EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2009) 294 lopullinen 2009/0090 (CNS) C7-0102/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS SIS II- ja VIS-järjestelmien operatiiviseen hallinnointiin liittyvien tehtävien osoittamisesta asetuksella XX perustetulle virastolle Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston nojalla {KOM(2009) 292 lopullinen} {KOM(2009) 293 lopullinen} FI FI

2 PERUSTELUT 1. Ehdotuksen tausta 1.1. Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet Tällä ehdotuksella neuvoston päätökseksi on tarkoitus osoittaa asetuksella (EY) N:o XX/XX perustetulle virastolle toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) ja viisumitietojärjestelmän (VIS) operatiiviseen hallinnointiin liittyvät tietokantaa hallinnoivan viranomaisen tehtävät Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston nojalla. Tämä ehdotus neuvoston päätökseksi kuuluu samaan säädöspakettiin kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o XX/XX vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan viraston perustamisesta. Toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä 12 päivänä kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/533/YOS 1 nojalla komissio vastaa SIS II:n keskusjärjestelmän ja viestintäinfrastruktuurin osien operatiivisesta hallinnoinnista siirtymäkauden ajan. Viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/2008 nojalla komissio vastaa keskusviisumitietojärjestelmän, kansallisten rajapintojen ja viestintäinfrastruktuurin osien operatiivisesta hallinnoinnista siirtymäkauden ajan. Komissio on tehnyt vaikutustenarvioinnin 2 selvittääkseen, mikä olisi paras tapa järjestää SIS II-, VIS- ja Eurodac-järjestelmien operatiivinen hallinnointi pitkällä aikavälillä. SIS II- ja VIS-säädöksiin 3 liitetyissä yhteisissä julistuksissaan Euroopan parlamentti ja neuvosto kehottavat komissiota antamaan tarvittavat lainsäädäntöehdotukset, joilla SIS II- ja VISjärjestelmien pitkän aikavälin operatiivinen hallinnointi annetaan erityisen viraston tehtäväksi, sen jälkeen kun vaikutustenarvioinnissa on perusteellisesti tutkittu eri vaihtoehtoja 1 2 EUVL L 205, , s. 63. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, oheisasiakirja ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan viraston perustamisesta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella ja ehdotukseen neuvoston päätökseksi SIS II- ja VIS-järjestelmien operatiiviseen hallinnointiin liittyvien tehtävien osoittamisesta asetuksella XX perustetulle virastolle Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston nojalla, KOM(2009) XX lopullinen. 3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1987/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä, EUVL L 381, , s. 4; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1986/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien jäsenvaltioiden yksiköiden pääsyn sallimisesta toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II), EUVL L 381, , s. 1; Neuvoston päätös 2007/533/YOS, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2007, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä, EUVL L 205, , s. 63; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (VIS-asetus), EUVL L 218, , s. 60; Neuvoston päätös 2008/633/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, jäsenvaltioiden nimeämien viranomaisten ja Europolin pääsystä tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi, EUVL L 218, , s FI 2 FI

3 rahoitukselliselta, toiminnalliselta ja organisatoriselta kannalta. Eri vaihtoehtojen analysoinnin perusteella katsottiin, että uuden sääntelyviraston perustaminen olisi toteuttamiskelpoisin ratkaisu näiden järjestelmien hallintaviranomaisen tehtävien hoitamiseksi pitkällä aikavälillä. SIS II on ensimmäiseen pilariin kuuluva väline, joka on perustettu EY:n perustamissopimuksen IV osaston määräysten nojalla. Lisäksi siihen liittyy neuvoston päätös 2007/533/YOS, joka on tehty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston määräysten nojalla. Tässä päätöksessä viitataan tietokantaa hallinnoivaan viranomaiseen operatiivisen hallinnoinnin ja arvioinnin yhteydessä. Sen vuoksi on tarpeen antaa kolmanteen pilariin kuuluva säädös, jonka nojalla virasto voi hoitaa näitä tehtäviä. Viisumitietojärjestelmä on ensimmäiseen pilariin kuuluva väline, joka on perustettu EY:n perustamissopimuksen IV osaston määräysten nojalla. Lisäksi siihen liittyy Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston nojalla tehty neuvoston päätös 2008/633/YOS jäsenvaltioiden nimeämien viranomaisten ja Europolin pääsystä tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi. Tällä päätöksellä osoitetaan VIS-asetuksessa tarkoitetulle tietokantaa hallinnoivalle viranomaiselle tietyt seurantaa ja arviointia koskevat tehtävät. Sen vuoksi on tarpeen antaa kolmanteen pilariin kuuluva säädös, jonka nojalla virasto voi hoitaa näitä tehtäviä neuvoston päätöksen 2008/633/YOS mukaisesti Yleinen tausta EY:n perustamissopimuksen 61 artiklassa edellytetään, että on toteutettava toimenpiteitä henkilöiden vapaan liikkuvuuden takaamiseksi EY:n perustamissopimuksen 14 artiklan mukaisesti yhdessä suoraan niihin liittyvien, ulkorajoilla tehtäviä tarkastuksia, turvapaikkaa ja maahanmuuttoa koskevien rinnakkaistoimenpiteiden sekä rikollisuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi toteutettavien toimenpiteiden kanssa. Tätä varten on perustettu Schengenin yleissopimuksen 4 nojalla Schengenin tietojärjestelmä (SIS), jonka tarkoituksena on pitää yllä yleistä järjestystä ja turvallisuutta myös kansallisella tasolla lujittamalla yhteistyötä tulli- ja poliisiviranomaisten välillä. Schengenin tietojärjestelmän tarkoituksena on vahvistaa turvallisuutta EU:n ulkorajoilla vastapainona sille, että rajatarkastukset on poistettu Schengenin alueeseen kuuluvien valtioiden sisärajoilta. Toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmä (SIS II) korvaa ensimmäisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän, joka aloitti toimintansa vuonna Viisumitietojärjestelmä (VIS) on perustettu, jotta jäsenvaltiot voivat vaihtaa keskenään viisumien myöntämiseen liittyviä tietoja. Kuten VIS-asetuksessa säädetään, jäsenvaltioiden konsulaatit ja muut toimivaltaiset viranomaiset voivat viisumitietojärjestelmän avulla vaihtaa viisumien myöntämiseen liittyviä tietoja, mikä helpottaa kolmansien maiden kansalaisten tunnistamista, keventää viisumihakemusmenettelyjä, ehkäisee mahdollisimman edullisen viisumikohtelun etsimistä (visa shopping), tehostaa petostentorjuntaa, helpottaa tarkastuksia ulkorajojen ylityspaikoilla ja jäsenvaltioiden alueella sekä edistää Dublin-asetuksen soveltamista ja jäsenvaltioiden sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien torjumista. 4 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä tehty yleissopimus, EYVL L 239, , s. 19. FI 3 FI

4 Viisumitietojärjestelmään liitettävien kansallisten järjestelmien kehittämisestä ja/tai mukauttamisesta ja käytöstä vastaa kukin jäsenvaltio itse. Neuvoston päätös 2008/633/YOS täydentää VIS-asetusta siltä osin, mikä koskee jäsenvaltioiden nimeämien viranomaisten ja Europolin pääsyä tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi Voimassa olevat aiemmat säännökset neuvoston asetus (EY) N:o 2424/2001, annettu 6 päivänä joulukuuta 2001, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä 5 neuvoston päätös 2001/886/YOS, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä 6 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1987/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä 7 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1986/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien jäsenvaltioiden yksiköiden pääsyn sallimisesta toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) 8 neuvoston päätös 2007/533/YOS, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2007, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä 9 komission päätökset 2007/170/EY ja 2007/171/EY, tehty 16 päivänä maaliskuuta 2007, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmää (SIS II) koskevista verkonhallinnan vaatimuksista 10 neuvoston asetus (EY) N:o 189/2008, annettu 18 päivänä helmikuuta 2008, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) testeistä 11 neuvoston päätös (EY) N:o 173/2008, tehty 18 päivänä helmikuuta 2008, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) testeistä 12 komission päätökset 2008/333/EY ja 2008/334/YOS, tehty 4 päivänä maaliskuuta 2008, Sirene-käsikirjan ja muiden toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) täytäntöönpanotoimenpiteiden hyväksymisestä EYVL L 328, , s. 4. EYVL L 328, , s. 1. EUVL L 381, , s. 4. EUVL L 381, , s. 1. EUVL L 205, , s. 63. EUVL L 79, , s. 20. EUVL L 57, , s. 1. EUVL L 57, , s. 14. EUVL L 123, , s. 1. FI 4 FI

5 neuvoston asetus (EY) N:o 1104/2008, annettu 24 päivänä lokakuuta 2008, siirtymisestä Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) 14 neuvoston päätös 2008/839/YOS, tehty 24 päivänä lokakuuta 2008, siirtymisestä Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) 15 neuvoston päätös 2004/512/EY, tehty 8 päivänä kesäkuuta 2004, viisumitietojärjestelmän (VIS) perustamisesta 16 komission päätös 2006/752/EY, tehty 3 päivänä marraskuuta 2006, viisumitietojärjestelmän (VIS) sijaintipaikoista kehittämisvaiheessa 17 komission päätös 2006/648/EY, tehty 22 päivänä syyskuuta 2006, viisumitietojärjestelmän kehittämiseen liittyviä biometrisiä tunnisteita koskevien standardien teknisistä eritelmistä 18 komission päätös 2008/602/EY, tehty 17 päivänä kesäkuuta 2008, kansallisten liittymien sekä keskusviisumitietojärjestelmän ja kansallisten liittymien välisen viestintäinfrastruktuurin fyysisestä arkkitehtuurista ja vaatimuksista kehittämisvaiheessa 19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (VIS-asetus) 20 neuvoston päätös 2008/633/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, jäsenvaltioiden nimeämien viranomaisten ja Europolin pääsystä tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi Johdonmukaisuus suhteessa unionin muuhun politiikkaan ja muihin tavoitteisiin Ehdotus on johdonmukainen Euroopan unionin voimassa olevien politiikkojen ja tavoitteiden ja erityisesti vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen luomiseen liittyvän tavoitteen kanssa EUVL L 299, , s. 1. EUVL L 299, , s. 43. EUVL L 213, , s. 5. EUVL L 305, , s. 13. EUVL L 267, , s. 41. EUVL L 194, , s EUVL L 218, , s EUVL L 218, , s FI 5 FI

6 2. Kuulemiset ja vaikutusten arviointi 2.1. Asiantuntijatiedon käyttö ja intressitahojen kuuleminen Vaikutustenarviointi perustuu ulkopuolisen toimeksisaajan laatimaan esiselvitykseen 22. Selvityksen yhteydessä tehtiin 27 haastattelua, joihin osallistui EU:n jäsenvaltioiden, Norjan, Euroopan parlamentin ja komission, Euroopan tietosuojavaltuutetun, Schengenin yhteisen valvontaviranomaisen, Euroopan ympäristöviraston, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex), Europolin, SIS 1+järjestelmän operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Strasbourgin C.SIS-yksikön ja alan asiantuntijoiden edustajia. Lisäksi vaikutustenarvioinnin tueksi perustettiin asianomaisten pääosastojen yhteinen komission yksiköiden ohjausryhmä Vaikutusten arviointi Ennakkoarvioinnin perusteella valittiin tarkempia selvityksiä varten viisi vaihtoehtoa, joiden mukaisesti tavoite eli SIS II-, VIS- ja Eurodac-järjestelmien pitkän aikavälin operatiivinen hallinnointi olisi mahdollista toteuttaa: Vaihtoehto 1 Lähtötilanne: SIS II- ja VIS-järjestelmien operatiivista hallinnointia koskeva siirtymäkauden järjestely (komissio jakaa hallinnointitehtävät jäsenvaltioiden viranomaisille) säilytettäisiin pysyvästi. Eurodacin hallinnoinnista vastaa tällä hetkellä komissio, ja myös tämä järjestely pidettäisiin edelleen voimassa. Vaihtoehto 2 Lähtötilanne+: Komissio jakaa SIS II-, VIS- ja Eurodac-järjestelmien operatiiviseen hallinnointiin liittyvät tehtävät jäsenvaltioiden viranomaisille. Vaihtoehto 3 Uusi sääntelyvirasto ottaa vastuun SIS II-, VIS- ja Eurodacjärjestelmien pitkän aikavälin operatiivisesta hallinnoinnista. Vaihtoehto 4 Frontex hallinnoi kaikkia kolmea järjestelmää. Tämä edellyttäisi sekä Frontexin perussäädöksen että sen operatiivisen hallintorakenteen muuttamista. Vaihtoehto 5 Europol hallinnoi SIS II -järjestelmää ja komissio VIS- ja Eurodacjärjestelmiä. Tätä vaihtoehtoa harkittiin siinä vaiheessa kun neuvottelut nykyisen Europol-yleissopimuksen muuttamisesta yhteisön säädökseksi olivat vielä vireillä. Vertailussa parhaaksi vaihtoehdoksi katsottiin uuden sääntelyviraston perustaminen, jonka avulla SIS II-, VIS- ja Eurodac-järjestelmiä varten voidaan ottaa käyttöön yhteinen hallintorakenne. 3. Ehdotukseen liittyvät oikeudelliset näkökohdat 3.1. Ehdotetun toimen lyhyt kuvaus Tämän neuvoston päätösehdotuksen tarkoituksena on osoittaa toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) ja viisumitietojärjestelmän (VIS) operatiiviseen hallinnointiin 22 Assessment of options for the long-term management of the second- generation Schengen Information System (SIS II), the Visa Information System (VIS) and EURODAC and other large-scale IT systems in the area of Justice, Freedom and Security, loppuraportti, , RAND Europe. FI 6 FI

7 liittyvät tehtävät asetuksella (EY) N:o XX/XX perustetulle virastolle Euroopan unionin perustamisesta tehdyn sopimuksen VI osaston nojalla. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien tietojärjestelmien operatiivisen hallinnoinnin osoittaminen virastolle ei vaikuta kyseisten järjestelmien tarkoitusta, käyttöoikeuksia, turvatoimia eikä muita tietosuojavaatimuksia koskeviin erityissääntöihin Oikeusperusta SIS II:n osalta tämän neuvoston päätösehdotuksen oikeusperusta on sama kuin neuvoston päätöksellä 2007/533/YOS, eli Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 30 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 34 artiklan 2 kohdan c alakohta. Viisumitietojärjestelmän osalta tämän ehdotuksen oikeusperusta on sama kuin neuvoston päätöksellä 2008/633/YOS, eli Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 30 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 34 artiklan 2 kohdan c alakohta. Koska neuvoston päätöksen 2008/633/YOS 17 artiklaan perustuvat tietokantaa hallinnoivan viranomaisen seuranta- ja arviointitehtävät liittyvät erottamattomasti päätöksen olennaiseen sisältöön eli tietojenvaihtoon, käytetään samaa oikeusperustaa Eriytetty yhdentyminen Tämän neuvoston päätösehdotuksen oikeusperusta sisältyy EU:sta tehdyn sopimuksen VI osastoon, ja päätöksellä kehitetään Schengenin säännöstöä. Siksi on otettava huomioon seuraavat erilaisista pöytäkirjoista ja osallistumista koskevista sopimuksista johtuvat näkökohdat. Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti: Siltä osin kuin tämä ehdotus koskee viisumitietojärjestelmää, sillä kehitetään sellaisia Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät osallistu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY ja Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY mukaisesti. Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät siten osallistu päätöksen tekemiseen, päätös ei sido niitä eikä päätöstä sovelleta niihin siltä osin kuin sen säännöksillä kehitetään viisumitietojärjestelmään liittyviä Schengenin säännöstön määräyksiä. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY ja Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti osallistuisivat kuitenkin tähän päätökseen siltä osin kuin sen säännökset liittyvät SIS II -järjestelmään. Islanti ja Norja: Islannin ja Norjan osalta tällä ehdotuksella kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen 23 mukaisesti. 23 EYVL L 176, , s. 36. FI 7 FI

8 Sveitsi: Sveitsin osalta tällä ehdotuksella kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 24 tarkoitetulla tavalla. Liechtenstein: Liechtensteinin osalta tällä ehdotuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisessä pöytäkirjassa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen Toissijaisuusperiaate Ehdotus on toissijaisuusperiaatteen mukainen, koska ehdotetun toiminnan tavoitetta eli SIS II:n keskusjärjestelmän, keskusviisumitietojärjestelmän ja kansallisten rajapintojen sekä viestintäinfrastruktuurin osien operatiivisen hallinnoinnin osoittamista virastolle ei voida toteuttaa yksittäisten jäsenvaltioiden toimin Suhteellisuusperiaate Ehdotus rajoittuu siihen, mikä on välttämätöntä sen tavoitteen saavuttamiseksi. Ehdotus on suhteellisuusperiaatteen mukainen, koska viraston toiminta on rajoitettu siihen, mikä on välttämätöntä tietokantaa hallinnoivan viranomaisen tehtävien hoitamiseksi. Tietokantaa hallinnoivan viranomaisen toiminta, tämän ehdotuksen kohteena olevat tehtävät mukaan lukien, rajoittuu SIS II:n keskusjärjestelmän, keskusviisumitietojärjestelmän sekä kansallisten rajapintojen ja viestintäinfrastruktuurin osien operatiiviseen hallinnointiin. Jäsenvaltiot vastaavat itse kansallisista järjestelmistään Sääntelytavan valinta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 30 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan ja 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan perusteella tehtävä neuvoston päätös on soveltuvin väline ehdotetun toimen toteuttamista varten. On perusteltua valita säädöstyypiksi päätös, koska toiminta edellyttää yhteisten sääntöjen noudattamista. 4. Talousarviovaikutukset Virasto saa rahoituksensa Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Asetukseen (EY) N:o XX/XX on liitetty koko lainsäädäntöpaketin yhteinen rahoitusselvitys EUVL L 53, , s. 52. Neuvoston asiakirja 16462/06, saatavilla osoitteessa FI 8 FI

9 5. Lisätiedot 5.1. Yksinkertaistaminen Ehdotuksella yksinkertaistetaan lainsäädäntöä perustamalla yksi yhteinen hallintorakenne useita vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyviä tietojärjestelmiä varten Arviointi Viraston arviointimekanismeista säädetään asetuksella (EY) N:o XX/XX. FI 9 FI

10 2009/0090 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS SIS II- ja VIS-järjestelmien operatiiviseen hallinnointiin liittyvien tehtävien osoittamisesta asetuksella XX perustetulle virastolle Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston nojalla EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 30 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan sekä 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan, ottaa huomioon komission ehdotuksen 26, ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon 27, sekä katsoo seuraavaa: (1) Toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmä (SIS II) on perustettu toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä 20 päivänä joulukuuta 2006 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1987/ ja toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä 12 päivänä kesäkuuta 2007 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2007/533/YOS 29. Asetuksen (EY ) N:o 1987/2006 ja neuvoston päätöksen 2007/533/YOS mukaisesti komissio vastaa siirtymäkauden ajan SIS II:n keskustietojärjestelmän operatiivisesta hallinnoinnista. Siirtymäkauden jälkeen vastuu SIS II:n keskusjärjestelmän ja viestintäinfrastruktuurin osien operatiivisesta hallinnoinnista siirtyy tietokantaa hallinnoivalle viranomaiselle. (2) Viisumitietojärjestelmä (VIS) on perustettu viisumitietojärjestelmän (VIS) perustamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2004 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2004/512/EY. Viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/2008 (VIS-asetus) mukaisesti komissio vastaa siirtymäkauden ajan viisumitietojärjestelmän operatiivisesta hallinnoinnista. Siirtymäkauden jälkeen keskusviisumitietojärjestelmän ja kansallisten rajapintojen sekä eräiden viestintäinfrastruktuurin osien operatiivisesta hallinnoinnista vastaa tietokantaa hallinnoiva viranomainen EUVL [ ]. EUVL [ ]. EUVL L 381, , s. 4. EUVL L 205, , s. 63. FI 10 FI

11 (3) Jäsenvaltioiden nimeämien viranomaisten ja Europolin pääsystä tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi 23 päivänä kesäkuuta 2008 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2008/633/YOS 30 eräät viisumitietojärjestelmän seurantaa ja arviointia koskevat tehtävät osoitettiin tietokantaa hallinnoivalle viranomaiselle. (4) On perustettu virasto Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o XX/XX vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan viraston perustamisesta 31. Asetuksella (EY) N:o XX/XX osoitetaan tietokantaa hallinnoivalle viranomaiselle tehtävät, joista säädetään asetuksella (EY) N:o 1987/2006 ja asetuksella (EY) N:o 767/2008. Tällä päätöksellä virastolle olisi annettava vastuu tehtävistä, jotka sille on osoitettu päätöksillä 2007/533/YOS ja 2008/633/YOS. (5) Koska Euroopan poliisivirastolla (Europol) ja Eurojustilla on kummallakin päätöksen 2007/533/YOS nojalla oikeus tutustua SIS II:een tallennettuihin tietoihin ja tehdä niihin suoria hakuja, niillä olisi oltava viraston hallintoneuvoston kokouksissa tarkkailijan asema silloin kun asialistalla on päätöksen 2007/533/YOS soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Sekä Europolin että Eurojustin olisi kummankin voitava nimetä yksi edustaja asetuksen (EY) N:o XX/XX 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla perustettavaan SIS II:ta koskevaan neuvoa-antavaan ryhmään. (6) Europolille olisi myönnettävä tarkkailijan asema hallintoneuvoston kokouksissa viisumitietojärjestelmän osalta silloin kun asialistalla on päätöksen 2008/633/YOS soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Europolin olisi voitava nimittää edustaja asetuksen (EY) N:o XX/XX 16 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla perustettavaan viisumitietojärjestelmää koskevaan neuvoa-antavaan ryhmään. (7) Tässä päätöksessä kunnioitetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdassa tunnustettuja ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa esitettyjä perusoikeuksia ja periaatteita. (8) Siltä osin kuin tätä päätöstä sovelletaan viisumitietojärjestelmään, sillä kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY 32 mukaisesti ei osallistu. Yhdistynyt kuningaskunta ei sen vuoksi osallistu tämän päätöksen tekemiseen, päätös ei sido sitä eikä päätöstä sovelleta siihen siltä osin kuin sen säännöksillä kehitetään viisumitietojärjestelmään liittyviä Schengenin säännöstön määräyksiä. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta kuitenkin osallistuu tähän päätökseen siltä osin kuin sen säännökset koskevat SIS II -järjestelmää. (9) Siltä osin kuin tätä päätöstä sovelletaan viisumitietojärjestelmään, sillä kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti Irlannin pyynnöstä saada osallistua EUVL L 218, , s EUVL [ ]. EYVL L 131, , s. 43. FI 11 FI

12 joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY 33 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei osallistu. Irlanti ei sen vuoksi osallistu päätöksen tekemiseen, päätös ei sido sitä eikä päätöstä sovelleta siihen siltä osin kuin sen säännöksillä kehitetään viisumitietojärjestelmään liittyviä Schengenin säännöstön määräyksiä. Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti Irlanti kuitenkin osallistuu tähän päätökseen siltä osin kuin sen säännökset koskevat SIS II -järjestelmää. (10) Tällä päätöksellä ei rajoiteta niitä järjestelyjä, jotka koskevat Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin osittaista osallistumista Schengenin säännöstöön ja jotka on määritelty Yhdistyneen kuningaskunnan osalta 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2000/365/EY 34 ja Irlannin osalta 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2002/192/EY 35. (11) Islannin ja Norjan osalta tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyssä sopimuksessa 36 ja jotka SIS II:n osalta kuuluvat tietyistä mainitun sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY 37 1 artiklan G kohdassa ja viisumitietojärjestelmän osalta saman päätöksen 1 artiklan B kohdassa tarkoitettuun alaan. (12) Sveitsin osalta tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä allekirjoitetussa sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 38 ja jotka SIS II:n osalta kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan G kohdassa ja viisumitietojärjestelmän osalta saman päätöksen 1 artiklan B kohdassa, tarkasteltuna yhdessä mainitun sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/149/EY 39 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan. (13) Liechtensteinin osalta tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä allekirjoitetussa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymistä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehtyyn sopimukseen koskevassa pöytäkirjassa ja jotka SIS II:n osalta kuuluvat 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan G kohdassa ja viisumitietojärjestelmän osalta saman EUVL L 64, , s. 20. EYVL L 131, , s. 43. EUVL L 64, , s. 20. EYVL L 176, , s. 36. EYVL L 176, , s. 31. EUVL L 53, , s. 52. EUVL L 53, , s. 50. FI 12 FI

13 päätöksen 1 artiklan B kohdassa, tarkasteltuna yhdessä neuvoston päätöksen 2008/262/EY 40 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan, ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA: 1 artikla Kohde Tällä päätöksellä osoitetaan asetuksella (EY) N:o XX/XX perustetulle virastolle tehtävät, jotka on neuvoston päätöksellä 2007/533/YOS ja neuvoston päätöksellä 2008/633/YOS osoitettu tietokantaa hallinnoivalle viranomaiselle. 2 artikla Hallintoneuvoston ja neuvoa-antavien ryhmien kokoonpano 1. Europolille ja Eurojustille on myönnettävä tarkkailijan asema viraston hallintoneuvoston kokouksissa silloin kun asialistalla on SIS II:een liittyviä, päätöksen 2007/533/YOS soveltamista koskevia kysymyksiä. 2. Europol ja Eurojust voivat kumpikin nimittää yhden edustajan asetuksen (EY) N:o XX/XX 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti perustettavaan SIS II:ta koskevaan neuvoa-antavaan ryhmään. 3. Europolille on myönnettävä tarkkailijan asema hallintoneuvoston kokouksissa silloin kun asialistalla on viisumitietojärjestelmään liittyviä, päätöksen 2008/633/YOS soveltamista koskevia kysymyksiä. 4. Europol voi nimittää edustajan asetuksen (EY) N:o XX/XX 16 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti perustettavaan viisumitietojärjestelmää koskevaan neuvoaantavaan ryhmään. 3 artikla Voimaantulo ja soveltaminen Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tehty Brysselissä Neuvoston puolesta Puheenjohtaja 40 EUVL L 83, , s. 5. FI 13 FI

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 9. huhtikuuta 207 (OR. en) 206/025 (COD) PE-CONS 3/7 VISA 8 COEST 55 COMIX 62 CODEC 295 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. huhtikuuta 200 (OR. en) 7853/0 Toimielinten välinen asia: 2009/048 (CNS) ISL 8 N 8 CH 9 FL 7 FRONT 38 SCHENGEN 30 N 07 ASIM 42 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu , rajanylitystietojärjestelmän (EES) tietoihin pääsyä koskevista toimenpiteistä

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu , rajanylitystietojärjestelmän (EES) tietoihin pääsyä koskevista toimenpiteistä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.2.2019 C(2019) 1220 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu 25.2.2019, rajanylitystietojärjestelmän (EES) tietoihin pääsyä koskevista toimenpiteistä FI FI KOMISSION

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

U 72/2009 vp. Sisäasiainministeri Anne Holmlund

U 72/2009 vp. Sisäasiainministeri Anne Holmlund U 72/2009 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vapauden turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2008 (OR. en) 694/08 VISA 380 COMIX 859 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston

Lisätiedot

A8-0260/1. Tarkistus 1 Claude Moraes kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta

A8-0260/1. Tarkistus 1 Claude Moraes kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 25..207 A8-0260/ Tarkistus Claude Moraes kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta Mietintö A8-0260/206 Mariya Gabriel Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.10.2018 C(2018) 6665 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu 15.10.2018, tunnistettujen oleskeluajan ylittäneiden henkilöiden luettelon laatimisen rajanylitystietojärjestelmässä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel,. joulukuuta 05 (OR. en) 04/0338 (COD) PE-CONS 55/5 PROAPP 9 CATS 96 SCHENGEN 3 COMIX 459 CODEC 8 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 659 final 2016/0323 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.11.2014 COM(2014) 714 final 2014/0338 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS tiettyjen poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

A8-0251/ TARKISTUKSET esittäjä(t): Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

A8-0251/ TARKISTUKSET esittäjä(t): Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 20..205 A8-025/ 00-00 TARKISTUKSET 00-00 esittäjä(t): Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta Mietintö Claude Moraes A8-025/205 Tiettyjen Schengenin säännöstön poliisiyhteistyötä ja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 7. kesäkuuta 2017 (OR. en) 2015/0134 (COD) PE-CONS 20/17 VISA 154 COMIX 316 CODEC 719 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 1.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2015)0134 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 1. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. tiettyjen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevien säädösten kumoamisesta

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. tiettyjen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevien säädösten kumoamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.11.2014 COM(2014) 713 final 2014/0337 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS tiettyjen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevien säädösten kumoamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0053 (NLE) 7128/15 VISA 98 COLAC 27 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja

Lisätiedot

14202/12 UH/tan DG D1

14202/12 UH/tan DG D1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. lokakuuta 2012 (OR. fr) 14202/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0270 (NLE) VISA 177 COAFR 296 OC 529 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Kap Verden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel,. joulukuuta 05 (OR. en) 04/07 (COD) PE-CONS 54/5 PROAPP 8 CATS 95 SCHENGEN 0 COMIX 458 CODEC 8 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. helmikuuta 2010 (OR. en) 5306/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0189 (NLE) JAI 35 COPEN 7

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. helmikuuta 2010 (OR. en) 5306/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0189 (NLE) JAI 35 COPEN 7 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. helmikuuta 2010 (OR. en) 5306/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0189 (NLE) JAI 35 COPEN 7 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS keskinäisestä oikeusavusta

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÖYTÄKIRJA, LIITE II EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

A8-0028/1. Tarkistus 1 Claude Moraes kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta

A8-0028/1. Tarkistus 1 Claude Moraes kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 29.5.2017 A8-0028/1 Tarkistus 1 Claude Moraes kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta Mietintö Sylvia-Yvonne Kaufmann Yhtenäinen viisumin kaava COM(2015)0303 C8-0164/2015

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. syyskuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. syyskuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. syyskuuta 2014 (OR. en) 13683/14 ADD 1 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 26. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: PROAPP 18 JAI 715 CATS 137 SCHENGEN 30 COMIX 501 Euroopan komission

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 7078/17 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta ETAsopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta ETAsopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.2.2018 COM(2018) 82 final 2018/0037 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta ETAsopimuksen liitteen XIII (Liikenne)

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0357 (COD) 9763/17 ADD 1 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio FRONT 248 VISA 203 DAPIX 213

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2005 KOM(2005)611 lopullinen 2005/0233(CNS). Ehdotus NEUVOSTON ASETUS rahapolitiikan alalla annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3181/78 ja (ETY) N:o 1736/79

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.5.2018 COM(2018) 249 final 2018/0117 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen XI (Sähköinen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0089 (NLE) 8330/1/16 REV 1 ASIM 60 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi

Lisätiedot

Portugalin tasavallan aloite neuvoston päätökseksi Schengenin konsultointiverkoston (tekniset eritelmät) osan 1 muuttamisesta

Portugalin tasavallan aloite neuvoston päätökseksi Schengenin konsultointiverkoston (tekniset eritelmät) osan 1 muuttamisesta Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. lokakuuta 2007 (07.11) (OR. en) PUBLIC 14215/07 LIMITE VISA 334 COMIX 924 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Puheenjohtajavaltio Viisumityöryhmä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.2.2008 KOM(2008) 101 lopullinen 2008/0041 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS [ ], asetuksen (EY) N:o 562/2006 muuttamisesta viisumitietojärjestelmän

Lisätiedot

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0081/

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0081/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0081/2019 21.2.2019 *** SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Norjan kuningaskunnan, Islannin tasavallan, Sveitsin valaliiton

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2015 COM(2015) 303 final 2015/0134 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhtenäisestä viisumin kaavasta 29 päivänä toukokuuta 1995 annetun asetuksen (EY)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 27.2.2009 KOM(2009) 90 lopullinen 2009/0025 (CNS) C6-0107/09 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta pitkäaikaiseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.6.2010 KOM(2010)264 lopullinen 2010/0142 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2018 COM(2018) 176 final 2018/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan välisen diplomaatti-, virka- tai virkamatkapassin haltijoiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 22. elokuuta 2011 (23.08) (OR. en) 13344/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0199 (COD)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 22. elokuuta 2011 (23.08) (OR. en) 13344/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0199 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 22. elokuuta 2011 (23.08) (OR. en) 13344/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0199 (COD) FRONT 101 VISA 148 CODEC 1297 COMIX 502 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komissio Päivä:

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.8.2010 KOM(2010) 426 lopullinen 2010/0231 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton osallistumista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Turkki-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.11.2018 C(2018) 7778 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 28.11.2018, delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 muuttamisesta tiettyjen tehoaineen ja valmisteryhmän

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0314 (NLE) 5626/16 LIMITE PUBLIC ASIM 9 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Ruotsin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2017 COM(2017) 395 final 2017/0170 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Bahaman liittovaltion välisen

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)280 lopullinen 2010/0168 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, moottoriajoneuvojen hyväksymistä sähköturvallisuuden osalta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Italian kunnan Campione d Italian sekä Luganonjärven

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2011 KOM(2011) 443 lopullinen 2011/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 145 final 2017/0065 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/1726, annettu 14 päivänä marraskuuta 2018,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/1726, annettu 14 päivänä marraskuuta 2018, 21.11.2018 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 295/99 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/1726, annettu 14 päivänä marraskuuta 2018, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten

Lisätiedot

Istuntoasiakirja cor01 OIKAISU. Oikaistaan Euroopan parlamentin työjärjestyksen 216 artiklan mukaisesti edellä mainittu kanta seuraavasti:

Istuntoasiakirja cor01 OIKAISU. Oikaistaan Euroopan parlamentin työjärjestyksen 216 artiklan mukaisesti edellä mainittu kanta seuraavasti: EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 4.4.2014 cor01 OIKAISU ensimmäisessä käsittelyssä 27. helmikuuta 2014 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 146 final 2017/0066 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31, joka

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2017 COM(2017) 382 final 2017/0160 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kanta väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavalla itäisen ja eteläisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen XX (Ympäristö)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.2.2014 COM(2014) 51 final 2014/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 13.11.2018 COM(2018) 744 final 2018/0385 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja)

Lisätiedot

Ehdotus päätökseksi (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET * komission ehdotukseen

Ehdotus päätökseksi (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET * komission ehdotukseen 8.2.2019 A8-0014/ 001-008 TARKISTUKSET 001-008 esittäjä(t): Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Mietintö Miroslav Poche A8-0014/2019 Energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.12.2011 KOM(2011) 904 lopullinen 2011/0441 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden antamasta selityksestä, jonka mukaan ne hyväksyvät Euroopan unionin edun mukaisesti

Lisätiedot

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0250/

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0250/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0250/2015 14.9.2015 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tiettyjen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0242 (NLE) 12739/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EEE 64 CONSOM 159 MI 608 NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Kyproksen toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Kyproksen toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.5.2007 KOM(2007) 257 lopullinen 2007/0091 (CNB) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Kyproksen toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2016 COM(2016) 290 final 2016/0142 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

PUBLIC LIMITE FI. Bryssel, 9. marraskuuta 2007 (20.11) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14920/07 LIMITE VISA 342 COMIX 951

PUBLIC LIMITE FI. Bryssel, 9. marraskuuta 2007 (20.11) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14920/07 LIMITE VISA 342 COMIX 951 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. marraskuuta 2007 (20.11) (OR. en) 14920/07 LIMITE PUBLIC VISA 342 COMIX 951 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Viisumityöryhmä Ed. asiak.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Maltan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Maltan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.5.2007 KOM(2007) 260 lopullinen 2007/0093 (CNB) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Maltan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi (komission

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0160 (NLE) 11431/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0179 (NLE) 11598/17 VISA 296 COLAC 64 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. helmikuuta 2010 (OR. en) 5303/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0186 (NLE) JAI 32 AUS 2 RELEX 30 DATAPROTECT 4

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. helmikuuta 2010 (OR. en) 5303/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0186 (NLE) JAI 32 AUS 2 RELEX 30 DATAPROTECT 4 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. helmikuuta 2010 (OR. en) 5303/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0186 (NLE) JAI 32 AUS 2 RELEX 30 DATAPROTECT 4 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2012 COM(2012) 682 final 2012/0321 (NLE) C7-0421/12 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 142 final 2016/0075 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi

Lisätiedot

A8-0404/108. Tarkistus 108 Claude Moraes kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta

A8-0404/108. Tarkistus 108 Claude Moraes kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 3.7.2018 A8-0404/108 Tarkistus 108 Claude Moraes kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta Mietintö A8-0404/2017 Monica Macovei Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2010 KOM(2010)256 lopullinen 2010/0137 (COD) C7-0134/10 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON ASETUS luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot