Pilvipalveluarkkitehtuuri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pilvipalveluarkkitehtuuri"

Transkriptio

1 Pilvipalveluarkkitehtuuri Matti Merelä Helsinki HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

2 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta Fakultet Faculty Laitos Institution Department Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Tekijä Författare Author Tietojenkäsittelytieteen laitos Matti Merelä Työn nimi Arbetets titel Title Pilvipalveluarkkitehtuuri Oppiaine Läroämne Subject Tietojenkäsittelytiede Työn laji Arbetets art Level Aika Datum Month and year Tiivistelmä Referat Abstract Sivumäärä Sidoantal Number of pages 12 sivua + 2 liitesivu Lyhyt tutustuminen pilvipalveluun ja arkkitehtuuriin. ACM Computing Classification System (CCS): A.1 [Introductory and Survey], I.7.m [Document and text processing] Avainsanat Nyckelord Keywords pilvipalvelu, pilvilaskenta, arkkitehtuuri Säilytyspaikka Förvaringställe Where deposited

3 1 Sisällysluettelo 1Johdanto...1 2Pilvipalvelu Pilvipalvelun määritelmä Pilvipalvelun ominaisuudet...3 3Pilvipalvelun arkkitehtuuri Pilven referenssi malli OSI-kerrosarkkitehtuuri, TCP/IP-viitemalli ja internetin standardit Palvelukeskeinen arkkitehtuuri Semanttinen web Pilvipalvelumallit Saas Paas Iaas Yhdistelmäpalvelut Pilvipalvelun pilvityypit Yksityinen pilvi Yhteisöllinen pilvi Julkinen pilvi Hybridi pilvi Palveluiden virtualisointi Microsoft Wmware Yhteenveto...13

4 2 1 Johdanto Pilvipalvelut (Cloud computing) on tietotekniikan viimeisin megatrendi. Käsite on terminä niin uusi, että siitä käytetään suomessa vielä useita rinnakkaisia termejä kuten pilvilaskenta ja "pilvessä". Pilvilaskenta-termi ei sovi hyvin talous- tai opintohallinnon kaltaisiin sovelluksiin. Pilvipalvelu viittaa pilvessä eli internetissä sijaitsevaan tietotekniseen palveluun. Sana pilvi tulee internetiä kuvaavasta piirrostavasta. Pilviarkkitehtuuri (cloud architecture, cloud engineering) termi jakautuu kahteen käsitteeseen ohjelmistoarkkitehtuuriin (Software engineering) ja pilvipalveluun. Tietojenkäsittelytieteessä ohjelmistoarkkitehtuurin määritelmiä on useita ja yhteistä näille määritelmille on tehtyjen periaatetason suunnittelutason ratkaisujen kuvaaminen sanoin ja kuvin. IEEE standardin mukainen määritelmä ohjelmistoarkkitehtuurille järjestelmän perusorganisaatio, joka sisältää järjestelmän osat, osien keskinäiset suhteet, osien suhteet ympäristöön sekä periaatteet, jotka ohjaavat järjestelmän suunnittelua ja evoluutiota. [ISO00] Pilvipalvelulle on useita rinnakkaisia määritelmiä. Pilviarkkitehtuuri kuvaa pilvipalvelujärjestelmän rakenteen. Pilvipalvelulla tarkoitetaan tietoteknisten palveluiden hajautusta ja ulkoistamista verkon välityksellä ilman, että käyttäjän tarvitsee tietää resurssien sijainnista, toiminnasta ja ylläpidosta. Termi viittaa myös pilviarkkitehtuurin dokumentointijärjestelmään. Arkkitehtuurissa käytettään sanallisten kuvausten lisäksi myös kuvia. Seuraavassa kappaleessa kaksi määritellään pilvipalvelu ja käydään läpi lyhyesti ominaisuudet. Kappaleessa kolme esitellään pilvipalvelua arkkitehtuurin näkökulmasta. Pilviarkkitehtuuri jakautuu pilvipalvelumalleihin, jotka ovat käytettävät ohjelmat palveluna, sovellusalusta palveluna ja infrastruktuuri palveluna. Pilvipalvelumallit on käsitelty kappaleessa neljä. Kappaleessa viisi keskitytään kuvaaman pilvipalvelua käyttäjän mukaan ja tätä luokitusta kutsutaan pilvipalveluiden tyypeiksi. Kappaleessa kuusi kuvataan palveluiden virtualisointi. Pilvipalvelut perustuvat virtualisointiin.

5 3 2 Pilvipalvelu Vuoden 2009 OSCON-konferenssissa esitettiin yhteensä 67 erilaista määritelmää pilvilaskennalle[sal10]. Sama termien vaihtelevuus koskee myös pilvipalvelun suomennuksia. 2.1 Pilvipalvelun määritelmä Pilvipalveluiden yleisin määritelmä on US National institute of standards and technology (NIST) julkaisema. Cloud computing is a model for enabling convenient, on-demand network ac cess to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, ser vers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and re leased with minimal management effort or service provider interaction. This cloud model promotes availability and is composed of five essential characteris tics, three service models, and four deployment models. Lyhyt käännös määritelmästä: pilvipalvelu on toimintamalli, joka mahdollistaa pääsyn vapaasti konfiguroitaviin ja skaalautuviin tietotekniikkaresursseihin, jotka voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä helposti ja nopeasti. NIST:n määritelmä on yhdenmukainen SPI-pilviluokituksen kanssa (Software Platform Infrastructure). SPI-luokituksessa pilvipalvelut luokitellaan kolmeen ryhmään, jotka ovat sovellukset palveluna (SaaS, Software as a Service) ja sovellusalusta palveluna (PaaS, Platform as a Service ) ja infrastruktuuri palveluna (IaaS, Infrastructure as a Service). Nämä ryhmät vastaavat NIST:n palvelumalleja, jotka esitellään luvussa kuusi. Yleisen määrittelyn lisäksi NIST nimeää viisi pilvipalveluiden ominaispiirrettä: itsepalvelullisuus, pääsy palveluihin eri päätelaitteilla, resurssien yhteiskäyttö, nopea joustavuus ja käytön tarkka mittaaminen. 2.2 Pilvipalvelun ominaisuudet Kun pilvipalveluille ei ollut vakiintunut tarkkaa määritelmää, niin palvelut haluttiin määritellä myös ominaisuuksien mukaan, jotta palvelu luettaisiin pilvipalveluun kuuluvaksi. Yleisen määrittelyn lisäksi NIST nimeää (Kuva 1.) viisi pilvipalveluiden

6 4 ominaispiirrettä: joustava itsepalvelu (On-demand Self Service), pääsy palveluihin eri päätelaitteilla (Broad Network Acces), resurssien yhteiskäyttö (Recource Pooling), nopea joustavuus (Rapid Elasticity) ja käytön tarkka mittaaminen (Measured Servise). Kuva 1. NIST määritys pilvipalvelusta. Näiden ominaisuuksien lisäksi on vielä kahdeksan yleistä ominaisuutta. Kuvan yksi alareunassa on lueteltu nämä yleiset ominaisuudet eli pilvipalvelun edut [KUN10]. Hinta on edullinen, kun käyttäjä maksaa vain siitä palvelusta mitä käyttää. Alkuinvestoinnit ovat pienet ja tulevat muutokset ovat laskettavissa rahassa. Jos käyttö pienenee, niin laskevat myös kustannukset. IT-osasto pystyy joustavasti ennakoimaan kuormitusta ja kapasiteetin lisäys tai poisto on helppoa. Käyttöönotto ja tarvittavat muutokset tapahtuvat nopeasti. Palvelun yhdenmukaisuus tarjoaa parempaa palvelua ja korkeampaa luotettavuutta nopeissa muutostilanteissa. Tehokkuus kasvaa, kun järjestelmän kokoonpanoon ja ylläpitoon ei tarvitse keskittää niin paljoa aikaa. Jää enemmän aikaa keskittyä oleellisiin asioikin. Koska resurssit ovat yhdistyneet, käyttäjä yhteisö ei tarvitse omaa IT-infrastruktuuria, ja samalla saavutetaan energiatehokkuutta. 3 Pilvipalvelun arkkitehtuuri Internetistä saatavat palvelut ovat niin keskeisessä osassa arkkitehtuuri, että voidaan puhua myös avoimen datan arkkitehtuurista. Pilvipalvelut voidaan jakaa kolmeen liiketoimintaprosesseja tukevaan palvelukerrokseen ohjelmat palveluna, sovellusalusta

7 5 palveluna ja infrastruktuuri palveluna. Tämä lähestymistapa on kuvattu pilven referenssimallissa. Muita kappaleen malleja ovat semanttinen web, palvelukeskeinen arkkitehtuuri ja standardit. 3.1 Pilven referenssi malli CSAn pilviarkkitehtuurin referenssimalli (Kuva 2) on tehty jotta olisi helpompi ymmärtää pilviarkkitehtuurin turvallisuusriskejä. Malli on isompana liitteessä kaksi [SEC09][CLO11]. Marketvisionin tutkimuksen mukaan tietoturva on tärkein kriteeri valittaessa pilvipalvelua.[and11] Perinteissä IT-palvelun kilpailutuksessa turvallisuuskriteeri on vasta kuudes ja tärkein kriteeri on hinta. Kuva 2. Pilven referenssimalli. Pilviarkkitehtuurissa laitearkkitehtuuri (IaaS) on perusta pilvipalvelulle. Seuraavalla tasolla on sovellusalusta (PaaS) ja näiden päällä on sovellukset (SaaS) ja kokonaisuutta kutsutaan pilven referenssimalliksi (Cloud Reference Model). Tietoturvan ja riskienhallinnan ongelma muodostuu ominaisuuksien periytymisestä, ja näin voi yksi virhe rakenteessa heijastuu läpi arkkitehtuurin. Kaupalliset pilvipalveluiden tarjoajat eivät välttämättä täsmällisesti noudata jälkeenpäin tehtyjä palvelumalleja. Mallit ovat kuitenkin tärkeitä, kun aletaan keskustelemaan reaalimaailman palvelujen verkkoarkkitehtuurista. Käyttäjän tulee ymmärtää ne

8 6 resurssit ja palvelut, joiden pojalta tehdään turvallisuusanalyysi. 3.2 OSI-kerrosarkkitehtuuri, TCP/IP-viitemalli ja internetin standardit Kappaleen tarkoitus on johdattaa OSI-pinomallin (Open Systems Interconnection Reference Model) kautta internetin pinorakenteiseen tietojen välitykseen. OSI-mallin (Kuvan 3.) kolme ylintä kerrosta: sovelluskerros, esityskerros ja istuntokerros muodostavat TCP/IP-mallin sovelluskerroksen. Mallien kuljetuskerrokset ja verkkokerrokset vastaavat toisiaan. TCP/IP-mallin peruskerrosta vastaa OSI-mallin siirtokerrosta ja fyysistä kerrosta. Kuvan kolme kerrosten käyttämät avoimen dataan perustuvat standardit on selostettu liitteessä yksi. Näistä arkkitehtuurin kannalta kiinnostavin on REST (Representational State Transfer), joka on arkkitehtuurityyli rajapintojen tekemiseen. Kuva 3. OSI-mallin suhde internetin standardeihin.[wik05] OSI-mallilla kuvataan tiedonsiirtoprotokollien hierarkia kerroksittain. Pilvipalvelua kuvaavat kerrokset muodostuvat internetin olemassa olevista standardeista. Yksi tapa hahmottaa nämä kerrokset on kuvattu pilvipalveluiden pinorakenteessa kuvassa neljä. 3.3 Palvelukeskeinen arkkitehtuuri SOA (Service Oriented Architecture) eli palvelukeskeinen arkkitehtuuri on ohjelmistotekniikassa käytetty teknologiasta riippumaton arkkitehtuuritason suunnittelumalli. Sen perustan muodostavat itsenäiset liiketoimintalogiikkaa sisältävät palvelut. Nämä palvelut liitetään toisiinsa löyhän kytköksen periaatteen mukaisesti,

9 7 mikä vähentää järjestelmäriippuvuutta. SOA-mallissa palvelukokonaisuuden kuvaamiseen ja hallintaan käytetään XML-kieleen pohjautuvaa BPEL-kieltä (Business Process Execution Language). Protokollapino on kuvassa neljä keskellä vihreällä värillä. SOA-mallin mukaisia palvelukokonaisuuksia tarjoaa IBM, Microsoft, HP, BEA, ja SUN Microsystems. Kuva 4. Palveluiden pinorakenne. [PUU11] 3.4 Semanttinen web Kuva 5. Semanttisen webin tekniikat. [JUN08] Tim Bearners-Lee esitteli semanttisen webin 1990-luvun puolivälissä. Semanttinen web on internetin WWW-palvelun laajennus, joka on tarkoitettu tietokoneen tulkittavaksi. Semanttinen web syntyi tarpeeseen löytää internetin irrallisten sanojen ja linkkien välille merkityksen määrittely eli keino mitenkä asiat liittyvät toisiinsa. Asioiden

10 8 välisten suhteiden kuvaamiseen tarvittiin ontologia OWL (Web Ontology Language). Kieli koostuu XML-kielestä,jota käytetään kaikkien kerrosten kuvaamisessa. Olioiden väliset suhteet esitettään metatietona RDF-tietomallilla (Recource Description Fremework). Metatietoesitystapojen määrittelyä eli dokumentin rakenteen kuvausta RDF-Schemana kutsutaan myös ontologian määrittelyksi. Semanttinen web koostuu olioista, joiden väliset suhteet on määritelty ja oliot yksilöidään uri-tunnisteella (Uniform Recource Identifier). Semanttisen webin käyttämät tekniikat on kuvattu kuvassa neljä keltaisella värillä. Kuvassa viisi on sama protokolla pino yhdistetty muihin semanttisen webin käsitteisiin, kuten sparql-kyselyt, salaus, käyttöliittymä ja sovellukset. Lisäksi on vähän abstraktimmat käsitteet kuten luottamus, päättely ja logiikka. 4 Pilvipalvelumallit Pilvipalveluarkkitehtuuri jaetaan kolmeen liiketoimintaprosesseja tukevaan palvelukerrokseen (Service Models): sovellukset palveluna (SaaS) ja sovellusalusta palveluna (PaaS) ja infrastruktuuri palveluna (IaaS). Jako kolmeen on tavallisin, mutta ei ainoa tapa tarkastella palveluarkkitehtuuria. Pilvipalveluita voidaan jakaa myös muilla tavoilla. Yleisenä lyhenteenä pilvipalvelulle käytetään lyhennettä XaaS (Kuva 6 ja 7) eli X-as-a-Servise. Termejä EaaS (Everytingas-a-Service) ja *aas (*-as-aservice) on myös käytetty. Tässäkin nimeämisessä tulee vastaan termien vakiintumattomuus. Kuva 6. Pilvipalvelumallin palvelukerrokset XaaS.[TSB10] Edellisten kolmen päämallin lisäksi omiksi palveluiksi voidaan luokitella myös muita palveluita: tallennustila palveluna, tietoturva palveluna, viestintä palveluna, tietokannat

11 9 palveluna ja identiteetin hallinta palveluna. Onpa olemassa pilvipalveluiden ihmisten suorittamalle palvelulle oma termi HuaaS (Human as a Service). Nämä palvelut ovat tavallisesti kuvien tunnistamiseen liittyviä tehtäviä, jossa tietokoneet eivät vielä ole erehtymättömiä. Amazon Mechanical Turk on yksi esimerkki HuaaS-palvelusta. Termi HIT (Human Intelligence Tasks) tarkoittaa samaa asiaa. Kuvassa seitsemän näkyy mitkä toiminnot ovat asiakkaan ja mitkä palveluntarjoajan vastuulla eri pilvipalvelunmalleissa. Kuva 7. Pilvipalvelun kerrosmalli XaaS. 4.1 Saas Verkkosovellukset palveluna (SaaS, Software as a Service). Asiakas ostaa käyttöönsä sovellukset palveluna, eikä vastaa ylläpidosta. Sovellukset ovat käytettävissä eri päätelaitteiden kautta internetselaimella. Asiakas ostaa sovellusten lisäksi koko infrastruktuurin mukaan lukien verkkon, palvelimet, käyttöjärjestelmät ja tietokannat. Lisenssimaksut maksetaan aikaperusteisesti. Resurssit ovat tehokkaassa käytössä sovellusarkkitehtuurissa, joka tukee useaa yhtäaikaista käyttäjää. Noin puolet pilvipalveluista muodostuu SaaS-palveluista. 4.2 Paas Sovellusalusta palveluna (PaaS, Platform as a Service). Asiakas ostaa palveluna alustan, jonka avulla voi ylläpitää sovelluksia. Asiakas ei hallitse tai valvo taustalla oleva pilvipalvelua (verkko, palvelimet, käyttöjärjestelmiä tai tietokannat), mutta kontrolloi sovelluksia. Haittapuoleksi voidaan laskea sitoutuminen tiettyyn palveluntarjoajaan.

12 Iaas Infrastruktuuri palveluna (IaaS, Infrastructure as a Service). Asiakas ostaa palveluntarjoajan infrastruktuuri resurssit palveluna käyttöönsä. Laitteiden kapasiteetti on virtualisoitu ja se skaalautuu asiakkaan tarpeisiin. Laskutus perustuu käytettyihin resursseihin. IaaS-palveluihin yhdistetään usein seuraavia ominaisuuksia: läpinäkyvyys ja kontrolli, laskentakapasiteetin tehokas hyödyntäminen, oman IT:n pieni tarve, elastisuus ja maksukäytön mukaan. Miinuksena on riippuvuus palveluntarjoajasta. 4.4 Yhdistelmäpalvelut Yhdistelmäpalvelut (Mashups) on yleisilmaisu julkisille, liike-elämän tai kansalaisten perustamille avoimen datan sovelluksille. Ne hyödyntävät internetistä saatavien tietokantojen ja -lähteiden yhdistelyä ja tehokkaampaa palveluiden käyttöä[pkh10]. Yhdistelmäpalvelut perustuvat ulkopuolisten, maksuttomien ja helposti saatavilla olevien käyttöliittymien ja tietojen käyttämiseen. Internetin avoimet web-rajapinnat REST (Representational State Transfer) mahdollistavat yhdistelmäpalvelut. Yhdistelmäpalveluiden heikkous on XSS-haavoittuvuutta (Cross-Site-Scripting). 5 Pilvipalvelun pilvityypit Pilvipalvelun pilvityypit jaetaan neljään käyttömalliin (Deployment Models): yksityinen-, yhteisöllinen-, julkinen- ja hybridipilvi. Pilvityypit jaotellaan omistajuussuhteen mukaan. Vastuu pilven omistajuudesta kasvaa sen mukaan kuinka paljon vastuuta annetaan pilvipalveluntarjoajalle (Kuva 8). Kuva 8. Vastuu pilvipalvelun omistajuudesta.

13 Yksityinen pilvi Yrityksen oma tai vuokrattu palvelu, jolloin resurssit ovat ainoastaan yrityksen omassa käytössä. Mallia on kritisoitu siitä, ettei siinä toteudu järjestelmän ulkoistuksen kautta tuleva taloudellinen malli. Järjestelmä tekee ensimmäisen askelman kohti täydellistä pilviarkkitehtuuria. 5.2 Yhteisöllinen pilvi Yhteisön pilvi jakaa infrastruktuuria useiden järjestöjen kanssa yhteisiin intresseihin. Pilvi voi olla sisäisesti hallinnoitu tai kolmannen osapuolen. Kustannukset jakautuvat harvemmille käyttäjille kuin julkisessa pilvivessä, mutta useammalle kuin yksityisessä pilvessä, joten vain osa kustannusten säästöistä toteutuvat. Resurssit jaettuja ainoastaan määritellyn yhteisön käyttöön. 5.3 Julkinen pilvi Julkinen pilvi perustuu standardiin pilvimalliin, jossa palveluntarjoaja hoitaa resursseja, kuten sovelluksia ja tietovarastoja. Palvelut ovat saatavilla avoimesti yleisölle internetissä. Julkinen pilvipalvelut voivat olla ilmaista tai tarjota maksullisia palveluita. Julkinen pilvi on avoin ja sisältää lähes rajoittamattomat resurssit ja käyttäjät. 5.4 Hybridi pilvi Hybridi pilvi on koostumukseltaan kahden tai useamman edellisen pilvityypin kooste. Menettelyllä ei olla riippuvaisia yhdestä palvelusta tai palvelun tarjoajasta. Menettelyllä voidaan määritellä useita pilvipalveluita, jotka on liitetty toisiinsa tavalla, joka mahdollistaa ohjelmien ja tietojen helpon siirtämisen ja käyttöönoton toisessa järjestelmässä. 6 Palveluiden virtualisointi Pilven arkkitehtuuri rakentuu pitkälti palveluntarjoajan ratkaisumallin mukaan. Eri laitevalmistajien erot tulevat esiin virtualisoinnin toteuttamisessa. Virtualisoinnilla tarkoitetaan teknologiaa (distruptive technology), jolla fyysisen resurssin tekniset piirteet

14 12 piilotetaan muilta järjestelmiltä, sovelluksilta ja loppukäyttäjiltä. Tätä teknologia muuttumista on kuvattu kolmivaiheisena: konsolidointi, virtualisointi ja automatisointi. Konsolidoinnissa tarkoitetaan prosessia, jossa optimoidaan ja keskitetään resursseja. Automatisoinnin tavoitteena on lopulta tuottaa pilvipalveluita täysin automatisoidusta konesalista. Virtualisoinnin hyötyinä pidetään fyysisen laitteiston parempi hyödyntäminen sekä mahdollisesta vikatilanteesta aiheutuvasta virhetilanteesta palautuminen. Tavoitteena on myös saavuttaa säästöjä laitteistoinvestoinneissa, vähentää kustannuksia ja infrastruktuurin monimutkaisuutta, tarjota entistä parempi palveluiden taso ja parantaa niiden laatua sekä linjata tietohallinnon tavoitteet paremmin liiketoiminnan tavoitteita tukevaksi. Andi Mann CA Technologies on määritellyt virtualisoinnin seuraavasti. Virtualisointi on teknologia, joka piilottaa IT:n fyysisen olemuksen (palvelimet, kytkimet, tallennustilan jne.) järjestelmiltä, sovelluksilta ja käyttäjiltä, jotka niitä käyttävät. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että useampi käyttöjärjestelmä toimii yhdessä fyysisessä palvelimessa (konsolidointi), että IT-järjestelmä toimii useammalla fyysisellä palvelimella (grid-palvelu tai klusteri) tai jopa sitä että IT-palvelua viedään palveluntarjoajan tarjoamaan pilveen. Fyysisen laitteiston sijainti muodostuu epäolennaiseksi, koska virtualisointi piilottaa tämän tiedon käyttöjärjestelmiltä, sovelluksilta ja loppukäyttäjiltä. (suomennos Veli-Matti Mäkelä[MÄK11] ) 6.1 Microsoft Microsoft tarjoaa virtualisointia varten useita ratkaisuja. Microsoft tuote laitepuolelle virtualisointiratkaisuksi on Hyper-V niminen ratkaisu[mic10]. Järjestelmä tukee Windowsin lisäksi Linuxia. Hyper-V:n ohella Microsoft tarjoaa useilla tuotenimillä ratkaisuja järjestelmän hallintaa tai pc-tason virtualisointiin (silverlight). Microsoftin tekee yhteistyötä useiden virtualisointi ratkaisuja myyvin kilpailijoiden kanssa esimerkiksi Citrix. 6.2 Wmware Wmware tarjoama ratkaisu laitepuolelle on nimeltä vsphere Hypervisor. Vmware virtualisointiratkaisu perustuu 2003 julkaistuun Cambridgen Yliopiston tietokonelaboratorion tutkimushankkeeseen nimeltä Xen. Wmware on olut sen jälkeen käytännössä markkinoiden ja teknologian ylivoimainen johtaja. IBM myy VMware

15 13 Virtualization Assessment -palvelua. 7 Yhteenveto Tämä seminaarityö on lyhyt johdatus pilvipalveluihin ja arkkitehtuuriin. Työssä on keskitytty pilvipalvelun kuvaamiseen lähtökohtana NISTin julkaisemat määritykset arkkitehtuurista. Mitenkä palvelut yritysmaailmassa käytännössä tehdään on sitten toinen juttu. Käytännössä yritysten käyttämät termit ja tuotemerkit peittävät alleen varsinaisen pilvipalveluarkkitehtuurin. Jos yksi yritys tarjoaa useita rinnakkaisia tuotteita virtualisointi ratkaisuiksi, niin kuinka vaikeata onkaan verrata eri yritysten ratkaisuja ja tuotteita keskenään. Siksi tässä seminaarityössä on keskitytty pilvipalveluiden yleisesti hyväksyttyjen ratkaisujen kuvaamiseen.

16 14 Lähteet AND11 Andersson, M., Fujitsun seminaari esitelmä: Onko tietohallintojohtaja väärässä?, [ ] BAR08 Baran, D., Cloud Computing Basics, 2008, [ ] CLO11 Cloud Computing Architectural Framework k [ ] ISO00 ISO/IEC 42010: IEEE Std Systems and software engineering Recommended practice for architectural description of software-intensive systems JUN08 Junkkaala, J., Sementtinen web on jo täällä [ ] KRO10 KUN10 MIC11 MÄK11 PKH10 Kronqvist, J., Cloud computing and its impact to enterprises' information security risk landscape, d%20computing%20and%20security%20-% pdf [ ] Kundra, V., State of Public Sector Cloud Computing,2010, gov/sites/default/files/stateofcloudcomputingreport-finalv3_508.pdf [ ] Microsoft Servers 2008: Virtualisointiratkaisut, [ ] Mäkelä, V., Palvelinvirtualisointi Seinäjoen koulutuskuntayhtymässä VMware vsphere -ratkaisulla, [ ] Poikola, A., Kola, P., Hintikka, K., Julkinen data johdatus tietovarantojen avaamiseen

17 15 etovarantojen_avaamiseen.pdf [ ] PUU11 RUL07 SAL10 SEC09 TSB10 WIK05 Puustjärvi, J., Designing and Implementing Service-Oriented Business Processes, [ ] Rule, D. & Dittner, R The best damn server virtualization book. Burlington: SYNGRESS. Salo, I Cloud computing: palvelut verkossa. Helsinki: WSOY pro. ISBN: Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing, [ ] Tsai, W., Sun, X., Balasooriya, J., Service-Oriented Cloud Computing Architecture, Oriented%20Cloud%20Computing%20Architecture.pdf, [ ] OSI-malli.jpg [ ] Liite 1. Avoimen datan julkaisuun liittyviä teknologioita Standardeja datan esittämisen ohjelmallisesti käsiteltävässä muodossa XML: Extensible Markup Language (XML) on yleiskäyttöinen merkintäkieli, joka on laajennettavissa eri tarkoituksia varten uusilla merkintäelementeillä. CSV: Comma Separated Value (CSV) tiedostomuoto, jossa arvot erotetaan toisistaan pilkuilla. Tiedostot voidaan avata taulukkolaskentaohjelmilla. JSON: JavaScript Object Notation (JSON) on kevyt ohjelmointikielistä riippumaton tekstipohjainen datan siirtoformaatti. RDF: Resource Description Framework (RDF) on linked data -paradigman standardi, jossa yksittäisiä tietoresursseja kuvaillaan niihin linkitettävien sanastojen avulla. (Tässä luvussa RDFlyhenteellä viitataan XML-muotoisiin RDF-tiedostoihin, joiden nimeämisessä monasti käytetään.rdf-päätettä.) XML-pohjaisia eri tarkoituksiin kehitettyjä erikoistuneita merkintäkieliä RSS ja GeoRSS: Really Simple Syndication (RSS) on XMLpohjainen tietoformaatti päivittyvien verkkosisältöjen eli syötteiden välitykseen. Mikäli syötteeseen liitetään paikkakoordinaatit, on

18 16 kysessää GeoRSS-syöte. ATOM: Atom nimi viittaa kahteen toisiaan lähellä olevaan standardiin. Atom Syndication Format on XML-pohjainen merkintäkieli verkkosyötteiden (vrt. RSS) esittämiseen ja Atom Publishing Protocol (AtomPub) on yksinkertainen HTTPprotokollaan pohjautuva ohjelmointirajapinnan kuvaava standardi blogien päivittämiselle. KML: Keyhole Markup Language (KML) on XML-pohjainen merkintäkieli paikkatietojen merkitsemiseen ja niiden näyttämiseen karttapalveluissa. Asiakirjojen esittämiseen tarkoitettuja tiedostomuotoja HTML: Hypertext Markup Language (HTML) on www:n keskeisin tiedostomuoto, joka mahdollistaa verkkosivujen rakenteen (mutta ei sisällön rakenteen) esittämisen ja sivujen linkittämisen toisiinsa yhdeksi hypertekstiverkoksi. PDF: Portable Document Format (PDF) internetissä yleinen dokumentin hyvää tulostettavuutta painottava tiedostomuoto. Siirtoprotokollia HTTP: Hypertext Transfer Protocol (HTTP), eli hypertekstin siirtoprotokolla on yksi internetin keskeisimmistä standardeista. PuSH: PubSubHubbub (PuSH) siirtoprotokolla nopeaan tietopäivityksistä ilmoittamiseen. Tekniikoita metatietojen sisällyttämiseen verkkosivuille Mikroformaatit ovat joukko pieniä HTML:n elementeistä muodostettuja formaatteja koneluettavan tiedon upottamiseksi wwwsivuihin. RDFa: formaatti koneluettavien merkityksien upottamiseksi wwwsivuihin. Resurssien nimeäminen URI: Universal Resource Identifier (URI) on internet-resurssin tunniste Arkkitehtuurityyli rajapintojen tekemiseen REST: Representational State Transfer (REST) on HTTPprotokollaan perustuva arkkitehtuurimalli ohjelmointirajapintojen toteuttamiseen.

19 Liite 2. CSAn pilviarkkitehtuurin mallit 17

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut. Pilvipalvelut - lähtökohtia

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut. Pilvipalvelut - lähtökohtia Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut Pilvipalvelut Nouseva toteutustekniikka ja trendi Kuluttajat edellä, yritykset perässä Paino sanalla Palvelu Yhtenäisyyksiä vuosikymmenten taakse, sovelletaan

Lisätiedot

W3C-teknologiat ja yhteensopivuus

W3C-teknologiat ja yhteensopivuus W3C-teknologiat ja yhteensopivuus Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: W3C asettaa

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa Versio: Palautekierros, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

Pilvi mitä, miksi ja miten

Pilvi mitä, miksi ja miten Pilvi mitä, miksi ja miten We are stuck with technology when what we really want is just stuff that works. Douglas Adams Pekka Virtanen TTY/Ohjelmistoarkkitehtuurit 2010-10-07 Päivän menu Pilvilaskenta

Lisätiedot

Virtualisoi viisaasti paranna palvelua. Iikka Taanila Systems Architect IBM Systems and Technology Group

Virtualisoi viisaasti paranna palvelua. Iikka Taanila Systems Architect IBM Systems and Technology Group Virtualisoi viisaasti paranna palvelua Iikka Taanila Systems Architect IBM Systems and Technology Group Älykkäämpi IT Web Servers App Servers End Users App Servers App Servers App/DB Server App/DB Servers

Lisätiedot

SAS & Cloud Computing. antti.hiltunen@sas.com

SAS & Cloud Computing. antti.hiltunen@sas.com SAS & Cloud Computing antti.hiltunen@sas.com Cloud is a business model, not a technology Cloud computing has been and continues to be one of the most hyped terms in the history of IT. - Gartner Hype Cycle

Lisätiedot

IBM Iptorin pilven reunalla

IBM Iptorin pilven reunalla IBM Iptorin pilven reunalla Teppo Seesto Arkkitehti Pilvilinnat seesto@fi.ibm.com Cloud Computing Pilvipalvelut IT:n teollistaminen Itsepalvelu Maksu käytön mukaan Nopea toimitus IT-palvelujen webbikauppa

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Uusi vuosikymmen: vanhat haasteet, uudet välineet. Pekka Järvinen teknologiajohtaja Enfo

Uusi vuosikymmen: vanhat haasteet, uudet välineet. Pekka Järvinen teknologiajohtaja Enfo Uusi vuosikymmen: vanhat haasteet, uudet välineet Pekka Järvinen teknologiajohtaja Enfo Enfo lyhyesti Enfo tarjoaa yrityksille ja yhteisöille mutkattomia tietotekniikkapalveluja Suomessa ja Ruotsissa.

Lisätiedot

Semanttinen Web. Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), DMI / Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto

Semanttinen Web. Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), DMI / Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Semanttinen Web Ossi Nykänen ossi.nykanen@tut.fi Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), DMI / Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä "Semanttinen Web" Sisältö Konteksti: W3C, Web-teknologiat

Lisätiedot

Cisco Unified Computing System -ratkaisun hyödyt EMC- ja VMwareympäristöissä

Cisco Unified Computing System -ratkaisun hyödyt EMC- ja VMwareympäristöissä Cisco Unified Computing System -ratkaisun hyödyt EMC- ja VMwareympäristöissä EMC Forum 22.10.2009 Lauri Toropainen ltoropai@cisco.com 2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 1 ICT-infrastruktuuriin

Lisätiedot

Pilvilaskennan perusteet ja sanasto (ISO/IEC 17788) sekä jatkotyöstö. SFS SR-310 Pasi Mäkinen, Open Source Lead, Microsoft

Pilvilaskennan perusteet ja sanasto (ISO/IEC 17788) sekä jatkotyöstö. SFS SR-310 Pasi Mäkinen, Open Source Lead, Microsoft OPPILAITOSPORTAALI Pilvilaskennan perusteet ja sanasto (ISO/IEC 17788) sekä jatkotyöstö SFS SR-310 Pasi Mäkinen, Open Source Lead, Microsoft Sisältö Pilvilaskennan tausta Pilvilaskenta yleisesti Pilvilaskennan

Lisätiedot

Forrester: tietohallinnon prioriteetit

Forrester: tietohallinnon prioriteetit Forrester: tietohallinnon prioriteetit Kustannusten hallinta Tuottavuuden kasvattaminen Turvallisuuden parantaminen Forrester: tietohallinnon prioriteetit Liiketoiminnan tärkeimmät tehtävät Kustannusten

Lisätiedot

GIS-arkkitehtuurit. Lassi Lehto, 17.9.2015

GIS-arkkitehtuurit. Lassi Lehto, 17.9.2015 1 GIS-arkkitehtuurit Lassi Lehto, 17.9.2015 2 GIS-arkkitehtuurit RM-ODP näkökulmat Kokonaiskuva (Enterprise) Tieto (Information) Laskennan hajautus (Computational) Verkkopalveluinfrastruktuuri (Engineering)

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa Kohtdialogia? Organisaationtoimintaympäristönteemojenhallinta dynaamisessajulkisuudessatarkastelussatoiminta sosiaalisessamediassa SatuMariaPusa Helsinginyliopisto Valtiotieteellinentiedekunta Sosiaalitieteidenlaitos

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Paikkatiedot ja Web-standardit

Paikkatiedot ja Web-standardit Paikkatiedot ja Web-standardit Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: World Wide

Lisätiedot

Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa. Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland

Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa. Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland Verkon avulla voidaan kehittää monia toimintoja Kauppa Urheilu / Viihde Käyttäjä Energiankulutus Koulutus

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

The OWL-S are not what they seem

The OWL-S are not what they seem The OWL-S are not what they seem...vai ovatko? Verkkopalveluiden koostamisen ontologia OWL-S Seminaariesitelmä 15.4.2013 Emilia Hjelm Internet on hankala Nykyinternet on dokumenttien verkko Asiat, joita

Lisätiedot

Terveydenhuollon Atk-päivät 2009

Terveydenhuollon Atk-päivät 2009 Terveydenhuollon Atk-päivät 2009 26. 27.5.2009, Jyväskylä Mika Kolhinoja Teknologiakonsultti Citrix CCA, Citrix CCEA, Citrix CCSP, Microsoft MCP, Microsoft MCSA, Microsoft MCSE, Microsoft MCTS, Microsoft

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

Mitä muutoksia pilvipalvelut tulevat aikaansaamaan tietoteknisten ratkaisujen hankinta- ja toimitusmalleissa? Miten pilvipalvelut muokkaavat

Mitä muutoksia pilvipalvelut tulevat aikaansaamaan tietoteknisten ratkaisujen hankinta- ja toimitusmalleissa? Miten pilvipalvelut muokkaavat Mitä muutoksia pilvipalvelut tulevat aikaansaamaan tietoteknisten ratkaisujen hankinta- ja toimitusmalleissa? Miten pilvipalvelut muokkaavat yritysten osto- ja käyttötottumuksia. Lisää ketteryyttä, nopeampi

Lisätiedot

Pilvipalvelut kehityksen mahdollistajana - (valmistavan PK-yrityksen näkökulmaa)

Pilvipalvelut kehityksen mahdollistajana - (valmistavan PK-yrityksen näkökulmaa) Pilvipalvelut kehityksen mahdollistajana - (valmistavan PK-yrityksen näkökulmaa) Juhani Lempiäinen Ohjelmapalvelujen tuottaja Digitaalinen tuoteprosessi-ohjelma Valmistavissa yrityksissä pilvipalvelujen

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA,

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA, Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA SOA-arkkitehtuuri perustuu xml:ään ja Web Services teknologioihin Mahdollistaa joustavan mukautumisen tuleviin muutoksiin Kustannustehokas Toteutukset perustuvat

Lisätiedot

Sisällönhallinnan menetelmiä

Sisällönhallinnan menetelmiä Sisällönhallinnan menetelmiä Airi Salminen Jyväskylän yliopisto http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Suomalaisen lainsäädäntötyön tiedonhallinta: suuntana semanttinen web RASKE2-projektin loppuseminaari Eduskunnassa

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2011 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa

Lisätiedot

Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012

Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Laitos/Institution Department Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Humanistinen tiedekunta Tekijä/Författare Author Veera Lahtinen

Lisätiedot

Miten pilvipalvelut sopivat teidän organisaationne tarpeisiin? Case-esimerkki: M-Files; verkkolevykaaoksesta tehokkaaseen tiedonhallintaan

Miten pilvipalvelut sopivat teidän organisaationne tarpeisiin? Case-esimerkki: M-Files; verkkolevykaaoksesta tehokkaaseen tiedonhallintaan Ohjelma 6.3.2012 Miten pilvipalvelut sopivat teidän organisaationne tarpeisiin? Juha Karppinen, Microsoft Case-esimerkki: M-Files; verkkolevykaaoksesta tehokkaaseen tiedonhallintaan Mika Javanainen, M-Files

Lisätiedot

10 Nykyaikainen WWW-arkkitehtuuri

10 Nykyaikainen WWW-arkkitehtuuri 10 Nykyaikainen WWW-arkkitehtuuri è è è 10 Nykyaikainen WWW-arkkitehtuuri WWW on ylivoimaisesti suosituin hypertekstijärjestelmä. Käydään seuraavaksi läpi nykyaikaisen WWW-arkkitehtuurin perusteet. Vuonna

Lisätiedot

Mennäänkö pilveen? 26.02.2015 Klo 08-10

Mennäänkö pilveen? 26.02.2015 Klo 08-10 Mennäänkö pilveen? 26.02.2015 Klo 08-10 Liiketoimintamallit muuttuvat radikaalisti Mikä on yksinkertaistettuna yrityksen työntekijän tarve IT:n näkökulmasta? Työntekijälle on saatava pääsy Pääsy palveluihin

Lisätiedot

Semanttinen Web. Ossi Nykänen. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto

Semanttinen Web. Ossi Nykänen. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Semanttinen Web Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: World Wide Web Consortium (W3C) on kansainvälinen

Lisätiedot

Koko maassa pilvistä Ciscon arkkitehtuuri virtualisointiin ja Cloud Computingiin

Koko maassa pilvistä Ciscon arkkitehtuuri virtualisointiin ja Cloud Computingiin Koko maassa pilvistä Ciscon arkkitehtuuri virtualisointiin ja Cloud Computingiin Tommi Saxelin tommi.saxelin@cisco.com 1 ICT-infrastruktuuriin tarvitaan muutosta 77% pitää valot päällä 23% kehittää uutta

Lisätiedot

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa!

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Onregon DPS-työpajat ovat Microsoft Enterprise Agreement asiakkaille sopivia työpajoja, joiden maksamiseen voi

Lisätiedot

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Seppo Kalli Digital Media Finland Selvitys Suomalainen pilvimaisema Liikenne- ja viestintäministeriö Julkaisuja

Lisätiedot

Miten Linked Data aineistoja tuotetaan ja. Semanttisen laskennan tutkimusryhmä SeCo Aalto-yliopisto kim.viljanen@tkk.fi

Miten Linked Data aineistoja tuotetaan ja. Semanttisen laskennan tutkimusryhmä SeCo Aalto-yliopisto kim.viljanen@tkk.fi Miten Linked Data aineistoja tuotetaan ja julkaistaan? Kim Viljanen Semanttisen laskennan tutkimusryhmä SeCo Aalto-yliopisto kim.viljanen@tkk.fi Webin killer app on web itse = valtava määrä informaatiota,

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013

Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013 Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013 t SC Orchestrator 2012 SP1 Harri Puupponen 5.3.2013 t 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Sisältö Yleistä Arkkitehtuuri Uudet ominaisuudet Demoja

Lisätiedot

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Integrointi Ohjelmistotekniikka kevät 2003 ERP (Toiminnanohjausjärjestelmä) Myynti Henkilöstö, palkanlaskenta Kirjanpito Myynti Myyjät Extranet Tietovarasto Laskutus, reskontrat Asiakas ERP Asiakasrekisteri

Lisätiedot

pilvipalvelu tarkoittaa?

pilvipalvelu tarkoittaa? Virtuaalipilvet tietotekniikassa: mitä pilvipalvelu tarkoittaa? Keijo Heljanko Tietotekniikan laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto keijo.heljanko@aalto.fi 18.1-2014 1/14 Pilvipalvelut Kun

Lisätiedot

Semanttinen Web. Ossi Nykänen. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto

Semanttinen Web. Ossi Nykänen. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Semanttinen Web Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: Semanttinen Web (SW) on

Lisätiedot

Pilvi 9.0. Arkkitehtuuri. Esimerkki arkkitehtuurit

Pilvi 9.0. Arkkitehtuuri. Esimerkki arkkitehtuurit Esimerkki arkkitehtuurit Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Termejä... 3 2. Web hosting ilman kuormantasausta... 4 3. Web hosting kuormatasaus ja bastion... 5 3.1.... 5 3.2. Kuvaus... 5 4.

Lisätiedot

3 Verkkosaavutettavuuden tekniset perusteet

3 Verkkosaavutettavuuden tekniset perusteet 3 Verkkosaavutettavuuden tekniset perusteet Saavutettavuuden toteuttaminen edellyttää lähtökohtaisesti tietoa laitteista ja sovelluksista, käyttäjistä ja käyttötavoista, sekä tekniikasta. Tekniikasta on

Lisätiedot

Juha Karppinen juha.karppinen@microsoft.com liiketoimintajohta palvelinohjelmistot Microsoft Oy. Millaisiin ratkaisuihin pilvipalvelut soveltuvat?

Juha Karppinen juha.karppinen@microsoft.com liiketoimintajohta palvelinohjelmistot Microsoft Oy. Millaisiin ratkaisuihin pilvipalvelut soveltuvat? Juha Karppinen juha.karppinen@microsoft.com liiketoimintajohta palvelinohjelmistot Microsoft Oy Millaisiin ratkaisuihin pilvipalvelut soveltuvat? Esityksen sisältö Minkä tyyppisiä pilvipalveluita on tarjolla

Lisätiedot

Digitalisaatio oppimisen maailmassa. Tommi Lehmusto Digital Advisor Microsoft Services

Digitalisaatio oppimisen maailmassa. Tommi Lehmusto Digital Advisor Microsoft Services Digitalisaatio oppimisen maailmassa Tommi Lehmusto Digital Advisor Microsoft Services Oppimisen trendit ja ajurit Teknologia on muuttamassa oppimista 50Mrd Arvioitu lukumäärä verkkoon yhdistetyistä laitteista

Lisätiedot

Rakenteisen oppimateriaalin tuottaminen verkossa esimerkki Rhaptos. Antti Auer Koordinaattori, HT Jyväskylän yliopisto Virtuaaliyliopistohanke

Rakenteisen oppimateriaalin tuottaminen verkossa esimerkki Rhaptos. Antti Auer Koordinaattori, HT Jyväskylän yliopisto Virtuaaliyliopistohanke Rakenteisen oppimateriaalin tuottaminen verkossa esimerkki Rhaptos Antti Auer Koordinaattori, HT Jyväskylän yliopisto Virtuaaliyliopistohanke Rakenteisuus kahdella tasolla Oppimisaihiot ( Learning Objects

Lisätiedot

HSMT J2EE & EJB & SOAP &...

HSMT J2EE & EJB & SOAP &... HSMT J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.1/15 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

Pilvipalvelujen tietoturvasta

Pilvipalvelujen tietoturvasta Pilvipalvelujen tietoturvasta It-palveluiden tilaisuus 20.3.2015 Matti Levänen Mitä pilvipalvelut ovat? Pilvipalvelu on toimintamalli, jolla tarjotaan helposti käyttöön otettavaa ja skaalautuvaa tietotekniikkaresurssia.

Lisätiedot

TIETOTURVA LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISTAJANA

TIETOTURVA LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISTAJANA TTL 60 vuotta Roadshow, Joensuu 26.4.2013 TIETOTURVA LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISTAJANA Antti Pirinen, Tietoturva ry Antti Pirinen Tietoturva ry Hallituksessa 2009 -> Sihteeri 2013 Työkokemus: 2012 -> KPMG:n

Lisätiedot

HL7 Clinical Document Architecture. Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki

HL7 Clinical Document Architecture. Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki HL7 Clinical Document Architecture Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki Clinical Document Architecture (CDA) HL7 järjestön standardi Ensimmäinen julkaisu 2000 ja toinen 2005 Kliinisen

Lisätiedot

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma 12.11.2007 Kimmo Kaskikallio IT Architect Sisältö IBM SOA Palveluiden elinkaarimalli IBM Tuotteet elinkaarimallin tukena Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA) Eri

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Heikki Helin Metatiedot ja tiedostomuodot

Heikki Helin Metatiedot ja tiedostomuodot Heikki Helin 6.5.2013 Metatiedot ja tiedostomuodot KDK:n metatiedot ja tiedostomuodot KDK:n tekniset määritykset ja niiden väliset suhteet Aineistojen valmistelu ja paketointi on hyödyntäville organisaatioille

Lisätiedot

Osittavat arkkitehtuurityylit. Palveluihin perustuvat arkkitehtuurityylit. Erikoisarkkitehtuurityylit

Osittavat arkkitehtuurityylit. Palveluihin perustuvat arkkitehtuurityylit. Erikoisarkkitehtuurityylit 6. Arkkitehtuurityylit Osittavat arkkitehtuurityylit Kerrosarkkitehtuurit Tietovuoarkkitehtuurit Palveluihin perustuvat arkkitehtuurityylit Asiakas-palvelin arkkitehtuurit Viestinvälitysarkkitehtuurit

Lisätiedot

Mikä on semanttinen web?

Mikä on semanttinen web? Mikä on semanttinen web? Airi Salminen Jyväskylän yliopisto http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Semanttinen web ja funktionaalinen luettelointi seminaari 3.5.2006 Airi Salminen, Mikä on semanttinen web? 3.5.2006

Lisätiedot

-Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta. Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti

-Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta. Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti Pilvi vai oma? -Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti Agenda Yhdistetty viestintä Palveluiden tuottaminen Palvelua pilvestä? BPOS tänään Online-palvelut tulevaisuudessa

Lisätiedot

Mobiilin ekosysteemin muutos - kuoleeko tietoturva pilveen?

Mobiilin ekosysteemin muutos - kuoleeko tietoturva pilveen? Mobiilin ekosysteemin muutos - kuoleeko tietoturva pilveen? Erkki Mustonen Tietoturva-asiantuntija Lapty Rovaniemi 3.11.2011 Suojaa korvaamattoman f-secure.fi F-Secure tietoturvan globaali toimija Perustettu

Lisätiedot

Työpöytävirtualisointi

Työpöytävirtualisointi Työpöytävirtualisointi VMware View LIPO - SAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Pori Liiketalouden, matkailun, tietojenkäsittelyn, viestinnän ja yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusta. Käyttäjiä noin

Lisätiedot

HOJ J2EE & EJB & SOAP &...

HOJ J2EE & EJB & SOAP &... HOJ J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HOJ, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2012 p.1/18 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

Rakennustietomallien hallinta linkitettynä tietona

Rakennustietomallien hallinta linkitettynä tietona Rakennustietomallien hallinta linkitettynä tietona Seppo Törmä, Jyrki Oraskari, Nam Vu Hoang Hajautettujen järjestelmien ryhmä Tietotekniikan laitos Aalto Yliopisto, Perustieteiden korkeakoulu Rakennustietomallit

Lisätiedot

Ajankohtaisia SOA tutkimusteemoja

Ajankohtaisia SOA tutkimusteemoja Ajankohtaisia SOA tutkimusteemoja Paavo Kotinurmi Ohjelmistoliiketoiminnan ja -tuotannon laboratorio Sisältö Miten integraatiostandardit pohjana SOA-palveluille? Mitä on semanttinen SOA ja mitä SOAn haasteita

Lisätiedot

Ympäristöystävällinen IT

Ympäristöystävällinen IT Ympäristöystävällinen IT TTL 3.4.2008 VMware - Energian säästöä palvelinten virtualisoinnilla Keijo Niemistö Myyntijohtaja VMware Finland Esityksen sisältö Mistä virtualisoinnissa on kysymys? Virtualisoinnin

Lisätiedot

Avoin data Avoin kirjasto Kuvailupäivät 20.3.2013

Avoin data Avoin kirjasto Kuvailupäivät 20.3.2013 Avoin data Avoin kirjasto Kuvailupäivät 20.3.2013 Aineistojen kuvailun uudistaminen laajemmassa yhteydessä Tiedon tallennuksen ja haun uusi ekosysteemi Kansalliskirjaston hankkeet: RDA, UKJ, Melinda, Finna,

Lisätiedot

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma Tulevaisuuden Internet Sasu Tarkoma Johdanto Tietoliikennettä voidaan pitää viime vuosisadan läpimurtoteknologiana Internet-teknologiat tarjoavat yhteisen protokollan ja toimintatavan kommunikointiin Internet

Lisätiedot

Sisällys. Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia. XML:n rooleja sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuurissa. dbroker - asiointialusta

Sisällys. Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia. XML:n rooleja sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuurissa. dbroker - asiointialusta Palveluita ja sisältöä portaaliin - XML:n mahdollisuuksista XML-tietokannat ja julkishallinnon XML-sovellukset, 28.05.2002 Lasse Akselin, TietoEnator Oyj Sisällys Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

standardit (W3C, ISO) Semanttisen laskennan tutkimusryhmä Teknillinen korkeakoulu kim.viljanen@tkk.fi

standardit (W3C, ISO) Semanttisen laskennan tutkimusryhmä Teknillinen korkeakoulu kim.viljanen@tkk.fi Semanttisen webin standardit (W3C, ISO) ja teknologiat Kim Viljanen Kim Viljanen Semanttisen laskennan tutkimusryhmä Teknillinen korkeakoulu kim.viljanen@tkk.fi SeCon Semantic web -patteristo XML Finland

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 30.3.2008,

Lisätiedot

FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen

FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen FiSMA 1.1 Monikerrosarkkitehtuuri 1 (7) FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen 1. Yleiset periaatteet FiSMA 1.1 -menetelmässä mitataan sovellusperiaatteen

Lisätiedot

Tuunix Oy Jukka Hautakorpi 30.10.2012

Tuunix Oy Jukka Hautakorpi 30.10.2012 Tuunix Oy Jukka Hautakorpi 30.10.2012 Yritysesittely lyhyesti Tuunix Oy:n palvelut Mikä on pilvipalvelu? Pilvipalveluiden edellytykset Tietoturva ipad ja pilvipalvelut Erilaiset pilvipalvelut lyhyesti

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) ja Järjestelmäarkkitehtuuri Sovellukset ovat olemassa Järjestelmien uudistaminen vie yleensä arvioitua enemmän resursseja ja kestää arvioitua kauemmin Migration (Migraatio

Lisätiedot

10:30 Tauko. 12:00 Lopetus. Yhteistyössä:

10:30 Tauko. 12:00 Lopetus. Yhteistyössä: Pilviteknologiat työasemaympäristössä Microsoft ja Citrix yhdessä Ohjelma 08:30 Aamupala ja ilmoittautuminen 09:00 Virtualisointia työpöydällä vai työpöytien virtualisointia? 10:00 Optimoitu, virtualisoitu

Lisätiedot

Liiketoimintaprosessien ja IT -palvelujen kytkentä Palveluntarjoaja katalysaattorina

Liiketoimintaprosessien ja IT -palvelujen kytkentä Palveluntarjoaja katalysaattorina Liiketoimintaprosessien ja IT -palvelujen kytkentä Palveluntarjoaja katalysaattorina Mikko Pulkkinen TietoEnator Oyj 6.9.2007, Helsinki Tavoitteiden kehittyminen ICT Palveluhallinnassa Primääritavoite

Lisätiedot

Työn laji Arbetets art Level Aika Datum Month and year Sivumäärä Sidoantal Number of pages

Työn laji Arbetets art Level Aika Datum Month and year Sivumäärä Sidoantal Number of pages Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Laitos Institution Department Tekijä Författare Author Työn nimi Arbetets titel Title Oppiaine Läroämne Subject Työn laji Arbetets art Level Aika Datum Month

Lisätiedot

Arkkitehtuurinen reflektio

Arkkitehtuurinen reflektio Arkkitehtuurinen reflektio Toni Ruokolainen Toni.Ruokolainen@cs.helsinki.fi Helsinki 6.10.2003 Tiivistelmä HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET

Lisätiedot

Smart cities - nyt ja huomenna

Smart cities - nyt ja huomenna Smart cities - nyt ja huomenna Älykaupungin standardit Jari Reini 14.04.2015 Standardisointi - Miksi? Minimoidaan päällekkäistä kehittämistyötä, ohjataan tietojärjestelmien kehittämistä ja saadaan aikaan

Lisätiedot

W3C ja Web-teknologiat

W3C ja Web-teknologiat W3C ja Web-teknologiat Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: World Wide Web Consortium (W3C) on kansainvälinen

Lisätiedot

Neoxen Systems on suomalainen ohjelmistotalo. Olemme erikoistuneet tiedon- ja oppimisen hallinnan ratkaisuihin.

Neoxen Systems on suomalainen ohjelmistotalo. Olemme erikoistuneet tiedon- ja oppimisen hallinnan ratkaisuihin. Neoxen Systems Tietoja meistä Neoxen Systems on suomalainen ohjelmistotalo. Olemme erikoistuneet tiedon- ja oppimisen hallinnan ratkaisuihin. Perustettu 2002 Turku Science Parkissa Toiminta kansainvälistä

Lisätiedot

Tiedonlouhinta rakenteisista dokumenteista (seminaarityö)

Tiedonlouhinta rakenteisista dokumenteista (seminaarityö) Tiedonlouhinta rakenteisista dokumenteista (seminaarityö) Miika Nurminen (minurmin@jyu.fi) Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Kalvot ja seminaarityö verkossa: http://users.jyu.fi/~minurmin/gradusem/

Lisätiedot

Mikä on suomalaisille organisaatioille nyt IN pilvipalveluissa?

Mikä on suomalaisille organisaatioille nyt IN pilvipalveluissa? Mikä on suomalaisille organisaatioille nyt IN pilvipalveluissa? Business Breakfast 6.2.2015 Market-Visio Oy:n tutkimus: Pilvet muuttavat ICT-ostamista Mikko Kairtamo, DataCenter Finland Oy DataCenter Finland

Lisätiedot

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut ATK Päivät 2006 Mikkeli KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut 29.-30.5. 2006 Stefan Lindqvist HCIS Sales Specialist Health Care Information Systems Kodak Health Group 3/24/2013 1 Arkistoinnin haasteita

Lisätiedot

in condition monitoring

in condition monitoring Etäteknologioiden automaatiosovellukset Using e-speak e in condition monitoring tutkija professori Hannu Koivisto Sisältö Tausta Globaali kunnonvalvontajärjestelmä E-speak globaalissa kunnonvalvontajärjestelmässä

Lisätiedot

Virtualisoidun palvelinkeskuksen tietoturva RSA, the Security Division of EMC

Virtualisoidun palvelinkeskuksen tietoturva RSA, the Security Division of EMC Virtualisoidun palvelinkeskuksen tietoturva RSA, the Security Division of EMC Tietoturvatapahtuma 2010, 11 helmikuuta Jon Estlander, teknologiakonsultti Agenda Virtualisointi ja tietoturva Faktaa virtualisoinnista

Lisätiedot

Juha Karppinen juha.karppinen@microsoft.com liiketoimintajohta palvelinohjelmistot Microsoft Oy. Millaisiin ratkaisuihin pilvipalvelut soveltuvat?

Juha Karppinen juha.karppinen@microsoft.com liiketoimintajohta palvelinohjelmistot Microsoft Oy. Millaisiin ratkaisuihin pilvipalvelut soveltuvat? Juha Karppinen juha.karppinen@microsoft.com liiketoimintajohta palvelinohjelmistot Microsoft Oy Millaisiin ratkaisuihin pilvipalvelut soveltuvat? Esityksen sisältö Pilvipalveluiden käyttökohteita Mitä

Lisätiedot

PILVIPALVELUT YRITYKSILLE. Fujitsu Suomessa. Yrjänä Ahto

PILVIPALVELUT YRITYKSILLE. Fujitsu Suomessa. Yrjänä Ahto PILVIPALVELUT YRITYKSILLE Fujitsu Suomessa Teknohörhöilyä vai Lyhyt oikeaa oppimäärä palvelua? Yrjänä Ahto 0 Fujitsu maailmalla Yksi suurimmista ict-palveluyhtiöistä 3. suurin maailmassa Kokonaisliikevaihto

Lisätiedot

Älykkäämpi päätelaitteiden hallinta Juha Tujula, CTO, Enfo Oyj. 2013 IBM Corporation

Älykkäämpi päätelaitteiden hallinta Juha Tujula, CTO, Enfo Oyj. 2013 IBM Corporation Älykkäämpi päätelaitteiden hallinta Juha Tujula, CTO, Enfo Oyj 2013 IBM Corporation 3 Enfo Suomessa Markkinat: Suomessa IT-palvelumarkkinan koko on noin 2,5 miljardia euroa ja sen arvioidaan kasvavan pitkällä

Lisätiedot

Luento 12: XML ja metatieto

Luento 12: XML ja metatieto Luento 12: XML ja metatieto AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola XML ja metatieto Metatieto rakenne sanasto Resource Description Framework graafikuvaus XML Semanttinen Web agentit 2 1 Metatieto

Lisätiedot

Automaatio mahdollistaa Software as a Service - arkkitehtuurin

Automaatio mahdollistaa Software as a Service - arkkitehtuurin Automaatio mahdollistaa Software as a Service - arkkitehtuurin Softatyön trendit 11.6.2015 käytännön kokemuksia kehittämistyöstä Jussi Haaja Senior Systems Specialist Twitter @jussihaaja Esityksen sisältö

Lisätiedot

Ulkoistustoimittajan valvontapalvelu. Ville Mannonen / DataCenter Finland

Ulkoistustoimittajan valvontapalvelu. Ville Mannonen / DataCenter Finland Ulkoistustoimittajan valvontapalvelu Ville Mannonen / DataCenter Finland Datacenter Finland Oy Vuonna 2003 perustettu konesalipalveluita tuottava yritys Tarjoaa asiakkaileen korkean käytettävyyden konesalipalveluita

Lisätiedot

Hajautettujen työvoiden hallinta

Hajautettujen työvoiden hallinta hyväksymispäivä arvosana arvostelija Hajautettujen työvoiden hallinta Simo Moilanen Helsinki 11.05.2009 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY

Lisätiedot

Miten hakea tehoa ja kustannussäästöjä infrastruktuuria optimoimalla. Teemu Salmenkivi, teknologianeuvonantaja Teemu.salmenkivi@microsoft.

Miten hakea tehoa ja kustannussäästöjä infrastruktuuria optimoimalla. Teemu Salmenkivi, teknologianeuvonantaja Teemu.salmenkivi@microsoft. Miten hakea tehoa ja kustannussäästöjä infrastruktuuria optimoimalla Teemu Salmenkivi, teknologianeuvonantaja Teemu.salmenkivi@microsoft.com Infrastruktuurin kehittämisen ja hallinnan haasteet kasvavat

Lisätiedot

Virtualisointi Käytännön kokemuksia järjestelmien virtualisoinnista

Virtualisointi Käytännön kokemuksia järjestelmien virtualisoinnista Virtualisointi Käytännön kokemuksia järjestelmien virtualisoinnista AKVA-seminaari 26.-28.9.2012 Asko Hentunen, Pivotal Consulting Oy Agenda Sanastoa Virtualisointi mitä se tarkoittaa? Miksi virtualisointia

Lisätiedot

Avoin tieto ja World Wide Web tietoyhteiskunnan palveluksessa. Open Data and the World Wide Web in Service for the Informaton Society

Avoin tieto ja World Wide Web tietoyhteiskunnan palveluksessa. Open Data and the World Wide Web in Service for the Informaton Society Avoin tieto ja World Wide Web tietoyhteiskunnan palveluksessa Open Data and the World Wide Web in Service for the Informaton Society Aalto University, 5.4.2011 Johdatus päivän ohjelmaan Eero Hyvönen professori,

Lisätiedot

W3C ja Web-teknologiat

W3C ja Web-teknologiat W3C ja Web-teknologiat Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: World Wide Web Consortium (W3C) on kansainvälinen

Lisätiedot

Enterprise Architecture TJTSE Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri

Enterprise Architecture TJTSE Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri Enterprise Architecture TJTSE25 2009 Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri Jukka (Jups) Heikkilä Professor, IS (ebusiness) Faculty of Information Technology University of Jyväskylä e-mail: jups@cc.jyu.fi tel:

Lisätiedot

Kari Rouvinen Johtaja, Technology Products & Solutions. Oracle Finland Oy

Kari Rouvinen Johtaja, Technology Products & Solutions. Oracle Finland Oy Kari Rouvinen Johtaja, Technology Products & Solutions Oracle Finland Oy Puolimatkassa Fusioniin Yritysostoja Collaxa Kesäkuu 2004 Prosessi-integraatio ohjelmisto PeopleSoft Tammikuu 2005 Yritysohjelmisto

Lisätiedot

Microsoft Dynamics CRM 4.0. Jani Liukkonen

Microsoft Dynamics CRM 4.0. Jani Liukkonen Microsoft Dynamics CRM 4.0 Jani Liukkonen Microsoft Dynamics CRM kokonaisuus Täysi CRM toiminnallisuus ja joustavuus Vuorovaikutukset -Markkinointi Myynti -Asiakaspalvelu xrm -Prosessituki SOA -Joustava

Lisätiedot

Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen. Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4.

Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen. Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4. Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4.2013 Tanja Lahti Mikä on avoin data ja HRI? Julkista Lupa käyttää http://opendefinition.org/okd/suomi/

Lisätiedot