VAKUUTUSEHDOT. on päättynyt joko irtisanomisen tai maksun laiminlyönnin ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAKUUTUSEHDOT. on päättynyt joko irtisanomisen tai maksun laiminlyönnin ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA"

Transkriptio

1 VAKUUTUSEHDOT ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Vakuutuksen tarkoitus Na issa vakuutusehdoissa termilla vakuutus tarkoitetaan sita Energiakustannusvakuutusta, joka kattaa tyo tto myyden tilapa isen tyo kyvytto myyden turvat seka omavastuuva hennyksen vahinkotapauksissa, joissa vahinko on tapahtunut sähköilmiön vuoksi. Vakuutuksen tarkoituksena on antaa turvaa vakuutusehdoissa ma a riteltyjen tyo tto myyden tilapa isen tyo kyvytto myyden varalta sellaiselle henkilo lle, joka on ta ma n vakuutuksen ottamishetkella Kotimaan Energia Oy:n ( ljempa na myo s KE ) sa hko nmyyntisopimus-asiakas. Korvaus maksetaan ehdoissa mainituista tyo tto myydesta tilapa isesta tyo kyvytto myydesta vakuutetulle itselleen. 1 Kenelle vakuutus voidaan myöntää Vakuutus voidaan myöntää yksityishenkilölle, Jolla on vakuutuksen myöntämishetkellä kotikuntalain mukainen kotipaikka Suomessa; Joka on iältään vähintään 18- enintään 59-vuotias; Joka on va litto ma sti ennen vakuutuksen ottamista keskeytyksetta tehnyt tyo ta tyo - tai virkasuhteessa kuuden (6) viime kuukauden an vähintään 22 tunnin viikkotyo alla ta ma tkuu edelleen Joka vakuutuksen ottamishetkella on ta ysin tyo kykyinen eika saa sairauspa iva rahaa tai muuta korvausta sairauden tai vamman perusteella eika ole tietoinen eika ha nen voida kohtuudella edellytta a olevan tietoinen odotettavissa olevasta lomautuksesta tai tyo tto myydesta Joka on tehnyt sähkönmyyntisopimuksen KE:n kanssa. Vakuutus otetaan Kotimaan Energia Oy:n kautta. 2 Milloin vakuutus on voimassa Vakuutussopimus astuu voimaan kun asiakas on maksanut Kotimaan Energia Oy:n lähettämän laskun, jossa vakuutusmaksu laskutetaan erillisellä laskurivillä. Mikäli vakuutus sisältyy erilliseen Kotimaan Energia Oy:n lisäpalveluun, vakuutus astuu voimaan vakuutuksen sisältävän lisäpalvelun astuessa voimaan. Vakuutuksen perusteella voidaan korvata vahinko näiden vakuutusehtojen mukaisesti siitälukien, kun vakuutus on astunut voimaan. Korvausta voidaan maksaa vahinkotapahtumista, jotka ovat sattuneet sen jälkeen kun kvalifikaatioaika on kulunut. Kvalifikaatioaika on 60 päivää vakuutuksen voimaantulohetkestä. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut sen jälkeen, kun vakuutussopimus on päättynyt joko irtisanomisen tai maksun laiminlyönnin seurauksena. Vakuutus on voimassa kuukauden kerrallaan uusiutuu automaattisesti, ellei sitä irtisanota. Vakuutuksenotta voi milloin tahansa kirllisesti tai puhelimitse irtisanoa vakuutuksen päättymään voimassaolokuukauden loppuun. Vakuutussopimuksen voimassaolo lakkaa ilman eri ilmoitusta kun vakuutetun Kotimaan Energia Oy:n välinen sähkönmyyntisopimus päättyy. Vakuutus on voimassa 24 tuntia vuorokaudessa sekä työalla että vapaa-aikana. Myönnetty vakuutus on voimassa 64 ikävuoteen saakka. Uutta vakuutusta ei voida myöntää sen jälkeen kun vakuutuksenotta on täyttänyt 60 vuotta. Vakuutussopimuksen vakuutusturvan voimassaolo edellyttää kaikissa tapauksissa sitä, että vakuutetulla on voimassaoleva sopimus sähkön toimittamisesta Kotimaan Energia Oy:n kanssa. 3 Vakuutuksen voimassaoloalue Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa sekä Pohjoismaiden ulkopuolella silloin kun oleskelu Pohjoismaiden ulkopuolella ei kestä pidempään kuin 3 kuukautta. Oleskelua Pohjoismaiden ulkopuolella ei katsota keskeytyneeksi tilapäisen Pohjoismaissa käynnin johdosta esimerkiksi lääkärissäkäynnin, sairaanhoidon, asioinnin, loman tai muun vastaavan syyn vuoksi. 4 Mitä vakuutus korvaa korvauksen maksaminen Vakuutetun vakuutusturva alkaa erillisen kvalifikaatioan jälkeen eli 61. päivänä vakuutuksen voimaantulopäivästä lukien Turva työttömyyden varalta Tyo tto myys tarkoittaa vakuutetun tyo - tai virkasuhteen pa a ttymista seuraavista syista : tyo nanta on lopettanut tai ryhtynyt lopettamaan sen toiminnan tai osan siita, jota varten palkansaa on palkattu, tai on lopettanut tai ryhtynyt lopettamaan toimintansa tai osan siita siina toimipisteessa, johon palkansaa on palkattu; tai sellaisen toiminnan tai sen toiminnan osan tarve, jota varten palkansaa on palkattu, on lakannut tai va hentynyt taloudellisista, tuotannollisista tai vastaavista syista, ta ma n tilanteen odotetaan tkuvan toistaiseksi; tai

2 4.1.3 tyo nanta haetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai joutuu muiden tyo sopimuslaissa ( /55) mainittujen oikeudellisten toimenpiteiden kohteeksi. 4.2 Tyo tto ma n ma a ritelma Tyo to n tarkoittaa, etta vakuutettu on ilman omaa syyta a n joutunut työttömäksi eikä ole kieltäytynyt tarjotusta työstä on ilmoittautunut työnhakiksi työvoimatoimistoon. 4.4 Korvauksen maksamisen edellytykset työttömyystilanteissa Ja ljempa na esitetyt korvausrajoitukset huomioon ottaen Vakuutuksen antan maksaa työttömyystilanteessa korvauksia kohdan 4.6 mukaan, jos vakuutettua kohtaa kohdassa 4.1 ma a ritelty tyo tto myys ha n on sen seurauksena tyo to n kohdassa 4.2 ma a ritellylla tavalla; Korvausta ei makseta, mikäli työttömyys on kestänyt alle 30 päivää Työkyvyttömyys Täydellä työkyvyttömyydellä tarkoitetaan tilaa, jossa vakuutettu on sairauslomalla, oikeutettu Kelan, sairaus-, tapaturma- tai liikennevakuutuksen perusteella maksettavaan sairaspäivärahaan on lääkärintodistuksen mukaan täysin työkyvytön; joka alkaa kvalifikaatioan jälkeen; vakuutuksen alkamispa iva sta on kulunut va hinta a n 60 pa iva a (kvalifikaatioaika), kun vakuutettu saa tiedon tyo tto ma ksi joutumisestaan tai joutuu tyo tto ma ksi; tyo tto myys on tkunut yhta ksoisesti yli 30 pera kka isen kalenteripa iva n an 4.5 Korvauksen maksamisen edellytykset työkyvyttömyystilanteissa Ja ljempa na esitetyt korvausrajoitukset huomioon ottaen Vakuutuksen antan maksaa työkyvyttömyystilanteessa korvauksia kohdan 4.6 mukaan, jos joka täysin estää vakuutettua tekemästä työtään tai jotakin muuta sellaista työtä, jota hän olisi koulutuksensa kokemuksena perusteella kohtuudella kyennyt tekemään. Työkyvyttömyys katsotaan alkaneeksi sinä päivänä, jolloin lääkäri on kvalifikaatioan jälkeen ensimmäisen kerran todennut vakuutetun työkyvyttömäksi. Korvausta ei makseta, mikäli työkyvyttömyys on kestänyt alle 30 päivää vakuutettu tulee kohdassa 4.3. määritellyllä tavalla työkyvyttömäksi; vakuutuksen alkamispa iva sta on kulunut va hinta a n 60 pa iva a (kvalifikaatioaika), kun vakuutetun työkyvyttömyyden aiheuttanut tapahtuma on sattunut tai mikäli työkyvyttömyyden aiheuttanutta tapahtumaa ei voida osoittaa, vakuutetun sairausloma on alkanut; työkyvyttömyys tkuu yli 30 peräkkäisen päivän an. Jos vakuutettua kohtaa kvalifikaatioan jälkeen vähintään 30 päivän yhtäksoisen an kestävä joko kohdassa 4.3. määritellyn mukainen työkyvyttömyys tai kohdassa 4.2 määritellyn mukainen työttömyys, maksetaan korvausta sähkösopimuksen (Kotimaan Energia Oy) mukaisista sähkökuluista, kuitenkin enintään 300 euroa kuukaudessa. Korvausta maksetaan enintään kuuden kuukauden an. Korvauksesta tehdään mahdollinen ennakonpidätys. Jos työkyvyttömyys- tai työttömyysanksojen välillä ei ole vähintään 90 päivän yhtäksoista työssäoloaikaa, katsotaan niiden kuuluvan samaan työkyvyttömyys- tai työttömyysksoon, elleivät ne ole aiheutuneet täysin eri syistä. Ennen kuin korvausta voidaan maksaa uudelleen, tulee vakuutetun olla vähintään 180 päivän pituisen yhtäksoisen an toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa Korvausmäärä sen maksaminen Korvaus maksetaan vakuutetulle kuukausittain vakuutetun KE:n välisen sähkönmyyntisopimuksen mukaisen sähkölaskun perusteella. 5 Rajoitukset Korvaus on määrällisesti kaikissa tapauksissa rajoitettu vakuutetulle Kotimaan Energia Oy:n sähkönmyyntisopimuksen perusteella lähetetyn laskun määrään, enintään 300 euroon asti kuukaudessa. 5.1 Täyden työkyvyttömyyden tilanteessa korvausta ei makseta, jos kyse on

3 5.1.1 tapaturmasta tai sairaudesta, jonka vuoksi vakuutettu on lähimmän 12 kuukauden kuluessa ennen vakuutuksen voimaantuloa hakeutunut lääkäriin tai saanut hoitoa sodasta, vallankaappauksesta, kansannoususta tai vastaavasta ydinonnettomuudesta tai radioaktiivisen aineen laskeumasta uupumuksesta, stressistä, masennuksesta tai niihin liittyvästä vaivasta, ellei vakuutettu ole saanut vaivaan lääkärin hoitoa psyykkisestä sairaudesta, psyykkisestä tai hermostollisesta vaivasta, joka ei sisälly edellä mainittuun kohtaan selkään tai selkärankaan liittyvästä vaivasta, jota ei voida lääketieteellisin löydöksin todentaa tapaturmasta tai sairaudesta, jonka vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut itselleen tapaturmasta tai sairaudesta, joka on seurausta vakuutetun omasta rikollisesta teosta tai toiminnasta tapaturmasta tai sairaudesta, joka on seurausta alkoholin, huumeiden, muiden päihteiden tai unilääkkeen vaikutuksesta tapaturmasta tai sairaudesta, joka on syntynyt osallistuttaessa ammattimaiseen urheilusuoritukseen tai harjoiteltaessa sitä varten 5.2 Työttömyystilanteessa korvausta ei makseta, jos kyse on osa-aikaisesta työttömyydestä, työttömyydestä määräaikaisen työsopimuksen päättymisen jälkeen tai kausityöttömyydestä irtisanomisesta tai lomautuksesta, joka oli tiedossa vakuutussopimusta tehtäessä tai jonka vakuutetun olisi pitänyt tietää vakuutussopimusta tehtäessä vapaaehtoisesta työttömyydestä työttömyydestä, jollei vakuutettu ole ilmoittautunut työnhakiksi työvoimatoimistoon työttömyydestä vakuutetun oman irtisanoutumisen johdosta tai kun vakuutettu on tullut irtisanotuksi vakuutetun puolella olevasta syystä esimerkiksi sopimattoman käytöksen tai rikollisen toiminnan johdosta irtisanomisesta, joka on tapahtunut tai työttömyydestä, joka on alkanut ennen kuin 61 päivää on kulunut vakuutuksen voimaantulosta työttömyydestä, joka on seurausta työsuhteen päättymisestä vakuutetun saavutettua eläkeiän työttömyydestä, joka johtuu lakosta tai vakuutetun lainvastaisesta menettelystä 5.3 Yleiset rajoitukset Korvausta ei makseta, jos työkyvyttömyys tai työttömyys on seurausta 6 Toimenpiteet korvauksen hakemiseksi Korvaushakemus tulee toimittaa Crawford & Company (Sweden) Ab:lle (jäljempänä Crawford), osoite Rantatie Business Park, Hermannin rantatie 8, Helsinki, sähköposti Korvausvaatimus on esitettävä vakuutuksenantalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen haki on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei ole esitetty edellä mainitussa assa, vakuutettu menettää oikeuden korvaukseen. 6.1 Työkyvyttömyys Haettaessa korvausta täyden työkyvyttömyyden perusteella, korvaushakemuksen liitteenä tulee toimittaa seuraavat asiakirt Crawfordille kopio vakuutustodistuksesta lääkärintodistus, josta ilmenee työkyvyttömyyden syy Kelan, sairaus-, tapaturma- tai liikennevakuutusyhtiön päätös sairauspäivärahasta tai eläkkeestä Vakuutetun tulee toimittaa vakuutusyhtiölle tai sen edustalle (Crawfordille) myös muut sen pyytämät selvitykset, joilla saattaa olla merkitystä vakuutuksenantan vastuun selvittämisessä. Vakuutusyhtiöllä on oikeus vaatia lääkärintarkastusta osoittamassaan hoitolaitoksessa. Tästä aiheutuneet kulut korvataan vakuutetulle. 6.2 Työttömyys Haettaessa korvausta työttömyyden perusteella, korvaushakemuksen liitteenä tulee toimittaa seuraavat asiakirt Crawfordille kopio vakuutustodistuksesta Työvoimatoimiston todistus työnhakiksi ilmoittautumisesta Viimeisimmän työnantan antama todistus, josta käy ilmi irtisanomisen peruste työsuhteen pituus Vakuutetun tulee toimittaa vakuutusyhtiölle tai sen edustalle (Crawfordille) myös muut sen pyytämät selvitykset, joilla saattaa olla merkitystä vakuutuksenantan vastuun selvittämisessä. OMAVASTUUVÄHENNYS VAHINKOTAPAUKSISSA, JOISSA VAHIN- KO ON TAPAHTUNUT SÄHKÖILMIÖN VUOKSI Vakuutus korvaa vakuutuskauden aikana tapahtuneet omaisuusvahingot, jotka ovat sa hko ilmio n aiheuttamia (kts. Kohta 1 kenelle vakuutus voidaan myo nta a ). Edellytyksena on, etta vahinko kuuluu kotivakuutuksesi piiriin että olet saanut siitä korvauksen, josta on vähennetty omavastuu. Korvauksen vastaanottaminen on vahvistettava kotivakuutuksen myöntäjältä saadulla maksutositteella.

4 Vakuutuksen myöntäjä korvaa omavastuuta vastaavan summan, kuitenkin korkeintaan 200 :n asti. Omavastuuvähennys on mahdollista saada yhden kerran 12 kuukauden mittaisen vakuutuskauden aikana. 7 Yleisiä säännöksiä 7.1 Vakuutusmaksu Vakuutuksen voimaantulo edellyttää, että vakuutusmaksu maksetaan viimeistään eräpäivänä. Vakuutusmaksua kahdelta ensimmäiseltä kuukaudelta ei laskuteta sen jälkeen vakuutusmaksu peritään sähkölaskun yhteydessä kuukausittain tai kerran vuodessa valitun laskutusksotuksen mukaan. Jos vakuutuksenotta ei maksa vakuutusmaksua eräpäivään mennessä, on vakuutuksenantalla oikeus irtisanoa vakuutus, mikäli myöhästymisellä ei ole vain vähäistä merkitystä. Irtisanomisilmoitus lähetetään vakuutetulle vakuutus päättyy 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä, mikäli vakuutusmaksua ei tänä aikana makseta. Jos vakuutuksenotta maksaa erääntyneen vakuutusmaksun ennen irtisanomisan päättymistä, vakuutus ei kuitenkaan pääty irtisanomisan kuluttua. Vakuutusyhtiön on ilmoitettava tästä irtisanomista koskevassa ilmoituksessa, muuten ilmoitus on mitätön. Jos maksun laiminlyönti on johtunut vakuutuksenottan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen syyn vuoksi pääasiassa ilman omaa syytään, vakuutus päättyy irtisanomisesta huolimatta vasta 14 päivän kuluttua esteen lakkaamisesta. Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisan päättymisestä. Vakuutuksenottan on ilmoitettava mahdollisimman pian maksuvaikeudestaan kirllisesti vakuutusyhtiölle. Jos vakuutus on päättynyt muun kuin ensimmäisen vakuutusmaksun maksamatta jättämisen vuoksi, vakuutus tulee uudelleen voimaan, jos vakuutuksenotta maksaa suorittamatta jätetyn vakuutusmaksun kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä. Vakuutusyhtiön vastuu alkaa maksun maksamista seuraavasta päivästä. Jos vakuutuksenotta suorittaa koko vakuutusmaksun sen jälkeen, kun vakuutus on päättynyt, vakuutusyhtiön vastuu alkaa maksun suorittamista seuraavasta päivästä. Vakuutus on tällöin voimassa alun perin sovitun vakuutuskauden loppuun siitä lukien, kun vakuutus tuli uudelleen voimaan. Jos vakuutusyhtiö ei kuitenkaan halua saattaa päättynyttä vakuutusta uudelleen voimaan, vakuutusyhtiö ilmoittaa 14 päivän kuluessa vakuutusmaksun suorittamisesta lukien vakuutuksenottalle, ettei se suostu ottamaan maksua vastaan. 7.2 Vakuutussopimuksen muuttaminen Vakuutuskauden vaihtuessa vakuutuksenantalla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua muita sopimusehto. Vakuutuksenantan on lähetettävä vakuutusmaksua koskevan laskun yhteydessä vakuutuksenottalle ilmoitus siitä, miten vakuutusmaksu muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa on mainittava, että vakuutuksenottalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutuksenanta on lähettänyt vakuutuksenottalle ilmoituksen sopimusehtojen muuttumisesta. 7.3 Vakuutuksen irtisanominen päättyminen Vakuutetulla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään ilman irtisanomisaikaa välittömästi. Vakuutuksenanta voi irtisanoa vakuutuksen päättymään vakuutuskauden vaihtuessa noudattaen 30 päivän irtisanomisaikaa. Jos vakuutusmaksu maksetaan kuukausittain, vakuutettu ei ole velvollinen maksamaan vakuutusmaksu irtisanomisen jälkeiseltä anksolta. Jos vakuutusmaksu maksetaan vuosittain, palautetaan vakuutusmaksusta se osuus, joka kohdistuu vakuutuksen päättymisen jälkeiseen anksoon. Vakuutusmaksun palautus lasketaan 1/365 osina. Vakuutussopimus päättyy, jos vakuutettu ei maksa vakuutusmaksua vakuutussopimuksen mukaisesti (katso edellä). Vakuutussopimus päättyy, jos vakuutuksenotta kuolee. Vakuutus päättyy sen vakuutuskauden loppuessa, jonka aikana vakuutettu täyttää 65 vuotta. Vakuutusmaksu voi sisältyä myös KE:n tarjoamaan lisäpalveluun. Mitä vakuutusmaksusta on edellä esitetty, sovelletaan soveltuvin osin myös lisäpalvelun maksamiseen.sovellettava lainsäädäntö Vakuutukseen sovelletaan vakuutussopimuslakia Suomen lainsäädäntöä. 8 Vakuutusedusta Kotimaan Energia Oy, , Energiaku 3, Helsinki, puh , sähköposti: Kotimaan Energia Oy toimii yhteistyössä Gjensidige Försäkring - vakuutusyhtiön kanssa. Vakuutusedustana Kotimaan Energia Oy avustaa vakuutuksen myynnissä sen hallinnoinnista Gjensidige Försäkring -vakuutusyhtiö vastaa Kotimaan Energia Oy:n toiminnasta vakuutusedustana. Jos et ole tyytyväinen tai haluat antaa palautetta Kotimaan Energia Oy:n vakuutuskäsittelystä, ota yhteyttä asiakaspalveluun puhelimitse puh

5 9 Vakuutuksenanta 12 Henkilötietojen käsittely Vakuutuksenanta on Gjensidige Försäkring -vakuutusyhtiö edustanaan Brim Ab. Gjensidige Försäkring, Gjensidige Forsikring ASA, Nor - sivuliike, Y- tunnus , osoite Box 3031, Stockholm. Brim Ab, edustana Gjensidige Försäkring -vakuutusyhtiölle, Y- tunnus , osoite Box 19572, Stockholm. 10 Jos Sinulla on kysyttävää Jos sinulla on kysyttävää vakuutuksesta tai Kotimaan Energia Oy:n toiminnasta vakuutusedustana, voit soittaa Kotimaan Energia Oy:n asiakaspalveluun, puh Vahinkoasioissa ota yhteyttä Crawford & Company (Sweden) Ab, Rantatie Business Park, Hermannin rantatie 8, Helsinki, sähköposti 11 Muutoksenhaku Lisäselvitystä päätöksen perusteista asiaan vaikuttavista seikoista saa ottamalla yhteyttä päätöksen tehneeseen korvauskäsittelijään, jonka nimi puhelinnumero ovat korvauspäätöksessä. Voitte myös toimittaa lisäselvityksiä pyytää asian uudelleen käsittelyä. Korvauksenhakilla on oikeus pyytää lausuntoa joko Vakuutuslautakunnalta tai Kuluttariitalautakunnalta. Lautakunnat antavat ratkaisusuosituksia. Lausuntoa voi pyytää vapaamuotoisella kirjeellä. Kuluttariitalautakunta antaa lausunto vain kuluttajille, ei kuitenkaan ilman painavaa syytä, jos viimeisestä yhteenotosta vakuutusyhtiöön on kulunut yli kuusi (6) kuukautta. Lautakuntien osoitteet ovat: Vakuutuslautakunta Kuluttariitalautakunta Porkkalankatu 1 Hämeentie Helsinki Helsinki Puh. (09) Puh Päätökseen tyytymätön vakuutuksenotta, vakuutettu tai edunsaa voi saattaa asian tuomioistuimen ratkaistavaksi riippumatta siitä, onko hän pyytänyt edellä mainitun lautakunnan ratkaisusuositusta vai ei. Kanne käräjäoikeudessa pitää nostaa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirllisen tiedon vakuutusyhtiön päätöksestä sanotusta määräasta. Kanne voidaan nostaa myös kantan kotipaikan käräjäoikeudessa. Lautakuntakäsittely ei pidennä kolmen vuoden määräaikaa. Vakuutuksenanta sen lukuun toimivat tahot käsittelevät asiakkaiden henkilötieto muita käsittelyn yhteydessä saatu tieto henkilötietolain vakuutuslainsäädännön sekä vakuutusalan ohjeiden mukaisesti. Käsittelyssä tarvittavia tieto voidaan pyytää asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta viranomaisten julkisista rekistereistä. Tieto ei luovuteta sivulliselle ilman asianomaisen suostumusta, ellei tietojen luovuttaminen perustu lakiin. Asiakasrekisteriä voidaan käyttää myös jo asiakkaana oleville henkilöille suunnattuun markkinointiin. Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on tarkastusoikeus, henkilötiedon koramisvaatimuksen esittämisoikeus sekä kieltooikeus. Tarkastusoikeuden perusteella jokaisella on oikeus saada tietää, onko rekisterissä tieto hänestä, jos hänestä on tallennettu tieto, mitä ne ovat. Tietojen tarkistusta voi pyytää ottamalla yhteyttä vakuutuksenantaan tai sen edustaan. Vakuutetulla on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi asiakasrekisterissä oleva tieto. Markkinoinnin voi halutessaan kieltää ilmoittamalla siitä kirllisesti. 13 Määritelmiä 13.1Tapaturma Tapaturmalla tarkoitetaan vakuutuskauden aikana sattunutta äkillistä, ruumiinvamman aiheuttavaa odottamatonta tapahtumaa, joka sattuu vakuutetun tahtomatta ulkoisen tekijän vaikutuksesta jonka seurauksena vakuutettu on täysin työkyvytön Sairaus Sairaudella tarkoitetaan vakuutuskauden aikana todettua sairautta, johon vakuutettu ei ole 12 kuukauden kuluessa ennen vakuutuksen voimaantuloa saanut hoitoa tai hakeutunut lääkäriin jonka seurauksena vakuutettu on täysin työkyvytön Täysi työkyvyttömyys Täydellä työkyvyttömyydellä tarkoitetaan sitä, että vakuutettu on sairauslomalla, oikeutettu Kelan, sairaus-, tapaturma- tai liikennevakuutuksen perusteella maksettavaan sairaspäivärahaan on lääkärintodistuksen mukaan täysin työkyvytön Työttömyys Työttömyydellä tarkoitetaan sitä, että vakuutettu on ilman omaa syytään joutunut työttömäksi eikä ole kieltäytynyt tarjotusta työstä on ilmoittautunut työnhakiksi työvoimatoimistoon.

6 13.5 Korvaus Korvaus maksetaan kuukausittain sähkösopimuksen mukaan. Korvaus on maksimissaan 300 kuukaudessa 6 kuukauden anksolta. 13.6Vakuutuskausi enimmäiskorvausankso Vakuutus uudistuu kuukausittain. Korvausta maksetaan maksimissaan 6 kuukauden alta Kvalifikaatioaika Vakuutuksen voimaantulohetkestä alkava 60 päivän pituinen ankso, jonka jälkeen sattuneista vahingoista vakuutettu on oikeutettu korvaukseen näiden vakuutusehtojen mukaisesti työttömyyden tai täyden työkyvyttömyyden tilanteissa Karenssiaika (omavastuuaika) Omavastuuaika on 30 päivää. Korvausta voidaan maksaa näiden vakuutusehtojen mukaisesti, kun työkyvyttömyys tai työttömyys on kestänyt yhtäksoisesti yli 30 päivää Vakuutusmaksukausi Vakuutusmaksun veloitus tapahtuu kuukausittain tai vuosittain. Valitun vakuutuskauden pituus käy ilmi vakuutustodistuksesta laskutus tapahtuu sen mukaisesti. Vakuutusmaksuvero Vakuutusmaksuvero on 24 %. Ennakonpidätys Vakuutuksen perusteella maksettavasta korvauksesta vähennetään tarvittaessa ennakonpidätys, jonka Crawford tilittää verottalle.

VAKUUTUSEHDOT. kun vakuutussopimus on päättynyt joko irtisanomisen tai maksun laiminlyönnin seurauksena.

VAKUUTUSEHDOT. kun vakuutussopimus on päättynyt joko irtisanomisen tai maksun laiminlyönnin seurauksena. VAKUUTUSEHDOT ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Vakuutuksen tarkoitus Na issa vakuutusehdoissa termilla vakuutus tarkoitetaan sita Energiakustannusvakuutusta, joka kattaa tyo tto

Lisätiedot

SOPIMUS- JA VAKUUTUSEHDOT

SOPIMUS- JA VAKUUTUSEHDOT SOPIMUS- JA VAKUUTUSEHDOT SOPIMUSEHDOT Tuote Tämä tuote on Säästöpaketti. Säästöpaketti-lisäpalvelu käynnistyy samana päivänä kuin Kotimaan Energian sähkönmyyntisopimus. Säästöpaketti on erillinen tuote,

Lisätiedot

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Perusturva Pariturva Sisällysluettelo Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus 2 2 Vakuutussopimuksen voimassaolo 2 3 Vakuutusmaksun maksaminen ja maksun laiminlyönti

Lisätiedot

Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu

Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu 1.1 Vakuutettu on Suomessa kirjoilla oleva yksityishenkilö tai elinkeinonharjoittaja, joka

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

600euroa. Asumisturva -vakuutus. Jopa. Redcats. Redcats Asumisturva -tärkeimmät rajoitukset. Taloudellista turvaa, jos joudut: TYÖTTÖMÄKSI

600euroa. Asumisturva -vakuutus. Jopa. Redcats. Redcats Asumisturva -tärkeimmät rajoitukset. Taloudellista turvaa, jos joudut: TYÖTTÖMÄKSI Redcats Asumisturva -tärkeimmät rajoitukset Täydelliset vakuutusehdot internetissä ellos.fi/asumisturva ja jotex.fi/asumisturva Kuka voi ottaa vakuutuksen? Vakuutuksen voi ottaa Suomessa asuva, 18-59-vuotias

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön. Tutustu

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

KodinOmavastuu vakuutus

KodinOmavastuu vakuutus KodinOmavastuu vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.3.2013 alkaen ja niitä sovelletaan 4.3.2013 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194935)

Lisätiedot

Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan ehdot. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Genworth Financial

Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan ehdot. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Genworth Financial Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Nordea Lainaturva Plus Vakuutuksen tarkoitus Näissä vakuutusehdoissa termillä vakuutus tarkoitetaan sitä Nordea Lainaturva Plus -vakuutuksen osaa, joka kattaa työttömyyden

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus Turvan Henkikulta ja Parikulta Kuolemanvaravakuutus 28.5.2016 VAKUUTUSEHDOT Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön.

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Fortum OmavastuuPlus vakuutus

Fortum OmavastuuPlus vakuutus Fortum OmavastuuPlus vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 18.3.2014 alkaen ja niitä sovelletaan 18.3.2014 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001195543)

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus Vakuutus korvaa vakuutuksenottajan asunnon lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kulut, jos avaimet on varastettu. Vakuutus on luonteeltaan

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

LIITE HANKINTASOPIMUS

LIITE HANKINTASOPIMUS Kaupunginhallitus 11.9.2017 Liite 1 LIITE HANKINTASOPIMUS 1 HANKINTASOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Sopijaosapuolet ovat: Hankintayksikkö (Y-tunnus ), jäljempänä Vakuutuksenottaja ja Tarjoaja, jäljempänä

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001196191) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194708) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

NORDAX BANK LAINATURVA. Vakuutusehdot voimassa alkaen 17.6.2015. AXA PL 67, 00501 Helsinki Puh 010 802 844, Faksi 010 287 3022

NORDAX BANK LAINATURVA. Vakuutusehdot voimassa alkaen 17.6.2015. AXA PL 67, 00501 Helsinki Puh 010 802 844, Faksi 010 287 3022 NORDAX BANK LAINATURVA Vakuutusehdot voimassa alkaen 17.6.2015 AXA PL 67, 00501 Helsinki Puh 010 802 844, Faksi 010 287 3022 SISÄLLYSLUETTELO 1. VAKUUTETUT JA VAKUUTUKSENOTTAJA... 3 2. KELPOISUUSEHDOT

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 24.10.2005 alkaen 103 148 1 10.08(11.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus Vakuutus korvaa sen määrän (omavastuun), jolla vakuutuksenottajan kotivakuutusyhtiö on vähentänyt polkupyörävarkaudesta saatavaa vahingonkorvausta.

Lisätiedot

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä vakuutusyhtiö) yleiset ehdot (voimassa 1.1. LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.2012 alkaen) 1. Vakuutuksen tarkoitus 1.1 Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

SUPPEA LAINATURVA VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

SUPPEA LAINATURVA VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. SUPPEA LAINATURVA VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2016 alkaen. 1 SUPPEA LAINATURVA Vakuutusehdot YLEISTÄ... 3 1. VAKUUTETUT JA VAKUUTUKSENOTTAJA... 3 2. KELPOISUUSEHDOT JA VAKUUTUSTURVA... 3 2.1 Vakuutettu...

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus 1. Kulut henkilötodistuksen uudesta hankinnasta Vakuutus korvaa kulut, jotka aiheutuvat varastetun henkilötodistuksen, ajokortin,

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2 Aktia Henkilöturva Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä 2 Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus ja sen sisältö 2 2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA.

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA. Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA VAKUUTUSKIRJA Asiakastunnus 57250970 1 Hyvä asiakkaamme -sopimuksenne sisältö on muuttunut, minkä vuoksi lähetämme teille korjatut asiakirjat. Tämä vakuutuskirja

Lisätiedot

SANTANDER MAKSUTURVA VAKUUTUSEHDOT

SANTANDER MAKSUTURVA VAKUUTUSEHDOT SANTANDER MAKSUTURVA VAKUUTUSEHDOT Vakuutusehdot ovat voimassa 1.10.2011 alkaen Vakuutuksen myöntää ja vakuutus- ja korvauspalvelua hoitaa Genworth Financial PL 67, 00501 Helsinki Puhelin 010 80 2841 Faksi

Lisätiedot

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 Vuosimaksu 145 / yhden vakuutuspaikan yhtiö *) Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä korottuu 200 000 :lla Tukea vahingon rajaamis- ja puolustautumiskustannuksiin Hallitus

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT E RYHMÄHENKILÖVAKUUTUS

YLEISET SOPIMUSEHDOT E RYHMÄHENKILÖVAKUUTUS YLEISET SOPIMUSEHDOT E RYHMÄHENKILÖVAKUUTUS Voimassa 1.3.2014 alkaen Sisältö 1. Eräät keskeiset käsitteet 2. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3.

Lisätiedot

SANTANDER MAKSUTURVA VAKUUTUSEHDOT

SANTANDER MAKSUTURVA VAKUUTUSEHDOT SANTANDER MAKSUTURVA VAKUUTUSEHDOT Vakuutusehdot ovat voimassa 1. helmikuuta 2015 alkaen (SC4a-2) Vakuutuksen myöntää ja korvauspalvelua hoitaa Santander Insurance Europe Limited PL1001, 00501 Helsinki,

Lisätiedot

JALKAPALLOTURVA. Vakuutusehdot 1.1.2014 F1401 SISÄLLYSLUETTELO

JALKAPALLOTURVA. Vakuutusehdot 1.1.2014 F1401 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutusehdot 1.1.2014 F1401 JALKAPALLOTURVA SISÄLLYSLUETTELO JALKAPALLOTURVA... 2 1 Vakuutettu ja edunsaaja... 2 2 Voimassaolo... 2 3 Korvaukset... 2 4 Korvauksen hakeminen... 2 YLEISET SOPIMUSEHDOT...

Lisätiedot

SANTANDER MAKSUTURVA VAKUUTUSEHDOT

SANTANDER MAKSUTURVA VAKUUTUSEHDOT SANTANDER MAKSUTURVA VAKUUTUSEHDOT Vakuutusehdot ovat voimassa 1. syyskuuta 2015 alkaen (SC4a-3) Vakuutuksen myöntää ja korvauspalvelua hoitaa CNP Santander Insurance Europe DAC PL 1001, 00501 Helsinki,

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 18.1.2013 Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 1.1.2013 alkaen 1 Talkootyöntekijöiden tapaturmavakuutus 353-4177916-7 Vakuutettuina ovat Suomessa vakinaisesti asuvat, Suomen asumisperusteisen

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo Yleiset Sopimusehdot ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1 www.if.fi Sisällysluettelo 1 Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys............................ 2 2 Sopimuksen tekeminen ja voimassa

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Avainturva-vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.10.2011 alkaen ja niitä sovelletaan 1.10.2011 tai sen jälkeen

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto Y001. Voimassa 1.11.2011 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto Y001. Voimassa 1.11.2011 alkaen. Sisältö Vakuutusehto Y001 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.11.2011 alkaen Sisältö 1 Eräät keskeiset käsitteet 2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2 2.1 Tapiolan tiedonantovelvollisuus 2 2.2

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Yleiset sopimusehdot Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1. Eräät keskeiset käsitteet 3 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3 2.1 n tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Maakaasun myyjä on maakaasua myyvä henkilö, yhteisö tai laitos;

Maakaasun myyjä on maakaasua myyvä henkilö, yhteisö tai laitos; 1(5) 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä yleisiä maakaasun myyntiehtoja sovelletaan maakaasun jakeluverkkoon liitetylle maakaasun käyttäjälle tapahtuvassa maakaasun vähittäismyynnissä. Nämä ehdot

Lisätiedot

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette?

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? Vakuutukset Alkutesti Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? a) Ette mitään, koska ette aio poistua laivasta. b) Kaikille oman matkustajavakuutuksen,

Lisätiedot

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä- Suomen yliopiston apteekki ovat 24.1.2013 allekirjoittaneet uudistetun

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Avainturva-vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.12.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 1.12.2012 tai sen jälkeen

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Yritykset ja yhteisöt. Vakuutusehdot. Voimassa 1.11.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Yritykset ja yhteisöt. Vakuutusehdot. Voimassa 1.11.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehdot Yleiset sopimusehdot Yritykset ja yhteisöt Voimassa 1.11.2010 alkaen Sisältö 1. Eräät keskeiset käsitteet 3 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3 2.1 Tapiolan tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MYEL-EHDOT lisäeläke 1 (7) MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjä, joka on tehnyt vakuutussopimuksen

Lisätiedot

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen 120 vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen vapaaehtoiseen

Lisätiedot

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Johanna Aholainen 9.10.2014 Kelan tehtävät elatustukiasioissa Elatustuen myöntäminen ja maksaminen asiakkaan hakemuksesta Elatusavun periminen

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 151 1 10.10 (12.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI BALANSSI TUOTESELOSTE HENKILÖASIAKKAAN TURVAPAKETIT

SÄÄSTÖPANKKI BALANSSI TUOTESELOSTE HENKILÖASIAKKAAN TURVAPAKETIT SÄÄSTÖPANKKI BALANSSI TUOTESELOSTE HENKILÖASIAKKAAN TURVAPAKETIT SISÄLLYSLUETTELO Säästöpankki Balanssi pitää talouden tasapainossa... 3 Valitse vakuutusturvan laajuus... 4 Vakuutettava laina ja prosenttiosuus...

Lisätiedot

Toimiminen EU avustajana. Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015

Toimiminen EU avustajana. Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015 Toimiminen EU avustajana Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015 Vakuutetut Vakuutettuja ovat tuottajayhdistysten nimeämät ja maataloustuottajain liittojen hyväksymät EU-avustajat, jotka avustavat MTK:n jäseniä

Lisätiedot

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS -henk - ja tapaturmavakuutus Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS-VAKUUTUS turvaa sinut ja perheesi Primus on Ifin ja Kalevan yhteistyöjärjestöjen jäsenille ja heidän perheilleen tarkoitettu

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2004 alkaen AYL YL 1 Eräät keskeiset käsitteet Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt A-Vakuutus Oy:n (jäljempänä A-Vakuutus) kanssa vakuutussopimuksen. Vakuutettu on

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016 APAAEHTINEN HENKILÖAKUUTUS pp.1.2016 1. Työkyvyttömyysvakuutukset. ertaa keskenään ohimenevän työkyvyttömyyden ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta otettavia vakuutuksia. Kerro vertailussa erot vakuutusten

Lisätiedot

Vakuutusehdot. Fellow Finance LAINATURVA. Vakuutusehdot ovat voimassa 9/2017 alkaen

Vakuutusehdot. Fellow Finance LAINATURVA. Vakuutusehdot ovat voimassa 9/2017 alkaen Vakuutusehdot Fellow Finance LAINATURVA Vakuutusehdot ovat voimassa 9/2017 alkaen AXA PL 67, 00501 Helsinki Vakuutuspalvelut, puh. 010 802 835 Korvauspalvelut, puh. 010 802 841 faksi 010 287 3033 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kriisiturvavakuutus. Kriisiturvavakuutuksen vakuutusehdot

Kriisiturvavakuutus. Kriisiturvavakuutuksen vakuutusehdot Autoturvan kriisiturvavakuutusehdot 1.1.2016 Kriisiturvavakuutus Sisällysluettelo Kriisiturvavakuutuksen vakuutusehdot...1 Yleiset sopimusehdot...2 Kriisiturvavakuutuksen vakuutusehdot Kriisiturvavakuutus

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017

TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017 TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä työnantajia,

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT U0401 URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2004 alkaen. 103 532 1 3.08 SISÄLLYSLUETTELO SOVELTAMISALUE... 3 VAKUUTUSEHDOT... 3 1 VAKUUTETTU... 3 2 EDUNSAAJA...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC Siilinjärven kunta Leasingsopimus (limiitti) 072821-LC01-000-000 3 Step IT Oy (jäljempänä Vuokralleantaja ), Y-tunnus 2161942-7, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, vuokraa Vuokralleottajalle tämän sopimuksen

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2011 alkaen YL YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS- SOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus...2

Lisätiedot

Vakuutusehto YT01.6 Yritysturvan yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2014 alkaen

Vakuutusehto YT01.6 Yritysturvan yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2014 alkaen TMH 0.2 Vakuutusehto YT01.6 Yritysturvan yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2014 alkaen Sisällysluettelo 1 Vakuutussopimuksen keskeisiä käsitteitä 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus Jyty ry 2017 Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 16.9.2015 1. Millä perusteilla määritellään liikennevakuutuksesta maksettavan

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI BALANSSI TUOTESELOSTE. Henkilöasiakkaan turvapaketit

SÄÄSTÖPANKKI BALANSSI TUOTESELOSTE. Henkilöasiakkaan turvapaketit SÄÄSTÖPANKKI BALANSSI TUOTESELOSTE Henkilöasiakkaan turvapaketit SÄÄSTÖPANKKI BALANSSI PITÄÄ TALOUDEN TASAPAINOSSA Mikä sinulle on tärkeintä? Terveys, työ, koti, perhe? Kun arki rullaa suunnitelmien mukaan,

Lisätiedot

Chartis Europe S.A. (sivuliike) Laskuturvavakuutus. Vakuutusehdot AH 101

Chartis Europe S.A. (sivuliike) Laskuturvavakuutus. Vakuutusehdot AH 101 Chartis Europe S.A. (sivuliike) Laskuturvavakuutus Vakuutusehdot AH 101 Sisällysluettelo 1. Vakuutuksen sisältö...2 2. Vakuutetut...2 3. Vakuutuksen voimassaolo...2 4. Vakuutusturvat...2 5. Tapaturman

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI BALANSSI TUOTESELOSTE. Henkilöasiakkaan turvapaketit

SÄÄSTÖPANKKI BALANSSI TUOTESELOSTE. Henkilöasiakkaan turvapaketit TUOTESELOSTE Henkilöasiakkaan turvapaketit TUOTESELOSTE PITÄÄ TALOUDEN TASAPAINOSSA Mikä sinulle on tärkeintä? Terveys, työ, koti, perhe? Kun arki rullaa suunnitelmien mukaan, tärkeiden asioiden menettäminen

Lisätiedot

YRITYKSEN MATKATURVA. Yleiset sopimusehdot Voimassa alkaen

YRITYKSEN MATKATURVA. Yleiset sopimusehdot Voimassa alkaen YRITYKSEN MATKATURVA Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2002 alkaen 103 712 1 4.08 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT... 3 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET... 3 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS- SOPIMUKSEN

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

yleiset sopimusehdot

yleiset sopimusehdot yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen YL sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100

urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100 U1101 urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100 Sisällysluettelo SOVELTAMISALUE...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa alkaen (02.06)

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa alkaen (02.06) YL YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2001 alkaen. 1 103 222 1 5.01 (02.06) 10.000 SISÄLLYSLUETTELO YL YLEISET SOPIMUSEHDOT... 3 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET... 3 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS-

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Voimassa 1.9.2006 alkaen

Sisällysluettelo. Voimassa 1.9.2006 alkaen Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2006 alkaen YL Sisällysluettelo YL YL 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1.Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.10.2013 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.10.2013 alkaen POHJANTÄHDEN HENKI VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.10.2013 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä Yleiset sopimusehdot 01 Vakuutussopimus ja sen sisältö 02 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y)

FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y) FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y) SISÄLLYS 1 Käytettyjen käsitteiden määritelmiä 1 2 Vakuutuksen sisältö 1 3 Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet 1 4 Vakuutukseen voimassaolo

Lisätiedot

Yrityksen henkilövakuuttaminen. Loppi 14.12.2011 Olli Halonen

Yrityksen henkilövakuuttaminen. Loppi 14.12.2011 Olli Halonen 1 Yrityksen henkilövakuuttaminen Loppi 14.12.2011 Olli Halonen Yrityksen henkilöriskit Eniten huolestuttavat henkilöriskit Henkilöriskit Sairaudesta / tapaturmasta aiheutuvat kulut Ohimenevä työkyvyttömyys

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3 Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot (Sosiaali- ja terveysministeriön 15.12.2006 työntekijän eläkelain nojalla hyväksymät. Voimassa 1.1.2007 alkaen.) Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Sisältö 1. VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMINEN---------------------------------------------------------------------------------- 1 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE-----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot