Elina Korhonen Toimittanut Laura Lipsanen TERVE TALOUS. hyvinvoiva väestö talouskasvun perustana. Väestötietosarja 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elina Korhonen Toimittanut Laura Lipsanen TERVE TALOUS. hyvinvoiva väestö talouskasvun perustana. Väestötietosarja 16"

Transkriptio

1 Elina Korhonen Toimittanut Laura Lipsanen TERVE TALOUS hyvinvoiva väestö talouskasvun perustana Väestötietosarja 16

2 Väestötietosarja 16 Kirjoittaja: Elina Korhonen VTM Elina Korhonen toimii koordinaattorina Väestöliiton kansainvälisen kehityksen osastolla. Toimittaja: Laura Lipsanen. Anna Kopteff on toimittanut luvun 5 sekä osan taulukoista. Taitto: Otto Paakkanen Kannen kuva: Marja-Leena Salin Väestöliitto Kansainvälinen kehitys PL 849, Helsinki /kansainvalinen_toiminta Painopaikka: Hannun Tasapaino Oy ISBN (nid.) ISBN (PDF) ISSN Helsinki 2008 Julkaisun tuottamiseen on saatu ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöille suunnattua tiedotustukea. Julkaisussa esitetyt näkemykset eivät välttämättä edusta ulkoasiainministeriön virallista kantaa.

3 Elina Korhonen Toimittanut Laura Lipsanen TERVE TALOUS hyvinvoiva väestö talouskasvun perustana 3

4 Elina Korhonen Toimittanut Laura Lipsanen TERVE TALOUS hyvinvoiva väestö talouskasvun perustana Kuva:Marja-Leena Salin 4

5 Alkusanat... 6 Johdanto Väestönkehitys ja talouskasvu Etelä-Korea nousi taloustiikeriksi perhesuunnittelun avulla Julkisen sektorin säästöt 2 Hiv-epidemia syö talouskasvulta pohjan Hiv ja julkinen sektori Hiv ja vaikutukset säästöihin Köyhyyttä ja epätasa-arvoa ruokkiva kehä 3 Työvoima, terveys ja tuottavuus Menetetyt terveet ja tuottavat työvuodet Sukupuolitaudit Äitiysterveyteen liittyvät taudit Hiv-epidemian vaikutus työvoimaan 4 Perheiden talous ja terveys Pieni perhekoko ja terveyspalvelut vähentävät köyhyyttä Hiv-epidemia romahduttaa perheiden toimeentulon Väestön vaikutus kestävään kehitykseen...40 Kaupungistumisen haasteet ja mahdollisuudet Ilmastonmuutos vaikuttaa miljoonien ihmisten terveyteen YK:n vuosituhattavoitteet ovat tärkeitä kehitykselle...46 Tuki kaikkein köyhimmille Kehitysyhteistyömäärärahoja on korotettava tavoitteiden saavuttamiseksi Lähteet

6 ALKUSANAT KEHITYSAVUN TULOKSELLISUUS TAVOITTEENA Inkeri Hirvensalo Kirjoittaja on valtiovarainministeriön erityisasiantuntija. Kuva:Marja-Leena Salin Väestön terveyden vaikutus maan taloudelliseen kehitykseen on tärkeä kehityspoliittinen kysymys. Ilman syvällisempää tutkimustakin on helppo ymmärtää, että sairauksista kärsivä väestö ei pysty tehokkaaseen työskentelyyn. Sairauksien hoito vie myös huomattavan osan niistä vähäisistä resursseista, jotka muuten voisivat olla käytettävissä esimerkiksi väestön koulutukseen ja sitä kautta taloudellisen kasvun edistämiseen. Esimerkiksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa hiv ja aids-epidemiasta pahiten kärsivissä maissa talouskasvun arvioidaan jäävän selvästi alle niiden muutoin saavutettavissa olevan tason. Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa kaikilla tulisi olla yhtäläinen oikeus ja mahdollisuus terveydenhuollon peruspalveluihin ja lääkitykseen. Kehitysmaissa perheenjäsenen vakava sairaus voi kuitenkin syöstä perheitä köyhyyteen, koska hoidon kustannukset ylittävät maksukyvyn. Julkista, kaikki kansalaiset kattavaa sairausvakuutusta ei kehitysmaissa ole olemassa eivätkä yksityiset vakuutusyhtiöt tarjoa kohtuuhintaista vakuutusturvaa köyhälle väestönosalle. Kehitysavun tuloksellisuutta seurataan Monet avunantajat, sekä bilateraaliset että monenkeskiset järjestöt, ovat tästä syystä viime vuosina kohdistaneet apuaan kehitysmaiden terveyssektorille ja sille on syntynyt suorastaan ennennäkemätön avunantajien ryntäys. Apuvirtojen kasvamisen myötä keskustelu niiden vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta on myös lisääntynyt. Kehitysavun tuloksellisuudella viitataan tavallisesti vuosituhattavoitteisiin, jotka kaikki YK:n jäsenvaltiot hyväksyivät yleiskokouksessaan vuonna Niiden saavuttamiseksi avunantajamaat, Suomi mukaan luettuna, ovat sitoutuneet kasvattamaan kehitysapuaan 0.7 %:iin bruttokansantulostaan vuoteen 2015 mennessä. Sekä YK:ssa että Maailmanpankissa seurataan vuosituhattavoitteiden toteutumista vuosittain julkaistavissa raporteissa. Niiden mukaan ensimmäinen vuosituhattavoite maailman köyhyyden puolittamisesta näyttää mahdolliselta saavuttaa. Tämä johtuu monien suurten kehittyvien maiden, kuten Kiinan, talouskasvun nopeutumisesta. Kehitys on kuitenkin hyvin epätasaista ja kaikkein köyhimpien maiden osalta edes tämä tavoite ei näytä toteutuvan. Saako pelkkä raha kehitystä aikaan? Kiinan ennennäkemättömän voimakas talouskasvu on tapahtunut etupäässä maan omin voimin, mikä on herättänyt kysymyksiä kehitysavun merkityksestä talouskasvun vauhdittajana. Toisaalta myös Saharan eteläpuolisessa Afrikassa useat maat, jotka ovat olleet pitkään kehitysavun vastaanottajia, ovat myös viime vuosina saavuttaneet yli 5 %:n vuotuisen kasvuvauhdin. Niinpä yleisesti arvioidaan, että kehitysapu on osaltaan vaikuttanut näiden maiden talouskasvun nopeutumiseen. Pelkästään raha ei kuitenkaan ole tätä saanut aikaan. Päästäkseen osalliseksi monenkeskisistä velkahelpotuksista kehitysmaat ovat joutuneet laatimaan suunnitelmia köyhyyden vähentämiseksi ja kohdistamaan velkojen maksuihin muuten hupenevat varat 6

7 näiden suunnitelmien toteutukseen. Lisäksi otaksutaan, että julkishallinnon kehitys ja korruption väheneminen ovat vauhdittaneet talouskasvua. Epätasa-arvo kasvaa Kasvu näyttää kuitenkin samalla johtavan kasvaviin tuloeroihin ja epätasa-arvon lisääntymiseen. Monissa kehitysmaissa talouspolitiikan pääpaino on ollut nopean kasvun aikaansaamisessa. Tasa-arvoisen kehityksen turvaaminen on nähty toissijaiseksi tavoitteeksi, joskus jopa nopean kasvun esteeksi. Epätasa-arvon lisääntyminen näkyy käytännössä myös terveyspalvelujen valikoivassa tarjonnassa. Maailmanpankin mukaan tasaarvoinen kehitys johtaa kuitenkin pitkällä aikavälillä parempaan kasvutulokseen kuin epätasa-arvoinen kehitys. Terveystavoitteet eivät ole toteutumassa Köyhyyden puolittamisen ohessa muut vuosituhattavoitteet näyttävät kuitenkin saavuttamattomilta suuressa osassa kehitysmaita vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteista suuri osa liittyy terveyteen sekä naisten aseman parantamiseen. Terveydenhuollon kehitys liittyy näin ollen läheisesti myös sukupuolten tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin päästä osalliseksi turvallisesta terveydenhuollosta erityisesti raskauden aikana. On todettu, että naisten aseman ja koulutuksen parantaminen johtaa hyviin tuloksiin myös talouden kehittymisessä. Koulutetut naiset hankkivat vähemmän lapsia, millä on monessa maassa positiivisia väestöpoliittisia vaikutuksia. He myös huolehtivat lastensa koulutuksesta kouluttamattomia naisia innokkaammin. Yleisen investointi-ilmapiirin parantuminen on monessa maassa helpottanut naisten työelämään osallistumista ja kannustanut näitä perustamaan yrityksiä. Naiset ovatkin monissa kehitysmaissa merkittävä voima uusien pienyritysten johtajina. Maailman terveyden ja taloudellisen kehityksen väliset linkit ovat moninaiset ja monitahoiset mutta erityisen selvät ne ovat naisten taloudellisten oikeuksien edistämisessä ja äitiysterveydenhuollon parantamisessa. Apua koordinoitava ja harmonisoitava entistä paremmin Kehitysavusta kanavoidaan huomattava osa multilateraalisten avustusjärjestöjen ja rahoituslaitosten, kuten YK:n alaisten järjestöjen, Maailmanpankkiryhmän ja alueellisten kehityspankkien kautta. Kehitysapua arvioidaan ns. Pariisin deklaraation puitteissa, jolla pyritään lisäämään avun tehokkuutta parantamalla avunantajien keskinäistä koordinointia ja harmonisaatiota. Näin pyritään välttämään päällekkäistä työtä ja vähentämään kehitysmaiden julkisen sektorin kuormitusta niiden toimiessa kymmenien eri apuorganisaatioiden kanssa. Avun tuloksellisuuden arviointi on kuitenkin vasta alkamassa tällä foorumilla. Maailmanpankki toteaa uudessa terveydenhuoltoalan strategiassaan, että hyvistä yksittäisten hankkeiden tuloksista huolimatta aiemman strategian tuloksellisuutta ei voida systemaattisesti arvioida. Tuloksellisuuteen ei aiemmin kiinnitetty riittävästi huomiota eikä varmistettu tiedonkeruuta sitä mittaavia indikaattoreita varten. Uuden strategian mukaan indikaattoreita kehitetään ja tuloksiin pyritään kohdemaan omien, eri sektoreita koskevien kehitystavoitteiden avulla. Terveydenhuoltoon kohdistettavan avun tuloksellisuuteen, kuten kehitysavun tuloksellisuuteen yleisestikin, tulee apuvirtojen kasvaessa kiinnittää entistä enemmän huomiota ja resursseja. Erityisesti parlamentaarinen valvonta sekä apua antavissa että sitä vastaanottavissa maissa on tässä suhteessa avainasemassa. n 7

8 JOHDANTO 8

9 :n viimeisimpien arvioiden mukaan YK maailman väkiluku kasvaa nykyisestä kuudesta miljardista hieman alle yhdeksään miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Väestö kasvaa nopeimmin kaikkein köyhimmissä maissa. Vähiten kehittyneiden maiden väestön on arvioitu kolminkertaistuvan vuosien 1995 ja 2050 välillä 600 miljoonasta 1,8 miljardiin. Vuonna 2005 maailman väestö kasvoi 76 miljoonalla hengellä. Nykyään kolmen viikon aikana pelkästään Intian väestö kasvaa miljoonalla. Vuonna 2050 Ugandassa ennustetaan olevan 130 miljoonaa asukasta nykyisen 27 miljoonan sijasta ja Nigerissä 50 miljoonaa nykyisen 14 miljoonan sijasta. Aasian väestö tulee kasvamaan 500 miljoonalla hengellä seuraavan vuosikymmenen aikana. Sen lisäksi, että väestönkasvu on suurinta köyhimmissä maissa, on se suurinta köyhimpien maiden köyhimmissä väestönosissa. Köyhillä ei ole resursseja ehkäistä ei-toivottuja raskauksia. Tämä lisää eriarvoistumista. Suuri perhekoko ennustaa usein pienempiä tuloja, alempaa koulutusta ja huonompaa terveyttä. Yli puolet kehitysmaissa elävistä naisista haluaisikin lykätä lapsen saantia seuraavan kahden vuoden sisällä. Eniten VÄKILUKU ALUEITTAIN VUONNA 2000 JA KASVUENNUSTE VUOTEEN 2050 miljoonaa Muu Aasia Kiina Intia Afrikka Eurooppa Latinalainen Amerikka Pohjois- Amerikka VÄESTÖNKASVU JA KÖYHYYS Lähde: UNFPA, The State of World Population 2000 ja

10 Kuva:Marja-Leena Salin raskauksiaan haluavat jaksottaa tai lykätä juuri köyhimmät naiset, joilla ei kuitenkaan usein ole siihen mahdollisuutta. Samaan aikaan kun Saharan eteläpuolisessa Afrikassa rikkaimman 20 prosentin keskimääräinen lapsiluku laski viime vuosikymmenen aikana yli 1,5 lapsella, pysyi lasten määrä köyhimmän 20 prosentin keskuudessa samana tai jopa kasvoi. Esimerkiksi Keniassa köyhillä on melkein kolme kertaa enemmän lapsia kuin maan rikkailla kansalaisilla, ja samalla myös kolminkertainen todennäköisyys siihen, etteivät he pysty täyttämään perheen perustarpeita. Talous ja väestönkasvu Väestönkasvun yhteyttä kehitykseen pohdittiin jo 1970-luvulla maailman ensimmäisessä väestökonferenssissa Bukarestissa. Nopeasti jyrkkenevien kasvukäyrien todettiin osaltaan lisäävän köyhyyttä, kun taas syntyvyyden vähenemisen parantavan tuotantolukuja, tehostavan investointeja ja lisäävän varallisuutta. Vuonna 1994 YK:n väestö- ja kehityskonferenssissa Kairossa todettiin, että keskeisintä väestönkasvun kannalta on saattaa jokaisen perheen ulottuville tieto ja keinot valita milloin ja kuinka monta lasta haluaa. Konferenssin toimintasuunnitelma pohjautuu maailman väestön kasvamisen syihin: väestö kasvaa siksi, ettei kaikilla, varsinkaan köyhillä, ole mahdollista tiedon, terveyspalvelujen ja ehkäisyvälineiden avulla päättää itse lapsiluvustaan. YK:n arvion mukaan noin 200 miljoonalla kehitysmaissa asuvalla naisella on riittämättömät mahdollisuudet saada käyttöönsä nykyaikaisia ehkäisyvälineitä. Naimisissa olevista naisista vain hieman yli puolella on käytettävissään moderneja ehkäisykeinoja. Maailmanlaajuisesti joka kolmas raskaus on suunnittelematon tai eitoivottu. Riittävien ehkäisymahdollisuuksien tarjoaminen vähentäisi 52 miljoonaa raskautta vuosittain: 26 miljoonaa raskautta siirtyisi myöhempään ajankohtaan ja 26 miljoonaa ei-toivottua raskautta tulisi ehkäistyksi kokonaan. Tämä vähentäisi suunnittelemattomien synnytysten määrää kehitysmaissa jopa 72 prosentilla ja abortteja 64 prosentilla. Tällä olisi huomattava merkitys maiden talouskasvulle, yksilöiden hyvinvoinnille ja ympäristön kestävälle kehitykselle. 10

11 KOKONAISHEDELMÄLLISYYS ALUEITTAIN VARAKKUUDEN MUKAAN VUOSINA n Kokonaishedelmällisyyden tulee olla vähintään 2.1, jotta väestö uusiutuisi ja väestösuhteet pysyisivät tasapainossa. Kokonaishedelmällisyys Itäinen Aasia ja Tyynenmerenalue Eurooppa ja Keski-Aasia Latinalainen Amerikka & Karibia Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Etelä-Aasia Saharan eteläpuolinen Afrikka Köyhin viidennes Rikkain viidennes EHKÄISYN YLEISYYS ALUEEN JA VARAKKUUDEN MUKAAN VUOSINA n Ehkäisyn yleisyysluku tarkoittaa modernien ehkäisyvälineiden käyttöä vuotiaiden naisten joukossa. Nykyaikaisten ehkäisymenetelmien käyttö on harvinaisinta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. % Itäinen Aasia ja Tyynenmerenalue Eurooppa ja Keski-Aasia Latinalainen Amerikka & Karibia Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Etelä-Aasia Saharan eteläpuolinen Afrikka Lähde: HNP Discussion Paper Köyhin viidennes Rikkain viidennes 11

12 Kuva:Marja-Leena Salin TERVE JA KOULUTETTU KANSALAINEN ON TUOTTAVA Korkea syntyvyys, köyhyys, alhainen koulutus sekä naisten ja syntyneiden lasten huono terveys muodostavat noidankehän. Naisten koulutuksen on todettu katkaisevan köyhyyden kierteen tehokkaasti koulutetut naiset avioituvat myöhemmin, saavat vähemmän ja terveempiä lapsia, ovat itse terveempiä ja kouluttavat lapsensa varmemmin. Pienemmän perheen äidille jää enemmän aikaa osallistua palkkatyöhön ja hänen riskinsä kuolla elämänsä aikana synnytykseen pienenee. Koulutuksesta alkaa hyvän kierre, joka johtaa koko yhteiskunnan tasolla köyhyyden vähenemiseen. Köyhyys tulee kalliiksi Köyhyyden vähentäminen onkin kansojen vaurastumisen kulmakivi. Terve ja koulutettu kansalainen on tuottava. Absoluuttisessa köyhyydessä elävien on usein turha haaveilla lastensa kouluttamisesta tai sairauksien ennaltaehkäisemisestä. Maailmanpankki arvioi, että Afrikka menettää joka vuosi 1,6 prosenttia talouskasvustaan vuosien 2006 ja 2015 välisenä aikana väestönkasvun ja sen myötä köyhyyden lisääntymisen takia. Talous voi tosiasiallisesti kasvaa vasta sen jälkeen, kun vuotuinen bruttokansantuotteen kasvuprosentti ylittää vuotuisen väestönkasvun.tämän lisäksi tarvitaan myös köyhyyden vähentämiseen tähtääviä toimia. Maailmanpankin mukaan vuonna 2015 jo 340 miljoonaa afrikkalaista elää absoluuttisessa köyhyydessä, kun vuonna 2001 köyhyydessä eli 318 miljoonaa. Esimerkiksi Nigeriassa alle dollarilla päivässä elävien määrä nousi 28,1 prosentista 65,6 prosenttiin vuosien välisenä aikana. Vuoteen 2015 mennessä Nigerian väestön ennustetaan kasvavan nykyisestä 133 miljoonasta 178 miljoonaan. Samaan aikaan bruttokansantuote kasvaa 3,5 prosentin vuosivauhtia, mutta väestönkasvun ollessa 2,9 prosenttia vuodessa köyhyyden väheneminen hidastuu huomattavasti. Talouskasvun tuomat resurssit eivät yksinkertaisesti riitä kasvavalle väestölle. 12

13 Koulutus ja terveyspalvelut ehkäisevät myös uusia hiv-tartuntoja. Hiv-epidemia uhkaa syödä maiden tulevaisuuden ja tuhoaa jo saavutettua kehitystä. Terveyspalveluihin sijoittamalla vähennetään ajan myötä valtion kustannuksia. Siten palvelut lisäävät tuottavuutta ja talouskasvua. Varsinkin seksuaaliterveydenhoito on tehokas investointikohde. n Toimiva äitiysterveydenhuolto ja sukupuolitautien ennaltaehkäisy ja hoito vähentävät vanhempien kuolemia ja vammautumisia. Tämän ansiosta myös lasten terveydentila parantuu ja heidän koulutusmahdollisuutensa kasvavat. Pidemmällä tähtäimellä heistä kasvaa tuottavampia aikuisia. Esimerkiksi: n Sukupuolitaudit, hiv ja aids mukaan lukien, ovat yleisimpiä nuorten naisten ja miesten parissa. Näiden ehkäisyllä on pitkäaikaisia vaikutuksia työvoimaan ja tuottavuuteen. n Kun nuorten osuus väestöstä on pienempi, koulutukseen tarvittavia resursseja voidaan ohjata paremmin myös koulutuksen laadun parantamiseen. Samalla voidaan tarjota koulutusta vaativampiin työtehtäviin. n Pienempi nuorten joukko on helpompi sulauttaa työtä tekevään väestönosaan. Tämä vähentää nuorten työttömyyttä, lisää taloudellista turvaa sekä yhteiskunnallista ja sosiaalista tasapainoa. 13

14 1 VÄESTÖNKEHITYS JA TALOUSKASVU 14 Kuva: Anna Kopteff

15 Lukuun ottamatta muutamaa öljyllä rikastunutta maata yksikään maa ei ole noussut köyhyydestä samaan aikaan, kun keskimääräinen syntyvyys on pysynyt korkeana. Samalla talouskasvu on nopeinta maissa, joissa sekä syntyvyys että äitiys- ja lapsikuolleisuus ovat alhaisia. Maat, jotka ovat investoineet seksuaaliterveyspalveluihin, ovat saaneet nauttia hyvästä talouskehityksestä. Syntyvyyden laskiessa työikäisten osuus väestöstä kasvaa. Näin päästään nauttimaan niin sanotusta lisääntymisbonuksesta, eli edullisesta huoltosuhteesta. Kun työikäisiä on hetkellisesti enemmän kuin huollettavia, on maan talouden suotuisalle kehitykselle paremmat edellytykset. Tämä mahdollisuus on hyödynnettävissä kuitenkin vain rajallisen ajan. Perheiden lapsiluvun pienentyessä on todennäköistä, että myös tyttöjen koulutukseen panostetaan ja naiset siirtyvät palkkatyöhön. Tämä on välttämätöntä koko yhteiskunnan kehityksen kannalta. Muun muassa YK:n entinen pääsihteeri Kofi Annan on painottanut, että tyttöjen heikko koulutus on suurin este yhteiskunnan sosiaaliselle, poliittiselle ja taloudelliselle kehitykselle. Naiset muodostavat puolet yhteiskunnan inhimillisestä pääomasta ja työvoimasta. MAAT, JOTKA OVAT INVESTOINEET SEKSUAALITERVEYS- PALVELUIHIN, OVAT SAANEET NAUTTIA HYVÄSTÄ TALOUSKEHITYKSESTÄ 15

16 ETELÄ-KOREAN BKT, KOKONAISHEDELMÄLLISYYS JA AIKUISTEN LUKUTAIDOTTOMIEN OSUUS LUVULTA 2000-LUVULLE Vuosi Bruttokansantuote Kokonaishedelmällisyys 4,71 2,92 1,60 1,51 Aikuisten lukutaidottomuus % 7,1 5,5 4,1 2,3 1,9 Lähde: Globaliksen tilastosivut ovat YK:n yliopiston (UNU) ja Global Virtual Universityn (GVU) ylläpitämät. n Etelä-Korean bruttokansantuote on noussut tasaisesti viime vuosikymmenten ajan. BKT on lähes 13- kertaistunut vuoden 1975 tasosta. Koulutusmenojen osuus BKT:sta on pysynyt 3-4 % tasolla 1980-luvulta lähtien ja lukutaidottomuutta on saatu vähennettyä tehokkaasti. Samanaikaisesti perheiden lapsiluku on laskenut. Heidän potentiaalinsa hyödyntäminen on talouskasvun avain. Jos syntyvyyden laskusta johtuvan demografisen, eli väestöllisen muutoksen aikana valtio tekee talouskasvua tukevia poliittisia päätöksiä, on yhteiskunnan vaurastuminen usein pysyvää. Esimerkiksi Aasian taloustiikerit käyttivät hyödykseen demografisen muutoksen tuomat edut nostaessaan maansa köyhyydestä. Etelä-Korea nousi taloustiikeriksi perhesuunnittelun avulla Etelä-Korea oli 1950-luvulla yksi Aasian köyhimmistä maista. Naiset saivat keskimäärin 5,4 lasta ja vain 30 prosenttia kansalaisista oli lukutaitoisia. Tämän päivän eteläkorealaiset elävät pienissä perheissä ja ovat korkeasti koulutettuja. Seksuaaliterveyspalveluilla oli merkittävä rooli Etelä-Korean muutoksessa kehitysmaasta vauraaksi valtioksi. Etelä-Korea perusti koko maan kattavan perhesuunnittelupalvelujen verkoston jo vuoteen 1965 mennessä. Seksuaaliterveyspalvelujen saatavuuden avulla syntyvyys alkoi nopeasti vähentyä. Vuosien välillä alueen työikäinen väestö kasvoi lähes neljä kertaa nopeammin kuin siitä riippuvainen väestö. Tämä johti positiivisen kehityksen kierteeseen. Perheiden tulojen kasvaessa ja lapsiluvun pienentyessä pystyttiin jokaiseen lapseen panostamaan enemmän. Myös tyttöjen koulutustaso nousi ja naiset alkoivat siirtyä palkkatyöhön. Samaan aikaan yhteiskunta teki suuria investointeja julkiselle sektorille. Esimerkiksi perusopetukseen sijoitettiin sama prosenttimäärä kasvavasta bruttokansantuotteesta vuosien välisenä aikana. Opetusmääräraha jokaista peruskouluikäistä lasta kohden nelinkertaistui. Koulutettu työvoima takasi, että taloutta 16

17 Meksiko n Meksikossa vuosien välillä toteutettu tutkimus tarkasteli perhesuunnittelupalvelujen tarjoamisen hyötysuhdetta Meksikon sosiaaliturvajärjestelmälle (IMSS). Tutkimus toteutettiin Meksikon kaupunkiväestön keskuudessa ja se kattoi noin 5,3 miljoonaa sosiaaliturvan asiakkaana olevaa naista. Tutkimuksen tuloksena oli, että jokainen perhesuunnittelupalveluihin käytetty peso säästi yhdeksän pesoa muista sosiaalisektorin kuluista. IMSS:n vuonna 1972 aloittama perhesuunnittelupalvelujen tarjoaminen säästi 51 miljardia pesoa äitiys- ja lastenterveydenhuollosta vuonna Vuosien välisenä aikana 318 miljardia äitiysterveyshuoltoon varattuja rahoja voitiin jakaa muille sosiaalisektoreille, kuten eläkkeisiin ja muiden terveyspalvelujen ylläpitoon. Thaimaa n Thaimaassa tehdyn tutkimuksen mukaan jokainen ehkäisypalveluihin sijoitettu dollari säästi yli seitsemän dollaria muista julkisista kuluista vuosien aikana ja tämän jälkeen yli 16 dollaria jokaista sijoitettua dollaria kohden vuoteen 2010 asti. Thaimaan hallitus arvioi, että perhesuunnitteluohjelman ansiosta vuosien välillä ehkäistiin 16,1 miljoonaa ei-toivottua raskautta. Perhesuunnittelupalvelujen tarjoaminen tulee vuoteen 2010 mennessä maksamaan yhteensä 68 miljoonaa dollaria, mutta samalla säästöt muista julkisista menoista ovat arviolta 1,1 miljardia dollaria. Kuva:Marja-Leena Salin Egypti n Egyptissä toteutetussa selvityksessä verrattiin valtion perhesuunnitteluohjelman aiheuttamia kustannuksia ei-toivottujen raskauksien ehkäisyn tuomiin säästöihin. Säästöihin laskettiin mukaan ruokaturva, koulutus, vesi, viemäröinti, asuminen ja terveydenhuolto. Selvityksen tuloksena oli, että jokainen perhesuunnitteluun sijoitettu dollari säästi yhteensä 31 dollaria muista julkisista kuluista. Kun jokaista työntekijää kohden on vähemmän elätettäviä, on siitä koko maan taloudelle positiivisia kerrannaisvaikutuksia. Tällöin maalla on mahdollisuus kasvattaa taloutta lyhyt- ja keskikestoisten säästöjen ja sijoituksien kautta. Jos hallinto tänä aikana mahdollistaa kasvaneiden säästöjen kanavoimisen tehokkaisiin ja tuottaviin investointeihin, hyödyt voivat olla huomattavia ja pitkäkestoisia. THAIMAAN PERHESUUNNITTELUOHJELMAN MUKANAAN TUOMAT JULKISTEN VAROJEN SÄÄSTÖT SEKTOREITTAIN Vuosi Koulutus Terveys Asuminen Muut Yhteensä miljoonaa dollaria miljoonaa dollaria miljoonaa dollaria Lähde: Vlassoff, M. et.al. 17

18 Kuva:Marja-Leena Salin ja teollisuutta pystyttiin kehittämään työvoimaintensiivisestä teollisuudesta enemmän pääomaintensiivisemmille ja koulutetumpaa työvoimaa vaativille aloille. Työvoiman koulutusvaatimusten ja tuottavuuden lisääntyessä myös palkkataso nousi, mikä lisäsi hyvinvointia entisestään. Julkisen sektorin säästöt Eri maissa on tehty hyötylaskelmia siitä, kuinka paljon seksuaaliterveyspalvelujen tarjoaminen säästää julkisia varoja. Riittävät ehkäisypalvelut ovat luultavasti kaikkein aliarvioiduin säästökohde. Raskaus, jonka ehkäisyn käyttö estää, ei ole sairaus. Sen vuoksi terveyspainotteisissa laskelmissa raskauden ehkäisyn hyötyvaikutuksia ei usein näy. Kuitenkin ehkäisyn ulottamisella kaikkien saataville on seksuaaliterveyden osa-alueista kenties kaikkein laajimmalle ulottuvat, ei-lääketieteelliset hyötyvaikutukset, kuten sivun 17 maaesimerkit osoittavat. Riittävien ehkäisypalvelujen tarjoaminen vähentää köyhyyttä ja edistää ympäristön kestävää kehitystä. Suurin puute nykyaikaisista ehkäisymenetelmistä ja luotettavista terveyspalveluista on kaikkein köyhimmissä maissa. Arviolta 200 miljoonalla naisella RIITTÄVIEN EHKÄISYPALVELUJEN TARJOAMINEN VÄHENTÄÄ KÖYHYYTTÄ JA EDISTÄÄ YMPÄRISTÖN KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ kehitysmaissa ei ole mahdollisuutta käyttää nykyaikaisia ehkäisymenetelmiä, sillä niitä ei ole joko lainkaan saatavilla, niiden hinta on liian korkea tai niiden käyttämistä vastustetaan uskonnollisista tai kulttuurisista syistä. Jos näiden naisten ehkäisypalvelujen tarve täytettäisiin, julkisten kulujen säästämisen lisäksi voitaisiin vuosittain ehkäistä ei-turvalliseen aborttiin liittyvää kuolemaa ja muista syistä johtuvaa äitiyskuolemaa. Myös lähes puoli miljoonaa lasta ei menettäisi äitiään. n 18

19 Kuva:Marja-Leena Salin 19

20 2 HIV-EPIDEMIA VIE TALOUSKASVULTA POHJAN maailmassa elää 33 miljoonaa hiv-positiivista jo 22 miljoonaa ihmistä on kuollut aidsiin vuonna 2007 hiv-tartunnan sai 2,5 miljoonaa ihmistä 20

21 Kuva:Marja-Leena Salin Kuva:Marja-Leena Salin Yksi puutteellisten seksuaaliterveyspalvelujen ja riittämättömän seksuaalikasvatuksen taloudelle tuhoisimmista seurauksista on hiv-epidemia, joka romuttaa jo saavutettua kehitystä ja aiheuttaa suunnattomia kustannuksia yhteiskunnille ja yksilöille. Hiv- ja aids-epidemiasta on tullut yksi tämän hetken suurimmista kehityshaasteista. Hivin ja aidsin vaikutuksesta talouskasvuun on esitetty erilaisia arvioita. Pessimististen laskelmien mukaan epidemia on hidastanut Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden talouskasvua 2 4 prosentilla. Lisäksi arvioiden mukaan maissa, joissa vähintään 15 prosenttia väestöstä on saanut hiv-tartunnan, bruttokansantuotteen voi odottaa laskevan prosentilla vuosittain. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Zimbabwe ja Botswana. Hiv-epidemian hoitamattomuus tulee valtioille kalliiksi. Epidemian kokonaiskustannukset voidaan laskea suoraan terveysjärjestelmiin kohdistuvista sekä epäsuorista, kuolleisuudesta aiheutuvista kustannuksista. Esimerkiksi Thaimaata koskevien laskelmien mukaan yksi aids-kuolema maksaa dollaria sisältäen vain epäsuorat kustannukset. HIV-EPIDEMIA VAIKUTTAA TALOUTEEN AINAKIN NELJÄLLÄ TASOLLA: n Aidsin aiheuttamat kuolemat vähentävät työikäistä väestöä n Hiv-positiivisten työntekijöiden työn tuottavuus on alhaisempi. n Kotitalouksien terveydenhoitokulut nousevat, mikä vastaavasti vähentää muuta kulutusta. n Valtion terveydenhoito- ja sosiaalikulut nousevat. Hiv-epidemiasta kärsii eniten Saharan eteläpuolinen Afrikka, mutta tartunnat leviävät nopeimmin Venäjällä ja Aasiassa. Lähes puolet uusista tartunnoista todetaan vuotiailla nuorilla. Epidemian pahimmin runtelemissa maissa, kuten Sambiassa, elinajan odote on laskenut vain 32 vuoteen. Venäjällä 80 prosenttia tartunnan saaneista on alle 30- vuotiaita. Talouden makrotasolla hiv-epidemian vaikutukset näkyvätkin ihmispääoman kaventumisena väestön menehtyessä ennenaikaisesti aidsiin. Kun työntekijät kuolevat tai ovat aidsin vuoksi työkyvyttömiä, yritysten ja valtion tuottavuus laskee, ja samalla menetetään työntekijän tiedot, taidot ja panos yhteiskunnan rakentamiseksi. 21

22 Togo Länsi- Sahara (n/a) Marokko 0.01% Algeria 0.01% Tunisia 0.04% Libya 0.05% Egypti 0.01% Gambia 2.4% 0.9% Senegal Guinea- Bissau 3.8% Sierra Leone 1.6% Mauritania 0.07% Guinea 1.5% Liberia 5,9% HIVIN YLEISYYS AFRIKASSA (% aikuisista) 0-2.9% 3-5.9% % Hiv ja julkinen sektori. Norsunluurannikko 7.1% Mali 1.7% Burkina Faso 2.0% Ghana 2.3% Benin 1.8% 3.2% % 21 % tai korkeampi Ei tiedossa Guinea 1.5% Nigeria 3.9% n Eteläinen Afrikka on pahasti hiv-epidemian kourissa. Esimerkiksi Swazimaassa peräti 33 % aikuisväestöstä on hiv-positiivisia. Muissa alueen maissa vähintään kuudesosa väestöstä on saanut tartunnan. Niger 1.1% Kamerun 6.8% Gabon 9.4% Cabinda Työntekijöiden vähenemisen myötä valtion verotulot pienenevät ja julkinen sektori kuormittuu. Aids-epidemian pahiten piinaamissa maissa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa sairaalapaikoista prosenttia on täytynyt varata aids-potilaille. Esimerkiksi Burkina Fasossa yhden aids-potilaan sairaanhoitokustannukset vuodessa ovat kahdesta kolmeen kertaa maan bruttokansantuote asukasta kohden (per capita). Suurin osa kuluista tulee ylikuormitetun ja hauraan julkisen sektorin maksettavaksi. Sambiassa yli opettajaa kuoli aidsiin vuonna 2001, eli joka kuudestoista opettaja. Malawissa vuosien välisenä aikana julkisen sektorin työntekijöiden kuolleisuus kasvoi kymmenkertaiseksi hiv-epidemian takia. Etelä-Afrikassa Kongo 6.3% Tšad 3.7% Sudan 1.8% Angola 3.7% Namibia 19.6% Keski-Afrikan Tasavalta 12.7% Kongon Demokraattinen ZAIRE Tasavalta 3.9% Ruanda 3.1% Burundi 3.3% Sambia 17% Malawi 14.1% Zimbabwe 20.1% Botswana 24.1% Lesotho 23.2% Etelä-Afrikka 22.5% Swazimaa 33.4% Uganda 6.7% Tansania 6.5% arvioidaan, että vuoteen 2012 mennessä 25 prosenttia julkisen sektorin työntekijöistä on kuollut aidsiin. Tämä aiheuttaa mittavan työvoimapulan julkiselle sektorille samaan aikaan, kun palveluiden tarve kasvaa. Hiv ja vaikutukset säästöihin Eritrea 2.4% Etiopia 4.4% Kenia 6.1% Mosambik 16.1% Djibouti 3.1 Somalia 0.9% Lähde: UNFPA: State of the World Population 2007 UNICEF: Africa s Orphaned and Vulnerable Generations Children Affected by AIDS 2006, Sekä yksittäisten kotitalouksien että valtion terveydenhoitokulujen nousu johtaa säästöjen vähenemiseen. Tämä puolestaan vaikeuttaa investointien tekemistä ja hidastaa talouskasvua. Madagaskar 0.5% 22

23 HIV JA AIDS SEKÄ KÖYHYYS ETELÄ-AFRIKASSA Vuosi Arvioidut aids-kuolemat Hivin levinneisyys raskaana olevien vuotiaiden naisten keskuudessa (%) 29,8% 31,6% Elinajanodote 60,6 58,2 47,7 41,5 Bruttokansantuote Lähde: Alle dollarilla päivässä elävien määrä (%) Lähde: Arvioidut aids-kuolemat 10,02 6,28 10,71 AIDS-KUOLEMAT MOSAMBIKISSA Vuosi n Aids-kuolemat ovat lisääntyneet Etelä-Afrikassa hälyttävää tahtia. Myös hivin levinneisyys kasvaa jatkuvasti. Hiv-epidemia on vaikuttanut voimakkaasti elinajanodotteeseen, jonka ennustetaan laskevan jopa 41,5 vuoteen 2015 mennessä. ETELÄ-AFRIKKA n Suomen ulkoasianministeriön Kauppapolitiikka-lehden raportin mukaan Etelä-Afrikka ei tasaisesta talouskasvustaan huolimatta ole pääsemässä parempaan luottoluokitusluokkaan. A-luokkaan nousemisen esteinä luokituslaitokset näkevät muun muassa sosiaaliset haasteet, kuten aids-epidemian laajuuden, köyhyyden ja tulojen epätasaisen jakautumisen. Epidemian leviämiseen on vaikuttanut merkittävästi myös se, ettei ongelman laajuutta hallinnon tasolla haluttu aluksi tunnustaa. Kyse on itseään ruokkivasta kehästä: hiv-epidemia lisää köyhyyttä ja eriarvoisuutta ja köyhyys hiv-tartuntoja. MOSAMBIK n Vuonna 2005 Mosambikin talouskasvu saavutti 7,7 prosenttia. Suurimpia kasvun lähteitä olivat kalastussektorin elpyminen, maatalouden jatkuva kasvu sekä rakennusalan vilkastuminen. Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n mukaan talouskasvu kääntyi kuitenkin laskuun ollen 7,4 prosenttia vuonna 2006 ja arviolta 6,4 prosenttia vuonna 2007 hiv-epidemian takia. HIV-EPIDEMIA LISÄÄ KÖYHYYDEN JA ERIARVOISUUDEN KIERRETTÄ 23

TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004

TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004 TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden tila maailmassa 10 vuotta YK:n väestö- ja kehityskonferenssista Sisällys JOHDANTO

Lisätiedot

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1.8 Nuoret ja tulevaisuuden muutos Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1 Toimittajat: Marianne Keyriläinen, Elina Korhonen ja Laura Lipsanen Tilastojen toimitus:

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET

ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET www.vuosituhattavoitteet.fi ENTÄ JOS... OLISIT KÖYHÄ? Köyhyys tarkoittaa nälkää, puuttuvaa terveydenhuoltoa ja koulutusta, huonoja asuinoloja sekä yhteiskunnallisten

Lisätiedot

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? Empowered lives. Resilient nations. TIETOA MAAILMAN KEHITYKSESTÄ 2 MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? 3 SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta MAAHANMUUTTO RATKAISUNA EUROOPAN UNIONIN IKÄÄNTYMISONGELMAAN EU:hun kohdistuvaan maahanmuuttoon vaikuttavat tekijät Kansantaloustiede, Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Pekingin julistus ja toimintaohjelma

Pekingin julistus ja toimintaohjelma Pekingin julistus ja toimintaohjelma SISÄLLYSLUETTELO OSA I PEKINGIN JULISTUS OSA II TOIMINTAOHJELMA 1. TEHTÄVÄMME 2. MAAILMAN TILANNE 3. KESKEISET ONGELMA-ALUEET 4. STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMET A.

Lisätiedot

MAAILMAN- TALOUDEN TEKIJÄN KÄSIKIRJA

MAAILMAN- TALOUDEN TEKIJÄN KÄSIKIRJA MAAILMAN- TALOUDEN TEKIJÄN KÄSIKIRJA RAPORTTISARJA NRO: 121 JULKAISIJA Kepa ry ISBN (NID) 978-952-200-230-2 ISBN (PDF) 978-952-200-231-0 ISSN 1236-4797 KIRJOITTAJAT Tuuli Hietaniemi, Lotta Maijala, Eva

Lisätiedot

Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua

Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua Väheneekö köyhyys suoraan suhteessa siihen, kuinka paljon kehitysyhteistyöhön käytetään rahaa? Pelastuuko maailma, jos pohjoisessa vain yksinkertaisesti hellitetään

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleiskatsaus aiheeseen... 3 2 EKOLOGINEN SANITAATIO... 4

1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleiskatsaus aiheeseen... 3 2 EKOLOGINEN SANITAATIO... 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleiskatsaus aiheeseen... 3 2 EKOLOGINEN SANITAATIO... 4 3 KUIVAKÄYMÄLÄN ERI VAIHTOEHDOT... 6 3.1 Kuoppakäymälät... 7 3.2 Vähän vettä käyttävät systeemit... 9 3.3 Mökkihuussit...

Lisätiedot

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Perhe kannattaa Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Sisältö Esipuhe 1 Mihin perhepolitiikkaa tarvitaan? 3 Perhe on tärkeä yksilölle ja yhteiskunnalle 3 Perheet ovat erilaisia silti samanarvoisia 4 Vanhemmuus

Lisätiedot

MAAILMA EROON LAPSITYÖSTÄ

MAAILMA EROON LAPSITYÖSTÄ työn 3-4/2010 MAAILMA EROON LAPSITYÖSTÄ Työpaikat vihreiksi, Osuustoiminta kuiville talouskriisistä, Kansainvälinen työkonferenssi, ILOn varapääjohtaja Kari Tapola Työn Maailma -lehden haastattelussa.

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma

Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma Hyvinvointiohjelma Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma Sisältö 1. Kristillisdemokraattien hyvinvointipolitiikan arvot ja tavoitteet 2. Ikärakenteen muutos haastaa hyvinvointipalvelut 3. Hyvinvointierot

Lisätiedot

Tarmo Pukkila. Ikävallankumous

Tarmo Pukkila. Ikävallankumous Ikävallankumous Tarmo Pukkila Ikävallankumous K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S IKÄVALLANKUMOUS Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 57 Pole-Kuntatieto

Lisätiedot

ELVYTYSTOIMILLA TYÖPAIKKOJA

ELVYTYSTOIMILLA TYÖPAIKKOJA 1 Työn1/2011 MAAILMA KANSAINVÄLINEN TYÖJÄRJESTÖ ELVYTYSTOIMILLA TYÖPAIKKOJA 22 Työn MAAILMA Työn Maailma -lehden artikkelit perustuvat Kansainvälisen työjärjestön ILOn jul-kaiseman World of Work - lehden

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintalinjaus vuosille 2010 2015

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintalinjaus vuosille 2010 2015 Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintalinjaus vuosille 2010 2015 Sisältö 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 3 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 4 4. YLEISTÄ JA KOHDENNETTUA

Lisätiedot

KEHITYSMAIDEN VELKAONGELMA

KEHITYSMAIDEN VELKAONGELMA 4 KEHITYSMAIDEN VELKAONGELMA Monet tietävät mitä on olla asuntovelallinen. Velallisen tilanne ei ole kadehdittava, jos ei kykene maksamaan velkojaan. Epätoivo lisääntyy, jos tiedät maksavasi jonkun toisen

Lisätiedot

Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti

Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti 1 Saatesanat Työryhmän jäsenet: Sampo Terho, MEP, talousvaliokunnan jäsen Pekka Sinisalo, kotimaanavustaja Jannica Jääskeläinen,

Lisätiedot

Väestöliitto. Väestötietosarja 26. Osku Haapasaari ja Elina Korhonen (toim.) MIKÄ PERHE? Perhe eri kulttuureissa

Väestöliitto. Väestötietosarja 26. Osku Haapasaari ja Elina Korhonen (toim.) MIKÄ PERHE? Perhe eri kulttuureissa Väestöliitto Väestötietosarja 26 Osku Haapasaari ja Elina Korhonen (toim.) MIKÄ PERHE? Perhe eri kulttuureissa 1 Toimittajat: Osku Haapasaari ja Elina Korhonen Ulkoasu: Susanna Belinskij Paino: Nordprint

Lisätiedot

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA?

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? Perhekasvatustyön tukiohjelma auttaa afrikkalaisia oman kulttuurinsa myönteisiin muutoksiin Anna Kaarina Palmu Kehittämishanke Marraskuu 2012 Seksuaaliterapian ammatilliset

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kansainvälinen yhteistyö ja Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa kehitysasiat Tekniset, taloudelliset ja aineelliset voimavaramme riittävät äärimmäisen köyhyyden

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA 2 TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA sisällys #1 HYVINVOINTI SYNTYY TYÖSTÄ JA KESTÄVÄSTÄ KASVUSTA 6 18 #2 VALTIONTALOUS ON TASAPAINOTETTAVA #3 TARVITAAN OIKEUDENMUKAINEN

Lisätiedot

Perhepolitiikka käännekohdassa

Perhepolitiikka käännekohdassa 1 OSMO KONTULA Perhepolitiikka käännekohdassa Perhebarometri 2004 Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 18/2004 2 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu 20-22 A, PL 849, 00101

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas Timo Pihkala Tomi Tura Tuomo Uotila PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A147 2004 1 2 g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas

Lisätiedot

Miehet kuntoon! Kansalaiskunnon lasku ja korjaavat toimenpiteet. Petteri Laine

Miehet kuntoon! Kansalaiskunnon lasku ja korjaavat toimenpiteet. Petteri Laine Miehet kuntoon! Kansalaiskunnon lasku ja korjaavat toimenpiteet Petteri Laine www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

MAAILMA. Tasa-arvo työssä 2/2009. Tässä numerossa

MAAILMA. Tasa-arvo työssä 2/2009. Tässä numerossa työn 2/2009 MAAILMA Tasa-arvo työssä Tässä numerossa Naiset ja työ, ennen ja nyt 2, Tasa-arvo ihmisarvoisen työn keskiössä 3, Sairaanhoitajista Filippiinien vientituote 5, Työ ja perhe 7, Työllisyysraportti

Lisätiedot

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kakkua jaettavaksi Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KAKKUA JAETTAVAKSI Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

Tulevaisuus. uusiksi 2 2010. Kohti kaikille avointa koulua vammaisten lasten oikeudet. Maatalouden lapsityöläiset

Tulevaisuus. uusiksi 2 2010. Kohti kaikille avointa koulua vammaisten lasten oikeudet. Maatalouden lapsityöläiset Tulevaisuus uusiksi 2 2010 Kohti kaikille avointa koulua vammaisten lasten oikeudet Maatalouden lapsityöläiset Loppu lasten ruumiilliselle kuritukselle PÄÄKIRJOITUS Hyvä lukija Pienessä Karuguarun kylässä

Lisätiedot

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous &3/2004 Y hteiskunta Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot Koulutuksen tuotto ennuste 2004-2005 &3/2004 Y hteiskunta 32. vuosikerta 4 numeroa vuodessa 3 2004 Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot