2007 Hannu Mikkonen Yritysidea!!! Hmmph...? 00_ajatuksesta_se_alkaa.odt 1 (6)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yritysidea!!! Hmmph...? 00_ajatuksesta_se_alkaa.odt 1 (6)"

Transkriptio

1 Yritysidea!!! Hmmph...? 00_ajatuksesta_se_alkaa.odt 1 (6)

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yritysidea!!!...1 Sisällysluettelo...2 Mistä yritysidea löytyy?...2 Uusi yrittäjä oma oivallus...2 Yritysideoiden lähteitä...3 Perustamisideasta liikeideaksi...3 Toiminta-ajatus ja liikeidea...3 Toiminta-ajatus mitä varten yritys on markkinoilla?...3 Liikeidea kuvaus, miten aion menestyä valitsemallani toiminta-alalla?...4 Liikeidean osatekijöitä Markkinat Tuotteet/palvelut Organisaatio/voimavarat...6 Mistä yritysidea löytyy? Yritysidea voi syntyä yrittäjän oivalluksena (esim. uusi keksintö) tai se voidaan löytää systemaattisen etsinnän tuloksena. Yritysidea voidaan hankkia myös ostamalla (lisenssit, patentit). Uusi yrittäjä oma oivallus Uuden yrittäjän yritysidea on usein hänen oma oivalluksensa, joka perustuu toisen palveluksessa hankittuun ammattitaitoon ja kokemukseen. Valtaosa uusista yrityksistä perustetaankin samalle toimialalle, jolla perustaja on itse aikaisemmin toiminut. Harvemmin yritysideat ovat uusia keksintöjä, pikemminkin yritysideassa on kysymys oivalluksesta tehdä jokin vanha asia uudella tavalla, kuten esim. vanhan tuotteen uudet sovellutukset, uusien lisäominaisuuksien kehittäminen vanhaan tuotteeseen, tuotteen käyttöön liittyvien uusien palvelumuotojen kehittäminen jne. Uudet yritysideat eivät useinkaan synny hetken oivalluksena vaan ne ovat pitkän ja järjestelmällisen etsintätyön tulosta. Esimerkiksi Thomas Alva Edison sanoi, että hänen keksinnöistään on 1 % innostusta ja loput 99 % hikeä. Systemaattinen yritys- tai tuoteideoiden hankinta edellyttää yleensä tarkkaa ympäristön ja siinä tapahtuvien muutosten seurantaa, markkina- ja kilpailija-analyysien tekemistä, teknologian kehityksen seurantaa, patenttien seurantaa jne. Ei ole olemassa kuitenkaan mitään varmaa systeemiä, joka takaisi yrittäjälle juuri hänelle sopivan yritysidean löytymisen. Yritysideoiden etsimisen lähtökohtana on yleensä nykyisten tuote- ja palvelumarkkinoiden tutkiminen ja siellä mahdollisesti olevien aukkojen ja puutteiden löytäminen. Ideoiden hankinnassa voidaan käyttää apuna erilaisia idean lähteitä. 00_ajatuksesta_se_alkaa.odt 2 (6)

3 Yritysideoiden lähteitä Esimerkkeinä tällaisista lähteistä voidaan mainita mm. ammattilehdet ja ammattikirjallisuus erilaiset tilastot (esim. valmistus- ja tullitilastot) messut ja näyttelyt patentit (esim. Patentti- ja rekisterihallituksen patenttijulkaisukokoelmat) oppi- ja tutkimuslaitokset (kirjastot, tutkimukset, tietopalvelut) keksijät (keksijäyhdistykset ja Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry) kilpailijan tuotteet yhteydet toisiin yrityksiin, asiakkaisiin, tavarantoimittajiin tietopankit patenttiasiamiehet Keksintösäätiö sekä keksintö- ja innovaatioasiamiehet konsulttitoimistot myytävänä olevat lisenssit (lisensiointilehdet, lisensiointinäyttelyt, lisenssitietopankit) sanoma- ja ammattilehtien liikeyhteys- ja välitysosastot Suomen Franchising-Yhdistys ry. (erilaiset ketjut yhteisen tuotemerkin alla, itsenäisinä yrittäjinä) Perustamisideasta liikeideaksi Yrityksen perustamispäätöksen tekeminen on monivaiheinen prosessi. Yleensä tuleva yrittäjä hautoo pitkään ajatusta yrittäjäksi ryhtymisestä. Ajatus ikään kuin itää hänen mielessään. Aluksi idea on vielä varsin epämääräinen ja jäsentymätön. Vähitellen ajatus kypsyy konkreettisiksi suunnitelmiksi ja laskelmiksi. Varsinaisen perustamispäätöksen tekemiseen tarvitaan usein ulkopuolinen ärsyke. Tämä voi olla joko negatiivinen (esim. työttömyysuhka, viihtymättömyys nykyisessä työssä) tai positiivinen (esim. rahoituksen, toimitilan tai sopivan yhtiökumppanin löytyminen). Käynnistysvaiheen pituus vaihtelee toimialoittain ja yrityksittäin. Mitä huolellisemmin valmistelut on tehty, sitä nopeammin yrityksen toiminta voi käynnistyä. Perustamisidean kehittäminen toimivaksi liikeideaksi tapahtuu vähitellen, vaiheittain täsmentyen, ja voi viedä pitkänkin ajan. Tärkeää kuitenkin on, että yrityksen perustajana on jo käynnistymisvaiheessa näkemys siitä, kuinka hän voi ansaita rahaa valitsemallaan yrittämisen alueella. Tätä voidaan pitää eräänlaisena yrityksen liikeidean ensihahmotelmana, josta käynnistymisen myötä rakennetaan toimivan yrityksen liikeidea. Alussa liikeidea on enemmänkin eräänlainen tavoitekuva (tavoiteliikeidea), josta systemaattisen työskentelyn ja jalostamisen tuloksena syntyy yksityiskohtainen kuvaus yrityksen menestystekijöistä. Liikeidealle on luonteenomaista, että se on pitkän kehittämis- ja oppimisprosessin tulos ja että se vaatii toimiakseen jatkuvaa tarkistamista ja "huoltoa". Toiminta-ajatus ja liikeidea Toiminta-ajatus mitä varten yritys on markkinoilla? Toiminta-ajatus on yrityksen ajatuksellinen perusta, toiminnan perussuunnan määritys. Se vastaa kysymykseen, mitä varten yritys on markkinoilla? 00_ajatuksesta_se_alkaa.odt 3 (6)

4 Näin ollen sen tulisi vastata myös seuraaviin kysymyksiin: mihin tarpeeseen? kenelle? mitä? Usein yritysten toiminta-ajatukset on määritelty liian laajoiksi. Ne on saatettu ottaa suoraan yhtiöjärjestyksessä mainitusta yrityksen tarkoituksesta. Esim. yhtiön tarkoituksena on harjoittaa tekstiilialan tuotteiden valmistusta atk palvelut Liian laajat toiminta-ajatuksen määrittelyt eivät ole toiminnallisia. Ne eivät anna riittävää pohjaa yrityksen toiminnan suunnittelulle. Toisaalta taas liian suppeasti määritelty toiminta-ajatus saattaa jättää näköpiirin ulkopuolelle yrityksen kannalta keskeisiä mahdollisuuksia. Edellä mainitut toiminta-ajatukset voisivat kuulua myös näin: yrityksen tarkoituksena on tyydyttää nykyaikaisten ja nuorekkaiden ihmisten vapaa-ajan pukeutumiseen liittyviä tarpeita tarjotaan kohtuuhintaisia atk neuvonta ja -tukipalveluja laajakaistan käyttöönotossa haja-asutusalueiden kotitalouksille ja pk yrityksille, sekä toimisto-ohjelmistojen käytössä Toiminta-ajatusta määriteltäessä on tärkeää tehdä ero käsitteiden tarve ja tuote/palvelu välillä. Tarvetta edustaa esimerkiksi kahden esineen toisiinsa kiinnittäminen. Tämä tarve voidaan taas tyydyttää monella eri tavalla, kuten naulaamalla, liimaamalla jne. Jos yrittäjä käsittää tuotteensa vain fyysisenä esineenä eikä näe sen käyttämisen takana olevia tarpeita, hän tulee tällöin arvioineeksi väärin niin kokonaismarkkinansa kuin kilpailijansakin. Alkavalle yrittäjälle on varsin usein tyypillistä tällainen tuotepohjainen ajattelu. Tämä käy selvimmin ilmi silloin, kun häneltä tiedustellaan mahdollisia kilpailijoita. Usein niitä ei juurikaan ole, koska kukaan muu ei valmista täsmälleen samanlaista tuotetta kuin hän mutta nämä tuotteet vastaavat kuitenkin samaan tarpeeseen! Liikeidea kuvaus, miten aion menestyä valitsemallani toiminta-alalla? Mikä liikeidea sitten on ja miten se eroaa toiminta-ajatuksesta? Liikeidea on kuvaus yrityksen tavasta menestyä valitulla toiminta-alalla. Liikeidea määrittelee sen, kuinka toiminta-ajatusta toteuttamalla ansaitaan rahaa aikaansaaden kannattavaa toimintaa. Edellä mainittujen toiminta-ajatukseen sisältyvien osien: Mihin tarpeeseen? ja Mitä? lisäksi liikeidea vastaa kysymykseen: Miten? Siispä liikeidea sisältää kuvaukset markkinoista (asiakkaat, markkinalohkot, ongelmat/tarpeet) tuotteista (fyysiset tuotteet, palvelut, tuotejärjestelmät, ongelmaratkaisut) ja organisaation toimintatavasta (rakenne, voimavarat, ohjaus- ja valvontajärjestelmät, johtamistapa jne.) Liikeidea kuvaa yrityksen suhteellista etua, sen vahvoja puolia kilpailijoihin nähden. Parhaimmillaan se on ylivoimaista osaamista, jotakin ainutlaatuista ja vain tälle yritykselle ominaista. 00_ajatuksesta_se_alkaa.odt 4 (6)

5 Liikeideaa ja sen osa-alueita voidaan kuvata näin: MARKKINAT - asiakkaat - markkinalohkot - ongelmat/tarpeet TUOTTEET JA PALVELUT - fyysiset tuotteet - palvelut - tuotejärjestelmät - ongelman ratkaisut Toimivan liikeidean perustana on eri osien yhteensopivuus. Menestyäkseen yrityksen on kyettävä yhdistämään eri tekijät toisiinsa. Jokaisella liikeidealla Liikeidea kehittyy myös muuttamaan Liikeidea tulee yrityksen toiminta saattaa olla useita täydentävät ja uusia ideoita ORGANISAATIO - rakenne - voimavarat - ohjaus- ja valvontajärjestelmät - johtamistapa on oma elinkaarensa. vaiheittain. Sen osakokonaisuuksia voidaan joutua esim. asiakkaiden käyttäytymis-muutosten takia. sopeuttaa ympäristön muutoksiin. Menestyvän perustuu harvoin vain yhteen liikeideaan. Yrityksellä eri vaiheessa elinkaartaan olevia liikeideoita, jotka tukevat toisiaan. Yrityksen tulisikin etsiä jatkuvasti entisten, elinkaarensa loppupuolella olevien tilalle. Liikeidean osatekijöitä Seuraavassa on käsitelty lyhyesti liikeidean eri osatekijöitä. 1.Markkinat Asiakkailla on tarpeita, joiden tyydyttämiseksi he ostavat tuotteita tai palveluja rahallista korvausta vastaan. Yrityksen kannalta tämä merkitsee sitä, että tuotteella tai tuotetulla palvelulla on kysyntää, markkinoita. Uusia tarpeita syntyy ajan myötä. Toisinaan uuden tarpeen syntyminen tai uuden käyttötottumuksen omaksuminen voi viedä pitkänkin ajan. Lisäksi samaa tarvetta voidaan tyydyttää useilla eri tuotteilla. Näin ollen kilpailijoitasi eivät ole vain kaikki samaa tai samantapaista tuotetta valmistavat yritykset vaan kaikki ne yritykset, joiden tuotteet tai palvelut tyydyttävät samaa tarvetta tai tarvealuetta kuin oma tuotteesi tai palvelusi. Alkavan yrittäjän tulisikin esittää itselleen mm. seuraavanlaisia kysymyksiä: mikä on se tarve, jonka tyydyttämiseksi tuotettasi/ palveluasi ostetaan? keitä ja missä ovat asiakkaasi ja miten olet ajatellut heidät tavoittaa? edellyttääkö tuotteesi/ palvelusi ostajien nykyisten käyttötottumuksien muuttamista? onko tarve jatkuvaa vai ajoittaista (esim. tiettyyn vuodenaikaan tai suhdanteisiin liittyvää)? kuinka suuri tuotteen kysyntä on tällä hetkellä toimialallasi ja toiminta-alueellasi? mikä tulisi arviosi mukaan olemaan sinun markkinaosuutesi? miten kysyntä tulee arviosi mukaan kehittymään lähimmän viiden vuoden aikana? millainen on kilpailutilanne toimialallasi? Onko olemassa tyydyttämätöntä kysyntää? ketkä ovat pahimmat kilpailijasi? Mitkä ovat heidän vahvat ja heikot puolensa? mikä on tärkein etusi kilpailijoihin verrattuna eli niihin yrityksesi tuleva menestys pohjautuu? 2.Tuotteet/palvelut Yrityksen valmistamat tuotteet voivat olla joko fyysisiä tuotteita tai palvelutuotteita. Myös fyysisiin tuotteisiin voidaan liittää palvelua joko myynnin yhteydessä (esim. asennuspalvelu) tai myynnin 00_ajatuksesta_se_alkaa.odt 5 (6)

6 jälkeen (esim. huoltopalvelu). Tuotteet voivat olla joko vakiotuotteita tai erikoistuotteita; kummallakin on omat markkinansa ja kilpailukeinonsa. Tärkeää on löytää tuotteen tai palvelun taustalta se tarve, jonka vuoksi tuote ostetaan. Seuraavat kysymykset auttavat konkretisoimaan tuote-/palveluvalintaasi: mikä on se tuote/palvelu, jota yrityksesi ryhtyy tuottamaan? perustuuko yrityksesi tuote tai palvelu uuteen tuote- tai palveluideaan, valmistustekniseen oivallukseen tai markkinointimenetelmään? mikä on se tekijä, jonka perusteella asiakas valitsee tuotteen/palvelun? Onko sinun tuotteessasi tämä etu? minkä hinnan arvioit tuotteestasi saavasi? Onko se alempi vai korkeampi kuin kilpailijoittesi tuotteiden? kuinka hintataso tulee toimialalla kehittymään lähitulevaisuudessa? kuinka suureksi arvioit liikevaihdon muodostuvan ensimmäisenä /toisena /kolmantena vuonna? 3.Organisaatio/voimavarat Mitkä ovat ne voimavarat, joiden varaan toiminta perustuu? Tuotteen tai palvelun aikaansaamiseksi yrityksellä tulee olla kolmenlaisia voimavaroja: henkisiä voimavaroja (tieto, taito, osaaminen) välineellisiä voimavaroja (toimitilat, koneet, laitteet) taloudellisia voimavaroja (raha, vakuudet) Alkavan yrittäjän tulee selvittää, niitä voimavaroja hänellä itsellään ja hänen yhtiökumppaneillaan on, ja niitä voimavaroja tai palveluksia joudutaan hankkimaan ulkopuolelta. Voimavarojen lisäksi yrityksen menestymiseen vaikuttaa yrityksen toimintatapa eli se, millä tavoin tuotteet ja palvelut saadaan aikaan. Tähän kuuluu mm. valmistuksen organisointi, ohjaus- ja valvontajärjestelmät, markkinointitapa, johtamistapa jne. Tässä muistilista asioista, joita sinun tulisi selvittää voimavarojen osalta: mitä kokemusta ja osaamista sinulla ja yhtiökumppaneillasi on toimialalta? mille paikkakunnalle olet ajatellut perustaa yrityksesi? onko liikepaikan sijainnilla merkitystä yrityksellesi? kuinka suuret toimitilat yrityksesi tarvitsee? miten olet ajatellut hankkia toimitilat: ostamalla, vuokraamalla vai rakentamalla mitä koneita ja laitteita tarvitset? voisiko osan koneista ja laitteista ostaa käytettynä tai vuokrata? onko raaka-aineen saanti selvitetty? Millaiset maksu- ja hintaehdot voit saada verrattuna kilpailijoihisi? onko yrityksesi sijaintipaikkakunnalla riittävästi ammattitaitoista työvoimaa yrityksesi tarpeisiin? kuinka paljon rahaa olet arvioinut tarvittavan käyttöomaisuusinvestointeihin (toimitilat, koneet ja laitteet) ja käyttöpääomaksi (raaka-aineet, puolivalmiste- ja valmistevarastot, myyntisaamiset)? kuinka paljon sinä ja yhtiökumppanisi voitte sijoittaa rahaa yritykseen? Entä vakuudet, paljonko niitä on? onko rahoitus kokonaisuudessaan selvitetty? Onko esim. erityisluottolaitosten (mm. Finnvera Oyj) rahoitusmahdollisuudet selvitetty? 00_ajatuksesta_se_alkaa.odt 6 (6)

Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Mitä yrittäminen on? Lähteet: Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet...3 2. Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet...4 3. Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli...5 4. Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea

Lisätiedot

YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007

YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007 YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007 YRITTÄMINEN LAPUALLA on laatinut oppaan "Yrittäminen Lapualla paikkakunnalle sijoittuvia ja toimintaansa aloittavia yrittäjiä varten. Opas on pidetään vuosittain ajan tasalla

Lisätiedot

HOTELLIN PERUSTAMINEN TURKUUN - Tarvekartoitus ja liiketoimintasuunnitelma

HOTELLIN PERUSTAMINEN TURKUUN - Tarvekartoitus ja liiketoimintasuunnitelma Nora Brandstack HOTELLIN PERUSTAMINEN TURKUUN - Tarvekartoitus ja liiketoimintasuunnitelma Opinnäytetyö Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 28.3.2008

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

YT1. Yrityksen suunnitteluopas

YT1. Yrityksen suunnitteluopas YT1 Yrityksen suunnitteluopas 2015 2 (24) Sisältö 1. Yrittämisen edellytykset...3 1.1 Ammattitaito...3 1.2 Koulutus...3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä...3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen...3 1.5

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS 2015 YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS SISÄLTÖ 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen 4 1.5 Vaihtoehtona liiketoimintakonseptin

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN

HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN HEVOSALAN TIETOPAKETIT 1/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN Hevosyrityksen johtamisen liiketoiminnan käynnistämisen, ja hevosyrityksen kehittämisen perusteita yrityksen

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

AAPO KUUSELA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA PIENESSÄ HYPERMEDIA-ALAN YRITYKSESSÄ. Diplomityö

AAPO KUUSELA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA PIENESSÄ HYPERMEDIA-ALAN YRITYKSESSÄ. Diplomityö AAPO KUUSELA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA PIENESSÄ HYPERMEDIA-ALAN YRITYKSESSÄ Diplomityö II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan koulutusohjelma KUUSELA, AAPO: Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

4H-Yritys Nuoren työkirja

4H-Yritys Nuoren työkirja YRIT YS 4H-Yritys Nuoren työkirja Onko sinulla idea joka haiskahtaa rahalle? 4H-Yrityksessä voit kokeilla yrityksen perustamista, bisneksen pyörittämistä ja yrittäjänä oloa. Työkirjan avulla kehitetään

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella.

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella. YRITYS Ohjaajan opas 4H-Yrityksen Ohjaajan opas on tarkoitettu 4H-Yrityksien ohjaajille. Opas auttaa tutustumaan nuoren 4H-Yritykseen ja saamaan vinkkejä ja ohjeita nuoren ohjaamiseen liittyviin asioihin.

Lisätiedot

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ Liiketaloustiede: Tietojärjestelmätieteen pro gradu tutkielma Laatija Tuomas Nevanranta 50222

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

Paras LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Paras LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Nettikauppa-työkirja Nettikauppa Paras LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Työkirja 1 Liikeidea Tmi NETTIKAUPPA tarjoaa aluksi koko Suomen alueelle CD-levyjä, joita on täältä vaikea saada levykaupoista niiden pienen

Lisätiedot

OPAS. Yrittäjäksi Suomeen

OPAS. Yrittäjäksi Suomeen OPAS Yrittäjäksi Suomeen Alkusanat Alkusanat Oman yrityksen perustaminen on maahanmuuttajille hyvä tapa työllistyä Suomessa. Tällä hetkellä maassamme toimii noin 6 500 yritystä, jotka on perustanut ulkomailta

Lisätiedot

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Paperisodasta permanenttiin kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Sisällys Minustako yrittäjä?... 3 Mistä apua yrityksen perustamiseen?... 4 Yritysidea... 4 Liiketoimintasuunnitelma... 7 Kohderyhmä -

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot