VAKUUTUSEHDOT. on päättynyt joko irtisanomisen tai maksun laiminlyönnin ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAKUUTUSEHDOT. on päättynyt joko irtisanomisen tai maksun laiminlyönnin ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA"

Transkriptio

1 VAKUUTUSEHDOT ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Vakuutuksen tarkoitus Na issa vakuutusehdoissa termilla vakuutus tarkoitetaan sita Energiakustannusvakuutusta, joka kattaa tyo tto myyden tilapa isen tyo kyvytto myyden turvat seka omavastuuva hennyksen vahinkotapauksissa, joissa vahinko on tapahtunut sähköilmiön vuoksi. Vakuutuksen tarkoituksena on antaa turvaa vakuutusehdoissa ma a riteltyjen tyo tto myyden tilapa isen tyo kyvytto myyden varalta sellaiselle henkilo lle, joka on ta ma n vakuutuksen ottamishetkella Kotimaan Energia Oy:n ( ljempa na myo s KE ) sa hko nmyyntisopimus-asiakas. Korvaus maksetaan ehdoissa mainituista tyo tto myydesta tilapa isesta tyo kyvytto myydesta vakuutetulle itselleen. 1 Kenelle vakuutus voidaan myöntää Vakuutus voidaan myöntää yksityishenkilölle, Jolla on vakuutuksen myöntämishetkellä kotikuntalain mukainen kotipaikka Suomessa; Joka on iältään vähintään 18- enintään 59-vuotias; Joka on va litto ma sti ennen vakuutuksen ottamista keskeytyksetta tehnyt tyo ta tyo - tai virkasuhteessa kuuden (6) viime kuukauden an vähintään 22 tunnin viikkotyo alla ta ma tkuu edelleen Joka vakuutuksen ottamishetkella on ta ysin tyo kykyinen eika saa sairauspa iva rahaa tai muuta korvausta sairauden tai vamman perusteella eika ole tietoinen eika ha nen voida kohtuudella edellytta a olevan tietoinen odotettavissa olevasta lomautuksesta tai tyo tto myydesta Joka on tehnyt sähkönmyyntisopimuksen KE:n kanssa. Vakuutus otetaan Kotimaan Energia Oy:n kautta. 2 Milloin vakuutus on voimassa Vakuutussopimus astuu voimaan kun asiakas on maksanut Kotimaan Energia Oy:n lähettämän laskun, jossa vakuutusmaksu laskutetaan erillisellä laskurivillä. Mikäli vakuutus sisältyy erilliseen Kotimaan Energia Oy:n lisäpalveluun, vakuutus astuu voimaan vakuutuksen sisältävän lisäpalvelun astuessa voimaan. Vakuutuksen perusteella voidaan korvata vahinko näiden vakuutusehtojen mukaisesti siitälukien, kun vakuutus on astunut voimaan. Korvausta voidaan maksaa vahinkotapahtumista, jotka ovat sattuneet sen jälkeen kun kvalifikaatioaika on kulunut. Kvalifikaatioaika on 60 päivää vakuutuksen voimaantulohetkestä. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut sen jälkeen, kun vakuutussopimus on päättynyt joko irtisanomisen tai maksun laiminlyönnin seurauksena. Vakuutus on voimassa kuukauden kerrallaan uusiutuu automaattisesti, ellei sitä irtisanota. Vakuutuksenotta voi milloin tahansa kirllisesti tai puhelimitse irtisanoa vakuutuksen päättymään voimassaolokuukauden loppuun. Vakuutussopimuksen voimassaolo lakkaa ilman eri ilmoitusta kun vakuutetun Kotimaan Energia Oy:n välinen sähkönmyyntisopimus päättyy. Vakuutus on voimassa 24 tuntia vuorokaudessa sekä työalla että vapaa-aikana. Myönnetty vakuutus on voimassa 64 ikävuoteen saakka. Uutta vakuutusta ei voida myöntää sen jälkeen kun vakuutuksenotta on täyttänyt 60 vuotta. Vakuutussopimuksen vakuutusturvan voimassaolo edellyttää kaikissa tapauksissa sitä, että vakuutetulla on voimassaoleva sopimus sähkön toimittamisesta Kotimaan Energia Oy:n kanssa. 3 Vakuutuksen voimassaoloalue Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa sekä Pohjoismaiden ulkopuolella silloin kun oleskelu Pohjoismaiden ulkopuolella ei kestä pidempään kuin 3 kuukautta. Oleskelua Pohjoismaiden ulkopuolella ei katsota keskeytyneeksi tilapäisen Pohjoismaissa käynnin johdosta esimerkiksi lääkärissäkäynnin, sairaanhoidon, asioinnin, loman tai muun vastaavan syyn vuoksi. 4 Mitä vakuutus korvaa korvauksen maksaminen Vakuutetun vakuutusturva alkaa erillisen kvalifikaatioan jälkeen eli 61. päivänä vakuutuksen voimaantulopäivästä lukien Turva työttömyyden varalta Tyo tto myys tarkoittaa vakuutetun tyo - tai virkasuhteen pa a ttymista seuraavista syista : tyo nanta on lopettanut tai ryhtynyt lopettamaan sen toiminnan tai osan siita, jota varten palkansaa on palkattu, tai on lopettanut tai ryhtynyt lopettamaan toimintansa tai osan siita siina toimipisteessa, johon palkansaa on palkattu; tai sellaisen toiminnan tai sen toiminnan osan tarve, jota varten palkansaa on palkattu, on lakannut tai va hentynyt taloudellisista, tuotannollisista tai vastaavista syista, ta ma n tilanteen odotetaan tkuvan toistaiseksi; tai

2 4.1.3 tyo nanta haetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai joutuu muiden tyo sopimuslaissa ( /55) mainittujen oikeudellisten toimenpiteiden kohteeksi. 4.2 Tyo tto ma n ma a ritelma Tyo to n tarkoittaa, etta vakuutettu on ilman omaa syyta a n joutunut työttömäksi eikä ole kieltäytynyt tarjotusta työstä on ilmoittautunut työnhakiksi työvoimatoimistoon. 4.4 Korvauksen maksamisen edellytykset työttömyystilanteissa Ja ljempa na esitetyt korvausrajoitukset huomioon ottaen Vakuutuksen antan maksaa työttömyystilanteessa korvauksia kohdan 4.6 mukaan, jos vakuutettua kohtaa kohdassa 4.1 ma a ritelty tyo tto myys ha n on sen seurauksena tyo to n kohdassa 4.2 ma a ritellylla tavalla; Korvausta ei makseta, mikäli työttömyys on kestänyt alle 30 päivää Työkyvyttömyys Täydellä työkyvyttömyydellä tarkoitetaan tilaa, jossa vakuutettu on sairauslomalla, oikeutettu Kelan, sairaus-, tapaturma- tai liikennevakuutuksen perusteella maksettavaan sairaspäivärahaan on lääkärintodistuksen mukaan täysin työkyvytön; joka alkaa kvalifikaatioan jälkeen; vakuutuksen alkamispa iva sta on kulunut va hinta a n 60 pa iva a (kvalifikaatioaika), kun vakuutettu saa tiedon tyo tto ma ksi joutumisestaan tai joutuu tyo tto ma ksi; tyo tto myys on tkunut yhta ksoisesti yli 30 pera kka isen kalenteripa iva n an 4.5 Korvauksen maksamisen edellytykset työkyvyttömyystilanteissa Ja ljempa na esitetyt korvausrajoitukset huomioon ottaen Vakuutuksen antan maksaa työkyvyttömyystilanteessa korvauksia kohdan 4.6 mukaan, jos joka täysin estää vakuutettua tekemästä työtään tai jotakin muuta sellaista työtä, jota hän olisi koulutuksensa kokemuksena perusteella kohtuudella kyennyt tekemään. Työkyvyttömyys katsotaan alkaneeksi sinä päivänä, jolloin lääkäri on kvalifikaatioan jälkeen ensimmäisen kerran todennut vakuutetun työkyvyttömäksi. Korvausta ei makseta, mikäli työkyvyttömyys on kestänyt alle 30 päivää vakuutettu tulee kohdassa 4.3. määritellyllä tavalla työkyvyttömäksi; vakuutuksen alkamispa iva sta on kulunut va hinta a n 60 pa iva a (kvalifikaatioaika), kun vakuutetun työkyvyttömyyden aiheuttanut tapahtuma on sattunut tai mikäli työkyvyttömyyden aiheuttanutta tapahtumaa ei voida osoittaa, vakuutetun sairausloma on alkanut; työkyvyttömyys tkuu yli 30 peräkkäisen päivän an. Jos vakuutettua kohtaa kvalifikaatioan jälkeen vähintään 30 päivän yhtäksoisen an kestävä joko kohdassa 4.3. määritellyn mukainen työkyvyttömyys tai kohdassa 4.2 määritellyn mukainen työttömyys, maksetaan korvausta sähkösopimuksen (Kotimaan Energia Oy) mukaisista sähkökuluista, kuitenkin enintään 300 euroa kuukaudessa. Korvausta maksetaan enintään kuuden kuukauden an. Korvauksesta tehdään mahdollinen ennakonpidätys. Jos työkyvyttömyys- tai työttömyysanksojen välillä ei ole vähintään 90 päivän yhtäksoista työssäoloaikaa, katsotaan niiden kuuluvan samaan työkyvyttömyys- tai työttömyysksoon, elleivät ne ole aiheutuneet täysin eri syistä. Ennen kuin korvausta voidaan maksaa uudelleen, tulee vakuutetun olla vähintään 180 päivän pituisen yhtäksoisen an toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa Korvausmäärä sen maksaminen Korvaus maksetaan vakuutetulle kuukausittain vakuutetun KE:n välisen sähkönmyyntisopimuksen mukaisen sähkölaskun perusteella. 5 Rajoitukset Korvaus on määrällisesti kaikissa tapauksissa rajoitettu vakuutetulle Kotimaan Energia Oy:n sähkönmyyntisopimuksen perusteella lähetetyn laskun määrään, enintään 300 euroon asti kuukaudessa. 5.1 Täyden työkyvyttömyyden tilanteessa korvausta ei makseta, jos kyse on

3 5.1.1 tapaturmasta tai sairaudesta, jonka vuoksi vakuutettu on lähimmän 12 kuukauden kuluessa ennen vakuutuksen voimaantuloa hakeutunut lääkäriin tai saanut hoitoa sodasta, vallankaappauksesta, kansannoususta tai vastaavasta ydinonnettomuudesta tai radioaktiivisen aineen laskeumasta uupumuksesta, stressistä, masennuksesta tai niihin liittyvästä vaivasta, ellei vakuutettu ole saanut vaivaan lääkärin hoitoa psyykkisestä sairaudesta, psyykkisestä tai hermostollisesta vaivasta, joka ei sisälly edellä mainittuun kohtaan selkään tai selkärankaan liittyvästä vaivasta, jota ei voida lääketieteellisin löydöksin todentaa tapaturmasta tai sairaudesta, jonka vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut itselleen tapaturmasta tai sairaudesta, joka on seurausta vakuutetun omasta rikollisesta teosta tai toiminnasta tapaturmasta tai sairaudesta, joka on seurausta alkoholin, huumeiden, muiden päihteiden tai unilääkkeen vaikutuksesta tapaturmasta tai sairaudesta, joka on syntynyt osallistuttaessa ammattimaiseen urheilusuoritukseen tai harjoiteltaessa sitä varten 5.2 Työttömyystilanteessa korvausta ei makseta, jos kyse on osa-aikaisesta työttömyydestä, työttömyydestä määräaikaisen työsopimuksen päättymisen jälkeen tai kausityöttömyydestä irtisanomisesta tai lomautuksesta, joka oli tiedossa vakuutussopimusta tehtäessä tai jonka vakuutetun olisi pitänyt tietää vakuutussopimusta tehtäessä vapaaehtoisesta työttömyydestä työttömyydestä, jollei vakuutettu ole ilmoittautunut työnhakiksi työvoimatoimistoon työttömyydestä vakuutetun oman irtisanoutumisen johdosta tai kun vakuutettu on tullut irtisanotuksi vakuutetun puolella olevasta syystä esimerkiksi sopimattoman käytöksen tai rikollisen toiminnan johdosta irtisanomisesta, joka on tapahtunut tai työttömyydestä, joka on alkanut ennen kuin 61 päivää on kulunut vakuutuksen voimaantulosta työttömyydestä, joka on seurausta työsuhteen päättymisestä vakuutetun saavutettua eläkeiän työttömyydestä, joka johtuu lakosta tai vakuutetun lainvastaisesta menettelystä 5.3 Yleiset rajoitukset Korvausta ei makseta, jos työkyvyttömyys tai työttömyys on seurausta 6 Toimenpiteet korvauksen hakemiseksi Korvaushakemus tulee toimittaa Crawford & Company (Sweden) Ab:lle (jäljempänä Crawford), osoite Rantatie Business Park, Hermannin rantatie 8, Helsinki, sähköposti Korvausvaatimus on esitettävä vakuutuksenantalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen haki on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei ole esitetty edellä mainitussa assa, vakuutettu menettää oikeuden korvaukseen. 6.1 Työkyvyttömyys Haettaessa korvausta täyden työkyvyttömyyden perusteella, korvaushakemuksen liitteenä tulee toimittaa seuraavat asiakirt Crawfordille kopio vakuutustodistuksesta lääkärintodistus, josta ilmenee työkyvyttömyyden syy Kelan, sairaus-, tapaturma- tai liikennevakuutusyhtiön päätös sairauspäivärahasta tai eläkkeestä Vakuutetun tulee toimittaa vakuutusyhtiölle tai sen edustalle (Crawfordille) myös muut sen pyytämät selvitykset, joilla saattaa olla merkitystä vakuutuksenantan vastuun selvittämisessä. Vakuutusyhtiöllä on oikeus vaatia lääkärintarkastusta osoittamassaan hoitolaitoksessa. Tästä aiheutuneet kulut korvataan vakuutetulle. 6.2 Työttömyys Haettaessa korvausta työttömyyden perusteella, korvaushakemuksen liitteenä tulee toimittaa seuraavat asiakirt Crawfordille kopio vakuutustodistuksesta Työvoimatoimiston todistus työnhakiksi ilmoittautumisesta Viimeisimmän työnantan antama todistus, josta käy ilmi irtisanomisen peruste työsuhteen pituus Vakuutetun tulee toimittaa vakuutusyhtiölle tai sen edustalle (Crawfordille) myös muut sen pyytämät selvitykset, joilla saattaa olla merkitystä vakuutuksenantan vastuun selvittämisessä. OMAVASTUUVÄHENNYS VAHINKOTAPAUKSISSA, JOISSA VAHIN- KO ON TAPAHTUNUT SÄHKÖILMIÖN VUOKSI Vakuutus korvaa vakuutuskauden aikana tapahtuneet omaisuusvahingot, jotka ovat sa hko ilmio n aiheuttamia (kts. Kohta 1 kenelle vakuutus voidaan myo nta a ). Edellytyksena on, etta vahinko kuuluu kotivakuutuksesi piiriin että olet saanut siitä korvauksen, josta on vähennetty omavastuu. Korvauksen vastaanottaminen on vahvistettava kotivakuutuksen myöntäjältä saadulla maksutositteella.

4 Vakuutuksen myöntäjä korvaa omavastuuta vastaavan summan, kuitenkin korkeintaan 200 :n asti. Omavastuuvähennys on mahdollista saada yhden kerran 12 kuukauden mittaisen vakuutuskauden aikana. 7 Yleisiä säännöksiä 7.1 Vakuutusmaksu Vakuutuksen voimaantulo edellyttää, että vakuutusmaksu maksetaan viimeistään eräpäivänä. Vakuutusmaksua kahdelta ensimmäiseltä kuukaudelta ei laskuteta sen jälkeen vakuutusmaksu peritään sähkölaskun yhteydessä kuukausittain tai kerran vuodessa valitun laskutusksotuksen mukaan. Jos vakuutuksenotta ei maksa vakuutusmaksua eräpäivään mennessä, on vakuutuksenantalla oikeus irtisanoa vakuutus, mikäli myöhästymisellä ei ole vain vähäistä merkitystä. Irtisanomisilmoitus lähetetään vakuutetulle vakuutus päättyy 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä, mikäli vakuutusmaksua ei tänä aikana makseta. Jos vakuutuksenotta maksaa erääntyneen vakuutusmaksun ennen irtisanomisan päättymistä, vakuutus ei kuitenkaan pääty irtisanomisan kuluttua. Vakuutusyhtiön on ilmoitettava tästä irtisanomista koskevassa ilmoituksessa, muuten ilmoitus on mitätön. Jos maksun laiminlyönti on johtunut vakuutuksenottan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen syyn vuoksi pääasiassa ilman omaa syytään, vakuutus päättyy irtisanomisesta huolimatta vasta 14 päivän kuluttua esteen lakkaamisesta. Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisan päättymisestä. Vakuutuksenottan on ilmoitettava mahdollisimman pian maksuvaikeudestaan kirllisesti vakuutusyhtiölle. Jos vakuutus on päättynyt muun kuin ensimmäisen vakuutusmaksun maksamatta jättämisen vuoksi, vakuutus tulee uudelleen voimaan, jos vakuutuksenotta maksaa suorittamatta jätetyn vakuutusmaksun kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä. Vakuutusyhtiön vastuu alkaa maksun maksamista seuraavasta päivästä. Jos vakuutuksenotta suorittaa koko vakuutusmaksun sen jälkeen, kun vakuutus on päättynyt, vakuutusyhtiön vastuu alkaa maksun suorittamista seuraavasta päivästä. Vakuutus on tällöin voimassa alun perin sovitun vakuutuskauden loppuun siitä lukien, kun vakuutus tuli uudelleen voimaan. Jos vakuutusyhtiö ei kuitenkaan halua saattaa päättynyttä vakuutusta uudelleen voimaan, vakuutusyhtiö ilmoittaa 14 päivän kuluessa vakuutusmaksun suorittamisesta lukien vakuutuksenottalle, ettei se suostu ottamaan maksua vastaan. 7.2 Vakuutussopimuksen muuttaminen Vakuutuskauden vaihtuessa vakuutuksenantalla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua muita sopimusehto. Vakuutuksenantan on lähetettävä vakuutusmaksua koskevan laskun yhteydessä vakuutuksenottalle ilmoitus siitä, miten vakuutusmaksu muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa on mainittava, että vakuutuksenottalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutuksenanta on lähettänyt vakuutuksenottalle ilmoituksen sopimusehtojen muuttumisesta. 7.3 Vakuutuksen irtisanominen päättyminen Vakuutetulla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään ilman irtisanomisaikaa välittömästi. Vakuutuksenanta voi irtisanoa vakuutuksen päättymään vakuutuskauden vaihtuessa noudattaen 30 päivän irtisanomisaikaa. Jos vakuutusmaksu maksetaan kuukausittain, vakuutettu ei ole velvollinen maksamaan vakuutusmaksu irtisanomisen jälkeiseltä anksolta. Jos vakuutusmaksu maksetaan vuosittain, palautetaan vakuutusmaksusta se osuus, joka kohdistuu vakuutuksen päättymisen jälkeiseen anksoon. Vakuutusmaksun palautus lasketaan 1/365 osina. Vakuutussopimus päättyy, jos vakuutettu ei maksa vakuutusmaksua vakuutussopimuksen mukaisesti (katso edellä). Vakuutussopimus päättyy, jos vakuutuksenotta kuolee. Vakuutus päättyy sen vakuutuskauden loppuessa, jonka aikana vakuutettu täyttää 65 vuotta. Vakuutusmaksu voi sisältyä myös KE:n tarjoamaan lisäpalveluun. Mitä vakuutusmaksusta on edellä esitetty, sovelletaan soveltuvin osin myös lisäpalvelun maksamiseen.sovellettava lainsäädäntö Vakuutukseen sovelletaan vakuutussopimuslakia Suomen lainsäädäntöä. 8 Vakuutusedusta Kotimaan Energia Oy, , Energiaku 3, Helsinki, puh , sähköposti: Kotimaan Energia Oy toimii yhteistyössä Gjensidige Försäkring - vakuutusyhtiön kanssa. Vakuutusedustana Kotimaan Energia Oy avustaa vakuutuksen myynnissä sen hallinnoinnista Gjensidige Försäkring -vakuutusyhtiö vastaa Kotimaan Energia Oy:n toiminnasta vakuutusedustana. Jos et ole tyytyväinen tai haluat antaa palautetta Kotimaan Energia Oy:n vakuutuskäsittelystä, ota yhteyttä asiakaspalveluun puhelimitse puh

5 9 Vakuutuksenanta 12 Henkilötietojen käsittely Vakuutuksenanta on Gjensidige Försäkring -vakuutusyhtiö edustanaan Brim Ab. Gjensidige Försäkring, Gjensidige Forsikring ASA, Nor - sivuliike, Y- tunnus , osoite Box 3031, Stockholm. Brim Ab, edustana Gjensidige Försäkring -vakuutusyhtiölle, Y- tunnus , osoite Box 19572, Stockholm. 10 Jos Sinulla on kysyttävää Jos sinulla on kysyttävää vakuutuksesta tai Kotimaan Energia Oy:n toiminnasta vakuutusedustana, voit soittaa Kotimaan Energia Oy:n asiakaspalveluun, puh Vahinkoasioissa ota yhteyttä Crawford & Company (Sweden) Ab, Rantatie Business Park, Hermannin rantatie 8, Helsinki, sähköposti 11 Muutoksenhaku Lisäselvitystä päätöksen perusteista asiaan vaikuttavista seikoista saa ottamalla yhteyttä päätöksen tehneeseen korvauskäsittelijään, jonka nimi puhelinnumero ovat korvauspäätöksessä. Voitte myös toimittaa lisäselvityksiä pyytää asian uudelleen käsittelyä. Korvauksenhakilla on oikeus pyytää lausuntoa joko Vakuutuslautakunnalta tai Kuluttariitalautakunnalta. Lautakunnat antavat ratkaisusuosituksia. Lausuntoa voi pyytää vapaamuotoisella kirjeellä. Kuluttariitalautakunta antaa lausunto vain kuluttajille, ei kuitenkaan ilman painavaa syytä, jos viimeisestä yhteenotosta vakuutusyhtiöön on kulunut yli kuusi (6) kuukautta. Lautakuntien osoitteet ovat: Vakuutuslautakunta Kuluttariitalautakunta Porkkalankatu 1 Hämeentie Helsinki Helsinki Puh. (09) Puh Päätökseen tyytymätön vakuutuksenotta, vakuutettu tai edunsaa voi saattaa asian tuomioistuimen ratkaistavaksi riippumatta siitä, onko hän pyytänyt edellä mainitun lautakunnan ratkaisusuositusta vai ei. Kanne käräjäoikeudessa pitää nostaa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirllisen tiedon vakuutusyhtiön päätöksestä sanotusta määräasta. Kanne voidaan nostaa myös kantan kotipaikan käräjäoikeudessa. Lautakuntakäsittely ei pidennä kolmen vuoden määräaikaa. Vakuutuksenanta sen lukuun toimivat tahot käsittelevät asiakkaiden henkilötieto muita käsittelyn yhteydessä saatu tieto henkilötietolain vakuutuslainsäädännön sekä vakuutusalan ohjeiden mukaisesti. Käsittelyssä tarvittavia tieto voidaan pyytää asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta viranomaisten julkisista rekistereistä. Tieto ei luovuteta sivulliselle ilman asianomaisen suostumusta, ellei tietojen luovuttaminen perustu lakiin. Asiakasrekisteriä voidaan käyttää myös jo asiakkaana oleville henkilöille suunnattuun markkinointiin. Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on tarkastusoikeus, henkilötiedon koramisvaatimuksen esittämisoikeus sekä kieltooikeus. Tarkastusoikeuden perusteella jokaisella on oikeus saada tietää, onko rekisterissä tieto hänestä, jos hänestä on tallennettu tieto, mitä ne ovat. Tietojen tarkistusta voi pyytää ottamalla yhteyttä vakuutuksenantaan tai sen edustaan. Vakuutetulla on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi asiakasrekisterissä oleva tieto. Markkinoinnin voi halutessaan kieltää ilmoittamalla siitä kirllisesti. 13 Määritelmiä 13.1Tapaturma Tapaturmalla tarkoitetaan vakuutuskauden aikana sattunutta äkillistä, ruumiinvamman aiheuttavaa odottamatonta tapahtumaa, joka sattuu vakuutetun tahtomatta ulkoisen tekijän vaikutuksesta jonka seurauksena vakuutettu on täysin työkyvytön Sairaus Sairaudella tarkoitetaan vakuutuskauden aikana todettua sairautta, johon vakuutettu ei ole 12 kuukauden kuluessa ennen vakuutuksen voimaantuloa saanut hoitoa tai hakeutunut lääkäriin jonka seurauksena vakuutettu on täysin työkyvytön Täysi työkyvyttömyys Täydellä työkyvyttömyydellä tarkoitetaan sitä, että vakuutettu on sairauslomalla, oikeutettu Kelan, sairaus-, tapaturma- tai liikennevakuutuksen perusteella maksettavaan sairaspäivärahaan on lääkärintodistuksen mukaan täysin työkyvytön Työttömyys Työttömyydellä tarkoitetaan sitä, että vakuutettu on ilman omaa syytään joutunut työttömäksi eikä ole kieltäytynyt tarjotusta työstä on ilmoittautunut työnhakiksi työvoimatoimistoon.

6 13.5 Korvaus Korvaus maksetaan kuukausittain sähkösopimuksen mukaan. Korvaus on maksimissaan 300 kuukaudessa 6 kuukauden anksolta. 13.6Vakuutuskausi enimmäiskorvausankso Vakuutus uudistuu kuukausittain. Korvausta maksetaan maksimissaan 6 kuukauden alta Kvalifikaatioaika Vakuutuksen voimaantulohetkestä alkava 60 päivän pituinen ankso, jonka jälkeen sattuneista vahingoista vakuutettu on oikeutettu korvaukseen näiden vakuutusehtojen mukaisesti työttömyyden tai täyden työkyvyttömyyden tilanteissa Karenssiaika (omavastuuaika) Omavastuuaika on 30 päivää. Korvausta voidaan maksaa näiden vakuutusehtojen mukaisesti, kun työkyvyttömyys tai työttömyys on kestänyt yhtäksoisesti yli 30 päivää Vakuutusmaksukausi Vakuutusmaksun veloitus tapahtuu kuukausittain tai vuosittain. Valitun vakuutuskauden pituus käy ilmi vakuutustodistuksesta laskutus tapahtuu sen mukaisesti. Vakuutusmaksuvero Vakuutusmaksuvero on 24 %. Ennakonpidätys Vakuutuksen perusteella maksettavasta korvauksesta vähennetään tarvittaessa ennakonpidätys, jonka Crawford tilittää verottalle.

Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan ehdot. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Genworth Financial

Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan ehdot. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Genworth Financial Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Nordea Lainaturva Plus Vakuutuksen tarkoitus Näissä vakuutusehdoissa termillä vakuutus tarkoitetaan sitä Nordea Lainaturva Plus -vakuutuksen osaa, joka kattaa työttömyyden

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus Turvan Henkikulta ja Parikulta Kuolemanvaravakuutus 28.5.2016 VAKUUTUSEHDOT Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön.

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 24.10.2005 alkaen 103 148 1 10.08(11.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

NORDAX BANK LAINATURVA. Vakuutusehdot voimassa alkaen 17.6.2015. AXA PL 67, 00501 Helsinki Puh 010 802 844, Faksi 010 287 3022

NORDAX BANK LAINATURVA. Vakuutusehdot voimassa alkaen 17.6.2015. AXA PL 67, 00501 Helsinki Puh 010 802 844, Faksi 010 287 3022 NORDAX BANK LAINATURVA Vakuutusehdot voimassa alkaen 17.6.2015 AXA PL 67, 00501 Helsinki Puh 010 802 844, Faksi 010 287 3022 SISÄLLYSLUETTELO 1. VAKUUTETUT JA VAKUUTUKSENOTTAJA... 3 2. KELPOISUUSEHDOT

Lisätiedot

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2 Aktia Henkilöturva Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä 2 Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus ja sen sisältö 2 2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA.

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA. Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA VAKUUTUSKIRJA Asiakastunnus 57250970 1 Hyvä asiakkaamme -sopimuksenne sisältö on muuttunut, minkä vuoksi lähetämme teille korjatut asiakirjat. Tämä vakuutuskirja

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

SUPPEA LAINATURVA VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

SUPPEA LAINATURVA VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. SUPPEA LAINATURVA VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2016 alkaen. 1 SUPPEA LAINATURVA Vakuutusehdot YLEISTÄ... 3 1. VAKUUTETUT JA VAKUUTUKSENOTTAJA... 3 2. KELPOISUUSEHDOT JA VAKUUTUSTURVA... 3 2.1 Vakuutettu...

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 Vuosimaksu 145 / yhden vakuutuspaikan yhtiö *) Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä korottuu 200 000 :lla Tukea vahingon rajaamis- ja puolustautumiskustannuksiin Hallitus

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017

TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017 TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä työnantajia,

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS -henk - ja tapaturmavakuutus Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS-VAKUUTUS turvaa sinut ja perheesi Primus on Ifin ja Kalevan yhteistyöjärjestöjen jäsenille ja heidän perheilleen tarkoitettu

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016 APAAEHTINEN HENKILÖAKUUTUS pp.1.2016 1. Työkyvyttömyysvakuutukset. ertaa keskenään ohimenevän työkyvyttömyyden ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta otettavia vakuutuksia. Kerro vertailussa erot vakuutusten

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 151 1 10.10 (12.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa alkaen (02.06)

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa alkaen (02.06) YL YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2001 alkaen. 1 103 222 1 5.01 (02.06) 10.000 SISÄLLYSLUETTELO YL YLEISET SOPIMUSEHDOT... 3 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET... 3 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS-

Lisätiedot

URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT U0401 URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2004 alkaen. 103 532 1 3.08 SISÄLLYSLUETTELO SOVELTAMISALUE... 3 VAKUUTUSEHDOT... 3 1 VAKUUTETTU... 3 2 EDUNSAAJA...

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 5.7.2004 374/532/2004 ACN Communications Finland Oy PL 117 02100 ESPOO VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA ASIANOSAINEN ACN

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Sisältö 1. VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMINEN---------------------------------------------------------------------------------- 1 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE-----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100

urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100 U1101 urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100 Sisällysluettelo SOVELTAMISALUE...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI BALANSSI TUOTESELOSTE HENKILÖASIAKKAAN TURVAPAKETIT

SÄÄSTÖPANKKI BALANSSI TUOTESELOSTE HENKILÖASIAKKAAN TURVAPAKETIT SÄÄSTÖPANKKI BALANSSI TUOTESELOSTE HENKILÖASIAKKAAN TURVAPAKETIT SISÄLLYSLUETTELO Säästöpankki Balanssi pitää talouden tasapainossa... 3 Valitse vakuutusturvan laajuus... 4 Vakuutettava laina ja prosenttiosuus...

Lisätiedot

YRITYKSEN MATKATURVA. Yleiset sopimusehdot Voimassa alkaen

YRITYKSEN MATKATURVA. Yleiset sopimusehdot Voimassa alkaen YRITYKSEN MATKATURVA Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2002 alkaen 103 712 1 4.08 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT... 3 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET... 3 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS- SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta Valtiokonttori 1 (8) Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta 1. Yleistä Tällä sopimuksella määritetään sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä toimivalle

Lisätiedot

FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y)

FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y) FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y) SISÄLLYS 1 Käytettyjen käsitteiden määritelmiä 1 2 Vakuutuksen sisältö 1 3 Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet 1 4 Vakuutukseen voimassaolo

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 136 Takaisinsaantivaatimuksen hylkääminen, OP Pohjola Oy, liukastuminen Kuusisaarenkujalla Kuusisaaressa HEL 2015-001501 T 03 01 00 Ajorata 19.1.2015 klo 18.15, vahinkotunnus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa olleen henkilön (edunjättäjän) kuoltua hänen omaisilleen

Lisätiedot

Kultaturva vakavan sairauden varalta VAKUUTUSEHDOT

Kultaturva vakavan sairauden varalta VAKUUTUSEHDOT Kultaturva vakavan sairauden varalta VAKUUTUSEHDOT Voimassa 21.11.2012 alkaen Genworth Financial Hämeentie 19, PL 67, 00501 Helsinki Vakuutuspalvelut, puh. 010 802 842 Korvauspalvelut, puh. 010 802 841

Lisätiedot

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600 FinnishBikes oy,n moottori/polku-pyörä ja VÄLINEIDEN VUOKRAUS- JA PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT (yksityishenkilöt) 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Phoenix Transportation co. (FinnishBikes

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT 31.1.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO I Kiinteistöarviointilautakunta 2 1 Lautakunnan tehtävät 2 2 Lautakunnan jäsenet 2 3 Lautakunnan toiminta 2 4 Esteellisyys

Lisätiedot

Kustantajan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA40. Voimassa alkaen

Kustantajan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA40. Voimassa alkaen Kustantajan vastuuvakuutus Vakuutusehto VA40 Voimassa 1.10.2010 alkaen Sisällysluettelo 1. Korvattavat vahingot 4 2. Vastuuvakuutuksen korvausrajoitukset 4 2.1 Samaan intressipiiriin kuuluvalle aiheutettu

Lisätiedot

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.5.2016 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT. YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä. YL 1 Eräät keskeiset käsitteet

Yleiset sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT. YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä. YL 1 Eräät keskeiset käsitteet Yleiset sopimusehdot Vakuutusehdot 1.1.2016 330 658f 11.16 Sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...1 YL 1 Eräät keskeiset käsitteet...1 YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä...1 YL

Lisätiedot

LAAJA LAINATURVA VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

LAAJA LAINATURVA VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. LAAJA LAINATURVA VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2016 alkaen. 1 Henki- ja tapaturmaisen pysyvän haitan vakuutuksen myöntää vakuutusyhtiö Financial Assurance Company Limited, Suomen sivuliike (Y-tunnus 1915572-3,

Lisätiedot

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015 Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset 2 Esitetty 1 Lain tarkoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus 1.1.2017 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta ja Parikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee

Lisätiedot

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija Voimassa 15.11.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO OMAISUUSVAKUUTUS 1. Vakuutuksen tarkoitus 2. Vakuutuksenottaja ja vakuutetut

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen, kunta/kaupunki

Korvauksen hakeminen, kunta/kaupunki Korvauksen hakeminen, kunta/kaupunki Ryhmätapaturmavakuutus Lena Ohvo Miten korvausta haetaan Vakuutuksenottaja (kunta/kaupunki) täyttää verkossa tapaturmailmoituksen tapaturmasta https://lomake.fennia.fi/kunnat/

Lisätiedot

Vapaaehtoisen ulkomaantyön vakuutuksen vakuutusehdot

Vapaaehtoisen ulkomaantyön vakuutuksen vakuutusehdot Tapaturmavakuutuslain 57 :n 4 momentin mukaisen Vapaaehtoisen ulkomaantyön vakuutuksen vakuutusehdot (vapaaehtoinen ulkomaantyön vakuutus) Ehdot voimassa 1.1.2012 alkaen Käsitteet, jotka tekstissä on alleviivattu,

Lisätiedot

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen. RY1 R1 YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.7.2014 alkaen VAKUUTUSSOPIMUSLAKI JA RYHMÄVAKUUTUS (3 ja 4 ) Vakuutussopimuslain (543/94) mukaan ryhmävakuutuksiin sovelletaan osaa lain säännöksistä. Nämä säännökset

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS 1. VAKUUTETUT JA EDUNSAAJAT... 2 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille Turvallisuutta läpi elämän Astuu voimaan 1.6.2016 1 Agrian kissavakuutus antaa turvaa koko elämän ajan Agrian kissavakuutukset ovat kaikille kissoille; olivatpa ne

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisovakuutus

Lapsi- ja nuorisovakuutus Lapsi- ja nuorisovakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen Lapsi- ja nuorisovakuutus Sisällysluettelo Määritelmiä Yleiset sopimusehdot 01 Vakuutussopimus ja

Lisätiedot

KUVA. Omavastuu- ja bonusmenetysturva. Vakuutuksen tarkoitus. Kun haet korvausta, toimi näin. Mitä vakuutus korvaa. Huomioi erityisesti

KUVA. Omavastuu- ja bonusmenetysturva. Vakuutuksen tarkoitus. Kun haet korvausta, toimi näin. Mitä vakuutus korvaa. Huomioi erityisesti Omavastuu- ja bonusmenetysturva KUVA TUOTESELOSTE JA VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.6.2016 alkaen. TUOTESELOSTE 460133f 06.16 Tässä tuoteselosteessa kerrotaan Omavastuu- ja bonusmenetysturvan keskeinen sisältö.

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.12.2014 alkaen. VARAINHOITOVAKUUTUS Vakuutusehdot 1. Vakuutuksen yleiset ehdot... 2 1.1. Vakuutuksen sisältö... 2 1.2. Eräiden termien merkitys... 2 1.3. Vakuutuksen

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT Palveluntuottajan nimi Y-tunnus Osoite Puhelinnumero ja telefax Yhteyshenkilö Sähköposti uusi hakemus muutoshakemus jatkohakemus Palvelusetelin

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 6 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 7 VAKUUTUSMAKSU 6 3 LIIKENNEVAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot