Kielioppia: toisin kuin Javassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kielioppia: toisin kuin Javassa"

Transkriptio

1 Object Pascal Pascal kielen oliolaajennus (Inprise/Borland:n oma) luokat Voit uudelleenkäyttää luomiasi objekteja esim. komponentteja Periytyminen Kielioppia: toisin kuin Javassa Ei eroa isojen ja pienien kirjainten välillä ISO on sama kuin iso tai iso Merkkijonovakiot määritellään yksinkertaisten lainausmerkkien sisällä esim. vakio Merkkivakio on yhden merkin mittainen merkkijono esim. 'a' Sijoitusoperaattori := Yhtäsuuruus = Erisuuruus <> Ei-operaattori not Begin-end korvaa {} Kommentointi { }, // tai (* *) Delphi ohjelmien rakenteesta Ohjelma koostuu lähdekoodia sisältävistä käännösyksiköistä (units), jotka ovat kukin omassa tiedostossaan Käännösyksiköt mahdollistavat suurien ohjelmien jakamisen pienempiin moduuleihin, joita voidaan editoida yksitellen 4 Jokainen ohjelma koostuu yhdestä pääohjelmasta, joka sisältyy projektitiedostoon (.dpr) yhdestä tai useammasta käännösyksiköstä (*.pas) Jokaista lomaketta (form) kohti on olemassa yksi käännösyksikkö Ohjelmaansa voi lisätä käännösyksiköitä, jotka eivät liity mihinkään lomakkeeseen ohjelmalogiikka tulisi sijoittaa tällaisiin yksiköihin 5 Pääohjelman rakenne program Nimi; //ohjelman nimi //mahdollinen uses-lohko, muuttujien esittelyt //sekä mahdolliset parametrit kääntäjälle //pääohjelma alkaa //ohjelmakoodi end. //pääohjelma loppuu (huomaa piste) 6

2 Pääohjelma esim. (konsoli) Pääohjelman esim. (GUI) Käännösyksikön rakenne program Nimi; //ohjelman nimi program Salakirjoitus; //ohjelman nimi unit Nimi; //yksikön nimi {$APPTYPE CONSOLE} //parametri kääntäjälle uses SysUtils; //tarvittaviin yksiköihin viittaukset var MJono: String; //muuttujien esittely //pääohjelma alkaa MJono := 'Hello world!'; WriteLn(Mjono); end. //pääohjelma loppuu 7 uses //tarvittaviin yksiköihin viittaukset Forms, Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1}; {$R *.RES} //parametri kääntäjälle //pääohjelma alkaa Application.Initialize; Application.CreateForm(TForm1, Form1); Application.Run; end. //pääohjelma loppuu 8 interface //esittelyosa //Muiden yksiköiden käyttöön tarjottavien //vakioiden, muuttujien, tyyppien, proseduurien ja //funktioiden esittelyt. Myös uses-lohko. 9 implementation //toteutusosa //Interface-lohkossa esiteltyjen proseduurien ja //funktioiden toteutukset eli ohjelmakoodi. //Lisäksi tässä osassa voi olla yksikön omaan //käyttöön tarkoitettujen vakioiden, tyyppien, //muuttujien, proseduurien ja funktioiden //esittelyt. end. //yksikkö loppuu Muuttujat Perustietotyypit Integer: kokonaislukutyyppi 32-bit longint ( ) Char: merkkityyppi, voi sisältää yhden merkin Boolean: totuusarvo, true tai false Real: reaalilukutyyppi eri versioita String: merkkijonotyyppi eri versioita Muuttujien esittely var-lohkossa Var-lohko voi esiintyä yksikkötasolla (esim. interface-osassa) paikallisella tasolla proseduurin tai funktion var-lohkossa

3 Tyypit Uudet tyypit määritellään type-lohkossa Delphin valmiit tyyppinimet alkavat T-kirjaimella, samaa tapaa voi käyttää omassa nimeämisessäkin type TMyString = String; var S: TMyString; S := 'Halloota mualima!' Lueteltu tyyppi (enumerated type) Esim. lueteltu tyyppi TKorttiMaa, jonka mahdollisia arvoja ovat hertta, ruutu, risti ja pata type TKorttiMaa = (hertta, ruutu, risti, pata); var maa: TKorttiMaa; maa := ruutu; maa := succ(maa); //seuraava listan mukainen arvo if (maa = risti) then Tietueet Kokoelma toisiinsa liittyviä tietoja, jotka on varastoitu yhteen tietorakenteeseen Esitellään record-avainsanan kanssa typelohkossa type Tietuetyypinnimi = record kenttä1: tietotyyppi; kenttä2: tietotyyppi; kenttän: tietotyyppi; program tietueohj; type Henkilotiedot = record Nimi : String; Osoite : String; Ika : Integer; var Tietue : Henkilotiedot; Tietue.Nimi := 'Matti'; Tietue.Ika := 55; end. 16 Tyyppikonversiot IntToStr: kokonaisluku merkkijono StrToInt: merkkijono kokonaisluku CurrToStr: valuutta merkkijono StrToCurr: merkkijono valuutta TimeToStr: DateTime merkkijono StrToDate: merkkijono DateTime FloatToStr: liukuluku merkkijono StrToFloat: merkkijono liukuluku Int: liukuluku kokonaisluku Round: liukuluku kokonaisluku (pyöristys) Chr: kokonaisluku (ASCII-koodi) Char 17 Ord: alkio järjestysnro Ord('A') -> 65 Chr(65) -> 'A' Ord(risti) -> 3 Esimerkki tyyppikonversiosta: //Merkkijonon muunnos kokonaisluvuksi //laskutoimitusta varten luku := StrToInt(Edit1.text); luku := luku + 5; Label1.caption := IntToStr(luku); 18

4 Vakiot Arvo määrätään kerran ja sitä ei sen jälkeen muuteta Määrittely tapahtuu const-lohkossa const OletusIka = 20; Vakion esittelyssä käytetään yhtäsuuruusmerkkiä if-lause Valintalauseet if ehtolause then lause else lause; if (luku < 4 and luku > 2) then Edit1.text := 'Luku on kolme'; luku := 0; end //Huom! Ei puolipistettä, jos else-lause else //ei pakollinen osa Edit1.text := 'Luku on jotain muuta'; case-lause case lauseke of arvovaihtoehto1: lause; arvovaihtoehto2: lause;.. arvovaihtoehton: lause; else lause; case Kluku1 of //lausekkeen oltava ordinaali 0: Edit1.text := 'Nolla'; 1,2: Edit1.text := 'Yksi tai kaksi'; 3..6: Edit1.text := 'Kolmesta kuuteen'; else Edit1.text := 'Jokin muu'; //ei pakollinen Toistolauseet repeat until, while ja for repeat lause until ehtolause while ehto do lause for indeksi:=alaraja to yläraja do lause for indeksi:=yläraja downto alaraja do lause 22 vastaus := 0; repeat vastaus := vastaus + 1; until vastaus > 10; while vastaus <= 20 do vastaus := vastaus + 2; vastaus := vastaus - 1; for i:=1 to 10 do vastaus := vastaus*i; 23 Aliohjelmat Aliohjelmatyyppejä ovat proseduurit (eivät palauta mitään) funktiot (palauttavat arvon) Parametrit erotetaan puolipisteellä (;) peräkkäiset samantyyppiset vaihtoehtoisesti pilkulla (a,b,c: tyyppi) Proseduurit Kun parametrin nimen edessä var-sana, ns. muuttujaparametri const-sana, parametrin arvoa ei voi muuttaa Proseduurista poistuminen kesken: exit; 24

5 procedure testi(luku1: Integer; var luku2: Integer; const luku3: Integer); luku1 := luku1 + 50; luku2 := luku2 + 50; //muuttaa kutsussa käytetyn //muuttujan arvoa //luku3 := luku3 + 50; //ei mene kääntäjästä läpi //pääohjelma //Kluku1, Kluku2, Kluku3 = 10 testi(kluku1, Kluku2, Kluku3) //Kluku1: 10, Kluku2: 60, Kluku3: 10 end. Funktiot Arvo palautetaan sijoittamalla se funktion nimeen tai result-muuttujaan, sijoitus ei lopeta funktion suorittamista (Javan return-kutsu) Parametrit kuten proseduureissa function testi2(luku1: Integer) : Integer; result := luku1 * 5; Proseduurin tai funktion ylikuormitus Sama nimi, mutta eri parametrit ja/tai eri tyyppinen palautusarvo procedure Store(X: Longint); overload; procedure Store(X: Shortint); overload; function Divide(X, Y: Real): Real; overload; function Divide(X, Y: Integer): Integer; overload; 25 Edit1.text := IntToStr(testi2(5)); Poikkeuksien hallinta try.. finally suorittaa try-osan ja riippumatta kuinka sen suoritus päättyy, suoritetaan finally-osa try.. except suorittaa try-osan ja poikkeuksien sattuessa except-osan procedure TForm1.Button1Click(Sender : TObject); var i : Integer; try i := StrToInt(Edit1.Text); except on E:exception do ShowMessage('Virhe: '+E.message); 28 29

Ohjausrakenteet. Valinta:

Ohjausrakenteet. Valinta: Ohjausrakenteet Luento antaa yleiskuvan siitä kuinka ohjelmassa suorittaan vaihtoehtoisia tehtäviä valintarakenteiden avulla ja kuinka samanlaisia ohjelma-askeleita toistetaan toistorakenteiden avulla

Lisätiedot

6/20: Tietorakenteita

6/20: Tietorakenteita Ohjelmointi 1 / syksy 2007 6/20: Tietorakenteita Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/20 Opelta lähti

Lisätiedot

Rajapinta (interface)

Rajapinta (interface) 1 Rajapinta (interface) Mikä rajapinta on? Rajapinta ja siitä toteutettu luokka Monimuotoisuus ja dynaaminen sidonta Rajapinta vs periytyminen 1 Mikä rajapinta on? Rajapintoja käytetään, kun halutaan määritellä

Lisätiedot

SQL-KIELEN PERUSTEET

SQL-KIELEN PERUSTEET SQL-KIELEN PERUSTEET JOUNI HUOTARI 1999-2013 KALVOT PERUSTUVAT PÄÄOSIN ARI HOVIN SQL-OPPAASEEN (DOCENDO 2004) 1. VERSIO: TAPANI ÄIJÄNEN http://www.nelliportaali.fi/link/fin24130 1 1. JOHDANTO HUOM. SQL:N

Lisätiedot

1.1 Tavallinen binäärihakupuu

1.1 Tavallinen binäärihakupuu TIE-20100 Tietorakenteet ja algoritmit 1 1 Puurakenteet http://imgur.com/l77fy5x Tässä luvussa käsitellään erilaisia yleisiä puurakenteita. ensin käsitellään tavallinen binäärihakupuu sitten tutustutaan

Lisätiedot

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Timo Väänänen 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä

Lisätiedot

Yhtälön ratkaiseminen

Yhtälön ratkaiseminen Yhtälön ratkaiseminen Suora iterointi Kirjoitetaan yhtälö muotoon x = f(x). Ensin päätellään jollakin tavoin jokin alkuarvo x 0 ja sijoitetaan yhtälön oikealle puolelle, jolloin saadaan tarkennettu ratkaisu

Lisätiedot

3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan nimet ja osoitteet rinnakkain. 4 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä numeron ja tulostaa sen näytölle.

3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan nimet ja osoitteet rinnakkain. 4 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä numeron ja tulostaa sen näytölle. 1 Tee ohjelma, joka tulostaa nimesi näytölle. Olli Opiskelija 2 Tee ohjelma, joka tulostaa näytölle nimesi ja osoitteesi. Olli Opiskelija Torikatu 19 90100 Oulu 3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan

Lisätiedot

Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät

Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät Mat-2.2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 11 Ehtamo Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät a) Ratkaise tehtävä min (x 1 2) 4 + (x 1 2x 2 ) 2 s.e. x 2 = x 2 1 käyttäen kvadraattista ulkopuolista sakkofunktiota.

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

1.1 Yhtälön sieventäminen

1.1 Yhtälön sieventäminen 1.1 Yhtälön sieventäminen Lausekkeeksi voidaan kutsua jokaista merkittyä laskutoimitusta. Sellaisia matema-tiikan tehtäviä on vähän, joita suorittaessaan ei joutuisi sieventämään lausekkeita, millä tarkoitetaan

Lisätiedot

Alkusanat ja sisällysluettelo

Alkusanat ja sisällysluettelo Alkusanat ja sisällysluettelo Tässä ohjeessa käsitellään pintapuolisesti ohjelman sujuvan käytön aloittamiseksi tarvittavien pohjatietojen lisääminen. Useimmat ohjeessa käsitellyistä toimenpiteistä onnistuvat

Lisätiedot

1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa

1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa 1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa (Lähde: Lamon, S. 1999. Teaching fractions and ratios for understanding. New Jersey: Lawrence Erlbaum Publishers.) Murtolukujen alueelle siirryttäessä

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

Karttojen värittäminen

Karttojen värittäminen Karttojen värittäminen Neliväriongelman värityskombinaatioiden lukumäärän etsiminen graafien avulla Eero Räty & Samuli Thomasson Valkeakosken Tietotien lukio / Päivölän Kansanopisto Tieteenala: Matematiikka

Lisätiedot

tutustua erääseen digitaalisen puhelinverkon merkinantoon nähdä käytännössä sanomapohjaisen merkinannon merkitys

tutustua erääseen digitaalisen puhelinverkon merkinantoon nähdä käytännössä sanomapohjaisen merkinannon merkitys 2. TELEPHONE SIGNALLING ISDN-LIITTYMÄMERKINANTO (ILM) Työn tavoitteet tutustua erääseen digitaalisen puhelinverkon merkinantoon oppia ISDN-merkinannon peruskäsitteet nähdä käytännössä sanomapohjaisen merkinannon

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 10 Ke 11.2.2015. Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 10 Ke 11.2.2015. Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 10 Ke 11.2.2015 Timo Männikkö Luento 10 Algoritminen ongelman ratkaisu Suunnittelumenetelmät Raaka voima Järjestäminen eli lajittelu Kuplalajittelu Väliinsijoituslajittelu Valintalajittelu

Lisätiedot

SYSTEMOINTI eli TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU

SYSTEMOINTI eli TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU SYSTEMOINTI eli TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU LUENTOMATERIAALI Maija-Leena Saaranen Nivalan Ammattiopisto NAO 1 MITÄ ON TIETO? Tietoyhteiskunta, tietosysteemi, tietotyö, tietovarkaus, tietokone, tietotekniikka

Lisätiedot

Muuttujien määrittely esimerkkejä

Muuttujien määrittely esimerkkejä Tarja Heikkilä esimerkkejä Sisältö 2 Luokittelu 5 Uusien muuttujien määrittely kaavojen avulla 11 Liite Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden seurantatutkimus 15 1 1. Määritellään muuttujat kyselylomakkeesta

Lisätiedot

XML JA SEN MUUNTAMINEN XSL-MUUNNOSTEN AVULLA

XML JA SEN MUUNTAMINEN XSL-MUUNNOSTEN AVULLA XML JA SEN MUUNTAMINEN XSL-MUUNNOSTEN AVULLA Juho Kuoppala Insinöörityö Oulun seudun ammattikorkeakoulu Raahen tietokonealan yksikkö ALKULAUSE Tämä opinnäytetyö on tehty Oulun seudun ammattikorkeakoulussa,

Lisätiedot

Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti?

Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti? Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti? Wilhelmiina Hämäläinen Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 1.-2.12. 2003 Tietojenkäsittelytieteen laitos Joensuun yliopisto 1 Johdanto

Lisätiedot

Aki Taanila SPSS OPAS

Aki Taanila SPSS OPAS Aki Taanila SPSS OPAS 2.10.2009 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 AINEISTON TALLENTAMINEN... 2 1.1 Muuttujien määrittely... 2 1.2 Aineiston syöttäminen... 5 1.3 Aineiston tallentaminen ja avaaminen... 6 1.4 Aineistojen

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

LotusLive. LotusLive Engage ja LotusLive Connections. Käyttöopas

LotusLive. LotusLive Engage ja LotusLive Connections. Käyttöopas LotusLie LotusLie Engage ja LotusLie Connections Käyttöopas LotusLie LotusLie Engage ja LotusLie Connections Käyttöopas Huomautus Ennen näiden tietojen ja niihin liittyän tuotteen käyttöä tutustu julkaisuun

Lisätiedot

Tiedon tuonti. Sisältö

Tiedon tuonti. Sisältö Tiedon tuonti Sisältö Yleistä... 2 Vaihe 1 Tietojen valmistelu... 2 Vaihe 2 Testaaminen... 4 Vaihe 3 Oikeellisuuden tarkistus... 5 Vaihe 4 Kenttien liittäminen... 7 Vaihe 5 Luontitapa... 10 1 Tiedon tuonti

Lisätiedot

PATU PANKKIEN ASIAKASYHTEYKSIEN TIETOTURVA TIEDOSTOSIIRRON SUOJAAMINEN

PATU PANKKIEN ASIAKASYHTEYKSIEN TIETOTURVA TIEDOSTOSIIRRON SUOJAAMINEN JÄRJESTELMÄKUVAUS O - 1 PATU PANKKIEN ASIAKASYHTEYKSIEN TIETOTURVA TIEDOSTOSIIRRON SUOJAAMINEN OSA 1: TODENTAMISEN JA EHEYDEN- VALVONNAN MENETELMÄT SEKÄ AVAINTEN HALLINTA Versio 1.22 10.9.1998 Tämä dokumentti

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot