KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 Tuote : Otsoni Sivu 1/5 Hapettava Myrkyllinen 1 KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN TAI MAAHANTUOJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi Otsoni Kemiallinen kaava O 3 + O 2 Käyttötarkoitus Sellun valkaisukemikaali, veden puhdistus KT-koodi 8, 37 TOL-koodi 211, 410 Valmistaja, maahantuoja Oy Polargas Ab Katuosoite Typpitie 1 Postinumero ja -toimipaikka OULU Puhelin Hätänumero Myrkytystietokeskus KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Kuvaus Valmiste Vaaraa aiheuttavat aineosat Otsoni (O 3 ), Happi (O 2 ) Ainesosan nimi ja pitoisuus Otsoni, (O 3 ) (max. 15 %) ; Happi, (O 2 ) (min. 85 %) Varoitusmerkki Hapettava, O ; myrkyllinen T R-lausekkeet R8, R23, R36, R37 S-lausekkeet S7, S9, S16, S21, S23, S44 CAS No ( otsoni ), ( happi ) EY No (EINECS) ( otsoni ), ( happi ) 3 VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS EY Luokitus Vaaralliset ominaisuudet Mahdolliset terveysvaikutukset Voimakkaasti reagoiva, voi aiheuttaa räjähdyksen joutuessaan kosketuksiin orgaanisten aineiden kanssa, erityisen voimakkaiden pelkistimien kanssa. Otsoni on voimakas hapetin. Hapettuminen otsonin kanssa kehittää enemmän lämpöä ja hapettuminen alkaa alhaisemmissa lämpötiloissa kuin hapella. Otsoni on epästabiili kaasu, joka hajoaa normaaleissa lämpötiloissa kaksiatomiseksi hapeksi. Korkeimmissa lämpötiloissa ja määrättyjen katalyyttien läsnä ollessa, kuten vedyn, raudan, kuparin ja kromin voi hajaantuminen olla räjähdysmäinen. Hengitys: Aiheuttaa limakalvojen kuivumista, yskää, ärsyttää nenää, kurkkua ja rintaa. Saattaa aiheuttaa hengitysvaikeuksia, päänsärkyä ja väsymystä. Otsonille tyypillinen pistävä/ärsyttävä haju on helposti havaittavissa jo alhaisissa pitoisuuksissa (0,01-0,05 ppm). Iho: Imeytyminen ehjän ihon läpi ei ole todennäköistä. Reagoi ihon

2 Tuote : Otsoni Sivu 2/5 epäpuhtauksiin joka tuntuu kirvelynä. Silmät: Otsoni aiheuttaa silmien kirvelyä, kyynelehtimistä ja yleistä ärsytystä. Nieleminen: Ei todennäköinen altistumistie. 4 ENSIAPUOHJEET Hengitys Nieleminen Roiskeet iholle Silmät Välittömät oireet Pitkäaikaiset Uhri siirrettävä mahdollisimman nopeasti raittiiseen ilmaan. Mikäli uhrilla on hengitysvaikeuksia, tulee uhrille antaa happea. Anna tekohengitystä, mikäli hengitys on pysähtynyt. Kutsu lääkäri paikalle. Ei todennäköinen altistumistie. Pese iho saippualla ja vedellä. Huuhtele välittömästi silmiä runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia. Pidä silmiä auki, jotta koko silmien alue huuhtoutuu. Jos ärsytys tai kipu jatkuu, hanki lääkärin apua. Voi aiheuttaa ihon, silmien, limakalvojen ja hengityselimien limakalvojen ärsytystä. Unisuus, huimaus, väsymys ja päänsärky ovat altistumisen oireita. Toistuvat altistumiset voivat aiheuttaa vastustuskyvyn heikkenemisen. 5 OHJEET TULIPALON VARALTA Sopivat sammutusaineet Ei sovi sammutusaineeksi Erityiset suojaimet tulipaloa varten Muita ohjeita Käytä ympäröivälle palolle sopivia sammutusaineita. Otsonin valmistuslaitoksessa ja siirto- sekä käyttölaitteistossa putkistot ja laitteet sisältävät runsaasti otsoni - happi seosta joka voimakkaasti kiihdyttää ja ylläpitää palamista. 6 OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi Ohjeet ympäristövahinkojen estämiseksi Puhdistusohjeet Evakuoi vaara-alue. Pyydä apua asiantuntijalta. Tuuleta. Tiloissa oltava riittävä ilmanvaihto. Suositellaan kohonneesta otsonipitoisuudesta varoittavia mittareita. Kaikkien käytettävien laitteiden tulee olla otsoni-happikäyttöön puhdistettuja. 7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI Käsittely - varastointi Otsonia käsiteltävä suljetuissa otsonin kestävissä laitteistoissa. Laitteiden materiaaleiksi soveltuvat matalahiilinen haponkestävä teräs ( AISI 316L ),

3 Tuote : Otsoni Sivu 3/5 alumiini ( kuivissa olosuhteissa ), fluoratut hiilivedyt, keraamiset materiaalit, betoni ja lasi. Tiivistemateriaaleiksi soveltuvat PTFE ( teflon ) ja viton. Otsonia ei voi varastoida. 8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET Altistumisraja-arvo Suomi (2002): Henkilökohtaiset suojaimet HTP: 0,05 ppm; 0,1 mg/m 3 (8h, Otsoni) 0,2 ppm; 0,4 mg/m 3 (15 min., Otsoni) Tilassa oltava riittävä tuuletus ja on vältettävä työskentelyä otsonaattoreiden läheisyydessä. Työvaatetuksen oltava puhdas. Etenkin vaatteissa oleva rasva ja öljy ovat vaarallisia syttymisherkkyytensä ja räjähdysmäisen palonsa vuoksi. Hengitysilmalaitteita on aina käytettävä, kun on olemassa riski otsonin vapautumisesta laitteistoista esim. huoltotöiden tai laiteasennusten aikana. Lisäksi hengitysilmalaitteita tulee käyttää aina kun joudutaan menemään säiliöiden tai suljettujen astioiden sisään, sekä hätätilanteissa. 9 FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Molekyylipaino 48 Sulamispiste -192,3 ºC Kiehumispiste -111,9 ºC Suhteellinen tiheys, kaasu 1,7 (ilma = 1) Esiintyminen, väri, haju Väritön, pistävän hajuinen kaasu Hapettavat ominaisuudet Hapettava Syttyvyys (kiinteät aineet, Ei syttyvä, mutta tukee voimakkaasti palamista. kaasut) Muita tietoja 10 STABILISUUS JA REAKTIIVISUUS Stabiilisuus ja reaktiivisuus Otsoni hajoaa itsestään normaaleissa olosuhteissa, joten sitä ei esiinny kuin muodostumispaikkansa välittömässä läheisyydessä. Otsonin hajoaminen nopeutuu kiinteiden pintojen ja monien kemiallisten aineiden vaikutuksesta. Otsoni on voimakas hapettava aine ja reagoi kaikkien hapettuvien aineiden kanssa, sekä orgaanisten, että epäorgaanisten. Jotkut reaktiot ovat voimakkaasti räjähtäviä. Otsonivalmistuslaitos tulee pitää siistinä, pöly ja epäpuhtaudet aiheuttavat syttymisvaaran ollessaan kosketuksissa ylimäärä hapen tai otsonin kanssa. Etenkin rasva, öljy ja hiilivedyt aiheuttavat vaaratilanteen. Otsonille tarkoitetut laitteet tulee olla puhdistettuja otsoni-happi käyttöön, pöly- ja öljyvapaita. Normaaleja voiteluaineita ei saa käyttää kierteissä, liitoksissa tms. Myös työkalujen tulee olla puhtaita pölystä, öljystä ja rasvasta.

4 Tuote : Otsoni Sivu 4/5 11 TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT Otsoni on erityisen ärsyttävä ylemmille ja alemmille hengitysteille. Ominaishaju on helposti havaittavissa alhaisissa pitoisuuksissa (0,01 0,05 ppm). Otsoni aiheuttaa paikallista silmien ja limakalvojen ärsytystä ja saattaa aiheuttaa myös keuhkopöhöä suurissa altistuksissa. Otsonin on havaittu jäljittelevän ionisoivan säteilyn vaikutuksia ja voi vaurioittaa kromosomirakenteita. Toistuvat altistumiset voivat aiheuttaa vastustuskyvyn heikkenemisen. Vaikka useimmat vaikutukset ovat äkillisiä, tulee pysyvä keuhkojen heikkeneminen huomioida eläinkokeisiin perustuen. Pitoisuudessa 0,1 ppm; Koetaan silmien, nenän limakalvojen ja kurkun ärsytystä. Pitoisuudessa 0,5 ppm; Koetaan pahoinvointia ja päänsärkyä. Pitempiaikainen altistus saattaa aiheuttaa keuhkopöhöä ja lisääntynyttä herkkyyttä hengitystiehyeiden infektiolle. Pitoisuudessa yli 10 ppm; Vakava onnettomuus todennäköistä lyhyessäkin altistuksessa, koetaan huimausta, tasapainoaistin menetystä, shokki, tiedottomuus, sydämen rytmihäiriöitä, verenvuotoja, ja keuhkopöhöä. Pitoisuudessa 50 ppm; 30 min. altistus ihmiselle tappava. 12 TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Otsoni hajoaa hapeksi. Suurina määrinä otsoni tuhoaa eliöstöä. 13 JÄTTEIDEN KÄSITTELY Otsonia saa päästää ilmakehään vain asianmukaisesti suunnitellun otsonintuhoajan kautta. Valmistuksessa ei synny jätettä. 14 KULJETUSTIEDOT Kuljetusnimi YK No Luokka/Alaluokka VAK/RID Kohta No VAK/RID Vaara No VAK merkinnät Muut kuljetustiedot Otsonia ei kuljeteta 15 KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Numero Annex I:ssä, DIR

5 Tuote : Otsoni Sivu 5/5 67/548 EY merkinnät - Symbolit Hapettava,O ; myrkyllinen,t - Vaaralausekkeet R-lausekkeet: R8 ( aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa ) R23 ( myrkyllistä hengitettynä ) R36/37 ( ärsyttää silmiä/hengityselimiä ) - Turvallisuuslausekkeet S-lausekkeet: S7/9 ( säilytettävä tiiviisti suljettuna/ säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto ) S16 ( eristettävä sytytyslähteistä ) S21 ( tupakointi kielletty ainetta käytettäessä ) S23 ( vältettävä kaasun hengittämistä, estettävä kaasun leviäminen työpaikan ilmaan ) S44 ( tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ) 16 MUUT TIEDOT Älä hengitä kaasua. Varmista, että kaikkia kansallisia/paikallisia määräyksiä huomioidaan. Vaaroja aliarvioidaan usein ja sitä on siksi korostettava käyttäjäkoulutuksessa. Ennen kuin tätä tuotetta käytetään uusissa prosesseissa tai kokeissa, on perusteellinen aineiden yhteensopivuus ja turvallisuustarkastelu suoritettava. Annetut yksityiskohdat tässä dokumentissa uskotaan olevan oikeita julkaisuajankohtana. Vaikka tämä dokumentti on valmistettu huolella, vastuuta sen käyttämisen seurauksena aiheutuneista vammoista tai vahingoista ei voida hyväksyä. Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista R8 Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa. R23 Myrkyllistä hengitettynä. R36 Ärsyttää silmiä. R37 Ärsyttää hengityselimiä. Luettelo kemikaalia koskevista S-lausekkeista S7 Säilytettävä tiiviisti suljettuna. S9 Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. S16 Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. S21 Tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. S23 Vältettävä kaasun hengittämistä S44 Tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon Tiedotteen loppu. Sivumäärä: 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/4 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

Päiväys: 12.12.2006 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 12.12.2006 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi STM

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 20090218 Edellinen päiväys: 20080626 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 4A004AR

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Sivu : 2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Versio nro: : 0

Sivu : 2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Versio nro: : 0 Sivu : 1 ón 2.2 : Palamattomat, myrkyttömät kaasut. Varoitus M«1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kauppanimi : Käyttöturvallisuustiedote nro : Kemiallinen nimi : 1,1,1,2-Tetrafluorietaani

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 6.5.2012 Edellinen päiväys: 23.11.2010

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 6.5.2012 Edellinen päiväys: 23.11.2010 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi: G3300A,

Lisätiedot

1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnus

1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnus Päiväys: 7.9.2005 Kauppanimi: AHP (avohammas- ja iskuvasararasva) Sivu 1/4 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnus 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot

Lisätiedot

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi PRF Cover Fluid Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 18.6.2004 28.9.1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Suomen 3M Oy Lars Sonckin Kaari 6 02600 ESPOO FINLAND

Suomen 3M Oy Lars Sonckin Kaari 6 02600 ESPOO FINLAND Suomen 3M Oy Lars Sonckin Kaari 6 02600 ESPOO FINLAND 3 ======================================================================== K Ä Y T T Ö T U R V A L L I S U U S T I E D O T E ========================================================================

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Geveko Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 PRIMER FD 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 PRIMER FD 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 Päiväys: 9.9.2009 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Sika

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Sivu 1/10 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) Nro 1907/2006 mukaisesti. - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tankguard Storage - Comp. B Kemikaali-ilmoitus 1. Valmisteen ja yhtiön tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 LIN POHJUSTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 LIN POHJUSTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 005 0503 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Structurite

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Sivu : 1 KÄYTTÖTURVALLISUUS-TIEDOTE Julkaisu no : 0. myrkyttömät kaasut.

Sivu : 1 KÄYTTÖTURVALLISUUS-TIEDOTE Julkaisu no : 0. myrkyttömät kaasut. êt T : Myrkyllinen Sivu : 1 ón 2.2 : Palamattomat, myrkyttömät kaasut. KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi : Käyttöturvallisuustiedote nro :

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 25.09.2006 Edellinen päiväys: 19.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.11.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

WM 11047550404755 Versio 1 Muutettu viimeksi 27.11.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

WM 11047550404755 Versio 1 Muutettu viimeksi 27.11.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : VITRE VIT Tunnistusnumero : 62306 Aineen ja/tai valmisteen käyttötapa : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.01.2006 Edellinen päiväys: 11.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot