L 184 virallinen lehti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "L 184 virallinen lehti"

Transkriptio

1 Euroopan unionin L 184 virallinen lehti Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 61. vuosikerta 20. heinäkuuta 2018 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1025, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2018, tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta... 1 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1026, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2018, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa kahdennessakymmenennessätoisessa osatarjouskilpailussa... 3 DIREKTIIVIT Komission täytäntöönpanodirektiivi (EU) 2018/1027, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2018, neuvoston direktiivin 66/402/ETY muuttamisesta Sorghum spp.:n eristysetäisyyksien osalta ( 1 ) 4 Komission täytäntöönpanodirektiivi (EU) 2018/1028, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2018, neuvoston direktiivin 66/401/ETY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusien lajien sisällyttämisestä siihen ja kasvitieteellisestä lajinimestä Lolium x boucheanum Kunth annetun täytäntöönpanodirektiivin (EU) 2016/2109 oikaisemisesta ( 1 )... 7 KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET EU Turkki-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2018, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2018, maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä tehdyn päätöksen N:o 1/98 pöytäkirjan 2 muuttamisesta [2018/1029] ( 1 ) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu. Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

2

3 L 184/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1025, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2018, tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, ottaa huomioon tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista ja asetuksen (EY) N:o 2465/96 kumoamisesta 7 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 ( 1 ) ja erityisesti sen 11 artiklan b alakohdan, sekä katsoo seuraavaa: (1) Asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitteessä III luetellaan Irakin entisen hallituksen julkisyhteisöt, yhtiöt ja virastot sekä luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, elimet ja yhteisöt, joille kuuluvat, Irakin ulkopuolella 22 päivänä toukokuuta 2003 olleet varat ja muut taloudelliset resurssit jäädytetään kyseisen asetuksen nojalla. (2) Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 13 päivänä heinäkuuta 2018 poistaa kaksi kohtaa niiden henkilöiden tai yhteisöjen luettelosta, joiden varat ja muut taloudelliset resurssit olisi jäädytettävä. (3) Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitettä III olisi muutettava, ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN: 1 artikla Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liite III tämän asetuksen liitteen mukaisesti. 2 artikla Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Brysselissä 19 päivänä heinäkuuta Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä Ulkopolitiikan välineiden hallinnon päällikkö ( 1 ) EUVL L 169, , s. 6.

4 L 184/ LIITE Poistetaan liitteestä III seuraavat kohdat: 62. IRAQI LIFE INSURANCE COMPANY. Osoitteet: a) Aqaba Bin Nafie Square, P.O. Box 989, Bagdad, Irak; b) P.O. Box 989, Karradah Al Sharkiya, Bagdad, Irak. 96. NATIONAL INSURANCE COMPANY [IRAQ]. Osoitteet: a) Khullani Street, P.O. Box 248, Bagdad, Irak; b) Aman Building, Khullani Square, Bagdad, Irak.

5 L 184/3 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1026, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2018, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa kahdennessakymmenennessätoisessa osatarjouskilpailussa EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ( 1 ), ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta 18 päivänä toukokuuta 2016 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 ( 2 ) ja erityisesti sen 32 artiklan, sekä katsoo seuraavaa: (1) Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 ( 3 ) aloitettiin rasvattoman maitojauheen myynti tarjouskilpailumenettelyllä. (2) Kahdennessakymmenennessätoisessa osatarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen olisi vahvistettava vähimmäismyyntihinta. (3) Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa, ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN: 1 artikla Täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa rasvattoman maitojauheen myyntiä koskevassa kahdennessakymmenennessätoisessa osatarjouskilpailussa, jonka tarjousten jättöaika päättyi 17 päivänä heinäkuuta 2018, vähimmäismyyntihinta on 112,50 euroa 100 kilogrammalta. 2 artikla Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Brysselissä 19 päivänä heinäkuuta Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä Jerzy PLEWA Pääjohtaja Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto ( 1 ) EUVL L 347, , s ( 2 ) EUVL L 206, , s. 71. ( 3 ) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2080, annettu 25 päivänä marraskuuta 2016, rasvattoman maitojauheen myynnin aloittamisesta tarjouskilpailumenettelyllä (EUVL L 321, , s. 45).

6 L 184/ DIREKTIIVIT KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI (EU) 2018/1027, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2018, neuvoston direktiivin 66/402/ETY muuttamisesta Sorghum spp.:n eristysetäisyyksien osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, ottaa huomioon viljakasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin 66/402/ETY ( 1 ) ja erityisesti sen 21 a artiklan, sekä katsoo seuraavaa: (1) Direktiivissä 66/402/ETY säädetyt siementuotantoa koskevat edellytykset perustuvat Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) siemenjärjestelmän mukaisiin kansainvälisiin vaatimuksiin. (2) Siemenjärjestelmiä käsitelleessä OECD:n vuoden 2017 vuosikokouksessa muutettiin Sorghum spp.:n viljelyn eristysetäisyyksiä koskevaa vaatimusta erityisesti sellaisten alueiden huomioon ottamiseksi, joissa ongelmana on ristipölytys S. halepensen tai S. sudanensen kanssa. (3) Sen vuoksi direktiiviä 66/402/ETY olisi muutettava. (4) Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset, ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN: 1 artikla Muutokset direktiiviin 66/402/ETY Muutetaan direktiivin 66/402/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti. 2 artikla Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä 1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle. Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2019 alkaen. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään. 2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset viipymättä kirjallisina komissiolle. ( 1 ) EYVL 125, , s. 2309/66.

7 L 184/5 3 artikla Voimaantulo Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille. 4 artikla Osoitus Tehty Brysselissä 19 päivänä heinäkuuta Komission puolesta Puheenjohtaja Jean-Claude JUNCKER

8 L 184/ LIITE Korvataan direktiivin 66/402/ETY liitteessä I oleva 2 kohta seuraavasti: 2. Kasvuston etäisyyden viereisistä pölytyslähteistä, jotka voivat aiheuttaa muuta kuin toivottua vierasta pölytystä, on oltava seuraavien vaatimusten mukainen: Kasvusto Vähimmäisetäisyys Phalaris canariensis, Secale cereale, muut kuin hybridit: perussiementen tuotannossa 300 m varmennettujen siementen tuotannossa 250 m Sorghum spp.: perussiementen tuotannossa (*): 400 m varmennettujen siementen tuotannossa (*): 200 m xtriticosecale, itsepölyttyvät lajikkeet: perussiementen tuotannossa 50 m varmennettujen siementen tuotannossa 20 m Zea mays 200 m (*) Alueilla, joilla ongelmana on ristipölytys S. halepensen tai S. sudanensen kanssa, sovelletaan seuraavaa: a) Sorghum bicolorin tai sen hybridien perussiementen tuottamiseen tarkoitetut kasvustot on eristettävä vähintään 800 metrin päähän kaikista tällaisista saastuttavista siitepölylähteistä; b) Sorghum bicolorin tai sen hybridien varmennettujen siementen tuottamiseen tarkoitetut kasvustot on eristettävä vähintään 400 metrin päähän kaikista tällaisista saastuttavista siitepölylähteistä. Yllä olevassa taulukossa luetellut vähimmäisetäisyydet voidaan jättää huomiotta, jos muuta kuin toivottua vierasta pölytystä vastaan on riittävä suoja.

9 L 184/7 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI (EU) 2018/1028, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2018, neuvoston direktiivin 66/401/ETY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusien lajien sisällyttämisestä siihen ja kasvitieteellisestä lajinimestä Lolium x boucheanum Kunth annetun täytäntöönpanodirektiivin (EU) 2016/2109 oikaisemisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, ottaa huomioon rehukasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin 66/401/ETY ( 1 ) ja erityisesti sen 21 a artiklan, sekä katsoo seuraavaa: (1) Komission täytäntöönpanodirektiivillä (EU) 2016/2109 ( 2 ), jolla muutetaan direktiiviä 66/401/ETY, poistetaan virheellisesti direktiivin 66/401/ETY liitteessä III olevan Poaceae (Gramineae) -kohdan alaviite (1). Tästä syystä jäsenvaltiot eivät voi enää antaa lupaa erän enimmäispainon korottamiseksi 25 tonniin, vaikka toimivaltainen viranomainen on myöntänyt toimittajalle siihen luvan. (2) Mainittua täytäntöönpanodirektiivin (EU) 2016/2109 liitettä olisi sen vuoksi oikaistava. (3) Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset, ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN: 1 artikla Täytäntöönpanodirektiivin (EU) 2016/2109 muuttaminen Muutetaan täytäntöönpanodirektiivin (EU) 2016/2109 liite tämän direktiivin liitteen mukaisesti. 2 artikla Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä 1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle. Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään. 2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle. ( 1 ) EYVL 125, , s ( 2 ) Komission täytäntöönpanodirektiivi (EU) 2016/2109, annettu 1 päivänä joulukuuta 2016, neuvoston direktiivin 66/401/ETY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusien lajien sisällyttämisestä siihen ja kasvitieteellisestä lajinimestä Lolium x boucheanum Kunth (EUVL L 327, , s. 59).

10 L 184/ artikla Voimaantulo Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille. 4 artikla Osoitus Tehty Brysselissä 19 päivänä heinäkuuta Komission puolesta Puheenjohtaja Jean-Claude JUNCKER

11 L 184/9 LIITE Korvataan komission täytäntöönpanodirektiivin (EU) 2016/2109, jolla muutetaan direktiivin 66/401/ETY liitettä III, liitteessä olevassa 2 kohdassa olevan taulukon ensimmäisessä sarakkeessa oleva kohta Poaceae (Gramineae) seuraavasti: Poaceae (Gramineae) ( 1 ) ( 1 ) Erän enimmäispaino voidaan nostaa 25 tonniin, jos toimivaltainen viranomainen on myöntänyt toimittajalle siihen luvan.

12 L 184/ KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET EU TURKKI-ASSOSIAATIONEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1/2018, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2018, maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä tehdyn päätöksen N:o 1/98 pöytäkirjan 2 muuttamisesta [2018/1029] EU TURKKI-ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön ja Turkin välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen ( 1 ), ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön ja Turkin väliseen assosiaatiosopimukseen liitetyn lisäpöytäkirjan ( 2 ) ja erityisesti sen 35 artiklan, sekä katsoo seuraavaa: (1) Maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä tehdyssä EY Turkki-assosiaationeuvoston päätöksessä N:o 1/98 ( 3 ) vahvistetaan unionin ja Turkin välisessä maataloustuotteiden kaupassa sovellettava tullietuusjärjestelmä. Kyseisen päätöksen pöytäkirjassa 2 esitetään yksityiskohtaiset tiedot unionista peräisin olevien maataloustuotteiden Turkkiin tuonnissa sovellettavasta tullietuusjärjestelmästä, joka koskee myös jäädytetyn naudanlihan tuontia. (2) Unioni ja Turkki ovat neuvotelleet asiasta ja sopineet unionista peräisin olevan naudanlihan Turkkiin tuonnissa sovellettavan tullietuusjärjestelmän muuttamisesta siten, että päätöksen N:o 1/98 pöytäkirjassa 2 olevassa liitteessä vahvistettu nykyinen tariffikiintiö ulotetaan koskemaan tuoretta ja jäähdytettyä naudanlihaa. (3) EY Turkki-assosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/98 pöytäkirja 2 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti, ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA: 1 artikla Muutetaan päätöksen 1/98 pöytäkirjassa 2 oleva liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti. 2 artikla Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään. Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta EU Turkki-assosiaationeuvoston puolesta Puheenjohtaja F. MOGHERINI ( 1 ) EYVL 217, , s ( 2 ) EYVL L 293, , s. 3. ( 3 ) EY Turkki-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/98, tehty 25 päivänä helmikuuta 1998, maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä (98/223/EY) (EYVL L 86, , s. 1).

13 L 184/11 LIITE Korvataan päätöksen N:o 1/98 pöytäkirjassa 2 olevassa liitteessä CN-koodia vastaavat kohdat seuraavasti: CN-koodi Tavaran kuvaus Suosituimmuustullin alennus (%) Tariffikiintiö (tonnia nettopainoa) Naudanliha, muut palat, luulliset, tuoreet tai jäähdytetyt tai jäädytetyt Naudanliha, muut palat, luulliset, tuoreet tai jäähdytetyt tai jäädytetyt Alennus 50 %, enimmäistulli 30 % Alennus 30 %, enimmäistulli 43 %

14

15

16 ISSN (sähköinen julkaisu) ISSN X (painettu julkaisu) Euroopan unionin julkaisutoimisto 2985 Luxemburg LUXEMBURG