Valmistelijat: kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, puh kaavoituspäällikkö Lars Olsson, puh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmistelijat: kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, puh. 0400 760 284 kaavoituspäällikkö Lars Olsson, puh. 040 571 5081"

Transkriptio

1 Kotkan kansallinen kaupunkipuisto Kala / 117 Valmistelijat: kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, puh kaavoituspäällikkö Lars Olsson, puh Mikä on kansallinen kaupunkipuisto? Kansallinen kaupunkipuisto (KKP) on yhdistelmä luontoa, puistoarkkitehtuuria, historiaa ja rakennuskulttuuria. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kansallinen kaupunkipuisto voidaan perustaa alueelle, jossa on säilynyt luonnon- ja kulttuuriperinnön puolesta valtakunnallisesti arvokkaita viheralueiden ja historiallisten ympäristöjen kokonaisuuksia. Sen avulla voidaan säilyttää kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- tai luonnonmaisema, historialliset ominaispiirteet ja kaupunkikuvalliset, sosiaaliset, virkistykselliset tai muut erityiset arvot. Kaupunkipuistopäätös ei museoi kaupunkipuistoon kuuluvia alueita. Se ei puutu rakennus- tai omistusoikeuksiin. Se ei tarkoita rakennusten ja alueiden automaattista suojelupäätöstä, sillä osa arvokkaista rakennuksista on jo suojeltu asemakaavalla tai muilla päätöksillä, osaa arvokkaista rakennuksista ei ole tällä hetkellä suojeltu. Niistä tehdään erillinen suojeluun tähtäävä päätös tässä yhteydessä, muista kaupunkipuistoon kuuluvista rakennuksista ei tehdä tässä yhteydessä mitään erityisiä päätöksiä. Puiston oikeusvaikutuksia kuvataan kokouksessa jaettavassa erillisessä liitteessä. Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 luku: Kansalliseen kaupunkipuistoon voidaan osoittaa alueita, jotka tämän lain mukaisessa kaavassa on osoitettu puistoksi, virkistys- tai suojelualueeksi, arvokkaaksi maisema-alueeksi tai muuhun kansallisen kaupunkipuiston tarkoituksen kannalta sopivaan käyttöön. Puistoon osoitetaan ensi sijassa kunnan, valtion tai muun julkisyhteisön omistuksessa olevia alueita. Muita alueita puistoon voidaan osoittaa omistajan suostumuksella. Omistajan suostumus ei ole kuitenkaan tarpeen, jos puiston perustamispäätöksessä tai hoito- ja käyttösuunnitelmassa ei anneta aluetta koskevia 70 :ssä tarkoitettuja määräyksiä. Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta päättää ympäristöministeriö. Puisto voidaan perustaa kunnan hakemuksesta. Kansallisen kaupunkipuiston perustamispäätökseen voidaan kunnan suostumuksella ottaa alueen olennaisten arvojen säilyttämiseksi tarpeellisia määräyksiä. Muut alueen hoidon ja käytön kannalta tarpeelliset määräykset annetaan hoito- ja käyttösuunnitelmassa, jonka kunta laatii. Hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelun tulee tapahtua vuorovaikutuksessa niiden tahojen kanssa, joiden oloihin asia saattaa huomattavasti vaikuttaa. Hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksyy ympäristöministeriö.

2 Kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluvan alueen kaavoituksessa ja muussa alueeseen vaikuttavassa suunnittelussa ja päätöksenteossa on otettava huomioon puistoa koskevat määräykset. Kansallisen kaupunkipuiston kriteerit 1. Sisältö Kansallisen kaupunkipuiston täytyy sisältää kaupunkiluonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tärkeitä luonnonalueita, kansallisen historian tai kaupungin omien kehitysvaiheiden kannalta merkittäviä kulttuuriympäristöjä rakennuksineen sekä puistoarkkitehtonisesti tai esteettisesti merkittäviä puistoja ja viheralueita. 2. Laajuus ja eheys Kansallisen kaupunkipuiston täytyy olla puisto- ja viherympäristönä riittävän laaja ja häiriötön sekä viherrakenteeltaan niin yhtenäinen, että sitä pitkin on mahdollisuus siirtyä kaupunginosasta toiseen. 3. Ekologisuus ja jatkuvuus Ekologiselta kannalta on tärkeää, että alueelle muodostuu lajiston siirtymisen ja vuorovaikutuksen mahdollistavia ekologisia käytäviä ja alue on jatkuva eli liittyy välittömästi ilman selvää rajaa kaupungin ulkopuolisiin luonnonalueisiin tai sitä ympäröivään maaseutuun. 4. Kaupunkikeskeisyys Kansallisen kaupunkipuiston täytyy olla osa kaupunkirakennetta eli alkaa kaupungin ydinkeskustasta tai sen välittömästä läheisyydestä. Suomen kansalliset kaupunkipuistot Suomen ensimmäinen kaupunkipuisto perustettiin Hämeenlinnaan vuonna Seuraavana vuonna tehtiin päätökset Heinolan ja Porin kansallisista kaupunkipuistoista. Suomen suurin kaupunkipuisto perustettiin Hankoon Vuonna 2010 Porvoo sai kansallisen kaupunkipuiston. Moni kaupunki on parhaillaan selvittämässä mahdollisuuksia perustaa kansallinen kaupunkipuisto. Kaupunkipuistojen verkostoon on tarkoitus ottaa kymmenkunta erilaista kaupunkia eri puolilta Suomea. Valmistelu Kotkassa Kotkan kansallisen kaupunkipuiston valmistelutyö käynnistettiin kaupunginjohtajan päätöksellä v Työryhmän puheenjohtajana on ollut FM Risto Hamari. Työryhmässä on ollut edustus Kotkan puistotoimesta, kaupunkisuunnittelusta, ympäristötoimesta, matkailusta ja tiedotuksesta. Sihteerinä on toiminut Konsulttipalvelu Viher-Arkki / Hanna Tajakka. Perustamisesta on jatkuvasti neuvoteltu ympäristöministeriön ylitarkastaja Jukka-Pekka Flanderin kanssa. Hankkeesta on tiedotettu 2 yleisötilaisuudessa ja on toimittu aktiivisesti kaupunkipuistojen kansallisessa yhteistyöverkostossa. Lisäksi on järjestetty maanomistajatilaisuus ja luontokävelyitä puistoalueella.

3 Kotkan kansallisen kaupunkipuiston merkitys ja sisältö Kansallinen kaupunkipuisto profiloi Kotkan entistä vahvemmin puistojen ja hyvän elinympäristön kaupungiksi. Kaupunkipuistolla on matkailullista ja taloudellista merkitystä. Kansallisen kaupunkipuiston statuksen saaminen parantaa edellytyksiä saada hankerahoitusta sekä valtion että EU:n kautta. Kotkan rooli kansallisten kaupunkipuistojen joukossa on tuoda esille ja säilyttää monipuolista historiallista, kulttuurista ja teollista perintöä ja niiden vaikutusta suomalaiseen maisemaan ja ympäristöön. Kotkalla on myös keskeinen rooli innovatiivisten uudispuistojen rakentamisen edelläkävijänä. Tarkemmin asiaa on selvitetty kaupunkipuiston perustamisselvityksessä. Luontoarvot, historialliset arvot, virkistysarvot ym. KKP:n valmistelun yhteydessä on muita kaupunkipuiston perustamisen edellytyksiä analysoitu laajasti. Yhdessä ympäristöministeriön edustajan kanssa on todettu, että Kotka täyttää hyvinkin laissa mainitut edellytykset mm. kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- tai luonnonmaiseman kauneuden, luonnon monimuotoisuuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien kaupunkikuvallisten, sosiaalisten, virkistyksellisten tai muiden erityisten arvojen osalta. Näitä edellytyksiä on tarkemmin käsitelty perustamisselvityksessä. Maanomistus MRL:n mukaisesti kaupunkipuiston alueen tulee olla kunnan, valtion tai muun julkisyhteisön omistuksessa. Kotkan kansallisen kaupunkipuiston alueella on runsaasti yksityisen omistamia alueita, esimerkiksi Lehmäsaaren eteläosan palstat, yksityisiä vesialueita merialueella ja Kymijoessa, Majasaari, asuinkiinteistöjä Kotkansaarella, Karhulassa ja Sunilassa, Jumalniemen rantoja, Karhulan Hovi ym. MRL 68 mukaisesti näiltä maanomistajilta tulee saada suostumus puistoon liittämisestä, tai vaihtoehtoisesti puiston perustamispäätöksessä tai hoito- ja käyttösuunnitelmassa ei anneta aluetta koskevia 70 :ssä tarkoitettuja määräyksiä. Yksityinen maanomistus Kotkan kansallisen kaupunkipuiston alueella on osoitettu liitekartalla. Kaupunkipuiston kaavalliset edellytykset Kotkassa Kansallisen kaupunkipuiston perustamispäätöksen tulee tukeutua voimassa olevaan MRL:n mukaiseen kaavaan, joka tukee KKP:n tavoitteita, tai alueesta ja kohteesta on tehtävä kaupungissa erillispäätös. Kymenlaakson maakuntakaava KKP:n alue kuuluu Lehmänsaaren Ruotsinsalmen aluetta lukuun ottamatta Kymenlaakson maakuntakaavaan Taajamat ja niiden ympäristöt, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut Oleellisia maakuntakaavan merkintöjä KKP:n kannalta on Kymijoen kaikkia haaroja koskeva merkintä, joka osoittaa ne kulttuuriympäristön tai maise-

4 man vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi. Alue ulottuu aina Katariinanniemen edustan merialueelle asti. Merkintä perustuu siihen, että Kymijoen Langinkosken haara on valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue ja muut haarat maakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita. Langinkosken haara on myös Natura-aluetta. Kymijoen rannat ovat maakuntakaavassa virkistysaluetta tai taajama-aluetta, Kotkansaarelle ja Karhulaan on merkitty myös keskusta-aluetta ja teollisuusaluetta. Teollisuusalueeseen liittyy myös merkintä, että alueella on säilytettäviä vähintään maakunnallisesti merkittäviä rakennuskulttuurikohteita. Kyminlinna on osoitettu muinaismuistoalueeksi. Maakuntakaavan voitaneen katsoa tukevan KKP:n tavoitteita. Kotkan oikeusvaikutuksettomat yleiskaavat Koko KKP:n alue kuuluu Kotkan yleiskaavaan vuodelta 1986, tai useampaan eri osayleiskaavaan, kuten Kotkansaaren, Kaukola Pihkoon ja Karhulan keskustan osayleiskaavaan. Kyseiset kaavat ovat kuitenkin ns. oikeusvaikutuksettomia, jolloin ne eivät täytä MRL:n kansallisen kaupunkipuiston perustamiselle asetettuja vaatimuksia. Poikkeus on Kotkan yleiskaavan 1986 saaristo-osa, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä Seuraavassa on lueteltu KKP:n perusteluna käytettävät kaavat ja erillispäätökset: Kotkan yleiskaavan 1986 vahvistettu saaristo-osa Kotkan yleiskaavan 1986 vahvistettu saaristo-osa toimii kaupunkipuistopäätöksen perusteluna seuraavilla alueilla: 1. Lehmänsaari on retkeily- ja ulkoilualuetta (VR) 2. Kukouri on muinaismuistoaluetta (SM) 3. Ruotsinsalmen pikkusaaret ovat maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (MU) tai muinaismuistoalutta SM 4. Majasaari on virkistysaluetta (V) tai muinaismuistoaluetta (SM). Kymijoen eteläosan osayleiskaava Oleellisen tärkeä kansallisen kaupunkipuiston perustamisedellytysten kannalta on Kymijoen eteläosan osayleiskaava. Se kattaa Langinkoskenhaaran, Huumanhaaran ja Korkeakoskenhaaran kaupunkipuistoalueen. Ne osat, jotka eivät ole asemakaavoitettuja, on tässä kaavassa osoitettu sopivalla merkinnällä, yleensä suojelualueeksi tai virkistysalueeksi. Tärkeimpiä asemakaavattomia kohteita ovat: 1. Kyminlinna ja sen ranta-alueet. Kymijoen eteläosan osayleiskaavassa se on muinaismuisto- ja matkailualuetta (SM/RM). Ranta-alueilla on lisäksi virkistys- ja palvelualuemerkintöjä. 2. Jumalniemen rannat. Kymijoen eteläosan osayleiskaavassa luonnonsuojelualuetta ja retkeilyaluetta (SL-1, VR). 3. Karhulan Hovi. Kymijoen eteläosan osayleiskaavassa palvelujen ja hallinnon aluetta, jossa ympäristö säilytetään (P/s).

5 4. Näiden lisäksi asemakaavattomia Kymijoen osayleiskaavassa käsiteltyjä alueita ovat mm. Langinkoskenhaaran, Huumanhaaran ja Korkeakoskenhaaran vesialueet, Koivulan rannat ja Koivukoski. Joiltakin osin ovat voimassa oleva asemakaava ja kansallisen kaupunkipuiston käyttötarkoitus ristiriidassa. Näiltä osin Kymijoen eteläosan osayleiskaava on aikanaan ohjeena, kun asemakaava muutetaan: 5. Karhulanniemen länsiranta Pajatien kohdalla. Asemakaavassa teollisuusaluetta (t2). Alue on Kymijoen eteläosan osayleiskaavassa enimmäkseen virkistysaluetta (V). Kymijoen eteläosan osayleiskaavan tulee olla lainvoimainen, ennen kuin Kotkan kansallisen kaupunkipuiston perustamispäätös voidaan tehdä. Erillispäätös asemakaavan laatimisesta 1. Äijänvuori. Ei asemakaavaa tai MRL:n mukaista yleiskaavaa tai osayleiskaavaa. Kotkan oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa vuodelta 1986 se on virkistysaluetta (V). Alue tulee kaavoittaa virkistykseen. Erillispäätös asemakaavojen tarkistamisesta Voimassa oleva asemakaava ja kansallisen kaupunki-puiston käyttötarkoitus ovat ristiriidassa lisäksi seuraavien alueiden osalta. Näillä alueilla ei ole oikeusvaikutteista yleis- tai osayleiskaavaa, joka voisi toimia ohjeena kaavaa muutettaessa, vaan kaavojen muuttamisesta on tehtävä erillispäätös. 1. Katariinan meripuiston alue, joka on voimassa olevassa asemakaavassa öljysataman ja varastoinnin aluetta (VK, VV, Vö, LRT). Asemakaava muutettava puistoalueeksi. 2. Meriniemen kylpylähotellin paikka, asemakaavassa uuden liikerakennuksen tai hotellin paikka (KL/HTL). Asemakaava muutettava puistoalueeksi. 3. Kymenlaakson keskussairaalan ranta-alue. Asemakaavassa yleisten rakennusten korttelialuetta (YS), jonka läpi ei ole osoitettu yleistä kulkua. Asemakaava muutettava lähivirkistysalueeksi. Asemakaavoitettu alue KKP:n alueella on osoitettu liitekartalla. Erillispäätös arvokkaiden rakennusten asemakaavojen tarkistamisesta Oma lukunsa ovat Kotkan kansalliseen kaupunkipuistoon sisältyvät kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset tai muut kohteet, joita ei ole asemakaavalla vielä suojeltu. Kotkan kansallisen kaupunkipuiston alueella on 57 kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokasta rakennus- tai ympäristökohdetta. Näistä kohteista on 26 asemakaavalla suojeltuja rakennuksia Kotkansaarella, Karhulassa, Sunilassa ja Korkeakoskella. Muut 31 kohdetta ovat suojelun arvoisiksi todettuja paikallisessa osayleiskaavassa, erilaisissa inventoinneissa, valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luettelossa tai kirkkolailla. Näistä kohteista tulee kaupungin tehdä erillinen päätös suojelun toteuttamisesta maan-

6 käyttö- ja rakennuslain nojalla so. asemakaavaa muuttamalla tai laajentamalla. Rakennusten luettelo ja vastaavat kartat ovat esityslistan liitteenä../. Liitteet: 1. Hakemusluonnos 2. Kotkan kansallisen kaupunkipuiston aluetta osoittava kartta 3. Maanomistuskartta 4. Asemakaava-aluetta osoittava kartta 5. Kymijoen eteläosan osayleiskaavaehdotus Luettelo arvokkaista rakennuksista ja ympäristöistä karttoineen 7. Erillinen liite kaupunkipuiston oikeusvaikutuksista, jaetaan kokouksessa Esittelijä: Ehdotus: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle: että kaupunki päättää hakea kansallisen kaupunkipuiston perustamista Kotkaan liitekartan mukaiselle alueelle että kaupunki päättää käynnistää asemakaavan tai asemakaavan muutoksen laatimisen Äijänvuoren, Katariinan Meripuiston, Meriniemen ns. kylpylähotellin korttelin ja Kymenlaakson keskussairaalan rannan alueille siten, että alueet osoitetaan virkistys- tai puistoalueiksi että kaupunki päättää käynnistää asemakaavan tai asemakaavan muutoksen laatimisen arvokkaita rakennuksia ja ympäristöjä koskevan liiteluettelon kohteiden alueille siten, että kohteiden kulttuurihistorialliset tai rakennustaiteelliset arvot suojellaan Asian käsittely: Lautakunnan jäsenille jaettiin liite kaupunkipuiston oikeusvaikutuksista. Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen esitteli asiaa ja teki ehdotukseen seuraavan lisäyksen: että puistorajaukseen voidaan tehdä teknisluonteisia tarkistuksia ympäristöministeriön kanssa tehtävässä hakemuksen viimeistelyssä. Lautakunta hyväksyi lisäyksen yksimielisesti. Lisäksi Hannonen ilmoitti, että liitteenä olevaan maanomistuskarttaan tehdään teknisluontoisia korjauksia ja uusi kartta jaetaan kaupunginhallitukselle. Päätös: Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti ehdottaa kaupunginhallitukselle: että kaupunki päättää hakea kansallisen kaupunkipuiston perustamista Kotkaan liitekartan mukaiselle alueelle

7 että kaupunki päättää käynnistää asemakaavan tai asemakaavan muutoksen laatimisen Äijänvuoren, Katariinan Meripuiston, Meriniemen ns. kylpylähotellin korttelin ja Kymenlaakson keskussairaalan rannan alueille siten, että alueet osoitetaan virkistys- tai puistoalueiksi että kaupunki päättää käynnistää asemakaavan tai asemakaavan muutoksen laatimisen arvokkaita rakennuksia ja ympäristöjä koskevan liiteluettelon kohteiden alueille siten, että kohteiden kulttuurihistorialliset tai rakennustaiteelliset arvot suojellaan että puistorajaukseen voidaan tehdä teknisluonteisia tarkistuksia ympäristöministeriön kanssa tehtävässä hakemuksen viimeistelyssä. Kh / 369 Valmistelijat: kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, puh kaavoituspäällikkö Lars Olsson, puh /. Liitteet: 1. Hakemusluonnos 2. Kotkan kansallisen kaupunkipuiston aluetta osoittava kartta 3. Maanomistuskartta (kartta päivitetään ja jaetaan pöydälle) 4. Asemakaava-aluetta osoittava kartta 5. Kymijoen eteläosan osayleiskaavaehdotus Luettelo arvokkaista rakennuksista ja ympäristöistä karttoineen 7. Muistio kaupunkipuiston oikeusvaikutuksista Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää hakea kansallisen kaupunkipuiston perustamista Kotkaan kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdottamalla tavalla liitekartan mukaiselle alueelle. Samalla kaupunginhallitus päättää käynnistää asemakaavan tai asemakaavan muutoksen laatimisen Äijänvuoren, Katariinan Meripuiston, Meriniemen ns. kylpylähotellin korttelin ja Kymenlaakson keskussairaalan rannan alueille siten, että alueet osoitetaan virkistys- tai puistoalueiksi käynnistää asemakaavan tai asemakaavan muutoksen laatimisen arvokkaita rakennuksia ja ympäristöjä koskevan liiteluettelon kohteiden alueille siten, että kohteiden kulttuurihistorialliset tai rakennustaiteelliset arvot suojellaan että puistorajaukseen voidaan tehdä teknisluonteisia tarkistuksia ympäristöministeriön kanssa tehtävässä hakemuksen viimeistelyssä. Asian käsittely: Kaupunginjohtaja ilmoitti muuttavansa päätösehdotusta siten, että kaupunginhallitus päättää hakea kansallisen kaupunkipuiston perustamista.

8 Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen selvitti kaupunkipuistoasiaa yleiseltä kannalta sekä erityisesti oikeusvaikutuksia yksityisessä omistuksessa oleviin kiinteistöihin nähden. Keskusteltiin Kymijoen osayleiskaavan suhteesta kaupunkipuistoon. Kaupunkisuunnittelujohtaja Hannonen totesi, että kaupunkipuistoa ei voi hyväksyä ennen kuin mainittu osayleiskaava on hyväksytty. I varapuheenjohtaja Rauli Ylimäki tiedusteli kaupunkipuistosta aiheutuvia kustannuksia. Kaupunkisuunnittelujohtaja Hannonen selvitti, että kaupunkipuistolle ei ole tulossa erillistä rahoitusmomenttia vaan että asia hoituu mm. puistotoimelle osoitettujen määrärahojen puitteissa. Merkittiin, että jäsen Rita Komulainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo ja että hänen tilalleen saapui varajäsen Sami Virtanen. Päätös: Kaupunginhallitus päätti hakea kansallisen kaupunkipuiston perustamista Kotkaan kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdottamalla tavalla liitekartan mukaiselle alueelle. Samalla kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavan tai asemakaavan muutoksen laatimisen Äijänvuoren, Katariinan Meripuiston, Meriniemen ns. kylpylähotellin korttelin ja Kymenlaakson keskussairaalan rannan alueille siten, että alueet osoitetaan virkistys- tai puistoalueiksi käynnistää asemakaavan tai asemakaavan muutoksen laatimisen arvokkaita rakennuksia ja ympäristöjä koskevan liiteluettelon kohteiden alueille siten, että kohteiden kulttuurihistorialliset tai rakennustaiteelliset arvot suojellaan että puistorajaukseen voidaan tehdä teknisluonteisia tarkistuksia ympäristöministeriön kanssa tehtävässä hakemuksen viimeistelyssä. Kh / 407 Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Kh / 437 Valmistelija: kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, puh Kaupunginhallitus päätti hakea ympäristöministeriöltä kansallisen kaupunkipuiston perustamista Kotkaan. Hakemus oli nähtävillä Hakemuksesta jätettiin kaksi muistutusta. Muistutuksiin vastaamisen jälkeen hakemus viimeistellään yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. Kaupunki jättää valmiin hakemuksen ympäristöministeriöön, joka käsittelee hakemuksen ja päättää kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta. Ympäristöministeriön päätös asetetaan virallisesti nähtäville. Päätöksestä on mahdollista valittaa.

9 Ympäristöministeriö tekee päätöksen Kotkan kansallisesta kaupunkipuistosta todennäköisesti vuoden 2014 alkupuolella. Kaupunkipuiston taloudellisista vaikutuksista Kaupunkipuiston hyödyntäminen, kehittäminen ja hoito otetaan osaksi eri vastuualueiden normaalia toimintaa. Näin kaupunkipuisto ei kasvata vuotuisia toimintamenoja. Esimerkiksi alueiden hoito tehdään suunnitelmallisesti osana puistotoimen tavanomaista hoito-ohjelmaa ilman kustannusten kasvua. Kaupunkipuiston hyödyntäminen edellyttää lisäksi viestintää, joten esitemateriaalin ja verkkosivun laatiminen synnyttävät alkuvaiheessa jonkin verran kustannuksia. Oleelliset investoinnit markkinointiin sisältyvät kuitenkin jo nykyisellään kaupungin ja seudun markkinointi- ja matkailuviestintään - kyse on vain kansallisen kaupunkipuiston ottamisesta yhdeksi viestiksi. Valtion hankerahoitusten harkinnassa kaupunkipuiston toteuttamista edistävät hankkeet saavat korkean prioriteetin. Esimerkiksi Korkeakoskelle suunnitellun kalaportaan miljoonan euron rahoituksen harkinnassa Kotkan päätös hakea kaupunkipuiston perustamista on vaikuttanut myönteisesti. Muistutus 1: Tilan Ranta-Lukkari 1:47 omistajat muistuttavat, että tilan omistajilta ei ole pyydetty suostumusta tilan osien liittämisestä kaupunkipuistoon, ja etteivät kaupunkipuiston perustamispäätös tai hoito- ja käyttösuunnitelma siksi saa asettaa määräyksiä tai rajoituksia tilan puistoon osoitetuille alueille. Asemakaavan uudistamisen yhteydessä kaupunkipuisto ei saa asettaa rajoitteita vaan maanomistajan on voitava hyödyntää omistamiaan alueita kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla. Vastine 1: Tilan omistajilta ei ole pyydetty suostumusta tilan osien sisällyttämisestä kaupunkipuiston alueeseen, sillä tilan alueelle ei ole tarkoitus osoittaa kaupunkipuistoon liittyen rajoituksia. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti hoitoja käyttösuunnitelmassa ei tulla antamaan tilaa koskevia määräyksiä. Kaupunkipuisto perustuu voimassa olevien kaavojen ohjausvaikutukseen. Kaavojen uudistamisen yhteydessä kaupunkipuiston erityiset arvot on huomioitava. Puistosuunnitelmaan ei ole kuitenkaan kirjattu tilan alueita koskevia erityisiä arvoja. Kaupunkipuisto ei estä maanomistajaa hyödyntämästä omistamiaan alueita kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla. Kaupunkipuiston rajausta tarkistetaan tilan kohdalla kulkemaan Kymijoen rantaviivan mukaisesti. Samalla poistetaan puistoalueeseen sisällytetty kulkuyhteys Äijänvuoren ja Äpinkoukun väliltä. Kulkuyhteys on merkitty voimassa olevaan asemakaavaan ohjeellisena, joten sen sijainti varmistuu vasta toteutuksen myötä. Kulkuyhteys on mielekästä liittää puistoon myöhemmässä vaiheessa kun sen sijainti on selvillä.

10 Muistutus 2: Kuutsalon osakaskunta muistuttaa, että se on antanut kaupunkipuiston valmisteluvaiheessa lausunnon, jonka mukaan osakaskunnan omistamia alueita ei tule liittää kaupunkipuistoon. Osakaskunta toteaa, ettei lausuntoa ole huomioitu puiston rajauksessa, uudistaa lausunnossaan esittämänsä asiat ja vaatii, ettei osakaskunnan omistamia alueita liitetä kaupunkipuistoon. Lisäksi osakaskunta toteaa, että perustamisselvityksessä on virhe sivulla 79 osaalueen Lehmänsaari ja ruotsinsalmi omistusolosuhteiden sanallisessa kuvauksessa, ja että kaupunginhallituksen päätöksen perusta on tältä osin virheellinen. Vastine 2: Kaupunkipuiston valmistelutyöryhmä ja ympäristöministeriö ovat tutustuneet Kuutsalon osakaskunnan lausuntoon kaupunkipuiston valmistelun yhteydessä. Rajauksen siirtäminen osakaskunnan alueiden ulkopuolelle olisi kuitenkin jättänyt kaupunkipuiston muodostamiselle oleellisia arvoja pois puistosta, joten osakaskunnan aluetta on sisällytetty rajaukseen. Perustamisselvitys, johon osakaskunta muistutuksessaan viittaa, on valmistunut keväällä 2013 eikä ole ollut pohjana kaupunginhallituksen päätökselle hakea kaupunkipuiston perustamista. Sivulla 79 oleva virheellinen teksti on korjattu. Valmisteluvaiheessa jätetyssä lausunnossaan osakaskunta kuvaa toimintaansa, johon kuuluvat mm. kalastuksen ja kalakannan hoidon sekä muiden ympäristönhoitotoimenpiteiden järjestäminen osakaskunnan alueella. Lausunnossa esitetään seuraavaa: Vastine muistutuksessa uudistettuun valmisteluvaiheen lausuntoon: - Kuutsalon osakaskunnan vesialueella ei ole kaavaa, joka mahdollistaisi yhteisen alueen liittämisen kaupunkipuistoon Kuutsalon osakaskunnan alueella on voimassa Kotkan yleiskaava, jonka saaristo-osa on ympäristöministeriön vahvistama ja oikeusvaikutteinen. Alueella on voimassa myös Kymenlaakson maakuntakaava Maaseutu ja luonto. Näissä ei tarkemmin ohjata vesialueen käyttöä, mihin osakaskunta muistutuksessaan viittaa. Vesialue on kuitenkin käänteisesti määritelty kaavoissa alueena, johon ei kohdistu maankäyttömerkintöjä. Tältä osin kaavojen tapa käsitellä vesialuetta täyttää maankäyttöja rakennuslain 68 ehdon kaavoista, joissa alue osoitetaan kaupunkipuiston tarkoituksen kannalta soveltuvaan käyttöön. Vesialue sisältää puiston kannalta merkittäviä historiallisia, ekologisia, geologisia ja maisemallisia arvoja. Vesialueen säilyminen ennallaan ilman uutta maankäyttöä on kaupunkipuiston kannalta tarkoituksenmukaista. - osakaskunnan on annettava suostumuksensa, jotta sen vesialuetta voitaisiin liittää kaupunkipuistoon Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 68 3 momentin mukaan puistoon voidaan liittää yksityisiä alueita ilman maanomistajan suostumusta, jos puiston perustamispäätöksessä tai hoito- ja käyttösuunnitelmassa ei anneta aluetta koske-

11 via lain 70 tarkoittamia määräyksiä. Kuutsalon osakaskunnan suostumusta sen alueiden liittämisestä kaupunkipuistoon ei ole tiedusteltu, sillä osakaskunnan alueista ei ole tarkoitus antaa määräyksiä puiston perustamispäätöksessä tai hoito- ja käyttösuunnitelmassa. - osakaskunnan alueet sijaitsevat etäällä kaupunkikeskustasta eikä alueille sisälly kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvia puisto-, virkistys- ja viheraluekokonaisuuksia, jotka vastaisivat kaupunkipuiston tarkoitusta MRL 68 mukaan kaupunkipuisto voidaan perustaa kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- tai luonnonmaiseman kauneuden, luonnon monimuotoisuuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien kaupunkikuvallisten, sosiaalisten, virkistyksellisten tai muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Ympäristöministeriön kriteerien mukaan kansallisia kaupunkipuistoja arvioidaan sisällön, laajuuden ja eheyden, ekologisuuden ja jatkuvuuden sekä kaupunkikeskeisyyden perusteella. Kansalliset kaupunkipuistot jatkuvat yhtenäisinä ekologisina käytävinä kaupunkikeskustojen rakennetusta kulttuuriympäristöstä ja rakennetuista puistoista keskustojen ulkopuolelle, vapaille luontoalueille. Osakaskunnan alueella sijaitsee erityisesti historiallisia, geologisia, maisemallisia ja meriluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä arvoja, jotka ovat kaupunkipuiston perustamisen kannalta olennaisia. - osakaskunnan alueen jättäminen puistorajauksen ulkopuolelle ei vähennä kaupunkipuistolla tavoiteltuja päämääriä Puistoon rajattu osa Kuutsalon yhteisistä alueista on osa Ruotsinsalmen linnoituskaupunkia, joka on Kotkan kansallisen kaupunkipuiston lähtökohta. Alueiden jättäminen puistorajauksen ulkopuolelle estäisi todennäköisesti kansallisen kaupunkipuiston perustamisen Kotkaan. - osakaskunnalla on sen toimintaan, esimerkiksi kalastukseen vaikuttavia rajoitteita jo muiden lakien piiristä; kaupunkipuistoon kaavaillulla alueella sijaitsee nuotta-apaja- ja rysäpaikkoja, ja alue on tärkeä myös kalastuslupatuloja ajatellen Kaupunkipuistolla tai maankäyttö- ja rakennuslailla ei ole kalastukseen liittyvää ohjausvaikutusta. Kalastus on oman lainsäädäntönsä piirissä. Kaupunkipuistolla ei pyritä vaikuttamaan eikä voida vaikuttaa Kuutsalon osakaskunnan vesialueiden käyttöön. - osakaskunnan alueen liittäminen kaupunkipuistoon mahdollistaa kalastukseen ja muuhun osakaskunnan toimintaan vaikuttavien haitallisten rajoitteiden ja määräysten asettamisen kaupunkipuistoa koskevilla lakimuutoksilla tai hoito- ja käyttösuunnitelmilla Tulevilla lainsäädäntömuutoksillakaan kansallista kaupunkipuistoa ei tulla siirtämään maankäyttö- ja rakennuslain piiristä pois, joten sen ohjausvaikutukset säilyvät MRL:n alueella eivätkä kohdistu esimerkiksi kalastukseen ja metsästykseen. - kaupunki on kaupunkipuistoalueen hoito- ja käyttösuunnitelman laatija, mutta ei ole esit- Kaupunki laatii hoito- ja käyttösuunnitelman. Suunnitelma voidaan laatia kaupunkipuiston

12 tänyt tästä suunnitelmasta luonnosta, joten osakaskunta ei voi antaa aluettaan koskevia suostumuksia tai sitoumuksia, joista seuraisi nyt tuntemattomia velvoitteita valmisteluvaiheessa tai ympäristöministeriön jo päätettyä puiston perustamisesta. Kotkassa hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen on jätetty puiston perustamisen jälkeiseen aikaan. Kuutsalon osakaskunnan alueita ei kuitenkaan tulla sisällyttämään hoito- ja käyttösuunnitelmaan, ellei osakaskunta itse tätä pyydä. Kaupunkipuisto ei aseta osakaskunnan alueiden käytölle rajoituksia. Mahdolliset rajoitteet tulevat muun lainsäädännön piiristä eivätkä ole sidoksissa kaupunkipuistoon. - jos puistoon halutaan liittää vesialueita, tämä on tehtävä osakaskunnan vesialueen ulkopuolella Kaikissa perustetuissa kaupunkipuistoissa on mukana vesialueita, jotka ovat puiston maiseman, eheyden, jatkuvuuden ja ekologisten käytävien kannalta tärkeitä. Kotkan kansallisessa kaupunkipuistossa merialueella on näiden arvojen lisäksi olennainen merkitys historiallisena ja geologisena alueena. Nämä luovat Kotkan kansalliselle kaupunkipuistolle myös oman profiilin kaupunkipuistojen joukossa. - osakaskunta katsoo, että alueen liittämisellä kaupunkipuistoon on haitallisia seurauksia yhteisen kalaveden osakkaille ja osakaskunnan toiminnalle, ja siksi osakaskunta vastustaa alueen liittämistä kaupunkipuistoon miltään osin Kaupunkipuisto ei aseta osakaskunnan alueiden käytölle rajoituksia. Mahdolliset rajoitteet tulevat muun lainsäädännön piiristä eivätkä ole sidoksissa kaupunkipuistoon. Kaupunkipuiston rajausta tarkistetaan meriarkeologisen tiedon ja maakuntakaavaehdotuksessa Kauppa ja saaristo esitetyn geologisen rajauksen pohjalta Kuutsalon osakaskunnan vesialueella sekä kaupungin ja valtion vesialueilla. Rajausmuutos supistaa hieman yksityisen vesialueen osuutta laajentaen rajausta kaupungin ja valtion vesialueella. Tarkennettu rajaus huomioi eteläisiltä osiltaan aiempaa paremmin Lehmänsaaren vedenalaisen harjualueen geologisena ja meriluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeänä alueena sekä vahvistaa Ruotsinsalmen meritaistelualueen merkitystä kaupunkipuistossa../. Liitteet: Kaupunkipuistohakemuksesta jätetyt muistutukset Tarkistettu rajaus maanomistuskartalla

13 Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää esittää yllä sanotun vastineenaan kansallisen kaupunkipuiston hakemuksesta jätettyihin muistutuksiin. Samalla kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunkipuiston tarkistetun rajauksen. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Toimeenpano: Ote: muistuksen tekijät ympäristöministeriö Kaakkois-Suomen ELY-keskus kaupunkisuunnittelu puistotoimi ympäristökeskus matkailu tiedotus Risto Hamari Ei oikaisuvaatimusohjetta

MIKÄ ON KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO?

MIKÄ ON KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO? MIKÄ ON KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO? MRL 68 Kansallinen kaupunkipuisto Kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri tai luonnonmaiseman kauneuden, luonnon monimuotoisuuden, historiallisten ominaispiirteiden

Lisätiedot

Oikeusvaikutukset. Statuksella itsellään ei ole oikeusvaikutuksia

Oikeusvaikutukset. Statuksella itsellään ei ole oikeusvaikutuksia Rajaus Oikeusvaikutukset Statuksella itsellään ei ole oikeusvaikutuksia MRL: oikeus- ja ohjausvaikutukset tulevat suoraan lainvoimaisista kaavoista myös muusta lainsäädännöstä: kirkkolaki, muinaismuistolaki,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Yleisten töiden lautakunta Ka/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Yleisten töiden lautakunta Ka/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2016 1 (7) 375 Yleisten töiden lautakunnan lausunto valtuutettu Jarmo Niemisen ja 53 muun valtuustoaloitteesta koskien kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin

Lisätiedot

KOKEMUKSIA HÄMEENLINNASTA. Veikko Syyrakki 26.11.2009

KOKEMUKSIA HÄMEENLINNASTA. Veikko Syyrakki 26.11.2009 KOKEMUKSIA HÄMEENLINNASTA Veikko Syyrakki 26.11.2009 ALUE Linna ympäristöineen Koilliskulma Verkatehdas ja keskustan rannat Asema ja radanvarsialueet Aulanko Lähtökohdat Opastus Hoito ja käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Oikeusvaikutukset Määräykset Hoito- ja kehittämissuunnitelma. Muut vaikutukset, uhat ja hyödyt Verkosto, Kuopio osana sitä Joustomahdollisuudet Jatko

Oikeusvaikutukset Määräykset Hoito- ja kehittämissuunnitelma. Muut vaikutukset, uhat ja hyödyt Verkosto, Kuopio osana sitä Joustomahdollisuudet Jatko 20.3.2017 Rajaus Oikeusvaikutukset Määräykset Hoito- ja kehittämissuunnitelma Muut vaikutukset, uhat ja hyödyt Verkosto, Kuopio osana sitä Joustomahdollisuudet Jatko Oikeusvaikutukset Statuksella itsellään

Lisätiedot

Mikä on kansallinen kaupunkipuisto ja miten selvitystyötä Helsingissä tehdään. Tilannekatsaus syyskuu 2017

Mikä on kansallinen kaupunkipuisto ja miten selvitystyötä Helsingissä tehdään. Tilannekatsaus syyskuu 2017 Mikä on kansallinen kaupunkipuisto ja miten selvitystyötä Helsingissä tehdään Tilannekatsaus syyskuu 2017 Mikä on kansallinen kaupunkipuisto? MRL: Kansallinen kaupunkipuisto on maankäyttö- ja rakennuslaissa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA versio 5 Langinkoskenhaara Kyminkartano Kyminlinna ympäristökesseisake Hovinkoski tielaitos KYMIJOEN ETELÄOSAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS 10.9.2012 Kotka, Kymijoen eteläosan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu

Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJEKTI NRO OSOITE Asemakaava ja asemakaavan muutos 0313 Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu ilmakuva asemakaava-alueesta ALOITE Pekka Kierikka, Kotkan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0317 Kaupunkisuunnittelu Kaavoitus OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Asemakaava koskee kiinteistöä Aloitteen kaavoituksesta on tehnyt Siuron Metallirakenne Oy.

Asemakaava koskee kiinteistöä Aloitteen kaavoituksesta on tehnyt Siuron Metallirakenne Oy. 1 NOKIAN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANKE Nokian kaupunki, asemakaava ja asemakaavan muutos Asemakaava koskee kiinteistöä 536-418-4-198. Asemakaavan muutos koskee 11. kaupunginosan

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi Valmistelija

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Kaupunginhallitus 65 23.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 14/10.02.00/2014 Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä:

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta Yhdyskuntatekniikan lautakunta 87 17.11.2016 Kunnanhallitus 395 05.12.2016 Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta 999/10.02.00/2013 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.11.2016

Lisätiedot

Jumalniemen kauppakeskus, Ahlströmintie, Kotka.

Jumalniemen kauppakeskus, Ahlströmintie, Kotka. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ OSOITE Asemakaavan muutos Jumalniemen kauppakeskus, Ahlströmintie, Kotka. PROJ.NRO 0614 ALOITE TAI HAKIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHALA III D ASEMAKAAVAMUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHALA III D ASEMAKAAVAMUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA ORTOKUVA ALUEELTA 2011 KAAVA-ALUEEN RAJAUS Kaavoitus kohde Hakija/Aloite Asemakaavan tark. Maakuntakaava Asemakaava ja asemakaavan muutos: Kuhala III D: Keskustan kaupunginosan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston tarkastelualueen kaavoitustilanne

Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston tarkastelualueen kaavoitustilanne Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston tarkastelualueen kaavoitustilanne asemakaava-arkkitehti Elina Nissinen Tankarin ja Trutklippanin majakka- ja luotsiyhdyskunnat / RKY* Kälviän rannikon ja saariston

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Runeberginkatu 5, 7, 9, 11, 13 ja 13a sekä Kotkantie 14. Kotkan kaupunki, Oy Shipstores Nyman & Co Ltd.

Runeberginkatu 5, 7, 9, 11, 13 ja 13a sekä Kotkantie 14. Kotkan kaupunki, Oy Shipstores Nyman & Co Ltd. LIITE 6 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJEKTI NRO OSOITE ALOITE Asemakaavan muutos 0714 Runeberginkatu 5, 7, 9, 11, 13 ja 13a sekä Kotkantie 14. Kotkan kaupunki, Oy Shipstores Nyman

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

Valtion luonnonsuojelu Östersundomissa. Östersundomin yleiskaava ja kaupunkiekologia, Helsinki Laituri, , Antti Below

Valtion luonnonsuojelu Östersundomissa. Östersundomin yleiskaava ja kaupunkiekologia, Helsinki Laituri, , Antti Below Valtion luonnonsuojelu Östersundomissa Östersundomin yleiskaava ja kaupunkiekologia, Helsinki Laituri, 31.5.2011, Antti Below Taustaa Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma (19.4.2007): Selvitetään mahdollisuudet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, Etukyläntie, Suojakalliontie, Kokkokalliontie

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, Etukyläntie, Suojakalliontie, Kokkokalliontie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, Etukyläntie, Suojakalliontie, Kokkokalliontie Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0117 Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Suojeluesitys: Saimaan kanavan rantametsät. Suomen Luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry:n kirje

Suojeluesitys: Saimaan kanavan rantametsät. Suomen Luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry:n kirje Kaupunginhallitus 491 09.10.2017 Lappeenrannan kaupungin lausunto Suomen Luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry:n Liikennevirastolle tekemästä Saimaan kanavan rantametsien luonnonsuojeluhanke-esityksestä

Lisätiedot

MRL:n toimivuusarviointi 2011-2013

MRL:n toimivuusarviointi 2011-2013 Kaavoitus ja metsien käsittely MRL:n toimivuusarviointi 2011-2013 MRL tuli voimaan 1.1.2000 Arvioitu vuosina 2001 ja 2002 sekä 2005 HO: Ympäristöministeriö toteuttaa maankäyttö- ja rakennuslain uuden kokonaisarvioinnin

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 27.5.2016 SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Nurmesniemi I) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Kyminlinnantien, Uittoväylän ja valtatie 7:n välisellä alueella Jumalniemen kauppakeskuksen pohjoispuo lella.

Suunnittelualue sijaitsee Kyminlinnantien, Uittoväylän ja valtatie 7:n välisellä alueella Jumalniemen kauppakeskuksen pohjoispuo lella. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 40. KAUPUNGINOSA KALLIOKOSKI OSA KORTTELIA 56 SEKÄ KYMINLINNANTIETÄ JA UITTOVÄYLÄÄ KAAVA NRO 0217 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA

SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA 740-544-11-59 Sijaintikartta Punkaharjun Pihlajavedeltä. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 1 2463/2016 10.03.00 121 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määrääminen osalle Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan aluetta Valmistelijat /

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LINIKKALA IV ASEMAKAAVAN MUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LINIKKALA IV ASEMAKAAVAN MUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS VIISTOKUVA ALUEELTA vuodelta 2009 Kaavoitus kohde Hakija/Aloite Asemakaavamuutoksen tarkoitus Maakuntakaava Asemakaavan muutos Dnro: Linikkala IV: Linikkalan

Lisätiedot

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Ympäristölautakunta 84 11.06.2014 Kaupunginhallitus 156 18.08.2014 Ympäristölautakunta 94 27.08.2014 Kaupunginhallitus 183 15.09.2014 Kaupunginhallitus 99 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 28 12.05.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos Kaupunkisuunnittelulautakunta 32 17.03.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 20.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9 11.02.2016 Kaupunginhallitus 70 22.02.2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 61 24.05.2016

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Nunu Pesu ympäristöministeriö 27.3.2013 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Hyvärilän 123 kaupunginosan asemakaavan- sekä Pielisen-Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos ja -laajennus moottorikelkka- ja ulkoilureitin osalta (Ellun alueen moottorikelkka-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b 7 LAUSUNTO PORVARINLAHDEN ETELÄRANNAN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESITYKSESTÄ SEKÄ HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Kslk 2007-56, Ylk 2 9.1.2007 Karttaruudut L6,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva: Blom Kartta Oy ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302a NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 4 JA 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (8)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa.

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa. SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta.

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ OSOITE Asemakaavan muutos Mussalontie Lankila ja Aittakorpi PROJ.NRO 0712 ALOITE TAI HAKIJA Kotkan kaupunki, kuntatekniikka SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.01.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ ELY-KESKUS - LAKISÄÄTEINEN ROOLI KAAVOITUKSESSA - EDISTÄÄ, OHJAA JA VALVOO KUNTIEN KAAVOITUSTA - EDUSTAA VALTION LUONNONSUOJELUVIRANOMAISTA - VALITUSOIKEUS 2 MRL: Elinkeino-,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /17 1 (5) ASEMAKAAVOITUS Hankenro 5364_1 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /17 1 (5) ASEMAKAAVOITUS Hankenro 5364_1 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1313-00/17 1 (5) ASEMAKAAVOITUS Hankenro 5364_1 HEL 2013-016355 7.7.2017 DECKERIN HUVILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Laajasalossa osoitteessa Adelenpolku

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2017 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa, kortteli 130 tontti 11, Koskikatu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla. Pictometry,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2011 tarkistettu 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 650-600 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta Suunnittelualueen

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOTKAN KAUPUNKI 32. KAUPUNGINOSA HELILÄ, KORTTELI 35, TONTTI 7 KORSULANKATU 4 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOTKAN KAUPUNKI 32. KAUPUNGINOSA HELILÄ, KORTTELI 35, TONTTI 7 KORSULANKATU 4 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOTKAN KAUPUNKI 32. KAUPUNGINOSA HELILÄ, KORTTELI 35, TONTTI 7 KORSULANKATU 4 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJEKTINUMERO 0115 12.4.2015 LARS OLSSON ARKKITEHTI KOTKAN KAUPUNKI

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KH 316/2006 LIITE 3 Ydinkeskustan osayleiskaavan 2002-2015 muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KUUSANKOSKEN KAUPUNKI TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUS 2008 Kuusankosken kaupunki Kuusankosken kaupungin

Lisätiedot

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 )

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Maakuntakaavan oikeusvaikutukset, Keski-Suomen liitto 1.6.2004 Jukka Reinikainen, YM MAAKUNTAKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Viranomaisvaikutus

Lisätiedot