2. Sopimuskausi Sopimuskausi on xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx. Sopimus päättyy ilman irtisanomista. Sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä.

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Sopimuskausi Sopimuskausi on xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx. Sopimus päättyy ilman irtisanomista. Sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä."

Transkriptio

1 SOPIMUSLUONNOS PALVELUSOPIMUS Hankinta-asianro xx xxx Sopimusnumero xx xxxx 1. Sopimuksen osapuolet 1.1. Palveluntuottaja xxxxxxxxxxxxxxx, Y-tunnus xxxxxxx xxxxx xxxxx Vastuuhenkilö: xxxx, p. xxxxx 1.2. Palvelun tilaaja Seinäjoen kaupunki, Y-tunnus Materiaalihallinto PL 215, Tiedekatu 2, 2. krs Seinäjoki Vastuuhenkilö: Palvelun sisältö: Kaupalliset asiat: 2. Sopimuskausi Sopimuskausi on xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx. Sopimus päättyy ilman irtisanomista. Tilaaja varaa itselleen oikeuden halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) vuodella (optio), xxx saakka. Tilaaja tekee päätöksen option käytöstä erikseen. Option käyttämisestä ilmoitetaan kirjallisesti viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä. 3. Sopimuksen sisältö ja palvelun kuvaus Hankinnan kohteena ovat Seinäjoen kaupungin lääkkeiden koneellisen, dosetteihin toteutettavan annosjakelun palvelut, liitteessä 1 esitetyn palvelukuvauksen mukaisesti. Tilaaja määrittelee aina asiakkaat, jotka kuuluvat tämän hankinnan piiriin. Tällä hetkellä asiakkaita on 335, mutta määrä voi vaihdella sopimuskauden aikana. Mikäli annosjakelua tarvitsevien asiakkaiden määrä kasvaa sopimuskauden aikana, tulevat he kuulumaan tämän hankinnan piiriin. Tilaaja ei sitoudu tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. Annosjakelu on palvelu, jossa apteekki toimittaa asiakkaan säännöllisesti käyttämät lääkkeet jaettuna kerta-annoksiksi kertakäyttöisiin dosetteihin. Lääke-erä on asiakkaan kahden viikon lääkkeet. Lääke-erät toimitetaan tilaajan ilmoittamiin osoitteisiin. Palvelu on terveydenhuoltolaissa määriteltyä sairaanhoitopalvelua ja sitä hankitaan ikäihmisten avopalvelujen asiakkaille.. Tilaajalla on 8 toimipistettä, jakautuen alueittain seuraavasti: Kantakaupunki 4 toimitusosoitetta Nurmon alue 2 toimitusosoitetta

2 Peräseinäjoen alue Ylistaron alue 1 toimitusosoite 1 toimitusosoite Palveluun sisältyy potilaan kokonaislääkityksen kartoitus yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa sekä potilaalle säännöllisesti toimitettava, ajan tasalla pidettävä lääkityskortti. Asiakkaiden lääkehoitoa hallinnoidaan tällä hetkellä Efficajärjestelmällä. Tilaajalla on oikeus rajata yksittäisiä lääkkeitä/lääkeryhmiä tämän hankinnan ulkopuolelle. Tällaisia ovat esimerkiksi palvelun piiriin kuuluvien asiakkaiden jakelurytmiin soveltumattomat tai erikseen annosteltavat lääkkeet. Tällaisten lääkkeiden tulee sisältyä toimituksiin kuljetusmaksun hinnalla, ilman erillistä toimitusmaksua. Asiakkaat voivat halutessaan hankkia em. lääkkeet tai tuotteet (esim. rasvat, silmätipat, pistoslääkkeet) myös muusta apteekista. Hankinnassa valitaan edullisuusjärjestyksessä seuraaville alueille yksi (1) palveluntuottaja kullekin: 1. Kanta-Seinäjoki 2. Nurmo 3. Peräseinäjoki 4. Ylistaro Valittujen palveluntuottajien tulee tuottaa tarjouspyyntöasiakirjoissa määritelty palvelu valitulla alueella kaikille tilaajan osoittamille asiakkaille, joille kotihoito on myöntänyt lääkkeiden annosjakelupalvelun. Tilaaja tekee tilaukset kullekin alueelle halvimman tarjouksen antaneelta palveluntuottajalta. Toimitusvarmuuden tulee olla 100%. 6. Palvelun hinta Hinnoitteluliitteelle 2 on ilmoitettu hinta kahden (2) viikon lääkeerätoimitukselle yhtä asiakasta kohden (=annosjakelumaksu). Lisäksi on annettu hinta toimitukselle per toimitusosoite. Hinnat on esitetty ilman arvonlisäveroa ja hintaan on sisällytetty kaikki palveluntuottamiseen liittyvät kustannukset. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta periä tilaajalta eikä asiakkaalta muita maksuja tai laskutuslisiä. Hinnat ovat kiinteät sopimuskauden loppuun, xx.xx.xxxx saakka. Mahdolliselle optiokaudelle hintoja voidaan tarkistaa tilaajan tai palveluntuottajan kirjallisella aloitteella, joka on esitettävä toiselle osapuolelle vähintään 12 viikkoa ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa. Hintoja voidaan tarkistaa yleistä kustannuskehitystä vastaavasti ja esittäjän on esitettävä toiselle osapuolelle selvitys hinnanmuutoksen syistä. Hinnanmuutosesitys perusteineen on toimitettava kirjallisena toiselle osapuolelle. Tilaajalle ehdotettu hinnanmuutosesitys toimitetaan kirjallisena materiaalihallintoon, eikä muualle toimitettuja esityksiä hyväksytä. Vetoaminen yleiseen kustannustason nousuun ei ole hyväksyttävä peruste hintojen korottamiselle. 2

3 7. Vakuutukset Palveluntuottajalla on toiminnan edellyttämät asianmukaiset vakuutukset, kuten potilasvahinko- ja vastuuvakuutus.näistä on pyydettäessä annettava selvitys. Palveluntuottaja vastaa kaikista toimintansa palvelujen saajille aiheuttamista vahingoista. Vakuutusten on oltava riittäviä suhteessa palvelun tuottamiseen liittyviin riskeihin. 8. Alihankinnat Palveluntuottaja ei käytä alihankkijoita tämän sopimuksen mukaisen palvelun tuottamiseen. TAI Sopimuksen tekohetkellä palveluntuottaja ei käytä alihankkijoita. Mikäli tilanne muuttuu sopimuskauden aikana niin, että alihankkijoita aiotaan käyttää palvelun tuottamisessa, on alihankkijoista annettava etukäteen selvitys tilaajalle. Palveluntuottajan on ilmoitettava alihankkijat ja miltä osin heitä käytetään palvelujen tuottamisessa. Palveluntuottaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan ja vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan palveluntuottajalle asetettuja vaatimuksia ja velvoitteita. Alihankkijoiden tulee täyttää tarjoajan soveltuvuus- ja kelpoisuusvaatimukset, näistä on pyydettäessä toimitettava todistukset tilaajalle. TAI Palveluntuottaja käyttää seuraavia alihankkijoita: Firma ja mihin toimintaan Palveluntuottaja vastaa käytettävien alihankkijoiden työstä kuin omastaan ja vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan palveluntuottajalle asetettuja vaatimuksia ja velvoitteita. Alihankkijoiden tulee täyttää tarjoajan soveltuvuus- ja kelpoisuusvaatimukset, näistä on pyydettäessä toimitettava todistukset tilaajalle. Alihankkijoiden käytössä tapahtuviin muutoksiin on saatava tilaajan suostumus. Tilaajalla on perustellusta syystä oikeus olla hyväksymättä alihankkijan käyttöä. Alihankinnan ketjuttaminen ei ole sallittua. Palveluntuottaja ei saa siirtää tilaajalle esitettäviä laskuja kolmannelle osapuolelle. Palveluntuottajan on tilaajan vaatimuksesta velvollisuus vaihtaa alihankkija, jos siihen kohdistuu hankintalain 1397/ tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste tai hankintalain 81 :ssä tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste, vaikka peruste olisi syntynyt vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen. 3

4 Jos alihankkijan vaihtaminen ei ole mahdollista, on tilaajalla oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi. 9. Tilat, välineet, palveluvarusteet Palveluntuottaja vastaa kaikista palvelun tuottamiseen tarvittavista tiloista, välineistä ja muista palveluvarusteista. 10. Laskutus ja maksuehdot Laskutus tapahtuu ensisijaisesti verkkolaskulla, kuukausittain jälkikäteen. Tilaaja maksaa hyväksyttyä toimitusta koskevan verkkolaskun 21 päivän kuluttua laskettuna laskun saapumispäivästä. Jos palveluntuottaja laskuttaa tilaajaa paperilaskulla, lasku erääntyy maksettavaksi 30 päivän kuluttua hyväksyttävän laskun saapumispäivästä. Laskutusosoite: Seinäjoen kaupunki XXXkeskus PL 2XX, SEINÄJOKI. Laskuun viite: tämän sopimuksen numero ja tarvittava teksti Verkkolaskutuksen ohjeet: Viivästyskorko on korkolain mukainen. 11. Seuranta ja raportointi Palveluntuottaja raportoi ilman eri kustannusta oman vastuualueensa osalta yhteenvetotiedot puolivuosittain. Tiedoissa tulee olla esitettynä asiakkaiden lukumäärä toimipisteittäin, toimituskerrat ja annosjakelusta ja kuljetuksesta laskutetut summat. Raportti lähetetään nimetylle yhteyshenkilölle. Palveluntuottaja toimittaa vuosittain XX.XX mennessä tilaajalle ilman eri pyyntöä todistuksen siitä, että se on huolehtinut lakisääteisistä velvoitteista, kuten maksuunpannuista veroista ja työeläkelakien mukaisten maksujen maksamisesta. Todistusta ei tarvitse toimittaa, jos toimittajan tiedot ovat ilman tilaajalle aiheutuvia kustannuksia saatavissa - palvelusta. Toimittaja vastaa kelpoisuustietojen tarkistamisesta omilta alihankkijoiltaan. 12. Rekisterinpito, asiakirjat, salassapito Tilaaja toimii henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa rekisterinpidosta tilaajan lukuun. Tilaaja vastaa EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisen henkilörekisterin käsittelytoimista annettavan selosteen laatimisesta sekä rekisteröityjen informoinnista. Valitulla palveluntuottajalla on mahdollisuus e-reseptin käyttöön. 4

5 Yksityisen palveluntuottajan tulee liittyä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi erikseen ohjeistetun aikataulun mukaisesti. Kanta-arkisto toimii asiakastietojen pitkäaikaisarkistona. Asiakirjoihin, niiden käsittelyyn, säilytykseen ja luovutukseen sovelletaan lakia potilaan asemasta ja oikeuksista, lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta, tietosuojalakia, lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä, lakia sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista, muita henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä sekä tilaajan antamia ohjeita. Palveluntuottaja huolehtii siitä, että palveluja annettaessa ja asiakastietojen kirjaamisessa, asiakirjojen käsittelyssä, säilytyksessä, hävittämisessä ja luovuttamisessa sekä toiminnassa muutenkin noudatetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja tietoturvasta sekä salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säännöksiä. Sopijaosapuolet sitoutuvat antamaan toisilleen tiedot sopimuksen tehtäväalueeseen liittyvästä toiminnastaan, sen muutoksista ja kehittämissuunnitelmista. Kumpikin osapuoli sitoutuu pitämään salassa kaikki tietoonsa tulleet toista osapuolta koskevat liike- ja ammattisalaisuudet. Salassapitovelvollisuus pysyy voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä. Palveluntuottaja ei saa käyttää sopimusta tai tilaajan nimeä markkinoinnissa ilman tilaajan suostumusta. Ellei toisin ole sovittu, palveluntuottaja saa kuitenkin käyttää sopimusta referenssitietona tehdessään tarjouksia hankintalainsäädännössä tarkoitetuille hankintayksiköille. Palveluntuottaja noudattaa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä menettelytapoja ja henkilötietojen käsittelyä ja suojaamista koskevia säännöksiä. Palveluntuottaja vastaa siitä, että palvelu on kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja sopimuksen vaatimusten mukainen, ottaen erityisesti huomioon, mitä sisäänrakennetusta ja oletusarvoisesta tietosuojasta on säädetty. Palveluntuottaja noudattaa henkilötietojen käsittelijänä laadittavan sopimuksen liitteeksi tulevaa kuvausta sekä ehtoja henkilötietojen käsittelystä, liitteet X ja X. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan Seinäjoen kaupungin tietosuoja- ja tietoturvapolitiikkaa: Jos sopijapuoli on maksanut rekisteröidylle korvauksen tietosuojalainsäädännön rikkomisen johdosta aiheutuneesta vahingosta, on tällä sopijapuolella oikeus sovittujen vastuunrajoitusten rajoittamatta periä samaan tietojenkäsittelyyn osallistuneelta toiselta sopijapuolelta tämän vahingonkorvausvastuuta vastaava osuus rekisteröidylle maksetusta korvauksesta. Sopijapuolen vastuu rekisteröidylle aiheutuneesta vahingosta määräytyy EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 82 artiklan 4 kohdan tai muussa tietosuojalainsäädännössä olevan vastaavan määräyksen mukaan. 5

6 14. Laadulliset puutteet ja sanktio Jos palvelu poikkeaa siitä, mitä sopimusasiakirjoissa on sanottu palvelun sisällöstä ja laadusta, katsotaan se virheelliseksi. Todistustaakka siitä, että palvelu on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on palveluntuottajalla. Palveluntuottaja on velvollinen viipymättä tiedon saatuaan poistamaan palvelussa ilmenevät virheet. Palvelua koskeva muistutus Nopeaa reagointia vaativat, esim. lääkepuutoksia tai virheitä koskevat muistutukset tehdään puhelimitse tai sähköpostilla palveluntuottajalle. Näihin muistutuksiin on palveluntuottajan reagoitava yhden (1) arkipäivän kuluessa. Reklamaatio Tilaajan tekemään kirjalliseen huomautukseen on palveluntuottajan annettava kirjallinen vastine. Mikäli palveluntuottaja ei korjaa toimintaansa tilaajan asettamassa määräajassa, on tilaajalla oikeus sopimussakkoon jokaiselta alkavalta viikolta, jolloin toimintaa ei ole korjattu, osoittamatta, että tästä on syntynyt vahinkoa. Sopimussakko on suuruudeltaan 50% kulloisellakin hetkellä palvelun piirissä olevien asiakkaiden annosjakelun yhteishinnasta. Mikäli palveluntuottaja ei tilaajan kahdesta (2) kirjallisesta huomautuksesta huolimatta korjaa laatutasoaan kahden (2) viikon aikana, johtaa tämä sopimusvelvoitteen rikkomiseen, jolloin tilaaja varaa oikeuden purkaa sopimuksen välittömästi. Palveluntuottaja on tällöin korvausvelvollinen kaikesta aiheuttamastaan haitasta tilaajalle. Kirjallisista huomautuksista veloitetaan seuraavasti: 1. Huomautus, maksuton 2. Huomautus tilaajalla on oikeus periä toisesta ja useammasta huomautuksesta haittakorvausta 2 000,00 / huomautus. Palveluntuottaja kerää tehdyt virheilmoitukset sekä reklamaatiot ja lähettää niistä kirjallisen koonnin kuukausittain sopimuksen yhteyshenkilölle tiedoksi. Palveluntuottaja on velvollinen osallistumaan tilaajan kanssa pidettäviin säännöllisiin kokouksiin sekä ongelmatilanteista johtuviin tapaamisiin tarpeen mukaan. Palveluntuottaja sitoutuu vuorovaikutteiseen yhteistyöhön palvelun tilaajien kanssa palvelujen laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Palveluntuottajalta odotetaan aktiivista otetta palvelujen ja toiminnan kehittämisessä. 15. Kartelliehto Palveluntuottaja vahvistaa tämän sopimuksen allekirjoituksella, ettei se ole tämän sopimuksen tarjouskilpailun aikana tai sopimuksen laatimishetkellä syyllistynyt kilpailulain tarkoittamaan keskenään kilpailevien elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin) kyseistä palvelua koskevilla markkinoilla tilaajan toiminta-alueella. 6

7 Mikäli palveluntuottaja on toiminut vastoin tätä velvoitetta, tulee palveluntuottajan suorittaa tilaajalle sopimussakkona 20 % suoritetun ja maksetun palvelun kokonaisarvosta korkoineen sekä korvata sopimussakon ylittävät tilaajalle aiheutuneet vahingot. Näiden lisäksi palveluntuottajan on korvattava asian selvittämisestä aiheutuneet kustannukset ja oikeudenkäyntikulut korkoineen. Tämä sopimusehto on voimassa myös sopimuksen päätyttyä. 16. Muut ehdot Mikäli lainsäädäntö tai viranomaisohjeistus muuttuu sopimuskauden aikana osapuolet neuvottelevat tähän sopimukseen tarvittaessa tehtävistä muutoksista. 17. Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen Tilaajan irtisanomisaika on 3 kuukautta. Irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomiskuukautta seuraavan kuukauden 1. päivästä lukien. Irtisanomisaikana noudatetaan ehtoja, jotka olivat voimassa ennen irtisanomisajankohtaa. Kumpikin osapuoli saa purkaa sopimuksen joko osittain tai kokonaan, jos toinen osapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Jos rikkomus on korjattavissa, sopijapuoli voi purkaa sopimuksen vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt sopijapuoli ei ole korjannut rikkomustaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen sopijapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta. Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, jos palveluntuottajaa rasittaa hankintalain 1397/ :ssä mainittu pakollinen poissulkemisperuste tai hankintalain 81 :ssä mainittu harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, vaikka edellä mainitut perusteet olisivat syntyneet vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen. 18. Sopimuksen siirtäminen Palveluntuottajalla ei ole oikeutta ilman tilaajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle. Jos kaupungin tällä hetkellä tuottamien sosiaali- ja terveystoimen palveluiden tuottaminen siirtyy uudelle organisaatiolle sosiaali- ja terveystoimen palvelujen uudistuksen yhteydessä, siirtyy tämä sopimus sellaisenaan oikeuksineen ja vastuineen uudelle, toimintaa jatkavalle taholle. 19. Sopimuksen muutokset Sopimusosapuolet voivat muuttaa tätä sopimusta vain kirjallisesti, muut muutokset ovat mitättömiä. Muutokset tulevat voimaan, kun sopimusosapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja allekirjoittaneet sopimusosapuolten toimivaltaisten edustajien toimesta. 7

8 20. Sovellettava laki ja erimielisyydet Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat erimielisyydet, joita sopijapuolet eivät voi keskenään sopia, jätetään Etelä- Pohjanmaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 21. Sovellettavat ehdot ja asiakirjat Sopimusasiakirjoja noudatetaan seuraavassa järjestyksessä: 1. Tämä sopimus liitteineen 2. Tarjouspyyntö x.x.xxxx XXXX XXX/xxxxx 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE2014 Palvelut) 4. Tarjous x.x.xxxx Tarkentuu myöhemmin 22. Allekirjoitukset Tämä sopimus on laadittu kahtena samansisältöisenä kappaleena, yksi kummallekin sopijapuolelle. Seinäjoella.x.2019 paikka.xx.2019 SEINÄJOEN KAUPUNKI MATERIAALIHALLINTO XXXXXX XXXXXXX xxxxxxxxxxxx hankintajohtaja xxxx xxxxxx, toimitusjohtaja Liitteet 8

9 Henkilötietojen käsittelyn ehdot Hankinta-asia: 18 xxx / xxxx xxx LIITE X 1. Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa sopimusta nro, jäljempänä sopimus, jonka tilaaja on tehnyt palveluntuottajan kanssa Tässä sopimusliitteessä määritellään tilaajaa ja palveluntuottajaa sitovasti ne henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevat sopimusehdot, joiden mukaisesti palveluntuottaja tilaajan toimeksiannosta käsittelee henkilötietoja tilaajan puolesta. Näissä ehdoissa kuvatuista palveluntuottajan toimenpiteistä ja velvollisuuksista ei suoriteta erillistä korvausta, ellei toisin ole näissä ehdoissa sovittu. 2. Osapuolten roolit henkilötietojen käsittelyssä 2.1. Käsiteltäessä henkilötietoja tilaaja on rekisterinpitäjä ja palveluntuottaja on henkilötietojen käsittelijä (jäljempänä myös käsittelijä ), ellei henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta muuta johdu. Tilaajan henkilötiedoilla tarkoitetaan näissä ehdoissa henkilötietoja, joista tilaaja vastaa rekisterinpitäjänä Henkilötietojen käsittelyn kohde, luonne ja tarkoitus sekä henkilötietojen tyypit ja rekisteröityjen ryhmät sekä rekisterinpitäjän ja käsittelijän velvollisuudet ja oikeudet kuvataan Käsittelytoimien kuvauksessa tai muussa tilaajan ohjeistuksessa. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan sopimuksessa, käsittelytoimien kuvauksessa ja ohjeistuksessa olevia ehtoja ja kuvauksia. Tilaaja vastaa ohjeistuksen ylläpidosta ja saatavuudesta Jos kohdan 2.2 mukaista käsittelytoimien kuvausta ei ole tehty tai se on puutteellinen, tilaaja laatii tai täydentää käsittelytoimien kuvausta tarvittaessa yhteistyössä palveluntuottajan kanssa. 3. Palveluntuottajan yleiset velvollisuudet 3.1. Palveluntuottaja käsittelee henkilötietoja sopimuksen ja tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti. Ryhmittymän ollessa käsittelijänä tämän sopimusliitteen velvoitteet koskevat kaikkia ryhmittymän jäseniä, ja ryhmittymän käyttämiä alihankkijoita, jotka osallistuvat henkilötietojen käsittelyyn Palveluntuottaja toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla se varmistaa, että tilaajan henkilötietojen käsittely tapahtuu sopimuksen vaatimusten ja sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa henkilötietojen lainmukainen käsittely sekä käsittelyjärjestelmien ja palveluiden luottamuksellisuus, eheys, saatavuus ja vikasietoisuus Palveluntuottaja ei käsittele eikä muulla tavoin hyödynnä sopimuksen perusteella käsittelemiään henkilötietoja muutoin kuin sopimuksen täyttämisen mukaisessa tarkoituksessa ja laajuudessa Palveluntuottaja nimeää tietosuojavastaavan tai tietosuojasta vastaavan yhteyshenkilön tilaajan henkilötietoihin liittyviä yhteydenottoja varten. Palveluntuottaja ilmoittaa kirjallisesti tietosuojavastaavan tai yhteyshenkilön yhteystiedot tilaajalle Palveluntuottaja saattaa tilaajan saataville tämän pyynnöstä kaikki tiedot, jotka tilaaja tarvitsee rekisterinpitäjälle ja palveluntuottajalle säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten, ja osallistuu pyydettäessä sovitulla tavalla tilaajan vastuulla olevien kuvausten ja muiden dokumenttien, kuten vaikutustenarvioinnin, laatimiseen ja ylläpitämiseen sekä tietosuoja-asetuksen mukaisen ennakkokuulemisen suorittamiseen. Palveluntuottaja tekee nämä tehtävät sopimuksen mukaisilla hinnoilla, ellei toisin sovita Palveluntuottaja ilmoittaa tilaajalle viipymättä kaikista rekisteröityjen pyynnöistä, jotka koskevat rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä. Palveluntuottaja ei itse vastaa näihin pyyntöihin. Palveluntuottaja avustaa tilaajaa, jotta tilaaja pystyy täyttämään velvollisuutensa vastata näihin pyyntöihin. Pyynnöt voivat edellyttää palveluntuottajalta esimerkiksi avustamista rekisteröidylle tiedottamisessa ja viestinnässä, rekisteröidyn pääsyoikeuden toteuttamisessa, henkilötietojen oikaisemisessa tai poistamisessa, käsittelyn ra- 9

10 joittamisen toteuttamisessa tai rekisteröidyn omien henkilötietojen siirtämisessä järjestelmästä toiseen. Ellei toisin ole sovittu, palveluntuottajalla on oikeus laskuttaa tilaajaa sopimuksessa sovituilla hinnoilla, jos avustaminen aiheuttaa lisäkuluja palveluntuottajalle. Palveluntuottaja on velvollinen ennakolta ilmoittamaan tilaajalle mahdollisesti aiheutuvista lisäkuluista Palveluntuottaja sallii tilaajan tai sen valtuuttaman auditoijan suorittamat tarkastukset sekä osallistuu niihin. Tarkastusmenettelyä koskevat tarkemmat ehdot ovat sopimuksessa. 4. Tilaajan ohjeet 4.1. Palveluntuottaja noudattaa tilaajan henkilötietojen käsittelyssä sopimuksessa ja näissä erityisehdoissa sovittuja ehtoja sekä tilaajan kirjallisia ohjeita. Tilaaja vastaa ohjeiden ylläpidosta ja saatavuudesta. Palveluntuottaja ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä tilaajalle, jos tilaajan antamat ohjeet ovat puutteellisia tai jos palveluntuottaja epäilee niitä lainvastaisiksi Tilaajalla on oikeus muuttaa, täydentää ja päivittää palveluntuottajalle antamiaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevia ohjeita. Jos ohjeiden muutoksista aiheutuu sopimuksen mukaisiin palveluihin liittyviä muita kuin vähäisiä muutoksia, niiden vaikutuksesta sovitaan sopimuksen mukaisessa muutoshallintamenettelyssä. 5. Palveluhenkilöstö 5.1. Palveluntuottaja varmistaa, että kaikki sen alaisuudessa toimivat henkilöt, joilla on oikeus käsitellä tilaajan henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan sopimuksessa sovittuja salassapitoehtoja tai heitä koskee lakisääteinen salassapitovelvollisuus Palveluntuottaja varmistaa, että jokainen sen alaisuudessa toimiva henkilö, jolla on pääsy tilaajan henkilötietoihin, on tietoinen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä velvoitteistaan ja käsittelee niitä ainoastaan sopimuksen, näiden erityisehtojen ja tilaajan ohjeiden mukaisesti. 6. Alihankkijat, jotka käsittelevät henkilötietoja 6.1. Siltä osin kuin palveluntuottaja käyttää toiminnassaan alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja, alihankintaan sovelletaan sopimuksen lisäksi tässä sopimusliitteessä kuvattuja ehtoja Jos palveluntuottajan alihankkija käsittelee tilaajan henkilötietoja, alihankkijan käyttäminen edellyttää tilaajan ennakkoon kirjallisesti antamaa lupaa Palveluntuottaja tekee alihankkijan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa se sitouttaa käyttämänsä alihankkijat noudattamaan omalta osaltaan sopimuksessa palveluntuottajalle asetettuja velvoitteita sekä tilaajan antamia kulloinkin voimassa olevia henkilötietojen käsittelyyn liittyviä ohjeita. Palveluntuottaja varmistaa, että sopimuksen mukainen tilaajan tarkastusoikeus voidaan ulottaa alihankkijaan Palveluntuottaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuin omastaan. Palveluntuottaja vastaa siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan henkilötietojen käsittelijälle asetettuja velvoitteita. Jos tilaaja perustellusti katsoo, että palveluntuottajan alihankkija ei täytä tietosuojavelvoitteitaan, tilaajalla on oikeus vaatia palveluntuottajaa vaihtamaan alihankkijaa Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan alihankkijan vaihtamisesta on ilmoitettava tilaajalle etukäteen. Ilmoituksessa tulee kuvata, miten alihankkija käsittelee tilaajan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tilaajalla on oikeus perustellusta syystä vastustaa ehdotettua alihankkijaa. 7. Palvelun paikka 7.1. Ellei palvelun tuottamispaikasta ole toisin sovittu, palveluntuottajalla on oikeus käsitellä tilaajan henkilötietoja ainoastaan Euroopan talousalueella. Mitä sopimuksessa ja näissä erityisehdoissa sovitaan henkilötietojen käsittelystä, koskee myös pääsyn mahdollistamista tilaajan henkilötietoihin esimerkiksi hallinta- ja valvontayhteyden välityksellä Jos sopijapuolet sopivat, että palveluntuottajaa saa siirtää tilaajan henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, sopijapuolet huolehtivat siitä, että henkilötietojen siirto toteutetaan lainsäädännön mukaisesti. 10

11 8. Tietoturvaloukkaukset 8.1. Palveluntuottajan on ilmoitettava tilaajalle kirjallisesti tietoonsa tulleesta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä kuitenkin viimeistään 36 tunnin kuluessa. Lisäksi palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamaan tilaajalle ilman aiheetonta viivytystä muista palvelun häiriö- tai ongelmatilanteista, joilla voi olla vaikutuksia rekisteröityjen asemaan ja oikeuksiin Palveluntuottajan on annettava tilaajalle vähintään seuraavat tiedot tietoturvaloukkauksesta: i. tapahtuneen tietoturvaloukkauksen kuvaus, mukaan lukien asianomaisten rekisteröityjen ryhmät ja arvioidut lukumäärät sekä henkilötietotyyppien ryhmät ja arvioidut lukumäärät sillä tarkkuudella kuin nämä ovat tiedossa; ii. tietosuojavastaavan tai muun vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot, jolta voi saada asiassa lisätietoja; iii. kuvaus tietoturvaloukkauksen todennäköisistä seurauksista; ja iv. kuvaus toimenpiteistä, joita palveluntuottaja ehdottaa tai joita se on jo toteuttanut tietoturvaloukkauksen johdosta, ja tarvittaessa toimenpiteet mahdollisten haittavaikutusten lieventämiseksi Henkilötietojen tietoturvaloukkauksen havaittuaan palveluntuottaja ryhtyy viipymättä sopimuksessa sovittuihin toimenpiteisiin tietoturvaloukkauksen poistamiseksi ja sen vaikutusten rajoittamiseksi ja korjaamiseksi. 9. Henkilötietojen käsittelyn päättyminen 9.1. Sopimuksen voimassaoloaikana palveluntuottaja ei saa poistaa tilaajan lukuun käsittelemiään henkilötietoja ilman tilaajan nimenomaista pyyntöä Sopimuksen päättyessä tai purkautuessa palveluntuottaja palauttaa tilaajalle kaikki tilaajan puolesta käsitellyt henkilötiedot sekä hävittää omilta taltioiltaan mahdolliset kopiot henkilötiedoista, ellei muuta ole sovittu. Tietoja ei saa poistaa, jos lainsäädännössä tai viranomaisen määräyksellä on edellytetty, että palveluntuottaja säilyttää henkilötiedot. Tarkentuu myöhemmin 11

12 TILAAJA TÄYTTÄÄ: Ohje: Jos Palveluntuottaja toimii sellaisten henkilötietojen käsittelijänä, joiden rekisterinpitäjä on Tilaaja, henkilötietojen käsittelyn ehtoihin on liitettävä tämä liite täytettynä. Tässä liitteessä yksilöidään ne Tilaajan henkilötiedot, joita Palveluntuottaja käsittelee Tilaajan lukuun. Täytä tarvittavat kohdat ja poista lopuksi tämä ohje. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMIEN KUVAUS LIITE X HANKINTA-ASIA: 18 xxx xxxxxxxx 1. Osapuolet Tilaaja: Palveluntuottaja: 2. Dokumentin tarkoitus Tilaaja on tehnyt palveluntuottajan kanssa sopimuksen, joka koskee sellaista palvelua, jossa palveluntuottaja toimii tilaajan ylläpitämään henkilörekisteriin kuuluvien henkilötietojen käsittelijänä. Tässä dokumentissa kuvataan käsittelytoimet, joita palveluntuottaja henkilötietojen käsittelijänä tekee tilaajan puolesta, henkilötietojen tyypit sekä käsiteltävät henkilötiedot. Tämä dokumentti liitetään sopimuksen nro liitteeksi nro. Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava palveluntuottajan ja tilaajan välistä sopimusta sekä tilaajan ohjeita. 3. Henkilötietojen tyypit ja rekisteröityjen ryhmät Osapuolet ovat sopineet, että palveluntuottaja käsittelee tilaajan puolesta sopimuksessa sovitun palvelun tuottamiseksi seuraavia asiakkaan henkilörekisteriin kuuluvia henkilötietoja. Kirjoita tähän, mitä rekisteröityjen ryhmiä palveluntuottaja käsittelee, Täydennä tähän, mitä henkilötietoja palveluntuottaja käsittelee. 4. Käsittelyn luonne ja tarkoitus Osapuolet ovat sopineet, että palveluntuottaja Kirjoita tähän, miksi ja miten palveluntuottaja käsittelee kyseisiä henkilötietoja. 5. Henkilötietojen käsittelyn kesto Palveluntuottaja käsittelee tässä liitteessä yksilöityjä henkilötietoja seuraavan ajan: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx, mikäli optiokausi käytetään, henkilötietojen käsittelyaika päättyy xx.xx.xxxx. 12

Henkilötietojen käsittelyn ehdot. 1. Yleistä

Henkilötietojen käsittelyn ehdot. 1. Yleistä Henkilötietojen käsittelyn ehdot Liite 7 1 (6) Henkilötietojen käsittelyn ehdot 1. Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa PISA 2021 -palvelusopimusta (Dnro ), jäljempänä

Lisätiedot

1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa kuljetuspalvelujen operaattoripalvelusopimusta

1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa kuljetuspalvelujen operaattoripalvelusopimusta Liite 1 Henkilötietojen käsittelyn ehtoihin Henkilötietojen käsittelyn ehdot 1. Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa kuljetuspalvelujen operaattoripalvelusopimusta (Dnro

Lisätiedot

1.3. Tämä liite sekä henkilötietojen käsittelyn kuvaus -liite korvaavat aiemman sopimukseen liitetyn Tietosuojaliitteen.

1.3. Tämä liite sekä henkilötietojen käsittelyn kuvaus -liite korvaavat aiemman sopimukseen liitetyn Tietosuojaliitteen. LiiteSopimusliite JAR1825129 Henkilötietojen käsittelyn ehdot 29.11.201822.10.2018 1 (5) JARDno-2017-1652 1. Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa Sopimusta työterveyshuollon

Lisätiedot

LIITE 2. Henkilötietojen käsittelyn ehdot. 1. Yleistä

LIITE 2. Henkilötietojen käsittelyn ehdot. 1. Yleistä LIITE 2 Henkilötietojen käsittelyn ehdot 1. Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa SOPIMUS TUUSULAN KUN- NAN KULJETUSPALVELUASIAKKAIDEN MAKSUJÄRJESTELMÄN SEKÄ KULJETUKSEN

Lisätiedot

I Osa: Sopimusehdot [Siirrä nämä ehdot soveltuvin osin sopimukseen]:

I Osa: Sopimusehdot [Siirrä nämä ehdot soveltuvin osin sopimukseen]: Henkilötietojen käsittelyn ehdot Versio 4 Maaliskuu 2018 1 (7) OHJE: Tämä asiakirja sisältää sopimusehtoja, jotka voidaan ottaa osaksi Tilaajan ja Palveluntuottajan välistä sopimusta silloin, kun Palveluntuottaja

Lisätiedot

Sopimuksen liite Henkilötietojen käsittelyn ehdot

Sopimuksen liite Henkilötietojen käsittelyn ehdot Liite SM1819922 1 (5) 02.03.02.00 SMDno-2018-237 Sopimuksen liite Henkilötietojen käsittelyn ehdot OHJE: Tarkista tämän ohjeen ehdot sekä tässä viitatut Sopimuksen määräykset ja liitteet. Kiinnitä vaatimusmäärittelyssä

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittelyn ehdot

Henkilötietojen käsittelyn ehdot Henkilötietojen käsittelyn ehdot 1 (5) Henkilötietojen käsittelyn ehdot 1. Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa palvelusetelisopimusta, jäljempänä Sopimus, jonka Tilaaja

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittelyn ehdot

Henkilötietojen käsittelyn ehdot Henkilötietojen käsittelyn ehdot 1 Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa Älykäs Turvallisuus - [Fasilitointi ja viitekehys Fasilitointi ja yhteiskehittäminen] sopimusta,

Lisätiedot

LIITE 3: HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN EHDOT

LIITE 3: HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN EHDOT 10.9.2018 1 (6) LIITE 3: HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN EHDOT I Osa: Sopimusehdot Palveluntuottaja noudattaa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä menettelytapoja ja henkilötietojen käsittelyä

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Ahvenistontie 20, Hämeenlinna Y-tunnus:

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Ahvenistontie 20, Hämeenlinna Y-tunnus: TIETOSUOJASOPIMUS Luottamuksellinen Tämä Tietosuojasopimus on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin palvelutuottajahakemuslomakkeen liite (Palse.fi). Hakemuslomakkeen allekirjoituksella Palveluntuottaja sitoutuu

Lisätiedot

LIITE VARMENNEPALVELUJEN ASIAKAS- JA REKISTERÖINTISOPIMUKSIIN NRO

LIITE VARMENNEPALVELUJEN ASIAKAS- JA REKISTERÖINTISOPIMUKSIIN NRO Henkilötietojen käsittelyn ehdot LIITE VARMENNEPALVELUJEN ASIAKAS- JA REKISTERÖINTISOPIMUKSIIN NRO 1. Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa varmennepalvelujen asiakas-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ, HANKINTA-ASIA NRO P

TARJOUSPYYNTÖ, HANKINTA-ASIA NRO P MATERIAALIHALLINTO 20.12.2018 18057P_tpyyntö_lääkejakelu_final TARJOUSPYYNTÖ, HANKINTA-ASIA NRO 18 057P Seinäjoen kaupungin materiaalihallinto pyytää sitovaa tarjoustanne lääkkeiden koneellisesta annosjakelusta

Lisätiedot

2.3. Tilaaja sitoutuu huolehtimaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisista rekisterinpitäjän velvollisuuksista.

2.3. Tilaaja sitoutuu huolehtimaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisista rekisterinpitäjän velvollisuuksista. Henkilötietojen käsittelyn ehdot 1 (5 ) Henkilötietojen käsittelyn ehdot Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa sopimusta (Dnro 49/02.08.00/2018), jäljempänä Sopimus, jonka

Lisätiedot

1.1. Rekisterinpitäjän henkilötiedoilla tarkoitetaan näissä ehdoissa henkilötietoja, joista Rekisterinpitäjä

1.1. Rekisterinpitäjän henkilötiedoilla tarkoitetaan näissä ehdoissa henkilötietoja, joista Rekisterinpitäjä Liite 8 TIETOSUOJAEHDOT 1. Yleistä 1.1. Rekisterinpitäjän henkilötiedoilla tarkoitetaan näissä ehdoissa henkilötietoja, joista Rekisterinpitäjä vastaa. 1.2. Tässä sopimusliitteessä määritellään Rekisterinpitäjää

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittelyn ehdot

Henkilötietojen käsittelyn ehdot Liite 1 Henkilötietojen käsittelyn ehdot Kangasniemen koulukuljetusten järjestämiseksi 1. Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa oppilaskuljetussopimusta (KGNDno-2017-478),

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

LIITE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

LIITE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ 1 LIITE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ Tässä henkilötietojen käsittelyä koskevassa liitteessä ( Tietosuojaliite ) määritellään sitovasti henkilötietojen käsittelyä koskevat ehdot, joiden mukaisesti Toimittaja

Lisätiedot

MATERIAALIHALLINTO TARJOUSPYYNTÖ PIANOJEN JA FLYYGELEIDEN VIRITTÄMISESTÄ JA HUOLLOSTA

MATERIAALIHALLINTO TARJOUSPYYNTÖ PIANOJEN JA FLYYGELEIDEN VIRITTÄMISESTÄ JA HUOLLOSTA MATERIAALIHALLINTO 26.10.2017 17148 Pianojen viritys ja huolto TARJOUSPYYNTÖ PIANOJEN JA FLYYGELEIDEN VIRITTÄMISESTÄ JA HUOLLOSTA Seinäjoen kaupungin materiaalihallinto pyytää sitovaa tarjoustanne Seinäjoen

Lisätiedot

Tämä Sopimus koskee tämän sopimuksen ja sopimusasiakirjojen 2-6 mukaista tilintarkastuspalvelua

Tämä Sopimus koskee tämän sopimuksen ja sopimusasiakirjojen 2-6 mukaista tilintarkastuspalvelua 1 Liite 1 Sopimus Sopijapuolet Tilaaja: Kirkkonummen kunta/ kunnanvaltuusto Toimittaja: Tässä sopimuksessa termillä tilaaja tarkoitetaan Kirkkonummen kuntaa ja termillä toimittaja xx:tä. Termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

2.3 Tilaaja sitoutuu huolehtimaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisista rekisterinpitäjän velvollisuuksista.

2.3 Tilaaja sitoutuu huolehtimaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisista rekisterinpitäjän velvollisuuksista. [Asiakirjan nimi] 1 (5) Turun kaupungin ehdot henkilötietojen käsittelijälle 1 Yleistä 1.1 Tämä sopimusliite Turun kaupungin ehdot henkilötietojen käsittelijälle on osa sopimusta (Dnro ), jäljempänä Sopimus,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö.doc. on annettu (

Tarjouspyyntö.doc. on annettu ( MATERIAALIHALLINTO 18.6.2019 19087 Tarjouspyyntö.doc TARJOUSPYYNTÖ 1. Ilmoitus- ja hankintamenettely Seinäjoen kaupungin materiaalihallinto pyytää sitovaa tarjoustanne asiantuntijalääkärin palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Liite 1 Henkilötietojen käsittelyn ehdot. 1. Yleistä. 2. Osapuolten roolit henkilötietojen käsittelyssä. 3. Henkilötietojen käsittely

Liite 1 Henkilötietojen käsittelyn ehdot. 1. Yleistä. 2. Osapuolten roolit henkilötietojen käsittelyssä. 3. Henkilötietojen käsittely Liite 1 Henkilötietojen käsittelyn ehdot 1. Yleistä 1.1. Tässä sopimusliitteessä määritellään Sopimuksessa olevien sopimusehtojen lisäksi Rekisterinpitäjää ja Käsittelijää sitovasti ne henkilötietojen

Lisätiedot

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät]

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät] 1(5) L I I T E 5B T I E T O S U O J A 1. TARKOITUS Tällä tietosuojaliitteellä ( Tietosuojaliite ) [tilaaja] ( Tilaaja ) rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä ja [toimittaja] ( Toimittaja ) henkilötietojen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

SopimusLUONNOS viisumipalveluista

SopimusLUONNOS viisumipalveluista SOPIMUSLUONNOS 1/5 LIITE 3 SopimusLUONNOS viisumipalveluista 1. Sopijapuolet Tilaaja Toimittaja 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra Sopimusyhdyshenkilö Yritys Oy Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi

Lisätiedot

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön 1 (6) 1 SYDÄMEN ULTRAÄÄNITUTKIMUSLAITTEET VAATIVAAN KARDIOLOGISEEN KÄYTTÖÖN LUONNOS 1.1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus:

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

SopimusLUONNOS viisumipalveluista

SopimusLUONNOS viisumipalveluista SOPIMUSLUONNOS 1/5 SopimusLUONNOS viisumipalveluista 1. Sopijapuolet Tilaaja Toimittaja 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra Sopimusyhdyshenkilö Laura Inkinen Yritys Oy Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TUKIVIITTOMIEN RYHMÄOPETUS

TARJOUSPYYNTÖ TUKIVIITTOMIEN RYHMÄOPETUS MATERIAALIHALLINTO 29.09.2017 17138 TP Tukiviittomien ryhmäopetus TARJOUSPYYNTÖ TUKIVIITTOMIEN RYHMÄOPETUS Seinäjoen kaupungin materiaalihallinto pyytää sitovaa tarjoustanne tukiviittomien ryhmäopetuksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö on nähtävissä kaupungin internetsivuilla

Tarjouspyyntö on nähtävissä kaupungin internetsivuilla MATERIAALIHALLINTO 12.10.2017 TARJOUSPYYNTÖ Seinäjoen kaupungin materiaalihallinto pyytää sitovaa tarjoustanne Seinäjoen kaupungin virallisten lehti-ilmoitusten julkaisemisesta tämän tarjouspyynnön ehtojen

Lisätiedot

WestStar Oy Aleksanterinkatu 17 B Lahti. Liite Henkilötietojen käsittely

WestStar Oy Aleksanterinkatu 17 B Lahti. Liite Henkilötietojen käsittely 1 WestStar Oy 24.5.2018 2223699-7 Aleksanterinkatu 17 B 15110 Lahti Liite Henkilötietojen käsittely 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet 2. Tausta ja tarkoitus 3. Määritelmät 4. Käsittelyn kohde ja tarkoitus

Lisätiedot

14.11.2013 13 244 TARJOUSPYYNTÖ

14.11.2013 13 244 TARJOUSPYYNTÖ MATERIAALIHALLINTO 14.11.2013 13 244 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ Seinäjoen kaupungin materiaalihallinto pyytää sitovaa tarjoustanne lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluista tämän tarjouspyynnön ehtojen

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVA LIITE

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVA LIITE 1 (5) HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVA LIITE 1 Johdanto 2 Käsiteltävät henkilötiedot Tämä henkilötietojen käsittelyä koskeva liite ( Liite ) on erottamaton osa Postin SmartShip-tilauskanavaa käyttävän

Lisätiedot

SOPIMUS 1/ Virastokatu 2, Imatra. Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi Sukunimi

SOPIMUS 1/ Virastokatu 2, Imatra. Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi Sukunimi SOPIMUS 1/5 LuonnoS Oppilaskuljetuspalvelut 1. Sopijapuolet Tilaaja Palveluntuottaja 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra Sopimusyhdyshenkilö Tuire Hatakka Yritys Oy Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi

Lisätiedot

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus:

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus: 1 LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA 1.1. Luonnos Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Palveluntuottaja: xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Hankintasopimusluonnos Liite1

Helsingin kaupunki Hankintasopimusluonnos Liite1 xx.xx.20xx 1 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) PL 6000 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 Palveluntuottaja Yrityksen nimi Osoite: xxxx Y-tunnus 2 Yhteyshenkilöt Tilaaja: Sopimusasiat:

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet LIITE 7: Sopimusluonnos 0(5) SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Toimittaja:

Lisätiedot

PUITESOPIMUS LÄHIJUNALIIKENTEEN KILPAILUTUSMATERIAALIEN KÄÄNNÖSPALVELUN HANKINNASTA

PUITESOPIMUS LÄHIJUNALIIKENTEEN KILPAILUTUSMATERIAALIEN KÄÄNNÖSPALVELUN HANKINNASTA SOPIMUSLUONNOS 1 (8) PUITESOPIMUS LÄHIJUNALIIKENTEEN KILPAILUTUSMATERIAALIEN KÄÄNNÖSPALVELUN HANKINNASTA 1 Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki

Lisätiedot

Tarjouspyyntö

Tarjouspyyntö MATERIAALIHALLINTO 17.6.2019 19076 Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ Seinäjoen kaupungin materiaalihallinto pyytää sitovaa tarjoustanne pankkipalvelukokonaisuudesta tämän tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti. 1.

Lisätiedot

METSURIPALVELUT

METSURIPALVELUT HANKINTASOPIMUS 1 (5) METSURIPALVELUT 2014-2015 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Espoon kaupunki / Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 6400 Teirinsyrjä 4 02070 ESPOON KAUPUNKI Yhteyshlö etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SEINÄJOEN PRUUKINRANNAN ASUNTOMESSUT, VARTIOINTI JA JÄRJESTYKSENVALVONTA

TARJOUSPYYNTÖ SEINÄJOEN PRUUKINRANNAN ASUNTOMESSUT, VARTIOINTI JA JÄRJESTYKSENVALVONTA MATERIAALIHALLINTO 17.11.2015 15168 TP As.messut vartiointi TARJOUSPYYNTÖ SEINÄJOEN PRUUKINRANNAN ASUNTOMESSUT, VARTIOINTI JA JÄRJESTYKSENVALVONTA Seinäjoen kaupungin materiaalihallinto pyytää sitovaa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ

SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ 1 SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus

Lisätiedot

TIETOSUOJAA KOSKEVAT EHDOT

TIETOSUOJAA KOSKEVAT EHDOT 1. TARKOITUS 2. HENKILÖTIEDOT Tällä liitteellä ( Tietosuojaa koskevat ehdot ) Asiakas rekisterinpitäjänä ja Max Technologies Oy (myöhemmin Toimittaja ) henkilötietojen käsittelijänä sopivat henkilötietojen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSKONEIDEN VUOKRAUS

TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSKONEIDEN VUOKRAUS MATERIAALIHALLINTO 11.11.2013 TP 13 101 rakennusk vuokraus TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSKONEIDEN VUOKRAUS Seinäjoen kaupungin materiaalihallinto pyytää sitovaa tarjoustanne Seinäjoen kaupungin eri yksiköiden

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

KOODIVIIDAKKO OY:N PALVELUITA KOSKEVAT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN YLEISET EHDOT

KOODIVIIDAKKO OY:N PALVELUITA KOSKEVAT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN YLEISET EHDOT 1 KOODIVIIDAKKO OY:N PALVELUITA KOSKEVAT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN YLEISET EHDOT 1. TARKOITUS JA SOVELTAMISALA 1.1. Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 ( Tietosuoja-asetus ) soveltaminen

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS H Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kilpailuttaminen

SOPIMUSLUONNOS H Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kilpailuttaminen Sopimus H053-16 1 (8) SOPIMUSLUONNOS H053-16 Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kilpailuttaminen 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus,

Lisätiedot

Tämä henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskeva sopimusliite on tehty seuraavien sopijapuolten (Rekisterinpitäjä ja Toimittaja) välillä.

Tämä henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskeva sopimusliite on tehty seuraavien sopijapuolten (Rekisterinpitäjä ja Toimittaja) välillä. TIETOJENKÄSITTELYSOPIMUS Tietojenkäsittelysopimus on laadittava, jos yrityksen henkilötietojen käsittely ulkoistetaan. Sopimuksella varmistetaan, että Rekisterinpitäjä ja Toimittaja eli Henkilötietojen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittelyn ehdot

Henkilötietojen käsittelyn ehdot 1 Sisällysluettelo Yleistä...2 Osapuolten roolit henkilötietojen käsittelyssä...2 Palvelutuottajan vastuut ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelijänä...3 Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet rekisterinpitäjänä...4

Lisätiedot

Liana Technologiesin palveluita koskevat henkilötietojen käsittelyn yleiset ehdot

Liana Technologiesin palveluita koskevat henkilötietojen käsittelyn yleiset ehdot https://docs.google.com/document/d/1vl7kwqdj2dfhgkzqnttrpynkeoq6rwtnb5zrlpv8lbg/edit# 1/7 Page 2/7 1. Tarkoitus ja soveltamisala 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Euroopan unionin yleisen tietosuoja asetuksen 2016/679

Lisätiedot

Tarjouspyyntö on nähtävissä kaupungin internetsivuilla Hankinta toteutetaan avointa hankintamenettelyä käyttäen.

Tarjouspyyntö on nähtävissä kaupungin internetsivuilla  Hankinta toteutetaan avointa hankintamenettelyä käyttäen. MATERIAALIHALLINTO 29.09.2017 17131_tpyyntö_lehdet TARJOUSPYYNTÖ Seinäjoen kaupungin materiaalihallinto pyytää sitovaa tarjoustanne koskien kotimaisten ja ulkomaisten sanoma-, ammatti- ja aikakauslehtien

Lisätiedot

Tarjouspyyntö.doc

Tarjouspyyntö.doc MATERIAALIHALLINTO 17.5.2019 19051 Tarjouspyyntö.doc TARJOUSPYYNTÖ Seinäjoen kaupungin materiaalihallinto pyytää sitovaa tarjoustanne lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluista Seinäjoen seudun hankintarenkaalle,

Lisätiedot

LIITE 2A. SOPIMUSLUONNOS PALVELUSOPIMUS OPERAATTORIPALVELUT Tp /2018. Sopimusnumero XXXXX. 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntuottaja XXXXX

LIITE 2A. SOPIMUSLUONNOS PALVELUSOPIMUS OPERAATTORIPALVELUT Tp /2018. Sopimusnumero XXXXX. 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntuottaja XXXXX LIITE 2A SOPIMUSLUONNOS PALVELUSOPIMUS OPERAATTORIPALVELUT Tp /2018 Sopimusnumero XXXXX 1. Sopimuksen osapuolet 1.1. Palveluntuottaja XXXXX Yhteyshenkilö: Palveluntuottajan vastaavana henkilönä sopimuskauden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Parturi- ja kampaamopalvelut 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja)

Lisätiedot

Tarjouspyyntö, Liite 4: Sopimusluonnos tilintarkastuspalveluiden tuottamisesta 1/ dnro

Tarjouspyyntö, Liite 4: Sopimusluonnos tilintarkastuspalveluiden tuottamisesta 1/ dnro Tarjouspyyntö, Liite 4: Sopimusluonnos tilintarkastuspalveluiden tuottamisesta 1/5 SOPIMUS TILINTARKASTUSPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA 1. SOPIMUKSEN SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Hausjärven kunta Keskustie 2 4

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

Määritelmät. Tarkoitus. Asiakkaan velvollisuudet. PULSE247 OY TIETOSUOJAEHDOT liite MyCashflow-verkkokauppapalvelun käyttöehtoihin 25.5.

Määritelmät. Tarkoitus. Asiakkaan velvollisuudet. PULSE247 OY TIETOSUOJAEHDOT liite MyCashflow-verkkokauppapalvelun käyttöehtoihin 25.5. 1/5 Tämä sopimusliite ( liite ) on olennainen ja erottamaton osa Pulse247 Oy:n ( Palveluntarjoaja ) ja asiakkaan ( Asiakas ) välisiä palveluja ( Palvelu ) koskevia käyttöehtoja (jäljempänä myös sopimus

Lisätiedot

TIETOSUOJAA KOSKEVA SOPIMUSLIITE. Päivitetty

TIETOSUOJAA KOSKEVA SOPIMUSLIITE. Päivitetty TIETOSUOJAA KOSKEVA SOPIMUSLIITE Päivitetty 08.05.2018 Tämä sopimusliite on olennainen ja erottamaton osa Duunissa.fi - palvelun yleisiä sopimusehtoja. Mikäli sopimuksen ehtojen ja tämän liitteen ehtojen

Lisätiedot

Käsittelyä koskevat tarkemmat tiedot, kuten käsittelyn luonne, henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät, on kuvattu jäljempänä.

Käsittelyä koskevat tarkemmat tiedot, kuten käsittelyn luonne, henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät, on kuvattu jäljempänä. 1. TIETOSUOJAEHDOT Tämä sopimusliite on olennainen ja erottamaton osa Tietopartio Oy:n (jäljempänä Tietopartio ) yleisiä sopimusehtoja (IT2018 YSE). Tätä liitettä ja näitä tietosuojaehtoja sovelletaan

Lisätiedot

Kempeleen kunta ei lähtökohtaisesti hyväksy palvelutuottajan tai tietojärjestelmätoimittajan omia henkilötietojen käsittelyä koskevia ehtoja.

Kempeleen kunta ei lähtökohtaisesti hyväksy palvelutuottajan tai tietojärjestelmätoimittajan omia henkilötietojen käsittelyä koskevia ehtoja. Liite 3 Kempeleen kunta ei lähtökohtaisesti hyväksy palvelutuottajan tai tietojärjestelmätoimittajan omia henkilötietojen käsittelyä koskevia ehtoja. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) soveltaminen

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Palveluntarjoaja: XXX, (jäljempänä Palveluntarjoaja) Y-tunnus: XXX Osoite: XXX Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX puh.: XXX

Palveluntarjoaja: XXX, (jäljempänä Palveluntarjoaja) Y-tunnus: XXX Osoite: XXX Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX puh.: XXX JANAKKALAN KUNTA METSÄOMAISUUDEN HOITO SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Janakkalan kunta, (jäljempänä Tilaaja) Y-tunnus: 0147510-4 Osoite: Juttilantie 1, 14200 Turenki Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi)

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi) SOPIMUSLUONNOS 1(5) LIITE 7 HANKINTASOPIMUS / KÄSIPYYHEAUTOMAATTI-, KÄSIPYYHERULLA- JA VAIHTOMATTOPALVELUT 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus Y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

TIETOSUOJAA KOSKEVA SOPIMUSLIITE. Päivitetty

TIETOSUOJAA KOSKEVA SOPIMUSLIITE. Päivitetty TIETOSUOJAA KOSKEVA SOPIMUSLIITE Päivitetty 17.04.2018 Tämä sopimusliite on olennainen ja erottamaton osa Korttilinna Oy:n yleisiä sopimusehtoja. Mikäli sopimuksen ehtojen ja tämän liitteen ehtojen välillä

Lisätiedot

TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE

TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE 2015 2018 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin taidemuseo PL 5400 00099 Helsingin kaupunki puh: 09-31087041 fax: 09-31087040 yhteyshenkilö: Pia Majava puh:

Lisätiedot

Tarjouspyyntö on nähtävissä kaupungin internetsivuilla www.seinajoki.fi/hankinnat Hankinta toteutetaan avointa hankintamenettelyä käyttäen.

Tarjouspyyntö on nähtävissä kaupungin internetsivuilla www.seinajoki.fi/hankinnat Hankinta toteutetaan avointa hankintamenettelyä käyttäen. MATERIAALIHALLINTO 16.9.2015 TP 15163 PRUUKIN KOULUN AV-LAITTEET TARJOUSPYYNTÖ Seinäjoen kaupungin materiaalihallinto pyytää sitovaa tarjoustanne Pruukin yhtenäiskoulun AV-laitteista asennuksineen tämän

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittelyn ehdot palveluntuottajille

Henkilötietojen käsittelyn ehdot palveluntuottajille Henkilötietojen käsittelyn ehdot palveluntuottajille 1 (5) 1 Osapuolet Vaasan sairaanhoitopiiri on rekisterin pitäjä ja tässä dokumentissa kuvattuna termillä Rekisterinpitäjä. Palveluntuottajaksi hyväksytty

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus Sopimusluonnos H076-12-1 1 (8) Tarjoajan nimi Osoite 00XXX XXXXX MAAHANMUUTTAJIEN SUOMEN KIELEN KOULUTUKSEN HANKINTA 1 Sopijapuolet Helsingin kaupungin henkilöstökeskus / henkilöstövoimavaraosasto Ensi

Lisätiedot

Sairaalaniemen kumppanuuskaavan suunnittelusopimus

Sairaalaniemen kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1 (5) Sairaalaniemen kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1. Sopimuksen osapuolet Toimittajat Tilaajat 2. Hankkeen yhteyshenkilöt Tilaajan yhteyshenkilö: Rovaniemen kaupunki Toimittajan (jäljempänä ryhmän)

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LUISTINRATOJEN JÄÄDYTYS JA AURAUS/HARJAUS

SOPIMUSLUONNOS LUISTINRATOJEN JÄÄDYTYS JA AURAUS/HARJAUS 1 SOPIMUSLUONNOS LUISTINRATOJEN JÄÄDYTYS JA AURAUS/HARJAUS 1. Sopijaosapuolet Tuusulan kunta /Vapaa-aikapalvelut, jäljempänä Tilaaja Hyryläntie 16, 04301 Tuusula Y-tunnus 0131661-3 ja Yritys, jäljempänä

Lisätiedot

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1 (5) Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1. Sopimuksen osapuolet Toimittajat Tilaajat 2. Hankkeen yhteyshenkilöt Tilaajan yhteyshenkilö: Rovaniemen kaupunki Toimittajan (jäljempänä ryhmän)

Lisätiedot

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS Tampereen liikenteen tilannekuva Puitesopimus LUONNOS 29.6.2015 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskausi... 3 4 Sopimuksen irtisanominen...

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Tarjouspyyntö on nähtävissä kaupungin internetsivuilla www.seinajoki.fi/hankinnat. Hankinta toteutetaan avointa hankintamenettelyä käyttäen.

Tarjouspyyntö on nähtävissä kaupungin internetsivuilla www.seinajoki.fi/hankinnat. Hankinta toteutetaan avointa hankintamenettelyä käyttäen. MATERIAALIHALLINTO 9.9.2015 TP 15149 PRUUKIN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEET, LAITTEET JA KALUSTEET TARJOUSPYYNTÖ Seinäjoen kaupungin materiaalihallinto pyytää sitovaa tarjoustanne Pruukin yhtenäiskoulun

Lisätiedot

Lounais-Suomen poliisilaitos TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 1(6)

Lounais-Suomen poliisilaitos TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 1(6) Lounais-Suomen poliisilaitos TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 1(6) SOPIMUSMALLI POL-2015-13991 SOPIMUS HENKILÖSTÖN TYÖKUNNON TESTAUSPALVELUISTA SOPIMUSKAUDELLA 2015-2019 1. SOPIJAPUOLET Asiakas Lounais-Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio Rekisteri- ja tietosuojaseloste 25.5.2018 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio Rekisterinpitäjä Jyväs-Ateriat Ay Y-tunnus: 1996612-0 Kaakkovuorentie 10, 40320 JYVÄSKYLÄ Tietosuoja-asioista

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

TÄMÄ KONSULTOINTISOPIMUS liitteineen ("Sopimus") on tehty seuraavien osapuolten välillä:

TÄMÄ KONSULTOINTISOPIMUS liitteineen (Sopimus) on tehty seuraavien osapuolten välillä: TÄMÄ KONSULTOINTISOPIMUS liitteineen ("Sopimus") on tehty seuraavien osapuolten välillä: (1) Ranuan kunta (y-tunnus 0191974-8), Aapiskuja 6 B, 97700 Ranua ("Tilaaja"); ja (2) [ ] (y-tunnus [ ]), [LISÄÄ

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus 2027/02.08.00.00.00/2016 Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus Solita Oy Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere Torikatu 18, 90100 Oulu 1060155-5 31.10.2016 2 (6) 1 SOPIMUSOSAPUOLET

Lisätiedot

Ohje EU:n yleistä tietosuoja-asetusta on sovellettu alkaen. Asetus määrittää henkilötietoja käsittelevien tahojen roolit:

Ohje EU:n yleistä tietosuoja-asetusta on sovellettu alkaen. Asetus määrittää henkilötietoja käsittelevien tahojen roolit: Lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä Ohje 20.7.2018 Kela 61/331/2017 EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 Ohjeet henkilötietojen käsittelystä kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

TIETOSUOJASOPIMUS. 1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen tarkoitus. 3. Määritelmät. Laitos/kampus Osoite. Osoite. jäljempänä Sopijapuoli tai Sopijapuolet.

TIETOSUOJASOPIMUS. 1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen tarkoitus. 3. Määritelmät. Laitos/kampus Osoite. Osoite. jäljempänä Sopijapuoli tai Sopijapuolet. 1 (5) TIETOSUOJASOPIMUS 1. Sopijapuolet Itä-Suomen yliopisto (Y-tunnus: 2285733-9) Laitos/kampus Osoite (jäljempänä Rekisterinpitäjä ) ja Yhteistyokumppani (Y-tunnus: no) Osoite (jäljempänä Henkilötietojen

Lisätiedot

Sopimus henkilötietojen käsittelystä (DPA)

Sopimus henkilötietojen käsittelystä (DPA) Sopimus henkilötietojen käsittelystä (DPA) Sopimuksen osapuolet Tämä sopimus on osa CardPlus Oyn yleisiä toimitusehtoja. Tämä sopimus tulee voimaan, kun rekisterinpitäjä tai tämän edustaja, toimittaa henkilötietoaineiston

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

3.1. DialOk käsittelee Käsiteltäviä tietoja sopimuksen ja Asiakkaalta saatujen kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

3.1. DialOk käsittelee Käsiteltäviä tietoja sopimuksen ja Asiakkaalta saatujen kirjallisten ohjeiden mukaisesti. DialOk:n palveluita koskeva henkilö-, välitys- ja sijaintitietojen käsittely 1. Määritelmät Näissä henkilö-, välitys- ja sijaintitietojen käsittelyä koskevissa ehdoissa ( Ehdot ) käytetyillä termeillä

Lisätiedot

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt seuraavista perusterveydenhuollon palveluseteleistä ja niiden arvosta vuodelle

Lisätiedot

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sopimusluonnos 1 (5) Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo... 2 4 Asiakirjojen noudattamisjärjestys...

Lisätiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot 1 (6) Procurement training & counseling services SOPIMUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntarjoaja: Hankintayksikkö Y-tunnus Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

VD/9119/02.08.00.00/2014

VD/9119/02.08.00.00/2014 VD/9119/02.08.00.00/2014 Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja/tai varastoivien laitosten onnettomuuksien vaikutuksien arviointi kaavoituksen näkökulmasta Veromiehen ja Pakkalan alueella selvitystyön

Lisätiedot