HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1. 31.12.2008"

Transkriptio

1 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI Ensto-konserni muodostuu kolmesta yhteisen Ensto-brändin alla toimivasta liiketoimintaalueesta: Ensto Utility Networks, Ensto Enclosures and Components ja Ensto Building Technology. Konsernin emoyhtiö Ensto Oy on EM Group Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Miettisen perheen omistaman EM Group Oy:n päätehtävänä on omistaa ja kehittää teollisuus- ja kiinteistöliiketoimintaa. VUOSI 2008 LYHYESTI Vuosi 2008 oli vuonna 1958 perustetun Enston 50. toimintavuosi. Ensto-konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 237,7 M. Edellisen vuoden liikevaihto oli 232,7 M eli liikevaihto kasvoi 2,1 %. Liikevaihto kasvoi suhteellisesti eniten Itä-Euroopan (+9,0 %) markkina-alueella. Liikevoitto vuonna 2008 oli 14,1 M eli 5,9 % liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi 0,8 % edellisvuodesta. Vuoden 2007 liikevoittoon (14,0 M ) sisältyy kytkimessä havaitun tuotevian 4,2 M kuluvaikutus. Kyseinen kertakulu huomioituna liikevoitto on heikentynyt, mikä johtuu haastavasta markkinatilanteesta sekä valuuttakurssimuutoksista Enstolle merkittävillä markkina-alueilla. Konsernin ulkomaan toimintojen osuus liikevaihdosta oli 156,8 M eli 66,0 %. Suomen osuus oli 80,9 M (34,0 %). Muiden Pohjoismaiden yhteenlaskettu osuus konserniliikevaihdosta oli 61,9 M (26,1 %). Muun Euroopan osuus liikevaihdosta oli 89,9 M (37,8 %) ja Euroopan ulkopuolisten maiden osuus 5,0 M (2,1 %). Tilikaudella investoinnit olivat 9,9 M, joka on 0,9 M edellisvuotta enemmän. Vuoden 2008 investoinnit painottuivat Suomeen, jossa otettiin käyttöön toinen lämmitinlinja ja verkonrakennustarvikkeita valmistavat tuotantolaitteet. YRITYSJÄRJESTELYT Ensto perusti kesäkuussa 2008 uuden yrityksen, Ensto Elettrica srl:n Italian Milanoon ja osti liiketoimintakaupalla uutta teknologiaa italialaiselta yritykseltä, Tegis srl:ltä. Tegis on erikoistunut verkonrakennustuotteiden kehittämiseen ja valmistamiseen kylmäkutistemenetelmällä. EM Group Oy ja ranskalaisen Sicame SA:n suurimmat osakkeenomistajat allekirjoittivat syyskuussa 2008 aiesopimuksen liittyen Sicame SA:n liiketoimintojen ja Ensto Utility Networks -liiketoiminta-alueen mahdolliseen yhdistämiseen. Neuvottelut päätettiin keskeyttää tammikuussa Ensto Oy ja ABB Oy julkistivat tammikuussa 2009 sopimuksen, jonka mukaan Ensto myy 79 % osuutensa Ensto Busch-Jaeger Oy:stä ABB:lle. ABB omistaa tällä hetkellä 21 % Ensto Busch- Jaeger Oy:stä. KONSERNIRAKENNE Enstolla oli toimintaa vuoden 2008 lopussa 18 maassa. Konsernin pääkonttori on Porvoossa, Suomessa.

2 2 Konserniin kuuluvat seuraavat ulkomaiset sivuliikkeet Ruotsissa: - Ensto Busch-Jaeger Oy filial Sverige, Västberga Allé 5, Hägersten, rek. nro Ensto Electric Oy filial Sverige, Västberga Allé 5, Hägersten, rek. nro Ensto Control Oy filial Sverige, Västberga Allé 5, Hägersten, rek. nro Ensto Sekko Oy filial Sverige, Västberga Allé 5, Hägersten, rek. nro Saksassa: - Ensto Control, Niederlassung Deutschland, Altrheinstrasse 2, Wörth, Germany. rek nro LIIKETOIMINTA-ALUEET Ensto Building Technology Ensto Building Technology -liiketoiminta-alueen liikevaihto vuonna 2008 oli 118,0 M. Vastaava luku vuonna 2007 oli 116,5 M eli liikevaihto nousi 1,3 %. Vuotta 2008 suunniteltaessa varauduttiin vielä kasvuun. Tilikauden aikana kasvun nähtiin heikkenevän, ja vuoden 2008 viimeinen neljännes oli jo selvästi edellisvuotta heikompi. Ensto Building Technology-liiketoiminta-alueen liikevaihdosta 54,4 % syntyi Suomen ulkopuolelta. Liikevaihto päätyi edellisvuoden tasolle liiketoiminta-alueen suurimmilla markkinoilla Suomessa, Ruotsissa ja Ranskassa. Liikevaihtoon vaikutti erityisesti sähkölämmittimien kysyntä, joka heikkeni Suomen markkinoilla ja toisaalta kasvoi muunmuassa Venäjällä ja muissa IVY-maissa. Liiketoiminta-alueella otettiin käyttöön toinen sähkölämmitinlinja Porvoossa. Näkymät vuodelle 2009 ovat heikkenevät, ja liikevaihdon arvioidaan laskevan vuoden 2008 tasosta. Lisäksi Ensto-Busch Jaegerin yrityskauppa pienentää liiketoiminta-alueen liikevaihtoa noin 40M. Energiatehokkuuteen keskittyvien tuotteiden markkinoiden odotetaan kasvavan, ja Ensto Building Technology tuleekin panostamaan niihin. Ensto Utility Networks Ensto Utility Networks -liiketoiminta-alueen liikevaihto vuonna 2008 oli 84,2 M, jossa kasvua edellisvuoteen oli 1,7 %. Vuonna 2007 liikevaihto oli 82,8 M. Liiketoiminta-alueella otettiin käyttöön noin 2M arvoiset alumiini- ja messinkikomponentteja valmistavat tuotantolaitteet. Myös keskijännitemaakaapelitarvikkeiden osaamista vahvistettiin liiketoimintakaupalla ja perustamalla kylmäkutisteteknologiaa kehittävä yritys Ensto Elettrica Milanoon. Ensto Utility Networks -liiketoiminta-alueen liikevaihdosta 83,4 % syntyi Suomen ulkopuolelta. Myynti kasvoi suhteellisesti eniten Puolassa ja Tsekissä sekä IVY-maissa. Verkonrakennustarvikkeiden myynnin odotetaan laskevan yleisen markkinakehityksen mukaisesti. Myynnin laskun uskotaan olevan vähäisempää EU-maissa kuin muualla maailmassa.

3 3 Ensto Enclosures and Components Liiketoiminta-alueen liikevaihto vuonna 2008 oli 42,4 M, kun vastaava luku vuonna 2007 oli 40,6 M. Liikevaihto nousi 4,4 %. Liiketoiminta-alueen liikevaihdosta 34,0 % syntyi Pohjoismaiden ulkopuolelta. Myynti Ensto Enclosures and Components -liiketoiminta-alueella kehittyi suotuisasti erityisesti läntisissä teollisuusmaissa, joiden myyntiorganisaation kehittämiseen on parin viime vuoden aikana panostettu. Voimakkainta kasvu oli asiakaskohtaisissa kotelointiratkaisuissa, jotka ovat liiketoiminta-alueen strategisia ydintuotteita. Eräisiin kytkimiin kohdistunut tuotteiden takaisinveto eteni suunnitellusti ja vuoden aikana saatiin takaisin 60% kytkimistä, mitä voidaan pitää hyvänä tuloksena. Takaisinveto jatkuu vielä kuluvana vuonna, jonka aikana se uskotaan saatavan päätökseen. Vuonna 2009 liikevaihdon odotetaan laskevan johtuen talouden taantumasta, ja toimintaa sopeutetaan muuttuneeseen tilanteeseen. Markkinoiden hiljentymistä pyritään kompensoimaan uusilla strategian mukaisilla asiakkuuksilla, joiden voittamiseen kohdennetaan aktiivisesti resursseja. KANNATTAVUUS JA RAHOITUS Enston liikevaihto kasvoi vuonna 2008 kaikilla liiketoiminta-alueilla vain marginaalisesti. Liikevoittoprosentti pieneni edellisvuodesta, eikä kannattavan kasvun tavoitteita saavutettu. Tilikauden liikevoitto (14,1 M ) oli samalla tasolla edelliskauteen (14,0 M ) verrattuna. Liikevoitto kuitenkin heikkeni merkittävästi, mikäli huomioidaan 4,2 M kertaluontoinen kuluvaraus vuoden 2007 liikevoitossa, joka tehtiin kytkintuotannossa esiintyneen kytkinten laatuongelman takia. Ensto-konsernin voitto ennen satunnaiseriä oli 12,2 M (11,9 M ). Tilikauden nettovoitoksi vähemmistöosuuden jälkeen muodostui 6,4 M. Edellisen vuoden vastaava tulos oli 11,9 M, johon sisältyi Enston emoyhtiön antama konserniavustus 5,5 M. Oman pääoman tuotto (ROE) tilikaudella 2008 oli 10,5 % (14,3 %) ja sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 11,6% (12,0 %). Konsernitaseen loppusumma oli vuoden 2008 päättyessä 180,0 M (187,0 M ). Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 41,9 % (38,1 %). INVESTOINNIT JA KEHITYSTOIMINTA Tilikauden bruttoinvestoinnit olivat 9,9 M (9 M ). Suurimmat investoinnit olivat verkonrakennustarvikkeiden tuotantolaitteet sekä uusi lämmitinlinja Porvoossa. Tutkimus- ja kehitysmenojen määrä oli 6,1 M (5,8 M ) eli 2,6 % (2,5 %) liikevaihdosta. ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Ensto-konsernin riskienhallintapolitiikasta vastaa konsernihallinto. Yhtiön strategiset ja operatiiviset riskit eivät poikkea toimialan strategisista ja operatiivisista riskeistä ja niitä voidaan siten luonnehtia tavanomaisiksi, joskin riskit korostuvat taloudellisen taantuman vallitessa. Strategisiksi ja operatiivisiksi riskeiksi luokitellaan lähinnä kilpailutilanne, mahdolliset muutokset asiakkaiden preferensseissä, raaka-aineiden mahdolliset hintaheilahtelut, mahdolliset häiriöt raaka-ainetoimituksissa sekä myyntisaamisten luottotappioriskit.

4 4 Tällä hetkellä Enston päämarkkinoita leimaa huomattava epävarmuus, joka heijastuu niin kysyntään kuin valuutta- ja korkoriskien lisääntymiseen. Yhtiön johto ja konsernihallinto kiinnittää erityistä huomiota valuuttariskien ja myyntisaamisriskien hallintaan. Konsernilla on omaisuus- ja keskeytysvakuutus sekä toiminnan- ja tuotevastuuvakuutus vahinkoriskien minimoimiseksi. Konsernin rahoitus on keskitetty emoyhtiöön ja Ensto-konsernin rahoitus hoidetaan pääsääntöisesti konsernin sisäisillä lainoilla. LAATU JA YMPÄRISTÖ Enston Suomen ja Viron yhtiöiden toimintajärjestelmät on sertifioitu ISO 9001:2000 ja ISO 14001:2004 -standardien mukaan. Puolan, Unkarin, Norjan ja Iso-Britannian yhtiöiden laatujärjestelmät on sertifioitu ISO 9001:2000 -standardin mukaan. Ensto toimii EU-direktiivien WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) ja RoHS (Restrictions of certain Hazardous Substances) -direktiivejä noudattaen ja ao. maiden kansallisen lainsäädännön mukaan. JOHTO Enston hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi yhtiökokouksessa Yhtiökokouksessa valittiin hallituksen jäseniksi Timo Miettinen (puheenjohtaja), Risto Anttonen, Heikki Mairinoja, Marjo Raitavuo ja Esa Saarinen. Ensio Miettinen on jättäytynyt hallitustyöskentelystä. Enston toimitusjohtajana toimii DI Jukka Koskinen. Enston henkilöstöjohtajaksi nimitettiin alkaen KTM Sari Näkki. Enston johtoryhmään kuuluivat Jukka Koskinen, Seppo Martikainen, Sari Näkki, Markku Wederhorn, Hannu Keinänen, Keijo Mäkelä ja Marjut Haverinen. Seppo Martikainen jäi eläkkeelle HENKILÖSTÖ Ensto-konsernin henkilöstön määrä oli tilikauden lopussa 1489 henkilöä ja keskimäärin henkilöstöä oli vuoden aikana Vastaava luku vuotta aiemmin oli 1500 (keskimääräinen 1524). Toukokuussa 2008 järjestettiin Ensto Neuvoston kokous, joka kokosi työntekijöiden edustajia 12 eri maasta. Ensto Neuvosto on EU-lainsäädäntöön pohjautuva sisäisen viestinnän foorumi. YHTIÖKOKOUS Enston varsinainen yhtiökokous pidettiin TILINTARKASTAJAT Tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers, vastuunalaisena tilintarkastajana Riikka Harjula, KHT. OSAKKEET JA OMISTUS Tiedot osakkeenomistajista

5 5 Ensto Oy:n osakepääoma jakautuu K-osakkeeseen (20 ääntä) ja E-osakkeeseen (yksi ääni). Molemmilla osakesarjoilla on yhtäläiset oikeudet osinkoon. EM Group Oy on Ensto Oy:n emoyhtiö. Ensto Oy:n omistus jakautui tilikauden 2008 päättyessä seuraavasti: Osakkaat Kpl Osuus osakkeista, % EM Group Oy E 94,6 46,8 EM Group Oy K 5,4 53,2 Osakkeet yhteensä ,0 100,0 Osuus äänistä, % NÄKYMÄT Enston näkymät useilta markkinoilta vuodelle 2009 ovat epävarmat. Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä liikevaihto ja tuotantomäärät pienenivät edellisvuoteen verrattuna. Markkina- ja kysyntätilanteen odotetaan säilyvän haastavana vuonna Rakentamisen kysynnän odotetaan heikkenevän perinteisillä markkinoilla Pohjoismaissa. Valuuttakurssien heilahtelujen useilla markkina-alueilla odotetaan heikentävän kannattavuutta ja aiheuttavan epävarmuutta. Markkinoiden hiljentymistä ja valuuttakurssien vaikutusta heikkenevään kannattavuuteen pyritään kompensoimaan kohdentamalla resursseja entistä tarkemmin. Uuteen kysyntätilanteeseen suunniteltujen sopeuttamistoimenpiteiden ennakoidaan nostavan vuoden 2009 kuluja, mutta vaikuttavan myönteisesti kannattavuuteen vuonna Liikevaihdon odotetaan heikkenevän vuonna 2009 Ensto Busch-Jaegerin yrityskaupan ja heikentyneen kysyntätilanteen johdosta. HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS Emoyhtiön tilikauden voitto on euroa, jonka jälkeen emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat euroa. Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2008 ja, että yhtiön jakokelpoiset varat, euroa jätetään vapaaseen pääomaan

6 6 Liite. Taloudellisten tunnuslukujen yhteenveto vuonna 2008 ENSTO GROUP M TULOSLASKELMA Muutos-% 2006 Liikevaihto 237,7 232,7 2,1 209,1 Liikevoitto 14,1 14,0 0,8 14,9 % liikevaihdosta 5,9 6,0 7,1 Tilikauden voitto/tappio 6,4 11,9-51,6 9,1 Liikevaihto liiketoiminta-alueittain Ensto Building Technology 117,9 116,5 1,3 109,1 Ensto Utility Networks 84,2 82,8 1,7 72,7 Ensto Enclosures and Components 42,4 40,6 4,4 34,0 Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 80,9 79,7 1,6 75,0 Muut Pohjoismaat 61,9 62,4-0,8 53,6 Länsi-Eurooppa 32,6 32,4 0,7 27,7 Itä- ja Keski-Eurooppa 57,2 52,5 9,0 48,4 Muut maat 5,0 5,8-13,4 4,4 Taseen loppusumma 180,0 187,0-3,7 161,5 Bruttoinvestoinnit 9,9 9,0 9,6 7,6 % liikevaihdosta 4,2 3,9 3,6 Tutkimus- ja kehitysmenojen määrä 6,1 5,8 4,8 5,3 % liikevaihdosta 2,6 2,5 2,6 Tilauskanta 7,8 9,2-15,0 6,9 Henkilöstö keskimäärin ,3 1371

Varsinainen yhtiökokous Ensto Oy:n varsinainen yhtiökokous on torstaina 2. huhtikuuta 1998 Porvoossa.

Varsinainen yhtiökokous Ensto Oy:n varsinainen yhtiökokous on torstaina 2. huhtikuuta 1998 Porvoossa. Vuosikertomus 1997 1 Varsinainen yhtiökokous Ensto Oy:n varsinainen yhtiökokous on torstaina 2. huhtikuuta 1998 Porvoossa. Taloudellinen informaatio Ensto julkaisee tilikaudelta 1998 kaksi osavuosikatsausta

Lisätiedot

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 AFFECTO OYJ -- TILINPÄÄTÖSTIEDOTE -- 17.2.2011 klo 10.10 AFFECTO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 Liikevaihto 36,0

Lisätiedot

Uponorin tulos kasvoi Euroopassa

Uponorin tulos kasvoi Euroopassa TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 10.2.2011 Uponor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2010 Uponorin tulos kasvoi Euroopassa Liikevaihto kasvoi mutta liikevoitto heikkeni loka-joulukuussa Koko vuoden liikevoittoon vahva

Lisätiedot

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Liikevaihto 579,8 (496,4) milj. euroa, kasvua 16,8 %; kasvu paikallisissa valuutoissa 19,5 % EBITA-liikevoitto 102,2

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

Tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2012 31.10.2013 Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2012 31.10.2013 Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus 43 Tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2012 31.10.2013 Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus Konsernin taloudellinen kehitys Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä katsauskaudella 179,6 milj.

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O S I S Ä L L Y S L U E T T E L O s. 3 Toimitusjohtajan katsaus s. 8 Ramirent lyhyesti s. 10 Ramirent maantieteellisesti s. 10 Ramirent Suomi s. 14 Ramirent Ruotsi s. 18 Ramirent Norja s. 22 Ramirent Tanska

Lisätiedot

Uponor paransi selkeästi tulostaan Euroopan heikosta markkinatilanteesta huolimatta

Uponor paransi selkeästi tulostaan Euroopan heikosta markkinatilanteesta huolimatta TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012 12.2.2013 Uponor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2012 Uponor paransi selkeästi tulostaan Euroopan heikosta markkinatilanteesta huolimatta Pohjois-Amerikan liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa,

Lisätiedot

-Vuonna 2010 Aspolla on edellytyksiä kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa osakekohtaista tulosta.

-Vuonna 2010 Aspolla on edellytyksiä kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa osakekohtaista tulosta. 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 15.2.2010 klo 11:15 ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE ASPO 2009: Aspo paransi, osinko ennallaan Tammi-joulukuu, jatkuvat toiminnot -Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 329,4

Lisätiedot

1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30

1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30 1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30 SUOMINEN OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012: LIIKEVOITTO ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ PARANI MERKITTÄVÄSTI AVAINLUKUJA 10-12/2012 10-12/2011

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 29.4.2015 klo 11.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2015 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk Liikevaihto 29,1

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 2 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax

Lisätiedot

Posti Groupin strategia etenee toimialan ja markkinan murros vakava

Posti Groupin strategia etenee toimialan ja markkinan murros vakava POSTI GROUP OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2015 KELLO 10.00 (EET) Posti Groupin strategia etenee toimialan ja markkinan murros vakava Posti Group Oyj:n tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2014 Loka-joulukuu

Lisätiedot

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI KOKO VUODEN - Liikevaihto 402,4 (77,0) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (334,3 milj. euroa) verrattuna

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

Cargotecin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007

Cargotecin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007 Cargotecin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007 Q2 Cargotecin osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2007 Saadut tilaukset vuoden 2007 ensimmäisellä vuosipuoliskolla olivat 1 864 (1 6/2006: 1 591) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys Etteplan lyhyesti... 3 Etteplan vuonna 2006... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimintaympäristö... 8 Tuotekehitys... 10 Toimitussuunnittelu... 12 Henkilöstö... 14 Tietoa osakkeenomistajille...

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax (013) 737 1500 Precis/Kirjapaino

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS) Pörssitiedote 1 (19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu - Liikevaihto 59 804 tuhatta euroa (50 082 tuhatta euroa) kasvu 19,4 prosenttia - Liikevoitto 4 557 tuhatta euroa

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 - Konsernin liikevaihto kasvoi 27,6% vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisvuoden

Lisätiedot

YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2010, jos toisin ei mainita.

YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2010, jos toisin ei mainita. Cencorp Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2012 klo 14.00 Cencorp Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011 LIIKEVAIHTO KASVOI SELVÄSTI, LIIKETULOS HEIKKENI YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 2015

Osavuosikatsaus Q1 2015 Osavuosikatsaus Q1 2015 0 (14) Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 12.5.2015 klo 8.30 MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015: Liikevaihto kasvoi kansainvälisen myynnin tukemana, liiketulos odotusten

Lisätiedot

YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00

YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00 YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00 1 YIT:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010: KANNATTAVUUS PARANI EDELLISVUODESTA JA TILAUSKANNAN LASKU PYSÄHTYI Kannattavuus parani viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Lisätiedot