OHJEITA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUVAN HAKIJALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEITA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUVAN HAKIJALLE"

Transkriptio

1 (6) Rakennusvalvonta Karstuntie 4, Lohja PL 71, Lohja fax(019) OHJEITA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUVAN HAKIJALLE

2 OHJEITA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUVAN HAKIJALLE 2(6) Riittävän varhainen yhteydenotto rakennusvalvontaan, rakennuspaikan vaatimusten ja lupamenettelyn selvittämiseksi, luo parhaat edellytykset sujuvalle lupakäsittelylle. Sillä vältetään turhia suunnittelukustannuksia ja hankkeen viivästymistä. Oikea ajoitus yhteydenotolle on ennen suunnittelun aloittamista, talo- tai mökkityypin valintaa ja talotoimituksesta tai tonttikaupasta sopimista. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee olla käytössään pätevä henkilöstö ja riittävät edellytykset hankkeen toteuttamiseksi. Hänen on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten ja myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee olla 1) hankkeen alusta asti mukana suunnittelussa pääsuunnittelija, joka vastaa suunnittelun kokonaisuudesta, sen valmistelusta ja käynnistämisestä sekä suunnittelun laadusta suunnittelun lähtötietojen hankkimisesta sekä niiden riittävästä laadusta ja laajuudesta sekä välittämisestä suunnittelun osapuolille tarvittavien lupamenettelyjen ja -asiakirjojen selvittämisestä 2) rakennustyön valvontaa varten vastaava työnjohtaja, joka vastaa rakennustöiden suorituksesta ja niiden laadusta rakentamista koskevien säännösten, määräysten ja myönnetyn luvan sekä hyvän rakennustavan noudattamisesta Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia myös: rakentamisen aloittamisen ilmoittamisesta rakennusvalvontaan tarvittavista toimenpiteistä havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta luvassa määrättyjen katselmusten suorituttamisesta asianmukaisessa vaiheessa siitä, että työmaalla on hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajantasainen tarkastusasiakirja sekä muut tarvittavat asiakirjat Vastaavan työnjohtajan vastuu alkaa sen jälkeen kun hänet on hyväksytty tehtävään tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jätetty. Vastuusta voi vapautua ainoastaan pyytämällä kirjallisesti vapautusta tehtävästä tai sen johdosta, että tehtävään on hyväksytty toinen henkilö. Pääsuunnittelijalla ja vastaavalla työnjohtajalla tulee olla tehtävään nähden riittävä koulutus ja kokemus. Viranomaiskatselmuksilla valvotaan rakentajan huolehtimisvelvollisuuden toteutumista. Ne eivät sisällä rakennustyön suoritusten yksityiskohtaista ja teknisten yksityiskohtien valvomista, vaan määrättyjen tarkastus- ja valvontamenettelyjen noudattamisen sekä tarkastusasiakirjan pitämisen valvonnan. Viranomaisvalvontaan ei kuulu yksittäisen rakennustyövaiheen ohjaus / neuvonta vaan sen hoitaa kohteen vastaava työnjohtaja.

3 RAKENNUS-/ TOIMENPIDELUVAN HAKEMISESSA TARVITTAVAT ASIAKIRJAT 3(6) Kaikkia lomakkeita saa kaupungin asiakaspalvelukeskuksesta, kotisivuilta osoitteesta kohdasta verkkoasiointi / sähköiset lomakkeet tai rakennusvalvontatoimistosta 1. Lupahakemus (1kpl) samalle rakennuspaikalle haettavat rakennukset/ toimenpiteet voi hakea samalla hakemuksella luvan hakijana ovat kaikki rakennuspaikan haltijat, jotka myös allekirjoittavat hakemuksen rakennuspaikan osoite määräytyy lupapäätöksessä 2. Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta (1 kpl) lainhuutotodistus liitetään hakemukseen rakennusvalvonnassa; mikäli lainhuutoa ei ole, kauppakirjan jäljennös tai vuokrasopimus valtakirja, mikäli rakennuspaikan haltija (haltijat) eivät ole allekirjoittajina kuolinpesän ollessa omistajana tarvitaan lisäksi perukirja yrityksiltä/ yhteisöiltä tarvitaan ote kaupparekisteristä/yhdistysrekisteristä nimenkirjoitusoikeuden todentamiseksi asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön ollessa hakijana tulee toimittaa jäljennös hallituksen /yhtiökokouksen pöytäkirjasta, jossa hankkeen toteutuksesta on päätetty 3. Liitekartat (3 kpl) karttapaketti tilataan kaupungin karttapalvelusta p. (019) kartat eivät saa olla 3 kk vanhempia karttojen tulee olla mukana jos lupahakemus toimitetaan suoraan rakennusvalvontaan tai asiakaspalvelukeskuksessa tehdään karttatilaus kun lupahakemus jätetään siihen 4. Liitoslausunto (1 kpl) tarvitaan kaupungin vesijohtoon / viemäriin liitettävistä kiinteistöistä, haettava hyvissä ajoin ennen suunnittelun aloittamista tilataan kunnallistekniikan suunnittelusta p tai Suunnitelma jätevesien käsittelystä /jätevesiselvitys mikäli rakennukseen tulee viemäröinti ja rakennusta ei voida liittää kaupungin viemäriverkkoon, jätevesijärjestelmän suunnittelu tulee tehdä jätevesisuunnittelu ohjeiden mukaan lupahakemuksen liitteeksi toimitettava pätevän suunnittelijan laatima suunnitelma jätevesien käsittelystä, yhteenvetolomake jätevesien käsittelystä lomake sekä asemapiirros (3kpl). Asemapiirroksen oltava yhtenevä koko hankkeen asemapiirroksen kanssa, jos hakemuksessa on ko. kiinteistölle myös muita rakennushankkeita. vaikka jätevesijärjestelmää ei oltaisi rakentamassa/uusimassa, niin liitteeksi tarvitaan vähintään koko kiinteistöä koskeva jätevesiselvitys 6. Rakennushankeilmoitus (RH1-lomake) väestörekisterikeskuksen tilastointia varten täytettävät lomakkeet (jokaisesta rakennuksesta/ toimenpiteestä täytetään oma lomake) lisäksi jos rakennuksessa on useampia asuinhuoneistoja, tulee lisäksi täyttää RH2- lomake, johon merkitään huoneistojen tunnisteet asema- / pohjapiirroksissa esitetyllä tavalla 7. Rakennusten purkaminen kun rakennuspaikalta puretaan rakennuksia, on niiden osalta täytettävä suunnitelma rakennusjätteen käsittelystä ja RK9-lomake

4 8. Pätevän suunnittelijan (pääsuunnittelijan) laatimat ja allekirjoittamat pääpiirustukset (3 sarjaa, joista yksi sarja seläkkeillä + yksi erillinen asemapiirustus) pääpiirustukset käsittävät asemapiirroksen sekä pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustuksen kerros- ja rivitaloista, liike- ja toimistorakennuksista, isoista laajennuksista (yli 1200 m²) ym. toimitettava lisäksi pienennökset asema- ja julkisivupiirustuksista kokoon A4 suunnitelmissa tulee esittää selvitys käytetystä rakennusoikeudesta eli havainnekuvilla varustettu kerrosalalaskelma rakennuspaikalla olevista rakennuksista kun kohteessa on useampia asuinhuoneistoja, tulee suunnitelmissa olla selvästi merkittynä huoneistojen tunnisteet asema-/pohjakuviin, samoin rakennusten tunnisteet kun rakennuspaikalla on useita rakennuksia, lisätietoa suunnittelijalle erillisestä ohjeesta piirustukset tulee laatia RakMk osan A2 määräysten mukaan, lisäohjeistusta erillisessä ohjeessa piirustusten laatimisesta ja vaatimuksista Liitteenä esitetyn pääsuunnittelijan koulutus-/ työtodistuskopiot 9. Selvitys naapurien kuulemisesta / suostumus rakennusluvan vireille tulosta on tiedotettava naapureille; suoritettava myös vaikka naapureita olisi kuultu jo poikkeamismenettelyn yhteydessä mikäli halutaan rakentaa lähemmäs naapurin rajaa kuin mitä rakennusjärjestyksen / kaavan määräykset edellyttävät, tarvitaan naapurin kirjallinen suostumus 10. Poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu haettaessa rakennuslupaa näiden päätösten perusteella on hakemukseen liitettävä ko. päätös lainvoimaisuustodistuksineen 11. Selvitys maaperästä ja perustamisesta asiantuntijan laatima ja allekirjoittama lyhyt selvitys asiasta ja/tai pohjatutkimus 12. Energiaselvitys (2 kpl) pätevän suunnittelijan laatiman energiaselvityksen tulee sisältää ainakin seuraavat tarkastelut: rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus (tasauslaskelma) pääsuunnittelijan antama rakennuksen energiatodistus 13. Hakemus/ilmoitus vastaavaksi työnjohtajaksi (1 kpl) Liitteenä esitetyn vastaavantyönjohtajan koulutus-/ työtodistuskopiot, jos ei ole toimitettu aiemmin jälkeen. 4(6) Lupahakemuksen jättäminen Pääsuunnittelija tilaa karttapaketin jo suunnitteluvaiheessa pääsuunnittelijan varhainen yhteydenotto rakennusvalvontaan jo suunnitteluvaiheessa (esinäyttö lupakäsittelijälle) hakemukset toimitetaan: asuinrakennukset, suuret hallit, teollisuus yms. varastot: pääsuunnittelija toimittaa henkilökohtaisesti lupakäsittelijälle talousrakennukset joko postitse tai jätetään kaupungin asiakaspalvelukeskukseen lautakunnan päätettäväksi menevät lupahakemukset on jätettävä johtavalle rakennustarkastajalle viimeistään viisi viikkoa ennen kokouspäivää (edellyttää että hakija on suorittanut naapureille tiedottamisen) kun hakemus toimitetaan henkilökohtaisesti (asiakaspalvelukeskukseen tai rakennusvalvontaan), annetaan hakemukselle saman tien lupatunnus, jota voi käyttää täydennyksiä toimitettaessa

5 5(6) Asiointi rakennusvalvonnassa tapahtuu aina alakerran asiakaspalvelukeskuksen kautta. Monet rakentamisen lomakkeisiin liittyvät asiat voi hoitaa myös alakerran asiakaspalvelukeskuksessa, joka on avoinna maanantaista torstaihin klo 8-16, perjantaisin ja aattoina klo Sieltä on saatavissa hakulomakkeita ja -ohjeita. Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu ilman ajanvarausta: Kaupungintalo Monkolassa tiistaisin klo 9 11 Karstuntie 4, Monkolan virastotalo 4. kerros B-siipi Muista ajoista sovittava erikseen asianomaisen henkilön kanssa puhelimitse, sähköpostitse tai Vihta ajanvarauspalvelun kautta (https://secure.vihta.com/public-ng/lohja/#/home) Puhelinajat: maanantaina ja keskiviikkona klo 9 11 (Muina aikoina vastaamme mahd. mukaan) Johtava rakennustarkastaja on tavattavissa asiakaspalveluaikoina vain ajanvarauksella. Tapaamisajat tulee varata suoraan johtavalta rakennustarkastajalta. Ajanvaraus sähköisesti https://secure.vihta.com/public-ng/lohja/#/home Lupapisteen kautta sähköinen luvanhaku sekä neuvontapyynnöt Rakennusvalvonnat henkilöstö: johtava rakennustarkastaja Paula Mäenpää puh lupapäätökset Johtava rakennustarkastaja on tavattavissa asiakaspalveluaikoina vain ajanvarauksella. Tapaamisajat tulee varata suoraan johtavalta rakennustarkastajalta. lupainsinööri Nina Turpeinen puh lupavalmistelut ja päätökset, jätevesineuvonta lupainsinööri Sanna Laaksonen puh lupavalmistelut ja päätökset rakennustarkastusinsinööri Matti Peltonen puh työmaakäynnit, aloituskokoukset rakennustarkastaja Juhani Järvinen puh korjausrakentaminen, työmaakäynnit, aloituskokoukset tarkastusinsinööri Juha Heikkinen puh rakennepiirustukset, työmaakäynnit, aloituskokoukset pääsääntöisesti Nummen, Pusulan, Saukkolan ja Sammatin kaupunginosissa lupasihteeri Kati Finér puh toimistosihteeri Leena Saarni puh toimistosihteeri Tuula Lintuniemi puh paikalla ma-ke

6 6(6) Jätevesineuvonta lupainsinööri Nina Turpeinen puh LVI-tarkastajat Puhelinajat: virka-aikana tavoiteltavissa LVI-teknikko Timo Oksa puh Mittauspalvelut Puhelinajat: virka-aikana tavoiteltavissa mittaustyöpäällikkö Leo Abrahamsson puh päivitys

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE Kiinteistötunnus Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys Rakennuslupa Toimenpidelupa Toimenpideilmoitus Purkamislupa Maisematyölupa Rakennussuunnittelutehtävän

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA 14.12.2012 1 Sisällysluettelo 1. Rakennusvalvonnan laatupolitiikka...2 1.1 Toiminta-ajatus..2 1.2 Palvelua ohjaavat tavoitteet.2 1.3 Toiminnalliset

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS 2 HATTULAN KUNTA Rakennusvalvonta Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS LUVAN HAKEMINEN JA ASIAKIRJAT Hattulassa rakennuslupaa haetaan joko

Lisätiedot

RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin

RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki Päiväys 2/2015 Sisällysluettelo: Oma koti Riihimäelle...

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä.

LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä. LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 1 LUKIJALLE Olet päättänyt rakentaa perheellesi oman kodin. Rakentamiseen tarvitset runsaan määrän tietoa ja taitoa, kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja ties mitä. Suureen

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi SUUNNITELMASTA TAL ALOKSI RAKENT AKENTAJ AJAN AN OPAS VIRANOMAISP ANOMAISPAL ALVELUIST VELUISTA Lokakuu 2003 Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 1802m2

Tontin pinta-ala: 1802m2 Rakennuslautakunta 54 17.09.2014 Rakennuslupahakemus, R59-2014 (3. kaupunginosan korttelin 422 tontti 7, Kavallintie 7a, kahden erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon poraaminen) 719/10.03.00/2014

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

Pietarsaari... 11 Luoto... 19

Pietarsaari... 11 Luoto... 19 RAKENTAJAN OPAS Pietarsaari................ 11 Luoto.................... 19 Tämän oppaan aineisto löytyy kuntien www-sivuilta. Sisällysluettelo Lukijalle........................................... 4 Rahoitus..........................................

Lisätiedot

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja)

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 Poikkeaminen MRL 171 174 Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Kiinteistötunnus Lupanumero/ilmoitusnumero 1 Hakija (rakennuspaikan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

HAKEMUKSEN TÄYTTÖ PUOLISON TIEDOT Puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa, jolla on sama osoite kuin hakijalla.

HAKEMUKSEN TÄYTTÖ PUOLISON TIEDOT Puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa, jolla on sama osoite kuin hakijalla. HAKEMUSTEN JÄTTÖ Tontteja koskevat hakemukset on jätettävä Tampereen kaupungin keskusvirastotalon ala-aulan esittelytilaan, os. Aleksis Kiven katu 14-16 C tai kiinteistötoimeen 3. krs. Avoinna arkisin

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2014 SISÄLTÖ JA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISET MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Loppuraportti, 24.5.2011. VIDICO (A31003)

Loppuraportti, 24.5.2011. VIDICO (A31003) Rakennusvalvonnan ja rakennusluvan hakuprosessin vertailututkimus Espoon kaupungin, Jyväskylän kaupungin, Lahden kaupungin, Turun kaupungin, Oulun kaupungin ja Hämeenlinnan kaupungin välillä Loppuraportti,

Lisätiedot

Talonrakentajan käsikirja. 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja

Talonrakentajan käsikirja. 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Sisältö SUUNNITTELU JA KUSTANNUSARVIO 3 Kustannussuunnittelu 3 TONTIN HANKINTA 4 RAHOITUS

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 201. Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 201. Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1 201 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-1330, Magneettikatu 2 02330 ESPOO, Kiinteistö Oy Saunalahden Portti c/o Helsingin Osuuskauppa Elanto 4755/10.03.00/2014 Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 204. Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1. 204 Uudisrakennuslupa-asia, 2013-1085, Klippinkitie 7 02780 ESPOO, Peab Oy

Espoon kaupunki Pöytäkirja 204. Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1. 204 Uudisrakennuslupa-asia, 2013-1085, Klippinkitie 7 02780 ESPOO, Peab Oy Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1 204 Uudisrakennuslupa-asia, 2013-1085, Klippinkitie 7 02780 ESPOO, Peab Oy 5141/10.03.00/2014 Päätöspäivämäärä 11.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.12.2014

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 25.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 25.06.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 25.06.2015 Sivu 1 / 1 98 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-793, Viljatullintie 2 02940 ESPOO, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö / Ahti Varis 3069/10.03.00/2015 Päätöspäivämäärä 25.06.2015

Lisätiedot

Tekninen toimi Rakennusvalvonta

Tekninen toimi Rakennusvalvonta Tekninen toimi Rakennusvalvonta ALOITUSKOKOUSPÖYTÄKIRJA AR., AK, AL, T MRL 121, MRA 74, RakMk:A1, A2, A3 Kohde Kylä/k-osa Osoite Tila/kortteli Lupatunnus Rno/tontti 1 Kokouksen järjestäytyminen ja osallistujat

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1

SIILINJÄRVEN KUNTA. Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1 Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1 SIILINJÄRVEN KUNTA Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Luonnosta koskevat muutos- ja täydennysesitykset ymv. ovat merkitty sinisellä värillä

Lisätiedot