Läsäkosken Keskikoskien kalataloudellinen kunnostaminen, Kangasniemi ja Mikkeli

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Läsäkosken Keskikoskien kalataloudellinen kunnostaminen, Kangasniemi ja Mikkeli"

Transkriptio

1 PÄÄTÖS Nro 115/05/2 Dnro ISY-2005-Y-10 Annettu julkipanon jälkeen HAKIJA Etelä-Savon TE-keskus ASIA Läsäkosken Keskikoskien kalataloudellinen kunnostaminen, Kangasniemi ja Mikkeli HAKEMUS Hakemuksen vireille tulo Etelä-Savon TE-keskuksen kalatalousyksikkö on ympäristölupavirastolle toimittamassaan ja täydentämässään hakemuksessa pyytänyt lupaa Läsäkosken Keskikoskien kalataloudelliseen kunnostamiseen Keski-Suomen ympäristökeskuksen laatiman kunnostussuunnitelman sekä EcoRiver Oy:n ja laatiman pohjapatosuunnitelman ja laatiman työpatosuunnitelman mukaisesti. Hankkeen sijainti ja tarkoitus Hankealueeseen eivät kuulu Läsäkosken kokonaisuudesta Koskelanniva, Alamyllyn kanava ja Alakosket, joiden kalataloudellista kunnostamista koskevan päätöksen nro 13/04/2 Itä-Suomen ympäristölupavirasto on antanut Tämän hankkeen kunnostustyöt on pääosiltaan toteutettu vuonna Läsäkoski sijaitsee Rauhajärven ja Puulan välillä ja kuuluu Kymijoen vesistön Mäntyharjun reittiin (14.9). Alue kuuluu tarkemmassa jaottelussa Puulaveden alueeseen

2 (14.92) ja edelleen Puulan lähialueeseen (14.923). Mikkelin kaupungin ja Kangasniemen kunnan välinen raja kulkee Läsäkosken uomaa pitkin. 2 Läsäkosken Keskikosket sijaitsevat koskijakson yläosassa noin 500 metriä Mikkeli- Kangasniemi -valtatie 13 länsipuolella. Keskikosket muodostuvat kolmesta erillisestä päähaarasta, joista käytetään nimiä Pohjois-, Keski- ja Eteläväylä. Ylävirran puolelta katsoen oikeanpuoleisin Pohjoisväylä laskee kapeana, koskimaisena ja mutkittelevana. Saha- ja Myllysaaren välissä virtaa Keskiväylä, toiselta nimeltään Kuningasväylä, jonka kyljessä laskevat kaivetut voimala- ja myllyuomat. Keskikoskien vasemmanpuoleisin haara, Eteläväylä, kiertää Myllysaaren eteläpuolitse monisaarisena ja monimuotoisena uomana. Lisäksi Myllysaaren lävitse laskee kiemurteleva Myllypuro. Läsäkosken kokonaispituus on metriä, putouskorkeus 5,1 metriä ja vesipinta-ala 17,47 hehtaaria. Läsäkosken valtakunnallisen virtahavaintopaikan mukaan mittausjaksolla uoman ylivirtaama (HQ) on ollut 40 m 3 /s, keskivirtaama (MQ) 15 m 3 /s ja alivirtaama (NQ) 4,8 m 3 /s. Läsäkosken Keskikoskien ja Myllypuron pituus- leveys ja pinta-alat: Alue Pituus (m) Leveys (m) Pinta-ala m 2 Pohjoisväylä Keskiväylä Eteläväylä Myllypuro Sekä vesistöjen yleisen käyttökelpoisuusluokituksen että kalavesiluokituksen perusteella Läsäkosken koskialueet kuuluvat luokkien erinomainen ja hyvä välimaastoon. Läsäkosken alueen uittosääntö on kumottu vuonna Samana vuonna Mikkelin vesi- ja ympäristöpiiri on toteuttanut Läsäkosken alueella maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta kunnostustöitä muun muassa kalojen poikas- ja lisääntymisalueiden rakentamista. Etelä-Savon seutukaavassa (Mikkeli-Pieksämäki osa-alue), joka on vahvistettu , Läsäkoski on merkitty suojelualuevarauksena (SU4), joka on tarkoitettu suojeltavaksi pääasiassa rakennuslain 135 :n nojalla annettavilla määräyksillä. Kes-

3 kikoskien alueen rakennuskanta on merkitty seutukaavassa rakennussuojelukohteeksi (SR). Läsäkosken alueella ei ole Natura ohjelmaan kuuluvia kohteita. 3 Mikkelin kaupungin ja Kangasniemen kunnan yhteinen Läsäkosken yleiskaava on hyväksytty Mikkelin kaupunginvaltuustossa ja Kangasniemen kunnanvaltuustossa Yleiskaavassa Keskikoskien alueella Myllysaari on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ympäristöarvoja (MY). Myllysaaressa olevat rakennukset on merkitty suojeluvarauksena (s-1). Läsäkosken vesialueet on kaavassa osoitettu merkinnällä W-1 eli vesialueena, jonka käytössä ja hoidossa tulee kiinnittää erityistä huomiota virtavesiin liittyviin arvoihin. Läsäkosken kalataloudellisen kunnostussuunnitelman ensisijainen tavoite on edistää alueen virtavesieliöstön, etenkin kalaston ja ravun, tuotantoedellytyksiä ja vaellusmahdollisuuksia. Toinen päätavoite on edistää alueen matkailullisia ja virkistyskäytöllisiä edellytyksiä. Kunnostuksilla voidaan vaikuttaa myönteisesti myös Kyyveden, Rauhajärven ja Puulan virkistys- ja kalatalouskäyttöön. Suunnitelmassa on otettu huomioon kulttuurihistorialliset ja luonnonsuojelulliset seikat ja muun muassa melonnan edellytysten turvaaminen. Suunnitellut työt Pohjoisväylän kunnostamisessa painopiste on lisääntymisalueiden rakentamisessa ja alueen alaosan virtausolojen nykyistä paremmassa ohjauksessa. Keskiväylän kunnostamiseen tarvittava työpato edellyttää, että työkoneiden kulkuyhteyden mahdollistamiseksi myös Pohjoisväylään rakennetaan työpato. Pohjoisväylän vesittämiseksi työpadon pitoaikana patoon asetetaan halkaisijaltaan 300 mm:n putki. Keski- eli Kuningasväylä on Läsäkosken keskeisin alue. Se on nykytilassaan koskialueen padottu osa, jossa on ollut muun muassa mylly, saha ja sen toiminnan loputtua vesivoimalaitos. Lupa rakentaa pato ja siihen liittynyt saha Keskiväylään on perustunut Mikkelin läänin maaherran antamaan päätöksen. Myllysaaressa olevat, osakaskunnan maalla sijaitsevat rakennukset (mylly ja myllytupa) kuuluvat Mikkelin kaupungille. Säilyneillä rakennuksilla on rakennushistoriallista arvoa, jota ei kunnos-

4 tuksessa muuteta muutoin kuin poistamalla väylän sulkeva pato ja muuttamalla entinen patoalue luonnonmukaiseksi koskeksi. 4 Myllysaaren patosilta poistetaan ja se korvataan uudella kävelysillalla, jota koskeva Kangasniemen kunnan lupahakemus on ympäristölupavirastossa yhtä aikaa käsittelyssä tämän hakemuksen kanssa. Näin turvataan alueen kulkuyhteyksien säilyminen. Keskiväylän kunnostustyöt toteutetaan pääosin kuivatyönä, mikä edellyttää erillisen työpadon rakentamista. Pohjapato rakennetaan kivisestä sorasta Keskiväylän niskalle ja kunnostus toteutetaan mahdollisimman pienen virtaaman aikana. Työpatoa tarvitaan noin kahden viikon ajan. Työpato toteutetaan niin, että sen yläpuolisen Niskasuvannon vesipinta ei ylitä tasoa N ,10 m, jolloin Läsäkosken virtaama on korkeintaan 12,5 m 3 /s. Vielä korkeustaso N ,30 m ei aiheuta Niskakosken rannoilla vettymishaittoja. Työpadosta ja sen suojassa tehtävästä kolmikynnyksisestä pohjapadosta on hakemussuunnitelmassa erillinen, yksityiskohtainen suunnitelma. Keskiväylän yläosaan tehdään kolmesta kynnyksestä muodostuva luonnonmukainen pohjapato, jonka ylin kynnys on 62 metriä nykyisen patosillan yläpuolella. Kynnyksissä on virtausaukot kalan kulkua ja alivirtaamaa varten. Keskiväylän yläosan pohjapato muuttaa virtaaman jakaantumista eri väylänosien kesken niin, että kunnostusten jälkeen keskivirtaamatilanteessa Pohjoisväylän osuus on 12 %, Keskiväylän 35 % ja Eteläväylän 53 % kokonaisvirtaamasta. Eteläväylän virtaaman lisäämiseksi sen suuosaa avarretaan ja kynnyskohtaa levitetään 27 metrin levyiseksi. Nykyisen patosillan keskimmäinen silta-arkku jätetään paikoilleen uuden kävelysillan tukirakenteeksi. Keskiväylän muita kunnostustoimenpiteitä ovat muun muassa nykyisen voimalan yläkanavan täyttäminen ja maisemointi, myllyuomassa tehtävät rakenteiden (lohkokivi-

5 penkat) kunnossapitotyöt ja pohjan monimuotoistaminen sekä muualla Keskiväylän alueella kalojen lisääntymis- ja suoja-alueiden lisääminen. 5 Eteläväylä on pinta-alaltaan suurin ja monimuotoisin osa Keskikoskia. Kunnostusten ensisijainen tarkoitus on lisätä alueen merkitystä poikastuotanto- ja lisääntymisalueena. Eteläväylään luodaan kutusoraikkoja virtakutuisten kalojen lisääntymisympäristöksi muualta tuotavalla soramateriaalilla. Eteläväylässä oleva heikkokuntoinen kävelysilta (Pölhön silta) puretaan ja sen tukikivet käytetään koskialueen kunnostuksessa. Uuden kävelysillan rakentamista koskeva Kangasniemen kunnan lupahakemus on ympäristölupavirastossa yhtä aikaa käsittelyssä tämän hakemuksen kanssa. Näin turvataan alueen kulkuyhteyksien säilyminen. Myllypuro virtaa Myllysaaren halki Eteläväylästä Keskiväylän alaosaan. Kunnostuksessa turvataan puron vesitys ja luodaan lisääntymis- ja poikastuotantoalueita. Puron rehevä, lehtomainen ympäristö säilytetään. Kunnostukset tehdään puron suualuetta lukuun ottamatta käsityönä. Hakemussuunnitelmaan sisältyy yksityiskohtainen työtapaselostus Keskikoskien kunnostuksesta ja MK 1:1 000 oleva karttapiirros töiden sijoittumisesta. Keskikoskien kulttuuri- ja luonnonsuojeluarvojen säilyttäminen on otettu huomioon kunnostussuunnitelmassa. Keskikoskien kunnostusten vaikutuksesta yläpuolisen Niskasuvannon vedenpinta nousee keskivirtaamatilanteessa 4 cm. Tehtyjen laskelmien mukaan vesi tulee Niskasuvannossa pysymään nykyisessä uomassaan ja rantaviiva ei muutu. Laskennallinen vedenkorkeusmuutos ei suunnitelman mukaan aiheuta vettymishaittoja. Hakija on esittänyt tarkkailuohjelman työaikaisen veden laadun ja veden korkeuden seuraamiseksi. Läsäkosken alaosaan varataan kunnostuksen ajaksi öljypuomi mahdollisen työkoneiden aiheuttaman öljyvahingon varalta.

6 6 Vesi- ja maa-alueiden omistus Kunnostuksen kohteena olevat vesialueet kuuluvat Pajulan (RN:o ), Kakrialan (RN:o ) ja Rauhajärven (RN:o ) osakaskunnille, jotka ovat antaneet kirjallisen suostumuksen kunnostuksen toteuttamiseen. Rauhajärven osakaskunta suostumus koskee vain padon alapuolista vesialuetta. Kunnostusalueen rantojen omistajat ovat antaneet kirjallisen suostumuksen kunnostuksen toteuttamiseen lukuun ottamatta Niskasuvannon yläosalla sijaitsevaa tilaa Koivuranta RN:o ( ). Myllysaari ja Eteläväylän eteläranta kuuluvat useiden tilojen yhteiseen Myllypalstaan RN:o , jonka järjestäytyminen on parhaillaan meneillään. Läsäkosken siian, taimenen ja lohen kalastusoikeus kuuluu erityisenä etuutena puoleksi Mikkelin kaupungin omistamalle tilalle Läsäkoski RN:o 1:156 ja puoleksi Kangasniemen kunnan omistamalle tilalle Läsäkosken kartano RN:o 3:80. Mikkelin kaupunki ja Kangasniemen kunta ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa kunnostukseen. HAKEMUKSEN TIEDOKSIANTO Hakemus on vesilain 16 luvun 6, 7 ja 8 :n mukaisesti annettu kuuluttamalla tiedoksi. Muistutukset ja vaatimukset tuli tehdä ympäristölupavirastolle viimeistään MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET 1. Etelä-Savon ympäristökeskus on lausunut, että hakemuksessa ei ole otettu tarkemmin kantaa siihen, miten hanke mahdollisesti vaikuttaa alueen luontoarvoihin. Läsäkoski kuuluu Etelä-Savon seutukaavan suojelualuevaraukseen merkinnällä SU4. Siltojen rakentamistyöt tulee tehdä niin, että vältetään tarpeetonta liikkumista Myllysaaressa. Ympäristökeskus on esittänyt lupaehtoihin sisällytettäväksi seuraavaa: "1. Ennen rakentamistöihin ryhtymistä on niiden aloittamisen ajankohta sekä lupapäätöksen päivämäärä ja antaja ilmoitettava Etelä-Savon ympäristökeskukselle.

7 2. Rakentamistyöt on tehtävä sellaisena aikana ja siten, että vesistön käytölle ja alueen luontoarvoille aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja vahinkoa. Rakenteisiin on käytettävä sellaista materiaalia ja työt on tehtävä siten, että vesistö ei tarpeettomasti samennu. 3. Rakentamistyön jäljet on asianmukaisesti siivottava ja rakentamispaikat on saatettava asianmukaiseen kuntoon siten, että hanke ei vähennä luonnonkauneutta eikä ympäristön viihtyisyyttä. 4. Töiden valmistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti Etelä-Savon ympäristökeskukselle kahden kuukauden kuluessa valmistumisajankohdasta lukien." 7 2. Museovirasto on lausunut, että peruslähtökohdiltaan se pitää Läsäkosken kalataloudellista kunnostussuunnitelmaa toteuttamiskelpoisena. Suunnitelma ei kuitenkaan kaikilta osin vastaa näkemyksiä, jotka Museovirasto on asettanut Läsäkosken teollisen kulttuurimaiseman säilyttämisen ja kehittämisen tavoitteeksi. Ennen hakemuksen hyväksymistä sitä tulee täydentää ja täsmentää. Ennen kunnostustöiden aloittamista tulee kyetä selkeästi määrittelemään ne rauniot ja rakenteet, joita ei saa purkaa tai käyttää kosken kiveykseen. Kunnostamisen ehkä ongelmallisimpana kohtana Museovirasto pitää vanhan myllypadon purkamista ja sen korvaamista pohjapadolla. Pitkän teollisen historian omaavien koskien kulttuurimaisemaan kuuluvat oleellisena osana padot ja muut vesirakenteet. Myllyyn, entiseen sahaan ja myös uittoon liittyvät patoaltaat ja vesikourut ovat Läsäkoskellakin olleet maisemaa hallitseva ja vakiintunut tilanne ainakin 160 vuotta. Museovirasto ei ole toistaiseksi ottanut kantaa myllypadon säilyttämistarpeeseen. Joka tapauksessa padon, sen osien tai vähintäänkin myllyn yläpuolella olevan patoaltaan yleisilmeen säilyttäminen vaatii huomattavasti pitemmälle vietyä tutkimus- ja suunnittelutyötä, ennen kuin hakemukseen voidaan suostua. 3. Mikkelin kaupunki on lausunut, että hakemuksessa kuvattu toimenpide toteuttaa kaupunginvaltuuston hyväksymän, lainvoiman saaneen Läsäkosken yleiskaavan tavoitteita parantamalla kalojen elinolosuhteita monella tapaa arvokkaassa vesiväylässä.

8 8 Suunnitellulla vesistökunnostus ei näytä juurikaan muuttavan rantaviivaa. Työn huolellisella suunnittelulla, tekemisellä ja valvonnalla voitaneen saada myös kunnostustyön tilapäiset jäljet mahdollisimman huomaamattomiksi. 4. AA on ilmoittanut vaatimuksensa koskevan Kangasniemen kunnan Rauhajärven kylässä olevaa tilaa Jokiranta RN:o 1:15. Muistuttaja on vaatinut avattavan padon rakentamista Läsäkoskeen Rauhajärven tulvimisvaaran ehkäisemiseksi. Lisäksi tilalle Jokiranta RN:o 1:15 mahdollisesti veden noususta aiheutuva haitta on korvattava täydellisesti. HAKIJAN SELITYS JA SIIHEN LIITETTY SAVONLINNAN MAAKUNTAMUSEON LAU- SUNTO Etelä-Savon ympäristökeskuksen muistutuksen johdosta TE-keskus vastaa, että Läsäkosken kalataloudellinen kunnostus parantaa alueen luontoarvoja kokonaisuutena. Erityisesti alueen vesiluonnon arvo nousee, kun arvokkaiden virtakutuisten kalalajien, mm. järvitaimenen, lisääntymisalueita lisätään ja parannetaan. Muilta osin TE-keskus ottaa muistutuksessa mainitut asiat huomioon hankkeen toteutuksessa. Mikkelin kaupungin muistutuksen johdosta TE-keskuksella ei ole huomautettavaa. AA:n muistutuksen johdosta TE-keskus toteaa, että laskelmat pohjapadon rakentamisen vaikutuksista yläpuolisiin vedenkorkeuksiin on tehty pitkäaikaisten virtaamatietojen perusteella. Pohjapato ei käytännössä vaikuta Rauhajärven vedenkorkeuksiin. Laskennallisesti veden pinnan nousu on Rauhajärvessä alle 1-3 mm eri virtaamatilanteissa. Mitä suurempi virtaama sitä pienempi on pohjapadon vaikutus. AA:n tila sijaitsee Rauhajärven Päälahden pohjukassa, useiden kilometrien päässä Läsäkoskesta. Pohjapadon rakentamisesta ei aiheudu korvattavaa haittaa hänen omistamalleen kiinteistölle. Museoviraston muistutuksen johdosta, jossa edellytettiin muun muassa tiettyjä lisäselvityksiä, TE-keskus vastaa, että TE-keskuksen pyynnöstä Savonlinnan maakunta-

9 museo teki Läsäkosken alueella maastotarkastuksen, josta tehty lausunto on TE-keskuksen selityksen liitteenä. 9 Savonlinnan maakuntamuseo on laaditussa, edellä mainitun maastotarkastuksen perusteella tehdyssä lausunnossaan todennut, että Keskikosken padon kohdalla ylittävä silta on varsin huonokuntoinen. Myös patorakennelma vaatisi kunnostusta. Maakuntamuseon mukaan pato voidaan purkaa ja voimalaitoskanava täyttää, mutta maakuntamuseolle tai Museovirastolle on varattava mahdollisuus dokumentoida patorakenteet ja mahdollisesti muut veden alta paljastuvat rakenteet sekä turbiinit. Tämä käy parhaiten silloin, kun patouoma on suunnitelman mukaisesti kuiva. Samalla kannattaa tukea myllyrakennuksen nurkka, jota veden virtaus on syövyttänyt. Veden virtauksen muuttamisen mahdollisesti aiheuttama uhka nykyisen padon alapuolisille rakenteille on selvitettävä ja tarvittaessa rakenteita on vahvistettava. Tämä koskee erityisesti myllyrakennuksen alapuolista kannasta ja voimalarakennuksen alapuolista kylmämuurattua uoman seinämää. Maakuntamuseo toteaa, että kunnostuksessa vanha myllymaisema muuttuu padon ja patoaltaan katoamisen myötä, mutta maisemamuutoksen korostumista voidaan vähentää hyödyntämällä uutta siltaa rakennettaessa vanhoja kiviarkkuja niin paljon kuin mahdollista, säilyttämällä Keskikosken eteläpuolen rantaviiva nykyisellään niin, että vettä pääsee virtaamaan myllyn alitse ja tekemällä myllyn ja voimalaitoksen alapuolisten kannasten virtausaukot sekä voimalaitoskannaksen länsipään leikkaus mahdollisimman pieninä. TE-keskus on lisäksi todennut, että siltasuunnitelman täsmentymisen vuoksi vanhan padon keskimmäinen silta-arkku säilyy uuden sillan rakenteiden osana ja poistettavaksi tulevat etelä- ja pohjoisrannalla olevat arkkurakenteet. Läsäkosken kalataloudellinen kunnostus ja siltahankkeet, joista on vireillä Kangasniemen kunnan hakemus, on tarpeen toteuttaa samanaikaisesti. Hankkeet aiotaan toteutetaan tulevan talven ( ) aikana. Läsäkosken virtaama on selityksen annon aikaan pieni ja vesi on alhaalla, joten kunnostuksen toteutukselle on hyvät

10 edellytykset. TE-keskus toivoo, että työt voidaan aloittaa vuoden 2006 alussa ja saada ne valmiiksi ennen kevään tuloa. 10 MERKINTÄ Ympäristölupavirastossa on ollut samanaikaisesti käsiteltävänä Kangasniemen kunnan Läsäkosken Myllysillan ja Eteläväylän kävelysillan uudelleen rakentamista koskeva hakemus (dnro ISY-2005-Y-119), joka ratkaistaan tänään annettavalla päätöksellä nro 116/05/2.

11 11 YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON RATKAISU Luvan myöntäminen Ympäristölupavirasto myöntää Etelä-Savon TE-keskukselle luvan - Läsäkosken Keskikoskien kalataloudelliseen kunnostamiseen Mikkelin kaupungissa ja Kangasniemen kunnassa sekä - Läsäkosken Keskiväylässä olevan myllypadon poistamiseen Kunnostus toteutetaan hakemuksen liitteenä olevasta, päivätyn ja sekä täydennetyn suunnitelman kohdasta 5.3. (Keskikosket) ilmenevällä tavalla. Kalataloudelliseen kunnostukseen kuuluvat työt ja toimenpiteet on ohjeellisesti kuvattu hakemussuunnitelman liitepiirustuksena 9. (Keskikoskien kunnostustoimenpiteet 1:1 000). Kunnostusaikainen työpato toteutetaan hakemuksen täydennyksen liitteessä 4 esitettyjen yleispiirustuksen ja poikkileikkauskuvan E-E mukaisesti. Hanke ei ennalta arvioiden aiheuta korvattavaa vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä. Ennakoimattomien vahinkojen varalta annetaan lupamääräys. Määräykset 1. Ennen töihin ryhtymistä on työn aloittamisen ajankohta sekä lupapäätöksen päivämäärä ja antaja ilmoitettava Etelä-Savon ympäristökeskukselle sekä Mikkelin kaupungin ja Kangasniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lisäksi töiden toteuttamisajankohta ja siitä vesistön käytölle työaikana aiheutuvat rajoitukset on ilmoitettava alueella yleisesti leviävässä lehdessä ennen kunnostustöiden aloittamista. 2. Rakentamistyöt on tehtävä sellaisena aikana ja siten, että vesistön käytölle ja alueen luontoarvoille aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja vahinkoa. Rakenteisiin on

12 käytettävä sellaista materiaalia ja työt on tehtävä siten, että vesistö ei tarpeettomasti samennu Luvan saajan on varattava Museovirastolle tai sen edustajalle mahdollisuus dokumentoida patorakenteet ja mahdollisesti muut veden alta paljastuvat rakenteet sekä turbiinit silloin, kun Keskiväylän työpato on käytössä. Tämä ajankohta on ilmoitettava Museovirastolle hyvissä ajoin ennen työpadon käyttöönottoa. 4. Alueen kulttuurihistoriallisten rakenteiden säilyttäminen on otettava kunnostustöiden toteuttamisessa huomioon säilyttämällä Keskikosken eteläpuolen rantaviiva nykyisellään niin, että vettä pääsee virtaamaan myllyn alitse ja tekemällä myllyn ja voimalaitoksen alapuolisten kannasten virtausaukot sekä voimalaitoskannaksen länsipään leikkaus mahdollisimman pieninä. 5. Kunnostusten edellyttämät työpadot Pohjois- ja Keskiväylässä on pidettävä vesistössä vain töiden vaatiman ajan. Työpadot on poistettava luonnollisen pohjan tasoon asti ja työpadon sekä ajourien jäljet on korjattava huolellisesti. 6. Työkoneiden mahdollisten öljyvuotojen leviämisen estämiseksi Läsäkosken alaosaan on varattava öljypuomi. 7. Rakentamistyön jäljet on asianmukaisesti siivottava ja rakentamispaikat on saatettava asianmukaiseen kuntoon siten, että hanke ei vähennä luonnonkauneutta eikä ympäristön viihtyisyyttä. 8. Luvan saajan on seurattava töiden vaikutusta veden laatuun ja veden korkeuteen hakemuksen liitteenä 16 olevan seurantaohjelman mukaisesti. Tarkkailun tulokset on toimitettava Etelä-Savon ympäristökeskukselle sekä Mikkelin kaupungin ja Kangasniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 9. Kunnostustöiden yhteydessä on huolehdittava siitä, että koskialueen purkautumiskyky sekä vedenkorkeudet ja virtaamat koskialueilla ja niiden niskoilla eivät muutu enempää kuin hakemussuunnitelmassa on edellytetty.

13 Rantojen käyttämisestä työn aikana on sovittava maanomistajien kanssa erikseen. Sellaiset työnaikaiset edunmenetykset, joiden hyvittämisestä luvan saajan ja asianosaisten kesken ei voida sopia, voidaan hakemuksella saattaa ympäristölupaviraston ratkaistavaksi. 11. Jos tässä päätöksessä tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuu vahingollinen seuraus, jota nyt ei ole edellytetty, voi edunmenetyksen kärsinyt tai yleisen edun vaatiessa asianomainen viranomainen saattaa asian vesilain 2 luvun 27 :n 2 momentissa säädetyssä ajassa lupapäätöksen lainvoiman estämättä ympäristölupaviraston käsiteltäväksi siinä järjestyksessä kuin hakemusasioista on vesilaissa säädetty. 12. Työt on tehtävä 4 vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Töiden valmistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti ympäristölupavirastolle, Etelä- Savon ympäristökeskukselle sekä Mikkelin kaupungin ja Kangasniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 60 päivän kuluessa valmistumisajankohdasta. Perustelut Kunnostuksen edellytyksenä olevasta myllypadon poistamisesta ei aiheudu vesilain 2 luvun 5 :n mukaisia vahingollisia seurauksia eikä korvattavaa edunmenetyksiä. Rakennettava pohjapato pysyttää vedenkorkeuden yläpuolisessa suvannossa nykyisellään. Patorakenteen nykyiset omistajat, Mikkelin kaupunki ja Kangasniemen kunta, ovat antaneet suostumuksensa padon poistamiseen. Kunnostushanke on tarpeen virtakutuisten kalojen, erityisesti taimenen lisääntymis- ja elinolosuhteiden parantamiseksi, alueen vesiluonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi ja kalatalouden edistämiseksi. Hanke ei lupamääräysten mukaisesti toteutettuna sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavia edunmenetyksiä. Läsäkosken Keskikoskien kunnostussuunnitelmassa on otettu huomioon alueen seutukaavassa ja yleiskaavassa olevat alueiden käyttöä ohjaavat varaukset. Alueen luonnontaloudelliset ja kulttuurihistorialliset erityispiirteet on otettu huomioon.

14 14 Lausunto muistutuksista Etelä-Savon ympäristökeskuksen, Museoviraston ja Mikkelin kaupungin muistutuksissa esitetyt vaatimukset on otettu lupamääräyksissä huomioon. Kunnostussuunnitelman toteutus ei vaikuta yläpuolisten Rauhajärven vedenpinnan korkeuksiin, joten hankkeella ei ole AA:n muistutuksessa esitettyjä vaikutuksia hänen omistamalleen kiinteistölle. Ennalta arvaamattomien vahinkojen varalta annetaan 11. lupamääräys. Lainkohdat Vesilain 2 luvun 3, 4, 5, 6 :n 1 momentti ja 31 KÄSITTELYMAKSU Päätöksestä peritään hakijalta käsittelymaksua 661,50 euroa. Maksun määräämisen perusteena on alempana mainitun ympäristöministeriön asetuksen vesitalousasioita koskevassa osassa olevan hanketyypin "muu vesilain 2 luvun mukainen päätös (2,5-4,5 htp)" maksu 490 euroa. Maksua on korotettu 35 %, koska asian käsittelyn työmäärä on ollut maksutaulukossa mainittua työmäärää suurempi. Vesilain 21 luvun 9 (muut. 88/2000) Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista (1238/2003).

15 15 MUUTOKSENHAKU Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusaika päättyy perjantaina Muutosta tähän päätökseen saa hakea 1) se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, 2) rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toimintaalueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, 3) toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, 4) alueellinen ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja 5) muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen. Valitusosoitus liitteenä.

16 V A L I T U S O S O I T U S Liite päätökseen nro 115/05/2 Määräaika ja valitusmenettely Valituskirjelmän sisältö Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antamispäivästä sitä määräaikaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen ympäristölupaviraston kirjaamoon viimeistään ennen virka-ajan päättymistä. Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64 B, Kuopio Postiosoite: PL 69, Kuopio Puhelin: Telekopio: Sähköposti: Virka-aika: klo Valituksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostina) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä Oikeudenkäyntimaksu - ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - valtakirja, jos valittaja käyttää asiamiestä, tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta. Valituskirjelmä liitteineen, lukuun ottamatta valtakirjaa, on toimitettava kaksin kappalein. Muutoksenhakuasian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa peritään muutoksenhakijalta oikeudenkäyntimaksua 80 euroa. Maksusta ja maksuvelvollisuudesta vapautuksesta eräissä tapauksissa on säädetty tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa.

PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus

PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2005 HAKIJAT Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus ASIA Lehtolankosken - Muittarinkosken kalataloudellista kunnostamista

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun

YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun PÄÄTÖS Nro 70/07/1 Dnro ISY-2007-Y-145 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2007 HAKIJA YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun ASIA Kahden venelaiturin rakentaminen

Lisätiedot

Vesialueen täyttäminen Jyväsjärvessä ja töidenaloittamislupahakemus, Jyväskylä.

Vesialueen täyttäminen Jyväsjärvessä ja töidenaloittamislupahakemus, Jyväskylä. PÄÄTÖS Nro 122/06/1 Dnro ISY-2006-Y-210 Annettu julkipanon jälkeen 29.11.2006 HAKIJA Kiinteistö Oy Jyväskylän Mattilanniemi ASIA Vesialueen täyttäminen Jyväsjärvessä ja töidenaloittamislupahakemus, Jyväskylä.

Lisätiedot

Hakija omistaa hanketta varten tarvittavan maa- ja vesialueen.

Hakija omistaa hanketta varten tarvittavan maa- ja vesialueen. PÄÄTÖS Nro 104/08/1 Dnro ISY-2008-Y-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2008 HAKIJA Jyväskylän kaupunki ASIA Toisen laiturin rakentaminen ja nykyisen pysyttäminen Pekonniemen venesatamassa Päijänteen Keljonlahdella

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 21/07/2 Dnro ISY-2007-Y-42 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys

PÄÄTÖS Nro 21/07/2 Dnro ISY-2007-Y-42 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys PÄÄTÖS Nro 21/07/2 Dnro ISY-2007-Y-42 Annettu julkipanon jälkeen 7.3.2007 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Kiinteistöjen myynti ja kauppahinnan käyttäminen, Lieksa. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Hiidenvirran ali ja töidenaloittamislupa, Iitti.

Kaapelin rakentaminen Hiidenvirran ali ja töidenaloittamislupa, Iitti. PÄÄTÖS Nro 75/04/1 Dnro ISY-2004-Y-130 Annettu julkipanon jälkeen 16.7.2004 HAKIJA Iitin Sähkö Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Hiidenvirran ali ja töidenaloittamislupa, Iitti. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

Ympäristökeskus on katsonut, että hanke ei loukkaa yleistä etua ja puoltanut luvan myöntämistä, kun otetaan huomioon seuraavat seikat:

Ympäristökeskus on katsonut, että hanke ei loukkaa yleistä etua ja puoltanut luvan myöntämistä, kun otetaan huomioon seuraavat seikat: PÄÄTÖS Nro 11/05/1 Dnro ISY-2004-Y-186 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2005 HAKIJA Valkealan kunta ASIA Vesijohdon ja viemärin rakentaminen Vuohijärven Kalsonlahteen ja töidenaloittamislupa, Valkeala.

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti.

PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2004 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys on ympäristölupavirastolle

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 128/05/1 Dnro ISY-2005-Y-223 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys

PÄÄTÖS Nro 128/05/1 Dnro ISY-2005-Y-223 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys PÄÄTÖS Nro 128/05/1 Dnro ISY-2005-Y-223 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2005 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti, Kotka. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys

Lisätiedot

Riuttasalmen venesataman rakentaminen ja käyttöoikeus hanketta varten tarvittavaan vesialueeseen, Karstula.

Riuttasalmen venesataman rakentaminen ja käyttöoikeus hanketta varten tarvittavaan vesialueeseen, Karstula. PÄÄTÖS Nro 77/04/1 Dnro ISY-2004-Y-100 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2004 HAKIJA Karstulan kunta ASIA Riuttasalmen venesataman rakentaminen ja käyttöoikeus hanketta varten tarvittavaan vesialueeseen,

Lisätiedot

Vesijohdon ja viemärin rakentaminen Vehkalammesta Jääsjärven Vehkalahteen johtavan joen ali ja töidenaloittamislupa, Hartola.

Vesijohdon ja viemärin rakentaminen Vehkalammesta Jääsjärven Vehkalahteen johtavan joen ali ja töidenaloittamislupa, Hartola. PÄÄTÖS Nro 31/08/1 Dnro ISY-2008-Y-37 Annettu julkipanon jälkeen 15.2.2008 HAKIJA Hartolan kunta ASIA Vesijohdon ja viemärin rakentaminen Vehkalammesta Jääsjärven Vehkalahteen johtavan joen ali ja töidenaloittamislupa,

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen Kirkonmaan vesiasemalta Ollinkariin ja töidenaloittamislupa, Kotka.

Vesijohdon rakentaminen Kirkonmaan vesiasemalta Ollinkariin ja töidenaloittamislupa, Kotka. PÄÄTÖS Nro 52/05/1 Dnro ISY-2005-Y-40 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2005 HAKIJA Kotkan Saaristomatkailut Oy ASIA Vesijohdon rakentaminen Kirkonmaan vesiasemalta Ollinkariin ja töidenaloittamislupa, Kotka.

Lisätiedot

Rapasaaren rannan täyttämistä koskevassa lupapäätöksessä työn valmistumiselle asetetun määräajan jatkaminen vuoden 2009 loppuun saakka, Lappeenranta.

Rapasaaren rannan täyttämistä koskevassa lupapäätöksessä työn valmistumiselle asetetun määräajan jatkaminen vuoden 2009 loppuun saakka, Lappeenranta. PÄÄTÖS Nro 108/04/2 Dnro ISY-2004-Y-144 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2004 HAKIJAT Lappeenrannan kaupunki, Ratahallintokeskus, Kapiteeli Oyj ja Bonvesta Oy ASIA Rapasaaren rannan täyttämistä koskevassa

Lisätiedot

Venelaiturin rakentaminen Sotkanniemen Haukilahden rantaan ja töidenaloittamislupa, Kuopio.

Venelaiturin rakentaminen Sotkanniemen Haukilahden rantaan ja töidenaloittamislupa, Kuopio. PÄÄTÖS Nro 116/04/1 Dnro ISY-2004-Y-220 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2004 HAKIJA Kuopion kaupunki ASIA Venelaiturin rakentaminen Sotkanniemen Haukilahden rantaan ja töidenaloittamislupa, Kuopio. HAKEMUS

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden Vesihuolto Oy

PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden Vesihuolto Oy PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2005 HAKIJA Heinäveden Vesihuolto Oy ASIA Polvijärven vedenottamoa koskevan Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 79/04/2 muuttaminen

Lisätiedot

Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen, Savonlinna

Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen, Savonlinna PÄÄTÖS Nro 8/07/2 Dnro ISY-2006-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 HAKIJA Kartanon Kievari Ikonen Ky ASIA Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen,

Lisätiedot

Vesilain 1 luvun 17 a :ssä tarkoitetun poikkeuksen myöntäminen vesijohtolinjan rakentamista varten ja töidenaloittamislupa, Jyväskylä.

Vesilain 1 luvun 17 a :ssä tarkoitetun poikkeuksen myöntäminen vesijohtolinjan rakentamista varten ja töidenaloittamislupa, Jyväskylä. PÄÄTÖS Nro 75/05/1 Dnro ISY-2005-Y-148 Annettu julkipanon jälkeen 15.7.2005 HAKIJA Jyväskylän kaupunki ASIA Vesilain 1 luvun 17 a :ssä tarkoitetun poikkeuksen myöntäminen vesijohtolinjan rakentamista varten

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisillan rakentaminen Hirvonjoen yli, Karttula, Kuopio

Moottorikelkkareittisillan rakentaminen Hirvonjoen yli, Karttula, Kuopio PÄÄTÖS Nro 83/09/1 Dnro ISY-2009-Y-154 Annettu julkipanon jälkeen 19.8.2009 HAKIJA Karttulan kunta ASIA Moottorikelkkareittisillan rakentaminen Hirvonjoen yli, Karttula, Kuopio HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

Aallonmurtajan rakentaminen Huilauksen tilan rantaan Päijänteen Kätkytsalon saaressa,

Aallonmurtajan rakentaminen Huilauksen tilan rantaan Päijänteen Kätkytsalon saaressa, PÄÄTÖS Nro 71/05/1 Dnro ISY-2005-Y-41 Annettu julkipanon jälkeen 8.7.2005 HAKIJA Joachim von Schantz ASIA Aallonmurtajan rakentaminen Huilauksen tilan rantaan Päijänteen Kätkytsalon saaressa, Sysmä. HAKEMUS

Lisätiedot

Laiturin rakentaminen Saimaan Kahilanniemen länsirannalla sijaitsevan rivitalotontin edustalle, Lappeenranta

Laiturin rakentaminen Saimaan Kahilanniemen länsirannalla sijaitsevan rivitalotontin edustalle, Lappeenranta PÄÄTÖS Nro 8/08/2 Dnro ISY-2007-Y-236 Annettu julkipanon jälkeen 11.1.2008 HAKIJA Asunto-osakeyhtiö Kahilanniemen Trio ASIA Laiturin rakentaminen Saimaan Kahilanniemen länsirannalla sijaitsevan rivitalotontin

Lisätiedot

Viemärin rakentaminen Lossisaareen Nilakan Vuonamonlahdella ja töidenaloittamislupa,

Viemärin rakentaminen Lossisaareen Nilakan Vuonamonlahdella ja töidenaloittamislupa, PÄÄTÖS Nro 44/06/1 Dnro ISY-2006-Y-25 Annettu julkipanon jälkeen 7.4.2006 HAKIJA Hemmingin vesiosuuskunta ASIA Viemärin rakentaminen Lossisaareen Nilakan Vuonamonlahdella ja töidenaloittamislupa, Keitele.

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti.

PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2005 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys on ympäristölupavirastolle

Lisätiedot

Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti.

Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti. PÄÄTÖS Nro 75/06/1 Dnro ISY-2006-Y-38 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2006 HAKIJA Iitin Sähkö Oy ASIA Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti. HAKEMUS Hakija

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 143/08/1 Dnro ISY-2008-Y-201 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus

PÄÄTÖS Nro 143/08/1 Dnro ISY-2008-Y-201 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus PÄÄTÖS Nro 143/08/1 Dnro ISY-2008-Y-201 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2008 HAKIJA Keski-Suomen TE-keskus ASIA Korholankoskien (Yläisen-, Keskisen- ja Hannulankosken) kalataloudellista kunnostamista

Lisätiedot

Kahden laiturin rakentaminen Matilanvirran varrelle ja töidenaloittamislupa, Sumiainen.

Kahden laiturin rakentaminen Matilanvirran varrelle ja töidenaloittamislupa, Sumiainen. PÄÄTÖS Nro 49/05/1 Dnro ISY-2005-Y-82 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Sumiaisten kunta ASIA Kahden laiturin rakentaminen Matilanvirran varrelle ja töidenaloittamislupa, Sumiainen. HAKEMUS Hakija

Lisätiedot

Hakija on ympäristölupavirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa asiakohdassa sanottuun rakentamiseen.

Hakija on ympäristölupavirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa asiakohdassa sanottuun rakentamiseen. PÄÄTÖS Nro 25/05/1 Dnro ISY-2005-Y-5 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2005 HAKIJA Pärekoski Kaarteenmäki yksityisen tien tiekunta ASIA Vuorisjoen sillan rakentaminen, Vieremä. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

Siltapaikka sijaitsee metsähallituksen hallinnassa olevalla Nurmeksen Valtionmaa -nimisellä kiinteistöllä.

Siltapaikka sijaitsee metsähallituksen hallinnassa olevalla Nurmeksen Valtionmaa -nimisellä kiinteistöllä. PÄÄTÖS Nro 43/05/2 Dnro ISY-2005-Y-49 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2005 HAKIJA Metsähallitus ASIA Polkusillan rakentaminen Porttijoen yli, Nurmes. HAKEMUS Metsähallituksen Pohjanmaa-Kainuun luontopalvelut

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Kauppilansalmeen ja töidenaloittamislupa, Liperi

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Kauppilansalmeen ja töidenaloittamislupa, Liperi PÄÄTÖS Nro 45/05/2 Dnro ISY-2005-Y-72 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2005 HAKIJA Liperinsalon vesiosuuskunta ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Kauppilansalmeen ja töidenaloittamislupa, Liperi

Lisätiedot

ASIA Vesijohdon ja viemärin rakentamiselle ympäristölupaviraston päätöksessä 65/06/1, asetetun määräajan pidentäminen, Korpilahti.

ASIA Vesijohdon ja viemärin rakentamiselle ympäristölupaviraston päätöksessä 65/06/1, asetetun määräajan pidentäminen, Korpilahti. PÄÄTÖS Nro 95/08/1 Dnro ISY-2008-Y-141 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2008 HAKIJA Kärkisten vesiosuuskunta ASIA Vesijohdon ja viemärin rakentamiselle ympäristölupaviraston päätöksessä 65/06/1, 21.6.2006

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.9.2006 ASIA Myllykoski Paper Oy:lle Itä-suomen ympäristölupaviraston päätöksellä nro 122/05/1, 25.11.2005 myönnetyn ympäristöluvan täytäntöönpanokelpoisuutta

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Leppäveden Ruokosaaressa Jyväskylä - Pieksämäki rataosan alueella, Jyväskylä.

Vesialueen täytön pysyttäminen Leppäveden Ruokosaaressa Jyväskylä - Pieksämäki rataosan alueella, Jyväskylä. PÄÄTÖS Nro 4/09/1 Dnro ISY-2008-Y-260 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2009 HAKIJA Kanavuori - Ruokosaari tiekunta ASIA Vesialueen täytön pysyttäminen Leppäveden Ruokosaaressa Jyväskylä - Pieksämäki rataosan

Lisätiedot

Kolmen sähkökaapelin rakentaminen Äyskoskeen ja töidenaloittamislupa, Tervo.

Kolmen sähkökaapelin rakentaminen Äyskoskeen ja töidenaloittamislupa, Tervo. PÄÄTÖS Nro 108/06/1 Dnro ISY-2006-Y-170 Annettu julkipanon jälkeen 23.10.2006 HAKIJA Savon Voima Oyj ASIA Kolmen sähkökaapelin rakentaminen Äyskoskeen ja töidenaloittamislupa, Tervo. HAKEMUS Hakija on

Lisätiedot

Tainionvirran uuden sillan rakentaminen valtatietä 4 varten ja töidenaloittamislupa, Hartola

Tainionvirran uuden sillan rakentaminen valtatietä 4 varten ja töidenaloittamislupa, Hartola PÄÄTÖS Nro 78/08/1 Dnro ISY-2008-Y-72 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2008 HAKIJA Hämeen tiepiiri ASIA Tainionvirran uuden sillan rakentaminen valtatietä 4 varten ja töidenaloittamislupa, Hartola HAKEMUS

Lisätiedot

Venesataman sekä huoltolaiturin ja veneluiskan rakentaminen Leppäveden Leppälahteen, Jyväskylän maalaiskunta.

Venesataman sekä huoltolaiturin ja veneluiskan rakentaminen Leppäveden Leppälahteen, Jyväskylän maalaiskunta. PÄÄTÖS Nro 42/05/1 Dnro ISY-2004-Y-199 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2005 HAKIJA Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunta ASIA Venesataman sekä huoltolaiturin ja veneluiskan rakentaminen Leppäveden Leppälahteen,

Lisätiedot

Turvetuotantotoimintaa Saaralan ja Välikankaan tiloilla koskeva ympäristölupahakemus, Karstula

Turvetuotantotoimintaa Saaralan ja Välikankaan tiloilla koskeva ympäristölupahakemus, Karstula PÄÄTÖS Nro 67/07/1 Dnro ISY-2007-Y-141 Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2007 ASIA Turvetuotantotoimintaa Saaralan ja Välikankaan tiloilla koskeva ympäristölupahakemus, Karstula HAKIJA Eero Suomäki Suomäentie

Lisätiedot

Lotjasaaren venesataman rakentamista koskevassa päätöksessä nro 68/02/1 rakennustöille annetun määräajan jatkaminen, Anttola Mikkelin kaupunki.

Lotjasaaren venesataman rakentamista koskevassa päätöksessä nro 68/02/1 rakennustöille annetun määräajan jatkaminen, Anttola Mikkelin kaupunki. PÄÄTÖS Nro 62/06/2 Dnro ISY-2006-Y-87 Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2006 HAKIJA Mikkelin kaupunki ASIA Lotjasaaren venesataman rakentamista koskevassa päätöksessä nro 68/02/1 rakennustöille annetun määräajan

Lisätiedot

Rakennettavat putket painoineen upotetaan koko vesistön alituksen osuudelta pohjaan tehtävään kaivantoon ja peitetään.

Rakennettavat putket painoineen upotetaan koko vesistön alituksen osuudelta pohjaan tehtävään kaivantoon ja peitetään. PÄÄTÖS Nro 126/08/2 Dnro ISY-2008-Y-208 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2008 HAKIJA Kontiolahden kunta ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Hukkasalmen ja Höytiäisen kanavan ali, Polvijärvi ja

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisillan rakentaminen Syvärinjoen yli, Varpaisjärvi

Moottorikelkkareittisillan rakentaminen Syvärinjoen yli, Varpaisjärvi PÄÄTÖS Nro 76/08/1 Dnro ISY-2008-Y-43 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2008 HAKIJA Varpaisjärven kunta ASIA Moottorikelkkareittisillan rakentaminen Syvärinjoen yli, Varpaisjärvi HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 22/05/1 Dnro ISY-2005-Y-3 Annettu julkipanon jälkeen Savon Voima Lämpö Oy

PÄÄTÖS Nro 22/05/1 Dnro ISY-2005-Y-3 Annettu julkipanon jälkeen Savon Voima Lämpö Oy PÄÄTÖS Nro 22/05/1 Dnro ISY-2005-Y-3 Annettu julkipanon jälkeen 25.2.2005 HAKIJA Savon Voima Lämpö Oy ASIA Veden johtaminen käytettäväksi kaukolämpöverkon jäähdytysvetenä ja sitä varten tarpeellisten vedenotto-

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Pitkäniemestä Mustasaareen Päijänteen Luotikkaalla ja töidenaloittamislupa,

Kaapelin rakentaminen Pitkäniemestä Mustasaareen Päijänteen Luotikkaalla ja töidenaloittamislupa, PÄÄTÖS Nro 57/06/1 Dnro ISY-2006-Y-36 Annettu julkipanon jälkeen 17.5.2006 HAKIJA Vattenfall Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Pitkäniemestä Mustasaareen Päijänteen Luotikkaalla ja töidenaloittamislupa,

Lisätiedot

Ratulansalmen raittisillan rakentaminen ja töidenaloittamislupa, Artjärvi.

Ratulansalmen raittisillan rakentaminen ja töidenaloittamislupa, Artjärvi. PÄÄTÖS Nro 89/08/1 Dnro ISY-2008-Y-101 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2008 HAKIJA Hämeen tiepiiri ASIA Ratulansalmen raittisillan rakentaminen ja töidenaloittamislupa, Artjärvi. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

Saimaan Visulahden vesialueen ruoppaaminen sekä laiturin ja ruoppausmassoista tehtävän saaren rakentaminen huvipuistotoimintaa varten, Mikkeli.

Saimaan Visulahden vesialueen ruoppaaminen sekä laiturin ja ruoppausmassoista tehtävän saaren rakentaminen huvipuistotoimintaa varten, Mikkeli. PÄÄTÖS Nro 74/07/2 Dnro ISY-2007-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen 21.6.2007 HAKIJA Visulahden Matkailu Oy ASIA Saimaan Visulahden vesialueen ruoppaaminen sekä laiturin ja ruoppausmassoista tehtävän saaren

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iiksenjoen alitse Pielisensuun kylässä, Joensuu.

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iiksenjoen alitse Pielisensuun kylässä, Joensuu. PÄÄTÖS Nro 64/05/2 Dnro ISY-2005-Y-62 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2005 HAKIJAT Seija ja Pentti Hyvärinen ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iiksenjoen alitse Pielisensuun kylässä, Joensuu.

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Kilvensalmen ali Kilvensaloon Päijänteellä ja töidenaloittamislupa,

Kaapelin rakentaminen Kilvensalmen ali Kilvensaloon Päijänteellä ja töidenaloittamislupa, PÄÄTÖS Nro 68/08/1 Dnro ISY-2008-Y-66 Annettu julkipanon jälkeen 9.4.2008 HAKIJA Suur-Savon Sähkö Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Kilvensalmen ali Kilvensaloon Päijänteellä ja töidenaloittamislupa, Korpilahti.

Lisätiedot

Oikeus tarvittaviin alueisiin hankitaan maantielain sekä maakäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Oikeus tarvittaviin alueisiin hankitaan maantielain sekä maakäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. PÄÄTÖS Nro 74/09/1 Dnro ISY-2009-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 15.7.2009 HAKIJA Savo-Karjalan tiepiiri ASIA Murennosjoen kevytliikennesillan rakentaminen ja töidenaloittamislupa, Vieremä. HAKEMUS Hakija

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Vatianjärven Kapeenlahteen ja töidenaloittamislupa, Äänekoski.

Kaapelin rakentaminen Vatianjärven Kapeenlahteen ja töidenaloittamislupa, Äänekoski. PÄÄTÖS Nro 58/04/1 Dnro ISY-2004-Y-91 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2004 HAKIJA Vattenfall Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Vatianjärven Kapeenlahteen ja töidenaloittamislupa, Äänekoski. HAKEMUS

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 12/06/1 Dnro ISY-2006-Y-3 Annettu julkipanon jälkeen Sonkajärven kunta

PÄÄTÖS Nro 12/06/1 Dnro ISY-2006-Y-3 Annettu julkipanon jälkeen Sonkajärven kunta PÄÄTÖS Nro 12/06/1 Dnro ISY-2006-Y-3 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2006 HAKIJA Sonkajärven kunta ASIA Kangaslammen uimaranta-alueen kunnostamista varten vesialueen ruoppaaminen sekä vesiuoman, kävelysillan

Lisätiedot

Kolmen retkeilyreittisillan rakentaminen Ämmäkosken alapuolelle Kämärillä, Varkaus.

Kolmen retkeilyreittisillan rakentaminen Ämmäkosken alapuolelle Kämärillä, Varkaus. PÄÄTÖS Nro 40/07/1 Dnro ISY-2007-Y-49 Annettu julkipanon jälkeen 25.4.2007 HAKIJA Varkauden kaupunki ASIA Kolmen retkeilyreittisillan rakentaminen Ämmäkosken alapuolelle Kämärillä, Varkaus. HAKEMUS Hakija

Lisätiedot

Vesistöpenkereen rakentaminen Päijänteen Kuhmoisten Karklahteen kevyen liikenteen väylää varten, Kuhmoinen.

Vesistöpenkereen rakentaminen Päijänteen Kuhmoisten Karklahteen kevyen liikenteen väylää varten, Kuhmoinen. PÄÄTÖS Nro 80/08/1 Dnro ISY-2008-Y-40 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2008 HAKIJA Keski-Suomen tiepiiri ASIA Vesistöpenkereen rakentaminen Päijänteen Kuhmoisten Karklahteen kevyen liikenteen väylää varten,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 292 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 292 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 2/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 292 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2009 ASIA Länsi Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 82/2006/4 vesijohdon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 54/2005/4 Dnro LSY-2005-Y-125

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 54/2005/4 Dnro LSY-2005-Y-125 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 54/2005/4 Dnro LSY-2005-Y-125 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2005 ASIA HAKIJA Vesijohdon rakentamista koskevan päätöksen nro 54/2004/4 osittainen

Lisätiedot

Kiinteän padon pysyttäminen Valkeispurossa Valkeisenjärven vedenkorkeuden nostamiseksi,

Kiinteän padon pysyttäminen Valkeispurossa Valkeisenjärven vedenkorkeuden nostamiseksi, PÄÄTÖS Nro 26/06/1 Dnro ISY-2005-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen 15.2.2006 HAKIJA Ryhälänmäen osakaskunta ASIA Kiinteän padon pysyttäminen Valkeispurossa Valkeisenjärven vedenkorkeuden nostamiseksi, Iisalmi.

Lisätiedot

Vesialueen ruoppaaminen hakijoiden omistaman määräalan edustalla, Mikkeli.

Vesialueen ruoppaaminen hakijoiden omistaman määräalan edustalla, Mikkeli. PÄÄTÖS Nro 7/05/2 Dnro ISY-2004-Y-183 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2005 HAKIJAT Ulla Tukiainen Marko Tukiainen ASIA Vesialueen ruoppaaminen hakijoiden omistaman määräalan edustalla, Mikkeli. HAKEMUS

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 49/09/1 Dnro ISY-2009-Y-96 Annettu julkipanon jälkeen Tuula Hokka-Pitkonen

PÄÄTÖS Nro 49/09/1 Dnro ISY-2009-Y-96 Annettu julkipanon jälkeen Tuula Hokka-Pitkonen PÄÄTÖS Nro 49/09/1 Dnro ISY-2009-Y-96 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2009 HAKIJAT Arto Pitkonen Tuula Hokka-Pitkonen ASIA Maalämpöputkiston rakentaminen Alalampeen ja ruoppaus Tuomelan tilan edustalla,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 145/08/1 Dnro ISY-2008-Y-182 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 145/08/1 Dnro ISY-2008-Y-182 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 145/08/1 Dnro ISY-2008-Y-182 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2008 HAKIJA Seppo Kuhmonen ASIA Pengerlaiturin pysyttämistä Pula-Ahon tilan rannassa Vahangalla koskeva hakemus, Karstula HAKEMUS

Lisätiedot

Vesilain 1 luvun 17 a :ssä tarkoitetun poikkeuksen myöntäminen rumpujen rakentamiseksi Onkijoki -nimiseen puroon ja töidenaloittamislupa, Sysmä.

Vesilain 1 luvun 17 a :ssä tarkoitetun poikkeuksen myöntäminen rumpujen rakentamiseksi Onkijoki -nimiseen puroon ja töidenaloittamislupa, Sysmä. PÄÄTÖS Nro 59/07/1 Dnro ISY-2007-Y-119 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2007 HAKIJA Destia Tieliikelaitos ASIA Vesilain 1 luvun 17 a :ssä tarkoitetun poikkeuksen myöntäminen rumpujen rakentamiseksi Onkijoki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Alakosken ponttonisillan poistamista koskevan määräajan jatkaminen,

Lisätiedot

Aallonmurtajan rakentaminen Honkarannan tilan rantaan Päijänteen Kätkytsalon saaressa,

Aallonmurtajan rakentaminen Honkarannan tilan rantaan Päijänteen Kätkytsalon saaressa, PÄÄTÖS Nro 72/05/1 Dnro ISY-2005-Y-33 Annettu julkipanon jälkeen 8.7.2005 HAKIJA Petri Linnasalmi ASIA Aallonmurtajan rakentaminen Honkarannan tilan rantaan Päijänteen Kätkytsalon saaressa, Sysmä. HAKEMUS

Lisätiedot

Leipäniemen sillan rakentamista koskevassa päätöksessä nro 19/03/3 rakentamistöille annetun rakentamisajan jatkaminen, Kuopio.

Leipäniemen sillan rakentamista koskevassa päätöksessä nro 19/03/3 rakentamistöille annetun rakentamisajan jatkaminen, Kuopio. PÄÄTÖS Nro 50/07/1 Dnro ISY-2007-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2007 HAKIJA Kuopion kaupunki ASIA Leipäniemen sillan rakentamista koskevassa päätöksessä nro 19/03/3 rakentamistöille annetun rakentamisajan

Lisätiedot

Laiturin ja veneluiskan rakentaminen Varassaaren tilan rantaan sekä töidenaloittamislupahakemus,

Laiturin ja veneluiskan rakentaminen Varassaaren tilan rantaan sekä töidenaloittamislupahakemus, PÄÄTÖS Nro 98/07/1 Dnro ISY-2007-Y-148 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 HAKIJA Vaajakosken Veneilijät ry ASIA Laiturin ja veneluiskan rakentaminen Varassaaren tilan rantaan sekä töidenaloittamislupahakemus,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 81/07/1 Dnro ISY-2007-Y-123 Annettu julkipanon jälkeen Timo ja Hannele Heino. Ruoppaus Lehtoniemen tilalla Majutvedellä, Sysmä.

PÄÄTÖS Nro 81/07/1 Dnro ISY-2007-Y-123 Annettu julkipanon jälkeen Timo ja Hannele Heino. Ruoppaus Lehtoniemen tilalla Majutvedellä, Sysmä. PÄÄTÖS Nro 81/07/1 Dnro ISY-2007-Y-123 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2007 HAKIJAT Timo ja Hannele Heino ASIA Ruoppaus Lehtoniemen tilalla Majutvedellä, Sysmä. HAKEMUS Hakijat ovat ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen Hoikansalmen alituksen osalta Latosaareen, Kinnula.

Vesijohdon rakentaminen Hoikansalmen alituksen osalta Latosaareen, Kinnula. PÄÄTÖS Nro 116/08/1 Dnro ISY-2008-Y-133 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2008 HAKIJA Kinnulan kunta ASIA Vesijohdon rakentaminen Hoikansalmen alituksen osalta Latosaareen, Kinnula. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

Konnonsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Karstula ja Kyyjärvi

Konnonsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Karstula ja Kyyjärvi PÄÄTÖS Nro 86/09/1 Dnro ISY-2009-Y-25 Annettu julkipanon jälkeen 11.9.2009 ASIA Konnonsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Karstula ja Kyyjärvi LUVAN HAKIJA Turvetuote Peat Bog Oy Soinintie 2008 40500

Lisätiedot

Valokaapelin asentaminen Saimaaseen Pikisaaren ja Voisalmensaaren välille ja töidenaloittamislupa,

Valokaapelin asentaminen Saimaaseen Pikisaaren ja Voisalmensaaren välille ja töidenaloittamislupa, PÄÄTÖS Nro 86/08/2 Dnro ISY-2008-Y-175 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2008 HAKIJA Elisa Oy ASIA Valokaapelin asentaminen Saimaaseen Pikisaaren ja Voisalmensaaren välille ja töidenaloittamislupa, Lappeenranta

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 78/06/1 Dnro ISY-2006-Y-115 Annettu julkipanon jälkeen Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy Raivionsuntti Jyväskylä

PÄÄTÖS Nro 78/06/1 Dnro ISY-2006-Y-115 Annettu julkipanon jälkeen Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy Raivionsuntti Jyväskylä PÄÄTÖS Nro 78/06/1 Dnro ISY-2006-Y-115 Annettu julkipanon jälkeen 7.8.2006 HAKIJA Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy Raivionsuntti 10 40520 Jyväskylä ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :ssä tarkoitettu ilmoitus

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 13/09/1 Dnro ISY-2009-Y-39 Annettu julkipanon jälkeen Kaakkois-Suomen ympäristökeskus

PÄÄTÖS Nro 13/09/1 Dnro ISY-2009-Y-39 Annettu julkipanon jälkeen Kaakkois-Suomen ympäristökeskus PÄÄTÖS Nro 13/09/1 Dnro ISY-2009-Y-39 Annettu julkipanon jälkeen 16.3.2009 HAKIJA Kaakkois-Suomen ympäristökeskus ASIA Konniveden ja Ruotsalaisen säännöstelyluvan lupaehdon 1) muuttaminen palauttamalla

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 14/07/1 Dnro ISY-2006-Y-166 Annettu julkipanon jälkeen Huippupaikat Oy

PÄÄTÖS Nro 14/07/1 Dnro ISY-2006-Y-166 Annettu julkipanon jälkeen Huippupaikat Oy PÄÄTÖS Nro 14/07/1 Dnro ISY-2006-Y-166 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2007 HAKIJA Huippupaikat Oy ASIA Veden johtaminen Syvärin Tahkolahdesta Tahkovuoren laskettelurinteiden lumettamista varten ja sitä

Lisätiedot

Yleisen paikallisväylän määrääminen Syvärin Liestynselältä Ruokosalmen kautta Karsikkoselälle ja töidenaloittamislupahakemus, Nilsiä.

Yleisen paikallisväylän määrääminen Syvärin Liestynselältä Ruokosalmen kautta Karsikkoselälle ja töidenaloittamislupahakemus, Nilsiä. PÄÄTÖS Nro 24/05/1 Dnro ISY-2004-Y-215 Annettu julkipanon jälkeen 16.3.2005 HAKIJA Nilsiän kaupunki ASIA Yleisen paikallisväylän määrääminen Syvärin Liestynselältä Ruokosalmen kautta Karsikkoselälle ja

Lisätiedot

Koukkuniemen jäälleajopaikan poistaminen Pielisen uittosäännöstä, Lieksa

Koukkuniemen jäälleajopaikan poistaminen Pielisen uittosäännöstä, Lieksa PÄÄTÖS Nro 91/06/2 Dnro ISY-2006-Y-155 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2006 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Koukkuniemen jäälleajopaikan poistaminen Pielisen uittosäännöstä, Lieksa HAKEMUS Järvi-Suomen

Lisätiedot

Kahden vesijohto- ja viemärilinjan rakentaminen Vanginveden alituksen osalta, Hankasalmi,

Kahden vesijohto- ja viemärilinjan rakentaminen Vanginveden alituksen osalta, Hankasalmi, PÄÄTÖS Nro 17/07/1 Dnro ISY-2007-Y-14 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2007 HAKIJA Kärkkäälän vesiosuuskunta ASIA Kahden vesijohto- ja viemärilinjan rakentaminen Vanginveden alituksen osalta, Hankasalmi,

Lisätiedot

Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön edustalla,

Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön edustalla, Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 64/2012/2 Dnro ISAVI/22/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2012 ASIA Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön 297-428-33-71 edustalla, Kuopio HAKIJA Kari Lappalainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kaapelilinjan rakentaminen Remesjoen ali ja töidenaloittamislupa, Kiuruvesi.

Kaapelilinjan rakentaminen Remesjoen ali ja töidenaloittamislupa, Kiuruvesi. PÄÄTÖS Nro 1/07/1 Dnro ISY-2006-Y-226 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2007 HAKIJA Savon Voima Oyj ASIA Kaapelilinjan rakentaminen Remesjoen ali ja töidenaloittamislupa, Kiuruvesi. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 88/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-316 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 88/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-316 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 88/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-316 Annettu julkipanon jälkeen 30.10.2009 ASIA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 83/2006/4 Niemisjoen kalataloudelliselle

Lisätiedot

Laiturin rakentaminen Risuharjun tilan ranta-alueelle Siilinlahteen, Siilinjärvi.

Laiturin rakentaminen Risuharjun tilan ranta-alueelle Siilinlahteen, Siilinjärvi. PÄÄTÖS Nro 3/06/1 Dnro ISY-2005-Y-215 Annettu julkipanon jälkeen 2.1.2006 HAKIJAT Matti Ollikainen, Veli Holopainen ja Tomi Holopainen ASIA Laiturin rakentaminen Risuharjun tilan ranta-alueelle Siilinlahteen,

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee

Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee PÄÄTÖS Nro 128/09/2 Dnro ISY-2009-Y-171 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2009 HAKIJA Ratahallintokeskus ASIA Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee HAKEMUS Ratahallintokeskus

Lisätiedot

Vesialueen rakentamispaikalla samoin kuin maa-alueet rakennuskohteen molemmilla rannoilla omistaa hakija.

Vesialueen rakentamispaikalla samoin kuin maa-alueet rakennuskohteen molemmilla rannoilla omistaa hakija. PÄÄTÖS Nro 64/05/1 Dnro ISY-2005-Y-71 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2005 HAKIJA Iisalmen kaupunki ASIA Viemärin rakentaminen Kivirannasta Luuniemeen Porovedessä, Iisalmi. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

Vesijohdon rakentamispaikka sijaitsee Rääkkylän kunnassa sijaitsevassa Suuressa- Onkamossa välillä Murtolahti Mustalahti.

Vesijohdon rakentamispaikka sijaitsee Rääkkylän kunnassa sijaitsevassa Suuressa- Onkamossa välillä Murtolahti Mustalahti. PÄÄTÖS Nro 75/04/2 Dnro ISY-2004-Y-110 Annettu julkipanon jälkeen 27.8.2004 HAKIJA Nieminen-Sintsi vesiosuuskunta ASIA Runkovesijohdon sekä viiden talojohdon rakentaminen Suureen-Onkamoon välille Murtolahti

Lisätiedot

Kotalahden pudotuspaikkaa koskevan muutoksen hakeminen uittosääntöön, Pielavesi.

Kotalahden pudotuspaikkaa koskevan muutoksen hakeminen uittosääntöön, Pielavesi. PÄÄTÖS Nro 85/04/1 Dnro ISY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 8.9.2004 HAKIJAT Risto Heikkinen ja Sirpa Heikkinen ASIA Kotalahden pudotuspaikkaa koskevan muutoksen hakeminen uittosääntöön, Pielavesi.

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

Lokkiluodon tilan rannan kunnostaminen ja laiturin rakentaminen, Leppävirta.

Lokkiluodon tilan rannan kunnostaminen ja laiturin rakentaminen, Leppävirta. PÄÄTÖS Nro 56/07/1 Dnro ISY-2006-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2007 HAKIJA Seppo Silventoinen ASIA Lokkiluodon tilan rannan kunnostaminen ja laiturin rakentaminen, Leppävirta. HAKEMUS Hakija on

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Ala-Keiteleen Pyyrinlahden Keitaansalmeen ja töidenaloittamislupa,

Kaapelin rakentaminen Ala-Keiteleen Pyyrinlahden Keitaansalmeen ja töidenaloittamislupa, PÄÄTÖS Nro 102/04/1 Dnro ISY-2004-Y-191 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2004 HAKIJA Vattenfall Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Ala-Keiteleen Pyyrinlahden Keitaansalmeen ja töidenaloittamislupa, Äänekoski.

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Haukiveden Sikoselän Jäniskivensalmen ali, Varkaus.

Kaapelin rakentaminen Haukiveden Sikoselän Jäniskivensalmen ali, Varkaus. PÄÄTÖS Nro 51/05/1 Dnro ISY-2005-Y-56 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2005 HAKIJA Helge Taam ASIA Kaapelin rakentaminen Haukiveden Sikoselän Jäniskivensalmen ali, Varkaus. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen Hankaveteen välille Matilanniemi Vanha vesilaitos ja töidenaloittamislupahakemus, Hankasalmi.

Vesijohdon rakentaminen Hankaveteen välille Matilanniemi Vanha vesilaitos ja töidenaloittamislupahakemus, Hankasalmi. PÄÄTÖS Nro 119/06/1 Dnro ISY-2006-Y-196 Annettu julkipanon jälkeen 29.11.2006 HAKIJA Hankasalmen kunta ASIA Vesijohdon rakentaminen Hankaveteen välille Matilanniemi Vanha vesilaitos ja töidenaloittamislupahakemus,

Lisätiedot

Sähkökaapelin laskeminen Luonteriin välille Nuottaniemi - Käensaari ja töidenaloittamislupa,

Sähkökaapelin laskeminen Luonteriin välille Nuottaniemi - Käensaari ja töidenaloittamislupa, PÄÄTÖS Nro 63/04/2 Dnro ISY-2004-Y-77 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2004 HAKIJA Suur-Savon Sähkö Oy ASIA Sähkökaapelin laskeminen Luonteriin välille Nuottaniemi - Käensaari ja töidenaloittamislupa, Juva

Lisätiedot

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen nro 57/2006/4 sisältyvän töiden suorittamista koskevan ajan muuttaminen, Kankaanpää

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen nro 57/2006/4 sisältyvän töiden suorittamista koskevan ajan muuttaminen, Kankaanpää Etelä-Suomi Päätös Nro 116/2011/4 Dnro ESAVI/62/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen nro 57/2006/4 sisältyvän töiden suorittamista koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.3.2012 HAKIJA Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ASIA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 120/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-168. Paineviemärin rakentaminen Savonjokeen, Vimpeli

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 120/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-168. Paineviemärin rakentaminen Savonjokeen, Vimpeli LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 120/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-168 Annettu julkipanon jälkeen 22.12.2004 ASIA LUVAN HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Savonjokeen, Vimpeli Vimpelin

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 105/08/2 Dnro Psy-2008-y-132 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 105/08/2 Dnro Psy-2008-y-132 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 105/08/2 Dnro Psy-2008-y-132 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Tuhkan käyttö Pirinsuon luonnonravintolammikon munkkien ja kanavien sulattamiseen, Taivalkoski Pekka Vääräniemi

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011

PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011 HAKIJA Lieksan kaupunki ASIA Kevyen liikenteen sillan rakentaminen Sokojoen yli, Lieksa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

Saarijärven sekä Pienen ja Ison Lumperoisen järven säännöstelypäätöksen 79/I/69 tilapäistä muuttamista koskeva hakemus, Saarijärvi

Saarijärven sekä Pienen ja Ison Lumperoisen järven säännöstelypäätöksen 79/I/69 tilapäistä muuttamista koskeva hakemus, Saarijärvi PÄÄTÖS Nro 79/06/1 Dnro ISY-2006-Y-125 Annettu julkipanon jälkeen 2.8.2006 HAKIJA Vattenfall Sähköntuotanto Oy ASIA Saarijärven sekä Pienen ja Ison Lumperoisen järven säännöstelypäätöksen 79/I/69 tilapäistä

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 68/06/1 Dnro ISY-2006-Y-79 Annettu julkipanon jälkeen Särkilammen lintuveden kunnostaminen, Multia ja Pylkönmäki.

PÄÄTÖS Nro 68/06/1 Dnro ISY-2006-Y-79 Annettu julkipanon jälkeen Särkilammen lintuveden kunnostaminen, Multia ja Pylkönmäki. PÄÄTÖS Nro 68/06/1 Dnro ISY-2006-Y-79 Annettu julkipanon jälkeen 7.7.2006 HAKIJA Metsähallitus ASIA Särkilammen lintuveden kunnostaminen, Multia ja Pylkönmäki. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

Maakaasun rinnakkaisputken rakentaminen Lanskinjoen ali, Artjärvi.

Maakaasun rinnakkaisputken rakentaminen Lanskinjoen ali, Artjärvi. PÄÄTÖS Nro 41/05/1 Dnro ISY-2005-Y-34 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2005 HAKIJA Gasum Oy ASIA Maakaasun rinnakkaisputken rakentaminen Lanskinjoen ali, Artjärvi. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

Vesihuoltolinja kulkee Jauhialan osakaskunnan vesialueella. Kalastus alueella on virkistyskalastusta

Vesihuoltolinja kulkee Jauhialan osakaskunnan vesialueella. Kalastus alueella on virkistyskalastusta PÄÄTÖS Nro 136/04/2 Dnro ISY-2004-Y-187 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2004 HAKIJA Timo Vartiainen ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Karjalaisen saaren ja Lossitien väliselle vesialueelle

Lisätiedot

Suovunjoen vesistön uittosäännön kumoaminen ja vesialueiden kunnostus, Karttula ja Kuopio.

Suovunjoen vesistön uittosäännön kumoaminen ja vesialueiden kunnostus, Karttula ja Kuopio. PÄÄTÖS Nro 7/06/1 Dnro ISY-2005-Y-220 Annettu julkipanon jälkeen 9.1.2006 HAKIJA Pohjois-Savon ympäristökeskus ASIA Suovunjoen vesistön uittosäännön kumoaminen ja vesialueiden kunnostus, Karttula ja Kuopio.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 11/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-61. Aallonmurtajalaiturin pysyttäminen tilan Kallioranta RN:o 9:9 edustalla,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 11/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-61. Aallonmurtajalaiturin pysyttäminen tilan Kallioranta RN:o 9:9 edustalla, LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 11/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-61 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2005 ASIA HAKIJA Aallonmurtajalaiturin pysyttäminen tilan Kallioranta RN:o 9:9 edustalla,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 129/2005/4 Dnro LSY-2005-Y-185 Annettu julkipanon jälkeen Paineviemärin rakentaminen Lapuanjoen alitse, Kuortane.

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 129/2005/4 Dnro LSY-2005-Y-185 Annettu julkipanon jälkeen Paineviemärin rakentaminen Lapuanjoen alitse, Kuortane. LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 129/2005/4 Dnro LSY-2005-Y-185 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2005 ASIA LUVAN HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Lapuanjoen alitse, Kuortane.

Lisätiedot