Tämän ohjeen tavoitteena on laboratoriotyöskentelyn ohjaaminen siten, että tuloksena on laadukas oppiminen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämän ohjeen tavoitteena on laboratoriotyöskentelyn ohjaaminen siten, että tuloksena on laadukas oppiminen."

Transkriptio

1 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L _4h 1(9) FYSIIKAN LABORATORION OPISKELIJAN OHJE Tämän ohjeen tavoitteena on laboratoriotyöskentelyn ohjaaminen siten, että tuloksena on laadukas oppiminen. TOIMINNAN KUVAUS 1. Työskentelyoikeus 2. Työskentelytapa Opiskelijalla, joka täyttää OPS:ssa määritellyt fysiikan laboratoriotöiden opintojaksolle osallistumisen edellytykset, on oikeus päästä laboratorioon ja työskennellä siellä vain valvojan läsnäollessa. Työskentelyoikeus rajoittuu pääsääntöisesti opiskelijan omalle ryhmälle varattuun työaikaan. Opettaja voi perustelluista syistä myöntää poikkeuksen tästä säännöstä siten, että opiskelija voi tehdä jonkin työn toisen opiskelijaryhmän työaikana. Asiasta on edeltä käsin sovittava asianomaisen ryhmän valvojan kanssa, ja edellytyksenä on, että kyseinen työ on tässä ryhmässä vapaana, eikä valvojaa kohti sallittua suurinta opiskelijamäärää ylitetä. Työvuoron pituus on neljä oppituntia. Väliaikaa ei pidetä, vaan työ tehdään yhtäjaksoisesti valmiiksi. Työvuorolle on tultava heti alussa ja myöhästyneet joutuvat korvaamaan valvojan neuvomalla tavalla poissaolonsa. Vuoro alkaa noin 20 minuuttia kestävällä mittauksen suunnittelulla, minkä tuloksena saadaan mittauspöytäkirjan pohja, jolle on valmiiksi suunniteltu tarvittavat mittaukset ja luetettavuusarviointi. Kun valvoja on hyväksynyt mittauspöytäkirjan, aloitetaan mittaaminen. Lopussa (aikaa jäljellä esimerkiksi vajaa tunti) tehdään tai aloitetaan tekemään itse raporttia, eli esimerkiksi lasketaan laskut, piirretään kuvaajat, arvioidaan luetettavuus, annetaan vastaus oikeassa muodossa ja pohditaan omia huomioita ja päätelmiä. Mikäli nämä saadaan valmiiksi ennen vuoron loppua, antaa valvoja luvan poistua laboratoriosta kirjoittamaan raporttia puhtaaksi. Valvoja leimaa myös laskelmapaperit, jotka liitetään mittauspöytäkirjan kanssa raportin loppuun. Valvoja on ryhmien apuna laskentavaiheessa. Työskentely tapahtuu ryhmissä, joihin kuuluu kolme tai useampia opiskelijoita. Työryhmät muodostetaan opettajan ohjeiden mukaan. Opiskelijat toimivat vuorollaan ryhmän toiminnan koordinaattorina, sihteerinä ja mittausväineiden vastaavana. Työt tehdään ennalta laaditun vuorolistan määräämässä järjestyksessä. Jokaisella opiskelijalla on oltava kopio vuorolistasta ja hänen on itse huolehdittava siitä, että valmistautuu oikeaan työhön.

2 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L _4h 2(9) 3. Tehtävät työt Lukumäärä. Töiden lukumäärän sanelee viime kädessä käytettävissä oleva tuntiresurssi. On otettava huomioon perehdyttämiseen, kokeeseen ja mahdollisiin rästivuoroihin tarvittavat tunnit. Valinta. Asianomaisen opiskelijaryhmän valvojat valitsevat tehtävät työt. 4. Opintojakson tavoitekuvaus 5. Työohjeet Opettaja esittää opintojakson tavoitteet luokalleen jakson alkaessa. Yksittäisten töiden tavoitteet esitetään työohjeissa. Työohjeet pidetään jatkuvasti ajan tasalla. Opettaja antaa tarvittavat työohjeet luokan monistettavaksi jakson alussa. Luokan yhdyshenkilö vastaa siitä, että jokaisella opiskelijalla on kaikki työohjeet sekä muut monistettavaksi määrätyt ohjeet. Työohjeet ovat pääsääntöisesti lyhyitä ja tiiviitä. Tarvittaessa ohje voi olla laajakin. Työohjeen muoto (asiajärjestys) on seuraava: 1. Työn tavoite. 2. Teoria. Teoria esitetään suppeasti. Tarvittaessa viitataan tunnilla esitettyihin asioihin tai annetaan kirjallisuusviitteitä. 3. Suoritusohjeet. Suoritusohjeet esitetään yksikäsitteisen selkeästi. Työpaikalla voidaan antaa työkohtaisia erityisohjeita, jotka koskevat esimerkiksi yksilöityjä laitteita. Näitä voivat antaa sekä laboratoriopäällikkö ja laboratorioinsinööri että valvovat opettajat. Valvova opettaja voi antaa työkohtaisia ja ryhmäkohtaisia erityisohjeita sopusoinnussa näiden ohjeiden kanssa. Erikoistöistä ei niiden luonteen mukaisesti yleensä ole yksityiskohtaisia työohjeita. Niistä antaa opettaja ohjeita. Työohjeet ja muut laboratoriotöihin liittyvät ohjeet pyritään laittamaan ryhmäkohtaisesti ladattavaksi osoitteesta kehittaminen.turkuamk.fi/harvela/fyslabrat/ictlabrat.html

3 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L _4h 3(9) 6. Opiskelijoiden perehdyttäminen Opintojakson alussa pidetään perehdyttämistilaisuus kunkin ryhmän opiskelijoille. Tavoitteena on työskentelyn sujuminen heti alusta alkaen hyvin. Perehdyttämistilaisuudessa käsitellään ainakin seuraavat asiat: Yleiset työskentelyohjeet ja määräykset. Tämä ohje on oltava jokaisella opiskelijalla. Ohjeen pääkohdat käydään läpi. Työturvallisuus laboratoriotyöskentelyssä. Kirjallinen työturvallisuusohje (L ) on oltava kaikilla. Ohjeen pääkohdat käydään läpi. Ryhmäjako. Työvuorolista. Mittauspöytäkirja (muoto, tarkastaminen...). (L ) Työselostukset (määrä, muoto, palautus...). (L ) Arviointi Opettajan mahdollisesti antamat erityisohjeet. Tutustuminen työskentelytiloihin ja mahdollisesti ensimmäisenä tehtävään työhön. Työturvallisuuteen erityisesti vaikuttavat kohteet käydään läpi. Virheen arviointi, graafisen esityksen laatiminen yms. opettajien harkinnan mukaan. 7. Työskentely laboratoriossa Perehdyttämistunnilta poissa olleen opiskelijan on osoitettava perehtyneisyytensä niillä käsiteltyihin asioihin, erityisesti työturvallisuusohjeeseen, ennen kuin hän voi aloittaa työskentelyn laboratoriossa. Tarvittaessa hänet voidaan määrätä tutustumaan työturvallisuusohjeeseen ja muihin opettajan tärkeimmiksi katsomiin ohjeisiin ensimmäisellä varsinaisella työvuorolla, jolloin tämän vuoron työ jää rästiin (ks. 13). Valmistautuminen ennakolta. Jokaisen opiskelijan on työohjeiden ja muun aineiston avulla valmistauduttava ennakolta työhön niin, että hän työvuoron alkaessa kykenee tekemään selkoa työstä. Valvoja voi tarkastaa asian pistokoemaisesti kyselemällä. Valmistautumattomuus vaikuttaa alentavasti työn arvosanaan. Tämä koskee kaikkia töitä, myös sellaisia, joista asianomainen ei tee työselostusta.

4 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L _4h 4(9) Ilmoittautuminen. Opiskelija saapuu heti työvuoron alkaessa laboratorioon. Jos hän samalla luovuttaa valmiit työselostukset, on hänellä mahdollisuus saada palautetta vielä saman työvuoron aikana. Välineet. Suurikokoiset ja painavat välineet ovat työpaikoilla. Muut ovat työsalin varastossa tai valvojien huoneessa. Opiskelijat hakevat varastosta ne ja vain ne välineet, joita he kyseisessä työssä tarvitsevat. Ylimääräisten välineiden haaliminen on kielletty (katsotaan merkiksi valmistautumattomuudesta työhön). Valvojien huoneessa säilytettäviä välineitä opiskelijoiden on pyydettävä valvojalta. Vastuu välineistä. Jokainen työntekijä on vastuussa käyttämistään välineistä. Havaitsemistaan vioista hänen on viipymättä ilmoitettava valvojalle. Viallista välinettä ei saa vaihtaa toiseen ilman valvojan lupaa. Työntekijä on korvausvelvollinen, jos välineen vikaantuminen aiheutuu huolimattomasta käsittelystä tai ohjeiden ja määräysten noudattamisen laiminlyönnistä. Laboratoriopäällikkö määrää epäselvissä tapauksissa korvauksen suuruuden. Kytkennän tarkastus. Jännitelähteiden kytkeminen piiriin on kielletty ennen kuin valvoja on tarkastanut kytkennän. Valvoja tarkastaa kytkennän sekä ennen työn aloittamista että työn jälkeen. Samalla hän tarkistaa mittareiden ja muiden laitteiden toiminnan. Mittauspöytäkirja. Mittauspöytäkirja on työasiakirja, joka sisältää kaikki laboratoriossa tehdyt muistiinpanot. Mittauspöytäkirja on A4-kokoinen ja otsikkotietoja lukuunottamatta (ks. L ) vapaamuotoinen. Siitä tulee ilmetä otsikkotiedot (ks. L ), alkuperäiset yksityiskohtaiset mittaustulokset siististi taulukoituina, virhearviot jokaiselle mitatulle suureelle, muut havainnot, esim. laboratoriosta saadut kirjallisuusarvot, käytettyjen mittareiden ja muiden välineiden nimet ja tunnistekoodit. Mittauspöytäkirjasta tehdään kopio valokopiona tai hiili- tai kalkkeripaperia käyttäen. Mittauspöytäkirja kopioineen hyväksytetään esittämällä se valvojalle mittauspaikalla ennen kuin mittausjärjestelmä, kuten kytkentä, puretaan (ks. kohta 'välineet' ). Vastuu mittaustulosten järkevyydestä on kuitenkin opiskelijalla itsellään. Mittauspöytäkirjan alkuperäinen kappale jää laboratorioon, kopion opiskelija saa mukaansa ja liittää sen työselostukseen. Prujaus. Työhön liittyvien vanhojen työselostusten, mittauspöytäkirjojen tai tietokonelevykkeiden tuominen laboratorioon on kielletty. Havaintojen kopioiminen näistä katsotaan vilpiksi.

5 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L _4h 5(9) 8. Järjestys ja siisteys laboratoriossa Hyvä järjestys ja siisteys tehostaa työskentelyä laboratoriossa. Se liittyy myös laboratorion työturvallisuuteen sekä viihtyvyyteen. Päällysvaatteet, myös lakki, säilytetään työsalien vaatenaulakoissa. Niitä ei saa ripustaa mihinkään muualle, eikä sijoittaa pöydille. Laukut pidetään lattialla, ei pöydillä. Laboratorioon ei saa tuoda eväitä, ei myöskään juomia. Purukumi ja nuuska ovat kiellettyjä. Laboratoriossa käyttäydytään hillitysti ja huomaavaisesti häiritsemättä tarpeettomasti toisten työtä. Taustamusiikkia saa olla, jos valvoja antaa luvan, mutta sen voimakkuus on asetettava sellaiseksi, ettei se häiritse ketään. Jos joku vaatii, on taustamusiikki poistettava. Työn päätyttyä työvälineet on palautettava alkuperäisille paikoilleen hyvään järjestykseen. Tämä koskee myös johtimia. Varastossa on tietyille välineille varatut paikat merkitty hyllyjen reunaan. Valvojalta saadut välineet palautetaan valvojalle. Kun välineet ovat oikeilla paikoillaan, seuraavakin opiskelija löytää ne helposti. Työpaikka jätetään siistiin kuntoon. Työpöydän paikallinen valaisin sammutetaan. Tuolit nostetaan pöydille Sepänkadun laboratoriossa. Luokan järjestäjä vastaa työvuoron päättyessä valvojille siitä, että neljä viimeksi mainittua asiaa ovat kunnossa. 9. Työselostukset Lukumäärä. Jokainen opiskelija tekee 5-10 työselostusta opettajan harkinnan mukaan. Muoto. Yleisohjeena on Heli Ailion ja Aira Antilan ohje Raportin kirjoittaminen. Osa työselostuksista tehdään yleisten asiakirjastandardien SFS 2485 ja SFS 2487 mukaisina täydellisinä tutkimusraportteina, jotka kirjoitetaan koneella ( ks. myös lyhennetty asemointiohje L ). Opettaja määrää, mistä töistä nämä tehdään. Muut selostukset ovat lyhennettyjä raportteja. Ne tehdään joko koneella tai siististi käsin musteella kirjoittamalla. Niissäkin on tulokset ja graafiset esitykset esitettävä täydellisesti ao. sääntöjä noudattaen. Kaikissa tapauksissa työselostuksen on oltava alkuperäinen, kopio ei kelpaa. Lehdet nidotaan yhteen nipuksi, joka pysyy koossa.

6 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L _4h 6(9) Mittauspöytäkirjan työpaikalla tehty kopio ja työpaikalla tehdyt laskentapaperit tulevat työselostuksen liitteeksi. Graafiset esitykset laaditaan joko A4-kokoisille arkeille tai, jos koko on pienempi, kiinnitetään liimaamalla työselostukseen. Ainakin akselit ja asteikot on piirrettävä musteella. Suureet, mittayksiköt ja otsikot on kirjoitettava musteella tekstaten. Havaintopisteet ja käyrät saa piirtää lyijykynällä, kunhan tekee sen siististi. Myös tietokoneohjelmalla laaditut graafiset esitykset hyväksytään, jos ne graafisen esityksen perusvaatimuksen mukaisesti ovat luettavissa riittävän tarkasti ja helposti (mm. kuvassa on oltava riittävän tiheä ruudutus). Akseleilla on aina oltava oikeat suureet mittayksiköineen, toisin sanoen ne suureet, joiden riippuvuutta toisistaan kyseinen kuvio esittää. Lin-log- ja loglogkoordinaatistoihin laadittavat graafiset esitykset on opettajan määräämistä töistä piirrettävä käsin asianomaisille papereille. Työsuunnitelma. Opettaja voi määrätä jotkut työt sellaisiksi, että ne tehdään valmiiksi jo työpaikalla. Tällaisista töistä opiskelijoiden on esitettävä työsuunnitelma (työsuunnitelman tekeminen on suositeltavaa muidenkin töiden kohdalla). Työselostukseksi riittää tällöin laskuilla ja graafisilla esityksillä täydennetty siisti mittauspöytäkirja. Jättöajat. Työselostus on luovutettava valmiina valvojalle viimeistään kahden viikon kuluttua työn tekemisestä. Korjattavaksi määrätty työselostus on tuotava korjattuna valvojalle viimeistään kahden viikon kuluttua siitä, kun opiskelija on saanut sen valvojalta. Alkuperäinen työselostus, jossa näkyvät valvojan korjausmerkinnät, on tuotava mukana silloinkin, kun selostus on kirjoitettu uudelleen puhtaaksi. Työselostuksen luovutus kirjataan heti työkorttiin (ks. 10). Myöhästyminen vaikuttaa arvosanaan alentavasti (ks. 12). Työ on tehtävä uudelleen, jos työselostus on yli kolme (3) kuukautta myöhässä. 10. Suoritusten kirjaaminen Kaikki suoritukset kirjataan luokkakohtaiseen työkorttiin. Siihen merkitään Mittausten suoritus pisteellä ( ), poissaolo P:llä, Työselostuksen luovutus valvojalle plussalla ( + ), Korjattavaksi palauttaminen T:llä, Työselostuksen hyväksyminen :lla ja arvosanalla Mahdolliset muut tiedot, kuten työnaikaiset arvioinnit.

7 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L _4h 7(9) 11. Työkoe Työkoe järjestetään opintojakson päätteeksi noudattaen seuraavia sääntöjä: Työkokeessa on oltava käytännön osioita. Opiskelijoille ilmoitetaan etukäteen, mitkä työt kuuluvat kokeen piiriin. Työkokeeseen saa osallistua, kun kaikki työt on suoritettu hyväksytysti. Perustelluista syistä opettaja voi myöntää poikkeuksen tähän sääntöön. 12. Arviointi Laboratoriotöiden arvosana määräytyy yksittäisten töiden arvosanojen ja työkokeen arvosanan perusteella. Yksittäiset työt. Yksittäisten töiden arviointi koostuu työselostuksen arvioinnista ja mahdollisesta laboratoriotyöskentelyn arvioinnista. Työselostus arvioidaan siten, että tuloksista ja esittämisestä annetaan arvosana väliltä ja tähän lisätään arvosana omaperäisyydestä (esim. omat huomiot ja päätelmät) väliltä Lopuksi otetaan huomioon mahdollinen laboratoriotyöskentelyn osuus sekä työselostuksen myöhästyminen. Korkein mahdollinen arvosana on 5. Myöhästyminen alentaa arvosanaa 0,5 / viikko (loma-, sairaus- ja kertausharjoitusaikoja ei katsota myöhästymiseksi). Työkoe. Työkoe arvostellaan, kuten normaali koe, arvosanalla Poissaolot Opintojakson arvosanan määräytyminen. Opintojakson arvosana määräytyy siten, että töiden arvosanojen keskiarvon vaikutus on 2/3 ja työkokeen arvosanan vaikutus 1/3 kokonaisarvosanasta. Opintojakso on hylätty, jos kokonaisarvosana on hylätty. Kaikki työt on kuitenkin tehtävä hyväksytysti ja työkoe suoritettava hyväksytysti. Poissaolo työvuorolta. Jokainen harjoitustyö on itsenäinen tutkintovaatimusten mukainen opintosuoritus, joka jokaisen opiskelijan on tehtävä. Jos opiskelija on poissa työvuorolta, hänen on tehtävä rästiin jäänyt työ erikseen rästivuorolla tai muuna aikana, vaikka poissaoloon olisi laillinen syy (sairaus, kertausharjoitus, tms.). Jos kysymyksessä on työ, josta tehdään yksi selostus työryhmää kohti, eikä kyseisen opiskelijan vuoro ole tehdä tätä, hän suorittaa mittaukset ja laskut ja esittää nämä ja asianmukaiset tulokset valvojalle hyväksyttäväksi. Opiskelijan on itse huolehdittava siitä, että rästityöt tulevat tehdyiksi. Opiskelijan pyytäessä opettaja antaa ohjeet suoritustavasta.

8 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L _4h 8(9) Poissaolo työkokeesta. Työkokeesta poissa ollut opiskelija voi suorittaa työkokeen opettajan osoittamalla uusintakerralla. Työkokeen uusinnoista hylätty opiskelija voi suorittaa työkokeen vasta seuraavan sopivan luokan mukana. Koe perustuu tällöin kyseisen luokan työohjelmaan. Opiskelijalle annetaan mahdollisuus tehdä muuttuneet työt. Nämä lisätään hänen kokonaissuoritukseensa. 14. Töiden korvaaminen Opiskelijan aikaisemmat fysiikan työsuoritukset voidaan tietyissä tapauksissa laskea hänen hyödykseen korvaavina suorituksina. Jos opiskelija on suorittanut vastaavan opintojakson kokonaan hyväksytysti, se katsotaan suoritetuksi. Yksittäiset työt hyväksytään korvaaviksi suorituksiksi seuraavien periaatteiden mukaisesti. Muualta siirtyneet opiskelijat. Yksittäisten töiden korvaaminen tulee kysymykseen, jos opiskelija on aikaisemmassa oppilaitoksessa suorittanut vastaavan opintojakson osittain. Korvaamisesta päättää opettaja opiskelijan esittämän lähtöoppilaitoksen leimalla varustetun kirjallisen todistuksen perusteella. Teknikkokoulutuksesta insinöörikoulutukseen siirtyneet opiskelijat. Pääsääntöisesti kokonaankaan suoritetun teknikkokoulutuksen fysiikan työkurssin ei voida katsoa vastaavan insinöörikoulutuksen fysiikan laboratoriotöiden opintojaksoa. Tapaukset harkitaan yksitellen. Joudutaan siis yleensä aina harkitsemaan yksittäisten töiden korvaamista. Tällöin noudatetaan edellisen kohdan periaatetta. Oman oppilaitoksen opiskelijat, jotka ovat keskeyttäneet ja aloittavat uudelleen. Sellaiset työt, jotka edelleen ovat laboratoriossa käytössä, ja jotka opiskelija on suorittanut hyväksytysti vähintään arvosanalla 1/5, katsotaan suoritetuiksi. 15. Suoritusten säilyttäminen Kaikki laboratoriossa työskentelevät opiskelijat suorittavat asianomaisen luokan työohjelman mukaisen työkokeen. (Ks. 13.) Arvosana annetaan vain, jos yli puolet suorituksista on tehty kyseisellä opintojaksolla tai laboratoriotyökurssilla. Työselostukset. Työselostukset säilytetään opintojakson ajan valvojien huoneen kaapissa luokan lokerossa. Suoritetun opintojakson työselostuksia säilytetään laatikoihin luokittain pakattuina laboratorion varastossa kuusi (6) kuukautta, jonka jälkeen ne hävitetään. Opiskelijalla on mahdollisuus saada palaute hyväksytyistä töistä kysymällä sitä työvuoron aikana heti sen jälkeen, kun työselostus on hyväksytty.

9 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L _4h 9(9) Mittauspöytäkirjat. Mittauspöytäkirjat säilytetään opintojakson aikana samassa lokerossa kuin työselostukset. Ne hävitetään viimeistään opintojakson päätyttyä. 16. Todistusten antaminen 17. Työturvallisuus Toiseen oppilaitokseen opintojaan jatkamaan siirtyvän opiskelijan pyynnöstä annetaan hänen työsuorituksistaan oppilaitoksen leimalla varustettu todistus. Todistuksen antaa asianomaiset suoritukset vastaanottanut opettaja. Jos tämä ei ole mahdollista, todistuksen antaa laboratoriopäällikkö. Jokaisella opiskelijalla on oltava fysiikan laboratorion työturvallisuusohje (L ). Sitä on noudatettava kaikessa laboratoriotyöskentelyssä (ks. myös kohta 6). Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan valvojalle havaitsemistaan vaaratekijöistä. Erityisesti kaikista työturvallisuustapahtumista, myös "läheltä piti"-tilanteista on ehdottomasti ilmoitettava! 18. Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelu otetaan huomioon kaikessa laboratoriotyöskentelyssä, myös fysiikan laboratoriossa. Monet ympäristönsuojelun kannalta tärkeät asiat liittyvät myös työturvallisuuteen, joten niistä puhutaan myös työturvallisuusohjeessa (L ). Laboratoriossa ympäristönsuojelu tarkoittaa ensisijaiseti syntyvien ongelmajätteiden oikeata käsittelyä. Nestemäisiä ongelmajätteitä, mm. elohopeaa varten laboratoriossa on keräysastiat, joiden käytössä valvoja opastaa. Mitään ongelmajätteitä tai sellaisiksi epäiltäviä ei saa kaataa viemäriin! Kysy aina neuvoa valvojalta tällaisissa tapauksissa. Rikkoutuneita lämpömittareita ei saa laittaa lämpömittaritelineeseen eikä roskakoriin, vaan ne toimitetaan valvojan välityksellä keräysastiaan. (Myöskään muita rikkoutuneita lasiesineitä ei saa laittaa roskakoriin.) Tyhjentyneille paristoille on laboratoriossa keräyslaatikko. Akkuja ei saa laittaa sinne, vaan ne annetaan valvojalle. Tavalliseen roskakoriin ei saa laittaa mitään paristoja.

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN Raportointi kuuluu tärkeänä osana jokaisen fyysikon työhön riippumatta siitä työskenteleekö hän tutkijana yliopistossa, opettajana koulussa vai teollisuuden palveluksessa.

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015

Ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015 Ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015 27.8.2014 Erkko-lukion ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015 Ylioppilastutkinto Yleistä Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta huolehtii ylioppilastutkintolautakunta (YTL).

Lisätiedot

Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi

Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi YHTEYSTIEDOT Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere Kotisivut: lukiot.tampere.fi/tammerkoski Tammerkosken lukio löytyy myös Facebookista. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 1 Tieto- ja viestintäteknologiasta iloa ja hyötyä opiskeluun Nykyään tietoteknologia on osa yhteiskuntaa ja jokapäiväistä elämää. Jokainen tulee tarvitsemaan

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 6.5.2015 Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin

Lisätiedot

ERKKO-LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2010. (Johtokunta 11.6.2015)

ERKKO-LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2010. (Johtokunta 11.6.2015) ERKKO-LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2010 (Johtokunta 11.6.2015) 1 1. ERKKO-LUKION TEHTÄVÄT JA ARVOPERUSTA 4 1.1. Viestintälinja 2. TOIMINTAKULTTUURI 5 2.1 Periaatteet ja tavoitteet 5 2.2 Oppimiskäsitys,

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Ohje laboratoriotöiden tekemiseen. Sisältö. 1 Ennen laboratorioon tuloa 2. 2 Mittausten suorittaminen 2

Ohje laboratoriotöiden tekemiseen. Sisältö. 1 Ennen laboratorioon tuloa 2. 2 Mittausten suorittaminen 2 OHJE 1 (13) Ohje laboratoriotöiden tekemiseen Sisältö 1 Ennen laboratorioon tuloa 2 2 Mittausten suorittaminen 2 3 Mittauspöytäkirja 2 3.1 Mittauspöytäkirjan hyväksyminen................. 3 3.2 Tietokoneella

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

PAS O-O INT P O 15-16 1

PAS O-O INT P O 15-16 1 OPINTO-OPAS 15-16 1 KALLION LUKIO www.kallil.edu.hel.fi www.facebook.com/kallionlukio käyntiosoite: Porthaninkatu 15, 00530 Helsinki postiosoite: PL 3805, 00099 Helsingin kaupunki Pengerkadun tilat: Pengerkatu

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * )

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * ) ОБЩ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA TRIBUNÁL EVROPSKÉ UNIE DEN EUROPÆISKE UNIONS RET GERICHT DER EUROPÄISCHEN UNION EUROOPA LIIDU ÜLDKOHUS ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen Nämä pysyväismääräykset koskevat tiedekunnassa oikeusnotaarin

Lisätiedot

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET LUKU 6.1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 140 Soveltamisala 1 mom. Seurakunnan viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden työ- ja vapaa-ajasta on voimassa, mitä

Lisätiedot

6. Opiskelijan oppimisen arviointi

6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6.1. Arvioinnin tavoitteet Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaation hyväksyminen... 7 2.1 Hyväksymisen yleiset edellytykset... 7 2.2 Hakemus tuottajaorganisaation

Lisätiedot

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 1 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 2 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 INFRA ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-117-0 ISBN 978-952-269-118-7 (pdf) Taitto:

Lisätiedot

Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3. Tärkeä tietää 5. YO-tutkinnon rakenne 5. YO-tutkinnon suorittaminen 5. YO-kirjoitusten aloittaminen 7

Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3. Tärkeä tietää 5. YO-tutkinnon rakenne 5. YO-tutkinnon suorittaminen 5. YO-kirjoitusten aloittaminen 7 1 ABIOPPAAN SISÄLLYS Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3 Tärkeä tietää 5 YO-tutkinnon rakenne 5 YO-tutkinnon suorittaminen 5 YO-kirjoitusten aloittaminen 7 Arvostelu ja tulokset 9 Kokeen uusiminen ja

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN 2014 2016

RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN 2014 2016 RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN 2014 2016 ISBN 978-952-269-111-8 (painettu) ISBN 978-952-269-112-5 (pdf) Taitto: DTPage Oy, Helsinki Kirjapaino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2014

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAINOVIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien painoviestinnän perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot