VAKUUTUSEHDOT. on päättynyt joko irtisanomisen tai maksun laiminlyönnin ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAKUUTUSEHDOT. on päättynyt joko irtisanomisen tai maksun laiminlyönnin ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA"

Transkriptio

1 VAKUUTUSEHDOT ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Vakuutuksen tarkoitus Na issa vakuutusehdoissa termilla vakuutus tarkoitetaan sita Energiakustannusvakuutusta, joka kattaa tyo tto myyden tilapa isen tyo kyvytto myyden turvat seka omavastuuva hennyksen vahinkotapauksissa, joissa vahinko on tapahtunut sähköilmiön vuoksi. Vakuutuksen tarkoituksena on antaa turvaa vakuutusehdoissa ma a riteltyjen tyo tto myyden tilapa isen tyo kyvytto myyden varalta sellaiselle henkilo lle, joka on ta ma n vakuutuksen ottamishetkella Kotimaan Energia Oy:n ( ljempa na myo s KE ) sa hko nmyyntisopimus-asiakas. Korvaus maksetaan ehdoissa mainituista tyo tto myydesta tilapa isesta tyo kyvytto myydesta vakuutetulle itselleen. 1 Kenelle vakuutus voidaan myöntää Vakuutus voidaan myöntää yksityishenkilölle, Jolla on vakuutuksen myöntämishetkellä kotikuntalain mukainen kotipaikka Suomessa; Joka on iältään vähintään 18- enintään 59-vuotias; Joka on va litto ma sti ennen vakuutuksen ottamista keskeytyksetta tehnyt tyo ta tyo - tai virkasuhteessa kuuden (6) viime kuukauden an vähintään 22 tunnin viikkotyo alla ta ma tkuu edelleen Joka vakuutuksen ottamishetkella on ta ysin tyo kykyinen eika saa sairauspa iva rahaa tai muuta korvausta sairauden tai vamman perusteella eika ole tietoinen eika ha nen voida kohtuudella edellytta a olevan tietoinen odotettavissa olevasta lomautuksesta tai tyo tto myydesta Joka on tehnyt sähkönmyyntisopimuksen KE:n kanssa. Vakuutus otetaan Kotimaan Energia Oy:n kautta. 2 Milloin vakuutus on voimassa Vakuutussopimus astuu voimaan kun asiakas on maksanut Kotimaan Energia Oy:n lähettämän laskun, jossa vakuutusmaksu laskutetaan erillisellä laskurivillä. Mikäli vakuutus sisältyy erilliseen Kotimaan Energia Oy:n lisäpalveluun, vakuutus astuu voimaan vakuutuksen sisältävän lisäpalvelun astuessa voimaan. Vakuutuksen perusteella voidaan korvata vahinko näiden vakuutusehtojen mukaisesti siitälukien, kun vakuutus on astunut voimaan. Korvausta voidaan maksaa vahinkotapahtumista, jotka ovat sattuneet sen jälkeen kun kvalifikaatioaika on kulunut. Kvalifikaatioaika on 60 päivää vakuutuksen voimaantulohetkestä. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut sen jälkeen, kun vakuutussopimus on päättynyt joko irtisanomisen tai maksun laiminlyönnin seurauksena. Vakuutus on voimassa kuukauden kerrallaan uusiutuu automaattisesti, ellei sitä irtisanota. Vakuutuksenotta voi milloin tahansa kirllisesti tai puhelimitse irtisanoa vakuutuksen päättymään voimassaolokuukauden loppuun. Vakuutussopimuksen voimassaolo lakkaa ilman eri ilmoitusta kun vakuutetun Kotimaan Energia Oy:n välinen sähkönmyyntisopimus päättyy. Vakuutus on voimassa 24 tuntia vuorokaudessa sekä työalla että vapaa-aikana. Myönnetty vakuutus on voimassa 64 ikävuoteen saakka. Uutta vakuutusta ei voida myöntää sen jälkeen kun vakuutuksenotta on täyttänyt 60 vuotta. Vakuutussopimuksen vakuutusturvan voimassaolo edellyttää kaikissa tapauksissa sitä, että vakuutetulla on voimassaoleva sopimus sähkön toimittamisesta Kotimaan Energia Oy:n kanssa. 3 Vakuutuksen voimassaoloalue Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa sekä Pohjoismaiden ulkopuolella silloin kun oleskelu Pohjoismaiden ulkopuolella ei kestä pidempään kuin 3 kuukautta. Oleskelua Pohjoismaiden ulkopuolella ei katsota keskeytyneeksi tilapäisen Pohjoismaissa käynnin johdosta esimerkiksi lääkärissäkäynnin, sairaanhoidon, asioinnin, loman tai muun vastaavan syyn vuoksi. 4 Mitä vakuutus korvaa korvauksen maksaminen Vakuutetun vakuutusturva alkaa erillisen kvalifikaatioan jälkeen eli 61. päivänä vakuutuksen voimaantulopäivästä lukien Turva työttömyyden varalta Tyo tto myys tarkoittaa vakuutetun tyo - tai virkasuhteen pa a ttymista seuraavista syista : tyo nanta on lopettanut tai ryhtynyt lopettamaan sen toiminnan tai osan siita, jota varten palkansaa on palkattu, tai on lopettanut tai ryhtynyt lopettamaan toimintansa tai osan siita siina toimipisteessa, johon palkansaa on palkattu; tai sellaisen toiminnan tai sen toiminnan osan tarve, jota varten palkansaa on palkattu, on lakannut tai va hentynyt taloudellisista, tuotannollisista tai vastaavista syista, ta ma n tilanteen odotetaan tkuvan toistaiseksi; tai

2 4.1.3 tyo nanta haetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai joutuu muiden tyo sopimuslaissa ( /55) mainittujen oikeudellisten toimenpiteiden kohteeksi. 4.2 Tyo tto ma n ma a ritelma Tyo to n tarkoittaa, etta vakuutettu on ilman omaa syyta a n joutunut työttömäksi eikä ole kieltäytynyt tarjotusta työstä on ilmoittautunut työnhakiksi työvoimatoimistoon. 4.4 Korvauksen maksamisen edellytykset työttömyystilanteissa Ja ljempa na esitetyt korvausrajoitukset huomioon ottaen Vakuutuksen antan maksaa työttömyystilanteessa korvauksia kohdan 4.6 mukaan, jos vakuutettua kohtaa kohdassa 4.1 ma a ritelty tyo tto myys ha n on sen seurauksena tyo to n kohdassa 4.2 ma a ritellylla tavalla; Korvausta ei makseta, mikäli työttömyys on kestänyt alle 30 päivää Työkyvyttömyys Täydellä työkyvyttömyydellä tarkoitetaan tilaa, jossa vakuutettu on sairauslomalla, oikeutettu Kelan, sairaus-, tapaturma- tai liikennevakuutuksen perusteella maksettavaan sairaspäivärahaan on lääkärintodistuksen mukaan täysin työkyvytön; joka alkaa kvalifikaatioan jälkeen; vakuutuksen alkamispa iva sta on kulunut va hinta a n 60 pa iva a (kvalifikaatioaika), kun vakuutettu saa tiedon tyo tto ma ksi joutumisestaan tai joutuu tyo tto ma ksi; tyo tto myys on tkunut yhta ksoisesti yli 30 pera kka isen kalenteripa iva n an 4.5 Korvauksen maksamisen edellytykset työkyvyttömyystilanteissa Ja ljempa na esitetyt korvausrajoitukset huomioon ottaen Vakuutuksen antan maksaa työkyvyttömyystilanteessa korvauksia kohdan 4.6 mukaan, jos joka täysin estää vakuutettua tekemästä työtään tai jotakin muuta sellaista työtä, jota hän olisi koulutuksensa kokemuksena perusteella kohtuudella kyennyt tekemään. Työkyvyttömyys katsotaan alkaneeksi sinä päivänä, jolloin lääkäri on kvalifikaatioan jälkeen ensimmäisen kerran todennut vakuutetun työkyvyttömäksi. Korvausta ei makseta, mikäli työkyvyttömyys on kestänyt alle 30 päivää vakuutettu tulee kohdassa 4.3. määritellyllä tavalla työkyvyttömäksi; vakuutuksen alkamispa iva sta on kulunut va hinta a n 60 pa iva a (kvalifikaatioaika), kun vakuutetun työkyvyttömyyden aiheuttanut tapahtuma on sattunut tai mikäli työkyvyttömyyden aiheuttanutta tapahtumaa ei voida osoittaa, vakuutetun sairausloma on alkanut; työkyvyttömyys tkuu yli 30 peräkkäisen päivän an. Jos vakuutettua kohtaa kvalifikaatioan jälkeen vähintään 30 päivän yhtäksoisen an kestävä joko kohdassa 4.3. määritellyn mukainen työkyvyttömyys tai kohdassa 4.2 määritellyn mukainen työttömyys, maksetaan korvausta sähkösopimuksen (Kotimaan Energia Oy) mukaisista sähkökuluista, kuitenkin enintään 300 euroa kuukaudessa. Korvausta maksetaan enintään kuuden kuukauden an. Korvauksesta tehdään mahdollinen ennakonpidätys. Jos työkyvyttömyys- tai työttömyysanksojen välillä ei ole vähintään 90 päivän yhtäksoista työssäoloaikaa, katsotaan niiden kuuluvan samaan työkyvyttömyys- tai työttömyysksoon, elleivät ne ole aiheutuneet täysin eri syistä. Ennen kuin korvausta voidaan maksaa uudelleen, tulee vakuutetun olla vähintään 180 päivän pituisen yhtäksoisen an toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa Korvausmäärä sen maksaminen Korvaus maksetaan vakuutetulle kuukausittain vakuutetun KE:n välisen sähkönmyyntisopimuksen mukaisen sähkölaskun perusteella. 5 Rajoitukset Korvaus on määrällisesti kaikissa tapauksissa rajoitettu vakuutetulle Kotimaan Energia Oy:n sähkönmyyntisopimuksen perusteella lähetetyn laskun määrään, enintään 300 euroon asti kuukaudessa. 5.1 Täyden työkyvyttömyyden tilanteessa korvausta ei makseta, jos kyse on

3 5.1.1 tapaturmasta tai sairaudesta, jonka vuoksi vakuutettu on lähimmän 12 kuukauden kuluessa ennen vakuutuksen voimaantuloa hakeutunut lääkäriin tai saanut hoitoa sodasta, vallankaappauksesta, kansannoususta tai vastaavasta ydinonnettomuudesta tai radioaktiivisen aineen laskeumasta uupumuksesta, stressistä, masennuksesta tai niihin liittyvästä vaivasta, ellei vakuutettu ole saanut vaivaan lääkärin hoitoa psyykkisestä sairaudesta, psyykkisestä tai hermostollisesta vaivasta, joka ei sisälly edellä mainittuun kohtaan selkään tai selkärankaan liittyvästä vaivasta, jota ei voida lääketieteellisin löydöksin todentaa tapaturmasta tai sairaudesta, jonka vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut itselleen tapaturmasta tai sairaudesta, joka on seurausta vakuutetun omasta rikollisesta teosta tai toiminnasta tapaturmasta tai sairaudesta, joka on seurausta alkoholin, huumeiden, muiden päihteiden tai unilääkkeen vaikutuksesta tapaturmasta tai sairaudesta, joka on syntynyt osallistuttaessa ammattimaiseen urheilusuoritukseen tai harjoiteltaessa sitä varten 5.2 Työttömyystilanteessa korvausta ei makseta, jos kyse on osa-aikaisesta työttömyydestä, työttömyydestä määräaikaisen työsopimuksen päättymisen jälkeen tai kausityöttömyydestä irtisanomisesta tai lomautuksesta, joka oli tiedossa vakuutussopimusta tehtäessä tai jonka vakuutetun olisi pitänyt tietää vakuutussopimusta tehtäessä vapaaehtoisesta työttömyydestä työttömyydestä, jollei vakuutettu ole ilmoittautunut työnhakiksi työvoimatoimistoon työttömyydestä vakuutetun oman irtisanoutumisen johdosta tai kun vakuutettu on tullut irtisanotuksi vakuutetun puolella olevasta syystä esimerkiksi sopimattoman käytöksen tai rikollisen toiminnan johdosta irtisanomisesta, joka on tapahtunut tai työttömyydestä, joka on alkanut ennen kuin 61 päivää on kulunut vakuutuksen voimaantulosta työttömyydestä, joka on seurausta työsuhteen päättymisestä vakuutetun saavutettua eläkeiän työttömyydestä, joka johtuu lakosta tai vakuutetun lainvastaisesta menettelystä 5.3 Yleiset rajoitukset Korvausta ei makseta, jos työkyvyttömyys tai työttömyys on seurausta 6 Toimenpiteet korvauksen hakemiseksi Korvaushakemus tulee toimittaa Crawford & Company (Sweden) Ab:lle (jäljempänä Crawford), osoite Rantatie Business Park, Hermannin rantatie 8, Helsinki, sähköposti Korvausvaatimus on esitettävä vakuutuksenantalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen haki on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei ole esitetty edellä mainitussa assa, vakuutettu menettää oikeuden korvaukseen. 6.1 Työkyvyttömyys Haettaessa korvausta täyden työkyvyttömyyden perusteella, korvaushakemuksen liitteenä tulee toimittaa seuraavat asiakirt Crawfordille kopio vakuutustodistuksesta lääkärintodistus, josta ilmenee työkyvyttömyyden syy Kelan, sairaus-, tapaturma- tai liikennevakuutusyhtiön päätös sairauspäivärahasta tai eläkkeestä Vakuutetun tulee toimittaa vakuutusyhtiölle tai sen edustalle (Crawfordille) myös muut sen pyytämät selvitykset, joilla saattaa olla merkitystä vakuutuksenantan vastuun selvittämisessä. Vakuutusyhtiöllä on oikeus vaatia lääkärintarkastusta osoittamassaan hoitolaitoksessa. Tästä aiheutuneet kulut korvataan vakuutetulle. 6.2 Työttömyys Haettaessa korvausta työttömyyden perusteella, korvaushakemuksen liitteenä tulee toimittaa seuraavat asiakirt Crawfordille kopio vakuutustodistuksesta Työvoimatoimiston todistus työnhakiksi ilmoittautumisesta Viimeisimmän työnantan antama todistus, josta käy ilmi irtisanomisen peruste työsuhteen pituus Vakuutetun tulee toimittaa vakuutusyhtiölle tai sen edustalle (Crawfordille) myös muut sen pyytämät selvitykset, joilla saattaa olla merkitystä vakuutuksenantan vastuun selvittämisessä. OMAVASTUUVÄHENNYS VAHINKOTAPAUKSISSA, JOISSA VAHIN- KO ON TAPAHTUNUT SÄHKÖILMIÖN VUOKSI Vakuutus korvaa vakuutuskauden aikana tapahtuneet omaisuusvahingot, jotka ovat sa hko ilmio n aiheuttamia (kts. Kohta 1 kenelle vakuutus voidaan myo nta a ). Edellytyksena on, etta vahinko kuuluu kotivakuutuksesi piiriin että olet saanut siitä korvauksen, josta on vähennetty omavastuu. Korvauksen vastaanottaminen on vahvistettava kotivakuutuksen myöntäjältä saadulla maksutositteella.

4 Vakuutuksen myöntäjä korvaa omavastuuta vastaavan summan, kuitenkin korkeintaan 200 :n asti. Omavastuuvähennys on mahdollista saada yhden kerran 12 kuukauden mittaisen vakuutuskauden aikana. 7 Yleisiä säännöksiä 7.1 Vakuutusmaksu Vakuutuksen voimaantulo edellyttää, että vakuutusmaksu maksetaan viimeistään eräpäivänä. Vakuutusmaksua kahdelta ensimmäiseltä kuukaudelta ei laskuteta sen jälkeen vakuutusmaksu peritään sähkölaskun yhteydessä kuukausittain tai kerran vuodessa valitun laskutusksotuksen mukaan. Jos vakuutuksenotta ei maksa vakuutusmaksua eräpäivään mennessä, on vakuutuksenantalla oikeus irtisanoa vakuutus, mikäli myöhästymisellä ei ole vain vähäistä merkitystä. Irtisanomisilmoitus lähetetään vakuutetulle vakuutus päättyy 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä, mikäli vakuutusmaksua ei tänä aikana makseta. Jos vakuutuksenotta maksaa erääntyneen vakuutusmaksun ennen irtisanomisan päättymistä, vakuutus ei kuitenkaan pääty irtisanomisan kuluttua. Vakuutusyhtiön on ilmoitettava tästä irtisanomista koskevassa ilmoituksessa, muuten ilmoitus on mitätön. Jos maksun laiminlyönti on johtunut vakuutuksenottan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen syyn vuoksi pääasiassa ilman omaa syytään, vakuutus päättyy irtisanomisesta huolimatta vasta 14 päivän kuluttua esteen lakkaamisesta. Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisan päättymisestä. Vakuutuksenottan on ilmoitettava mahdollisimman pian maksuvaikeudestaan kirllisesti vakuutusyhtiölle. Jos vakuutus on päättynyt muun kuin ensimmäisen vakuutusmaksun maksamatta jättämisen vuoksi, vakuutus tulee uudelleen voimaan, jos vakuutuksenotta maksaa suorittamatta jätetyn vakuutusmaksun kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä. Vakuutusyhtiön vastuu alkaa maksun maksamista seuraavasta päivästä. Jos vakuutuksenotta suorittaa koko vakuutusmaksun sen jälkeen, kun vakuutus on päättynyt, vakuutusyhtiön vastuu alkaa maksun suorittamista seuraavasta päivästä. Vakuutus on tällöin voimassa alun perin sovitun vakuutuskauden loppuun siitä lukien, kun vakuutus tuli uudelleen voimaan. Jos vakuutusyhtiö ei kuitenkaan halua saattaa päättynyttä vakuutusta uudelleen voimaan, vakuutusyhtiö ilmoittaa 14 päivän kuluessa vakuutusmaksun suorittamisesta lukien vakuutuksenottalle, ettei se suostu ottamaan maksua vastaan. 7.2 Vakuutussopimuksen muuttaminen Vakuutuskauden vaihtuessa vakuutuksenantalla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua muita sopimusehto. Vakuutuksenantan on lähetettävä vakuutusmaksua koskevan laskun yhteydessä vakuutuksenottalle ilmoitus siitä, miten vakuutusmaksu muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa on mainittava, että vakuutuksenottalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutuksenanta on lähettänyt vakuutuksenottalle ilmoituksen sopimusehtojen muuttumisesta. 7.3 Vakuutuksen irtisanominen päättyminen Vakuutetulla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään ilman irtisanomisaikaa välittömästi. Vakuutuksenanta voi irtisanoa vakuutuksen päättymään vakuutuskauden vaihtuessa noudattaen 30 päivän irtisanomisaikaa. Jos vakuutusmaksu maksetaan kuukausittain, vakuutettu ei ole velvollinen maksamaan vakuutusmaksu irtisanomisen jälkeiseltä anksolta. Jos vakuutusmaksu maksetaan vuosittain, palautetaan vakuutusmaksusta se osuus, joka kohdistuu vakuutuksen päättymisen jälkeiseen anksoon. Vakuutusmaksun palautus lasketaan 1/365 osina. Vakuutussopimus päättyy, jos vakuutettu ei maksa vakuutusmaksua vakuutussopimuksen mukaisesti (katso edellä). Vakuutussopimus päättyy, jos vakuutuksenotta kuolee. Vakuutus päättyy sen vakuutuskauden loppuessa, jonka aikana vakuutettu täyttää 65 vuotta. Vakuutusmaksu voi sisältyä myös KE:n tarjoamaan lisäpalveluun. Mitä vakuutusmaksusta on edellä esitetty, sovelletaan soveltuvin osin myös lisäpalvelun maksamiseen.sovellettava lainsäädäntö Vakuutukseen sovelletaan vakuutussopimuslakia Suomen lainsäädäntöä. 8 Vakuutusedusta Kotimaan Energia Oy, , Energiaku 3, Helsinki, puh , sähköposti: Kotimaan Energia Oy toimii yhteistyössä Gjensidige Försäkring - vakuutusyhtiön kanssa. Vakuutusedustana Kotimaan Energia Oy avustaa vakuutuksen myynnissä sen hallinnoinnista Gjensidige Försäkring -vakuutusyhtiö vastaa Kotimaan Energia Oy:n toiminnasta vakuutusedustana. Jos et ole tyytyväinen tai haluat antaa palautetta Kotimaan Energia Oy:n vakuutuskäsittelystä, ota yhteyttä asiakaspalveluun puhelimitse puh

5 9 Vakuutuksenanta 12 Henkilötietojen käsittely Vakuutuksenanta on Gjensidige Försäkring -vakuutusyhtiö edustanaan Brim Ab. Gjensidige Försäkring, Gjensidige Forsikring ASA, Nor - sivuliike, Y- tunnus , osoite Box 3031, Stockholm. Brim Ab, edustana Gjensidige Försäkring -vakuutusyhtiölle, Y- tunnus , osoite Box 19572, Stockholm. 10 Jos Sinulla on kysyttävää Jos sinulla on kysyttävää vakuutuksesta tai Kotimaan Energia Oy:n toiminnasta vakuutusedustana, voit soittaa Kotimaan Energia Oy:n asiakaspalveluun, puh Vahinkoasioissa ota yhteyttä Crawford & Company (Sweden) Ab, Rantatie Business Park, Hermannin rantatie 8, Helsinki, sähköposti 11 Muutoksenhaku Lisäselvitystä päätöksen perusteista asiaan vaikuttavista seikoista saa ottamalla yhteyttä päätöksen tehneeseen korvauskäsittelijään, jonka nimi puhelinnumero ovat korvauspäätöksessä. Voitte myös toimittaa lisäselvityksiä pyytää asian uudelleen käsittelyä. Korvauksenhakilla on oikeus pyytää lausuntoa joko Vakuutuslautakunnalta tai Kuluttariitalautakunnalta. Lautakunnat antavat ratkaisusuosituksia. Lausuntoa voi pyytää vapaamuotoisella kirjeellä. Kuluttariitalautakunta antaa lausunto vain kuluttajille, ei kuitenkaan ilman painavaa syytä, jos viimeisestä yhteenotosta vakuutusyhtiöön on kulunut yli kuusi (6) kuukautta. Lautakuntien osoitteet ovat: Vakuutuslautakunta Kuluttariitalautakunta Porkkalankatu 1 Hämeentie Helsinki Helsinki Puh. (09) Puh Päätökseen tyytymätön vakuutuksenotta, vakuutettu tai edunsaa voi saattaa asian tuomioistuimen ratkaistavaksi riippumatta siitä, onko hän pyytänyt edellä mainitun lautakunnan ratkaisusuositusta vai ei. Kanne käräjäoikeudessa pitää nostaa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirllisen tiedon vakuutusyhtiön päätöksestä sanotusta määräasta. Kanne voidaan nostaa myös kantan kotipaikan käräjäoikeudessa. Lautakuntakäsittely ei pidennä kolmen vuoden määräaikaa. Vakuutuksenanta sen lukuun toimivat tahot käsittelevät asiakkaiden henkilötieto muita käsittelyn yhteydessä saatu tieto henkilötietolain vakuutuslainsäädännön sekä vakuutusalan ohjeiden mukaisesti. Käsittelyssä tarvittavia tieto voidaan pyytää asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta viranomaisten julkisista rekistereistä. Tieto ei luovuteta sivulliselle ilman asianomaisen suostumusta, ellei tietojen luovuttaminen perustu lakiin. Asiakasrekisteriä voidaan käyttää myös jo asiakkaana oleville henkilöille suunnattuun markkinointiin. Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on tarkastusoikeus, henkilötiedon koramisvaatimuksen esittämisoikeus sekä kieltooikeus. Tarkastusoikeuden perusteella jokaisella on oikeus saada tietää, onko rekisterissä tieto hänestä, jos hänestä on tallennettu tieto, mitä ne ovat. Tietojen tarkistusta voi pyytää ottamalla yhteyttä vakuutuksenantaan tai sen edustaan. Vakuutetulla on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi asiakasrekisterissä oleva tieto. Markkinoinnin voi halutessaan kieltää ilmoittamalla siitä kirllisesti. 13 Määritelmiä 13.1Tapaturma Tapaturmalla tarkoitetaan vakuutuskauden aikana sattunutta äkillistä, ruumiinvamman aiheuttavaa odottamatonta tapahtumaa, joka sattuu vakuutetun tahtomatta ulkoisen tekijän vaikutuksesta jonka seurauksena vakuutettu on täysin työkyvytön Sairaus Sairaudella tarkoitetaan vakuutuskauden aikana todettua sairautta, johon vakuutettu ei ole 12 kuukauden kuluessa ennen vakuutuksen voimaantuloa saanut hoitoa tai hakeutunut lääkäriin jonka seurauksena vakuutettu on täysin työkyvytön Täysi työkyvyttömyys Täydellä työkyvyttömyydellä tarkoitetaan sitä, että vakuutettu on sairauslomalla, oikeutettu Kelan, sairaus-, tapaturma- tai liikennevakuutuksen perusteella maksettavaan sairaspäivärahaan on lääkärintodistuksen mukaan täysin työkyvytön Työttömyys Työttömyydellä tarkoitetaan sitä, että vakuutettu on ilman omaa syytään joutunut työttömäksi eikä ole kieltäytynyt tarjotusta työstä on ilmoittautunut työnhakiksi työvoimatoimistoon.

6 13.5 Korvaus Korvaus maksetaan kuukausittain sähkösopimuksen mukaan. Korvaus on maksimissaan 300 kuukaudessa 6 kuukauden anksolta. 13.6Vakuutuskausi enimmäiskorvausankso Vakuutus uudistuu kuukausittain. Korvausta maksetaan maksimissaan 6 kuukauden alta Kvalifikaatioaika Vakuutuksen voimaantulohetkestä alkava 60 päivän pituinen ankso, jonka jälkeen sattuneista vahingoista vakuutettu on oikeutettu korvaukseen näiden vakuutusehtojen mukaisesti työttömyyden tai täyden työkyvyttömyyden tilanteissa Karenssiaika (omavastuuaika) Omavastuuaika on 30 päivää. Korvausta voidaan maksaa näiden vakuutusehtojen mukaisesti, kun työkyvyttömyys tai työttömyys on kestänyt yhtäksoisesti yli 30 päivää Vakuutusmaksukausi Vakuutusmaksun veloitus tapahtuu kuukausittain tai vuosittain. Valitun vakuutuskauden pituus käy ilmi vakuutustodistuksesta laskutus tapahtuu sen mukaisesti. Vakuutusmaksuvero Vakuutusmaksuvero on 24 %. Ennakonpidätys Vakuutuksen perusteella maksettavasta korvauksesta vähennetään tarvittaessa ennakonpidätys, jonka Crawford tilittää verottalle.

Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu

Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu 1.1 Vakuutettu on Suomessa kirjoilla oleva yksityishenkilö tai elinkeinonharjoittaja, joka

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen. Näitä ehtoja sovelletaan ennen 1.7.2012 alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee tässä asiassa

Lisätiedot

HYPO Lainaturva suppea sisältää turvat tapaturmaisen pysyvän haitan ja kuoleman varalta.

HYPO Lainaturva suppea sisältää turvat tapaturmaisen pysyvän haitan ja kuoleman varalta. HYPO Lainaturva Lainaturva antaa taloudellista turvaa sinulle ja lähimmäisillesi odottamattomien tilanteiden varalta. Lainaturva auttaa lainan hoitamisessa, jos tulosi pienenevät esimerkiksi tapaturman,

Lisätiedot

Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011

Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011 Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011 Matkavakuutukset Sisällysluettelo Turvan vakuutuspalvelut...3 Tuoteseloste...3 Millaista turvaa tarvitset matkalla...3 Matkustajavakuutus...4 Matkustajavakuutuksen

Lisätiedot

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 11.3.2014 Marjo Ylönen FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1

HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1 HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1 Markkinoiden laajin turva Edullinen vuosimaksu 65 / yhtiö Hyvät vakuutusmäärät Yhteistyökumppaneiden edut Ryhmätapaturmavakuutus Vakuutettuina ovat kaikki yhtiössä vakituisesti

Lisätiedot

Matkapörssin Lisäturva. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786

Matkapörssin Lisäturva. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786 Matkapörssin Lisäturva Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786 Sisällys Matkapörssin Lisäturva... 2 1. Vakuutetut... 2 2. Vakuutuksen voimassaolo... 2 2.1 Voimassaoloehto... 2 2.2

Lisätiedot

Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus

Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus Vakuutusehdot voimassa

Lisätiedot

Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus. Voimassa 1.1.2013 alkaen.

Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus. Voimassa 1.1.2013 alkaen. Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1 Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan TEK:n tapaturma- ja matkavakuutuksesta. Tarkemmat tiedot löydät vakuutusehdoista.

Lisätiedot

Sähköntoimitusehdot STE 10

Sähköntoimitusehdot STE 10 Sähköntoimitusehdot STE 10 Sisällys A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen C. Sähköntoimituksen viivästys, virhe,

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Vakuutus korvaa Vakuutusmäärä (EUR) Omavastuu Matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamat hoitokulut - kotimaanmatkoilla. 50 - ulkomaanmatkoilla

Vakuutus korvaa Vakuutusmäärä (EUR) Omavastuu Matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamat hoitokulut - kotimaanmatkoilla. 50 - ulkomaanmatkoilla *TUOTE-ESITE: Matkavakuutus Ålandsbankenin MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit Premium Banking ja Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium Banking

Lisätiedot

Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805.

Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805. Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805 Sisällys 1. Ryhmämatkavakuutus 2 2. Vakuutetut ja edunsaajat 2 2.1 Edunsaajat

Lisätiedot

Voimassa 1.3.2015 alkaen.

Voimassa 1.3.2015 alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.3.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO POP Tapaturma -vakuutus sinun turvaksesi 4 Myöntäminen ja voimassaolo 5 Vakinaisen asuinpaikan oltava Suomessa 6 Tapaturmavakuutuksen ostaminen

Lisätiedot

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF MATKAVAKUUTUS Sisällys Onnellista matkaa onhan matkavakuutus kunnossa!................ 3 Matkavakuutus turvanasi...

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT 1 SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT 1.11.2010 ALKAEN A. YLEISTÄ, SÄHKÖNTOIMITUSSOPIMUKSEN TEKEMINEN JA PALVELUN EDELLYTYKSET... 3 1 Soveltamisala ja määritelmiä...

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA KODILLE

POHJANTÄHTITURVA KODILLE POHJANTÄHTITURVA KODILLE Vakuutusehdot voimassa 1.7.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA KODILLE VV110 SISÄLTÖ 11 VV120 POHJANTÄHTIBONUS 11 1 Yleistä bonuksesta 11 2 Bonuksen kertyminen ja väheneminen

Lisätiedot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT Energiateollisuus ry:n suosittelemat VPE 2014 Simolantie 18 53600 Lappeenranta Asiakaspalvelu 020 690 505 lappeenrannanenergia.fi SISÄLLYS: A. Yleistä,

Lisätiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot Kotivakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.1.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen

Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa 1.7.2010 alkaen Sähköntoimitusehdot STE 2010 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen

Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa 1.7.2010 alkaen Verkkopalveluehdot VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

KotiTurva Vakuutus kaksinkertaisten asumiskustannusten varalta

KotiTurva Vakuutus kaksinkertaisten asumiskustannusten varalta KotiTurva Vakuutus kaksinkertaisten asumiskustannusten varalta Vakuutusehdot, AmTrust 36219 SKANSKA voimassa 1. syyskuuta 2013 alkaen Vakuutus kaksinkertaisten asumiskustannusten varalta 1. Vakuutuksen

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot