HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus Liite 6/4. Yhtymävaltuusto Liite 2/x

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x"

Transkriptio

1 HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus Liite 6/4 Yhtymävaltuusto Liite 2/x

2 2 Hallintosääntö

3 Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ Soveltaminen Toiminta-ajatus Yksiköt Koulutuksen järjestäjä Opetuskieli Yksiköiden koulutustehtävät LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus KOKOUSMENETTELY Soveltaminen Kokousaika- ja paikka Kokouksen koollekutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksessa Yhtymähallituksen edustus muissa toimielimissä Esittely Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Otto-oikeus Ammatillisen koulutuksen johtokunta TOIMIELIMET Ammatilliset neuvottelukunnat Opettajakunta Oppilaskunta Opiskelijakunta Nuorisoasteen Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaava toimielin Yhteistyötoimikunta Monijäseninen toimielin HENKILÖSTÖ Viranhaltijat, virkasuhteiset tuntiopettajat, virka- tai työsopimussuhteiset työntekijät Palvelusuhteen synty ja päättyminen Tehtävät Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot Virkavapauden myöntäminen ja vuosiloman määrääminen KUNTAYHTYMÄN HALLINTOYKSIKKÖ YHTEISET PALVELUT Kuntayhtymän hallintoyksikön yhteiset palvelut -yksikön tehtävä Kuntayhtymän tulosalueet ja -yksiköt Johtoryhmä TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA Organisoituminen Kuntayhtymän johtajan ratkaisuvalta Talousjohtajan Hallintojohtajan ratkaisuvalta Oppilaitoksen Tulosalueen rehtorin tehtävät ja ratkaisuvalta Koulutustarkastajan tehtävät ja ratkaisuvalta Apulaisrehtorin, koulutuspäällikön ja tiimivastaavan tehtävät ja ratkaisuvalta... 16

4 4 Hallintosääntö 7.7 Opettajan ja kouluttajan tehtävät ja ratkaisuvalta Kiinteistöpäällikön tehtävät ja ratkaisuvalta Muiden viranhaltijoiden ratkaisuvalta ja toimenkuvaukset KUNTAYHTYMÄN TALOUS Taloudenhoito Taloussuunnitelma ja talousarvion laadinta Talousarvion sitovuus Talousarvion muutokset ja täytäntöönpano Talousarvion seuranta ja raportointi Rahatoimen hoito, maksuliikenne Arvoposti ja -lähetykset Maksuvalmius Saatavat Rahavarojen, arvopapereiden ja asiakirjojen säilytys ja tarkastus Kirjanpito Varastokirjanpito Omaisuusluettelot Tilinpäätöksen laatiminen Tilinpäätös ja tasekirja Hankinta, varastointi, vastaanotto, luovutus, inventointi, poisto Omaisuuden hoito VALVONTAJÄRJESTELMÄ JA TARKASTUSTOIMINTA Ulkoinen ja sisäinen valvonta Tarkastuslautakunta, lautakunnan kokoonpano, kokoukset ja tehtävät Tilintarkastajan valinta, vastuun jakaminen, tarkastussuunnitelma ja tehtävät Tilintarkastajan ilmoituksen, tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan valmistelu OPISKELUHUOLTO Kuraattori Yksikkökohtaiset opiskeluhuoltoryhmät ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Asiakirjojen allekirjoittaminen Tiedoksiantojen vastaanottaminen Hankinnat VOIMAANTULO 25

5 Hallintosääntö 5 1. YLEISTÄ 1.1 Soveltaminen Tässä hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän päätöksenteosta, kokousmenettelystä ja hallinnosta. Tämän lisäksi kuntayhtymän toimintoja ohjataan seuraavilla säännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisesti: kuntayhtymän perussopimus yhtymävaltuuston työjärjestys kuntayhtymän taloussääntö yhdistetty hallintosääntöön kuntayhtymän tarkastussääntö yhdistetty hallintosääntöön 1.2 Toiminta-ajatus 1.3 Yksiköt Perussopimuksensa mukaisesti kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntien puolesta järjestää koulutusta sekä toimia työelämän kehittäjänä. Palvelut järjestetään yhteistyössä muiden ylläpitäjien kanssa siten, että kuntayhtymä keskittyy ylläpitämiensä oppilaitosten koulutustehtävään sisältyvään koulutukseen sekä oppisopimuskoulutukseen. Tämä hallintosääntö koskee seuraavia oppilaitoksia ja kuntayhtymän yhteisiä toimintoja: Kuntayhtymän yhteiset palvelut Rasekon ammattiopisto Rasekon aikuisopisto Timali Kuntayhtymän hallinto Kuntayhtymän kiinteistöt Raision ammattiopisto Naantalin ammattiopisto Raision kauppaopisto Raision aikuiskoulutuskeskus Timali Raision oppisopimustoimisto Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto 1.4 Koulutuksen järjestäjä 1.5 Opetuskieli Edellä mainittujen toimintojen vastuullisena ylläpitäjänä on Raision seudun koulutuskuntayhtymä, jonka kotipaikka on Raision kaupunki. Kuntayhtymän y-tunnus on Yksiköiden opetuskieli on suomen kieli. 1.6 Yksiköiden koulutustehtävät Raision ammattiopisto, Naantalin ammattiopisto, Raision kauppaopisto ja Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto sekä Raision oppisopimustoimisto toimivat ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) tarkoittamina, tulosvastuullisina yksikköinä.

6 6 Hallintosääntö Rasekon ammattiopisto toimii ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) tarkoittamana, tulosvastuullisena yksikkönä. Raision aikuiskoulutuskeskus Timali toimii ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) tarkoittamana, tulosvastuullisena yksikkönä. Raision oppisopimustoimisto toimii ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) tarkoittamana tulosvastuullisena yksikkönä. Organisatorisesti oppisopimustoimisto kuuluu Rasekon aikuisopisto Timaliin. 2. LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2.1 Yhtymävaltuusto Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuusto toimii sen korkeimpana päättävänä elimenä ja sille kuuluvat kuntalain valtuustoa koskevien määräysten mukaiset tehtävät. Yhtymävaltuuston tulee: 2.2 Yhtymähallitus 1. päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista 2. päättää hallinnon järjestämisen perusteista 3. päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio 4. valita jäsenet ja varajäsenet kuntayhtymän yhtymähallitukseen 5. päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista 6. valita tarkastuslautakunta ja tilintarkastusyhteisö 7. hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta 8. valita kuntayhtymän johtava rehtori 9. päättää kuntayhtymän varojen sijoitustoiminnan periaatteista 10. päättää muistakin kuntalaissa valtuuston päätettäväksi säädetyistä asioista. 11. päättää kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeista, tehtävistä ja vastuista Perussopimuksen mukaisesti valittu yhtymähallitus johtaa kuntayhtymän toimintaa ja toimii sen toimeenpanevana elimenä. Yhtymähallituksen jäsenet kuuluvat myös kuntayhtymän ylläpitämien oppilaitosten yhteiseen johtokuntaan. Johtokunta on myös oppisopimustoiminnasta vastaava monijäseninen toimielin. Jollei muualla ole toisin säädetty, yhtymähallituksen ratkaisuvaltaan ja tehtäviin kuuluu: 1. vastata kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta 2. päättää periaatteista, joiden mukaan kuntayhtymän palveluja annetaan kuntayhtymän ulkopuolisille kunnille, yhteisöille, laitoksille tai yksityisille sekä palveluista perittävien korvausten periaatteista 3. päättää kuntayhtymän omaisuuden turvaamisesta ja suojaamisesta

7 Hallintosääntö 7 4. päättää kuntayhtymän saatavien ja sille tulevien suoritusten vakuuksista, jollei yhtymävaltuuston päätöksestä muuta johdu 5. päättää merkittävien vahingonkorvausten myöntämisestä tapauksissa, joissa kuntayhtymä on katsottava korvausvelvolliseksi, jollei korvaus ylitä yhtymävaltuuston mahdollisesti vahvistamaa enimmäismäärää 6. päättää yhtymävaltuuston talousarviossa tai erikseen tekemän päätöksen rajoissa talousarviolainojen ottamisesta, takaisinmaksusta tai lainaehtojen muuttamisesta 7. päättää yhtymävaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti kuntayhtymän varojen sijoittamisesta 8. ottaa vakinaiseksi tai nimetä kuntayhtymän yksiköiden johtajat, talousjohtaja, hallintojohtaja, johtava koulutustarkastaja 9. hyväksyä yhtymävaltuuston päättämissä rajoissa viranomaisten edellyttämät rakentamisasiakirjat 10. päättää kuntayhtymän toimesta tapahtuvan rakennuttamisen osalta urakoitsijoiden valinnasta, urakkasopimusten tekemisestä, urakalla suoritettujen töiden vastaanottamisesta, urakkasopimusten vakuuksien määräämisestä sekä tilitysten hyväksymisestä tai kyseisten tehtävien delegoinnista muille elimille, esimerkiksi rakennustoimikunnalle 11. päättää johtavan rehtorin palkkauksesta 12. päättää kuntayhtymän omaisuuden vuokralle antamisesta ja ottamisesta 13. päättää merkittävästä irtaimen käyttöomaisuuden myynnistä ja romuttamisesta. Yhtymähallitus voi siirtää ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. 14. päättää henkilöstön sivutoimiluvista 15. päättää muistakin kuntalaissa mahdollisesti yhtymähallituksen tehtäväksi asetetuista asioista. Yhtymähallituksen tehtävänä on lisäksi antaa selitys yhtymävaltuuston päätöksestä tehdyn valituksen johdosta, jos se katsoo, ettei yhtymävaltuuston päätöstä ole kumottava. Päätösvaltaa käyttäessään yhtymähallituksen on noudatettava yhtymävaltuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä tai muuten antamia yleisiä ohjeita. 3. KOKOUSMENETTELY 3.1 Soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan yhtymävaltuustoa lukuun ottamatta soveltuvin osin kuntayhtymän toimielimissä, kuten yhtymähallituksessa, sen jaostoissa sekä johto- ja toimikunnissa. 3.2 Kokousaika- ja paikka Yhtymähallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Muiden toimielimien kokoukset pidetään toimielimien päättäminä aikoina. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

8 8 Hallintosääntö Yhtymähallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus johtavalla rehtorilla sekä talousasioissa hallintojohtajalla. 3.3 Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään jäsenille toimielimen määräämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään samalla tavalla muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen. Esityslista lähetetään ensisijaisesti kokouskutsun yhteydessä. Sähköinen kokous on mahdollinen. 3.4 Jatkokokous Mikäli kokousasioita ei ole saatu kokouksessa käsitellyksi, jäljellä olevat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin, mikäli mahdollista, annettava tieto jatkokokouksesta. 3.5 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenensä kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 3.6 Kokouksen pitäminen Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin muuta päätä. Toimielin voi erityisestä syystä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Toimielimen kokouksessa pitää pöytäkirjaa toimielimen määräämä pöytäkirjanpitäjä. Toimielimen kokouksessa käsiteltävät asiat ratkaistaan viranhaltijan esittelystä, jollei toimielin yksittäisessä asiassa toisin päätä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana. 3.7 Kokouksen johtaminen Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 3.8 Tilapäinen puheenjohtaja Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 3.9 Läsnäolo toimielinten kokouksessa Kuntayhtymän eri toimielinten kokouksessa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus:

9 Hallintosääntö 9 yhtymähallituksen kokouksessa yhtymävaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla muiden toimielimien kokouksissa yhtymähallituksen puheenjohtajalla ja kuntayhtymän johtavalla rehtorilla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin Yhtymähallituksen edustus muissa toimielimissä 3.11 Esittely Yhtymähallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös yhtymähallituksen varajäsen tai johtava viranhaltija. Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. Esittelijästä määrätään asianomaisen toimielimen johtosäännössä tai toimielimen erillisellä päätöksellä. Yhtymähallituksen esittelijänä toimii kuntayhtymän johtava rehtori. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen määrää toimielin esittelijän. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja päättämässä paikassa siten kun siitä on vähintään yhtä päivää aikaisemmin ilmoitettu. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 1. Järjestäytymistietoina toimielimen nimi kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka läsnä- ja poissaolleet ja missä ominaisuudessa kukin ollut läsnä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Asian käsittelytietoina asiaotsikko selostus asiasta päätösehdotus esteellisyys tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos päätöksen toteaminen; sekä eriävä mielipide

10 10 Hallintosääntö 3. Laillisuustietoina oikaisuvaatimusohjeet ja valitusositus puheenjohtajan allekirjoitus pöytäkirjanpitäjän varmennus merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävissä valitusohjeissa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjelmään on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain ja asetuksen kohtaan kielto perustuu. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin Otto-oikeus Asian ottamisesta yhtymähallituksen tai muun toimielimen käsiteltäväksi voi päättää toimielimen lisäksi sen puheenjohtaja tai esittelijä. Yhtymähallituksen alaisen toimielimen on ilmoitettava yhtymähallitukselle sen määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa yhtymähallituksen käsiteltäviksi. Päätös asian siirtämisestä on tehtävä viimeistään sen ajan kuluessa, jossa valitus päätöksestä on tehtävä. Mitä edellä on määrätty asian siirtämisestä, sovelletaan vastaavasti luottamushenkilön tai viranhaltijan tekemiin päätöksiin. Alaistensa viranhaltijoiden päätöksiin myös johtavalla rehtorilla on otto-oikeus Ammatillisen koulutuksen johtokunta Kuntayhtymän yhtymähallituksen jäsenet toimivat ammatillisen koulutuksen yhteisessä johtokunnassa. Yhtymähallituksen lisäksi johtokuntaan kuuluvat kuntayhtymän johtava rehtori, talousjohtaja hallintojohtaja, kiinteistöpäällikkö, yksiköiden johtajat, koulutustarkastaja sekä opettajien edustaja ja muun henkilöstön edustaja Ammatillisen koulutuksen johtokunnan tehtävät Sen lisäksi mitä johtokunnan tehtävistä on muualla säädetty tai määrätty, on sen tehtävänä: tarvittaessa tehdä ehdotukset niistä oppilaitoksia koskevista asioista, joista yhtymähallitus ja yhtymävaltuusto päättävät valvoa oppilaitoksia koskevien päätösten toimeenpanoa, niiden toimintaan myönnettyjen määrärahojen käyttöä sekä oppilaitosten haltuun annettujen varojen ja omaisuuden hoitoa valvoa osaltaan oppilaitosten toiminnan tuloksellisuutta valvoa ja ohjata opiskelijahuollon järjestämistä ohjata yhteistyötä elinkeinoelämän ja muiden oppilaitosten välillä toimia oppisopimuskoulutuksesta vastaavana monijäsenisenä toimielimenä

11 Hallintosääntö Ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä johtokunnan päätettäväksi on muualla säädetty tai määrätty, sen ratkaisuvaltaan kuuluu, jollei muualla ole toisin säädetty: päättää niistä oppilaitosten toiminnan muutoksista, jotka eivät edellytä valtion viranomaisen lupaa hyväksyä oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmien perusteet hyväksyä erityisopiskelijoiksi määrittämisen kriteerit sekä erityisopiskelijaksi määrittämisen päättää aikuiskoulutusta koskevien suunnitelmien ja myönnettyjen määrärahojen rajoissa ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestämisestä päättää henkilöstön koulutuksen ja työkykyä ylläpitävään toimintaan osallistumisen perusteista hyväksyä lukuvuoden työpäiväsuunnitelmat hyväksyä oppilaitosten oppilaskuntien opiskelijakuntien tai niiden päätösvaltaa käyttävien oppilasyhdistysten säännöt. 4. TOIMIELIMET 4.1 Ammatilliset neuvottelukunnat Kuntayhtymällä voi olla alakohtaisia neuvottelukuntia, joihin johtokunta nimeää neljästä kuuteen jäsentä ja näistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä sihteerin. Edellisten lisäksi johtokunta nimeää neuvottelukunnan sihteerin. Neuvottelukunnat nimeää yhtymähallitus. Ammatillinen neuvottelukunta tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja toimialaansa kuuluvissa asioissa. Rehtorilla on osallistumisoikeus vastuullaan olevien osaamisalojen neuvottelukuntien kokouksiin. 4.2 Opettajakunta Rasekon ammattiopiston kunkin toimipisteen Kunkin oppilaitoksen opettajakunnan muodostavat oppilaitoksen osaamisaloista vastaava rehtori sekä kaikki opettajat. Opettajakunnan tehtävänä on osaltaan suunnitella ja edistää oppilaitoksen opetusta, kasvatusta ja muuta toimintaa. Opettajakunnan kokoukseen, jota johtaa oppilaitoksen rehtori, voivat osallistua myös johtava rehtori, talousjohtaja hallintojohtaja, opinto-ohjaaja sekä kuraattori. 4.3 Oppilaskunta Opiskelijakunta Kunkin oppilaitoksen Rasekon ammattiopiston kunkin toimipisteen opiskelijakuntaan oppilaskuntaan kuuluvat kaikki siellä opiskelevat. Oppilaskunnan Opiskelijakunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja opiskelua. Johtokunta varaa oppilaskunnalle opiskelijakunnalle mahdollisuuden tulla kuulluksi ennen opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä. Ryhmänohjaajan kutsumassa kokouksessa valitaan jokaiselle luokalle (tai opiskelijaryhmälle) puheenjohtaja. Oppilaskunnan Opiskelijakunnan hallitus valitaan luokkien puheenjohtajien kokouksessa, jonka kokoon kutsumisesta vastaa rehtori. Vaihtoehtoisesti johtokunta voi valtuuttaa rekisteröidyn oppilasyhdistyksen hoitamaan

12 12 Hallintosääntö oppilaskunnan opiskelijakunnan virallisia tehtäviä. 4.4 Nuorisoasteen Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaava toimielin Yhtymähallitus asettaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavan toimielimen, johon kuuluu kaksi koulutuksen järjestäjän, kaksi työnantajien, kaksi työntekijöiden, kaksi opettajien ja kaksi vähintään 15 vuotta täyttänyttä opiskelijoiden edustajaa sekä nimeää yhden jäsenistä toimielimen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi, jotka eivät kuitenkaan voi olla opiskelijoita edustavia jäseniä. Toimielin ottaa itselleen sihteerin. Toimielimen tehtävistä säädetään laissa ammatillisesta koulutuksesta (601/2005) ja asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta (603/2006). 4.5 Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunnan tehtävänä on valvoa ja ohjata oppilaitosten henkilöstön koulutusta ja työkykyä ylläpitävää toimintaa, toimia työsuojelutoimikuntana sekä yhteistoimintalain mukaisena toimielimenä kuntayhtymän yhteistyösopimuksen edellyttämällä tavalla. Yhteistyötoimikuntaan kuuluu työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut, luottamusmiehet, johtava rehtori, taloushallintojohtaja sekä luottamusmieshallinnon edustaja. Yhtymähallitus voi lisätä yhteistyötoimikuntaan jäseniä siten, että jokaisesta toimipaikasta tulee ainakin yksi edustaja toimikuntaan. 4.6 Monijäseninen toimielin Monijäseniseen toimielimeen kuuluvat kolmivuotiskausittain yhtymähallituksen nimeämät jäsenet, jotka edustavat koulutuksen järjestäjää, opiskelijahuoltoa, opettajia, opiskelijoita, työelämää ja työssäoppimispaikkoja. Kuntayhtymää edustaa johtava rehtori, joka toimii yhtymähallituksen päätöksellä toimielimen puheenjohtajana. Monijäseninen toimielin päättää opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä. 5. HENKILÖSTÖ 5.1 Viranhaltijat, virkasuhteiset tuntiopettajat, virka- tai työsopimussuhteiset työntekijät Rasekon ammattiopistossa ja Rasekon aikuisopisto Timalissa on rehtorin virkoja ja sen lisäksi muita virkoja ja toimia sen mukaan mitä yhtymävaltuusto on päättänyt. Virkojen täytöstä päättää yhtymähallitus. Lisäksi oppilaitoksissa voi olla virkasuhteisia tuntiopettajia ja virka- tai työsopimussuhteisia työntekijöitä kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Kaikkien oppilaitosten henkilöstö on palvelusuhteessa Raision seudun koulutuskuntayhtymään. 5.2 Palvelusuhteen synty ja päättyminen Yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän johtajana toimivan johtavan rehtorin valinnasta. Yhtymähallitus valitsee hallintojohtajan talousjohtajan, oppilaitosten osaamisalojen rehtorit sekä johtavan koulutustarkastajan sekä kiinteistöpäällikön. Vastaavat sijaiset

13 Hallintosääntö Tehtävät tai määräaikaiset nimittää johtava rehtori. Johtava rehtori ottaa henkilöt yli vuoden kestävään työsuhteeseen tai vakinaiseen toimeen. Yksikön johtaja ottaa yksikköönsä määräaikaiset tuntiopettajat ja työsopimussuhteiset työntekijät enintään vuoden kestävään työsuhteeseen. Henkilön irtisanoo ja hänelle myöntää eron hänet virka- tai työsuhteeseen ottanut viranomainen. Viranhaltijan, tuntiopettajan ja muun työntekijän on suoritettava laissa ja asetuksessa sekä jäljempänä tässä hallintosäännössä ja mahdollisessa toimenkuvassa hänelle määrätyt tehtävät. Lisäksi jokaisen palvelusuhteessa olevan on suoritettava esimiehensä toimivaltansa rajoissa määräämät tai tavoitekeskustelussa sovitut tehtävät. Johtavan rehtorin, talousjohtajan hallintojohtajan ja tulosyksiköiden johtajien toimenkuvat hyväksyy yhtymähallitus. Muiden toimenkuvat hyväksyy lähin esimies. 5.4 Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot Kuntayhtymän johtava rehtori päättää alaisensa henkilöstön osalta seuraavat henkilöstöasiat: henkilöstön kannustuslisistä, henkilökohtaisista palkanosista, luentopalkkioista, koulutusvapaiden ja -työlomien kustannuskorvauksista Kuntayhtymän johtava rehtori, talousjohtaja hallintojohtaja ja yksikön johtaja päättävät alaisensa henkilöstön osalta seuraavat henkilöstöasiat: väliaikaisten viranhaltijoiden ja määräaikaisten työntekijöiden palkoista johtavan rehtorin ja talousjohtajan hallintojohtajan hyväksynnällä, virkamatkamääräyksen antaminen; oman auton käyttöoikeuden myöntäminen; lisä-, yli-, lauantai- tai sunnuntaityöhön sekä varallaoloon määrääminen. Vuosisidonnaisten palkanosien myöntämisestä päättää hallintojohtaja talousjohtaja. Johtavan rehtorin ja talousjohtajan hallintojohtajan tehtävänä on valvoa virka- ja työehtosopimusten palkkaukseen ja muihin palvelusuhteen ehtoihin liittyvien määräysten soveltamista. 5.5 Virkavapauden myöntäminen ja vuosiloman määrääminen Johtavan rehtorin virkavapaudet ja vuosilomat hyväksyy yhtymähallituksen puheenjohtaja. TalousjohtajanHallintojohtajan, oppilaitosten osaamisalojen rehtorien ja johtavan koulutustarkastajan virkavapaudet ja vuosilomat hyväksyy johtava rehtori. Tulosyksikön johtaja hyväksyy myös alaistensa vuosiloman ajankohdat. Tulosyksikön johtaja myöntää virkavapauden, jonka saamiseen viranhaltijalla on ehdoton oikeus lain, asetuksen, virkaehtosopimuksen tai virkasäännön perusteella. Lisäksi hän myöntää palkattoman muun virkavapauden enintään vuodeksi. Tätä pidemmät virkavapaudet myöntää johtokunta.

14 14 Hallintosääntö 6. KUNTAYHTYMÄN HALLINTOYKSIKKÖ YHTEISET PALVELUT 6.1 Kuntayhtymän hallintoyksikön yhteiset palvelut -yksikön tehtävä Kuntayhtymän hallintoyksikön yhteiset palvelut -yksikön tehtävänä on huolehtia kuntayhtymän keskitetyistä hallinnollisista ja tukipalveluista sekä kuntayhtymän toimintojen yhteensovittamisesta, kehittämisestä ja resurssoinnista. 6.2 Kuntayhtymän tulosalueet ja -yksiköt Kuntayhtymässä kukin oppilaitos muodostaa oman tulosalueensa, joiden lisäksi toiminta jakaantuu seuraaviin tulosalueisiin: kuntayhtymähallinto kiinteistöhallinto oppisopimuskoulutus Kuntayhtymässä on kolme tulosaluetta, jotka edelleen jakautuvat seuraavasti: Yhteiset palvelut -toiminta jakaantuu viiteen tulosalueeseen: kuntayhtymä- ja taloushallinto kiinteistöpalvelut ICT-palvelut ravitsemuspalvelut hanketoiminta Rasekon ammattiopisto jakaantuu neljään tulosalueeseen: tekniikka ja luonnontieteet liiketalous ja käsi- ja taideteollisuus sosiaali- ja terveysala sekä hotelli-, ravintola- ja cateringala valmentava koulutus ja ohjaamo Rasekon aikuisopisto Timali jakaantuu kahteen tulosalueeseen: ammatillinen aikuiskoulutus oppisopimuskoulutus 6.3 Johtoryhmä Kuntayhtymän johtoryhmän tehtävänä on sen tulosyksiköiden toimintojen yhteensovittaminen ja kehittäminen. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii johtava rehtori ja varapuheenjohtajana Raision ammattiopiston johtavan rehtorin erikseen nimeämä rehtori tai hallintojohtaja. Johtoryhmään kuuluvat johtavan rehtorin lisäksi kuntayhtymän hallintojohtaja, kehittämispäällikkö talousjohtaja sekä yksiköiden johtajat rehtorit ja johtava koulutustarkastaja. Tukipalvelujen johtoryhmään kuuluvat johtavan rehtorin lisäksi hallintojohtaja, talouspäällikkö, kiinteistöpäällikkö, ICT-päällikkö ja ravintolapäällikkö. Kullakin yksiköllä voi lisäksi olla oma kehitysryhmänsä, jonka puheenjohtajana on asianomaisen yksikön johtaja. Lisäksi muodostetaan kehitysryhmiä tarkoituksenmukaisella tavalla. Kehitysryhmät vahvistetaan johtokunnassa ja yhtymähallituksessa. Johto- ja kehitysryhmät ovat neuvoa-antavia ja valmistelevia elimiä ja päätökset teh-

15 Hallintosääntö 15 dään puheenjohtajan viranhaltijapäätöksinä. 7. TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA 7.1 Organisoituminen Oppilaitoksissa on yhtymähallituksen päätöksen mukainen osaamisala-, tiimi-, opintoala tai toimialajako. Jollei laissa tai hallintosäännössä ole toisin säädetty tai määrätty, ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisestä ja antamisesta päättää kuntayhtymän johtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija kuntayhtymän vahvistamien perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti. 7.2 Kuntayhtymän johtajan/johtavan rehtorin ratkaisuvalta Sen lisäksi mitä Kuntalaissa on kuntayhtymän johtajan tehtävistä säädetty, kuuluu johtavan rehtorin tehtäviin ja ratkaisuvaltaan: johtaa kuntayhtymää vastata yhtymähallituksen ja johtokunnan päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta päättää menettelystä kunnallislaissa tarkoitettujen esitysten ja lausuntojen toimittamisessa eri viranomaisille päättää kuntayhtymän tiedotustoiminnasta päättää yhtymähallituksen erikseen tekemän päätöksen rajoissa talousarviossa hyväksyttyjen hankintojen suorittamisesta päättää muiden vakinaisten henkilöiden kuin viranhaltijoiden palkkaamisesta. 7.3 Talousjohtajan Hallintojohtajan ratkaisuvalta Hallintojohtajan tehtävänä on yhteisten palvelujen toiminnan johtaminen ja kehittäminen. Talousjohtajan Hallintojohtajan ratkaisuvaltaan kuuluu: päättää yhtymävaltuuston talousarviossa tai erikseen tekemän päätöksen rajoissa tilapäislainojen ottamisesta, takaisinmaksusta ja lainaehtojen muuttamisesta päättää kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta rahalaitoksiin päättää käteisvarojen myöntämisestä kuntayhtymän toimintayksiköille päättää yhtymähallituksen päättämien perusteiden mukaisesti irtaimen käyttöomaisuuden myynnistä päättää tulosalueen johtajan esityksestä vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kuntayhtymä on katsottava korvausvelvolliseksi, jollei korvaus ylitä yhtymähallituksen ratkaisuvaltansa rajoissa vahvistamaa enimmäismäärää 7.4 Oppilaitoksen Tulosalueen rehtorin tehtävät ja ratkaisuvalta Rehtorin vastuulla on tulosalueensa oppilaitoksensa toiminnan johtaminen ja kehittäminen. Lisäksi hänen on oppilaitoksensa tulosalueensa osalta huolehdittava johtokunnan, yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Sen lisäksi mitä muualla on säädetty tai määrätty rehtorin ratkaisuvaltaan kuuluu: päättää oppilaitoksen vastuullaan olevien osaamisalojen työjärjestyksestä ja

16 16 Hallintosääntö alaisenaan työskentelevien opettajien työnjaosta opiskelijoiden henkilökohtaisten opiskelunjärjestämissuunnitelmien (HOJKS) hyväksyminen ottaa johtokunnan mahdollisesti vahvistamien vastuullaan olevien osaamisalojen perusteiden mukaan opiskelijat oppilaitokseen antaa vastuullaan olevien osaamisalojen opiskelijalle lupa opiskelun keskeyttämiseen päättää oppilaitoksen vastuullaan olevien osaamisalojen hankinnoista talousarvion ja yhtymähallituksen asettamissa rajoissa päättää opiskelijan eronneeksi katsomisesta. 7.5 Koulutustarkastajan tehtävät ja ratkaisuvalta Koulutustarkastajista yksi on nimetty johtavaksi koulutustarkastajaksi, jonka vastuulla on oppisopimustoimiston toiminnan johtaminen ja kehittäminen. Lisäksi hänen on oppisopimustoiminnan osalta huolehdittava johtokunnan, yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Sen lisäksi mitä muualla on säädetty tai määrätty koulutustarkastajan ratkaisuvaltaan kuuluu: päättää oppisopimusten solmimisesta ja irtisanomisesta johtokunnan tai yhtymähallituksen hyväksymien suuntaviivojen mukaisesti päättää oppisopimuskoulutuksen tietopuolisten opetusjaksojen hankinnasta yhtymähallituksen asettamien rajojen mukaisesti allekirjoittaa yhdessä johtavan rehtorin kanssa oppisopimuskoulutuksesta annettavat todistukset. päättää oppisopimustoimiston hankinnoista talousarvion ja yhtymähallituksen asettamissa rajoissa. 7.6 Apulaisrehtorin, koulutuspäällikön ja tiimivastaavan tehtävät ja ratkaisuvalta Tulosalueen rehtori voi määrätä oppilaitokseen henkilökuntansa keskuudesta apulaisrehtorin, koulutuspäälliköitä tai tiimi/opintoalavastaavia. Apulaisrehtorin tehtävät määritellään erikseen roolikehässä, jonka laatimisesta vastaa rehtori. Koulutuspäällikön tehtävänä on ryhmän esimiehenä johtaa, valvoa ja kehittää annettavaa opetusta ja siihen liittyvää työtoimintaa sekä työturvallisuutta. Tiimivastaava ei ole esimies, mutta hänen vastuulleen kuuluu koordinoida yhteyshenkilönä opettajatiimin yhdessä tekemää toiminnan kehittämis- ja opetus- sekä kasvatustyötä. Apulaisrehtorin ratkaisuvaltaan kuuluvat asiat määritellään roolikehässä. Koulutuspäällikön ratkaisuvaltaan kuuluu opintoalansa tai erikseen määritetyn vastuualueen osalta: hankinnoista päättäminen talousarvion, yhtymähallituksen ja rehtorin ohjeiden mukaisesti työssäoppimissopimusten hyväksyminen lyhytaikaisten sijaisten hankkiminen rehtorin ohjeiden mukaisesti tukiopetuksesta päättäminen rehtorin ohjeiden mukaisesti päättää osaston työtoiminnan toteuttamisesta ja kehittämisestä sekä huolehtia työturvallisuudesta rehtorin ohjeiden mukaisesti käydä opettajien kanssa kehityskeskustelut rehtorin kanssa sovittavalla tavalla.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 3.9.2012 SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7)

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) Valtuuston 15.12.2003 hyväksymä ja 1.1.2004 voimaan tuleva - päivitys 23.10.2006 - päivitys 9.6.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä. Hallintosääntö Kuopion kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU, YLEISET MÄÄRÄYKSET Kaupungin hallinto ja johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo: Sivu 1/8 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous 2.11.2011 Yhtymäkokous 7.11.2012 (muutos 46) Voimaantulo: 1.1.2012 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset Alajärven kaupunki Kvalt 29.10.2012 70 Hallintosääntö Voimaantulo 1.11.2012 1 Alajärven kaupungin hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2. luku

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa,

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa, HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 17 päivänä marraskuuta 2015 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015 1 (13) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta.

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta. HALLINTOSÄÄNTÖ IV OSA PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 17 Luku Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin muissa toimielimissä

Lisätiedot

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä.

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä. OUL UN SEUDUN SEUTUYHTEISTYÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 L UKU YLEISET MÄÄRÄ YKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja seutuyhteistyön johtosäännöt Hallintosäännöllä määrätään Oulun seudun seutuyhteistyön hallinto-,

Lisätiedot

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. LIITE 4 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN ASEMA JA TEHTÄVÄT Kuntajakolain 29 mukaan uutta kuntaa varten on kuukauden kuluessa siitä, kun kuntajaon muutos on määrätty, asetettava

Lisätiedot

1. Luku Yleiset määräykset

1. Luku Yleiset määräykset Merijärven nuorisovaltuuston johtosääntö (voimaantulo 17.11.2004) Nämä säännöt sisältävät seuraavat luvut: 1. Luku Yleiset määräykset 2. Luku Nuorisovaltuuston valitseminen 3. Luku Nuorisovaltuuston järjestäytyminen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä Soinin kunnan hallintosääntö 1.luku: Yleiset määräykset 1. Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2. luku: Kokousmenettely 2.Luvun määräysten soveltaminen 3.Kokousaika- ja paikka 4.Kokouksen

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 14.4.2005 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään kunnan hallinnosta. 2 Kunnan toiminta-ajatus Tämän säännön ohella kunnan

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö 1 Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Valtuuston 18.2.2013 22 hyväksymä. Tarkennukset 27.10.2014 106 15.12.2014 141 16.2.2015 17 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin. JEDU SORA toimikunta

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin. JEDU SORA toimikunta TOIMINTAOHJE Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin JEDU SORA toimikunta Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, JEDU Toimintaohje on hyväksytty yhtymähallituksessa 11.12.2014 1 Yleistä Ammatillisen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Hallinto- ja taloussääntö

Hallinto- ja taloussääntö Hyväksytty maakuntavaltuustossa 10.6.2014 9 Voimaantulo 1.7.2014. Kumoaa 1.1.2007 voimaan tulleen hallinto- ja taloussäännön. I luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Toiminnassa noudatetaan sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Perussopimus ehdotus, hallitus 26.8.2016 2 (2) Sopimuksen tarkoitus I luku Kuntayhtymä Allekirjoittaneet n jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (10) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-15:00 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 1 PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 20.5.2010 I Luku 1 Sovellettavat säännöt Pelastuslautakunnan ja pelastuslaitoksen toimintaan sovelletaan tämän johtosäännön lisäksi

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus 1 Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta. Kuntayhtymän

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ. 1.6.2014 alkaen

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ. 1.6.2014 alkaen ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ 1.6.2014 alkaen 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Toiminta-ajatus 1 Sen lisäksi mitä laeissa, asetuksissa,

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 10.12.2013 186 LIITE 58 YPÄJÄN KUNTA Punaisella merkityt poistetaan Sinisellä merkityt ovat talous- ja tarkastussäännöt HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto 8.11.2012 22 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset 1 Nykyinen versio Muutettu versio (23.4.2008) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ LAPIN LIITTO 2 LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 luku PÄÄTÖSVALTA... 2 3 luku KOKOUSMENETTELY... 3 4 luku ORGANISAATIO... 6 5 luku VIRASTO... 6 6 luku TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA...

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Ohjausryhmä 8.6.2005 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU...5 YLEISET MÄÄRÄYKSET...5 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...5 2 LUKU...6 KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ, HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.02.2016 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena liikelaitoksena

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1.

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1. KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo:1.1.2013 Muutettu 10.12.2012,voimaantulo 1.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. LUKU VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Toimintasääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 24.3.2010 (6 )

Toimintasääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 24.3.2010 (6 ) Toimintasääntö Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa (6 ) Toimintasääntö 1 / 14 Sisällys 1 Toimintasäännön soveltaminen ja ammattikorkeakoulua koskevat muut säännöt... 2 2 Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot