DS2-proseduuri / ohjelmointisyntaksi. Tapio Kalmi Team Leader, Data Management Consulting SAS Institute Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DS2-proseduuri / ohjelmointisyntaksi. Tapio Kalmi Team Leader, Data Management Consulting SAS Institute Oy"

Transkriptio

1 DS2-proseduuri / ohjelmointisyntaksi Tapio Kalmi Team Leader, Data Management Consulting SAS Institute Oy

2 Sisältö DS2 konsepti DS2, HPDS2 ja FedSQL proseduurit Yleistä DS2 ja FedSQL kielistä DS2 kielen pääkohdat Yhteenveto Linkkejä tietolähteisiin

3 DS2 konsepti Uusi SAS teknologia ja ohjelmointikieli tiedonhallintaan Osa Base SAS asennusta, joten kaikkien käytettävissä Toimii Base SASin alustalla ja sen ulkopuolella Käyttää Base SASissa LIBNAME yhteyksiä eri tietokantoihin Jos kanta muu kuin SAS, tarvitaan kannan SAS/ACCESS, jotta toimisi Tukee säikeistettyjen SAS palvelujen ajamista niitä tukevilla alustoilla Erilaisilla SAS palvelimilla ja työasemilla Tietokantapalvelimilla

4 DS2 ajoympäristöt Base SAS palvelimet ja työasemat (PROC DS2 ja PROC FEDSQL) SAS Enterprise Miner ympäristö SAS Federation palvelin SAS High Performance Grid ympäristö SAS High Performance Analytics ympäristö (PROC HPDS2) SAS In Memory Analytics ympäristöt Tietokantapalvelimet, joissa SAS Code Accelerator on asennettuna Greenplum Teradata

5 BASE SAS teknologia SAS 6: MVA Multi Vendor Architecture (MVA) teknologia mahdollistaa sen, että samaa SAS ohjelmaa voidaan ajaa sellaisenaan eri ympäristöissä. SAS ajo ajetaan lähes aina palvelimella tai työasemalla, jossa SAS asennus. Poikkeus on ollut SAS/Access tuotteilla mahdollinen SQL Pass Through, jolla on voitu lähettää SAS sovelluksen ohjelmakoodia tietokantapalvelimelle ajoon. Application Layer (Proc Layer) Portable Supervisor Code (X Layer) Host Supervisor Code (W Layer)

6 BASE SAS + DS2 teknologia SAS 9.4: MVA + TKTS Threaded Kernel (TK) Threaded Kernel Table Services (TKTS) Embedded Process (EP) Uutuutena DS2, joka on Base SASin rinnalle tehty ympäristö. DS2 käynnistää oman prosessin (tai prosesseja, jos säikeistetty ajo). Base SASissa laajennuksia, joilla se liitetään DS2een. SAS Code Accelerator asennus sisältää TKTS:n tietokantapalvelimella tarvittavat osat. Application Layer (Proc Layer) Portable Supervisor Code (X Layer) Host Supervisor Code (W Layer) Threaded Kernel

7 SAS DS2 konsepti MVA (character, double, missing) TKTS (char, nchar, double, int, varchar, missing, null, etc) BASE PROCs DATA STEP MVA Engine APIs SPDS BASD SPD ACCESS DRIVERS ODS OUTPUT PROC FEDSQL PROC DS2 FEDSQL DS2 MVA TASKS TK THREADS

8 DS2 rajapinnat tietokantoihin DS2 ajurit on saatavissa kaikille alla mainituille ja TKTS tuki vain lihavoiduille Aster DB2 (vain UNIX ja PC ympäristöt) Greenplum MySQL Netezza ODBC yhteensopivat kannat Oracle SAP SAS SAS SPD Engine Sybase IQ Teradata Huomaa: DS2 ei tue SAS SPD Server taulujen käyttöä ilman SPD Engine osaa.

9 DS2, HPDS2 ja FEDSQL proseduurit Base SAS kutsuu TKTS ympäristön DS2 ja FedSQL ohjelmia niitä vastaavilla DS2, HPDS2 ja FEDSQL proseduureilla Ohjelmalogiikka kirjoitetaan DS2 ja FedSQL määrityksin ja komennoin PROC DS2 <option(s)>;...ds2 language statements RUN; RUN CANCEL; QUIT; PROC FEDSQL <option(s)>;...fedsql statements QUIT;

10 Yleistä DS2 ohjelmointikielestä Täydentää SAS DATA vaihetta, mutta ei korvaa sitä Olio ohjelmoinnin rakenteita, mutta ei kaikkia varsinaisen olioohjelmoinnin ominaisuuksia kuten esimerkiksi periytyvyys Sisältää Uusia tietomuotoja, kuten ANSI SQL tietomuodot Uusia ohjelmointirakenteita Valmiita metodeja Mahdollisuuden upottaa FEDSQL ohjelmakoodia DS2 koodin sisään Lisäksi voidaan tehdä käyttäjän määrittelemiä metodeja ja paketteja

11 Yleistä FedSQL ohjelmointikielestä ANSI SQL:1999 standardin mukainen Yhteinen SQL syntaksi riippumatta tietokannasta Mukana ANSI SQL tietomuodot (INT, FLOAT, DECIMAL, ) Tukee säikeistystä Voidaan käyttää DS2:n kautta tai suoraan

12 DS2 vs DATA vaihe, eroavuuksia Taulua ei oletusarvoisesti kirjoiteta uudelleen Kaikki uudet muuttujat tulee määritellä PUT komennon sarake ja rivi parametrit eivät ole käytettävissä Lainausmerkkien käyttö erilaista määrittää muuttujan nimen määrittää literaalin %TSLIT() funktio makromuuttujaviittauksia varten ABORT, DISPLAY, ENDSAS, ERROR, FILE, INFILE, INPUT, MERGE, MODIFY, UPDATE ja monta muuta komentoa/funktiota puuttuu Formaattivalikoima on omansa

13 DS2, uusia komentoja IF lauseke sijoituslauseessa x = if y<>0 then x/y else.; Tämä ei anna ERRORia, kuten x=ifn(y,x/y,.); DATA vaiheessa SELECT lauseke sijoituslauseessa samaan tyyliin kuin IF Esimerkkejä uusista funktioista INTDT lisää päiviä DATE arvoon tai vähentää niitä INTTS lisää sekunteja TIMESTAMP arvoon tai vähentää niitä NULL tarkistaa, onko kentän arvo NULL POWER korottaa luvun haluttuun potenssiin SQLEXEC suorittaa FedSQL komentoja DS2 ohjelmassa

14 DS2 ohjelmalohkot ohjelmalohkojen alku ja loppukomennot DATA...ENDDATA PACKAGE...ENDPACKAGE THREAD...ENDTHREAD DO...END METHOD...END Ohjelmalohkoja voi olla sisäkkäin ja peräkkäin DATA ohjelmalohkoja voi olla vain yksi ja sen on oltava viimeisenä Sen sisällä on aina metodeja ja tarvittaessa myös DO rakenteita

15 DS2 metodit Metodi on ohjelmalohko, jota voidaan kutsua nimellä METHOD komento antaa metodille nimen ja aloittaa ohjelmalohkon END komento päättää ohjelmalohkon Metodin nimi on globaali Metodin muuttujat voivat olla globaaleja tai paikallisia Systeemimetodit (INIT, RUN, SETPARMS ja TERM) sekä joukko valmiiksi tehtyjä metodeja tulevat asennuksen mukana Lisäksi käyttäjä voi määritellä omia metodeja ja tallettaa niitä paketteihin

16 DS2 muuttujien määritykset ja scope Muuttujat tulee aina alustaa DECLARE (DCL) komennolla Ohjelmalohkojen ulkopuolella määritellyt muuttujat ovat globaaleja Ohjelmalohkoissa voidaan määritellä lokaaleja muuttujia THIS.muuttujanimi viittauksella viitataan globaaliin muuttujanimeen Muuten muuttujaa etsitään eri ohjelmalohkoista viittauksen tehneestä ohjelmalohkosta alkaen uloimpaa ohjelmalohkoa kohti ja käytetään sitä määritystä, joka ensimmäisenä löytyy Jos muuttujalle ei löydy määritystä, luodaan uusi local DOUBLE muuttuja Vain DATA ohjelmalohkossa määritellyt muuttujat menevät output tauluun

17 Esimerkki 1 Alustuskomennot Muuttujien alustaminen DECLARE ja RETAIN komennoin INIT, RUN ja TERM metodit Systeemimetodit, jotka ovat aina olemassa ja helposti käytettävissä SET komento INIT metodissa Suoritetaan vain kerran, ei automaattista loop rakennetta SET komento RUN metodissa Suoritetaan kuten DATA vaiheessa, automaattinen loop rakenne SET komennoissa esimerkki FedSQL koodista upotettuna DS2 koodiin

18 proc ds2; data AllHouses (overwrite=yes drop=(stylemax MaxSize)) StyleMax (overwrite=yes keep=(stylemax)) td.biggesthouse (overwrite=yes keep=(maxsize)); declare doublesizedif StyleMax MaxSize; retain StyleMaxMaxSize 0; method init(); set {select mean(sqfeet) as avgsize from INIT metodi suoritetaan vain yhden kerran ohjelman alussa. h.houses {option locktable=share}}; end; Sinisellä korostettuna FEDSQL ohjelmointikielinen osuus.

19 method run(); set {select *from h.houses {option locktable=share} order by style}; by style; StyleMax =max(stylemax, sqfeet); SizeDif=sqfeet avgsize; output allhouses; Jos SET komento puuttuu, if last.style then do; RUN metodi suoritetaan vain yhden kerran. output stylemax; Jos SET komento mukana, MaxSize=max(MaxSize,StyleMax); suoritetaan kerran per rivi. StyleMax =0; end; Sinisellä korostettuna FEDSQL ohjelmointikielinen osuus. end;

20 method term(); output td.biggesthouse; end; enddata; run; quit; TERM metodi suoritetaan vain yhden kerran ohjelman lopussa.

21 Valmiiksi tehdyt DS2 metodit FCMP PROC FCMP:llä määriteltyjen funktioiden käyttö HASH ja HASH Iterator HASH toiminnallisuus kuten DATA vaiheessa, mutta eri syntaksi LOGGER Rajapinta SAS Logging palveluihin MATRIX DS2:n sisään rakennettu matriisilaskenta (kevyempi kuin IML) SQLSTMT Tietokantataulujen luontiin, ylläpitoon ja poistamiseen

22 PACKAGE ohjelmalohko Muuttujamääritysten ja metodien tallettaminen DS2 paketiksi Logiikka talletetaan kryptattuna tauluun Talletettuihin paketteihin voidaan viitata DS2 ja FedSQL ohjelmissa Taulut voivat olla missä tahansa kirjastossa/tietokannassa

23 Esimerkki 2: Oma metodi ja paketti package zoo.animal / overwrite=yes; declare varchar(100) s; method animal(varchar(100) s); this.s = s; end; method speak(); put s; end; endpackage; run;

24 data _null_; method init(); declare package zoo.animal a1; declare package zoo.animal a2( lion'); a1 = a2; a1.speak(); a2.speak(); a1 = _new_ zoo.animal( giraffe'); a1.speak(); a2.speak(); end; enddata; run;

25 Method Overload Tarkoittaa tilannetta, jossa kaksi tai useampi metodi ovat saman nimisiä, mutta joilla on erilaiset kutsuparametrit Näissä tilanteissa DS2 käyttää sitä metodia, jonka parametrit vastaavat kutsuparametreja Tämä tekniikka mahdollistaa sen, että saman nimistä metodia voidaan kutsua kutsuparametrina käytetyn sarakkeen tietomuodosta riippumatta Metodit hoitavat tarvittavan logiikan taustalla Kutsuvan ohjelman tekeminen helpottuu

26 DS2 säikeistys Koodaus tehty ohjelmoijalle hyvin helpoksi Säikeistettävä ohjelmalogiikka kirjoitetaan THREAD ohjelmalohkoon Ohjelma koodataan aivan samalla tavalla kuin muut DS2 ohjelmat DATA ohjelmalohkosta kutsutaan THREAD ohjelmalohkoa ja kerrotaan käytettävien säikeitten määrä Olennaisinta on käyttää säikeistystä oikein eli vain niissä tapauksissa, joissa saadaan oikea lopputulos myös säikeistetyllä ajolla Rivikohtaisen käsittelyn tulee olla toisista riveistä riippumatonta Tarvittaessa yhdistely tehdään pääohjelmassa, joka kutsui säikeitä

27 DS2 In-Database Lisenssoituna tulee olla Base SAS SAS In Database Code Accelerator SAS Access Interface tietokannalle (Greenplum tai Teradata) SAS Embedded Process tulee olla asennettuna tietokantaan Ohjelmassa tulee olla THREAD ohjelmalohko ja DATA ohjelmalohko Käytetyn taulun tulee sijaita ko tietokannassa

28 Esimerkki 3: Säikeistys In-Database thread th_pgm / overwrite=yes; retain isum irows 0; keep isum irows; method run(); set teralib.indata; irows=irows+1; isum=isum+i; end; method term(); output; end; endthread; run;

29 Esimerkki 3: Säikeistys In-Database data out(overwrite=yes); retain fsum 0; retain nrows 0; keep fsum nrows; dcl thread th_pgm m; method run(); set from m threads=1; fsum =fsum + isum; nrows = nrows + irows; end; method term(); output; end; THREADS= parametrilla ei ole merkitystä In Database enddata; tapauksessa, koska tietokanta run; jakaa ajon säikeisiin omalla logiikallaan. Sen vuoksi tässä voi olla arvona vaikka 1 ja silti ajo toimii säikeistettynä. THREADS parametrin voi tässä tapauksessa vaikka jättää kokonaan pois.

30 Milloin DS2 koodaus kannattaa? DATA vaiheen ohjelmia kannattaa muuttaa DS2 ohjelmiksi vain silloin kun siitä on todellista hyötyä. Esimerkiksi: Jos laskennan tarkkuus edellyttää uusien tietomuotojen käyttöä Jos tarvitaan SAS FedSQL ohjelmalogiikkaa Jos tarvitaan matriisilaskennan ja DATA vaiheen yhdistämistä Jos optimiratkaisu vaatii säikeistettyä moniajoa (Threaded Kernel, TK) tietokantapalvelimella, High Performance Analytics palvelimella tai SAS Federation palvelimella Jos tarvitaan uusia komentoja, metodeja, paketointia tai integraatio muihin ympäristöihin (SAS ympäristöt,teragram,r, C/C++, IML)

31 Miten DATA vaiheesta DS2? Muutamien SAS ratkaisujen scoring lähdekoodien muuntamista varten on tehty PROC DSTRANS, mutta se Muuntaa vain osan DATA vaiheen komennoista Käsittelee vain yhden ohjelmakoodin kerrallaan Tekee hyvin vain alkuperäisen tehtävänsä, ei muuta muuntaa vain varsin yksinkertaiset DATA vaiheen ohjelmat onnistuneesti Näin ollen on suositeltavaa tehdä muunnos manuaalisesti koodaamalla

32 DS2 yhteenveto Mitä? Uusi DATA vaiheen kaltainen ohjelmointikieli, joka tukee säikeistystä Miksi? Voidaan ajaa SAS logiikkaa uusissa paikoissa Uudet tietotyypit antavat lisämahdollisuuksia Optimointia moderneilla ohjelmointitekniikoilla Kenelle? Kokeilumielessä SAS 9.3 käyttäjille, täysi tuki SAS 9.4:n mukana Milloin? Heti, kun tarvitaan uusia ominaisuuksia. Koodaaminen on työläämpää kuin Base SAS ympäristössä, mutta ajot voivat nopeutua kertaluokkaa.

33 DS2 ja FedSQL dokumentaatio Base SAS 9.4 Procedures Guide roc.pdf SAS 9.4 DS2 Language Reference /ds2ref.pdf SAS 9.4 FedSQL Language Reference ult/fedsqlref.pdf

34 DS2 lisäinformaatiota SAS Aamutori klo 8:30 10:30, Innopoli 2, Tekniikantie 14, Espoo Data Step 2, DS2 lisätarkkuutta laskentaan, uusia tietomuotoja ja paljon muuta sas.com sivuston päivitykset The SAS Training Post ohjelmointivinkit

35 KIITOS, KYSYMYKSIÄ?

Aureolis Oy Itsemääritellyt funktiot SAS ohjelmoinnissa

Aureolis Oy Itsemääritellyt funktiot SAS ohjelmoinnissa Aureolis Oy 2013 24.9.2013 Miksi omatekoisia funktiota? Koodin uudelleen käyttö Koodi kirjoitetaan kerran ja käytään monessa paikassa. Säästytään turhalta työltä Koodin hallinta keskitetysti Koodi voidaan

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN

SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN Marja Pennanen 23.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suuria olioita, joista puhutaan myös pitkinä bittijonoina tai

Lisätiedot

DBTechNet. DBTech VET. SQL Transactions. Teoriaa ja käytännönharjoituksia. Suomeksi

DBTechNet. DBTech VET. SQL Transactions. Teoriaa ja käytännönharjoituksia. Suomeksi DBTechNet DBTech VET SQL Transactions Teoriaa ja käytännönharjoituksia Suomeksi SQL-transaktioiden käytännön teoriaa ja harjoituksia Versio 0.5, maaliskuu 2014 Tekijät: Martti Laiho ja Mika Wendelius Tämä

Lisätiedot

RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA

RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA Sanna Hyvärinen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Maaliskuu

Lisätiedot

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence ja sen tuomat uudistukset

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence ja sen tuomat uudistukset Lauri Luoma Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence ja sen tuomat uudistukset Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietoverkot Insinöörityö 16.12.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

T-76.115 Tekninen spesifikaatio

T-76.115 Tekninen spesifikaatio T-76.115 Tekninen spesifikaatio OtaShop2 Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus Tarkastettu 3.2 5.4.2004 Karanko Laajennettu selvitystä ylläpitopuolen tekniikasta 3.1 5.4.2004 Ojanen Pieni lisäys replikoinnin

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet...6 Muuttuja...6 Taulukkoalkio...6 Ohjelmamoduulit...6 Lyhyt kassaohjelma...7 X=X+1...7 PHP-ohjelmointi...8 Asetuslause...

Ohjelmoinnin perusteet...6 Muuttuja...6 Taulukkoalkio...6 Ohjelmamoduulit...6 Lyhyt kassaohjelma...7 X=X+1...7 PHP-ohjelmointi...8 Asetuslause... Ohjelmoinnin perusteet...6 Muuttuja...6 Taulukkoalkio...6 Ohjelmamoduulit...6 Lyhyt kassaohjelma...7 X=X+1...7 PHP-ohjelmointi...8 Asetuslause...9 Tehtävä (PHP/1)...10 If then else-rakenne...12 Tehtävä:...12

Lisätiedot

Tietokantatuen lisääminen

Tietokantatuen lisääminen 291 L U K U 7 Tietokantatuen lisääminen Oppitunti 1: Tietokantayhteydet Visual C++:ssa 292 Oppitunti 2: MFC:n tietokantatuki 306 Oppitunti 3: ADO:n esittely 324 Laboratorio 7: Kyselyjen tekeminen tietokannasta

Lisätiedot

Objekti-orientoutunut - ABL vai 4GL? Pegissä (Progress Email Group) oli jokin aikaa sitten mielenkiintoinen keskustelu ohjelmointikielemme nimestä.

Objekti-orientoutunut - ABL vai 4GL? Pegissä (Progress Email Group) oli jokin aikaa sitten mielenkiintoinen keskustelu ohjelmointikielemme nimestä. VUOSIKERTA 4 1/2014 NUMERO FinPUG News 17.3.2014 HUOM! Säästä luontoa älä tulosta tätä paperille! Tässä numerossa 1 ABL vai 4GL? 2 Puheenjohtajan palsta 2 EMEA PUG Challenge 2014 3 FinPUG 2014 - Majvik

Lisätiedot

C++-KIELI. Versio 4.0

C++-KIELI. Versio 4.0 C++-KIELI Versio 4.0 RAJOITUKSET Kunnes toisin määrätään, tätä materiaalia voivat monistaa omaan henkilökohtaiseen käyttöön OAMK/Tekniikan yksikön opiskelijat. Tämän materiaalin käyttö kaikenlaisessa kaupallisessa

Lisätiedot

TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI

TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI OSIO 02 Tietokantojen perusteita Tietokanta Näistä vaatimuksista seuraa: tietokantaan liittyy ohjelmisto, joka hoitaa sitä tämä ohjelmisto varsinaisesti lukee ja kirjoittaa

Lisätiedot

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 R-KIELEN PERUSTEET R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos R KIELEN PERUSTEET Lukijalle Tavoitteet Tämä kirja esittelee R-kielen perusteet ja muutamia ohjelmointiin liittyviä

Lisätiedot

LINUX. Ylläpito ja asennus. LINUX asennus ja ylläpito Juhani Merilinna 1. by Juhani Merilinna

LINUX. Ylläpito ja asennus. LINUX asennus ja ylläpito Juhani Merilinna 1. by Juhani Merilinna LINUX Ylläpito ja asennus by Juhani Merilinna LINUX asennus ja ylläpito Juhani Merilinna 1 Sisällysluettelo Linux asennuspaketit...6 Slackware... 6 RedHAT... 6 SuSE... 6 Debian... 7 Mandrake...7 Yleistä

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO

MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO Esa Hill Versio: 1.0 Esa.hill@saunalahti.fi t0103574@puv.fi 050-3584697 06.05.2003 Ohjaaja: Martti Mustonen VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Esa Hill MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO Tekniikka ja liikenne 2003

Lisätiedot

1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ. 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN. 3 3. INPUT JA OUTPUT. 6 4. 9 5. BASIC-KIELEN TOISTO- JA EHTORAKENTEITA. 14 6. ALIOHJELMAT.

1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ. 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN. 3 3. INPUT JA OUTPUT. 6 4. 9 5. BASIC-KIELEN TOISTO- JA EHTORAKENTEITA. 14 6. ALIOHJELMAT. Sisällysluettelo 1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ... 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN... 3 3. INPUT JA OUTPUT... 6 4. TAVALLISIMPIEN KOMPONENTTIEN YLEISIMMÄT OMINAISUUDET, METODIT JA TAPAHTUMAT... 9 5. BASIC-KIELEN

Lisätiedot

Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Veijo Vainionpää HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 5 Veijo Vainionpää Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Lisätiedot

Indeksit ja niiden käyttö MySQL- ja SQL Server -tietokantatuotteissa

Indeksit ja niiden käyttö MySQL- ja SQL Server -tietokantatuotteissa Janne Lusua Indeksit ja niiden käyttö MySQL- ja SQL Server -tietokantatuotteissa Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma 3.4.2009 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö

HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö Tarkastajat: professori Hannu-Matti Järvinen ja tutkija Essi Lahtinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty tietotekniikan osaston

Lisätiedot

Palvelu sisältää tietyn määrän ominaisuuksia riippuen ostetusta palvelupaketista.

Palvelu sisältää tietyn määrän ominaisuuksia riippuen ostetusta palvelupaketista. PALVELUKUVAUS, WEBHOSTING (UNIX) SurfNet, Oy Nyttab Ab 16.7.2002 1. Yleistä Webhosting palvelu antaa asiakkaalle levytilaa SurfNetin palvelimella aineiston julkaisemiseen Internetissä. Internet yhteys

Lisätiedot

TIETOKANTOJEN HALLINTA IIO30200

TIETOKANTOJEN HALLINTA IIO30200 TIETOKANTOJEN HALLINTA IIO30200 SQL SERVER 2005 SELVITYSRAPORTTI: ARKKITEHTUURI JA SERVICE PACK 2 UUDET OMINAISUUDET CREATIVE COMMONS -LISENSOITU Holm Timo c5253[at]jamk.fi Kilpeläinen Mika c9780[at]jamk.fi

Lisätiedot

OHJ-1100 Ohjelmointi I

OHJ-1100 Ohjelmointi I OHJ-1100 Ohjelmointi I lukuvuosi 2012 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen ari.suntioinen@tut.fi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1100 Ohjelmointi I Mitä on ohjelmointi?.......................................

Lisätiedot

MapInfo Professional 11.5.2 Uudet ominaisuudet

MapInfo Professional 11.5.2 Uudet ominaisuudet MapInfo Professional 11.5.2 Uudet ominaisuudet Yhdysvallat Puhelin: +1 518 285 6000 Faksi: +1 518 285 6070 Myynti: +1 800 327 8627 Valtiohallinnon myynti: +1 800 619 2333 Tekninen tuki: +1 518 285 7283

Lisätiedot

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi Osa IV Oliokeskeinen ohjelmointi Osa 4 keskittyy oliokeskeiseen ohjelmointiin tämä tarkoittaa C++:n luokkapiirteiden määrittelyä ja käyttöä, joilla voidaan luoda uusia tyyppejä ja joita voidaan käsitellä

Lisätiedot

Tietokannat. Kevät 2015

Tietokannat. Kevät 2015 Tietokannat Kevät 2015 1 Kurssin järjestelyt Luennot, Erja Mustonen-Ollila Harjoitukset, Erja Mustonen-Ollila Harjoitustyön ohjaus, Erja Mustonen-Ollila SQLViope verkkokurssi, Erja Mustonen-Ollila Luentomateriaali,

Lisätiedot

J2ME MIDLET PELISOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS NOKIAN 7210 PUHELIMEEN

J2ME MIDLET PELISOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS NOKIAN 7210 PUHELIMEEN T a m p e r e e n A m m a t t i k o r k e a k o u l u L i i k e t a l o u s Tutkintotyöraportti J2ME MIDLET PELISOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS NOKIAN 7210 PUHELIMEEN Satu Pietarinen 2 Tekijä(t): Koulutusohjelma(t):

Lisätiedot

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e OHJ-1101 Ohjelmointi 1e Essi Lahtinen 2008-2009 OHJ-1101 Ohjelmointi 1e 2008-09 1 Kurssin järjestelyt 20082009 Kurssin vastuuhenkilö Essi Lahtinen (essi.lahtinen@tut., huone: TE210, puh. 040 8490717) vastaa

Lisätiedot

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne Kotisivuohjeet Tässä ohjeessa käydään läpi kotisivujen tekemisen perusteet keskittyen html-koodiin ja sen ominaisuuksiin. Ohjetta voidaan käyttää sivupohjien luonnin apuna, on kuitenkin suositeltavaa että

Lisätiedot

fix e e (fix e). fix = λf.(λx.f (x x)) (λx.f (x x)) (9)

fix e e (fix e). fix = λf.(λx.f (x x)) (λx.f (x x)) (9) Käytännön funktionaaliset ohjelmointikielet esittävät rekursion tällä tavalla. Teorian näkökulmasta olisi kuitenkin eleganttia, jos oikean puolen Termissä ei tarvittaisi vasemman puolen Muuttujannimeä,

Lisätiedot