EHKÄISEVÄN TYÖN KÄRKIHANKE OULUSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EHKÄISEVÄN TYÖN KÄRKIHANKE OULUSSA"

Transkriptio

1 EHKÄISEVÄN TYÖN KÄRKIHANKE OULUSSA Lapsiperheiden hyvinvointia edistävää alueellista toimintaa järjestö-kuntayhteistyöllä Voimaperhe, ESKO Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry.

2 Voimaperheen* kehittämisen keskiössä Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tarkasteleminen. Järjestölähtöinen matalankynnyksen toiminta lapsiperheiden hyvinvointia edistämässä lapsiperhejärjestöjen välisen yhteistyön koordinoiminen. Perhelähtöisen toimintakulttuurin rakentaminen järjestö- ja kuntatoimijoiden yhteistyön kautta. Monitoimijaisen kehittämistyön konkretisoituminen alueellisesti lähellä lapsiperheiden arkea, kytkeytyen osaksi perheiden luontaisia lähikehitys- ja toimintaympäristöjä. *Voimaperhe on ESKO-hankekokonaisuuden ( ) Lapsiin ja lapsiperheisiin kohdentuva osahanke, jota hallinnoi MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiri ry.

3 Ehkäisevän työn alueellinen konsepti Alueen lapsilla ja heidän perheillään on helposti löydettävää hyvinvointia edistävää toimintaa asuinalueellaan Alueella on toimivat ehkäisevän työn rakenteet lasten ja perheiden hyvinvointia edistävässä toiminnassa Tarvitaan uutta positiivista lähestymistapaa hyvinvointiin. Ei riitä, että vähennetään pahoinvointia, pitää myös tukea hyvinvointia ja ihmisten elämänhallintaa. Anthony Giddens

4 Edetty neljällä toisiinsa kytkeytyvällä tasolla: Alueen lapsiperheiden, peruspalvelu- ja järjestötoimijoiden vuoropuhelu on vahvaa ja heillä on käytössä yhteisiä, perhelähtöistä toimintaorientaatiota vahvistavia työmenetelmiä ja toimintamalleja» Perheen ääni- toimintamalli» Alueelliset työryhmät (Ohjausryhmä ja Pikkuklusteri)» Järjestötoiminnan sekä alueellisen yhteistyön koordinointi» Yhteisiä puheeksioton menetelmiä ( esim. lapset puheeksi)» Yhteistä koulutusta sekä toimijoiden välistä säännöllistä tiedonvaihtoa» Ohjauksen ja neuvonnan välineinä: Alueellinen toimintakalenteri, Järjestölähtöisen toiminnan tietokortit, alueellinen hyvinvointisuunnitelma, järjestötoiminnan tilauskortti, Järjestötoiminta osana työtäni- kortti Alueella kehitetään tarpeenmukaista järjestövetoista matalankynnyksen toimintaa» Alueella olemassa olevien toimintamahdollisuuksien sekä toiminta-aukkojen näkyväksi tekeminen ( Alueellinen toimintakalenteri, selvitykset, työyksikkökohtaiset asiakastarvekartoitukset) ja tarpeenmukaisten järjestölähtöisten toimintojen sekä toimintamallien tilaaminen ja kehittäminen» PerhePesä, liikuntakerhot, kulttuurikerhot, vertaisryhmätoiminta, vapaaehtoistyö, asukkaiden omaehtoista toimintaa, Koppari Alueella kehitetään järjestötoimintaan ohjaamisen ja ohjautumisen toimintamallia» Järjestötoimintaan ohjaajan toimenkuvan jäsentäminen ja kuvaaminen, tieto toimijoista ja yhteisesti sovituista toimintatavoista ja -käytänteistä» Järjestötoimintaan ohjaamisen integroituminen peruspalvelujen toimintaan (Alueellinen toimintakalenteri, tietokortit, Järjestötoiminta osana työtäni kortti)» Järjestöistä järjestöihin ohjaaminen (pikkuklusteri, tietokortit)» Huomaamisen kulttuuri» Mallinnustyö asiakasprosesseihin (yksilö ja organisaatiotasolla) Järjestöille ominaisen vapaaehtois- ja tukihenkilötoiminnan kytkeytyminen osaksi ehkäisevää/hyvinvointia edistävää toimintaa alueella Alueellisen asukkaiden omaehtoisen toiminnan, vapaaehtoistoiminnan sekä järjestöjen välisen yhteistyön koordinointiin liittyvien tarpeiden ja huomioiden kokoaminen sekä yhteisten ratkaisuvaihtoehtojen etsiminen ja mallintaminen Järjestöjen tarjoamat yksilöllisen tuen muodot Mll:n ja Pelan tukihenkilöt Alueen asukkaiden omaehtoisen toiminnan polun mallintaminen facebook-vpryhmä, Perhepesän asukkaiden oma toiminta, alueellisten toimitilojen kartoitus ja tilaresurssien yhteisestä hyödyntämisestä opiminen, Perhepesän remontoiminen, ruokajakelu ToppilaCenterissä, omaehtoisen toiminnan mahdollisuuksista tiedottaminen ja niihin kannustaminen

5 Ehkäisevän työn alueellinen malli Meri-Toppilan pilotti Kokemuksia alueellisesta monitoimijaisesta yhteistyöstä Meri-Toppilassa Alueellisen ohjausryhmän puheenjohtaja, rehtori Jari Kestilä

6 Kehittämistyön taustaa Terva-Toppilan koulu toimii asuinalueella, jossa perheiden sosiaaliset ongelmat ovat vahvasti esillä. Ongelmista johtuen monet lapset joutuvat kasvamaan ympäristössä, jossa vanhemmuus ei ole riittävää. Koulussa ja muissa peruspalveluissa joudutaan päivittäin miettimään keinoja, miten paikata kasvuolosuhteiden puutteita.

7 Kehittämistyön tavoitteita Ehkäisevän työn alueellisen mallin tavoitteena on tukea asuinalueen perheitä niin, että vanhemmuuden vahvistuessa lasten kasvu- ja kehitysolosuhteet paranevat ( syrjäytymisen ehkäiseminen ). Tavoitteena on tukea lasten kasvua tuomalla lasten arkeen turvallisia aikuisia ja turvallista toimintaa.

8 Toimenpiteet koulukontekstissa 1. Terva-Toppilan koulu tekee yhteistyötä Voimaperhe/ESKO hankkeen kanssa, jossa MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiri pilotoi Toppilassa ehkäisevän työn alueellista mallia. Mallin tavoitteena on: lisätä kuntasektorin ja järjestötoimijoiden yhteistyötä alueella ehkäisevässä toiminnassa vahvistaa alueen lasten ja perheiden hyvinvointia ja osallisuutta kehittää järjestölähtöistä matalan kynnyksen toimintaa alueella.

9 Toimenpiteet koulukontekstissa 2. Terva-Toppilan koulun opettajakunta koulutetaan lapset puheeksi työmenetelmän käyttämiseen. 3. Terva-Toppilan koulussa käytetään lapset puheeksi työmenetelmää. Opettajat tapaavat oppilaiden vanhempia ja kun keskusteluissa nousee esille huolen aiheita, kootaan neuvonpito. Neuvonpitojen koollekutsumisessa käytetään järjestötoimintaan ohjaamisen mallia, joka on osa Voimaperhe/Esko hanketta ja jonka vastuutoimijana on Auta lasta ry.

10 Toimenpiteet koulukontekstissa 4. Kehitetään Voimaperhe/Esko hankkeen ja koulun toimijoiden välistä yhteistyötä niin, että järjestötoimijoiden tarjoamat palvelut voidaan ohjata ja kohdistaa tehokkaasti perheiden tueksi ( vanhemmuuden tukeminen ). 5. Kehitetään rakenne, jossa koulun toimijat voivat ohjata perhetyötä perheisiin ilman lastensuojelun asiakkuusrajoitetta ( vanhemmuuden tukeminen ).

11 Kehittämistoiminnan kuvaus koulukontekstissa Koulun sisäinen kehittämistyö Oppilaiden kasvua ja kehitystä tukeva toiminta Perheitä ja vanhemmuutta tukeva toiminta

12 Koulun sisäinen kehittämistyö 1. Terva-Toppilan koulun opettajakunta koulutetaan lapset puheeksi työmenetelmän käyttämiseen. 2. Terva-Toppilan koulussa otetaan käyttöön lapset puheeksi työmenetelmä, jota tukee järjestötoimintaan ohjaamisen malli.

13 Oppilaiden kasvua ja kehitystä tukeva toiminta 1. Tukihenkilötoiminta, Pelastakaa Lapset ry 2. Tuki- ja lomaperhetoiminta, Pelastakaa Lapset ry 3. Kopparitoiminta, MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiri 4. Liikuntakerhot, Auta lasta ry 5. Taidetyöpajatoiminta, Kulttuurivoimala

14 Perheitä ja vanhemmuutta tukeva toiminta 1. Järjestötoimintaan ohjaaja, Auta Lasta ry 2. Perhepesä, MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiri 3. Vanhempainryhmät, Vanhempain akatemia, Nuorten ystävät ry

15 Kokemuksia Ehkäisevän työn alueellisen mallin kehittämistyöstä Aikaisemminkin on ollut lapsia ja perheitä tukevia hankkeita, joista ei ole kuitenkaan jäänyt pysyviä tuloksia tai toimintamalleja asuinalueelle. Näille hankkeille on ollut yhteistä se, että ovat tulleet ulkoapäin ja ovat olleet lyhytkestoisia. Ehkäisevän työn alueellisessa mallissa lähdetty liikkeelle alueen erityispiirteiden ja tarpeiden tunnistamisesta ja olemassa olevien palvelujen kartoittamisesta. Arvioidulle perustalle on lähdetty rakentamaan alueellisten toimijoiden vuorovaikutusta, jossa resurssit ja osaaminen on saatu kohdennettua lasten ja perheiden hyväksi.

16 Kokemuksia Ehkäisevän työn alueellisen mallin kehittämistyöstä Keskeinen toimija ohjausryhmä, jossa kuntatoimijat ja järjestötoimijat kohtaavat ja osaaminen saadaan yhteiseen käyttöön. Ohjausryhmän toiminnassa merkittävä rooli MLL:n Pohjois- Pohjanmaan piirillä, jonka toimijat ( Martikainen ja Sarvela ) luoneet yhteyksiä ja rakentaneet perustaa kunta- ja järjestötoimijoiden yhteistyölle. Ehkäisevän työn alueellinen malli on konkreettisesti tukenut asuinalueen lasten kasvua ja kehitystä sekä vanhemmuutta. Järjestötoiminta on täydentänyt merkittävästi alueen kunnallisia palveluja.

17 Jatko... Ohjausryhmän toimintaa tarvitaan jatkossakin (yhteistyön suunnitelmallinen ylläpitäminen ja toiminnan kehittäminen ). Ohjausryhmän toimintaa tukee asiantuntijaohjaus. Järjestötoimintaan ohjaamisen mallia tulee vahvistaa. Alueelle tarvittaisiin kokoaikainen järjestöohjaaja, joka vastaa perheiden tueksi järjestettävien neuvonpitojen ja seurantakokousten koollekutsumisesta ja tukee perheiden ja järjestöjen kohtaamista. Tavoitteena hyvinvointikoulu.

18 Jatkonäkymiä Ehkäisevän työn alueellisen konseptin laajentamiseen liittyen Osa kehitetyistä toimintamalleista on jo juurtunut osaksi OUKA:n peruspalveluiden toimintaa. (mm. Kaakkuri ja keskusta) Keskusteluja konseptin laajentamisesta ja kehitettyjen toimintamallien juurruttamisesta jatketaan OUKA:n ja järjestötoimijoiden kesken kevään 2013 aikana.

19 Yhteystiedot Hannakaarina Sarvela Jari Kestilä Projektipäällikkö Rehtori ja alueellisen ohjausryhmän puheenjohtaja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Terva-Toppilan koulu Pohjois-Pohjanmaan piiri ry. Isokatu 47, 2 krs Oulu Airi Martikainen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri Projektikehittäjä, Voimaperhe/ESKO Kumppanuuskeskus Isokatu 47, 5 krs Oulu p Alueelliseen kehittämistyöhön ohjausryhmän ja pikkuklusterin työskentelyssä osallistuneet tahot: MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiri ry. Auta Lasta ry Pelastakaa Lapset ry. Vanhempain Akatemia, Nuorten Ystävät ry. Kulttuurivoimala Meri-Toppilan päiväkoti, Ouka Varhaiskasvatus Toppilan nuorisotalo, Ouka nuorisotoimi Koskelan hyvinvointineuvola, Ouka avoterveydenhuolto Ennaltaehkäisevä perhetyö, Ouka Perheiden tukipalvelut Terva-Toppilan koulu, Ouka opetustoimi Ouka kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta Lisäksi alueelliseen toimintaan on osallistunut lukuisa joukko järjestöjä, seurakunta, Ouka:n SIKU- ja HYPA- toimijoita sekä runsas joukko alueen lapsia, nuoria ja perheitä. Alueellista työtä on ollut tukemassa myös Sivakka, Halpa-Halli sekä muita yrityksiä.

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke Lapsen hyvä arki 2-hanke 2011-2013 VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste

Lisätiedot

Mitä Kasteesta on kasvamassa?

Mitä Kasteesta on kasvamassa? Mitä Kasteesta on kasvamassa? (toim.) AVAUKSIA AVAUKSIA Elina Siltala, Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen Lasten Kaste -seminaari 5.10.2010 Laste Kaste

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MEHTÄLÄ, ULLA ESIOPETUKSEN TIEDONSIIRTOMALLI ERI TOIMIJOIDEN KOKEMANA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen

Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen Hannakaarina Sarvela (toim.) Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen SYKE-hankkeen loppuraportti 25 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot

PERHEKESKUKSEN PERUSTAMISEN HANKESUUNNITELMA

PERHEKESKUKSEN PERUSTAMISEN HANKESUUNNITELMA PERHEKESKUKSEN PERUSTAMISEN HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Perhekeskuksen tarve ja tausta(miksi?) 1 2. Kohderyhmä ja hyödynsaajat (Keitä varten?) 4 3. Tavoitteet ja tulokset (Mitä on tarkoitus saada

Lisätiedot

MLL kunnan kumppanina

MLL kunnan kumppanina MLL kunnan kumppanina MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa Perhekeskus on palvelumalli, joka kokoaa yhteen lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävät ja ongelmia ehkäisevät varhaisen tuen palvelut

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015. Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015. Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen esiselvitys kunta järjestöt yhteistyöstä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Mustakangas-Mäkelä Anne Sisältö Tiivistelmä...3 1

Lisätiedot

Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma

Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma 1 Raportin valmistelu: Maarit Alikoski Sivusuunnittelu: Soili Aalto-Hirvelä, Oulun Konttori, Painatuskeskus

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Lastenneuvolan perhetyö Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Anita Tervo 31.10.2010 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Lastenneuvolan perhetyö...5 3. Lastenneuvolan perhetyön

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä kirja kuvaa ennaltaehkäisevän työn keskeisiä kehittämiskysymyksiä eri toimijoiden näkökulmista elämänkaaren vaiheet huomioiden. Kirja perustuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet

STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet Helsingin kaupunki Kaupunginvaltuuston seminaari 29.-30.1.2015 STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet Seurantaraportin otsikot ja vasen

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisen palvelukokonaisuuden

Lasten ja nuorten psykososiaalisen palvelukokonaisuuden Aino Arponen Lasten ja nuorten psykososiaalisen palvelukokonaisuuden kehittäminen Toimintamalli yhden kunnan palvelujen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä Keuruu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lapsipolitiikasta

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Virta - Pidämme huolta työ ja toimintakyvystämme 2011-2013. Loppuraportti

Virta - Pidämme huolta työ ja toimintakyvystämme 2011-2013. Loppuraportti Virta - Pidämme huolta työ ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme 2011-2013 Loppuraportti Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 61561 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot