus ja CLP tuoteinformaatiovaatimukset. Talvivaaralle on tehty SEVESO II direktiivin edellyttämä turvallisuusselvitys ja siihen kuuluvat riskienarvioinnit, joissa yhtiö on osoittanut, että kaivoksella on pyritty ehkäisemään suuronnettomuusvaaroja ja rajoittamaan niiden ihmisille ja ympäristölle aiheuttamia seurauksia. Turvallisuuden korkean tason varmistamiseksi on kaivoksella otettu käyttöön turvallisuusjohtamisjärjestelmä ja pelastussuunnitelma ja sekä toimintaperiaatteet suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi. Turvallisuusselvitys ja niihin liittyvät kemikaaliluettelot sekä suuronnettomuusvaarojen riskienarviointi on yleisesti nähtävissä kaivoksen porttirakennuksessa. Turvallisuusselvitykset ja niihin liittyvät kemikaaliluettelot ovat nähtävissä kaivosalueen portilla. Jatkuvaa vahinkoriskien arviointia Talvivaarassa turvallisuuteen liittyvä riskienhallinta on järjestelmällistä ja ennaltaehkäisevää toimintaa vaarojen tunnistamiseksi, riskien arvioimiseksi sekä riskitason pienentämiseksi. Talvivaara on moderni kaivos, jossa käytetään uusinta tekniikkaa, joka yhdessä kattavan riskien arvioinnin kanssa varmistaa turvallisen toiminnan. Jatkuva riskienhallinta perustuu tuotantoprosessien hyvään perussuunnitteluun. Uusille prosessivaiheille on tehty järjestelmälliset riskiarviot ja poikkeamatarkastelut jo suunnitteluvaiheessa (Hazard and Operability Study, HAZOP). 3

4 Vaaratilanteiden ennaltaehkäisy Talvivaara Sotkamon kaivoksen alueella olevat tuotantorakennukset on suunniteltu ja rakennettu turvallisuusnormien mukaisesti. Teollisille prosesseille ja kemikaalien käsittelyyn määritellyt turvallisuusvaatimukset ohjaavat myös kaivoksen tuotannon toimintaa. Turvallisuuden varmistamiseen kuuluu: Riskien arviointi kiinteänä osana ohjaamassa investointitöiden suunnitteluprosessia. Kansainväliset ja kansalliset turvallisuusnormit, jotka koskevat valmistusprosesseja, tuotantolaitteistojen valintaa, prosessiohjausta - ja varojärjestelmiä. Turvallisuuteen liittyvät järjestelmät henkilöiden, ympäristön ja omaisuuden suojaamiseksi sekä laiteiden rikkoontumisen estämiseksi. Näitä ovat mm. automaatio-, mittaus-, prosessivalvonta- ja hätäpysäytysjärjestelmät. Järjestelmien säännöllisellä testaamisella varmistetaan turvallisuuden kannalta olennaisten laitteiden toiminta. Rakenteelliset ratkaisut mahdollisten onnettomuuksien rajoittamiseksi. Tehdasalueelle on mm. rakennettu erilliset keräysaltaat mahdollisten sammutusvesien talteenottoa varten. Paloilmoitin- ja sammutusjärjestelmät (savu, lämpö, kaasu, vesi, vaahto). Väljällä rakentamisella pyritään vähentämään mahdollisten onnettomuuksien vaikutuksia ympäristössä. Henkilökunnan perehdytys- ja koulutusohjelma ennen käyttöönottoa ja tuotannon aikana. 4

5 Tekoja turvallisuuden varmistamiseksi Ammattitaitoinen henkilöstö Turvallisuusinfrastruktuurin ja automaation ohella ammattitaitoinen henkilöstö on avainasemassa vaaratilanteiden ennaltaehkäisyssä ja häiriötilanteiden hallinnassa. Talvivaaran henkilöstöä koulutetaan jatkuvasti turvallisuuden edistämiseksi. Koulutusta ja valmennusta annetaan ensiapu- ja alkusammutustaidoissa sekä prosessiosaamisessa. Tehdaspalokunta Talvivaarassa toimii kaivoksen eri tuotantoosastojen henkilökunnasta koostuva alkusammutustehtäviin koulutettu tehdaspalokunta. Mahdollisessa häiriö- ja onnettomuustilanteessa tehdaspalokunta pystyy reagoimaan nopeasti ja kykenee suorittamaan pelastustoiminnan alkutoimenpiteet jo ennen kunnallisen pelastusviranomaisen saapumista onnettomuuspaikalle. Kuljetukset Valtaosa kemikaalien ja metallituotteiden kuljetuksista tapahtuu junakuljetuksina. Raideliikenteessä tapahtuu vähemmän onnettomuuksia kuin maanteillä, joten raideliikennettä suosimalla voidaan minimoida kuljetusten aiheuttamia riskejä. Alueella liikkumisen rajoittaminen Talvivaara Sotkamon kaivoksen alueella on rajoitettu yleistä liikkumis- ja oleskeluoikeutta turvallisuuden takaamiseksi. Liikkumiskielto osoitetaan sisääntuloväylille sekä myös muille kaivosalueella olevilla ajoreiteille sijoitetuilla kaivosaluetta osoittavalla kieltotaululla. Varsinainen tehdasalue on aidattu ja aidatulla alueella liikkuminen on aina luvanvaraista. Alueelle tulevat vierailijat opastetaan käyttämään asianmukaisia henkilösuojaimia. 5

6 Yleinen vaaramerkki mistä tietoa onnettomuustilanteessa? Talvivaara on saanut pelastusviranomaiselta luvan käyttää onnettomuustilanteissa yleistä vaaramerkkiä. Väestönhälytysmerkkiä käytetään ensisijaisesti kaivosalueella olevien henkilöiden varoittamiseksi, koska lähin asutus sijaitsee yli kahden kilometrin päässä tehdasalueesta. Yleinen vaaramerkki voi kuulua tuuleen suunnasta riippuen muutamien kilometrien päähän siis tehdasalueesta katsoen lähimpiin asutuksiin. Vaaramerkin antamista ja tässä tilanteessa toimimista varten kaivoksella on omat pelastussuunnitelmat ja toimintaohjeet sekä sisäisen viestinnän keinot. Yleiseen vaaramerkkiin liittyy aina viranomaistiedote. Viranomaistiedotteet ovat joko hätätiedotteita, jolloin vaara on välitön tai muita viranomaistiedotteita, jolloin ihmishenkiin tai omaisuuteen kohdistuva vaara ei ole aivan välitön. Tiedotteet annetaan väestölle radion tai television välityksellä. Viranomaistiedotteet välitetään joko: 1) Radiosta YLE:n kanavilta: Viranomainen päättää luetaanko tiedote väittömästi (nk. hätätiedote) tai radio-ohjelmien sallimissa puitteissa (nk. viranomaistiedote). 2) YLE:n TV -kanavilta: Hätätiedote välitetään aina viivytyksettä. 3) TekstiTV:n sivulta 866. Pelastusviranomainen tekee tilanteesta aina myös mediatiedotteen, joka välitetään lehdistölle pelastustoimen mediapalvelun kautta. Mediapalvelu on netissä toimiva tiedotuspalvelu, jonka tavoitteena on nopeuttaa tiedon välitystä sekä helpottaa median edustajien ja viranomaisten työtä. Tiedotteiden sisällöstä vastaa toimintaa johtava pelastusviranomainen. Tällä sivulla on kerrottu viranomaistiedotteiden jakelusta radion ja TV:n välityksellä yleisen vaaramerkin tilanteissa. 6

7 Suuronnettomuusvaarat Osana turvallisuusselvitystä ja turvallisen toiminnan varmistamista Talvivaarassa on tehty ns. suuronnettomuusvaaran arviointi. Merkittävimpien onnettomuustilanteiden seurauksia sekä niiden laajuutta ja vaikuttavuutta myös kaivosalueen ulkopuolelle on arvioitu laskennallisesti mallintamalla. Suuronnettomuudella tarkoitetaan esimerkiksi huomattavaa päästöä, tulipaloa, räjähdystä tai muuta ilmiötä, joka seuraa kaivoksen toiminnassa esiintyvästä hallitsemattomasta tilanteesta. Määritelmän mukaan tilanteesta voi tällöin aiheutua ihmisten terveyteen, ympäristöön tai omaisuuteen kohdistuvaa välitöntä tai myöhemmin ilmenevää vaaraa. Turvallisuusselvitystä ja toteutettua suuronnettomuuden vaaran arviointia koskevat säännökset ja vaatimukset perustuvat EU:n neuvoston ns. Seveso II-direktiiviin (96/82/EY). Talvivaarassa on tarkasteltu vaarallisten kaasujen ja nesteiden käyttöön liittyviä tilanteita, joissa voi syntyä sellaisen onnettomuuden vaara, jonka vaikutukset ulottuvat varsinaista vuotokohtaa tai onnettomuuspaikkaa kauemmas. Mallia käyttäen on arvioitu mahdollisen onnettomuuden aiheuttamia vaikutuksia ihmisten terveyteen, ympäristöön ja omaisuuteen sekä onnettomuuden vaikutusetäisyyksiä onnettomuuspaikalta. Mallin avulla on saatu arvio etäisyydestä ja alueesta, jonka sisäpuolella voi onnettomuustilanteessa aiheutua vaikutuksia ihmisten terveyteen esim. kemikaalin aiheuttamasta syttymisvaarasta, tulipalon aiheuttamasta kuumuudesta tai kemikaalin haitallisesta pitoisuudesta hengitysilmassa. Talvivaaran kaivoksella käytettävistä kemikaaleista on suuronnettomuuden vaaraa arvioitu aiheutuvan propaanin, rikkihapon, rikin, vetyperoksidin, kalsiumoksidin, polttoöljyjen sekä erilaisten kaasujen varastoinnista, käsittelystä ja käytöstä. Osan näistä kemikaaleista, kuten polttoöljyjen, kalsiumoksidin, happi- ja typpikaasun riskit rajoittuvat ainoastaan vahinko- tai vuotopaikan välittömään läheisyyteen, aiheuttaen siten vaaraa lähinnä työntekijöille. Kaivoksella käyttävissä kemikaaleissa on kuitenkin myös sellaisia, joiden aiheuttamat vaikutukset voivat ulottua onnettomuuspaikkaa kauemmaksi, osin jopa kaivospiirin ulkopuolelle. Lisäksi kaivoksen liuosaltaiden on arvioitu aiheuttavan suuronnettomuuden vaaraa, mikäli altaisiin syntyy vaurioita ja voimakkaasti happamat liuokset pääsevät vuotamaan vesistöön. Kaivosalueen vaaralliset aineet Kaivosalueella käytetään, varastoidaan ja valmistetaan vaarallisiksi luokiteltuja aineita, joilla voi olla onnettomuustilanteissa useita vaarallisia ominaisuuksia, näitä ovat: Myrkylliset aineet, jotka voivat olla terveydelle haitallisia. Syttyvät aineet, jotka muodostavat palo- tai räjähdysvaaran. Happea syrjäyttävät aineet, jotka poistavat tilasta hapen ja siten aiheuttavat tukehtumisvaaran, esimerkiksi typpi. Syövyttävät aineet, jotka aiheuttavat palovammoja silmiin tai iholle, esimerkiksi vahvat hapot ja emäkset. Hapettavat aineet, jotka ovat paloa edistäviä, esimerkiksi happi ja vetyperoksidi. Huomio,että vaarallisia aineita kuljetetaan myös maanteillä, valtaosin kuitenkin rautateitse. Onnettomuusvaara on olemassa myös kaivosalueen ulkopuolella. 7

8 Vaarallisten aineiden ominaisuuksia Aukeaman taulukossa on esitetty Talvivaarassa käytettävien kemikaalien ominaisuuksia Nestemäiset aineet Rikkihappo Natriumhydroksidi Kalsiumkarbonaatti Vetyperoksidi Palavat nesteet Luokittelu Syövyttävä Syövyttävä Ei vaaraominaisuuksia Hapettava Syttyvä Aineen kuvaus Rikkihappo on väritön tai ruskehtava, hajuton tai lievästi pistävän hajuinen öljymäinen neste. Se on huoneenlämpöisenä heikosti haihtuvaa. Natriumhydroksidiliuos eli lipeä on kirkasta, väritöntä ja hajutonta nestettä. Lipeä on voimakkaasti emäksistä. Kalsiumkarbonaatti eli kalkkikivi on hiilihapon kalsiumsuola. Se on kiinteää, valkoista ainetta, joka liukenee heikosti veteen. Vetyperoksidi on pistävänhajuinen, väritön neste. Vetyperoksidi on voimakas hapetin ja se reagoi herkästi muiden aineiden kanssa. Palaviin nesteisiin kuuluvat kaivoksella käytettävät polttoaineet: dieselöljy sekä kevyt- ja raskas polttoöljy. Aineen käyttö Rikkihappo varastoidaan väkevänä ja laimennetaan ennen käyttöä prosessissa. Rikkihappoa käytetään bioliuotuksessa sekä ph:n säädössä. Lipeää varastoidaan noin 50 % liuoksena ja laimennetaan ennen käyttöä. Lipeää käytetään ph:n säädössä sekä kaasunpesureissa. Kalsiumkarbonaattia käytetään saostuksessa ja ph:n säätöön Vetyperoksidi varastoidaan noin 50 % liuoksena ja laimennetaan ennen käyttöä. Vetyperoksidia käytetään saostusaineena. Polttoaineita käytetään työkoneiden polttoaineina sekä lämmöntuotannossa. Terveysvaikutukset Rikkihappo on voimakkaasti syövyttävää ja väkevän liuoksen joutuminen iholle, silmiin tai elimistön sisään aiheuttaa vakavia vaurioita. Pienemmissä pitoisuuksissa vaikutukset ovat vähäisempiä. Väkevä lipeäliuos syövyttää ihoa, silmiä sekä ruoansulatuskanavaa. Pienemmissä pitoisuuksissa haitat ovat vähäisempiä ja ilmenevät pidemmän ajan kuluttua altistumisesta. Kalsiumkarbonaattipöly voi ärsyttää ylähengitysteitä. Muilta osin kalsiumkarbonaatilla ei ole haitallisia terveysvaikutuksia. Altistuminen hengitysteitse aiheuttaa nenän, kurkun ja hengitysteiden ärsytystä. Palavan nesteen höyryt voivat aiheuttaa suurina pitoisuuksina pahoinvointia, väsymystä ja päänsärkyä. Ympäristövaikutukset Rikkihappo laskee maaperän tai vesistön ph:ta, jolloin sillä voi vakavassa onnettomuudessa olla ph:n laskusta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Lipeä nostaa maaperän tai vesistön ph:ta, jolloin sillä voi vakavassa onnettomuudessa olla ph:n noususta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Kalsiumkarbonaatilla ei ole haitallisia ympäristövaikutuksia. Ilmaan joutunut vetyperoksidi hajoaa hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta tai reaktioissa muiden aineiden kanssa. Polttoaineita voi onnettomuustilanteessa kulkeutua maaperään ja pohjaveteen. Vaikutukset rajoittuvat yleensä lähelle päästölähdettä. 8

9 Kaasumaiset aineet Nestekaasu Typpi Happi Rikkivety Rikkidioksidi Luokittelu Syttyvä Happea syrjäyttävä Hapettava Myrkyllinen Myrkyllinen Aineen kuvaus Nestekaasut ovat kaasumaisten hiilivetyjen seoksia, jotka varastoidaan ja kuljetetaan nesteytettyinä. Talvivaarassa käytettävä nestekaasu on propaania. Typpi on hajuton, väritön ja mauton, hieman ilmaa kevyempi kaasu. Typpikaasulle on ominaista kemiallinen reagoimattomuus. Happi on hajuton ja mauton, ilmaa raskaampi kaasu. Happi on välttämätöntä elämälle, mutta korkeina pitoisuuksina kiihdyttää palmista. Rikkivety on väritön kaasu, jolla on voimakas mädäntyneen kananmunan haju. Rikkidioksidi on väritön, pistävänhajuinen, ärsyttävä tai syövyttävä kaasu. Aineen käyttö Nestekaasua käytetään metallien saostuksessa käytettävän rikkivedyn valmistuksessa. Typpikaasua käytetään suojakaasuna rikkivedyn valmistusprosessissa sekä prosessilaitteiden kaasutiloissa. Happea käytetään PLS liuoksessa olevan raudan saostukseen. Rikkivetyä käytetään metallien talteenotossa saostusaineena. Rikkidioksidia ei käytetä Talvivaarassa, mutta sitä syntyy, mikäli Rikki syttyy palamaan. Terveysvaikutukset Terveysvaikutukset voivat olla mahdollisia lähinnä sisätiloissa, mikäli kohonneita pitoisuuksia pääsee muodostumaan. Typpi syrjäyttää happea ja voi aiheuttaa suljetussa tilassa hapenpuutteesta johtuvan tukehtumisen. Ulkotiloissa ei terveysvaikutuksia. Puhtaan hapen pitkäaikainen hengittäminen voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä ja yskää. Laimeneminen ilmassa on voimakasta, joten terveysvaikutukset ovat epätodennäköisiä. Rikkivety ärsyttää kohonneissa pitoisuuksissa limakalvoja ja hengitysteitä. Pienemmissä pitoisuuksissa aiheuttaa hajuhaittoja. Rikkidioksidikaasu ärsyttää silmiä, kosteita ihoalueita ja hengitysteitä kohonneissa pitoisuuksissa. Pienemmissä pitoisuuksissa aiheuttaa hajuhaittoja. Ympäristövaikutukset Ympäristöön joutuessaan nestekaasu höyrystyy ilmaan ja laimenee nopeasti eikä aiheuta ympäristövaikutuksia. Ympäristöön joutuessaan typpi sekoittuu ilmaan eikä sillä ole ympäristövaikutuksia. Happi sekoittuu ilmaan eikä sillä ole ympäristövaikutuksia. Rikkivety hajoaa ilmassa rikkidioksidiksi ja sulfaatiksi happea sisältävien radikaalien vaikutuksesta. Voi aiheuttaa happamoitumisen lisääntymistä ja sitä kautta ympäristövaikutuksia. Ilmaan joutunut rikkidioksidi reagoi ilman kosteuden kanssa ja muodostaa rikkihapoketta. Voi aiheuttaa happamoitumisen lisääntymistä ja sitä kautta ympäristövaikutuksia. 9

10 Arvioidut riskit Riskienarviointien perusteella ihmisiin kohdistuvat terveysvaikutukset rajoittuvat pääasiassa kaivosalueelle tai heti sen välittömään läheisyyteen, alle 1,5 km etäisyydelle mahdollisesta onnettomuuspaikasta. Nämä vaikutukset kohdistuvat kaivosalueen työntekijöihin. Laajemmalle leviäviä terveysvaikutuksia on arvioitu voivan aiheutua vain rikkivedyn ja rikkihapon käsittelystä. Vakavimmassa tarkastellussa onnettomuustilanteessa, jossa rikkihappoa pääsisi vuotamaan junan purkupaikalla, arvioidaan ihmisten havaitsevan hyvin lieviä vaikutuksia, kuten hapanta makua suussa, vielä noin 5,3 km päässä onnettomuuspaikasta. Mallin mukaisessa rikkivetykaasun vuototilanteessa arvioidaan vuodon seurauksena havaittavan vaikutuksia, kuten silmien ärsytysoireita, laajimmillaan noin 3,5 km etäisyydellä onnettomuuspaikasta. Mallien osalta on kuitenkin huomattava, että tarkastellut onnettomuustilanteet ovat hyvin harvinaisia ja mallintamisessa on pyritty arvioimaan vakavimpia mahdollisia onnettomuuksia. Vaarallisten kemikaalien aiheuttamien suuronnettomuuksien vaikutusaluetta ja alueelle sijoittuvia kohteita, kuten esim. asuinrakennuksia, voidaan tarkastella tämän sivun kartan avulla. Kartassa on esitetty ympyröiden kehien avulla edellä mainitut (1,5 ja 5,3 km) vaikutusalueet suuronnettomuustilanteissa. 10

11 11

12 Yleinen vaaramerkki mistä tietoa onnettomuustilanteessa? Yleinen vaaramerkki on yhtäjaksoinen, minuutin kestävä nouseva ja laskeva sireenin ääni. Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa. Onnettomuuden sattuessa jokaisen on noudatettava viranomaisen ohjeita. MERKIN KUULLESSASI TOIMI NÄIN: 1. Siirry sisätiloihin ja pysy siellä. Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet. 2. Kuuntele radiota ja avaa televisio saadaksesi lisätietoa ja ohjeita. Odota rauhallisesti viranomaisen antamia tiedotteita ja ohjeita, niiden julkaisu saattaa kestää. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti. 3. Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeutuisi. Hätäkeskus ei anna onnettomuudesta lisätietoja puhelimitse. Käytä puhelinta vain mikäli olet itse välittömässä avuntarpeessa. 4. Vaara ohi merkki on minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi. Talvivaara Sotkamo Oy, Talvivaarantie 66, Tuhkakylä, puh

Turvallisuustiedote. Perustietoa turvallisuudesta lähialueen asukkaille ja toimijoille

Turvallisuustiedote. Perustietoa turvallisuudesta lähialueen asukkaille ja toimijoille Turvallisuustiedote Perustietoa turvallisuudesta lähialueen asukkaille ja toimijoille 2 Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla

Lisätiedot

Turvallisuus ennen kaikkea!

Turvallisuus ennen kaikkea! Turvallisuustiedote Turvallisuus ennen kaikkea! Uudessakaupungissa sijaitseva käsittelee vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja. Tämä ohje on laadittu lähiseudun asukkaiden toiminnan opastukseen mahdollisessa

Lisätiedot

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote Säilytä tämä tiedote! Turvallisuus tiedote Mietoisten seudun asukkaille Turvallisuustiedote 1 Turvallisuustiedote Vaaratilanteiden ennaltaehkäiseminen Mietoisten tehtaalla Tämän Mietoisten seudun asukkaille

Lisätiedot

Mietoisten seudun asukkaille

Mietoisten seudun asukkaille Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote Mietoisten seudun asukkaille Turvallisuustiedote 1 Turvallisuustiedote Tämän Mietoisten seudun asukkaille jaettavan turvallisuustiedotteen toimittaminen perustuu

Lisätiedot

Kiviniemen seudun asukkaille

Kiviniemen seudun asukkaille Säilytä tämä tiedote! Kiviniemen seudun asukkaille 1 Tämän Kiviniemen teollisuusalueen lähiseudun asukkaille jaettavan turvallisuustiedotteen toimittaminen perustuu Valtioneuvoston asetukseen vaarallisten

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Turvallisuustiedote Naistenlahden voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille 2017

Turvallisuustiedote Naistenlahden voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille 2017 Turvallisuustiedote Naistenlahden voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille 2017 Tällä tiedotteella haluamme kertoa Naistenlahden voimalaitoksen ympäristön asukkaille toiminnastamme sekä siitä, miten mahdollisissa

Lisätiedot

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja

Lisätiedot

Turvallisuustiedote 2015 Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE

Turvallisuustiedote 2015 Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE Turvallisuustiedote 2015 Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE Haapajärven varaston ja Räjähdekeskuksen Haapajärven toimipisteen lähialueen asukkaille Tiedottamisen peruste

Lisätiedot

Turvallisuustiedote WÄRTSILÄ FINLAND OY DELIVERY CENTRE VAASA JA TECHNOLOGY. Järvikatu 2-4, Vaasa

Turvallisuustiedote WÄRTSILÄ FINLAND OY DELIVERY CENTRE VAASA JA TECHNOLOGY. Järvikatu 2-4, Vaasa Turvallisuustiedote WÄRTSILÄ FINLAND OY DELIVERY CENTRE VAASA JA TECHNOLOGY Järvikatu 2-4, 65100 Vaasa 2 Turvallisuustiedote Vaasan seudun asukkaille Tämä tiedote kertoo Vaasan keskustassa sijaitsevan

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Tampereen Energiantuotanto Oy:n Naistenlahden voimalaitos. Tällä tiedotteella haluamme kertoa Naistenlahden voimalaitoksen

Turvallisuustiedote. Tampereen Energiantuotanto Oy:n Naistenlahden voimalaitos. Tällä tiedotteella haluamme kertoa Naistenlahden voimalaitoksen 2013 Turvallisuustiedote Tampereen Energiantuotanto Oy:n Naistenlahden voimalaitos Tällä tiedotteella haluamme kertoa Naistenlahden voimalaitoksen ympäristön asukkaille toiminnastamme sekä siitä, miten

Lisätiedot

Yleisötiedote Sappi Kirkniemen tehtaan kemikaaleista ja niiden turvallisuudesta

Yleisötiedote Sappi Kirkniemen tehtaan kemikaaleista ja niiden turvallisuudesta Yleisötiedote Sappi Kirkniemen tehtaan kemikaaleista ja niiden turvallisuudesta 1 Tämän tiedotteen tarkoituksena on kertoa Sappi Kirkniemen tehtaan naapureille ja lähialueen asukkaille tehtaan toiminnasta

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Altia Oyj, Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Altia Oyj, Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Altia Oyj, Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Rajamäen alkoholijuomatehdas Sijainti: Rajamäen tehdasalue, Valta-akseli 2, 05200 Rajamäki Altia

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 RÄJÄHDEKESKUS TEKNINEN OSASTO HAAPAJÄRVEN TOIMIPISTE POHJOIS-SUOMEN HUOLTORYKMENTTI VARASTO-OSASTO HAAPAJÄRVEN VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 Puolustusvoimien räjähdetuotannosta ja -varastoinnista aiheutuvista

Lisätiedot

Puolustusvoimien logistiikkalaitos. Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TURVALLISUUSTIEDOTE

Puolustusvoimien logistiikkalaitos. Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TURVALLISUUSTIEDOTE Puolustusvoimien logistiikkalaitos 1. Logistiikkarykmentti Koivujärven tuotantolaitokset Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TURVALLISUUSTIEDOTE 2016 RÄJÄHTEITÄ EXPLOSIVA

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 29.09.2015 Parkanon Varaston lähialueen asukkaille

TURVALLISUUSTIEDOTE 29.09.2015 Parkanon Varaston lähialueen asukkaille 2. LOGISTIIKKARYKMENTTI LÄNSI-SUOMEN VARASTO-OSASTO PARKANON VARASTO LUONNOS TURVALLISUUSTIEDOTE 29.09.2015 Parkanon Varaston lähialueen asukkaille Tämä yleistiedote annetaan vaarallisten kemikaalien ja

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset. Oy Woikoski Ab 15.1.2016

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset. Oy Woikoski Ab 15.1.2016 Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy Woikoski Ab Voikosken ilmakaasu- ja asetyleenitehtaat Sijainti: Mäntyharju, Voikoski, Virransalmentie

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy AGA Ab

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy AGA Ab Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy AGA Ab Tornion ilmakaasutehdas Sijainti: Tornio, Röyttän teollisuusalue Oy AGA Ab tuottaa Outokummun Tornion

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle. Ilveskallion varastoalueen lähialueen asukkaille

Turvallisuustiedote. Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle. Ilveskallion varastoalueen lähialueen asukkaille Logistiikkalaitos 2. Logistiikkarykmentti Länsi-Suomen varasto-osasto Hämeenlinnan varasto Turvallisuustiedote Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle Ilveskallion varastoalueen lähialueen asukkaille

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy AGA Ab

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy AGA Ab Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy AGA Ab Tornion ilmakaasutehdas Sijainti: Tornio, Röyttän teollisuusalue Oy AGA Ab tuottaa Outokummun Tornion

Lisätiedot

YLEISÖTIEDOTE 20.9.2010

YLEISÖTIEDOTE 20.9.2010 YLEISÖTIEDOTE 20.9.2010 Tämän tiedotteen tarkoitus on antaa tietoa Versowood Oy:n käyttämistä kemikaaleista ja varautumisesta mahdollisiin onnettomuuksiin. Tiedote lähetetään lähialueen asukkaille noin

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE Parkanon Varaston lähialueen asukkaille

TURVALLISUUSTIEDOTE Parkanon Varaston lähialueen asukkaille 2. LOGISTIIKKARYKMENTTI LÄNSI-SUOMEN VARASTO-OSASTO PARKANON VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 1.6.2016 Parkanon Varaston lähialueen asukkaille Tämä yleistiedote annetaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden

Lisätiedot

Kokkolan suurteollisuusalueen TURVALLISUUSTIEDOTE. Julkinen tiedote 2014

Kokkolan suurteollisuusalueen TURVALLISUUSTIEDOTE. Julkinen tiedote 2014 Kokkolan suurteollisuusalueen TURVALLISUUSTIEDOTE Julkinen tiedote 2014 Turvallisuustietoa koteihin 2014 Tässä tiedotteessa kerrotaan Kokkolan suurteollisuusalueen yritysten toiminnasta, alueella käytettävien

Lisätiedot

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuus- tiedote. Mietoisten seudun asukkaille. Turvallisuustiedote

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuus- tiedote. Mietoisten seudun asukkaille. Turvallisuustiedote Säilytä tämä tiedote! Turvallisuus- tiedote Mietoisten seudun asukkaille 1 Vaaratilanteiden ennaltaehkäiseminen Mietoisten tehtaalla Tämän Mietoisten seudun asukkaille jaettavan turvallisuustiedotteen

Lisätiedot

2.Logistiikkarykmentti Länsi-Suomen varasto-osasto. Turvallisuustiedote. Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle

2.Logistiikkarykmentti Länsi-Suomen varasto-osasto. Turvallisuustiedote. Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle Puolustusvoimien logistiikkalaitos 2.Logistiikkarykmentti Länsi-Suomen varasto-osasto Liite 5 Tammelan varasto Turvallisuustiedote Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle Tammelan varastoalueen

Lisätiedot

T I E T O A TURVALLISUUSTYÖSTÄ

T I E T O A TURVALLISUUSTYÖSTÄ 1 Tässä tiedotteessa kerrotaan, miten mahdollisessa vaaratilanteessa tulee toimia. T I E T O A TURVALLISUUSTYÖSTÄ Kokkolan kantasatamassa on Pohjoismaiden ainoa ja Euroopan suurin jokasään terminaali.

Lisätiedot

Loviisan voimalaitoksen turvallisuustiedote. Kemialliset vaaratekijät

Loviisan voimalaitoksen turvallisuustiedote. Kemialliset vaaratekijät Loviisan voimalaitoksen turvallisuustiedote Kemialliset vaaratekijät Loviisan voimalaitoksen turvallisuustiedote Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Loviisan ydinvoimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE STRATUM OY, ILOLAN LAITOS

TURVALLISUUSTIEDOTE STRATUM OY, ILOLAN LAITOS TURVALLISUUSTIEDOTE STRATUM OY, ILOLAN LAITOS Stratum Oy:n Vantaan laitos on asetuksen 59/1999 perusteella turvallisuusselvityslaitos. Laitoksessa noudatetaan tämän asetuksen soveltamisesta johtuvia säännöksiä

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

VÄESTÖN VAROITTAMINEN

VÄESTÖN VAROITTAMINEN TURVALLISUUSOHJE Liite 2 VÄESTÖN VAROITTAMINEN 1. Yleinen vaaramerkki Yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni, jossa nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia

Lisätiedot

Plasmaflow -plasmapolttimen jäähdytysneste

Plasmaflow -plasmapolttimen jäähdytysneste -plasmapolttimen jäähdytysneste 1 - TUOTTEEN JA YRITYKSEN TUNNISTUS Kauppanimi Toimittaja Plasmatech (UK) Ltd 5 Heather Court Shaw Wood Way Doncaster South Yorkshire DN2 5YL Puhelinnumero +44 (0)1302 556051

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon.

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi PERUSTASO TAVOITETASO Perusasiat ja lainsäädäntö kunnossa Aktiivista ja tavoitteellista toimintaa Systemaattisesti

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE. Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille

TURVALLISUUSTIEDOTE. Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille TURVALLISUUSTIEDOTE Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille Sisällysluettelo 1. Turvallisuuteen kiinnitetään huomiota s. 3 2. Yleistä s. 3 3. Kymijärven voimalaitoksen kuvaus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ DB Castor oil liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja

Lisätiedot

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 lähde / www.pelastustoimi.fi Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Kerro, mitä on tapahtunut. Kerro tarkka osoite ja kunta. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Yleinen turvallisuusohje YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TULIPALON SATTUESSA 1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat. 2. VAROITA muita vaarasta.

Lisätiedot

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi VAARATILANNE

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi VAARATILANNE 7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi versio 2a j.m. Sivu 1/6 2.2.04 versio 2a j.m. Sivu 2/6 2.2.04 Esimerkit Päivittäiset onnettomuudet Huoneistopalo Välitön

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ PETAMO GHY 133 N liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Nesteen Naantalin jalostamon ympäristön asukkaille ja yhteisöille. Säilytä tämä tiedote itselläsi.

Turvallisuustiedote. Nesteen Naantalin jalostamon ympäristön asukkaille ja yhteisöille. Säilytä tämä tiedote itselläsi. Turvallisuustiedote Nesteen Naantalin jalostamon ympäristön asukkaille ja yhteisöille. Säilytä tämä tiedote itselläsi. 2016 Turvallisuustiedote Tällä tiedotteella kerromme Naantalin jalostamon toiminnasta,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI. AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla? 8. Esimerkkejä ja ohjemalleja TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA 1. Selvitä mitä on tapahtunut Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut? Onko silminnäkijöitä? Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

Lisätiedot

Julkinen tiedote talouksiin ja työpaikoille. Turvallisuustiedote. suuronnettomuuden varalta Kemi-Tornio seudun asukkaille

Julkinen tiedote talouksiin ja työpaikoille. Turvallisuustiedote. suuronnettomuuden varalta Kemi-Tornio seudun asukkaille Julkinen tiedote talouksiin ja työpaikoille Turvallisuustiedote suuronnettomuuden varalta Kemi-Tornio seudun asukkaille Lue tiedote riittävän usein ja säilytä helposti löytyvässä paikassa. TURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Walk the Talk Metyleenikloridi

Walk the Talk Metyleenikloridi ISOPAn tuoteasioiden hoito-ohjelmat Walk the Talk Metyleenikloridi 1 Metyleenikloridin merkintätiedot CLP DSD Huomiosana: Varoitus Vaaralausekkeet H315 Ärsyttää ihoa H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä H335

Lisätiedot

Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje

Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Leena Ahonen Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Espoo, Dipoli 13-14.2.2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos,

Lisätiedot

Vaikutusalue ja lähiympäristö

Vaikutusalue ja lähiympäristö Turvallisuus- ja ympäristötiedote Fermion Oy Hangon tehdas Orioninkatu 2, 10900 Hanko Vaikutusalue ja lähiympäristö Fermionin tehdas sijaitsee Hangon kaupungissa tontilla XI-1150-2. Etäisyys Hangon keskustasta

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tuote : Otsoni Sivu 1/5 Hapettava Myrkyllinen 1 KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN TAI MAAHANTUOJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi Otsoni Kemiallinen kaava O 3 + O 2 Käyttötarkoitus Sellun valkaisukemikaali, veden

Lisätiedot

Naantalin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Naantalin voimalaitoksen turvallisuustiedote Naantalin voimalaitoksen turvallisuustiedote Naantalin voimalaitoksen turvallisuustiedote Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) omistaman Naantalin voimalaitoksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta /2011 Sisäasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta /2011 Sisäasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2011 406/2011 Sisäasiainministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Ympäristölle haitalliset nesteet ja materiaalit. Yleistä

Ympäristölle haitalliset nesteet ja materiaalit. Yleistä Seuraava luettelo sisältää kuorma-autosta esikäsittelyvaiheiden aikana poistettavat voiteluaineet, nesteet ja osat. Määrät ovat likimääräisiä. Ympäristö Älä päästä nesteitä läikkymään maahan. Käytä aina

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Ilvesvuoren logistiikkakeskuksen. asukkaille

Turvallisuustiedote. Ilvesvuoren logistiikkakeskuksen. asukkaille Turvallisuustiedote Ilvesvuoren logistiikkakeskuksen lähiympäristön asukkaille Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Ilvesvuoren logistiikkakeskuksen kuvaus... 3 3. Varastoitavien kemikaalien ominaisuuksia...

Lisätiedot

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Suurpadot-Suomen osasto ry: Patojen häiriötilanteiden hallinta 27.3.2015 ENNAKOIVAT ONNEETOMUUDEN SATTUESSA YLEISET

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet / muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. Etiketti 5.1: Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet O: Hapettava 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

1 Drain Out Crystal Päivämäärä 01.03.2010

1 Drain Out Crystal Päivämäärä 01.03.2010 1 1. TUNNISTETIEDOT Tuotenimi Käyttötarkoitus Valmistaja Maahantuoja Hätäpuhelin Viemärinaukaisujauhe Iron Out dba Summit Brands 1515 Dividend Road Fort Wayne IN 46808, USA Maintex Suomi Oy Merventie 39

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Paloturvallisuus

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Paloturvallisuus Paloturvallisuus Tunnista kodin paloriskit Kuvat TUKES, www.tukes.fi ja SPEK Huoneistopalon eteneminen DVD Paloturvallinen koti Tulen turvallinen käsittely Kynttilät ja avotuli Grillaus Tulisijat Tupakointi

Lisätiedot

1/5. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 20.11.2007

1/5. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 20.11.2007 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 20.11.2007 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Tropic Body Lotion

Lisätiedot

PENOSIL Premium Firestop Heat Resistant Silicone

PENOSIL Premium Firestop Heat Resistant Silicone Päiväys: 30.8.2006 Versio nro: 1 Edellinen päiväys: 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnustiedot Kemikaalin kauppanimi: Maahantuoja: OÜ Krimelte Osoite: Suur-Paala

Lisätiedot

Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa.

Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa. Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatissaan - vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia,

Lisätiedot

Liuos voi olla hapan, emäksinen tai neutraali

Liuos voi olla hapan, emäksinen tai neutraali Hapot ja emäkset 19 Liuos voi olla hapan, emäksinen tai neutraali happamuuden aiheuttavat oksoniumionit Monet marjat, hedelmät ja esimerkiksi piimä maistuvat happamilta. Happamuus seuraa siitä kun happo

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

ANC erikoisleikkuuneste alumiinin työstöön - käyttöturvatiedote

ANC erikoisleikkuuneste alumiinin työstöön - käyttöturvatiedote Sivu 1 / 5 ANC erikoisleikkuuneste alumiinin työstöön - käyttöturvatiedote Tarkastettu 29.6.2015 1. TUOTTEEN TUNNISTETIEDOT, VALMISTAJA JA TOIMITTAJA Tuotenimi: Valmistaja/toimittaja: ANC Erikoisleikkuuneste

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY:n asetuksen 1907/2006 mukaisesti Päiväys: 15-syys-2011*** Muutosnumero: 2*** 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Industrial Fire Protection Handbook

Industrial Fire Protection Handbook Industrial Fire Protection Handbook Second Edition R. Craig Schroll T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari 2. esitys Antti Nilsson 23.11.2005 Industrial Fire Protection Handbook kirjoittanut R. Craig

Lisätiedot

Mitä on vaarallinen jäte?

Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Monet kotona käytettävät tuotteet, kuten puhdistusaineet ovat vaarallisia ja myrkyllisiä. Vaaralliset jätteet ovat vaarallisia ihmisten terveydelle tai

Lisätiedot

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa 1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallinen työskentely on keskeinen osa kemian osaamista. Kokeellisissa töissä noudatetaan kemikaali, jäte ja työturvallisuuslainsäädäntöä.

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia koskeva lupa sekä johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta

Vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia koskeva lupa sekä johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta PÄÄTÖS 1 (4) Gemalto Oy Myllynkivenkuja 4 01620 VANTAA Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia koskeva lupa sekä johtopäätökset sisäisestä

Lisätiedot

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04.

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04. LAUSUNTO 7.8.2014 5431/36/2014 Pohjois-Suomen AVI PL 293 (Linnankatu 1-3) 90101 OULU Lausuntopyyntö 11.7.2014, PSAVI/55/04.08/2014 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n vesienkäsittelystä Tukes on vastaanottanut

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOIKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS

KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS sivu 1/6 Kohderyhmä: Työ on suunniteltu lukiolaisille Aika: n. 1h + laskut KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS TAUSTATIEDOT tarkoitaa veden sisältämien kemiallisesti hapettuvien orgaanisten aineiden määrää. Koeolosuhteissa

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia

Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia Kemira DesinFix Innovatiivista veden desinfiointia Kemira - kemian alan huippuosaamista, tuotteita ja vedenkäsittelyteknologiaa maailmanlaajuisesti Vuoteen 2050 mennessä maapallon väestö kasvaa arviolta

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

LIITE I LUVAN- JA ILMOITUKSENVARAISUUDEN JA SUURONNETTOMUUSVAARAN TORJUNTAA KOSKEVIEN VELVOITTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN

LIITE I LUVAN- JA ILMOITUKSENVARAISUUDEN JA SUURONNETTOMUUSVAARAN TORJUNTAA KOSKEVIEN VELVOITTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN 256 LIITE I LUVAN- JA ILMOITUKSENVARAISUUDEN JA SUURONNETTOMUUSVAARAN TORJUNTAA KOSKEVIEN VELVOITTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN 1. Tässä liitteessä esitetään luvan- ja ilmoituksenvaraisuuden ja suuronnettomuusvaaraa

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2012 Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet VARO-rekisteriin kirjattavien onnettomuuksien toimialat vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Abbreviation: Elektrolyt CDM 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

Tunnuskoodi EAN 6415409200687 (1 L), 6415402815000 (5 L), 6431205001006 (10 L) EAN 6415409200694 (1 L), 6431205070507 (5 L)

Tunnuskoodi EAN 6415409200687 (1 L), 6415402815000 (5 L), 6431205001006 (10 L) EAN 6415409200694 (1 L), 6431205070507 (5 L) x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi AITO

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Stora Enso Paper Veitsiluodon tehdas KEMI

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Stora Enso Paper Veitsiluodon tehdas KEMI ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Stora Enso Paper Veitsiluodon tehdas KEMI 23.11.2016 Sisällys OSA A - KOHTEEN YLEISET TIEDOT... 3 1 Suunnittelun säädöstausta, päivitys ja jakelu... 3 1.1 Suunnitelmatiedot

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6.

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6. VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Turvallisuusinsinööri, Tukes työryhmän 6. kokoontuminen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit teollisuudessa

Vaaralliset kemikaalit teollisuudessa 1 opas Vaaralliset kemikaalit teollisuudessa vaaralliset kemikaalit teollisuudessa 2 julkaisutiedot Tekstit: Tukes Kuvat: Lauri Mannermaa (s. 3, 8, 9, 14, 16, 17) Ulkoasu & taitto: Hahmo Design Oy isbn:

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT LUX COL-AK Päiväys 08.08.2005 Edellinen päiväys 1/4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Talvivaara alusta alkaen. Kuva: Vihreät, De Gröna

Talvivaara alusta alkaen. Kuva: Vihreät, De Gröna Talvivaara alusta alkaen Kuva: Vihreät, De Gröna Talvivaaran lupaukset Ympäristöystävällinen uusi bioliuotus, jossa Kainuulaiset bakteerit toimivat veden kanssa Ei tule mitään päästöjä kaivospiirin ulkopuolelle

Lisätiedot