Vuodesta 2006 alkaen Satamedia Oy on toiminut Veropörssi-lehden kustantajana.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuodesta 2006 alkaen Satamedia Oy on toiminut Veropörssi-lehden kustantajana."

Transkriptio

1 1 Valitus Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen verotietojen julkaisemisen kieltämisestä Suomessa Veropörssi-lehdessä on vuosittain julkaistu tietoja Suomessa verovelvollisten henkilöiden verotetun tulon ja varallisuuden määrästä. Nämä tiedot ovat Suomen lainsäädännön mukaan julkisia. Kenellä tahansa on oikeus ja mahdollisuus saada niistä tieto. Tiedot ovat myös olleet perinteisesti julkisia. Niitä on myös käytännössä julkaistu eri tiedotusvälineissä vaihtelevia määriä. Veropörssi-lehteä on ilmestynyt 16 numeroa vuodessa. Lehti on ilmestynyt alueellisina teemanumeroina. Eri numeroissa on julkaistu eri alueilla asuvien henkilöiden verotietoja. Vuonna 2001 verotietoja julkaistiin koko lehden vuosikerrassa yhteensä noin 1,2 miljoonaa. Tämä vastaa vajaata kolmannesta Suomessa verotettujen lukumäärästä. Veropörssi-lehdessä on verotietojen lisäksi julkaistu myös kirjoituksia, jotka ovat käsitelleet lähinnä verotusta. Lisäksi lehdessä on julkaistu ilmoituksia. Satakunnan Markkinapörssi on toiminut yhteistyössä Satamedia Oy nimisen yrityksen kanssa. Yrityksillä on samat omistajat. Satamedia Oy sopi vuonna 2003 teknisen yhteistyökumppaninsa teleyhtiö Fonecta Oy:n kanssa tekstiviestipalvelun käynnistämisestä. Palvelunumeroon lähetetty henkilön nimitiedustelu tuotti vastausviestinä tiedot henkilön viimeksi toimitetun verotuksen tulojen määrästä mikäli tieto sisältyi tietokantaan. Tietokanta muodostui Veropörssi lehdessä jo aiemmin julkaistuista tiedoista. Tekstiviestipalvelussa olevat tiedot olivat kaikki olleet luettavissa lehdistä. Vuodesta 2006 alkaen Satamedia Oy on toiminut Veropörssi-lehden kustantajana. Tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi marraskuun alussa vuosittain. Verotietoja ovat Veropörssi-lehden lisäksi julkaisseet lukuisat tiedotusvälineet mukaan lukien maan suurin sanomalehti Helsingin sanomat. Tietoja on julkaistu myös lehtien ja Suomen valtion teleyhtiön Suomen Yleisradio Oy:n verkkosivuilla. Niissä olevia verotietoja on voinut selata hakuohjelman avulla. Kirjoittamalla henkilön nimen asianomaiseen

2 2 kenttään, on saanut tiedon hänen verotuksessa vahvistettujen tulojensa määrästä. Osa näistä palveluista on ollut maksullisia. Esimerkiksi tabloidilehdet julkaisevat erityisiä verotietoliitteitä. Tiedot julkaistaan tavallisesti luetteloina. Toisinaan niitä on ryhmitelty ammattikohtaisesti. Joidenkin julkisuuden henkilöiden verotietojen yhteydessä on julkaistu kuva. Tuloverotuksen tietoja on Suomessa eri medioissa vakiintuneesti julkaistu vaihtelevia määriä. Veropörssi-lehti on julkaissut tietoja eniten. Kaikki tiedot ovat olleet verohallinnon julkisista veroluetteloista kenen tahansa saatavissa. Tämä julkaisutoiminta oli pohdittavana kun Suomi uudisti verotietojen julkisuutta koskevaa lakia vuonna Lain valmistelussa huomioitiin, että verotietoja vakiintuneesti on myös julkaistu. Valittaja oli tuolloin toiminut Veropörssi lehden päätoimittajana jo useita vuosia. Verotietojen julkisuus on Suomessa ollut pitkällisen keskustelun kohteena. Uutta lakia säädettäessä siitä ei haluttu luopua. Verotietojen julkisuutta on perusteltu monilla yleishyödyllisillä ja valvonnallisilla tavoitteilla. Verotietojen julkisuuden on katsottu mahdollistavan verotukseen ja verohallinnon toimintaan kohdistuvan valvonnan. Julkisuuden on katsottu antavan tietoa verotuksen kehittymisestä ja mahdollistavan osallistumisen verotuksen kehittämistä koskevaan julkiseen keskusteluun. Verotietojen julkisuus on liitetty myös Suomen perustuslain julkisuusperiaatteeseen. Lain valmisteluasiakirjoissa on yhtenä julkisuusvaatimukseen vaikuttavana tekijänä mainittu myös inhimillisen uteliaisuuden tyydyttäminen. Lisäksi viitattiin siihen, että toiminnan tukena on vahva kansalaismielipide. Näiden seikkojen perusteella verotiedot päätettiin myös uutta lakia säädettäessä vuonna 1999 pysyttää julkisina. Verotietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain ( /1346) 6 :ssä mainitut verotiedot ovat julkisia. Lain 3 :n mukaan jokaisella on oikeus saada niistä tieto. Tietosuojavaltuutettu, joka on muun muassa tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä valvova viranomainen Suomessa, kehotti Satakunnan Markkinapörssi Oy:tä ja Satamedia Oy:tä lopettamaan tuloverotuksen henkilötietojen käsittelyn. Yhtiöt kieltäytyivät muun muassa sillä perusteella, että katsoivat tietosuojavaltuutetun kehotuksen loukkaavan sananvapauttaan. Lisäksi yhtiöt vetosivat siihen sekä henkilötietolain että verotietojen julkisuutta koskevan lain valmisteluasiakirjoissa ekspli-

3 3 siittisesti todettuun seikkaan, että henkilötietolailla ei ollut tarkoitettu rajoittaa tiedotusvälineiden julkaisutoimintaa ja että verotietojen julkisuuslain oli ristiriitatilanteessa todettu syrjäyttävän henkilötietolain säännökset. Tietosuojavaltuutettu vaati tietosuojalautakuntaa määräämään kiellon. Tietosuojalautakunta hylkäsi vaatimuksen päätöksellään Tietosuojavaltuutettu valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen Tietosuojavaltuutettu valitti päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka päätti pyytää asiassa ennakkoratkaisun Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta. Ennakkoratkaisua pyydettiin muun muassa kysymykseen, onko valittajan harjoittama verotietojen julkaiseminen lehdessä ja tekstiviestipalvelussa henkilötietodirektiivin (95/46/EY) 9 artiklassa tarkoitettua ainoastaan journalistisiin tarkoituksiin tapahtunutta henkilötietojen käsittelyä. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa asian (C 73/07) käsitteli suuri jaosto. Tuomioistuin antoi ratkaisunsa Ratkaisussaan yhteisöjen tuomioistuin totesi, että verotietojen käsittelyä ja julkaisemista millä tahansa tiedonsiirron välineellä on pidettävä direktiivin 95/46/EY 9 artiklassa tarkoitettuna ainoastaan journalistisessa tarkoituksessa tehtynä henkilötietojen käsittelynä, jos toiminnan ainoana tarkoituksena on tietojen, mielipiteiden tai ajatusten ilmaiseminen yleisölle. Toiminnalla voi tuomioistuimen mukaan tästä huolimatta olla kaupallinen tarkoitus ja sitä voivat harjoittaa muutkin kuin perinteiset tiedotusvälineet. Tämän kysymyksen arvioimisen yhteisöjen tuomioistuin jätti kansallisen tuomioistuimen tehtäväksi. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kysymys ei ole pelkästään tietojen, mielipiteiden tai ajatusten ilmaisemisesta. Perustelunaan se esitti, että valittaja julkaisisi miltei koko keräämänsä tietokannan. Tekstiviestipalvelun Korkein hallinto-oikeus rinnasti tietopalveluihin ja katsoi, ettei kysymys tällä perusteella ole journalistisesta toiminnasta. Se kumosi päätöksellään tietosuojalautakunnan ja Helsingin hallinto-oikeuden päätökset ja määräsi tietosuojalautakuntaa kieltämään valittajan harjoittaman henkilötietojen käsittelyn siinä laajuudessa ja sillä tavalla kuin se on tapahtunut vuoden 2001 verotietojen osalta. Korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen ei voi hakea muutosta.

4 4 Verotietojen tekstiviestipalvelu suljettiin valittajan saatua tiedon Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä. Verotietojen julkaisutoiminta kuitenkin jatkuu edelleen miltei kaikissa suomalaisissa sanomalehdissä ja monien lehtien verkkosivuilla. Siihen ei ole puututtu. Myös Veropörssi lehti on jatkanut ilmestymistään Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen. Lehti on kuitenkin supistanut julkaisemiensa tietojen määrän noin viidennekseen aiemmasta. Tietosuojalautakunta on korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä annetun määräyksen mukaisesti kieltänyt Satakunnan Markkinapörssi Oy:tä keräämästä ja käsittelemästä tuloverotuksen julkisia tietoja siten kuin se on tapahtunut vuoden 2001 verotietojen osalta. Satakunnan Markkinapörssi Oy ja Satamedia Oy ovat hakeneet päätökseen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta, joka on siirtänyt asian Turun hallintooikeuden käsiteltäväksi. Nämä oikeusasteet eivät voi kuitenkaan muuttaa Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua. Tietosuojavaltuutettu tai muutkaan Suomen tasavallan viranomaiset eivät ole reagoineet muiden tiedotusvälineiden harjoittamaan tuloverotuksen henkilötietojen julkaisemiseen millään tavalla. III - EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES ALLÉGUÉE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS À L APPUI STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS SELOSTUS VÄITETYISTÄ SOPIMUSLOUKKAUKSISTA PERUSTELUINEEN 15. Valittaja esittää arvoisalle Ihmisoikeustuomioistuimelle kunnioittaen, että Suomen tasavallan ylimmän hallinnollisen tuomioistuimen, Korkeimman hallinto-oikeuden päätös loukkaa valittajan sananvapautta, joka on turvattu Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa. Sanavapautta on rajoitettu tavalla, jota ei voi pitää välttämättömänä demokraattisessa yhteiskunnassa. Korkein hallinto-oikeus on määrännyt tietosuojalautakunnan kieltämään verotuksen julkisten tietojen käsittelemisen siten kuin se on tapahtunut vuoden 2001 verotietojen osalta. Perusteena tälle on käytetty sitä, että valittaja on julkaissut kerättyjä tietoja. Tietojen käsittelyn kieltäminen estää valittajan harjoittaman julkaisutoiminnan.

5 5 Valittajan johtamassa toimitustyössä tiedot on ensin kerätty veroluetteloista. Sen jälkeen ne on toimitettu julkaistavaan muotoon ja lopuksi julkaistu. Korkein hallinto-oikeus on todennut, että tietojen kerääminen veroluetteloista ei sinänsä ole lainvastaista. Toimittamisesta se ei ole lausunut mitään. Verotietojen käsittelyä on näin ollen pidetty lainvastaisena siitä syystä, että valittaja on julkaissut tietoja. Korkein hallinto-oikeus on kuitenkin ratkaisunsa vuosikirjaotsikossa lausunut, että tapauksessa ei ollut kysymys oikeudesta julkaista verotietoja sinänsä. Tällä perusteella tosiasiallinen julkaisukielto kohdistuu vain valittajaan. Muut samoja verotuksen julkisia tietoja julkaisevat tiedotusvälineet ja verkkosivut voivat ratkaisun estämättä jatkaa toimintaansa. Tällä perusteella valittaja katsoo, että myöskään häneen kohdistettua tosiasiallista julkaisemisen ennakkokieltoa ei voida pitää demokraattisessa yhteiskunnassa välttämättömänä. Samoja verotuksen julkisia tietoja voivat julkaista muut tiedotusvälineet. Kaikki valittajan lehdessä ja tekstiviestipalvelussa julkaisemat tiedot ovat myös kenen tahansa saatavissa julkisista veroluetteloista. Korkein hallinto-oikeus on viitannut arvoisan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytäntöön todetessaan, että ilmaisun sisällön vaikutuksella yleisesti kiinnostavaan keskusteluun, on merkitystä punnittaessa sananvapautta yksityisyyden suojaa vasten. Tällä perusteella Korkein hallinto-oikeus on arvioinut ratkaisussaan, ettei valittajan toiminta ole omiaan edistämään yhteiskunnallisesti kiinnostavaa keskustelua. Valittaja esittää arvoisalle ihmisoikeustuomioistuimelle käsityksenään, että tällainen punninta on luontevaa sananvapauden jälkikäteisessä arvioinnissa. Korkein hallinto-oikeus on kuitenkin ottanut sen perusteeksi etukäteiselle kiellolle. Korkein hallinto-oikeus on myös omaksunut lainvalmisteluaineistossa esitetystä poikkeavan näkemyksen. Valmisteltaessa lakia verotietojen julkisuudesta ja salassapidosta todettiin, että tietojen julkaisemisella nimenomaan on merkitystä yhteiskunnallisesti merkityksellisen keskustelun kannalta. Näin ollen Korkeimman-hallinto-oikeuden asettamat rajoitukset eivät tältäkään osin perustu Suomen lakiin. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu perustuu valittajan toimittaman Veropörssi-lehden sisällölliseen tarkasteluun ja tämän sisällön merkittävyyden arviointiin. Merkitystä on annettu sille, että siltä osin kuin lehti

6 6 sisältää verotietoja, ne on julkaistu luettelona. Myös julkaistujen tietojen määrälle on annettu merkitystä. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin totesi ennakkoratkaisussaan C73/ , että henkilötietojen käsittely on tapahtunut ainoastaan journalistisessa tarkoituksessa, jos sen ainoana tarkoituksena on tietojen mielipiteiden tai ajatusten ilmaiseminen yleisölle. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kysymys ei ole pelkästään tietojen, mielipiteiden tai ajatusten ilmaisemisesta, koska valittaja julkaisisi miltei koko keräämänsä tietokannan. Tietojen julkaiseminen kertoisi siis jostakin muusta tarkoituksesta, kuin tietojen ilmaisemisesta yleisölle. Korkeimman hallinto-oikeuden perustelu rakentuu virheelliselle tosiseikkaa koskevalle olettamalle. Valittaja on julkaissut noin kolmasosan lehden toimittamista varten kerätyistä verotiedoista. Tekstiviestipalvelun korkein hallinto-oikeus rinnasti tietopalveluihin ja katsoi, ettei kysymys tällä perusteella ole journalistisesta toiminnasta. Perusteena oli, ettei tietoa ilmaista yleisölle, koska vastaanottajia on kulloisellekin tiedolle vain yksi. Sanavapaudelle ei arvoisan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä ole asetettu sellaisia tiedon vastaanottajien lukumäärää tai ilmaistujen tietojen määrää koskevia sisällöllisiä edellytyksiä, joita Suomen tasavalta on korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisulla ottanut käyttöön. Sanavapauden tulee valittajan käsityksen mukaan olla lähtökohtaisesti riippumaton addressaattien määrästä tai ilmaistavien tietojen lukumäärästä. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklalla on turvattu myös oikeus vastaanottaa tietoja. Vastaanottajien lukumäärää ei tällä perusteella voida pitää perusteena sananvapauden rajoittamiselle. Yhdelläkin vastaanottajalla on oikeus vastaanottaa julkaistu tieto. Sanottavan sisältöön kohdistuvan kontrollin tulee lähtökohtaisesti olla jälkikäteistä. Sananvapautta ei tule voida rajoittaa ennakolta sanottavan sisällön perusteella kuin äärimmäisen poikkeuksellisissa tapauksissa. Sellaisesta ei nyt voi olla kysymys, koska verotietojen julkaisemiseen sinänsä ei ole edes tarkoitettu puuttua. Kaikki tiedot ovat myös kenen tahansa saatavissa muista lähteistä. Korkeimman hallinto-oikeuden asettamat rajoitukset eivät valittajan käsityksen mukaan ole Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa turvatun sananvapauden hyväksyt-

7 7 täviä rajoituksia, jotka olisivat demokraattisessa yhteiskunnassa välttämättömiä. Suomen henkilötietolaki ( /523) edellyttää perustetta tai viranomaisen lupaa henkilötietojen käsittelylle. Tästä on Suomen henkilötietolain 2 :n 4 ja 5 momentin säännöksissä tehty poikkeus sananvapauden turvaamiseksi, siltä osin kuin tietojen käsittely tapahtuu journalistisessa tarkoituksessa. Lainvalmistelussa on todettu, että tällä on tarkoitettu turvata julkaisutoiminnan tukena käytettävien henkilötietojen käsittely. Julkaistavien henkilötietojen katsottiin lain esitöissä jäävän kokonaan henkilötietolain rajoitusten ulkopuolelle. Julkaisutoimintaan tuli soveltua vain jälkikäteinen kontrolli, kuten sananvapauden käyttöön yleensäkin. Lain valmistelussa korostettiin, että henkilötietolain rajoitusten soveltaminen toimitustyön tukena käytettäviin rekistereihin saattaisi kuitenkin merkitä sananvapauden käyttämisen välillistä ennakollista rajoittamista. Tämä mahdollisuus haluttiin torjua. Henkilötietolain valmistelussa lausutun mukaan henkilötietolain säännöksillä haluttiin estää se, että henkilötietolainsäädäntöä voitaisiin käyttää edes välillisesti sananvapauden ennakolliseen rajoittamiseen. Lisäksi todettiin, että julkaistaviin tietoihin henkilötietolakia ei ollut tarkoitettu sovellettavan lainkaan. Korkein hallinto-oikeus on tähän lainvalmistelussa lausuttuun vedoten katsonut, että journalististen poikkeusten on tarkoitettu soveltuvan tällaisiin toimitustyön tukirekistereihin. Tällä se on perustellut kantaansa, jonka mukaan valittajan harjoittama henkilötietojen julkaiseminen ei ole journalististen poikkeusten piiriin kuuluvaa toimintaa. Tämä kanta johtaa siihen, että itse sananvapauden ydinalueeseen, painokirjoituksen julkaisemiseen, voitaisiin kohdistaa ennakollinen rajoitus, mutta sananvapauden käyttöä tukevaan toimintaan ei. Sanavapauden käyttöä välillisesti tukeva toiminta on näin paremman suojan kohteena kuin itse sananvapauden välitön käyttäminen. Tämä on valittajan käsityksen mukaan epäjohdonmukaista. Se on myös ristiriidassa sananvapauden tavoitteiden kanssa. Korkeimman hallinto-oikeuden kanta johtaa myös siihen, että viranomainen voi tarkastella tiedotusvälineen sisältöä ja tämän tarkastelun perusteella määritellä onko toiminta journalistista ja saako julkaisija käyttää kaikkia sananvapauteen kuuluvia oikeuksiaan esimerkiksi julkaista verotuksen julkisia tietoja. Toiminta, jota viranomainen ei pidä journalistisena, voidaan määrätä kiellettäväksi etukäteen, kuten nyt on

8 8 tapahtunut. Tämä mahdollistaa sen, että viranomainen voi kieltää ennalta esimerkiksi itsensä tai lähipiirinsä kannalta kiusallisten henkilötietojen julkaisemisen. Valittaja katsoo, että Suomen Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisulla on ennakolta estetty hänelle kuuluvan sananvapauden käyttäminen ja mahdollistettu ennakkosensuuri henkilötietojen julkaisemisen osalta. IV - EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L ARTICLE 35 1 DE LA CONVENTION STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 1 OF THE CONVENTION YLEISSOPIMUKSEN 35 ARTIKLAN 1 KOHTAA KOSKEVA SELOSTUS 16. Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe - judiciaire ou autre l ayant rendue) Final decision (date, court or authority and nature of decision) Lopullinen päätös (päiväys, tuomioistuin tai muu viranomainen ja päätöksen luonne) , Korkein hallinto-oikeus, KHO 2009:82 Korkein hallinto-oikeus kumosi Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen, totesi valittajan julkaisutoiminnan henkilötietodirektiivin 95/46/EY ja Suomen henkilötietolain vastaiseksi ja määräsi tietosuojalautakunnan asettamaan kiellon, joka estää valittajan harjoittaman verotietojen julkaisemisen. 17. Autres décisions (énumérées dans l ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et l organe - judiciaire ou autre l ayant rendue) Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them) Muut päätökset (aikajärjestyksessä oleva lista, josta käy ilmi päiväys, tuomioistuin tai muu viranomainen ja päätöksen luonne kunkin päätöksen osalta) , Tietosuojalautakunta, N:o 1 Tietosuojalautakunta hylkäsi tietosuojavaltuutetun hakemuksen, jossa vaadittiin kieltoa verotietojen käsittelylle, jonka tarkoituksena on tietojen julkaiseminen lehdessä ja tekstiviestipalvelussa.

9 , Helsingin hallinto-oikeus, 05/0839/2 Hallinto-oikeus hylkäsi tietosuojavaltuutetun valituksen tietosuojalautakunnan päätöksestä , Korkein hallinto-oikeus, KHO 2007:9 Korkein hallinto-oikeus päätti pyytää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisun henkilötietodirektiivin 95/46/EY 9. artiklassa tarkoitettujen journalististen poikkeusten soveltuvuudesta valittajan harjoittamaan verotietojen julkaisemiseen lehdessä ja tekstiviestipalvelussa , Euroopan Yhteisöjen tuomioistuin, Ennakkoratkaisu, C 73/07 Yhteisöjen tuomioistuin totesi, että verotietojen julkaisutoimintaa voidaan pitää direktiivin 95/46/EY 9 artiklassa tarkoitetulla tavalla ainoastaan journalistisessa tarkoituksessa tehtynä, jos sanotun toiminnan ainoana tarkoituksena on tietojen mielipiteiden tai ajatusten välittäminen yleisölle millä tahansa tiedonsiirron välineellä, minkä seikan arvioinnin yhteisöjen tuomioistuin jätti kansalliselle tuomioistuimelle. 18. Dispos(i)ez-vous d un recours que vous n'avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n a-t-il pas été exercé? Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain why you have not used it. Onko tai oliko käytettävissänne mitään muuta valitus- tai muutoksenhakukeinoa, jota ette ole käyttänyt? Jos on tai oli, selittäkää, miksi ette ole käyttänyt sitä. Ei V - EXPOSÉ DE L'OBJET DE LA REQUÊTE STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION SELOSTUS VALITUKSEN TARKOITUKSESTA 19. Valittaja toivoo, että arvoisa Euroopan ihmisoikeus-tuomioistuin toteaisi, että Suomen tasavalta on loukannut Anttilalle Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa turvattua sananvapautta. Siinä tapauksessa, että arvoisa tuomioistuin toteaisi Suomen tasavallan loukanneen Anttilan sananvapautta, Anttila toivoo, että arvoisa

10 10 tuomioistuin myöntäisi Anttilalle Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 41 artiklan mukaisen kohtuullisen hyvityksen. VI - AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L AFFAIRE STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS SELOSTUS MUUSTA KANSAINVÄLISESTÄ KÄSITTELYSTÄ 20. Avez-vous soumis à une autre instance internationale d enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la présente requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet. Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full details. Oletteko valittanut samasta asiasta tai samoista asioista jollekin muulle kansainväliselle tutkinta- tai sovitteluelimelle? Jos olette, ilmoittakaa kaikki yksityiskohdat. Ei VII. PIÈCES ANNEXÉES LIST OF DOCUMENTS LUETTELO VALITUSLOMAKKEEN LIITTEISTÄ 21. a) Valtakirja b) Korkeimman hallinto-oikeuden päätös: KHO 2009:82, c) Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio C 73/07, d) Korkeimman hallinto-oikeuden päätös: KHO 2007:9, e) Helsingin hallinto-oikeuden päätös, f) Tietosuojalautakunnan päätös VIII - DÉCLARATION ET SIGNATURE DECLARATION AND SIGNATURE VAKUUTUS JA ALLEKIRJOITUS 22. Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont exacts.

11 11 I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present application form is correct. Vakuutan täten parhaan tietoni mukaan, että tässä valituksessa antamani tiedot ovat oikeat. Lieu/Place/Paikka Turku Date/Date/Päiväys

Tietosuojalautakunta 3 /26.11.2009, DN:o 2/933/2003. Haastetiedoksianto 12.1.2010 (Liite 1)

Tietosuojalautakunta 3 /26.11.2009, DN:o 2/933/2003. Haastetiedoksianto 12.1.2010 (Liite 1) HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE Valitus Valituksenalainen päätös: Tietosuojalautakunta 3 /26.11.2009, DN:o 2/933/2003 Valitusajan alkamisajankohta: Haastetiedoksianto 12.1.2010 (Liite 1) Valittajat: Satakunnan

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutettu on valittanut päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen.

Tietosuojavaltuutettu on valittanut päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Tietosuojalautakunnan päätös Diaarinumero: 2/933/2003 Antopäivä: 07.01.2004 Taltio: 1/04 Tietosuojalautakunta katsoi, että Satakunnan Markkinapörssi Oy, käsitellessään luonnollisia henkilöitä koskevia

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeus , 10/0846/2 Tietosuojalautakunta 3 / , DN:o 2/933/2003

Turun hallinto-oikeus , 10/0846/2 Tietosuojalautakunta 3 / , DN:o 2/933/2003 KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE Valitus Valituksenalainen päätös: Turun hallinto-oikeus 28.10.2010, 10/0846/2 Tietosuojalautakunta 3 /26.11.2009, DN:o 2/933/2003 Valitusajan alkamisajankohta: Päätös saatu

Lisätiedot

KHO:2009:82. Vuosikirjanumero KHO:2009:82 Antopäivä Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05

KHO:2009:82. Vuosikirjanumero KHO:2009:82 Antopäivä Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 KHO:2009:82 Vuosikirjanumero KHO:2009:82 Antopäivä 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Tietosuoja - Tietosuojadirektiivi - Henkilötietolain soveltamisala - Direktiivin tulkintavaikutus -

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 05/0839/2 PL 120, Ratapihantie 9 00521 HELSINKI p. 010 36 42000, f. 010 36 42079 29.9.2005 01035/04/1204 s-posti helsinki.hao@om.fi ASIA Valitus tietosuoja-asiassa MUUTOKSENHAKIJA

Lisätiedot

TIETOSUOJALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/26.11.2009 Asian dnro 2/933/2003. 1) kieltäisi Satakunnan Markknapörssi Oy:tä

TIETOSUOJALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/26.11.2009 Asian dnro 2/933/2003. 1) kieltäisi Satakunnan Markknapörssi Oy:tä TIETOSUOJALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/26.11.2009 Asian dnro 2/933/2003 ASIA Henkilötietolain 44 :n mukainen kieltohakemus HAKIJA Tietosuojavaltuutettu HAKEMUS Tietosuojavaltuutettu pyyää, että tietosuojalautakunta

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

Median sääntely ja sananvapaus. Anna Alatalo

Median sääntely ja sananvapaus. Anna Alatalo Median sääntely ja sananvapaus Anna Alatalo Median toiminnan rajat Median toimintaan vaikuttavien yhteiskunnallisten ehtojen yhteensovittaminen toteutuu median yhteiskunnallisena sääntelynä eli regulaationa.

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

JULKISUUS, AVOIMUUS JA TIETOSUOJA Valinnainen opintojakso 9.10.2014. Kaikille yhteiset:

JULKISUUS, AVOIMUUS JA TIETOSUOJA Valinnainen opintojakso 9.10.2014. Kaikille yhteiset: JULKISUUS, AVOIMUUS JA TIETOSUOJA Valinnainen opintojakso 9.10.2014 Kaikille yhteiset: 1) KHO antoi opintojakson loppumetreillä ratkaisun KHO 2014:83. Ratkaisu on oheistettuna. Miten arvioit sitä opintojaksolla

Lisätiedot

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä TIETOVERKKORIKOSTYÖRYHMÄN MIETINTÖ Asianajaja Satu Tiirikan eriävä mielipide 16.6.2003 1 Myös datan kopioinnin tulee olla takavarikko 1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 19/2015 Oikeuspalvelut 20.03.2015 Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 19/2015 Oikeuspalvelut 20.03.2015 Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 52 Oikeudenkäynti häätöä koskevassa riita-asiassa HEL 2014-002255 T 03 01 01 Oike PK 20140027 Tuomioistuin Diaarinumero Kantaja Vastaaja päätti tehdä sovintosopimuksen

Lisätiedot

Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta ehdotuksesta

Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta ehdotuksesta Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo kirjaamo@mintc.fi cc: eero.paukku@mintc.fi Helsinki 7.11.2005 Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA ANONYMISOITU PÄÄTÖS 10.06.2016 Dnro OKV/572/1/2015 1/5 KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA Kirjoituksessaan 10.4.2015 oikeuskanslerille kantelija arvostelee peruspalvelukuntayhtymän (jatkossa kuntayhtymä)

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0466/3 1 (5) Diaarinumero 00262/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

2) tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille;

2) tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille; Artikla 15 artikla - Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin 1. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Yksilön suoja vai. Niklas Vainio. Sulle salaisuuden kertoa mä voisin -seminaari

Yksilön suoja vai. Niklas Vainio. Sulle salaisuuden kertoa mä voisin -seminaari Yksilön suoja vai tutkimuksen vapaus? Niklas Vainio Sulle salaisuuden kertoa mä voisin -seminaari 28.1.2011 2011 Säännöt ja periaatteet t oikeussäännöt soveltuvat t täysin tai eivät ollenkaan esim. ehdottomat

Lisätiedot

3) rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään yksinomaan historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka tilastointia varten; tai

3) rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään yksinomaan historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka tilastointia varten; tai LIITE (Tieteellinen tutkimus) Artikla 15 artikla - Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin 1. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja

Lisätiedot

tor luodon vastuulla ilmestyneen "Savon Kansa" nimisen sanomalehden

tor luodon vastuulla ilmestyneen Savon Kansa nimisen sanomalehden Savon Kansan lakkauttaminen. Asian aikasemmat vaiheet. Sittenkun Kuopion kaupungin raastuvanoikeus helmikuun 28 päivänä 1919 oli m.m. tuominnut "Savon kansan kirjapainoosakeyhtiön"kustantaman sanotussa

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

MUISTIO SANANVAPAUDEN ILMAISUN YHTEYDESSÄ SÄÄDETTÄVISTÄ POIKKEUKSISTA JA VAPAUTUKSISTA YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN 85 ARTIKLAN NOJALLA

MUISTIO SANANVAPAUDEN ILMAISUN YHTEYDESSÄ SÄÄDETTÄVISTÄ POIKKEUKSISTA JA VAPAUTUKSISTA YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN 85 ARTIKLAN NOJALLA 17.1.2017 / AH / AT MUISTIO SANANVAPAUDEN ILMAISUN YHTEYDESSÄ SÄÄDETTÄVISTÄ POIKKEUKSISTA JA VAPAUTUKSISTA YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN 85 ARTIKLAN NOJALLA 1 Johdanto Yleisessä tietosuoja-asetuksessa (Euroopan

Lisätiedot

YRITTÄJÄ SAI PITÄÄ VARAAMANSA VERKKOTUNNUKSET Korkein hallinto-oikeus ratkaisi verkkotunnuksia (domain-nimiä) koskevan kiistan täysin yrittäjän vaatimusten mukaisesti. KHO katsoi korkeimpana oikeusasteena,

Lisätiedot

Valokuvaaminen terveyskeskuksen ajanvarauksessa ja yleisissä tiloissa

Valokuvaaminen terveyskeskuksen ajanvarauksessa ja yleisissä tiloissa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 19.03.2014 Dnro OKV/337/1/2012 1/5 ASIA Valokuvaaminen terveyskeskuksen ajanvarauksessa ja yleisissä tiloissa KANTELU A on oikeuskanslerille 2.3.2012 osoittamassaan kirjoituksessa arvostellut

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JA LISÄPÖYTÄKIRJA ITÄVALLAN TASAVALLAN SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ

PÖYTÄKIRJA JA LISÄPÖYTÄKIRJA ITÄVALLAN TASAVALLAN SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ 1088 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - Protokoll und Zusatzprotokoll in finnischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 6 PÖYTÄKIRJA JA LISÄPÖYTÄKIRJA ITÄVALLAN TASAVALLAN JA SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ

Lisätiedot

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.09.2015 Dnro OKV/1735/1/2014 1/5 ASIA Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 7.10.2014 osoittamassaan

Lisätiedot

Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta

Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta IT-erityisasiantuntija Lauri Karppinen Tietosuojavaltuutetun toimisto 21.11.2011 Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät Tietosuojavaltuutettu Ohjaa,

Lisätiedot

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus PÖYTÄKIRJA SVEITSIN VALALIITON JA SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ HELSINGISSÄ 16 PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 1991 TEHDYN JA HELSINGISSÄ 19 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2006 TEHDYLLÄ PÖYTÄKIRJALLA MUUTETUN, TULO- JA VARALLISUUSVEROJA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Kaupunginkanslia 38/2015 Oikeuspalvelut 30.06.2015 Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Kaupunginkanslia 38/2015 Oikeuspalvelut 30.06.2015 Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) 95 Oikeudenkäynti poikkeamispäätöstä koskevassa valitusasiassa HEL 2015-006306 T 03 01 01 Oike PK 20151181 Tuomioistuin Tuomioistuimen diaari Muutoksenhakija Lausunnon

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv 1. Johdanto 1 1.1. Tutkimuskohde 1 1.1.1. Johdanto 1 1.1.2. Perusoikeudet 3 1.1.3. Euroopan neuvoston oikeus 4 1.1.4. EU-oikeus 7 1.2. Rajaukset 10 1.3. Metodi

Lisätiedot

Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä

Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä Energiatodistusten laatijoiden keskustelu ja verkostoitumistilaisuus 10.3.2015 Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari, ympäristöministeriö Tietojärjestelmä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

SALASSA PIDÄTTÄVIEN TIETOJEN KÄSITTELY OIKEUDEN- KÄYNNISSÄ JA TUOMIOSSA

SALASSA PIDÄTTÄVIEN TIETOJEN KÄSITTELY OIKEUDEN- KÄYNNISSÄ JA TUOMIOSSA VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERI PÄÄTÖS Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 27.9.2004 Dnro 1056/1/03 Oikeustoimittajat ry c/o Jarkko Sipilä MTV3 Uutiset 00033 MTV3 ASIA SALASSA PIDÄTTÄVIEN TIETOJEN

Lisätiedot

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat .eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat 1/7 MÄÄRITELMÄT Käsitteet, jotka on määritelty asiakirjoissa Sopimusehdot ja/tai.euriidanratkaisusäännöt, on kirjoitettu isolla alkukirjaimella tässä asiakirjassa.

Lisätiedot

Lyhenteet Lukijalle Sananvapaus...17

Lyhenteet Lukijalle Sananvapaus...17 Lyhenteet.....................................11 Lukijalle.......................................13 I JOHDANTO 1. Sananvapaus..................................17 1.1 Sananvapaus Suomen perustuslaissa..............

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Iranin kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta.

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta. 5.9.1996 487/4/96 Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B 22 00180 HELSINKI P Ä Ä T Ö S 1 KIRJOITUSOikeustoimittajat ry:n puheenjohtaja Susanna Reinboth ja sihteeri Timo Vuortama arvostelevat

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Veronmaksajain Keskusliitto ry Lausunto 12.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

u a UØ Taltionumero 3682/3/14

u a UØ Taltionumero 3682/3/14 KORKEIMMAN HALLINT O-OIKEUDEN PÄÄTUS Ant opäivä 1 (5} 4.2.2015 Taltionumero 265 Diaarinumero 3682/3/14 u a UØ Kiryaamo 05. 02. 2015 Asia Kunnallisvalitus i3 Valittaja Matti Vattulainen, Joutseno Päätös,

Lisätiedot

YLEINEN OHJE JA MÄÄRÄYS VKS:2004:1 syyttäjille Dnro 65/31/04. 28.12.2004 YSjäL 3 2 mom., AVKSV 13. Voimassa 1.1.2005 - toistaiseksi

YLEINEN OHJE JA MÄÄRÄYS VKS:2004:1 syyttäjille Dnro 65/31/04. 28.12.2004 YSjäL 3 2 mom., AVKSV 13. Voimassa 1.1.2005 - toistaiseksi YLEINEN OHJE JA MÄÄRÄYS VKS:2004:1 syyttäjille Dnro 65/31/04 Annettu Säädösperusta 28.12.2004 YSjäL 3 2 mom., AVKSV 13 Voimassa 1.1.2005 - toistaiseksi Menettely sananvapausrikosasioissa 1. Taustaa Vuoden

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 31.1.2014 Taltionumero 237 Diaarinumero 3362/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi PohjoisSavon oikeusaputoimisto Lausunto 13.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita

Lisätiedot

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks)

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks) Lainsäädännölliset keinot onko niitä kansainvälisellä tasolla? - Kansainvälisesti poikkeavat lähestymistavat - Ekosysteemin eri toimijoiden roolit ja rajat Mikko Manner Riskienhallintayhdistyksen seminaari

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Sirpa Posio Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa

Lisätiedot

PUHELINMYYNNIN RAJOITUSPALVELU - PUHELIN- ROBINSON USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

PUHELINMYYNNIN RAJOITUSPALVELU - PUHELIN- ROBINSON USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ PUHELINMYYNNIN RAJOITUSPALVELU - PUHELIN- ROBINSON USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ Mikä Puhelintarjonnan rajoituspalvelu eli Robinson- palvelu on? Lain mukaan kuluttaja voi antaa puhelinmyyntiä koskevan kiellon

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0465/3 1 (5) Diaarinumero 00261/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

Tutkittavan informointi ja suostumus

Tutkittavan informointi ja suostumus Tutkittavan informointi ja suostumus yhdistettäessä tutkittavilta kerättyjä tietoja rekisteritietoihin Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.12.2010 Kysy rekisteritutkimuksen luvista

Lisätiedot

Lausunto Suomen Journalistiliitto ry (SJL) suhtautuu 1 luvun muotoiluun myönteisesti.

Lausunto Suomen Journalistiliitto ry (SJL) suhtautuu 1 luvun muotoiluun myönteisesti. Suomen Journalistiliitto ry Lausunto 07.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto

Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Diaarinumero: 36/2015 Antopäivä: 10.11.2016 Hakija on ulkomaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU 12.5.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 137/1 I (Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) LAUSUNNOT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto komission ehdotuksesta

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, ettei syrjintäolettamaa ollut syntynyt ja hylkäsi hakijan hakemuksen.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, ettei syrjintäolettamaa ollut syntynyt ja hylkäsi hakijan hakemuksen. Syrjintäolettama, ikä, palvelumaksu YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Diaarinumero: 130/2016 Antopäivä: 20.4.2017 Sairaudestaan johtuen työkyvyttömyyseläkkeellä oleva hakija katsoi tulleensa

Lisätiedot

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 26.04.2016 Dnro OKV/2177/1/2014 1/5 ASIA Asiakirjan osittainen salassapito KANTELU Kantelija on kantelussaan 19.12.2014 pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan valtioneuvoston kanslian menettelyä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Valitus syrjintälautakunnan päätöksestä

PÄÄTÖS. Valitus syrjintälautakunnan päätöksestä ROV ANIEMEN HALLINTO-OIKEUS PL 8112, Oikeustalo, Valtakatu 17 96101 ROVANIEMI Puhelin 010 36 42900, Faksi 010 36 42995 Sähköposti rovaniemi.hao@oikeus.fi PÄÄTÖS 10/032511 21.6.2010 00002/09/611 1 ASIA

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Diaarinumero: 49/2015 Antopäivä: 31.3.2016 Hakija oli ilmoittautunut M ry:n järjestämään

Lisätiedot

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi LIITE I Hankkijan ilmoitus tuotteista, joilla on etuuskohteluun oikeuttava alkuperäasema ILMOITUS Hankkijan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Lausunto NÄKEMYKSIÄ EU:N YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN KANSALLISEEN SOVELTAMISEEN YLEISESTI

Lausunto NÄKEMYKSIÄ EU:N YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN KANSALLISEEN SOVELTAMISEEN YLEISESTI Suomen tieteellinen kirjastoseura Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v Oikeusyksikkö/ Tietopalvelu PL Verohallinto

VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v Oikeusyksikkö/ Tietopalvelu PL Verohallinto VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v. 2018 Oikeusyksikkö/ 00052 Verohallinto 28.9.2017 Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK-palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A67/7101/2017

Lisätiedot

KHO:2012:88. Etusivu - Päätöksiä - KHO:2012:88. Vuosikirjanumero KHO:2012:88 Antopäivä 3.10.2012 Taltionumero 2622 Diaarinumero 2763/2/11

KHO:2012:88. Etusivu - Päätöksiä - KHO:2012:88. Vuosikirjanumero KHO:2012:88 Antopäivä 3.10.2012 Taltionumero 2622 Diaarinumero 2763/2/11 http://kho.fi/paatokset/59732.htm Etusivu - Päätöksiä - KHO:2012:88 KHO:2012:88 Vuosikirjanumero KHO:2012:88 Antopäivä 3.10.2012 Taltionumero 2622 Diaarinumero 2763/2/11 Asiakirjajulkisuus - Viranomaisen

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

Tilastolliset tietosuojamenetelmät ja käytännöt Rekisteriesimerkki Seppo Laaksonen

Tilastolliset tietosuojamenetelmät ja käytännöt Rekisteriesimerkki Seppo Laaksonen Tilastolliset tietosuojamenetelmät ja käytännöt Rekisteriesimerkki Seppo Laaksonen Taustaksi säädöksiä: Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimiston nettisivu Rekisterinpitäjä kerää henkilötietoja tiettyä käyttötarkoitusta

Lisätiedot

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä.

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä. Nets Oy Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012 Paavo Autere Lakimies Apteekkilupavalituksia koskeva esitys Esityksessä käsittelen Apteekkiluvan myöntämisen perusteita Lupavalitukseen

Lisätiedot

Osastopäällikkö, ylijohtaja Lasse Arvelan estyneenä ollessa

Osastopäällikkö, ylijohtaja Lasse Arvelan estyneenä ollessa Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2011-00546 VO Upola Minna(VM) 06.07.2011 Korjaus 5.7.2011 annettuu E-kirjeeseen (Eutori-tunnus VM2011-00526) Eduskunta Suuri valiokunta Viite Ks. E-kirje 5.7.2011 tunnus

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Helsingin oikeusaputoimisto Lausunto 13.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita Yleisesti

Lisätiedot

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 6. heinäkuuta 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) LEX 1684 PE-CONS 22/1/16 REV 1 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä.

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä. Lausunto TRAFI/236806/04.04.05.03/2017 07.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

Europolin yhteisen valvontaviranomaisen lausunto (Lausunto 10/60) Europolin ilmoituksesta tietojen käsittelystä: rekrytointi- ja valintaprosessi

Europolin yhteisen valvontaviranomaisen lausunto (Lausunto 10/60) Europolin ilmoituksesta tietojen käsittelystä: rekrytointi- ja valintaprosessi EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Europolin yhteisen valvontaviranomaisen lausunto (Lausunto 10/60) Europolin ilmoituksesta tietojen käsittelystä: rekrytointi- ja valintaprosessi Europolin yhteinen valvontaviranomainen

Lisätiedot

Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.

Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc. Tutkimus, aineistot ja avoimuuden rajat Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.fi HYVÄ AINEISTON

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS

AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS LAINSÄÄDÄNNÖN TARKASTELUA AVOIMUUDEN NÄKÖKULMASTA Minna Pappila OTT, tutkijatohtori Itä-Suomen yliopisto Turun yliopisto ESITYKSEN RAKENNE: Ympäristötiedon avoimuuden merkitys

Lisätiedot

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00 Lisälista MH 30.1.2017 Maakuntahallitus esityslista 30.01.2017 10:00 20 LAUSUNTO KUNNALLISVALITUKSEEN, MAAKUNTAJOHTAJAN VALINTA, SIMO RIUTTAMÄKI... 1 - Liite 20... 5 - Liite 20 - Lausuntopyyntö_Turun hallinto-oikeus...

Lisätiedot

10 Yksityiselämän suoja

10 Yksityiselämän suoja SUOMEN PERUSTUSLAKI (731/1999) 10 Yksityiselämän suoja Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen

Lisätiedot

Oikeustapauksia verkossa

Oikeustapauksia verkossa Oikeustapauksia verkossa Tietoasiantuntijat Mirja Pakarinen ja Marja Autio Eduskunnan kirjasto 10.3.2015 Koulutuksen sisältö Oikeustapaukset oikeuslähteenä Kansalliset tuomioistumet Kuinka löydän näiden

Lisätiedot

Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 39 keskiviikkona

Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 39 keskiviikkona Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 39 keskiviikkona 26.5.1993 1 ) 2 kello 10.00 Nimenhuuto Päätösvaltaisuus HE 63 laiksi rangaistusmääräysmenettelystä 1a eräiksi siihen liittyviksi laeiksi - Ilmoitetaan

Lisätiedot

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) 14950/14 SC 182 ECON 1002 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Valtiovarainministeriön asetus. Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Valtiovarainministeriön asetus. Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1042/2012 Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot