Valtioneuvoston asetus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtioneuvoston asetus"

Transkriptio

1 Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä xx päivänä xxxxkuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) nojalla: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä asetusta sovelletaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013, jäljempänä maaseutuasetus, 17 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 19 artiklan 1 kohdan a) alakohdassa ii ja b) alakohdassa, maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014), jäljempänä kehittämistukilaki, 3 luvussa ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjemassa tarkoitettuun maaseudun yritystukeen. 2 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 1) rakennetukilailla maatalouden rakennetuista annettua lakia (1476/2007); 2) yleisasetuksella Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan merija kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1303/2013; 3) maa- ja metsätalouden ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetuksella tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annettua komission asetusta (EU) N:o 702/2014; 4) yleisellä ryhmäpoikkeusasetuksella tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annettua komission asetusta (EU) N:o 651/2014; 5) vähämerkityksisellä tuella (de minimis) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1407/2013 tarkoitettua tukea; 6) I tukialueella valtioneuvoston asetuksessa alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista (445/2014) tarkoitettua ensimmäistä tukialuetta; 7) II tukialueella 6 kohdassa mainitussa valtionneuvoston asetuksessa tarkoitettua toista tukialuetta; 8) III tukialueella muita Suomen alueita kuin 6 ja 7 kohdassa mainittuja alueita, lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa; 9) kokeilulla yrityksen toimintaedellytyksiä vahvistavien, liiketoimintasuunnitelmaan perustuvien uusien tuotteiden ja palveluiden sekä toimintamallien asiakas- ja markkinalähtöistä suunnittelua, testaamista ja kehittämistä rajatulla laajuudella, aikataululla ja kustannuksilla.

2 2 2 luku Tuen myöntämisen yleiset edellytykset 3 Tuen suuntaaminen Tukea voidaan myöntää sellaisen toimenpiteen toteuttamiseen, jossa tuella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus toimenpiteen toteuttamiseen. Tuen hakijan tulee osoittaa hakemuksessa tai sen liitteenä olevassa asiakirja-aineistossa, että vähintään yksi seuraavista perusteista vaikuttaa toimenpiteen toteuttamiseen: 1) toimenpide voidaan toteuttaa nopeammin; 2) toimenpide voidaan toteuttaa korkeatasoisempana; 3) toimenpide voidaan toteuttaa laajempana; tai 4) toimenpidettä ei toteutettaisi sellaisenaan ilman myönnettävää tukea. 5 Ammattitaito Ammattitaitoa arvioidaan yrittäjän tai yrityksen avainhenkilöiden koulutuksen, työkokemuksen tai muuten hankitun osaamisen perusteella. Avainhenkilöllä tarkoitetaan johtavassa asemassa olevaa henkilöä tai henkilöä, jolla on erityiseen osaamiseen perustuva asema yrityksessä 6 Yrityksen taloudellinen asema Yrityksen taloudellista asemaa arvioitaessa otetaan huomioon yrityksen kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus sekä tuettavan toiminnan kohteena olevien tuotteiden tai palveluiden riittävät markkinointimahdollisuudet. 7 Määräysvalta yrityksessä 4 Tuen myöntämisen rajoitukset Tukea ei voida myöntää vaikeuksissa olevalla yritykselle. Vaikeuksissa olevalla yrityksellä tarkoitetaan kyseiseen tukeen sovellettavassa valtiontukea koskevassa komission asetuksessa tai komission suuntaviivoissa valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (2014/C 249/01) tarkoitettua vaikeuksissa olevaa yritystä. Tukea ei voida myöntää tai myönnettyä tukea maksaa, jos tuen hakija ei ole noudattanut eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain (300/2001) 1 :ssä tarkoitettua tuen takaisinperintäpäätöstä tai kehittämistukilain taikka sen voimaan tullessa voimassa olleen maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain (1443/2006) nojalla tehtyä takaisinperintäpäätöstä. Myönnettäessä yritystukea kehittämistukilain 18 :ssä tarkoitetulle yritykselle, henkilöllä katsotaan olevan määräysvalta osakeyhtiössä, jos hänellä on enemmän kuin puolet kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä joko yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistamiensa osakkeiden äänimäärän perusteella. Määräysvalta voi muodostua myös yhtä useamman henkilön ja heidän perheenjäsentensä osakkeiden tuottaman äänimäärän perusteella. Määräysvalta voi lisäksi perustua henkilön toisen yhtiön omistuksen kautta saamaan äänimäärään. Avoimessa yhtiössä määräysvallan katsotaan olevan yhtiömiehillä yhdessä ja kommandiittiyhtiössä vastuunalaisilla yhtiömiehillä yhdessä. Osuuskunnassa määräysvallan katsotaan olevan jäsenten enemmistöllä.

3 3 8 Valtiontukisääntöjen soveltaminen Myönnettäessä yrityksen perustamistukea muun yritystoiminnan kuin maatalouden harjoittamisen aloittamiseksi maaseutualueilla noudatetaan maa- ja metsätalouden ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetuksen 45 artiklaa. Myönnettäessä investointitukea maataloustuotteiden jalostukseen, kaupan pitämiseen ja kehittämiseen noudatetaan maaseutuasetuksen 81 artiklan 2 kohtaa. Myönnettäessä investointitukea maataloustuotteiden jalostukseen muiksi kuin maataloustuotteiksi noudatetaan maa- ja metsätalouden ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetuksen 44 artiklaa. Myönnettäessä investointitukea muuhun kuin 2 momentissa tarkoitettuun investointiin noudatetaan yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 14 artiklaa ja 17 artiklaa tai tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena (de minimis). Myönnettäessä tukea uusiutuvan energian tuotantoa ja jakelua koskevaan investointiin, noudatetaan yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 41 artiklaa. Investointituki paikallisen toimintaryhmän rahoituskiintiöstä myönnetään kuitenkin vähämerkityksisenä tukena (de minimis). Tuki 2 4 momentissa tarkoitettuihin investointeihin liittyviin toteutettavuustutkimuksiin myönnetään vähämerkityksisenä tukena (de minimis). Tuen hakijan tulee liittää hakemukseen ilmoitus hakijan kuluvan ja kahden sitä edeltävän verovuoden aikana saamastaan vähämerkityksisestä tuesta. 9 Paikallisesti toimiva yritys Perustamistukea ei myönnetä henkilöasiakkaille suunnattavaan paikalliseen palveluliiketoimintaan eikä ainoastaan paikallisilla markkinoilla toimiville yrityksille, joiden tuotteisiin ja palveluihin ei riittävällä tavalla kohdistu alueen ulkopuolista kysyntää tai jotka eivät korvaa alueen ulkopuolelta hankittavia tuotteita tai palveluita. Investointitukea voidaan myöntää paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle vain, jos yrityksen voidaan arvioida palveluillaan tai tuotteillaan korvaavan alueen ulkopuolelta hankittavien tuotteiden tai palveluiden kysyntää taikka täydentävän sellaista paikkakunnan tai alueellista kysyntää, jota jo toimivat yritykset eivät kohtuudella saa tyydytetyksi. 3 luku Perustamistuki 10 Yrityksen perustamistuella tuettava toiminta Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää maaseutualueilla maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan aloittamiseen perustamisvaiheessa olevalle uudelle yritykselle tai liiketoimintaansa uudistavalle toimivalle yritykselle. Lisäksi tukea voidaan myöntää uuden yritystoiminnan aloittamista ja kehittämistä edistävien kokeilujen toteuttamiseen. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että uuden yrityksen perustaja ei ole aiemmin harjoittanut yritystoimintaa maataloutta lukuun ottamatta. Yksittäistä hakijaa ja perustettavaa uutta yritystä kohden voidaan myöntää vain yksi avustus. Myönnettäessä tukea toimivalle yritykselle edellytyksenä on, että tuettava toiminta on yritykselle olennaisesti uutta. Tukea ei voida myöntää hakijalle, joka tukihakemuksen jättämishetkellä on hakenut tai jolle on myönnetty rakennetukilain 6 :n mukainen nuoren viljelijän aloitustuki tai muun lain nojalla tuki yritystoiminnan aloittamiseen. Yrityksen perustamistukea voidaan kuitenkin myöntää sen jälkeen kun nuoren viljelijän aloitustuen mukaisen toiminnan jatkamiselle säädetty vähimmäisaika on täyttynyt. 11 Yrityksen perustamista koskevat suunnitelmat Yrityksen perustamistuen myöntämisen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman esittäminen. Suunnitelman tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

4 4 1) hakijan perustiedot; 2) hakijan taloudellinen ja rahoituksellinen lähtötilanne; 3) yrityksen toiminta-ajatus, liikeidea ja kuvaus uusien toimintojen kehittämisestä; 4) tuettavat toimenpiteet ja niiden toteuttamista koskevat tavoitteet sekä tarkasteluajankohdat tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi; 5) toimenpiteiden toteutumisen tavoiteaikataulu; 6) suunnitellun toiminnan kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma; ja 7) tarvittavat muut lisätiedot ja asiantuntijalausunnot. Lisäksi hakijan tulee esittää tuettavaa toimenpidettä koskeva toimenpidesuunnitelma. 12 Yrityksen perustamis- ja kehittämistoimenpiteet Tukea voidaan myöntää seuraaviin uuden yrityksen perustamistoimenpiteisiin: 1) liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien konsultointi- ja asiantuntijapalveluiden käyttö; 2) tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraus; 3) muut uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeelliset toimenpiteet. Tukea voidaan myöntää seuraaviin toimivan yrityksen uuden liiketoiminnan perustamistoimenpiteisiin: 1) ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö; 2) osallistuminen messuille, näyttelyihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin; 3) muut yrityksen uuden liiketoiminnan aloittamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet. Lisäksi tukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman mukaisten kokeilutoimenpiteiden toteuttamiseen. Tuettaviin perustamis- ja kehittämistoimenpiteisiin ei voi sisältyä investointeja. 13 Perustamistuen myöntäminen Tuki toimenpidesuunnitelman toteuttamiseen myönnetään hakijan esittämän hyväksyttävän kustannusarvion perusteella. Tuen tarpeen arvioimista varten tuen hakijan tulee ilmoittaa tiedot tuettavan toimenpiteen toteuttamiseen saadusta tai haetusta muusta julkisesta rahoituksesta sekä muut tuen myöntäjän edellyttämät tiedot. Tukipäätöksessä on yksilöitävä toimenpidesuunnitelman toteuttamisen tavoitteet, merkittävimmät toimenpiteet ja vaiheet sekä toteutumisen todentamiseksi tarvittavat asiakirjat siten, että tuettavan toimenpidesuunnitelman toteuttamisesta päätöksen mukaisesti voidaan varmistua ennen tuen maksamista. Hyväksytyt toimenpidesuunnitelman mukaiset toimenpiteet voidaan tarvittaessa toteuttaa tukipäätöksestä poikkeavassa aikajärjestyksessä. Tukipäätöstä voidaan tarvittaessa muuttaa vain toteuttamisajan osalta. 14 Liiketoimintasuunnitelman toteutumisen arviointi Toimenpiteen toteutumisen arvioimisen edellytyksenä on tuen saajan kirjallinen selvitys toteutetuista tukipäätöksessä hyväksytyistä toimenpiteistä ja siihen perustuva tuen myöntäjän lausunto. Tuen myöntäjä antaa lausunnon toimenpiteiden toteutumisesta ja tulosten saavuttamisesta tuen maksajalle ennen tuen toisen ja viimeisen erän maksamista. Toimenpiteen toteutusajan umpeutumiseen mennessä, ennen tuen viimeisen erän maksamista tuen maksaja varmistaa, että yritys on laatinut tilinpäätöksen niissä tapauksissa, joissa sitä voimassa olevien säännösten mukaan edellytetään. 15 Tuen määrä Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää enintään:

5 5 1) euroa uuden yrityksen perustamiseen; 2) euroa toimivan yrityksen uuteen liiketoimintaan; ja 3) euroa kokeiluun. Tuki myönnetään avustusmuotoisena kertakorvauksena. Samalle hakijalle ja yritykselle voidaan myöntää yrityksen perustamistukea siten, että maaseutuasetuksen liitteessä II säädetyn tuen määrä on kuitenkin enintään euroa. Yrityksen perustamistuen ja muun valtiontueksi katsottavan tuen yhteenlasketun enimmäismäärän osalta noudatetaan, mitä tukien kasautumisesta säädetään maa- ja metsätalouden ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetuksessa. Yrityksen perustamistukea ei myönnetä, jos hakemuksen perusteella tuen määrä olisi vähemmän kuin euroa tai euroa, jos kyseessä on paikallisen toimintaryhmän rahoituskiintiöstä tuettava toimenpide. 4 luku Investointituki 16 Investointituella tuettava toiminta Investointitukea voidaan myöntää yrityksen investointiin, jolla on olennaista merkitystä yritysten perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. 17 Rakentamista koskeva suunnitelma Rakentamista koskevaan suunnitelmaan on liitettävä seuraavat toimenpiteen toteuttamisen kannalta riittävän yksityiskohtaiset asiakirjat: 1) pääpiirustukset; 2) erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa; 3) rakennusselostus; ja 4) rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio- tai laskelma. 18 Aineellisen investoinnin tukikelpoiset kustannukset Tukea voidaan myöntää kohtuullisiin ja tuettavan toimenpiteen toteuttamisen kannalta tarpeellisiin hyväksyttäviin kustannuksiin, jotka johtuvat seuraavista toimenpiteistä: 1) kiinteän omaisuuden rakentaminen, hankkiminen tai kunnostaminen; 2) uusien tai käytettyjen koneiden, laitteiden ja välineiden hankkiminen mukaan lukien hankkiminen osamaksukaupalla enintään omaisuuden markkina-arvoon asti; tai 3) investoinnin suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät yleiskustannukset osana tuettavaa toimenpidettä. Edellä 1 momentin 2 kohdassa tuen piiriin voidaan hyväksyä vain sellainen osamaksukaupalla hankittu omaisuus, joka on rahoitettu rahoitusyhtiön kautta. Käytettyjen koneiden, laitteiden ja välineiden hankkimisen tukemisen edellytyksenä on, että hankinta hyväksytään tukipäätöksessä. Hankinnan kohteen tulee teknisiltä ominaisuuksiltaan soveltua suunniteltuun käyttöön ja hankinnan olla perusteltua erityisissä tapauksissa, joissa yrityksen toiminnan kannalta välttämätöntä konetta tai laitetta ei ole tarkoituksenmukaista hankkia uutena tai korvaavaa palvelua ei ole kohtuullisin kustannuksin paikkakunnalla saatavilla. Tuen hakijan on selvitysten tai laskelmien avulla osoitettava myös käytetyn koneen tai laitteen kokonaistaloudellinen edullisuus, ottaen huomioon hankintahinta ja käyttöaika ja - kustannukset. Osamaksukaupasta annetun lain (91/1966) 1 :ssä tarkoitetulla osamaksukaupalla hankitun omaisuuden hankintameno katsotaan myös rahoitusvelan osalta tukikelpoiseksi, jos: 1) tuensaajalla on oikeudellisesti sitova osamaksukaupasta annettuun lakiin ja solmittuun rahoitussopimukseen perustuva velvollisuus maksaa jäljellä oleva rahoitusvelka rahoitusyhtiölle; 2) rahoitusyhtiö on maksanut tuensaajan puolesta rahoitusvelan myyjälle, 3) omaisuus on toimitettu tuensaajalle; ja

6 6 4) omaisuuden omistusoikeutta vastaavat oikeudet siirtyvät tuensaajalle siten, että tuensaaja on oikeutettu tekemään omaisuudesta poistoja sekä vähentämään arvonlisäveron, jos tuensaaja on arvonlisäverovelvollinen. 19 Aineettoman investoinnin tukikelpoiset kustannukset Tukea voidaan myöntää kohtuullisiin ja tuettavan toimenpiteen toteuttamisen kannalta tarpeellisiin hyväksyttäviin kustannuksiin, jotka johtuvat seuraavista toimenpiteistä: 1) tietokoneohjelmistojen hankkiminen tai kehittäminen; 2) patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja muiden vastaavien aineettomien oikeuksien hankkiminen; tai 3) investoinnin suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät yleiskustannukset osana tuettavaa toimenpidettä. Aineettoman omaisuuden tulee täyttää kyseiseen tukeen sovellettavan yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 14 artiklan 8 kohdassa ja 17 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut edellytykset. 20 Rakennuksen ja maan hankinta Maa-alueen hankintaan rakentamista varten voidaan myöntää tukea enintään 10 prosenttia tuettavan toimenpiteen tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. Hankittaessa rakennus tai rakennus maaalueineen tuen myöntämisen edellytyksenä on, että: 1) rakennus soveltuu harjoitettavaan yritystoimintaan tai on kohtuullisin kustannuksin muutettavissa sellaiseksi sekä täyttää aiotussa käyttötarkoituksessaan, mitä laissa tai lain nojalla säädetään tai määrätään sellaiselle rakennukselle asetetuista vaatimuksista; 2) rakennuksen tai kiinteistön kauppahinta ei ylitä sen käypää arvoa; ja 3) kiinteistön arvo muodostuu pääasiassa yritystoimintaan käytettävän rakennuksen arvosta. 21 Investoinnin toteutettavuustutkimus Tukea voidaan myöntää investoinnin toteutettavuustutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää edellytyksiä toteuttaa yrityksen investointi. Toteutettavuustutkimus voi käsittää investoinnin toiminnallisia, taloudellisia ja teknisiä edellytyksiä. Tuen myöntäminen toteutettavuustutkimukseen ei kuitenkaan edellytä investoinnin toteuttamista. Toteutettavuustutkimuksen tukikelpoisiksi kustannuksiksi voidaan hyväksyä ostopalveluista ja palkoista aiheutuvat kustannukset sekä muut välttämättömät ja tarpeelliset kustannukset. Investoinnin varsinaiset suunnittelukustannukset ja muut yleiskustannukset eivät ole toteutettavuustutkimuksen tukikelpoisia kustannuksia. Tukea toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksia. Tukea maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä koskevaan investoinnin toteutettavuustutkimukseen voidaan kuitenkin myöntää 40 prosenttia. 22 Kustannusten kohtuullisuuden arviointi Tuen hakijan on esitettävä perustelut kustannusten kohtuullisuudesta. Jos hankintaan ei sovelleta julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007), kustannusten kohtuullisuutta arvioitaessa on käytettävä viitekustannuksia. Viitekustannuksilla tarkoitetaan sellaisia yleisesti käytössä olevia yhtenäisiä kustannuksia, joita yritykset ja viranomaiset kyseisellä toimialalla pääasiassa käyttävät arvioidessaan toimenpiteiden kustannuksia. Jos viitekustannuksia ei käytetä tai niitä ei ole olemassa, tuen hakijan on yli euron hankinnoissa kustannusten kohtuullisuuden arvioimiseksi pyydettävä tarkoituksenmukaisella tavalla riittävä määrä tarjouksia.

7 7 Jos kustannusten kohtuullisuutta ei ole selvitetty tai ole voitu selvittää 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, alle euron hankinnoissa, mutta hankinnan ylittäessä euroa, kustannusten kohtuullisuus voidaan arvioida selvittämällä paikkakunnan tavanomainen hintataso. Paikkakunnan tavanomaisella hintatasolla tarkoitetaan niiden tavarantai palvelujentoimittajien yleisesti käyttämiä hintoja, joiden toimituksia tai palveluja paikkakunnalla yleisesti vastaavissa hankinnoissa käytetään. Tuen hakijan tulee toimittaa tuen myöntäjälle tarvittavat selvitykset kustannusten kohtuullisuuden arvioimiseksi. Jos viitekustannuksia ei ole voitu käyttää, tarjouksia ei ole voitu pyytää tai paikkakunnan hintatasoa ei ole voitu selvittää, tuen myöntäjän on muulla tavoin varmistuttava kustannusten kohtuullisuudesta. 23 Investointeja koskevat rajoitukset Seuraavia investointeja ei tueta: 1) traktorin hankinta; 2) tieliikennekäyttöön tarkoitetun kuljetusvälineen hankinta; 3) puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta; 4) energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit; 5) toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien taikka liiketoiminnan hankinta taikka toimenpide, jonka tarkoituksena on yrityksen omistajanvaihdoksen rahoittaminen; tukea voidaan kuitenkin myöntää sellaisten kiinteistöosakeyhtiön osakkaiden hankintaan, jotka oikeuttavat hallitsemaan kehittämistukilain mukaan tukikelpoisessa yritystoiminnassa käytettävää toimitilaa; eikä 6) kiinteistön tai rakennusten hankinta julkisyhteisöltä, jollei hankinnan kohde ole ollut käyvän hinnan selvittämiseksi julkisesti myytävänä vähintään kahden kuukauden ajan tai sen hankintahinta perustuu vähintään kahden myyjästä riippumattoman itsenäisen arvioijan käyvän hinnan arvioon. 24 Investointituen muut ehdot Investointituen tukikelpoisia kustannuksia eivät ole: 1) arvonlisävero ellei se jää yleisasetuksen 69 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti hakijan lopulliseksi kustannukseksi ja hakija esitä selvitystä siitä, että kustannuksista ei ole mahdollista saada arvonlisäveron palautusta; 2) käytössä olevan koneen tai laitteen korvaaminen uudella, ellei käyttöön oteta kokonaan uutta teknologiaa tai toimintaa olennaisesti laajenneta; 3) korot, provisiot tai muut rahoituksesta johtuvat kustannukset; 4) osamaksusopimukseen liittyvät hallinto-, vakuutus-, korjaus-, huolto- tai muut vastaavat kustannukset; 5) sellaisten hankintojen kustannukset, jotka on tehty hakijalta, hänen perheenjäseneltään, hakijan tai hänen perheenjäsentensä määräysvallassa olevalta yritykseltä tai hakijan yrityksen johtavassa asemassa olevalta henkilöltä. 25 Investointituen määrä Tukea voidaan myöntää avustuksena siten, että tuen määrä ei ylitä seuraavia prosenttiosuuksia tuen perusteena olevista kustannuksista: 1) pienelle yritykselle myönnettävä tuki I tukialueella 35 prosenttia sekä II ja III tukialueella 20 prosenttia; 2) pienelle yritykselle myönnettävä tuki uusiutuvan energian tuotantoon ja jakeluun I, II ja III tukialueella 30 prosenttia; 3) keskisuurelle yritykselle myönnettävä tuki I tukialueella 25 prosenttia sekä II ja III tukialueella 10 prosenttia. Edellä 1 ja 3 kohdassa mainittuja prosenttiosuuksia voidaan korottaa 20 prosenttiyksiköllä, kun kyseessä on maaseudun innovaatioryhmän yhteydessä tuettava maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä koskeva investointi.

8 8 Investointituen ja muiden julkiseksi rahoitukseksi katsottavien tukien yhteenlaskettu määrä ei saa ylittää 1 momentissa säädettyjä enimmäisprosenttiosuuksia. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuen saaja rahoittaa investoinnin hyväksyttävistä kustannuksista vähintään 25 prosenttia sellaisella rahoituksella, johon ei liity julkista tukea. Tukea ei myönnetä, jos hakemuksen perusteella tuen määrä olisi vähemmän kuin euroa tai euroa, jos kyseessä on paikallisen toimintaryhmän rahoituskiintiöstä tuettava toimenpide. 5 Luku Tuen maksaminen 26 Perustamistuen maksaminen Perustamistuen ensimmäinen erä voidaan maksaa, kun toimenpidesuunnitelma on hyväksytty tukipäätöksellä. Edellytyksenä lisäksi on, että yritys on perustettu ja merkitty voimassa olevien säädösten mukaisesti kaupparekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. Muut maksuerät voidaan maksaa tukipäätöksessä hyväksyttyjen tavoitteiden tai toimenpiteiden toteuduttua. Perustamistuen toinen erä, ellei kyseessä ole viimeinen maksuerä, voidaan maksaa, kun vähintään puolet toimenpidesuunnitelman mukaisista hyväksytyistä toimenpiteistä on toteutettu. Perustamistuen viimeinen erä voidaan maksaa, kun hyväksytyn toimenpidesuunnitelman mukaiset toimenpiteet on kokonaisuudessaan toteutettu. 27 Investointimenon tosiasiallisuus, lopullisuus ja kohtuullisuus Investointituen maksamisen edellytyksenä on, että investoinnin toteuttamisesta aiheutuneet lopulliset kustannukset on maksettu. Meno on lopullinen, jos tuen saaja ei ole saanut eikä voi saada siitä tai sen perusteella alennusta, hyvitystä tai palautusta. Ennen tuen viimeisen erän maksamisen hakemista investointi on oltava kokonaan toteutettu ja kaikkien investoinnista aiheutuvien kustannusten maksettuina. Ennen tuen maksamista tuen saajan on esitettävä selvitys kustannusten kohtuullisuudesta niiltä osin kuin kustannusten kohtuullisuutta ei ole arvioitu tukea myönnettäessä. 28 Menon todennettavuus Tuen maksamisen edellytyksenä on, että tuen saaja liittää maksamista koskevaan hakemukseen erittelyn toimenpiteessä aiheutuneista menoista ja toimenpiteen etenemisestä kehittämistukilain 44 :n 4 kohdan mukaisesti. Tukea ei makseta ennen kuin meno on kirjattu yrityksen kirjanpitoon tai muistiinpanoihin muistiinpanovelvollisen verovelvollisen osalta. Osamaksukaupalla hankittua omaisuutta koskevan tuen maksamista haettaessa tuensaajan on toimitettava rahoitusyhtiön kirjallinen ilmoitus osamaksusopimuksella hankittua omaisuutta koskevista maksuista laitetoimittajalle. Ilmoituksen tulee sisältää kunkin maksuerän määrä ja maksupäivä. 29 Maksuerät Yrityksen perustamistuki maksetaan vähintään kahdessa erässä. Investointiin myönnetty tuki maksetaan enintään neljässä erässä. Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai peruskorjaamiseen myönnetyn investointituen viimeinen erä on vähintään 20 prosenttia tuen kokonaismäärästä. 30 Maksuhakemuksen jättämisen määräaika Tuettavan toimenpiteen viimeisen erän maksamista on haettava viimeistään neljän

9 9 kuukauden kuluessa toimenpiteen toteuttamiselle asetetun määräajan päättymisestä. Tuen maksaja voi päättää, että tuki voidaan maksaa käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa määräajan jälkeen tehdystä hakemuksesta, jos tuen saaja esittää painavia syitä hakemuksen viivästymiseen, hakemus ei ole viivästynyt olennaisesti, maksamisen hakeminen viivästyneenä ei ole vaikuttanut toimenpiteen toteutukseen, viivästyminen ei vaikeuta maaseutuohjelman toteuttamista eikä maksaminen vaikuta hakijoiden tasapuoliseen kohteluun. Tuensaajan tulee tehdä jatkoajasta perusteltu kirjallinen hakemus ennen 1 momentin mukaisen määräajan päättymistä. 6 Luku Erinäiset säännökset 31 Viranomaisluvat Tuen myöntämisen edellytyksenä on toimenpiteen toteuttamisen kannalta välttämättömän lainvoimaisen viranomaisluvan esittäminen. Perustelluista syistä tuki voidaan myöntää ilman lainvoimaa olevan luvan perusteella edellyttäen, että tukipäätökseen otetaan ehto, jonka mukaan lainvoimainen lupa on esitettävä ensimmäisen maksuhakemuksen yhteydessä tai viimeistään ennen tuen viimeisen erän maksamista. Kun kyseessä on rakentamista koskeva investointi, lainvoimainen rakennus- tai ympäristölupa tulee esittää kuitenkin ennen tukipäätöksen antamista. 32 Toimenpiteen aloittaminen Yrityksen perustamistukea haettaessa toimenpiteen aloittamiseksi katsotaan toimenpidesuunnitelmassa esitettyjen tuen kohteena toimenpiteiden toteuttaminen. Investointitukea haettaessa toimenpiteen aloittamiseksi katsotaan ensimmäinen seuraavista toimenpiteistä: 1) rakennustöiden alkaminen; 2) hankinnan toimitus; 3) hankinnan maksaminen; tai 4) muun sellaisen sitoumuksen tekeminen, joka tekee investoinnista peruuttamattoman. Jos hankintahinta maksetaan useampana eränä, toimenpiteen aloittamisajankohdaksi katsotaan ensimmäisen erän maksun ajankohta. Seuraavista toimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia voi aiheutua ennen hakemuksen vireilletuloa ilman, että sitä katsottaisiin toimenpiteen aloittamiseksi: 1) maan osto; 2) lupien hankkiminen; 3) yleiskustannukset; 4) toteutettavuustutkimus; 5) hankinnat, joiden arvo on vähäinen suhteessa toimenpiteen hyväksyttävään kokonaiskustannukseen. 33 Toimenpiteen aloittaminen ennen tukihakemuksen vireilletuloa Tukihakemus tulee saattaa vireille ennen toimenpiteen aloittamista. Tukea ei voida myöntää toimenpiteeseen, joka on aloitettu 31 :ssä säädetyllä tavalla ennen tukihakemuksen vireille tuloa. 34 Investoinnin pysyvyys ja tuen siirtäminen Tuotannollisen investoinnin pysyvyyteen sovelletaan yleisasetuksen 71 artiklan säännöksiä toimien pysyvyydestä ja kyseiseen tukeen sovellettavia valtiontukisääntöjä. Pienten ja keskisuurten yritysten ja maatalousyritysten tulee käyttää tuen kohteena olevaa aineellista omaisuutta ja sisällyttää aineeton omaisuus yrityksen varoihin kolme vuotta tuen viimeisen erän maksupäätöksen päätöspäivästä lukien. Erityisestä syystä tuen myöntäjä voi määrätä käyttöajaksi enintään viisi vuotta. Siirrettäessä tukea toimenpiteen toteuttamisen aikana kehittämistukilain 15 :n 4 momentissa säädetyissä tapauksissa tuen myöntäjä tekee tuen siirrosta muutospäätöksen.

10 10 Kehittämistukilain 31 :n 4 momentissa tarkoitettua lupaa koskevaan hakemukseen tulee liittää luvan myöntämisen kannalta tarpeelliset tiedot luovutuksen saajasta ja saajan liiketoiminnasta. 35 Toimenpiteen toteuttamisen määräaika Yrityksen perustamistukeen sisältyvät toimenpiteet tulee toteuttaa kahden vuoden kuluessa tuen myöntämisestä. Kokeilun toteuttamiselle voidaan asettaa lyhyempi toteutusaika. Yleisasetuksen 67 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdan mukaisen kertakorvauksen perusteena olevat toimenpiteet on toteutettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta Mikäli tuettavaa toimenpidettä ei voida toteuttaa toteuttamisajanjakson aikana, tulee tarvittavasta jatkoajasta tehdä perusteltu kirjallinen hakemus ennen tukipäätöksessä vahvistetun toimenpiteen toteuttamisajan päättymistä. Yrityksen investointituelle säädettyä määräaikaa voidaan pidentää siten, että tuettava toimenpide voidaan toteuttaa ja tuki maksaa ohjelman toteuttamiselle ja tuen maksamiselle asetetussa määräajassa. Menot ovat oikeutettuja maaseuturahaston rahoitusosuuteen vain, jos maksajavirasto tosiasiallisesti maksaa kyseisen tuen viimeistään 31 päivänä joulukuuta Maaseudun yritystukea koskevat selvitykset ja seurantatiedot Tuen myöntäjän ja maksajan on seurattava tuettavan toimenpiteen toteutumista ja ryhdyttävä toimenpiteisiin, jos tuettava toimenpide ei etene tukipäätöksen ehtojen mukaisesti. Tuen saajan on esitettävä selvitys siitä, miten toimenpide on toteutettu. Tuen vaikuttavuuden seuraamiseksi ja arvioimiseksi tuen saajan on annettava maaseutuasetuksen 71 artiklan mukaisesti vaadittavat indikaattori- ja seurantatiedot sekä muut tarvittavat tiedot tuettavan toimenpiteen vaikutuksista. Edellä 2 momentissa mainittujen tietojen lisäksi tuen saajan on pyynnöstä annettava tietoja tuen vaikuttavuutta ja toimivuutta koskevien maaseutuohjelman arviointisuunnitelman mukaisten ja muiden erillisten arviointien ja selvitysten toteuttamista varten. 7 Luku Voimaantulo 37 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan xx päivänä xxkuuta 2014.

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 EU- tukiin liittyvät säädökset ja niiden vaatimukset, esittelijän ja ratkaisijan vastuut sekä päätöksen perustelut Mikko Knuutinen, YTT, HTL c/o Asianajotoimisto

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000 N:o 608 609 SISÄLLYS N:o Sivu 608 Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Yritystuki Talvi 2015

Yritystuki Talvi 2015 Yritystuki Talvi 2015 1 Viisari ry Kehittämisen painopisteet: Monipuolinen pienyrittäjyys Asumisviihtyvyys ja ympäristö Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen Läpäisevät teemat: Lähitalous lähituotteet, paikallisuus,

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin Paimio 9.6.2015 Toimialapäällikkö Markku Alm Sivu 1 Esityksen sisältö Maaseudun yritysrahoitus investointeihin ohjelmakaudella

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 19.3.2015 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien

Maaseudun hanke- ja yritystukien Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 1 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA... 1 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 2 YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT... 3 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343 SISÄLLYS N:o Sivu 329 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki... 885 330 Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SISÄLLYS N:o Sivu 44 Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta... 138 45 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 TOIMINTAA, NEUVONTAA JA RAHOITUSTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Maaliskuu 2015 JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys

Lisätiedot

De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa

De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa Komission asetus (EY) N:o 1998/2006 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN, MAASEUDUN YRITYSTUEN JA TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUN HAKEMISESTA

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN, MAASEUDUN YRITYSTUEN JA TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUN HAKEMISESTA 1(5) MÄÄRÄYS Nro 53/15 Dnro 1189/54/2015 Voimassaoloaika 2.7.2015-31.12.2023 MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN, MAASEUDUN YRITYSTUEN JA TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUN HAKEMISESTA Maaseutuvirasto

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistam... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 24.6.2015 EURA 2014/609/09 02 01 01/2014/UML

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 18.12.2014 EURA 2014/1/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Forum Virium Helsinki Oy Y-tunnus:2170029-2 Oulun kaupunki Y-tunnus:0187690-1

Lisätiedot

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien HE 247/2010 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuesta, laiksi porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin 16.3.2015 Rakennerahasto suuralueet 1.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Oulussa Etelä-Savon ELY -keskus Mikkelissä Keski-Suomen

Lisätiedot

PERUSTAMISTUKI Perustamistuki yritystoiminnan aloittamiseen maaseutualueilla

PERUSTAMISTUKI Perustamistuki yritystoiminnan aloittamiseen maaseutualueilla PERUSTAMISTUKI Perustamistuki yritystoiminnan aloittamiseen maaseutualueilla Janakkala 2.3.2015 Kari Palvaila, Rahoitusasiantuntija Hämeen ELY-keskus Sivu 1 1.3.2015 Esityksen sisältö Oikeusperusta Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot